Hrvatski nacionalni monitoring program “Jadran”_1_

Document Sample
Hrvatski nacionalni monitoring program “Jadran”_1_ Powered By Docstoc
					          R. Precali i G. Kušpilić


  Hrvatski nacionalni monitoring program
         “Projekt Jadran”
     1998-2009              2010-

                &

     EU Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC)
EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji (2008/56/EC)
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

Priobalno more
ODV - A2.7. „ Termin priobalne vode označava površinske vode
unutar crte udaljene jednu nautičku milju, od crte od koje se
mjeri širina teritorijalnih voda, a mogu se protezati do vanjske
granice prijelaznih voda”

        Članak 18. - Pomorski zakonik RH (NN 181/04)
(1) Teritorijalno more Republike Hrvatske je morski pojas širok 12 morskih milja, računajući od polazne
  crte u smjeru gospodarskoga pojasa.
(2) Polaznu crtu čine:
 1) crte niske vode uzduž obala kopna i otoka,
 2) ravne crte koje zatvaraju ulaze u luke ili zaljeve,
 3) ravne crte koje spajaju sljedeće točke na obali kopna i na obali otoka:
  a) rt Zarubača – jugoistočni rt otoka Mrkan – južni rt otoka Sv. Andrija – rt Gruj (otok Mljet),
  b) rt Korizmeni (otok Mljet) – otok Glavat – rt Struga (otok Lastovo) – rt Veljeg mora (otok
    Lastovo) – jugozapadni rt otoka Kopište – rt Velo danče (otok Korčula) – rt Proizd – jugozapadni
    rt otoka Vodnjak – rt Rat (otok Drvenik mali) – hrid Mulo – hrid Blitvenica – otok Purara – otok
    Balun – otok Mrtovac – otok Garmenjak veli – točka na Dugom otoku s koordinatama 43°53'
    12" sjeverne geografske širine i 15°10' 00" istočne geografske dužine,
  c) rt Veli rat (Dugi otok) – hrid Masarine – rt Margarina (otok Susak) – pličina Albanež – otok Grunj
    – hrid Sv. Ivan na pučini – pličina Mramori – otok Altiež – rt Kastanjija.
(3) Polazne crte su ucrtane u pomorskoj karti »Jadransko more«, koju izdaje Hrvatski hidrografski
  institut.
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive


      Označavanje tipova voda
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive


ODV nas upućuje da na vodeni okoliš gledamo
sveobuhvatno integrirajući kakvoću voda i
fizičku sredinu sa ekološkim indikatorima.
Projekt Jadran & EU Direktive


 Prema definiciji OECD‐a iz 1993. godine
 indikator je:
 parametar  ili vrijednost dobivena   iz
 parametra, koja ukazuje na, daje informaciju
 o/ opisuje stanje fenomena/ okoliša/
 područja i ima daljnje implikacije za okoliš.
 Indikator nije nužno samo parametar, nego
 može biti izraz izveden iz pojedinog ili iz
 nekog skupa parametra koji se odnosi na
 okoliš.
Projekt Jadran & EU Direktive

 DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impacts,
 Responses; uzroci, opterećenja, stanje,
 utjecaji, odgovori)
 •  način organiziranja i izvještavanja o podacima
   sustavnog  praćenja  u  komunikaciji sa
   upravljačkim dijelom društva odnosno širom
   javnošću.
 •  sredstvo za bolje razumijevanje problema u
   okolišu.
 •  DPSIR model primjenjuje pristup putem uzroka i
   identificira uzročni slijed.
 •  indikatori su atributi koji zbrajaju informacije ili
   osnovne podatke, koji se odnose na odabranu
   postavku ili problem.
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

  Pojam EQR

  •  ODV‐a zahtjeva uspostavljanje opće
    prihvatljivih metoda za kvantifikaciju ekološkog
    stanja vodenih tijela
  •  biološki elementi kakvoće su ključni za
    kvantifikaciju ekološkog stanja
  •  rezultati sustavnog praćenja, tako trebaju biti
    prikazani na numeričkoj skali od nula do jedan a
    prikazanu numeričku vrijednost nazivamo
    omjerom ekološke kakvoće (Ecological Quality
    Ratio‐ EQR)
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

     1.1.3. Prijelazne vode
     Biološki elementi
        Sastav, bogatstvo i biomasa fitoplanktona
        Sastav i bogatstvo ostale vodene flore
        Sastav i bogatstvo faune bentičkih beskralježnjaka
        Sastav i bogatstvo riblje faune
     Hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente
       Morfološki uvjeti
          varijacije dubine
          količina, struktura i sediment dna
          struktura plimne zone
       Plimni režim
          slatkovodni tok
          izlozenost valovima
     Kemijski i fizičko-kemijski uvjeti koji prate biološke el.
       Opći uvjeti
          prozirnost
          toplinski uvjeti
          režim kisika
          salinitet
          hranjive tvari
Projekt Jadran & EU Direktive

     1.1.4. Priobalne vode
     Biološki elementi
        Sastav, bogatstvo i biomasa fitoplanktona
        Sastav i bogatstvo ostale vodene flore
        Sastav i bogatstvo faune bentičkih beskralješnjaka
     Hidromorfološki elementi koji prate biološke elemente
       Morfološki uvjeti
          varijacije dubine
          struktura i sediment priobalnog dna
          struktura plimne zone
       Plimni režim
          smjer prevladavajućih struja
          izloženost valovima
     Kemijski i fizičko-kemijski elementi koji prate biološke el.
       Opći elementi
          prozirnost
          toplinski uvjeti
          režim kisika
          salinitet
          hranjive tvari
Projekt Jadran & EU Direktive

     Klasifikacija fitoplanktona
     MedGIG (Mediterranean Geogr. Intercal. Group)
      Samo jedan parametar BEK Fitoplankton razrađen:
Projekt Jadran & EU Direktive

     Mediana - Chla vs. Trix
Projekt Jadran & EU Direktive

     Mediana - ukupni anorganski dušik vs. Trix
Projekt Jadran & EU Direktive

     Refrentne postaje
Projekt Jadran & EU Direktive

       EQR - evaluation

               TRIX= 1,977*LOG10(CHLA)+3,880

                                        RV001                VV034

                c(Chla)/µg L-1


                         Granica klase
         log(Chla)
                                        log(Chla)+2,0
                                                           log(Chla)+2,0
                                  log(Chla)
                                                     log(Chla)
   Trix
                                                                   EQR
                                                 EQR
                                           0
                                                              0
       Ref. Vrij.                     0,410                0,130

                                 -0,387    1,613      1,00  -0,886    1,114      1,00
   >4    0,061      1,15       vd/d       0,061     2,061      0,78  0,061     2,061      0,54
   >5    0,567      3,69       d/ud       0,567     2,567      0,63  0,567     2,567      0,43

   >6    1,072      11,81       ud/s       1,072     3,072      0,52  1,072     3,072      0,36

   >7    1,578      37,86       s/l       1,578     3,578      0,45  1,578     3,578      0,31
Metode testirane u sklopu aktivnosti mediteranske interkalibracijske grupe MED-GIG.

   Projekt Jadran & EU Direktive

              Klasifikacija makrozoobentosa
               MedGIG (Mediterranean Geogr. Intercal. Group)
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

     Pregled testiranih indeksa
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

     Do sada interkalibriramo na razini MedGIG
Projekt Jadran & EU Direktive
    Potpuna implementacija
    Okvirne direktive o morskoj
    strategiji – ključ za otkrivanje
    potencijala pomorske politike EU
Projekt Jadran & EU Direktive

Legislativni put
• 2002 - Sixth Environmental Action Plan
• listopad 2005 – prijedlog za MS
 direktivom
• studeni 2007 – dogovor između
 Europskog Parlamenta i Vijeća
• lipanj 2008 - Directiva 2008/56/EC
 objavljena u službenom listu EU
• 15 July 2008 – stupanje na snagu
Projekt Jadran & EU Direktive

     Cilj direktive
     Uspostaviti okvir unutar kojeg će
     • svaka država članica poduzeti sve
      mjere da održi ili dostigne
     • Dobro stanje okoliša (GES) u
      morskom okolišu
     • najkasnije do 2020. godine
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive


   Ključne značajke
   • održiva upotreba mora
   • poboljšani podaci i informacije o moru
    u aktivnostima vezanim uz more
   • poboljšana koordinacija aktivnosti u
    području pomorstva
   • nacionalni i regionalni sustavi za
    prostorno planiranje na moru
   • integrirani sustavi praćenja na moru
   • Europska strategija za istraživanje
    mora ”The Ocean of Tomorrow”
Projekt Jadran & EU Direktive

 Ekosustavni pristup - Ecosystem
 approach (upfront in the Directive)
 • osigurati da ukupna opterećenja uslijed
  ljudskih aktivnosti su unutar razine u
  skladu s postizanjem ili očuvanjem dobrog
  stanja okoliša (GES)
 • osigurati da sposobnost odgovora morskog
  ekosustava na promjene izazvane
  djelovanjem čovjeka nije ugrožena
 • omogućiti održivo korištenje morskih
  dobara i usluga od strane sadašnjih i
  budućih generacija
Projekt Jadran & EU Direktive

 ODMS prvi korak – 2012 - početna
 procjena – države članice moraju u tim
 vodama :
 • analizirati bitna obilježja i trenutno e
  stanje okoliša (fizičke, kemijske i biološke
  značajke)
 • analizarati prevladavajuća opterećenja i
  utjecaje, uključujući i ljudska, na stanje
  okoliša, pokriti glavne kumulativne
  utjecaje
 • učiniti ekonomsku i socijalnu analizu
  njihovog korištenja te troška degradacije
  morskog okoliša
Projekt Jadran & EU Direktive


   GES (Dobro stanje okoliša) descriptors
   • Annex 1. ODMS
   • 11 deskriptora
     1. Biološka raznolikost je održavana. Kvaliteta i
      pojava staništa i raspodjela i bogatstvo vrsta u
      skladu su s prevladavajućim fiziografskim,
      geografski i klimatskim uvjetima.
     2. Ne-autohtone vrste uvedene ljudskom aktivnošću
      su na razinama koje ne mjenjaju nepovoljno
      ekosustave.
     3. ……
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive
Projekt Jadran & EU Direktive

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/12/2013
language:Croatian
pages:41