7064M

Document Sample
7064M Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: NAVY
PO:08S05024

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#7064M 708 ch
708 +4MAÃU

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24140

m

1.35762

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 708 228 344 76 48 4 10 2
T/HAO meùt consume M 288.42 422.26 93.10 59.40 5.22 13.10 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 73 57 6 75 57 19 12 2 2 73 76 1 86 117 127 1 1 105 1 71 57 8 86 86 10 116 86 19 12 12 126 86 19 12 10 14 104 86 19 12 2 16 18

size

1 2 3 4 5 6 7

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/1-16/1 -12/2 4/2

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 57 4 5.03 1.46 5.06

71 57 57 57

86 19 12 2 5 1

4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.59 2 2.60 2 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

4.91 4.90 4.95 2.61 2.62 2.38

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

712 883.88 4 #7064M 3033 ch
3033 +18MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: Charcoal
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.24596 yd

0.22491

m

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 313 6 321 8 367 10 497 12 539 14 446 16 304 306 450 540 495 369 324 315 450 4 306 252 2 6 18 246 252

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

8 9 10 11 12 13 14 15

-18/9 -16/9 -14/9 -12/9 -10/9 -8/9 -6/9 4/9

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 28 set9 2.27 0.89 one 2.29

34 50 60 55 41 36 35

9 2.18 9 2.08 9 2.01 9 1.96 9 1.91 9 1.87 9 1.82

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

2.20 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.84

3033 252 64.12 306 74.80 450 105.00 540 121.80 495 108.90 369 79.13 324 68.04 315 64.40 3051 686.19 18

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 315 324 369 495 540 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 3 2 -2 1 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU -Color::80% COTTON 40%POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#7064M 2664 ch meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Trang 1

+18MAÃU

Trang 2

size

cutting table 9 10 11 12 13

size

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of set one 5.51 1.48 5.54 5.51 5.51 5.24 5.24 1.48 1.48 1.48 1.48 5.54 5.54 5.27 5.27

4

6

8

10

12

14

16

18

qty semi consume ped M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex

MAØU VAÛi-Fabric color: Deep chocolate KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 ñôït 2 THÖÏC CAÉT-Cutting:
1.23836 m 1.35428 yd

#7064M 864 ch
864

ñm bình quaân(Average production cons):

meùt soá BTP ch/boä qty semi 864 280 416 88 64 12 4
T/HAO meùt consum eM 354.20 510.64 107.80 79.20 15.72 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.62 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 89 70 6 8 10 12 14 16 18

size

1 2 3 4 5 6

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/3-14/1

layer 70 104 22 16 6 1

boä m m qly width pcs length M 4 5.03 1.46 4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.60 4 2.36 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

16 3 89

92 104 142 154 127 70 104 104 104 104 22 22 22 22 16 16 12 1 92 104 142 154 127

86 70 70 70

16

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

86

70

864 1069.94 #7064M 1088 ch
1088 +3MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex

MAØU VAÛi-Fabric color: Med heather grey KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 dot 2 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân:

1.23778

m

1.35365

yd

baøn cutting table

côû voùc
size size 4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2 -12/2 -14/1-16/2

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 6 8 10 12 14 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

5 6 7 8 9 10 11

layer 88 132 27 20 2 8 1

boä m m qly width pcs length M 4 5.03 1.46 4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.36 2 2.60 3 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.48

112 115 132 178 194 160 109 88 88 88 88 88 132 132 132 132 27 27 27 27 20 20 20 20 4 16 1 2 112 115 132 179 195 1 1 160 110 1 88

1088 352 445.28 528 648.12 108 132.30 80 99.00 4 4.76 16 20.96 3 1091 1350.42 3
Year

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style: KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.35367 yd

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Black
ñm bình quaân:

#7064M 1148 ch
1148 +5MAÃU

1.23780

m

baøn cutting table

côû voùc
size size 4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 5.06 4.91 4.91 4.90

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 6 8 10 12 14 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

8 9 10 11

layer 93 70 70 29

boä m m qly width pcs length M set4 5.03 1.46 4 4.89 4 4.89 4 4.88 1.46 1.46 1.46

118 122 139 188 204 169 115 93 93 93 93 93 70 70 70 70 70 70 70 70 29 29 29 29

1148 372 280 280 116

470.58 343.70 343.70 142.10

Trang 5

+3MAÃU

+5MAÃU

Trang 6

12 13 14 15

4/1-10/1-12/1-16/1 4/2 -12/2 -16/1

20 3 8 3

4 4.93 2 2.36 2 2.60 1

1.46 1.46 1.46 1.51

4.95 2.38 2.62

20 6

20

20 16

20

3 119 1 122 140 1 189 205 1 1 169 116 1 93

80 6 16 3

99.00 7.14 20.96

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

1153 1427.18 5

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 7

Trang 8

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: NAVY
PO:08S05024 ñôït 2

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#7064M 943 ch
943 +1MAÃU

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24103

m

1.35720

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 943 304 456 96 68 14 4 2
T/HAO meùt consume M 384.56 559.74 117.60 84.15 18.34 4.76 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 6 8 10 12 14 16 18

size

1 2 3 4 5 6 7

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/2 -14/1-16/1

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 76 4 5.03 1.46 5.06

114 24 17 7 2 1

4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.60 2 2.36 2 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

4.91 4.90 4.95 2.62 2.38 2.38

97 100 114 155 168 139 76 76 114 114 114 114 24 24 24 24 17 17 17 14 4 1 97 100 114 155 169 1 139

94 76 76 76

17

1 94 76

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

944 1171.53 1 #7064M 4043 ch
4043 +16MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: Charcoal
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.24592 yd

0.22487

m

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 416 6 429 8 489 10 663 12 720 14 595 16 404 405 594 720 666 495 432 414 594 -1 405 333 1 6 18 327 333

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

8 9 10 11 12 13 14 15

-18/9 -16/9 -14/9 -12/9 -10/9 -8/9 -6/9 4/9

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 37 set9 2.27 0.89 one 2.29

45 66 80 74 55 48 46

9 2.18 9 2.08 9 2.01 9 1.96 9 1.91 9 1.87 9 1.82

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

2.20 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.84

4043 333 405 594 720 666 495 432 414

84.73 99.00 138.60 162.40 146.52 106.15 90.72 84.64

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 414 432 495 666 720 ñaõ caét maãu(Sample cutting): -2 3 6 3 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

4059 912.76 16

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU -Color::80% COTTON 40%POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#7064M 2664 ch meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Trang 9

+16MAÃU

Trang 10

size

cutting table 9 10 11 12 13

size

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of set one 5.51 1.48 5.54 5.51 5.51 5.24 5.24 1.48 1.48 1.48 1.48 5.54 5.54 5.27 5.27

4

6

8

10

12

14

16

18

qty semi consume ped M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 11

Trang 12

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Deep chocolate KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

#7064M 648 ch
648 +6MAÃU

1.24101

m

1.35718

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 648 212 312 72 48 8 2
T/HAO meùt consum eM 268.18 382.98 88.20 59.40 10.48 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.62 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 67 53 6 69 53 18 12 2 67 71 2 78 108 116 2 1 96 1 65 53 8 78 78 10 106 78 18 12 12 115 78 18 12 8 14 95 78 18 12 16 18

size

1 2 3 4 5 6

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/2

m width layerlength M 53 5.03 1.46

65 53 53 53

78 18 12 4 1

4.89 4.88 4.93 2.60 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

654 811.62 6 #7064M
ch 816 +4MAÃU

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Med heather grey KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân:

1.24102

m

1.35720

yd

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 84 66 6 86 66 20 16 2 8 99 100 10 134 12 145 14 120 100 20 16 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

5 6 7 8 9 10

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2 -12/2

m width layerlength M 66 5.03 1.46

82 66 66 66

100 20 16 1 5

4.89 4.88 4.93 2.36 2.60

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

100 100 20 20 16 16 10

816 264 333.96 400 491.00 80 98.00 64 79.20 2 2.38 10 13.10 820 1017.64 4
Year

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

84

86

100 1

136 146 2 1

120

82

66

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%SpandexMAØU VAÛi-Fabric color: Black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.35723 yd

#7064M 861 ch
861 +7MAÃU

1.24105

m

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 89 70 6 8 10 12 14 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

m width layerlength M

8 9 10 11 12

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2

70 105 22 16 2

5.03 4.89 4.88 4.93 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

16 4

91 104 141 153 127 70 105 105 105 105 22 22 22 22 16 16

86 70 70 70

16

861 280 354.20 420 515.55 88 107.80 64 79.20 4 4.76

Trang 13

+6MAÃU

+4MAÃU

+7MAÃU

Trang 14

13

-12/2

6

2.60

1.46

2.62

12 90 1 92 1 105 1 143 155 2 2 127 86 70

12

15.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

868 1077.23 7

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 15

Trang 16

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Deep chocolate KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân(Average production cons):

#7064M 648 ch
648 +6MAÃU

1.24101

m

1.35718

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 648 212 312 72 48 8 2
T/HAO meùt consum eM 268.18 382.98 88.20 59.40 10.48 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.62 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 67 53 6 69 53 18 12 2 67 71 2 78 108 116 2 1 96 1 65 53 8 78 78 10 106 78 18 12 12 115 78 18 12 8 14 95 78 18 12 16 18

size

1 2 3 4 5 6

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/2

m width layerlength M 53 5.03 1.46

65 53 53 53

78 18 12 4 1

4.89 4.88 4.93 2.60 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

MAÕ HAØNG-Style:

654 811.62 6 #7064M
ch 816 +4MAÃU

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: Med heather grey KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân:

1.24102

m

1.35720

yd

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38 2.62

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 84 66 6 86 66 20 16 2 8 99 100 10 134 12 145 14 120 100 20 16 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

5 6 7 8 9 10

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2 -12/2

m width layerlength M 66 5.03 1.46

82 66 66 66

100 20 16 1 5

4.89 4.88 4.93 2.36 2.60

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

100 100 20 20 16 16 10

816 264 333.96 400 491.00 80 98.00 64 79.20 2 2.38 10 13.10 820 1017.64 4
Year

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

84

86

100 1

136 146 2 1

120

82

66

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%SpandexMAØU VAÛi-Fabric color: Black
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.35723 yd

#7064M 861 ch
861 +7MAÃU

1.24105

m

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ daøi LÔÙP
m

roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 89 70 6 8 10 12 14 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

m width layerlength M

8 9 10 11 12

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2

70 105 22 16 2

5.03 4.89 4.88 4.93 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

16 4

91 104 141 153 127 70 105 105 105 105 22 22 22 22 16 16

86 70 70 70

16

861 280 354.20 420 515.55 88 107.80 64 79.20 4 4.76

Trang 17

+6MAÃU

+4MAÃU

+7MAÃU

Trang 18

13

-12/2

6

2.60

1.46

2.62

12 90 1 92 1 105 1 143 155 2 2 127 86 70

12

15.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

868 1077.23 7

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 19

Trang 20

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex MAØU VAÛi-Fabric color: NAVY
PO:08S05024

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

#7064M 708 ch
639 +1MAÃU

ñm bình quaân(Average production cons):

1.24153

m

1.35776

yd

meùt soá BTP ch/boä qty semi 639 204 308 68 44 4 10 2
T/HAO meùt consume M 258.06 378.07 83.30 54.45 5.22 13.10 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 66 51 6 68 51 17 11 2 2 66 68 77 105 115 1 94 64 51 8 77 77 10 105 77 17 11 12 114 77 17 11 10 14 94 77 17 11 2 16 18

size

1 2 3 4 5 6 7

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/1-16/1 -12/2 4/2

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 51 4 5.03 1.46 5.06

64 51 51 51

77 17 11 2 5 1

4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.59 2 2.60 2 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

4.91 4.90 4.95 2.61 2.62 2.38

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

640 794.58 1 #7064M 3033 ch
2914 +29MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU Color:Döïng 2600

MAØU VAÛi-Fabric color: Charcoal
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.24596 yd

0.22490

m

baøn cutting table

côû voùc
size size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 301 6 309 8 352 10 478 12 518 14 428 16 292 297 432 522 477 351 315 306 432 4 297 243 5 7 18 236 243

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M

8 9 10 11 12 13 14 15

-18/9 -16/9 -14/9 -12/9 -10/9 -8/9 -6/9 4/9

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of 27 set9 2.27 0.89 one 2.29

33 48 58 53 39 35 34

9 2.18 9 2.08 9 2.01 9 1.96 9 1.91 9 1.87 9 1.82

0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89

2.20 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.84

2914 243 61.83 297 72.60 432 100.80 522 117.74 477 104.94 351 75.27 315 66.15 306 62.56 2943 661.89 29

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 306 315 351 477 522 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 5 6 -1 -1 4 Löu yù(Note): haï côõ dö cho thieáu

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

Year

MAØU -Color::80% COTTON 40%POLYESTER

MAØU VAÛi-Fabric color: CHARCOAL
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#7064M 2664 ch meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

Trang 21

+29MAÃU

Trang 22

size

cutting table 9 10 11 12 13

size

boä m m m qly width lengt layer pcs length M h of set one 5.51 1.48 5.54 5.51 5.51 5.24 5.24 1.48 1.48 1.48 1.48 5.54 5.54 5.27 5.27

4

6

8

10

12

14

16

18

qty semi consume ped M pcs/set

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): Hcmc,Date Month FACTORY Year

Trang 23

Trang 24

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 Ngaøy 21 thaùng 09 naêm 08 Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : TEXMA
MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex

MAØU VAÛi-Fabric color: Deep chocolate KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 dot 3 THÖÏC CAÉT-Cutting:
1.23553 m 1.35119 yd

#7064M 648 ch
648 +1MAÃU

ñm bình quaân(Average production cons):

meùt soá BTP ch/boä qty semi 648 212 308 64 52 8 5
T/HAO meùt consum eM 268.18 378.07 78.40 64.35 10.48 2.38

baøn cutting table

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.62 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 67 53 6 69 53 16 13 1 67 69 1 78 8 78 77 10 106 77 16 13 12 115 77 16 13 8 1 14 95 77 16 13 2 95 66 1 53 16 18

size

1 2 3 4 5 6

4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/1-8/1-12/1-14/2

boä m m qly width layer pcs length M 53 4 5.03 1.46

65 53 53 53

77 16 13 4 1

4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.60 5 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

106 115

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex

MAØU VAÛi-Fabric color: Med heather grey KEÁ HOAÏCH-Plan: PO:08S05024 dot 3 THÖÏC CAÉT-Cutting:
ñm bình quaân:

649 801.86 1 #7064M 816 ch
766 +2MAÃU

1.24112

m

1.35731

yd

baøn cutting table

côû voùc
size size 4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 -12/2 4/2

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of 5.06 4.91 4.90 4.95 2.62 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 79 62 6 81 62 19 15 2 79 81 93 127 137 1 1 112 77 62 8 93 93 10 126 93 19 15 12 136 93 19 15 10 14 112 93 19 15 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

5 6 7 8 9 10

boä m m qly width layer pcs length M 62 4 5.03 1.46

77 62 62 62

93 19 15 5 1

4 4.89 4 4.88 4 4.93 2 2.60 2 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46 1.46

766 248 313.72 372 456.63 76 93.10 60 74.25 10 13.10 2 2.38 768 953.18 2
Year

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date Month FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::25% Rayon 72%Poly 3%Spandex

MAØU VAÛi-Fabric color: Black PO:08S05024 dot 3
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.35103 yd

#7064M 861 ch
861 +3MAÃU

1.23538

m

baøn cutting table

côû voùc
size size 4/1-6/1-16/1-18/1 -8/1-10/1-12/1-14/1 -6/1-10/1-12/1-14/1 4/1-10/1-12/1-16/1 4/2-14/1-16/1

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m lengt h of one 5.06 4.91 4.90 4.95 2.38

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
4 89 70 6 8 10 12 14 16 18

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consum ped eM

8 9 10 11 12

boä m m qly width layer pcs length M 70 set4 5.03 1.46

104 22 15 2

4 4.89 4 4.88 4 4.93 4 2.36

1.46 1.46 1.46 1.46

15 4

91 104 141 153 127 70 104 104 104 104 22 22 22 22 15 15 2

86 70 70 70

15 2

861 280 354.20 416 510.64 88 107.80 60 74.25 8 4.76

Trang 25

+1MAÃU

+2MAÃU

+3MAÃU

Trang 26

13

-12/2

6

2 2.60

1.46

2.62

12 89 92 1 104 141 153 128 1 87 1 70

12

15.72

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

864 1067.37 3

Hcmc,Date Month FACTORY

Year

Trang 27

Trang 28


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:9/22/2008
language:English
pages:28