253851 buy 04 by buinguyenminhphuong

VIEWS: 10 PAGES: 4

									PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NIKE-BUY
MAØU Vaûi chính -Color::86% COTTON,14% SPANDEX

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

04.07
253851 1324
1324

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU VAÛi-Fabric color: 010 -00A BLACK KEÁ HOAÏCH-Plan: PO: 4500906604 THÖÏC CAÉT-Cutting:
0.49124 m 0.53723 yd

ñm bình quaân(Average production cons):

baøn

côû voùc

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL 60 60 XXL

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

size -XL/2 -L/2 -L/2 -M/2 -M/2 -M/2 -S/2 -S/2 -S/2 XS/2 XS/2

layer 30 60 60 75 78 80 65 65 65 45 42

boä m m m XS qly width length pcs length of M 173 set 2 1.11 1.32 one 1.13 2 1.03 2 1.03 2 0.99 2 0.99 2 0.99 2 0.92 2 0.92 2 0.92 2 0.84 2 0.84 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.05 1.05 1.01 1.01 1.01 0.94 0.94 0.94 0.86 0.86

soá BTP ch/boä qty semi 1324 60 120 120 150 156 160 130 130 130 90 84 1330 6 253851 1324
1324

389 464 238 120 120 150 156 160 130 130 130

90 84 60

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 174 390 466 240 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 1 2 2 Löu yù(Note):

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: LOÙT 100% POLYESTER MAØU VAÛi-Fabric color: 010 -00A BLACK KEÁ HOAÏCH-Plan:
ñm bình quaân:

0.28529 m

THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.31199 yd

baøn

côû voùc
size

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay layer 21 20 39 33 29

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
S M L XL 60 63 XXL

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1 2 3 4 5

size -XL/3 -L/12 -M/12 -S/12 XS/6

boä m m m XS qly width length pcs length of M 173 set 3 0.98 1.50 one 1.00 12 3.64 12 3.48 12 3.22 6 1.53 1.50 1.50 1.50 1.50 3.66 3.50 3.24 1.55

389 464 238 240 468 396

174 63 3

1324 63 240 468 396 174 1341 17

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 174 396 468 240 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 1 7 4 2 Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color: PHOÁI 100% NYLON

MAØU VAÛi-Fabric color: 00A BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01059 yd

253851 1324
1324

CHUNG CAÙC CÔÕ baøn

0.00969 m

côû voùc
size

caét s/p SOÁ LÔÙP ch tay
boä

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi m m m

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
XS S M L XL XXL

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

253851
ch +6MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

33.90 63.00 63.00 75.75 78.78 80.80 61.10 61.10 61.10 38.70 36.12 653.35

253851
ch +17MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

21.00 73.20 136.50 106.92 44.95 382.57

253851
ch +20MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 2

cutting table 1

size -XXL/96

layer 14

qly width length pcs length of M set one 96 0.91 1.48 0.93

### ### ### 20 MAÕ HAØNG-Style:

1324 1344 1344 20 #REF! 1324
1324

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU -DÖÏNG 2017 C

MAØU VAÛi-Fabric color: WHITE

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting:

SÖÛ DUÏNG CHUNG CAÙC CÔÕ quaân(Average production cons): 0.00500 m ñm bình 0.00547 yd caét s/p daøi roäng daøi 1 SOÁ tæ leä BTP theo sô ñoà baøn côû voùc LÔÙP ch lôùp vaûi semi product ratio of paper pattern

tay cutting table 9
size -XL/60

layer 23

boä qly pcs set

m XS length width of M one length 60 0.28 0.90 layer 0.30 m m

S

M

L

XL

XXL

soá BTP ch/boä qty semi ped pcs/set 1324 1380 1380 56

### ### ### 56

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

Trang 3

13.02 13.02

#REF!
ch +56MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

6.90 6.90

Trang 4


								
To top