SLI by xiaoyounan

VIEWS: 0 PAGES: 20

									                    LOGO
Graphic Processing Unit Architecture,
      SLI, CrossFire

    โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ประจะเนย์
        รหัส 471660
                           www.themegallery.com Overview
 Introduction
 Graphic Processing Unit (GPU)
 GPU Architecture
 Scalable Link Interface (SLI)
 SLI Rendering Mode
 CrossFire
 รุ่ นของ ATI ทีสามารถนามาใช้ งาน CrossFire
         ่
 การเชื่อมต่ อระหว่ างการ์ ดทั้งสองตัวบน CrossFire
 CrossFire Rendering Mode
 Summary
                                      www.themegallery.com   Introduction
 Graphic Processing Unit (GPU) เป็ นหน่ วยประมวลผลด้ านกราฟิ กของคอมพิวเตอร์
                     ี่
 โดย nVidia และ ATI ได้ สร้ างเทคโนโลยีทนากราฟิ กการ์ ดมาเชื่อมต่ อแบบ Multi-GPU
   ่                            ้
 เพือให้ ชิปกราฟิ กประมวลผลร่ วมกัน nVidia เรียกเทคโนโลยีนีว่า Scaleable Link
 Interface (SLI) และ ATI เรียกว่ า CrossFire

 เทคโนโลยี SLI จะนากราฟิ กการ์ ด 2 ตัว ทีทางานบนช่ องสั ญญาณ PCI-Express 16X
                     ่
 เชื่อมต่ อกันด้ วย SLI Bridge มาทาการประมวลผลภาพ โดยทาง nVIDIA เองคาดว่ า
        ้     ่ ่                ้
 เทคโนโลยีนีสามารถทีจะเพิม ความเร็ว และประสิ ทธิภาพได้ มากขึนถึง 77%

 ATI CrossFire จาเป็ นทีต้องมีการ์ ดหลักหนึ่งตัว (เรียกว่ าการ์ ด master) ทีจะต้ องเป็ น
             ่                         ่
 การ์ ด CrossFire Edition ในชิพ GPU ตระกูลนั้นๆ ส่ วนการ์ ดอีกตัวหนึ่งจะเป็ นการ์ ดรุ่น
       ่
 มาตรฐานทัวไปอะไรก็ได้ เพียงแต่ อยู่ในตระกูลเดียวกับการ์ ดตัวหลัก
                            www.themegallery.com  Graphic Processing Unit (GPU)

 เป็ นหน่ วยประมวลผลทีใช้ แสดงผลทางด้ านกราฟิ กของคอมพิวเตอร์
            ่

 GPU ส่ วนมากจะใช้ เพือให้ การประมวลผลภาพเร็วขึนมากกว่ าปกติ
            ่            ้

 GPU สมัยใหม่ มประสิ ทธิภาพสู งมากในการจัดการและการแสดงผล
          ี
 ด้ านกราฟิ ก เนื่องจากรู ปแบบโครงสร้ างการทางานเป็ นแบบขนานใน
 ระดับสู ง
                                       www.themegallery.comGPU Architecture
    ( ที่มา : http://www.ntu.edu.sg/home/asbschmidt/paper/BioGPU.pdf )
                          www.themegallery.com GPU Architecture

การคานวณบน GPU จะคานวณตามการสั่ งของ processing stage หรือ
 ทีเ่ รียกว่ า pipeline มีการดาเนินการ 3 ขั้นตอนคือ
     • Vertex processing
     • Resterization
     • Fragment processing

 Vertex processing
                        ่
 การดาเนินการของการประมวลผลจุดยอด จะเป็ นการเปลียนแปลงภาพ
 3 มิติ ให้ กลายเป็ นภาพ 2 มิติ
                           www.themegallery.com GPU Architecture

Resterization
    ่
 จะเปลียนจุดทีเ่ ป็ นเรขาคณิตไปแสดงใน การประมวลผลแบบแยก
 ออกเป็ นชิ้นๆ

Fragment processing
 การประมวลผลแบบแยกออกเป็ นชิ้นๆ จะคานวณสี ของ pixel แต่ ละจุด
 โดยการอ่านสี จาก texture
                             www.themegallery.com Scalable Link Interface

Scalable Link Interface (SLI) เป็ นเทคโนโลยี Multi-GPU เป็ นวิธีการ
 สร้ างภาพกราฟิ กของ nVidia โดยพัฒนามาจากเทคโนโลยีของทาง 3dfx

SLI ของทาง 3dfx จะทาการแบ่ งการประมวลผลโดยแบ่ งจากเส้ น scan line
 ของหน้ าจอเป็ นหลัก แต่ การทางาน SLI ของ NVIDIA อาศัยเทคโนโลยีที่
                   ่
 เรียกว่ า Dynamic Load Balancing เพือแบ่ งการทางานไปยัง GPU ทั้งสอง
 ตัวได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
                            www.themegallery.com Scalable Link Interface

อุปกรณ์ ทจาเป็ นสาหรับเทคโนโลยี SLI
     ี่
        ่
 - เมนบอร์ ดทีรองรับ SLI Multi-GPU Technology
                ่
 - กราฟฟิ คการ์ ด PCI Express ทีรองรับ SLI Capable จานวน 2 ตัว
 - SLI Connector

SLI Rendering Mode
 - Split-frame Rendering (SFR)
 - Alternate-frame Rendering (AFR)
                                                  www.themegallery.com SLI Rendering Mode

 Split-frame Rendering (SFR)
 จะแบ่ งรูปแบบการเรนเดอร์ โดยแบ่ งเฟรมภาพหนึ่งเฟรมออกเป็ น 2 ส่ วน แล้ ว
 GPU ทั้ง 2 จะช่ วยกันจัดการเรนเดอร์ ภาพทั้ง 2 ส่ วนตามความเหมาะสมของภาพ
  ่
 ทีต้องการเรนเดอร์
  ( ที่มา : http://http.download.nvidia.com/developer/presentations/2005/GDC/OpenGL_Day/OpenGL_SLI.pdf )
                                                www.themegallery.com SLI Rendering Mode

 Alternate-frame Rendering (AFR)
 จะเป็ นการกาหนดให้ GPU ทั้ง 2 ผลัดกันเรนเดอร์ ภาพครั้งละหนึ่งเฟรม
 เรียงตามลาดับกันไปเรื่อยๆ
       (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                               www.themegallery.com CrossFire

CrossFire เป็ นเทคโนโลยี Multi-GPU สาหรับการแสดงผลแบบใหม่
 ของทาง ATI มีการ์ ดแสดงผลจานวนสองตัวคือการ์ ดหลักที่เป็ นเวอร์ ชัน
 CrossFire เรียกว่ าการ์ ด Master ส่ วนการ์ ดอีกตัวหนึ่งจะเป็ นการ์ ดตัว
 รองหรือเรียกว่ าการ์ ด Slave

องค์ ประกอบของ CrossFire ประกอบด้ วยการ์ ดแสดงผลเวอร์ ชัน
        ั
 CrossFire มีท้งตระกูล Radeon X800 และRadeon X850 และเมนบอร์
  ่                ่              ่
 ทีสนันสนุนการทางานนคือเมนบอร์ ดทีใช้ ชิปเซ็ต ATI Xpress 200 ทีมี
 สล็ต PCI-Express x16 จานวนสองสล็อตหรือที่เป็ นเวอร์ ชัน CrossFire
 สาหรับการ์ ด Radeon ทั้งสองตัว
                                              www.themegallery.com        ่
รุ่ นของ ATI ทีสามารถนามาใช้ งาน CrossFire
     ที่มา : http://www.overclockzone.com/spin9/review/vga/ati/crossfire/index2.html
                                                 www.themegallery.com การเชื่อมต่ อระหว่ างการ์ ดทั้งสองตัวบน CrossFire

CrossFire มีการเชื่อมต่ อระหว่ างการ์ ดทั้งสองตัวผ่ านทางพอร์ ท DVI และ DMS ดังนี้
       (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                                                  www.themegallery.com CrossFire Rendering Mode

1)  SuperTiling Mode
ภาพความละเอียดหนึ่งๆ จะถูกแบ่ งขนาดพืนทีออกเป็ นภาพย่ อยๆ ทีมขนาด 32 x 32
                    ้ ่           ่ ี
                              ้ ่
พิกเซล จากนั้นจะถูกเรนเดอร์ โดยการ์ ดแสดงผลตัวหนึ่ง ส่ วนพืนทีภาพในส่ วนถัดไป
จะถูกเรนเดอร์ โดยการ์ ดแสดงผลอีกตัว สลับการทางานไปเรื่อยๆ จนกระทั้งภาพถูก
เรนเดอร์ จนครบทั้ง
        (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                                                  www.themegallery.com CrossFire Rendering Mode

2) Scissor Mode
           ้ ่                   ่ ื้ ่
ภาพหนึ่งๆ จะถูกแบ่ งพืนทีออกเป็ นสองส่ วนตามแนวนอน โดยทีพนทีส่วนบนจะถูก
                  ้ ่
เรนเดอร์ ด้วยการ์ ดแสดงผลตัวหนึ่ง พืนทีส่วนล่ างจะถูกเรนเดอร์ ด้วยการ์ ดอีกตัว
        (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                                                 www.themegallery.com CrossFire Rendering Mode

3)Alternative Frame Rendering (AFR) Mode
                          ่ั
การ์ ดแสดงผลทั้งสองตัวจะสลับกันเรนเดอร์ เฟรมภาพทีอนดับภาพเป็ นตัวกาหนด
                    ่
โดยการ์ ดมาสเตอร์ เรนเดอร์ ภาพหมายเลขคีส่วนการ์ ดสเลฟเรนเดอร์ ภาพหมายเลขคู่
        (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                                                  www.themegallery.com CrossFire Rendering Mode

4) Super Anti-Aliasing (Super AA) Mode
CrossFire จะแบ่ งจุด sample เป็ นสองชุ ด กระจายกันไปยังการ์ ดทั้งสองตัว และการ์ ด
                     ่          ่
แต่ ละตัวจะทาการคานวณ anti-aliasing เพือกาจัดขอบของภาพทีขรุขระ เป็ น
  ่       ่ ี           ่
เหลียม และพิกเซลทีมปัญหา และนามารวมกันในทีสุด
         (ที่มา : http://image.compusa.com/retail/collateral/ati/CrossFireWhitePaper.pdf)
                               www.themegallery.com Summary

                            ี
    เทคโนโลยี SLI และ CrossFire เป็ นเทคโนโลยีที่มการทางานของ
                ่
กราฟิ กการ์ ด 2 ตัวพร้ อมกันทีมีการเชื่อมต่ อกันแบบ multi-GPU และใช้
                     ่ ี
ความสามารถของระบบ PCI-Express ทีมประสิ ทธิภาพสู งจานวนสองตัว
ช่ วยกันทางานเหมือนกัน จึงส่ งผลให้ การประมวลผลภาพและการเรนเดอร์
              ี        ่ ้
ภาพของสองเทคโนโลยีมประสิ ทธิภาพเพิมขึนเป็ นสองเท่ า
    เนื่องจากการใช้ งานแต่ ละประเภท ย่ อมมีความต้ องการที่แตกต่ างกัน
               ่                 ่
ไม่ ว่าจะเป็ นการเล่นเกมเพือเน้ นประสิ ทธิภาพ หรือการใช้ งานเพือเน้ นความ
สวยงามคมชัด จึงควรเลือกเทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับความต้ องการใช้ งาน
multi-GPU ของ user แต่ ละคน
www.themegallery.com

								
To top