cincinnati by buinguyenminhphuong

VIEWS: 32 PAGES: 14

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 100 ch
100

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C194986
1.49700 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.63714 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 40 36 40 40 40 40 40 20 38 20 20 40

cutting table 1 2 3

size -38/2 -36/4 -34/4

layer 10 10 10

boä m m m qly width length pcs length of M set 2 3.15 1.44 one 3.17 4 5.98 4 5.76 1.44 1.44 6.01 5.79

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 100 20 40 40
31.70 60.10 57.90

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

100 149.70

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::100%COTTON

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C196292
1.35813 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.48526 yd

#cincinnati 80 ch
80

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 40

cutting table 1 2 3

size -34/4 -32/4 30/4

layer 5 10 5

m length qly width of pcs M one set length layer 4 5.58 1.44 5.61 4 5.39 4 5.25 1.44 1.44 5.42 5.28

boä

m

m

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M ped 80 20 40 20

20

40 40

20 20

20 20 40 20 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

28.05 54.20 26.40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

80 108.65

MAØU -Color::100%COTTON

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C196292
1.51833 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.66047 yd

#cincinnati 60 ch
60

giaøng 36 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

s/p ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 40

cutting table 1 2

size -40/2 30/1-32/1

layer 10 20

boä qly pcs set

m length width of M one length 2 3.41 1.44 layer 3.43 2 2.82 1.44 2.84

m

m

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M ped 60 20 40 60

20 20 20

20 20 20

20 20

34.30 56.80 91.10

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting):

20

Trang 1

Trang 2

Löu yù(Note): Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

Trang 4

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 1509 ch
1509 +8MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C194817
1.40392 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.53534 yd

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m m 30 width length of M length 182 3.20 1.44 one 3.22 m 3.09 5.77 5.77 5.58 5.58 5.39 5.39 5.25 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 3.11 5.80 5.80 5.61 5.61 5.42 5.42 5.28

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
32 34 36 38 40 40 40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 1509 40 122 160 144 240 204 240 184 180 3
64.40 189.71 232.00 208.80 336.60 286.11 325.20 249.32 237.60

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

size -40/2 -38/2 -36/4 -36/4 -34/4 -34/4 -32/4 -32/4 30/4 30/3

layer 20 61 40 36 60 51 60 46 45 1

422 442 302 121 122 160 144 240 204 240 184

180 3 40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 183 424 444 304 122 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 2 2 2 1 Löu yù(Note):

1517 2129.74 8

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 5

Trang 6

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ######################## Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 160 ch
160

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C194875
1.49563 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.63564 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 80 36 40 40 80 80 40 40 38 40 40 40

cutting table 1 2 3

size -38/2 -36/4 -34/4

layer 20 10 20

boä m m m qly width length pcs length of M set 2 3.15 1.44 one 3.17 4 5.98 4 5.76 1.44 1.44 6.01 5.79

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 160 40 63.40 40 60.10 80 115.80 160 239.30

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: VAÛI LOÙT 83%POLYESTER 17%COTTON WHITE MAØU VAÛi-Fabric color: SÖÛ DUÏNG CHUNG CHO 3 GIAØNG
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.16918 yd

#cincinnati 2977 ch
2977 +40MAÃU

0.15470 m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙP ch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
32 643 34 824 36 38 40

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/10 -38/10 -36/10 -34/9 -32/10 30/10

layer 19 43 67 93 64 25

boä m m m 30 qly width length pcs length of M 242 set 10 1.60 1.47 one 1.62 10 1.60 10 1.58 9 1.34 10 1.47 10 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.62 1.60 1.36 1.49 1.49

664 423 181 190 430 670

837 640 250

2977 190 30.78 430 69.66 670 107.20 837 126.48 640 95.36 250 37.25 3017 466.73 40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 250 640 837 670 430 190 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 8 -3 13 6 7 9 Löu yù(Note): HAÏ CÔÕ DÖ CHO THIEÁU Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE KEÁ HOAÏCH-Plan: TÖØ SIZE 30- 32 SÖÛ DUÏNG CHUNG TÖØ SIZE 34- 36 SÖÛ DUÏNG CHUNG THÖÏC CAÉT-Cutting: TÖØ SIZE 38- 40 SÖÛ DUÏNG CHUNG ñm bình quaân: 0.04179 m 0.04570 yd SOÁ s/p daøi roäng daøi 1 tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙP ch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern
size boä m m m qly width length pcs length of M set one 19 0.79 1.51 0.81 19 0.77 19 0.77 1.51 1.51 0.79 0.79

#cincinnati 2977 ch
2977 +44MAÃU

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt
qty semi consume ped M pcs/set

30

32 885

34

36 ### ###

38

40 604 608

cutting table 1 2 3

size -40/19 -36/19 -32/19

layer 32 80 47

893

2977 608 1520 893

25.92 63.20 37.13

Trang 7

+40MAÃU

+44MAÃU

Trang 8

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

893 8

### 32

608 4 MAÕ HAØNG-Style:

3021 126.25 44 #cincinnati 140 ch
140

MAØU -Color::100%COTTON

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C194817
1.38893 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.51895 yd

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙP ch
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 40

cutting table 1 2 3

size -36/4 -34/4 -32/4

layer 10 5 20

qly pcs set

m length width of M one length layer 4 5.77 1.44 5.80 4 5.58 4 5.39 1.44 1.44 5.61 5.42

m

m

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M ped 140 40 58.00 20 28.05 80 108.40 140 194.45

80

20 20

40 40

80 80 20 40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 9

Trang 10

PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW
MAØU -Color::100%COTTON

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#cincinnati 304 ch
304 +4MAÃU

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C196292
1.57617 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.72372 yd

giaøng 34 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m m width length of M length 3.30 1.44 one 3.32 3.15 5.98 5.76 2.79 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 3.17 6.01 5.79 2.81 m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 41 34 101 36 81 38 61 60 80 100 42 2 42 102 1 1 2 82 1 2 62 1 20 40 20 20

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt consume qty M semi 304 20 66.40 60 95.10 80 120.20 100 144.75 42 59.01 6 308 485.46 4

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/1 -38/2 -36/4 -34/4 -32/2 -34/2-36/2-38/2

layer 20 30 20 25 21 1

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAØU -Color::100%COTTON

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C196292
1.41425 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.54664 yd

200
200

ch

giaøng 32 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 40

cutting table 1 2 3 4 5 16

size -38/2 -36/4 -34/4 -32/4 30/4

layer 10 15 15 10 5

m length width of M one length layer 3.09 1.44 3.11 5.77 5.58 5.39 5.25 1.44 1.44 1.44 1.44 1.38 5.80 5.61 5.42 5.28

m

m

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M ped 200 20 60 60 40 20

20

40

60

60 60

20 20

60 40 20

31.10 87.00 84.15 54.20 26.40

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

20

40

60

60

20 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

200 282.85

MAØU -Color::100%COTTON

MAØU VAÛi-Fabric color: 186 stone C196292
1.59065 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 1.73956 yd

#cincinnati 424 ch
424 +4MAÃU

giaøng 36 baøn

ñm bình quaân(Average production cons):

côû voùc

SOÁ LÔÙP

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
30 32 34 36 38 40

m

m

m

meùt soá BTP T/HAO ch/boä meùt qty consume semi M ped

Trang 11

Trang 12

cutting table 1 2 3 4 5 6

size -40/2 -38/4 -36/2 -34/2 -34/2-36/2-38/2-40/2

layer 50 40 50 30 1

length 3.41 6.49 3.15 2.98

width M

length of one 1.44 layer 3.43 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 6.52 3.17 3.00

61

101 161 101 100 160 100 2 2 2

60 2

424 100 171.50 160 260.80 100 158.50 60 90.00 8

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

62 102 162 102 1 1 1 1

428 680.80 4

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 13

Trang 14


								
To top