Docstoc

_64982501 SAN LUONG 2560

Document Sample
_64982501 SAN LUONG 2560 Powered By Docstoc
					PHÖÔNG ÑOÂNG GARMENT JSC FACTORY :HOAØNG GIANG

HD12/BM03 ####################### Laàn HD12/BM03/ söûa ñoåi 1.2 ban haønh Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003 ñoåi 1.2 Laàn ban haønh / söûa

TAÙC NGHIEÄP CAÉT : CUTTING REQUIREMENT CUSTOMER : NEW

Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

WAVE
#64982501 2560
2560

MAÕ HAØNG-Style: MAØU -Color::item 7018 65% polyester 35%COTTON VAÛi-Fabric color: 83-STONE GREYKEÁ HOAÏCH-Plan: MAØU

PO: C218846 CUÏM THÖÔØNG baøn
ñm bình quaân(Average production cons):

THÖÏC CAÉT-Cutting: 2.00820 yd

1.83630 m

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
46 48 50 52 54 56 58 120 60 60 60 120 160 252 200 252 280 320 200 252 120 130 160 120 60

cutting table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

size -62/2 -60/2 -58/2 -56/2 -54/4 -52/4 -52/4 -50/4 -50/4 -48/4 -48/4 -46/2 -46/2 44/2

boä m m m 44 qly width length of layer pcs length M 160 30 set2 4.24 1.47 one 4.26

soá BTP ch/boä qty 62 semi
60 60

250 450 600 450 250 160

30 60 80 63 50 63 70 80 50 63 60 65 80

2 4.12 2 4.04 2 7.84 4 7.73 4 7.64 4 7.64 4 7.26 4 7.26 4 3.58 4 3.58 2 3.51 2 3.51 2 3.60

1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47

4.14 4.06 7.87 7.76 7.67 7.67 7.29 7.29 3.60 3.60 3.53 3.53 3.62

2560 60 60 120 160 252 200 252 280 320 200 252 120 130 160 2566 6 #64982501 2560
2560

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): 160 250 452 600 452 252 160 ñaõ caét maãu(Sample cutting): 2 2 2 Löu yù(Note):

60

MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color:: DÖÏNG FX 204 (PCC) VAÛi-Fabric color: WHITE MAØU SÖÛ DUÏNG CHUNG baøn
ñm bình quaân:

0.01567 m

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: 0.01713 yd

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 2560 2580 2580 20 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY MAÕ HAØNG-Style:

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table 1

size -62/30

boä m m m qly width length of layer pcs length M 86 set 0.45 0.90 one 30 0.47

2560 2580 2580 20

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

MAØU -Color: PHOÁI 100% NYLON

MAØU VAÛi-Fabric color: 00A BLACK
ñm bình quaân:

KEÁ HOAÏCH-Plan: THÖÏC CAÉT-Cutting: #DIV/0! yd

#64982501 4365

#DIV/0!

m

baøn

côû voùc
size

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

soá BTP ch/boä
qty semi ped pcs/set

cutting table

size

boä m m m qly width length of layer pcs length M set one

Trang 1

Laàn ban haønh / söûa ñoåi 1.2 Ngaøy hieäu löïc : 1/07/2003

#64982501
ch +6MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

127.80 124.20 243.60 629.60 488.88 383.50 483.21 510.30 583.20 180.00 226.80 211.80 229.45 289.60 4711.94

#64982501
ch +20MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

40.42 40.42

#64982501
ch

meùt
T/HAO meùt consume M

Trang 2

1

0.91

1.48

0.93

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note): MAÕ HAØNG-Style:

MAØU -Color::86% COTTON,14% SPANDEX VAÛi-Fabric color: 060-06F ANTHRA MAØU KEÁ HOAÏCH-Plan: KEÁ HOAÏCH: PO: 4500849245 THÖÏC CAÉT-Cutting: THÖÏC CAÉT:
ñm bình quaân(Average production cons):

#64982501 188

0.39814 m

0.43541 yd

baøn

côû voùc

SOÁ s/p LÔÙPch

daøi roäng daøi 1 lôùp vaûi

tæ leä BTP theo sô ñoà semi product ratio of paper pattern

cutting table 9 10 11 12 13

size -50/8 -48/8 -46/8 44/4 44/1-46/3-48/3-50/3

boä m m m length qly width of pcs layer set length M one 2 8 4.01 1.35 layer 4.03

soá BTP ch/boä qty semi

16 56 56 40 2 42 42 6 62 62 6 62 62 6 22 22 Hcmc,Date …..Month,,,,,Year FACTORY

7 7 10 2

8 3.74 8 3.39 4 1.64 10

1.35 1.35 1.35 1.35

3.76 3.41 1.66

16 56 56 40 20 188 188

Toång coäng thöïc caét(Total cuttng): ñaõ caét maãu(Sample cutting): Löu yù(Note):

Trang 3

#64982501
ch +188MAÃU

meùt
T/HAO meùt consume M

8.06 26.32 23.87 16.60

74.85

Trang 4


				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:9/22/2008
language:
pages:4