E_itimde Program Geli_tirme by hcj

VIEWS: 26 PAGES: 46

									Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ
Standartlaşmada önemli bir süreç

     Program geliştirme
      Birey – Toplum – K. Alanı
                            Yorumlama
                                     DEĞERLENDİRME
       Aday hedefler
                            Uygulama
      • Eğitim felsefesi
      • Eğitim ekonomisi
                            Sın. Araçları
      • Eğitim sosyolojisi
      • Eğitim psikolojisi
                           Sın. Durumları
PLANLAMA
      • ……


      EĞT. PROGRAMI           Çevre Ayarlama
                                     YÜRÜTME
                    Davranışları    Yaşantıları
      • Özel hedefler
                    saptama      kazandırma
      • Hedef davr.
      • Eğitim durumları         Eğt. durumlarını
      • Sınama araçları            saptama
Ulusal yeterlilikler çerçevesi
(Lisans)
 Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle
  değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz
  edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı
  öneriler geliştirebilmek

 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili
  konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm
  yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek

 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey
  çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek                                     4
Ulusal yeterlilikler çerçevesi
(Lisans)
 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri
  planlayıp yönetebilmek

 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile
  iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)

 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile
  birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European
  Computer Driving Licence”, Advanced Level)

 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması
  aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine
  sahip olmak
                                       5
PG Çalışma gruplarının oluşturulması

  Program karar koordinasyon grubu
  Program çalışma grubu
  Program danışma üyeleri grubu
PG Çalışma grupları
  Program karar koordinasyon grubu
   Birim temsilcileri
    İlgili rektör yardımcısı
    İlgili dekan ya da temcilcisi/temsilcileri
    Bölüm başkanı
    Anabilim dalı başkanı
   PG alan uzmanı (Eğitim Bil. Böl.)
   Konu alanı ile ilgili;
    Konu alanı öğrt. Temsilcisi
    Kamu kurum ve kuruluşları temsilcisi
    İşçi işveren temsilcisi
    Meslek odası ve birlik temsilcisi
   Öğrenci temsilcisi
Program çalışma grubu
  Eğitimde program geliştirme uzmanı
  Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı
  İlgili konu alanı uzmanları
Program danışma grubu
   Eğitim felsefecisi
   Eğitim psikoloğu
   Eğitim sosyoloğu
   Eğitim ekonomisi
   Birim yöneticileri (Farklı ünv. olabilir)
   Paydaş temsilcileri
   Eğitim teknoloğu
   İletişim uzmanı
   ……
Aylar             I. Ay      II. Ay      III.Ay
İşl.bas.      Hft.  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4
Planlama
İhtiyaç analizi
Hedef yazımı
Davranış yazımı
İçerik analizi
Belirtke tablosu
Eğitim durumu
Düzey belirleme testi
İzleme testleri
Uygulama klavuzu
Raporlaştırma
İhtiyaç Saptama
 Cevaplanması gereken sorular
   Genel durum nedir?
   Öğrencilerle ilgili veriler nelerdir?
   Ders kitaplarının içeriği nasıldır?
   Eğitim programlarının hedefleri neler olmalıdır?
   Eğitim programlarının hangi yönleri incelenmelidir?
İhtiyaç Analizi yaklaşımları
  Farklar yaklaşımı
   Bireyin ihtiyacı- sahip oldukları- kazandırılmak
   istenen
  Demokratik yaklaşım
   Baskı gruplarının istemi
  Analitik yaklaşım
   Ulusal ve uluslar arası değişimler
  Betimsel yaklaşım
   Mevcut yaşantılardan çıkan durum
İhtiyaç analizi
  İhtiyaç analizi süreci
    Hazırlık
    Bilgi toplama
    Bilgilerin analizi
    Raporlaştırma
    Uygulamaya koyma
İhtiyaç değerlendirme teknikleri
  Delphi Tekniği
  Progel_Dacum tekniği
  Gözlem
  Meslek analizi
  Ölçme araçları-testler
  Görüşme-grup toplantıları
  Kaynak tarama
           Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımları

  Konu Merkezli       Öğrenen Merkezli       Sorun Merkezli
(Daimicilik-Esasicilik)    (İlerlemecilik)      (Yeniden Kurmacılık)

• Konu tasarımı       • Çocuk merkezli
                             • Yaşam Şartları tasarımı
• Disiplin tasarımı     • Yaşantı Merkezli
                             • Çekirdek tasarımı
• Disiplinler arası tas.  • Romantik (radikal)
                             • Toplumsal sorunlar ve
• Geniş alan tasarımı    • Hümanistik
                             yeniden kurmacılık
• Süreç tasarımı


• Piramitsel yaklaşım    • Sarmal yaklaşım
•Doğrusal yaklaşım     •Doğrusal yaklaşım      • Çekirdek
•Çekirdek (core) yaklaşım  •Modüler yaklaşım      •Konu ağı-Proje merkezli
              •Sorgulama merkezli


              İçerik belirleme yaklaşımı
Eğitim programı tasarımı yaklaşımları
  Konu merkezli (Daimicilik-Esasicilik)
     En yaygın kullanılan tasarım şeklidir
     Programın merkezinde değişmeyen evrensel bilgi vardır
     Bilgi uzmanlarca düzenlenir
     Öğretmenden konuları süresinde bitirmesi beklenir
     Öğretmen merkezli öğretim yöntemleri ağırlıklıdır
     Ürün ağırlıklı değerlendirme yaklaşımı esastır
     Ödül ve ceza öğretimde etkilidir

  Öğrenen merkezli (İlerlemecilik)
     Programın merkezinde öğrenci ilgi ve ihtiyaçları vardır
     Öğrenciler sürece aktif katılırlar
     Program öğrenciye göre esnetilebilir
     Öğretmen rehberdir
     Öğretme-öğrenme süreci öğrenci ile birlikte hazırlanmasını öngörür

  Sorun merkezli (Yeniden Kurmacılık)
    Öğrencinin problem çözmeyi öğrenmesi önemlidir
    Gerçek hayat problemleri üzerinde çalışmalar önemlidir
    Program toplumsal yapı, değişim ve sorunları ele alır
İçerik seçimi
  Ne öğretelim?

    Zaman
    Geçerlilik
    Güvenirlik
    Ekonomiklik
    Yararlılık
    Öğrenciye uygunluk
İçeriğin düzenlenmesi
  Bilginin özellikleri
  Bilgiler arasına bağlantılar
  Yatay-dikey ilişkiler
İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan
stratejiler
  Doğrusal programlama yaklaşımı
    Ardışık konular
    Önkoşul öğrenme gerektiren konular
    Derslerde aşamalılık
  Sarmal programlama
    Ön öğrenmelerin genişletilerek tekrarı
  Modüler programlama yaklaşımı
      Konu sıralaması esnektir
      Her modül kendi içerisinde tasarımlanır
İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan
stratejiler
 Pramitsel ve çekirdek programlama yaklaşımı
   Genelden özele bir yaklaşım izlenir
   Program esnek değildir
   Program sonucunda uzmanlaşma esastır
 Konu ağı-Proje merkezli program yaklaşımı
   Öğrenenlerin belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği
   belirlenir.
   Konuların içeriğine öğrenciler karar verebilir
   Konular küçük projeler olarak da verilebilir
İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan
stratejiler
 Sorgulama merkezli programlama yaklaşımı
   İçerik öğrenci sorularına göre düzenlenir
   Konu seçiminde dikkate alınan ölçütler:
     Kullanım sıklığı
     Nitelik
     Önemlilik
     Evrensellik
     Verimlilik
     Zorluk
     Eğitsel gereklilik
Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi
  Giriş/hazırlık etkinlikleri
    Dikkat çekme
    Güdüleme
    Hedeften haberdar etme
    Önkoşul öğrenmeleri hatırlatma
  Gelişme etkinlikleri
  Sonuç etkinlikleri
Eğitim programlarında ne olmalı?
  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi,
  Öğrenme çıktıları,
  Öğrenme ve öğretme yöntemleri,
  Değerlendirme teknikleri.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS):
 Kurumun uluslar arası düzeyde tanınırlığı,
 Öğrencilerin yurt dışında (Avrupa) aldıkları eğitimin
 Türkiye’de tanınması,
 Öğrencilerin Avrupa ülkelerinde daha üst düzeyde
 programa devamlarında kolaylık,
 Mezunların Avrupa ülkelerinde çalışmalarında
 (istihdamlarında) ve dolaşımlarında kolaylık sağlaması
açısından önemlidir.
AKTS’nin amacı
 Kredi ve notlandırma konularında
   Avrupa çapında standartlaşma,
   şeffaflık,
   eğitim boyutunu güçlendirme.
Öğrenme Çıktısı Nedir?
  Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir
 modül sonu vb.)
     öğrencinin bilmesi,
     yapması,
     uygulaması gerekenler (bilgi, beceri, tutumlar ,
     değer vb.)
Öğrenme çıktısı ne kazandırır?
 Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır.
 Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza
 yardım eder.
 Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?)
 olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan
 öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter.
  Örnek:
   Okuduğunu tam ve doğru olarak anlayabilir
   Öğrencinin okuduğunu anlama yeteneğini geliştirmek

 Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda
 ipuçları verir.
Örnek
Bu dersin sonunda öğrenci
 Bilişim teknolojileri, yazılım - donanım ve işletim sistemleri
 ile ilgili temel kavramları, kelime işlemci, elektronik
 tablolama ve veri sunumu programlarını, bilişim
 teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve
 eğitimdeki yerini, bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili
 etik kavramlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecektir
Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
Öğrenme çıktıları,
 öğrencilerin ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate
 alınarak basitten karmaşığa, kolaydan zora şeklinde
 yazılmalıdır.
 ön görülen zaman (bir ders saati gibi) ve öğrenci
 düzeyi dikkate alınarak, hazırlanmalıdır.
 bir ders ya da modül için en fazla 6-8 tane olmalı,
 genellikle birkaç cümle ile ifade edilmelidir.
Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
 genel olmalıdır. Spesifik öğrenme çıktısı gerçekçi
 olmaz, sayısı artar.
 Örnek:
  Okuduğunu tam ve doğru olarak anlayabilme
     Verilen bir metne uygun başlık bulma (söyleme, yazma,
     önerilenler arasından seçip işaretleme)
     Okuduğu bir metnin ana fikrini bulma
     Ana fikrin belirtildiği cümle ya da paragrafı bulma
     Ana fikri destekleyen yardımcı fikirleri bulma
Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
  Herkes için anlaşılır olmalıdır.
  Ölçülebilir olmalıdır.
  Dersin seviyesine (Lisans, Y. Lisans ya da Doktora)
  uygun olmalıdır.
  Yazma işlemine bir ders düzeyinde başlanmalıdır.
Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
 “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da
 becerilere sahip olmalıdır?” sorusunun cevaplandırınız.
 Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeler “bilişsel, psiko-motor,
 duyuşsal ya da anahtar becerilere göre
 sınırlandırılmalıdır..
 Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır.
                                      Değerlendirme
  Bilişsel Alan
                                Sentez

                        Analiz

                Uygulama                   •Sonuçlandır
                                      ma
         Kavrama                   •Birleştirme  •Karar verme
                       •Ayırt etme
                               • Kurma    •Savunma
   Bilgi                  •Ölçme
        • Betimleme                  • Ölçme    •Tayin etme
               • Uygulama   •Sorgulama
• Tanımlama                         • Sorgulama  •Yargılama
        • Hesaplama  • Çalıştırma  •Envanter
• Listeleme  • Ayırt etme         yapma      • Tasarlama  •Tahmin etme
               • Gösterme
• Adlandırma                         • Geliştirme  •Eleştirme
        • Eşleştirme  • Yorumlama  •Sınıflandırm
• Tanıma                   a        • Açıklama   •Karşı çıkma
        • Sıralama   • Kullanma
• Söyleme
        • Gruplama   • Çözme
• Yazma
        • Seçme
• Belirtme
• Hatırlama
  Psikomotor Alan
                                    Yaratma
                            Duruma
                            uydurma
                 Beceri haline
                  getirme
         Klavuzlama
                          • Uyarlama
  Uyarılma                    • Yeniden   •Birleştirme
                          örgütleme   •Planlama
• Duyma    • Taklit etme   •Gösterme     • Değiştirme  •Yaratma
•Dinleme                              •Oluşturma
        •Tekrar etme   •Tamamlama     • Gözden
•Gözlemleme                     geçirme
        •Kopyalama    •Otomatik olarak
•Hissetme
        •Rehberle yapma  yapma
•Tatma
        •Gözlem altında
•İzleme    yapma
  Duyuşsal Alan                           Kişilik haline
                                     getirme
                            Örgütleme

                   Değer verme
           Tepkide
           Bulunma
   Alma                       •Düzenleme
                                   •Destekleme
                           •Uyarlama   •Savunma
                  • Benimseme    •Karşı koyma
         • İlgilenme                     •Koruma
                  •Sorumluluk    •Düzeltme   •Hizmet etme
         • Razı olma    duyma
• Farkına varma                    •Yer alma   •Zorlama
        • işbirliği yapma  • Özen gösterme
• Dikkat etme
        • Kabul etme    • Tercih etme
• Gözleme
        • Gönüllü olma
Öğrenme Çıktıları Nasıl Yazılır?
 Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir
 eylem fiiliyle başlanılmalı
   Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verir.
   Bir video kayıt cihazını işlem basamaklarına uygun olarak
   çalıştırır.
   Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırır.
 Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanılmalıdır.
 “söyler, eşleştirir” gibi.
 Belirsiz fiillerden kaçınılmalıdır. “bilir, anlar” gibi
 Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin
 yapacaklarını göstermelidir.
Örnekler
Bu dersin sonunda öğrenci
  bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir).
  yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel
  kavramları açıklar (açıklaması beklenir).
  bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini
  fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir)..
  bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını
  günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).

                ÖRNEK (Öğretim Tasarımı Dersi)
                  Öğretim tasarımı (Yönerge)
Örnekler
Dersin İçeriği  Temel işlemler; çöktürme, çözelti hazırlama sublimasyon,
         kristallendirme, asitler, bazlar ve indikatörler. Çözünürlük
         çarpımı, yükseltgenme ve indirgenme deneyleri, Hidrojen, bor,
         karbon ve bileşiklerinin tanınması, kükürt, flor, klor ve
         bileşiklerinin tanınması, klor, brom, iyot ve bileşiklerinin
         tanınması, lityum, sodyum, magnezyum, potasyum ve
         bileşiklerinin tanınması, kalay, kuşun ve bizmut bileşiklerinin
         tanınması, bakır, gümüş, altın ve bileşiklerinin tanınması,
         mangan ve demir bileşiklerinin tanınması.

Önşart/Önerilen  Yok


Dersin amacı ve  Teknik bilgi ve yeteneği kimya teknolojisinde seçilmiş bir alanda
hedefi      yoğunlaştırmaya yöneliktir. Öğrencinin karşılaşabileceği ve çeşitli
         bilgi ve becerilerin bir araya getirilip bütünleştirilmesini gerekli
         kılan durum ve sorunu ele almak.
Örnekler
Dersin İçeriği      Ham deri, ham derinin kimyasal yapısı, derinin
             reaksiyonları, hayvan yaşamında meydana gelen
             deri zararları, salamura, deri işletmelerinde
             kullanılan cihazlar, kireçlilik işlemleri, sepileme
             mekanizması, piklaj boyama, yağ giderme,
             yağlama, su geçirmezlik, kurutma, finisaj
             işlemleri.
Önşart/Önerilen     Yok
Dersin amacı ve hedefi  Deri Teknolojisinde yapılan işlemleri öğretmek

DersKitabı/Diğer
Materyal


Öğretme Şekli      Ders verme
Örnekler
Dersin     Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kartografya: Tanımlar, CBS ve
İçeriği     kartografya arasındaki ilişkiler, CBS'de görselleştirme aracı olarak
        haritaların önemi, konumsal veri, CBS'de kartografik yöntemlerin
        uygulanmasına örnekler. CBS'de harita özellikleri: kartografik
        yaklaşımlar, CBS'de kartografik iletişim, CBS uygulamalarında
        kullanılan haritaların işlevleri ve çeşitleri.
Dersin Amacı  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kartografya, Tanımlar, CBS ve
        kartografya arasındaki ilişkiler, CBS'de görselleştirme aracı olarak
        haritaların önemi, konumsal veri, CBS'de kartografik yöntemlerin
        uygulamaları, CBS'de harita özellikleri, kartografik yaklaşımlar,
        CBS'de kartografik iletişim, CBS uygulamalarında kullanılan
        haritaların işlevleri ve çeşitlerini öğretmek.
Öğrenme     Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kartografya, Tanımlar, CBS ve
Çıktıları ve  kartografya arasındaki ilişkiler, CBS'de görselleştirme aracı olarak
Yeterlilikler  haritaların önemi, konumsal veri, CBS'de kartografik yöntemlerin
        uygulamaları, CBS'de harita özellikleri, kartografik yaklaşımlar,
        CBS'de kartografik iletişim, CBS uygulamalarında kullanılan
        haritaların işlevleri ve çeşitlerinin öğrenilmesi.
İş yükü hesaplama
 Dersinizin öğrenme çıktılarını belirleyin.
 Hedeflediğiniz öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli
 öğrenme-öğretme aktivitelerini belirleyin.
 Uygun değerlendirme tekniklerini seçin.
 İş yükü formu kullanılarak, bir dersiniz için tahmini iş yükünü
 hesaplayın.
 Tahminlerinizi yaparken öğrencinizin
   okulda (sınıfta, lab.da vb.) geçirdiği süreyi,
   sınavlarda veya değerlendirme tekniğiniz için harcadığı süreyi,
   verdiğiniz ödev, araştırma, proje gibi etkinlikleri (okul-okul dışı)
  dikkate alın.

      Örnek İş yükü hesaplama (Öğretim Tasarımı dersi için)
AKTS Notlandırma Sistemi
      Başarılı öğrencilerin
AKTS Notu   tahmini notu     Tanım

  A        10       Mükemmel
  B        25        Çok İyi
  C        30         İyi
  D        25        Orta
  E        10        Geçer
  FX                Başarısız
  F                Başarısız
 AKTS bilgi paketini (Eğitim Klavuzu) oluştur.
Eğitim Kılavuzu (AKTS Bilgi Paketi)
 Ana Bilim
  Dalı
       Bölüm  Fakülte      Üniversite
 Ana Bilim
  Dalı

 Ana Bilim
  Dalı
       Bölüm  AKTS Bilgi Paketi
 Ana Bilim
  Dalı       • Akademik ve sosyal bilgiler
           • AKTS ve uygulanışı konusunda da
 Ana Bilim      ayrıntılı bilgi
  Dalı       • Derslerin işlenişini (öğrenci
       Bölüm  değişimine katılan programlar için)
 Ana Bilim
           • AKTS kredileri,
  Dalı
           • Derslerin içeriği ve diğer gerekli
           bilgileri
Bilgi Paketi içeriği
İÇİNDEKİLER                E. Sağlık ve Sigorta
                       1. Sağlık kurumları
GİRİŞ- ECTS Nedir?              2. Özel öğretime muhtaç öğrenciler
                       3. Sigorta içeriği
                     F. Ev Sahibi Kurumun Çalışma Olanakları
  I. Kurum                 1. Kütüphaneler
    A- İsmi ve açık adresi        2. Diğer olanaklar
    B- Akademik takvim         G. Diğer Pratik Bilgiler
    C- Kurum Koordinatörü       H. Sosyal Aktiviteler
    D- Kurumun Genel Tanımı
    E- Kayıt            III. Bölüm
                      A. Genel tanımı: Bölümün ve derslerin genel
  II. Genel Pratik Bilgiler          karakteristik özellikleri hakkında bilgiler
    A. Ev Sahibi Ülke Özellikleri    B. Programın Yapısı
    B. Ulaşım                1. Yeterlikler
    C. Yaşam masrafları           2. Ders yapısı diyagramları
    D. Konaklama             C. Bireysel ders üniteleri

                    IV. Sözlük
Şimdi değişim zamanı !

        İyi çalışmalar….

								
To top