standardi by xiaoyounan

VIEWS: 0 PAGES: 17

									STANDARDI U RAČUNARSTVU
 I INFORMATICI U SVETU


  Predavač:
  mr Branislava Bajković Lazarević
Neke asocijacije koje se bave
standardima u obrazovanju u
informatici:
  ICDL International Computer Driving Licence
  ECDL European Computer Driving Licence
  (end-user computer skills certification
  programme)
  NETS-S National Educational Technology
  Standards for Students Profile for Technology
  Literate Students
  ACM standards for Computer Science Education
NETS-S standardi za 6,7. i 8. razrede

  Primena strategija u identifikaciji i rešavanju rutinskih
  hardverskih i softverskih problema na koje se svakodnevno
  nailazi.
  Demonstracija znanja i tekuće promene u informacionim
  tehnologijama u funkciji primene na radnom mestu i u društvu.
  Etičko ponašanje u korišćenju informacionih tehnologija i
  diskusija o posledicama ukoliko ih ne primenjujemo.
  Korišćenje alata, softvera, i simulacije namenjenih učenju i
  istraživanju.
  Primena productivity/multimedia alata u učenju i kako
  samostalnom tako i u režimu grupe (group collaboration).
  Dizajniranje, razvoj, publikovanje, i prezentovanje proizvoda
  (npr. Web strane, video zapisi), korišćenje tehnoloških resursa
  koji demonstriraju i komuniciraju kurikulum koncepte kako u
  učionici, tako i izvan nje.
NETS-S standardi za 6,7. i 8. razrede (nastavak)

  Kolaboracija sa vršnjacima, ekspertima i drugim
  korišćenjem telekomunikacije i drugih kolaborativnih
  alata za istraživanje kurikulum-korelisanih problema,
  ishoda i informacija, i razvoj rešenja ili proizvoda za
  slušaoce u razredu i van razreda.
  Biranje i korišćenje prigodnih alata i tehnoloških
  resursa u ostrvarivanju različitih zadataka kao i u
  rešavanju problema.
  Demonstracija i razumevanje koncepta odnosnog
  hardvera, softvera, konekcija i praktrične primene za
  učenje i rešavanje problema.
ACM standard
  Nivo 1 razred 8 (K-8)
    Na završetku drugog razreda učenik će umeti da:
       koristi standardne ulazno izlazne uređaje kompjutera, i
       koristi kompjutere kako u vođenom tako i u samostalnom učenju
    Na završetku 5 razreda učenike će umeti da:
       uspešno koristi tastaturu kao i druge ulazno izlazne uređaje i učenik će
       moći pravilno da kuca sa 10 prstiju
       uspešno koristi online resurse (email, diskusione grupe, web okruženje)
       učestvujući u rešavanju problema u grupi
       pravi jednostavne algoritme
    Na završetku 8 razreda učenik će umeti da
       primeni strategije za identifikaciju i rešavanje svakodnevnih hardverskih i
       softverskih situacija na koje nailazi
       koristi konteksno specifične alate, softver, i simulaciju za učenje i
       istraživanje; i
       razume fundamentalne ideje logike i njenu upotrebljivost u rešavanju
       problema u stvarnom svetu.
ACM standard       (nastavak)


  Nivo 2 razred 9 ili 10: Kompjuterske nauke u
  modernom svetu. Učenik će postići konceptualno
  razumevanje sledećih tema:
    Principe organizacije kompjutera i najvažnijih
    komponenata (ulaza, izlaza, memorije, diska, procesora,
    softvera, operativnog sistema itd.);
    Bazične korake u algoritamskim problemima (od postavke
    problema do rešenja dizajniranja, kodiranja, testiranja i
    verifikacije); i
    Osnovne komponente kompjuterskih mreža (servera,
    zaštite fajlova, protokola za konekciju/komunikaciju,
    deljenih resursa).
ACM standard     (nastavak)


  Rad u kabinetima podrazumeva dizajniranje
  algoritama i programskih rešenja za različite
  kompjuterske probleme u kojima su uključene
  promenljive, tipovi podataka, prezentovanje podataka
  u kompjuteru, kompleksnom upravljanju korišćenjem
  top-down i objektno orjentisanom dizajniranju kao i
  dizajniranju web projekata.
  Nivo 3 razred 10 ili 11: Kompjuterska nauka i
  analiza i dizajniranje.
  Nivo 4 razred 11 ili 12: Poglavlja iz Kompjuterske
  Nauke.
Strategija za uvođenje ICT u Litvanskom
sistemu edukacije za 2005-2007
    Strategija se zasniva na sledećim principima:
     Princip jednakih šansi- visok nivo informacione i
     tehnološkie pismenosti i moderni alati moraju biti
     omogućeni svim učenicima, nezavisno od njihovog
     socijalnog i ekonomskog statusa, pola ili nacionalnosti.
     Princip specijalnih potreba-posebna pažnja usmerena ka
     deci sa posebnim potrebama kako u pravcu njihove
     integracije u socijalno okruženje i njihova integracija u
     informatičko društvo.
     Princip univerzalne kompjuterske pismenosti- napori
     usmereni ka ohrabrivanju svih stanovnika u korišćenju
     kompjuterske tehnologije i usluga kreiranjem uslova u
     dobijanju dovoljnog nivoa tehničke i kompjuterske
     pismenosti.
Computer Technology Standards of Learning
   For Virginia’s Public Schools
  Predviđeno je da se program realizuje kroz sve nastavne
  predmete a ne kao izdvojeni kursevi. Predavači treba da
  koriste standarde kao vodilju u planiranju aktivnosti u kojima
  đaci postižu uspehe u učenju, komunikaciji, i pripremaju ih za
  današnje izazove tehnološki-bogatog sveta poslova
     Za svaki razred standardi se razvrstavaju u 5 kategorije:
    Bazične operacije i koncepti

    Socijalni i etički ishodi

    Tehnološki alati za istraživanje

    Alati za problemsko rešavanje i odlučivanje

    Komunikacioni alati
Virginia’s Public Schools Grade K-2
  Bazične operacije i koncepti:
    Prepoznavanje računara kao mašine koja pomaže ljudima u
    školi, radu i igri.
    Korišćenje tehnologije u demnostriranju rešavanja različitih
    zadataka, kao što su uključivanje i isključivanje
    kompjutera, startovanje i zatvaranje programa, čuvanje
    rada, kreiranje foldera, korišćenje padajućih menija,
    zatvaranje prozora, prenošenje objekata.
    Demonstracija korišćenja miša, tastature, štampača,
    multimedijskih uređaja, mikrofona i slušalica.
    Korišćenje multimedijskih resursa kao što su interaktivne
    knjige i softveri sa grafičkim interfejsom.
Virginia’s Public Schools Grade K-2
  Socijalni i etički ishodi: učenik će sa puno
  odgovornosti koristiti tehnološki sistem, informaciju i
  softver:
    Znanje školskih pravila za korišćenje kompjutera.
    Razumevanje važnosti zaštite ličnih informacija
    (passwords).
    Razumevanje osnovnih principa idejnih vlasništava.
    Demonstriranje i poštovanje prava drugih kada se koriste
    kompjuteri.
  Virginia’s Public Schools Grade K-2
  Tehnološki alati za istraživanje: učenik će koristiti
  tehnologiju za pronalaženje, vrednovanje i
  prikupljanje informacija iz različitih izvora:
    Prepoznavanje informacija u različitim formama.
    Prepoznavanje mogućih izvora informacija.
  Alati za problemsko rešavanje i odlučivanje: učenik
  će koristiti tehnološke resurse u rešavanju problema i
  donošenju odluka:
    Diskusijom omogućiti prepoznavanje koje se tehnologije
    mogu koristiti za rešavanje problema.
    Prepoznavanje i odabiranje tehnologija pri rešavanju
    (adresiranju) problema.
  Virginia’s Public Schools Grade K-2

  Komunikacioni alati: učenik će koristiti različite
  medije i formate u komunikaciji i prezentovanju
  ideja u cilju uvećanja pažnje:
    Prepoznavanje i identifikacija najboljih alata za
    komunikaciju informacijama.
    Korišćenje alata za individualno pisanje, komunikaciju i
    publikovanje aktivnosti.
    Demonstracija sposobnosti da se kreira, čuva i štampa
    dokument.
Virginia’s Public Schools (nastavak)

  Standardi za 3,4. i 5. razred:
    Korišćenje veština i procedura za skeniranje,
    digitalnih kamera i portabl kompjutera(hand-held).
    Prepoznavanje osnovnih softverskih aplikacija kao
    što su tekst procesori, baze i (spreadsheets)
    programa za rad sa tabelama.
    Unos podataka u bazu ili tabelu (spreadsheets)
    Korišćenje telekomunikacijskih alata u
    komunikaciji i deljenju informacija sa drugima.
Virginia’s Public Schools (nastavak)

  Standardi za 6,7. i 8. razred:
    Opisati kako primena novih tehnologija može uticati na
    učenje.
    Istraživati kako se softver i hardver razvijaju da bi
    odgovorili brzim promenama tehnologije.
    Razumevanje da hardver i softver koriste različite
    operativne sisteme.
    Korišćenje on-line tutorials za učenje hardvera i softvera.
    Korišćenje tehnologija u grupnom i individualnom radu.
Virginia’s Public Schools (nastavak)

  Standardi za 6,7. i 8. razred (nastavak):
    Prikazivanje potencijalnih mogućnosti Interneta u
    individualnom učenju.
    Korišćenje baza i spreadsheets programa u proceni
    informacija.
    Korišćenje različitih tehnologija u sakupljanju informacija.
    Korišćenje Interneta i drugih elektronskih resursa da se
    lociraju informacije u realnom vremenu.
    Korišćenje pretraživačkih strategija za ponovno
    pronalaženje informacija.
Virginia’s Public Schools (nastavak)

  Standardi za 9,10,11. i 12. razred:
    Integracija baza, spreadsheet, grafikona i tabela u kreiranju
    izveštaja.
    Korišćenje mogućih tehnoloških alata za proširenje i
    uvećanje razumevanja ideja i koncepata.
    Analiza i izvođenje zaključaka iz elektronskih izvora
    informacija.
    Korišćenje edukacionih softvera, simulacija, i modela za
    problemsko rešavanje, i samostalno učenje.
    Korišćenje tehnologija koje uključuju distribuirano učenje i
    učenje na daljinu za istraživanje, kolaboraciju,
    publikovanje i komunikaciju.

								
To top