TEHNICKADOKUMENTACIJARAZVOJ PILOT SOKOP1 by xiaoyounan

VIEWS: 2 PAGES: 14

									1. Postojeće stanje

 1.1 Pozadina problema

Broj nerješenih takozvanih „komunalnih predmeta“ na sudovima u BiH je već dostigao
milion, prošle godine je iznosio 1.076.688, i u toku 2008. se već znatno povećao. Priliv
takvih predmeta iznosi oko 400.000 godišnje.

Postupak izvršenja komunalnih predmeta je po svojoj prirodi pogodan za automatizaciju
zato što svaki povjerilac, za potrebe svog vlastitog fakturisanja, raspolaže kompletnom
elektronskom bazom podataka svih predmeta koji se dostavljaju sudu. Pored toga, sam
tok postupka je dosta previdljiv.

Predmeti koji se odnose na neplaćene račune utroška vode, usluga centralnog grijanja i
čistoće, te RTV takse iniciraju povjerioci prijedlogom za izvršenje uz priloženi izvod iz
registra kompanije, koji ima status vjerodostojne isprave. Na osnovu podataka napisanih
u prijedlogu, sud donosi rješenje o izvršenju i dostavlja ga izvršeniku. Izvršenik ima
mogućnost da uloži prigovor, koji ako je pravno utemeljen u Zakonu o izvršnom
postupku, prekida izvršni postupak, te se njime pokreće parnični postupak. Ukoliko nema
valjanog prigovora, rješenje o izvršenju postaje izvršno i sprovodi se zavisno od sredstva
izvršenja koje je povjerilac predložio. Izvršenje na novčanom potraživanju izvršenika se
sprovodi slanjem rješenja banci u kojoj izvršenik ima otvoren račun, ili poslodavcu
izvršenika.

Iako svi sudovi u BiH od kraja 2008. godine koristi će sistem za upravljanje predmeta
CMS, u ovoj fazi nije predviđeno da se isti koristi za komunalne predmete zbog njihovog
enormnog broja.

 1.2 Sistem za upravljanje predmetima - CMS

CMS je softver razvijen sa namjerom da čuva sve podatke o sudskim predmetima sa
krajnjim ciljem da sudije, tužioci i pomoćno osoblje suda imaju pristup elektronskoj
verziji predmeta. VSTV je implementirao sistem za upravljanje sudskim predmetima
(CMS) u većini sudova u BiH. U ovom trenutku ovaj sistem koristi više od 50 sudova, a
očekuje se da će do kraja ove godine sistem koristiti svi sudovi u BiH.

Sistem je razvijen koristeći tehnologiju „Oracle“. Baza podataka je „ORACLE“, a alati
korišteni za razvoj aplikacije su „Oracle Forms“ i „Oracle reports“. Sistem baze podataka
pokreću dva IBM p570 servera koja rade u „Oracle Real Application Cluster“ načinu
rada.

VSTV BiH je vlasnik izvornog koda softvera.
                                            1
 1.3 Projekat konverzije u digitalni format zaostalih komunalnih
   predmeta u Općinskom sudu u Sarajevu - KODIFEL

Uz podršku kanadskog Projekta za reformu pravosuđa - JRP, u Općinskom sudu u
Sarajevu počela je digitalizacija postojećih komunalnih predmeta. Predviđeno je da će se
dobijeni meta-podaci importovati u SOKOP radi dalje obrade.2.  Koncept Sistema za obradu komunalnih predmeta -
   SOKOP
Budući Sistem za obradu komunalnih predmeta, SOKOP zamišljen je kao sistem za
vođenje i praćenje postupka za predmete formirane prijedlogom za izvršenje na osnovu
vjerodostojnih isprava.

SOKOP je predviđen kao centralizirani sistem, kome će drugi sudovi pristupiti kroz
mrežu širokog područja (WAN) za pravosuđe, te odabrani povjerioci (komunalna
preduzeća i RTV kuće) putem zaštićene internet konekcije.

Glavna funkcionalnost SOKOP-a će biti interna elektronska pošta, koja će između
korisnika omogućavati slanje zahtjeva formiranih na osnovu određenih šablona
(šablonski dopisi) ili slobodnim pisanjem teksta.

Svaki šablonski dopis će imati određeno dejstvo na bazu podataka, ovisno od vrste dopisa
i o statusu i/ili faza predmeta.

Svaki dopis odaslan između korisnika putem interne elektronske pošte bit će automatski
potpisan certifikatom konektovanog korisnika koji ga šalje. Na ovaj način, ukoliko je
certifikat kvalificirana elektronska potvrda, dopis će se smatrati dostavljen u skladu sa
Zakonom o parničnom postupku i sa Zakonom o elektronskom poslovanju, bez potrebe
slanja dodatnog papira.

Sud će poslati dopise izvršenicima ili trećim licima putem sopstvenih dostavljača ili
putem poštanskih servisa, po mogućnosti koristeći usluge hibridne pošte (tj. dajući
poštanskim operaterima potrebne meta-podatke za predefinirane šablone u elektronskom
formatu).

Za svaki dopis poslan sudu od strane izvršenika ili trećeg lica sud će unijeti relevantne
meta-podatke, te isti dopis po mogućnosti skenirati.

Svaki predmet će biti asociran sa određenim statusom (npr. predat, doneseno rješenje,
uložen prigovor, uložena žalba, rješenje o izvršenju pravosnažno, predmet završen,
predmet povučen). Pored toga, za svaki predmet u statusu „rješenje o izvršenju
pravosnažno“ će biti asocirano nekoliko faza, zavisno od predviđenog sredstva izvršenja.


                                            2
SOKOP će omogućiti grupno procesuiranje predmeta selektovanih na osnovu određenih
kriterija:
     - Proces automatskog registrovanja predmeta (dodjela broja predmeta, štampanje
      upisnika, proračun sudskih taksi, …);
     - Plaćanje sudske takse elektronskim putem
     - Štampanje odluka, omota i ostalih relevantnih dokumenata za odabranu grupu
      predmeta na osnovu njihovog statusa i druge informacije koje se već nalaze u
      bazi podataka.
     - Određivanje statusa svakog pojedinog predmeta;
     - Praćenje različitih faza izvršenja na pokretnoj imovini (služba sudskih
      izvršitelja)
     - Priprema za hibridnu poštu
     - Importovanje predmeta za koje se inicira drugi sudski postupak (u slučajevima
      usvojenih prigovora ili podnošenja žalbe) u CMS3.   Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora je pilot verzija softvera za obradu elektronskih podataka u sistemu
SOKOP-a, koja će omogućiti testiranje, ispitivanje i korištenje glavnih funkcija sistema
SOKOP od strane određenog broja sudova, i u dogovoru sa nadležnim sudom, izabranim
povjerocima.

Pilot aplikacija će se razvijati u skladu sa procedurom opisanom u poglavlju 4 pod
tačkom 4.5 „Način razvijanja ponuđenog rješenja” na osnovu uslova i smjernica iz ovog
poglavlja kao i na osnovu drugih smjernica navedenih u Poglavlju 4.


 3.1 Vlasništvo izvornog koda i dokumentacije
U svim fazama razvoja ponuđenih rješenja, kao i poslije puštanja rješenja u rad, izvorni
kod, kao i izrađena projektna, korisnička i sva druga dokumentacija će biti vlasništvo
VSTV BiH


 3.2 Licence neophodne za rad pilot SOKOP sistema

VSTV BiH posjeduje 4 licence Oracle database enetrprise edition i 4 licence za Oracle
Real Application Cluster. Serveri baze podataka rade u cluster načinu rada i opslužuju
više softverskih rješenja: CMS – Sistem za upravljanje sudskim predmetima, ISCSD –
Informacioni sistem Centra za sudsku dokumentaciju i SUDS – sistem za upravljanje
digitalnim sadržajem. Isti serveri će se koristiti i za SOKOP sistem.
                                           3
Za potrebe SOKOP sistema VSTV BiH ne planira nabavljati nikakve nove softverske
licence. Iz toga slijedi da, SOKOP baza podataka mora biti ORACLE, a pokretati će je
gore spomenuti serveri.

Kako SOKOP sistem mora biti web orijentiran, VSTV BiH osim licenci operativnog
sistema web servera, ne planira nabavljati nikakve dodatne softverske licence neophodne
za pokretanje i implementaciju SOKOP sistema. Autentifikacija SOKOP korisnika će biti
riješena na nivou SOKOP aplikacije i neće biti korišteni autentifikacioni mehanizmi
operativnog sistema. Dakle, VSTV BiH, pored licenci operativnog sistema, ne planira
kupovati nikakve licence neophodne za pokretanje srednjeg sloja - web servera.
 3.3 Smjernice za izradu pilot SOKOP aplikacije

Struktura i opći prikaz Pilot aplikacije
Korisnici će biti svrstani u tri kategorije: povjerioci (koji iniciraju predmete), sudovi i
administratori.

U bazi podataka će se čuvati:
   Predmeti. Svaki ima, pored ostalih atributa, njemu asociran status postupka.
   Dokumenti: interni dopisi poslani unutar sistema (podnesci povjerioca i sudski
  dopisi) i podnesci izvršenika. Svaki dokument odnosi se na jedan ili više predmeta, te
  svaki predmet može sadržavati više dokumenta.
   Svi potrebni šifrarnici.
   Tabele o korisnicima i njihovim pravima.

Svi interni dopisi će biti automatski potpisani certifikatom korisnika te će se u centralnoj
bazi podataka spasiti njihov metapodak kao i podaci iz elektronskog potpisa.

Svi potpisani dokumenti će se otvoriti kao PDF dokumenti sa pečatom i podacima iz
potpisa.

U slučaju dopisa koji se tiče više predmeta, dopis će se spasiti samo jednom, ali će biti
referenciran na svaki pomenuti predmet kao vezani dokument.
Svaki predmet će uvijek biti asociran s jednim statusom postupka i jednom fazom
izvršenja.

Korisnicima sa posebnim ovlaštenjima će biti omogućeno da dodjeljuju i presigniraju
grupe predmeta različitim korisnicima. Svaki korisnik će moći vidjeti sve predmete svoje
institucije ali će moći izmijeniti samo one koji su njemu dodjeljeni.
                                             4
Početni modul, za sve korisnike:

Ovaj modul mora omogućiti logiranje korisnika na osnovu korisničkog imena, lozinke i
PKI certifikata provjerenog od strane sistema ili vanjskog verifikatora. Poslije validacije,
na osnovu dodjeljenog korisničkog prava će se omogućiti korisniku pristup određenim
modulima.

Predviđeni moduli za povjerioce:
  P1. Unos predmeta.
    Ovaj modul će omogućiti unos prijedloga za dozvolu izvršenja (dokument koji
    inicira postupak) na dva modaliteta:
      a. On-line, jedan po jedan
      b. Preko upload xml paketa formiranih off-line na MS Excel ili slično
      c. Grupni unos preko web-servisa

    Aplikacija mora da vrši formalne kontrole, uračuna iznos sudske takse te
    dodjeljuje broj predmeta ukoliko je unos prihvaćen. Za modalitete b) i c) sistem
    će formirati logove sa informacijama o uspješnosti unosa podataka.

    Svaki predmet može imati kao prilog vjerodostojnu ispravu, koja će se formirati
    na osnovu posebnih meta-podataka i predefiniranog šablona (do 6 različitih
    šablona).

  P2. Pregled i procesuiranje predmeta.
    Ovaj modul će omogućiti:
     a. Izbor kriterija na osnovu kojih će se prikazati predmeti.
     b. Prikazivanje svih predmeta koji zadovoljavaju odabrane kriterije, sa
       mogućnošću lokalnog eksporta podataka u MS Excel formatu ili
       preuzimanjem istih metapodaka web-servisom.
     c. Kreirati dokumente u PDF formatu potpisane od strane sistema za svaki
       interni dopis, sa mogućnošću lokalnog spašavanja
     d. Za selektirane predmete, izbor standardnog dopisa kao npr.:
          i. Dopis za promjenu adrese
         ii. Dopis za promjenu dužnika
         iii. Dopis za promjenu iznosa duga (dug se može samo smanjiti)
         iv. Dopis za promjenu sredstva izvršenja
         v. Dopis za obustavu

    Svaki standardni dopis ima određene parametre koji se moraju unijeti i validirati,
    a koji se tiču novih vrijednosti za određena polja u bazi, te ima dejstvo na podatke
    (zavisno od faze postupka), koje može biti A, S, K, Z:
           A = Automatski se informacije na predmetu ažuriraju u bazi
                                             5
          S = Signalizacija korisnicima u sudu se napravi, ali se informacije na
          predmetu ažuriraju automatski
          K = Kondicionalno od odobrenja korisnika u sudu informacije na
          predmetu se ažuriraju
          Z = Zabranjena akcija u ovoj fazi predmeta

          Primjer tabele dejstva:
        Faza 1 Faza 2    Faza 3   Faza 4   Faza 5   Faza 6   Faza 7
Dopis i.    A    A      S      S      K     K      Z
Dopis ii.    A    K      K      Z      Z     Z      Z
Dopis iii.   A    A      A      A      K     K      K


Aplikacija mora omogućiti štampanje dopisa u RTF ili po izboru PDF formatu.

  P3. Pregled pojedinačnog predmeta.
    Ovaj modul će omogućiti:
      a. Prikazivanje spiska dokumenata u predmetu, te otvaranje svakog prema
        hiperlinku (kreira se PDF elektronski potpisan dokument)
      b. Izbor standardnog dopisa (kao P2.c)

  P4. Pregled pristiglih sudskih dopisa.
    Ovaj modul će omogućiti:
      a. Izbor kriterija na osnovu kojih se prikazuju dopisi
      b. Prikazivanje dopisa koji zadovoljavaju odabrane kriterije
      c. Mogućnost promjene statusa dokumenta za odabrane dokumente

  P5. Pregled dostave sudskih dopisa.
    Ovaj modul će omogućiti:
      a. Izbor kriterija na osnovu kojih se prikazuju dopisi
      b. Prikazivanje dopisa koji zadovoljavaju odabrane kriterije, sa statusom
        dostave


Predviđeni moduli za sudove:
   S1. Pregled i procesuiranje predmeta.
     Ovaj modul će omogućiti:
  a.1.1 Izbor kriterija na osnovu kojih se prikazuju predmeti                Formatted: Bullets and Numbering
  b.1.2 Prikazivanje predmeta koji zadovoljavaju odabrane kriterije
  c.1.3 Za selektirane predmete, izbor standardnog dopisa kao npr.:
i.4.1.1 Rješenje o dozvoli izvršenja
ii.4.1.1 Dopis o dostavi
iii.4.1.1    Sudski dopis o nemogućoj dostavi
iv.4.1.1    Sudski dopis za promjenu sredstva izvršenja
v.4.1.1 Zaključak


                                            6
 d.1.4 Moguća opcija POŠALJI SVE na osnovu statusa i sljedećeg dopisa, npr:
       Status          Sljedeći dopis
       Primljen         Rješenje
       Rješenje poslano + rok + Pravosnažno rješenje
       nema prigovora

  e.1.5 Slanje dopisa, što podrazumijeva:                         Formatted: Bullets and Numbering
i.4.1.1 Za slanje izvršenicima, po izboru korisnika:
1.4.1.1 Lokalno spašavanje tabele za slanje poštanskim operaterima u dogovorenom
     formatu, zavisno od vrste dopisa, za korištenje usluge hibridne pošte
              ili
2.4.1.2 Pravljenje sudskog dopisa i koverte u RTF ili PDF formatu              Formatted: Bullets and Numbering
ii.4.1.1 Za slanje povjeriocima:
                Formiranje sudskog dopisa za povjerioce i slanje
                elektronskim putem

  S2. Unos dopisa izvršenika.
    Ovaj modul će omogućiti unos podataka direktno sa ekrana na osnovu dopisa
    pristiglih u papirnom obliku od strane izvršenika

  S3. Pregled pojedinačnog predmeta.
    Ovaj modul će omogućiti:
     a. Prikazivanje spiska dokumenata u predmetu, te otvaranje svakog prema
       hiperlinku
     b. Izbor standardnog dopisa (kao S1.c)

  S4. Pregled pristiglih elektronskih podnesaka od strane povjerioca.
    Ovaj modul će omogućiti:
     a. Izbor kriterija na osnovu kojih se prikazuju podnesci
     b. Prikazivanje dopisa koji zadovoljavaju odabrane kriterije po stranicama
     c. Mogućnost stavljanja dopisa u status „čitan” (samo za dopise S i K)

  S5. Pregled i unos dostave sudskih dopisa.
    Ovaj modul će omogućiti:
     a. Izbor kriterija na osnovu kojih se prikazuju dopisi
     b. Prikazivanje dopisa koji zadovoljavaju odabrane kriterije po stranicama i
       mogućnost unosa statusa dostave iz šifrarnika (dostavljen lično, dostavljen
       članu porodice, preminuo, odselio, ...)

  S6. Izvještavanje.
    Ovaj modul će omogućiti pravljenje nekoliko statističkih izvještaja.
                                            7
Predviđeni moduli za administratore:
A1. Administracija korisnika.
  Ovaj modul će omogućiti upravljanje informacijama o korisnicima i njihovim
  pravima.

A2. Administracija šifrarnika.
  Ovaj modul će omogućiti izmjenu i dopunu svih potrebnih šifarnika, uključujući
  vrijednosti u tabeli dejstva
A3. Unos novih šablona za dopise
  Ovaj modul će omogućiti kreiranje nove vrste dopisa sastavljenog od formatiranog
  pisanog teksta i formatirane vrijednosti iz baze podataka, povučenih na osnovu
  parametara dopisa.
                                         8
4. Tehnički zahtjevi i način realizacije predmeta nabavke
Ponuđač u sastavu ponude mora predočiti izjavu kojom prihvata sve zahtjeve navedene u
ovom poglavlju. Neprihvaćanje bilo kojeg navedenog zahtjeva će biti razlog zbog kojega
će se ponuda odbiti kao tehnički nezadovoljavajuća.

Ponuđač u svojoj ponudi mora precizirati alate i tehnologije kojima će realizirati
predmetni ugovor.

 4.1 Opći zahtjevi za softver


      Sistem treba omogućavati višekorisnički način rada preko web-pretraživača i
  4.1.1  treba biti implementiran u optimalnoj višeslojnoj arhitekturi.
      Sistem treba biti izgrađen po modelu otvorenih sistema i slagati se s
  4.1.2  međunarodnim i industrijskim standardima.
      Sve korištene informatičke tehnologije moraju ispravno prikazivati, kalkulirati i
  4.1.3  prenositi datum unesenih podataka.
      Sistem treba u potpunosti podržavati on-line ažuriranje podataka.
  4.1.4
      Sistem treba producirati informativne poruke na ekranu dok radi. Poruke
  4.1.5  trebaju biti na jednom od službenih jezika u BiH i moraju usmjeravati korisnika
      na akcije koje treba poduzeti.
      Sistem treba imati i poruke o greškama i upućivati korisnika na odgovarajuća
  4.1.6  rješenja na jednom od službenih jezika u BiH.
      Sistem će uključivati i mogućnost potvrde/ovjere transakcija u sistemu.
  4.1.7
     Sistem treba omogućiti zaštitu podataka sa mogućnošću definiranja korisnika
  4.1.8 sistema i njihovih prava pristupa podacima.
     Sistem treba omogućiti da matični podaci (šifrarnici) koje koriste pojedini
  4.1.9 programski moduli budu organizirani kao jedinstveni.
     Sistem treba omogućiti automatski unos podrazumijevanih vrijednosti gdje god
  4.1.10 su te vrijednosti unaprijed poznate.
     Sistem mora osigurati jednostavno tekuće održavanje, uključujući pristup
  4.1.11 dogradnji programa.
     Sistem mora imati mogućnost rada koristeći komunikacijske veze brzine 56K i
  4.1.12 brže.
                                             9
    Sistem treba omogućiti automatsko zapisivanje podataka o:
4.1.13    korisniku koji je kreirao zapis,
       datumu kreiranja zapisa,
       korisniku koji je zadnji napravio izmjenu zapisa i
       datumu zadnje izmjene zapisa.
    Sistem treba osigurati fleksibilne, brze i ekonomski izvedive promjene
4.1.14 konfiguracije i strukture nakon implementacije u slučaju organizacijskih,
    pravnih, regulatornih promjena i ostalih promjena u poslovnom procesu.
    Sistem mora omogućavati povezivanje sa drugim sistemima putem WEB
4.1.15 SERVISA.
    Sistem mora nesmetano raditi na rezoluciji ekrana od 800x600 tačaka (piksela)
4.1.16 i više.
4.2 Upravljanje i administracija sistema     Upravljanje i administracija sistema
     Svi korisnici moraju imati pristup sistemu sredstvima jedinstvenog korisničkog
4.2.1  imena, sakrivene lozinke te provjera PKI certifikata. Mogućnosti upravljanja
     postavkom i održavanjem za korisnika trebaju biti osigurane.
     Sistem mora osigurati osnovne procese administracije, a to su:
4.2.2   - Definiranje korisnika sistema
     - Dodjeljivanje/oduzimanje prava korisnicima sistema za pregled podataka
     - Upravljanjem šifarnika
     - Dodavanje šablona u sistemu
     Sistem mora osigurati da administrator sistema ima kompletnu kontrolu nad
4.2.3  aktivnostima koje svaki korisnik ili grupa korisnika mogu poduzimati
     Sistem mora:
4.2.4   - imati procedure provjere valjanosti za sprečavanje dupliciranja,
     - imati kontrole kojima će se osigurati da se svi podaci ponovno vrate u
       potpunosti ako dođe do ispada sistema,
     - imati kontrole inkorporirane u sistemu kojima će se osigurati referencijalni
       integritet baze podataka,
     - omogućiti da simultano rade skupne (batch) i on-line aktivnosti,
     - spriječiti pristup zapisu dok je u fazi ažuriranja,
     - napraviti revizijske kontrole i log (dnevnik) izvješća za sve transakcije i
       korisnike svih modula. Revizijski trag treba jasno označavati datum i
       korisnika koji obavlja transakciju.
                                          10
4.3 Dokumentacija sistema    Dokumentacija sistema
    Sistem mora imati odgovarajuću sistemsku, korisničku i projektnu
4.3.1 dokumentaciju, izrađenu na način da baza podataka, aplikacijski moduli,
    sistemski software, konfiguracione datoteke, kao i interakcije između
    navedenog budu uključeni u dokumentaciju sistema.
    Sistemska dokumentacija mora sadržavati opise tabela uključujući i opise
4.3.2 kolona u tabelama
    Sistemska dokumentacija mora sadržavati spisak alata korištenih u razvoju
4.3.3 sistema
    Svi programi treće strane korišteni u sistemu moraju biti navedeni u       Formatted: Bullets and Numbering
4.3.14 dokumentaciji sistema sa opisom funkcionalnosti istih.
.3.4
     Korisnička dokumentacija mora biti prilagođena nivou obrazovanja krajnjih    Formatted: Bullets and Numbering
4.3.14 korisnika (minimalno SSS)
.3.5
     Sistemska dokumentacija bi trebala biti barem u on-line formatu, kompatibilna  Formatted: Bullets and Numbering
4.3.14 sa MS-Word programom za obradu teksta.
.3.6
     Sva dokumentacija mora biti napisana na jednom od službenih jezika BiH     Formatted: Bullets and Numbering
4.3.14
.3.7
                                          11
4.4 Testiranje i osiguranje kvalitete


     Testiranje i osiguranje kvalitete

     Izvođač radova treba biti aktivno uključen u puštanje sistema u rad i testiranje.
4.4.1
     Izvođač radova je dužan otkloniti sve greške u radu sistema prepoznate u fazi    Formatted: Bullets and Numbering
    testiranja sistema prije puštanja sistema u rad.
4.4.14.4.2
     Izvođač radova će osigurati otklanjanje svih grešaka u radu softvera koje su    Formatted: Bullets and Numbering
    uočene u garantnom periodu koji će trajati godinu dana od datuma puštanja
4.4.14.4.3
    sistema u rad.
    Izvođač radova treba navesti sve posebne testove i provjere koje treba izvršiti   Formatted: Bullets and Numbering
    osoblje VSTVBiH na licu mjesta prije puštanja sistema u rad.
4.4.14.4.4
    Izvođač radova će instalirati i konfigurirati sav softver potreban za razvoj     Formatted: Bullets and Numbering
4.4.14.4.5
    sistema na hardveru koji se nalazi u prostorijama VSTV-a.
    Izvođač radova treba detaljno navesti politiku davanja podrške u toku        Formatted: Bullets and Numbering
4.4.14.4.6
    eksploatacije sistema u garantnom periodu.
    Izvođač radova u toku razvoja mora voditi verzije sistema. Svaka kompletna      Formatted: Bullets and Numbering
    verzija sistema mora biti dostavljena VSTV-u na nekom od optičkih medija.
4.4.14.4.7
    Osigurati mogućnost pružanja podrške najmanje dvije (2) godine nakon isteka     Formatted: Bullets and Numbering
4.4.14.4.8
    perioda garancije.
    Izvođač radova će na jednoj radnoj stanici u prostorijama VSTVBiH instalirati i   Formatted: Bullets and Numbering
    konfigurirati kompletno razvojno okruženje zajedno sa svim razvijenim
4.4.14.4.9
    dijelovima rješenja koje je predmet nabavke.
4.5 Način razvijanja ponuđenog rješenja
                                           12
     Način razvijanja ponuđenog rješenja

     Izvođač radova će imenovati Vođu projekta i projektni tim sa svoje strane.
4.5.1  4
    .
    5
    .
    1
     VSTV BiH će imenovati Vođu projekta i projektni tim sa svoje strane.       Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14.5.2
     Projektni timovi će imati sastanke minimalno jedan put svakih 14 dana, a ako je  Formatted: Bullets and Numbering
    potrebno i češće.
4.5.14.5.3
     Projektni timovi će zajedno napraviti analizu zahtjeva koji su predmet nabavke  Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14.5.4
     Analiza zahtjeva će uključiti intervjue uposlenika u sudovima i u preduzećima   Formatted: Bullets and Numbering
    uključenim u pilot fazu.
4.5.14.5.5
     U fazi analize će se konsultovati i aplikacije sa sličnom tematikom u drugim   Formatted: Bullets and Numbering
    državama.
4.5.14.5.6
     U fazi analize će biti moguće odstupiti od smjernica ove dokumentacije samo    Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14.5.7 saglasnost VSTV BiH
    uz
     Nakon napravljene analize zahtjeva projektni tim izvođača radova će, uz      Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14.5.8
    konsultacije sa projektnim timom VSTV-a, izraditi detaljnu specifikaciju
    funkcija predmeta nabavke.
    Detaljna specifikacija funkcija će sadržavati:                   Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14.5.9 - specifikaciju modela podataka
      - specifikaciju ulaza i izlaza (obrasci, forme, izvještaji)
      - specifikaciju tehničkih i dizajnerskih ograničenja
      - prijedlog vizuelnog izgleda rješenja
      - grafički prikaz svih ekrana
      - opis funkcionalnosti svakog ekrana uključujući i opis svakog elementa
        na ekranu
      - identifikaciju kritičnih faktora po uspjeh projekta
      - opis mehanizama za promjene zahtjeva iz detaljne specifikacije funkcija
      - opis mehanizama za otklanjanje neusklađenosti između timova
      - procedure testiranja i obrasce za bilježenje rezultata testiranja
      - način obuke IT osoblja, administratora sistema, uposlenika Odjeljenja
      - kriterije za primopredaju proizvoda
      - vremensku dinamiku izrade sistema.
    Rok za izradu detaljne specifikacije funkcija je 60 dana od dana potpisivanja   Formatted: Bullets and Numbering
4.5.10 ugovora.
    Nakon što projektni tim VSTVBiH usvoji detaljnu specifikaciju funkcija       Formatted: Bullets and Numbering
4.5.11 pristupiti će se programiranju softvera.
                                           13
     Programiranje softvera će raditi projektni tim Izvođača uz konsultacije sa     Formatted: Bullets and Numbering
4.5.12 Projektnim timom VSTVBiH
     Projektni tim Izvođača će isporučivati softverske module na testiranje       Formatted: Bullets and Numbering
4.5.13 neposredno po njihovom kompletiranju.
     Projektni tim VSTVBiH će testirati isporučene module, a rezultate bilježiti na   Formatted: Bullets and Numbering
4.5.14 obrazcima specificiranim u detaljnoj specifikaciji funkcija.
     Sve uočene greške u funkcioniranju isporučenih modula trebaju biti ispravljene   Formatted: Bullets and Numbering
4.5.15 prije završnog testiranja.
     Završno testiranje uključuje testiranje svih modula sistema kao i testiranje    Formatted: Bullets and Numbering
4.5.16 međusobne interakcije između modula.
     Po otklanjanju grešaka uočenih u završnom testiranju pristupiti će se        Formatted: Bullets and Numbering
4.5.17 provođenju obuke na način specificiran u detaljnoj specifikaciji funkcija.
     Po obavljenoj obuci pristupiti će se utvrđivanju ispunjenosti kriterija za     Formatted: Bullets and Numbering
4.5.18 primopredaju softvera. Ako su kriteriji za primopredaju ispunjeni uslijediti će
    primopredaja sistema, puštanje sistema u rad i početku perioda podrške
    Izvođača u garantnom roku.
    Sve aktivnosti vezane realizaciju predmeta nabavke moraju biti završene do      Formatted: Bullets and Numbering
4.5.19 30.09.2009. godine.
                                            14

								
To top