Tava izvēle_ - Rēzeknes Augstskola by xiaoyounan

VIEWS: 70 PAGES: 15

									 RĒZEKNES
AUGSTSKOLA       Mūsu piedāvājums –
        Tava izvēle!

         TOP 10
Izvēloties studijas RA, Tu
           studēsi
   • 8. lielākajā starp 19  Webometrics reitinga tabulā
    valsts augstskolām   Rēzeknes Augstskolā ieņem
   •12. lielākajā starp 34  5. vietu starp visām Latvijas
   valsts un privātajām
        augstskolām   augstākās izglītības iestādēm
Rēzeknes Augstskola- valsts
  augstskola, kurā noteikti ir
        budžeta vieta
 Tavām pilna laika studijām
   kādā no 25 pamatstudiju
     programmām šādos
           virzienos-
ekonomika, vadības zinātne,
 tiesības, filoloģija, vēsture,
  informācijas tehnoloģijas,    Vēlāk varēsi turpināt
    vides inženierzinātnes,   studijas arī RA maģistra
  mehatronika, elektroniskā     un doktora studiju
    komercija, būvniecība,      programmās
      dizains, tulkošana,
          pedagoģija
Sekmīgi studējot, Tu
 varēsi pretendēt un  Vēl ir arī citi stipendiju
   saņemt valsts  fondi un konkursi, kuros
 noteikto stipendiju    var gūt labumu
   70 latu apmērā
 Tu saņemsi valstī un      Atsevišķās studiju
Eiropā atzītu diplomu     programmās ir iespēja
       (RA piešķirta  saņemt dubulto diplomu.
    Eiropas Komisijas   Vilinoši!? Studē 3 gadus
    diplomu pielikumu   Latvijā, vienu – Vācijā vai
     atzinības zīme)   Lietuvā un saņem divus
                   diplomus
   Studiju laikā Tu varēsi
izmantot iespēju, saņemot
 stipendiju, studēt un iziet
     praksi ERASMUS     Rēzeknes Augstskola pēdējo
   apmaiņas programmā    desmit laikā ieņem vidēji 1-3 vietu
  kādā no 120 Rēzeknes    starp visām Latvijas augstskolām
        Augstskolas    studējošo un akadēmiskā
    partneraugstskolām     personāla mobilitātes ziņā
          ārzemēs.
   Tava iespēja izbaudīt
  studentu dzīvi ne tikai
studijās un pētniecībā, bet
  arī pasākumos – Rozes     Varēsi būt ne tikai
svētkos, Zinātnieku naktī,  pasākumu dalībnieks, bet
   Andrejdienā, Erudītā,    arī organizators
 Krokā, Juristu, inženieru
        dienās u.c.
Rēzeknes Augstskolas
     ārpusstudiju
       aktivitātes  Ja būs brīvs brīdis, varēsi
Tevi iedvesmos – koris     uzrakstīt kādu domu
       „Sonitum”,  virkni augstskolas avīzei
   deju kopa „Dziga”,      „RA Dialogi”
     teātris „ķerRA”
 Rēzeknes Augstskolā Tu
  satiksi pretimnākošus,
   zinošus, atsaucīgus
  mācībspēkus, kas Tev
 palīdzēs tik galā ne tikai
ar teoriju un praktiskajiem
   uzdevumiem, bet arī
    kopā ar Tevi dosies
       ekspedīcijās,
 pārgājienos, piedalīsies
projektos un konferencēs
Studiju vidē orientēties
     un labi justies   Studentu idejas,
      Tev palīdzēs   vajadzības un vēlmes
Rēzeknes Augstskolas    augstskolā ir pirmajā
   Studējošo valde        vietā
            Sporta namā Tu sevi uzturēsi
                 lieliskā formā.
              Trenažieru zāle noderēs
              veselīgam dzīvesveidam.
            Informāciju tehnoloģiju centrā
              pieslēgsies e-pasaulei.
Kādā no Rēzeknes
            Bibliotēkā noteikti iegriezīsies
   Augstskolas
               pirms eksāmeniem.
struktūrvienībām
             Ideju viesnīcā īstenosi savu
  Tu noteikti būsi
           veiksmīgo biznesa ideju, Juridisko
   patstāvīgais
            konsultāciju centrā būs iespēja
   apmeklētājs
             izzināt likuma burtu un garu
 Studējot Rēzeknes
Augstskolā, Tu iegūsi
     kvalitatīvas
 zināšanas, lielisku  Tas viss Tev noderēs
      pieredzi,  veiksmīgai karjerai
   neaizmirstamus
   piedzīvojumus,
  kolosālus draugus
 Rēzeknes Augstskola
   ir Tava īstā vieta!
Pievienojies, kļūsti par
        savējo!              Atceries: Tavi draugi
              jau studē Rēzeknes
                Augstskolā!
           Ieskaties arī mājas lapā www.ru.lv


  Jau 2013.gadā
Rēzeknes Augstskola
 izskatīsies šādi!
           Ieskaties arī mājas lapā www.ru.lv


Uzņemšana Rēzeknes
 Augstskolā sākas
  12.jūlijā!!!!!!

								
To top