strategi pengajaran P&P by nadiaburn

VIEWS: 950 PAGES: 12

More Info
									Nadiah Abu Bakar

Menyediakan pengajaran yang sesuai dan menyeronokkan
• Davis(1974)
Pengajaran dirancang dengan baik Guru cukup bersedia serta mampu menarik perhatian murid

• Kounin(1970)
Faktor penentu keberkesanan pengurusan bilik darjah ialah
• Kemampuan guru untuk menyedia & mengendalikan pengajaran
Nadiah Abu Bakar

• Ciri-ciri guru mengikut Kounin(1970)
Mengajar dengan pengajaran yang lengkap dan lancar Meminimumkan pembaziran masa Memberi kerja bertulis yang bersesuaian Sentiasa bersediadan mengurus pergerakan pelajar

Nadiah Abu Bakar

Mewujudkan Prosedur & Rutin bilik darjah

• Long & rakan-rakan(1980)
Guru disarankan beri penerangan yang jelas Ekspetasi guru apabila bertemu pelajar buat pertama kalinya.

Nadiah Abu Bakar

Menyampaikan arahan dengan jelas
• Long & Frye(1977)
Corak arahan yang jelas dan ringkas adalah asas kepada pemupukan tingkah laku yang diingini

• Howell & Howell, 1979; Faust, 1977
Arahan perlu tepat dan disusun mengikut urutan yang sesuai

Nadiah Abu Bakar

Mengadakan pengurusan pergerakan yang berkesan
• Kemampuan guru untuk menggerakkan pelajar pelajar dengan cekap dan lancar • Kounin (1970)
Guru yang berjaya mampu mempamerkan kelancaran dan momentum dalam pengajaran mereka

Nadiah Abu Bakar

Mempamerkan minat yang mendalam
• Usaha guru untuk menunjukkan minat yang mendalam dalam aktiviti pelajar
 Bergerak ke arah pelajar  Menghargai usahanya  Membuat cadangan kemajuan

• Supaya pelajar dapat menumpukan perhatian sepenuhnya. • Gnaney (1981), Long & rakan-rakan (1980)
Nadiah Abu Bakar

Menghulurkan bantuan apabila wujudnya masalah • Charles (1992) dan Gnaney(1982)
 Guru harus bersedia untuk membantu pelajar dalam masalah pembelajaran  Guru perlu peka dan bersedia hulurkan bantuan sebelum pelajar melakukan perkara tak diingini
Nadiah Abu Bakar

Merancang perubahan persekitaran • Guru bersifat proaktif dengan perubahan persekitaran dan sediakan pelajar untuk hadapinya • Perancangan awal perlu dibuat untuk hadapi situasi
Nadiah Abu Bakar

Merancang mengubahsuai persekitaran bilik darjah • Schmuck & Schmuck(1979) serta Axelrod(1977)
Wujudkan suasana bilik darjah yang ceria dan tersusun. Penyusunan perabot, tempat duduk, sudut bacaan, kebersihan.
Nadiah Abu Bakar

Menstrukturkan semula situasi
• Charles, 1981 ; Gnaney, 1981)
 Guru perlu memilih kiu (cue) yang mudah utk memulakan satu aktiviti baru atau lakukan aktiviti lepas dalam bentuk baru  Guru boleh menukar corak perlaksanaan sesuatu aktiviti, menukar fokus tumpuan atau mencari jalan penyelesaian baru yang berkesan

Nadiah Abu Bakar

Kesimpulan • Pendekatan instruktional merupakan satu usaha membendung tingkah laku tidak diingini di dalam bilii darjah. • Tindakan paling berkesan ialah mengenal pasti puncanya dan tindakan diambil untuk pastikan punca masalah ditangani.

Nadiah Abu Bakar


								
To top