Docstoc

KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program - Országos

Document Sample
KamaszOk vagyunk egészségfejlesztési program - Országos Powered By Docstoc
					Zsiros Emese

Örkényi Ágota
Országos Gyermekegészségügyi
Intézet
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - a magyar gyermekek
egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos
adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat
ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő
szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban.

Jelenlegi formájában 2003 óta működik

Főigazgató: dr. Mészner Zsófia, gyermekgyógyász, infektológus

   Szerkezete:
      Módszertani Osztály: gyermekegészségügyi módszertani, szakértői tevékenység,
       gyermekegészségügyi szakellátás szakfelügyelői tevékenységének segítése
      Családtervezési, Kisgyermekkori Prevenciós és Ifjúsági Osztály: perikoncepcionális
       tanácsadás, szoptatással kapcsolatos szakértői tevékenység, kisgyermekkori
       pszichoszomatikus tanácsadás. Kamasz tanácsadás, szülés utáni depresszió
       tanácsadás, szexológiai módszertani munka
      Gyermekegészségügyi Információs és Kutatási Osztály: speciális feladatok a
       prevenció terén, epidemiológiai adatgyűjtés, kutatási (Iskoláskorú gyermekek
       egészségmagatartása)
         -> A program kidolgozásában és kipróbálásában résztvevő szakértők: Várnai Dóra,
       Örkényi Ágota, Páll Gabriella, Németh Ágnes, Zakariás Ildikó.
2008-   a „Közös Kincsünk a Gyermek, Nemzeti
     Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program”
     keretében egészségfejlesztési tartalmú kisfilmek

2009-   Külső szakértők bevonásával a filmekhez
     kapcsolódó gyakorlatsorozatok
       Gyakorlatok kidolgozói:
            Jékely Endréné (pedagógus)
            Jármi Éva (pszichológus)
    „KamaszOK. vagyunk” egészségfejlesztési program három részből áll:
        •  Gyermekbiztonság, balesetek megelőzése
        •  Bántalmazás
        •  Kamasz vagyok…
2010- általános és középiskolában dolgozó pedagógusok
       és iskolapszichológusok közreműködésével
       tanórai keretek között kipróbálás, hatásvizsgálat
       készítése.

2011- két képzési modulra osztva, egy-egy 30 órás felkészítő
tréning tematika kidolgozása és az első két csoport
elindítása.
       Tréning tematika kidolgozói:
             Jármi Éva, Várnai Dóra, Dr. Nagy József
- a 14–18 éves fiatalok egészségfejlesztése,

   ›  attitűdformálás és ismeretátadás,
   ›  az önismeret mélyítésén,
   ›  a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosításán,
   ›  a lehetséges megoldási utak megismerése révén.

  A Kamaszok és Bántalmazás modul: középfokú iskolába járó tanulók számára

- módszertani segédanyag kidolgozása a pedagógusok részére, az
osztályfőnöki órák egészségfejlesztési tartalommal való
megtöltésére.


   ›  a pedagógus alkalmat teremt a kisfilmek levetítésére,
   ›  a módszertani anyag javaslatai alapján az osztály sajátosságait és saját
     elképzeléseiket is figyelembe véve vezeti a témák közös feldolgozását.

*A Gyermekbiztonság és balesetek modul célcsoportja: az alapfokú iskolai korosztály
  tematikája komplex: a kamaszok életének számos helyzetét és kérdését
  felöleli,

  a kamaszok életmódjának, életvitelének normatív és lehetséges
  konfliktusait, problémáit érinti

  az alkalmazott módszerek korszerűek, interaktívak, élmény centrikusak,
  ismeretátadás helyett készségek formálását célzó technikák,

  a témakörök feldolgozását, a foglalkozásra való felkészülést segítik az
  egyes témákhoz kapcsolódó szakmai háttéranyagok (ismeretek,
  kutatási eredmények),

  a program valamennyi anyagát (filmek, gyakorlatok és háttéranyagok)
  egy multimédiás DVD tartalmazza,

  ehhez a módszertani anyaghoz szervesen kapcsolódik a kipróbálás és a
  hatásvizsgálat.
A gyakorlatok alkalmazásához , az előkészületek során
érdemes felmérni:
• az adott csoport kapacitását: aktiválhatóságát,
  kohézióját, bizalmi szintjét,
• a pedagógus és az osztály kapcsolatát: együttműködés
  fokát,
• a pedagógus saját teherbírását: csoportvezetői
  jártasságát, energiaszintjét.

•  minden téma esetében strukturált (A) és dinamikusabb (B)
  feladatok közül lehet választani.
•  mennyire legyen egyéni a feldolgozás: (1) általános, (2)
  személyesebb témák
Célja: a filmeken bemutatott élethelyzetek és az ezt követő csoportos
feldolgozás révén az érintett korosztály (14-18 éves, vagyis 9-12. osztályos fiatalok)

  önismeretének mélyítése;
  reflektivitásuk növelése;
  a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosítása;
  lehetséges megoldási utak megismerése;
  döntési helyzet felismerése, a döntés felelősségének tudatosítása, a saját
  döntésre való felkészítés;
  konfliktus helyzet felismerése és kezelése,
  alternatívák bővítése,
  illetve az egymás iránti tolerancia növelése,
  a különbözőség elfogadásának elősegítése.

A DVD-n található főbb részei:
Kamasz vagyok... : 8 nagy témakör, 13 témát ölel fel.
Bántalmazás modul: 3 nagy témakört tartalmaz.
         1.  Bevezető epizód („Tipikus kamasz”) Kamasz vagyok:
         2.  Szabadidős tevékenység
         3.  Szocializáció- bűn (segítségkérés- és nyújtás)
         4.  Szülői kapcsolatok
         5.  Drogfogyasztás
         6.  Párkapcsolat, fiatalkori szex
         7.  Felelősségvállalás
         8.  Záró epizód         1.  Családon belüli bántalmazás
Bántalmazás:
         2.  Szexuális kizsákmányolás
         3.  Kortárs bántalmazás
Cél:
 • Az   elkészített   anyagok   kipróbálása
  tanulócsoportokban
 • Tapasztalatok, visszajelzések összegyűjtése a
  későbbi változtatások céljából


    A kipróbálók:
     általános- és középiskolás pedagógusok
     iskolapszichológusok


 • Hatásvizsgálati tanulmány készítése
•  7 középiskolai pedagógus, 7 különböző középiskola, 208
  tanuló
•  Felkészítés
•  A Kamaszok vagyunk és Bántalmazás modulok közül előre
  meghatározott, 6 témakör
•  Tanórai keretben történő kipróbálás

Hatás vizsgálata:
Tanulók esetében: - kérdőív (elő/utóteszt)

Pedagógusoknál:- jegyzőkönyv a megtartott foglalkozásokról,
        - csoportos konzultáció
A kvantitatív vizsgálat:
- Pszichológiai skálák
(élettel való elégedettség, önértékelés, megküzdési képesség,
empátia, szülő- gyerek kapcsolat, osztályközösség kohéziója, iskola iránti
attitűd, illetve attitűdmérés a 6 témakör céljaival összhangban)
- Tanulók programmal való elégedettsége


A kvalitatív vizsgálat:
- Módszertani anyagban javasolt óravázlattól eltérések, és okai
- Elégedettség (háttéranyag, film, instrukció, gyakorlatok
megvalósíthatósága)
- Problémák a kipróbálás során
- Pozitív tapasztalatok
- Javaslatok
•  7 iskolapszichológus, 8 osztály, 224 tanuló
•  Szabadon választható témakörök a Kamaszok vagyunk
  modulból
•  Felkérés, kipróbálás
•  Elektronikus kapcsolattartás

Hatásvizsgálat:
Jegyzőkönyv, kérdőív
Kérdőív:

-  Adminisztratív adatok
-  Megtartott foglalkozások jegyzőkönyvei
-  Programról kialakult vélemények, javaslatok
-  Vélemény a diákokra gyakorolt hatás mértékéről
-  Vélemény a pedagógusok körében való használhatóságról
1.  A program fejlesztő hatását a tanulókra, illetve ennek mértékét nem
   sikerült kimutatni a mért dimenziókon.

Tanulók véleménye: közel kétharmaduk egyetértett azzal, hogy
megtanulta erőszakmentesen kezelni a konfliktusokat,
             - több mint felük egyetértett a program általános
használhatóságával, és későbbi felhasználhatóságával,
             - kevesebb mint fele értett egyet a program
önismereti és társas hozadékával.

2. A programmal való elégedettség kvalitatív módon igazolódott.
Tanulók véleménye alapján: összességében elégedettek voltak a
  programmal (foglalkozások légköre, érdekes témák, foglalkozások).
Tanárok és iskolapszichológusok véleménye alapján:
    nagyon elégedettek voltak a gyakorlatok megvalósításához szükséges
      instrukciókkal
    Elégedettek voltak a feladatok kivitelezhetőségével, háttéranyagokkal
    Legkevésbé a kisfilmekkel voltak elégedettek az iskolapszichológusok
3.  A program használhatósága a pedagógusok/iskolapszichológusok
   véleménye alapján igazolódott.

Pedagógusok és iskolapszichológusok véleménye: a módszertani anyag
alkalmazható, és a foglalkozások a javasolt óravázlatok alapjá
megvalósíthatóak  .
Nehézséget okozott a kipróbálás során

A pedagógusok esetében:
- időkeret tartása (45 perc) nagy létszámú osztályban
- diákok ellenállásának kezelése
- szenzitív témák kezelése
- módszertanban használatos technikák újszerűsége,
  alkalmazása
- A csoportvezetői jártasság, készség hiánya
Alacsony válaszadási arány, a kipróbálás nehézségei az
iskolapszichológusok oktatási intézményben betöltött pozíciójából
eredhetnek.

A program megvalósítását meghatározó szempontok:

-  Az iskola alkalmazottja (hány iskolát lát el egyszerre?)

-  Teljes állásban dolgozik az iskolapszichológus az adott intézménynél?

-  Milyen működési keretek között, az iskola milyen igényeit tudja kielégíteni
  (van-e lehetősége csoportos foglalkozásokat tartani?)

-  Milyen az adott osztállyal és az osztályfőnökkel a kapcsolata?

-  Folyik-e már az iskolában egészségfejlesztési program?
A hatásvizsgálat alapján igazolódott, hogy :

-a  pedagógus és iskolapszichológus felhasználók számára a felkészítés és képzés
indokolt.

-a  képzés során az elméleti felkészítés és a csoportvezetői készségek megerősítése
után, az osztály bizalmi szintjének növekedését követően ajánlott a szenzitívebb
témák feldolgozása.Jelenleg folyamatban:

•   az anyag részleges integrálása az ELTE pedagógusképzés egyik kurzusába
•   a módszertani anyag átdolgozása a tapasztalatok alapján
•   Kézikönyv készítés a felhasználás segítésére
•   Felkészítés, képzés biztosítása a pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak

•   a két egymásra épülő pedagógusképzés akkreditálása
Tréning tematika kidolgozói, trénerek:
  ›  Jármi Éva: pszichológus, ELTE PPK oktatója

  ›  Dr. Nagy József: pszichológus, tréner

  ›  Várnai Dóra: pszichológus, pedagógus, OGYEISzakmai vezetői:
  •  Örkényi Ágota: pszichológus, OGYEI

  •  Zsiros Emese: pszichológus, OGYEIProjekt manager: Toma Andrea, OGYEI
  Pedagógusok (és iskolapszichológusok) felkészítése a gyakorlatok iskolai/osztálytermi
  alkalmazására
  ›  A feladatok, témakörök megismerése

  ›  Sajátélményként kipróbálása

  ›  Gyakorlatvezetési tapasztalat megszerzése                              modulonként 30 órában.

  A tréningen résztvevők számára biztosított a:
  ›  Kézikönyv: a hatásvizsgálat visszajelzései alapján átdolgozott , tartalmazza program módszertani
    koncepcióját, célrendszerét, az adott modul foglalkozásainak részletes leírását és segédanyagokat
    (feladatlapokat)

  ›  DVD: a kisfilmek, és a különböző témák feldolgozásához szükséges háttéranyagot, tudományos adatokat,
    elméleti összefoglalókat.
  A tréning 2 modulra oszlik

Az első modul a serdülőkor, mint normatív krízis lehetséges konfliktusait járják körül, elsősorban a személyiség-
   és önismeret fejlesztésére helyezve a hangsúlyt, témakörök :
      1.  Nyitójelenet – bemutatkozás

      2.  Szabadidős tevékenység – Időbeosztás és nemi szerepek

      3.  Szülők

      4.  Kamaszkori párkapcsolatok – fiatalkori szex

      5.  Felelősségvállalás – Támogatás

      6.  Jövőkép – pályaválasztás

A második modul képzési szempontból az elsőre épül:

  Preventív szemléletű, az életszakasz súlyosabb kérdéseivel, szenzitívebb témáival foglalkozik:
      1.  Szocializáció – bűnre csábítás

      2.  Felelősségvállalás- Alkoholfogyasztás- bulik világa 1.

      3.  Drog – bulik világa 2.

      4.  Családon belüli bántalmazás – a titok

      5.  Szexuális kizsákmányolás – csábító diákmunkák

      6.  Kortárs bántalmazás * Az iskolapszichológusok számára az első modul elvégzése nem előfeltétele a másodiknak.
      I. Modulról                 II. Modulról

  A pedagógusok elégedettek a         Az iskolapszichológusok elégedettek
  programmal és a felkészítéssel.       voltak a programmal és a felkészítéssel.
  Döntő többségük szerint a          Nagy részük számolt be arról, hogy a
  továbbképzés megvalósította a kitűzött    képzés teljesítette előzetes elvárásait.
  célokat.                   Hasznosnak találták a továbbképzés
  Egyöntetűen hasznosnak érezték a       gyakorlataiból tanultakat.
  gyakorlat és az alkalmazott oktatási     Döntő többségük megfelelőnek találta
  módszereket.                 az alkalmazott oktatási módszereket.
  Nagy részük számára újszerűek voltak a
  képzésen megismert információk.
  Zsiros Emese
zsiros.emese@ogyei.hu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/12/2013
language:Hungarian
pages:23