Punidha Thomas Kattukadhaiyum and Mylapore Sivalayam - 1995 - Tamil-language redaction of Ishwar Sharan by B.M. Sundaram by ishwarsharan

VIEWS: 2 PAGES: 154

More Info
									~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   The Myth of Saint Thomas

 and the Mylapore Shiva Temple


       by Ishwar Sharan
       Translated into Tamil
     by Dr. B.M. Sundaram
          Chennai
           2009~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         I  ìM¥|¥Ç DÃos

  sÉdcdãvÒ pÁà íie|Ç ñ@Òq¤Ò pce¥A}© 1991í© è¶±|ãÈ

ô§ èp§FAW[¤@Do peª±opdãA, í^osèL{eA³XÇ í§pg p@AF
A±© ¶¤|opWX AW[¤, íoépãg e§cdopW[u, ·¥¶ã@AopW[u nªã
A 趱¶§BÇÂg. ëid zª@AW[¤é|ã[, se|gu, y@B|vãÈgvãÈ é¶Å

pª dA¶©A° íg ﯰX@B}§@BÇÂg. íin−@D ïÅg^|ãAc du
ì{¹@DÃosA°¡u, Mª èvã½èp|£osA°¡u dig ïd·|, dw» vÁÅu L
v| ëÃR¤ãÈ sª¶£ é¶doq¤AãÖ ë¶£A³@D ju jÇÃ. Xã@X£ éA.éAãè|

ǤãW ñ©ÒW, éA.q.ÓæË©, ¬ªã duq vÁÅu v}ª # ¤ãvB§Ö^ vXc
d éL£id ëv¤£, Ò¶ãw dpÒ|ãÈidã yd«|¶£A³u veosÅu èL{eA°
c dig ïd·Èã£A¯. èp¥|èd㧠M¶ÇéAã·© ë½os vÁÅu sÉdc dãvÒ

pÁÃ| AW[@ Ad| ì{¹ èL{|c èdãX@AvãA ëvig, dÁépãg èdÇÉ
ie|ã·© BÃcg¶ceÇ édãÁÂu pÁÃ| ·¥¶ãÈ ì¤ã{M|ãA ï§è¶[@A¶ã¤
uqce§@BÂg.

  sÉdc dãvÒ pÁÃ| AW[@Ad|, ëg édãÇÃ| zÇÂãu nÁÂã][
èvÓèpãéXw|ã·«§ig íÇÅ èLÇÈ}© Aã^op[u ëdÇ ¶_A, vd
íÈ è¶±opã[A¯ îÂãA, íin«Ç y@B|@ AW[¤ LÁÅ ·¥¶ãA ì{¹ èL

{BÂg. ëgè¶ã§ M@AªãÈ Ad|ãdªã©, ¶ãLA£A¯ n«© m]A¶Èu èL−
cd é¶][u. zªcdA¶© ñd¡u jãu DÃoqX·©ªè|Ç ëöã£id ·v£
LÈu ï]v|ÇÅ. zªcdA¶© ñÇpg dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ (Acts      of

Thomas) ñÇÂè¶ãÇéÂ|ãA|ã©, ëd jãu ·¥¶ãAé¶ ì{¹ èL{e§@BéÂã
u. vÁèÂ㧠ëöã£id ·v¥LÈu, jvg íid n© L¥Lvkª|ÁÂdã¡u, ï¯è
°]^u Lã£iddã¡w§@BÂg ñÇpg. ï]vdãÇ. jÇD p}Ç ì{¶ÃR£ ô

§¶¤, íµ·×|ce© î[p[vãÅ vW[u jãu éAWA yY¡u. ígAãÅu íµ·
×|u pÁÃ| ì{¹ èL{|ãg ëªWM|op[ce·WX ë¶¤o épãǶ£A¯, í
inª ·¥¹p[cdopWXè¶ã§ n© ëWX¶^è|È@ A§dªãu.
  íin«Ç ydÁpeop ¶ãLA£A¯ ép¤ã£¶cgXÇ ¶¤é¶Áç@BÂã£A¯.
붣A³X| ëù E£v kÂid ·v¥LÈce© jv@D juq@A}§@BÂg.

èj[FAãªvãA, vã£@Ô|o ép¤ãM¥|£A¯, vdLã£pÁ pce¥A ìM¥|£A¯,
j© ðe|v±@AopWX BÃcg¶ ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯ épãÇéÂã¤ã© 붣A¯ í
§±© ¶@AopWY§idã£A¯. íid í§° MÃédÌu épã@D¶e−u, íie|

¶¤ªãÁ ñ¿g¶e−u, ì{¹ èL{¶e−u èpãÅos^£¶ ï]Xã@D¶e−
u ¶ã{Ò ìêo íie|ã¹@D k¤id¤o pFD][.
            II yÇÌ¤

  íie|ã·−¯° BÃcg¶c dª¶£A±Ç q¤Aã¤u, e§chd¤ãÈ dãvÒ
íie|ã¹@D@ B.q. 52í© ¶ig, Ô¥|Ç BÃcg¶c e§Lp| kÅ·, è¶Ã

èAã]X q¤ãuv^£A°ã© B.q.72í© èA㩪opW[, 붣 ï}£ lcd íXcg@
A§B© sÉdc dãvÒ éd¶ãª|u AWXopWXèdÈ@ EÂop[u. ï]v}© íc
e§chd£ ô§épãgu íie|ã¹@D ¶¤·©ª. èdÇÉie|ã·© BÃcg¶ íÈ

Lydã|u B.q.345í©, dãvÒ AÈãÉ|Ò ñÇ ¶_A¤ã© kŶopWXg. èp|£
ôÁÅvé| dãvÒ AW[@Ad 臨ãA@ Aã¤^u. pã¤NAce©, ·Xãcg|¤±o
qÇ Aã¤^vãA jãÍÅ ëAeA³XÇ ¶id AÈãÉ|Óæ@D, íig ëeAã¥A¯ s

A«Xu didÈ£. óé¤ãopã·−¯° Acédã«@Ao p©Aª@A¼AFA±©, e§chd
£ íie|ã¹@D èLÇÂãè¤Ç AW[@Ad, ¶¤ªãÂãA@ AÁq@Aop[¶e©ª; ì
Èã©, íie|ã·© ëg íÇÌu ïpé|ãAA¤vãAé¶ í§@BÂg. ëé|ãce ·¶A

ã¤ce© AW[@Ad| jus¶dãA íig@A°cdã@Du vdLã£pÁ D¤©A¯, dã
vÒ pÁÃ| AW[@Ad| vW[u d|@AwÇà ï]vè|Èo épM¶§BÇÂÈ.
ídÇ y@B| éjã@Au, dãvÓ ï}£ce|ãB|ãA¹u, q¤ãuv^£A° è¶Ã|ã

°£A°ãA¹u Mcd¥opgdãÇ.
   íig@A¯ |ã¤¡u èAãÇÅ ï}£ce|ãBA°ã@A yÇ ¶¤ãddã©, ëopY
è|㧠ï}£ce|ãB}Ç ïe¤u juq@A}Ç ·cg ñÈ ¶¤é¶ÁAop[¶dã©, v

ȶãWXyÁ Lv|op¤opã°£A¯, ñdé|Ìu ôÇÂ@ A][qY@Aé¶]Y|
AWXã|cg@D¯°ãÈã£A¯ ñÇpéd ï]v. év−u, íig@A±Ç è¶ÃcdÈc
g@D íª@AãB, ï}£ce|ãAu èL{d sÉdc dãvÔÇ kȶãA ñ¿opopWX

dãA 붣A¯ ï¥v éAã§u éd¶ãª|u, ï]v}©, BÃcg¶ è¶Ã|¤ã© èAã
©ªopWXè¶ã§ íig·Ç kȹ MÇÈév|ãDu. BÃcg¶ Lv|op¤opã°£
A°ã© LBcg@ èA㯰yY|ãd í§ íig@ éAã·©A³@D (ôÇÅ ÏÈ ìª|

u; vÁèÂãÇÅ M¶Ç éAã}©) vãÁÂãA ¶«ig AWXopWXéd ëg. v}ª@ A
XÁA¤}©, ·@B¤Û ¶½pãèXÇ fv| ë½@A yÁpWX BÃcg¶o épã£
¸¤£A±Ç AA°ã©, ëFD ñcdÈ ë£LA£A³u ¶½pãWXã°£A³u èAã©

ªopWXÈè¤Çpg ñ¶§@Du èd¥|ãg ! Lv|c e|ãBA° ¶ã_po èp㧯
A°ã@Du ¶¼@Au íig@A±Xw©ª. íµ·×|c èdãX£q©, Lv| ï}£ce|ã
BA¯ ñÇÅ épLcdãÇ é¶][èvÇçidã©, ëid@ èA°¤¶o èp|£, ÏÈ -

L¶ ¶½pãWXã°£A³@DcdãÇ èpã§igév d·¤, e§chd£ dãvÓæ@D 멪.

                          -
- éAãè|ǤãW ñ©ÒW*
   *Negationism in India: Concealing Record of Islam (íie|ã·© vÅos¶ãdu -

íÒªãceÇ pe¹@DÃos vÂos) ñÇ n«Ç pDe íg. q¤O¤u: ¶ã{Ò ì
êo íie|ã, sge©«, 1992.
           III nÇyAu

  íie|ã·© íé|O ñÌu íÇÂ| q¤pªvãÈ Ad}Ç yÇvãe¥é| s
ÉdcdãvÒ pÁÃ| AW[@Ad. yid| Ad, íid nÁÂã]YÇ èdãX@Ace©,
duv ¶¤ªãÁÂãM¥|£A°ãA ¶¥Lop[ce@ èAã]X Mª évÁAce| ìÇxA
¶ãeA°ã©1 p¤opopWXg; í¤]Xã¶g, éA¤° vãkªce«§id Ô¥|Ç BÃc

d¶£A°ã© sedãA@ A][qY@AopW[o, épã£cg@CM|¤ã© A@èA㯰opW
Xg. íé|O·Ç e§chdé¤ã 멪g íé|Oé¶ã íie|ã¹@D ¶ie§@A@ E[è

vÇ ìdã¤vÁ A§ce© juq@A¡X| ë|©jãW[ ìÇxA é¶Wpã°£A³@
Du, ìFBªo p¯±A±© pYcd íig@A³@Du íµ·§ sÈAdA³év A¶£
M¢W[BÇÂÈ. í@AW[@ AdA¯ í¤]Y−év, dãvéÓã, íé|Oé¶ã ï]v

| jãY|¶£Aè°ÇéÂã, íig vdcd¡u AªãLã¤cd¡u épãÁÃ|¶£Aè°Çé
Âã EÂopX·©ªè|Çpd íig@A¯ A¶Éope©ª; vãÂãA, 붣A¯, wA
¹|£id ï]vè|ãÇÂo épãeop¶£A°ãA 멪g RãÈè¶ã± èpÁ LzA

 N£e§cd ¶ãeA°ãAo, èpãÂãv¡X|¶£A°ãÈ, N£éA[X| ·@B¤Û ¶½
pãW[o sé¤ãBd£A°ã© ·Xãc g|¤±@AopWX¶£A°ãA¹év Mcd¥@Aop[BÂ
ã£A¯. dãvÒ ·×|ce© pãª¢¥éªã, vªãot¥éªã, íé|O·Ç ·×|ce©

t¥ 멪g AãM}éªã í@AW[@AdA¯ d|ã¥@AopWY§oqÌu, sÉd ï}£c
e|ãAèvÌu v|@A§cg ôÇéÂ|ãDu. íµ·§¶¥Ç wA ï|£¶ãÈ épãdÈ
A¯ òÁÅ@èA㯰opXãv©, 붣A³X| ï}£A¯ qÁépã@AãÈ Ïãe íig@

A°ã© ëOÅcdop[BÇÂÈ; èLÇÈ@A§B© ô§ vª¡M}© dãvÒ èAã©
ªop[BÂã£; ÏÈce¤°ã© íé|O A©èªÃ|opW[, jãWX·W[ 趱é|ÁÂo
pW[, M−¶}© ëÂ|opWXqÇÌu ï}£ ¶ã»ig, e§uq¶ig, AãÖx¥©

ô§ ë¤LDvã¥| v^ig èAã¯BÂã£2.


  íid@ AdA±Ç yd© DÃ@éAã¯, q¤ãuv^£A°o p½EŶgu, íi

g vdu, Lydã|cdc hÁŶgév|ãDu. í¤]Xã¶g DÃ@éA㯠-
íFéA jãu íé|O·Ç Ad}«§ig ·ªDBéÂãu -
BÃcg¶u ñÇpg íie|c g^@A]Xce© édãÇÃ| Lv|év d·¤, évÁB
«§ig íÂ@Dve èL{|opWXd©ªè¶Çpdã©, íie|ã·Ç dªv Lv|èv
Ç ÒdãÈcd@ éA㧶g k|ã|év ñÇÅ Mcd¥opdãDu. íµ·×|cd Ô¥

|Ç e§Lp ¶«¡Åcdãe§oqÌu, sÉdc dãvÒ íFéA íÂie§@A@ E[èv
Ç ëYcd°ce© é¤ãvÇ e§Lp vW[u òédã, dÇ épãopã]X¶§@D¥|
did ¶½ èLãcdãA ï¥v éAã§BÂg. E[u ñÇ LiédAèLã©ª@ A¶É

@A é¶][u; òèÈÉ©, sÉdcdãvÒ ñoépãédÌu íie|ã¹@D ¶idãè¤Çp
d e§Lp, yÂvé|ÁsX|dãA ë÷@A·©ª.  í@AW[@Ad}§opdÁD zÇÂã¶g Aã¤^u, Lydã| ï^£¹X| Ô¥
|Ç BÃcd¶£A¯, du Ïãe}Ç dÉcdÇv| kªkÅcd ïd¹¶dãDu. 붣A
¯, duv ¢d£A°ãAé¶ã 멪g BÃÒg LAu ydªãu nÁÂã]Y©, sÉdcdã

vÓã© Lv|vãÁÂu èL{|opWX q¤ãuv^ jute¥A±Ç ¶½c édãÇ©A°ãA
é¶ã EÃ@èA㯳BÂã£A¯; ìÈã©, jãÇAãu nÁÂã][@D yÇ íie|ã·©
BÃcd¶£Aé° BX|ãg. 붣A¯ éA¤°cg@D ¶ig kª|ãAc dFB| épãg,

jã|£A³@B^|ãÈ LzA ëidÒdo èpŶã£A¯. íid Ô¥|Ç DYé|ÁÂ@
A㤣A³@D íie| zdãd|£ v¤p¡u, ï¯jãWY© sÉd ï}£ce|ãAu èL{
d g·}Ç (ï}£ce|ãBA±Ç Lv|u BÃcg¶u)3 ìd¤¶@ èAã[@A¹u sÉd

c dãvÔÇ ydÁAd AÁpÈ|ãA@ A][qY@AopW[, dãu íig@A³@D@ è
Aã[@Du ·Xãcg|¤±op zY vÂ@A vãÁÂãA ô§ ·Xãcg|¤±os@Ad
éd¶opWX íé|O A¼A vÁÅu êo¤ãÇÔÒAÇ Lv|op¤opã°£A°ã© ëg,

peÈãÂãu nÁÂã]Y© ï}£cèd¼ èL{|opW[, j|vãÈ ôopÈ EWXop
WXg. íid@Ad| èLÇÈ}© ¶°£opdÁDc e§Lp@D íg íÇèÈã§
Aã¤^vãÈg. òèÈÉ©, ëid@ AãªAWXce©, e§Lp¡u, ëdÇ ë¤Lã]

vo épã£cg@CM|¥Ç Lv|Lã£pÁ A¤yu, vªãot¥−u ëdÇ OÁÅopDeA
±−u ò¤ã°vãÈ éAã·©A° ë½cdÈ.  íie|c èdã©èp㧯 ì{¹@ A¼Au, p¼| vPeA°¡u, yÒ¬u k
ȹMÇÈFA°¡u pÁà ì{¹ èL{d ëéd ·dce©, íie|ã·© ì¤up@Aã
ª@ BÃcg¶c éd¶ãª|FA±Ç édãÁÂcdo pÁà ô§épãgu ì{¹ èL{de©
ª. ìÈã©, íido p_| èÏ£vãÉ| ëÃR£A¯ évÁèAã][, ëid ì{¹
n© ìFBªce© èvã½èp|£opãB 趱}XopX·§@BÂg. peÈãÅ, peéÈ

¼ãu nÁÂã][c éd¶ãª|FA±© wDe|ãÈ¶, íig@ éAã·©A±§id íXF
A±−u, ë@éAã·©A±Ç íYpã[A°¡u ¶céd AWXopW[¯°È ñÇpd
 ëg AãW[BÂg. ëopYopWX éAã·©A±© p¼v|ãÈgu, vªãot£ AXÁ

A¤}«§idgvãÈ Apã¬O¶¤£ éAã·ªopÁÃ, ëg sÉdcdãvÒ pÁÃ| AW
[@Adé|ã[ èj§@AvãÈ èdãX£s èAã]Y§opdã©, íFD ì{¹ èL{|op[
BÂg.    q¤pª ìFBéª| ¶¤ªãÁÂãM¥|¤ãÈ ì£Èã©[ Xãè|Çr, íie|ã·©
sÉdc dãvÔÇ Lv|op_¡u v¤^yu, ëéjAvãAè¶ã§ sÈAd|ãA·§@

A@E[èvÇÅu, ìÈã©, 붣 ëX@Au èL{|opWXdãA@ EÂop[u íXu, íi
e|@ BÃcd¶£A±Ç |ãce¤cdªvãA í§opdãA¹u DÃoqW[¯°ã£. íido
sA¿X| sÉdc dãvÔÇ ëX@Acdªu, yid| |ãce¦A£A¯ vÁÅu íÇ

Â| Lv|o pã¤A£A°oépã© Lv|c èdãX£tW[¶dãA·©ªãv©, èdã©èpã§
¯ ì{¶ÃR£A¯, ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯, é¶dãieA¯ ìBé|ã¥Ç |ãce¤cdªvã
Ac dÁépãg ìBo, p¼| vªãot¤opÁà 붣A¯ ëáu ï]v, jvg

D¼idA±Ç èpã§W[o pe¹ èpÂé¶][èvÇÅ jãu DÃoq[BéÂãu4.
                DÃosA¯
1.  Mª ñ¿cdã°£A°ã© ï]v|ãÈ pe¹@DÃoèpÇÅ dÁépãgu A§dop[
u kéAãªÒ éjãéXã·MÇ sA»èpÁ épã« ì¶^vãB| The Unknown      Life

of               Jesus             Christ
(íé|O BÃÒg·Ç yÇ èd¥ie¤ãd ¶ã»@A) (1894) ñÇ nª¡u, í|«|@
Au AXidgu jXo pAW[X|gvãÈ ìAãLope¹@ DÃosA±Ç pYñÇÅ

骷 ñ¿e|   The  Aquarian   Gospel  of  Jesus  the  Christ
 (1908) ñÇ nª¡u pã£@A¹u.
2.  évãéÓ, AãÖx¥© pieot§@A§B−¯° k©ho vª}−u, íé|O, #jA
¥−¯° é¤ãÏãp©«−u, év¦, pãBÒdãÉ−¯° v£¦}−u sd@AopW[c, dã

vÒ, vªãot¥© dAÈu èL{|opWXdãA¹u Jesus  died  in  Kashmir
(AãÖx¥© íé|O AãªvãÈã£) ñÇ n«© òêépp£ AÓ£ EÅBÂã£.
3.  sÉd ï}£c e|ãBA°c dv@Dc d¤ vÅcddã© BÃcg¶ ì|£A¯, Lv| y

¤]pãWXã°¤ãÈ ép¤¤L£ Ïæ«|ÉÇ xg dã@Dd©A° jXce|d Ïæ«|Ç
ñÇÌu n«©, éAãé¤ ·Xã© ¶§_@BÂã£. ëid ë¤LÇ BÃcg¶cd õ§ è
pã{Lv|vãA õg@Bo, p¼| Mª ¶½opãW[@ èAã¯A@éA e§uqÈépã

gu, é¤ãv Lãu¤ãÎÐ|ce© 붣A¯ ë½cd éAã·©A±Ç sÈ£ k£vã^cg@
D¥|¶Á 붣A¯ èAã[@DvãÅ èL{d¶£. pã¤NA£Aé°ã[ 붣 L]X}W
[¶id épãg, jupAvãÈè¶ã§ BÃcg¶ ëeAã¥|ã© èA㩪opWXã£. 붣

AXM|ãA@ EÃ|g, “jãÓ¥ÈéÈ! l è¶ÇÅ·WXã{” ñÇpg ñÇÅ, qÇÈãé
ª BÃcd¶£A¯ A][qYcd AÁpÈ@ EÁÂãDu. wA évÇv|ãÈ Bé¤@A, é¤ã
vãÉ| jãA¦Acd ë½cg, óé¤ãopã¶ í§]X Aãªcg@D@ èAã][¶idg

 BÃcg¶évè|È@ A§gu óé¤ãoq|£A¯ dÁépãgu Ïæ«|È è¶D ï|£¶ã
Ao épãÁÅBÂã£A¯.4.  íin«Ç ydÁpeos@AãA ñ¿dopWX íid nÇyAu, íopeos@AãAc
e§cdopW[, O§@AopW[¯°g. ídÇ AXM ¶¥, Üig vÁÅu íie|Ç ñ@
Òq¤Ò èL{ecdã¯A°ã© wA¹u pã¤ãWXopWXdã©, ëopYé| íFD èAã[

cg¯é°ãu. íd pYcdqÇ, ëidc èL{ecdã¯A¯, D¼idA³@AãÈ pDe}
©, sÉdc dãvÔÇ AW[@Ad| ¶°£@Du ·dce© AW[¤A° 趱}W
XÈ. wA MÂid Óãiédãu èdã©èp㧯 ì{¶ÃR¤ãÈ Xã@X£ ì£. jãAÒ¶ã

w|, év−u ëg ·×|vãÈ AW[¤A¯ é¶]Y ëopce¥AA¯ dÁépãg
ëaAªãèvÇÅ jãu é|ãLÈ EÅBéÂãu. jvg íin−@Do se| nÇyAu
 ñ¿ec d§¶dãA 붣 ïÅe EÃ}§idã£; ìÈã©, íg¶¤ ëd èL{| y

Y|·©ª. jvg zª@Aè|¿cgo q¤e 붥Xu í§@BÂg.
         1 ëce|ã|u ôÇÅ

   “BÃÒg pÁÃ| íid@ AW[@Ad jv@D j©ª p|Ç dig¯°g”

                   - épão, pcdãu «é|ã


  sÉd£A°o pÁÃ| èpÇD·Ç ëA¤ãe}Ç}Ç ì¤upce©, é¤ãvÇ Ac

édã«@Ac e§cèdã]X£A±Ç ¶¤ªãÅA° ñ¿gu éXãÈ©[ ëW¶ãWX£, “
ì¤up@Aãªo sÉd£A±Ç ¶ã»@A pÁÃ| ì{¹A¯ dÉopWX M¤vFA°@
èAã]XdãDu. D¶ãÈ pe¹@ DÃosA¯, ë¶ÁÃÇ jupAwÇv, ïÅe|ÁÂ

dÇv, y¤]pã[A¯, vãÅpWX ·°@AFA¯ íÇÌu pª¶ÁÂo q ¶¤ªãÁÂ
ãM¥|£A³u, ¶ã»@A ¶¤ªãÅA° ñ¿gé¶ã§u Lie@Aé¶]Y¡¯°È. p½
|QLãv, ñd¡u ñ±e© juq·[u ëpcdu ìB| d¤kªA°@ èAã]Xd

ãAc édãÇÅu yid| ìM¥|£A±Xu BX@Du dA¶©A±© éd£¹cdÇv¡
u ícgXÇ éL£ig èA㯳BÂg. dãu ñ¿d ·§usé¶ã¥Ç ¶ã»@AA±©, é
j¤Y|ãÈ Lv| ëuLFA°o pÁà vW[év, wDe|ãÈ e§cèdã]X£ ¶¤ªãÁÂ

ãM¥|£A¯ 죶FèAã]Y§idã£A¯. ¶ã»@A ¶¤ªãèÂÇpg, ëÁsdFA±Ç
pWY|ªãA (ë¶ èp§upã−u MÅq¯°c dÈvãÈ¶), Mª édAo p¼@A ¶
¼@AFA° ¶«ig évÁèA㯳d© 멪g ô§ sÉd ï}£ce|ãB}Ç ·×|c

e©, e§upc e§up 붧@Dc d¤opWX Mce¤¶dA¯ (ë¶ÁÃèªãÇÂ@ E
X vÉdcédAu dãFB@ èAã][ ¶ã»ie§@AyY|ãg) ñǶãÅ éA¶ª kª
@D ìB·WXg. e§cèdã]X£A¯ ¶¤ªãÅ ñ¿e| yid| ìM¥|£A¯, dA¶

© D¶ã}§idã© Mª Lv|FA±© dãév d|ã¥opg 멪g í¤¶© èpŶè
dÇ íA»M@D¥| èL{A}© íÂFAc d¶Â·©ª. ídÇ Aã¤^vãAcdãÇ,
í¤][ sÉd£A°o pÁÃ| ¶¤ªãÅA°o pã£cdã©, èp|£A³u, íXFA³u

vãÅpã[BÇÂÈé¶ d·¤, ¶ã£cd@D ¶ã£cd ôÇÂãAé¶}§opd@ Aã^y
YBÂg. yid| e§cèdã]X£ ¶¤ªãÁê@B|u y¿¶e−év, wA ï|£¶ãÈ
LãÇÅ ¶«v¡u, ¶¤ªãÁÂ㣶yu í§opèdÇpg wA¹u ë¥dãAé¶ ï¯°g.

vãÂãA, jãu Aã]pèd©ªãu íW[@AWXopWX èp㧯 AÁpÈ, B¤ãw|@A
d, sȹ@ Ad, AÁpÈ@EÁÅ, éâvupã[X| épã« èL{eA¯ ìB|¶
é|”, ñÇÅ DÃoqW[¯°ã£.

  íµ·d@ AW[@Ad@D ydÇv|ãÈ ïdã¤^u íé|O·Ç Ad vW[v
©ªãg é¤ãu jA¥© rWX¥Ç A©ªÂ@ A][qYosu, ëd ïÅe èL{BÂg.
BÃcg¶ ïªBÇ wAosA¿X| éd¶ãª|ceÇ ï|£id p«rXcg@D@Cé¼ í

g ëvie§opdãA@ EÂop[u. ï]v}© ëFD A©ªÂé| BX|ãg. íÇ
Ìu ëX@AvãA@ EÃÈã©, sÉdo rWX¥Xévã 멪g é¶èÂid yid| s
Éd¥Xévã dÉcd ë@A¡X|¶£A¯ vW[év íopYè|㧠A©ª í§o

pdãA@ EÅBÂã£A¯. ëFéA jXcdopWX ëA¼ã{¹A¯ ñ©ªãu A¶¤cd@Adã¡
u, wDe|ãÈ ì£¶cg@D¥|dãA¹u ﯰÈé¶ d·¤, íg ·×|vãA yÁÃ−u
yY¹ èL{| yY|ãd kª}«§opdãA ëW¶ãWX£ EŶã£. ìÈã©, é¤ãvÇ

Acédã«@A ·×|FA±©, ïªBÇ dªMÂid LãÇÅ ¶«v¡X|¶¤ãÈ ëµ
é¤ã vãÇ ÛãWXÇ, dÇ The  Vatican  Billions  ñÌu n«© DÃoq[¶dã¶g:
“íid wA¹u sÈO§WXãÈ Ad LiédAcg@BXwÇÃ, èLã£@AceÇ e¹A

㶪¤ãÈ, 맳X| rWX¥Xu pÁÄ[pã[ ïX|¶£A°ã© ¶°£@AopWXdã
Du. rWX¥Ç A©ªÂ}§@Du é¤ãy@D |ãce¤ èL{|é¶][èvÇÅ íido
pÁÄ[pã[ éAã¥|g. rWX£ ëFéA D§M© ëÂ|opWXã£. L¥|ãAc édãÁÂv

±@Du ·¶¤FA°@ AãWY−u ô§ sÉdvãÈ v¤s íd ïÅe èL{BÂg. òè
ÈÉ©, é¤ãu jA¥Ç ì|£A³@Do, pÇɤ]Xãu nÁÂã]YÇ Lv|o rXãep
eA°·X é¶èÂid LãÇÅu BX@A·©ª. LiédAcg@BXvãÈ èdã©èpã

§¯ A][qYosA°@ Aã¤^FAãWY íid ì|£A¯ ïÅeop[cd y|Çç@
BÂã£A¯. íèL|Ápã[, épão pÇɤ]Xãu p|Ò ñÇp¶¤ã© (1939í©) èdã
XFAopW[o, épão ìÂãu pã© ñÇp¶¤ã© y¿v|ãAopWXg. sÉdo rW

X¥Ç èj[vãX@ éAã·«Ç C»opDe}© Aã^op[u Mª vÉd ñ−us Md
¹A¯, e§chd¥Ç jupAvãÈ édA ñQL©A¯ ñÇÅ 1968í©, pã© yÂv|ã
A ë÷cdã£. pª nÁÂã][A°ãA1 nÂã}¤¶¥Ç édAFA¯ sd@AopWX íX

ce©, ëg¹u rWX£ é¤ãw© í§iddÁAãÈ ¶¤ªãÁÅ LãÇÅ ôÇÅEX í©ª
ãe§@Duépãg, íce§chd¥Ç ñ−usMd¹A¯ vW[u ñµ¶ãÅ A]XÃ|o
pWXÈè¶Çpg, jupcd@A·dce© ô§épãgu ·°@AopX·©ª. í§igu, é
¤ãvãÉ| ì|£A¯, k¶ãÈ ·§oépã[ í@AW[@Ad| ¶°£ce§@BÂã£A
¯. Lv|opÁů° AW[@Ad| ïÅeop[cg¶dÁAãA vW[év 붣A¯ í

d èL{|·©ª; eXvãAo, p¤id èL|© ·°¹X|dã{ ¶°£BÇÂè¶ã§ Lv
|@éAãWpãWX yÇéÈÁÅu eÂv èpÁ¶£A°ãA (òèÈÉ©, íg 붣A³
@D ë°¶Á ëeAã¤cd¡u p^cd¡u D·ce§opdã©) 붣A¯ íµ¶ãÅ

èL{dÈ£”.


   sÉdo rWX¥Ç A©ªÂè|Çpg épã«è|Ç 趱opã[, óé¤ãoq|£

A³@D ìL¥|id¤ãg. é¶è¶¤¡u ·X, é¤ãvÇ e§Lp}Ç òvãÁÅ é¶
ª pÁà 붣A³@D jÇD èd¥¡u. ìÈã©, èLÇÈ}©, sÉdc dãvÔÇ A©
ª pÁÃ| ëéd·dvãÈ è¶±opã[, íie|£A³@D ìL¥|vãÈ ·×|vã}

§@Du. wA ï|£ kª}−¯°, Mª Lv|FA±© ëùXv¡¯°, ë@A¡
X| Mª¤ã©, peÈãÂãu
nÁÂã][ yd© e§upc e§up@ EÂopW[ ¶ie§cdªã© 붣A³@D íie|

ã·© sÉdc dãvÒ í§iddãÈ Ad èd¥ie§@BÂg. 붣A¯ Lv|Lã£pÁÂ
ëùѷA°ãÈã−u, BÃcg¶cg@D vãÃ| d«cgA°ãÈã−u, LãÇÂã]v
}Ç ép¥© ëd òÁÅ@èA㯳BÂã£Aé°|ÇÃ, ëdo pÁÃ| ó|opãW[@Aã

È Aã¤^u Aã^yY|ãd¶¤ãAc édãÇÅBÇÂÈ£. ë@Ad}Ç édãÁÂce−¯°
Lãc¸Ac dÇv|㩠붣A¯ ïÂFA¶@AopW[, ëdÈã© ·°¡u pãeo
p ï^¤·©ª. íid@ AW[@Ad p¼v|ãÈgu, M@AªãÈgu, ôµè¶ã§ se

| èL|−§ ·°@AceÇ épãgu ï§vãÅu ï]v|㩠붣A¯ D¼uq}§@B
Âã£A¯. íg, j¸È ¶ã»@A@D ñµ·d í|sX|dãA·©ªè|ÉÌu, íie
|@ BÃcg¶o s¤ã^ceÇ ô§ pDe|ãA, N£e§cdopXãd j[@A㪠vÈopãF

A@ èAã]XdãAé¶ í§@BÂg.


   íie|ã·© ëÃ|op[u sÉdc dãvÒ pÁÃ| AW[@Ad}Ç M@Aª ë

·»@A jãu íoépãg y|ªo épãBéÂãu. ìÈã©, ëdc èdãXFDyÇ, ì¤u
pvãA The      Acts      of       Thomas
(dãvÔÇ jX¶Y@AA¯) ñÇpdo pã£opdÁD yÇpãA@, BÃcg¶ Lã£s ì
d¤¶ã°£A¯, ép¤ãM¥|£A±Xyu ë¤M|©¶ãeA±Xyu ·ÁpdÁD wA¹u ì¶
© èAã][¯° í@Ad pÁà ñÇÈ èLã©−BÂã£Aè°Çpd O§@AvãA jãu

Aã^ é¶][u. íd èL{ecdã¯A¯ yÇép ¶ãFB·WXÈ; íig@A° ë
Y@A íg j©ªèd㧠Aus; ído pÁà ·¤·© pã£@Ao épãBéÂãu.     ïdã¤^vãAo, q¤ãèXÒX]W Lv|op¤opã°¤ãÈ B°ãY|Ò sAÈÇ,
èLÇÂ nÁÂã]Y© ñ¿e| Christian         Researches     in    India
ñÇ n«©, “íie|ã·Ç ñ©ªão pDeA±−év v@A¯ èpãg¶ãAo sÉdc d

ãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇÅ EÂop[BÂã£A¯. íg, ¢YØ|£ vÁÅu èjÒéXã¥|£
2
  멪g é¶èÂido q¥·È¤¡u Aãªcdã© yigdÇv| ·°@D¶dãA ë
vBÂg....e§chd£ dãvÒ íie|ã·−u, e§chd£ rWX£ é¤ãw−u v¤^v

XidÈ£ ñÇpd jus¶dÁAãÈ j©ª LãÇÅA±§@BÇÂÈ ñÇpg ñÈ@Dc e
§oe|±opdãA í§@BÂg”, ñÇè¿gBÂã£. j©ª LãÇÅA¯ ñÇpg í©ªã
LãÇÅAé°|ãDu. sÉdorWX£ é¤ãw−u, sÉdcdãvÒ íie|ã·−u íÂidd

ÁAãÈ L¥ce¤ LãÇÅA¯ ñg¹w©ª. sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇ í[è
p|£, íie|ã·Ç ñ©ªãopDeA±−u ¶¼FD¶dã¡u, ëdÈã© ëg èdãÇv
|ãÈèdÇÅ ë¿id@ EŶe© ï]v BX|ãg. peÈãÇAãu nÁÂã][@D

yÇs ¶¤, Ô¥|Ç BÃcd¶£A¯, sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇÅ DÃoqXo
pWXe©ª; ëg EX@ éA¤°ce«§id é¤ãvÇ BÃcg¶ Lv|o p¤opã°£A
°ã©dãÇ EÂopWXg. Ô¥|ã·«§ig ¶id¶£A°ãdªã©, 붣A¯ Ô¥|Ç B

Ãcd¶£A¯ ñÈopWXdãd@ B°ãY|Ò sAÈÇ ¶ãece§idã©, 붣 ï]v
| èj§FB|dãA ìB}§@Du.     ë[cg, é¤ãvÇ Acédã«@A L¥ce¤ ìM¥|¤ãÈ ë§Wdid ò.vce|ã
Ò yidãXÇ, 1980ìu ì]YÇ èdãX@Ace© ñ¿e| History of Christianity in

India:  From  the  Beginning  up  to  the  Middle  of  the  Sixteenth
Century (íie|ã·© BÃcg¶ceÇ ¶¤ªãÅ: ì¤up yd© peÈãÂãu nÁÂã]
YÇ j[opDe ¶¤) ñÌu n«©, “趵é¶Å ¶Y¶@ EÅA°ã© ñÁAopWXg
u, éd¶|Á pª ¶]^ ë¼D¸OA¯ èpãeidgvãÈ v¤s¶½ vÁÅu ëYo
pXo èp㧱© vÈcd@ D·opg ju y|ÁM|ãA í§@A é¶][u. íie|
v¤qÇ è¶µé¶Å ëuLFA°o pÁà évÁAce| v¤s ¶½}© èL{|opWX ·L

ã¤^A°ã© v|oèp㧯 èd±¶Xig, ëdã¶g, e§chd£ sÉdcdãvÒ
ïpédMcg íÂidg, sd@AopWXg |ã¹u èdÇÉie|ã·© ñÇ A§cdé|
ñÈ@Dc d§BÂg”, ñÇÂBÂã£.  peÈãÂãu nÁÂã]Y© épã£cg@CM|¤ã© íie|ã·© ëÃyAu èL{|
opW[@, ApXcdã−u, pX@AªFA±Ç ¶Çv|ã−u vªãot£ xg Ovcdo

p[u ô§ AW[@Ad, ëg e¥@AopWXè¶ã§ v¤èpÇpg èd¥igu ëd ìd
¥opdãA ë§Wdid yidãXÇ èLã©−BÂã£. íg 붧X| kª, ëù èL
Ãie§opdÁD vãÂãA ë¤M|ªãA·§opdé| èd¥·@BÂg. vÈe© yÇEWY

é| ô§ yYè¶[cg@èAã][, ì¤ã{M}«ÂFB, ëdÇ d·£@AyY|ãd pª
È ë¶£ èpÁÂã£. íg Acédã«@A ëùXv@D ñ[cg@AãWXãDu. íopY
opWX¶£A±Ç AA±«§ig sÉdcdãvÔÇ Ad ëAÁÂopW[, ëg ¶ã»ie

§@Du íig Lydã|ceÇ v¤sA°¡u ﯰX@B, ëdÇ y¿v|@ Aãa
u ¶¤, sÉdcdãvÒ pÁáu, íie|ã¶o pÁÃ|gvãÈ y¿ ï]v| ô§
épãgu jãu ëÃ|yY|ãg. jãu ëd@ A¶É@A é¶][èvÇÅ ë¶é¤ã, ë¶

§X| ìd¤¶ã°£Aé°ã ·§us¶d·X, é¶Å Aã¤^FA³@AãA ë§Wdid
yidãXÉÇ p_|@ A¶Éopg y@B|vãBÂg. p^cdã© ¶ãFA@EY| MÂi
d ì{¹ LãdÈFA¯, dA¶©A¯ vÁÅu èd㽩y ïd·¡u ð@D·osu ë

¶§@D j© ¶ã{opãA·§igu (í¶ |ã¹u dv@D@ BX@DèvÇÅ íie|ã·
−¯° q ëÃR£A¯ jupyY|ãg), sÉdcdãvÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤ÇpdÁ
AãÈ ô§ LãÇÂé|ã, ïÅe|ãÈ L¥ce¤LãWM|cdé|ã 붤㩠ï]Xã@A

í|ª·©ª. íie|@ BÃcg¶ v¤s ï]vè|Ç dÇ ëqoq¤ã|cd vW[
u 붣 趱}WY§@BÂã£. íig v¤p¡u 붣 ñ]_o pã£@Ac g_¶ã¤
ã? sÉdcdãvÓ ë¶£ sd@A ·§usu ëéd vÈ}Xce© yÇs èp¥|èdã

§ M¶Ç éAã·© í§idèdÌu wAc èdãÇv|ãÈgu, ¶ã»ie§opgvãÈ v¤
s, ëgpÁÃ| dA¶©A¯ vÁÅu íª@B| LãÇÅA°¡u 붣 pã£opã¤ã?
   ï¯éjã@AyX| e§Lp D§vã¤ã© èpãgv@A±Xé| íie|ã·©
sÉdc dãvÒ ñÇÅ ëY@AY ¶¼FAop[¶e© Aã¤^y][. sÉdcdãvÒ pÁ

à ·½opã}¤ãv© LiédAyX|¶¤ ñe£¶ãe|ãA ¶opdÁD véÈãdcg¶¦
e|ãÈ ïpã|u íg. ídÁD òɧ@A@EXãg ¶ãdèvÇÅ èp|£. dÈg

The        Heart       of        India
(íie|ã·Ç í§d|u) ñÇ n«©, XFAÇ êépã£qÒ, dÇ ¶ãLA¤@ AãWY
−u dÇÈ jup¶ope© ëeAu y|Çç@BÂã£. 붣 ñ¿gBÂã£: “òÇ ju
p@EXãg?.....

sÉdc dãvÒ íFéA ¶ie§@A yY|ãèdÇpdÁD ï]v}© Aã¤^èvg¹w©
ª. é¤ãvãÉ| ïªAcg@Du, ëdÁD ò¤ã°vãÈ ë°·© vÒ«Ç g_, ycg@
A¯, jÅv^ L¤@DA°c d§u zªcdãÈvãB| íie|ã¹@DwXé||ãÈ ¶

½ jÇD kŶopWY§@BÂg,” ñÇÅ.


   é¤ãy@Du íie|ã¹@DwXé||ãÈ wAc èdãÇv|ãÈgu, jÇD kÅ

¶opWXgvãDèvÇpédã[, íie|ã·«§ig ëèª@Óãie¥|ã, é¤ãu yd«|
íXFA³@D èLÇ p|_A³y][. ìÈã©, pãªÒfÈce«§ig sÉdcdã
vÒ íie|ã¹@D ¶§¶dÁAãÈ èL|©E[kª, 붣 ëopY èL{|·©ªè|

Çpd k¨q@BÂg. èL|©E[kªè|Çpg jup@E[ kª@D@ EX íXid¤·
©ª. p|_A±Ç sÈAdA¯ vW[év ìdã¤vãB·Xãg; ë¶ AÁpÈ|
c h][p¶ vW[év. jãu ñe£pã£opg L¥ce¤LãÇÂ. òɧ@A@EXãg?

ñÇ ¶ãdcg@D ·X}©ª. ëgè¶ã§ yÇèvã½ èL{e vW[év. ëid y
Çèvã½ èL{e| (|ãé¤Ìu ¶ig ëg èpã{è|ÇÅ k¨q@Du ¶¤) k¨q
@Aé¶]Y|g, sÉdc dãvÔÇ p¥¹¤R£A±Ç èpãÅopãDu; ëg k¨q@Ao

pWY§opdãAo pãLãFD èL{|@ EXãg. pª évÁAce|@ BÃcd¶£A°o épã
ªé¶ XFAÇ êépã£qÓæu, sÉdc dãvÒ AW[@Ad|c dãév jup·©ª.
ë¶è¤ã§ p|^ ñ¿cdã°£; í@Ad éj¤u épã@Du dÇv èAã]Y§opdã©

, 붣 e§upc e§up ëd ñ¿gBÂã£. ëce|ãFA³@Du dªosA¯ èAã[
cg¯° 붣, sÉdc dãvÒ pÁÃ| ëce|ã|cg@D LiédAvãÈ dãvÒ ñÇÅ
u, sÉd êo¤ãÇÔÒ éÓ·|£ pÁÃ| ëce|ã|cg@D íie| jã[A±Ç e§c
hd£ ñÇÅu dªoqWY§@BÂã£.   AXM|ãAc, f·¤vãÈ L¥ce¤ ì¤ã{Mè|ÇÅ dÇÈ@ AXce@èAã¯
³u ô§ eL e§osu mantological

seÈvãÈ q.·. vãc¢·Ç ì@Xã í]YAã¶o pã£@BéÂãu. éA¤°ce© è¶
Y@Acd@A ñ¥xÇA¯ édãÇÃ|g, pã¤NAcd éL£id f£@Ad¥M|ãÈ vË, Aã
QNs¤ce© dFB}§idg ñÇpÈ épãÇ í¤¶ jÇD A½@A pY@A ïd¹upY

|ãÈ ëÈcgu ëe«§@BÇÂÈé¶ d·¤o, sÉdc dãvÒ vªãot¥© sd@
AopWXg vW[w©ª. sÉdc dãvÒ vªãot§@D ¶¤ãv©, éA¤°cg@Dcdã
Ç ¶idãè¤ÇÅ jusu q.·.vãc¢, vªãot£@Ad épã£cg@CM|¥Ç A][q

YoèpÇÅ ïÅepX@ EÅBÂã£. ëédã[ ·W[·X·§upãv© 붣, peªãAc
f£@Ad¥M vË}Ç NX¤ãÈ v㣠ëuvãÇ ñÇp¶£dãÇ vªãot¥© sd@Aop
WXdãA ë¿ie@ EÅBÂã£. q.·. vãc¢·Ç q¤Aã¤u, íid v㣠ëuvãÇ dÁép

ãg dw¼A@ B¤ãvFA±© éd· vã¥|uvÈãA¹u, f£@Ad¥M vË, Ooq¤v_|@
AX¹°ãA¹u ¶½pXop[BÇÂÈ£. ëg vW[v©ª p©ª¶£A¯ ëȶ§u ï]
v}© pã¤NA£Aé°!   p]X| èp|£A° ¶cg@èAã][, ëYèLã© ¶¤ªãÁÅ ·°|ãW
[A¯ ìX·§usé¶ã§@D í¶è|©ªãu 죶id§¶dã}§@Du. dãu 趱jã

WY© qÂie§@A é¶][èvÇÅ ¤AM|vãA ìLop[¶gXÇ, í½¹èL{|op
W[·WX ì¥|opXè|[os@ A§cdc dÁépãgu ìd¥op¶£A¯ í¶£A¯.
íie|ã·© íie|cdÇvé|ã 멪g íigÒdãÉ© íigcdÇvé|ã í©ª

ãv© j©ªg ñg¹vÁÂèdÈ jusu v¤p éL£id¶£ q.·. vãc¢. p¼| Lv|
op¤os v¤s@D¿ ¶½¶id íµ·d MidÈopãFD íÇÌu ju veos@D¥|
ÒdãpÈFA¯ Mª¶Áé ìe@Au õOBÇÂg.   L¥ce¤ vã^¶Ì@D ì@Xã í]YAã¶o pÁÃ| ï]v|ãÈ q¤L
È, í|ÁA@D ëfdvãÈ zªFA¯dãu. “趱opãXãÈ ëÃ¶@ èAã][ ñÇ
Èo pã¶Èvã@B| íie|ã·Ç évÇvw@A e§chd¤ãÈ sÉdc dãvÓæ@D
u, 趱opWX ëÃ¶o s¥ig èAã][, ëd ëopYé| íin«© pe¹ èL

{¶dÁAãÈ RãÈv±cd, sÉdc dãvÒ BÃcd¶£A±© épã£cg@CM|¥Ç Aãªc
g@D yÁpWX sÉd¤ãÈ évã¤u Ópã¥é×ã¹@Du jãÇ AXopã[X|¶Ç”, ñ
ÇBÂ㣠q.·. vãc¢. í¶£ èd{¸A 趱opã[ èpÁÂg, f£@Ad¥LÈ vÁÅu vã

|vie¤ v¤sA° ôWY|dã}Ìu, é¤ãvÇ Acédã«@A éjã@Acg@D@DidAu
·°·opdãDu. dFA¯ íuv@D¥| sÉdc dãvÒ ·°@A ì{¹ ò[A³@Aã
A, ñµ·d LãÇÂã]v|c e¤WX@ BÃcg¶ ëÃR£A³@D í|ÇÂépãgu,

íg ë¶ÁÂ@ C¼Å@BÂg. The  Early  Spread  of  Christianity  in  India
(íie|ã·© BÃcg¶ceÇ èdãX@AAãªo p¤·©) ñÇ n«© Xã@X£ ò. wF
AÈã EÃ|

“dÇÉXé| BÃcg¶cdo pÁà íie|ã ñÇÈ d§BÂédã, ëg ï]v}©
ëopWXvãÈ AW[@AdAé° d·¤ é¶Ã©ª”, ñÇ A§cd íg ïÅeop[c
gBÂg.  ëéd Lv|u jãyu ô§ d¶ ôos@èA㯰cdãÇ é¶][u. sÉdc dã
vÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤È LãWY¡¤@Aop[¶dÇ ï]v|@ A]Xáu

éj£v|ãÈ y|ÁM}© pª ì][A°ãA ë¶¤opÁÃé| Miecg ¶ie§@Bé
Âãu; ìÈã©, ë¶é¤ã ju q¤ã£cdÈA³@D ·X E·©ª. ñÈé¶, ju vã
ÉX j]p£A±Ç ïd·é|ã[ íµé¶ª| jãév èL{|é¶]Y|dãB·WXg.

v¹ èL{eA°¡X| Acts                        of
Thomas3 (dãvÔÇ jX¶Y@AA¯) ñÇpe«§ig yd«© jãu èdãXFA é¶]
Y}§@BÂg. ñèdÒÓã¶ éL£id p£èdÓéÈÔÇ íidc g|¤ã£id è¶ÁÅ

¤ Lv|@Ad, íie|ãé¶ã[ sÉdc dãvÓ éL£cg@ A]XödÁAãÈ ôé¤
èdãÇv|ãÈ ï¤ èL{e|ãA·§oqÌu BÃcg¶ ··«|FA±©4 éL£@Aop
X·©ª; Ô¥|Ç ë©ªg sÉdcdãvÒ BÃcg¶ ··«|FA±−u í^@Ao

pX·©ª.
              DÃosA¯


1.  sÉdo rWX£ éd¶ãª|u, BÃÒg LAu 326í©, é¤ãu jA£O¶£A³@D è¶
±é|, ¶ãYAÇ DÇÃÇxg, wA¹u p¤ig¯° í[AãWY© 멪g lcd㣠jA¤c
e©, ô§ MÅ Mª¶½pãW[cdªceÇ xg AãÇÓÇXÇ vÇȤ㩠AWYXu

èdãXFAopWXg. l]X AãªAWXce©, BÃcg¶cg@D yÇpãA ïpé|ãB@Ao
pWX pª A©ªÂA° íg èAã]Y§opdãDu. The Other

Side          of       the        Story
(Ad}Ç vÅsÂu) ñÌu n«©, ¨p£ êp£É¢, íido p©EW[opDe, ì¤upA
ãª@ BÃcg¶cg@D y@B| ñe¥|ãÈ pã¤NA@AX¹°ãÈ wc¤ã ñÇpdÇ DA
@ éAã·«§id íXèvÇÅ DÃoq[BÂã£.2.   óidãu nÁÂã]Y© Ô¥|ã·−u pã¤NAce−u v|FèAã]Y§id í§
BÃcg¶o q¥¹ ¶AA¯ í¶. íé|O·Ç vÉdcdÇv 붧X| èd{¶cd

Çv}Ç ñ[cg@AãW[ èL{eA°ã© ïWpWY§idèdÇÅ ¢YØ|£A¯ juq
È£; íé|O·Ç èd{¶cdÇv 붧X| vÉdcdÇv}«§ig dÉopWXd
ãA·§ig ô§·d èjÃyÂ éL£@A|ã© í^@AopWXg ñÇpg èjÒéX

ã¥|£A±Ç juq@A.


3.   v¹ èL{eA¯ (The

Apocrypha) ñÇpg ¢d£A³X|g. BÃcg¶ Lv| íª@B|vãÈ ··«|ce©
ëg éL£@AopX·©ª. òèÈÉ©, ë¶ÁÃ−¯° ·×|u évãLY|ãÈdãAo, è
pã{ Lã£iddãA, vãÂãWXyX|dãAc, d¶ÂãA, í|©pãÈdo épã© édãÁÂid

§u épã«|ãA 멪g BÃcg¶oépãdÈ@D y¤^ãA í§opéd|ãDu.


4.   se| òÁpãWY−¯° ëeAã¤FA±Ç Aãªu vÁÅu ë¶Á ñ¿e|¶£A¯

pÁÃ| v¤s@A§cg ìB|¶ e§vÂ}© òÁÅ@ èA㯰opWXã−u í©ªã·
WXã−u ëopWXvãÈ AÁpÈé|. Aè|¿cgO¶Yo peos§ jãÇAãu nÁ
Âã][@D yie|dãA ñg¹w©ª. ép¤¤LÇ Xé|@èªØ|Ç, 303í© ñ©ªã@
BÃcg¶ íª@B|FA°¡u ë½cg·WXãÇ. kÔ|ã vãjãW[@D ë[cd ì
]XãÈ 326í©, íé|O ô§ vãÉXc f£@Ad¥M ñÇpe«§ig 뽶Á AX¹°

ãA ï|£cdopWXépãg, Lv|@D§vã¥Ç 218 ¶ã@DA¯ ëdÁD ìd¤¶ãA¹u 2 ¶
ã@DA¯ ñe¤ãA¹u (íid ì|£A¯ Ô¥|ã¶ éL£id¶£A¯) BXcdÈ. éAãW
pãW[@ BÃcg¶ (Orthodox                Christian)

o épãdÈA° ñe£@Du ñ©ªã n©A°¡u pÃyd© èL{g ë½@DvãÅ é
p¤¤LÇ AãÇÒXÇXÇ ïcd¤·WXãÇ. óidã][A³@DoqÇ ··«|ceÇ s
e| q¤eA¯ d|ã¥@A ë¶Ç ke¡d·|±cg ëdÁAãÈ èL|©èpãÅop¡u di

dãÇ. ëop_@AãÈ zªn©A¯ ñg¹w©ªãddã©, ì|£A¯, du èLãid ë@A
Â}Ç kwcdu, pã© EÃ| AXcédÁÂèvÌu Lv|@éAãWpãWX ¶°£@Du é
jã@Acédã[, du èLãid Midãcd@ EÅA³@éAÁp ··«|cdc e§ce, ¶Dc

gc èdãDcg x][u ñ¿gu ï¥vèpÁÂÈ£. ··«|yu, òÁÅ@èA㯰op
WX BÃcg¶ v¤su, í¤¶© èpÂopWXgu, èp§upã−u AW[@AdA°@ è
Aã]X AW[opãXÁ èdãDos ñÇpd¡u, wAMÂid ··«| ëÃR£Aé° E

X, ëdÇ L¥ce¤t£¶vãÈ ï]v| ô§épãgu kŶ·©ªè|Çpd¡u, 
v@éA© pé×Ç, ¥L£[ ¬, èÛÇëFAÇ ìBé|㣠The Holy Blood and the
Holy Grail ñÌu n«© AãWY¡¯°È£.
         2 ëce|ã|u í¤][

  dãvÔÇ jX¶Y@AA±Ç v¤qǶ½ ìM¥|¤ãÈ p£èdÓéÈÒ, Ô¥|ã

·−¯° ñèdÒÓã·© (dÁépãg g§@B}−¯° ï£êpã), 154ìu ì]Y© qÂ
idã£; MÃg Aãªu ë£xÉ|ã·© jã[AXcdopWY§ig, qÇ ñèdÒÓã·© 233
í© íÂidã£. 붧X| èpÁéÂ㣠èp§u dȶid£A¯. qÇÈã© ëoA£ÔÇ

ë¤LÈãA ìÈ p£-
vÌ ñÇÂ í°¶¤LéÈã[ í¶£ ¶°£@AopWXã£. e§v^vãÈ p£èdÓéÈÓæ@
Dc, eÂv¡¯° íL@AªRÌu, A·¡vãÈ Ûã£évãÉ|Ò ñÇèÂ㧠vAÇ

ï][. 붣 Bé¤@A vÁÅu Ô¥|@ èvã½A±© ñ¿eÈã£. p¤¶ªãAo épLop
W[ ¶id ë¤ãw| ¶¼@Dèvã½|ãA¹u, ñèdÒÓã·Ç BÃcg¶ íª@B|u vÁ
Åu 맯 yÂ~W[c èdãDe}Ç èvã½|ãA¹u ò¼ãu nÁÂã][ ¶¤ ¶¼

@B«§id Ô¥|@ èvã½, qÇÈ£ ë¤ãq| èvã½|ã© d¯°opWXg.


  p£èdÓéÈÒ, 179ìu ì]Y© ¤AM|

ëù v¤s (Gnosticism) 멪g p]X| BÃcg¶ Lv| RãÈcg@D vãÁÂop
W[c, dÇ j]pÈãÈ í°¶¤LÈ¡u dÇéÈã[ vãÅupYc h]YÈã£. ëid
¤ãÎÐ|cg@Do sÉdcdãvÒ òÁèAÈé¶ ¶ie§iddã¡u, 붧X| NX¤ãÈ

ëcdã{ ñÇp¶¤ã© 29ìu ì]Y© ô§ e§Lp kŶopWXdã¡u EÂop[B
ÂèdÉÌu, ëd yd© BÃcg¶ jãXãA èL{de© p£èdÓéÈÓæ@Do pFD
][. ô§ v§ig é¶]Y íé|O¹@D ëoA£ AYdèv¿e|g épãÇ p¼FAd

A±Ç ï]v ñµ¶ãÂã}Ìu, í¤]Xãu nÁÂã]Y©, évÁD ìM|ã·© BÃc
g¶ceÇ y@B| v|vãA ñèdÒÓã ì}ÁÅ. íidjã[, é¤ãy@Du, ëdÇ ñe
¥|ãÈ pã£ce|ã¹@DwXé|}§@Aé¶, íg é¤ãwÇ A¶Ècd î£cdg. ép¤¤

LÇ A¤A©ªã, ñèdÒÓã¶ yÁÅA}W[, ëoA¤ 216í© édãÁAYcdãÇ. é¤ã
vÇ ë¤L¶}© p£èdÓéÈÒ, BÃcg¶ceÇ Lã£q© f·¤vãA ¶ãecgo qÇ
È£, Mª Aãªu ñèdÒÓã·«§ig ë£évÉ|ã¹@D èLÇÅ, ëFéA, ëÉ}Ç

éAã·© peé¶[A±Ç ìdã¤cédã[ ô§ ¶¤ªãÁÅ nª ñ¿eÈã£. Ov㣠210
ìu ì][¶ã@B©, é¤ãvÇ pXè|[os@D yÇ ñèdÒÓã·«§idépãg ë
¶£ ñ¿e|g dãvÔÇ jX¶Y@AA¯. BÃcg¶ vÂRãÉ|£, ë¶¤è|㧠ì

£¶u w@A Lv|op¤opã°£, q¤pªvãȶ£, vÁéÂã¤@ A¶§u dÉo p]sA³

X| Lv|cdª¶£ ñÇ詪ãu kȹ E£BÂã£A¯.   Fragments    of    a     Faith    Forgotten
(vÂ@AopWX Lv|ceÇ ga@DA¯) ñÇ n«©, Ð.ì£.ñÒ.w|W, “p£èdÓé
ÈÒ íie| Lv|ceÇ vã^¶¤ãA¹w§ig, ëgpÁà nèªãÇ ñ¿eÈã£.
qÇÈãéª, qé°éXã v¤s ¶½}ȤãÈ épã£êq¥, ëin««§ig évÁéAã¯

dig¯°ã£. ìÈã©, ô§ A·R¤ãA@, BÃcg¶ íÂv}|©, Lv| RãÈu pÁÃ
ñ¿e|¶¤ãAcdãÇ p£èdÓéÈÒ, p¤¶ªãÈ veopo èpÁÂã£. Ô¥|@ vÁÅu
Bé¤@A èvã½A±© 붣 ñ¿e| n©A¯ pª..........(vÁÅu) Ô¥|@ ¶¼@Dèvã½}

©, Lid ¶Y¶FA° ¶cg, íL EWY| yd© jp£ ë¶é¤; íèL{¡WA¯, ñ
èdÒÓã ¤ãÎÐ|ce© vW[wÇÃ, Ô¥|@ èvã½ épLop[u íXFA±èª©ªã
u q¤pªvã}È”, ñÇè¿gBÂã£. ëèª@Óãie¥|ã·−u é¤ãw−u, ¤AM| ë

ù v¤s@D¿@A° kÅ·| ¶ãèªÇYÈÔÇ vã^¶¤ãÈ p£èdÓéÈÔÇ Lv
| juq@A ï]v|ã}§iddã©, éAãWpãW[@ BÃcd¶£A¯ wA¹u è¶ÅosÁ
Å ë¶¤ òMÈã£A¯. 붧X| v¤^cg@D 120 ì][A¯ A½cg, ô§ éd¶

ãª|ceÇ ë§Wdid¡u, ñèdÒÓã¶ éL£id¶§vãÈ ñêq¤ã}u, ë¶¤o
pÁÃ, “¶ã}éª ì]X¶¤¡u íd|ce© ë¤@AÈ¡u èAã]X¶£” ñÇÅ ñ¿
eÈã£. ëg vW[v©ª p£èdÓéÈÒ ô§ y¤]Lv}, ¶ãdos¤WX£, õjã{Aé°

ã[ í^ie§id ì[, A㶩 jã{, dÇ pãX©A±Ç zªu òvãÁÅ·cd èL{
d ApXvãÈ épã« é¶Xd㥠ñÇÅu 붣 ñ¿eÈã£.   dãÇ íie| é¶dãid vã^¶¤ã}§iddã©, dÇ ¤AM| ëù ¶ã|© Aã·
|ceÇ p¥¹¤R¤ãÈ YYvÒ ¢dãÒ dãvÒ ñÇp¶¤, 붣 íie|ã·© ¶
cg@ Adè|¿eÈãè¤ÇÂã© ëe© ô§ k|ã|y][. íido s·}|© OW[oè

p|£ zªu 붣 ñd@ DÃoqWXãè¤ÇÅ èd¥|·©ª. pã¤NAo èp|£A°
c d·¤ -
멪g, ëg jX¶Y@AA±Ç Bé¤@A ¶Y¶@ EÂãA·§idã©, ë¶ÁÅ@B^
|ãÈ Bé¤@A èLãÁA°c d·¤, ëin«Ç èvã½ v¤sceÂyu, P»kª¡u,
(ï]^¹u, DY@A¹u évÏ}Ç xg¯° pãce¤FA°@ èAã]Xgépã©) é¤

ãvÇ AªãLã¤ceÇ ñe£k¼©
¶]^FA³XÇ, yÁÃ−u évÁAãM|c dÇv¡X|dãAé¶}§@BÇÂÈ.
   í@Ad|o p£èdÓéÈÒ, Bé¤@A èvã½}© ñ¿eÈã¤ã 멪g Ô¥|

@ èvã½}ªã ñÇpgu èd¥|·©ª. The      Gnostic      Religion
(¤AM| ëù Lv|u) ñÌu n«©, éAãWpãW[c e§cdFA³XÇ EY| vÂ
}|© Aã·|u ìÈ jX¶Y@AA¯, ìe}© Ô¥|@ èvã½}©dãÇ ñ¿dopWX

èdÇÅ ÛãÇÒ éÏãÇÒ ¶ãe@BÂã£. ìÈã©, The  Apocryphal  New  Testament
ó, ì@Òêépã£[ peos@AãA èvã½èp|£cd vã]XD é¤ãWÒ éÏuÒ, yd«
© Bé¤@A èvã½}© ñ¿dopW[o qÇ Ô¥|@ èvã½}© vãÁÂu èL{|opWX

dãA jusBÂã£. “óig ì¤up ¶ã|© Aã·|FA±© (romances) y¿v|ãA juw
Xu í§opg ígè¶ãÇÅdãÇ. íg l°vãÈgu, A_LvãÈ ì£¶cg@D¥|dã
¡w§@BÂg”, ñÇBÂ㣠붣. íg ñ¿pcg jãÇD ëOcdã¯A±© ﯰg. ë

dÇ O§@Acédã[ jãu èdãXFDBéÂãu. w|W ñ¿e}§opg, “e§chd¤ãÈ ¢
dãÒ dãvÒ ë©ªg íé|O·Ç í¤WXoqÂosLéAãd¤£1, 붧X| jÁépã
dÈo p_}© íie|ã¶@ EWXãA ¶¤é¶ÁÂã£. dãvÒ yd«© ëFD èL©ª

·§up·©ª|ã}Ìu, 붧X| dª¶¤ãÈ íé|O, B¼@B«§ig ¶idè¶ã
§ ·|ãpã¥}Xu, dOcèd㽫© éd£M¡X| ô§ ëYv|ãA ·ÁÂ㣔 ñÇ
Å.   Bé¤@A èvã½}«§ig éÏuÒ èp|£cd jX¶Y@AA¯, l]X ë°·ªã
È évÁéAã¯A¯ dig, íoépãg ëid@ Ad@ EÁÂc èdãXFDBéÂãu. dãv

Ò ñFB§@BÂã£, ëFD ñopY èLÇÂ㣠épãÇ ñµ·¶¤yw©ªãv©, íie|
ã ñÌu kL|vÁ téAã° OW[èp|£ vW[év èAã]X Ad, eZè¤Èc èd
ãXFDBÂg.   ¢dãÒ dãvÓæu, ·|ãpã¥|ãÈ ëopãéÈÓæu Aop© zªvãA ì]Wé¤
ãpã«Ò ñÇ ¤ãÏjA§@D ¶ig éL§BÂã£A¯. 붣A¯ íÂFB|gu, “ëFéA
D¼©A¯ vÁÅu l£ íL@A§·A±Ç õL}§idg......ë¤LÌX| ôé¤ vA°
íoépãg 붣 e§v^u èL{g èAã[@BÂã£... .ëd@éA¯·¡Á ëopãéÈÒ,

e§chd¥Xu, “juvo se|¶£Aè°ÇÅ ñÇ ·éL×LvãA@ A][ ë¤LÇ ¶§
cdopXãe§@A jãu e§v^ ·§ig@D èL©é¶ãu”, ñÇÃX, 붧u “épãé¶
ãu” ñÇÂã£.... .붣A¯ dFDu ·[e@D èLÇÅ, ëFéA MÃ|èd㧠íXce©

õ{è¶[cg·W[c, e§v^ íXcg@D èLÇÂã£A¯. ëFB§iédã褩ªãu Lã
{id¶ãÅ ëv£ie§idd@ A]X e§chd§u 뵶ãé èL{dã£. ........ ìÈã©,
·|ãp㥠ëopãéÈÒ, ñÏvãÈÈãÈdã©, é¶èÂ㧠íXce© Lã{ig èAã]Xã

£. ñ©éªã§u ï][, DYcdã£A¯. e§chdé¤ã ñg¹u èL{|ãe§@Aé¶, 붣
ë§éA}§id Mª£, 붥Xu “ñFB§ig l ¶ie§@BÂã{? ï]^é¶ã, DY@Aé
¶ã í©ªé|?”

ñÇÂépãg, 붣, “ï^¶¡u pãÈcd¡u ·X évªãÈ ôÇÃXw§ig, ë¤L
ÉÇ ñ]^cd îéXÁ ¶ie§op¶Ç jãÇ; yÇÈ÷oépã¥Ç ¶ã£cdA°
@ éA°ãd¶£A¯, ë¤LÉÇ f£os@D¯°ã¶ã£A¯”, ñÇÂã£. 붣A¯ ï][, DY

cdqÇ vãªA³u, jÅv^c dªyu 붣A±Xu èAã][¶¤opWXÈ. ôµè
¶ã§¶Ìu ëcdªcdo èpÁÅ, ô§¶Ç dÇ yAce−u, íÇèÈã§¶Ç dÇ d
ãY}−u, vÁèÂã§¶Ç dÇ édAceÇ ñ©ªãopDeA±−u dX·@ èAã]XÈ£.

e§chd£ ëdc dÇ dª¡M}© dX·, jãMcg¶ã¤FA±© MÃg tM@, Aãg
A±© èAãQLwW[, ëdo pÁA°ã© Òp¥Mcg, vã£so pDe}© A¶ÈvãAo
tM@èAã]Xã£. jÅv^yX| vÁÅu é¶Å pª t@A°ã© qÇÈopWX vª£

¶°|FA¯, 붣A±Xu èAã][¶¤opWXépãg, 붣 ëdè|[cgc dÇ d
ª}© ¶cg, ô§ q¤us@B°|è|[cgc dÇ A}© ¶cg@èAã]Xã£.
íoépãg D¼«L@Du èp]è^㧶¯..........붣A¯ ëȶ¥Xyu èLÇÅ ¶

ãMcdã¯. e§chd£ í§@DwXcg@D ¶id 붯, 붧X| évÁA·ig, l]
X éj¤u 붧X| dªopDe|§éA ¶ãMcdã¯. íid@ D¼«L@Du èp],
ñqé¤| íÈcd¶¯. e§chd£ èdãX£ig d¤|é| pã£ce§@A@ DYAªu p¥

vãÅé¶ã¥© ô§¶Ç, dÇ A| lWY 붧@D ô§ Dcg ·WXãÇ. e§chd£,
dÇ A]A° ï|£ceopã£cd vãce¤ce© ë¶Ç dã@AopWX¶ÈãA ìÈãÇ.
“ñÇ AX¹¯ ïÇÈ ¶¤·§@Du qÂoq©, ïÇ íid ële| vÇÉopã£; ì
Èã©, íµ¹ªB© 붧X| ëeL|FA° l AãW[¶ã{; íoépãg EX ñÇ
È ëYcd í@A| jã{A¯ í¿cg èL©¶d jãÇ Aã^yY¡u”, ñÇÅ E

÷W[c e§chd£ pãX¶ã¤uqcdã£.


   MÃg éj¤cg@DoqÇ e§chd¥Ç Lãpu p«cdg. 붧@D@ Dcg·WX

DYAªu p¥vãÅp¶Ç, l£ éLid@ B^ÁÅ@Do épãÈãÇ; ëFéA}§idè¶ã§
MFAu, ë¶Ècdã@B, ë¶ÌX| ïÅosA°@ Ddà ëFéAé| épãW[·W[
o épãÈg. ë¶Á jã{A¯ Aµ·@èAã]XÈ. ë¶Áé ô§ AÅos k jã{ ë

¶ÌX| ¶ªg A|c dÇ ¶ã}© Aµ·, ·§ig jXid íXcg@D ¶idg”. í
µ¶ãÅ dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ ñÇ Ad ì¤uq@BÂg. Ad èdãX£BÂg.   e§chd¥Ç L@e|opÁÃ@ éA¯·opWX ë¤LÇ, 붥Xu ¶ig, dÇ v
A³@AãA¹u, 붳X| sg@A^¶Ì@AãA¹u q¤ã£ce@DvãÅ é¶]YÈãÇ.
¢dãÒ dãvÒ íLBÂã£. v^v@A±Ç xg dÇ AA° ¶cg, íé|O¶o

q¤ã£cecgo qÂD, 붣A°¡u ëid íXcd¡u ·W[ ëA©BÂã£. íoépã
g v^v@A¯, dÉce§@A, ô§ ëÂ| Ocdu èL{¡vãÅ ë¤LÇ EÅBÂãÇ.
“ñ©éªã§u èLÇÂqÇ Ad¹A¯ zXopWXÈ. v^vA°@ Aã]pdÁAãA vQL

ce«§id èvÇe¤| v^vAÇ ·ª@B|épãg, ëFéA ¢dãÒ dãvÓo ép
ãÇ 臨 ôÁÅv¡X|¶¤ãÈ íé|O, 붱Xu épM@èAã]Y§opd@ A
]XãÇ. dFA° ¶ã»ce·W[oépãÈ e§chdé¤ ë¶£ ñÇèÂ]_ ë¶Ç

붥Xu, ñFA¯ pã£¶@D ëopã© l èLÇÅ·WXã{ 멪¶ã? qÇs ñµ¶ã
Å l íFéA Aã^op[BÂã{? ñÇÅ éAWXãÇ. ìÈã©, ì]X¶£ ë¶ÉXu, d
ãvÒ ñÇÂ¼@Aop[u ¢dãÒ jãÈ©ª; jãÇ ë¶ÌX| LéAãd¤Ç, ñÇÅ EÃ

vQLce© ïWAã£ig 붣A°¡u jãÁAã«A±© ïWAã¤èLã©«o épLªã
Èã£: “ñÇ D¼idAé°! ñÇ LéAãd¤Ç ïFA±Xu EÃ|d, ïFA¯ yÇ ë÷
cdd kÈ·© ¶¡FA¯. ídc èd¥igèA㯳FA¯. 맶§@Acd@Ao s

^£M|c d·£cdã©..........”
  íid ë¤L D[upcgc dupe ïX−Â¶c d·£@DvãÅ h]XopW[, í
é|O¶ã© vãÁÂu èL{|opW[@, AÁs ¶¿¶ãv«§iddã©, 붣A³X| e§v

^ ï¹ y¿v èp·©ª. íµ·×|cd v^v@A±Ç ¶ã}ªãA@ éA¯·¡
Á ë¤LÇ, dÇ g_A°@B½cg@èAã][, dÇȧB«§id ô§¶ÉXu ·¤
ig èL©. g¤e§ÖX¶LvãA íijA§@D¯ ¶id ëid vie¤¶ãe|o qYcg¶ã.

ë¶È ñÇ A¤FA°ãéªé| íµ¸W[@D¯ èAã][ ¶ig, f@éA㱩 qÂid
íid vA³@AãAo q¤ã£cdÈ èL{| èLãÇéÈÇ. ë¶È@ Aã]p¶£A¯ ñ
ÇÉXu èAã][ ¶ã§FA¯; ë¶Ç ñÇÉXu ñgéAWXã−u d§é¶Ç ñÇÂã

Ç. ìÈã© ¢dãÒ dãvÒ Aã^opX·©ª; òèÈÉ© 붣 íid íXcd·W
[c doqcg íie| jA¤FA³@D ¶ig ·WXã£.
  “íoépãg ·|ãp㥠ëopãéÈÓæXÇ e§chd£ íie| jA¤FA³@D ¶i

dgu, ëopãéÈÒ, ë¤LÇ D]Xêépã¤Óæ@D2 ¶^@AQèL−cdo épã{c, dÇ
ÌXÇ ë¼cg¶ig¯° dLÈopÁÃc èd¥·cdãÇ. ë¤LÇ vB»ig èLãÇ
ÈãÇ. l ñÈ@èA㧠ë¤]vÈ|@ AWYcd¤yY¡vã? ëdÁD 붣, jãÇ AW

Y, ë_v_|ªFAã¤yu èL{é¶Ç. ídÁAãAé¶ jãÇ ¶ie§@BéÂÇ. AW[¶dÁ
Du, ô§ dLÉÇ èdã½ª èL{¶dÁDév ñÇÂã£. qÂD, D]Xêépã¤Ò, ¢dã
Ò dãvÓ jA§@D 趱é|, dãÇ ë¤]vÈ AWX ·§uq|, ô§ î¤vãÈgu,

v¤FA¯ kÂidgvãÈ íXcg@D ë¼cgo épãÈãÇ. e§chd£, ô§ jã^
ª ñ[cgc d¤}©, ·LãªvãÈèd㧠¶¤pXcd ¶¤|é¶, ë¤LÇ vB»ig,
ï]v}© l j©ª ·ÈRÇ; ë¤L£A±Xu p_s¥p¶ÈãA í§@Ac dDe¡

X|¶Ç ñÈèLã©«, ò¤ã°vãÈ p^cd 붥Xu èAã[cg·W[, 붥Xw
§ig ëAÇÂãÇ”.  MÃg AãªFA½cg ë¤LÇ, e§chd¤è|㧠j©ª èd㽪ã±è|ÇÅ j
uq, év−u p^cd¡u, ï^¹@AãÈ èp㧯A°¡u ëÌoq¶cdãÇ. ìÈ
ã© ë¶é¤ã ñid é¶ª¡u èL{|ãv©, ë¤LÈ òvãÁÅp¶¤ãA@, B¤ãvosÂFA

±© e¥¶gu ëFD¯° ò¼A³@Dc dFAyu 趯±¡u d§¶dãA¹w§idã£.
“í¶ÁÅ@DoqÂD e§chd¥Xu ë¤LÇ ô§ hdÈ|Ìoq, l ñÇÈ èL{e§@
BÂã{, 멪g ïÈ@D jãÇ ñÇÈ ëÌopW[u; ïÇ éd¶è|ÇÈ ñÇpd ñ
È@D ë÷opã|ãA ñÇÅ ñ¿eÈãÇ. e§chd£, ë¤]vÈ AWXopW[·W
Xg; E¤cd°u vW[év pã@Bè|ÈèLã©«|ÌoqÈã£. íd@ éAWX ë¤L

Ç, x][u 붧@Dc dFAyu 趯±¡u ëÌoq, é¶ª yYie§idã© E
¤cd°u íXopXW[u ñÇè¿eÈã£.” D]Xêépã¤Ò íoépãg jA¤cg@D ¶
§BÂã£. 붧@D ¢dãÒ dãvÒ AWY@èAã]Y§id ë¤]vÈ|opÁÃc dÇ

j]p£A±Xu ·Lã¥cdépãg 붣A¯, ë¶Ç ë¤]vÈ AWX¹w©ª; dã
Ç èL{¶dãA ¶ã@DÅe èL{e§id ôÇ¡év èL{|·©ª. jA¤FA³@Du B
¤ãvFA³@Du épã{c, dÇÉXw§@Du ñd¡u ë¶Ç ò¼A³@D@ èAã[@B

ÂãÇ. se|èd㧠AX¹°opÁà ïpédM@BÂãÇ; q_|ã°£A° jªvã@DBÂã
Ç; ép{A° ·¤W[BÂãÇ;vÁÅu pª ëeL|@ Aã¥|FA° èL{BÂãÇ. ë¶
Ç ô§ vie¤¶ãeè|ÇÅ jãFA¯ ñ]aBéÂãu..........

ñÇÂã£A¯. íd@éAWXgu ë¤LÇ, dÇyAcd@ AA°ã© éd{cg·W[, èj
[éj¤u dª| ìWYÈãÇ.   qÂD ë¤LÇ, ·|ãpã¥|ãÈ ëopãéÈÓ¡u ¢dãÒ dãvÓ¡u ë¼c
g ¶¤èL{g, e§chd¥Xu, ñÈ@AãA ë¤]vÈ|ã AWYÈã{? ñÇÂãÇ. ë¶
£, ìèvÇÅ EÃ|gu ë¤LÇ, jãu ëd ñoépãg èLÇÅ Aã^ªãu? ñÈ ·È

·ÈãÇ. 붣 vÅèvã½|ãA, ëd íoépãg lFA¯ Aã^yY|ãg; íid ï}
¤ ·WXqÂéA ëd lFA¯ Aã^ªãu, ñÇÂã£. ë¤LÇ NÁÂvXig ·|ãpã
¥|¡u dãvÒ ñÈop[u ¢dãÓ¡u, ë¤LÉÇ p^u |ã§@D@ èAã[@AopW

XèdÇÅ ·Lã¥cg ëÃig, íµ·§¶¤¡u ë½@Du ¶¤ AWYMÂ}«[v
ãÅ ïce¤·WXãÇ. ¢dãÒ dãvÓæu, ·|ãp㥠ëopãéÈÓæu MÂ@D íW[
èL©ªopWX ëÇä¹, ë¤LÉÇ LéAãd¤ÈãÈ Aãc ïX© jªw¼ig, ë¤LÈ

|¼cg, ë¤LÈãB| ñÇ LéAãd¤! ñÇ ¸WX¡u v@A°¡u ïÇ èpãÅoq©
·[BéÂÇ. ñÈ@D éj£ig¯° h][d«Ç Aã¤^cdã© ñ¥L®WXopWY§
@BéÂÇ; jãÇ íÂ@BéÂÇ íµ·du í¶£A¯ épM@ èAã]Y§id épãg, ë¤L

ÉÇ LéAãd¤Ç AãeÇ ï}£ q¥idg”.
   ë¤LÉÇ LéAãd¤ÌX| ï}¤c éd¶hd£A¯ èLã£@Acg@D ñ[cgo
épã{, ñid íXce© l ¶M@A ·§usBÂã{? ñÈ@éAWXÈ£. ë¤LÌ@AãAc e§

chd£ AWY| vã±A|§éA 붣A¯ ¶idépãg, ëdo pã£cd Aãc, ëidc
éd¶hd£A±Xu ñÏvãÇAé°! ïFA° jãÇ é¶][BéÂÇ. íuvã±A}© d
ã»kª}−¯° ëÂè|ãÇé ¶M@DvãÅ èL{¡FA¯ ñÇÂãÇ. 붣A¯ ë¶

ÉXu, íid@ AWYXce© l ¶M@AyY|ãg..........ïÇ LéAãd¤Ì@AãA ëid@ BÃc
d¶Ç AWY¡¯° ë¤]vÈ íg, ñÇÂÈ£. ñÏvãÇAé°! ïFA° vÇÂã[Bé
ÂÇ. ñÇÈ, ñÇ LéAãd¤ÉXu épãDvãÅ èL{¡FA¯. ë¶ÌX| íid ë¤

]vÈ| jãÇ ¶ãFB ·[BéÂÇ. òèÈÉ©, íg ñopYopWXdã}§@DèvÇ
pd ë¶Ç ëÃ|ãddã©, ñÈ@D ·ÁÅ ·[¶ãÇ, ñÇÂãÇ ë¶Ç.   Aãc ï}£ èpÁÅ, ë¤LÉXu íg èd¥·@Aop[BÂg. ë¶Ç, dÇ LéAãd
¤ÉÇ p[@A|§éA ¶ig kÇÅ, ëeL|cdã© épL yY|ãe§@BÂãÇ. Aãc ë¶
ÉXu, èLã£@Ace−¯° ïÇ ë¤]vÈ| ñÈ@D ·Ápã|ã? ñÇÂãÇ. ñÈ@D

èLã£@Ace© ë¤]vÈ òg? |ãé¤ã íé|O ñÇp¶¥Xw§ig ·ª@D ¶ãF
B| ·|ãp㥠ïÇÉXu ë¼cg ¶ig, dÁépãg MÂ}© í§@BÂãéÈ ëid@
BÃcd¶Ç ïÈ@AãA@ AWY| ë¤]vÈ ëg. ë¶ÉXu òvãiddãA ñ]_

ë¶Ì@Dc d]XÈ ¶¼FA ·§usBÂãé|, ëid ñqé¤| ëYv|cdãÇ èL
ã©BéÂÇ. jãéÈã g|§ÁÅ íÂig épã{ íoépãg e§up ï}¨WXopWY§@
BéÂÇ, ñÇÂãÇ Aãc.   èLã£@Ace−¯° ë¤]vÈ|o pÁÃc dÇ LéAãd¤Ç Aãc zªvãA ë
Ãid ë¤LÇ, ëdc dÈ@D ¶cg@ èA㯰 ·§uq, ·ÁA vÅ@BÂãÇ. í§¶§

u e§chd¥Xu èLÇÅ vÇÉos é¶]Y, íÇèÈ㧠ë¤]vÈ| èLã£@
Ace© AW[vãÅ éAWA é¶][èvÇBÂãÇ. LéAãd¤£A¯ MÂ@D èL©BÂã£A
¯; Aãg@AãA íÇèÈ㧠ë¤]vÈ| èLã£@Ace© AWX ¢dãÒ dãvÒ í

LBÂã£. ë¤LÌu, Aãgu èpãg l¤ã[wXFA±© RãÈ ÒjãÈu èL{·@Aop
W[, èj{|ã© y¿@AãWXopW[ Lv|vãÁÂu èpÅBÂã£A¯. e§chd£,
“wA ï|£id L@eé|! A½·¤@AceÇ y¿vé|! ¶ã! wA ïLvãÈ èAãXé|,
¶ã! A§^w@A dãé|, ¶ã! ìa@D ìÇxA@ EW[Âé¶, ¶ã! vÂig¯° v£
vFA° 趱op[cgp¶é°, ¶ã! ò½©ªFA±Ç dãé|! ïÇ õ{¹ ñWXãu ¸

WY«§opdãA ¶ã! vÈu, ñ]^u, q¤ep«os, MidÈ, pDcdù ìB| ó¡
ÅosA³@D zce§@Du l ¶ã! íid í°u vÉd£A±Xu épO! sÉd ì·é|!
붣A³X| ëX@Du ìÁ©A°¡u íd|cd¡u Ocdu èL{! qdã, Dvã¤

Ç, sÉdo ép{ z¶¥Ç èp|¤ã© EWXopWX íªMÈ| 붣A³@D@ èA
ã[”, ñÈo q¤ã£ce@BÂã£.   jãu pã£cg@èAã]Y§@Du dãvÔÇ jX¶Y@AA±Ç ì@Òêépã£[
peoq©, ép¤ãM¥|£ ñêo.Ô. p£@BW, íido q¤ã£cdÈ ô§ èp]pã© ì·
@D¥| ¶½pãW[c èdãX@AvãA vËM|£A¯ A|㯶èdÇÅ DÃoqW[¯°ã£

. ìÈã©, ¶¼@AãÁÅc èdãX£sX| BÃcg¶ èLã© jX@D LãdAvãA íg
èvã½èp|£op㰤㩠è¶WY@ DÂ@AopWY§@BÂg. ¶ã»@Ao pãFD, Aª
ãLã¤c g^oèp㧯 ëv¹ ìB|¶ÁÂã© OWY@AãWXop[B¶ãÅ íid@

Ad Ô¥|-
pã¤NAvãÈdãB|, pã£ce| ¤ãÎÐ|ceÇ ñFéAãè¶ã§ zª}© jXopdãA ë
v@AopW[¯°g. íg íie| 멪g ¶XévÁBie|c dÇv|é|ã MÃgu

èAã]Y§@A·©ª. v|opDe}Ç O§@Au qÇ èdãX£BÂg.


   D]Xêépã¤Ò, Aãc í§¶¤¡u Lv|vãÁÂu èL{gyYcd ¢dãÒ dãv

Ó, ëid jA¤ ·W[ èL©−vãÅ íé|O, ô§ AÈ·© ïce¤·[BÂã£. ô§ d
LèÈÇ pãLãFA ·[cg 붧u 趱é|ÅBÂã£. ·¤·©, LãªosÂce©
íÂig BX@Du ë¼AãÈ í°RÇ ô§¶È@ A][, ë¶Ì@AãA 붣 édãc

d¥cd épãg, ë¶È@èAãÇ ·ªFDo pÂ¶ (dragon) ñe£@BÂg. dãéÈ wAo
èp¥| LãcdãÇ ñÇÅ EÃ@èA㯳u ëdÌXÇ èdãX£id épãWY}© e§c
hd¤ã© édãÁAY@AopW[, ëid í°RÈ@ èAãÇ ·×cd ïÃQOvãÅ

¶ÁsÅcdop[BÂg. ídÈã© ëg è¶Ycg íÂ@DyÇ, ëid í°RÇ èL{d
DÁÂvãB| v^vãAã@ Aª· pÁÃ| l]Xèd㧠ï¤|ãÁÅBÂg. ëid í°R
Ç ï}£èpÁÅ, EWXcdã¥Xu dÇ pã¶FA° ôcg@èAã¯BÂãÇ. ¢dãÒ dãv
Ò dÇ ¶½|c èdãX£BÂã£; q_|ã°£A°@ D^op[cgBÂã£; íÂiédã
¤ ñ¿osBÂã£; pã«}© AW[opãWXo pÁà ôcgoépãA·|ªãd Mâcdãidc

d ïpédM@BÂã£. 붧X| ôé¤ A§cg, BÃcd¶Ç ñÇp¶Ç e§v^vãȶÈ
ã}Ìu ïX−Â¶c d·£@Aé¶][èvÇpéd. 붣 èL©−u jA¤FA±−u ð£
A±−u íid ïpédLu ¶¤é¶ÁAopX·©ªè|ÉÌu, v@A¯ 붧X| jup

·|ªã@ A[v|ãÈ ëÁsd kA»cd©A°ã© î£@Aop[BÂã£A¯. Mª£ vdvãÁÂu
èL{|opW[, ñ]è^{ tLopW[, ô§ Lv|o pã¤A¥Ç èpãÅoq© ·Xop[B
Âã£A¯. qÂD 붣 é¶Å jA¤FA³@Du vã¶WXFA³@Au èLÇÅ, q_|ã°£

A°@ D^vã@B, íÂiédã¤ xW[, Òe¦A±Xw§ig ép{A° ·¤W[BÂã£.
épOu A¿dè|ãÇŠ붥Xu dÇ p㶠ôosd© dig, íé|O·Xu ¶§u¶
¤, pªãu ñǺ¥© dãèÈ㧠sé¤ãBdÈãA í§iddãA@ EŶd 붣 éAWB

Âã£. ìÈã©, e§chd¥Ç p_}© y@B|@A°vãA·§opg Òe¦A³u AÇÉo
èp]A³év. 붣 붣A°c du D[upFA±«§ig ·ª@B, v|@B, M@A
¶cg Lv|u vãÁÃ, 붣A° y¤W[ L^© g_}−u Lãup«−u íW[@,

Ad¹A³@Do qÇ ¶cgotW[BÂã£. íg jA¤FA±© èp§u tL©A°¡]X
ã@B, 붧X| ¶ã£cdA°ã© v|@AopWX¶£A³X| A^¶£A¯ vÁÅu L
éAãd¤£A³@D 붥Xu ·é¤ãdèv¼¶cdg. AXM|ãA 붣 ë¤LÇ wÒéd

pÒ3 yÇpãA@ èAã][¶¤opW[c, dÇ jX¶Y@AA°opÁà ·Lã¥@Aop[B
Âã£. AX¹°§u vÉd§u è¶Åopgu, ñµ·do p|Ìw©ªãdgvãÈ íido se
| Mcdãidcd òÇ AÁq@BÂã{?.

ë¤éL! lFA¯ èL㩶g ï]v; ëµ·du dãÇ jãÇ épãe@BéÂÇ.


  íoépãg e§chd¥Ç v¤^ Aãªu èj§FDBÂg. éA¤°ce−u vªão

t¥−u EÂop[u sÈAdA³XÇ ôoqW[o pã£@A, ¶ãLA£A³@D ô§ DÃo
s BX@DèvÇpdã©, í@Ad y¿v|ãA íFD d¤op[BÂg. ï]v@Ad
ígdãÇ; íe«§ig é¶Å pª ¶Y¶@EÅA¯ 臨ã@Aop[BÇÂÈ. ô§ vie¤@

Aã¤Èã© A[v|ãAc h]XopWXè¶ã§ ë¤LÇ, f|èL|©A³@AãA k|ã|v
ãÈ h@Dc d]XÈ ·ecdd í@Ad EÅBÂg. ìÈã©, v¤^cg@DoqÇ
ë¤LÇ vdu vãÃ|dãAo épã«op¥¹XÇ éd¶|Á èLãÁA°ã© èpãe|¶@
AopWY§@BÂg.  ¢dãÒ dãvÒ, ë¤LÉÇ ñL¥@A| ëªWM|op[ce, 뵸W[ í°¶
¤LÇ ó¢ÓéÈÓ¡u, ë¶ÌX| dã|ãÈ ë¤M|¡u vdu vãÁÅBÂã£. ë¤L

¶| éL£id íd¤o èp]v_A¯, òÁèAÈé¶ íosg Lv|cd òÁAoépã
{·WXã£A¯. jA¤u D¼opce© ëw»ig, dÉcg·XopWX ë¤LÇ, dÇÈO
Áᯰ kA»¹A°ã© eAosÁÅ ë¶Ç e§chd¤@ Ag èL{|èLã©«,

붥Xu éAWXãÇ. l AWXopWY§@BÂã|ã 멪g Odie¤vã}§@BÂã|ã?
ñ¶£ xg ïÈ@D ëeAã¤w©ªé|ã ëid ôé¤è|㧶§@D vW[év jãÇ ëY
v. wÒéd|Ò éAWXãÇ: l ñµ¶ãÅ õYoépã{ íidc édLcg@D ¶idã{? dã

vÒ èLãÇÈã£: íFéA pª¤@AãopãÁÃ, ïÇ A|ã© íµ¹ªA·W[ èL©
¶dÁAãA, ñÇ ñÏvãÈã© ·ÁAopWéXÇ. ïÇÈ jãÇ ïXéÈ ë½cg·Xãv©
, l]X èpãÅv Aãce§iédÇ. ìÈã© lé|ã ïÇ fèL|©A° ëeAvã@B,

ïÇ vã|vie¤FA° íidc édLu y¿¶gu p¤ig MdÂ èL{dd@ éA¯·o
pWéXÇ. ïÇ vã|vie¤FA¯ ïÇéÈã[ ëAÇÅ, ë¶Áë§ig ñFA¯ jã[ O
cdvã@Aop[¶dÁAãA íd èL{BéÂÇ, ñÇÂãÇ wÒéd|Ò. e§igvãÅ ë¤L

Ç EÃ|dc e§chd£ x][u vÅ@Aé¶, “wÒéd|Ò ë¶§@D ñµ·du v¤
^y]Xã@AªãèvÇÅ Miecdã£. òèÈÉ©, pª v@A¯ e§chd§@D ìWpW
[, ëeAã¤yX| pª q¤s@A³u ë¶¤ juq|dã©, ë¤LÇ ëQMÈãÇ. ñÈé

¶, ë¶¤ ë¼cg@ èAã][ jA§@D 趱é| èLÇÂãÇ. ì¡didãFB| ¸¤£
A³u EX èLÇÂã£A¯. v@Aé°ã, ë¤LÇ ë¶¥XÇ ñdé|ã AÁA ·§uq è
L©¶dãA@ A§eo, épLãv© kÇÅ A¶Écdã£A¯. 붣A¯ ô§ v© h¤u èL

ÇÂgu, ë¤LÇ, jãÇD ép㣠¸¤£A±Xu ë¶¤ ôos·cg, ë¶¤ vª@D
ë¼cgoépã{, ñÃ鶩A°ã© Dce, 붣 LãDupY èL{dqÇ jA§@Dc e§u
svãÅ AWX°}WXãÇ. íµ¶ãÅ ép㣠¸¤£A±Xu èLã©«, ë¶Ç jA¤cg@

Dc e§uqÈãÇ. ìÈã©, èpãgv@A¯, dãvÓ v¤^ce«§ig ·[·opdÁAã
Ao qÇÈã© õYÈã£A¯. e§chd¥Ç ¶ªosÂu í§ép㣠¸¤£A³u, íXosÂ
u í§¶§vãA ñÃ鶩A° òie kÁA, ô§ ëeA㥠붣 A| òie ïd·È
ãÇ..........vª}© 붣 ñFD èA㩪opXé¶][évã, ëid íXcg@D ¶idgu,
ë¶¤o qYcg@ èAã]Y§id¶£A±Xyu, vÁéÂã¥Xyu 붣, LéAãd¤£Aé

°! jãÇ AXM|ãA@ EŶd íoépãg éA³FA¯. òèÈÉ©, íidc édAcd
·W[ 趱@B°upé¶ jãÇ ¶ig¯é°Ç. ïFA¯ íd|@A]A¯ D§XãAãv«
§@AW[u; ïFA¯ AãgA¯ èL·XãAãv«§@AW[u; jãÇ ïpédM@Du AX¹

°é| jusFA¯; ïFA¯ íd|@AYÈcdã©, ïFA³@D lFAé° ¶½AãWY@ èAã
¯°ãf£A¯; ïFA¯ Odie¤ce©, vÉd£ p@AvãÈ N£ce}©, AX¹±Ç p@AvãÈ
¶ã»@A}© jX¹FA¯, ñÇÅ Eà ó¢ÓéÈÔXu, ju ì]X¶¤ãB| íé|O

BÃÒg·Ç ëvL§@D ëvLÈãÈ, kª¹ªD@D¥| ë¤LÉÇ vAÈãÈ l, w
Òéd|ÔÇ é¶ª|ãWA³@D 붣A³X| ·ª|@ èAã[; jãÇ èLÇÅ
q¤ã£ce@DvãŠ붣A¯ èL{|W[u, ñÇÂã£. ó¢ÓéÈÒ, ép㣠¸¤£A±Xu,

붣 q¤ã£cdÈ èL{| ·[vãÅ èLãÇÈãÇ. ìN£¶e@AopWX dãvÒ, édãc
d¥@AèLÇÅ, v]Y}WèX¿ig, dÇ A¤FA° èLã£@Acd éjã@B lWYÈ
ã£. íµ¶ãÅ q¤ã£cdÈ| yYcd qÇ, 붣 ép㣠¸¤£A±Xu èLãÇÈã£:

íFéA ¶ig, ïFA° ëÌoq|¶¥Ç AWX°| kÂé¶ÁÅFA¯. j㩶§u
¶ig ë¶¤ ñÃ鶩A°ã© Dcd, 붣 ï}¤ÁÅ ·¿idã£. LéAãd¤£A¯ ëÈ
¶§u ë¿dÈ£. ë¼AãÈ ëFBA°¡u; MÂid g_A°¡u 붣A¯ ñ[cg¶

ig yid| ë¤L£A¯ ëX@Au èL{|opWX ë¤LD[upcg@ A©ªÂ}© ë¶
¤ ëX@Au èL{dã£A¯”.
  ìÈã©, sé¤ãBdÇ Ôêépã§u, ë¤LÉÇ vAÈãÈ ó¢ÓéÈÓæu e§c

hd¤ ·W[ ·ªA vÅcg 붣A¯ vª}éªé| èdãX£ig ïWAã£ie§@BÂ
ã£A¯. eZè¤Èc dãvÒ édãÇÃc, dãÇ ëFB©ªãv© èLã£@Acg@Do épã{·
WXd㩠붣A° jA§@Dc e§usvãÅ p_@BÂã£. 붣A¯ dÇéÈã[ ·¤

·© éL¤ªãèvÇÅu ¶ã@A±@BÂã£. ñÈé¶, Ôêépã§u, ó¢ÓéÈÓæu, p¼v
|ãÈ ë¤L£A±Ç A©ªÂA°@ èAã]X vª}«§ig Cé¼ épãBÂã£A¯.  “èj[FAãªFA½id qÇ, ë¤LÇ wÒéd|ÔÇ D¼idA±èªãÇÅ, ô§ é
p|ã© dã@AopW[, ëoép{ wA@ èAã\¤vãÈdã©, ñid vÉdÈã−u D^op[
cd·|ª·©ª. ë¤LÇ wÒéd|Ò ñ]_ÈãÇ: jãÇ èLÇÅ ëid@ A©ªÂ
|c eÂig, AX¹±Ç e§chd§X| ñ−uèpãÇ ñ[cg¶ig, ñÇ vAÇ x
g èdãFA ·[é¶Ç; ë¶Ç D^vX¶ãÇ. ë¤LÇ èLÇÅ A©ªÂ|c eÂid

épãg, ëFéA e§chd¤@ Aã^·©ª. òèÈÉ©, LéAãd¤£A±èªã§¶Ç, ë
¶¤@A¶£ig, èvÓèpãéXw|ã¹@D ñ[cgoépã{ ·WXãÇ. ìA|ã©, e§c
hd¥Ç ñ−usA±§id íXce«§ig v]^ ñ[cg¶ig, dÇ vAÉÇ A¿c

e© ¶cd wÒéd|Ò, íé|O BÃÒgé¶! ïuv jãÇ ·O¶ãM@BéÂÇ; vÉd£
A°c gÇsÅce 붣A¯ ïuv ëÃ|yY|ãv© ñe£cd ñÇÈ ·W[ ë¶
£ íoépãg épã{·WXã£, ñÈèLã©«, ëid v]^ vAÇ xg èdãFA·W

Xgu, í°RÇ y¿v|ãA O|kª èpÁÂãÇ. ìA|ã© ë¤LÇ wÒéd|
Óæu LéAãd¤£A±© ô§¶ÈãBo sé¤ãBdÇ Ôêépã¥Ç AA±ÈYé| dÇ d
ª| ¶cg ¶^FBÈãÇ. Ôêépã£, vÁ LéAãd¤£A±Xu ë¤LÇ wÒéd|Ò

 íé|O BÃÒg·Ç A§^|o èp¹u, 붧@èAe¤ãAc fFD ñ]^ãe§@
A¹u q¤ã£cdÈ èL{¡FA¯, ñÇÂãÇ. 붣A¯ |㶧u ôÇÂãA vB»ig ë¶
Ì@AãAo q¤ã£cecdã£A¯..........BÃÒg·© ·O¶ãLFèAã]X ò¤ã°vãéÈ㥩

ë¶Ìu éL£cg@èA㯰opW[, íoépãgu, ñoépãgu, ïªAu yY¡u ¶¤,
L@e¡u épãÁÅd−u |ã§@D¥|édã ëido qdã, Dvã¤Ç, sÉdoép{ ìBé|ã
¤o épãÁÃÈãÇ. ìèvÇ.”


              DÃosA¯


1.  ‘YYvÒ’ ñÇpg Bé¤@A èvã½}−u, ‘dãvÒ’ ë¤w| èvã½}−vvid è
p|£A¯. í¶, ¢dãÒ, íé|O¹XÇ ‘í¤WX|ãAo’
qÂid¶è¤Çpd@ DÃ@BÇÂÈ. ¨p£ êp£É¢, dÇ ‘The Other Side of the Story’

ñÇ n«©, “íé|O¹@Du dãvÓæ@DwXé|}§id ¶−¶ãÈ ï§¶ ôÁÅv
ñÌu v¤s ¶½ èL{e, ï}£cèd¿d© Ad@D ·°@AvãAo p|Çp[ce}@A@
E[èvÇpdã©, BÃcd¶£A°ã© A][qY@AopWY§@AyY|ãg..........íé|O¹@D

ò¤ã°vãÈ LéAãd¤-
LéAãd¥|£ í§idd ï^£p¶£A¯ ët£¶u. 붣, pª ïXÇ qÂosA³@D y
dªãAo qÂid¶è¤ÇBÂ㣠pª£. vã£@Du, ®@Du, jãÇD LéAãd¤£A±Ç èp|£
A° yÂé| éÏuÒ, éAãÓêo, ÓvÇ, ¢dãÒ ñÇÅ èAã[@BÂã£. 붧@D
ëéjAvãA íÇÌu í§ LéAãd¤£A³u, DÂidpWLu í§ LéAãd¥|§u í§i

dÈ£. év¥}Ç k¤id¤@ AÇÉcdÇvè|Ç Lv|@ èAã¯A| ïÅe èL{¶d
Ç èpã§W[@, BÃcg¶ v¤s, 붣A°, íé|O·Ç èpÁéÂã§@D ïXÇ qÂid
ã¥Ç v@A°ãA (cousins)

é¶ã,멪g, éAãÓêqÇ yid| vÈ· zªu qÂid ‘vÅLéAãd¤-
LéAãd¥|¤ãA’ vãÁÃ@ EÅu y|ÁM| évÁèAã]Xg”, ñÇè¿gBÂã£.2.  jX¶Y@AA±© Aã^op[u íid ë¤LÇ ô§¶Ç vW[év (¢dãÒ dãvÓ
c d·¤) ô§ L¥ce¤ jp¤ãA ëÃ| ¶ã{osX|¶Ç. ë¤éAãÔ|ã, Aãt©, Aãidã
¤u (j¸È ìoAÉÒdãÇ vÁÅu pãBÒdãÇ) ìB| q¤édLFA° 19 yd© 45ì

u ì][ ¶¤ (íid@ Aãª@DÃos L£L@D¥|g)ì]X èAã]éXãêèp£é
ÈÒ ë©ªg D[êp¤ã ñÇ íie|-
pã£ce| ë¤LÇ í¶éÈè|ÇÅ Mª£ EÅBÇÂÈ£. ë¶È, ë¶Ç ìWM|,

ë¶Ç jA¤cd 멪g édLcdo pÁÃ| y@B|@ DÃos ñd¡u d¤ãv©, ëg
 íie|ã·© í§@BÂg, ñÇÅ vW[év jX¶Y@AA¯ Ad EÅBÂg. ë¶Ì
X| èp|¤@èAã][, ë¶Ç pã£ce|Ç ñÇÅ ëX|ã°FAã^yYBÂg. ëd

Ç ï]v|ãÈ pã¤NA ¶Y¶u ·idêp£Èã ñÇpdãDu.


3.  íid ë¤LÇ, dÇ pã¤NAoèp|¤ãÈ vÒdã{ ñÇpdÇ zªu jÇAÃ|op[BÂ

ãÇ. íg, jX¶Y@AA±Ç Ô¥| èvã½ ¶Y¶@Eé (wÒéd|Ò ñÇpg Bé¤
@Au) Aã^op[BÂg. y@B|vãA ëgè¶ã§ éÏã¤ãÒe¥| ë¤LÈ@ DÃoq[
BÂg. ë¶Èg ¶¤ªãÁÅ L¥éj£ pY¶u ëÃ|opX·©ª. ë¶èÈ㧠pãª¶

Èc édLcd ì¯p¶Ç ñÇpdc d·¤ jX¶Y@AA¯ é¶èÂid y@B|@ DÃo
p¡u èAã[@A·©ª. Mª Acédã«@A ñ¿cdã°£A¯, í¶È, ydªãu nÁÂ
ã]Y© vªãot¤ ì]X ë¤LÈãAèL{| yÇç@BÂã£A¯. ìÈã©, ¶«i

g EÂop[u íid yÇèvã½¶ jX¶Y@AA¯ ìd¥@A·©ª.
           3 ëce|ã|u zÇÅ

   ígé¶ y@B|vãÈ dãvÔÇ jX¶Y@AA¯; éd¶ éjã@CWYÇ èpã§

W[c, èdãX@Ayu, íÅe¡vãÈ jX¶Y@AA¯ vW[u zªce«§ig 뵶ãé
 ñ[cdã°opWXÈ. èpFA´£, d£vã¤ãu évÁäã_|㣠kŶÈce©, éd¶ã
ª|FA±Ç ¶¤ªãÅ vÁÅu íÂv}|© ép¤ãM¥|¤ãÈ ë§Wdid ò. vce|

ãÒ yidãXÇ, History   of   Christianity  in   India
(èdãDe ôÇÅ) ñÌu n«©, “jX¶Y@AA±©, sÉdcdãvÒ ï}£ce|ãAu è
L{d íXcdo pÁÃ| ¶£^È, ë¤LÇ vÒdã}Ç (멪g wÒéd|ÔÇ) ð

£ vªãot£ ñÇpd è¶D ñ±e© DÃ@Acd@AdãA í§@BÂg”, ñÈ@ EÅBÂã
£. jX¶Y@AA±Ç LãWM|opY, íèL{e ëopWXvãÈ ëpcdvãDu. vÒdã
}Ç jã[ jX¶Y@AA±© ¶£_@AopW[¯°¶ãÅ, vªãot£, ô§ pãª¶È

c édLvãAé¶ã, èÏã¤ãÒe¥| ë¤LÇ ñ¶¤¡u èAã]Y§iddãAé¶ã 멪g
A©ªÂA°@ èAã]X vÈ}XvãA í§@Aé¶ã ô§épãgu í§ide©ª. j
X¶Y@AA±© ëid ë¤LÉÇ jA¤u ¶£_@AopX¹w©ª. v©«A vª£ot

FAã@A¯, ¶ÈFA¯, v}©A¯, ëX£id èdÇÈiédãosA¯ vÁÅu OÅOÅopãÈ
gÂyAyu ëvid, íig@A±Ç sÉd |ãce¤@AãÈ jA¤vãA vW[év ëg
ñoépãgu í§ig ¶ie§@BÂg. sÉdc dãvÒ pÁÃo p}−u vã^¶£A±©

èp§upãªãéÈã§@Dc, dãvÔÇ jX¶Y@AAé°ã, vªãot¥Ç íX·|©¹
·°@Aévã, ëdÇ p¤id OÁÅosÂFA°o pÁÃé|ã èd¥|ãddã©, dÇ ï¯éjã@
AFèAã]X g_¡¤Aé°ã[ yidãXÇ doq@Aªãu. évÁAãM|ã, pã¤NAu vÁ

Åu íopDeA±© BÃcg¶ceÇ ¶¤ªãÅ pÁÃé|ã 멪g é¤ãvÇ Lãu¤ãÎÐ
|cdo pÁÃ@EX 붣A³@Dc èd¥|ãg1. yidãXÇ vÁÅu 붣 |ã§@Do q
¤eke|ãA í§@BÂãé¤ã, ëid ëÃR£ D¼ãceÇ òvãÁÅ é¶ª| ñµ·du

veor[ èL{¶èdÇpdÁAãÈ ¶½A³u 붣A³@B©ª; ëdÈ㩠붣A¯ w
Did juq@Aé|ã[ íid évãLY| ôcg@èA㯰 é¶]Y}§@BÂg. g¤e§
ÖX¶LvãA 붣A³X| j©ª juq@A, ëdÇ ¶¤us¶¤ O|jªcg@Do p|

Çp[cdop[BÂg.
   dãvÔÇ jX¶Y@AA±© ﯰ AãWM}Xévã, P¼éªã íie|ã¹X|
dãAé¶ã, DÃopãAc èdÇÉie|ã¹X|dãAé¶ã MÃgw©ª. yÇÈdãA ¶D@

AopW[·WX yY¹@D jX¶Y@AA¯ ñÇ jãXAu jY@AopWX íXu, Ô¥
|ã, í¤ã@, pã¤NAu (yd© nÁÂã][@AãªceÇ pã£ce|ã) ñÇpd¡u (ñèd
ÒÓã¶o épãª) é¤ãv Lãu¤ãÎÐ|cdè|ãWYÈãÁépã−¯° ¤ãÎÐ|u ñÇ

pd¡u, zªopãXce© Bé¤@A--
é¤ãvãÉ|c dã@AFA¯ kÂig¯°dã©, ëALãÇÅA¯ ëÈcgu DÃoq[B
ÇÂÈ. n«Ç v¤èpã¿D Lã¤ãv©, ìÈã©, Lv|@A§cg@D jupAcdc d§¶d

Ç èpã§W[, íie|ã¶ ô§ DÃoqWX íXvã¡u, D]Xêépã¤Ò, wÒéd|
Ò-
vÒdã{ ìBé|㣠íie| ë¤L£A°ãA¹u p£èdÓéÈÒ, íª@B| ïpã|FA°ãA

ïpé|ãBce§opdãAc édãÇÅBÂg.   An   Introduction  to  Indian  Church   History
ñÇ n«©, Ô.q.êp£c qǶ§vãÅ ñ¿gBÂã£: “ñeé|ãq|ã, ëé¤q|ã ë
©ªg ìoAÉÒdãÇ épãÇ édLFA³@Do p]X| nªãM¥|£A¯, íie|ã
ñÇ èp|¤é| ïpé|ãBce§opd LAÏvãA@ Aã^yYBÂg. ju íie|ã

¶opÁà ëÃie§oépã¤c d·¤, q§@D íie|ã ñÇpg, Lãu¤ãÎÐ|ceÇ è
dÇB¼@D ñ©ªo sÂFA°@ AXie§@Du, ëéjAvãA ñ©ªão q¤édLFA³@
Du 臨¤|Â}©ªãd èp|¤ãAé¶ í§ie§@BÂg..........jãÇAãu nÁÂã][o

pãe¥A³@Do, sÉdc dãvÔÇ p_@A°u íie|ã; ìÈã©, 붣A³@D yi
d| Aãªce©, vÁ¶£A³@Do pã£ce|ã, ¶XévÁD íie|ã·«§ig èvÓè
pãéXw|ã ¶¤ l]Y§@Du pã¤NA Lãu¤ãÎÐ|vãAé¶ í§idg. í¶£A±©,

wA¹u DÃoqXcd@A¶£, jãÇAãu nÁÂã]Y© ¶¤ªãÅ ñ¿e| ¢èÓq|Ò ì
¶ã£. 붣 EÅBÂã£: jvg xWp¥Ç sÉdc e§chd£A³u NX£A³u ïªAu
y¿¶gu MdÃ}§idépãg, v¤qÇ EÁÅopYc, dãvÒ, dÇ pFD@Do pã£ce|

ã¶o èpÁÂã£. zÇÂãu nÁÂã]YÇ yÁpDe@D íuv¤p ñ[cg èL©−u
·dvãAc, dÇ èL{e@D LãÇÅ ¶«v|ãA, ëèª@Óãie¥|ã¶ éL£id ë
§Wdid ì¥èÏÇÈ (Ov㣠185-
254) ¢èÓq|Ò évÁéA㯠AãW[BÂã£. ì¥èÏÇ vÁÅu ¢èÓq|Ò í§¶¥Ç
q¤Aã¤u, sÉdcdãvÒ èLÇÂg pã£ce|ã¹@DcdãÇ. év−u, íÇèÈ㧠íXc

e© ¢èÓq|Ò, íie|ã¹@Do épãȶ£ sÉd pã£cdéªãwé|ã ñÇÅu DÃo
q[BÂã£.......... sÉd pã£cdéªãwé|ã¶opÁà ¢èÓq|Ò EÅuépãg, èLFAX
ªè|ãWY¡¯° édLFA±© ôÇÂé| vÈe© èAã]Y§@Aé¶][u”.

    ë¥èÏÉÇ ìLãÌu, B¦Ô«§ig ícdã«, Ô¥|ã, pãªÒfÈu yd«
| pDeA³@D èLÇÅ·W[o qÂD ñBoe© DYé|Ã|¶§u, ëèª@Óãie¥|ã
¶ éL£id Bé¤@A Lv|o p¤opã°§u, íÂv}|ªã°§vãÈ @è°v]W (

Ov㣠150-
235) ñÇp¶¥Ç LãÇÅ¤|¡u êp£c éL£ce§@Aªãu. e§Lpè|ãÇÃÇ ë
§Wdid ñÇpd·X, Lv|¶ãdu s¥p¶¤ãAé¶ Bè°èv]W ëÃ|op[BÂã

£. qé°WéXã·Ç é¶dãidcd@ BÃcg¶ McdãidcgXÇ ôceL·@A y|
Ƕ£ 붣. sÉdc dãvÒ èLÇÂg pã£ce|ã¹@D ñÇÅ EÃ| yd© v¤sxÂã
@éAãWpãW[@ BÃcg¶ ëÃR£ ë¶é¤.    íie|ã·© sÉdcdãvÒ ñÇpdÁD ìd¤¶ãAé¶ã, ñe£opãAé¶ã LãÇÅ
  EÅu e§Lp ë§Wdid|£ pÁà jãu èdãX§yÇ, Teaching  of  the

Apostles ñÌu vÁèÂ㧠ԥ| v¹ èL{e nªo pÁÃ@ DÃoqX é¶][
u. íin© Ov㣠250ìu ì]Y©, ñèdÒÓã·©, èp|£ èd¥|ãdè¶ã§ ò¥|Ç
2
  nªãM¥|¤ã© ñ¿dopWXg. íg BÃcg¶ èjÃyÂA¯, D§vã¥Ç AXvA

¯, íé|O·Ç íÅe ·§ig ¶½pãW[ ¶ãLAu, ·ÈyÂA¯ vÁÅu e§L
p}Ç p©é¶Å ·×|FA°o pÁÃo épO¶dãDu. “íie|ã¹u ëdÁD ïXv|
ãÈ ñ©ªãc édLFA³u, h¤cg@ AXÁpDe¶¤, ë¶ÁÃÇ ñ©ªA±«§opÈ

¹u, dãÇ AWY| éd¶ãª|ceÇ ¶½AãWY|ãA¹u ìWM|ã°¤ãA¹w§ig ëF
éA èdã]XãÁÃ| ¢dãÒ dãvÔXw§ig Lv|D§ kª@AãAc e§chd¥Ç A
¤u èpÁÂÈ”. év−u ¢dãÒ dãvÔÇ NX£ ëcéd|Ò (ëcdã{) ñÇp¶¥Ç NX¤

ãÈ ë@éA|Ò ñÇp¶¤ã© Lv|op_}© k|w@AopWX D§vã¤@èAã]X j
ã[A±Ç èp|£A°, “ëÒÔ¥|£A¯ vÁÅu évd£A³X| pã¤NAu y¿¶g
u vÁÅu pãqéªãÈ OÁᯰ édLFA³u..........íie|£A±Ç ñ©ªosÂFA
³u, Aã@ vÁÅu vAã@ édLyu,” ñÇÅ teaching èd¥·@BÂg.  èdãÇv|ãÈ q¥WYÖ v¤qÇpY Aã@, vAã@ í§¶§u Aã£Ç¶ãª
éL£id ë¤@A£A¯. p¼v|ãÈ Adoq¤Aã¤u ª]XÇ jA¤ k£vã_cd Wé¤

ãÏÈãB| o¨XÒ ñÇp¶Èã© ëid ë¤@A£A¯ èA㩪opWXã£A¯. ìÈã© Te
achingíÇ ìM¥|£ f£@Ad¥M èÓ@B|ª¡u, íÒé¤−@D ¶X@éA ñFéA㹯
° íXce«§ig Aã@ ¶id vAã@ jãWX¡u DÃoq[¶dãAc èd¥BÂg.  íie|ã¶ (n«Ç ëALãÇÃÇpY íèLã© pã£ce|ã¶é| DÃ@Du
)o sÉdc dãvÒ vdvãÁÂu èL{dãè¤Ç èL{e}© Teaching   of   the

Apostles, ëdÁD yid| nªãÈ dãvÔÇ jX¶Y@AA°o qÇpÁÃ}§@BÂ
g. íin−u jX¶Y@AA°o épãªé¶, ñèdÒÓã·éªé|, v¤s¶½@ éAãWp
ãWX xÃ|è¶ã§ ìM¥|¤ã© (í¶£ p£èdÓéÈÔÇ NX¤ãA¹u í§ie§@A@

E[u) ñ¿dopWY§@BÂg. ïªAu y¿v}−u sÉdcdãvÒ vÁÅu 붧
X| NX£A¯ p_ èL{ddãA wAop[ceAãW[u, vãe¥ ñ[cg@AãWXãÈ e§
cèdã]X£A¯ ¶¤ªãÁÂãM¥|£ 붣. AÁpÈ jã[A°ãÈ Aã@, vAã@ ñÇpȶ

ÁÂ@ DÃoq[¶dÇ y@B|cg¶u ígé¶|ãDu.


  íie|ã·© sÉdcdãvÓ kŹ¶dÁAãÈ íª@B| ëÒe¶ã¤FA¯ í¤

]Xãu, zÇÂãu nÁÂã][A° éL£id íid Ô¥| n©Aé°. ë¶, DÃop
ãAc dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ í©ªãv©, pã£ce| ¤ãÎÐ|ceÇ v|vãA¹u, j
X¶Y@AA±© íie|ã ñÈop[¶gvãÈ (P¥|Ç ïe@Du jãXãÈ) èAã¤ãÓã

Ì@D@ B¼@éA sÉdc dãvÒ BX|ãg. h¤cg@AX© ñÇÅ
teaching EÅp¶, pã£ce| ¤ãÎÐ|ceÇ ñ©ªA°ãÈ èLFAX−u, ë¤q@AX
−év|ãDu.  íoépãg e§Lp}Ç pãe¥vã¥Xu e§usé¶ãu. íie|ã¹@Do sÉd
c dãvÒ ¶iddãA@ EÅé¶ã£, jãÇAãu nÁÂã]YÇ ñèdÒÓã¶ éL£id ñ
êq¤ã}u (p£èdÓéÈÓc dã@B ñ¿e| ë¶é¤), jÔ|ãÇÓÓ éL£id Bè
¤A¥3, wªÈ éL£id ëusé¤ãÒ vÁÅu èÏé¤ãu, óidãu nÁÂã]X éL£

id oé¤Ô|ã·© AãèXÇØ|Ò, éjãªã¶ éL£id pã«ÈÒ, ìÂãu nÁÂã
]YÇ h£Ó éL£id Bè¤A¥, ò¼ãu nÁÂã]Y© éÓ·©ªã¶ éL£id í
ÔéXã£, ñWXãu nÁÂã]Y© Ïãé¤ã¶ éL£id épW ìBé|㣠jX¶Y@A

A° 멪g ëdÇ ìdã¤ceÇ xg ñ¿id n©A¯ 멪g ¶ã{ zª v¤s è
L{e| évÁéA㯠AãWY, ô§¶§X| ñ¿cd vÁ¶£ LãÇÂãA@èAã][ ñ
¿e}§@BÂã£A¯. íg jÇéÈã@Acg@AãA èL{|opWY§idã−u, L¥ce¤u ñ

Ç yÂ}© 붣A³X| LãÇÅÅe p|ÇpXãg. í¤]Xãu, zÇÂãu, jãÇ
Aãu nÁÂã][A° éL£id yÂé| Bè°èv]X, ì¥èÏÇ, ¢èÓq|Ò ì
Bé|ã§X| LãÇÅÅeA³u 뵶ãéÂ. pãFDXÈãÈ Lv|o sÈAd|o é

pãǶãÅ jX¶Y@AA¯ ñ¿dopXã·YÌu, ëdÇ Aãªcdã© zcdcdÇv¡
u, LãWY¡¤@Aop[u kA»¹A³@D èj§@AyXv¡u ë¶Á wA¹u jup
cd@AdãA èL{dÈ. jX¶Y@AA¯ vÁÅu épãdÈ pÁà 붣A³@Du èd¥i

e§idã−u, 붣A¯ ë¶Á ôg@B·W[o sÉdcdãvÒ, pã£ce|ã¹@D èL
ÇÂdãA yY¹ AWYÈã£A¯. pãªÒfÈce©, ñidcgÂyAce«§ig sÉdcdã
vÒ íie|ã¹@D@ AopéªÂé¶]Y}§ie§@Dévã, ëid ÕÓ¥|ã vã¥Yvã ñ

Ç gÂyA jA¥© ¶ã»id¶£ ¢èÓq|Ò; 붣, dÇ Ecclesiastical
History ñÇ n調g¶dÁAãA ñèdÒÓã·© dFB}§id¶£. í§v¤sA°¡u
y¿v|ãA ëÃid y@B| LãWM|u 붣 ñÇpg kL|u. év−u, v¤s@ éA

ãWpãXÁ Lv|@ èAã¯A|@ èAã]Y§id 붣, jX¶Y@AA±© EÂop[
u BÃcg¶ ¤AM| ëù@Do p¥·¤@Au èd¥·cd¶¤ãA í§ie§opã£. sÉdcd
ãvÒ, èϧÓéªw«§ig d¤vã£@AvãAo pã£ce|£A° vdvãÁÂu èL{|o

épãÈdãA 붣 EÅBÂã£.


   ëoA¤ Lie@A òÁèAÈé¶ dãÇ ëÌoq}§id, dÇ NX£ ëcdã| Li

e@Ao, qÇÈã© ô§ scdAu, pdÈu èL{|opWX ï}¤Á LXªu, ô§ A©ªÂ,
ô§ ¶½pãW[ v¤s ìB|¶ÁÂã© dÇÈ èp§vop[cd·§id ëéd ñèdÒÓ
ã¹@Do sÉdcdãvÒ èLÇÂãè¤Ç v¤p íg ìd¥opdãDu. sÉdcdãvÒ è
LÇÂg pã£ce|ã¹@èAÇÅ Bè°èv]X, ì¥èÏÇ, ¢Ôq|Ò ìB| ì¤up@A
ãª@ BÃcg¶ ëÃR£A¯ vW[u E·©ª. Bé¤@A íÂv}|© ygpãXFA

° ªcfÉ© èvã½èp|£cd, óidãu nÁÂã][o sé¤ãBd¤ãÈ, ëBéª|ã¶
 éL£id ¨êqÈÒ, pÓãÇY|c e§Lp ¶¤ªãÁÂãM¥|§u, ¢Óq|Óæ@Do
qÇ Ecclesiastical                 History

| ñ¿e| LWX ìéªãLA§u, óidãu nÁÂã][@ AãÇÒXÇYéjãqª éL
£id¶§vãÈ Óã@¤ZÓæu í§@BÂã£A¯. ìe Aãªce§Lp ¶¤ªãÁÅ@D íÇ
Ã|v|ãd èv{ikA»¹ AãW[u ìdã¤vãA@A§dop[u íin«Ç í¤]Xãu

peos íÇÌu y¿v|ãA ﯰg. jX¶Y@AA±Ç Ô¥| èvã½ ygpãXu
ñ¿dopWX ïXéÈ Bé¤@A èvã½ ¶Y¶@E (Mª ëÃR£A¯ ìd¥cg@E
Ŷdoépã© ídÇ ñe¥X|ãA í©ªã·Y©) ¨êqÈÒ, Óã@¤ZÒ í§¶§u

ëÃie§@Aé¶][u; íie|ã·© dãvÒ ñÇpdÁAãÈ ñêq¤ã}u, Bè¤A¥, ëu
sé¤ãÒ,èÏé¤ãu ìBé|ã¥Ç LãÇÅA°¡u 붣A¯ ëÃie§@Aé¶][u. ë
opY}§igu ¨êqÈÓæu, Óã@¤ZÓæu sÉdcdãvÒ, pã£ce|ã¹@D èLÇÂd

ãAé¶ yY¹ èL{g¯°ã£.


   dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ d§u LãÇÅÅe| j¸È Aãªcg ëÃR£A¯ v

Å@Du ëéd Aã¤^cdã©dãÇ, Bè°èv]W, ì¥èÏÇ, ¢èÓq|Ò, ¨êqÈÒ,
Óã@¤ZÒ ìBé|ã§u vÅ@BÂã£A¯. jX¶Y@AA¯ L¥ce¤ LãÇÅ ¶«v
ñg¹w©ªãd yÁÃ−vãÈ sÈAd|ãDu. e§v^ ï·̯鰡FEXo, sª

ÈX@Acd@ AXoqY@A é¶][èvÇ Mcdãidcd ¶°£opdÁèAÇé DÃ
opãA ñ¿dopWXg ëg. Mª ¤AM| ëù v¤qȧu, 趱opX|ãAo sÉd
cdãvÓæu èAã]Y§id ëqoq¤ã|u, ëÁsdFA³u í^@AopW[o, èpã¿

gépã@D¶dÁAãÈè¶ã§ AÁpÈ@Ad|ãAo, p£èdÓéÈÓã© ñèdÒÓã v@A
³@D ¶¼FAopWXg4. dÉ}|©pãÈ pª¶A Lv|@ A§ce|©A¯ édãÇÃ|¹
XÇ, ñèdÒÓã¹@D@ B¼@éA¡¯° p¤id jãXãÈ íie|ã·© í@Ad kA»¶d

ãA, é¶][èvÇé ëv@AopWXg. p£èdÓéÈÒ ô§ íÂv}|© ëÃRé
¤ d·¤o, téAã° ¶©−È£ 멪. ë@A¡X| íÇÂ| Acédã«@A ëÃR£
A¯ EÅu ·dce©, téAã°u íÂv}|−@Do p|Çp[vãÅ èL{|opWY§@
BÂg.     sÉdcdãvÔÇ ¶½pãW[ v¤s ñFD v|FèAã]Y§idédã, ñFB§ig
ëdÇ Ae£A¯ ¸LopWXÈé¶ã ëid ñèdÒÓã¶c d·¤, zÇÂãu nÁÂã]

[ ìM¥|£ ñ¶§u dãvÔXu ë@A èA㯰·©ªè|ÇÅ íÇÅ pª ëÃR£
A¯ k|ã|vãA@ A§g¶d, èLÇ nÁÂã]YÇ íÅe}© Xã@X£ w©éÈ é¤
ñÇp¶¤ã© ñe£ éjã@AopWXg.     èLÇÈ, BÃcg¶@A©®¥}© ô§ ép¤ãM¥|¤ãÈ w©éÈ é¤, The Syrian

Church                           in
India ñÇ nª ñ¿eÈã£. íg Ô¥|Ç BÃcg¶ Lydã|ce鴂 A[u ·v
£LÈcg@D¯°ãÈg. ëe© 붣, sÉdcdãvÒ íie|ã·«§id e§chd£ ñÇ
pd vÅ@BÂã£. 붧X| vÁèÂ㧠ì¤ã{M@ AW[¤, qǶ§vãÅ épOBÂ

g: “ydÇydªãÈ ñid íª@B|ce© sÉdc dãvÔÇ èp|£ íie|ãé¶ã[ èd
ãX£s p[cdopWY§@BÂg? ëid íª@B|ceÇ dã|Au, ëid ·d ·¤¶ãA
o p}£ èL{|opWX A°u ñèdÒÓã·Ç e§Lpé||Çà é¶Ã©ªè|ÇÅ

jãÇ kÈ@BéÂÇ. òèÈÉ©, e§chd¥Ç j©¶ã{osA³@Du ·e@Du íopY
opWX ô§·d ë@A¡XÇ n©A¯ ñ¿dopWX èvã½ íXu èpÁçid q¤
édLu é¶Ã©ª. íie|ã·© dãvÒ ïpédLu èL{dgu, ï}£ce|ãAu s¥idg

vãÈ Ad ydÇyd«© dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ ñÇ v¹ èL{e n«©d
ãÇ Aã^op[BÂg. íin© y¿¶e−u e§chd£ èpãg¶ãA ¢dãÒ dãvÒ ñ
Çé EÂop[BÂã£. ñèdÒÓã·«§id O¶Y|AFA±© ¢èÓq|Ò A]X ì¶

^cèdãDeA±−u íoèp|¤é| í¶£ pã£ce§@BÂã£. íg ñ±e© ëÃ|@E
Y|dãÈè¶ã§ ¤AM|èL{e v¤s n©. ¤AM|èL{e v¤s vã^¶£A¯, jX¶Y
@AA±© Aã^op[u y¤]Lv|@ A§cgA±Ç ¶°£Mo pYkªA±«§ig

f£vãÉcg, ëin© í¤]Xãu nÁÂã]YÇ AXMopDe@D¥|dãA@ DÃ@BÂ
ã£A¯. ëg p£èdÓéÈÓã© ñ¿dopWY§@Aªãu. ëdÇ ï]v|ãÈ ìM¥|£
|ã¤ã}§oqÌu, n«−¯° ·¶¤FA¯, ñèdÒÓã e§Lp}Ç ïÅoqÈ£ |
ãé¤ã ô§¶¤ã©, ôÇÅ éL£@AopWXÈ ñÇ juq@A, é¶èÂid dÁAã«Ao s
ȹéA㯠xdãÈ ·°@Acd ñe£@BÇÂg”.   dÇ The     Penguin        Dictionary      of      Saints
 ñÌu n«©, éXãÈ©[ ëW¶ãWX£, The         Indian   Christians  of    St.

Thomas ñÇ n«Ç ìM¥|¤ãÈ ñ©. Xq¯¢. o褰ÈopÁÃ@ DÃoq[A}©
, sÉdcdãvÔÇ qid| ¶ã»@A|o pÁÃ| ·¶ãdu yY¶ÁÂdãAé¶ í§@
BÂg. DÃopãA, 붣, pª nÁÂã][A°ãA@ éA¤°@ BÃcd¶£A¯, duvo s

ÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇÅ EÃ@èA㯳u íie|ã¹@D O·éL×cd ñ[
cg èLÇÂã¤ã, ñÇpg. 붣 ëµ·du èL{g, ëFéA ï}£ce|ãB|ãÈ㣠ñ
ÇÂè¶ã§ A§cg, zÇÂãu 멪g jãÇAãu nÁÂã]X éL£id dãvÔÇ j

X¶Y@AA¯ ñÇ l]Xèd㧠ì¶^ce© í§@BÂg. ì¤up@Aãª@ BÃcg¶
 v¹ èL{e ñ¿cgopXosA±©, íg, wA¹u pY@Acd@Adã¡u, ﯰã£
id O¶ EW[¶dã¡u ëvig¯°g. ìÈã©, d¶ÂãÈ v¹ èL{eo épãd

ÈA°, ïdã¤^vãA@, BÃcd¶£A¯ jXyÂ}© èv{è|È@ èA㯰é¶]
Y| sªÈX@AceÇ ë¶M|u yd«|¶ÁÂ@EÅu, q¤pªvãÈè¶ã§ AÁpÈ@
Ad|cd·¤ ëg é¶Ã©ª. dÉ ë@AÂ|ã© ñ¿dopWX n© íg. sÉdc

dãvÒ èdÇÉie|ã¶ ëXidãè¤Çpg Lãce|vÁ ·×|v©ªè¶ÉÌu,
ëFéA 붧X| Lv|op_}Ç ¶¤ªãÁÅ]v k¨q@AopWX·WXdãA@ A
§d íXw©ª. 붣 pã£ce|ã édLcd vdvãÁÂu èL{dãè¤ÇÅu, jãÇAãu

nÁÂã]Y© 붤g p¼v kȹo èp㧯A¯, èvÓèpãéXw|ã·−¯° ñ
èdÒÓã·© ﯰÈè¶ÇÅu EÂop[BÂg”, ñÇÅ ñ¿gBÂã£.   ì¤up@Aãªcgo pãe¥vã¤ãÈ ñêq¤ã}u, Bè¤A¥, ëusé¤ãÒ, èÏé¤ã
u ìBé|ã¥Ç LãÇÅÅe ·×|vãA, ñu. ëAÒXÒ k|ã]X£ (General             History

of      the       Christian         Religion        and
Church) qǶ§vãÅ ñ¿gBÂã£: “e§chg@D¥| pãe¥Aè°È@ EÂop[é¶ã¥
Ç ñ¿cgopXosA¯, vB»Md§¶dãA·©ªãv©, MÃgu jupcdDe|Á k
ª}© juwXu ¶ig¯°È. wAop¼FAãªce©, e§Lp}© èp¥gu ve@Aop
WX í¶£A±Ç èp|£A°ã©, DÃoqWX A§cgA¯ 멪g èAã¯AA³@D L
ãÇÅ ¶«v EW[u éjã@AcgXÇ, épã«|ãÈ ñ¿cdã@AFA¯ eWXwXop

WY§@BÇÂÈ”.


   e§Lp pãe¥vã¥Xu ëAÒXÒ k|ã]X£, dã¤ã° vÈyX|¶¤ãA

í§@BÂã£. Jesus:         God,          Man         or
Myth? ñÇ n«© èÛ£p£WAWÈ£, 붣A° ìdã¤wÇà juq·[p¶£A¯
ñÇÅ éj¤Y|ãA@ DÁÂQLãW[BÂã£. “e§chdo pãe¥v㣠ñÌu vX|£A

°@ èAã]X EWXceÇ yÁÃ−vãÈ zXjuq@A, p©é¶Å v¹èL{eA°
ãÈ jX¶Y@AA¯, vÁÅu O·éL×FA±© ¶@AopW[¯° vXv|ãÈ dA¶©
A³u, levÇÂcg@D趱é| íid LãÇÅ ¶«vA°c duy¯ èAã]Y§@

DvãÈã©, ígAãÅu A][qY@AopW[¯° ñopYopWX ¶ãdyu ëd èL
{| yY|ãèdÇÅ jãÇ ëQOBéÂÇ”, ñÇŠ붣 ñ¿gBÂã£.
   ô§·dce© ígé¶ íÅe ¶ã£cd|ãDu. òèÈÉ©, dãvÔÇ jX¶Y@

AA¯, duy¯é° èAã][¯° dA¶©A±Èã©, ëg pe¹èL{¶dãA@ EÂop[u
¶¤ªãÁ ë½@BÇÂg. év−u, Mª£ lFAªãAo, pãe¥vã¥Ç LãÇÅÅe, 붣
A³X| ëöÁ EÁÅA°ã© 멪g 붣A¯ ñd ïÅeop[cd ·§usBÂã

£Aé°ã ëéd ·×|cdã© ëdc d¶èÂÇÅ AãWXop[BÇÂg. 붣A³X|
LãWM|èvÇpg, ëij㱩 ë¤M|©, íÂv}|© ìB¶ÁÃÇ AWXã|cdã©
¶]^wXopWX dÉopWX juq@A vÁÅu A§ceÇ ëYopX}© AXv

épaBÇ LãÇÅÅeé||Çà é¶Ã©ª. 붣A³X| LãÇÅ ¶«v, pª A
ãªvãA O| éjã@Acg@AãAo p|Çp[ce@ èA㯰opW[o, épãopã]X¶¥Ç
q¼|ãc dÇv}Ç xg j¸È Aãª@ Acédã«@A£ èAã][¯° zX juq@

A@D yÇéÈãY|ãA·§@BÂg5.   History   of  the  Christian  Religion  to     the  Year  Two
Hundred ñÇ n«©, lepe Ô.q.è¶}W, e§Lp|o pÁÃ@BX@Du ì¤u
p@A㪠ì¶^FA¯ ëÈcd¡u A¶ÈvãAo p¥N«ce§@BÂã£. 붧X| p
ã¤pWLvÁ ·v¥LÈu, yd«¤][ nÁÂã][A±© e§Lp}Ç ¶¤ªãÅ ñÇ
pg è¶Åu AW[@Ad|¡u, sg@A][qYop¡év ìdã¤vãA@ èAã]Xè
dÇÅ pª ëÃR£A¯ f£vãÉ@A@ Aã¤^vã}ÁÅ. Historicity           of    Jesus

(íé|O·Ç ¶¤ªãÁÅ èv{uvopã[) ñÌu n«©, ñÒ.éÏ.éAÒ ñÇp¶£, íé
|O·Ç ¶¤ªãÁÅ]v| ìd¥cdã−u, v¹ èL{eA°ãÈ n©A¯ d§u d
A¶©A¯ ï]v|©ªè¶Çpd ôcg@èA㯳BÂã£. ñ©. èd ªã ¶¬-

tÓÇ, ò.Û£Èã@, ¥L£[ Aã£ép yd«é|㣠dãvÔÇ jX¶Y@AA³@D ñµ
·d jupAcdÇv¡u d¤·©ª.   peéȼãu nÁÂã]X éL£id q¤ãèXÒXÇW qè¤QO ëvL§u
¶¤ªãÁÅ ñ¿cdã]v|ã°§vãÈ ×ãBApÈã» (Jacques
Basnage) sÉdc dãvÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤Çpd òÁA·©ª. ëéd Aãªce

| é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp ¶¤ªãÁÂãM¥|¤ãÈ ®} èÓpãÒédÇ − é
jÇ èd eé|évãÇ, dÇ Memoirs useful for the Ecclesiastical History of the First Six
Centuries ñÇ n«©, ì¤up@Aãª L¥ce¤t£¶vãÈ ñ¿cdã@AcdopÁÃc f

·¤vãA d¤ veor[ èL{g, ëéd A§cd@ EÅBÂã£. 18ìu nÁÂã]YÇ qè¤
QO q¤ãèXÒXÇW ªã@é¤ã¹u, 19ìu nÁÂã]YÇ ìFBªo q¤ãèXÒX][
A°ãÈ éÏuÒ éÛã@, Ó£ ÏãÇ éAé|-

íµ¶ãÅ veos@D¥| L¥ce¤ ìM¥|£A¯ ëȶ§u, íid v¤s èL{e| ò
ÁA·©ª. íé|O A¼Acd éL£id èpãªã]YÒ rWX£Óæu, q¤ãAã·−¯°
èÏ£vÇ p©Aª@A¼AceÇ íie| èvã½}|© vÁÅu p]pãW[ Lã£pãÈ

vÉd íÈ·|© ép¤ãM¥|§vãÈ évã¦Ò ·]X£ËWÓæu, íie|ã¹@Dc dãv
Ò ¶idãè¤Çpd ì_cd¤vãA vÅ@BÇÂÈ£. zÇÅ ép¤ã|£A¯, peéÈã§
ì|£A¯, óupcg zÇÅ Lv|o sé¤ãBd£A±Xé| ñL¥@A¡¯° ï¤|ã°

§u, íie|o sÉdcdãvÒ BÃcd¶§vãÈ éA.Ð. Ïão, 1952í© vã£édãvã nÁÂ
ã][ kȹ n«© ñ¿e| AW[¤}©, “íidc e§chd£A±Ç (rWX£, pã©
) èL|Ápã[A³@AãÈ AãWMpÁáu, 붣A¯ ôµè¶ã§¶§u du ñÏvãÈ¥Ç

AWX°A° ñµ·du kÂé¶ÁÃÈ£ ñÇpg pÁáu, ïÅe èL{¶dÁAãÈ dA
¶Ápe¹A¯ wA¹u D¹.......... év−u, q e§chd£A¯ (dãvÒ vÁÅu pã£cdé
ªãwé|ã)6 pÁÃ| dA¶© yÁÃ−u épãgvãÈdãA í©ª”, ñÈ@ DÃoqW[¯
°ã£.     The Apostle Thomas in North India vÁÅu The Apostle Thomas in South
India ñÌu n©A±Ç ìM¥|¤ãÈ Xã@X£ éÏ.ñÇ. êp£@Aã£, “sÉdcdãvÔÇ

Ad, L¥ce¤èvÇÅ jãu k¨q@AyY|ãg”, ñÇpd ôos@èA㯳BÂã£. The
Early Spread of Christianity in Asia and the Far East vÁÅu The Early Spread of

Christianity                                  in
India yd«| n©A° ñ¿e| Xã@X£ ò.wFAãÈã, sÉdcdãvÒ pÁà ô§pã
−u Lã¤ãc dÇv|@ AXoqY@BÂã£. “íie|ã jv@D ëdÉXé||ãÈ B
Ãcg¶cdo pÁà ñÇÈ d§BÂédã, ëg ï]v}© AW[@AdAé° d·¤ é¶

éª”, ñÇŠ붣 EÃ|d jãu évÁéAã°ãA yÇép èAã[cg¯é°ãu. ép
¤ãM¥|£ ì£Èã©[ Xãè|Çr, A                 Study          of
History ñÇ n«©, “íie|ã·© íido sÉd¥Ç Lv|o p_¡u v¤^yu ëé

jAvãA@ AW[@Ad|ãA·§oqÌu, 붧X| veos@D¥| ëX@Acdªu ñÈ
op[¶g, íie|@ BÃcd¶£A±Ç |ãce¤@ éAie¤vãA·§idg”, ñÇBÂã£.     ì|¤ãÈ ÒZêpÇ l©, íie|ã·© í§id Aãªce©, sÉdcdãvÒ pÁÃ|
 AW[@Ad| wA@ A¶ÈvãA ì¤ã{ig, í@Ad íie|@ BÃcd¶£A±Xé|
 p¤·|dÁD ¶§ieÈã£. í@Adè|㧠épã«|ãÈ ¶¤ªãÅ ñÈ@A§e| 붣,

History   of  Christianity  in  India:  The  Beginnings  to  1707  A.D.
ñÌu n«©, “ò¤ã°vãÈ ëÃR£A¯, 붣A±© v¥|ãdé|ã[ DÃoqXcd@A
 ì|£ ò.í. èvW«AãW, éÏ.ñÇ. êp£@Aã£, íé|O A¼Acd¶¤ãÈ éÏ. Xã©vÇ

épãÇéÂã£, dãvÒ AÁpÈ@AdA¯ ñÇÅ vW[év EÂcd@A ¶−¶Á ëÒe
¶ã¤FA±Ç xg du A§cd ñ¿oq}§@BÂã£A¯. AW[Åe|ãÈ ¶¤ªãÁÅ ì{
¶ã°£A±Ç yÇve|@ AãWY−u 붣A³X| AÁpÈA±Ç yÈopé

| ë@A§cg q¤ep«@BÂg”, ñÇÅ ñ¿gBÂã£.
                    DÃosA¯
1.  íie|ã¹@Du óé¤ãopã¹@DwXé||ãÈ pª d¤ vã£@AFA°o qÇp

ÁÃ, évÁD ìM|ã y¿v}−u íid nªãM¥|£ p|^u èL{g¯°ã£. ì¤up
@Aãª@ BÃcg¶ceÇ ¶¤ªãÅ, ë¤M|© yd«|¶Á¡u 붣 pª ì][A¯
p}Ƕ£.2.  íé|O, AX¹±Ç Dvã¤Ç ñÇpd vÅ@Du èAã¯A¡X|¶£A¯; í¶£A
±Ç v¤s@D¿, ëèª@Óãie¥|ã·©, ò¥|Ò ñÇp¶¤ã© édãÁÅ·@AopWXg-

èvã.èp.


3.  The     History     and     Culture   of    the      Indian

People ñÇ n«© ì£.Ô. vÏæudã£, íid@ Bè¤A¥|opÁà (íd, Õdã¤ãu
 éAãè|©, dÇ Hindu-Christian
Encounters ñÇ n«© évÁéAã°ãAc dig¯°ã£) ñ¿g¶dã¶g: “B.y. 2ìu

nÁÂã]Yéªé| ¶ãÇ ò¥@D évÁéA, évª ¢êo¤ZÔ©, dé¤ãÇ ñÌu v]
Xªce© ô§ íie|@ DYé|ÁÂo pDe í§idg; íie|£A¯ ëFéA, 18ëY, 22
ëY ï|¤vãÈ MªA°@ èAã]X, í§ éAã·©A°@ AWY}§idã£A¯; B.

q.304í©, sÉd@ Bè¤A¥ íMªA° ë½@A ¶idépãg ë¶¤ íig@A¯
wA@A[v|ãA ñe£cdã£A¯; ì}Ìu, 붣A°c édã©·|X| èL{d ë
¶£, qÇÈã© AÐÉ vÚzg@B§id Mª ïXosè¶Ã| yÇÈév èAã]X

¶¤ãA ëMªA° èjãÅ@BÈãè¤ÇÅ Ô¥| ñ¿cdã°£, èÏÈão A§gBÂã£
”.
4.  MAãéAã p©Aª@A¼AceÇ, íª@A^-

íª@B|@Aª}|© vÁÅu ì¤up@Aãª@ BÃcg¶ ¶¤ªãÁÅo ép¤ãM¥|§u, H
istorical  Introduction  to  the  New  Testament vÁÅu Early  Christianity   and
Society épãÇ n©A±Ç ìM¥|§vãÈ ¤ãp£W ñu.B¤ã]W, qǶ§vãÅ ñ¿

e¡¯°ã£: “LvAãªcg@ Bé¤@A íÈo p]pãWYÇ ¶ã|© Aã·|FA° ëv
oq−u èp㧱−u ôcddãA·§@Du pª jX¶Y@AA¯, e§chd£ èdãX£pã
Èè¶ã§ jãXAcd, ï^£M yÈosX| jãXAvãA vãÁÃo, p|^u vÁÅu
 LãAL èL|©A¯ pÁÃ| AdA±© v@A³@B§id O¶|¡u, èpãg¶ãA@ B
Ãcg¶c dª¶£A°ã© vÅ@Aop[u ô§·dcgÂ¶¡u ëijãXAu évªãA@ è

Aã][, í¤][ q¥·È¤¡u e§oeèL{dédã[, k¹ÅBÂg”.


5.  O| èL©¶ã@A ¶°£cg@èA㯳u íid@ éAãWpãWXo, épão ôÇpd

ãu p|Ò, 1870í© q¤AXÈop[ceÈã£. O|LãÇÅ ¶«v| kÅ·X, ¶¤us
xÃ| ï¥v éA㧶èdÇ èÓwe| v¤p ôWY|g íg. dãÇ ô§¶éÈ AX¹
¯ ñÇÅ è|éÛã¶ã¹u, dãÇ ô§¶Ç vW[év éd¶Dvã¤Ç ñÇÅ íé|O¹u ï

¥v éAã¥È£. ï}£ce|ãBA¯, pã¶vÇÉos@ éAWp¶£A¯, pãe¥vã£, sÉd£
A¯ ñ©éªã§u dv@D LãÇÅ ¶«v éAã¥o qÂD ¶idÈ£. é¤ãvãÉ| ì|£
A¯, ïªB© dãév AX¹±Ç q¤ekeA¯ ìÈ dªv Lv|@ D§v㣠ñÇÅ¥

v éAã¥o épãoA°ãA ìÈã£A¯. épão, ydªãu ÛãW¥|Ç, q¤pªvãÈèdã
§ èpã{ ì¶^ceÇ zªu, 774ìu ì][ ¶ã@B©, ë¤L£A³@Du jãW[ v@A
³@Au dªvÒdãÈu AãÇÓÇXÉÇ jÇèAãX|ãA dÈ@éA ¶¼FAopW

[¯°dãA¹u, é¤ãvãÉ|o ép¤¤L£A±Ç LWXot£¶vãÈ ¶ã¥g dãéÈè|ÇÅ
u ï¥v éAã¥Èã£. épão ìÂãu ëèª@Óã]X£, 1493í©, dãÇ ëÃie¤ãd
pDeA°¡u ﯰX@B| ïªAu y¿v}−u dÈg évªãe@Aév ï]èXÇ

Å ï¥v éAã¥Èã£. íµ·do qcgè¶Ã èAã]X èL|ÁeWXceÇ ¶ãdo èp
ã§cdyX| ¶°£M|ãA, évãéÓ|ã© èdãXFAopW[, èvãÛuvdã© yÁÅ
·@AopWX ïªAu y¿¶d¡u dÇC» ñ[cg@èA㯶dãAo épão ôÇpdãu

p|Ò ï¥véAã¥Èã£. íg¶¤ 붣A³@D y¿v|ãÈ ëeAã¤FA° ïªA
u vÅce§opdã©, dFA¯ ôÇéÂ|ãÈ èjÃy vÁÅu ìÇxALãÇÅ ¶«
v| kŹdÁD j¸Èo épãov㣠évÁèA㯳u y|ÁMíg.

6.  se| òÁpã[, sÉdo pã£cdéªãwé|ã¶opÁà ôÇÅév épL·©ª; ì
Èã©, v¹ èL{e@Adè|ãÇÅ, 붣, yup jA¥©, A©|ã] pDe}© ô
§ éd¶ãª|cd ï]Xã@B|dãA¹u ëFéA vãc¢ O·éL×ceÇ ñqé¤|o pã

X¹§¶o p¤oqÈãè¤ÇÅ LãWY¡¤@BÂg. 190ìu ì]Y© íie|ã¹@D ¶
iddãA@ EÂop[u ëèª@Óãie¥|ã¶ éL£id piédÈÒ ñÇp¶¤ã© íid v
¹ èL{e@ Ad qÇÈ£ A][qY@AopWXg. ìÈã©, eé|évãÇ ydªãÈ
ñ©ªã L¥ce¤ ìM¥|£A³u, p¼| ñ¿cdã°£A°ã© ñeé|ãq|ã¶o épã
ªé¶ íie|ã ñÇÅ DÃ@AopWXgu, ëé¤q|ã·© ﯰgvãÈ êèp«@Óæ@

Do piédÈÒ èLÇÂãè¤Çpd ôcg@èA㯳BÂã£A¯. sÉd pã£cdéªãwé|
ã èLFAXªè|ãWY¡¯°è¶ã§édLcg@DcdãÇ èLÇÂãè¤ÇÅ Ô.q. êp£c
EÅBÂã£; pã£cdéªãwé|ã íie|ã¹@éAã, g§@B@éAã («éAãÉ|ã) 멪g

붣 ï}é¤ã[ édã−¥@AopWXdãA@ A§dop[u ë£xÉ|ã¹@éAã EX èL
ÇÂdÁAãÈ LãÇÅ ñg¹w©ªè|ÇÅ éXãÈ©[ ëW¶ãWX£ èd¥·@BÂã£.
          4 ëce|ã|u jãÇD

  ì|£èvW«AãWYÇ India      and    the    Apostle

Thomas (íie|ã¹u e§chd£ dãvÓæu) ñÇpg ¶«¶Á ëÒe¶ã¤ceÇ xg
AWXopWX AÁpÈ@Adè|ÇpdãA, ì|£, l© 붥Xu LÁÅ dã¤ã°u AãW
Y}§@BÂã£. ë¶¤ év−u vÇÉop¶¤ãA·§@BÂ㣠Vestiges of Old Madras

(p¼| vd¤ãÔÇ Lã|© ñLFA¯) ñÇ n«Ç ìM¥|¤ãÈ èÛÇà ªµ. “í
g ·×|vãÈ ôµè¶ã§ LãÇ¡u L«cgoq¥cd ì|£, èvW«AãW, e§ch
d£ dãvÒ, vª}© ïpédMcgc d]XÈ@D¯°ãÈ㣠ñÇÅ f£vãÉ@BÂãé¤

d·¤, 붧X| ¶ãdFA¯ yÁÃ−u e§oe d§¶dã}©ª” ñÇBÂ㣠èÛÇ
à ªµ. íie|ã·© dãvÒ ñÇ A§ce|© ëù@D íie|ã·Ç òÁscdid ì
|£ èvW«AãWdãÇ. 붧X| jãWA±éªé|, Lv|, ë¤M|©, èv㽶ã¥|ãÈ

q¤édLcg@D¥| íÈu yd«| dã@AFA±Ç ép¥© 붣 é¶ª èL{¶dãA@
DÁÂu LãWXopWX¶£. 1887 yd© 1896 ¶¤, e§P£ vã¶WX Lv|c dªv
@ D§¶ãA·§id¶£ í¶£. íid Lv| ìWMo p¤oq©dãÇ, sÉdcdãvÒ ¶ie

ÂFB|dãA LãWY¡¤@Aop[u B¤ãFAÍ£ í§@BÂg. ﯴ£ Ô¥|Ç BÃc
g¶ Lydã| v@A±Ç évªã]v èL−cgu yd© óé¤ãoq| Lv|op¤os
ì|¤ãA, é¤ãvãs¥|ã© k|w@AopWX¶£ í¶é¤. íLydã|u, vªãot¥−¯

° ÓãiédãwÈã© k¼ªYosèL{g vÂ@AopW[·WX éA¤°@ Aã|«© í§id
g. èvW«AãW[@D ô§ ìWM@AWX°}§idg, 멪g 붧@B§iddãA ë
¶£ juqÈã£. ëdã¶g, B¤ãFA괂 dDkª| évupX èL{g, e§chd¥

Ç e§usd−@D@ A§cgopãFAãÈ èL|ÁA°cdc d|㣠èL{|é¶][èvÇpé
d ëg. ígè¶ãÇÅu M¤vvãÈ Aã¥|v©ªè¶Çpd èvW«AãW ·¤·© ë
ÃigèAã]Xã£. j[@Aãªcg Ô¥|£A±Ç e§v^opãX©A±©, sÉdc dãv

ÔÇ p¼| v¤p@ éA¤°u èAã]Y§idg. épã«A° 臨ã@Du AXv é
pap¶£A¯, AXÁèAã¯°|£A¯, épã£cg@CM|£yd«é|㣠·W[èLÇ L
ãWM|FA¯ í§idédã[, ﯴ£ Ô¥|Ç Lv|@D§vã§u 붧@D ìéªãL

È EÃÈ£. zªopãX¹§ ñ¶§@Du èd¥|ãdgu, ñid@ BÃcg¶oépãdA§u v@
A¯ EWXce© ïpédM@Acg_¶ÁÂgvãÈ dãvÔÇ jX¶Y@AA³u í§id
g. íÉc éd¶opWXg, ô§ ﯴ£ Ô¥|Ç v¤p ïªA L¥ce¤vãA vãÁÅ
¶dÁD@ AÁpÈ|ãAo sÈièd¿gu Acédã«@A ëöã]v vW[év. dvg

p_}© è¶ÁÃèpÁ èvW«AãW ëd@ Aã^ ï}é¤ãY©ª. sÉdcdvãÔ
Ç ¶ªg y¼FA}§idè¶ã§ ñ−uscg][ ¶Y¶ce© ëidc e§chd£, 1953
í© B¤ãFAͧ@Dc (dÁépãd| èAã[FA´£) e§up¶idã£! íido p¼v k

ȹ MÇÈu, 1258 yd© e§Lp ïÅe èL{¡u e§chd¥Ç ñQL©A¯ íX
FèAã][¯° ícdã«}Ç ì£éXãÈã¶ Lv|@ D§v㣠èdãDe}Ç ëÇp
±os íg. ë¶, ñèdÒÓã·«§ig B¦Ò jãWYÇ Mé|ãÒ ¶½|ãA ì£éXã

Èã¹@D èAã][¶¤opWY§id¶.


  C»ceL e§Lp}Ç ¶¤ªãÁÂ@ AÁpÈ|ã© ñ¿e| vÁèÂ㧶£ ¢

ÑÇ Aã£YÈ© eÒèÓ¤ãÇ. B¤ãFAͧ@Dc e§chd¥Ç í¤]Xãu ¶§A@D
yÇÉÇÅ dªv dãFB|¶£ í¶£. qÇÈ£ vÁèÂ㧠ì£éXãÈã ñ−usXÇ
í¶£ vªãot¥−¯° dªvc éd¶ãª|cg@D èLÇÂã£. sȶãA¹u A

d|ãA¹u sÉdcdãvÓæXÇ èdãX£sp[cdopWX íie|ã·−¯° í§ vÈ}
XFA³év ¶¤ªãÁé ydÇyÂ|ãA, 붤g p¼v kȹ MÇÈFA°@
èAã]Y§opdãA ï]v}© Eªãu.  íikA»M¡u, yd© nÁÂã]Y© e§chd£ íie|ã¹@D ¶iddãÈ LãW
Y¡¤|¡u íie| ë¤Lã© 1964, 1973 ìu ì][A±© ëQL© dªA¯ 趱

~[ zªu ô§ kȹ MÇÈu ï]Xã@AopWXg. yd© ëQL© dª, ì£éX
ãÈã dªvc éd¶ãª|ce−¯° sÉdcdãvÔÇ è¶¯±}ªãÈ dª yd© v
ã£s ¶¤¡¯° (ëe© 붧X| y¿v|ãÈ v]Xé|ã[ í§@BÂg) M

ª}Ç ï§¶oq¤e|@ èAã]Xdã¡u, í¤]Xã¶g ëQL© dª èLÇÈ@A
§éA¡¯° èÓ}ÇWdãvÒ v¹]Y−¯° pã¤NAo sÉdc dãvÔÇ M−¶
|@ èAã]Xdã¡w§idÈ. 붣A¯ èAã]Xã[u íid@ Aª é¶ªopãXvi

d èp㧯Aé°ã 멪g p¼v kȹ MÇÈFAé°ã, 멪g AW[@Ad kA
»Mé|ã íie|ã¹XÇ èdãX£sX|¶ 멪è¶Çpg íie|ã·© sÉdcdã
vÒ ñÌu Ad}Ç ¶¤ªãÁé y¤] jAO¶|ãDu. ì|£ èvW«AãWYÇ
è¶Áà év−u èLÇÂg. Saint   Thomas   the  Apostle   in   India
ñÌu nªãM¥|§u, Mylapore                    Catholic

Register ñÇ p¼| pce¥A}Ç ìM¥|§vãÈ è׶ã«é| ñêo. ò. èd@¨Ò
ñÇp¶é¤ã[ sÉdcdãvÒ pÁÃ| LãÇÅ ¶«v¡¯°¶¤ãA èvW«AãW[u, v
eos@D¥| Encyclopaedia      Britannica       (15ìu peos-

1984) ñÇ n«© íXu èpÁÅ·WXã£.


   ñÇÓ@é°ãrY|ã·© sÉdcdãvÓæ@AãÈ íid@Aè|ãopw©ªãd y

@B|o pe¹@DÃos, dãÅvãÂãA¹u, ï]v vÅopãA¹u, Mª íXFA±© q
¼pW[u Aã^op[BÂg. se| òÁpã[ pÁÃ| DÃos@Do qÇ ëe−¯° èL{e
¶§vãÅ: “dãvÔÇ qid| L¥ce¤u kL|w©ª. jãÇAãu nÁÂã]YÇ, Õ

èÓ¥|ãÓ éL£id ì|£, ¢èÓq|ÔÇ Ecclesiastical           History
}Ç q¤Aã¤u, dãvÒ pã£ce|ã¶ (j¸È@ èAã¤ãÓãÇ) vdvãÁÂu èL{dã£. q
ÁAãªcg@ BÃcg¶ v¤s, dãvÒ dÇ e§chd íie|ã·© ·Òd¥cg, ëFéA

붣 Ô¥|Ç éA¤°@ BÃcd¶£A±Ç 멪g sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A±Ç e
§Lp| kÅ·|dãA ëX|ã°FAã^op[BÂã£. ìe}© Ô¥| èvã½}©
ñ¿dopWX ¤AM| èL{e|ãÈ dãvÔÇ jX¶Y@AA±ÇpY, 붧X| ï}

£ce|ãAu, èLÇÈ}© vªãot£ ë¤LÇ zªu jXèpÁÂg..........”.


   jãu éj¤Y|ãAé¶ ëe«§ig ¶ãLAFA° ñ[cg@AãWY}§@BéÂãu. j

X¶Y@AA¯ (vªãot£ ñÇpdãAo) èp|£ DÃoqX·©ª. wA MÃ| ë°
·© èdãÉ@Du èp㧳@D@ EX ëg íXid¤·©ª. ydªãu nÁÂã]Y© 
vªãot¥© ô§ ë¤LɧiddÁAãÈ ñµ·do pe¹@DÃosu BX|ãg; ëopYé

| í§ie§oqÌu vÒdã{ ñÇ èp|§X| éÏã¤ãÒe¥| ë¤LÇ í§ide©
ª. jX¶Y@AA±−¯° Ad¡u, vªãot£ AW[@Ad¡u ñµ·d ôÁÅv
|¡u èAã]Y§@A·©ª. yid|d@ èAã]éX, vªãot£ AW[@Ad é

dãÇÃ|èdÇÅ é¶][vãÈã© Eªãu. ë@AW[¤ év−u EÅBÂg: “èAã]
éXãêèp£éÈÒ ñÌu íie|o pã£ce| ë¤LÉÇ ë¶@D 붣 ¶idãè¤È
LãWY¡¤@Aop[BÂg. dãvÔÇ jX¶Y@AA±© Mª kA»ie§@A@E[èvÉ
Ìu, ë¶ÁÂc f£vãÉopdÁAãÈ LãWM|FA¯ í©ª”.

  jX¶Y@AA±©, Mª kA»ie§@A@ E[èvÇpd íoépãg òÁÅ@èAã
¯¶dãÈã−u, íidc dA¶©pe¶ 臨ã@B|¶£, Ad|é| d¶ÂãA@ èAã]
Y§@BÂã£. èAã]éXãêèp£éÈÓæu D]Xêépã¤Óæu ô§¶é¤è|ÇÅ AÁp

È èL{gèAã][, èAã]éXãêèp£éÈÔÇ ë¤L¶@Do sÉdcdãvÒ ¶idd
ãA LãWY¡¤@Aop[¶dãA 붣 èL㩪ãWM ïpé|ãBcg¯°ã£. DÃos d¤,
jX¶Y@AA±Ç ¶ãLAFA° L¥|ãÈdãA 붣 AãWY}§@A é¶][u. pãX

¹§¹u ëvosu d¤opW[, íido q¼A¯ ï¯éjã@AcgXÇ, é¶][èvÇé
 èL{|opW[¯°È. sÉdcdãvÒ pÁÃ| íopYè|㧠dA¶Ápe¶ ñÇÓ@
é°ãrY|ã·© ñ¿e}§op¶£ ô§ Acédã«@A ëÃR£; e§chd¥Ç èdÇÉi

e|o p|^u ñÇ LãWY¡¤| 붣 ìd¥ce§@BÂã£; ëcgXÇ, éA¤° v¤
qÇ xg vªãot£ AW[@Ad| Ovcd¹u 붣 ·§uq}§@BÂã£. jX¶Y
@AA°ã© sÂ臨id¤op[u ¶X íie|o sȹ@Ad|, vªãot¥© épã

£cg@CM|£ ·W[ èLÇÂ èdÇÉie|@ AW[@Adé|ã[, dÇ èdÇÉie| í
ª@BÇ Aã¤^vãA@ Aªig 붣 íd èL{e§@BÂã£. dãvÔÇ jX¶Y@AA
° ñ¶§u pYce¤ãddã−u, D]Xêépã¤Ò, wÒéd|Ò-

vÒdã{ ñÇ ë¤L£A°o pÁáu, wAc èdãÇv|ãÈ ë¤LD[upcg@ A©ª
ÂA°@ èAã]Xè¶ã§ vªxg ¢dãÒ dãvÒ èA㩪opWXg pÁáu ï
¯° ëdÇ DÃosA° ì¤ã|ãddã−u, íµ·d évãLY é¶ª èL{g 붣 d

oqcg@ èA㯳BÂã£. ñÇÓ@é°ãrY|ã q¥WXãÉAã·Ç peopãM¥|£,
íid@ AW[¤| 趱}X òÁÅ@ èAã]Xg wA¹u ëve DªopdãA·
§@BÂg. ñÇÓ@é°ãrY|ã ô§ Acédã«@Ao peoèpÇÅu, jupAcdÇv|Á

ÂèdÇÅu ëY@AY@ EÂop[u DÁÂu, íµ·×|ce© ï]vè|Èc édãÇŶ
dãA}§@Du. sÉdcdãvÒ Ad}Ç épã£cg@CM| ¶Y¶@E ¶°£@Du pã¤
pWLcdÇv}© wA¹u ïÅe|ãÈ Acédã«@A£A°ãÈ ò.í.èvW«AãW, ñêo.

ò. èd@¨Ò í§¶¤ vW[év LãÇÂãdã¤vãA@ EÂopWY§@Du ï]v, ñÇ
Ó@é°ãrY|ã pÁÃ| LãWY¡¤@D ìdã¤vãBÇÂg. èL©¶ã@D vÁÅu k¶
ãÈ ¶ã{osA°@ èAã]X ñÇÓ@é°ãrY|ã q¥WXãÉAã, ëg ëªWM|o
p[ce ·WX ò¤ã°vãÈ, veosw@A ¶¤ªãÁÂãM¥|£A±© |ãé¤Ìu ô§¶¤g
ëqoq¤ã|cd¡u jãY}§@A é¶][u.

  épãoqÇ ï¥v@AWX° vÁÅu dÉyd© ï¥v}Ç ïcé¶AFA°
èvW«AãW èAã]Y§idã−u, ñÇÓ@é°ãrY|ã·©, sÉdcdãvÒ pÁÃ|
붧X| ¶ã£cdé| yYidyY¶©ª. ëg í§ MÃ| ·×|FA¯, macropaedia

q¥·© sdig·WXg. ôÇÅ, íie|ã ñÇpdÇ C» éj§·Ç ¶¤ªãÁÂãM¥|§
u, íie|Ç ñ@Òq¤ÔÇ yÇÈ㯠ìM¥|§vãÈ êq¤ãF ñu. èvãé¤Ò ñ¿e
|g; í¤]Xã¶g, íie|cg^@A]Xu ñÇpdÇ C», ¶X@D@ Aé¤ã«Èã·

Ç X£Ûãw−¯° Y¢@ p©Aª@A¼AceÇ L¥ce¤o ép¤ãM¥|£, êq«o q. Aã
©BÇÒ ñ¿e|g. êq¤ãF èvãé¤Ò ñ¿gBÂã£:
“BÃÒg·Ç e§chd£A±© ô§¶¤ãÈ sÉdcdãvÒ, íie|ã·Ç évÁD@ AXÁ

A¤}© íÂFB|dãA@ EÂop[u B.q. 52ìu ì][ yd© BÃcg¶u ëFD í
XuèpÁÂdãA ï¥v éAã¤op[BÂg. ëFéA Mª éd¶ãª|FA° 붣 AWYÈ
ã£; v¤qÇ q¤Aã¤u, évÁD@ AXÁA¤}«§ig, B¼@D@AXÁA¤@Do p|^u

èL{g, èLÇÈ}−¯° vªãot¥© 붣 èA㩪opWX㣔. x][u íg j
X¶Y@AA°o pÁÃ| DÃopÁÂ, èpãg¶ãÈ ¶¤¹§¶ãÈ èdÇÉie| L¥c
e¤vãBÂg. ìÈã© èvãé¤Ò ëd L¥¶¤@ èAã[@A·©ª; èLÇÈ}Ç âí

X·|©s ·°@Au èd¥|ãd ñ¿cdã°£A³@D ëY@AY éj§¶g][. 16ì¶g
nÁÂã]Y© íid@ AW[@Ad|@ A][qYcd épã£cg@CM|¥Ç q¤Aã¤u,
vªãot¥«§ig ñW[ v©A¯ èdãª·−¯°gu, dÁAãªce© èÓ}]W

dãvÒ v¹]W ñÈop[¶gvãÈ MÅDÇÃÇ xg íg jXidg. êqâ«o Aã©BÇ
Ò, “sÉdc dãvÒ évÁD ìM|ã·«§ig B.q.52í© éA¤°cg@Do p|^u èL
{ddãA v¤s¶½@ Ad EÅu. ò¤ã°vãÈ Ô¥|Ç éd¶ãª|FA° 붣 kÅ·

|dãA¹u, ëg 15ìu nÁÂã]Y© épã£cg@CM|£ ¶§u¶¤ èp§¶ã¥|ãÈ B
Ãcg¶ ëvopãB| Ô¥|Ç BÃcg¶cg@D ëéjAvãA ígé¶ Aã¤^vã}§i
e§@DèvÇÅu jupop[BÂg. ñµ¶ãçoqÌu B.q.7ìu nÁÂã][@D¯ BÃ

cg¶ Lydã|u í§iddÁAãÈ L¥ce¤ ìdã¤u ñd¡u Aã^yY|·©ª”, ñ
Çè¿e}§@BÂã£. íidc dA¶Ápe¹u jX¶Y@A°o pÁÃ| ñµ·d@ DÃos
w©ªãv© ô§ èdÇÉie| v¤s¶½Ad|o qÇpÁᯰg. ñÇÓ@é°ãr
Y|ã q¥WXãÉAã·©, íg sÉdcdãvÒ pÁÃ| ñL¥@A|ãÈ èL{e; í§o
qÌu, íg¹u ó|opã[A³@D íXid§BÂg. íie|c éd¶ãª|FA¯ ñÇéª

ãv© Ô¥|Ç éd¶ãª|FAè°ÇÅ ·éL×vãA@ DÃoqXop[A}©, sÉdcdã
vÒ, íie|ã·© Ô¥|Ç éd¶ãª|FA° ñ¿oqÈãè¤ÇÅ EÂ@ Aã¤^vÁÅo
 épãBÂg1. sÉdcdãvÒ ¶ã»ie§idã©, ëg pãªÒfÈce−u Ô¥|ã·−vãA

cdãÇ í§ie§@Aé¶][u. 붣 Ô¥|ã·−u pã£ce|ã·−u (pã¤NAu)dãÇ,
 DYv@A° vdvãÁÂu èL{g, éd¶ãª|FA°¡u ñ¿oqÈã£. ígé¶ èp§u
pãªãÈ ëèª@Óãie¥| v¤sA¯ AXoqY@Du èL{e. ò¼ãu, ñWXãu nÁÂã

][A±©, êpã£Ò, v㣠íé×ã |Úo, v㣠eé|ã évãe e«| èp§jA¤FA±
Ç v@A¯, èÓ©¢Ø|ã-
èXÔêépãÉ«§id, C»ceL jã[A³@AãÈ e§Lp yd©¶§@D@ C»op

_ig jX@A vÅcdépãg, 붣A³X| e§Lp dãvÓã© kŶopWXéd
d·¤, ëidc e§Lpc dª¶¤ã© 멪è¶ÇÅ ¶ãeWXg, ídÈ èv{oq@
BÂg. qÂD ñ¿id ñèdÒÓã v¤s, dv@D èLãidvãȶ¤ãA 붣A¯ A§e| d

ãvÒ, dFA¯ jA§@éA ¶iddã¡u, 붧X| ñ−usA¯ 붣A±Xév}§opd
ãA¹u jX¶Y@AA¯, íie|ã ñÈ@ DÃopg pã¤NAcd vW[u 멪ãe§oq
Ç-íie|ã·Ç ìdã| í¼osXÇ-

ô§ e§chd¤ évÇvop[cgB ·×|vãA íg ﯰg.
             DÃosA¯


1.  e§chd£A°ã© kŶop[u éd¶ãª|FA¯, v¤qÇ yÂopY, ë¶ ñFD

kŶopWXÈé¶ã ëid jA¤FA¯ 멪g édLFA±Ç èp|£A°@ èAã]Xdã
Aé¶ ëÃ|op[BÇÂÈ. ëèª@Óãie¥|ã·© vã£@, èϧÓéªw© éÏuÒ, ìÇ
Y|ã@B© rWX£ vÁÅu pã©, é¤ãw© rWX£ ñÇÅ íijãÇD éd¶ãª|FA³u

 sA»w@A¶. ñèdÒÓã éd¶ãª|u, dãvÔÇ NX¤ãÈ ëcdã{ ñÇp¶¤ã−u,
êpã£Ò éd¶ãª|u dãvÔÈã−év kŶoèpÁÂdãA@ EÂop[u. ìÈã©, Bé¤@
A§@Du é¤ãvãÉ|§@Du yÕ¥Ò ñÇ èp|¤ã−u, ¢d£A³@D ØF ¬ ñÇÂ
èp|¤ã−u ëÃ|opWX B¤ãFAÍ¥© 멪g éA¤°ce© 멪g íie|ã·©,
 yd© nÁÂã][A±© éd¶ãª|u ñg¹w§idg BX|ãg.2.  ñèdÒÓã¶ éL£id ëcdã}Ç NX¤ãÈ ë@éA|Ò ñÇp¶¤ã©, í¤]Xã
u nÁÂã]Y©, èÓ©¢Ø|ã éd¶ãª|u kŶoèpÁÂdãA@ EÂop[BÂg.
            5 ëce|ã|u óig

   íie|ã¹@D ¶id yd© BÃcd¶£A¯ 345ìu ì]Y©dãÇ ¶ieÂFBÈã£

A¯. 붣A¯ íÂFB| íXu, èp¥|㣠je ë¤q@AXª@ Aª@DwXce−¯°
gÂyA jA¤u, éA¤°ce−¯° B¤ãFAÍ£. pãqéªãÇ vÁÅu kéÈ·«§ig
ò¿ DY ¶AA°¡u, 72 D[upFA°¡u éL£id 400 ëAeAé° ë¶£A¯. pã¤

NA ë¤LÇ ×ãt¥Ç Lv| ·Xãcg|¤±os Aã¤^vãA, 붣A° jãW[@D èp
§QOvè|ÇÅ A§e Ô¥|ã·«§igu, èvÓèpãéXw|ã·«§igu ·¤WXé
¶, ëuv@A¯ õY¶idã£A¯. pã¤NAceÇ yd© ñe¥|ãÈ é¤ãu, vÇÈÇ AãÇÒ

XÇXÉÇ C» BÃcg¶cg@D v@A° Lv| vãÁÂu èL{|é¶1, dÇÉXu B
Ãcg¶ v@A³@D@ AXopãW[Åe D¡èvÇÅ ×ãt£ LiédBcdãÇ. íid Ô
¥|Ç ëAeA³@Dc dªvé|Á¶£, ë¤DÂo p¼FAd jp£, L¥ce¤ce©,

AÈã¶ éL£id dãvÒ, jé| édãvã, AÈãÉ|ÈãÈ dãvÒ, èϧÓéªv éL
£id dãvÒ, ·|ãp㥠dãvÒ, dãvÒ AÈãÉ|Ò ë©ªg AÈãÉé|ã ñÇ詪
ãu p©é¶Å èp|£A°ã© ëÃ|op[p¶£. ë¶¤o pÁÃo èp|¤c d·¤ é¶è

Âid èL{e¡w©ªè|Çpédã[, BÃcd¶£A±Ç íid@DYé|ÁÂyu L¥ce¤ ï
]vè|È@ A§e·XyY|ãg. “AÈã¶ éL£id dãvÔÇ èp|é¤ã[ ñidc d
ãw¤opWX|FA³u dÁépãe©ª...........·|ãp㥠dãvÒ pÁÃ| ñ©ªã èL{eA³

év ¶¤ªãÅ ñÇÅ ¶ÁsÅcg¶g A]zYcdÈvãDu. í§oqÌu, Ô¥|£A¯ é
A¤°ce© DYé|Ãc dFBÈ£ ñÇ y@B| ëuLu, ï]v|ãA í§@A@E[u”,
ñÇÅ An     Introduction       to      Indian     Church

History ñÇ n«Ç ìM¥|¤ãÈ Ô.q. êp£c ñ¿gBÂã£. ëèv¥@A§u, e§L
p ¶¤ªãÁÂãM¥|§vãÈ éA.ñÒ.ª\è¤W, dÇ A History of the Expansion of
Christianity ñÌu n«© í@A§cd òÁBÂã£. zÇÂãu nÁÂã][@D yÇ, ñid

vã£@Au zªvãA¹u, BÃcd¶£A¯ íie|ã¹@D ¶idã£A¯ ñÇ Lãce|@EÅ@
D 붣 íXid¤·©ª. dw»jã[, èpãÂ|㣠Y..q.ñu. ®cd¤Ç A©®¥o ép
¤ãM¥|§u, e§Lp ¶¤ªãÁÂãM¥|§vãÈ Y. ñWv]WÒ, BÃcd¶£A±Ç yd

© DYé|ÁÂu íie|ã·© 345ìu ì]Y© jXèpÁÂèdÌu v¤s¶½@ Aãªc
d ïÅeop[cgBÂã£. The      Chaldean    Syrian  Church  of   the
East ñÇ n«©, éA¤° vãkªu, B¼@Dc e§P¥−¯° Aã©éd|Ç Ô¥|Ç e
§Lp}Ç dªv évÁäã_|ã¤ãÈ Xã@X£ v㣠ëoé¤u, qǶ§vãÅ ñ

¿gBÂã£: “íie|ã¹@Dc dãvÒ ¶id v¤p LiédB@Du èp§upãÇv|ãÈ
e§Lp ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯, ìÂãu nÁÂã]YÇ j[opDe}©, AãÒvÒ í
]YéAã o´ÒWÒ íie|ã¹@D ¶idépãg, íie|ã·© ô§ éd¶ãª|w§id

d ôcg@èA㯳¶ã£A¯. .....AãÒvÔÇ q¤Aã¤u, BÃcd¶£A¯ vãéª}−u èAã
©ªce−w§idã£A¯. pã¤NAce© Lv|op_ k|vÈu èpÁÂè¶ã§ ì|£ ëFD
¶ã»ig ¶id㣔.   ëèª@Óãie¥|ã¶ éL£id AãÒvÒ ô§ íÂv}|ªã°£; s·}|©
¶©−È£ vÁÅu ·|ãpã¥. 붣 ñeé|ãq|ã·−u íªFA}−u ¶_Au èL

{dã£. éA¤°cg@D 붣 520-
525ìu ì][ ñÇ AãªAWXce© ¶idã£. Christian
Topography (BÃcg¶ íX·|©s ·°@Au) ñÇ n«© íie|ã·© BÃcg¶ L

ydã|ceÈ£ í§idÈ£ ñÇpdÁD òÁAcd@AdãÈ yd© LãÇÃÈ ë¶£ èAã[c
g¯°ã£. Ô.q. êp£c èdãX£BÂã£: “(Ô¥|Ç BÃcd¶£A±Ç) í¤]Xã¶g DY
é|ÁÂu 823í©, í§ ì|£A° ﯱWXdãAo pã¤NAce«§ig èA㩪cg@D

u e§¶ãFE§@Du ¶ig, ëFéA kªopW[ ëijãW[ ë¤L¥Xw§ig kª jÇ
èAãXA³u é¶Å pª L−AA³u èpÁÂépãg jXidg. ..........íid yÂ, BÃcd
¶£A³@D ¶¼FAopWX p©é¶Å jÇèAãXA°o pÁÃo pe¹ èL{g¯° 5

èLoso pWX|FA¯, LvAãª LãWM|u d§BÇÂÈ”. íido pWX|FA¯, dw»,
vª|ã°u, pÚª·, ë¤q yd«| èvã½A±ªvig, Mª Aè|ãopFA¯ ñq
é¤| èvã½}© í§opdãAc édãÇŶdã©, í¶ ï]v}© ñÇÈ èd¥·@B

ÇÂÈè¶Çpg ïÅe|ãAc èd¥|·©ª. pWX|FA±−¯° ôé¤ éde, ë¤LÇ
Òdãa¤·Dod¥Ç (í¶¤ éL¤vãÇ èp§vã°ãA ëX|ãFAã^op[BÂg)
óidãu ìWM|ã]XãDèvÇpg L£L@D¥|dãA·§@BÂg. òèÈÉ©, éL¤vã

Ç èp§vã±Ç Aãªu jãÇD yd© ôÇpdãu nÁÂã][ ñÈopª·dvãA@ èAã
[@Aop[BÂg. A§FA©ªã© èLg@AopWX pã¤NAo sÉdcdãvÒ
M−¶Aè°Ç LãWM|yu L£L@D¥|éd. ë¶, dÁépãd@D, ò¿ 멪g
ñWXãu nÁÂã]X éL£id¶|ãA@ Aãªu DÃ@AoèpÁů°È.  vÂe§ Ô.í. ìq¤Ûãu, The  Cultural  Heritage  of  India
(íie|@ AªãLã¤ceÇ v¤s¥v)}© ñ¿e¡¯°è¶ã§ AW[¤}©, “èLÇÈ,

èÓ}]W dãvÒ v¹]Y© ﯰè¶ãÇÅu, e§¶ãFE¥© éAãWX|ce−¯°
éd¶ãª|ce© Aã^op[u í¤][vãAo, pÚª· ñ¿cgo èpãÃosA°@ pã
¤NA2 (멪g sÉdcdãvÒ M−¶A¯)@ D§OA¯, éA¤°cgc e§Lp@Du, p

ã¤NAcgc e§Lp@Du ﯰ èdãX£s@D LãWM|u d§BÇÂÈ”, ñÇBÂã£.


  íie|ã·Ç e§Lp@Du pã¤NAc e§Lp@Du ﯰ èdãX£s@D í

M−¶A¯ LãWM|vãA·§@AªãèvÉÌu, ë¶, íig@ éAã·©A¯ ë½@A
opW[, ë@éAã·©A±Ç ëYcd°ceÇ xg BÃcg¶ kȹ MÇÈFA° j[
¶dÁDu LãWM|vãA ﯰÈ. DÂidpWLu, èÓ}]W dãvÒ v¹]Y«§op

d 뵶ãÅ ñ]^ íXy][.


  íid A§kª@ A§FA© pã°ceÇ xdãÈ t¶_ é¶ªopã[ sXoépã

·|vãA èLg@AopW[, yAéXÅu kª}© íÂFD¶dãÈ sÂãè¶ãÇÅ ëv
@AopWX M−¶}Ç ôµè¶ã§ sÂce−u, |ã±A¯ 멪g í|ÁA AXid p
©¶A èdã@A w§A 臨cd@ èAã]X h]A¯ ﯰÈ. |ã±A±Ç ¶ã}«

§ig 趱op[u ô§·d ¶°¹ é¶ªopã[, sÂã¹@D évÁèLÇÅ í^BÂ
g. íid |ã±A¯ íig@A±Ç MÇÈFAé°|ÇÃ@, BÃcg¶cg@D¥|¶|©ª.
èLÇÈ}−¯°, évÁAce| Lv|FA±Ç ì{¹@A¼AceÇ í|@DȤãÈ é¶do

q¤AãÖ, èÓ}]W dãvÒ v¹]Y−¯° M−¶, íig@éAã·−@D¥| g]X
vã@AopWX A© ñÇÅ ïÅepX@EÅBÂã£. íid@ A§cg@AãÈ ìd¤¶, 붣
ñe£pã£ce§@AyY|ãd íXce«§ig èpÅBÂã£. èLÇÈ}Ç yid| é¤ã

vÇ Acédã«@Ao ép¤ã|¤ãÈ Xã@X£ ì£.맰opã, sÉdcédãv|£ ñÇÂ
n«©, “èLÇÈ}© zÇŠ멪g jãÇD íXFA±©, íig@ éAã·©A±Ç
ëÒe¶ã¤FA±«§ig |ie¤@AÁA¯, épã£cg@CM|¤ã© édã]Yè|[@AopW
[, vªãot£ LdãoépWX}−¯° MÇÈvª, èÓ}]W dãvÒ v¹]Y
−¯° èp¥|vª ìB|¶Áé 붣A¯ éd¶ãª|FA°@ AWY|épãg, ëFé

A í@AÁA°o sÉdcdãvÓæ@Dc èdãX£sX|ȶãA èL{dã£A¯” ñÈ@ D
Ãoq[BÂã£. sÂã¹u M−¶¡y¯° íido t¶_ é¶ªopã[X| A©, vË
éA|¥Ç (f£@Ad¥M vË v¤s@D¿·È£) q¥¶ éL£idèdÇÅ ô§ ñ¿cdã°§

u, èjÒéXã¥|§X|èdÇÅ íÇèÈ㧶§u ¶§_@BÂã£A¯. èÓ}]W dã
vÒ v¹]Y©, peÈãÂãu nÁÂã][o épã£cg@CM|£A±Ç édã]Yè|[os
pÁÃ, êq¤ãÇÔ© E·|ã ñ¿e}§opd ë§Wdid èÛ£vÇ Y ÓçÓã (In

the     Steps     of      St.     Thomas
ñÇ n«©) évÁéA㯠AãWYo, épã£cgA©ª éL£id ë¸ÔÇ ¸¤ce§c
dA}È£ (knights) ïpé|ãAop[ce|¶ÁéÂã[, íido t¶_ é¶ªopãWX

ôÇÂãA íÈu A]Xã£A¯ ñÇBÂã£. íido pã¤NA@ D§OA¯, sÉdcdãvÓæX
Ç èdãX£sX| q kȹ MÇÈFA±Ç édãÁÂu pÁÃ| q¤MÈ@Dc f£
¹ Aã^, ë¶ dÉopWX v§cg¶ Lã£pãÈ LWXcg (forensic

experts) ëÃR£A±Ç p¥éLãdÈ@D ·XopXé¶][u. íé|O¶o sdopd
ÁDo épã£cdopWXdãA LãWY¡¤@Aop[u g_|ãB| \¥É© í§@Du sA
»èpÁ L¶oépã£¶| (shroud), ·QRãÉA±Xu \¥Ç ì|£ ôopXcg, ë

g j[@Aãªcg évãLYè|ÇŠ붣A¯ did f£op òÁÅ@èA㯳uépãg, è
LÇÈo ép¤ã|£, dÇ ¶Ly¯° sÉdcdãvÔÇ pª kȹMÇÈFA°¡u
뵶ãé éLãe@A í^FAé¶][u.   íie|ã·© BÃcg¶ceÇ édãÁÂu pÁÃ| ïXÈYoq¤MÈ@Dc e§us
é¶ãu. sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇ AW[¤opDe}©, ñÇÓ@é°ãrY|ã

q¥WXãÉAã EŶdã¶g:-
“éA¤°@BÃcd¶£A¯ ñÈop[é¶ã¥Ç édãÁÂu ïÅe|ÁÂdãA·§@BÂg. 붣A
¯ B.q.ìÂãu nÁÂã][@D yÇép}§idÈ£ ñÇpdãAc édãÇÃÈã−u, ëéjA

vãA èXÔêépãÉ© v|u èpÁçid (BÃÒg·Ç í§ dÇvA¯, í§ jp£
Aé°è|ÇÅu ñµ¶ãéÂã ô§ èjÃyÂ}© ô§¶¤ãA í^@AopWXÈè¤ÇÂ
èAã¯A¡yX|) B¼@DÔ¥| (èjÒéXã¥|Ç) e§Lp}Ç Lv|op¤os
èL|ÁpãWY© 臨ãȶ£A¯; téAã°c èdãX£q©ªãe§igu 붣A¯ Aã©é
d|Ç ¶½pãW[ O¶Y|¡u, Ô¥| âèvã½|¡u d@A¶cg@èAã][ pãqé

ªãÉ| (pã@dãc) e§Lp yg¶£ ìWM ¶WXã¤cgXÇ édã¼v AXoqY
cd¶£A°ã¶£”. The   Decline  and   Fall  of   the  Roman
Empire (é¤ãvãÉ| Lãu¤ãÎÐ|ceÇ v¹) ñÌu n«©, éA¤°ceÇ Ô¥|@

BÃcd¶£A°o pÁà ñ¿gu ñW¶£[ BopÇ, “붣A³X| D^ãeL|yu,
kÂyu, ë|©jãW[ íÈ@    Aªos@AãÈ LãÇÅ EÅBÇÂÈ. .........óidãu nÁÂã]
[ ïªAce| juq@A vÁÅu èL|Ápã[XÇ ë¶£A¯ èpã§ie}§opg, ëéd

·dvãA, ô§ é¤ãvÇ Acédã«@A 멪g q¤ãèXÒX]YÇ yÁLã{¹A° ò
vãÁÅBÇÂg”, ñÇBÂã£.    «é|ãÈã£éXã ì©ÖC dÇ Marco        Polo’s     Asia
·©, “íie|ã·Ç èjÒéXã¥|£A¯ ìM|@BÃcg¶ceÇ s¤¶ªè¤Èo sÉdcd
ãvÓo épãÁà ¶^FBÈ£; íie|@ BÃcg¶ceÇ s¤¶ª¤ãA 멪è¶Çpd

@ A¶É@A¹u”, ñÇè¿gBÂã£.


    ìAo, sÉdcdãvÒ, Lxpce© é¤ãu DÃcg@ AãW[¶gépã© íie|ã¹@

AãÈ e§chd£ 멪; èpãg¶ãA@, C»ceL}Ç e§chdé¤. C»ceLc e§
LpdãÇ ¶¤ªãÅt£¶vãA íie|ã·© ñ¿id yd© BÃcg¶c e§Lp|ãDu.
                DÃosA¯
1.  ép¤¤LÇ, AãÇÒXÇXÇ yÂopY@ BÃcd¶¤ãA ìÈã¤ã, í©ª|ãè¶
Çpg |ã§@Dièd¥|ãg. èA°© jA¤ce©, dÇÈè|㧠BÃcd¶¤ãA 붣 ëÃ
·cddã{ Mª§u, vÁ pª£, v¤^op[@A}© ¶ÁsÅcdªãA 붣 RãÈ Òj

ãÈu èL{·@AopWX㣠ñÇÅu EÅBÂã£A¯. ë¤M|© Aã¤^FA³@AãA 붣
   ëido se| Lv| v¤p ìd¥cg, 325ìu ì]Y© jÔ|ã·© 붣 vãjã
èXãÇÂ@ EWY, ¤ãÎÐ|ce© BÃcg¶u ë¤O yÂ}© òÁAopWXdãA ëÃ
·cddÇzªu, ëdÇ ¤WLA¤ãA¹u ìÈã£. Pontifix           Maximus
(wA ïLvãÈ rXãepe) ñÇ ·§d¡u, ¶ã{os kªv|¡u 붣 dÇ ¶

ã»Aãªce© ëÌp·cdã£. BÃcg¶ Lv|ceÇ yd© épão ñÇÅ ë¶¤@ EÂ
·|−u. 붤㩠pd· ï|£cdopWX é¤ãu jA¤cg ì|£, dÈ@Do qÇ íopd
·@D ¶¤é¶][èvÇŠ붣 ·ece§idã£. The     Testament  of  Christian

Civilization ñÇ n«©, éÏãÓêo vAãép, íid ¤ãÎÐ|ceÇxg BÃcg¶u ¶
«ig e_@AopWX èAã[v|ãÈ Ad|@ EÅwXcg@, “B¤ãvosÂcg vg
·[eoèp] ô§¶±Ç qÂopã© èdãX£sX| AãÇÒXÇXÇ ........ é¤ãvãÉ|

ëeAã¥|ãA ¤cd ìÅA±Xé| jXig ë¶Ç ë¥|^@D ¶idãÇ; ë¶Ç y
d«© dÇ MÂid vAÈ¡u qÇÈ£, dÇ LéAãd¥}Ç jÁD^FA¯ w@A vAÈ¡
u, ë[cgc dÇ vÈ·|¡u, ò¤ã°vãÈ j]p£A°¡u èAãÇÂãÇ ñÇpdã

©, é¤ãvãÉ|¥Ç è¶Åos@D¯°ãB, é¤ãw«§ig AãÇÒXÇYéÈãq−@D ·¤
WXopWXãÇ. íido p[èAã\¤vãÈ DÁÂu pÁÃ| èvãcd èL{e}Ç O§@Ac
d ¡Wé¤ãq|Ò E ........ ëg sÉd èÏé¤ãvã© ïÅe èL{|opW[ ........ íoépã

g ñ¶¤ã−u vÅ@AopX·©ª”, ñÇÅ èLã©BÂã£. AãÇÒXÇXÉÇ vAÌu
, í¤]Xã¶g BÃcg¶o ép¤¤LÌvãB| AãÇÒXÇØ|ÔÇ D^ãeL|u pÁÃ
History  of  the   Arians  ñÇ n«© Y¢é×Ç ñ¿g¶dã¶g:-

“ë¶Ç, dÇ vãvÇA°¡u, vÅ LéAãd¤£A°¡u èAãÇÂãÇ. |ã§X| vA
° ë¶Ç v^idãéÈã, ëid vãvÈã¥Xévã 멪g 붧X| ï·ȣA±X
évã MÃgu í¤@AwÇà 붣A°@ èAã[vop[ceÈãÇ; dÇ LéAãd¤È

í½¹p[ce, ë¶ÌX| vÈ·|@, AãW[w¤ã]YA±Xu ·WXãÇ”. vAãé
p íµ¶ãÅ èdãX£BÂã£:-
“íµ¶ãÅ ìWM|ãÈg zÇÅ BÃcg¶ í°¶¤L£A¯ vÁÅu ì|£A±Ç AA

±«§idg. qÂD, zcd vAÇ, AXM vAÌXÇ L]X}W[ vYidãÇ. AXM
vAÈãÈ AãÇÒXÇÒ, fèL|©A°¡u, èAã\¤cdÇv|¡u èpÁ ë¤@A
Ç ñÇpd k¨qcgo qÇ èA㩪opWXãÇ; íoépãg, épãWY|Á ë¤LÈã

B·WX AãÇÒXÇØ|Ò, íoépãgu Mª¤ã© è¶Å@Acd@AdãA@ EÂop[u ò
¥|£A±Ç Lv| y¤]pãWX@ A@èAã]XãÇ. .........ë¶ÌX| did|ã© ì
¤uq@AopWXdãA@ A§dop[u Lv| ëve LAãodcd@, A[u ï^£M é¶
AyX| Aãvu, èAãª, Lv|ceÇ ép¥ªãÈ Mce¤¶dA¯ ìB|¶ÁÂ, ïªA
u ídÁD yÇ A]Y¤ãd ë°·© vãÁÃÈãÇ. .........jãÇAãu nÁÂã]YÇ yÁpD

e| yÁÃ−u kÂce§id 맶§otW[u épã¤ãWXu, íé|O AX¹°ã ë©
ªg AX¹°o épã© í§@Du ô§ ë¼B| pãce¤vã ñÇpg. íL£L}© ñ
e£pã£os@èAe¤ãÈ ô§ ·×|u e§uq|g. ëd·X ì|£A°ã©, AWXã|op

[cgdèªÇ èAã¯A| ëÌL¥@DvãÅ h]XopWX yd© ép¤¤LÇ, ò¥|
Ç Lv| y¤]pãWX¡u òÁÅ Lv| ï]v}−¯° ë@AÂ}©, ëèL|©A
¯ èd{¸AvãÈ¶é| ñÇŠ붣A°ã© ïÅe EÂopWX ¶ÇyÂA° jXcd

 ìd¤¶ãA·§idãÇ ñÇpg é¶Y@A. ëg ñµ¶ãçoqÌu, è¶Å@Acd@A v
ÁÅu p½pã¶FA³@D ëQLãd ë«A°ã© P¼opWY§id AãÇÒXÇØ|Ò (í
¶£Aé° ë¶ÌX| ë¤L¶| k¤oq}§idÈ£), Mª ¶½pãW[@ éAãWpã[

X| ë¤L£A°ã© 250 ì][A±© èL{|opWXd@ AãWY−u, í§péd ì]
[A±©, BÃcg¶ ï}£c e|ãBA°o pcg vXFD ëeA¥cdãÇ. ë¶Ç ëÃyA
op[ce| ëjãA¦A yÂA°, é¤ãu ép¤¤L|½cd èÏ£vãÉ| íÈcd¶é¤ã (

Vandals), A©·|Ãé¶ã jãA¦Aévã}©ªãd y¤X£Aé°ã (Goths) qÇpÁÂ@ EO¶ã
£A¯”.2.  ñ¶§X| èvã½èp|£os èpãg¶ãA òÁAopW[¯°édã ëid Ô.q.Y. ·
F¶£ceÇ q¤Aã¤u, A©è¶W[@A±© (pDe Ô¥| èvã½}−¯° ôÇÂcd·¤)
   ñÇ ì]X¶¤ãB| BÃÒgé¶! ído èpãÃcd Ô¥|ÈãB| LÛã£s@fÇ v

AÈãÈ ëê¤ãÒ xg B§p èL{¡u ñÇÅ ñ¿dopW[¯°g.


3.  íidc e§Lp}Ç L¥|ãÈ èp|£ C»ceLc e§Lp ñÇpdãDu. òèÈ

É©, ëg téAã°opY èϧÓéªy@Du é¤ãy@Du B¼@éA pã¤NA ¤ãÎÐ|ce
«§idg. ìÈã©, ëg pã¤NA ëÒÔ¥|ã, èvÓèpãéXw|ã, XB¦Ò, pãqé
ªãÇ, èÓ®Ø|ã e§Lp ñÇÅ pª èp|£A°ã© ëÃ|opWXg. (jãÇAãu

ëce|ã|ceÇ DÃos ñ] í¤]Xo pã£@A¹u).
          6 ëce|ã|u ìÅ
    jãÇAãu nÁÂã]Y© Ô¥|@BÃcd¶£A°@ éA¤°cg@D ë¼cg¶id
èϧÓéªwÇ AÈãÉ| ·|ãpã¥|ãÈ AÈã¶ éL£id dãvÒ, ëéjAvãA è

p㧠vË v¤s ¶½@ BÃcd¶¤ã}§ie§@A é¶][u. 붧@Du, ñèdÒÓã¶
 éL£id ì|£, éÏãÓês@Du, éL¤vãÇ èp§vã°ã© ¶¼FAopWX kªce©, d
ãvÒ k£vã_cd BÃcg¶@ DYé|ÁÂopDe}Ç èp|¤ãÈ vÛãéd¶opWYÈu

ñÇpd@ èAã][ íd ëÃ|yYBÂg. B¤ãFAͧ@D ë§B©, e§¶QL@
A°ce© ô§ èp¥| M¶Ç éAã·«§idg. é¤ãv Lãu¤ãÎÐ|ceÇ LBoscdÇ
v|Á AXé|ÁÂèvÌu èAã¯A v¤po qÇpÁÃ| BÃcd¶£A°ãA 붣A¯

í§ie§oqÇ, du DY}§osopDe| ô§ íig@AX¹±Ç èp|¤ã© ë¼c
e§@A Lãce|w©ª. vãÂãA, vË ¶½pãW[ v¤s, èdÁD pãqéªãÉ|ã·©,
¢d@-

BÃcg¶ RãÈÒjãÉA±Ç Lydã|ce© p}Ƕ§u, zÇÂãu nÁÂã]X é
L£id pã£ce| jãW[ évÁDY|ã°§vãÈ vË ñÇp¶¤ã© 臨ã@AopWXg. è
Ïã¤ãÒd£, scd£, évãéÓ, íé|O ìBé|ã¥Ç épãdÈA±Ç EWXãA, 맱

¤@AyX|dã¡u í|−ªéAã[ Lã£id ëvosXÇ pªeÂ@ éAãWpã[A°@
Aªig ëv@AopWX Lv|u ëg. vË, dÇÈ ô±}Ç e§chdè¤ÇÅu, ìd
ãw© èdãXFB| l]X ¶¥L}©, AXM f£@Ad¥M dãéÈè|ÇÅu èLã©«@

èAã]Xã£. 붧X| Lv| v¤s, vdvãÁÂce© yÈosu, A[éjãÇqÈ¡u
èAã][, ëg dFDwXFA±© ¶¼@B−¯° Lv|@AªãL㤠¶Y¶FA° Lã£i
gw§idg. sÉdcdãvÓã−u, 붧X| NX£A°ã−u, BÃcg¶vã@AopWX

èvÓèpãéXw|ã vÁÅu pã¤NAce© íLv|u èL½ce§iddã©, ¤AM| ëù
@ BÃcg¶ceÇ (Gnostic) ô§ ¶A|ãAo p£èdÓéÈÒ vÁÅu dãvÔÇ jX¶Y
@AA±«§ig ëeAu é¶ÅpXãd¶ãçidg. p£èdÓéÈÔÇ épãdÈA°

¡u vË ëÃie§iddã© jX¶Y@AA¯ épãÇ ¤AM| ëù èL{e n©A¯,
붣 Lv| v¤qÇ AWX°@ éAãWpãWY© ﯰX@Au èpÁçidÈ. ï]v
}© vË vÁÅu ¢dãÒ dãvÒ -

í§¶¥Ç AdA±−u wA¹u A¶É@Acd@A ôcd dÇvA¯ ﯰÈ. í§¶§u
pã¤NA jãWY© ëéd íXFA±© ïpédMcdã£A¯; ô餷dvãÈ ëÁsdFA°
kA»ceÈã£A¯; ô餷dvãA ñ]^|@ èAã][ RãÈÒjãÈu èL{·cdã£
A¯; pã«|© sªÈX@Acd ô餷dvãA ¶ÁsÅceÈã£A¯. B¼@DceL}Ç A

XMcèdãª·© p−MÒdãÇ ¶¤ p|^u èL{d vË, ëéjAvãA ëFéAè
|㧠íie| ë¤LÈ Lv| vãÁÂu èL{ddãA¹u, ¢dãÒ dãvÓæ@D éj£idgé
pãªé¶, êp£Ò jãWY© èAãiéd×ot£ ñÇ ð¥Ç èϤãÒe| ë¤LèÈ㧶

Èã© ¸¤ v¤^u ëXiddãA¹u EÂop[BÂg.


   éA¤°ce© kŶopWX yd© Ô¥|Ç e§Lp|o pÁà ñ¿guépãg

èÛÇêµ (Vestiges            of        Old
Madras). “íce§Lp| kÅ·|¶£, e§chd¤ã 멪g zÇÂãu nÁÂã]Y
© ¶ã»id vË v¤s@D¿¶ éL£id dãvÓã 멪g BÃcd¶£A¯ ë£évÉ|

ÈãB| dãvÓo qÇpÁÃc du èp|¤ ëvcg@èAã]XȤã ñÇpg L£
L@D¥| ·×|vãdªã©, ëgpÁà ·¶ãe@Ac éd¶}©ª”, ñÇBÂã£.   AÈã¶ éL£id dãvÒ ë©ªg ì|£, ñèdÒÓã¶ éL£id éÏãÓêo,
éA¤°ce© e§Lp| kÅ·| yd© jpè¤È@ Eªãu. ìÈã©, dãvÒ íÂi
d nÅ ¶§XFA³@D¯°ãA, ëg, ñèdÒÓã e§Lpé|ã[ èj§FA ï¹ èA

ã]Y§id èÓ®Ø|ã-
èXÔêépãÉ−¯° èjÒéXã¥|c e§Lp}© í^ig·WXg. ¢ÐÇ Aã£
YÈ© eÒèÓ¤ãÇ (Eastern    Christianity  in    India),

íid Lup¶u 450ìu ì]Y© kA»iddãA@ EÅBÂã£. ëdÁD@ Aã¤^u, vË
v¤s dÉè|㧠Lv| yÂ|ãA·§idgdãÇ. C»ceLc e§Lpé|ã[ jXè
pÁ íid í^oép, íie|ã·© yd© BÃcg¶c e§Lp|ãÈèdÇÅ Eª

ãu.


   téAã°opY dÉè|ãg@Au èpÁÅ·WXdã©, éA¤°cg Ô¥|Ç BÃcd¶

£A¯, èjÒéXã¥|c e§Lpé|ã[ ï¹èA㯰é¶]Y| ë¶M|w§idg. y
Â|ãÈ Lv|op_k|vÈu èpÁ ì|£A¯ 붣A³@Dc éd¶; í¶£A° è
vÓépãéXw|ã·«§igu pã¤NAce«§igév èpÂé¶]Y}§idg. ìÈã© ï
^£¹t£¶vãÈ ô§ î£osw§idg. èjÒéXã¥|£, sÉdcdãvÓ¡u épãÁà v
ecdã£A¯; 붣A³X| íÂv}|© éAãWX|ãA ñèdÒÓã ·°FB|g.

èjÒéXã¥| ì|£A¯, du ¶½pãW[ v¤p íie|ã·© ¶°£cdã£A¯. íid ¶
½pã[, ô§·dvãAo sÉd dãvÒ Lv|u ñÇÂã}ÁÅ. 1330í©, épão í§pce¤
]Xãu ÏãÇ ñÇp¶¤ã© Ô¥|Ç BÃcd¶£A° é¤ãvÇ Acédã«@A¤ãA vãÁ

Åu èpã§W[ èA㩪cg@D ëÌopopWX, qè¤QO XãwÉA¯ g·|ãÈ ì
|£, éÏã£XÇ ïÅe èL{BÂã£. íie|@ BÃcd¶£A° éÏã£XÇ, ·¤·©, e§
cdyY|ãd¶£Aè°ÇÅ ôg@A é¶]Y|dã}ÁÅ. “duv@ BÃcd¶£Aè°ÇÅ E

Ã@èA㯳u Mª£ íie|ã·© íFèA㧶§u ëFèA㧶§vãA MdÃ}§@B
Âã£Aé° d·¤, 붣A¯ ëopY}©ª; 붣A³@D RãÈÒjãÈu BX|ãg;
Lv|cdo pÁà ñg¹u èd¥|·©ª; 붣A¯ sÉdcdãvéÓ BÃÒgè¶È j

usBÂã£A¯” ñÇÅ ëid ì|£ Marvels
Descsribed ñÇ n«© ñ¿eÈã£. sÉdcdãvÓ íé|Oé¶ã[ ôÇÂãA íÈFA
ã]pdÁD, 붣A³X| 臨 ôÁÅv1è|㧠Aã¤^u. Ô¥|Ç BÃcd¶£A¯

íµè¶]^cdc,dvg ¢d-
v¹ èL{e zªce«§ig èpÁÅ kÈ·© pecg@èAã]Y§idã£A¯. jã
Ó¥Ç ë©ªg jãÓ¤É (··«|ce© épLop[u jãÓé¤ceÈÇ ñÇpéd íg)

ñÇ èp|£ í^os, íid zªFA°@ DÃ@BÇÂÈ. íd 붣A¯, dªyY
|@ Acd¥@Aãv©, ëd OÁà yYig, yYM© ô§ M−¶| ¶cd¶£A°
ãA, 17ìu nÁÂã][@D¯é° èAã][¶idã£A¯.  jãÓé¤|£, wAop¼v|ãÈ ¢doq¥·È£. 붣A±©, íé|O¹@D yÇ2
q¤pªvã}§id¶£, ÓãuÓÇ ñÇpg p¼| òÁpãW[@ Adè|ãÇÂã© èd¥B

Âg. dªMA èd{¸A L@e|@ èAã]XèdÇŠ붣A¯ juq|dã©, è¶W
XopXãd ëdÁD 붣A¯ y@B|cg¶u èAã[cdã£A¯. qÇÈ£, Lã@AX© (Dead
Sea) pDe}«§id édN|v| LzAceȤãÈ ñÒÕÇA³XÇ (íé|O¹u dãvÓ

æu ídéL£id¶£Aé°3) 붣A¯ í^@AyÁÂã£A¯.
  ñÒÕÇA¯, íé|O¶c èd{¸A¤ãAé¶ã, ïªA vÉd íÈceÇ xWp¤ãA
é¶ã ì¤upce© A§dãv©, ë¶¤c dv@D ¶ã@A±@Du ô§ íÂchdè¤ÇÅ

vW[év juqÈã£A¯; 붧X| í¤WX LéAãd¤¤ãÈ dãvÓc g^ í
Âchdè¤Èo épãÁÃÈã£A¯. íµ·§¶§u dã¸eÇ ¶½}© ¶id, yÂé| v
¤s¶½ ë¤LÈãA¹u, íÒé¤«Ç ï|£Lv|o pã¤A¤ãA¹u ì}È£. í¶£A³X

| édM|v| ¶½pãW[ v¤s, ¶XeL}© ¢d£A±Xé| p¤·|g. íuv¤s, íd
Èè|ãcddãA ñèdÒÓã·«§id í¤WX LéAãd¤£A°ãÈ AãÒX£, épãª@
Ò ñÇépã¥Ç èdãÇv|ãÈ ¶½pãW[ v¤s@D vãÁÂãA ëvidg. dÇ NXÇ

ëcdã| ñèdÒÓã¹@D ëÌoq, ë¤LÌ@Dc dÇ jã Mcdãidcdo é
pãe@DvãÅ ëÌoqo, qÇs sÉdc dãvÓæu ëFD épãÈã£. íid Mcdãidu
, v¤sxÂã ¢d LWXcd@ A]YopãA@ AXqY@A é¶][èvÇÅu, íé|O

¶ xWp¤ãA¹u íÒé¤«Ç ïªAã|d ë¤L¤ãA¹u òÁAé¶][èvÇÅu éAã¥|
g. AÇÉ}Xu qÂos, ï}£cèd¿d© ìB|¶Á íg òÁA vÅcgo pã© vÁ
Åu 붧X| MidÈ}Ç y¿ ëYcd°cd¡u épã¤ãWXvãÈ pAv¡X

Ç ñe£cdg. Bé¤@A é¶dãidce«§ig pã©í¤¶© èpÁ A§cdãB| âíé|Oé¶
BÃÒg ñÇpg L¥|©ª, scèd¿M èpÅu íÒé¤«Ç édN|@ Aãopã°£ (¤W
LA£) vW[év ñÇpd íg èd¥·@BÂg.  é¤ãy@D ñe¤ãA ¢d£A¯, 66ìu ì]Y© B°£M èL{ddÁD yÇép, è
ϧÓéªv éL£id jã sé¤ãBd v¤scèdãDe, ñèdÒÓã¹@D õY·WX

g. jãÓé¤|£ édN| éjã@Acd@ A·WXqÇép, íé|O¹u dãvÓæu èd{¸A
o pãce¤FA° òÁÂÈ£. pã−X| Bé¤@A@ A§cg@A¯ (Mª£, ¤AM|èL{e
y ñÇpã£A¯), v¤svãÂã ¢d£A°ã© òÁÅ@èA㯰opW[, ¶¤ªãÁÃéªé|

ydÇyÂ|ãA@ BÃcd¶£ ñÇ èp|¥^os èL㩪ãWM, Ô¥|ã·© ¶¼@
D@D ¶idg. ñèdÒÓã·«§id Bé¤@A@ éAã·ª íYcg, ëid íYpã[A±
Çxg, yd© BÃcg¶c éd¶ãª|u AWXopWXg. AãÒX£, épãª@Ò í§¶¤¡

u íé|O¹u dãvÓæu ëAÁÃÈ£. qÂD, í¤]Xãu nÁÂã]YÇ yY·©, ñèd
ÒÓã·Ç í°¶¤LÌu p£èdÓéÈÔÇ j]pÌvãÈ ëoA£, BÃcd¶ÈãA Rã
ÈÒjãÈu èL{·@AopW[, ñèdÒÓã ô§ BÃcg¶ jãXãA vãÃ|g.
    BÃÒg LAu èdãX@AydªãA, ò¼ãu nÁÂã]Y© ëé¤q|¥Ç yÁÅA

 ¶¤, ñèdÒÓã·©, ¶½pãW[@D¥| v|oèp㧰ãA ¢dãÒ dãvÒ íXuè
pÁçidã£. 붣 ëijA¥©dãÇ ¶ã»igu ïpédMcgu ¶idã£. ëFéA 붣
íÂ@A·©ªè|ÇÂãéªã, qÇÈ£ ·¤·©, 붧X| LXªu, pã¤NAce«§i

g èAã][¶¤opWXg. 붧X| ¶½pãW[ v¤s, AÈã¶ éL£id dãvÒ v
ÁÅu 붧X| dªv}© 345í© ¶id jãÍÅ Ô¥|@ BÃcd¶£A°ã© íi
e|ã¹@D@ èAã][¶¤opWXg. sÉdcdãvÓ ñµ¶ãÅ íé|Oé¶ã[ ôÇÂã@

B íÈu A]Xã£Aé°ã, ëéd·dvãA@ AÈã¶ éL£id dãvÓ, 붣 éA¤°
ce© íÂid Mª dªyÂA³@D¯°ãAé¶, sÉdcdãvÓæXÇ éL£cg íÈFAã
^opWXg. íg p¼| A§cg. èLÇ nÁÂã]Y©, èÛÇà ªµ (Vestiges of

Old Madras) í@A§cdc d§BÂã£.
    붧@Du yÇép íFBªãieÇ wA ïÇÈd ¶¤ªãÁÂãM¥|¤ãÈ ñW¶£[
 BopÇ (The Decline and Fall of the Roman Empire)

    “íie|c dãvÒ ô§ e§chd¤ã, ë£xÉ| ·|ãpã¥|ã 멪g vË Lv|
 v¤q© ¶id ô§¶¤ã?” ñÇ éA¯·| ñ¿oqÈã£. South Madras
News ñÌu LQMA}©, sÉdcdãvÒ v¤s@Adè|Ç dªoqªãÈ AW[¤c

èdãX¥© 1987ìu ì]Y©, Y.ì£.é¶dãidu, sÉdcdãvÔÇ ëX|ã°u pÁÃ
 x][u éA¯·è|¿oqÈã£. BXcd dA¶©A° ma@AvãAo p¥NªÈ èL
{dqÇ, Ô¥|Ç BÃcd¶£A¯, íie|ã·Ç e§chd£ sÉdc dãvÒ ñÇÅ ì@

B|g, AÈã¶ éL£id dãvÒdãÇ ñÇ doq@AyY|ãd yY¹@D 붣 ¶idã
£.
                  DÃosA¯
1.  §p£W êp£É¢, The      Other    Side  of  the  Story
 ñÌu n«©, íé|O¹u, dãvÓæu ôé¤ vãe¥c édãÁÂyX| í¤WXoq¯
°A¯ ñÇÅu, dãvÒ, dãÇ èL©−wXFA±© ñ©ªãu íid 臨 ôÁÅv

|o p|Çp[ce@èAã]X㣠ñÇÅu ñ¿gBÂã£. Antiquities
í© éÏãèÓêpÒ, íé|O¶...ëdÇzªu dãvÓo...pÁÃc d§u ¶§^È}Ç
zªopãXce©, BÃcg¶o peopãM¥|£A¯ du ·§os@ AÁpÈ|ãA éL£cd
íX èL§A©A° l@Bo sA»èpÁ ìÒe¥| jãW[ ¶¤ªãÁÂãM¥|§u, èdã
©èp㧯 ì{¹ ks^§vãÈ ¤ãp£W óÓ@ ñ{Òª¥Ç DÃosA° êp£É¢ é

vÁéAã°ãAc d§BÂã£. ñ{Òª£ ñ¿gBÂã£, “붧X| í|©su ¶Y¶yu v
ÉcdÇv èAã]X¶; ñ±| édãÁÂyX| vÉd£; jÇD ¶°£M èpÁ¶¤ã
A¹u, A§cd édã©, MŠ臨Y¶u, zÇÅ y¼ (jãÇAY ìÂFDªFA¯) ï|¤u,

EȪãÈ ygD, l]X yAu, l]X z@D, í^ie§id s§¶FA¯ ìB|¶
èAã]X¶£. ídÈã© ë¶¤@ Aã]p¶£A³@Dc e[@BXéªÁp[u; D¶ãÈ
dªv}£, jãÓé¤|£A±Ç yÂopY dª}Ç j[osÂce© l¯¶B[, ëeAu

¶°¤ãd dãY........”
 ñÇÅ. íé|O¹@Du dãvÓæ@Du ygB«§id EÈ−@D@ Aã¤^u, 붣A¯ d
Oc èd㽩 èL{d¶£A¯ ñÇpéd, ñÈ@ EÂop[BÂg.2.  v@éA© épè×Ç, ¦L£[ ¬, èÛÇà «FAÇ ìBé|㣠(The                Messianic
Legacy) “íé|O èp§upã−u kL|vãA jãÓé¤cg@A㤤ãA í§ie§@AyY|ã

g”
 ñÇBÂã£A¯.      d·¤, ò¤ã°vãÈ LãWM|FA¯, ··«|@ Aãªce©, jãÓé¤c
 ñÇ ðé¤ BX|ãèdÇpdc èd¥·@BÇÂÈ. zÇÂãu nÁÂã][@D yÇs

íid ð£ édãÇ·©ª. pª ··«| ëÃR£A¯, jãÓé¤cd éL£id íé|O
 ñÇÌu èL㩪ãWM, zª@Bé¤@A pãXce−¯° jãÓ¥ÈÈãÈ íé|O
 ñÇpdÇ d¶ÂãÈ èvã½vãÁÂèvÇÅ A§gBÂã£A¯.

3.  Lã@AX© õªO§¯A°                  (Dead             Sea
Scrolls) í§pg ì][A³@Du évªãA ì¤ã{id pã£p¤ã e|¥F, Mª yY¹A
°c dÇ Jesus   the  Man:  A  New  Interpretation  from  the  Dead  Sea  Scrolls

ñÇ n«© èAã[ce§@BÂã£. RãÈÒjãÉ ÏãÇ, íé|O, év¥, pã© yd«| N
X£A¯, Lã@AX© pDe}−¯° Au¤ã ñÌu 𥫧id ñÒÕÇ Lydã|cd
éL£id¶£A¯ ñÇÅu, íé|O í§y e§v^u èL{g èAã][, D¼idA¯

èpÁÅc, dÇ èp] v@A±© ô§ce|o pã−@D v^u yYcg, M−¶}©
ëÂ|opW[u ï}£ ¶ã»ig, ¶|eÇ ye£Mé|ã[ é¤ãw© íÂid㣠ñÇÅu
e|¥F EÅBÂã£.
          7 ëce|ã|u ò¿

  è¶ËÒ jãWX éL£id sA»èpÁ p|_|ãÈ vã£@éAãépãéªã, èdÇ

Éie|ã¹@D 1288í−u, 1292í−vãA í§y ¶iddãA¹u, ëFéA, 붤㩠è
p|£ EÂopXãd DÃoqWXè¶ã§ MÁÆ¥© sÉdcdãvÔÇ A©ªÂ|@ A]
Xãè¤ÇÅu EÂop[BÂg. pª L¥ce¤ ìM¥|£A¯, íid ì][A°¡u 붧

X| íido p|^FA°¡u ñµ·d ·Èã¹u ñ¿opãv© òÁÅ@èAã][, ëid
@ DÃoqWXè¶ã§ MÁÆ£, vªãot£dãèÈÇÅ íÈu AãW[BÂã£A¯! ì}Ì
u, íido p|^FA°o pÁáu, sÉdc dãvÔÇ A©ªÂ| vã£@éAãépãéª

ã A]Xg pÁáu 붣A¯ d¶Å èL{e§opdãAé¶ èd¥BÂg. vã£@éAãépãé
ªã, pãªÒfÈce−¯° ì@é¤}«§ig 1272ìu ì]Y©, vFéAã«|o ép¤¤L
Ç, DoªãAãÌ@D 붧X| j]p¤ãÈ épão, pcdãu Bè¤A¥}Xw§ig ô§

ëÃyA@ AYdcgXÇ B°uqÈã£. dÇ did, MÃ| did ìBé|ã§XÇ d¤
vã£@AãA NÈã¹@D ¶X@B−u B¼@B−y¯° Ô©@ Lãª ¶½|ãA zÇÂã
][A³@Do qÇ NÈã¶ ëXidã£. ë[cd 17 ì][A¯ NÈã·éªé| dFB

}§id v¤£@éAã, 1287ìu ì]YǶã@B©, AÇÓç·−¯° |ãFP ñÇ ð¥«
§iddãA@ EÂop[BÂg. ñÈé¶, 붣 1288í© íie|ã¹@D ¶ie§@A Lãce|
w©ªãddã©, íidc éde ôg@AopX é¶]Y|dãBÂg.  14 Aop©A¯, 600 ë¤L¶ v@A¯ vÁÅu pX¸¤£A¯, pã¤NAce«§id
ô§ AãÉXu ôopX@A é¶]Y}§idè¶ã§ í°¶¤M ìBé|ã§XÇ 1292í©

NÈã·«§ig vã£@éAãépãéªã sÂopWXã£. Óævc¤ã f¹@D èLÇÅ v¼@A
ãªcd ëFéA A½cg·W[, kéAãp㣠f·Ç p@AvãA èLÇÅ, pã@ ϪLie
¶½|ãA vÇÈ㣠¶°DXã¶@ AXig íªFA}© dFBÈã£. sÉdcdãvÒ A

d| ëFéAdãÇ ë¶£ ydÇyd«© éA¯·¡ÁÂã£. qÇs, íªFA}«§ig,
íie|ã·Ç évÁD@ AXÁA¤|c dã]Yo, pã¤NAceÇ èdÁD@ AXÁA¤ ¶
½|ãA, Ûã£vÓ ëXidã£. ëFB§ig ëid í°¶¤M¡XÇ èAã¤ãÓãÌ@D

o épã{·W[ 붣 óé¤ãopã¹@Dc e§uqÈã£. ñÈé¶, vã£@éAã épãéªã, é
vÁD@ AXÁA¤o pDe@D 1292í© ¶¤·©ª; í§oqÌu, dÁépãgEXo pª
L¥ce¤ ìM¥|£A¯, íid ì]X@ DÃoqW[ èLã©−BÂã£A¯. êq°ãè¤Ç
Ò p©Aª@A¼Acd éL£id¶§u, vã£@éAãépãéªã pÁÃ| èp§u LãÇÅ ¶

«v¡X|¶§vãÈ êpãÒéAã v¤ã}É ñÇp¶£, ñÇÓ@é°ãrY|ã q¥WX
ãÉAã·© ñ¿e¡¯° AW[¤}©, vã£@éAã·Ç p|^ ¶½cdXcdo pÁà ï
ÅepXc èd¥·cg¯°ã£. ëe© vªãot£ íXuèp·©ª.     vã£@éAãépãéªã¶ ícgXÇ ·W[·XcdãÇ ·§opu. ìÈã©, g¤e
§ÖX¶LvãA ô§ scdAu 붣 ñ¿e·WXã£; 멪g, èÏéÈã¶ã·© dÇÌX

Ç MÂ}§id ô§ LA@Ae@D (è¶ËÓæ@Du èÏéÈã¶ã¹@Du ñoépãgu L
]XdãÇ) ¶ã¡¤cg, ë¶È@èAã][ ñ¿d èLãÇÈã£. q¤pª sÈAd
A°¡u, f¤u èLÃid AÁpÈ@éAã¶| ñ¿gp¶§vãÈ ëidLA@Ad}Ç

èp|£, ¤Òe èשéªã ñÇpdãDu. ëeAã¤t£¶vãA ío scdAu Description of

the                           World
(ïªA ¶£^È) ñÈopWXã−u, ·¤·© w«é|ãÇ (ídÇ ïWèp㧯 jup

·|ªã@ AW[@Ad ñÇpg) ñÈ ëÃ|opXªã}ÁÅ. dãÇ ¶§_@Du íXFA
°è|©ªãu éj¥© èLÇÅ pã£cddãA ëe© 붣 EÅBÂã£. íg Lãce|v©ªè
¶Çpgu, ëe−u DÃopãAc èdÇÉie|ã·Ç évÁD@ AXÁA¤@Do épãÈg

ï]v|©ªè¶Çpgu 趱opX. vã£@éAãépãéªã·Ç LvAãªcd¶§u, The

Divine                         Comedy
}Ç ìM¥|§vãÈ dãiéd ë«Bé|¥, íid n© ëpcdvãÈdãA¹u, èjÃyÂ

|ÁÂ@ AÁpÈ@ A][qYoèpÇÅu A§gBÂã£. ìÈã−u, íin© è¶ËÔ©
ïXÈY|ãA è¶Áà èpÁÂgXÇ, ôé¤ ì][@D¯, èdÇ óé¤ãoq|o pDeA±©
ñ©éªã¤ã−u pY@AoèpÁÂg.     ¶¤ªãÁÃéªé|, ô§ AXÁA¤}© sÉdcdãvÔÇ A©ªÂ}§opdãA í
X k£^|u èL{d yd© jp£ vã£@éAã épãéªã. ëdÇzªu p¼FAdè|ãÇÃ

© 붣 s¤WM èL{e§@BÂã£. 붧@D yid| ñ©ªã ì¶^FA³év s•Édc
dãvÔÇ A©ª (dãvÔÇ jX¶Y@AA°o qÇpÁÃ) ô§ vª}Ç xe§o
pdãAé¶ èd¥·@BÇÂÈ. íéd·dvãA, í@A©ª èdÇÉie|ã·© èp|£ Aã
^opXãd DÃoqWXè¶ã§ MÁÆ¥© í§opdãA, ¶¤ªãÁÃéªé| ydÇydªãA
íX k£^|u èL{d¶§u vã£@éAãdãÇ. ì}Ìu, Mª BÃcd¶ ëÃR£A¯, pÒ

¤ã¶ éL£id jãW[c dªv@ D§¶ãÈ v㣠ÓãªvÇ, dÇ Book of the Bee
(Ov㣠1222) ñÌu n«Ç zªu, íopYè|㧠DÃop yÇÈé¤ dig·WXdã
A ¶ãe[BÇÂÈ£. épã£cg@CM|£A¯ vªãot¤o sÉdc dãvÓæXÇ í^

cg íÈFA]XqÇs, v㣠ÓãªvÇ DÃoq[u vÚ®êo ñÇpg vªãot£d
ãÇ ñÇŠ붣A¯ íÈu AãaBÇÂÈ£. w«é|ãÇ zªoq¤e|o épãªé¶

Book        of        the        Bee
}Ç zª@ Aè|¿cgo pY¡w©ª. ëéd Lv|u, ëdÇ p©é¶Å q¤eA¯, dã
vÒ sd@AopWX íXFA° 趵é¶ÂãA@ DÃoq[BÇÂÈ. íÈu A]XÃ|o
pXãd vÚ®êpo pÁà ô§ q¤e ñg¹u EÂãv«§@A, íÇèÈãÇÅ íie|

ã (ìÈã© ñFD¯° íie|ã 멪g ñid íie|ã·© ñFéAè|ÇÅ ·°@Aãv
©) ñÇBÂg; zÇÂã¶g ñèdÒÓã ñÇÃX, jãÇAã¶g AªwÈã ñÈo épOBÂ
g. v㣠ÓãªvÉÇ LvAãªcg ë]X jp§u, XB¦Ó éL£id¶§vãÈ ì

|£, p£èÛo é¤|Ò ñÇp¶£, dÇ vcéd|Ô−u Ô¥| @¤ãÉB±−u (Ov㣠125
0), ôé¤N¤ãAo épOBÂã£. v㣠ÓãªvÈo ép㪠(붧@D yÁpWX ìe ñ¿c
dã°£A³u-

íg pÁÃ@ DÃos ñ] ôÇÂo pã£@A¹u) p£ èÛoé¤|Óæu, pã£ce|£A¯,
évèd}È£ vÁÅu íie|£A³@D (Mª£ Û£AãÉ|¤¡u, pã@e¥|¤¡u é
L£cg@èA㯳BÂã£A¯) ïpédMcddãA èLã©−BÂã£, ìÈã© du n©A±©,

e§chd£ èA㩪opW[o sd@AopWXg AªwÈã·© ñÇÅ ïÅepX@EÅB
勣.    sÉdc dãvÒ pÁÃ| dÇ AdA° vã£@éAã épãéªã yÒ¬uA±Xw§
igu, èjÒéXã¥|è¤ÇÅ óé¤ãoq|¤ã© ëÃ|opWX Ô¥|Ç BÃcd¶£A±X
w§igu, íªFA vÁÅu éA¤°cgÂyAFA±© éLA¥cdã£. èdÇÉie| évÁ

D@ AXÁA¤o pDe}© ô§ éd¶ãª|cg@Dc dãÇ èLÇÅ ¶iddãA@ EÅu vã
£@éAãépãéªã·Ç ¶ã£cd|, «é|ãÈã£éXã ì©ÖC (Marco Polo’s
Asia) òÁBÂã£. íidc éd¶ãª|cd@ èAã]Y§id ð£ vªãot£ ñÇÅ ë
X|ã°FAã^opWXdÇ A§cgu 붤㩠òÁÅ@èA㯰op[BÂg. ìÈã©, ëi
dc éd¶ãª|u, dãvÔÇ A©ª ñÇpd vW[u 붣 ôcg@èA㯰·©ª.

w«é|ãÇ, ·°@A¹¤}© 붣, “(sÉdcdãvÔÇ éd¶ãª|u, ñFéAã h¤ce
©) ôgFBc dÉopWXdãA·§idè¶ã§ MÅ B¤ãvce«§opdãA Mcd¥@Aop[
BÂg; ìÈã©, p¼v|ãȶ£A°ã©, sÉd ÒdãpÈcdã−u, Lxpce| ëÁsdFA

°ã−u èdãX£ig |ãce¤ èL{¶dÁD¥| ð¤ãA ëg í§idg. pã¤NAce© v
ãB}Ç A©ªÂ, êtéLã·−¯° vË v¤qÇ ¶½pãW[c dªu, íªFA}«§o
pdãA jupop[u ìdãwÇ A©ªÂ, w«é|ãÉ© DÃoqXopXãd¶ÁÂo épã

ªc, dÁépãg ·°@Aé¶ã, DÃoqW[@ EÂé¶ã í|ªãddãÈ jãA¦Au kÂid v
¤scèdãDeA¯, v¤s@AdA¯ vÁÅu p¤Òp¤c dã@AFA³XÇ ë[cd[cg ¶i
d 趵é¶Å ¶½pãW[ v¤sA±Ç éjã@AFA³@Do p|ÇpWX dÇvA°@ è

Aã]X sÉd íXFA±© ëg¹èvãÇÅ ñÇpg vã£@éAã·Ç DÃosA±Çzª
u ëÃ|yYBÂg. 붣 èAã[cg¯° dA¶©A±−u ëqoq¤ã|FA±−u, MdÃ
¡¯° ìoqq¥@A@ BÃcg¶cdo èpãÅcddãAé¶ ë¶ q¤ep«@BÇÂÈ. í

¶pÁà é¶èÂid zªFA±«§igu BX@A·©ªè|ÉÌu, íg ì¤ã|cd@
AdãA ﯰg. “ìdãwÇ A©ª íªFA}«§@BÂèdÇpdo épãªé¶, sÉ
dcdãvÔÇ A©ª vªãot¥«§opdãÈ èL{e¡u LiédAcg@D¥|dãAé¶

í§@BÂg. ìdãwÇ A©ªÂ, é¶ÁÃXce«§opdãÈ èL{e¡u LiédAcg@D¥
|dãAé¶ í§@BÂg. ìdãwÇ A©ªÂ, é¶ÁÃXce«§opdãAo sÉd vÂA¯
EŶd 붣 ïÅeop[cgBÂã£. ìÈã©, e§chd£ èdãX£id é¶ª@D, ë

oq¤édLce© BÃcd¶£A³@D ëÌEªvãÈ LãWM|cdã©, vã£@éAã·Ç pDcd
ã{ig pã£@Du eÂÇ vidvãB·WXg. ñÈé¶, sÉdcdãvÔÇ v¤s@Ad ¶½
|ãÈ A©ªÂ, ñèdÒÓã·«§opdãAc, dÇ LA juq@A|ã°£A¯ k|ã|vãÈ

Aã¤^FAé°ã[ ëvcg¯°è¶ã§ y¿v|ãÈ s¤ã^ ¶¤ªãÁÂ MÃgu ñ
]_o pã¤ãv©, íie|ã·«§id èjÒéXã¥|£A±Ç-
ìM|@ BÃcg¶ceÇ s¤¶ª¤ãAo sÉdcdãvÓ veoépã¥Ç-

ëqoq¤ã|cd òÁÅ@èAã]Y§@BÂã£. íid íie|@-
BÃcg¶ ¶½pãW[cdªcdo pÁà ydÇydªãA ¶§_cg, ëdÇ sA¼c dÇ
n© ¶½|ãA ë|© jã[A³@Do p¤oq| vã£@éAã, wA¹u y@B|vÁÂè¶ã§
|ãce¤c dªcd@ BÃcg¶o p@e@Du Òèp}É−¯° ÓãÇY|ãéAã èd A
uépãÒ èdªã¶ éL£idè¶ã§ C»ceL ï|£DYvAÈãA èL{e§@BÂã£. é

¤ãu e§Lp@D ñe¤ãAo, sÉdc dãvÔÇ A©ª BÃcd¶£A°ã© pãgAã@
AopWXdãA@ DÃoq[¶g ôÇÅ vW[év é¶Åpã[. vã£@éAã·Ç dA¶© q¤A
ã¤u, ë§Aãv}−¯° g·|£, ëid jã[ ò¤ã°vãA ïÁpce èL{¡u édFAã

{A°@ èAã][ ¶ã»idã£A¯. yopg ¶§XFA³@Do qÇ (1322í©) 붣A³
X| ¶½pãW[ v¤s, òÁèAÈé¶ vÂ|c èdãXFB}§iddã©, épã£èdéÂã
È éL£id g· õéXã¥@ ñÇp¶£, ëid ¶½pãW[c dªceȧéA Ov㣠15 A

WYXFA±§opd@ A^@BWXãè¤É©, ëFD ëid Lv|cg·|£ ò¤ã°vãA
í§ie§@Aé¶][u. íid íX@ Aãªce©, wAo p¼v|ãÈ BÃcg¶ ¶½pã
W[ v¤qÇ O¶[EX í©ªãv©, MªA¯ kÂidè¶ã§ íig@ éAã·ªãA 2 ì

Èg. ìÈã©, vãÂãA, ëéjAvãA ëFD, vã£@éAã èLÇ ëéd AãªAWXce©, O
v㣠13 vãdFA°@ A½cd vã]W A㣷éÈã¶ éL£id g· ÏãÇ ñÇp¶£,
e§chd¥Ç A©ªÂ|o pÁà ñg¹év épLãv©, ô§ e§Lp| vW[u é

pãB épã@B© DÃoq[BÂã£3...... ëidc édLcg v@A¯ vã£@éAã·Xu, e§ch
d¥Ç ï}£ce|ãAu pÁÃ@ EÃ| Ad ï]v@Do sÂopãÈdãA, ﯳ£@ Aã¤
£A°c édãÁŶã|ãA@ èAã]Xéd|ãDu. ..........sÉdc dãvÔÇ ¶ã»j㯠yY¹

ÁÂg, ô§ é¶WX}© òÁpWX ·pcdã© ñÇÅu, 붣 ¶½pãWY«§id Lv|
u, ﯴ£ Mª ¶½pãWXã°£ ô§¶£, v}èªãÇ íª@Aã@B ò·| ëus,
ñédL|ãA@ Dà ·ªBc, e§chd¥Ç ¶ª@A¤cdc g°cg·WXèdÇp

d¡u w«é|ãÉ© jãu pY@BéÂãu4 .......... íido sÉd íXce© vã£@éAã¶ã© é
LA¥@AopWXdãB| nq|ã·ª dãvÔÇ e§chgop_ jXèpÁÂèdÇpg,
ëosÉd£ èdÇÉie| évÁD@ AXÁA¤opDe}© 붣 p|^u èL{ddÁD y

ÁpWXdãA@ A§dopWY§opg y@B|vãA@ A¶É@Acd@Ag; NÈã·© 붣 vd
vãÁÂu èL{dãè¤Ç p¼FAd@D vãÂãA, íèL{e, íie|ã¹@Du ìoq¥@A
ã¹@Du e§chd¤ãAc dãvÓ èL{g5·[u”.   Ô¥|Ç BÃcd¶£A°ã© vã£@éAã épãéªã¹@D@ EÂopWX é¶Å AdA
±èªãÇÅ, èd±¹p[cg¶dãA ﯰg. ì©ÖC ñ¿gBÂã£: “íid ¶½pãW[
v¤p ô[@Du yd© y|ÁM|ãA jãu ëöd.......... ëidc édLceÇ ë¤LÈã© é
vÁèA㯰opWXdãA 붥Xw§ig (vã£@éAã) ëÃBéÂãu. ï]v}© ëid

¤ãÎÐ|ceÇ ë¤LÈãÈè¶ã§ Mª ¶½opãWXã°Ç, èjÒéXã¥| LXFDA
±Ç BÃcg¶ ·ÈyÂA° yY¹AWX, vªãot¥«§@Du éd¶ãª|ce−
u, g·|£ ·[eA±−u ë¥M| k¤oq·X, ë¶ÌX| AÈ·© e§chd£,

ëOÅcgu ·dce© édãÇÃ, ë¶Ç dÇ ¶½yÂA° vãÁÃ@ èA㯳vãÅ
u, ·O¶ãLyX|¶£A°@ Aopu èL−cg¶e«§ig ·ª@A±@DvãÅu, ëc
g xÃ| ë½¹ èL|©A±«§ig e§Lp|o pãgAã@DvãÅu èL{d㣔.   íg ¶¼@AvãÈèd㧠e§cèdã]X£ sA»M ñÇBÂ㣠ì©ÖC. ìÈã©,
·Xãcg|¤±@Du ô§ ë¤LÇ xg, g·è|㧶£, dÇ L@e| èL−cg¶èd

Ç íid@ AXvépau dA¶ª ·X ëeAvãÈ ·×|u íe«§@BÂg. éd¶ã
ª|ceÇ xg íig ë¤LÇ ëcg xÃ| èL|© ñd¡u jXcd·©ª. íie| ¶
¤ªãÁé ëopYopWX kA»MA³@AãÈ ìdã¤u ñg¹év}©ª. éd¶ãª|FA

°@AWX, íig ë¤L£A¯ dã¤ã°vãA jÇèAãXA¯ ¶¼@BÈè¤Çpg, 붣A
¯ éA¤°ce© 뵶ãÅ èL{de«§ig èd¥BÂg. ô§ BÃcg¶c éd¶ãª|ce©
jXcdoèpÅu ·ÈyÂA° ë¶Ç ìWéLqce§@A¹u yY|ãg. BÃcg¶

·ÈyÂA° ô§ íig@éAã·«© jXcg¶dé| ë¶Ç ìWéLqcg, ëdÁ
D yY¹AWX y|Çç@Aé¶][èvÇpg kL|u. éAã·ª Ocdu èL{|é¶
ã, 멪g ëFD q¤eÖX èL{|é¶ãdãÇ, ë¶Ç ëFéA ë¥M| k¤oq}§

@Aé¶][u. íÇÅu èdÇÉie|ã·© pª éAã·©A±© jXcdop[¶do épã
ª, í¶ÉÇ A§¶Â}© ëÇÈcd k¶ãAop¤oq, ë¶Ç ëÇÈãqé×A
u èL{e§@A é¶][u.   í@Ad}«§ig 趱op[¶g ñÇÈè¶É©, Ô¥|Ç BÃcd¶£A¯ ô§
íig@éAã·«© ¶½pã[ jXceÈè¤Çpgu, 붣A¯, DÂidpWLu g· õé

Xã¥@ vªãot§@D ¶id 1322ìu ì][ ¶¤, ëid@ éAã·ª@ BÃcg¶c
éd¶ãª|èvÇÅ ë¼cg¶idÈ£ ñÇpgvãDu. g· õéXã¥@BÇ éd¶ãª|
¶£^È|@ DÃcdg Cathay     and   the   Way    Thither
ñÌu n«© èÛÇâ©, “ígè¶ã§ íig@ éAã·èªÇpg jÇD èd±¶ãBÂ
g”6, ñÇè¿e¡¯°ã£.    vã£@éAã épãéªã vªãot§@D ¶¤·©ª. w«é|ãÉ© vªãot£ ë
X|ã°u DÃ@AopX·©ª|ã}Ìu, qÁAãªcgo p|_A±Ç AdA±«§i

g, BÃcg¶ |ãce¦A£A¯ ¶igéL£id íXu íg ñÇÅ ¢Au èL{|opXªãu.
BÃcd¶£A³u yÒ¬uA³u EÃ| p@e@ AdA° vã£@éAã épãéªã, ëop
Yé| e§up ñ¿e}§@BÂã£. sÉdcdãvÒ, nq|ã·«§ig ¶id e§chd£ ñ

Çpg vW[wÇÃ, ë¶è¤ã§ yÒ¬u Lv|c e§chd£ ñÇÅu yÒ¬uA¯, vã
£éAã·Xu EÃÈã£A¯7. ôµè¶ã§ Lã¤ã§u du Lv|cd¶¤ãAc dãvÒ ë@éAã
·«© ¶½pWXãè¤ÇÅu èd¥·cdã£A¯8.
              DÃosA¯


1.  zÇÂãu nÁÂã]XéL£id íÂv}|ªã°§u, ñe£ épãopãA (anti-
pope) í§id¶§vãÈ Üoépã«XÒ ñÇp¶é¤, sÉdcdãvÒ èA㩪opW[, ë

X@Au èL{|opWXg AªwÈã·©dãÇ ñÇÅ EÃ| yd© nªãM¥|£. ìÈã©,
íµº£ íie|ã·«§opdãA¹u 붣 ï¥v éAã§BÂã£. 붧@Do qÇ, 3ìu
 nÁÂã]YÇ íÅe}©, X|¤ éL£id èXã¤e|Ò, 7ìu nÁÂã]Y© èÏ

§Óéªv éL£id èÓãêoé¤ãÉ|Ò vÁÅu éÓ·©ªã¶ éL£id íÔéXã
£ ìBé|ã§u ë¶¤o qÇpÁà ñ¿eÈã£A¯. AªwÈã ñÇ ð£, qé¤Ô«©
ﯰ E·|ã ñÇÅ dãvÒ èÛ£p£W[u, dßNªcg@A§éA¡¯° Aª¶Ç ñÇÅ

 Y.éA.éÏãÓêsu, pÚ¤Ç ñÇÅ q.·.vãc¢¹u, B¦Ô«−¯° Aªvè|ÇÅ
é¶doq¤Aã×æu ëX|ã°FAã]BÂã£A¯. òèdÇÓæ@D ¶XévÁB−¯° èdã
Çv|ãÈ fqÒ jA¤¡u íid@ AÁpÈA±© éL£cg@èA㯰ªãu. íid jA¤

u ìe}© AéXw|ã ñÇ èp|§XÇ 2ìu nÁÂã][ ¶¤ EÂopW[¶idg.
AéXw|ã ñÇpd ªcfÇ èvã½}© EÅA}©, ëg AªwÈã ìDu. sA¿@D
¥| í¤WX|¤ãÈ ìuêq}Ç, èÓdÒ ìBé|ã¥Ç ôé¤ A©ª v], sÉdc
dãvÔÇ A©ª v]^o épãªé¶, ·|ãeA°@ D^vã@Du ¶Çv èAã
]XdãA jupopWXg. AªwÇ ñÌu èp|£ èAã]X AãWw| 멪g fq| v

], í°QM¶os kÂcgXÇ, v§cg¶cgÂ}−u, ïéªãAcgÂ}−u ïpé|ã
B@Aop[BÂg.
2.  èLÇÈopDe| éL£id wAo p¼v|ãÈ dA¶Ápe¹A¯, AXÈãAo p^
u d§é¶ã¥Ç èL{eA¯ ïWpX, qÇéÈã@B 4ìu nÁÂã][ ¶¤ èL©−BÇ

ÂÈ. ë¶, vªãot£, e§¶©«@éA_, e§è¶ãÁ⣠pDeA°@ éAã·© j
A¤FA¯ ñÈ@ DÃoq[BÇÂÈ. jãÇAãu nÁÂã]YÇ èdãX@Ayd©, ôÇpdãu
nÁÂã]YÇ íÅe ¶¤@ AãQNs¤ceÇ ép¤¤L£A°ãA·§id¶£A³u, ÏÈu,

 èp°cdu ﯱWX p©é¶Å íiâg vd v¤s¶½A° ìd¥cédã§u, éAã·©A
°@ AWY@ AªA³@Do ép¤ãd¤¹ j©B|¶£A³vãÈ p©ª¶£A±ÇC» vª
ãot£ ô§ èL½opãÈ gÂyAvãA·§idèdÇÅu ë¶ èd¥·@BÇÂÈ. épã£

cg@CM|¥Ç Aãªcg@D yÁpWXdãA ô§ BÃcg¶c éd¶ãª|évã 멪g ô§
 sÉd¥Ç A©ªÂé|ã vªãot¥«§iddãA ñµ·dc dA¶Ápe¹u BX|ãg.
 vã£@éAã épãéªã vªãot§@D ¶ig ëFéAè|㧠éd¶ãª|cd@ A]Xdã

A ì©ÖC d¶ÂãA ¢Au èL{e§@BÂã£. g· õéXã¥@, Apã¬Ò¶¤ M¶ÇéAã
·©, ìe}©, vªãot£ AXÁA¤}«§idd ¶£_cg¯°ã£. (íéd ëce|ã|
ce© ﯰ èÛÇà ¢«Ç ·°@Acd@ Aã^¹u). DÂidpWLu, 6ìu nÁÂã

][@D yÇép, ëFéA ë@éAã·«§idd RãÈLupid£ èd±¹p[cgBÂã£.


3.  NÈã·«§ig g· ÏãÇ ñ¿e| AYdFA±© (ëéjAvãA, í¶ é¤ãy@D

ëÌopopWX¶è|ÇÅ ¢B@A íXy][), dãÇ èLÇÅ A]X sÉdcdãvÔ
Ç éd¶ãª|u ñg ñÇpdé|ã 멪g ëg ñFB§idèdÇpdé|ã DÃoqX
·©ª. 붣 éA¤°ce−u èAãFA^ce−év p|^u èL{dãè¤ÇÅ pª ëÃ

R£A¯ jusBÇÂÈ£.
4.  ì©ÖC}Ç DÃos: “íµ¶ãÅ dãvÒ, gÇpcg@Aã°ãÈ ô§¶£ ñÇÅ A§d
opWXéd d·¤, ï}£ce|ãAu èL{d¶¤ãA 멪. 붧X| e§chgo p_v

ÁÅu yY¹ pÁà òÁèAÈé¶ k¶ãA¹¯° M@AªãÈ AW[@AdA¯ év−u
D¼opFA°é| ëeAop[cgBÇÂÈ”.5.  ì©ÖC}Ç DÃos: “sÉdcdãvÔÇ e§chgop_, C»ceL}© ñFDu
·|ãqce§idèdÇpg, íie|ã ñÌu téAã° yÂ}ªãÈ èp|£, íoèp|§
X| g^@A]Xcd vW[v©ªãg B¼@B© NÈ@AX© ¶¤, íigvÛã Lyc

e¤cd ôWY¡¯°¶ vÁÅu évÁB© ëé¤q|c fpAÁpu, ñeé|ãq|ã, ìoq
¥@A@ AXÁA¤}© ﯰ jã[A¯ ëÈcd¡u ﯰX@B|èdÇ ï]v|
 ·°@DBÂg”.6.  DÃos 2óo pã£@A¹u.7.  T.K. éÏãÓêqÇ Six St. Thomases of South India: A  Muslim Non-Martyr
(Thawwama) made Martyrs after 1517 A.D. ñÇ nªo pã£@A¹u.8.  Ô¥| èvã½}© édãvã vÁÅu dãvã, ë¤q èvã½}© hvã vÁÅu dµ¶ã
vã ñÇp¶ dãvÒ ñÇpdÇ vÅ ï§@A¯. í¶ |ã¹u í¤WX|ãAo qÂid
¶£A¯ ñÇ ôé¤ èpã§°c d§p¶. íie|ã·−u évÁAãM|ã·−u BÃcd

¶£A¯ vÁÅu yÒ¬uA±Xé| í¶ LAÏvãA ¶¼@B«§id èp|£A°ãDu.
           8 ëce|ã|u ñW[

    êq°ã¤ÇÓ éL£id, êq¤ãÇÔÒ v¤scg·|ãÈ ì|£, Bé|ã¶ãË

èd{v¥Qé|㬠ñÇp¶£, NÈã·«§ig ícdã«@D èL©−u ¶½}© 1349ìu
ì]Y© vªãot§@D ¶idã£. 붧X| DÃosA±©, dãvÔÇ e^osÂ
upãÈ p]sA°o pÁÃ| èL{eA¯ kÂig¯°È. ëdÁD yid| ¶§Xu, è

A㩪ce©, Mª Ô¥|@ BÃcd¶£A°¡u, Mª C»Lãe íig@A°¡u RãÈ
ÒjãÈu èL{·cg, ëFéAè|㧠é¤ãvÇ Acédã«@Ac éd¶ãª|cd 붣 ñ
¿oqÈã£. sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇ èp|¤ yd«© èAã[cd¶£ í¶é¤

è|ÇÅ dA¶Ápe¹ èd¥·@BÂg. dÇ e§@EWXFA±©, C»Lãe}«§ig vdu
vãÃ|¶£A±Xw§ig, Ô¥|@ BÃcd¶£A° é¶Åp[ce@ AãWXé¶ íèLã©
ªãWM| 붣 ïpé|ãBcdã£. è¶ËÔ«§ig Ov㣠1425í© ¶id kéAãéªã

èd{ Aã]Y, òÂcdã¼ ì}¤u èjÒéXã¥|£A¯, ëdã¶g, Ô¥|@ BÃcd¶£A¯
vªãot¥«§iddãA@ DÃcg¯°ã£. 1503@Du 1508@DwXé| ÓãéªãÈã·«
§ig éªãéXã·éAã èd ¶£cèdvã¹u, yd© épã£cg@CM|o p|_|ãÈ [¤é

d p£épãÓã 1509ìu ì]Y−u ¶idÈ£. ô§ yÒ¬u g·|ã© O¶ãfÈop[c
dopWY§id pã¼Xid AWYXu ôÇé, sÉdcdãvÔÇ A©ª ëvie§i
ddãAo p£épãÓã ¶§_@BÂã£. vÁèÂ㧠épã£cg@CM|¤ãÈ X|éAã êèp£È

ã]XÒ, vªã@Aã·«§ig éA¤°cg@Dc e§uq| Mª ë£xÉ| ·|ãpã¥A³
XÇ 1517í© ¶idã£. vªãot£ épã£cg@CM|¥Ç ¶LvãÈ qÇ, sÉdcdãvÒ
pÁÃ| AW[@Ad| ¶°£cde© y@B|opFD ¶Bcd èd±¶Á jp£ íid X|

éAã.


    éªãéXã·éAã èd ¶£cèdvã¹u, [¤éd p£épãÓã¹u ·Ï|jA£o pX

¸¤£A°ãA@ AãªFA½cd¶£A¯. 붣A¯ vªãot§@D ¶idã£Aè°ÇÅ ï]
v}© jus¶dÁAãÈ Aã¤^FA±©ª. vã£@éAã épãéªã¹X|do épãªé¶,
í¶£A³X| AdA³u, Lid ¸eA±© yÒ¬uA±Xw§igu BÃcg¶ |ãc

e¦A£A±Xw§igu èpÂopW[, ëijã±Ç óé¤ãoq|O¶R£A°c e§oe
èL{¡u èpã§W[c du p|^@AdA±© e§up@ EÂopWX¶é|. India in the
15th
Century ñÇ n«©, Aã]Y d§u dA¶© DÃos y@B|vãÈdãA¹u, ìdã¤t£¶

vãÈdãA¹u A§dop[BÂg. íop|_A¯ ï]v|ãAé¶ vªãot§@D ¶idã
£A°ã, í©ª|ã ñÇpg y@B|v©ª; ìÈã©, èdÁD@AXÁA¤opDeA±Ç ¶
X, èdÇ sÂFA±©, Ô¥|@ BÃcd¶£A°ã© EÂopWX sÉdcdãvÒ AW[@Ad

|, í¶£A¯ ëopYé| e§up èLã©«}§@BÂã£A¯.
           9 ëce|ã|u ôÇpg
   ¶ãÒéAã d Aãvã, ô§ ë¤s@AopéªãWY}Ç ïd·¡XÇ, 1498ìu ì]
Y©, A¯±@éAãWX}© ¶ieÂFBÈã£A¯. 붣 sceE£v¡¯° ô§ AX©¶

½ ¶©−Èè¤Çpédã[, L¥ce¤ceÇ wA@èAã\¤vãÈ vÉd£A±© ô§¶§vã¶ã
£1. ìÈã©, Lv| ·×|FA±© 붧@Dc eÂv BX|ãg. 붣, A¯±@éAãW
X ô§ BÃcg¶ jA¤èvÇÅu, dãu ¶½pWX éAã·©Aè°©ªãu BÃcg¶c é

d¶ãª|FAè°ÇÅu ñ]_@èAã][ épã£cgA©−@Dc e§uqÈã£. í§igu,
ydÇydªãA 붣 éA¤°cg@D ¶idépãg, í¤][ ªWLu BÃcd¶£A° ë
¶£ A]XdãA@, Acédã«@A L¥ce¤ ìM¥|£A¯ ¶ãe@BÂã£A¯. ï]v}©

붣 A]Xg íig@A°é|. 붣A³X| AX¹WpÁÂ@, A¶È@D¶㩠é
pãÁÃ| ¶ãÒéAã, 붣A³X| èL©¶cdc dÈdã@B@ èA㯰c d¶Â·©
ª.

   ¶ãÒéAã d Aãvã·Ç d¶Å, 붣 1502í© éA¤°cg@D x][u ¶idépã
g, Ô¥|@ BÃcd¶£A±Ç ép¤ã]v@D¿·Ç Lieopã© e§cdu èpÁÂg. ë
¶£A¯ duv íÈFAãWYc, dvg p¼| èA°¤¶cd¡u ì¶^FA°¡u ôo

s·cgc, du íig ë¤LÉÇ xg ép㣠èdã[@DvãvÅ ë¶¤ ë¼cdÈ£. ô
§ Acédã«@A Lã£s¥v|ã°§u, éA¤° vãkªcgc èdã©èp㧯 ì{¹cg
Â}Ç yid| ìéªãLA§vãÈ Ïã£Î évÈéL¥, Kodungallur:  City  of  Saint

Thomas ñÇ n«©,
“붣A¯ le@éAãª 붥Xu ë±cgo, épã£cg@CM| ë¤L§@Dc dFA¯ A
XopãWX ïÅeEÃo, épã£cg@CM|¥Ç pãgAãop é¶]YÈã£A¯. íid@

AXÁpXcdª¶£, 붣A° ëÇépã[ ¶¤é¶ÁÅ, ñ©ªã ïd·A°¡u pã
gAãop¡u ë±opdãA ¶ã@DÅe EÃÈã£. íLup¶ceÇ y@B|cg¶u, ¶¤
ªãÁÂãM¥|£A°ã© pª·dvãA ·°@Av±@Aop[BÂg” ñÇÅ ñ¿e¡¯°ã£. ï

]vdãÇ; ìÈã©, íid ï|£¶A ·|ãpã¥A³u ép㣠¸¤£A³u, du ë¤L§
@èAe¤ãA íid ¤ãÏcgé¤ãA é¶ª}© òÉÂFBÈ£ ñÇpd vW[u Acédã«
@A ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯ v¿oq@ EÅBÂã£A¯. Malabar      and      the

Portuguese ñÌu n«©  éA.ñu.p_@A£ ñ¿g¶dã¶g: “ídÁDu évªãA ë¶
£A¯, du ïd·¡XÇ íig ¤ãÎÐ|FA° 趩ª é¶][èvÇÅu, íiéjã@Ac
eÇ èpã§W[ B¤ãFAÍ¥© ô§ éAãWX| k£vã_@DvãÅu ë¶¤ (¶ã
ÒéAã d Aãvã) ë¼cdã£A¯. dã¤ã° vÈopãFDXÌu ëÇépã[u, duwXu

¶id BÃcd¶£A° jXce|dÁD, íig ë¤L£A¯ èpÁ AuvãÅ íg鶔. A§
ce|© ëYopX}©, vÉd íÈcd j]p£A°ãA¹u ·é¤ãeA°ãA¹u q¥@D
u ë¤@AÈc du íd|ce© ép_ ¶°£@Du BÃcg¶ Lv|ceÇ AWXã|céd

¶A±Ç ép¥©dãÇ Ô¥|£A¯ 뵶ãÅ jXidÈ£. jãÇAãu nÁÂã]Y©, dÇ
BÃcg¶o q¤ÏA±Ç pÁÅÅe|o pÁÃo pã¤NA ë¤LÇ, ×ãt£ d¶ÂãA ñ
]^·©ª. dvg juq@Ac gé¤ãAcdã© Ô¥|@ BÃcd¶£A¯ ·¤·© gÇ

popX·§idã£A¯. 붣A°, ëéd épã£cg@CM|£A¯ y¤] Lv}Aè°ÇÅu
, Lydã|o q°¹ òÁp[cgu DÁÂyX|¶£Aè°ÇÅu, ï]v|ãÈ Lv|ce©
î[pW[ ô¿D¶e©, du ë]X|¤ãÈ íig@A°·X évªãȶ£A°ãA í©

ªè|ÇÅu A§eÈã£A¯. jãWY−¯° DYv@A³@D@ Acédã«@A Lv|cdo
épãe@Ao r¤FB¡XÌu, épãoqÇ ï¥v@AWX°é|ã[u épã£cg@CM|£A
¯ ¶ie§idÈ£. é¤ãvÇ ë©ªãd BÃcd¶£A°¡u íg ﯱWXdãDu. 붣A

³X| ¶§A, DÃopãA, yd© íé|O A¼A Lv|op¤opã°¤ãÈ êq¤ãÇÔââÒ
éÓ·|£ 154í© ¶idgu, íie|ã·© BÃcg¶cd ô§ ¶Çv|ãÈ ë½@Did
Çv èAã]X ë¤M|© L@e|ãA vãÁÃ|g. ëg, íÇ°·−u íâcédLce© è

L|©pW[¶§BÂg.
  1502@Do qÇ Ô¥|@ BÃcd¶£A³u, é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp¡u
ô§¶§@èA㧶£ ñe¤ãA íÂFBÈ£. pª ì][A¯íg èdãX£idédã[, íé|O

A¼Ace鴂 èL|©A°ã© f·¤vã@AopWXg. 1653í©, ô§ Ô¥| ì|£, éAã¶
ã·©, d]X le ·Lã¤^|ã© ñ¥@AopWXã£. ë¶¤, ëidopDe@D ë¼c
déd êq¤ãÇÔÒ éÓ·|£dãu. épãosu, íé|O A¼Acdã§u du éjã@Acd

ëyªã@D¶dÁDo épã£cg@CM|¥Ç ì¡dFA° juq}§iddã©, ëido épã£
cg@CM| ëeAã¤u vÂidépãgdãÇ ëid ñe£osA¯ ëXFBoépã}È. Acé
dã«@Ac e§Lp@Du, Ô¥|@ BÃcd¶§@DwXé| ô§·d Lv¤Lu òÁpW[

o, p©é¶Å C»ceL LXFDA°@ èAã]X éd¶ãª|FA¯ 臨ã}È. é¤ãy
XÇ ïÂé¶ã 멪g ¶½y òÁpã[Aé°ã, ñµ·dvã}§oqÌu, íé|O A¼A
cdã£, du fèL|© ëöãÁªã©, íie|ã·© Ô¥|@ BÃcg¶ Lydã|cd
ë½ope© è¶Áà A]Xã£A¯. ð»·È}© ô§ k|ã|y][. du jãW[@Du,
duv ìd¥cd ë¤L§@Du éj£v|ãȶ£A°ãA Ô¥|@ BÃcd¶£A¯ jXie§

opã£Aé°|ãÈã©, 붣A¯, kuve|ãA, ôÇÅpWX¶£A°ãA, ve@AopWX Ly
dã|vãA ñQM}§ie§@Aªãu.    dvg Lv|cdo p¤op¹u, ¶ã_pu èL{|¹u épã£cg@CM|£A¯, íie
|ã¹@D ¶idã£A¯. ëid¶A}−FEXo, pª èL©¶u w@A@ DYé|ÁÂo pDeA
° ìWM èL{e§igu, épã£cgA©, íÇÌu ò»v}©dãɧ@BÂg. íid ¶

½yÂ}© 붣A¯ ô§ sg¶½pãW[ v¤s@AãAo, sÉdc dãvÒ AW[@Adè
|Ç zªo èpã§°o èpÁÅ, ëdÇzªu vªãot§@D, lYcg·WXè¶ã§
è¶Dve|¡u, èdÇÈA@ AXÁA¤o pDeA±© ò¤ã°vãÈ éAã·©A±«§id

vÈ}XFA±© éd¶ãª|FA°¡u ï]Xã@BÈã£A¯. «ÒpÌ@D òÁÅve è
L{|opWX ycg@A°¡u w°A¡u·X ëeA veosX|dãA@, Acédã«@A
c e§Lp@D ô§ ë¤M|© è¶Dveè|È, íÂ@Dve èL{|opWX BÃcg¶u

íie|ã·Ç wAo p¼v|ãÈ Lv|u ñÇ évÁtMÈ, íid ¶½pãW[ v¤s
èAã[@A¶ã¤uqcdg.


              DÃos
1.  Papacy:   Its    Doctrine   and    History
 ñÇ n«© Õdã¤ãu éAãè|© ñ¿e}§opg ¶§vãÅ: “dÇ L£¶ãeAã¤cd

ëoq¤édLceÇ Ïãèvã¥Ç ë¤L£ ñe£cdépãg, ¶ãÒéAã d Aãvã, A¯±@éAã
WX|c dã@BÈã£. jA§@D ë¥M|@ èAã][¶§u Aop©A° PÂ|ãY
Èã£; ëid@ Aop©A° éL£id ëeAã¥A±Ç AãgA¯, z@DA¯, AA° è¶

WYcd¯±Èã£; pãgAãos@AãÈ ôosd© ïcd¤¶o épã£cg@CM|¥Xu èpÁÂ
 Ïãèvã¥Ç, õ£ ëid^ MŶÈc hdãA ëÌoq|épãg, ëid í°RÉ
Ç z@D, AãgA¯, AA° è¶WY, ë¶ÁÂ@ éAãcg ë¶Ç A¿ce© épãW[,

 ëcgXÇ íie| ë¤LÌ@AãÈ èL{eé|ãª ôÇ¡u AWY, ¶ãÒéAã d Aã
vã ë¶Èc e§oq|ÌoqÈã£. ë¤LÇ, ëidc hdÈãÈ í°RÉÇ ëFAFA
° Lvcg]^ªãu, ñÇpéd ëµé¶ãª}«§id èL{e”.
          10 ëce|ã|u pcg

  íie|ã·© ¶ieÂFDyÇép, épã£cg@CM|§@Do sÉdcdãvÒ AW[@A

d p¥L|vãB}§idg. peÈãÇAãu nÁÂã]Y©, óé¤ãopã·© q¤pªop[c
dopWX vã£@éAã épãéªã·Ç w«é|ãÇ, ëdÁDu yÇÈdãÈ, ìÂãu nÁÂã
]YÇ èdw¤ãD«Ò édãév vÁÅu pãÔé|ã édãév ñÇ ªcfÇ èvã½@, A

ÁpÈ@AdA³FEX 붣A³@Dc èd¥¡u. dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ ñÇ n
«Ç pY e§cdopWX ï§é¶ pãÔé|ã édãév. ìÈã©, w«é|ãÉ© EÂop[
u AXÁA¤@ A©ªÂ|o épãª, íµ·§ ªcfÇ n©A³év, zª@Ad}«§i

g vãÅpWX épã@A@ èAã][, vªãot¥© épã£cg@CM|£ duv kªo
p[ce@ èAã]Xépãg, sÉdcdãvÒ AW[@Ad}Ç épã@A¡u vãÁ÷WX
È. pãÔé|ã édãév}©, sÉdcdãvÒ, ô§ Mª ¶½pãW[o sé¤ãBdÉÇ ¶ã

³@D vYidã£; èd w¤ãD«Ò édãév}éªã, 붣, ô§ Mª ¶½pãW[o sé¤
ãBdÉÇ îWY@D í¤|ãÈã£. dãvÔÇ jX¶Y@AA±©, ô§ ë¤LÉÇ ì
^}Çép¥©, e§chd£â jãÇD pX¸¤£A°ã© ñÃ鶩 èAã][ èA㩪opW

XdãA¹¯° Ad}«§ig, íg é¶Åp[BÇÂg. épã£cg@CM|£A¯, èd w¤ãD
«Ò édãév}−¯° Ad| ·§opcéd£¹ èL{g èAã][, ëe©, vã£@éAã
épãéªã·Ç AXÁA¤@ A©ªÂ èL{e|¡u í^cg@, éA¤°ce−u, v

ªãot¥−y¯° p©é¶Å íig vÈ}XFA° ëX|ã°FAãWY, óé¤ãoq|
c dÇv| ëeA ë°·© èAã][, se|èd㧠AW[@Ad e¤WY·WXã£A
¯. íid ëYopX@Ad, pª é¶Åpã[A°@ èAã]Y§idépãgu, íÇŶ

¤ èp¥| ë°·© vã÷X·©ª. The   Paganization  of  the  Church  in
India ñÇ n«© ·@X£ éÏ.ñêo. D¼id,
“v¤qÇ q¤Aã¤u, Aãªcdã© sÉdvã@AopW[@ éA¤°@ BÃcd¶£A°ã© ¶−¶ã

A@ èA㯰opWX¶ãÅ, ë¤q@AX«−¯° èÓãéAãc¤ã f¹@D èLÇÅ·W[@
, èAãM@D ¶X@éA, èp¥|ãÅ A½yAce−¯° B¤ãFAÍ¥©, sÉdcdãvÒ, B.
q.52í© ¶ieÂFBÈã£1. 붣, O·éL×cd ïpédMcg ò¤ã°vãÈ v@A°@ B

Ãcd¶cg@D vãÁÃÈã£. qÇÈ£, èdÇ eL@Do épã{, év−u pª¤ Lv| v
ãÁÂu èL{dã£. íig@A±© wA ï|£id ¶DoqȤãA@ A§dop[u jute¥ ëi
d^@ D[upFA±© pª, BÃcg¶cdc d¿·|¶£A±© í§idÈ. í¶£A±©, v
AéªãvWXÇ, LFA¤s¥, A¯± vÁÅu A«|FAãª éL£id jãÇD D[upceÈ

¤, Lv|o sé¤ãeA£A°ãA 붣 k|vÈu èL{dã£. v©«|FA¤ã, pãª¢£, p
¨£, éAãAvFAªu, k¤ã^u, Lã|© vÁÅu èA㩪u ìB| ò¿ íXFA±© ë¶
£ éd¶ãª|FA°¡u kÅ·Èã£2. évÁD@ AXÁA¤o pDe}«§ig 붣 B¼@

éA vªã@Aã, NÈã¹@D èLÇÂã£. Mª AãªFA½cg 붣 èLÇÈ@Dc e§uq
|dãA jupop[BÂg. ëFéA 붧X| épãdÈ, ëid^£A±Xé| ·é¤ãd
cd ñ¿oq, ëdÈã© B.q.72ìu ì][ Ïçª vãdu zÇÂãiéde, ñÃ鶪ã

© 붣 èA㩪opWXã£. 붧X| yY¹, dÁépãg èÓ}]W dãvÒ v¹]
W ñÈop[u DÇÃÇxg jXèpÁÂg3. èLÇÈ}©, vªãot£ ñÈop[u pD
e}© 붣 sd@AopW[, ë@AÂ}Çxg, íoépãg sÉdcdãvÒ éd¶ãª|u

kÁBÂg,''4 ñÇÅ ñ¿e¡¯°ã£.


   íido sÈAd}Ç ô§ ¶Y¶@EÅ, 붤㩠Lv| vãÁÂu èL{|opWX

ëid^£A¯ 6580, ßce¥|£A¯ 2800, ¶M|£A¯ 3750, Pce¤£A¯ 4250 ñÇÂ
ñ]_@A|c d§BÂg. vÁèÂãÇÅ, 17490 ëid^£, 350 ¶M|£, 4280 Pce¤
£ ñÇÅ ïÅe èL{BÂg. e§¶QL@A°u ë¤L¤cd·¤, é¶Å ßce¥|£A¯

íe© éL£@AopX·©ª. zÇÂã¶g ¶Y¶@EÅ, jãÁpg ¢d£A¯ Lv|vãÁÂv
XidÈè¤ÇÅu, jãÇAã¶e©, ë¤LÉÇ vAÇ, vãoq¯°, Mª ëid^£A¯, ë
¶£A³@D L¶¤u èL{¶dÁAãA ô§ jã·d£ ìBé|㣠vW[év DÃ@Aop[BÇÂ

È£.


   ëÁsdFA³u, épã£cg@CM|£A°ã© A¶ÈcgXÇ ëWX¶^}XopW

[¯°È. íÂiédã¤ ï}£oqcdg 19, ép{A¯ ·¤WXopWXg 260. DWXé¤ãAu
D^vã@AopWXg 330, pã£¶|ÁéÂã§@Do pã£¶ didg 250, p@A¶ãdce«
§ig D^vã@B|g 120, ðvA°o épL¶cdg 20. íg d·¤@, èAãM jA§

@B§id q¤pªvãÈ Lãpu -
ëdã¶g, ëdÇ DYv@A¯, ìÈ@Aã© ·|ãe¡Xɧ@A é¶][èvÇ Lãpu
(íg, dÁépãg sÉdcdãvÔÇ pãdu ñÈop[BÂg) ìB|¶ íe© ëXFDB
ÇÂÈ. ígé¶, sÉdcdãvÒ sÈAd}Ç èdÇÉie| ¶Y¶@EÅ; íg, dÁAã
ªu, íie| L¥ce¤vãA vãÃ}§@BÂg. ídc èdãDcg ¶¼FB|¶£A¯ épã£

cg@CM|£A¯. ìÈã©, sÉdcdãvÒ BÃcg¶ ëÃR¤ãÈ Y.éA.éÏãÓêo, (sÉd
cdãvÒ ñÇpd évÁéA㯠DÃA³@BXé| ëvcg@ EÃ| yd© jp£ í¶
é¤),    Six      St.  Thomases   of    South   India

ñÌu n«©, íido sÈAd 73ìu ì]Y©, ô§ sÉdcdãvÒ NX¤ã© èdã
D@Ao èpÁÂdãA LãWY¡¤@Aop[¶gu, dÁépãg í©ªãdgvãÈ St.       Thomas

Biography
ñÇ n«Ç ìdã¤ceÇ ép¥© ñ¿iddãA íoépãg EÂopW[ ¶§¶dãA@ D
Ãoq[BÂã£. ñ¶§u ô§épãgu A]Y¤ãd íid Biography, 1601ìu ì]Y© s
ÉdcdãvÒ pãWY© O§@AvãAc d¤opWY§opdãA¹u èL㩪op[BÂg. íg,

x][u ¶£@CÒ pãª¢¤ã© 1892í© í|ÁÂopW[c, e§¶ãFE¥«§id ë§Wd
id èp£Èã£YÈã© 1916í© q¤O¥@AopWX ¤opãÇ pãWéX|ãDu. Y.éA.éÏã
Óo d§u LãÇÅA±ÇpY, èdÇÉie|o sÉdc dãvÒ Ad|ãÈg, 1892í© ñ

¿dopX·©ªè|Ç ï]v, íie| ¶¤ªãÁé q¤pªvãB¡¯° ô§ ëLãdã
¤^ kA»¶é| AãW[BÂg. íg, e§P£ ì|£, èvW«¤AãWYÇ ï]v¡§
¶¡u 趱LwW[@ AãW[BÂg. í¶£, 1887 yd© 1896 ¶¤, íie|ã·© sÉ

dcdãvÓæ@D wA MÂid ¶ãg¤R¤ãA í§id¶£. ¶£@CÒ pãª¢£, dÇ èdã
Çv|ãÈ pãWY|ÁÂc h][éAãªãA¹u, ïd·|ã°§vãA í¶£ í§idã£. ¤
opãÇ pãWX ì{¹ èL{d ¶ãYAÇ, èdÇ íie|ã·© sÉdcdãvÒ e§ch

go p_ èL{dãè¤Çpg L¥ pã£@AopX·©ªè|ÇÅ f£vãÉcdépãe−u,
íie|ã·©, é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp ôÇÅ vW[u, ëoépãgu, íoép
ãgu, í@AW[@Ad|o p¤oqo p|Ç èpÁÅ ¶ig¯°g.    íµ·×|ce© ï]v ñg¶ã}§oqÌu, dÁépãd|c èdÇÉie|o s
ÈAd| í|ÁÃ|¶£ |ã¤ã}Ìu (épã£cg@CM|£A¯ vW[u lFAªãA),

The        Oxford      History    of       India
·©, ·ÇèÓÇW ò.Òwc ñ¿e}§opd@ A¶É@Aé¶][u. “í§ AdA³u
(jX¶Y@AA±© í§opèdãÇÅ; èdÇÉie|ã·© ¶¼FD¶èdãÇÅ) ï]v|
©ªè¶Çpg 趱opX; ô§ e§chd£, ô§ y vW[év íÂ@AyY¡u. Lã
WM|FA° jÇD p¥éLãecd qÇ ñÇ èLãid@ A§cg, sÉd¥Ç v¤^u pÁÃ

| í§ ¶Y¶@EÅA±©, 붣 èdÇÉie|ã·© ï}£ce|ãAu èL{dãè¤Ç A
d@D j©ª ìd¤¹ í§@BÂèdÇpéd; ì}Ìu, sÉdc dãvÒ ï}£ce|ãAu s¥
¡vãÅ èL{|opWXãè¤Çpg ñµ·dce−u kL|vãB·Xãg. ô§ ì¤up Aãª

ìM¥|§u, ¤AM|èL{e v¤qȧvãÈ èÛ¤ã@±|Ç ñÇp¶£, dãvÒ dÇ í
Åe| ëve|ãAé¶ èpÁÂãè¤ÇÅ ñ¿gBÂ㣔. ícd㫠멪g ÔÔ«
| éL£id¶¤ãA 180ìu ì][¶ã@B© ¶ã»id¶£, èÛ¤ã@±|Ç. évÁAce|o p

ã_}©, ¤AM| ëù@AãÈ ícdã«| v¤s ¶½}È¤, é¤ãu jA¥© dªvé
|ÁÅ ¶½ jXce|¶£ í¶£. p£édÓéÈÔÇ C»ceL v¤s ¶½}«§ig íg
é¶ÅpWXg. yopdã][A³@Do qÂD, p£èdÓéÈÒ, jX¶Y@AA±© dÇ í

Âv}|© A§cg@A° ¶°£opdÁAãAc e§chd¤o s¤ã^o èp㧰ã@B}
§opd·X, èÛ¤ã@±|Ç, sÉdcdãvÒ í|ÁA v¤^èv{eÈãè¤ÇÅ LãÇ
Å¤opg, ¶−w@A èL{e|ãDu.   Indian                        Antiquary
}© (év, 1875), ò.Y.p£èÈ© ñ¿e| AW[¤, “dvg Mª íÂv}|© A§cg@A

°o pÁÃ}§oépã§@D é¶][vãÈã©, èdÇÉie|@ BÃcg¶ceÇ édãÁÂc
dc e§chd£ dãvÓæ@D ï¥v|ã@D¶g, A¶£MA¤vãA·§@Aªãu. ìÈã©,
ï]v|ãÈ éA¯·, ñid ìdã¤ceÇxg íèL{e kÁBÂg ñÇpéd|ãDu. ï

]v|ãA 멪g épãgvãÈ LãÇÅA¯ í©ªãddãA, ëµ·du kA»ie§@Ay
Y|ãdè¶ãÇÅ, ïXÈY|ãA vÅ@AopW[·X é¶][u. L¥ce¤t£¶vãÈ ì¤ã
{M}©, p@et£¶vãÈ AW[@AdA³@BXwâ©ª”, ñÇÅ EÅBÂg. ép¤ãM¥|

£, Ïã£Î Lã£èpÇYé| ñÇp¶£, Saint  Thomas  the  Apostle    and
India ñÇ n«©, “jvg ì]X¶¥Ç e§chd£ -
붧X| èp|£, dãvÓãAé¶ã 멪g é¶Å ñg¶ãAé¶ã í§@AW[u èdÇ

Éie|ã¹@Du íªFA@Du èLÇÂ㣠ñÇpdÁDu, ëFéA BÃcg¶ Lydã|FA
° kÅ·Èãè¤ÇpdÁDu, ñµ·d LãÇÃÇ Lã|© EX MÃgu BX|ãg”,
ñÇBÂã£. Christianity        in            India
·©, h|e§ éÏ.éÛã@, “ju ì]X¶¥Ç e§chd£ ñ¶§u íie|ã¹@Do p|
^u èL{d㣠ñÇpg jXie§@AyY|ãd èL|ªãDu”, ñÇBÂã£.
              DÃosA¯


1.  sÉdcdãvÒ, éA¤°ce© ¶ieÂFB| vÁÅu èLÇÈ@A§B© v¤^vXid
dÁAãÈ p©é¶Å Aãª@DÃosA¯, ë¶¤o pÁÃ| AW[@Ad}©, 19ìu nÁÂã

]Y© í^@AopWX¶é|. ë¶Áé Mª: 붣 ¶idg, 50, 51, 53, 58, 65 vÁÅ
u 67ìu ì][A¯; AãªvãÈg, 73, 75, 78, 82, 90 vÁÅu 93ìu ì][A¯.2.  pã¤NAce«§ig ¶ieÂFB| èjÒéXã¥|£A°ã©, ícéd¶ãª|FA¯, ôÇpd
ãu nÁÂã][@Do qÂD AWXopWX¶è|ÇÅ, èdã©èp㧯 ì{¹ LãWM|
FA¯ èd¥·@BÇÂÈ. B¤ãFAͧ@D ¶X@éA, pãª¢¥© í§@Du q¤pªvãÈ

éd¶ãª|u, épã£cg@CM|¤ã© AWXopW[, jãÇAãu nÁÂã]X éL£id ï}
£ce|ãB, sÉd Ô¥|@ (vã£D¥|éAãÒ ÓÛdã) ñÇp¶¥Ç kȶãA ë£op
_@AopWXg. ë§Wdid èÛ£vÇ èd ÓçÓã,    In the Steps of St. Thomas

 ñÇÌu n«©, “pãª¢¥«§id éAã·©, sÉdcdãvÔÇ y|ÁMA°ã©, q¤ã
uv^£A°ã© ·W[·XopW[, ô§ éd¶ãª|vãA vãÁÂopWXg; Mª Aãªcg@
D yÇs ¶¤, ïXid ·@B¤ÛFA³u, p¼| éAã·«Ç Mª íYpãW[o èp

㧯A³u ícéd¶ãª|cd OÁÃ−u BXidÈ. í§ èp¥| D°FA¯ -
ôÇÅ, éd¶ãª|ceÇ B¼@Do sÂce−u, vÁèÂãÇÅ ëdÇ évÁs ¶ã}«È§
éA¡u -

 íid íig@éAã·«Ç s¤ãdÈo èp§v|@ AãW[u kȹ MÇÈFA°ãA
ﯰȔ, ñÇÅ ñ¿gBÂã£. 1983í© íinª ñ¿e| èj ÓçÓã, dÇ n«© p
¼| éAã·«Ç O¶£A¯, B^Å, D°u ìB|¶ÁÃÇ sAopXFA°¡u í

^cg¯°ã£. épã£cg@CM|£ vÁÅu Ô¥|@ BÃcd¶£A±Ç éAã·© ïX@Du
 èL|Ápã[A³@Do sÉdcdãvÓ, 붣 DÁÂQOvcgBÂã£.
3.  í@DÇÃÇ ïM}©, ë½@AopWXè¶ã§ ·Öa éAã·«Ç ëÒe¶ã¤ce
Çxg 1547 ¶ã@B©, épã£cg@CM|¤ã©â AWXopW[ jvg ñe£pã£os ëÇÈè

|Ç èp|¥© AÇÉ év¥@D¥|dãA í§@BÇÂg. sÉd ®@BÈã© ¶£^ifWX
opW[ èϧÓéªw© sÉdcdãvÓæ@D@ èAã[@AopWXdãA@ EÂop[u, AÇÉ
}Ç v¤Mª, sÉdc dãvÓã© èLg@AopWXdãA@ EÂop[¶gu, ¤cd@AM¹

X|gvãÈ (ëopDe}© q¥WY×㣠¶id¹XéÈé| íid ¤cd@AM¹ kÇÅ·W
Xg!). ñWXãu nÁÂã][@D¥| pã¤NA M−¶, sÉdcdãvÒ vÁÅu ë¶¤
@ èAãǶÇ, ñÃ鶩 èAã]XdãA í§ õ·|FA³u ëFD¯°È. íid õ·|

FA±© p¼v|ãÈg, p«rXcg@Do qÇsÂu pe@AopW[, ëe©, èjÁÃ}© j
ãvFèAã]Xè¶ã§ ë{|FA㣠¶DoqȤãÈ ô§ ëid^£, e§chd¥Ç qÇs
ÂvãA kÇÅ, ë¶¤@ èA㩪c d|ã¤ãA í§opdãA Mcd¥@AopW[¯°g; vÁ

èÂ㧠õ·|u, ï}£ce|ãBA±Ç ¶¥L}© ¶§u ô§¶¤¡u, ëX|ã°FAã
^opXãd ô§ íig@èAãª|ã±|¡u AãW[BÇÂg.4.  E£vãX MÁpo pã_}ªvid íido pcèdãÇpdãu nÁÂã][c éd¶ãª
|u, íY@AopWX Apã¬O¶¤£ éAã·© vÈ}XceÇxg, peÈãÂãu nÁÂã
]Y© épã£cg@CM|£ AWY}§id éd¶ãª|cg@D vãÁÂãA ëvidg. íg s

Édc dãvÓæ@D ë£op_@AopWXdã¡u, ëFéA 붧X| A©ªÂA¯ í¤
][, ícdã«, ì£éXãÈã·«§ig ¶id ñ−us, ë¶¤c dã@B|dãA@ EÂop
[u ñÃé¶«Ç E£yAos ìB|¶ÁÃÇ í§ èdãDeA°ãÈ p¼v kȹo èp

㧯A¯ ìB|È ï¯°dã¡u í§@BÂg. sÉdcdãvÓæXÇ èdãX£sX|dãA
 èLÇÈ}−¯° íd¤c éd¶ãª|FA¯, íig@ éAã·©A±Ç vÈ}XFA±©
AWXopWXdãA ëX|ã°FAã^opW[¯°, vªãot£ ªÒ éd¶ãª|u vÁÅ

u LdãoépWX, MÇÈvª}Çxg¯° ju ìé¤ã@B| ëÇÈc éd¶ãª|u
ìB|¶.
          11 ëce|ã|u peèÈãÇÅ
     sÉdcdãvÒ, B.q.52í© B¤ãFAÍ¥© ¶ieÂFBÈãè¤Çpg L¥pã£@Ay
Y|ãd èL{e1è|ÇÅ, 1952í© ¶ãYAÇ, ëeAã¤t£¶vãA ë÷cdg; ìÈã©,

ì£éXãÈã·«§ig sÉdcdãvÔÇ ñ−uèpãÇ 1953í©, ëéd ¶ãYAÇ,
ì½@éAã[ èAã[FA´§@D (B¤ãFAÍ£) ë§éA¡¯° e§vXceÇ ¶½pãW[
@EXcg@D ëÌoq¶cdg, é¶Å Ad). ëdÁDu yÇÈ£, 1729í©, vªãot¥

Ç ì|£, ·ÈyÂA³@AãÈ sÉdc e§@D¿·È§@D (Sacred Congregation of

Rites)
“íid íXu ï]v}© sÉdcdãvÔÇ A©ªÂ|@ èAã]XgdãÈã?” ñÈ@

 éAW[ñ¿eÈã£. ídÁD ¶ãYAÇ ë±cd pe© 趱|ãAãde«§ig, í©ªè
|Çpéd ëope© ñÇÅ jãu kL|vãA ¢Bcg@èA㯰ªãu. íie|ã·© sÉd
cdãvÔÇ e§chgop_@AãÈ LãÇÅ í©ªè|ÉÌu, épão, peÇzÇÂãu

 «é|ã¹u, épão, peèÈãÇÂãu p|Óæu, yÂé| du 1886, 1923ìu ì][@ A
YdFA±©, e§Lp@D y¤]pWXdã}§idã−u dãvÔÇ jX¶Y@AA±Ç A
XM ¶¥|ãÈ íie|ã, dãvÔÇ pFD@D@ BXcg ñÇpd vW[u e§upc

e§up ñ¿dc d¶Â·©ª. ìÈã©, 붣A¯, ñL¥@A¡XÇ éA¤°cd¡u, 
vªãot¤¡u du DÃosA±© éL£@A·©ª.     Ó£ èÛÇà ¢©, dvg vã£@éAã épãéªã ñÇ n«©, “vªãot¥© s
ÉdcdãvÒ pÁÃ| e§Lp}Ç kªopãWX, “sÉdc dãvÒ pÁÃ| éA¯·,
 íie|ã·−¯° é¤ãvãÉ|@ AWMA±© ôÇÂãA, é¶Å é¶ÁÅvA±Ç èdãX

£q© ëvie§opdãAc édãÇÅBÂg; év−u, dÁLv|u, èLÇÈ}© é¤ãvÇ
Acédã«@A£A° ì³u ëeAã¥A¯, ﯴ£ íXopDeA°o pÁÃ|2 ¶−¶ã
È í½¹p[cg¶gu, vªãoté¤ã[ sÉdcdãvÓ í^opgvãÈ y¿@A

d ·×|ce© eXvãA í§opd jãÇ Aã]BéÂÇ”, ñÇÅ 1930í© ·¶¥cg¯°
ã£.     vªãot£, e§Lp}Ç ï|£dªv@D§vã¥Ç íµ·d í½¹A³@Do
 qÇ, sÉdc dãvÒ pÁÃ| pª n©A±©, Y.éA.éÏãÓqÇ í½cg¤ 趱|ã
}ÁÅ. èdÇÉie| v¤po pÁÃo pª ì][A¯ 붣 ì{¹ èL{g dÇ A][
qYosA° ëÃR£A¯ pª§@Dc èd¥·cdépãg, 붣A¯ ëQL© ¶½é| du

pe©A° ëÌoqÈ£. 1926í© Cambridge   History   of     India
·© sÉdc dãvÒ pÁÃè|¿e| ép¤ãM¥|£, í.èÏ.¥oÓÇ ñ¿eÈã£: “ïFA¯
AYdcd@ A¶ÈvãAo pYcédÇ. èdÇÉie|ã¹XÇ sÉdc dãvÓc èdãX£

sp[cg¶e−¯° L¥ce¤ ï]v LiédAcg@D íXv±@BÂèdÇpdÁD L¥|ã
È Aã¤^FA° lFA¯ die§opdãAé¶ ñ]aBéÂÇ”. 1927í©, pã¦Ò jA¤c
d éL£id íie| v¤q|© ì{¶ÃR¤ãÈ Ô©è¶{Ç éª·, “dv@D ìdã¤èvg

¹w©ªãd ﯴ£@ AW[@AdA³@D ¶¤ªãÅt£¶vãÈ veoq©ªè|ÇÅ lF
A¯ vÅopg L¥|ãÈéd. ì¤up@Aãªcg n©A¯, sÉdcdãvÔÇ e§chgo p
_¡u ï}£ce|ãAyu pÁÃ@ DÃopg ¶XévÁD íie|ã¶cdãéÈ d·¤ é¶

èÂid íXcd¡v©ª. ígè¶ã§ A£^p¤up¤@ Adé||Çà ï]v|ãÈ L
¥ce¤w©ª”, ñÇè¿eÈã£. ò© p©Aª@A¼Acd éL£id¶§u, e§Lp ¶
¤ªãÁÂãM¥|§vãÈ ép¤ãM¥£ , éA.ñÒ.ª\è¤W, 1952í©, èdÇÉie|ã·© sÉ

dc dãvÒ ñÌu èL{e@D ñe¤ãÈ LãÇÅAé° wA¹u e§oe|±opȶãA¹¯
°Èè¶ÇÅ Y.éA.éÏãÓêos@D ñ¿eÈã£. yup, sÉd éÓ·|£ A©®¥}©,
¶¤ªãÁÂã{¹@A¼AceÇ í|@Dȧu, íé|O A¼Acd¶§vãÈ ë§Wdid ñ. è

Û¤ãÒ, 1953í©, “sÉdc dãvÔÇ A©ª ô§épãgu vªãot¥© í§@A·©
ªè|Çpd jãÇ yÁÃ−vãA òÁBéÂÇ. pªyÂ, ídé| jãÇ èLã©«¶ie
§@BéÂÇ”, ñÇÅ ñ¿eÈã£. ëdÁDu yÇpãA 1944í©, The  Two  Apostles  of

India ñÌu n«©, ñ. èÛ¤ãÒ, “sÉdc dãvÒ vªãot¥© sd@AopWXã£
ñÈo épOu éA¤°ceÇ sÉdcdãvÒ pãW[ ìdã¤vÁÂg”, ñÈ ñ¿e}§@BÂã
£

  ñÇÓ@é°ãrY|ã q¥WXãÉAã·Ç peÈãÇAãu peoq© (1947) sÉd
c dãvÒ pÁà íXu èpÁů°è¶ã§ AW[¤}© Aã^op[u d¶ÅA° OW
Y@AãWY, MAãéAã·−¯° ëdÇ peopãM¥|§@D, Y.éA.éÏãÓêo. 1950í© ñ

¿e|épãg, ëcd¶ÅA¯ e§cdopX·©ª. 1984í© è¶±|ãÈ peÈidãu p
eoq−u ëcd¶ÅA¯ e§cdopX·©ªè|Çpd íin«© jãu ñ[cg@AãW
Y}§@BéÂãu. ñÇÓ@é°ãrY|ã·Ç peopãM¥|£A¯, 붣A°ã© d|ã¥@A
opWX sÉdcdãvÒ Ad|o èp¥gu ·§uq, év−u pª peosA±© ëd
c e§up@ èAã][¶§¶dÁéA eWXw§opdãA jãu yY¹ èL{BéÂãu.


              DÃosA¯


1.  21.11.1952 ëÇÅ, sÉdcdãvÔÇ 19ìu nÁÂã][ ·¼ã¶@ èAã]XãX òÁ
pã[ èL{gèAã]Y§id íie|@ BÃcd¶£A³@D, 13.11.1952 ëÇÅ ëÌopopW
X èL{e}© íg Aã^op[BÂg. ídÈ ëÌoq|g |ãè¤ÇÅ èd±¶ãAc è

d¥|·©ªè|ÉÌu, é¤ãw© ﯰ ·ÈyÂA³@AãÈ e§@D¿·Ç ìWM
|¤FAcdª¶¥Xw§ig ¶iddãA@ A§dop[BÂg.2.  ëdã¶g, Óãiédãu, vªãot¥−¯° ªÒ, LdãoépWX}−¯° MÇÈ
vª, èÓ}]W dãvÒ v¹]Y−¯° èp¥| vª ìB|¶.
         12 ëce|ã|u pÇɤ][

    éA¤°ce−u vªãot¥−u sÉdcdãvÒ ñÇ AW[@Ad@D ñe¤ãA,

ëÃR£A¯ -
í¶£A±© Mª£ wA ï|£dDkª èpÁ éj£v¡u ·O¶ãLyyX| e§@Dv
㤣 -

ñÇÈdãÇ EÃÈã−u, íie| ë¤M|© dª¶£A¯, 붣A³@éA ï¥| ëÃ|ã
v vÁÅu ì^¶èvÇ v¤p@ A·Xãv©, vãÂãAé¶ Eà ¶idã£A¯. du p
|^@AW[¤è|ãÇé, ϶ۣªã© éj§, “BÃÒg¹@Do qÇ ôé¤ nÁÂã][

@D¯, BÃcg¶u, óé¤ãopã ëdÇ p@Au e§us¶dÁDu yÇép, íie|ã¹@D ¶
ig, èdÇÉie|ã·© ¶−¶ãÈ íXu èpÁÂèdÇpdo pª£ ï^£¶e©ª. í
id@ BÃcd¶£A¯, du Lv|cdª¶¤, ì]Yé|ã@Béªã 멪g é¶èÂFéAã

èAã]Y§idã−u, 붣A³X| BÃcd¶Lv|u, íie|ce^@D¥|èdÇpé
dã[, ëdÇ è¶±osÂc èdãX£èpÇpg D¹..... èdÁéA, èjÒéXã¥|¥Ç DY
é|ÁÂo pDe|¡u jãFA¯ A]Xépãg ·|osÁéÂÇ. èj[FAãªvãA, èjÒéX

ã¥|£A¯, vÁÂo q¥¹A±Ç ï¯é° í¿@AopWX¶£A°ã}§idÈè¤ÇÅ jãÇ
ñ]_}§iédÇ. 붣A¯ èdÇÉie|ã·© ¶°£ig èL½ce§idd jãÇ ô§
épãgu ëÃ|ãv«§iédÇ,” ñÇBÂã£. ï]v}©, éA¤°cg èjÒéXã¥|£A

°o pÁÃ, 5 yd© 15ìu nÁÂã][ ¶¤, íie|ã·«§id ôé¤ BÃcg¶c e§
Lp 붣A³X|èdÇÅ A§gu éj§·Ç ëÃ|ãvdãÇ ·|os@D¥|dãA
í§@BÂg.    Xã@X£ ñÒ.¤ãdãB§Ö^ÉÇ èL{e ¶§vãÅ: “BÃÒg LAceÇ èdãX@
Ace«§iéd íie|ã·© BÃcg¶u èL½cg ¶ã»ie§idg. éA¤°cg Ô¥|@

BÃcd¶£A¯, dvg BÃcg¶ ¶Y¶u, sÉdc dãvÔXw§ig éj¤Y|ãAo èpÁÂ,
se| òÁpã[ d§u épãdÈA° ëÌL¥opdãDèvÇÅ jusBÂã£A¯. wA ì
e@AãªièdãWéX évÁD@ AXÁA¤o pDe}© BÃcd¶£A¯ í§ig ¶ie§op

g 趱opX”.
  1955í©, sÉdc dãvÒ eÈcg@AãA Xã@X£ ¤ãéÏie¤ q¤Óãc épM|g,
éj§ ñ¿e|d@, B±oq°°|o épã© e§oq, ìÈã©, MÃg A[v|ãA

, èL㩶g ép㫧idg. “óé¤ãopã·© pª édLFA¯ BÃcg¶cg@D¯ ¶¤ãv
«§idépãéd, sÉdc dãvÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤Çpd¡u, ñÈé¶, 붥X
w§ig du BÃcg¶ zªcdo èpÁ íid@ BÃcd¶£A¯ l]X ¶¤ªãÅX|¶

£A¯ ñÇpd¡u, pª óé¤ãoq| édLFA±Ç BÃcd¶£A°@ AãWY−u, ëeA
c èdãÇv|ãȶ£Aè°Çpd¡u ñ]aFA¯. íopYè|ãÇÅ kA»idg, jv@
Do èp§v d§u ·|opãDu”.  O|jªu épau ë¤M|©¶ãeA°ã©, du èdãDe v@A³@AãAc d|ã¥cg,
¶¼FAopWX íg épãÇ èL{eA°ã© ïªBÇ p©é¶Å édLFA³@D ñµ·do

p|Ìw©ª. ìÈã©, íie|ã·© ëÈcgc èd㽩y ¶©−È£A¯, DÃo
pãA ì{¶ÃR£A±Ç LãÇÅ ¶«v| ë¤M|©¶ãeA¯ pÃcg@èAã]Xã£A
¯. MidÈc eÂwÇÃé|ã, ï¯ éjã@Acdã© h]XopWéXã EÂopWX í¶£A

±Ç èL{eA¯, èd{¸A ï]vè|ÇÅ ñ©éªã§u A§gBÂã£A¯. èLÇÈ jA
¥Ç ìFBª èvã½o pce¥A¡ªB−u sÉdcdãvÒ AW[@Ad@D ìd¤¶ã°£
A¯ ﯰȣ. íin«Ç ydÁpeos 붣A³@D@ BXcd qÇsu, íig vÁÅ

u í]Y|Ç ñ@Òq¤Ò èL{ecdã¯A¯, MŶ£ pDe}©, í@Ad}Ç èd±¹p
[cdopWX ¶Y¶@EÂo q¤O¥cdÈ. vÈe© yÇép èA㯰opW[·[u Dé¤
ãdcgXÇ íµ¶ãÅ èL{|é¶][èvÇŠ붣A¯ f£vãÉcg·WXg èd±¶ã

BÇÂg. íid èL{A|ãÈg, íie|ã·© sÉdcdãvÒ pÁÃ| f·¤vãÈ èpã
g ·¶ãdu jXèp yY|ãv© yY¹ AWY·WXg.  Y.Y.éA. ¶½AãWY n©A±Ç d|ã¥opã°¤ãÈ Y.Y.vãoÒ ë][ po±é
A×ÇÒ «wèXW kŶÈu, èL{ecdã¯A°o épãªé¶, duyX| jXcd
}© èAã¯A}©ªãcdÈcgXÇ, èpãgv@A±Ç juq@A|c die¤vãAo p|

Çp[ce@ èAã]Xg. íin«Ç ydÁpeopo èpÁÂqÇ, íikŶÈyu sÉd
cdãvÒ sÈAd|, L¥ce¤vãA ·¥¶ã@B, Óãiédãu éd¶ãª|u vÁÅu A
pã¬O¶¤£ éAã·«Ç ï]v@Ad|o scdAce«§ig l@B A Road Guide to
Madras ñÇ ¶½AãWY nªo q¤O¥cdg.

    èLÇÈ}©, sÉdcdãvÒ AW[@Ad| ¶°£@A íigo peopã°£A¯
ñÇÈdãÇ y|ÁM ñ[ce§idã−u, ëg íoépãgu é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§
Lp@D èLãidvãA¹u, ëdÇ p©é¶Å évãLYA³@DWpWY§opdãA¹év í

§@BÂg. Lydã|o p¥¹^£¹ í§opdãAc e§Lp, dÇÈ@ AãWY@èA㯰
 ·§usA}© (ï]v ô§épãgu 뵶ãéª), sÉdcdãvÓæu ëéd·dv
ãÈ ï^£¹ èAã]Y§id¶¤ãA@ AãWXopWXãA é¶][u. 1989í©, In  Memory

of        a         Slain        Saint
(¸â»cdopWXè¶ã§ sÉd¥Ç kȶãA) ñÇ dªoépã[ í]Y|Ç ñ@Òq
¤Ô© AW[¤ ñ¿e| Ô.ò.ÓvÇ, “ô[@AopWX¶£A³u, C»op[cdopWX¶

£A³u (sÉdcdãvÓo) qÇpÁÃ, ¶¼@Ace«§id ·eyÂA±ÇpY dv@D v
Å@AopWY§id, Lydã| Lv ëidÒd@ éAã¥Èã£A¯. 붣, f]Xãv|
LãYÈã£; èp]A³@D, LvvãÈ dDkª|c e§upo èp y|ÇÂ㣔, ñÇB

勣.


    Ô.ò.ÓvÉÇ ì_cd¤vãÈ EÁÅ, 붧X| A][qYopãDu. Lydã

|cg@D ñe¤ãÈ DÁÂFA³@AãAcdãÇ, sÉdcdãvÒ -
íie|ã·ªã 멪g pã£ce|ã·ªã ñÇpg y@B|v©ª -
èAãªc d]XÈ|±@AopWXã£. D[upcd N£éAXã@Dd©, Odie¤ ï¥

vé|ã[ qÂid èp]A°íé|O·Ç èp|¤ã© ëYv|ã@Dd© vÁÅu vie¤-
die¤ ÏãªFA¯ épãÇÂ¶, ë@DÁÂFA±© ﯰX@Au. íÇÅ f]Xãvè|
Çpg sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A±Xé| AW[@AXFAãe§ie§@BÂg. ëdÁAãÈ

 ëÌve|±cdg e§LpdãÇ. épão, peÈidãu Bè¤A¥}Ç (1621/1623) dÉ
¡¥v@AWX°, Acédã«@A¥Ç ¶ã»@A}© Ïãeoq¥·È| ï¥v|ã@B
}§@BÂg. ï]v}©, dãvÔÇ jX¶Y@AA±−u, ëdÁD yid| dãvÒ O

·éL×ce−u1 (íg, sÉdc dãvÒ pãªÒfÈce«§iddãAo épOBÂg) vÁÅu
 se| òÁpãWY−u Aã^op[u, Lydã| vÁÅu LzAc èdãX£pãÈ ëX@B¶
@Du A§ce|©A¯ |ã¹u, sÉdc dãvÓo pÁÃ| ëpcdvãÈ ï¥v@éA㤩A
¯, p]s yÂ}ªãÈ ëeL|FA¯ èpãe@AopWY§@Du ô§ AW[@Ad}©, ï
¯éjã@Au ôÇ vW[év èAã][ í^@AopWY§opd@ AãW[BÇÂÈ.


               DÃos
1.  ¤AM| ëù v¤qªãÈ íid O·éL×ceÇ, 2ìu nÁÂã][ AãoY@ èvã

½ ¶Y¶@EÅ (íg ëéjAvãA Ô¥|ã·© ñ¿dopWY§@A@E[u), 1946ìu ì
]Y© ñBoe© A][qY@AopWXg. íé|O EÃ| ¤AM| èL{eA°o sÉdc
dãvÒ ëe© pe¹ èL{g¯°ã£. ëèL{eA±ÁMª:

    ñ] 16. íé|O èLãÇÈã£:
    vÉd£A¯, íµ¹ªB© ëve|¡]Xã@A jãÇ ¶ie§opdãA ëéjAvã
A kÈ@BÂã£A¯. f, ¶ã¯, ép㣠ìB|¶ÁÂã© ïªB© q¥·È| òÁp[cdé

¶ jãÇ ¶iédÇ ñÇpg 붣A³@Dc èd¥|ãg. 󶧯° ô§ ¸WY©, í§¶§
@èAe¤ãA z¶§u, z¶§@èAe¤ãA í§¶§u, vAÌ@èAe¤ãAc did¡u, di
d@èAe¤ãA vAÌu í§opã£A¯. 붣A¯ ëȶ§u ôÁÂ|¤ãAé¶ kÁpã£A

¯.
    ñ].42. íé|O èLãÇÈã£:
    dÇ A}© (òédãè¶ãÇÂ@) èAã]Y§op¶Ì@D ëg d¤op[u; ôÇÅ

w©ªãd¶Ì@D, ë¶ÉXu MÃe§oqÌu ëg pÃ@Aop[u.
    ñ].56. íé|O èLãÇÈã£:
    did|¡u dã|¡u è¶Å@Aãd ô§¶Ç, ñÇ NXÈãA·§@A yY|ãg;

dÇ LéAãd¤-
LéAãd¥| è¶Å@Aãv−u, ñÇÈo épã© dÇ A}© M−¶| Ov@Aãd
¶Ìu, ñÈ@Dc dDe¡X|¶ÈãA í§@AvãWXãÇ.

    ñ].112. 붣A±Xu ÓvÇ rWX£ EÃÈã£: juwXé|}§ig v¥|u
épã{·XW[u; òèÈÉ©, èp]A¯ ¶ã¼cd@A¶£A¯ 멪£. íé|O èLãÇÈã£
: íédã, jãÇ ë¶°}¿cg ô§ ì^ãA vãÁÅé¶Ç; ëdÈã©, 붳u ïFA

°o épã© ¶ã»BÇÂè¶ã§ ï}¤ãA ìAW[u; vÉdÈãAc dÇÈ èL{gèA
㯳u ôµè¶ã§ èp]au p¤éªãA Lãu¤ãÎÐ|ce̯ q¤é¶Mopã¯.
        13 ëce|ã|u peÇzÇÅ

  BÃcg¶@ A§ce|©, èL|©y ìB|¶ pÁÃ| wAcèd±¶ãÈ ëù

XÇ EY| íÇÂ| ô§ ¶¤ªãÁÂãM¥|¤ãÈ Õdã¤ãu éAãè|©, Papacy:   Its
Doctrine and History ñÇ dÇÌX| n«© qǶ§vãÅ ñ¿e}§@BÂã£:
  “sÉdcdãvÒ pÁÃ| í@AW[@Ad}Ç d|ã¥opã°£A±Xu ô§ ñ±| é

A¯·|@ éAWAªãu. yd© nÁÂã]Yéªã 멪g jãÇAãunÁÂã]Yéªã
íie|ã¹@D@ BÃcg¶u ¶ie§idã−u ëeèªÇÈ é¶ÁÅv? íidc édLce©
éA¤°cg Ô¥|@ BÃcd¶£A¯ p¼FDYé|ÁÂ@A㤣A¯ ñÇpd ñ¶§u vÅ@A

ãdépãg, òÉid ëÁpLL¤¹ ñ¿opé¶][u? í@éA¯·, ñ[cd ñ[oq© éd
ãÇŶdo épã© ëcdÈ ñ±dãÈdÇÅ; Acédã«@A íÂv}|«Ç ïWè
LÃid ·×|FA°o pÁÃ| éd£id ëù í©ªãd¶£A°ã©, 붣A³X| íi

d ëöã£id ·ÈyÂ| ñ±e© s¥igèA㯰yY|ãg.
  “ydªã¶dãA, Mª BÃcg¶ ëAeA¯ ô§ jãW[@D ¶ig, Mª éd¶ãª|
FA° ñ¿os¶èdÇpg ôÇÅ; é¶Å Mª£, íé|O BÃÒg·Ç e§chdé¤, ï

e¤yu Ld¡FèAã]X ïXéªã[, jÁèL{e|o p¤os¶dÁAãA ¶§¶èdÇpg
íÇèÈãÇÅ. ¶¼@B−¯° íig vdceÇ ¶Y¶FA°o épã©, BÃcg¶yu í
ie|ã·© wAc èdãÇv|ãÈèdÇÅ Òdãq@A yY¡év|ãÈã©, ëg évªj

ãW[c dÉyd© ï¥v|㰤㩠íÂ@Dve èL{|opWXè¶ã§ Lv| ëvoèp
ÇÅ, ñ¶§év ëd ôg@Bc d¯°yY|ãg.
  “í¤]Xã¶dãA, íie|ã·−¯° Acédã«@Ac e§Lp@D, ëdÁD èL

ãidvãA¹u q¤w@DupY|ãA¹u õ£ ï}£ce|ãB ë¶M|c éd¶|ãÈg. ëdÇ
g¤e§ÖXu, sÉd êq¤ãÇÔÒ éÓ·|£ í|ÁA v¤^u èpÁÅ·WXã£; ë
g¹u ñFéAã h¤vãÈè¶ã§ jãWY©. ñµ¶°é¶ã h][d©A³@Do qÇsu,

e§Lp@D íµ·dce© ïd¶ íig@A¯ èdãX£ig vÅcg·WXÈ£. ñÈé¶,
du èLãid ¶ã{osA° ¶cg, ñdé|ÌèvãÇÂ@ AXièd[@A é¶]Y|
k£opidu e§Lp@D. ëdÁD yÇ |ã§év ëÃie¤ãd sÉdc dãvÒ, A¶L

u d|ã¤ãA·§id ï}£ce|ãB|ãA vãà ïd·}§@BÂã£.
  “zÇÂã¶dãA@, Acédã«@Ac e§Lp, q¤ãuv^£A° juq@Aé|ã[
í½¹p[cd yY¡u. èdãX@A ydªãAé¶, e§Lp}Ç dã@Dd−@D íª@AãA

·§idg q¤ãuv^£Aé°. 붣A¯ jOcdÇv èAã]X DQOA°o èpãÃ@
Du ô§ íÈu ñÇÅ íoépãg AãWXyY¡u. gÇpop[cdopWY§id v@A³@
D í¶ÉÇ O| ï]v| vW[u ñ[cgèLã©«@ èAã]Y§idè¶ã§ s

Éd¤@ èAãª èL{|¹u 붣A¯ d|FAvãWXã£Aè°ÇpdãA@ AãWXªãu.
ëéd Lv|u, 붣A³X| N¤½¹@Do q¤ãuv^£A±Ç vdcdo èpãÅopã@
B·Xªãu.

  “jãÇAã¶dãA, íie|ã·−¯° Acédã«@A£A±Ç e§Lp, íie| v@A
³@èAe¤ãA è¶Å@Acd@A DÁÂFA° èL{de©, épã£cg@CM|@ AXÁèAã¯
°|é¤ã[ èj§@AvãÈ EW[ ¶ce§iddÁAãÈ L¥ce¤ LãÇÅA° èj§@A

Y}Çà ñe£èA㯰yY¡u. épã£cg@CM|£ ¶id Aãªce©dãÇ e§Lp éd
ãÇÃ|èdÇpd ·[·cg, ëd wA¹u p¼v|ãÈ Aãªcg@D@ èAã][ èL
©ª¹u yY¡u. épã£cg@CM|£ ¶§¶dÁD èj[FA㪠yÇép íFéA e§Lp

í§ig ¶ig, 붣A¯, duv¡u Acédã«@Aè¤ÇÅ EÃ@èAã]Xg ô§ dÁè
L|© kA»¹ vW[év ñÇÅ èLã©«·Xªãu; EW[ éL£ig DÁÂu èL{ddÁD
ìdã¤w©ª, ñÇpd@ Eªãu.

  “íÅe|ãA, ô§ e§chd¥Ç ¶§A|ã© veos èpÁÂè¶ã§ jã[ y¿¶
gu, Acédã«@Ac e§Lp}Ç did ¶½èLãcg ñÇpg, Acédã«@A íÂ
v}|«Ç pã£¶o p¤oq© í§opdãDu. ñ]_@ EÂyY|ãd Aãªce«§i

g, íie| jã[, íig@A±Ç dã|AvãA í§ie§@Aªãu; ìÈã©, ëuv]_©
sÉdc dãvÒ Aã© pecd vFA°A¤vãÈ é¶°}«§ig ëµ¹¥v ¤cdãB·
WXg; yd© nÁÂã][ yd©, íidcédLu Acédã«@Ac e§Lp@D èLãid

vãB·WXg; íé|O·Ç èpã§W[, ëijãWX y¿v|ãA è¶ÁÃèA㯰 ñc
dÈ@ Aãªu qYcdã−u p¤¶ã}©ª”.
         14 ëce|ã|u peÈãÇD

   íie|ã¶@ BÃÒg·Ç èpã§W[ 趩ª é¶][èvÇÅ épãovã§u,

붣A³X| épã£cg@CM| Lv|QLã¤ã@ A¤cdã−u évÁèA㯰opWX èL
|Ápã[, 1500ìu ì]Y© íie|ã¹@D ¶id èpc¨ 멶ãè¤Ò Ao¤ã© ñÇp¶
¤ã© èdãXFAopWXg. ¶ãÒéAã d Aãvã·Ç èAã[v|ãÈ ¶§A@Do qÇ,

ñW[ Lãdã¤^@ D§vã¤¡u, ñW[ êq¤ãÇÔÒ v¤scg·|¤¡u ﯰX@
B| Ao¤ã«Ç AopÁpX, ydÇydªãA ¶idg. An Introduction to Indian Church
History ñÇ n«©, Ô.q.êp£c, qǶ§vãÅ ·¶¥@BÂã£: “épã£cg@CM|c g

_A¤@A㤣A¯ íie|ã¹@D ¶idg, èp㧯 éd[u juq@Aé|ã[dãÇ; ì}
Ìu, 붣A³X| ë¤L£A±Ç éjã@Au, du ìWM}ÇC» ¶§u v@A±Xé|
BÃcg¶cdo p¤os¶éd|ãDu. íid ëYopX}©, 붣A¯ sedãAo èpÁÂ

q¤édLFA±Ç ëeA㤠ï¥v, ¶£cdA òAépãA ï¥v í¤]X¡u, 15ìu n
ÁÂã][o épãovã£, 붣A³@D ¶¼FB}§idã£A¯. íµ·du èL{|o épãov
ã§@D ñÇÈ ï¥vè|ÇÅ, j¸È Aãªcg ¶ãLA£ ëeL}opã£. ìÈã©, j[@Aã

ª óé¤ãopã·©, épão ñÇp¶£, BÃÒg·Ç éj¤ãÈ Lv| ¶ã¥O ñÇÅu, ëdÈ
ã©, íotw}−¯° ¤ãÎÐ|FA¯ ëÈceÇxgu L£¶ãeAã¤u èpÁçopdãA
¹u, ë@Aã¤^cdã©, íµ·d ï¥vA° ¶¼FD¶g (ñµ¶ãÂã}Ìu pªÇ èp

Åé¶ã§@A©ª) ¶¤us xÃ|e©ªè|ÇÅu íÂv}|ªã°£ A§eÈ£. ëijã
WA±©, í§ DYé|Á ìe@AFA°ãÈ Òèp}Ì@Du, épã£cgA©−@DwXé
| í§id épãWYcdÇv|c f£opdÁAãAo, épão ìÂãu ëèª@Óã]X£1, 14

93í©, ô§ dÉ¡¥v@ AWX°| 趱}WXã£. ëe©, íµ·§ Lã¤ã¥Ç èL
©¶ã@B§id pDeA±Ç j[é¶è|㧠ñ©ª ¶¤|Â|ãA, ëWªã]Y@ Lyc
e¤ceÇ ¶¤pXce©, ëéÓãè¤Ò f¹A³@Dc èdÁéAè|㧠éAã[ ¶¤|op

WXg. òÁèAÈé¶, BÃcg¶ ìWM í©ªãddãA@ A][qY@AopWX 멪g í
É@, A][qY@AopX é¶]Y| jã[A°@ èAã]X ¶¤éAãWYÇ évÁDo p
De| Òèp}Ì@Du, B¼@B−¯° pDeA°o épã£cgA©−@Du épão ¶¼F

BÈã£. íid ·éjãdvãÈ dÉ¡¥v@AWX°}© ô§ í^os í§idg. ëe
©, Òèp}Ç vÁÅu épã£cg@CM| ë¤L£A³@AãÈ AWX°}§idg. “AX¹³
@Do p|op[u j©ª vÉd£A°ãA@, A©·|ã°¤ãAc, eÂvLã«A°ãA, èL©−
wXce−¯° v@A³@D@ Acédã«@A Lv|cd¡u, ëdÇ p]sA°¡u âépã

eope© MÂiédã¤ãA ﯰ¶£A°@ DÃoqXopWX jã[A³@D ëÌoq¶@A
é¶][èvÇpéd ëg. év−u, ëid jã[A±©, íµ·§ ë¤L£A±Ç ï¥vLã
ÇÅ èpÂãv© é¶Å ë|©jãWYÈ£ ñ¶§u m¼¶g dX èL{|opWXg. íµ

·d AWX°A°o pÁÃc dÁAãªu ñµ¶ãÅ ñ]^opWXã−u, ÒpãÉ|£A
³u épã£cg@CM|£A³u ë¶ÁÃÇpYé| jX@Ac d|ã¤ã}È£; 붣A³@B|
Ƕ¤, ìWM vÁÅu ¶£cdA ï¥v èpÁ íXFA±èª©ªãu BÃcg¶cdo

p¤os¶e−u yÈidã£A¯”.2   A      History     of     South     India
·© éA.ò.lªA]X LãÒe¥, íie|ã·© BÃcg¶u ¶°£@AopWX Ad|@ E
ÅBÂã£: “íie|c e^o qÂiédã¥Xu èAã¯°, ¶½opÃ, p[èAãª yd«
|¶ÁÂ èL{|c, dv@Dc èd{¸A ï¥v í§opgépã©, épã£cg@CM|£A¯

yÁÃ−u jXidã£A¯. ·×|FA° j|vãAo épM v¿osu 붣A³X| ñ©
ªã jX¶Y@AA³u ë@B¤vFA±Ç èdãX¤ãAé¶}§@BÂg. DÃopãA, 붣A
³X| ë]v}© Aã^opWX éAã·©A° PÂ|ã[¶e© 붣A¯ A±c

dã£A¯; èAã¯°@AãÈ ë¶£A³X| pã£¶}© e§ope¡u dop·©ª........
sÉd êq¤ãÇÔÒ éÓ·|£3 dªv}ªãÈ é¤ãvÇ Acédã«@A Lv|o p¤o
pã°£A¯, ycèd[@Du vÁÅu xÇ qY@Du èd㽩A±§id AXÁA¤o pDeA

±©, ò¤ã°vãÈ v@A°o pª¶idvãA Lv|vãÁÂu èL{dg vW[vÇÃ, xȶ
£A±Ç pÁÅÅe|o épã£cgA© ë¤L§@D vãÁÅupY¡u h]YÈ£.....êq¤ãÇ
ÔÒ v¤scg·|§u, íé|O A¼Aceȧu, AXÁs jA¤FA±«§id éAã·©A

° jãLvã@B@, BÃcg¶c éd¶ãª|FA° ñ¿os¶e© yuy¤vã}§idã£A¯.
éAã¶ã·«§id épã£cg@CM| ì³È£, AãQNs¤ce© èL©¶èL½osXɧid
pª éAã·©A°4@ èAã¯°}[u òÁpãWX èL{dãè¤ÇÅ èd¥·@Aop[

BÂg..........éAã·©A° ë½cg, ë¤M|© éjã@Acg@AãA Lv|oq¤Lã¤u èL{¡
u (épã£cg@CM|¥Ç) èAã¯A, wA¹u LBoscdÇv èAã]Y§id ·Ï|jA¤
ë¤L£A¯ vÁÅu 붣A³X| MÁ¤L£A±Xu A[v|ãÈ ìce¤cd ñ¿o
q|g”.   Christianity  in    India:   A     Critical
Study ñÌu n«© ñu.ë§^ãLªu ñ¿e}§opdã¶g: “AXÁA¤}«§id sA

»w@A e§èLih£ y§AÇ éAã·ªo épã£cg@CM|£A¯ ë½cg, ëid ·@
B¤Ûcd@ AX«© ñÃidã£Aè°Çpg jÇAÃ|opWX ·×|u. Mª Aãªcg@D
o qÇ, 1654í©, e§èj©é¶«}Ç dªvo q¤s¶ãA·§id ¶Xvª|opoq¯

°, AX««§ig ëµ·@B¤Ûcd xW[, ëdc dÁépãd| e§èLih£@ é
Aã·«© q¤eÖX5 èL{dã£.....vg¤}−¯° e§vª jã|@A£ vÛã© vÁèÂ
㧠ïdã¤^u. ëdÇ ¸Âã£id dÇv}© èpãÂãv èAã]X q¥WY×㣠ë

d íY@A yÁpWXépãg, èpãgv@A±Ç B°£M ëdÈ kÅce|g. íÇÅ jã
u Aã]pèd©ªãu, ìe}«§id AWYXceÇ ô§ pDe vW[év”.   ígépãÇ jãLé¶ªA±©, épã£cg@CM|£ vÁÅu qè¤QO@A㤣A°
·Xo q¥WY×㣠LÁÅ@ D¶ãȶ£A¯dãu. ìÈã−u, sg@AWYX é¶ªA
³@D íX¢ÂãA·§id éAã·©A°c dã@A 붣A³u d|FA·©ª, 멪g

, ﯴ£ v@A°@ DÅ@B[uèpã§W[ ëopY jXidã£A¯. íid í¤]Xã¶g
Aã¤^cg@AãAé¶, ìie¤oq¤édLu, Aã°ÛÒe}−¯° éAã·©A° ñ¥cdã
£A¯. yup jA¥Ç wAo q¤pªvãÈ yupãéd· ìª|u ìe}«§id íXce

©dãÇ, ·@éXã¥|ã èX£wÈÒ AWXopWY§@BÂg; èLÇÈ, sÉd Ïã£Î éA
ãWX}«§id MÅ íig@ éAã·©A° íXièd¥|ãv© 붣A¯ èL{g·W
Xã£A¯. P|Ò A㩶ã{@D@ B¼@éA ñ¿opopWX yd© q¤ãèXÒX][ éd¶

ãª|vãÈ, sÉd év¥ éd¶ãª|idãÇ dÁépãg ëid@ éAãWX}«§@BÂg. ì
Èã©, BÃcg¶ è¶Ãé|ã[, Mª ¶½pãW[cdªFA° ë½ope© épã£cg@C
M|§XÇ épãWY}WX¶£A¯ qè¤QO@A㤣A¯dãu. q¥WY×ã§@èAe¤ãAo é

p㣠jX¶Y@AA³@AãÈ pXcd°FA°ãA@ éAã·©A° 붣A¯ p|Çp[c
e|dãA Vestiges          of           Old
Madras ñÌu n«© èÛÇà ªµ ñ¿gBÂã£. èLÇÈ}© sedãA@ AWXop
WX (1672-

1674) Apã¬O¶¤£ éAã·©, e§¶©«@éA_ pã£cdÓã¤e éAã·© í¤]X¡u

, éAã©èAã]Xã¹u XO@A㤣A³u 붣A° yÁÅA}WXépãg, pX|¤
]A°ãA 붣A¯ vãÁÃ}§idÈ£.   Õdã¤ãu éAãè|©, dÇ History     of     Hindu-Christian
Encounters ñÌu n«© êqè¤èX¥@ vÁÅu éA.¤FAãLã¥ í§¶¤ã−u èvã½
èp|£@AopWX ìÈid¤FAoq¯°}Ç jãWDÃoq«§ig évÁéAã¯A°c d

ig, qè¤QO A¶£È£, g{oé°}Ç vÈ·|ã−u, íé|O A¼AceȤã−u, pã
]YéL¥}−¯° é¶ds¦O¶¤£ éAã·© ë½@AopWX ·¥·°@A ¶£^È
|@ èAã[cg¯°ã£. “pã]YéL¥}© íig@A±Ç y@B| ¶½pãW[@D¥|g,

é¶ds¦O¶¤£ éAã·©. ëdÈè|ãWYÈãÁépã©, sÉdopã© éd¶ãª|cd, í
é|O A¼Acg Lv|op¤opã°£A¯ AWYÈã£Aè°Çpédã[, ëid íig@éAã·
© ë½@AopXé¶][èvÇ ïcd¤¶¡u 붣A¯, q¤ãÇÒ jãW[ ë¤L¥Xw

§ig èpÁÂã£A¯.....yd© Lup¶u, é¶ds¥éAã·«© 17.3.1746 ëÇÅ jXèpÁÂg.
q¯° ñ¿gBÂã£: sdÇB¼v í¤¹. ëX|ã°FAã^yY|ãd í¤][ jp£
A¯, ëMFAceÇ A¤Lª@ èAã]Xè¶ã§ pãÈ¡XÇ îO¶¤Ç éAã·−@D¯

sDig, p«rXcd OÁᯰ AX¹°¥Çxgu, îO¶¤ Like}−¯° qªcg
¶ã¤ceÇ ¶½|ãA¹u ëdÈ ðÁÃÈã£A¯. jie@AX¹¯ Mª}Çxg ëido
pãÈ|o épãW[Xcg, ë@AWYXce© òÁèAÈé¶ íY@AopWY§idè¶ã

§ pDe ¶½é| 붣A¯ è¶Ãé|ÃÈã£A¯... íidosÉdc dA£os pÁÃ| èL{e
p¤·|gu íig@A¯ q¤ãuv^£ yd© pÂ|£ îÂãA, ô§ èpãg@EWXu jXc
eÈã£A¯. ígpÁÃ@ éA¯·opWX ì³j£, h{oé°, dÇ dªv éL¶AÈ

|Ìoq@ EWXcd@ Aª@A èL{dã£...ìÈã© v@A¯, ëid ïcd¤¶ xà ñF
A¯ ëȶ¤¡u èAãÇÅ·[FA¯, ñÇÅ ñe£cdã£A¯.......q¯°|ã© pe¹ è
L{|opWX í¤]Xã¶g kA»¹ 31.12.1746 ëÇÅ jXèpÁÂg. 붣 ñ¿gBÂã£:

íÇä¹ ò¿ v_@Do sÉdopã© éd¶ãª| vdãÈceÇ ï¯±§ig, ëMFA
oèp㧯 k¤uq|è¶ã§ vWDXcd é¶ds¦O¶¤Ç éAã·−@D¯ ñÃidépãg,
ëg, ëoépãg ¶½pãW[@AXv yÂ}© éAã·ªo q¤dWM^u èL{d¶ã
Å, q¯°|㣠Like|§éA ¶igèAã]Y§id LFA¤{|Ç ñÇp¶£xg ·¿idd
ãAc èd¥·@AopWXg. pãÈd¤}© ·¿id èjãÅFB|épãg, ëe«§ig è¶

±opWX g£jãÁÂu LB@AyY|ãv«§idg...... íoépãg ë@éAã·© ë½@Aop[
u ð»·È@D¯°ã}ÁÅ. èÓoèXup£ 8ìiéde@AãÈ dÇ jãWDÃoqoq©
q¯° èdãX§BÂã£: éjÁÅ, 200 ép㣠¸¤£A¯, 60 멪g       70

r¤FBopX}È£ vÁÅu Mopã{A¯, A¶Lw§id é¶ª}Ç èpã§W[o, sÉ
do pã© éd¶ãª|ce© kÅce ¶@AopWXã£A¯. íÇÅ Aãª èpãÃ|ã°¤ã
È e§èÛépã, AXopã¤A³XÇ Lv|o sé¤ãBd£A¯, v]¶ã¥A¯, v]è¶W

YA¯ vÁÅu AWYX íYos@Dc éd¶|ãÈ d°¶ãXFA³XÇ èAãcdÈã£A¯,
E«|ãWA¯, vÁ¶£A¯ ñÈ@ E[dªãA 200 ép£, é¶ds¦O¶¤Ç éAã·«Ç èd
Çs ve°¡u ëFB§id MÅ ¸[A°¡u íY@Ac èdãXFBÈã£A¯. ïXéÈ,

éAã·«Ç k£¶ãB, q¤ãuv^£A¯, Óik|ãÔA¯ ñÇÉXu õY ¶ig èLãÇ
Èã£A¯........ ëéd Lv|ce©, sÉdopã© éd¶ãª|ceÇ dª¶¤ãÈ ë§Wdid é
Aãh, A§¶Â|c dÇ Aãªã© ïdcg@, Ad¹A° ëAÁÅvãÅ p_|ãWA

°¡u, ¶ãAÈFA° ïX@DvãÅ BÃcd¶£A°¡u ïce¤·WXdãA èL{e ¶
idg...... éAã·ª@ AãopãÁÅu y|ÁM|ãAo q¯°, ì³È£, hoé°}Xu ép
ãÈã£; ëédépã©, éAã·«© ﯰ ëL¡idÇv¡X| èp㧯A°@ Aã@

Du y|ÁM}© Ïãecdª¶£A¯ î[pW[u, pªÇ BX@A·©ª. qÂD, Aã¤
@Aãª éL£id ë§Wdid, éAãh, ô§ èp¥| LuvWY¡XÇ ¶ig, «FAcd
@ Aãªã© ïdcg, ëd LuvWY|ã© ïXcgc, e§vã© vÁÅy¯° AX¹°

¥Ç ·@B¤ÛFA° ïXcèdávãÅ p_|ãWA°¡u, óé¤ãoq|¤¡u ò·
Èã£. e§ve h{oé°, ëosé¤ãBd¥Xu èLÇÅ, 붣 dÇÉÖXu épã© Mª
A° ïX@AªãèvÇÅ èd¥·cdã¯. 50 ì][A°ãA í|ªãv«§idè¶ã§ Aã

¥|cd 붯 Lãecg·WXdã¡u, íid (BÃcg¶) Lv|cd ìe}© kÅ·|
vAãcvã@A±© ô§¶¤ãAé¶ ë¶¯ í§@Aé¶][èvÇÅu, 붳X| sA¼
ïªèAFDu dãÇ p¤opoépã¶dã¡u 붣 vÅèvã½ EÃÈã£........ qÂD, e^

oqÂid Lv|u vãÃ| ¶£ªu ñÇp¶Ìu e§ve h{oé° vÁÅu sé¤ãBd£ í§
¶¥Ç A] yÇpãAo, èp¥| ëid «FAcdc dÇ èL§osA°ã© 9 멪g 10
y ïdcgc, dÇ vB»M}Ç è¶±opãXãA, ëdÇxg ñMª ïw»idãÇ
. íèL{A|ã©, dÇÈ¡èv㧠vAãcvãè¶È ëµ·§¶§u A§g¶ã£Aè°Ç
Å ë¶Ç ñ]_ÈãÇ. qÂD, ë¶Ç e§ve|o qÇèdãX£ig épãÈãÇ. í@é

Aã·«©, è¶Å@Acd@A èL|©A¯ ñµ¶ãÅ jXcdopWXÈè¶Çpd ñ¿dé¶ã,
 ¶§_@Aé¶ã ñÇÈã© í|ªãg. ídÈ㩠붣A¯ ñÇÈ pªÇ èpÂoépãBÂã
£Aè°Çpg ñÈ@Dc èd¥|·©ª. sé¤ãBd£A¯, dw»@BÃcg¶£A¯, ì³j£,

붧X| e§ve ìBé|㣠ídÁD yÇ í§ie¤ãd ë°¹ vB»idã£A¯. ìÈ
ã©, ñe£Aãªce© 붣A³@D ñÇÈ kA¼·§@BÂèdÇpd 붣A¯ ñ]_o
 pã£@A·©ª”.6


              DÃosA¯


1.  íé|O·Ç íid éj£ Lv| ¶ã¥O, ÒAãoé¤ãÒ ìB| ëèª@Óã]X£ ñÇÅ
 ëÃ|opWX¶£; 1492 yd© 1503 ¶¤ ìWM}«§idã£. A Testament of Christian
Religion ñÇ n«©  éÏãÓêo vAãép, “(Òèp}É«§ig) ícdã«@Do épã

£Ð|ã@A¯ ñÈopWX, p½pã¶FA³@D ëQLãd ï·ȣ EWXcd í¶£ èA
ã][¶idã£. 붣A¯ ôW[yÂ|¡u, f| èL|©A°¡u ñ©ªãosÂFA±−
u p¤¶èL{g, ïªBÇ ñid Lv|cd éL£id ï|£kª ëeAã¥A°ã}Ìu,

붣A³X| ¶¤ªãÁé, wA¹u í½¶ãÈ ôé¤ òWXc eÂidã£A¯”, ñÇBÂ
ã£. jO kÂid ë¤M|© ëeAã¤cd ¶cg íido épão ·°|ãYÈã£; éA
ã·© èLãcg@A°o ép¤u èL{g ·ÁÂã£; Lv|c dªv@AãÈ ë¤]vÈ

}©, pã«|© A±|ãWXFA° jXceÈã£; dÇ èLãid vA³XéÈé| ëa@A
ï·ȣ Aª·}© î[pWY§idã£; dÇ vAÌXÇ í^ig ·pLã¤cd évÁè
Aã]Xã£; dÇ C½§id ydÉª@ D§vã¥Ç èL©¶cd ëpA¥@A 붣A°@

 èAãÇÂã£; íÅe}© dãéÈ ·×cdã© vã]Xã£. 붧X| è¶Áà ¶°·
Çxg, AÁsch{v¡u d§vyu ñÇÅ èpãÃ@AopWXg!2.  épã£cg@CM|c dÉyd© ìe@Acédã[ e§Lp@Dc èdãX£èpÇpg, ·
§os@BXvÁÂgu, L¥ce¤ce© éj£ig·WX g¤e§ÖXvãÈè¶ã§ kA»Mé|
ñÇÅ Acédã«@A Lv| ¶ãdw[é¶ã¥Ç EÁÃ−¯° è¶Åv| íopce è¶
±@AãW[BÂg.3.  Francis  Xavier:  The  Man  and   his  Mission
ñÌu n«©, Õdã¤ãu éAãè|©, éÓ·|¤ã© íé|O A¼Acg@D ñ¿dopWXè

¶ã§ AYdcd évÁèAã°ãAc d§BÂã£: “RãÈÒjãÈFA°c èdãX£ig, sg
@BÃcd¶£A¯, du í©ªFA³@D èLÇÅ, du vÈ·|£ vÁÅu D[upcdã§X
Ç, 붣A³u RãÈÒjãÈu èpÂ èL{|c e§uq ¶§BÇÂÈ£. ñ©éªã§u Rã

ÈÒjãÈu èL{·@AopWXqÇ, ëÈcg íXFA±−y¯° èpã{@AX¹°¥Ç
éAã·©A°c d¤vWXvã@B, MªA° ïX@DvãÅ jãÇ ïce¤·WéXÇ.
 yÇÈ£ ë¶Á ¶½pWX ëéd v@A°ã©, ë¶ íY@AopW[, MªA¯ ï

X@Aop[u AãWM|ã© jãÈXid vB»M| ñµ¶ãÅ ¶£_opèdÇÅ ñÈ@D
c èd¥|·©ª”. èA㩪ceÇ íig ë¤L£, éd¶ãª|FA°@ AWX ò¤ã°vãÈ
 jÇèAãXA° éÓ·|§@D ¶¼FB}§id qÇs íµ¶ãŠ붣 ñ¿eÈã£. v

ÁèÂ㧠AYdce© 붣, “íopDeA±−¯° Mª ¶½pãWXã°£A±©, q¤ãuv
^£ ñÇ q¥¶ éL£id vÉd£A¯ í§@BÂã£A¯. ñFDu p¤ig Aã^op[u
붣A¯ ·p¦dvãÈ f|¶£A¯. sÉdvÁ íÈcdã¤ãAc fé|ã¤ãAc, die¤u w@

A¶£A°ãA¹¯° vÉd£A±Xw§ig ñÇÈ ·[·¡u, ì]X¶é¤! ñÌie§op
ãW[ 붣A¯ ·×|ce© èpã§igu. q¤ãuv^£A¯ vW[u í©ªãe§idã©,
sÂLv}A¯ ëȶ§u ju Lv|cd òÁçopã£A¯”, ñÇÅ ñ¿eÈã£.4.  èdÇévÁD@ AXÁA¤opDe}©,íµ¶ãÂãÈè¶ã§ AX© p|^ceÇépãg,
s|«Ç dã@Acdã©, épã£cg@CM|£A¯, jãAopWYÈcg@Dc èdÁéA 12 Béªã

xWX£ èdãª·−¯° ô§ xȶ@ B¤ãvce© ôg@AopWXã£A¯. 붣A°@
 AãopãÁÃ|g AÇÉév¥è|ÇÅ yY¹ èL{g, ëFB§id 鶩 í°FA]_@
éAã·ª (íXg, jãAopWYÈcg@D ë§Aãv}−¯° M@A«© í§@Du é¶

© did AÇÉc éd· éAã·«Ç LéAãd¤@éAã·ªãDu) ¶Lop[ce@èAã]Xã£A
¯. íid@ B¤ãvu, dÁépãg BÃcg¶o sÉd |ãce¤ v|vãA, 鶰ãFA]
_è|Ç èp|é¤ã[ ·°FDBÂg. ìe|ãÈ íidc éd· éAã·©, dÁépãd|
ìé¤ã@B|vãdã éd¶ãª|cg@D MÃg èdãª·−¯°, yg© épã£cg@CM|
c éd¶ãª|ceÇ ï¯±^opãA, vãdã éAã·© ñÇ èp|¥© ì}ÁÅ. éd·}

Ç AÁMª, Mª ì][A³@D yÇs ¶¤, èpãg v@A±Ç pã£¶}© ¶@Ao
pWY§idg. dÁépãg ëg ëAÁÂopW[ ëFéA AÇÉév¥}Ç Mª Aã^op[
BÂg.5.  éAã¶ã d]Xle ·Lã¤^è|Ìu n«©, épã£cg@CM|¤ã© éAã¶ã·©
ë½@AopWX nÁÅ@A^@AãÈéAã·©A¯, ì}¤@A^@AãÈ MªA°o pÁÃ

ò.éAq¥|ã©A£ pe¹ èL{g¯°ã£. Western Colonialism in Asia and Christianity
ñÇ n«© ñu.Y.éX·W, ¶¤ªãÁÂãM¥|£ Y.ì£.èdÓçÓã·Ç dA¶ª évÁé
A㯠AãW[BÂã£. “DÂidpWLu 1540 ydªãA¹u, éAã¶ãc f·© ëdÁD yd©

 ì]Y«§igu, ñ©ªã íig MªA³u ô½@AopWXÈ ë©ªg vÂig·
W.XÈ; éAã·©A¯ |ã¹u Md@AopW[, ë¶ÁÃÇ vÈkªFA³u d°¶ãXFA
³u, èp§upãÇv|ãÈ sg@ BÃcg¶c éd¶ãª|FA¯ vÁÅu ¶½pãWYXFA

° k£vã_@A ïpé|ãBcg@ èA㯰opWXÈ”. -
ígé¶ èdÓæÓã·Ç èL{e.6.  èÏÇv¤ã@BÉ vãdã dªvc éd¶ãª|u, íid@éAã·«Ç vÈkªceÇ
 xédã 멪g ôWY¡¯° íXceéªã AWXopWY§@BÂg. ïX@AopWX «
FAceÇ pDe, éd¶ãª|o p«rXceÇCé¼ vÂ@AopWY§opdãA ﯴ£ v¤

s EÅBÂg. ë½@AopWX Mª|é|ã, sÉd@A©ªé|ã zY¶@Du BÃcg
¶ èL|©y wA¹u p¼v|ãÈg. íFBªãig q¤ãÇÒ, ícdã«, Òèp}É
−¯° éd¶ãª|FA¯ yid| Mª¶½pãW[ vÈkªFA±Çxg AWXopW

[, ë¶, íMªA°¡u, p¼v|ãÈ é¶Å sÉdMÇÈFA°¡u èAã][
¯°È.
         15 ëce|ã|u peÈig

   pã]YéL¥}−¯° é¶ds¦O¶¤£ éAã·ªë½@Ao qè¤QO@A㤣A³

@D 50 ì][@Aãªu éd¶opWXèdÇÂã©, ëéd ë°·© 멪g év−u MÃ
g Aãªu, vªãot£ AXÁA¤}−¯° Apã¬O¶¤£ éAã·ªc d¤vWXvã@B
, ëid íXce© sÉdc dãvÒ éd¶ãª|cd ñ¿opo, épã£cg@CM|§@Dc éd

¶opWXg. pª ì][A°ãA íd íig@A¯ ñe£ig ¶idã−u, 붣A¯, d
uv·X ï|£id óé¤ãoq|ì¡dcd¡u j|¶QLAcd¡u ñe£cg kÁA í|ª
ãv©, yY·© épã£cg@CM|£ è¶Áà èp yYidg. Census     of   India

1961 (èdãDe 9, pDe 11)í©, q.éA. juq|㣠ñ¿gBÂã£: “èLÇÈ jA¥Ç ô§
pDe|ãÈ vªãot£, wAop¼v|ãÈèd㧠ð£. B.q.ydªãu nÁÂã]YÇ d
w» é¶du ñÌu sA»w@A e§@D层 ìM¥|¤ãÈ e§¶¯³¶£, dÇ Ñ·| A

ãªu y¿¶d¡u vªãot¥©dãÇ1 A½cdã£. vªãot¥Ç AX¹°@, Apã¬O
¶¤£ ñÇÅ sÉd£A°ãÈ Lupid§u, ëop§u du pãX©A±© épãÁᯰȣ.
1593í©, ìFBéª|£ sÉd Ïã£Î éAãWX|@ AWY|épãg, íµº£ èL½os

wDie§idg. ìÈã©, dÁépãd| í@éAã·©, e¤ã·X@ AWYXo pã_}Ç
ëuLu ñd¡u èAã]XdãA í©ª. MÁp é¶ªopã[A¯, p]X| éAã·©
A±−¯° ë¶ÁéÂã[ ôoq[A}©, wA Lãdã¤^vãAé¶ AãWM d§BÇÂÈ. è

LÇ nÁÂã]YÇ íÅe}© ô§ AX© èAãid±os òÁpWXépãg, Óãiédãu
AXÁA¤}© kªL¥¹ òÁpWXg. ëe©, Mce¤ é¶ªopã[A°@ èAã]X
h]A³u, íig@éAã·©A±© vW[év Aã^@EY| v]Xp@AÁA±Ç íYpã

[A³u Aã^opWXÈ. peÈãÂãu nÁÂã]Y© íie|ã¹@D ¶id épã£cg@CM
|£, dvg ìe@DYé|ÁÂFA±© ôÇÂãA, vªãot¥−¯° Óãiédãv ¶Lop[
ce@èAã]Xã£Aè°Çpg ¶¤ªãÅ AãW[u ï]v. ëid@ Aãª@AWXce©, ë

¶£A¯ wA¹u D¨¤vãȶ£A°ãA¹u, Mª ¶½pãW[@èAe¤ãÈ vÈopãFDA
°@ èAã]éXã¤ã¡w§idÈ£. Mª íig@éAã·©A°ë¶£A¯ d¤vWXvã@B
È£. éd¶ã¤opã@A±© DÃoqXop[u vªãot£@éAã·©, AXÁA¤}© í§id

g; ëd 16ìu nÁã]YÇ èdãX@Ace© épã£cg@CM|£ ë½cdã£Aè°ÇÅ
A§d âíXw§@BÂg”. ë¤Oop_}−¯° ¶¤ªãÁÅ ñ¿cdã]v¡X|è¶ã§
¶£, ô§ ë¤Oo q¤O¤ce© íµ·du ñ¿e}§opg MÃg D veorW[ èL
{e|ãDu. ñu.ë§^ãLªu ñ¿e| AW[¤è|ãÇé2 éj¤Y|ãA ·×|cd@ E

ÅBÂã£: “BÃcd¶£A±Ç ë½os èL|−@D, èLÇÈ, vªãot¥Ç Apã¬O
¶¤£ éAã·© ô§ eXvãÈ ñ[cg@AãW[. vªãot¥Ç íoèp¥| M¶Ç éAã·
©, dÁépãg¯° vÈ kªce© ëvie§@A·©ª. 16ìu nÁÂã]YÇ íÅe

¶¤}−FEX í@éAã·©, dÁépãd| Óãiédãu éd¶ãª|u í§@DwXce©d
ãÇ ëvie§idg. épã£cg@CM| Aªop]s ë½âopã°£A°ã−u, ë@Aãªc
e«§id 붣A³X| Lv|o p¤opã°£A°ã−u ëg jãLvã@AopW[, ëid

íig@éAã·«Ç ìe}Xce©, dFA¯ éd¶ãª|cd 붣A¯ AWYÈ£. íig@
éAã·©A°@ AãopãÁÂ, ·Ï|jA¤ ë¤L£, ¤ãv¤ã|£, vªãot¥−u éAã¶ã·
−w§id épã£cg@CM|£xg ôé¤ Lv|ce© ép㣠èdã[cdã£. édãÁAY@Aop

WX épã£cg@CM|¥Xw§ig, 붣A³X| jãL é¶ª@AãA p^| îW[cèd
ãA| 붣 èpÁÂã£. ìÈã©, dª@éAãWXo ép㥩 (1565) ·Ï|jA¤ ìW
M yAuve|¤ã© ¸»cdopWXgu, épã£cg@CM|£, du jãLé¶ª| x][u

èdãXFBÈã£A¯”. 1559í© ¤ãv¤ã|£ vªãot§@D ¶idã£. ì£.ñÒ.¶Wé¶3, “
Mª íé|O A¼AceȤã−u, êq¤ãÇÔÒ v¤qȤã−u jXcdopWX, èpãÅ@A
yY|ãd Aã¥|FA³@AãA Óãiédãu p^|vãA ¶@AopWXépãg, ·Ï|jA¤

ë¤L£, épã£cg@CM|¥Xu wA¹u juq@A èAã]Xã£. ëopYopWX vÉdé
j|cd¡u le|¡u BÃcd¶£A±Xu Aã^yY|·©ªè|ÇŠ붣A±© ô§
¶é¤ EÅBÂ㣔, ñÈ@ DÃoq[BÂã£. 맯wD Apã¬O¶¤£ éAã·© ñÇ n«

©, ñÇ.y§éAL yd«|ã£, “1566í© vªãot£, épã£cg@CM|¥Ç ¶LvãB@, éA
ã·© ë½@AopWXg. dÁAãªy¯° í@éAã·©, Ov㣠300 ì][A³@D yÇ
e§up@ AWXopWXg. p¼| éAã·«Ç Mª Mdid A©è¶W[A¯, dÁépãg

u sÉdcdãvÒ éd¶ãª|ce© Aã^op[BÇÂÈ”, ñÇBÂã£. ñu ë§^ãLªyu,
“qÇÈ£, p@e kÂid íig@A¯, íoépãg¯° éAã·ª vªãot¥©, évÁé
A Mª êp£ªãF h¤ce−¯° é¶èÂ㧠íXce©, p¼| éAã·«Ç íYpã[A

±«§ig ñ[@AyYidd@ èAã][ AWYÈ£. MÁp èLg@A©A°¡X| Mª
AÁA¯, ëidc éd¶ãª|ceÇ OÁÅO¶¥© íoépãgu Aã^op[BÇÂÈ”, ñÈ
èLã©−BÂã£. e§v}ª@ Apã¬O¤u Dupãqé×A vª£ (1982), ·.ì£.¤ãvLi
e¤ fàd¥Ç A§cd évÁéAã°ãAcd§BÂg. íido èp§u M¶Ç éAã·©, dÁL
v|u èLÇÈ}Ç é¤ãvÇ Acédã«@A ì|¥Ç vã±A}§@Du íXcdè|©

ªãu ﯰX@B}§idg. Óãiédãu dªvc éd¶ãª|cg@Dc èdÇsÂy¯°
íopDe}©, Mª MdÃ| éAã·© íYpã[A³u, ô§ ë§FAãWM|Ayu ﯰÈ
4
  . ·.pãªãupã¯, Journal  of  Indian  History  1986 (èdãDe  pDe 1-

3) ñÌu LQMA}© ñ¿e}§opdã¶g: “ò. èAèªWY évÁéA㯠AãW[u Mª
  XO ìdã¤ èL{eA±Ç q¤Aã¤u, vªãot¥Ç p¼| pWYÈu, 1674í©, éA
ã©èAã]Xã ë¤L¥Ç ì^}Çép¥© ë½@AopW[, ëdÇ íYpã[A¯ vW[

év ñQMÈ. ìÈã©, ¶ãdcg@AãÈ íidc dÁAã«A@ A§cg éA¯·@D¥|g. òè
ÈÉ© Mª A©è¶W[@A¯5, Apã¬O¶¤¥Ç p¼| AXÁA¤@ éAã·© 16ìu n
ÁÂã]Y© épã£cg@CM|¤ã© ë½@AopWXdc èd¥·opgXÇ, ëdÇ íYpã

[A±© Mª - MeªvãÈè¶ã§ ·jã|A£ ·@B¤Ûu ïWpX -
vªãot£ ì|£ vã±A}Ç p]^ vÈkªceÌ¯é° dÁépãgu Aã^o
p[BÇÂÈ. éAã·«Ç ñQL©A¯ vÁÅu ëdÇ h]A¯ yd«|È, 60 ì][A

³@D yÇ AX«© ëw»cdopWXdãA@ Aã^op[BÇÂÈ”6.


     dw¼A ë¤MÇ èdã©èp㧯 ì{¹cgÂ}Ç yÇÈ㯠í|@Dȧu, èL

ÇÈ íie|@ AªãLã¤@A¼AceÇ dÁépãd| í|@DȧvãÈ Xã@X£ ì£. jã
AÒ¶ãw,           Testimony    of    Religious   Ethos
ñÌidªoq©, 30.4.1990 éde}WX íigo pce¥A}© ò¿e| AW[¤}©, “

èLÇÈ}−¯° kȹ MÇÈFA°¡u, AÁA±© èpãÃ@AopWX dA¶Ápe
¹A°¡u A¶ÈvãA ì¤ã¡uépãg, 16ìu nÁÂã]Y©, épã£cgCM|¤ã© íi
g@ éAã·©A¯ èp§v°·© ë½@AopWXd 趱op[cgBÇÂÈ. wA y@B|

vãÈ Apã¬O¶¤£ éAã·©, épã£cg@CM|£A¯ ë½¹ jXce|épãg, ëdÇ p¼
v|ãÈ AWYXcd í¼ig, ìe}©, ëg Óãiédãu éd¶ãª|cdè|ãWY¡
¯° íXce«§idg. Óãiédãu éd¶ãª|ce−u, ì|£ vã±A}−u Aã^op

[u, éLã¼£Aãªcg Mª dA¶Ápe¹A¯, Apã¬O¶¤£ éAã·ª¡u, tupã¶
|¡u7 DÃoq[BÇÂÈ. Óãiédãu éd¶ãª|ceÇ B¼@D O¶¥−¯°gu, Mdi
d pDe¡vãÈ ô§ éLã¼£ Aãªc dA¶Ápe¹, Apã¬O¶¤£ éAã·«Ç jX¤ãÏ ·@
B¤Ûcdo pÁÃo épOBÂg. í@éAã·©, dÁépãg¯° íXcg@D 16ìu nÁÂã
]Y© vãÃ|g. íg ëéjAvãA v©ªopã (멪g v}©jãW[ yce|op yd«

|ã£) ñÇp¶¤ã© AWXopWY§@A@E[u. Óãiédãu éd¶ãª|o pDe}© BX@
Du 12ìu nÁÂã][ éLã¼£ A©è¶WYÇ MÂid pDe, éjwjãdÒ¶ãw}Ç 
ÏÈ@ éAã·ªopÁÃ@ DÃoq[BÂg”, ñÈ ñ¿e¡¯°ã£. ò. òAãup¤jãdÇ,

    Ô. éA.M¶oq¤AãLu í§¶§u8, íé|O A¼AceÇ ë§Wdid, ñ.é
ÛãÒèXÈo qÇpÁÃc, éd¶ãª|ceÇ B¼@DosÂ O¶¥−¯° A© ôÇÅ, 12
ìu nÁÂã][c dw» ñ¿cg@A±©, pãªã]Yop¤(|Ç) ñÇp¶¤ã© éjwjãd

O¶ãw@D ë±@AopWX k¶idu pÁÃo èpãÃ@AopWY§opdãA ñ¿e¡¯°ã£.
“vªãot¥© (íe© Óãiédãyu ô§ pDe) éjwjãdÒ¶ãw}Ç ÏÈ ìª|w
§idèdÇpd íid@ A©è¶W[vW[wÇÃ, èv@èAÇÕ}Ç dA¶Ápe¹A¯, éj

wjãd¥Ç Mªè|ãÇÅ (ëéjAvãA ë½·«§ig ëdo pãgAã@A) Mcdãz
§@D vãÁÂopWXd@ EÅBÇÂÈ. Mª ÏÈ MªA¯, Óãiédãu AÇÉ|ãvã
XceÇ p@Ace© sd@AopWXdãA¹u EÂop[BÂg”.  ë§Wdid ñ. éÛãÒèXÇ EÅu LãWM|u9 O¶¡¯°dã¡u, p¥Nª
È@D ïAiddã¡w§@BÂg. “éd¶ãª|ce© d㻶¤}Ç ¶XévÁD zª}©, dã

»¶¤}«§ig édãWXceÌ¯é° l]Y§@Du O¶£A±Ç A§FA© d°ceÇ é
v©¶¥L}−¯°è¶ã§ A©«©, ñW[ ¶¥A°@ èAã]X Mdid A©è¶WèX
ãÇŠﯰg. èLÇ (1924) qo¤¶¥ vãdu jãÇ vªãot§@D èLÇçidépã

g, ëg Aã^opWX íXceÇ ë§Béª}§idg. ëg, ì|¥Ç ë§FAãWM|Ac
g@D èLÇÅ, ï¥| ñ] íXopXé¶][u. èLÇÈ, A©è¶W[cgÂ, èdã©
èp㧯 ì{¹ ïd· A]Aã_opã°£ EÅu q¤Aã¤u, íid Md¹@ A©è¶W

[ dw½© í§opédã[, O¤yX|㣠éAã·−¯° Ecdã[¶ã£ (jX¤ãÏ£) Mª
@D yÇpãA ô§ èjãidã ·°@D ñ¥opdÁAãA ¶¥}« k¶idèvãÇÂc èd¥·
opdãAc édãÇÅBÂg. íid@ A©è¶W[@, A㪠ì{·Ç pY 11ìu nÁÂã][@

D¥|dãA@ Eªãu. lªB¥, êèp£ÇÜ©«© ﯰ íie|ã·Ç ë¤O@A©è¶W[
ëÃR¥Xw§ig qÇÈ£ BXcd dA¶«Ç q¤Aã¤u, èLÇÈ A©è¶W[cg
Â}Ç èdã©èp㧯 ïd·@ A]Aã_opã°¤ãÈ e§ è¶FéAãp¤ãµ, í@A©è¶
W[ ·@B¤v éLã¼Ç (12ìu nÁÂã][) Aãªce|èdÇÅu, íid k¶idu, M¶Ç
éAã·«© ñoépãgu Aã^op[u íig@AX¹°ãÈ jX¤ãϧ@AãA ë±@Aop

WXèdÇÅu èd¥·cdã£. íid@ A©, ëdÇ Mdid dÇv|ã©, ëdÇ ìe}X
ce© Aã^opX·©ª. év−FC¿u, ¶ª íXosÂFA±−u í§@Aé¶]Y| pD
eA³u í©ª. íid@ A© í^@AopWY§@Du ëÒe¶ã¤FA¯, í@A©è¶W

[@Do qÁpWX Aãªcd¶ ñÇpg vW[u juvã© éLA¥@AyYid èL{e|ãDu.
íg A][qY@AopWX Aãªce©, èLÇÈ èv}© pce¥A}© ﯰ¶ãÅ,
wA ì¼ce«§ig í@A© édã]Yè|[@AopWXdãÈã©, ëFéA ìe}© ô§

M¶Ç éAã·© í§idgu, ëdÇ íYpã[A±Ç xg épã£cg@CM|£, j¸ÈvãÈ
sÉdcdãvÒ éd¶ãª|cd@ AWYÈè¤Çpg èd¥|¶§BÂg. ·¶ãeopdãÈã©
vã£@éAã épãªã¹u 붧@D yid| ìM¥|£A³u EXo, sÉdcdãvÓo

pÁÃ, ¶§idcd@A ·dce©, ëÃ|ãv¡Xɧiddé| AãW[u”.


  vã£@éAã épãéªã·Ç Xup@Ad| LiédB@Aãv© òÁÅ@èAã]Y§@

BÂãè¤Çpdã©, íid ¶§idcd@A ëÃ|ãv, ë§Wdid éÛãÒèXÌ@Du èp
ã§igu. vã£@éAãépãéªã í©ªãv©, èdÇÉie|@ AXÁA¤}© sÉdcdãvÒ
¶ie§@AyY|ãèdÇpd 붣 ëÃ|·©ª; í@Ad}Ç wAop¼v|ãÈ d

A¶©A¯ |ã¹év, íie|cg^@ A]XceÇ évÁDo pDe}©, íie|ãè¶ÇÅ
DÃoqXopW[¶id pã£ce|ã 멪g ñèdÒÓã 멪g v£vvãÈ AªwÈã
·©, sÉdc dãvÓo sdcg¯°Èè¶Çpd¡u 붣 ëÃ|vãWXã£.15  èLÇÈ èv}© pce¥A}© ñ¿e|¶£, ì¼ce«§ig édã]Yè|[@
AopWXè¶ã§ A©, ëdÇ ìe}Xceéªé| í§idèdÈc d¶ÂãA ñ]_}§@B

Âã£; ìÈã©, ë§Wdid éÛãÒèXéÈã, í@A©, d¤ vWXce©, se| ëÒe
¶ã¤ce© Mdid kª}© í§opdã©, ëdÇ ìe}Xce© í©ªè|ÇÅ k
Ècgc d¶Å èL{e§@BÂã£. ï]vè|ÇÈè¶É©, í@A© éd¶ãª|ce© í§i

e§@Aé¶ yY|ãg. éAã·©A° ïXop¶£A¯, ëéd vÈ kªFA±© ñ¿os
u sg@AWYXFA±©, duvã© ï]Xã@AopWX éAã·ÁMd¹o èpã§WA° -
ë¶ BXopdã−u, p|Çp[cdé¶][èvÇ ñ]^cédã[u -
èp§upã−u p|Çp[cg¶ã£A¯. Óãiédãu éd¶ãª|ceÇ ëÒe¶ã¤ce−u,
O¶£A±−u, éAã·ÁAÁA¯ Aã^op[vãÈã©, ë¶ ëFéAdãÇ ë©ªg wA

ë§Aãv}© í§id¶ ñÇpéd Aã¤^u. ë§Wdid éÛãÒèXÇ év−u ñ
¿gBÂã£:
  “íid ì]Y© (1923), A©ªÂ@D Lxpce©, ì{¹@AãAc édã]XopW

Xépãg, ô§ íie|@ A©è¶W[ BXcdg; ëd |ã¤ã−u pY@AyY|ãd k
ª}©, ô§¶£ èLÇÈ èv}© pce¥A}©, éd¶ãª|u ô§ íig@éAã·«Ç
vÈ kªce© ëvie§opdãA ¶«¡Åce ñ¿eÈã£. íid ñ¿cdã°¤, ñoé

pãg ëid íXu BÃcg¶vã}ÁÅ ñÇÅ jãu éAWXã©, 붣 èp¥gu eAc
go épã}§op㣔. ï]v}©, íªFA}© Ô¥|@ BÃcd¶£A±Xu dãÇ éA
WX Ad| vã£@éAãépãéªã ì{ie§opãé¤|ãÈ㩠붧@DcdãÇ eAos

òÁpWY§@Du. 16ìu nÁÂã]Y©, épã£cg@CM|£ ¶Lop[ce·WX ëid í
Xcd íig@A¯ èdãX£ig ï¥v éAã¥|d ëªWM|op[ce, vã£@éAãépã
éªã¶@ A]zYcdÈvãAo qÇpÁŶdc d·¤, ë§Wdid éÛãÒèXÇ é

¶èÂg¹u èL{e§@AyY|ãg. g¤e§ÖX¶LvãA, 붧u vÁèÂ㧠Acédã«@
A@ BÃcd¶¤ãÈ ëÃR£. dãéÈ íª@A^u ¶Dcg@èAã]X sÉd íXu ñÇp
dc, dÇ̯ èAã]X kŶopWX v¤sA°¡u LãWM|FA°¡u, -

ë¶ 붧X| dÉopWX íÂv}|«© pFD èA㯰ãddã©, 붧X
| dÉopWX ïªA°ã·|@ A]é^ãWXXcédã[ èpã§idãddã© -
ë¶ÁÂ@ A][èA㯰ãv© du é¶ª| 붣 évÁèAã]Y§@BÂã£.  Óãiédãu éd¶ãª|yu ì|£ vã±A¡u, AXid 150 ì][@Aãªce©, p
ª y sgoq@AopW[c e§up@ AWXopW[¯°È. vªãot£ AXÁA¤}©

ñoépãédã íXFèAã]Y§id íig, ÏÈ, scd vdFA±Ç10 èdãX£sX| A
WYXFA¯ ë½@AopWXdÁAãÈ LãÇÅA° vÂ@Ac, e§Lpc dª¶£A¯,
ëve|ãA y|ÁMè|[cdã£A¯. íidc gos¤¹o p_, ydÇydªãAo épã£c

g@CM|¤ã©, Lãeè¶Ã èAã]X q¤ãuv^¤ã© sÉdc dãvÒ èA㩪opWXã£
ñÇ sÈAd| ï}£oq@Du p_é|ã[ í^@AopWXg. í@Ad@D vã
£@éAãépãéªã xg DÁÂQOvcd yY|ãg; 붧X| sÉdcdãvÒ, v}©A
° é¶WX|ãX ¶idè¶ã§ wéªLÈã© ñe£pã¤ãv© èA㩪opWX¶£.  éAã¶ã, éA¤°u, pã]YéL¥ vÁÅu dw¼Ace©, AXÁA¤o pDeA±«
§id éAã·©A° ë½cd êq¤ãÇÔÒ v¤qÈ£, XãwÉ@ v¤qÈ£ vÁÅu íé

|O A¼AceÈ£, 붣A³X| yÒ¬u ñe¥^A°·Xo, èpãg¶ãA ëeA
·½osXÇ èL|©pWX¶£A¯. éAã}© vÈ kªFA±Ç xédã ë§Aãv}éªã
, éd¶ãª|FA° ñ¿oq| 붣A¯, LãÇÅc dX|FA° ëeAvãA ·W[èL

©ª·©ª. ìÈã©, íie|c èdã©èp㧯 ì{¶ÃR£A¯, vPeA°¡u vÁÂ
yÒ¬u kȹ MÇÈFA°¡u ì{¹ èL{d ëéd·dvãA¹u, E£igu, BÃc
g¶c éd¶ãª|FA±© èL{|·©ªè|Çpgu ï]v. ídÁD ·ª@Aãȶ£A¯

èÏ£vãÉ| ëÃR£A¯. íie|@ BÃcg¶c éd¶ãª|FA°o pÁà 붣A¯ è
L{e§@Du ì{¹, íÇÌu èvã½èp|£@AopW[ ìFBªce© 趱¶¤·©ª.
íie|ã·−¯° 16, 17ìu nÁÂã][A±Ç èp§upãªãÈ éd¶ãª|FA¯, éAã·

©A±Ç íYpã[A°@ èAã]éXã 멪g ë@éAã·©A±«§id vÈkªFA
±éªãdãÇ AWXopWY§@BÇÂÈè¶ÇŠ붣A¯ ¶«ig EÅBÂã£A¯. 11  ô§ ñ¿cg zªvãÈ dA¶Ápe¹ ﯰg. ëe© Mª pDeA¯ sªopXãd
è¶ã§ èvã½}© 멪g sgv|ãÈè¶ã§ AWXce© Aã^op[BÂg. ëg, é
¶][èvÇé èpã{cdA¶ªc d¤·©ªè|È kŶopW[ ·[A}©, ëd

·°@D¶g ñe¤ãÈ Aã¥|év. ïdã¤^vãA, ë§Wdid éÛãÒèXÇ ñ¿e}§
@BÂã£: “épã£cg@CM| yd© ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯....sÉdc dãvÒ dÇ í©ªcd
- ëdã¶g, éd¶ãª|cd -

ô§ é|ãB}Ç éAã·© í§id vÈ kªceÇxg AWYÈãè¤ÇÅ èd¥·@BÂã£
A¯”. íg, vªãot¥© ô§ éAã·© í§id vÈ kªceÇxg ô§ éd¶ãª|u
AWXopWXdãAo, épã£cg@CM|é¤ vÈieÂig ôcg@èAã]Y§opdã}Ìu í

ikA»M| 붣A¯ yd© nÁÂã][@D@ èAã][épã{, í@DÁÂcdo sÉd
cdãvÒ xg Ovce}§@BÂã£A¯. ñµ¶°¹ ëLãdã¤^vãÈ ·×|u íg? épã£
cg@CM|§u, 붣A³@Du yÇ Ô¥|@BÃcd¶£A³u, B¤ãFAͧ@D ¶X@éA
¡¯° pãª¢«§id éAã·ª ïXcd èp§v|o sÉdc dãvÓæ@D ë±c
e§@BÂã£A¯. 뵺¥©, éAã·© íYpã[A°¡Xé|, ô§ BÃcg¶c éd¶ãª

|u, 17ìu nÁÂã]Y© íé|O A¼Acg ë§Wdid, éÏuÒ êèpËÔé|ã ñÇ
p¶¤ã© AWXopW[, íÇÅu AãWM d§BÂg (ëce|ã|u 10, ëY@DÃos 2 pã£
@A¹u). ë§Wdid ò.vce|ãÒ yidãXÇ (History  of  Christianity  in  India  -

- èdãDe 1), “pãª¢¥−u, ë§éA¡¯° vÁ v¤sA±Ç ¶½céd¶ãª|FA±−u
12
   Aã^op[u p¼v|ãÈ éAã·«Ç íYpãW[ ñQL©A¯ ídÁD LãÇÅ”, ñ
Çè¿gBÂã£. ñdÁD LãÇÅ? sÉdc dãvÒ éd¶ãª|FA°@ AWY|dãA è

L㩪op[u íXFA±èª©ªãw§id éAã·©A° 붣 ë½cd㣠ñÇpdÁAãÈ
LãÇéÂã?    èp]A³@èAe¤ãÈ¶¡¯±WX (dãvÔÇ jX¶Y@AA±© EÂopW[
¯°¶ãÅ) pª¶ÁÅ@Do sÉdcdãvÒ xg DÁÂQOvcd yY¡u. ìÈã©, 붣
íie|ã·© éAã·©A° ë½cdãè¤Ç DÁÂcd vW[u Ovcd yY|ãg. íg,

ë¶¤o qÇpÁÅu v¤qȤã©, Ov㣠9ìu nÁÂã][ ydªãA¹u, qÇÈ£, é
pã£cg@CM|¤ã−u, BÃcg¶ L¥ce¤ ìM¥|£A°ã−u èL{|opWXéd|ãDu.
붣 íie|ã¹@D ¶idãè¤ÇpdÁDc eXvãÈ LãÇÂãA@, éAã·© ë½os épã

Ç Aã¥|FA° ë¶é¤ èL{dãè¤ÇÅ EÃÈã−u, ëd jãu ï]vè|È òÁ
A ë¶M|w©ª.    èLÇÈ}Ç yÇÈ㯠ép¤ã|¤ãÈ Xã@X£ ì£.맰opã, ñ±v j|y
X| ô§ ëÃR£. í§igu, dw» ¶¤ªãÁÂã{¹@D Mª ¶¼@AvÁ èL{eA°
붣 dig¯°ã£. sÉdc édãv|㣠ñÌu 붧X| n«© (íe©, e§¶¯

³¶¥Ç e§@D¯ ô§ BÃcg¶ nèªÇÅ AãWX y|ÁM@BÂã£), èLÇÈ}©
sÉdcdãvÓæXÇ èdãX£sX| ñ©ªã vÈkªFA±Ç wAop¼v|ãÈ ë
Òe¶ã¤FA±−u |ie¤@ AÁA¯ A][qY@AopWY§opdãA 붣 DÃoq[BÂã

£. íido èp§QMÂos ¶ã{id A][qYosA°o pÁà 붣 ·¥¶ãAo épL·
©ª; íÇÅ í@AÁA¯ ñFD¯°Èè¶Çpd¡u E·©ª. ñdÁAãA ë¶ÁÂo
pÁÃ@ DÃoq[BÂãè¤Çpg ·°FA·©ª. ìÈã©, se| éAã·©A¯ AWXop
[yÇ, ëÒe¶ã¤FA±©, |ie¤FA¯ èpãÃ@AopWX íµ·d@AÁA° ¶@Aé
¶][èvÇÅ ìAv Lãce¤FA¯ ·ece§opg ï]v. L¥ce¤ce© ëéjAvãA

o èp¥gu jupcd@A ¶¤ªãÁÅopWY ìM¥|§u, épã£cg@CM| L¥ce¤ ìM
¥|§vãÈ AÒp£ Dè¤|ã, vªãot¥−u, èp¥|vª ﯱWX ëdÇ OÁÅos
ÂFA±−u, ò¤ã°vãÈ íYpã[A¯ í§opd ·¶¥@BÂã£. íid ë½¹@D@, D

§W[o qY¶ãdyu, Mªè|e£os vÈopãFDu èAã]X 붧X| èLãid j
ãW[ v@A°@ AãWY−u, AãÁÅ, v¼ í¤]X¡F Aã¤^u AãW[BÂã£. ì
Èã© ëéd Lv|u, vªãot£ AXÁA¤}© ô§ M¶ÇéAã·© í§iddÁAãÈ Lã

WM|cd¡u vÂyAvãAc d§BÂã£. Ïã£Î vã£@ èvãé¤Ò, dÇ n«©13Lendas

da                           India
·«§ig évÁéAã°ãA, “붣A³X| ·¼ã jãWA±© íig@A¯, dFA¯ M

ªA°, ò¤ã°vãÈ EWXceÇ éAãªãÛªcgXÇ èAã][¶ig, éd¶ãª|ceÇ
¶ã}ÁsÂcd§éA ¶idgu, ëdÁD v¥|ãd d§u ·dce© ëMªA° zÇ
Å y Cé¼ íÂ@D¶ã£A¯. íµ¶¼@Au, kȹ@èAWXã@Aãªce«§ig jXi

g¶§¶dãDu”, ñÌu ¶¥A°@ èAã[ce§@BÂã£. íµ¶¼@Au kȹ@èAWXã
@Aãªu ydªãAé¶, ëdÇ ìe|ãA·§idgu, AXÁA¤}© ëdÉXcdc dÁé
pãg épã£cg@CM|c éd¶ãª|u ì@B¤wcg·WXgvãÈ yd© M¶Ç éAã·

«© jXopgdãÇ. ·¼ã jãWA±© ·@B¤ÛFA°@, éAã·ª OÁà ñ[cgo
épã{, zª éd¶¥Ç A§¶ yÇpãA yuy d¤}Â@D¶gu h@D¶gév
íµ¶¼@Au. qÇÈã© AWXopWX í¤]Xã¶g éAã·«−u âíéd ·ÈyÂ

| íig@A¯ èdãX£ig ëÌL¥cg@ -
 BÃcd¶£A³u AÒp£ D¤|ã¹u é¶Å ñopY kÈcdã−u -
AXÁA¤}−¯° éd¶ãª|cg@A§éA ëid ·@B¤ÛFA° ñ[cgoépã{, ë

¶£A³X| èdãÇv|ãÈ zªcdãÈcg@D íµ·du v¥|ãd èL{¶ã£A¯.


   ì£.ñÒ.¶Wé¶14 ñ¿e}§opdã¶g: “épã£cg@CM| L¥ce¤ ìM¥|£

Aè°©ªãu e§chd£, dãvÔÇ A©ªÂ|c, dÁépãg, èLÇÈ@A§éA ô§
íXce© A][qYcddãA@ D¼osBÂã£A¯. Dè¤|ã·Ç Ad@EÁÅ í|ÁA}
© ñ±v|ãA·§@DèvãÇÅ; ìe jX¶Y@AA±Ç q¤ce|WL LãWM|ãA ë
¶£ í§iddã©, ëg y@B|cg¶yX|dãDu. íµ¶ãÅ LãÇÅ ñg¹w©ªãd k
ª}©, L¥ce¤t£¶vãÈ ë©ªg é¶Å·d kA»·È ëX|ã°FAãa¶g, y

¿v|ãÈèdÇÅ A§g¶g ìL¥| ï^£¶é| d§BÇÂg”.
                     DÃosA¯


1.  e§¶¯³¶£ BÃÒg LAcg@D yÇs ¶ã»id¶£ ñÇÅ íÇÂ| dw¼ÃR£

A¯ EÅBÂã£A¯. pª£, í¶§X| Aãªcd@ BÃÒg¹@D Ov㣠100 ì][A
¯, Mª£, 200 ì][A¯ yÁpWXdãA@ EÅBÂã£A¯.2.  Christianity in India - A Critical Study.


3.  The Rise of Portuguese Power in India.4.  íid ¶°ãAceÇ ¶XB¼@D@ éAãY}©, íMÅ AWYXu, Óãiédãu éd¶ã
ª| ë§FAãWM|Au ñÇ èp|é¤ã[¯°g. p¼v|ãÈ èLg@AopWX AÁA³

u, Aª é¶ªopãW[oèp㧯A³u ëe© í§@BÇÂÈ -
 멪g í§ig¶idÈ. 1990í©, íinªãM¥|¥Ç j]pè¤ã§¶£ zÇÅ y (
ï]v| vÂcg@AãW[u ·dvãAo èpãgv@A¯ ëÌve@AopW[ ¶id) ë

d̯ èL©ª ëÌve vÅ@AopWXã£. 1991í©, íin© 趱|ãÈgu, ñ¶§u
ïWèL©ªyY|ãv© ëg zXopW[, Lxpce© x][u eÂ@AopWY§@BÂg.
Óãiédãu éd¶ãª| ¶°ãAce−¯° èp㧯A°¡u, èLg@AopWX AÁA°¡

u ¶ce§@A@, Acédã«@A ëeAã¥A³@D ñµ·do p]pãÈ ï¥v¡w©ªãd
dã©, ëoèp㧯A¯ ïXÈY|ãAc dw¼Ac èdã©èp㧯 ì{¹cgÂ@éAã, ë
©ªg èLÇÈ ë§FAãWM|Acg@éAã ëAÁÂopXé¶][u.5.  Annual Report on Epigraphy 1923, Nos. 215 to 223.
6.  Ancient Temples of Tamilnadu.7.  ìÂãu nÁÂã]Y© vªãot¥«§id èL©¶u w@A ¶_A£, M¶éjLÇ èL
WY|㣠ñÇp¶¥Ç vA¯ tupã¶. 붣, ë¶°o sÉd£ RãÈLupid§@Dc
e§v^u èL{·@A ·§uqÈã£. ìÈã©, ëoèp] ë¶¤ LieopdÁD yÇé

p, í¶Ì@AãAc édãWXce© vª£ èAã{¡uépãg 뤶if]Y íÂidã¯. ë
¶³X| did, ë¶°c dAÈu èL{g, ñ−usA°¡u Lãupª¡u ô§ pã
È}© ¶cg@ Aãcg ¶idã£. vªãot§@D RãÈLupid£ ¶idépãg, èLW

Y|㣠ëido pãÈ| 붣yÇ ¶cg@ Ad|c èd¥·cdã£. Apã¬O¶¤
¤@ DÃcg RãÈLupid£ pãY| pãX©A¯ peèÈãÇé, ôµè¶ãÇÃÇ îÁÂY}
−u ëoèp]_Ç v¤^cg@AãA í¤FBo pãYÈã£. 붣 pãY yYcdgu, Lã

up«§id pãÈ è¶Ycgo, pÇɤ][ ¶|g MÅw|ãAo tupã¶ 趱¶
idã¯. dÇÈã© qÂoq@AopWX 붯, dÇ vA°ãB·WXdã© ë¶° v^@A
RãÈLupid£ vÅcg·WXã£. Apã¬O¶¤£ éAã·© ¶°ãAce© tupã¶@Du

ô§ dÉLike í§@BÂg.


8. Jain Inscriptions in Tamilnadu.9. Antiquities from Santhome and Mylapore.10.  Testimony            of   Religious  Ethos
 ñÇ AW[¤}© (íig jã±d») Xã@X£ ì£.jãAÒ¶ãw, vªãot¥© Mª è
p°cd p¼v kȹoèp㧯A³u, qÇÈvXid scd£ Mª¡u A][qY@

AopWXdãA ñ¿gBÂã£. éLã¼£ Aãªcg ·@B¤Ûu dÁépãg, èLÇÈ ë§FA
ãWM|Ace© í§@BÂg.11.  óé¤ãopã·−u, Mª ¶½pãW[ vÈ}XFA±Ç xéd, pª éd¶ãª|FA¯ A
WXopWY§@BÇÂÈ. é¤ãw© sÉdo rWX£, Óãidã v¥|ã vBé|ã£, Óãidã
v¥|ã è¤ãX]Xã, pã¦Ô© jãWX£Xãu, ª]XÉ© sÉdo pã© ìB| éd¶ã
ª|FA¯ í¶Áé ﯰX@Au. ícdã«}−¯° v¹]W AãÔéÈã·© dãÇ í
Ycg ë½cd ëoépãéªãéAã·«Ç xg èpÈY@W, dÇ e§vXcd@ AWYÈã

£. Òèp}É−u ícdã«}−y¯° éd¶ãª|FA±−u e§vXFA±−u Aã^o
p[u, èp¥gu ve@AoèpÅBÇÂ AÅos@AÇÉA¯ (Black
Virgins) ñÇp¶, ñBoe|o èp] AX¹°ãÈ íÕÒ vÁÅu 붳X| vAÇ,

éÛã¤ÔÇ MªAé°. íopWY|© l]Y§opdãDu.


12.  í¶, éA¤°ce© v©«|FA¤ã, p¨£, éAãAvFAªu, l¤ã^u, Lã|©, DÂ@è

A㯱@ èA㩪u ìB| ð£A±−u, dw»jãWY© e§·dãFéAãWY−u (íg,
 vãÁÂopWXè¶ã§ íig@éAã·©; pãe@BÃcg¶c éd¶ãª|u) ﯰÈ.13.  History of Christianity in India.


14.  The Rise of Portuguese Power in India.15.  dãvÒ pÁÃ| p¼v|ãÈ DÃos vã£@éAã épãéªã zªu 趱|ãBÂg.
붣 ïªAceÇ p©é¶Å jã[A±© p|^u èL{g DÃosA°c e¤WY|¶£.

붣 vãpã¥−¯° ô§ MÅ jA¤ce© dãvÔÇ ïX© sd@AopWXdãA@ EÅ
BÂã£. dãvÒ íÂid ·du pÁáu 붣 íopY@ Eᯰã£: dãvÒ duyX
| ìM¤vceÁD 趱é| í§id AãWY© ëv£ig q¤ã£cdÈ èL{gèAã]Y

§iddãA¹u, ë¶¤ OÁà v}©A¯ ò¤ã°vã{ í§idÈ ñÇÅu, ëoépãg v}
© é¶WX|ãX ¶id é¶XÇ ô§¶Ç õ£ ëup ñ{|, ëg dãvÔÇ ·ªãop@
Ace© pã{iddãA¹u, ëdÈ㩠붣 íÂiddãA¹u vã£@éAã épãéªã EÅBÂã

£. (ìdã¤u: èdÇÉie|ã¶opÁà 趱jãWYÈ£ DÃosA¯, dw»jãW[o pã
Xn© kŶÈu, dw»jã[ ë¤O, 1976, p@.282-284).
    v}©A¯ kÂid íXu ñÇpd@ BÃcg¶£A¯ v}ªãot£ ñÇÅ e¥cg

@ Eᯰȣ.
         16 ëce|ã|u peÈãÅ

   vªãot£ AXÁA¤}© M¶Ç éAã·© í§iddÁAãÈ ìdã¤cd@, AãQ

Ns¤cd éL£id, ìÂãu nÁÂã]YÇ L¶ ë¤LÈãÈ, ó|YA¯ AãX¶£éAãÇ
, âëéd nÁÂã]YÇ RãÈLupid£, peÈidãu nÁÂã]YÇ ë§^B¥jãd£
ìB| dw»osÉd£A¯, du pãX©A±© èdãX£ig DÃoqW[¯°È£. “vãM vã

du  èp°£^w jã°ÇÅ, èdÇÈ v¤FA¯ kÂid vªãot¥Ç v@A¯, AX
«© sÉd l¤ã[¶d@ Apã¬O¶¤£ pã£cg@ èAã]éX}§@BÂ㣔, ñÇBÂã£
RãÈLupid£. ôÇpg nÁÂã][A³@Do qÇ, épã£cg@CM|£ ¶iddÁD ô§

nÁÂã][ yÇs ë§^B¥jãd£, “¸Mopã¡u ëªA°@ èAã]X AX«Ç A
¤}−¯° éAã·«©í§@Du Apã¬O¶¤é¤” ñÈo pãYÈã£. íµ·§ sÉd£A
³u, AX¹¯ AXÁA¤}«§opdc èd¥·@BÇÂÈ£. í¶Ç, dÇ p@d£A¯ l

¤ã[¶d@ A][èAã]Y§opdãA, ëdã¶g AX¹¯ B¼@D éjã@B}§iddãA
RãÈLupid£ èd±¹ÅcgBÂã£. íÇÂ| kª íg¶©ª. 17ìu nÁÂã]Y©
·Ï|jA¤ ë¤L£A¯ ñ¿oq| sg@éAã·«©, AX«ÉÇÅu MÃg èdãª·−

¯° kªop¤oq© í如 évÁD éjã@B}§@BÂã£. 붧X| èAãY@Aupy
u, jie ·@B¤Ûyu, évÁD OÁÅ@ AW[趱}©dãÇ ï¯°È. íµ·d ëv
os, í@éAã·© í¤]Xã¶èdÇpd¡u, dÇ ìe vÈ}Xcd ·W[ ëAÁÂo

pWXè¶ã§ éAã·©, x][u, ëg yÇs éjã@B}§id ëéd eL| éjã@B}
§cd© EXãèdÇÅ ìAvLãce¤FA¯ ·eopdÇép¥©, íµ¶ãÅ AWXopWY§
opd¡u èd¥·@BÇÂg. AXÁA¤}© í如 éAã·© èA㯰ãe§ie§oq

Ç, RãÈLupidé¤ã, ë§^B¥jãdé¤ã, ëµ·du pãY}§@AyY|ãg. 붣A³
X| LãÇÅ, D EÂyY|ãdè¶ãÇÅ ñÇpédã[, sÉdc dãvÔÇ A©ªÂ
AXÁA¤}«§idèdÇ ¶ãdcd¡u dA£@BÇÂg.
         17 ëce|ã|u peéÈ¿

  sÉdcdãvÒ, ëYv|ã@AopWXè¶ã§ dOcèd㽪㱠ñÇÂã©, vª

ãot¥© 붧X| éd¶ãª|cd ëvcd AWYX@Aª ¶©−È£, eé|ãéAã
êèp£Èã]XÒ ì¶ã£. éAã¶ã·© ì©sA£@BÇ p_|ã°ãA·§id¶£ 붣. “
jÇÈXcd¡X| èjÃLã£id ¶é|ãeA£”, ñÇÅ ñÇ.êqéA£édã1, ë¶¤ ¶§

_@BÂã£. é¤ãvÇ Acédã«@A Lv|ceÇ éd¶A±© ëido p]s èjà m
¼|ãv«§idã© eé|ãéAã ëopYopWX¶£dãÇ. vªã@Aã·«§ig p|^vãÈ
Mª èL©¶id¤ãÈ ë£xÉ| ¶_A£A³XÇ ë¶£, 1517í© vªãot§@D ¶idã

£. 붣A³@D vã£@éAã épãéªã·Ç Ad|o épãªé¶, vªãot£ Ô¥|@
BÃcd¶£A°ã© épãÁÂopWX dãvÒ ï}£c e|ãB|©ªè¶Çpgu èd¥¡u. í
g, 붣A³@éAã, épã£cg@CM|§@éAã e§oe d§u P»kª|ãA í©ª. ñ

±e© ï^£M èA㯳u 붣A³X| dÇv@Du, ï}£ce|ãBA° ¶½p
[u 붣A³X| Lv|cg@Du ô§ e|ãAu2 éd¶opWXg. sÉd ÏãÈc d
·¤, vÁ詪ãc e§chd£A³év ï}£ce|ãBA¯dãu. íoépãg, épã£cg@CM

|¥Ç q¤édLvãB·WXè¶ã§ íXce©, sÉdc dãvÒ vW[u ñe£pã¤ã ·pc
eÈã©íÂigépãA ·W[·XyY¡vã? épã£cg@CM|§@D, vã£@éAã épãéªã
·Ç Ad|@ AãWY−u, óé¤ãopã·© õ¤ã}¤u ì][A°ãA OÁà ¶igèA

ã]Y§id sÈAdA°ãÈ pãÔé|ã édãév vÁÅu èd w¤ãD¬Ò édãév ñ
Ç (ªcfÇ èvã½) í¤]X¡u pÁà jÇD èd¥¡u. í¶, ë¤LÉÇ ìWA°ã
© ñÃ鶩 èAã][ dãvÒ èA㩪opWXdãA@ EÅu dãvÔÇ jX¶Y@AA±

«§ig vãÅpWX¶. íid ªcfÇ èvã½@AdA¯, P¥|ÉÇ Mª ¶½pãWX
ã°¤ãÈ sé¤ãBd£ 멪g èÏã¤ãÒe¥|Ç ô§¶Èã© dãvÒ èA㩪opWXdã
A (ô§ Ad}© îWY|ã−u íÇèÈãÇé ¶ã°ã−u) EÅBÇÂÈ. ô§ sé¤ãB

d£ ñÃ鶪㩠èAãÇ èd w¤ãD¬Ò édãév ñÇ Ad épã£cg@CM|§@D
wA¹u qYce§iddã©, í@AÁpÈ@ Ad| 붣A¯ 1513í−u, 1552í−u q¤
O¥cdã£A¯. 1523í© ë¶£A¯ âvªãot¥© A][qYcddÁD LãWM|u EÂé¶

íid òÁpã[. íid óé¤ãoq|@ AdEXo sÉdc dãvÒ, vªè|ãÇé sd@
AopWXdãA@ EŶdo pÁà 붣A³@D@ A¶ª}©ª. 붣A±Xu AXÁA
¤@ A©ª vW[év¡][. 1551-
52 ìu ì][@A㪠AWXce© épã£cg@CM|£A¯, M¶Ç éAã·«Ç ¶XsÂo

pDe}© í§ A©ªÂA°c eÂidã£A¯. ôÇé A§k ñ−us@EY§idg. A©
è¶W[LãÇÃÇpY   ígè¶ã§ éLã¼ ë¤LÌX|g. épã£cg@CM|é¤ã, ë
¶¤o sÉdc dãvÔÇ NX£A±èªã§¶¤ãA ëX|ã°FA]Xã£A¯. í¤]Xã

¶g A©ªÂ}© ô§ è¶]_ ñ−us@EY§idg. íg, í|ÁA|ãA è¶]_
 ¢d¤ãÈ dãvÓæX|dãAc dãéÈ âí§@Du! íid í¤]Xãu ñ−us@E[, L¥
Aã^−@AãA@, éAã¶ã¹@D ëÌopopW[, ëFéA íÇŶ¤ A¶Éopã¤ÁÅ

ëg j«igépã}§@BÂg.


  éd¶op[u p|Èí¶ d¤ãddã©, 1523í©, épã£cg@CM|¥Ç ïXv

}«§idè¶ã§ pã¼Xid AWYXceÇ ëÒe¶ã¤ce© ô§ pDe|ãA·§id z
ÇÂã¶g A©ªÂ|c édã][vãÅ eé|ãéAã êèp£Èã]XÒ éAã¤opWXã£.
yd«© 붣 vÅcdã£. íidc eé|ãéAã vÁÅu q¤ãÒêèp£Èã]XÒ, eé|ãé

Aã èªãè¤ÇéÓã ìB| z¶¥Ç p㶠ôosdª@ éAWX¶§u, sé¤ãBd§vãÈ
ë§Wdid ëÇéXãÉé|ã B© ñÇp¶£, eé|ãéAã¹@D ïd·|ãAo q¤ãÓæu,
èÓãè¤ÇéÓã¹u í§opã£Aè°È@ EÃc h]Y|dã©, eé|ãéAã í@Aã¥|c

e«ÂFBÈã£. 붣A¯ wA¹u AÖXopW[@, Aã«|ã}§idè¶ã§ A©ªÂ|c
édã]YÈã£A¯. ëgè¶ã§ LÉ@B¼v qÁpA©. vãª¶¤ y|ÇÅu pªÉ
©ªãv|ã©, íid ¸] é¶ª| ôg@B, í¤¹@AãA õ{idã£A¯. édã]Xop

WX íXu, vÅj㯠Aãª ¶¤ |ã¤ã−u A¶É@AopXãv© eÂiéd BXidg.
í¶£A¯, Rã}Å ëÇÅ x][u édã][dªc èdãXFBÈã£A¯. jig·WX
ñ−usc g]XFA¯, ApãªopDe, ygèA−us, ë§éA ¤cd@A pYie§id

ô§ vWpãÈ, ëeéªè|㧠èdãX ñ−us ìB|¶Á ëFéA Aã^ 붣A
³@D ëeA éj¤u qY@A·©ª. ëid M¶id v]_©,éA¤°cg í§upãªãÈ
gu, ô«¶ íª ¶Y¹X|gvãÈ dã@DyAu ôÇÅ vÂie§idg. 15 BÃcg

¶ nÁÂã][A³@Do qÇ, íidc dã@DyAu ëeL}@DupY|ãA, ëdÇ èL§D
íX趱}© pãgAã@AopWY§idè¶ã§v¤ îWY@Aãusí§idg. 4
  ëid ñ−usA¯ sÉdcdãvÓæX|¶é| ñÇpe© épã£cg@CM|§@D
íuy LiédAw©ª. í¶ éLA¥@AopWXqÇ, 趯±otW[A°@ èAã

]X NÈ L¶oèpWY}© ï¥| LXFDAé°ã[ ¶@AopWXÈ. í¶ÁéÂã[, éLã
¼ vÇÈÉÇ ñ−usA¯, ë§Aãv}ÁBXcd íÇèÈ㧠NXÉÇ ñQL©A¯ v
ÁÅu í§ D¼idA³X|¶ ìB|¶¡u ¶@AopW[, L¶oèpWY}Ç Lã

·, éAã¶ã·«§id ¶Ò¤ã{@D ëÌopopWXg. í§ ì][A³@Do qÂD, ñ
−usA¯ wA¹u j«ie§opdãA¹u, ëd@ A¶É@Aé¶][èvÇÅu A§e| ë
§Wdid, èp]Y|ãéXã, L¶oèpWY}Ç tWX ïXcdã£. ﯱ§id¶ÁÂ

ô§ v¤oèpWY@D vãÁÃ, 붧@Du, é¤ãW¥éAã 멶ãè¤Óæ@Du vW[év
èd¥idè¶ã§ ¤AM|vãÈ íXce© vÂcg·WXÈ£. L¶oèpWY vã|vãA v
ÂigépãÈdãA ñ]_@èA㯰opWXg. ì}Ìu, 1530í©, x][u ídÁAãÈ

éd[d© é¶WX èdãXFB|g. eé|ãéAã êèp£ÈãÇXÒ ë¼@AopW[, ë¶
£ é¤ãW¥éAã·Xu ¶ÁsÅceo épM|qÇ, éd¶ãª|cgo p«rXceÇ ëYé|,
¸^ãB·WX kª}© ëoèpWY A]èX[@AopWXg. íid MÃ| éd¶ãª|

év, vªãot¥© 1523í© AWXopWX yd© BÃcg¶c éd¶ãª|u ìDu. sedã
A@ A][qY@AopWX sÉdcdãvÒ A©ªÂ@A§B©, ëAÒYÇ v¤p éL£id
g·|¤ã© AWXopWX éd¶ãª|u íg. ë§Wdid, éÛãÒèXÇ, “1532(3)í©

, épã£cg@CM|£A¯ vªãot£ A©ªÂ}© A]Xg.........sÉdcdãvÔÇ édAop
De|ãA í©ªè|É©, sÉdcdãvÓæXÇ EY| ñ©ªãc èdãX£su ëÁÅoép
ãÈdãAé¶ édãÇÅBÂg”, ñÇè¿eÈã£.  sÉdcdãvÒ èdÇÉie|ã¹@D ¶idãè¤Ç Ad|c, dãéÈã 멪g
épã£cg@CM|£ jXce| ì{¹c édã]X©A±Ç ìdã¤ceÇép¥éªã 멪ãv

©, éÛãÒèXÇ òÁÅ@èA㯳BÂã£. q Acédã«@A ëÃR£A°o épãªé¶
붧u , 1892í© ¶£@CÒ pãª¢¤ã© í|ÁÂopW[, 1916í© e§¶ãFE£ ë§W
did èp£Èã£YÈã© q¤O¥@AopWX épã«|ãÈ sÉdcdãvÒ pãW[ 멪g

 ¤opÇ pãW[ ñÇ h]Y«© M@B·WXã£. yup, sÉd éÓ·|£ A©®¥
}Ç, L¥ce¤ ì¤ã{M@ A¼Acg yÇÈ㯠í|@DȤãÈ, ë§Wdid èÛ¤ãÒ,
1953í©, sÉdcdãvÔÇ A©ª vªãot¥© í©ªè|Çpdc, dãÇ òÁpd
ãAc èd¥·cdédã[, ëdÁD yÇép, The  Aravidu  Dynasty  of  Vijayanagar
ñÇ dÇ n«©, Mª p¼v kȹoèp㧯A°@ A][qYcddãAo épã£c

g@CM|£ EÅu èL{e, “épã«}Ç ñ©ªã ëuLFA°¡u èAã]X wA¹u è¶
±opX|ãÈ évãLY”, è|ÇÅ ¶«¡Åce¡u ñ¿e¡¯°ã£. íg wA¹u ï]
v. 1533í−u 1543í−u eé|ãéAã êèp£Èã]XÒ did LãWM|FA¯ ìdã¤t£

¶vãÈdãA, j¸È Acédã«@A£ òÁÅ@èAã]Xg, 붣A±Ç ëöã]v ëe
L|FA±© ôÇÅ. ëid LãWM|FA¯, épã£cg@CM|¥Ç Aãªcg@D yÇép 
vªãot£ BÃcg¶vã@AopWXdãA ô§ ·éjãd ¶¤ªãÁ¡u ﯰX@B}§@B

ÇÂÈ.


    sÉd êq¤ãÇÔÒ éÓ·|£, 1545í© vªãot§@D ¶idépãg, eé|ãéA

ã êèp£Èã]XÔÇ LãWM| ëÃ@A|o pYcg·W[, ëg pÁÃé|ã, 멪
g 붣 ¶^FB| p¼v kȹo èp㧯A°¡u, ë@A©ªÂ|o pÁáu
ñg¹u E·©ª. í§igu, 붧X| ¶¤ªãÁÂãM¥|§u, íé|O A¼Acd¶§v

ãÈ ë§Wdid Ïã£Î ×æ¤ãv£6, íé|O A¼Ace鴂 sÂopAWXãÈ pDcdã¡
u yÂv|ã©, 멪g 뵶ãé jX@AãddÁAãA èÛ¤ãÓ@ A[v|ãA ·
v¥Mcg, ëido p¼v kȹo èp㧯A³u, eé|ãéAã·Ç ëÃ@A¡u ìd

ã¤t£¶vãÈdãA ñ]_ ñ¿e¡¯°ã£.


    ¶ãdceÇèpã§W[c eé|ãéAã·Ç LãWM|u e¥cg@EÂopWXd©ª ñÇ

é ¶cg@èAã]Xã−u, íid@ A][qYos pÁÃc èd¥·@AopXãd LãWM|
ãAé¶ (ëg Lãce|vÁÂdã}Ìu) 붣 í§ie§opã£. wA kL|vãA, ëido p
¼v kȹoèp㧯A¯, e§Lp@D ·§opvãÈ évãLY3è|Ìu p¼u v¤

pè|ãWY|¶dãu. íie|ã·© sÉdcdãvÒ AW[@Ad ñÇ n«© é¶doq
¤AãÖ, ëidoèp㧯A¯ |ã¹u éAã¶ã·«§ig èAã][¶¤opW[@, Aã«|ã
}§id A©ªÂ}© ¶@AopWX¶ ñÇBÂã£. év−u, íid@ AW[@Ad, Ô¥

|@ BÃcd¶¥Ç pãX ¶Y¶ce−¯° èp¨Úév (be
ruhme) (ídÇ èp㧯 ñÃ鶪㩠ñÇpg) ñÇpd ñ[cg@èAã][, e§ch¥
Ç èAãª}© q¤ãuv^£A°c èdãX£sp[cg¶dÇèpã§W[, ëèLã©ª
brahmin (q¤ãuv^£) ñÇÅ vãÁ÷WXã£Aè°Èc èd±¹p[cgBÂã£. íµ¶ã
Å éA¤°cg v¤q©, óé¤ãoq|@ AÁpÈ@Ad|ãÈ èd w¤ãD¬Ò édãév ôÇ

Ã^@AopW[ (íid@ Ad}© sÉdc dãvÒ ô§ Mª ¶½pãWXã°¥Ç îW
Y|ã© èA㩪opWXdãA ¶§BÂg), ë@Ad}−¯° îWYè|Çpgu kȹ
MÇÈoép¼¡u vW[u d@A¶cg@ èA㯰opWXÈ.  épã£cg@CM|¥Ç p¼v kȹo èp㧯A¯ ï]v|ãÈ¶dãÈã,
멪¶ã; èdÇÉie|o sÈAd, ¶¤ªãÅdãÈã, í©ª|ã, ñÇ éA¯·, èL

ÇÈo ép¤ã|£, ëoèp㧯A°c dÉopWX v§cg¶QLã£id LWX ì{¹
(forensic) ks^£A±Xu p¥éLãdÈ@AãA@ èAã[cdqÇép, yY¶ãÈ ·X
|c d§u. ìÈã© sÉdc dãvÔÇ ñ−âsA°c eé|ãéAã êèp£Èã]XÒ v

ªãot¥© édã]Yc édY@ èAã]Y§@A, ë¶, ícdã«}©, ì£WéXãÈã·
−¯° dªvc éd¶ãª|ce© ïÂFB@ èAã]Y§idÈ ñÇpdã©, ëopYè|ã
§ jX¶Y@A wA|ãA ìB·[èvÇpd 붣A¯ ëÃie§@A@E[u. ëid ñ

−usA¯ éXãÈã·© 1258 yd© í§@BÇÂÈ. ëdÁD yÇ Mé|ãÒ, B¦Ò, ñèd
ÒÓã ìB| ð£A±«§idÈ. íid ñ−usA°o pÁÃ| L¥Aã^© ëÃ@A|
, ì£WéXãÈã·© ì|£ 1566í© è¶±}WXã£. ñÈé¶, épã£cg@CM|£ vªã

ot£ A©ªÂè|ãÇé í§iddãA@ AãWY| ñ−usA¯, kL|vãAo sÉdcdãv
ÓæX|¶|ãA í§@A yY|ãèdÇpdÁD ígé¶ LãÇÂãBÂg. íid@ DÃoqX
cd@A@ A][qYopo épã£cg@CM|£A¯ ¸¤op]pãÈ pãFB© A§e}§op

dãAé¶ édãÇÅBÂg; ëdÈã©dãÇ, p¼v kȹoèp㧯A¯ 1525í© Aã^
ãgépã{, 1530í© ë¶}§id íXu x][u A]XÃ|opWXgu -
ñ−usA³u, ô«¶ íª épãÇ ¶Y·ªãÈ (íie|ã·© ô«¶ v¤év BX

|ãg!) dã@DyAyu ô§ MÅ èpWY@D vãÁÂopW[c, éd¶ãª|ceÇ ¶½pãWY
XèvãÇé tWY ¶@AopW[, ëdÇ Lã·|o sé¤ãBd£ ¶cg@
èAã]Xã£.  1523í© AWXopW[, Óãiédãu 멪g Óãiédãu èd vªãot£ ñÌu
èp|¥XopWX ícéd¶ãª|u, qÇÈ£ ·¥¶ã@AopW[, ·Òd¥@AopW[, ëg
Apã¬O¶¤£ éAã·ª ì@B¤w@Ac èdãXFB|g. ô§ éAã·−@èAe¤ãAc éd¶
ãª|cd@ AWYo qÂD, ë@éAã·ªé| ñ[cg@èA㯳u ígépãÇ Aã¥|

cd@ BÃcd¶£A¯ èL{dÈè¤Çpgu, í|Ç Aãªu ¶¤ M¶Ç éAã·© ï}£
dãFB}§idèdÇpgu (Mª£ 1566 ¶¤ ñÇBÂã£A¯), vªãot£ íig@A¯, í¤
@AvÁ Acédã«@A L@e|, ñµ¶°¹ f¤cgXÌu, èpãÅvé|ã[u d[cg

¶idÈè¤ÇpdÁD LãWM|ãA ﯰÈ.


  épã£cgA© ë¤LÉÇ é¶][éAã³@B^FAo, épão, 1606ìu ì]Y©,

Óãiédãu èd vªãot¤@ éAã¶ã·Ç évªãe@Ace«§ig q¥cg, Oé|
L|ãÈ Lv| ìWMo p¤opãA èL{dã£. x][u éd¶ãª|u ·¥¹p[cdopW[,
ëFéA ô§ ì|£ k|w@AopWXã£. 1893í©, í@AWYXu ì|¤ã© íY@AopW[

, ëid íXce© dÁépãg¯° E£vãX MÁpopã_ (Gothic)¡XÇ ô§ éd¶ãª|
u ñ¿opo èpÁÂg. íµé¶ª 1896í© t£ce|ãB, v@A±Ç ¶½pãW[@D ë£o
p_@AopWXg.  1952í©, èLÇÈ vªãot¥Ç ép¤ã|£ ìWMo p¤osc e§¶WXA ë
v@AopW[, íie| v¤s¶½|ã°£A±Ç ép¤ãd¤¹ e¤WX−@Do qÇ, épão,

pÇɤ]Xãu p|Ò, ÓãiédãwÇ éd¶ãª|c dDkª| pÔ«Aã éAã·ªãA
  (Basilica) ï|£ceÈã£. éd¶ãª|ceÇ íid évÇvopãWXã© p|èÈãÇ
Åw©ªè|ÉÌu, ëg ép¤ã|§@D Mª ¶½pãW[ L−AA°c d§¶dãD

u. eé|ãéAã êèp£Èã]XÒ A][qYcd p¼v kȹoèp㧯A¯ íÇÅu
ícéd¶ãª|ce«§@BÇÂÈ. í§usc dã@DyAyu Apãªcg]XèvãÇÅu, s
Éd êq¤ãÇÔÒ éÓ·|£, sÉd íÓèp©ªã, sÉd ·ÇèÓÇÃé|ã vÁÅu è

vã¤ã@éAã ï}£ce|ãBA±Ç p¼v kȹo èp㧯Aé°ã[, ëopu ¶@D
èv㧠ï]Aªce© ¶@AopW[¯°È. éAã¶ã¹@D ëÌopopWX è¶]_Â
ñ−us@E[â í§id sÉdcdãvÒ A©ª Aã«|ãA·§opgXÇ, íÇÅ A¶É@

AopXãg épã{·WXg; ìÈã©, í¤]Xã¶g sÉdcdãvÒ A©ª vW[u |
ãce¦A£A³@Du p|_A³@Du AãWXop[BÇÂg. ëe©, eé|ãéAã·Ç A][
qYosA°ãÈ ygèA−uscg][, èdãX ñ−us -
   ïcédLvãÈ ïe¤Md© èAã]X M¶oso pãÈ -
 ìB|¶ ¶@AopW[¯°È. ì}Ìu, Óãiédãw−¯° ñ−usA±Ç kª í

cgXÇ yYig·X·©ª. éd¶ãª| LãÇÃd» èp|Á ì£WèXãÈã ñ−usc
 g][u éd¶ãª|ce−¯°g. íg, 1953í©, Aã£YÈ© eÒèÓ¤ãÇ (e§chd¥
Ç ¶ª@A¤cd 붣 èAã[FA´§@D@ èAã[cdqÇ) ñÇp¶¥Xw§ig èpÂop

WXg. ì£WéXãÈã jÇèAãX| òÁÂèdÇpg, du èpãÅoq−¯° épã£c
g@CM|o p¼vo èp㧯A¯ |ã¹u ï]v}© sÉdc dãvdÓæX|¶ ë
©ªè¶Çpd ôcg@èA㯶éd|ãDèvÇpd vÈe© ¶cgo, sÉdcdãvÔÇ

   ï]v|ãÈ ñ−us dÇ èpãÅoq«§opdãA, Óãiédãu éd¶ãª|ceÇ sé¤ã
Bd£ èp§v pã¤ãWY@èA㯰ªãu.
                    DÃosA¯


1.  St. Thomas the Apostle in Mylapore.


2.   BÃcg¶ ¶½pãWY© v|vãÈ ·Èy ¢Aã¥ÒW (jÇÃE© ñÇ èp

ã§°@ èAã]X Bé¤@AèLã©) ìDu. íé|O·Ç ïX−u ïe¤yu -
   è¤ãWY|ãA (ëopvãA)¹u e¤ãWL ¤ÓvãA¹u (wine) éd¶Ì@D ké¶e@Aop
[¶g, ï]v|ãÈ e|ãAèvÈ@ A§dop[BÂg. íé|Oé¶ã[ èdãX£s èpÅu

LXFAãA, íoèp㧯A°@ EWXceÈ£ ï]p£. j[@Aãªce© íLXFD@D@
D¼id|c eÇpg (eating                    the
baby) ñÇ èp|¥§idg. ·ÈyÂ}ªãÈ j¤vãwLu ï]au ôé¤ Lv|u, ï

ªAceéªé| BÃcg¶u vW[udãÇ.


3.  sÉd ÏãÇ, é¤ãw© ñ]^}«W[@ èAãe@A¶@AopWXdãA¹u, 붣

ëe«§ig doqcg·WXdãA¹u ô§ Ad¡][. vÁèÂ㧠Ad, 붣 ñµ¶ãÅ
 ·×u ë±@AopWX㣠ñÈ@ EÅBÂg. sÉdcdãvÒ vª}−¯° épã£cg@C
M|c éd¶ãª|ce−¯°è¶ã§ õ·|u ·×w§id B]^cd@ èAã]X¶¤ãA
ë¶¤ Mcd¥@BÂg. ìÈã©, 붣, ëéjAvãAc dÇ íÅe@Aãªcd ñêépÓ
Ô© A½cg, zoqÇ Aã¤^vãA ëFéAé| íÂie§@A@E[u. ñW¶£[ BopÇ

(The      Decline      and     Fall  of  the  Roman
Empire) ñ¿gBÂã£: “èdãÇv@Aãªcg ï}£ce|ãAFA±Ç Lãce|@ EÅA°
¡u ï]v|¡u yÁÃ−vãA ôg@Bc d¯±|g, í|ÁA|ãÈèd㧠d¶Âã©

kA»iddãDu. 4, 5ìu nÁÂã][A° éL£id, e§Lpc èdãX£pãA ñ¿e|
¶£A¯, 붣A¯ Aãªce| y¤]Lv}A³@Du, Mª ¶½pãWXã°£A³@Du ñ
e¤ãAc, du íd|FA±© ñ±e© í^@D·@A·|ªãd è¶Ã|¡u, é¤ãu jA¤c

g@ DÁ·|© j[¶£A¯ ëéd ë°·© èAã]Y§iddãA ñ¿gBÂã£A¯.....A©·|
ö㰤ãÈ ì¥èÏÇ, dÇ pYopã−u, ëÌp¶cdã−u BÃcd¶£A±Ç L¥ce¤c
do pÁà wA èj§@AvãAc èd¥ig ¶ce§idã£. 붣, ï}£ce|ãBA±Ç ñ

]_@A A_LvãÈd©ªè¶ÇÅ wA ïÅe|ãA èLã©−BÂã£. é¤ãwÇ wDe
|ãÈ A©ªÂA±«§ig ñ[@AopWX p¼v kȹo èp㧯A³@D¥| ï}£
ce|ãBA±Ç èdãDe ¶¥L, pª éd¶ãª|FA±© D k¤oq, ë¶ÁÃÇ Lãd

ÈA°o pª AÁpÈ@ Aã·|o sÉdc èdãDeA±Ç ïWèp㧰ãA í§@BÂè
dÇpd k¨q@A 붧X| LãÇÅ ¶«v ôÇÅ vW[év épãgvãÈg”.4.   eé|ãéAã êèp£Èã]XÓã© A][qY@AopWX p¼v kȹo èp㧯
A¯, 15 ëY 2 ëFDª ì¼ce© édã]Y@ Aã^opWX¶; ìÈã©, A©ªÂé|
ã ï|£id vWXce© (íid@ AXÁA¤}Ç y¿ l°ce©, ígè¶ãÇé ï|£id

vWXce«§opdã©dãÇ ëFD éAã·©A¯ AWXopWXÈ) í§@BÂg. ëg î¤@
AM¶X¶g 멪g v¼@Aãªce© d]`£ ï¯é° èp§D¶g vÁÅu pª s
·}|© ·×|FA³u, íX·|©s ·°@AFAé°ã[ ñ]_opã£@A é¶]Y|dã

BÂg.


5.  Journal of the Asiatic Society of Bengal 1923.6.  Francis Xavier: His Life, His Times.
7.  ì¶^FA°o épã«|ã@D¶g épãªé¶, Lv|op¼v kȹo èpã§WA
°¡u épã«|ã@D¶g, é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp}Ç wAo p¼v|ãÈ

v¤s ¶¼@AvãAé¶ í§ig¯°g. wAo q¤pªvãÈ p¼v kȹo èp㧯, í
é|O·Ç L¶oépã£¶è|ÇÅ LãWY¡¤@Aop[u épã«cg_, \¥É© í§o
pdãDu. ìÈã© wD¶§¶ã{ d§u épã«|ãÈ p¼v kȹoèp㧯, sÉdo

rWX£, MÂ}© AWXopWY§iddãA LãWY¡¤@Aop[u LFB«é|. ëdÇ
í§usc gA¯A°, ë¤L£A³@Du, èL©¶id¤ãÈ ·O¶ãMA³@Du épãovã£,
ëeA ·ª@D ·ÁŶidã£A¯. ìÈã©, íid LFB«|·X ëeA é¶Y@A

|ãÈ ·×|u, ëdÇ sAopXu, e§¶]^ãvª ¤v^ãM¤vceÇ ÓQM
 The           Mountain           Path
(Ï|ie vª£, 1992)}©, ëdÇìM¥|£, é¤ãy@Do sÉd |ãce¤ èL{g¶idq

Ç q¤O¥@AopWXdãDu.


8.  BÃÒg LAu 222@Du 235@DwXé|, íid ñ−usA¯ íie|ã·«§ig ñè

dÒÓã¹@Du, qÇs ëFB§ig Mé|ãÓæ@D 1144ìu ì]Y−u, 1258í© ëFB
§ig ì£WéXãÈã¹@Du vãÁÂopWXdãA@ EÂop[BÂg. dãvÔÇ jX¶Y@A
A±Ç q¤Aã¤u, ñ©ªã ñ−usA³év, ë¤LÇ vÒdã}Ç Ñ·| Aãªceéªé| è

vÓèpãéXw|ã¹@D vãÁÂopWXÈ. íid ñ−usA¯ëéjAvãA ñèdÒÓã·©
édãÁÂu èpÁç@A@E[u. ñµ¶ãçoqÌu, ApãªceÇ y¿v¡u 1566í© ì
£WéXãÈã·©dãɧidg. ëoépãgdãÇ, ëdÌX| L¥Aã^© ïÅeopãW[

ëÃ@A| ì|£ 趱}WXã£. ñÈé¶, 1523í©, épã£cg@CM|£A¯ A][q
Y@A@ EY|dãA vªãot¥© ñid@ Ap㪠ñ−usu í§ie§@AyY|ãg. vÁÂ
ñ−usA°o pÁÃ| ï]v¡uíµ¶ãéÂ! ìÈã©, ë¶, ëid@ Ap㪠ñ−u

po épã©, ì|¥Ç ëÃ@A}© DÃoqXopX·©ª.
         18 ëce|ã|u peèÈW[

  èLÇÈ}−u ëdÇ OÁÅosÂce−u, épã£cg@CM|£ sÉdcdãvÓc

èdãX£sp[ce| Óãiédãvc d·¤ jãÇD íXFA¯ ﯰÈ. ydªã¶g, vª
ãot§@Dc èdÇévÁB© 4 v©A¯ èdãª·©, LdãoépWX}−¯° ëX
|ãÁÃÇ èdÇA¤}−¯° MÇÈvª ñÈop[u MÅ AÁDÇÅ. “Acédã«@A£

vÁÅu Acédã«@A£ 멪ãd¶£A±Xé|¡¯° p¼v|ãÈ v¤sèL{e, e§c
hd¤@ èA㩶dÁD ﯴ£ ë¤LÇ, vAãéd¶ÉÇ ëvL£A¯ y|ÇÂépãg,
붧@D ë±cdg (èLÇÈ}Ç) íopDeè|ÇÅ èp§v¡XÇ EÅBÂg...............

.....ë¤L§@D wA¹u ·§opvãȶ¤ãA·§id dãvÒ, íigo sé¤ãBd£A±Ç h
][dªã© ëvL£A¯ fWY| eWXFAã¤^vãAc, dÇ veosw@A ï}¤}¼
@Du ëpã|ce© ñoépãgw§idã£.......... ë¤L£ í©ªãdépãg, e§chd¤ 붧

X| í©ªceéªé| èAã\¤vãAo pªy jXce|dãAè¶ã§ ¶Y¶@EÅ ï]
[. éd¶ÉÇ èp§v| íÇÌu Mª Aãªvã¶g évÇvop[cgu èpã§W[
c, du ï}¤@ Aãcg@ èA㯶dÁAãAc dãvÒ, íid MÇÈvª}−¯° ¶Èo

pDe|o sA«XvãA@ èAã]X㣔, ñÇÅ ë§Wdid èÛ£vÇ èdÓçÓã ñ
¿e}§@BÂã£.1  Lãe|c èdãX£sp[cgu íid@ éA¶ªvãÈ Ad, íé|O A¼AceȤã©
A][qY@AopW[, ë§Wdid èdÓçÓã·Èã© ëq·§ce èL{|opWXg,
èLÇÈ@Dc dÉopWXè¶ãÇÂãDu. ídc e§upce§up@EÅu q¤O¤FA

° ¶cg, í@Ad@D íig@A±Ç ìd¤¶ 붣 kŶ y|−BÂã£. ìÈã©,
MÇÈvª vÁÅu sÉdcdãvÒ èdãX£pãÈ q vÈ}XFA°o pÁáu, í
ig v¤sA¯ é¶ÂãÈ¶è|Çpédã[, épã£cg@CM|§X| v¤sA°@ AãWY

−u wAo p¼v|ãÈ¶¡vãDu.2 MÅ DA¡u, l¨ÁÅu, v}«Ç pãdO¶[A
°¡FèAã]X MÇÈvª, y§AÌ@Do sÉdvãÈè¶ã§ íXèvÇÅ íig@A
¯ jusBÂã£A¯. ëFB§id LikeA°o épã£cg@CM|£ ëAÁÃ| qÇȧu, í

igoèp]v_A¯ ëFéA èLÇÅ ¶§¶g ¶¼@Au. 1551í©, jvg ìé¤ã@B| ë
ÇÈ éd¶ãª|u, ëid@ DA@A§B© AWXopWXg. l¨ÁÅ@A§B© í¤]Xã
¶g éd¶ãª|cd íé|O A¼AceÈ£ AWYÈã£A¯. íÇÅ, í@AWYXFA±Ç M
Å pDeA¯EX ëFB©ª. dÁépãg ëFD¯° j¸Ècéd¶ãª|u AW[¶dÁAãA

, Mª ¶§XFA³@D yÇ, ëid vÈkªFA¯ è¶Y¶cgc dA£@AopWXdÇ
·°¶ãAc, èdã©èp㧯 ì{¹@AãÈ LãWM|yu ë½@AopW[·WXg.   ë¤LÉÇ ìWA¯, sÉdcdãvÒ DA}«§opd@A]Xgu, 붣 ëd
·W[@ B°up é¶]Y|dã}ÁÅ. év−u èdÁéA í¤][ v©A¯ èdãª·
−¯° èp¥| vª@Do, tw@AY}«§idè¶ã§ ¤AM|opãd ¶½|ãAc doqc

goépã{·WXã£. ìÈã©, èp¥|vª 붧@Do sA«Xu d¤·©ª. ë§Wdi
d èdÓçÓã ñ¿gBÂã£: “붧X| èAãª|ã±A¯ ëFDu ë¶¤c édY
o qYcg·[u AWXce«§idã£A¯. DÇÃÇ ïM}© sÉdcdãvÒ ñcdÈ@

Aãªw§idãè¤Çpd |ã¤ã−u E·|ªãg. ô§ A©«©, 붤㩠èLg@AopW
Y§id D§MÇ yÇpãAc e§chd£ q¤ã£cdÈ èL{gèAã]Y§idépãg, ë¤
LÇ vAãéd¶ÉÇ sé¤ãBdÈã−u, ëvL£A°ã−u ò¶opWX èAãª|ã±,

e§W[cdÈvãA ð£ig¶ig, qÇsÂce«§ig ô§ îWY|ã© ë¶¤@ èAãÇÂ
dãA íX趱|Á v¤s èd¥·@BÂg. ëoépãg e§chd£, ëid@A© D§MÇ
xg ·¿ig ëdc d¿·@èAã]Xã£. 붤g ïe¤u D§L¡u ëd OÁÃ

}§id íXcd¡u èLikÂvã@B|g. íµ·dvãA 붣, sÉd ÏãÈc d·¤ vÁ
 e§chd£A°o épãªé¶, dÇ e§chgop_@D ïe¤cdã© yce¤}WXã
£.................... 붧X| LXªcd, 붧X| NX£A¯ (vªãot§@D) ñ[cg¶ig,

붧@D wA¹u ·§opvãÈ p¼| íXceéªé|, B.q.68¶ã@B©, ëX@Au èL
{dã£A¯”.   íosÈAd@D ôcddãÈè¶ãÇÅ éA¤°ce© í©ª. dãvÔÇ jX¶Y
@AA³@D ñµ·d LupidyX|dã¡w©ª. ìÈã©, èd w¤ãD¬Ò édãév
}© Aã^op[u îWY¡u sé¤ãBd§u vW[év íe© íXuèpÅBÇÂÈ£. vª

ãot¥© BÃcg LAu 68í© ñid ë¤LÌu ñµ·do èp|¥−w§iddãÈ dA¶Áp
e¹ ñg¹w©ª. íid@ Aãª@ DÃos, Óãiédãu éd¶ãª|ce©, 18ìu nÁÂã
]Y© pe@AopWXè¶ã§ AÁpªA}©dãÇ ydÇydªãA@ èAã[@AopW[, í
g, qÂD Ad}© í^cg@ èA㯰opWXg. pª L¥ce¤c e¥cd©A°o ép
ãªé¶, ígè¶ã§ ï]v|uLcd@ èAã]Y§@BÂèdȪãu. íid¹]v, A

d}−¯° AÁpÈo pDe y¿v@Du ô§ jupAcdÇv|c dig·[BÂg.
M¶Ì@D vAãéd¶èÈÇ èp|§][. íÇÅ épãªé¶, BÃcg LAu yd© nÁ
Âã]Y−u vªãot¥Ç ë¤LÇ ë¶£dãÇ. sÉdcédãv|㣠ñÇ n«© Xã

@X£ ì£.맰opã, èp¥|vªè|Çpg yÁAãªce© q§Dvª ñÇ èp|¤
@ èAã]Y§iddãA¹u, íig RãÉ|ãÈ q§D vA¥Ø}Ç (sÉdcdãvÒ ¶ig
ë¶¤ ·¤W[u¶¤) íXu ëg ñÇÅu ¶«¡Åce@ EÅBÂã£3. íid vª q

§D vA¥Ø@D ï¥| íXvãA·©ªãv©, èp§vã³@D (·Öa¶cdw¼£A¯ í
opYcdãÇ DÃoq[¶ã£A¯) ï¥|dãAé¶}§idg. ¥Ø|o sÉdcdãvÒ ·¤W
X·©ª; épã£cg@CM|£dãu! 붣A³X| ìWMopDe}Ç èdÁD ñ©ª|

ãÈ íid vª|c du ìe@Ace© èAã][¶id¹XÇ íFB§id éAã·ª, 15
45ìu ì][¶ã@B© 붣A¯ ë½cdã£A¯. ëFéA ò¤ã°vãÈ éAã·© íYpã
[A±§iddãAo épã£cg@CM| ¶¤ªãÁÂãM¥|£A¯ EÅBÇÂÈ£. ëuvª}Ç L

¥¹opDeA±Ç èdÁD vÁÅu évÁDo sÂFA±© ïXid éAã}ÁAÁA° íÇ
Åu Aã^ªãu.  épã£cg@CM|£, 1523í© (ëéd ì]Y©dãÇ ë¶£A¯ sÉdcdãvÔÇ A
©ªÂ|@ A][qYcdgu) èp¥| vª}© DYé|ÃÈã£A¯. ëdc dÇ í§
oqXvãA@ èAã]X yd© jp£, eé|ãéAã êèp£Èã]XÒdãÇ. 붣, ë@DÇ

é ô§ MÅ ¶½pãW[@EXcd 1545@D yÇ AWYÈã£. jvg ñe£pã£os ëÇ
È éd¶ãª|u AW[u é¶ª 1547 ¶¤ èdãXFA·©ª. ëFB§id éAã·«Ç
B¼@D-

évÁD í^opãÈ ëÒe¶ã¤ceÇxg ëg AWXopWXg. p]X| èAãY
v¤ceÇ A§FA© rXu, éd¶ãª|ceÇ B¼@DosÂce«§@BÂg. ì}Ìu, ô§ M
ª ¶½pãW[ vÈkªceÇxg AWYXu ñ¿osA}©, íid y dªC¼ã

@Aop[u BÃcg¶ ¶¼@Acdè|ãWYo, épã£cg@CM|£ vãÁÃ|vcdã£A¯. é
d¶ãª|ceÇ m¼¶ã}© évÁDosÂce−¯°g. í@AWYXu ô§ ë£xÉ| ·|
ãpã¥|ã© ·¥¶ã@AopW[, épã£cgA© ë¤LÉÇ pX@AªFA¯, y@B|o sD
v]XpceÇ yAosopDe}© éL£@AopWXÈ. éd¶ãª|u AWX íYvãÈo èp
㧯A°c gos¤¹ èL{d ëéd 1547ìu ì]Y©, épã£cg@CM|£, éAã·«Ç

ëÒe¶ã¤ce©, q¤pªvãÈ pã¤NAcgo sÉdcdãvÒ M−¶|@ A][qYc
dÈ£. íid évãLY}© e|ãéAã êèp£Èã]XÒ qÇÈ¶@AopX·©ª; peª
ãA, Óãiédãu Lv|D§¶ãÈ ë§Wdid AÒp£èAãéªã¹u, èdÇévÁD@ AXÁA

¤o pDe}Ç dª¶ÈãÈ Aão¥é|© èd ëéd{[u ë@AW[vãÈ é¶ª|
évÁpã£¶ èL{ddã©, ëoèpãÅop òÁÂã£A¯. èp¥|vª}© ô§ D§O éd
ãÁÂu èp·©ª|ãdªã© (ëce|ã|u 5óo pã£@A¹u) íid@ D§Lo sÉdc

dãvÒ èLg@A·©ªè|Çpg kL|vãAc èd¥BÂg. í@D§O, ëdÇ éA¤°cg
ñe¥^A°o épãªé¶, 8ìu nÁÂã]X éL£iddãDu. éd¶ãª|ce̯
é°, p«rXcg@Do qÇsÂce© ¶@AopWY§id íg, 1704 ¶¤, 뵶oépã

g ïe¤@AM¶ 趱}W[ ¶idg. e§Lp ï¯ é¶ÅpãW[@ èAã¯A¡u ë
ùu èAã]Y§id q¥WY×ã¥Ç jXvãWXu ëopDe}© èdãXFB, 붣A¯
ô§ pX¸¤£ pã°|cd ëFéA AWXc èdãXFB|gu íid ëeL|ose£

yÁÅoèpÁÂg.


  éd¶ãª|ce−¯° vÁèÂ㧠sÉdcdãvÒ p¼v kȹoèp㧯, p±

èLÇÅ ¶£^ifWXopWX év¥ vÁÅu D¼id íé|O·Ç Mª|ãDu. ídÁD
¶£^ifWY|¶£ sÉd ®@4 ñÇÅu, ëd íie|ã¹@D ñ[cg¶id¶£ sÉdc
dãvÒ ñÇÅu (붣, ëdc du Lv|op_}Ç MÇÈvãA@ A¿ce© ë_ie

§idã¤ãu) EÂop[CÂg. ï]v}© íµ·×|u épã£cg@CM|¥Ç dA¶Ápe¹
A±© 1559 ¶¤ íXuèp·©ª. ídè|ãWYc édãÇÃ| p©é¶Å AdA¯,
íid ì][@Do qÂD A][qY@AopWX¶é|.  éd¶ãª|ce© sÉdcdãvÒ vÁÅu 붧X| íig@ èAãª|ã± í§
¶§X| õ·|FA³y¯°È. p«rXcd vÂ@Du qÇsÂce¤}«§@Du, ë

µé¶ã·|FA±© ôÇÅ, èjÁÃ}© jãvyX| ô§ ë{|FA㣠q¥¹o q¤ãuv
^£, q¤ã£cdÈ}«§@Du e§chd¤o qÇsÂw§ig Dcdc d|ã¤ã}§op
do épã© AãW[BÂg. ìÈã©, ídÇ éjã@Au ëYpW[o épãBÂg. 11ìu nÁÂ
ã]Y© ¤ãvãÌÏ£ ëÃyAu èL{·cddÁD yÇ, ñid ¶^¶§u U épãÇ ¶
Y·ªãÈ jãvw[¶e©ª. íÇèÈ㧠õ·|u wAoèp¥|g. ò¤ã°vãÈ e§ch

d£A¯ ñµ¶ãÅ v¤^vXidÈè¤Çpd ·°@Du ¶¥L}Ç ô§ pDe íg. í
e© sÉdc dãvÒ ô§ scdAcédãY§@BÂã£; ô§ îWY í§@BÂg; ë§Aãv}
© ë¶¤@ èAãÇ íig í§@BÂã£. íuy ëid íig@ èAãª|ã±}Ç

èjÁÃ}© ñµ·d vdMÇÈFA³w©ª; 붣 ¶fA yÂ}© ïX ï[ce|
¶¤ãA¹w©ª.  sÉdcdãvÓæXÇ èLÇÈ}© Lupidop[cdopW[¯° íÇèÈ㧠íX
u vªãot¥−¯° èdÒAãéÈã éd¶ãª|u. vªãot£ AXÁA¤}«§ig jã
¯édãÅu MÇÈvª@D èLÇŶid sÉdcdãvÒ, íXé| MÃg í°opã

Âc dFB| íXu ígè¶Çpd@ DÃ@Du éjã@Acédã[ vfé¤ãÒ D[upceȤ
ã© AWXopWX ígé¶, èLÇÈ}© épã£cg@CM|£ AWY| AXMc éd¶ãª
|u. qÁAãªce|dãA|ã© vÁ¶Á·X y@B|cg¶u DÂidg. k¶ãA, ª

Ò éd¶ãª|u. vªãot¥© épã£cg@CM|£ AWY| yd© éd¶ãª|u íg ñÇ
pédã[, dw¼A@ AXéªã¤opDe}−¯° wAop¼v|ãÈgvãDu. èdã©èpã§
¯ ì{¹cgÂ}Ç peé¶[A±Ç q¤Aã¤uíg¹u, íY@AopWXè¶ã§ éAã·

«§id vÈxg AWXopWXéd|ãDu. íd@AWY|¶£, êq¤ãÇÔÒ v¤s¶½
Lv|op¤oso sé¤ãBd¤ãÈ èpcé¤ã d ëédãQÐ|ã ñÇp¶¤ã¶ã£. 1516í© ñ
¿idg. Acédã«@Ao pWLãie¤ òXãÈ Madras

Musings EŶdã¶g: “épã£cg@CM|§XÇ 1509 yd© í@AXéªã¤o pDe@D ñ
oépãédã ¶§é¶ã£ vÁÅu 1522 yd© íFD DYé|Ã|¶£A±Ç q¤Aã¤u, éd¶ã
ª| m¼¶ã}«Ç xg¯° AÁpªA}© Aã^op[u édeA¯, íoépãg¯° A

WYXcg@AãÈ¶ ñÇéªãv©, dãvÔÇ édãoq© ô§ ¶½pãWYXu kŶo
pWX édeé| ñÇpg èp¥gu èpã§ig¶dãA ﯰȔ. ìu! dãvÔÇ édãos
·Öa·Ç MÅ D°vãA í§idg. 1516í© ëdÁD éj£idèdÇÈ?
                  DÃosA¯


1.  In the Steps of St. Thomas.


2.  èLÇÈ}© sÉdcdãvÒ pÁáu, ëdÌXÇ èdãX£sX| vÈ kªFA

°¡u, sÂoèp㧯 èv{uv@AãA ì{¹ èL{|, Oé|L|ãÈ ëÃR£A¯
ñoépãédÌu yȶã£A°ã}Ç, 붣A¯ ëµ·XFA°o pÁÃ| p¼v|ãÈ
gu, eXw@AgvãÈ íig@A±Ç v¤sèL{eA°¡u ì¤ã|é¶]Y|gë¶M|

u.


3.  q§FB d¶u èL{d vª q§FBvª ñÈopWXg. ídÈc e§¶ãÇw¢£

o s¤ã^ceÇ q§FB d¥LÈQèL{ pXªopãX©A¯ èd±¶ãA@ AãW[BÇÂÈ:


        éAWX−F B°£MèpãFA@

            éA]vèAã °§W q§FB
        jãWXzÇ ÅX| ¶¯°©
            jÁM¶@ DÃ| èdãÇÂ

        lWXyÁ ÃWX ¶id
            l]vª dÉÁÂã qcg
        ¶ãWXw© tL |ãÁÃ

            ¶^FBÈÇ yɶ é¤ã[u   (38)


        ë§FD¶ ª|cg vãid£

            ëÁÂèdãW YÁ AãÅu
        q§FBvã vªè|Ç éÂãeo
            èp§usA» épO ¶ã¤ã©

        èj§FB| jAce ÌM
            kªcdéd㣠M¶«F Acd
        ô§FB| vÈcdã éªcd
       ï|£Ae ëXd© e]^u.   (39)
   BÃcg¶£A¯ q§FDvª ñÇ èp|¤ p¤FBvª ñÇÅ vãÁÃÈ£. pÂ

FB ñÇ èLã©−@D 趱jãWXãÇ ñÇÅ èp㧯. ëid 趱jãWXãÇ dãv
Ò ñÇÅ Eà ëuvª@D dãvÒ vª (St.           Thomas
Mount) ñÇÅ pe¹ èL{g·WXÈ£.4.  sÉd ®@BÈ㩠臨ã@AopWX íg épãÇ ò¿ MªA¯, ïªAèvFDu
MdÃ@BX@BÇÂÈ. wAoq¤pªvãÈè¶ãÇÅ, é¤ãw©, Óãidã v¥|ã vBé|㣠é

d¶ãª|ce© èdãFDBÂg. ñÒB«Ç DÇÃÇ xe§id Ôèp© éAã·ª|½cg,
 ëFéA, BÃcg LAu 432í©, épão, zÇÂãu Ô@ÒXÒ AWY| éd¶ãª|u íg
. é¤ãu jA¤cgo èp]v_A°, 붣A±Ç ·§opvãÈ éd¶d ¶½pãWY«

§ig e§oq, vãÁÂãA@ AÇÉév¥| 붣A¯ ¶½p[vãÅ èL{¶éd 붧
X| ñ]^u. ìÈã©, 붣 ëuy|ÁM}© è¶ÁÃèp·©ªè|Çpg pª ï°
·|© ks^£A±Ç A§cg. ë]v}© épão, í¤]Xã¶g ÏãÇ pã©, èp¥|

ëÇÈ| ¶½p[u ëèv¥@A vÁÅu óé¤ãoq|o èp]v_A³@D ô§ p½o
s¤ ë÷op ·[cdã£.
         19 ëce|ã|u pcèdãÇpg

    sÉdcdãvÒ Lã£pã°¥© éd£id ñÒ.ycd|ã, Madras

Musings òWYÇ ìM¥|£. ëÃ|ãd p|_A³@Do sÉdcdãvÒ AW[@Ad|c
 d|ã¥cg ·ÁpÈ èL{¡u Y.Y.éA.AuèpÉ}Ç, Y.Y.¶¤pXFA¯ vÁÅu è¶
±~[A¯ q¤é¶W «wèXW kŶÈceÇ í|@DÈ£A±© í¶§u ô§¶¤ã¶ã

£. sÉdcdãvÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤Ç LãWY¡¤@D L¥ce¤ LãÇéª
è|Çpd í¶£ ôcg@èAã]Xã−u, íie|ã·Ç 1800 ì][A¯ 멪g ëdÁ
Du èdãÇv|ãÈ BÃcg¶o pã¤up¥|u ñÇ èL{e|¡u í¶£ d§BÂã£. B

Ãcg¶ ì][ 190@Du yÇpãA, ëèª@Óãie¥|ã¶ éL£id pã]éXÈÒ ñ
Çp¶£, íie|£A±Ç jãW[@D ¶iddãA@ EÂop[u vÂyA@ DÃop ycd
|ã èd¥·@BÂã£. íid yd© DÃop Ecclesiastical     History

}© ¢èÓq|Ò èAã[@A, ídé| vÁéÂã§u ¶½èvã½idã£A¯. ìÈã©, íie
|ã·© BÃcg¶u p¤¶© ñÇ ·×|ce© LãÇÅ ¶«v¡X| Xã@X£ ò.wF
AãÈã EÃ}§opdc, dÇ n«©1 Ô.q.êp£c évÁéAã°ãA ñ[cdã]Y§@BÂã

£:-
“.....붣A¯ íie|ãè¶ÇÅ DÃoq[¶g, LiédAcg@BXwÇà ëé¤q|ã êèp«
@Ò jãéX|ãDu. íid ï]v kŶopWXè¶ãÇÂãA, ëÒéÓvÉ, Y©éªévã

Ç ydªãÈ ñ©ªã ¶¤ªãÁÂãM¥|£A°ã−u, p¼up]s pãgAã@Du dÇv¡
X| ìM¥|¤ãÈ èvW«AãWYÈã−uEX@, A§dopW[¯°g. íÉév−u, pã
]éXÈÓ, ï]v|ãÈ íie| jãWéXã[ èpãÅos¯° ñ¶é¤Ìu Lupido

p[ceÈã©, ëg ìL¥|cg@D¥| ·×|év|ãDu”.


    p¼| ¶¤ªãÅ -

ëg èA{é¤ã ë§FAãWM|Aceéªã, ¶ãYAÇ nªAceéªã èL§AopWY§idã
−u -
 ycd|ã¹@D ìd¤¶ãÈdãA í©ª. ·O¶ãLvÁ¶£A°o pÁÃ@ A|ã³u

épãg 붣, ï^£M¢W[u die¤FA°o p|Çp[cdé¶ ·§usBÂã£. Madras
Musings ídè¼ãÇÃÇ ìM¥|£ pDe}©, èLã©−¶d ëopYé| ñ¿gu dÈg
   dÇv|ã©, “BÃcg¶ v¤èpÇpg juq@A@D¥| ·×|vãA·§opdo épã
ª, íie|ã·Ç e§chd§u Ov㣠B.q.65ìu ì][ yd©, 붣 íÂid B.q.72

¶¤, èdÇévÁD@ AXÁA¤}Ç íidopDe}© ¶ã»igu ïpédMcgu ¶idã£
”, ñÇè¿e¡¯°ã£.
     íid íie|ã·Ç e§chd£ ñÇ v¤s, BÃcd¶£A³@D juq@A@D¥|

·×|vãA í©ª2. íg, Acédã«@A¥Ç zX juq@Aè|ÇÅ q¤ãèXÒX][
A¯ yÁÃ−u vÅ@BÂã£A¯; Acédã«@A£Aé°EX ëd òÁA@ AXvopWX¶
£A¯ 멪£. íµ·×|u, épãop Lã£id è׶ã«é| ñêo èd@¨Ò ñÇp¶¤

ã© Saint       Thomas       the   Apostle  in  India
 ñÇ n«© èd±¹p[cgBÂg. 붣, sÉdcdãvÒ p¼v kȹo èp㧯
A¯ vÁÅu Óãiédãu éd¶ãª|cg@ A©ª pÁÃ| juq@A|@ DÃcg ·¶

ãe@BÂã£. “íid@ A©ªÂ| vecgo épãÁÅu Acédã«@A£A¯, ëdÇ èv{u
vc dÇv| jupé¶][èvÇÅ ¶ÁsÅcdopX·©ª; ëgè¶ã§ LãWM|
u pÁÃ| éA¯·é| ñÇpédã[, ï]vè|ÇÅ ¶§uépãg vW[u dãu d¶Å

èL{|@E[èvÇpgu 붣A³@D jÇD èd¥¡u. ñµ¶ãçoqÌu, ô§ kȹ
oèpã§° ¶cg ëosÉd¤ 붣A¯ kȹE¤¹u épãÁ¹u èL{BÂã£A
¯. sA»èpÁ A©ª 멪g p¼v kȹoèp㧯A±Ç èdãX£sX| ë

ÁsdFA¯ òédÌu jXiddãA@ EÂopWXã©, x][u ígè¶ã§ LãWM|u pÁÃ
| éA¯·é| ñÇÅu, ë¶ ï]v|ãA·§idã©, íÂ|§³@AãAc du Lã£q
© dª}[vãÅ p@d£A°ã© ñ¶£ é¶]XopWXãé¤ã ëido sÉd¥Ç kȹ

oèp㧯 ñ¿osu ·O¶ãLceÇ ·°é¶ ñÇpd¡u 붣A¯ s¥igèAã]
Y§@BÂã£A¯”.


                    DÃosA¯
1.  An Introduction to Indian Church History.2.   è¶oÒX¥Ç zÇÂã¶g, sg L£¶édL ëA¤ãe}Ç q¤Aã¤u, juq@A@D¥|
 ·×|u ñÇÂã©, ô§ Lv|ceÇ kpidÈ ë©ªg AW[opã[ ñÇÅ èp㧯.
          20 ëce|ã|u í§pg

  èdÇÉie|ã·© sÉdcdãvÓæ@D ìÅ A©ªÂA¯ ﯰÈ! vªãot£,

Óãiédãu éd¶ãª|ce© í¤][, zÇÂã¶g èAãM@Dc èdÇévÁB−¯°è¶
㧠f·©, jãÇAã¶g e§¶ãFE¥© e§·dãFéAãWY−¯°è¶ã§ Ô¥|c éd¶
ãª|ce©, óidã¶g e§¶ãFE¥© vª|ãW\¥−¯° M¶Ç éAã·«©, ìÂã¶

g vg¤@D évÁéA, p¼É vª@A§éA, Aª|usch¥−vãA ﯰÈ. íédé
pãªo, sÉdc dãvÓæ@AãÈ ìÅ A©ªÂA¯ ëÇÉ|cédLFA±−w§@BÇÂÈ.
qé¤Ô«© ôÇÅ, èÏ£vÉ}© í¤]Xã¶g, ÏopãÉ© zÇÂã¶g, vªã@Aã·

© jãÇAã¶g, eépce© óidã¶g vÁÅu ìÂã¶g NÈã·−u ë¶ íXuèpÁ
ů°È. A©ªÂA±Ç ·×|u ícédã[ yY¹Â·©ª. p£èdÓéÈÔÇ sÉd
c dãvÔÇ jX¶Y@AA¯, vÇÈÇ vÒdã}Ç pãª¶È jãWY© ô§ vª}

«§@Du ë¤L D[upcg@ A©ªÂè|ãÇé sÉdcdãvÓo sdcdg. ëéd
jX¶Y@AA±Ç ñeé|ãq| ¶Y¶@EÅ, Aãidã¥|ã·© (Mª£ ìoAÉÒdãÉ−
¯° ígé¶ èdãÇv|ãÈ Aãid㤠jã[ ñÇp£) í@A©ªÂ| íXuèpÂ è

L{BÂg. ëèª@Óãie¥| v§cg¶£A¯, íid@ A©ª pã£ce|ã·© -
ëdã¶g, pã¤NAce© - í§opdãA@ EÅBÇÂÈ£.ìÈã©, ñe£- épãopãA (Anti
Pope)·§id épã£XÓ éL£id Üoépã«XÒ. íg AªwÈã·«§opdãA è

Lã©−BÂã£. wA¹u L£L@D¥|dãB, ô§épãgu Aã^yY|ãgépãÈ íid@
AªwÈã, íÇÅ pãÔé|ã édãév}© Aã^op[u ñ«é|ãêépã¤u épãªé¶,
v¿opop[u ô§ íXvãAé¶}§@BÂg. év−u Mª£, íid@ A©ª épgvã·

© (íg vªãotè¤ÇÅ Ô¥|£A³u, ë¤ãq|£A¯ AÇ|ãDv¥@D@ B¼@B−u
ëX|ã°FAãaBÂã£A¯) í§opdãA èLã©BÇÂÈ£. A£È© èA¥Ë1, íµº£
MFAot§@A§B«§opdãA@ EÅBÂã£. sÉdcdãvÓæ@AãÈ A©ªÂA±Ç ¶¥

L yY¹ÁÅo épã{·X·©ª. Ô¥| èvã½}© dãØ|Ç ñ¿e| Diatessaron (O
v㣠BÃcg LAu 150ì¶g ì][) ñÇ n«Ç ªcfÇ ¶Y¶@EÂãÈ Codex
Fuldensis ñÇpédã[ vW[u kÅce@èAã¯é¶ãu. ëg, “íie|ã·© - dãvÒ -

Ô·éXW óé|ãdrÒ ñÈo épOBÂg. óé|ãdrÒ ñÇpg óé|ãdã; íg óé|
ã£×ã ñÇpdÇ ñ¿cgoq¼. óé|ã£×ã ñÇpg ªcfÇ èvã½}© ï£Ûã (í
g, ñèdÒÓã·Ç Ô¥| èvã½oèp|£). ígé¶ yY·©, g§@B}−¯° ï£êp
ã ìDu. sÉdcdãvÒ ëX@Au èpÁ íXu ñèdÒÓã ñÈop[¶dc f·¤vã

A@ A§ce© èA㯰é¶][u. íFéA, íido pã¤NAce©dãÇ Ô¥|£A° ë¶
£ Lv|vãÁÂu èL{dã£. èjÒéXã¥|è¤ÇÅ óé¤ãoq|¤ã© DÃoqXopWX Ô
¥|@ BÃcd¶£A¯ íFD èp§B}§idã£A¯. 6ìu nÁÂã][@Do qÂD 붣A

¯ BÃcg¶cd@ B¼@Dc eL, NÈã·© DoéªAãÇ ë¤L¶ ¶¤}−u p¤o
qÈã£A¯. X|èXÒÓ¤ãÉÇ ªcfÇ ¶Y¶@EÅ, ñèdÒÓã¶ íie|ã·«§
opdãA ¶cg@ EÂ@ Aã¤^u, p¼v|ãÈ téAã° ¶©−j£A¯, é¤ãv Lãu¤ãÎ

Ð|ceÇ B¼@D vÁÅu èdÁD ñ©ªosÂFA±−¯° jã[A¯ëÈcd¡u DÃ
@A íie|ãè¶Ç èLã©ªé| p|Çp[ce|gdãÇ.  sÉdcdãvÔÇ A©ªÂ|c èdÇÉie|ã·©, èdÇévÁD@ AXÁA¤o
pDe}−¯°è¶ã§ B¤ãvce© ¶cgo épM| yd© Ad EÃ| jp£ vã£@éAã
épãéªãdãÇ. 붣, ë@B¤ãvceÇ èp|¤@ DÃoqXé¶ã 멪g ëFD èL©

ªé¶ã í©ª. ëopY}§igu 붧X| èL{e| ·°@A yÈid |㶧u
ë@B¤ãvu vªãot£ ñÇBÂã£A¯! Y.éA.éÏãÓêo, vã£@éAã·Ç Ad| òÁ
BÂãé¤ d·¤, vªãot¥−¯° ô§ A©ªÂ|@ BÃcg¶@ A©ªÂè|È ëX

|ã°FAã]pg q¼è|ÇÅu -
ëdã¶g, Ô¥|@ BÃcd¶£A¯, dãvèÓÇÂè¶ã§ yÒ¬wÇ A©ªÂ|o sÉ
dcdãvÓæXÇ í^cdg d¶Å ñÇÅu EÅBÂã£. ï]v}©, vªãot£@ A

©ªÂè|Çpg épã£cg@CM|¥Ç évãLY|ãDu. ìeÔ¥|@BÃcd¶£A¯ ëéj
AvãAo èp¥| M¶Ç éAã·«éª ë©ªg ëdÌXÇ èdãX£sX| ô§ é|ãB}
Ç Óvãe}© ¶½pW[¶idã£A¯.  íg íµ¶ãç@Ao sÉdcdãvÒ pÁÃ| èdÇÉie| v¤èpÇpg ñµ·d
u ¶idèdÇpd ·°@DvãÅ éAWAopWXépãg Y.éA.éÏãÓo, “f£@AopXé¶

]Y| q¤MÈA¯ í§@BÇÂÈ. ïdã¤^cg@D Mª: qé¤Ô©, èÏ£vÉ, eé
pc, vªã@Aã, ÏopãÇ, NÈã yd«| íXFA±© sÉdcdãvÒ í§iddãA ñµ·
du EÂop[BÂg? 붧X| pãdO¶[A¯, y¼FAã© DÃA¯, ·¤ÁDÃA¯, pd
Èu èL{|opWX ï}¤Á LXªu, zÇÅ ñ−us@E[A¯, vÁÅu ë¤ XÏÇ A
©ªÂA³@Du évªãA ìM|ã·© A_@AopWXg ñµ¶ãÅ?.................... èdÇÉie|

ã·© 붣 ydÇyÂ|ãA íÂFB|g, B.q.50, 51 ñÇ詪ãu ò¿ ì][@ Aã
ª@DÃosA³u (ï}£ce|ãB|ãAé¶ã 멪ãvéªã) 붣íÂid ò¿ 멪g p
eéÈ㧠éde@DÃosA¯ B.q.1500@Do qÇ íie|ã·© e¥@AopWXg ñµ¶ãÅ

? 붣, ydÇydªãA, v©«|FA¤ã 멪g B¤ãFAͣ멪g vªãot£ ñÇ
Å ôé¤Lv|u pª·XFA±© ¶ieÂFB|g ñµ¶ãÅ? ë¶¤o pÁÃ| ¤opÇ pã
W[ jupcd@A¶ãÅ B.q.1601í© í|ÁÂopW[o qÇ 1952í© ñµ¶ãÅ íXvãÁ

Âu èL{|opWXg? èAãM}© rYce§id ìÈ@Aã© ·|ãe¡XÇ sÉdcdã
vÓ Lupidop[ce|g ñµ¶ãÅ? íé|O, ¶X íie|ã·−u, íFBªãig@Dc
èdÁB−u p|^u èL{ddãA@ A][qY@AopWXg ñµ¶ãÅ? 붧X| A©

ª AãÖx¥«§opdãA@ Aã^opWXg ñµ¶ãÅ? vã£@éAãépãéªã pe¹ èL
{g¯°¶ãÅ, íªFA}−¯° ìdãu MA¤ce©dãÇ, juyX| ìeyÇéÈãÈ
ãB| ìdãwÇ A©ªÂ}§opdÁAãÈ ëijãW[ v¤sèL{e édãÇÃ|g ñµ¶ã

Å? ëéd ìdãwÇ vÁèÂ㧠A©ª ëé¤q|ã·© A][qY@AopWXg ñµ¶
ãÅ?....................scd£, ìdãu, sÉdcdãvÒ ìBé|ã¥Ç pãdO¶[A¯ dÇ jãWY«§
opdãA íªFA A]XÃidg ñµ¶ãÅ? ëèv¥@Aã¹@D èLÇ yd© óé¤ão

q|£A¯ ëFéA íie|£A°@ A]Xg ñµ¶ãÅ?” ñÇÅ ·X EÃ}§@BÂã£.
íidc d£@Au, ëg èL©−pY|ãDu¶¤ L¥; ìÈã©, ëeAc h¤u épãA yY
|ãg. B.q.1500@Do qÇ èdÇÉie|ã·© e¥@AopWXg, 1952í© íXvãÁÂu

ñÇ èL㩪ãWMA°c dÇ ·°@A¹¤}© EÃ, ëe−¯° DÂpã[A° ë
¶£ ôcg@èA㯳BÂã£. g¤e§ÖX¶LvãA L¥ce¤ceÇ, DÃopãA, íie| L
¥ce¤ceÇ ì{¹@AãA, jv@D@ BX@DèvÇÅ MÃgu ñe£pã£@AyY|ãd dA

¶©A°¡u ì¶^FA°¡u p¥éLãe@Du ¶ã{os 붧@D]èXÇpdã©, ép
ã£cg@CM|¤¡u, épãovã¤¡u, íÇÂ| é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp
|¡u ¶«v¡XÇ éj¤Y|ãA@ DÁÂope¹ èL{|vW[u 붣 vÅ@BÂã£.   éj£v|ãÈ pª BÃcg¶ ëÃR£A°o épãªé¶, Y.éA.éÏãÓêqÇ eX
wÇv, 붧X| p}£oscdX (inhibition) vÁÅu p¤id pã£¶ éjã@AwÇ
v¡idãÇ. sÉdcdãvÒ pÁÃ| q¤MÈ, BÃcg¶ Lydã|ceÇ ï¯kª ·
×|év d·¤, ëg íie| ¶¤ªãÁÅ@D¥|d©ªè¶ÇpdÁAãA 붣 ëd@ A§g

BÂã£. íig@A¯ p@Acg@Ad| ñ]_opã£@Aé¶ã, 16ìu nÁÂã]Y©, 
vªãot¥«§id éAã·©A¯, êq¤ãÇÔÒ v¤scg·|¤ã−u, íé|O A¼Acgo
sé¤ãBd£A°ã−u jãLvã@AopWXÈè¶Çpd òÁAé¶ã 붣 vÅ@BÂã£. sÉ

dcdãvÒ pÁÃ| éA¤° vÁÅu vªãot£ sÈAdA¯, sg@A][qYosAè°
Ç yÂ}© vÅ@Du 붣, vã£@éAã épãéªã·Ç Ïup@Ad¡u ëopYopW
Xéd ñÇpd¡u, íªFAc gÂyA Lidè|ãÇé sÉdcdãvÒ pÁÃ| A

d èpÂopW[, 충 èAã]X ícdã«| v@A³@D O¶¢WX év−u pª
í^osA³XÇ e§up@ EÂopWXg ñÇpd¡u 붣 ëÃid¶¤ãAc èd¥|
·©ª. dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ EŶgépã©, e§chd¥Ç Lv|op_ jXè

pÁ íXu, íie|ãè¶ÇÅ téAã°c èdãX£pãÈ èp|¤ vW[FèAã][ ë¶
£ òÁÅ@èA㯳¶g k|ã|vÁÂg. jX¶Y@AA±Ç AªãL㤠ëALãÇÅA¯, é
vÁAãM|ã¶ OW[BÇÂÈé¶ d·¤, ¶XévÁD íie|ã¶ 멪. jX¶Y@AA

¯ ôÇÅ vW[év, sÉdcdãvÒ íie|ã¹@D ¶idãè¤È@ EÅu wAop¼v|ã
È ì¶^èvÇpdã©, ëdc dãÇ òÁA é¶]Y| AWXã|w§opd 붣 ôc
g@èA㯳BÂã£; ëéd Lv|u, sÉdcdãvÒ ¶XévÁD íie|ã¹@D ¶idãè¤

Çpd¡u, èdãÇv|ãÈ dßNªce©, yd«© ëX@Au èL{|opWY§@Aªãè
vÇÅu 붣 jusBÂã£. sÉdcdãvÒ pÁÃ| du ·§opFA° kÂé¶ÁÃ@ è
A㯰c dãvÔÇ jX¶Y@AA° vW[év jusu Y.éA.éÏãÓêo vÁÅu qÂ

BÃcg¶ ëÃR£A¯, jX¶Y@AA³u O·éL×FA³FèAã]X vÁèÂ㧠èdãD
e|ãÈ ··«|cdo pÁÃc dãvÒ èp{Ç EÃ| sA»w@A@ A§cg èL{eA
° ëÃie§opdãAc édãÇ·©ª. èp{Ç èLãÇÈã£: “ñd¡év ··«|ce«

§ig k¨q@AyY¡èvÇÅ ëY@AY@ EÂop[BÂg. ··«|cdã© ñg¹u k¨q
@AopW[·WXdãA ôcg@èA㯳yÇ, ··«|év ï]v|ãÈgdãÈãè¶Çp
g k¨q@AopXé¶][u. òèÈÉ©, ··«|u ï]v}©ªè|ÇÂ㩠멪

g ëdÇ ï]v LiédB@AopWXã©, ëg, dÇ LãÇÅ ¶«v| í¼ig, ñ
d¡u k¨q@Acd@A ìdã¤vãA òÁÅ@èA㯰 yY|ãvÁépã{·[u”.
  ë§We§ Xã@X£ Ð.w©éÈé¤, Y.éA.éÏãÓêp ·Xo sÉdc dãvÒ A
W[@Ad| wA ëeAvãA ·v¥M@Ac d¶Â·©ª. ìoAÉÒdãÌ@D év−u

B¼@éA sÉdcdãvÒ ¶§¶dÁD 붣 ëÌve@AopX·©ªè|Çpédã[, Ô¥
|@ BÃcd¶£A¯ duvopÁÃé| ëX|ã°FAã^«© q¼ èL{g·WXã£Aè
°ÇÅu “ë¶ÁÃÇ zª ìdã¤FA°o pÁÃ|è¶ã§ sÈAd| 臨ã@B·

WXdãA¹u” èd¥·cg¯°ã£. í§ ï]vA° ¶cg 붣A¯ íd èL{
g¯°È£. (1) 붣A³X| e§Lp, íie|£A³@AãÈ e§chd£ sÉdcdãv
Ò ñÇÅ p¼FAãªce© òÁÅ@èAã]Y§id juq@A; (2) 붣A¯ sÉdcdãv

Ó éL£id BÃcd¶£Aè°Çpd Xã@X£ w©éÈé¤ ñ[cg@ EÃÈã£. íid ë
uLFA±Ç yÂv¶ãdu (ratiocination), íie|£A³@AãÈ e§chd£ sÉdcdãv
Ò; jãu íie|£A¯; ìAé¶ ë¶£ jv@AãÈ e§chd£; íg épãgvãÈ LãÇÂã

A í©ªãe§@Dév|ãÈã©, vªãot¥© 붧X| A©ª í§@BÂg; jãyu
yd© nÁÂã]Y«§iéd sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯.................... íopY ì}ÁÅ.4  yd© ëuLcdo èpãÅcdvWY©, Ô¥|Ç e§Lp}Ç p¼v|ãÈ ju
q@AA¯, Ô¥|Ç BÃcd¶£A³@D ñµ¶°¹dãÇ ·§opyX|dãA·§oqÌ
u, ë¶ ¶¤ªãÅt£¶vãÈ ï]vè|ÇÅ k¨p^vãDu¶¤, ô§ LãÇÂãA òÁ

AyY|ãg. pª nÁÂã][A°ãA ëù évÇv¡u éj£v¡y¯° vÉd£A¯
íoq¤MÈ DÃcg ï]v Aã^ y|Ççigu 뵶ãÅ íg¶¤ jX@A·
©ª. í¤]Xã¶g ëuLu, í¤][ 멪g zÇÅ y èL|©·°@A ìdã¤c

e© e§up@ EÂopWXã−u, peÈãÇAãu nÁÂã][@DyÇ ñid@ EWXcdã§
u duvo sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇÅ EÃ@èAã]XdãAc dA¶Ápeé¶g
u í©ªãv|ã©, ï]v|ãA ëopYè|㧠EWXu í§ie¤ãv|ã©, ëd¡

u LãÇÂãA òÁA íXw©ª.


  êq¤ãÇÔÒ v¤s ¶½¶id¶§u épãoqÇ ¶ã¥O¥v5 èAã]X¶§vãÈ

ì|£, Bé|ã¶ãÉ èd{ v¥éA㬠(1348í©, èA㩪ce© ô§ é¤ãvÇ Acédã«@
Ac éd¶ãª|cd@ AWY|¶£ í¶£) ñÇp¶é¤, ydÇyÂ|ãAo sÉdcdãvÒ
BÃcd¶£A¯ ñÇ èp|¥^op ïpé|ãAop[ce|¶£. Lv|u vãÃ| Ô¥|£
A°c, dÇ e§@EWXce©, Lv|u vãÃ| íig@ C»Lãe@A㤣A±Xw§ig é
¶Åp[cg¶dÇ èpã§W[ 붣 íd èL{dã£. yid| èjÒéXã¥|£, du L

ãecdDkª| é¤ãvÇ Acédã«@A¤ãAc d@A ¶cg@èA㯰, íg ¶½èL{d
g. sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯ ñÇ èp|¥^os íµ¶ãÅ é¤ãvÇ Acédã«@A
zªFèAã]Xédã[, é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp}© ô§ Lydã|o q¥·

È|¡u DÃ@BÂg. Ô¥|@BÃcd¶£A¯, jãÇAãu nÁÂã]Y© pã¤NAce«§i
g íie|ã¹@D ¶id Mª dªyÂA³@D¯°ãAé¶, dvg LzAceÇ zªs§×
¤ãÈ dãvÒ ñÇ ¶£cdA¤c, dãu òÁÅ@èAã]Y§@Du Lv|ceÇ zªs§×¤

ãÈ e§chd£ dãvÓæXÇ -
í§¶§év èϧÓéªv éL£id¶£A°ãA¹u èp|£ ôÁÅv¡¯°¶£A°ãA¹
w§iddã© -

ôÇÂãA@ èAã]Xã£A¯. 붣A³X| yÇéÈã£A° Ô¥|ã·−u pã¤NAc
e−u dãvÒ Lv| vãÁÂu èL{ddã©, 붣A³@Dc e§chd¤ãA·§idãé¤ d·
¤@, éA¤°cg@D ¶ig DYé|Ã| vÁèÂ㧠Lydã|ceÇ (¢d£) Lv| zª s§×¤

ãÈ évãéÓ, íie|ã¹@AãÈ f£@Ad¥Mè|ÇÅ EÂop[¶doépãªé¶, íg ë
¶¤ íie|ã¹@AãÈ e§chd¤ãA ô§épãgu èL{|·©ª. év−u, íie|
e§Lpè|Çpg ñoépãgw§iddÁAãÈ ìdã¤u BX|ãg. í§ie§@DvãÈ

ã©, dãvÓã© kŶopWX ìe|ãÈ e§Lpè|ÇÅ EÂopWY§@Du. ìÈã©
pã¤NAce© dãvÒ e§Lp| kÅ·Èãè¤Ç èL{e òÁAcd@Ag. éA¤° jã
[, dÈ@èAÇÅ èLãidvãÈè¶ã§ e§Lp| v¤s¶½ ïXv|ãA@ èAã]

Y§iddÁAãÈ dA¶Ápe¹w©ª. v¤s¶½ ïXv|ã°£A¯, pã¤NAce«§iéd
ã 멪g èvÓèpãéXw|ã·«§iédã, íie|ã¹@D@ èAã][¶¤opWXã£A¯
. íg ¶¼@AvÁÂè¶ã§ P»kª|ãDu. òèÈÉ© ëdÇ èp|§u, ì|£A¯ íÂ@

Dve èL{|opWXgu, dÇÌWèAã][ èd¥·opgépã© Ô¥|c e§Lp D
Yé|Ã|è¶ãÇÂãA í©ªè|É©, sÈAdEÅu ·dvãAo, sÉdcdãvÒ íi
e|ã¹XÇ èj§@AvãA¹u q¥@AyY|ãd¶ãÅu èdãX£s èAã]Y§idã©, e

^oqÂid v¤sXv|¡u, sÉdcdãvÔÇ éj£v¤s ¶½}ªãÈ    ì|£A
°@ èAã]XdãÈ íie|c e§Lpè|Ç ôÇÅ í§@Aé¶][u. ëdÁDc eX
vãÈ LãÇÅw§@Aé¶][u. íÇÅ sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯, pª A§cg@A
°¡u, juq@AA°¡u AW[@AWXãÈ dã¯A±© d|ã¥cdã−u, sÉdcdãvÒ
íie|ã·© e§Lpè|ãÇ kÅ·|dÁAãÈ LãÇèÂg¹u - ôÇÅEX-

í©ª. p©é¶Å AW[@AdA¯6 vW[év juwXu í§ig¶§¶édã[, ë¶¡
u, e§Lp}Ç ë¤M|© éd¶A³@éAÁpc èdãX£ig vãÃ@èAã]éX}§@B
ÇÂÈ. éA¤° v¤s@D LãÇÅ ¶«v d§¶dãA@ EÂop[u sÉdcdãvÒ pãW

YÇ ï]v|ãÈ LãÇÅ ¶«v| LiédBcgo, sÉdcdãvÒ AW[@Ad|
ëªM ì¤ã|cèdãXFB| sÉdcdãvÒ BÃcd¶¤ãÈ Y.éA.éÏãÓêo ñ¿gBÂã
£: “sÉdcdãvÒ èdÇÉie|ã·© ïpédMcd㣠vÁÅu v¥cd㣠ñÇ ëYop

X@ A§ce|© vW[u ëopYé| í§ig¶§vãÈã©, sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯,
1288ìu ì][ yd© íÇÅ ¶¤ sÉdcdãvÒ v¤s pÁÃ| (vã£@éAã épãéª
ã·Ç) dA¶Ápe·© ñµ·dosg éL£@AA¯ ¶igèAã]Y§idã−u ëd ë

¶£A¯ ¶¤é¶ÁAc d|ã¤ã}§opdãAé¶ édãÇÅBÂg. ë¶è¤ã§ ï}£ce|ãB|ã
í©ª|ã ñÇpdo pÁà 붣A¯ ªWM|u èL{|·©ª; 붣 èpã§W[,
붣Aé°ã 멪g 붣A³X| yÇéÈãé¤ã pã¶FA¯ èL{ddãA@ DÁÂQL

ãWXop[¶ã£Aé°|ãÈã©, ëgpÁáu 멪g 붣A³X| dA¶Ápe¹A±
© ëido sÉdé¤ pã¶FA¯ èL{ddãA ·¶¥@AopWXã−u, 붣A¯ ªWM|u
èL{¶e©ª. 붧X| íªFA}Ç v¤cg][, 붧X| zÇÅ ñ−us@

E[A¯, 붧X| í§ vªãot£ A©ªÂA¯, pãÂA±© 붧X| pãdO
¶[A¯, B.q.52, 68 épãÇ ë¶¤o pÁÃ| Aãª@DÃosA¯, 붧X| LvAãª
cg (B.q.72-

73) (dÁépãg í©ªãd) ¶ã»@A ¶¤ªãÅ, O¶£@Acg@D òÅu épãg sÉd év
¥, 붧@D í[os@AL| ë±cdg, |ã»opã^cg ë¤LÇ AÒpé¤ã[ ë¶
£ èdÇÉie|ã¹@D ¶idg, B¤ãFAÍ£@ éAã·«©7 붣, Aã±| ëAÁÃ|g,

NÈã@A㤣A°ãÈ ï¥v}Çà íXm¼id¶£A±Xw§ig íÂigépãÈ dÇ
 A|, vªãot£ A©ªÂ}© ﯱ¿cg@èAã]Xg vÁÅu íµ·dvãÈ è
L{eA¯ ëÈcd¡év sÉdcdãvÒ BÃcd¶£A¯, d|ã¤ãA òÁÅ@èA㯳¶ã

£A¯”.
     sÉdcdãvÒ pÁÃ| íid ·éjãdFA±Ç pWY|«© ô§ d¶Åu, ô§ ·[
d−u ﯰÈ. dFA¯ sÉd£A±Ç EWXce©, ï}£ce|ãB|ãA í©ªãd ô§ e

§chd¤@ Acédã«@A£A¯ èpãÅcg@èA㯰vãWXã£A¯ ñÇpg ëe−¯°
 q¼; ô§épãgu ï}£ce|ãAu èL{|ãd sÉd ÏãÈ@EX 붣A¯ ï}£ce
|ãB ì@B·WXã£A¯. ·[d© ñÇÈè¶ÇÂã©, sÉdcdãvÒ ô§ q¤ãuv^¤ã©

   èA㩪opWXãè¤ÇÅ jup@, Acédã«@A£A¯ èp¥gu ·§us¶d Y.éA.éÏã
Óêo DÃoqXãv© ôg@B·WXdãDu. LzA@ DÁÂFA³@AãA¹u, PÉ|¶ãdcg
@AãA¹u ë¤LÇ, vÒdã}Èã© èA㩪opWX㣠dãvÒ ñÇ Ad|@ èAã]

X sÉdcdãvÔÇ jX¶Y@AA±Ç AãªvãÈ Ov㣠210ìu ì][ yd© ï}£
ce|ãB sÉdcdãvÒ í§ig¶§BÂã£. 1517@Do qÇ, épã£cg@CM|£A¯, èAã
ª|ã±|ãA ô§ q¤ãuv^È íe© éL£cdã£A¯. é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§L

p}Ç éd£·© yd«Xu q¤ãuv^§@éA. òèÈÉ©, ë¶¤ ¶cgcdãÇ íi
gLydã|cd è¶ÁÃA¤vãA@ AÂop[cd yY¡u; vªãot£ éAã·©A°
ë½cdd¡u èdãX£ig die¤vãA vÂ@AyY¡u.
                     DÃosA¯


1.  Researches on Ptolemy’s Geography of Eastern Asia.2.   Six St. Thomases of South India.


3.   The Syrian Church in India.4.   íµ·du ñ]_opã£opd@ BÃcd¶£A¯ ·§usBÂã£A¯. òèÈÉ©, ¸
e}−¯° pãv¤Èã© ë¶ ï]v}©ªè|ÇÅ k¨q@A·|ªãg. ¶¼@AvãA

   붣A¯ ô§d¶ÂãÈ ¶ãdzª@EÁÃÇxg kÇÅ, ëdÇ AXM¶¥ èL{e, yd
© ¶¥ èL{e| k¨qopgépã©, dªOÁÂ èL{¡u d£@Acd -
 íd ¶¼@AvãA@ éAWDu Lãg¶ãÈè¶ã§ íig òÁÅ@èA㯰é¶][u ë©
ªg édãÁAé¶][u pY|ãAo - p|Çp[cgBÂã£A¯.5.  ëdã¶g, épãos@Do q¤e|ãA ëÌopop[u Lv| D§.6.  DÂidpWLu ìŠ趵é¶ÂãÈ zª@AW[@AdA¯ ëèª@Óãie¥|ã, ñè
dÒÓã, óé¤ãopã, è¶ËâÒ (vã£@éAã épãéªã), éA¤°u, vªãot£ ìB|¶ÁÃ
Ǥig -

¶ig¯°È. sÉdcdãvÒ Ad}©, du èLãid L¤@DA° éL£cg@ Adupvã
A ì@D¶dÁAãA@, Acédã«@Ao q¤Lã¤L£A¯, í@AW[@AdA±«§ig ñ[cg
@èA㯳BÂã£A¯.7.  sÉdcdãvÓã© ë½@AopWX vÁèÂ㧠éAã·© íg ñÈop[BÂg. ìÈã
©, íid@Aã±, èdãX£ig q¤pªvãÈgu, A[QNÁÂyX|gvãÈ èAã[FA´£

 pA¶e|ãA íÇÅu MÂig ·°FDBÂg.
        21 ëce|ã|u í§pceè|ãÇÅ

   vªãot¥−¯° í¤][u épã£cg@CM|¥Ç évãLYè|ÇÂã©, sÉdcd

ãvÔÇ A©ª ñFDdãɧ@BÂg? 붣 pã[A¯ ëÌp·cdgu, dÇ Lv|op
_@D yce¤}WXgu íie|ã·© í©ªè|ÇÂã© é¶Å ñFéA? í@éA¯·
A³@AãÈ ·X jv@Dc èd¥|ãg. p¼v|ãÈ sÉdcdãvÒ édãce¤opã1è¶ã

Çé ô§ èL{¡±§@BÂg:


      d¶ l è¶Åcdã{ - ·O¶ãLvÁéÂã¤ l ë½cdã{

      òèÈÉ© ï]v}© l ïÂFDu jA¥©, y¤] Lv}Aé°ã
      ¢d£Aé°ã, Mª ¶½pãWXã°é¤ã ô§épãgu ¶ã¼·©ª.
              DÃos


1.  íg íªcfÉ«§ig èvã½èp|£@AopWXg. íid zª ¶Y¶u 9ìu nÁÂ
ã]X éL£idg. èp©Ð| íé|O A¼AceÇ Analecta      Bollandiana

(èdãDe 6, 1887) ñÇ LQMA}© ÏéªÒC ñÇp¶¤ã© íg e§up¹u èAã[@
AopW[¯°g.
         22 ëce|ã|u í§pce¤][

  èp§upãÇv|ãÈ DY}ÈFA¯ vÁÅu Lv| Lydã|FA¯, é¶Å jã[A

³@D@ DYé|à ëFéA duv kªop[ce@èA㯳A}©, du édãÁÂceÇ
p¼FAd| ﯴ£@D¥|dãA ì@B@èA㯳BÂã£A¯. íg e^oqÂiédã¤
ãAc duv ì@B@èA㯳u ï°·|© pãFAãÈ èL|©yÂ}© ô§ pDe. ë¶

£A¯, ë|©jãWY«§ig èAã][¶§u v¤s, ëdÇ v|oèp㧳u, pãce¤F
A³u ï¯jãW[ íXFAé°ã[ í^cg ëX|ã°FAã^o épãe| ë°·©
vãÁÃ@èA㯰op[BÂg. vÁ Aã¥|cd@ Aãªu pã£cg@èA㯳BÂg. í¤]

Xã¶g, zÇÂã¶g dªyÂ}È£, du ìe@Ad|¡u, ëg kA»id ë|© q
¤édLFA°¡u ·¤·© vÂig·[BÇÂÈ£. LzAFA±Xé| òÁp[u ï¹y
Â, 趱}«§ig ¶id AW[@Ad¡XÇ ï¯´£o sÈAdA°¡u Aªig

·X èL{BÂg. Ô¥|@ BÃcd¶£A±Ç ·×|ce© íèL|©y ëX@AopX
yY|ãdg. q£ qÇpÁÂcd@A¶§u, ñÇÅu kÈ@Acd@A¶§u, pã¤NAce«§i
gu èvÓèpãéXw|ã·«§igu éA¤°cg@D 345ìu ì]Y©, yd© BÃcd¶

£A° ë¼cg¶id¶§vãÈ AÈã¶ éL£id dãvÒ, q£ qÇpÁÂcd@A¶§u,
ñÇÅu kÈ@Acd@A¶§vãÈ e§chd£ dãvÓæ@D é¶ÅpWX Lydã| yÇÈ
_cdª¶¥©ª. íµ·§ dª¶£A³év, èϧÓéªv éL£id dãvÒ ñÇÂ

èp|é¤ã[ ëÃ|opWX ï]v|ãÈg, 4ìu nÁÂã][ ¶£cdA¤, yd© nÁ
Âã][o sÉd¤ãAé¶ ëX|ã°FAã]pdc d·£@AyY|ãg épã}ÁÅ. Ô¥
|@ BÃcd¶£A±Ç v¤s èL{eA¯, épã£cg@CM|£ vÁÅu é¤ãvÇ Acédã«@

Ac e§Lp}Ç èLãcdãB·WXèdÇpdc d·¤, í¶ |ã¹u Lydã|o pãF
BªãÈ ì£¶cg@D évªãA ñg¶ãA¹w§@Aãg. íidc dÉyd−¥vL@eA¯
í¤][@Du, du A§cgo pãFDX| ì¡dLãªA±©, vÁèÂdÁDu évªãA k

¤opop[¶dÁD@ AW[@Ad éd¶opWXg.


  India:  A  Modern  History  }Ç ìM¥|§u, Oxford  History  of  India

·Ç í^|ãM¥|§vãÈ Y.Ð.èp£Õ¶© q|£, ñÇÓ@é°ãrY|ã q¥WXãÉ
Aã AW[¤è|ãÇé, íie|ã·© épã£cg@CM|£ ñÇpg pÁÃ. “·O¶ãLw©ª
ãdè¶ã§¶ÉXu ñµ·d juq@A¡u ¶@A@EXãèdÇÅ épã£cg@CM|£A¯
ì¤upce© A§eÈã£A¯. íidc gé¤ãA@ A§cg@D, ëjãA¦A@ AãªceÇ LAÏ

vãÈ ñ©ªA°@ AXid èAã\¤ vÈopãÇv|¡u éL£cg@èAã]Xã£A¯.
ídÇ ·°¹ íie|ã·Ç ëÌdãp í¼os. Lv| ·×|ce© dvg Lv|op¤os
é¶WA¡u, LBoscdÇv}Çv¡u èAã][, dÉcdÇv èpÁÂã£A¯.........íid

í¤]Xã¶g dÇv}©, éAã¶ã d]X le ·Lã¤^, 1599í© jXèpÁ Lv
|@D§vã¥Ç, X|ãup£ vãjãWY©, Ô¥|c e§Lp| é¤ãy@D ëYp_|
¶cdg ìB|¶ ëXFDu”, ñÇè¿gBÂã£. éAã¶ã·Ç ép¤ã|£, èvÇÕÒ,

Ô¥|o scdAFA°@ èAã³ce|gu, dÁépãg e§Lp}Ç AA±© eXvã
A·§@Du sÉdcdãvÒ AW[@Ad¡u, X|ãup£ D§v㣠vãjãWXo qÇèdã
X£ig, DÃoqXcd@A íig ñe£os ñÌu dÉ@D^vãA ìÈg. ìÈã©, é¤ãv

Ç Acédã«@A¥Ç A]zYcdÈvãÈ Lv|oqY¶ãdu ñFDu kÂiddã{c èdã
X£ig ¶§BÂg. èp£Õ¶© Òq|£, “ë[cg é¤ãvÇ Acédã«@A Lv|u ¶id
g; íÇÅ íie|ã y¿¶e−u, ëdo qÇpÁÅé¶ã£ ëéjAvãA 50 ªWLu ép

¤ãA¹u, éd¶ãª| ¶¥LA³u, g·|£ e§vXFA³u, A©®¥A³u òÁpW[¯
°È. í¶ÁÃÇ ïp·°¹, LB|ãv ñÇ v¤s. íg íÇÌu lYcg¶§BÂg”,
ñÈ ñ¿gBÂã£.  íie|@ BÃcg¶cdo pÁÃ| A[v|ãÈgu yÂ|ãÈgvãÈ DÁÂLã
W[, íid@ AXM¶¥èL{e. wA¹u veosoèpÁÂè¶ã§ éAuq¥WÎ ¶¤ªãÁÂ

ãM¥|¥Xw§ig ¶§¶g íg. ñÇÓ@é°ãrY|ã y¿¶e−év, é¶èÂid j¸
È Lydã|cdo pÁáu íopYè|㧠DÁÂLãW[ Aã^opX·©ª. dãu ·
Xãcg|¤±os@D ì°ã¶dãA@ EÃ@èAã][ ëd kŹBÇ v¤p ¶cg@

BÃcd¶£A¯ ñoépãgév pªÇ èpÁÅ ¶ie§@BÂã£A¯. ìÈã©, pe¹ èL{|o
pWX ¶¤ªãÁÃÇpY, ·Xãc g|¤±os èL{d¶£A¯ 붣Aé° ñÇpgdãÇ ï
]v. 붣A¯ é¤ãw© ë¤M|© ëeAã¤u èpÁÂépãg íg èv{|㣶cgXÇ

ì¤uqcdg. (ëce|ã|u 5; DÃos 1 pã£@A¹u). íid@ Aãªcg@Du yÇs ë¶
£A¯, Mª ¶½pãW[@ èAã¯A¡X| ép¤¤L£A±Ç ·Xãcg|¤±opo èp
Áçidã£A°ãÈã©, ëdÁD@ Aã¤^u 붣A³@D LBoscdÇv í©ªãdéd|
ãDu. ì£d£ êqè¤èX¥@ ó[1, “BÃcd¶£A³@èAe¤ãA é¤ãu e§uq|dÁD ô§
ydÇv|ãÈ Aã¤^u, 붣A¯ wA@   èAã\¤vãA LBoqÇv|@ èAã

]Y§idéd. BÃcg¶@ AX¹³@èAÇÅ ô§¶½pãW[o rXcd é¤ãvãÉ|£
ë±cdépãgu, BÃcd¶£A¯, duyX|d©ªãd ñid ¶½pãW[o rXcd¡u, d
FA¯ AX¹³@AãA òÁA vÅcg·WXÈ£. Lv|u vãÂãd¶£A±Çxg 붣A¯ ï

w»idã£A¯; ì¶^FA° vÂcdã£A¯; D[upFA±© ô§¶§@èA㧶£ Lup
idw©ªãv© èL{dã£A¯. ëid Lãu¤ãÎÐ|u ë½|é¶][èvÇÅu, ëid ì
WMorXce© dFA¯ AX¹° í§cd¹u 붣A¯ é¶]Yc èdã¿dã£A¯. íµ

·d èL{AA¯ LzAce© ëve Dªopdã¡u, pª¶ido q¥·È èL{¶d
ã¡u, ìpcdãÈdãA¹w§idÈ. BÃcg¶ Lã£s¥v ¶ãg¤R¤ãÈ ÏÒYÇ E
ŶdÁD vãÂãA@, BÃcd¶£A¯ ñÇ Aã¤^cdãéªé| 붣A¯ èA㩪opX·

©ª; 붣A³X| èL|Ápã[A¯ (juq@AA¯ 멪) AªAzW[¶dã¡u, ¤ã
Ïcgé¤ãAu ·°·opdã¡u, D[upFA³@D ðÅ ï]Xã@D¶dã¡u (DÃopã
A, MÂã£A³@D íX¢Å òÁp[cg¶dã¡u) í§opd@ A]XqÇép 붣A

¯ èA㩪opWXã£A¯”, ñÈ ñ¿e}§@BÂã£.


  íie|ã·© BÃcd¶£A¯ ô§épãgu íig@A°ã© ·Xãcg|¤±@AopW

Xe©ª2. BÃcd¶£A±Ç ì¼vãÈ NÁÂu; ëY@AY LzA ë¤M|© kª@D
ªosu, Lv|vãÁÂu èL{¶gu, ë¤M|© LWXcdã© pãgAã@Aop[BÇÂÈ. í§o
qÌu, íµ¶ãÅ íXFèAã[cg@ èA[cd© vÁÅu pª ë¤OL−AA±Ç pWY

|© ìB| ñg¹u, íid@ BÃcd¶£A°c dvg 4ìu nÁÂã]Y©, vce|cd¤
opDe| éL£id ñe¥^|ã°£A±Ç LBoqÇvè|Ç ëuLce© ñµ·d
vãÁÂcd¡u íÇ°·−u èL{g·X·©ª3.  LB|ãv ñÇ v¤s ñÇ èp£Õ¶© Òq|¥Ç DÃos, g¤e§ÖX¶Lvã
A@ BÃcg¶cg@éA ï]v|ãAo èpã§igBÇÂg. duévã[ ôcgoépãAãd¶£

A¯ ñ¶¤¡u k¤id¤@ A]XÈcg@D¥|¶£A°ãA ëOÅce| yd© Lv| ìLã
Ç íé|Oé¶|ã¶ã£. ïªBÇ wAop¤id Lv|MidÈ@D 붣 O|vãA ë±cd
A§cg, ígè¶ãÇÅ vW[év. í§ ì}¤vã][A±©, ëg jã[A° ë½cdg;
 jãA¦AFA¯ ëÈcd¡u N£èA[cdg. ë@Aã¤^ceÈã©dãÇ, dãvÒ èÏêp£
ÓÇ, “BÃcg¶@ AX¹¯ èAã\¤vãÈ p½¶ãFDu, òÅvãÂãÈ, le|ÁÂè¶ãÇÅ”,

 ñÇÅ ë÷cdã£.
                   DÃosA¯


1.  Unzipped: The Popes Bare All.2.  LWXcd xÃ|dãA 7ìu nÁÂã]YÇ íé|O A¼A Lv|o p¤opã°¤ãÈ
ÏãÇ èd q¥WéXã, ¤ãvjãds¤u ë¤L¤ã© v¤^ d]XÈ|±@AopWXã£. q¥

WéXã·Ç LzA ·é¤ãdvãÈ jX¶Y@AA° kÅce@èA㯳vãÅu, dªjA
¤·W[ 趱é| épã{·[vãÅu pªy ñL¥@AopW[u 붣, vãÂãA, d
Ç ï}£ce|ãAcg@D@ A¶ÈvãAc eWXwW[, ë¤L¤ ñ¥L©p[cg¶e© ñ©

ª xÃÈã£. 1947í© ¶ãYA±Ç f£os@AWX°|ã©, h{v|£ ¶¥L}© q¥
WéXã éL£@AopWXã£.3. èLÇÈ| éL£id y@B|vãÈ LzA éL¶A¤ãÈ ñÒ.·c|ãA£ ñÇp¶£, ô
§ BÃcg¶@ D[upcdã© dã@AopWX èL{e| íie|Ç ñ@Òq¤Ò (7.4.1994)
趱}WXg. í¶£, dÇ ¸[A±èªãÇ ëpªo èp]A±Ç í©ªcg@D ë

±cg, ë[cd ¸WY© ¶Mcg ¶idã£. 붣 EÅBÂã£: “Mª AãªvãAé¶ ñFA¯
LzA éL¶B|ãÈ Oid¥ ñÇp¶° ëid@ D[upceÇ Mª ïÅoqÈ£A¯ N]
[¶gu, kieopgvãAé¶ í§idã£A¯”. èdãX£¶g Oid¥: “붣A¯ BÃcd¶£A

¯; jãFA¯ p@eopãX©A°o pã[uépãèd©ªãu 붣A¯ AdWX¹u ìX¹
u èdãXFDBÂã£A¯. jãFA¯ Mª| ¶½p[BéÂãèvÇÅ ñFA° òMÈã£A
¯. ëÇÅ vãª ·×|u LÁÅ ëeAvãB, ëMFAvãÈ ¶ã£cdA°ã© jãÇ òL

opWXépãg, jãÇ ·c|ãA¤ ë¼cg ·×|FA° èLãÇéÈÇ”. vÅjã¯
·c|ãA£, ë@D[upceÈ¥Xu épL èLÇÂépãg, 붣A¯, ë¶¤ ·ÂD@AW
X|ã© ëYcg@ A| yÃcg·WXã£A¯.
       23 ëce|ã|u í§pcezÇÅ

  ju p¿oskÂo q¤s@Aé°ã, AÁÂÃid Lv|QLã¤ã ìM¥|£Aé°ã íid

ì{¹@AW[¤}© 죶yX|¶£A°©ª. íe© 붣A¯ L«cgoépãBÂã£A
¯, 멪g LFAXcg@D¯°ãBÂã£A¯. 붣A¯ ído pY@A yÁpWXã−u, j
ãu BÃcd¶£A° è¶Å@Du y¤W[ vd¶ãeAè°ÇÅ yY¹AW[¶ã£A¯. 붣

A¯ dvg BÃcg¶o p¯±A±−u íé|O A¼A@ A©®¥A±−u, íé|O·Ç ép
ãdÈ@AãÈ íÂv}|© ·°@AèvÌu pã© sAWXopWY§opdã©, ëg ë
¶£A° ì]v|ÁéÂã¤ãA ì@B}§@BÂg. dFA¯ èLãidc d£vu ëvce§

@Du A[v|ãÈ dDkªA³@èAeé¤, BÃcg¶ ¶½pãW[@ A§ce|ª ¶c
g N£h@Bo pã£@A 붣A³@B|ª·©ª. du íé|O A¼Acdª¶£A¯, BÃc
g¶cd ·v¥Mopgu, ëdÇ èpã{A° 趱op[cg¶gu BÃcd¶£A°c d

ã@D¶éd|ãD1èvÇÅ h]Y|dÇép¥©, 붣A¯ ëLv|ceÇ Lã£s¤|ã°£
A°ãAé¶ ìB·WXÈ£. h]XopXãv© ô§épãgu 붣A¯ õ§]vLv|c
g@D ñ¶¤¡u vãÁ·©ª; vãÁÂoépã¶gw©ª. ìÈ㩠붣A¯, òÁèAÈ

é¶, èp¥| épãopo épãÁŶdc d·£@AyY|ãd e§oeèpÁ DWYoépão
vã¤ãA í§@BÂã£A¯. 붣A¯ ·§us¶d, 멪g ëe© wA MÅ pFA -
y¿v|ãÈ ëeAã¤u - 붣 èpÁ¶¤ã}§@BÂã£.  BÃcg¶u, DÃopãA é¤ãvÇ BÃcg¶u, O|juq@A}Çép¥© ñd¡u
èL{| MÃd°¹u í©ªãdg. ëg, dÉ yd© ï¥v|ãÈ ë¤M|ªãA¹u, Lv|

u ñÇ vãÅé¶Xce©2, ëYcgo p^FD·@Du ëvopãA¹év ñoépãgw§
ig ¶ie§@BÂg. dÉ évªãe@Ayu ëX@Dy¡FèAã]X e§Lp}Ç ë
¤¶ L@A¤ceÈYé| g|¤cédã[ Ñ·cdã© épãgèvÇ ñ]^cgXÇ ¶ã

¿u ò¼@BÃcd¶£Aé° ëdÇ yd© p«3. ëdÇ ë[cd kª}© pãe@Aop[
p¶£A¯ ·QRãÉA¯, Oé|L|ãÈ ëÃR£A¯, é¶dãieA¯, BÃcg¶@éAãWp
ãèXÌu MŶWXcg@Aopã©, ï]v| jãYc éd[p¶£A¯ ìBé|ã£. íid

évÁéAã¯A±Ç AW[¤}©, AXM ¶ã£cd| ëopYopWXè¶ã§ é¶dãi
e@Dc d¤oépãBéÂãu. yup, A©·, é¶dãid vÁÅu Lv| ì{¹@A¼AceÇ k
Ŷȧu, éAã¶ã¶ éL£id Acédã«@A@ D§¹vãÈ ë§We§ Xã@X£ èªã
è¤ÇéÓã Ô.éXãAéXã ñÇp¶é¤ 붣. èLÇ ì]Y© (1993) Xã@X£ éXãAé

Xã Lv|c èdãX£s ·ª@Ayu wDid ¶Åv¡u èpÁÅ@ AãªvãÈã£.        vÈ
LãWM Aã¤^vãA ô§ íig¶@ BÃcd¶¤ãA vãÁ 붣 vÅcddã©, yuâp é
p¤ã|£ 붧X| õ{ºe|cd kÅce·WXã£. f·¤ MidÈ|ã°¤ãÈ ë¶£

 Au¢ÉÓ@ A§ce|«© ·§opFèAã]Xã£. ëédLv|u, 붣 íie|ã·Ç é¶
dv¤po pÁà éj£v|ãA¹u ô±¹v·Çáu épM|¶£. “g¤e§ÖX¶Lvã
A, jvg íie|c dª¶£A±© Mª§u, v@A³u B°o q¥·È¡X| kŶ

ÈFA°ã© jXcdop[u p¯±A±−u A©®¥A±−u ï|£¶ãA@ EÂop[u A©·
cd¤cdo pÁÃ, ï]v|ãÈ íie|@ AªãLã¤cg@Do peªãA évÁAce| ¶½
A°ãA vãÁŶdã© ·°|@EY| ép¤½¹ ·°¹A° ï^¤ãv© í§@BÂã£

A¯”, ñÇŠ붣 L°@Aãv© Eöidã£. 1970í© Xã@X£éXãAéXã, Education:

Its        History        and         Philosophy
ñÇ nèªãÇÂo q¤O¥cdã£. íg Acédã«@A ìWM ¶WXFA±© èp§u L

idY|¡]Xã@B, ëoscdAu, ïXÈY|ãA@ Acédã«@A@ A©®¥A±© dX
èL{|opWXg. ëe© 붣 ñ¿gBÂã£: “íie|ã·© A©·| ìe@Au èL−c
gu Lv| kŶÈFA¯, du Lv|cdã© k£¶B@Aop[u A©· kŶÈFA±Ç ïW

A§cg@A°¡u, èAã¯AA°¡u 趱opX|ãAé¶ ·¶ãe@BÇÂÈ4......................
Acédã«@Ac dª¶£A¯, du A©· kŶÈFA°c eÂ@A èL|Áh]XªãÈ
Aã¤^FA°o èpãg·© EÂc d|FA·©ª. 붣A³X| A©· kª|FA±

© 趱opX|ãA 붣A¯ AÁq@Du éAãWpãW[ Lv| juq@AA±Ç (ë¶
£A³X| Lv|oépãdÈ ñcdÈ p]pãY©ªãe§oqÌu) ìdã¤cd í@Aã
¤^FA¯ èAã]Y§@BÇÂÈ. d·¤, Lv|QLã£id A©· kŶÈFA¯, íig vÁÅ

u q Lydã|FA±Ç wAMÂid ëuLFAé°ã[ dª|ã| èdãX£s èA㯰 ¶
½|Áçop¶. Acédã«@Acdª¶£A¯, du p¯±A¯, A©®¥A¯ vÁÅu qÂ
A©· kª|FA±Ç y@B|@ DÃ@éAã¯, Acédã«@A íÂR£A±Ç A©·é|è

|ÇÅ Lãeopédã[, íiéjã@AceÇ èpã§W[ é¤ãvÇ Acédã«@A@ éAãWpãW
[o épãdÈ}Ç ëYopX}© ìÇxAo p}ÁM|±ope© èp§FA¶Èu èAã
¯° y|−BÂã£A¯. é¶Å·dvãA èLãÇÈã©, EWèXã§vopã[A¯, k¢vÇ
 vÇÂFA¯, Acédã«@Ao p©Aª@A¼A vã^¶£ EWXvos, p}ÁM yAãuA
¯ épãÇ pãXceWXQLã¤ã jX¶Y@AA±Ç zªvãA, ëid kŶÈFA±Ç

dª¶£A¯, dFA¯ Lv| juq@A| ¶−op[cd¹u, du Lv| ¶ã»@A| ì
¼op[cd¹u ñ©ªã y|ÁMA°¡u évÁèA㯳BÂã£A¯. dFA¯ ѶÇA±Ç A
XcédÁÂu vÁÅu Acédã«@A¤©ªãd ѶÇA° vÂyAvãAc Acédã«@A¤

ãA (붣A³@Do p¤éªãAce© íXw©ªãddã©) vãÁŶèdÇpédã[, AXcé
dÁÂcg@AãÈ ¶ã}©, MÂid vÂkªc e§MÇÈceÇ (sacramental) ¶Çvé|
 (íd RãÈÒjãÈu ñÇÅ íÂv}|© épOu) ñÇpd LéAãd¤ vã^¶£A

³@Do, pd· yÂ|㩠멪ãg, ¶ã{os BX@Duépãèd©ªãu ñ[cg@AãW
X í|Ç 밷© y|ÁMA¯ |ã¹u èL{|opX é¶][u. é¤ãvÇ Acédã«@A
¤ã© k£¶B@Aop[u A©· kŶÈFA°o pÁÃ@ EÂop[u íèL{e, q BÃc

g¶o q¥·È§@Du, yÒ¬uA³@Du, vdvãÁÂu èL{¡u Lv| kŶÈFA³@D
u é¶]Y| vãÁÂFAé°ã[ èpã§igu. 붣A°ã© ·O¶ãLvÁ¶£A¯ ñÈ@ E
Âop[u, q ѶÇA°@ AãopãÁÅvãÅ év«§ig ô§ D¤© èd¥·opdãA¹u,

 dãu dFA³X| f£@Ad¥M|ã© AWX°}Xop[¶dãA¹u 붣A¯ jusBÂã
£A¯. íie|£A³@D@ A©· p}ÁÅ·@Du ï¥v édN|@ A©· ëvLAceX
w§opdã 멪g O| vÁÅu Lãe kŶÈFA±Xw§opdã ñÇpd@ Aãadéª

 jvg y@B| ë@AÂ. A©· kŶÈFA° òÁp[cd ï¥v d§u ë¤M|© LW
XceÇ ëuLFA° y¿v|ãAo p|Çp[ce@èAã][, d¶Å°¡u, zX ju
q@AA°¡u p¤osu g_L© èAã]X 붣A¯, ëdÇzªu dFA¯ Lv|cè

dãX£pãÈ èpã{@AdA°¡u íie| jãWYÇ y¿v|ãÈ ë@AÂA³@Do
èp§u pãdAvãA, Lãevd é¶ÅpãèXÇ ·×@B§wA°@ èAã][, 붣A
¯ évéª èLÇÅ ¶°u èpÅBÂã£Aè°Çpd jãvÃé¶ãu”.


             DÃosA¯


1.  “íé|O A¼Acdã¥Ç é¶ª, q¤Lã¤vã}§@Aé¶]Y}§idg. e§Lp}Ç
ëeAã¤u vÁÅu èAã¯A| ¶cg, í|Ç ñ©ªã ¶½A±−u épãdÈ èL
{d−u, MÃgMÃdãA ð[§·, ë¤M|ª ·W[c duv ·ª@B¶cg@ èAã¯
° ô§épãgu, ïªBÇ g¤e§ÖX¶LvãA íé|O A¼Acdã§@D ô§épãgu í|
ª·©ª. ñ¿e¶@AopWX 붣A³X| p_A°c f·¤vãA ñ[cg@èAã

]X㩠붣A³@èAe¤ãAé¶ ëg í§idg. 붣A³X| d·£@AyY|ãd ì
L AãWY}¿cd© 趱opX. p©é¶Å LeA°@ èAã][ ép㣠z°èL{
¶g épãÇÅ, jã[A°@ D¼opce© M@A¶ope© 붣A³X| pFD éj¤Y

|ãAé¶ã, vÂyAvãAé¶ã í§idg...í@ DÁÂLãWXè|©ªãu jãu év−u ¶
°£@A ·§up·©ª. íFBªãidc d·¤, óé¤ãopã·© ëéjAvãA ñ©ªã jã[
A³év, òédãè¶ã§ Lv|ce©, íé|O A¼AceÈ¤ è¶|±é|ÁÅvãÅ ñ¥L®

WXopWY§id¶dãu. fFD ·°·ope© íid èjQL¿cdvãÈ qY¶ãdu í
ÇŶ¤ èdãX£BÂg”, ñÇÅ ñ.Ð.è¶©Ò (Crux Ansata: An Indictment of the
Roman Catholic Church) ñÇÅ ñ¿gBÂã£.2.  ïdã¤^vãA, “jãWY© ¶ã¿u v@A³@D@ Acédã«@A Lv|cd¡u jÇè
ÈÃ|¡u épãe@A”è¶ÇÅ épão ì^}WX¶ãÅ, íie|ã¶ vdvãÁÂu è

L{|o épã£cg@CM|£ yÈie§idépãg, é¤ãw«§id DÖXé¤ãBA¯, é¶M|
£ ìBé|㣠붣A³X| ¶§vãÈce© pcg Ld·Bdu ¶¥|ãAc dÈ@D èL
−cdé¶][èvÇÅ épão AWX° ·ecdã£. sÉdcdãvÒ ëBÈãÒ ñÇ w

Aoèp§u Acédã«@A íÂv}|ªã¥Ç LãÇÅ ¶«v}Ç ép¥© íèL{A
 évÁèA㯰opWXg. íg pÁÃ| éd¶ éjã@C[ (reference) A³@D éX·W |
éªãoqÇ In      God’s    Name, léÈã éªã èp©éªã·Ç The          Vatican

Empire, ñu.v£é¤ ôéÛ¥Ç Let’s     Prey, ëµé¤ã vãÇÛãWXÉÇ The         Vatican

Billions, The Dollar and the Vatican, Vatican Imperialism in the Twentieth Century, The
Vatican in World Politics, The Vatican in Asia vÁÅu Catholic Imperialism and World

Freedom
yd«| n©A°o pã£@A¹u. ëµé¤ã vÇÛãWXÇ, q.q.Ô kŶÈceÇ yÇ
È㯠ë¤M|© ¶£^È|ã°£.3.  dÇ Lv|o p¤osop_@AãA |ã¥Xw§ig ¶¥}©ªãd pª w«|Ç X㪣A
° èpÅBÂã£Aé°ã, ëid L£¶édL jÇèAãX|ã°£A³@D, ëÇÈ èdè¤
Óã E·§uq|g, “íie|ã¹@D ï]v|ãÈ éd¶ í|éO” ñÇpdãDu. Mª
jã[A° vW[u DÃopdãÈã©, yid| ¢éAãÒªã·|ã, ¶X ë|£ªãig, èd

Ç ìoq¥@Aã, §¶ã]Xã, qé¤Ô©, q«oqÇÒ ëÈcgu íé|O¶ Mª A
ãªu èpÁçidÈ; ìÈã© ë¶é¤ã ëid jã[A³@Do p]s ¶½opWX ìÇx
Aceéªã, ïªAã|d évÇv}éªã ñµ·d jÇv¡u èL{ddãAc èd¥|·©ª

è|Çpd jãu Aã]BéÂãu.


4.  The

Jesuits ñÇÅ n«© vªãC vã£WYÇ ñ¿gBÂã£: “¶ãYAÉÇ eWX@D¿·È¥
Ç A]A³@D, íie|cg^@A]Xu, e§Lp yÇéÈŶdÁAãÈè¶ã§ jã[
 ñÇpdã© ydÇv y@B|cg¶y¯°dãA í§@BÂg. é¤ãvÇ Acédã«@Ac e

§Lp íie|ã¹@D¯ ò¤ã°vãÈ zªdÈcd@ èAãWY¡¯°g. Lv|o pYcd
¤FA¯, 13500 vã^¶£A°@ èAã]X 115 A©®¥A°¡u, 5 ªWLcg@DévªãÈ
 vã^¶£A°¡X| 1200 ï|£kªop¯±A°¡u,    4 ªWLcg@DévÁpWX

vã^¶£A°@ èAã]X 242 èdã½ÁA©· v|FA°¡u jXcgBÇÂÈ. ë@A
©· v|FA±© 50 Ld·Bd ìM¥|£A¯, BÃcd¶¤©ªãd¶£. íé|O A¼AceÇ
ﯴ£, vãkª vÁÅu édN| vWXFA±© í^ie§@BÂã£A¯”. é¤v]W éÏ

uÒ pã© ñÇp¶£, A   Catholic’s  Believe  It  or  Not
ñÌu n«©, “íie|ã·© 7,000cg@D évÁpWX A©· kŶÈFA°@ Acédã
«@Ac e§Lp kÅ·¡¯°g”, ñÇBÂã£. íin©A¯, yÂé| 1987, 1963ìu ì

][A±© ¶id¶; í¶Áé DÃoqXopW[¯° ñ]_@A| ·Xo pªvX
FD ë¶ ëeAvãB¡¯°È. íie|ã·©, Lv|vãÁÂo q¤ãèXÒX]W e§L
pA¯ g¥dvãAo p¤· ¶§¶dÇ ép¥©, ë]v@ Aãªce©, N£èAWY§@Du, A

cédã«@Av©ªãd A©· kŶÈFA° íid·§ n©A³u ﯰX@A·©ª.
íie|ã·© BÃcg¶ kªop¤oqÇ ï]v|ãÈ ¶Y¶cdc, e§LpA±Ç ï
ªA vÇÂceÇ 1992ìu ì][@AãÈ ëÃ@A}© Aã^ªãu. ëg EÅBÂg: “í

ie|ã·© ﯰ ñ©ªãc e§LpA°¡u ôÇÅ EWYopã£cdã©, ë¶A¯d
ãu íie|ã·Ç ôé¤ kªO¶ãÇd㣔.
       24 ëce|ã|u í§pcejãÇD

  íin«© jãu ì{¹ èL{g¯°¶ãÅ, éA¤°ce−u vªãot¥−u sÉd

cdãvÒ ñÇ AW[@Ad ô§ èpã{@Ad vW[wÇÃ, vdu Lã£id ·×@B§w
|ãDu. dÇ p©é¶Å kŶÈFA¯ vÁÅu v@A¯ dA¶© LãdÈcgÂ}Ç zªvã
A é¤ãvÇ Acédã«@Ac e§Lp, ëd ¶°£cg ¶§¶èdÇpg ôÇÅ. ëd

íie| ë¤O ìd¥cg ¶°£opgu, èpãÅos¯° íig@ DYv@A°ã−u 붣A
±Ç veosw@A ¶£cdA ëvosA°ã−u, qY¶ãdvãAo p¤opop[¶gu íÇ
èÈ㧠·×|u. ï]vA¯ |ã¹u jÇD èd¥·@AopWXqÇsu, 붣A¯ íµ

¶ãÅ jXopèdÇpg, DÂidpWLu, ¶QLA èL|éª|ãDu. p¼| Ad@Do s
gèv§D d¤opWY§idã−u, ëdÇ zª vÈopãFD vW[u ëopYé| í§@BÂ
g. íé|O, dÇ LéAãd¤ÈãÈ dãvÒ ñÇB ¢dãÓ, Mª 趯± jã^|FA³

@AãA ô§ ·|ãpã¥}Xu ·ÁÂãè¤ÇÅ dãvÔÇ jX¶Y@AA¯ èd¥·@BÂg.
ëopYé| èL{| jãyu 충 èAã]Y§@BéÂãvã? ju BÃcg¶ ë]X|§@
D, jãu ë¶¤ éjM@BéÂãèvÇpd, ju ïe¤cd ·ª|ãAcdig 붧X|

d¶ ¶°£opd@ AãWY−u é¶Å ñµ¶½}−u EÂyY|ãdã?
           ~~~~~

								
To top