Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

odluka

VIEWS: 0 PAGES: 14

									 Vrz osnova na ~len 22 od Statutot na IORRM - Skopje, a vo vrska so ~len 47 od
Zakonot za revizija (“Slu`ben vesnik na RM” br. 158/10), Sobranieto na IORRM
na predlog na pretsedatelot na Upravniot odbor na IORRM, na sednicata
odr`ana na ____________ godina vo Skopje, so mnozinstvo glasovi ja usvoi
slednata

               O D L U K A
      za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na IORRM
                   ^len 1
 So ovaa odluka se vr{i izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na INSTITUTOT
NA OVLASTENI REVIZORI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA od 27.05.2006, vo delovi kako {to
sleduva.
                   ^len 2
 Se menuva preambulata i glavniot naslov od Statutot i glasi:
 “Vrz osnova na ~len 13 od Zakonot za stopanskite komori (“Slu`ben vesnik
na RM”, br. 17/2011), a vo vrska so ~len 18, stav 3 i ~len 47 od Zakonot za
revizija (“Slu`ben vesnik na RM” br. 158/10), i Odlukata za izmenuvawe i
dopolnuvawe na Statutot  od _______ godina, osnova~ite na INSTITUTOT NA
OVLASTENI REVIZORI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - Skopje, ul. Dame Gruev br. 14,
zgrada na INTEKS, kat 4, soba 19 i 20, na sednicata odr`ana na ____________
godina vo Skopje, go usvoija sledniot: STATUT NA INSTITUTOT NA OVLASTENI
REVIZORI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA (PRE^ISTEN TEKST)".
                   ^len 3
 ^lent 3 se dopolnuva vo stavot 1, prva re~enica, i glasi:
 “INSTITUTOT e pravno lice koe raboti pod imeto: INSTITUT NA OVLASTENI
REVIZORI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA - Skopje.”
                   ^len 4
 Vo ~lenot 5 se menuva stavot 2, i glasi:
 “Po usvojuvawe na osnova~kiot akt i ovoj Statut od strana na Sobranieto
na INSTITUTOT, INSTITUTOT se zapi{uva vo Registarot na drugi pravni lica
{to se vodi vo Centralniot registar na Republika Makedonija.”
                   ^len 5
 Se menuva ~lenot 7, i glasi:
  “INSTITUTOT:
  -  vodi registar na ovlasteni revizori i registar na dru{tva za revizija
    i ovlasten revizor - trgovec poedinec,
  -  donesuva programa za polagawe na ispit za steknuvawe na     zvaweto
    revizor i sproveduva ispit za steknuvawe na zvaweto revizor,
  -  izdava uverenie za revizor,
  -  gi razgleduva i dava mislewe po barawata za odobruvawe na
    kvalifikacii za revizor steknati vo stranstvo, vrz osnova na pravila
    i postapki propi{ani od Institutot na ovlasteni revizori,
  -  organizira proverka na znaeweto od oblasta na zakonskata regulativa
    pri odobruvawe na kvalifikacii za revizor steknati vo stranstvo,
  -  organizira i sproveduva kontinuirano profesionalno usovr{uvawe,
  -  ja sledi primenata na Me|unarodnite standardi za revizija (MSR),
    Kodeksot na etika za profesionalni smetkovoditeli na Me|unarodnata


                                       1
  federacija na smetkovoditeli (IFAC) kaj dru{tvata za revizija i kaj
  ovlastenite revizori - trgovci poedinci,
-  gi sproveduva MSR i Kodeksot na etika na profesionalni smetkovoditeli
  na IFAC,
-  gi preveduva Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe
  (MSFI), Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe za mali i
  sredni pretprijatija, MSR, Kodeksot na etika za profesionalnite
  smetkovoditeli na IFAC i Me|unarodnite standardi za kontrola na
  kvalitet,
-  pokrenuva disciplinska postapka i izrekuva merki na ~lenovite poradi
  povreda na MSR, aktite na Institutot i na Kodeksot na etika za
  profesionalnite smetkovoditeli na IFAC,
-  sproveduva proverka za kontrola na kvalitetot na ovlastenite
  revizori, dru{tva za revizija i ovlasten revizor - trgovec poedinec
  za izvr{eni zakonski revizii najmalku edna{ na {est godini, a
  proverkata na ovlastenite revizori, dru{tva za revizija i ovlasten
  revizor - trgovec poedinec koi vr{at revizii na pravni lica od javen
  interes najmalku edna{ na tri godini;
-  go izvestuva Sovetot za unapreduvawe i nadzor na revizijata (Sovetot)
  za izre~enite merki od sprovedenata kontrola na dru{tvata za revizija
  i/ili ovlastenite revizori - trgovci poedinci;
-  ja opredeluva visinata na ~lenarinata na ovlastenite revizori za
  ~lenstvo vo Institutot, koja obezbeduva nepre~eno funkcionirawe na
  Institutot, kako i visinata na ~lenarinata na dru{tvata za revizija i
  ovlasteniot revizor - trgovec poedinec koja se opredeluva vrz osnova
  na prihodite ostvareni od vr{ewe na revizija i uslugi povrzani so
  revizija;
-  formira komisija za profesionalna ocena na praktikata na dru{tvata za
  revizija i na ovlasten revizor - trgovec poedinec, koi se odnesuvaat
  na pregleduvawe i pravewe na kopii od koja bilo kniga, dokument ili
  predmet koj e vo sopstvenost ili pod kontrola na dru{tvata za
  revizija, kako i zaradi dobivawe na informacii od koj bilo partner
  ili vraboten na ovlasteniot revizor. Ovlasteniot revizor ili lice od
  dru{tvo za revizija e dol`en na barawe na Institutot ili na lice
  ovlasteno od nego da prezentira kniga, dokument ili predmet, ne smee
  soglasno so Zakonot za revizija da odbie da prezentira takva kniga,
  dokument ili predmet duri i ako revizorot e na mislewe deka taa
  kniga, dokument ili predmet sodr`i doverlivi informacii za subjektot
  na revizija;
-  prezema aktivnosti soglasno so nasokite   dadeni od Sovetot koi se
  neophodni i soodvetni za promovirawe    na visokite profesionalni
  standardi me|u dru{tvata za revizija i    ovlastenite revizori i za
  podobruvawe na kvalitetot na revizorskite  uslugi {to tie gi nudat;
-  donesuva godi{na programa i godi{en izve{taj za svojata rabota po
  dobiena prethodna soglasnost od Sovetot. Odobreniot godi{en izve{taj
  se objavuva na veb stranicata na Institutot;
-  izdava bilten i gi a`urira informaciite objaveni na veb stranicata na
  Institutot;
-  mu predlaga na Sovetot izdavawe licenca za rabota za vr{ewe na raboti
  na revizija na dru{tvata za revizija i na ovlasten revizor - trgovec
  poedinec koi gi ispolnuvaat uslovite od ~lenot 25 na Zakoniot za
  revizija,
-  mu predlaga na Sovetot odzemawe na licencata za vr{ewe raboti na
  revizija soglasno so ~len 24 stav 5 od Zakonot za revizija, i toa

                                     2
   -  predlaga dvajca ovlasteni revizori za ~lenovi na Sovetot,
 -    inicira sorabotka so profesionalni asocijacii na smetkovoditeli i
     revizori,
 -    organizira stru~ni     simpoziumi   od  oblasta     na  smetkovodstvoto       i
     revizijata,
 -  inicira sorabotka so visoko-obrazovni institucii vo zemjata i vo
 stranstvo,
 -    inicira  publikuvawe  na  stru~ni        spisanija      od    oblasta    na
     smetkovodstvoto i revizijata,
 -    inicira izmeni na zakonskite       propisi    od  oblasta    na  revizijata,
     smetkovodstvoto i finansiite i
   - vr{i drugi raboti soglasno so ovoj Statut i Zakonot za revizija.

 Sovetot za unapreduvawe i nadzor na revizijata ja sledi primenata i dava
soglasnost na aktite na Institutot na ovlasteni revizori i mu predlaga na
Institutot nivno izmenuvawe i dopolnuvawe.”
                       ^len 6
 Se menuva ~lenot 8, i glasi:
 “Zaradi promovirawe na visoki profesionalni standardi i za podobruvawe na
kvalitetot na revizorskite uslugi ovlastenite revizori se zdru`uvaat vo
Institutot na ovlasteni revizori kako profesionalno komorsko zdru`uvawe.
  ^lenovi na INSTITUTOT se       ovlasteni revizori, dru{tva za revizija i
ovlasten revizor - trgovec        poedinec. Правото на глас им припаѓа само на
овластените ревизори.
 Ovlasten revizor e revizor koj poseduva licenca za ovlasten revizor.
Licenca za ovlasten revizor mu se izdava na lice koe steknalo uverenie za
revizor i ima najmalku tri godini iskustvo na raboti na revizija od koi dve
godini pod nadzor na ovlasten revizor.
 Dru{tvo za revizija e trgovsko dru{tvo koe e registrirano i vr{i
revizija soglasno so Zakonot za revizija i Zakonot za trgovskite dru{tva.
Licenca za rabota za vr{ewe na raboti na revizija na dru{tvoto za revizija
mu se izdava ako gi ispolnuva slednive uslovi:
   1) ima  vraboteno najmalku     dvajca  ovlasteni     revizori   na   neopredeleno
     rabotno vreme;
   2) mnozinstvoto  so pravo na glas vo         dru{tvoto     za   revizija    e  vo
     sopstvenost na ovlasteni revizori i
   3) da ima polisa za osiguruvawe od op{ta odgovornost vo iznos utvrden od
     strana na Institutot.
  Ovlasten revizor - trgovec poedinec e fizi~ko lice registrirano soglasno
Zakonot za revizija i Zakonot za trgovskite dru{tva za vr{ewe na raboti na
revizija, koe poseduva licenca za ovlasten revizor i licenca za rabota.
 Sekoe lice koe se steknalo so licenca za ovlasten revizor, vrz osnova na
pismena izjava, stanuva polnopraven ~len na INSTITUTOT.”
                       ^len 7
 Se menuva ~lenot 9. Stavovite 2 i 3 od ~lenot 9, stanuvaat nov ~len 10.
 Izmenetiot ~len 9 glasi:
   “Site ~lenovi na INSTITUTOT moraat da se pridr`uvaat kon:
 - Kodeksot na etika za profesionalni smetkovoditeli na IFAC;


                                                      3
 - Me|unarodnite standardi za revizija doneseni od strana na Me|unarodnata federacija na
  smetkovoditeli (MFS) koga vr{i zakonska ili dogovorna revizija spored Zakonot za revizija;
 - Barawata za kontinuirana profesionalna edukacija utvrdeni od strana na Upravniot odbor;
 - Site soodvetni zakoni i propisi;
 - Statutot i politikite na INSTITUTOT;
 - Odredbite za pla}awe ~lenarina.”

 Noviot ~len 10, glasi:
   “Po~esno ~lenstvo
 ^len 10
 ^lenovite na Institutot mo`at da steknat status           na  po~esen  ~len  na
Institutot na ovlasteni revizori na RM, dokolku:
 -  liceto pridonelo za razvojot na revizorskata profesija, ostvaruvaweto
    na celite na revizorskata profesija koi se opredeleni so zakon i
    sproveduvawe na aktivnosti vo interes na Institutot;
 -  na liceto ne mu bile izre~eni disciplinski ili eti~ki merki soglasno
    Pravilnikot za na~inot i postapkata za utvrduvawe na povredite na
    ~lenovite na Institutot i za disciplinskite merki.
 Na imenuvanite po~esni ~lenovi na Institutot im se odzema statusot na
po~esen ~len, ako so svojata rabota ili odnesuvawe mu {tetat na ugledot i
na interesot na Institutot i revizorskata profesija. Odlukata za dodeluvawe
i odzemawe na statusot po~esen ~len ja nosi Sobranieto na Institutot.
 Na~inot i postapkata za dodeluvawe i odzemawe na statusot po~esen ~len
se propi{uvaat so Pravilnik za po~esno ~lenstvo.”

                      ^len 8

 Se menuva ~lenot 10, koj stanuva ~len 11 i glasi:
   “^len 11
   Osnova na prestanok na ~lenstvoto vo Institutot pretstavuvaat:
 -  nepla}awe na ~lenarina vo rokot utvrden so odlukata na Sobranieto na
    INSTITUTOT;
 -  neposetuvawe obuka od najmalku 120 ~asa za period od tri godini,
    odnosno od najmalku 30 ~asa godi{no vo ramkite na kontinuirano
    profesionalno usovr{uvawe zaradi nadgraduvawe na znaeweto od oblasta
    na smetkovodstvoto i revizijata, organizirana od Institutot ili od
    druga akreditirana relevantna institucija vo stranstvo;
 -  osuduvawe za krivi~no delo koe go pravi nedostoen za ~lenstvo vo
    Institutot;
 -  pravosilno   re{enie   za  odzemawe  na  licencata   za  vr{ewe  raboti  na
    revizija.
  Na ovlasteniot revizor koj nema da gi posetuva obukite ili nema da
obezbedi dokaz za zavr{eni obuki, Sovetot mu ja odzema licencata za
ovlasten revizor, po predlog na INSTITUTOT. Protiv re{enieto na Sovetot,
mo`e da se povede sudska postapka.
  Sekoj ~len mo`e da dade ostavka vo koe bilo vreme osven ako protiv
istiot e pokrenata postapka za eti~ki pra{awa koja ja vodi INSTITUTOT.
^lenovite protiv koi se vodi postapkata ne mo`at da go prekinat svoeto
~lenstvo po pat davawe ostavka ili preku nepla}awe na godi{nata ~lenarina.                                                4
  Ostavkite se  dostavuvaat  do  generalniot    sekretar  na  INSTITUTOT,  vo
pismena forma.
  ^lenovite nemaat pravo na refundirawe na ~lenarinata za ostanatiot del
od godinata vo slu~aj da dadat ostavka ili vo slu~aj na prekin na nivnoto
~lenstvo.
  Odzemenoto ~lenstvo mo`e da se obnovi dokolku se nadomesti neizmirenata
~lenarina.”
                    ^len 9
 Se voveduva nov ~len 12 i glasi:
 “Kontrola na kvalitet
                   ^len 12
 Ovlastenite revizori, dru{tvata za revizija i ovlastenite revizori -
trgovci poedinci, podle`at na sistem za kontrola na kvalitetot zaradi
usoglasenost na raboteweto na revizorite so procedurite za vr{ewe na
revizija propi{ani so Me|unarodnite standardi za revizija, Kodeksot na
etika za profesionalnite smetkovoditeli na IFAC i nacionalnoto pravo.
 Sistemot za  kontrola  na  kvalitetot   treba  da  gi  ispolnuva  slednive
kriteriumi:
 -  da e nezavisen od ovlastenite revizori, dru{tvata za revizija i
   ovlastenite revizori - trgovci poedinci koi se predmet na kontrola na
   kvalitetot,
 -  da podle`i na nadzor od strana na Sovetot,
 -  da ima obezbedeno na~in na finansirawe i da e osloboden od kakvo bilo
   nepovolno vlijanie od ovlastenite revizori, dru{tvata za revizija i
   ovlastenite revizori - trgovci poedinci i
 -  da e ovlasten revizor koj e nezavisen od revizorite koi se predmet na
   kontrola.
  Institutot donesuva interni akti koi go vklu~uvaat sistemot za kontrola
na kvalitetot vo koj se navedeni detalite za organizaciskata i kadrovskata
poddr{ka na kontrolata na kvalitetot na revizorite.
 Licata odgovorni za kontrola na kvalitetot vo ramkite na kontrolata na
kvalitetot vr{at proverka na dokumentacijata i ja ocenuvaat usoglasenosta
na izvr{enata revizija so propi{anite Me|unarodni standardi za revizija,
barawata za nezavisnost, iznosot na revizorskiot nadomestok i interniot
sistem za upravuvawe so kvalitetot na dru{tvo za revizija.
 Datumot na kontrola na kvalitetot go odreduva Institutot i za istiot
revizorot se izvestuva najmalku 30 dena pred po~etokot na kontrolata. Od
momentot na izvestuvaweto do zavr{uvaweto na kontrolata na kvalitetot,
ovlastenite revizori i dru{tvata za revizija nemaat zabrana za vr{ewe na
raboti na revizija soglasno Zakonot za revizija.
 Ovlastenite revizori i dru{tvata za revizija na liceto odgovorno za
kontrola na kvalitetot mu dostavuvaat lista na subjekti na revizija ~ii
finansiski izve{tai bile predmet na revizija od strana na ovlasteniot
revizor ili dru{tvata za revizija i na barawe ja stavaat na raspolagawe
celokupnata dokumentacija pobarana od strana na liceto odgovorno za
kontrola na kvalitetot.
 Liceto odgovorno za kontrola na kvalitetot dostavuva izve{taj za
izvr{enata kontrola na kvalitetot do Komisijata za kontrola na kvalitetot
vo Institutot i Sovetot. Vo izve{tajot za izvr{enata kontrola na kvalitetot
gi naveduva site identifikuvani nedostatoci i preporaki za na~inot i
krajniot rok za nivno otstranuvawe.


                                            5
                        ^len 10
   Se menuva ~lenot 11, koj stanuva ~len 13 i glasi:
     “^len 13
     INSTITUTOT mo`e da gi izre~e slednite disciplinski merki:
     a)  opomena;
     b)  vremeno isklu~uvawe od ~lenstvoto vo Institutot na           dru{tvoto  za
       revizija ili ovlasteniot revizor - trgovec poedinec i
     v)   trajno isklu~uvawe na ~lenstvoto vo Institutot na           dru{tvoto  za
       revizija ili ovlasteniot revizor - trgovec poedinec.
     Disciplinski merki mo`e da bidat izre~eni poradi:
 -    Nepridr`uvawe kon Me|unarodnite standardi za revizija (MSR) i Kodeksot
     na etika za profesionalni smetkovoditeli na IFAC;
 -    Nesorabotuvawe vo eti~ka postapka vodena od strana na INSTITUTOT;
 -    Prekr{uvawe na zakonite na Republika Makedonija koi se odnesuvaat na
     ovlasteni revizori ili se povrzani so finansiski dol`nosti i
     odgovornosti;
 -    Osuduvawe za povreda na zakonska          regulativa  {to  bi  go  pravela
     nedostoen za profesijata; i
 -    Nepla}awe na godi{nata ~lenarina        vo  rokot  utvrden  so  odlukata  na
     Sobranieto na INSTITUTOT.
 Na~inot i postapkata za utvrduvawe na povredite na MSR, Kodeksot na
etika za profesionalni smetkovoditeli na IFAC i aktite na INSTITUTOT, kako i
disciplinskite merki se propi{uvaat vo Pravilnik {to go donesuva Sobranieto
na INSTITUTOT, na predlog na Upravniot odbor.
 Site merki       izre~eni  od  Institutot    se  objavuvaat   vo  biltenot  na
Institutot.
   Institutot za izre~enite merki zadol`itelno go izvestuva Sovetot.
 Za izre~enite merki od stavot 1 na ovoj ~len mo`e da se izjavi `alba do
Sovetot vo rok od 15 dena.
   Protiv odlukata na Sovetot mo`e da se povede sudska postapka.”

   ^lenot 12 stanuva ~len 14.

                         ^len 11

 Vo ~lenot 13, koj stanuva ~len 15, se menuva stavot 2 i glasi “Upravniot
odbor zadol`itelno svikuva godi{na sednica na Sobranieto (godi{no
sobranie), do 31 maj sekoja finansiska godina za prethodnata godina“.

   Vo ~lenot 13, koj stanuva ~len 15, se menuva stavot 14 i glasi:
     “Sobranieto na INSTITUTOT odlu~uva za:
   -    Usvojuvawe na Statutot i na drugite akti na INSTITUTOT, kako i na
       nivnite izmeni i dopolnuvawa;
   -    Izbor na ~lenovi na Upravniot odbor, Nadzorniot odbor, Komisiite,
       Pretsedatel na INSTITUTOT i Zamenik na pretsedatelot na INSTITUTOT;
   -    Izbor dvajca ovlasteni revizori {to INSTITUTOT gi predlaga za ~lenovi
       na Sovetot za unapreduvawe i nadzor na revizijata;                                                  6
 -   Donesuvawe  godi{na  programa  za  rabota  na  INSTITUTOT  i  finansiski
    plan;
 -   Usvojuvawe na godi{niot izve{taj za rabota na Institutot;
 -   Usvojuvawe na godi{niot izve{taj za rabota na Upravniot odbor;
 -   Usvojuvawe na godi{niot izve{taj za rabota na Nadzorniot odbor;
 -   Usvojuvawe na godi{nata smetka na INSTITUTOT i revizorskiot izve{taj;
 -   Izbor na revizori na finansiskite izve{tai na INSTITUTOT;
 -   Donesuvawe na pravilnicite {to se vo nadle`nost na Komisijata za
    etika i Komisijata za kontrola na kvalitetot na revizorskite uslugi,
    na predlog na Upravniot odbor;
 -   Odobruvawe na trajno isklu~uvawe od ~lenstvo i obnova na istoto;
 -   Utvrduvawe na visinata na ~lenarinata;
 -   Odobruvawe na nabavka i proda`ba na nedvi`nosti;
 -   Zadol`uvawe na INSTITUTOT;
 -   Zdru`uvawe vo posebni    organizacioni   oblici  i  za~lenuvawe  vo
    me|unarodni asocijacii.”

                     ^len 12

 Vo ~lenot 14, koj stanuva ~len 16, se menuva stavot 2 i glasi “Upravniot
odbor broi devet ~lenovi.”

 Stavовите 3, 4 и 5 se briшат.

 Stavot 9, koj stanuva stav 6, se menuva i glasi:
   “Upravniot odbor gi ima slednite nadle`nosti:
 -   Donesuva programa za polagawe ispit za steknuvawe na zvaweto revizor,
    na koja Sovetot dava soglasnost;
 -   Izdava uverenie za revizor;
 -   Dava predlog na Sovetot za izdavawe na licenca za rabota na dru{tvo
    za Revizija i ovlasten revizor - trgovec poedinec;
 -   Dava predlog na Sovetot za odzemawe na licencata za vr{ewe raboti na
    revizija soglasno so ~len 24 stav 5 od Zakonot za revizija;
 -   Dava predlog na Sovetot za odzemawe na licencata za ovlasten revizor
    za lice koe nema da gi posetuva obukite vo ramkite na kontinuirano
    profesionalno usovr{uvawe;
 -   Gi razgleduva i dava mislewe po barawata         za  odobruvawe  na
    kvalifikacii za revizor steknati vo stranstvo;
 -   Organizira proverka na znaeweto od oblasta na zakonskata regulativa
    pri odobruvawe na kvalifikacii za revizor steknati vo stranstvo;
 -   Odreduva uslovi, organizira i sproveduva kontinuirano profesionalno
    obrazovanie i usovr{uvawe;
 -   Organizira sproveduvawe na proverka za kontrola na kvalitetot na
    ovlastenite revizori, dru{tva za revizija i ovlasten revizor -
    trgovec poedinec;
 -   Go izvestuva Sovetot za izre~enite merki od sprovedenata kontrola na
    dru{tvata za revizija i/ili ovlastenite revizori - trgovci poedinci;

                                            7
-    Go organizira prevodot na Me|unarodnite standardi za revizija, Me|unarodnite
    smetkovodstveni standardi, Me|unarodnite standardi za finansisko izvestuvawe, Kodeksot na
    etika na profesionalni smetkovoditeli na IFAC i Me|unarodnite standardi za kontrola na
    kvalitet;
-    Pokrenuva disciplinska postapka i donesuva odluki za disciplinski
    merki: opomena i vremeno isklu~uvawe od ~lenstvo vo INSTITUTOT;
-    Mu predlaga na Sobranieto trajno            isklu~uvawe    od   ~lenstvo  vo
    INSTITUTOT i obnova na istoto;
  -  Mu predlaga na Sobranieto na Institutot visina na ~lenarina na
    ovlastenite revizori za ~lenstvo vo Institutot, kako i visinata na
    ~lenarinata na dru{tvata za revizija i ovlasteniot revizor - trgovec
    poedinec koja se opredeluva vrz osnova na prihodite ostvareni od
    vr{ewe na revizija i uslugi povrzani so revizija,
  -  Izgotvuva i na Sobranieto mu podnesuva godi{en izve{taj za rabota na
    Institutot. Odobreniot godi{en izve{taj go objavuva na veb stranicata
    na Institutot;
-    Na Sobranieto mu podnesuva predlog na godi{na programa za rabota i
    finansiski plan na INSTITUTOT;
-    Podnesuva izve{taj za svoeto rabotewe do Nadzorniot odbor najmalku
    dvapati godi{no;
-    Go organizira izdavaweto na Bilten na INSTITUTOT;
-    Organizira i sproveduva kursevi za steknuvawe na zvaweto revizor;
-    Sorabotuva so visoko-obrazovnite institucii zaradi prisposobuvawe na
    nastavnite  planovi i  programi od  oblasta na  revizijata i
    smetkovodstvoto;
-    Prezentira mislewa za stavot na INSTITUTOT              vo  vrska  so  aktuelni
    revizorski i smetkovodstveni pra{awa;
-    Go {titi javniot interes so toa {to osiguruva deka ~lenovite se
    pridr`uvaat kon Kodeksot na etika za profesionalni smetkovoditeli na IFAC;
-    Gi {titi interesite na revizorskata i smetkovodstvenata profesija;
-    Ja sledi primenata na MSR, Kodeksot na etika za profesionalni smetkovoditeli na
    IFAC kaj dru{tvata za revizija i kaj ovlastenite revizori - trgovci poedinci
  -  Obezbeduva sproveduvawe na MRS i Kodeksot na etika na profesionalni
    smetkovoditeli na IFAC;
  -  Ja sproveduva politikata, zaklu~ocite i odlukite na Sobranieto;
  -  Donesuva odluki vo vrska so sproveduvawe na programata za rabota,
    finansiskiot plan i drugite akti na Sobranieto;
  -  Ja sproveduva politikata, zaklu~ocite i odlukite na Sobranieto;
-    Predlaga izmeni i dopolnuvawa na zakonskite propisi od oblasta na
    revizijata, smetkovodstvoto i finansiite;
-    Predlaga izmeni i dopolnuvawa na Statutot na INSTITUTOT;
  -  Go predlaga do Sobranieto na INSTITUTOT Pravilnikot za na~inot i
    postapkata za utvrduvawe na povredite i za disciplinskite merki na
    ~lenovite na INSTITUTOT;
  -  Go predlaga do Sobranieto na INSTITUTOT Pravilnikot za na~inot i
    postapkata na kontrola na kvalitetot na ovlastenite revizori,
    dru{tvata za revizija i ovlastenite revizori - trgovci poedinci;


                                                   8
 -   Go donesuva Pravilnikot za na~inot i postapkata na polagawe na ispit
    za steknuvawe na zvaweto revizor;
 -   Go donesuva Pravilnikot     za  na~inot   i  postapkata  na  dobivawe  na
    uverenie za revizor;
 -   Go donesuva Pravilnikot za na~inot i postapkata na dobivawe na
    uverenie za steknuvawe na zvawe revizor za lica koi poseduvaat
    uverenie za revizor izdadeni od druga dr`ava;
 -   Gi imenuva pretsedatelite na komisiite na INSTITUTOT;
 -   Imenuva ~lenovi na komisiite na mestoto na poedinci koi dale ostavka
    ili im bilo prekinato ~lenstvoto do sednica na Sobranieto;
 -   Go donesuva aktot za organizacija,        sistematizacija  i  delokrug  na
    rabota na vrabotenite vo INSTITUTOT;
 -   Odlu~uva za priem vo raboten       odnos  na  generalen  sekretar  i  ja
    utvrduva negovata plata;
 -   Odlu~uva za priem vo raboten odnos na lica zaradi vr{ewe na tehni~ko-
    administrativnite raboti na komisiite na Upravniot odbor i ja
    utvrduva nivnata plata;
 -   Odr`uva biblioteka so knigi i spisanija koi se odnesuvaat na
    smetkovodstvoto i revizijata i pottiknuva objavuvawe na sli~ni knigi
    i spisanija vo Republika Makedonija;
 -   Prezema aktivnosti za me|unarodno priznavawe na INSTITUTOT;
 -   Ja sledi rabotata na komisiite na INSTITUTOT i gi razgleduva nivnite
    izve{tai za rabota;
 -   Imenuva i razre{uva ~lenovi na komisiite me|u dve sednici na
    Sobranieto na INSTITUTOT po li~no barawe na ~lenovite na komisiite
    ili po osnov na neaktivnost, koja se utvrduva so otsustvo na tri
    posledovatelni sednici na komisiite, koi zadol`itelno se potvrduvaat
    na slednata sednica na Sobranieto;
 -   Go predlaga do Sobranieto Pravilnikot za po~esno ~lenstvo;
 -   Ja ureduva organizaciskata i kadrovskata poddr{ka         na  kontrola  na
    kvalitetot na revizorite i na~inot na finansirawe;”

                      ^len 13

  Vo ~lenot 15, koj stanuva ~len 17, se menuva stavot 2 i glasi “Nadzorniot
odbor se sostoi od pet ~lena so mandat od tri godini. ^lenovite imaat pravo na povtoren izbor.”

 Stavовите 3, 4 и 5 se briшат.
 Vo stavot 10, koj stanuva stav 7, se menuva alineja 2 i glasi:
 “- vr{i nadzor vrz zakonitosta na materijalno-finansiskoto rabotewe i
   pravilnosta na rabotata na INSTITUTOT i za svojata rabota go izvestuva
   Sobranieto na Institutot;”
   ^lenovite: 16, 17 i 18 stanuvaat ~lenovi: 18, 19 i 20.

                      ^len 14

 Vo ~lenot 19, koj stanuva ~len 21, se menuva stavot 2 alineja 4, koja
glasi:
“- Vodi registar na revizori, registar na ovlasteni revizori i registar na
  dru{tva za revizija i ovlasteni revizori - trgovci poedinci;”

                                               9
                      ^len 15
  ^lenot 20, koj stanuva ~len 22, se dopolnuva so nov stav 3, koj glasi:
  “Vo slu~aj koga postoi somnevawe kaj vraboten vo Institutot za mo`na povreda na ovoj zakon,
MSR, Kodeksot na etika za profesionalnite smetkovoditeli na IFAC i aktite na Institutot, toa lice e
dol`no da go izvesti Sovetot za takvata mo`na povreda.”

                      ^len 16
 Vo ~lenot 21, koj stanuva ~len 23, vo stavot 1 se menuvaat alineite 1 i
2 i glasat:
  “-    Godi{na ~lenarina na ovlastenite revizori za ~lenstvo vo Institutot;
    -  Godi{nata ~lenarina na dru{tvata za revizija i ovlasteniot revizor -
      trgovec poedinec koja se opredeluva vrz osnova na prihodite ostvareni
      od vr{ewe na revizija i uslugi povrzani so revizija;”
  Po stavot 1 se dodavat dva novi stava: 2 i 3 koi glasat:
 “INSTITUTOT samostojno gi utvrduva osnovicata za presmetka, visinata i
na~inot na pla}awe na ~lenarinata i drugite pridonesi.
 Institutot ima zakonska obvrska da izdvojuva 25% od ostvarenite prihodi
uplateni od dru{tvata za revizija i ovlasteniot revizor - trgovec poedinec
vo prethodnata godina za finansirawe na raboteweto na Sovetot.”
  Stavovite: 2, 3, 4 i 5 stanuvaat stavovi: 4, 5, 6 i 7.
                      ^len 17
  Vo ~lenot 22, koj stanuva ~len 24, se menuva stavot 1 i glasi:
 “Sobranieto gi donesuva izmenite i dopolnuvawata na Statutot na
INSTITUTOT, po prethodna soglasnost od Sovetot za unapreduvawe i nadzor na
revizijata.”
                      ^len 18
  ^lenot 23, koj stanuva ~len 25, se menuva i glasi:
  “Komisii na INSTITUTOT se:
  -    Komisija za standardi za revizija;
  -    Komisija za smetkovodstveni standardi;
  -    Komisija za etika;
  -    Komisija za obrazovanie, obuka i publikacija;
 - Komisijata     za  sproveduvawe   na  ispitot   za  steknuvawe   na  zvaweto
 revizor;
  - Komisija za registracija na revizori;
  - Komisija za kontrola na kvalitetot na revizorskite uslugi.“
                       ^len 19
   Vo ~lenot 24, koj stanuva ~len 26, stavot 1 se menuva i glasi
  “Komisijata za standardi za revizija se sostoi od pet ~lena so trigodi{en
  mandat so pravo na povtoren izbor.”
      Stavot 2 se bri{e.
      Stavovite 3 i 4 stanuvaat stavovi: 2 i 3.
                      ^len 20
                                                 10
    Vo ~lenot 25, koj stanuva ~len 27, stavot 1 se menuva i glasi
  “Komisijata za smetkovodstveni standardi se sostoi od sedum ~lena so
  trigodi{en mandat so pravo na povtoren izbor.”
   Stavot 2 se bri{e.
   Stavovite 3 i 4 stanuvaat stavovi: 2 i 3.
                       ^len 21
    Vo ~lenot 26, koj stanuva ~len 28, stavot 1 se menuva i glasi
  “Komisijata za etika se sostoi od pet ~lena so trigodi{en mandat so pravo
  na povtoren izbor.”
   Stavot 2 se bri{e.
   Stavot 4, koj stanuva stav 3 se menuva i glasi:
“   Dol`nosti na Komisijata za etika se:
-   Podgotvuvawe na oficijalni prevodi na Kodeksot na etika na profesionalni    smetkovoditeli na
    IFAC;
-   Predlagawe na Pravilnikot za na~inot i postapkata za utvrduvawe na povredite i za
    disciplinskite merki na ~lenovite na INSTITUTOT, za odobrenie od strana na Upravniot odbor;
-   Vodewe na disciplinska postapka za utvrduvawe na disciplinska
    odgovornost  na revizorot, vrz osnova na prijava za storena
    disciplinska povreda;
-   Vodewe na disciplinska postapka vrz osnova na dostaven prepis na izve{tajot za izvr{ena
    kontrola na kvalitetot na revizorskite uslugi, po osnov na preporaki od Komisijata za kontrola
    na kvalitetot;
-   Izgotvuvawe Izve{taj so predlog koj sodr`i preporaka do Upravniot
    odbor za proglasuvawe na revizorot za odgovoren i za izrekuvawe na
    soodvetna  disciplinska merka,  odnosno za  osloboduvawe  od
    odgovornosta;
-   Tolkuvawe na Kodeksot na etika na profesionalni smetkovoditeli na IFAC;
-   Ispra}awe na informativni pisma do ~lenstvoto;
-   Objavuvawe na izre~enite disciplinski merki vo biltenot na Institutot;
-   Proverka na slu~aite na avtomatski prekini na ~lenstvoto poradi prekr{uvawe na zakoni i
    preporaka za prekin upatena do Upravniot odbor za odobruvawe, i
-   Razgleduvawe na barawata za obnova na ~lenstvo od strana na porane{ni ~lenovi, ~ie
    ~lenstvo bilo prekinato kako rezultat na nepla}awe na ~lenarina.”
                       ^len 22
    Vo ~lenot 27, koj stanuva ~len 29, stavot 1 se menuva i glasi
  “Komisijata za obrazovanie, obuka i publikacii se sostoi od sedum ~lena
  so trigodi{en mandat so pravo na povtoren izbor.”
   Stavot 2 se bri{e.
   Stavot 4, koj stanuva stav 3, se menuva i glasi:
  “Dol`nosti na Komisijata za obrazovanie, obuka i publikacii se:
-   Ja predlaga na Uprvaniot odbor          Programata    za   polagawe  ispit  za
   steknuvawe na zvawe revizor;
-   Pottiknuvawe na edukacijata od oblasta na smetkovodstvoto i revizijata
   i razvojot na smetkovodstvenoto obrazovanie;
-   Organizirawe na simpoziumi i sovetuvawa za aktuelni pra{awa i problemi
   vo revizijata i smetkovodstvoto;                                                   11
 -    Povrzuvawe  so  regionalnite  smetkovodstveni  tela  so  cel         za
     harmonizacija na programite za obuka i za profesionalna edukacija;
 -    Prepora~uvawe na programa   na  obuki   za  kontinuirano   profesionalno
     usovr{uvawe (KPU);
 -    Izvestuvawe na Upravniot odbor za ovlasteniot revizor koj ne posetuva
     obuka vo ramkite na kontinuirano profesionalno usovr{uvawe;
 -    Prepora~uvawe na akreditirana relevantna institucija vo stransto za
     sproveduvawe obuka za kontinuirano profesionalno usovr{uvawe;
 -    Obezbeduvawe visok standard na obukite i seminarite ponudeni od strana
     na INSTITUTOT;
 -    Promovirawe na publikuvaweto na materijali i spisanija so cel
     informirawe na ~lenstvoto i javnosta za nastanite vo oblasta na
     smetkovodstvoto i revizijata;
 -    Pregled i odobruvawe  na  site  nacrti na   oficijalnite   publikacii   na
     INSTITUTOT;
 -    Upatuvawe preporaki do Upravniot odbor      za  naslovite   na  knigi  i
     spisanija za bibliotekata na INSTITUTOT.”
                    ^len 23
   Se menuva naslovot pred ~lenot i ~lenot 28, koj stanuva ~len 30 i glasi:
   “Komisija za sproveduvawe na ispitot za steknuvawe na zvawe revizor
                    ^len  24
 Komisijata za sproveduvawe na ispitot za steknuvawe na zvawe revizor se
sostoi od pet ~lena so trigodi{en mandat, so pravo na povtoren izbor.
Pretsedatelot na Komisijata e pretstavnik od Sovetot za unapreduvawe i
nadzor na revizijata.
 Pretsedatelot na Komisijata gi svikuva sostanocite na Komisijata. Kvorum
za rabota pretstavuva prisustvo na najmalku tri ~lena na Komisijata.
Odlukite na Komisijata se polnova`ni dokolku za niv glasale najmalku tri
~lena.
  Dol`nosti na Komisijata za sproveduvawe na ispitot za steknuvawe na
zvawe revizor se:
   -  Go organizira i sproveduva ispitot za steknuvawe na zvawe revizor;
   -  Gi razgleduva i odlu~uva po     barawata   za  polagawe   na  ispit  za
     steknuvawe na zvawe revizor;
   -  Ja prepora~uva na Upravniot odbor strukturata na ispitot za steknuvawe
     zvawe revizor;
   -  Go podgotvuva Pravilnikot  za  na~inot  i  postapkata  na  polagawe   na
     ispitot za revizor;
   -  Sozdava baza na pra{awa i odgovori koi }e se koristat vo tekovnite i
     idnite ispiti na INSTITUTOT;
   -  Gi utvrduva finalnite rezultati od site ispiti, pred istite da bidat
     isprateni do Komisijata za registracija na revizori, i
   -  Go utvrduva ispitot za onie aplikanti koi uverenie za revizor steknale
     vo stranstvo.”
                   ^len 21
 Se menuva ~lenot 29, koj stanuva ~len 31 i glasi:

 “Komisijata za registracija na ovlasteni revizori se sostoi od pet ~lena

                                              12
so trigodi{en mandat, so pravo na povtoren izbor.
 Pretsedatelot na Komisijata gi svikuva sostanocite na Komisijata. Kvorum
za rabota pretstavuva prisustvo na najmalku tri ~lena na Komisijata.
Odlukite na Komisijata se polnova`ni dokolku za niv glasale najmalku tri
~lena.
   Dol`nosti na Komisijata za registracija na ovlasteni revizori se:
 -   Go podgotvuva Pravilnikot za na~inot i postapkata na dobivawe na
    uverenie za revizor i za izdavawe licenca za rabota na dru{tvo za
    revizija i za ovlasten revizor trgovec-poedinec;
 -   Dava predlog do Upravniot odbor za izdavawe uverenie za revizor;
 -   Dava predlog do Upravniot odbor za izdavawe licenca za rabota na
    dru{tvo za revizija i za ovlasten revizor trgovec-poedinec;
 -   Go podgotvuva Pravilnikot za na~inot i postapkata na dobivawe na
    uverenie za revizor za lica koi poseduvaat uverenie za revizor
    izdadeni od druga dr`ava;
 -   Dava predlog do Upravniot odbor po barawata za nostrifikacija na
    zvaweto revizor steknato vo stranstvo;
 -    Go podgotvuva Pravilnikot za po~esno ~lenstvo.”


                  ^len 22
    Vo ~lenot 30, koj stanuva ~len 32, stavot 1 se menuva i glasi
   “Komisijata za kontrola na kvalitetot na revizorskite uslugi se sostoi od
   pet ~lena so trigodi{en mandat so pravo na povtoren izbor.”
    Stavot 2 se bri{e.
    Stavot 5, koj stanuva stav 4 se menuva i glasi:
  “Dol`nosti  na  Komisijata  za  kontrola  na  kvalitetot  na  revizorskite
uslugi se:
 -   Go predlaga Pravilnikot za na~inot i postapkata na kontrola na
    kvalitetot na dru{tvata za revizija i na ovlasten revizor trgovec-
    poedinec;
 -   Go utrduva datumot na kontrola na kvalitetot i na~inot na izvestuvawe
    na revizor, najmalku 30 dena pred po~etokot na kontrolata;
 -   Razvoj i promovirawe na standardi za kontrola na kvalitetot vo
    dru{tvata za revizija, koi }e nametnat vospostavuvawe na politiki i
    postapki pri vr{eweto na reviziite;
 -   Razvoj i promovirawe na programi za kontrola na kvalitetot, so koi bi
    se vr{ela procenka za toa dali dru{tvata za revizija kreirale
    soodvetni politiki i postapki za kontrola i dali se pridr`uvaat kon
    niv;
 -   Go razgleduva Izve{tajot za izvr{ena kontrola na kvalitetot dostaven
    od liceto odgovorno za kontrola na kvalitetot i prepisot od
    izve{tajot, zaedno so svoite preporaki vo pismena forma, go prosleduva
    do Komisijata za etika;
 -   Drugi pra{awa povrzani so kontrolata na kvalitetot na revizorskite
    uslugi.”
    ^lenot 31 stanuva ~len 33.
                    ^len 23
   Naslovot pred ~lenot 32 i ~lenot 32 se bri{at.

                                          13
                 ^len 24
 Vo ~lenot 34, koj stanuva ~len 35 se menuva stavot 1 i glasi:
 “Ovoj statut vleguva vo sila so denot na negovoto donesuvawe, a }e se
primenuva po dobivaweto na soglasnost od Sovet za unapreduvawe i nadzor na
revizijata.”
                 ^len 25
 Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.

                      PRETSEDATEL
                      NA SOBRANIETO NA IORRM
                      ________________________
                                     14

								
To top