Docstoc

Tautskola “Bārbele”

Document Sample
Tautskola “Bārbele” Powered By Docstoc
					2010. gada 22.oktobris
     Tautskolas programmas mērķi
1. Tautskolas programmas satura un tās ieguves
 procesa organizācija tādā kvalitātē, lai veidotu un
 veicinātu:
 1.1.Visa vecuma grupu pārstāvju (arī skolas
 vecuma un pirmsskolas bērnu) fizisko un
 intelektuālo spēju attīstības procesu, iesaistot
 ikvienu interesentu līdzdarboties, lai veidotu
 vispusīgi attīstītu, pilsoniski aktīvu un
 demokrātiskai sabiedrības dzīvei spējīgu
 personību.
    Tautskolas programmas mērķi
 1.2.Pagasta un novada iedzīvotāju garīgo,
 ekonomisko, sociālo un politisko
 pilnveidošanos, saglabājot latviskās
 tradīcijas.
 1.3.Tautskolas apmeklētāju pašapziņas
 veidošanu un paaugstināšanu, pievērsties to
 problēmām.
 1.4.Veselīga dzīvesveida popularizēšanu
 nākamo vecāku-jauniešu vidū.
    Tautskolas programmas uzdevumi
2. Katram dalībniekam nodrošināt iespēju:
 2.1. veidot priekšstatu un sapratni par galvenajiem
 dabas, ekonomiskajiem, sociālajiem un ilgtspējīgas
 attīstības procesiem, morāles un ētikas vērtībām;
 2.2. veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un apkārtējo
 pasauli;
 2.3. izkopt savu kultūras identitāti ģimenes kontekstā;
 2.4.pilnveidot nepieciešamo toleranci un spēju
 pretoties ļaunumam, netikumiskajam;
 2.5. nodrošināt svešvalodas prasmju apguves iespēju;
    Tautskolas programmas uzdevumi
 2.6. nodrošināt iespēju apgūt informācijas tehnoloģiju
 izmantošanas pamatiemaņas;
 2.7. nodrošināt iespēju apgūt Latvijas pilsonim
 nepieciešamās zināšanas ekonomikas, finanšu
 politikas, tautas vēstures un demokrātijas vērtības;
 2.8. nodrošināt iespēju gūt radošās darbības pieredzi;
 2.9. veidot priekšstatu par Latvijas, Eiropas un
 pasaules kultūras mantojumu;
 2.10. izkopt saskarsmes un sadarbības spējas (ģimene,
 skola, sabiedrība);
 2.11. nodrošināt iespēju jauniešiem apgūt karjeras
 veidošanas prasmes;
      Programmas izglītības saturs
 Saturu atklāj nodarbību programmas.
 Programmas apguves organizācijas pamatnosacījums
 ir izglītojošo procesu organizēt tā, lai Tautskolas
 dalībnieks iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības
 jomā (programmas saturā), gan universālas, vispārējas
 prasmes un darbības pieredzi, kas sniegtu iespēju
 rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves
 situācijās.
 Katra izglītošanās joma ietver vairāku interešu jomu
 saturu.
      Programmas izglītības saturs
Personības vispārējo spēju un prasmju attīstību
 atspoguļo galvenie izglītošanās aspekti:
 pašizpausmes, iztēles un radošais aspekts: radošās
 darbības pieredze; patstāvīga iespēja meklēt un atrast
 risinājumu praktiskām problēmām, atklāt
 kopsakarības; atjautības, iztēles kopšana; iespēja
 nodarboties dažādās ar mākslu, sportu, tehnoloģijām,
 ekonomiku un finansēm saistītās jomās;
 analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības
 pieredze – patstāvīga, loģiska, motivēta, kritiska un
 produktīva domāšana; prasme formulēt un pamatot
 savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes
 kontekstā;
      Programmas izglītības saturs
 morālais un estētiskais aspekts: izpratne par tādiem
 jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē kā
 godīgums, cieņa, atbildība, savaldība, taisnīgums,
 uzticamība, izpalīdzība, iejūtība, laipnība; izpratne par
 cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; pozitīva attieksme
 pret kultūras mantojumu;
 sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt
 komandā; prasme uzklausīt un respektēt dažādus
 viedokļus; prasme pieņemt lēmumu un uzņemties
 atbildību par tā īstenošanu; prasme atbildīgi rīkoties
 konfliktsituācijās, ekstremālās situācijās un rūpēties
 par savu un līdzcilvēku drošību, ja nepieciešams, prast
 meklēt palīdzību un sniegt to;
      Programmas izglītības saturs
 saziņas aspekts: svešvalodas prasme un valodas
 kultūra; praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme
 sazināties (sarunāties, rakstīt, lasīt); prasme publiski
 uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli;
 teorētisko zināšanu un praktiskās darbības aspekts:
 prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot
 mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju apgūšana un
 lietošana praktiskā darbībā; prasme izglītošanās
 procesā izmantot dažādu veidu informāciju,
 konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot
 modernās tehnoloģijas;
    Programmas izglītības saturs


 matemātiskais aspekts: matemātikas zināšanu
 izmantošana praktiskajā dzīvē (piemēram,
 finanšu resursu plānošanā, projektu izstrādē,
 tāmes sastādīšanā u.t.t).
     Programmas īstenošanas plāns
 Mācību gads sākas novembrī un beidzas maijā.
 Izglītošanās darba organizācijas un uzskaites
 pamatforma ir nodarbība.
 Dalībnieka maksimālā nodarbību stundu slodze un
 nodarbības ilgums noteikts Tautskolas nolikumā.
 Tautskolas programmas apguvei veidots nodarbību
 stundu plāns.
 Tautskolas dalībnieks pēc pirmā mācību gada
 pabeigšanas, var turpināt mācības Tautskolā arī
 nākamajā mācību gadā, izvēloties konkrētu vienu vai
 vairākas izglītošanās jomu.
     Programmas īstenošanas plāns


 Tautskolas izglītības programmas īstenošanas
 gaitā konstatētās nepilnības vai radušās
 neskaidrības tiek risinātas savstarpējā dalībnieku,
 nodarbību vadītāju un bāzes izglītības iestādes
 administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā.
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

  Dalībnieku uzņemšana Tautskolā notiek uz
  brīvprātības principa pamata.
  Pirmsskolas vai jaunākā vecuma dalībnieku
  uzņemšana Tautskolā notiek ar vecāku
  rakstisku iesniegumu.
  Tautskolas dalībniekam nav noteikta
  konkrēta izglītības pakāpe.
Iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība
  Dalībnieku iegūto zināšanu un prasmju kvalitāti
  vērtē Tautskolas organizētajos konkursos,
  semināros, izstādēs, koncertos un publikācijās.
  Programmas apguve Tautskolā ir bezmaksas.
  Tautskolas nodarbībās tiek izmantoti Bārbeles
  pamatskolas materiāli tehniskie resursi.
  Programmu īstenošanu nodrošina Bārbeles
  pamatskolas esošie pedagoģiskie un tehniskie
  darbinieki, kā arī skolas bijušie absolventi un
  pieaicinātie speciālisti.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:4/8/2013
language:Latvian
pages:15