Romanian Holy Bible Old Testament PDF

Document Sample
Romanian Holy Bible Old Testament PDF Powered By Docstoc
					            Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Title Page
       Sfânta Biblie
        Romanian
        Holy Bible

       Vechiul Testament

         Old Testament

                Edited by:
             http://rschavesgospel.blogspot.com

      Romanian is a Romance language spoken by around
    24 to 28 million people,primarily in Romania and Moldova.
     It has official status in Romania, Republic of Moldova,
    the Autonomous Province of Vojvodina in Serbia and in the
      autonomous Mount Athos in Greece. In the Republic
          of Moldova, the language is officially
         called limba moldovenească ("Moldovan").
                 (Wikipedia)
         Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  2
          Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Foreword
      This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost.
          You may copy it, give it away or re-use it,
            but you can not sale it for profit.
           It's for free distribution. Not for sale.


       Este libro electrónico es para el uso de cualquier
         persona en cualquier lugar sin costo alguno.
         Usted puede copiarlo, regalarlo o reutilizar,
        pero no se puede en venta con fines de lucro.
         Es para Distribución libre. No está en venta.


                 Venda Proibida
                Livre Distribuição
            Il est interdit à la vente de ce livre


               Édité par : R. S. Chaves
          Text from: http://www.bibledatabase.org/


                Visiter mon Blog:
           http://rschavesgospel.blogspot.com/
        http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com/


             7 As you go, preach, saying,
           ‘The Kingdom of Heaven is at hand!’
      8 Heal the sick, cleanse the lepers, and cast out demons.
           Freely you received, so freely give.
                  (Mt 10:7-8)


       This Bible translation was converted from data files
         made available by the Bible Data Base Org.
               There may be errors.
       Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  3
              Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Geneza
1 La knceput, Dumnezeu a fqcut cerurile wi pqmkntul.
2Pqmkntul era pustiu wi gol; peste faya adkncului de ape era kntunerec, wi Duhul lui
Dumnezeu se miwca pe deasupra apelor.
3Dumnezeu a zis: ,,Sq fie luminq!‘‘ Wi a fost luminq.
4Dumnezeu a vqzut cq lumina era bunq; wi Dumnezeu a despqryit lumina de kntunerec.
5Dumnezeu a numit lumina zi, iar kntunerecul l -a numit noapte. Astfel, a fost o searq, wi

apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua kntki.
6Dumnezeu a zis: ,,Sq fie o kntindere kntre ape, wi ea sq despartq apele de ape.‘‘
7Wi Dumnezeu a fqcut kntinderea, wi ea a despqryit apele cari sknt dedesuptul kntinderii

de apele cari sknt deasupra kntinderii. Wi awa a fost.
8Dumnezeu a numit kntinderea cer. Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq:

aceasta a fost ziua a doua.
9Dumnezeu a zis: ,,Sq se strkngq la un loc apele cari sknt dedesuptul cerului, wi sq se

arate uscatul!‘‘ Wi awa a fost.
10Dumnezeu a numit uscatul pqmknt, iar grqmada de ape a numit -o mqri. Dumnezeu a

vqzut cq lucrul acesta era bun.
11Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sq dea pqmkntul verdeayq, iarbq cu sqmknyq, pomi roditori, cari

sq facq rod dupq soiul lor wi cari sq aibq kn ei sqmknya lor pe pqmknt.‘‘ Wi awa a fost.
12Pqmkntul a dat verdeayq, iarbq cu sqmknyq dupq soiul ei, wi pomi cari fac rod wi cari kwi

au sqmknya kn ei, dupq soiul lor. Dumnezeu a vqzut cq lucrul acesta era bun.
13Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a treia.
14Dumnezeu a zis: ,,Sq fie niwte luminqtori kn kntinderea cerului, ca sq despartq ziua de

noapte; ei sq fie niwte semne cari sq arate vremile, zilele wi anii;
15wi sq slujeascq de luminqtori kn kntinderea cerului, ca sq lumineze pqmkntul.‘‘ Wi awa a

fost.
16Dumnezeu a fqcut cei doi mari luminqtori, wi anume: luminqtorul cel mai mare ca sq

stqpkneascq ziua, wi luminqtorul cel mai mic ca sq stqpkneascq noaptea; a fqcut wi
stelele.
17Dumnezeu i -a awezat kn kntinderea cerului, ca sq lumineze pqmkntul,
18sq stqpkneascq ziua wi noaptea, wi sq despartq lumina de kntunerec. Dumnezeu a vqzut

cq lucrul acesta era bun.
19Astfel, a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a patra.
20Dumnezeu a zis: ,,Sq miwune apele de vieyuitoare, wi sq sboare pqsqri deasupra

pqmkntului pe kntinderea cerului.‘‘
21Dumnezeu a fqcut pewtii cei mari wi toate vieyuitoarele cari se miwcq wi de cari miwunq

apele, dupq soiurile lor; a fqcut wi orice pasqre knaripatq dupq soiul ei. Dumnezeu a vqzut
cq erau bune.
22Dumnezeu le -a binecuvkntat, wi a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, wi umpleyi apele mqrilor;

sq se knmulyeascq wi pqsqrile pe pqmknt‘‘.
23Astfel a fost o searq, wi apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a cincea.
24Dumnezeu a zis: ,,Sq dea pqmkntul vieyuitoare dupq soiul lor, vite, tkrktoare wi fiare

pqmkntewti, dupq soiul lor.‘‘ Wi awa a fost.

           Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  4
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

25Dumnezeu a fqcut fiarele pqmkntului dupq soiul lor, vitele dupq soiul lor wi toate
tkrktoarele pqmkntului dupq soiul lor. Dumnezeu a vqzut cq erau bune.
26Apoi Dumnezeu a zis: ,,Sq facem om dupq chipul Nostru, dupq asemqnarea Noastrq; el

sq stqpkneascq peste pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, peste vite, peste tot pqmkntul wi
peste toate tkrktoarele cari se miwcq pe pqmknt.‘‘
27Dumnezeu a fqcut pe om dupq chipul Squ, l -a fqcut dupq chipul lui Dumnezeu; parte

bqrbqteascq wi parte femeiascq i -a fqcut.
28Dumnezeu i -a binecuvkntat, wi Dumnezeu le -a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, umpleyi

pqmkntul, wi supuneyi -l; wi stqpkniyi peste pewtii mqrii, peste pqsqrile cerului, wi peste
orice vieyuitoare care se miwcq pe pqmknt.‘‘
29Wi Dumnezeu a zis: ,,Iatq cq v‘am dat orice iarbq care face sqmknyq wi care este pe

faya kntregului pqmknt, wi orice pom, care are kn el rod cu sqmknyq: aceasta sq fie hrana
voastrq.‘‘
30Iar tuturor fiarelor pqmkntului, tuturor pqsqrilor cerului, wi tuturor vietqyilor cari se miwcq

pe pqmknt, cari au kn ele o suflare de viayq, le-am dat ca hranq toatq iarba verde.‘‘ Wi
awa a fost.
31Dumnezeu S‘a uitat la tot ce fqcuse; wi iatq cq erau foarte bune. Astfel a fost o searq, wi

apoi a fost o dimineayq: aceasta a fost ziua a wasea.
2 Astfel au fost sfkrwite cerurile wi pqmkntul, wi toatq owtirea lor.
2Kn ziua a waptea Dumnezeu Wi -a sfkrwit lucrarea, pe care o fqcuse; wi kn ziua a waptea
S‘a odihnit de toatq lucrarea Lui pe care o fqcuse.
3Dumnezeu a binecuvkntat ziua a waptea wi a sfinyit -o, pentrucq kn ziua aceasta S‘a

odihnit de toatq lucrarea Lui, pe care o zidise wi o fqcuse.
4Iatq istoria cerurilor wi a pqmkntului, cknd au fost fqcute.
5Kn ziua cknd a fqcut Domnul Dumnezeu un pqmknt wi ceruri, nu era kncq pe pqmknt nici

un copqcel de ckmp wi nici o iarbq de pe ckmp nu kncolyea kncq: fiindcq Domnul
Dumnezeu nu dqduse kncq ploaie pe pqmknt wi nu era nici un om ca sq lucreze pqmkntul.
6Ci un abur se ridica de pe pqmknt wi uda toatq faya pqmkntului.
7Domnul Dumnezeu a fqcut pe om din yqrkna pqmkntului, i -a suflat kn nqri suflare de

viayq, wi omul s‘a fqcut astfel un suflet viu.
8Apoi Domnul Dumnezeu a sqdit o grqdinq kn Eden, spre rqsqrit; wi a pus acolo pe omul

pe care -l kntocmise.
9Domnul Dumnezeu a fqcut sq rqsarq din pqmknt tot felul de pomi, plqcuyi la vedere wi

buni la mkncare, wi pomul vieyii kn mijlocul grqdinii, wi pomul cunowtinyei binelui wi rqului.
10Un rku iewea din Eden wi uda grqdina; wi de acolo se kmpqryea wi se fqcea patru braye.
11Numele celui dintki este Pison; el knconjoarq toatq yara Havila, unde se gqsewte aur.
12Aurul din yara aceasta este bun; acolo se gqsewte wi bedelion wi piatrq de onix.
13Numele rkului al doilea este Ghihon; el knconjoarq toatq yara Cuw.
14Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la rqsqritul Asiriei. Al patrulea rku este

Eufratul.
15Domnul Dumnezeu a luat pe om wi l -a awezat kn grqdina Edenului, ca s‘o lucreze wi s‘o

pqzeascq.
16Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poyi sq mqnknci dupq plqcere din

orice pom din grqdinq;
17dar din pomul cunowtinyei binelui wi rqului sq nu mqnknci, cqci kn ziua kn care vei

mknca din el, vei muri negrewit.‘‘
18Domnul Dumnezeu a zis: ,,Nu este bine ca omul sq fie singur; am sq -i fac un ajutor

potrivit pentru el.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    5
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19Domnul Dumnezeu a fqcut din pqmknt toate fiarele ckmpului wi toate pqsqrile cerului; wi
le -a adus la om, ca sq vadq cum are sq le numeascq; wi orice nume pe care -l dqdea
omul fiecqrei vieyuitoare, acela -i era numele.
20Wi omul a pus nume tuturor vitelor, pqsqrilor cerului wi tuturor fiarelor ckmpului; dar,

pentru om, nu s‘a gqsit niciun ajutor, care sq i se potriveascq.
21Atunci Domnul Dumnezeu a trimes un somn adknc peste om, wi omul a adormit; Domnul

Dumnezeu a luat una din coastele lui wi a knchis carnea la locul ei.
22Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a fqcut o femeie wi a adus -o la

om.
23Wi omul a zis: ,,Iatq kn sfkrwit aceea care este os din oasele mele wi carne din carnea

mea! Ea se va numi, femeie, pentrucq a fost luatq din om.‘‘
24Deaceea va lqsa omul pe tatql squ wi pe mama sa, wi se va lipi de nevasta sa, wi se vor

face un singur trup.
25Omul wi nevasta lui erau amkndoi goi, wi nu le era ruwine.


3 Warpele era mai wiret deckt toate fiarele ckmpului pe cari le fqcuse Domnul Dumnezeu.
El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevqrat: ,,Sq nu mkncayi din toyi pomii din
grqdinq?‘‘
2Femeia a rqspuns warpelui: ,,Putem sq mkncqm din rodul tuturor pomilor din grqdinq.‘‘
3Dar despre rodul pomului din mijlocul grqdinii, Dumnezeu a zis: ,,Sq nu mkncayi din el, wi

nici sq nu vq atingeyi de el, ca sq nu muriyi.‘‘
4Atunci warpele a zis femeii: ,,Hotqrkt, cq nu veyi muri:
5dar Dumnezeu wtie cq, kn ziua cknd veyi mknca din el, vi se vor deschide ochii, wi veyi fi

ca Dumnezeu, cunoscknd binele wi rqul‘‘.
6Femeia a vqzut cq pomul era bun de mkncat wi plqcut de privit, wi cq pomul era de dorit

ca sq deschidq cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, wi a mkncat; a dat wi bqrbatului ei,
care era lkngq ea, wi bqrbatul a mkncat wi el.
7Atunci li s‘au deschis ochii la amkndoi; au cunoscut cq erau goi, au cusut laolaltq frunze

de smochin wi wi-au fqcut woryuri din ele.
8Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grqdinq kn rqcoarea zilei: wi

omul wi nevasta lui s‘au ascuns de Faya Domnului Dumnezeu printre pomii din grqdinq.
9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, wi i -a zis: ,,Unde ewti?‘‘
10El a rqspuns: ,,Yi-am auzit glasul kn grqdinq; wi mi -a fost fricq, pentrucq eram gol, wi

m‘am ascuns.‘‘
11Wi Domnul Dumnezeu a zis: ,,Cine yi -a spus cq ewti gol? Nu cumva ai mkncat din

pomul din care kyi poruncisem sq nu mqnknci?‘‘
12Omul a rqspuns: ,,Femeia pe care mi-ai dat -o ca sq fie lkngq mine, ea mi -a dat din pom

wi am mkncat.‘‘
13Wi Domnul Dumnezeu a zis femeii: ,,Ce ai fqcut?‘‘ Femeia a rqspuns: ,,Warpele m‘a

amqgit, wi am mkncat din pom.‘‘
14Domnul Dumnezeu a zis warpelui: ,,Fiindcq ai fqcut lucrul acesta, blestemat ewti kntre

toate vitele wi kntre toate fiarele de pe ckmp; kn toate zilele vieyii tale sq te tkrqwti pe
pkntece, wi sq mqnknci yqrknq.
15Vrqwmqwie voi pune kntre tine wi femeie, kntre sqmknya ta wi sqmknya ei. Aceasta kyi

va zdrobi capul, wi tu ki vei zdrobi cqlckiul.‘‘
16Femeii i -a zis: ,,Voi mqri foarte mult suferinya wi knsqrcinarea ta; cu durere vei nawte

copii, wi dorinyele tale se vor yinea dupq bqrbatul tqu, iar el va stqpkni peste tine.‘‘
17Omului i -a zis: ,,Fiindcq ai ascultat de glasul nevestei tale, wi ai mkncat din pomul

despre care kyi poruncisem: ,Sq nu mqnknci deloc din el,‘ blestemat este acum pqmkntul

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  6
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

din pricina ta. Cu multq trudq sq-yi scoyi hrana din el kn toate zilele vieyii tale;
18spini wi pqlqmidq sq-yi dea, wi sq mqnknci iarba de pe ckmp.
19Kn sudoarea feyei tale sq-yi mqnknci pknea, pknq te vei kntoarce kn pqmknt, cqci din el

ai fost luat; cqci yqrknq ewti, wi kn yqrknq te vei kntoarce.‘‘
20Adam a pus nevestei sale numele Eva: cqci ea a fost mama tuturor celor vii.
21Domnul Dumnezeu a fqcut lui Adam wi nevestei lui haine de piele, wi i -a kmbrqcat cu

ele.
22Domnul Dumnezeu a zis: ,,Iatq cq omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscknd binele wi

rqul. Sq -l kmpedecqm dar acum ca nu cumva sq-wi kntindq mkna, sq ia wi din pomul
vieyii, sq mqnknce din el, wi sq trqiascq kn veci.‘‘
23Deaceea Domnul Dumnezeu l -a izgonit din grqdina Edenului, ca sq lucreze pqmkntul,

din care fusese luat.
24Astfel a izgonit El pe Adam; wi la rqsqritul grqdinii Edenului a pus niwte heruvimi, cari sq

knvkrteascq o sabie knvqpqiatq, ca sq pqzeascq drumul care duce la pomul vieyii.
4 Adam s‘a kmpreunat cu nevastq-sa Eva; ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut pe Cain.
Wi a zis: ,,Am cqpqtat un om cu ajutorul Domnului!‘‘
2A mai nqscut wi pe fratele squ Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
3Dupq o bucatq de vreme, Cain a adus Domnului o jertfq de mkncare din roadele

pqmkntului.
4Abel a adus wi el o jertfq de mkncare din oile kntki nqscute ale turmei lui wi din grqsimea

lor. Domnul a privit cu plqcere spre Abel wi spre jertfa lui;
5dar spre Cain wi spre jertfa lui, n‘a privit cu plqcere. Cain s‘a mkniat foarte tare, wi i s‘a

posomorkt faya.
6Wi Domnul a zis lui Cain: ,,Pentruce te-ai mkniat, wi pentruce yi s‘a posomorkt faya?
7Nu -i awa? Dacq faci bine, vei fi bine primit; dar dacq faci rqu, pqcatul pkndewte la uwq;

dorinya lui se yine dupq tine, dar tu sq -l stqpknewti.‘‘
8Knsq Cain a zis fratelui squ Abel: ,,Haidem sq iewim la ckmp.‘‘ Dar pe cknd erau la ckmp,

Cain s‘a ridicat kmpotriva fratelui squ Abel, wi l -a omorkt.
9Domnul a zis lui Cain: ,,Unde este fratele tqu Abel?‘‘ El a rqspuns: ,,Nu wtiu. Sknt eu

pqzitorul fratelui meu?‘‘
10Wi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai fqcut? Glasul skngelui fratelui tqu strigq din pqmknt la Mine.
11Acum blestemat ewti tu, isgonit din ogorul acesta, care wi -a deschis gura ca sq

primeascq din mkna ta skngele fratelui tqu!
12Cknd vei lucra pqmkntul, sq nu-yi mai dea bogqyia lui. Pribeag wi fugar sq fii pe pqmknt.‘‘
13Cain a zis Domnului: ,,Pedeapsa mea e prea mare ca s‘o pot suferi.
14Iatq cq Tu mq izgonewti azi de pe faya pqmkntului; eu voi trebui sq mq ascund de Faya

Ta, wi sq fiu pribeag wi fugar pe pqmknt; wi oricine mq va gqsi, mq va omork.‘‘
15Domnul i -a zis: ,,Nicidecum; ci dacq va omork cineva pe Cain, Cain sq fie rqzbunat de

weapte ori.‘‘ Wi Domnul a hotqrkt un semn pentru Cain, ca oricine kl va gqsi, sq nu -l
omoare.
16Apoi, Cain a iewit din Faya Domnului, wi a locuit kn yara Nod, la rqsqrit de Eden.
17Cain s‘a kmpreunat cu nevastq-sa; ea a rqmas knsqrcinatq wi a nqscut pe Enoh. El a

knceput apoi sq zideascq o cetate, wi a pus acestei cetqyi numele fiului squ Enoh.
18Enoh a fost tatql lui Irad; Irad a fost tatql lui Mehuiael; Mehuiael a fost tatql lui Metuwael;

wi Metuwael a fost tatql lui Lameh.
19Lameh wi -a luat douq neveste: numele uneia era Ada, wi numele celeilalte era Yila.
20Ada a nqscut pe Iabal: el a fost tatql celor ce locuiesc kn corturi wi pqzesc vitele.
21Numele fratelui squ era Iubal: el a fost tatql tuturor celor ce ckntq cu alquta wi cu cavalul.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    7
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Yila, de partea ei, a nqscut wi ea pe Tubal-Cain, fquritorul tuturor uneltelor de aramq wi
de fer. Sora lui Tubal-Cain era Naama.
23Lameh a zis nevestelor sale: ,,Ada wi Yila, ascultayi glasul meu! Nevestele lui Lameh,

ascultayi cuvkntul meu! Am omorkt un om pentru rana mea, Wi un tknqr pentru vknqtqile
mele.
24Cain va fi rqsbunat de weapte ori, Iar Lameh de waptezeci de ori ckte wapte.‘‘
25Adam s‘a kmpreunat iarqw cu nevastq-sa; ea a nqscut un fiu, wi i -a pus numele Set;

,,cqci‘‘, a zis ea, ,,Dumnezeu mi -a dat o altq sqmknyq kn locul lui Abel, pe care l -a ucis
Cain.‘‘
26Lui Set i s‘a nqscut wi lui un fiu, wi i -a pus numele Enos. Atunci au knceput oamenii sq

cheme Numele Domnului.
5 Iatq cartea neamurilor lui Adam. Kn ziua cknd a fqcut Dumnezeu pe om, l -a fqcut dupq
asemqnarea lui Dumnezeu.
2I -a fqcut parte bqrbqteascq wi parte femeiascq, i -a binecuvkntat, wi le -a dat numele

de ,,om‘‘, kn ziua cknd au fost fqcuyi.
3La vkrsta de o sutq treizeci de ani, Adam a nqscut un fiu dupq chipul wi asemqnarea lui,

wi i -a pus numele Set.
4Dupq nawterea lui Set, Adam a trqit opt sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.
5Toate zilele pe cari le -a trqit Adam, au fost de nouq sute trei zeci de ani; apoi a murit.
6La vkrsta de o sutq cinci ani, Set a nqscut pe Enos.
7Dupq nawterea lui Enos, Set a mai trqit opt sute wapte ani, wi a nqscut fii wi fiice.
8Toate zilele lui Set au fost de nouq sute doisprezece ani; apoi a murit.
9La vrksta de nouqzeci de ani, Enos a nqscut pe Cainan.
10Dupq nawterea lui Cainan, Enos a mai trqit opt sute cincisprezece ani, wi a nqscut fii wi

fiice.
11Toate zilele lui Enos au fost de nouq sute cinci ani; apoi a murit.
12La vrksta de wapte zeci de ani, Cainan a nqscut pe Mahalaleel.
13Dupq nawterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trqit opt sute patruzeci de ani; wi a nqscut fii

wi fiice.
14Toate zilele lui Cainan au fost de nouq sute zece ani; apoi a murit.
15La vrksta de wase zeci wi cinci de ani, Mahalaleel a nqscut pe Iared.
16Dupq nawterea lui Iared, Mahalaleel a mai trqit opt sute treizeci de ani; wi a nqscut fii wi

fiice.
17Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouqzeci wi cinci de ani; apoi a murit.
18La vrksta de o sutq wasezeci wi doi de ani, Iared a nqscut pe Enoh.
19Dupq nawterea lui Enoh, Iared a mai trqit opt sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.
20Toate zilele lui Iared au fost de nouq sute wase zeci wi doi de ani; apoi a murit.
21La vrksta de wase zeci wi cinci de ani, Enoh a nqscut pe Metusala.
22Dupq nawterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; wi a nqscut fii

wi fiice.
23Toate zilele lui Enoh au fost trei sute wase zeci wi cinci de ani.
24Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s‘a mai vqzut, pentru cq l -a luat Dumnezeu.
25La vrksta de o sutq opt zeci wi wapte de ani, Metusala a nqscut pe Lameh.
26Dupq nawterea lui Lameh, Metusala a mai trqit wapte sute opt zeci wi doi de ani; wi a

nqscut fii wi fiice.
27Toate zilele lui Metusala au fost de nouq sute wase zeci wi nouq de ani; apoi a murit.
28La vkrsta de o sutq optzeci wi doi de ani, Lameh a nqscut un fiu.
29El i -a pus numele Noe, zicknd: ,,Acesta ne va mkngkia pentru osteneala wi truda mknilor            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   8
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

noastre, cari vin din acest pqmknt, pe care l -a blestemat Domnul.‘‘
30Dupq nawterea lui Noe, Lameh a mai trqit cinci sute nouq zeci wi cinci de ani; wi a

nqscut fii wi fiice.
31Toate zilele lui Lameh au fost de wapte sute waptezeci wi wapte de ani; apoi a murit.
32Noe, la vrksta de cinci sute de ani, a nqscut pe Sem, Ham wi Iafet.


6 Cknd au knceput oamenii sq se knmulyeascq pe faya pqmkntului, wi li s‘au nqscut fete,
2fiii lui Dumnezeu au vqzut cq fetele oamenilor erau frumoase; wi din toate wi-au luat de
neveste pe acelea pe cari wi le-au ales.
3Atunci Domnul a zis: ,,Duhul Meu nu va rqmknea pururea kn om, cqci wi omul nu este

deckt carne pqcqtoasq: totuw zilele lui vor fi de o sutq douqzeci de ani.‘‘
4Uriawii erau pe pqmknt kn vremurile acelea, wi chiar wi dupq ce s‘au kmpreunat fiii lui

Dumnezeu cu fetele oamenilor, wi le-au nqscut ele copii: acewtia erau vitejii cari au fost kn
vechime, oameni cu nume.
5Domnul a vqzut cq rqutatea omului era mare pe pqmknt, wi cq toate kntocmirile gkndurilor

din inima lui erau kndreptate kn fiecare zi numai spre rqu.
6I -a pqrut rqu Domnului cq a fqcut pe om pe pqmknt, wi S‘a mkhnit kn inima Lui.
7Wi Domnul a zis: ,,Am sq wterg de pe faya pqmkntului pe omul pe care l-am fqcut, dela

om pknq la vite, pknq la tkrktoare, wi pknq la pqsqrile cerului; cqci Kmi pare rqu cq i-am
fqcut.‘‘
8Dar Noe a cqpqtat milq knaintea Domnului.
9Iatq cari sknt urmawii lui Noe. Noe era un om neprihqnit wi fqrq patq kntre cei din vremea

lui: Noe umbla cu Dumnezeu.
10Noe a nqscut trei fii: Sem, Ham wi Iafet.
11Pqmkntul era stricat knaintea lui Dumnezeu, pqmkntul era plin de silnicie.
12Dumnezeu S‘a uitat spre pqmknt, wi iatq cq pqmkntul era stricat; cqci orice fqpturq kwi

stricase calea pe pqmknt.
13Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfkrwitul oricqrei fqpturi este hotqrkt knaintea Mea,

fiindcq au umplut pqmkntul de silnicie; iatq, am sq -i nimicesc kmpreunq cu pqmkntul.
14Fq-yi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s‘o kmparyi kn cqmqruye,

wi s‘o tencuiewti cu smoalq pe dinlquntru wi pe dinafarq.
15Iatq cum s‘o faci: corabia sq aibq trei sute de coyi kn lungime, cincizeci de coyi kn lqyime

wi treizeci de coyi kn knqlyime.
16Sq faci corqbiei o fereastrq, sus, latq de un cot; uwa s‘o pui kn laturea corqbiei; wi sq faci

un rknd de cqmqri jos, altul la mijloc wi altul sus.
17Wi, iatq cq Eu am sq fac sq vinq un potop de ape pe pqmknt, ca sq nimiceascq orice

fqpturq de supt cer, care are suflare de viayq; tot ce este pe pqmknt va pieri.
18Dar cu tine fac un legqmknt; sq intri kn corabie, tu wi fiii tqi, nevastq-ta wi nevestele fiilor

tqi kmpreunq cu tine.
19Din tot ce trqiewte, din orice fqpturq, sq iei kn corabie ckte douq din fiecare soi, ca sq le

yii vii cu tine: sq fie o parte bqrbqteascq wi o parte femeiascq.
20Din pqsqri dupq soiul lor, din vite dupq soiul lor, wi din toate tkrktoarele de pe pqmknt

dupq soiul lor, sq vinq la tine knlquntru ckte douq din fiecare soi, ca sq le yii cu viayq.
21Wi tu, ia-yi din toate bucatele cari se mqnkncq, wi fq-yi merinde din ele, ca sq-yi

slujeascq de hranq yie wi lor.‘‘
22Awa a wi fqcut Noe: a fqcut tot ce -i poruncise Dumnezeu.


7 Domnul a zis lui Noe: ,,Intrq kn corabie, tu wi toatq casa ta; cqci te-am vqzut fqrq
prihanq knaintea Mea kn neamul acesta de oameni.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    9
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Ia cu tine ckte wapte perechi din toate dobitoacele curate, ckte o parte bqrbqteascq wi
ckte o parte femeiascq; o pereche din dobitoacele care nu sknt curate, ckte o parte
bqrbqteascq wi ckte o parte femeiascq;
3wi ckte wapte perechi de asemenea, din pasqrile cerului, ckte o parte bqrbqteascq wi ckte

o parte femeiascq, pentru ca sq le yii vie sqmknya pe toatq faya pqmkntului.
4Cqci dupq wapte zile, voi face sq ploaie pe pqmknt patruzeci de zile wi patruzeci de

nopyi; wi voi wterge astfel de pe faya pqmkntului toate fqpturile pe cari le-am fqcut.‘‘
5Noe a fqcut tot ce -i poruncise Domnul.
6Noe era de wase sute de ani, cknd a venit potopul pe pqmknt.
7Wi Noe a intrat kn corabie cu fiii sqi, cu nevastq-sa wi cu nevestele fiilor sqi, din pricina

apelor potopului.
8Din dobitoacele curate wi din dobitoacele necurate, din pqsqri wi din tot ce se tkrqwte pe

pqmknt,
9au intrat kn corabie la Noe, douq ckte douq, ckte o parte bqrbqteascq wi ckte o parte

femeiascq, awa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.
10Dupq cele wapte zile, au venit apele potopului pe pqmknt.
11Kn anul al wasesutelea al vieyii lui Noe, kn luna a doua, kn ziua a waptesprezecea a

lunii, kn ziua aceea, s‘au rupt toate izvoarele Adkncului celui mare wi s‘au deschis
stqvilarele cerurilor.
12Ploaia a cqzut pe pqmknt patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi.
13Kn aceeaw zi au intrat kn corabie: Noe, Sem, Ham wi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe wi

cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:
14ei, wi toate fiarele ckmpului, dupq soiul lor, toate vitele dupq soiul lor, toate tkrktoarele

cari se tkrqsc pe pqmknt dupq soiul lor, toate pqsqrile dupq soiul lor, toate pqsqrelele, tot
ce are aripi.
15Au intrat kn corabie la Noe, douq ckte douq, din orice fqpturq care are suflare de viayq.
16Cele cari au intrat, erau ckte o parte bqrbqteascq wi ckte o parte femeiascq, din orice

fqpturq, dupq cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a knchis uwa dupq el.
17Potopul a fost patruzeci de zile pe pqmknt. Apele au crescut wi au ridicat corabia, wi ea

s‘a knqlyat deasupra pqmkntului.
18Apele au ajuns mari wi au crescut foarte mult pe pqmknt, wi corabia plutea pe deasupra

apelor.
19Apele au ajuns din ce kn ce mai mari wi toyi munyii knalyi, cari sknt supt cerul kntreg, au

fost acoperiyi.
20Cu cincisprezece coyi s‘au knqlyat apele deasupra munyilor, cari au fost acoperiyi.
21Wi a pierit orice fqpturq care se miwca pe pqmknt, atkt pqsqrile ckt wi vitele wi fiarele, tot

ce se tkra pe pqmknt, wi toyi oamenii.
22Tot ce rqsufla, tot ce avea suflare de duh de viayq kn nqri, tot ce era pe pqmkntul uscat,

a murit.
23Toate fqpturile cari erau pe faya pqmkntului au fost nimicite, dela om pknq la vite, pknq lq

tkrktoare wi pknq la pqsqrile cerului: au fost nimicite de pe pqmknt. N‘a rqmas deckt Noe
wi ce era cu el kn corabie.
24Apele au fost mari pe pqmknt o sutq cincizeci de zile.


8 Dumnezeu Wi -a adus aminte de Noe, de toate vieyuitoarele wi de toate vitele cari erau
cu el kn corabie; wi Dumnezeu a fqcut sq sufle un vknt pe pqmknt, wi apele s‘au potolit.
2Izvoarele Adkncului wi stqvilarele cerurilor au fost knchise, wi ploaia din cer a fost opritq.
3Apele au scqzut de pe faya pqmkntului, scurgkndu-se wi kmpuyinkndu-se, wi, dupq o

sutqcincizeci de zile, apele s‘au micworat.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    10
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

4Kn luna a waptea, kn ziua a waptesprezecea a lunii, corabia s‘a oprit pe munyii Ararat.
5Apele au mers scqzknd pknq kn luna a zecea. Kn luna a zecea, kn ziua kntki a lunii, s‘au
vqzut vkrfurile munyilor.
6Dupq patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra corqbiei pe care o fqcuse.
7A dat drumul unui corb, care a iewit, duckndu-se wi kntorckndu-se, pknq cknd au secat

apele de pe pqmknt.
8A dat drumul wi unui porumbel, ca sq vadq dacq scqzuserq apele de pe faya pqmkntului.
9Dar porumbelul n‘a gqsit nici un loc ca sq-wi punq piciorul, wi s‘a kntors la el kn corabie,

cqci erau ape pe toatq faya pqmkntului. Noe a kntins mkna, l -a luat, wi l -a bqgat la el kn
corabie.
10A mai awteptat alte wapte zile, wi iarqw a dat drumul porumbelului din corabie.
11Porumbelul s‘a kntors la el spre searq; wi iatq cq kn ciocul lui era o frunzq de mqslin

ruptq de curknd. Noe a cunoscut astfel cq apele scqzuserq pe pqmknt.
12A mai awteptat alte wapte zile; wi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s‘a mai

kntors la el.
13Kn anul wase sute unu, kn luna kntki, kn ziua kntki a lunii, apele secaserq pe pqmknt.

Noe a ridicat knvelitoarea corqbiei: s‘a uitat, wi iatq cq faya pqmkntului se uscase.
14Kn luna a doua, kn a douqzeci wi waptea zi a lunii, pqmkntul era uscat de tot.
15Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe, wi i -a zis:
16,,Iewi din corabie, tu wi nevastq-ta, fiii tqi wi nevestele fiilor tqi cu tine!
17Scoate afarq kmpreunq cu tine toate vieyuitoarele de tot felul cari sknt cu tine, atkt

pqsqrile ckt wi vitele wi toate tkrktoarele cari se tkrqsc pe pqmknt: sq miwune pe pqmknt,
sq creascq wi sq se knmulyeascq pe pqmknt.‘‘
18Wi Noe a iewit afarq cu fiii sqi, cu nevastq-sa wi cu nevestele fiilor sqi.
19Toate dobitoacele, toate tkrktoarele, toate pqsqrile, tot ce se miwcq pe pqmknt, dupq

soiurile lor, au iewit din corabie.
20Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate wi din toate pqsqrile

curate, wi a adus arderi de tot pe altar.
21Domnul a mirosit un miros plqcut; wi Domnul a zis kn inima Lui: ,,Nu voi mai blestema

pqmkntul, din pricina omului, pentrucq kntocmirile gkndurilor din inima omului sknt rele din
tinereya lui; wi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am fqcut.
22Ckt va fi pqmkntul, nu va knceta sqmqnatul wi seceratul, frigul wi cqldura, vara wi iarna,

ziua wi noaptea!‘‘
9 Dumnezeu a binecuvkntat pe Noe wi pe fiii sqi, wi le -a zis: ,,Crewteyi, knmulyiyi-vq, wi
umpleyi pqmkntul.
2S‘apuce groaza wi frica de voi pe orice dobitoc de pe pqmknt, pe orice pasqre a cerului,

pe tot ce se miwcq pe pqmknt wi pe toyi pewtii mqrii: vi le-am dat kn mknile voastre!
3Tot ce se miwcq wi are viayq, sq vq slujeascq de hranq: toate acestea vi le dau, ca wi

iarba verde.
4Numai carne cu viaya ei, adicq skngele ei, sq nu mkncayi.
5Cqci voi cere knapoi skngele vieyilor voastre; kl voi cere knapoi dela orice dobitoc; wi voi

cere knapoi viaya omului din mkna omului, din mkna oricqrui om, care este fratele lui.
6Dacq varsq cineva skngele omului, wi skngele lui sq fie vqrsat de om; cqci Dumnezeu a

fqcut pe om dupq chipul Lui.
7Iar voi, crewteyi wi knmulyiyi-vq; rqspkndiyi-vq pe pqmknt, wi knmulyiyi-vq pe el!‘‘
8Dumnezeu a mai vorbit lui Noe wi fiilor lui cari erau cu el, wi a zis:
9,,Iatq, Eu fac un legqmknt cu voi, wi cu sqmknya voastrq, care va veni dupq voi;
10cu toate vieyuitoarele, cari sknt cu voi, atkt pqsqrile ckt wi vitele, wi toate fiarele de pe            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   11
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pqmknt cari sknt cu voi; cu toate cele cari au iewit din corabie wi cu orice alte dobitoace de
pe pqmknt.
11Fac un legqmknt cu voi cq nicio fqpturq nu va mai fi nimicitq de apele potopului, wi nu va

mai veni potop ca sq pustiascq pqmkntul.‘‘
12Wi Dumnezeu a zis: ,,Iatq semnul legqmkntului pe care -l fac kntre Mine wi voi, wi kntre

toate vieyuitoarele cari sknt cu voi, pentru toate neamurile de oameni kn veci:
13curcubeul Meu, pe care l-am awezat kn nor, el va sluji ca semn al legqmkntului dintre

Mine wi pqmknt.
14Cknd voi strknge nori deasupra pqmkntului, curcubeul se va arqta kn nor;
15wi Eu Kmi voi aduce aminte de legqmkntul dintre Mine wi voi wi dintre toate vieyuitoarele

de orice trup; wi apele nu se vor mai face un potop, ca sq nimiceascq orice fqpturq.
16Curcubeul va fi kn nor; wi Eu Mq voi uita la el, ca sq-Mi aduc aminte de legqmkntul cel

vecinic dintre Dumnezeu wi toate vieyuitoarele de orice trup de pe pqmknt‘‘.
17Wi Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Acesta este semnul legqmkntului pe care l-am fqcut kntre

Mine wi orice fqpturq de pe pqmknt.‘‘
18Fiii lui Noe, cari au iewit din corabie, erau: Sem, Ham wi Iafet: Ham este tatql lui Canaan.
19Acewtia au fost cei trei fii ai lui Noe, wi din ei s‘au rqspkndit oameni peste tot pqmkntul.
20Noe a knceput sq fie lucrqtor de pqmknt, wi a sqdit o vie.
21A bqut vin, s‘a kmbqtat wi s‘a desgolit kn mijlocul cortului squ.
22Ham, tatql lui Canaan, a vqzut goliciunea tatqlui squ, wi a spus celor doi frayi ai lui afarq.
23Atunci Sem wi Iafet au luat mantaua, au pus -o pe umeri, au mers dea‘ndqratelea wi au

acoperit goliciunea tatqlui lor; fiindcq feyele le erau kntoarse knapoi, n‘au vqzut goliciunea
tatqlui lor.
24Noe s‘a trezit din ameyeala vinului, wi a aflat ce -i fqcuse fiul squ cel mai tknqr.
25Si a zis: ,,Blestemat sq fie Canaan! Sq fie robul robilor frayilor lui!‘‘
26El a mai zis: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Wi Canaan sq fie robul

lui!
27Dumnezeu sq lqrgeascq locurile stqpknite de Iafet, Iafet sq locuiascq kn corturile lui Sem,

Wi Canaan sq fie robul lor!‘‘
28Noe a trqit, dupq potop, trei sute cincizeci de ani.
29Toate zilele lui Noe au fost de nouq sute cincizeci de ani; apoi a murit.


10 Iatq spiya neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham wi Iafet. Dupq potop li s‘au nqscut fii.
2Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mewec wi Tiras.
3Fiii lui Gomer: Awchenaz, Rifat wi Togarma.
4Fiii lui Iavan: Eliwa, Tarwiw, Chitim, wi Dodanim.
5Dela ei se trag popoarele din yqrile neamurilor de pe malul mqrii, dupq yinuturile lor, dupq

limba fiecqruia, dupq familiile lor, dupq seminyiile lor.
6Fiii lui Ham au fost: Cuw, Miyraim, Put wi Canaan. -
7Fiii lui Cuw: Seba, Havila, Sabta, Raema wi Sabteca. Fiii lui Raema: Weba wi Dedan.
8Cuw a nqscut wi pe Nimrod: el este acela care a knceput sq fie puternic pe pqmknt.
9El a fost un viteaz vknqtor knaintea Domnului; iatq de ce se zice: ,,Ca Nimrod, viteaz

vknqtor knaintea Domnului.‘‘
10El a domnit la knceput peste Babel, Erec, Acad wi Calne, kn yara Winear.
11Din yara aceasta a intrat kn Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
12wi Resen kntre Ninive wi Calah; aceasta este cetatea cea mare. -
13Miyraim a nqscut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,
14Patrusimi, Casluhimi, (din cari au iewit Filistenii) wi pe Caftorimi.
15Canaan a nqscut pe Sidon, kntkiul lui nqscut, wi pe Het;            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    12
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16wi pe Iebusiyi, pe Amoriyi, pe Ghirgasiyi,
17pe Heviyi, pe Archiyi, pe Siniyi,
18pe Arvadiyi, pe Yemariyi, pe Hamatiyi. Kn urmq, familiile Cananiyilor s‘au kmprqwtiat.
19Hotarele Cananiyilor se kntindeau dela Sidon, cum mergi spre Gherar, pknq la Gaza, wi

cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma wi Yeboim, pknq la Lewa.
20Acewtia sknt fiii lui Ham, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq

neamurile lor.
21Wi lui Sem, tatql tuturor fiilor lui Eber, wi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s‘au nqscut fii.
22Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacwad, Lud wi Aram.
23Fii lui Aram: Uy, Hul, Gheter wi Maw.
24Arpacwad a nqscut pe Welah; wi Welah a nqscut pe Eber.
25Lui Eber i s‘au nqscut doi fii: numele unuia era Peleg, numit awa pentru cq pe vremea lui

s‘a kmpqryit pqmkntul; iar numele fratelui squ era Ioctan.
26Ioctan a nqscut pe Almodad, pe Welef, pe Ayarmavet, pe Ierah,
27pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
28pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
29pe Ofir, pe Havila, wi pe Iobab. Toyi acewtia au fost fiii lui Ioctan.
30Ei au locuit dela Mewa, cum mergi spre Sefar, pknq la muntele rqsqritului.
31Acewtia sknt fiii lui Sem, dupq familiile lor, dupq limbile lor, dupq yqrile lor, dupq

neamurile lor.
32Acestea sknt familiile fiilor lui Noe, dupq spiya neamului lor, dupq neamurile lor. Wi din ei

au iewit neamurile cari s‘au rqspkndit pe pqmknt dupq potop.
11 Tot pqmkntul avea o singurq limbq wi aceleawi cuvinte.
2Pornind ei knspre rqsqrit, au dat peste o ckmpie kn yara Winear; wi au descqlecat acolo.
3Wi au zis unul cqtre altul: ,,Haidem! sq facem cqrqmizi, wi sq le ardem bine kn foc.‘‘ Wi
cqrqmida le -a yinut loc de piatrq, iar smoala le -a yinut loc de var.
4Si au mai zis: ,,Haidem! sq ne zidim o cetate wi un turn al cqrui vkrf sq atingq cerul, wi sq

ne facem un nume, ca sq nu fim kmprqwtiayi pe toatq faya pqmkntului.‘‘
5Domnul S‘a pogorkt sq vadq cetatea wi turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor.
6Wi Domnul a zis: ,,Iatq, ei sknt un singur popor, wi toyi au aceeaw limbq; wi iacq de ce

s‘au apucat; acum nimic nu i-ar kmpedeca sq facq tot ce wi-au pus kn gknd.
7Haidem! sq Ne pogorkm wi sq le kncurcqm acolo limba, ca sq nu-wi mai knyeleagq vorba

unii altora.‘‘
8Wi Domnul i -a kmprqwtiat de acolo pe toatq faya pqmkntului; awa cq au kncetat sq

zideascq cetatea.
9De aceea cetatea a fost numitq Babel, cqci acolo a kncurcat Domnul limba kntregului

pqmknt, wi de acolo i -a kmprqwtiat Domnul pe toatq faya pqmkntului.
10Iatq spiya neamului lui Sem. La vkrsta de o sutq de ani, Sem a nqscut pe Arpacwad, la

doi ani dupq potop.
11Dupq nawterea lui Arpacwad, Sem a trqit cincisute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.
12La vrksta de treizeci wi cinci de ani, Arpacwad a nqscut pe Welah.
13Dupq nawterea lui Welah, Arpacwad a mai trqit patrusute trei ani; wi a nqscut fii wi fiice.
14La vrksta de treizeci de ani, Welah a nqscut pe Eber.
15Dupq nawterea lui Eber, Welah a mai trqit patrusute trei ani; wi a nqscut fii wi fiice.
16La vkrsta de treizeci wi patru de ani, Eber a nqscut pe Peleg.
17Dupq nawterea lui Peleg, Eber a mai trqit patrusute treizeci de ani; wi a nqscut fii wi fiice.
18La vkrsta de treizeci de ani, Peleg a nqscut pe Reu.
19Dupq nawterea lui Reu, Peleg a mai trqit douqsute nouq ani; wi a nqscut fii wi fiice.             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     13
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

20 La vkrsta de treizeci wi doi de ani, Reu a nqscut pe Serug.
21 Dupq nawterea lui Serug, Reu a mai trqit douqsute wapte ani; wi a nqscut fii wi fiice.
22La vkrsta de treizeci de ani, Serug a nqscut pe Nahor.
23Dupq nawterea lui Nahor, Serug a mai trqit douq sute de ani; wi a nqscut fii wi fiice.
24La vkrsta de douqzeci wi nouq de ani, Nahor a nqscut pe Terah.
25Dupq nawterea lui Terah, Nahor a mai trqit o sutq nouqsprezece ani; wi a nqscut fii wi

fiice.
26La vkrsta de waptezeci de ani, Terah a nqscut pe Avram, pe Nahor wi pe Haran.
27Iatq spiya neamului lui Terah. Terah a nqscut pe Avram, pe Nahor wi pe Haran. -Haran a

nqscut pe Lot.
28Wi Haran a murit kn faya tatqlui squ Terah, kn yara kn care se nqscuse, kn Ur kn Haldea.

-
29Avram wi Nahor wi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, wi numele

nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatql Milcqi wi Iscqi.
30Sarai era stearpq: n‘avea copii deloc.
31Terah a luat pe fiul squ Avram, wi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului squ, wi pe Sarai, noru-

sa, nevasta fiului squ Avram. Au iewit kmpreunq din Ur din Haldea, ca sq meargq kn yara
Canaan. Au venit pknqla Haran, wi s‘au awezat acolo.
32Zilele lui Terah au fost de douq sute cinci ani; wi Terah a murit kn Haran.


12 Domnul zisese lui Avram: ,,Iewi din yara ta, din rudenia ta, wi din casa tatqlui tqu, wi
vino kn yara pe care yi -o voi arqta.
2Voi face din tine un neam mare, wi te voi binecuvknta; kyi voi face un nume mare, wi vei fi

o binecuvkntare.
3Voi binecuvknta pe ceice te vor binecuvknta, wi voi blestema pe cei ce te vor blestema; wi

toate familiile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn tine.
4Avram a plecat, cum ki spusese Domnul, wi a plecat wi Lot kmpreunq cu el. Avram avea

waptezeci wi cinci de ani, cknd a iewit din Haran.
5Avram a luat pe Sarai, nevastq-sa, wi pe Lot, fiul fratelui squ, kmpreunq cu toate averile,

pe cari le strknseserq wi cu toate slugile pe cari le ckwtigaserq kn Haran. Au plecat kn yara
Canaan, wi au ajuns kn yara Canaan.
6Avram a strqbqtut yara pknq la locul numit Sihem, pknq la stejarul lui More. Cananiyii

erau atunci kn yarq.
7Domnul S‘a arqtat lui Avram, wi i -a zis: ,,Toatq yara aceasta o voi da seminyei tale.‘‘ Wi

Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arqtase.
8De acolo a pornit spre munte, la rqsqrit de Betel, wi wi -a kntins cortul, avknd Betelul la

apus wi Ai la rqsqrit. A zidit wi acolo un altar Domnului, wi a chemat Numele Domnului.
9Avram wi -a urmat drumul, knaintknd mereu spre meazqzi.
10A venit knsq o foamete kn yarq; wi Avram s‘a pogorkt kn Egipt, ca sq locuiascq pentru

cktqva vreme acolo; cqci era mare foamete kn yarq.
11Cknd era aproape sq intre kn Egipt, a zis nevestei sale Sarai: ,,Iatq, wtiu cq ewti o femeie

frumoasq la fayq.
12Cknd te vor vedea Egiptenii, vor zice: ,Aceasta este nevasta lui!‘ Wi pe mine mq vor

omork, iar pe tine te vor lqsa cu viayq.
13Spune, rogu-te, cq ewti sora mea, ca sq-mi meargq bine din pricina ta, wi sufletul meu sq

trqiascq datoritq yie.‘‘
14Cknd a ajuns Avram kn Egipt, Egiptenii au vqzut cq nevasta lui era foarte frumoasq.
15Slujbawii cei mai de frunte ai lui Faraon au vqzut -o wi ei, wi au lqudat -o la Faraon; wi

femeia a fost adusq kn casa lui Faraon.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    14
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Pe Avram l -a primit bine din pricina ei; wi Avram a cqpqtat oi, boi, mqgari, robi wi roabe,
mqgqriye wi cqmile.
17Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon wi casa lui, din pricina nevestei lui Avram

Sarai.
18Atunci Faraon a chemat pe Avram, wi i -a zis: ,,Ce mi-ai fqcut? Pentruce nu mi-ai spus cq

este nevastq-ta?
19De ce ai zis: ,Este sora mea‘, wi am luat -o astfel de nevastq? Acum, iatq-yi nevasta; ia

-o, wi pleacq!‘‘
20Wi Faraon a dat poruncq oamenilor lui sq -l petreacq pe el, pe nevastq-sa wi tot ce avea.


13 Avram s‘a suit din Egipt kn yara dela meazqzi, el, nevastq-sa, wi tot ce avea,
kmpreunq cu Lot.
2Avram era foarte bogat kn vite, kn argint, wi kn aur.
3Din yara dela meazqzi s‘a kndreptat wi a mers pknq la Betel, pknq la locul unde fusese

cortul lui la knceput, kntre Betel wi Ai,
4kn locul unde era altarul, pe care -l fqcuse mai knainte. Wi acolo, Avram a chemat

Numele Domnului.
5Lot, care cqlqtorea kmpreunq cu Avram, avea wi el oi, boi wi corturi.
6Wi yinutul acela nu -i kncqpea sq locuiascq kmpreunq; cqci averile lor erau awa de mari,

knckt nu puteau sq locuiascq kmpreunq.
7S‘a iscat o ceartq kntre pqzitorii vitelor lui Avram wi pqzitorii vitelor lui Lot. Cananiyii wi

Feresiyii locuiau atunci kn yarq.
8Avram a zis lui Lot: ,,Te rog, sq nu fie ceartq kntre mine wi tine, wi kntre pqzitorii mei wi

pqzitorii tqi, cqci skntem frayi.
9Nu -i oare toatq yara knaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacq apuci tu la stknga,

eu voi apuca la dreapta; dacq apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stknga.‘‘
10Lot wi -a ridicat ochii, wi a vqzut cq toatq Ckmpia Iordanului era bine udatq kn kntregime.

Knainte de a nimici Domnul Sodoma wi Gomora, pknq la Yoar, era ca o grqdinq a
Domnului, ca yara Egiptului.
11Lot wi -a ales toatq Ckmpia Iordanului, wi a mers spre rqsqrit. Astfel s‘au despqryit ei unul

de altul.
12Avram a locuit kn yara Canaan, iar Lot a locuit kn cetqyile din Ckmpie, wi wi -a kntins

corturile pknq la Sodoma.
13Oamenii din Sodoma erau rqi, wi afarq din cale de pqcqtowi kmpotriva Domnului.
14Domnul a zis lui Avram, dupq ce s‘a despqryit Lot de el: ,,Ridicq-yi ochii, wi, din locul kn

care ewti, privewte spre meazq noapte wi spre meazq zi, spre rqsqrit wi spre apus;
15cqci toatq yara pe care o vezi, yi -o da yie wi seminyei tale kn veac.
16Kyi voi face sqmknya ca pulberea pqmkntului de mare; awa cq, dacq poate numqra

cineva pulberea pqmkntului, wi sqmknya ta va putea sq fie numqratq.
17Scoalq-te, strqbate yara kn lung wi kn lat; cqci yie yi -o voi da‘‘.
18Avram wi -a ridicat corturile, wi a venit de a locuit lkngq stejarii lui Mamre, cari sknt lkngq

Hebron. Wi acolo a zidit un altar Domnului.
14 Pe vremea lui Amrafel, kmpqratul Winearului, lui Arioc, kmpqratul Elasarului, lui
Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, wi lui Tideal, kmpqratul Goiimului,
2s‘a kntkmplat cq ei au fqcut rqzboi cu Bera, kmpqratul Sodomei, cu Birwa, kmpqratul

Gomorei, cu Wineab, kmpqratul Admei, cu Wemeeber, kmpqratul Yeboimului wi cu
kmpqratul Belei sau Yoarului.
3Acewtia din urmq s‘au adunat cu toyii kn valea Sidim, adicq Marea Sqratq.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    15
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

4Timp de doisprezece ani fuseserq supuwi lui Chedorlaomer; wi kn anul al treisprezecelea
s‘au rqsculat.
5Dar, kn anul al patrusprezecelea Chedorlaomer wi kmpqrayii cari erau cu el au pornit, wi

au bqtut pe Refaimi la Awterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, pe Emimi la Wave-Chiriataim,
6wi pe Horiyi kn muntele lor Seir, pknq la stejarul Paran, care este lkngq pustie.
7Apoi s‘au kntors, au venit la En-Miwpat, sau Cades, wi au bqtut pe Amaleciyi pe tot yinutul

lor, ca wi pe Amoriyi, cari locuiau la Hayayon-Tamar.
8Atunci au iewit kmpqratul Sodomei, kmpqratul Gomorei, kmpqratul Admei, kmpqratul

Yeboimului wi kmpqratul Belei sau Yoarului, wi s‘au awezat kn linie de bqtae kmpotriva lor,
kn valea Sidim,
9wi anume: kmpotriva lui Chedorlaomer, kmpqratul Elamului, kmpotriva lui Tideal,

kmpqratul Goiimului, kmpotriva lui Amrafel, kmpqratul Winearului wi kmpotriva lui Arioc,
kmpqratul Elasarului: patru kmpqrayi kmpotriva a cinci.
10Valea Sidim era acoperitq cu fkntkni de smoalq. Kmpqratul Sodomei wi kmpqratul

Gomorei au luat -o la fugq, wi au cqzut kn ele; ceilalyi au fugit spre munte.
11Biruitorii au luat toate bogqyiile Sodomei wi Gomorei, wi toate merindele lor, wi au plecat.
12Au luat wi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia kn Sodoma; au luat wi averile lui, wi

au plecat.
13A venit unul, care scqpase, wi a dat de wtire lui Avram, Evreul; acesta locuia lkngq

wtejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Ewcol, wi fratele lui Aner, cari fqcuserq legqturq de
pace cu Avram.
14Cum a auzit Avram cq fratele squ fusese luat prins de rqzboi, a knarmat treisute

optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, nqscuyi kn casa lui, wi a urmqrit pe kmpqrayii
aceia pknq la Dan.
15Wi -a kmpqryit oamenii kn mai multe cete, s‘a aruncat asupra lor noaptea, i -a bqtut, wi i

-a urmqrit pknq la Hoba, care este la stknga Damascului.
16A adus knapoi toate bogqyiile; a luat knapoi wi pe fratele squ Lot, cu averile lui, precum

wi pe femei, wi norodul.
17Dupqce s‘a kntors Avram dela knfrkngerea lui Chedorlaomer wi a kmpqrayilor cari erau

kmpreunq cu el, kmpqratul Sodomei i -a iewit kn kntkmpinare kn valea Wave, sau Valea
Kmpqratului.
18Melhisedec, kmpqratul Salemului, a adus pkne wi vin: el era preot al Dumnezeului Celui

Prea Knalt.
19Melhisedec a binecuvkntat pe Avram, wi a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Avram de Dumnezeul

Cel Prea Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului.
20Binecuvkntat sq fie Dumnezeul Cel Prea Knalt, care a dat pe vrqjmawii tqi kn mknile

tale!‘‘ Wi Avram i -a dat zeciuialq din toate.
21Kmpqratul Sodomei a zis lui Avram: ,,Dq-mi oamenii, wi yine bogqyiile pentru tine.‘‘
22Avram a rqspuns kmpqratului Sodomei: ,,Ridic mkna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea

Knalt, Ziditorul cerului wi al pqmkntului,
23wi jur cq nu voi lua nimic din tot ce este al tqu, nici mqcar un fir de ayq, nici mqcar o

curea de kncqlyqminte, ca sq un zici: ,Am kmbogqyit pe Avram.‘ Nimic pentru mine!
24afarq de ce au mkncat flqcqii, wi partea oamenilor cari au mers cu mine, Aner, Ewcol wi

Mamre: ei pot sq-wi ia partea lor!‘‘
15 Dupq aceste kntkmplqri, Cuvkntul Domnului a vorbit lui Avram kntr‘o vedenie, wi a zis:
,,Avrame, nu te teme; Eu sknt scutul tqu, wi rqsplata ta cea foarte mare.‘‘
2Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Cqci mor fqrq copii; wi

mowtenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   16
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

3Wi Avram a zis: ,,Iatq cq nu mi-ai dat sqmknyq, wi slujitorul nqscut kn casa mea va fi
mowtenitorul meu.‘‘
4Atunci Cuvkntul Domnului i -a vorbit astfel: ,,Nu el va fi mowtenitorul tqu, ci cel ce va iewi

din tine, acela va fi mowtenitorul tqu.‘‘
5Wi, dupq ce l -a dus afarq, i -a zis: ,,Uitq-te spre cer, wi numqrq stelele, dacq poyi sq le

numeri.‘‘ Wi i -a zis: ,,Awa va fi sqmknya ta.‘‘
6Avram a crezut pe Domnul, wi Domnul i -a socotit lucrul acesta ca neprihqnire.
7Domnul i -a mai zis: ,,Eu sknt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca sq-yi dau kn

stqpknire yara aceasta.‘‘
8Avram a rqspuns: ,,Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoawte cq o voi stqpkni?‘‘
9Wi Domnul i -a zis: ,,Ia o juncanq de trei ani, o caprq de trei ani, un berbec de trei ani, o

turturea wi un pui de porumbel.‘‘
10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le -a despicat kn douq, wi a pus fiecare bucatq

una kn faya alteia; dar pasqrile nu le -a despicat.
11Pqsqrile rqpitoare s‘au nqpustit peste stkrvuri; dar Avram le -a izgonit.
12La apusul soarelui, un somn adknc a cqzut peste Avram; wi iatq cq l -a apucat o groazq

wi un mare kntunerec.
13Wi Domnul a zis lui Avram: ,,Sq wtii hotqrkt cq sqmknya ta va fi strqinq kntr‘o yarq, care

nu va fi a ei; acolo va fi robitq, wi o vor apqsa greu, timp de patru sute de ani.
14Dar pe neamul cqruia ki va fi roabq, kl voi judeca Eu: wi pe urmq va iewi deacolo cu mari

bogqyii.
15Tu vei merge kn pace la pqrinyii tqi; vei fi kngropat dupq o bqtrkneyq fericitq.
16Kn al patrulea neam, ea se va kntoarce aici; cqci nelegiuirea Amoriyilor nu wi -a atins

kncq vkrful.‘‘
17Dupq ce a asfinyit soarele, s‘a fqcut un kntunerec adknc; wi iatq cq a iewit un fum ca

dintr‘un cuptor, wi niwte flqcqri au trecut printre dobitoacele despicate.
18Kn ziua aceea, Domnul a fqcut un legqmknt cu Avram, wi i -a zis: ,,Seminyei tale dau

yara aceasta, dela rkul Egiptului pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat,
19wi anume; yara Cheniyilor, a Cheniziyilor, a Cadmoniyilor,
20a Hetiyilor, a Fereziyilor, a Refaimiyilor,
21a Amoriyilor, a Cananiyilor, a Ghirgasiyilor wi a Iebusiyilor.‘‘


16 Sarai, nevasta lui Avram, nu -i nqscuse deloc copii. Ea avea o roabq egipteancq
numitq Agar.
2Wi Sarai a zis lui Avram: ,,Iatq, Domnul m‘a fqcut stearpq; intrq, te rog, la roaba mea;

poate cq voi avea copii dela ea.‘‘ Avram a ascultat cele spuse de Sarai.
3Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, wi a dat -o de

nevastq bqrbatului squ Avram, dupq ce Avram locuise ca strqin zece ani kn yara Canaan.
4El a intrat la Agar, wi ea a rqmas knsqrcinatq. Cknd s‘a vqzut ea knsqrcinatq, a privit cu

disprey pe stqpknq-sa.
5Wi Sarai a zis lui Avram: ,,Asupra ta sq cadq batjocura aceasta, care mi se face! Eu

knsumi yi-am dat kn braye pe roaba mea; wi ea, cknd a vqzut cq a rqmas knsqrcinatq, m‘a
privit cu disprey. Sq judece Domnul kntre mine wi tine!‘‘
6Avram a rqspuns Saraiei: ,,Iatq, roaba ta este kn mkna ta; fq -i ce-yi place!‘‘ Atunci Sarai

s‘a purtat rqu cu ea; wi Agar a fugit de ea.
7Kngerul Domnului a gqsit -o lkngq un izvor de apq kn pustie, wi anume lkngq izvorul care

este pe drumul ce duce la Wur.
8El a zis: ,,Agar, roaba Saraiei, de unde vii, wi unde te duci?‘‘ Ea a rqspuns: ,,Fug de

stqpkna mea Sarai.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   17
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

9Kngerul Domnului i -a zis: ,,Intoarce-te la stqpknq-ta, wi supune-te supt mkna ei.‘‘
10Kngerul Domnului i -a zis: ,,Kyi voi knmulyi foarte mult sqmknya, wi ea va fi atkt de multq
la numqr, cq nu va putea fi numqratq.‘‘
11Kngerul Domnului i -a zis: ,,Iatq, acum ewti knsqrcinatq, wi vei nawte un fiu, cqruia ki vei

pune numele Ismael; cqci Domnul a auzit mkhnirea ta.
12El va fi ca un mqgar sqlbatic printre oameni; mkna lui va fi kmpotriva tuturor oamenilor, wi

mkna tuturor oamenilor va fi kmpotriva lui; wi va locui kn faya tuturor frayilor lui.‘‘
13Ea a numit Numele Domnului care -i vorbise: ,,Tu ewti Dumnezeu care mq vede!‘‘ Cqci a

zis ea: ,,Cu adevqrat, am vqzut aici spatele Celuice m‘a vqzut!‘‘
14De aceea fkntkna aceea s‘a numit ,,Fkntkna Celui viu care mq vede‘‘; ea este kntre

Cades wi Bared.
15Agar a nqscut lui Avram un fiu; wi Avram a pus fiului, pe care i l -a nqscut Agar, numele

Ismael.
16Avram era de optzeci wi wase de ani, cknd i -a nqscut Agar pe Ismael.


17 Cknd a fost Avram kn vkrstq de nouqzeci wi nouq ani, Domnul i S‘a aratat, wi i -a
zis: ,,Eu sknt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblq knaintea Mea, wi fii fqrq prihanq.
2Voi face un legqmknt kntre Mine wi tine, wi te voi knmulyi nespus de mult‘‘.
3Avram s‘a aruncat cu faya la pqmknt; wi Dumnezeu i -a vorbit astfel:
4,,Iatq legqmkntul Meu, pe care -l fac cu tine: vei fi tatql multor neamuri.
5Nu te vei mai numi Avram; ci numele tqu va fi Avraam; cqci te fac tatql multor neamuri.
6Te voi knmulyi nespus de mult; voi face din tine neamuri kntregi; wi din tine vor iewi

kmpqrayi.
7Voi pune legqmkntul Meu kntre Mine wi tine wi sqmknya ta dupq tine din neam kn neam;

acesta va fi un legqmknt vecinic, kn puterea cqruia, Eu voi fi Dumnezeul tqu wi al seminyei
tale dupq tine.
8Yie, wi seminyei tale dupq tine, kyi voi da yara kn care locuiewti acum ca strqin, wi anume

kyi voi da toatq yara Canaanului kn stqpknire vecinicq; wi Eu voi fi Dumnezeul lor.‘‘
9Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sq pqzewti legqmkntul Meu, tu wi sqmknya ta dupq tine, din

neam kn neam.
10Acesta este legqmkntul Meu pe care sq -l pqziyi kntre Mine wi voi, wi sqmknya ta dupq

tine: tot ce este de parte bqrbqteascq kntre voi sq fie tqiat kmprejur.
11Sq vq tqiayi kmprejur kn carnea prepuyului vostru: wi acesta sq fie semnul legqmkntului

dintre Mine wi voi.
12La vkrsta de opt zile, orice copil de parte bqrbqteascq dintre voi sq fie tqiat kmprejur,

neam dupq neam: fie cq este rob nqscut kn casq, fie cq este cumpqrat cu bani dela vreun
strqin, care nu face parte din neamul tqu.
13Va trebui tqiat kmprejur atkt robul nqscut kn casq ckt wi cel cumpqrat cu bani; wi astfel

legqmkntul Meu sq fie kntqrit kn carnea voastrq ca un legqmknt vecinic.
14Un copil de parte bqrbqteascq netqiat kmprejur kn carnea prepuyului lui, sq fie nimicit din

mijlocul neamului squ: a cqlcat legqmkntul Meu.‘‘
15Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sq nu mai chemi Sarai pe nevastq-ta Sarai; ci numele ei sq

fie Sara.
16Eu o voi binecuvknta, wi kyi voi da un fiu din ea; da, o voi binecuvknta, wi ea va fi mama

unor neamuri kntregi; chiar kmpqrayi de noroade vor iewi din ea.‘‘
17Avraam s‘a aruncat cu faya la pqmknt wi a rks, cqci a zis kn inima lui: ,,Sq i se mai nascq

oare un fiu unui bqrbat de o sutq de ani? Wi sq mai nascq oare Sara la nouqzeci de ani?‘‘
18Wi Avraam a zis lui Dumnezeu: ,,Sq trqiascq Ismael knaintea Ta!‘‘
19Dumnezeu a zis: ,,Cu adevqrat, nevastq-ta Sara kyi va nawte un fiu; wi -i vei pune            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   18
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

numele Isaac. Eu voi kncheia legqmkntul Meu cu el, ca un legqmknt vecinic pentru
sqmknya lui dupq el.
20Dar wi cu privire la Ismael te-am ascultat. Iatq, kl voi binecuvknta, kl voi face sq creascq,

wi kl voi knmulyi nespus de mult; doisprezece voievozi va nawte, wi voi face din el un
neam mare.
21Dar legqmkntul meu kl voi kncheia cu Isaac, pe care yi -l va nawte Sara la anul pe

vremea aceasta.‘‘
22Cknd a isprqvit de vorbit cu el, Dumnezeu S‘a knqlyat dela Avraam.
23Avraam a luat pe fiul squ Ismael, pe toyi ceice se nqscuserq kn casa lui, wi pe toyi robii

cumpqrayi cu bani, adicq pe toyi cei de parte bqrbqteascq dintre oamenii din casa lui
Avraam, wi le -a tqiat kmprejur carnea prepuyului, chiar kn ziua aceea, dupq porunca, pe
care i -o dqduse Dumnezeu.
24Avraam era kn vkrstq de nouqzeci wi nouq de ani, cknd a fost tqiat kmprejur kn carnea

prepuyului squ.
25Fiul squ Ismael era kn vkrstq de treisprezece ani, cknd a fost tqiat kmprejur kn carnea

prepuyului squ.
26Avraam wi fiul squ Ismael au fost tqiayi kmprejur chiar kn ziua aceea.
27Wi toyi oamenii din casa lui: robi nqscuyi kn casa lui, sau cumpqrayi cu bani dela strqini,

au fost tqiayi kmprejur kmpreunq cu el.
18 Domnul i S‘a arqtat la stejarii lui Mamre, pe cknd Avraam wedea la uwa cortului, kn
timpul zqdufului zilei.
2Avraam a ridicat ochii, wi s‘a uitat: wi iatq cq trei bqrbayi stqteau kn picioare lkngq el.

Cknd i -a vqzut, a alergat knaintea lor, dela uwa cortului, wi s‘a plecat pknq la pqmknt.
3Apoi a zis: ,,Doamne, dacq am cqpqtat trecere kn ochii Tqi, nu trece, rogu-Te, pe lkngq

robul Tqu.
4Kngqduie sq se aducq puyinq apq, ca sq vi se spele picioarele; wi odihniyi-vq subt

copacul acesta.
5Am sq mq duc sq iau o bucatq de pkne, ca sq prindeyi la inimq, wi dupq aceea vq veyi

vedea de drum; cqci pentru aceasta treceyi pe lkngq robul vostru.‘‘ ,,Fq cum ai zis‘‘, i-au
rqspuns ei.
6Avraam s‘a dus repede kn cort la Sara, wi a zis: ,,Ia repede, trei mqsuri de fqinq albq,

frqmkntq, wi fq turte.‘‘
7Wi Avraam a alergat la vite, a luat un viyel tknqr wi bun, wi l -a dat unei slugi sq -l

gqteascq kn grabq.
8Apoi a luat unt wi lapte, kmpreunq cu viyelul pe care -l gqtise, wi l -a pus knaintea lor. El

knsuw a stqtut lkngq ei, sub copac, wi le -a slujit pqnq ce au mkncat.
9Atunci ei i-au zis: ,,Unde este nevastq-ta Sara?‘‘ ,,Uite -o kn cort,‘‘ a rqspuns el.
10Unul dintre ei a zis: ,,La anul pe vremea aceasta, Mq voi kntoarce negrewit la tine; wi iatq

cq Sara, nevastq-ta, va avea un fiu.‘‘ Sara asculta la uwa cortului, care era knapoia lui.
11Avraam wi Sara erau bqtrkni, knaintayi kn vkrstq; wi Sarei nu -i mai venea rknduiala

femeilor.
12Sara a rks kn sine, zicknd: ,,Acum, cknd am kmbqtrknit, sq mai am pofte? Domnul meu

bqrbatul de asemenea este bqtrkn.‘‘
13Domnul a zis lui Avraam: ,,Pentru ce a rks Sara, zicknd: ,Cu adevqrat sq mai pot avea

copil eu, care sknt bqtrknq?‘
14Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mq voi kntoarce

la tine, wi Sara va avea un fiu.‘‘
15Sara a tqgqduit, wi a zis: ,,N‘am rks.‘‘ Cqci i -a fost fricq. Dar El a zis: ,,Ba da, ai rks.‘‘            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    19
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Bqrbayii aceia s‘au sculat sq plece, wi s-au uitat knspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei,
sq -i petreacq.
17Atunci Domnul a zis: ,,Sq ascund Eu oare de Avraam ce am sq fac?...
18Cqci Avraam va ajunge negrewit un neam mare wi puternic, wi kn el vor fi binecuvkntate

toate neamurile pqmkntului.
19Cqci Eu kl cunosc wi wtiu cq are sq porunceascq fiilor lui wi casei lui dupq el sq yinq

Calea Domnului, fqcknd ce este drept wi bine, pentruca astfel Domnul sq kmplineascq
fayq de Avraam ce i -a fqgqduit‘‘...
20Wi Domnul a zis: ,,Strigqtul kmpotriva Sodomei wi Gomorei s‘a mqrit, wi pqcatul lor

kntr‘adevqr este nespus de greu.
21Deaceea Mq voi pogork acum sq vqd dacq kn adevqr au lucrat kn totul dupq zvonul venit

pknq la Mine; wi dacq nu va fi awa, voi wti.‘‘
22Bqrbayii aceia s‘au depqrtat, wi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stqtea tot knaintea

Domnului.
23Avraam s‘a apropiat, wi a zis: ,,Vei nimici Tu oare wi pe cel bun kmpreunq cu cel rqu?‘‘
24Poate cq kn mijlocul cetqyii sknt cincizeci de oameni buni: ki vei nimici oare wi pe ei, wi

nu vei ierta locul acela din pricina celor cinci zeci de oameni buni, cari sknt kn mijlocul ei?
25Sq omori pe cel bun kmpreunq cu cel rqu, awa ca cel bun sq aibq aceeawi soartq ca cel

rqu, departe de Tine awa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecq tot pqmkntul nu va face
oare dreptate?‘‘
26Wi Domnul a zis: ,,Dacq voi gqsi kn Sodoma cincizeci de oameni buni kn mijlocul cetqyii,

voi ierta tot locul acela din pricina lor.‘‘
27Avraam a luat din nou cuvkntul, wi a zis: ,,Iatq, am kndrqsnit sq vorbesc Domnului, eu

care nu sknt deckt praf wi cenuwq.
28Poate cq din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toatq

cetatea?‘‘ Wi Domnul a zis: ,,N‘o voi nimici, dacq voi gqsi kn ea patruzeci wi cinci de
oameni buni.‘‘
29Avraam I -a vorbit mai departe, wi a zis: ,,Poate cq se vor gqsi kn ea numai patruzeci de

oameni buni.‘‘ Wi Domnul a zis: ,,N‘o voi nimici pentru cei patruzeci.‘‘
30Avraam a zis: ,,Sq nu Te mknii, Doamne, dacq voi mai vorbi. Poate cq se vor gqsi kn ea

numai treizeci de oameni buni.‘‘ Wi Domnul a zis: ,,N‘o voi nimici, dacq voi gqsi kn ea
treizeci de oameni buni.‘‘
31Avraam a zis: ,,Iatq, am kndrqsnit sq vorbesc Domnului. Poate cq se vor gqsi kn ea

numai douqzeci de oameni buni.‘‘ Wi Domnul a zis: ,,N‘o voi nimici, pentru cei douqzeci.‘‘
32Avraam a zis: ,,Sq nu Te mknii, Doamne, dacq voi mai vorbi numai de data aceasta.

Poate cq se vor gqsi kn ea numai zece oameni buni.‘‘ Wi Domnul a zis: ,,N‘o voi nimici,
pentru cei zece oameni buni.‘‘
33Dupq ce a isprqvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Wi Avraam s‘a kntors la

locuinya lui. Cei doi kngeri la Sodoma.
19 Cei doi kngeri au ajuns la Sodoma seara; wi Lot wedea la poarta Sodomei. Cknd i -a
vqzut Lot, s‘a sculat, le -a iewit knainte, wi s‘a plecat pknq la pqmknt.
2Apoi a zis: ,,Domnii mei, intrayi, vq rog, kn casa robului vostru, ca sq rqmkneyi peste

noapte kn ea wi spqlayi-vq picioarele; mkne vq veyi scula de dimineayq, wi vq veyi vedea
de drum.‘‘ ,,Nu‘‘, au rqspuns ei, ,,ci vom petrece noaptea kn uliyq‘‘.
3Dar Lot a stqruit de ei pknq au venit wi au intrat kn casa lui. Le -a pregqtit o cinq, a pus sq

coacq azimi wi au mkncat.
4Dar nu se culcaserq kncq, wi oamenii din cetate, bqrbayii din Sodoma, tineri wi bqtrkni, au

knconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colyurile.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    20
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

5Au chemat pe Lot, wi i-au zis: ,,Unde sknt oamenii cari au intrat la tine kn noaptea
aceasta? Scoate -i afarq la noi, ca sq ne kmpreunqm cu ei.‘‘
6Lot a iewit afarq la ei la uwq, a kncuiat uwa dupq el,
7wi a zis: ,,Frayilor, vq rog, nu faceyi o asemenea rqutate!
8Iatq cq am douq fete cari nu wtiu de bqrbat; am sq vi le aduc afarq, wi le veyi face ce vq

va plqcea. Numai, nu faceyi nimic acestor oameni, fiindcq au venit supt umbra
acoperiwului casei mele.‘‘
9Ei au strigat: ,,Pleacq!‘‘ Wi au zis: ,,Omul acesta a venit sq locuiascq aici ca un strqin, wi

acum vrea sq facq pe judecqtorul. Ei bine, o sq-yi facem mai rqu deckt lor.‘‘ Wi kmpingknd
pe Lot cu sila, s‘au apropiat sq spargq uwa.
10Dar bqrbayii aceia au kntins mkna, au tras pe Lot knlquntru la ei kn casq, wi au kncuiat

uwa.
11Iar pe oamenii care erau la uwa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pknq la cel mai

mare, awa cq degeaba se trudeau sq gqseascq uwa.
12Bqrbayii aceia au zis lui Lot: ,,Pe cine mai ai aici? Gineri, fii wi fiice, wi tot ce ai kn cetate:

scoate -i din locul acesta.
13Cqci avem sq nimicim locul acesta, pentru cq a ajuns mare plkngere knaintea Domnului

kmpotriva locuitorilor lui. De aceea ne -a trimes Domnul, ca sq -l nimicim.‘‘
14Lot a iewit, wi a vorbit cu ginerii sqi, cari luaserq pe fetele lui: ,,Sculayi-vq,‘‘ a zis el,

,,iewiyi din locul acesta; cqci Domnul are sq nimiceascq cetatea.‘‘ Dar ginerii lui credeau
cq glumewte.
15Cknd s‘a crqpat de ziuq, kngerii au stqruit de Lot, zicknd: ,,Scoalq-te, ia-yi nevasta wi

cele douq fete, cari se aflq aici, ca sq nu pieri wi tu kn nelegiuirea cetqyii.‘‘
16Wi fiindcq Lot zqbovea, bqrbayii aceia l-au apucat de mknq, pe el, pe nevastq-sa wi pe

cele douq fete ale lui, cqci Domnul voia sq -l cruye; l-au scos, wi l-au lqsat afarq din cetate.
17Dupq ce i-au scos afarq, unul din ei a zis: ,,Scapq-yi viaya; sq nu te uiyi knapoi, wi sq nu

te oprewti kn vreun loc din Ckmpie: scapq la munte, ca sq nu pieri.‘‘
18Lot le -a zis: ,,O! nu, Doamne!
19Iatq cq am cqpqtat trecere knaintea Ta, wi ai arqtat mare kndurare fayq de mine,

pqstrkndu-mi viaya; dar nu pot sq fug la munte, knainte ca sq mq atingq prqpqdul, wi voi
peri.
20Iatq, cetatea aceasta este destul de aproape ca sq fug kn ea, wi este micq. O! de aw

putea sq fug acolo,... este awa de micq... wi sq scap cu viaya!‘‘
21Wi El i -a zis: ,,Iatq cq-yi fac wi hatkrul acesta, wi nu voi nimici cetatea de care vorbewti.
22Grqbewte-te de fugi kn ea, cqci nu pot face nimic pknq nu vei ajunge acolo.‘‘ Pentru

aceea s‘a pus cetqyii aceleia numele Yoar.
23Rqsqrea soarele pe pqmknt, cknd a intrat Lot kn Yoar.
24Atunci Domnul a fqcut sq ploaie peste Sodoma wi peste Gomora pucioasq wi foc dela

Domnul din cer.
25A nimicit cu desqvkrwire cetqyile acelea, toatq Ckmpia wi pe toyi locuitorii cetqyilor, wi tot

ce crewtea pe pqmknt.
26Nevasta lui Lot s‘a uitat knapoi, wi s‘a prefqcut kntr‘un stklp de sare.
27Avraam s‘a sculat a doua zi dis de dimineayq, wi s‘a dus la locul unde stqtuse knaintea

Domnului.
28Wi -a kndreptat privirile spre Sodoma wi Gomora, wi spre toatq Ckmpia; wi iatq cq a

vqzut ridickndu-se de pe pqmknt un fum, ca fumul unui cuptor.
29Cknd a nimicit Dumnezeu cetqyile Ckmpiei, Wi -a adus aminte de Avraam; wi a scqpat

pe Lot din mijlocul prqpqdului, prin care a surpat din temelie cetqyile unde kwi awezase

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     21
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Lot locuinya.
30Lot a iewit din Yoar wi a rqmas pe munte, cu cele douq fete ale lui, cqci s‘a temut sq

rqmknq kn Yoar. A locuit kntr‘o pewterq, cu cele douq fete ale lui.
31Cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Tatql nostru este bqtrkn; wi nu mai este nici un

bqrbat kn yinutul acesta, ca sq intre la noi, dupq obiceiul tuturor yqrilor.
32Vino, sq punem pe tatql nostru sq bea vin, wi sq ne culcqm cu el, ca sq ne pqstrqm

sqmknya prin tatql nostru.‘‘
33Au fqcut dar pe tatql lor de a bqut vin kn noaptea aceea; wi cea mai mare s‘a dus wi s‘a

culcat cu tatql ei. El n‘a bqgat de seamq nici cknd s‘a culcat ea, nici cknd s‘a sculat.
34A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iatq, eu m‘am culcat kn noaptea trecutq

cu tatql meu; haidem sq -i dqm sq bea vin wi kn noaptea aceasta, wi du-te de te culcq wi
tu cu el, ca sq ne pqstrqm sqmknya prin tatql nostru.‘‘
35Au dat tatqlui lor de a bqut vin wi kn noaptea aceea; apoi cea mai tknqrq s‘a dus wi s‘a

culcat cu el. El n‘a bqgat de seamq nici cknd s‘a culcat ea, nici cknd s‘a sculat.
36Cele douq fete ale lui Lot au rqmas astfel knsqrcinate de tatql lor.
37Cea mai mare a nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Moab; el este tatql Moabiyilor din

ziua de azi.
38Cea mai tknqrq a nqscut wi ea un fiu, cqruia i -a pus numele Ben-Ammi: el este tatql

Amoniyilor din ziua de azi.
20 Avraam a plecat de acolo kn yara de meazqzi, s‘a awezat kntre Cades wi Wur, wi a
locuit ca strqin kn Gherar.
2Avraam zicea despre Sara, nevastq-sa: ,,Este sora-mea!‘‘ S‘a temut sq spunq cq este

nevastq-sa, ca sq nu -l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, kmpqratul
Gherarei, a trimes wi a luat pe Sara.
3Atunci Dumnezeu S‘a arqtat noaptea kn vis lui Abimelec, wi i -a zis: ,,Iatq, ai sq mori din

pricina femeii, pe care ai luat -o, cqci este nevasta unui bqrbat.‘‘
4Abimelec, care nu se apropiase de ea, a rqspuns: ,,Doamne, vei omork Tu oare chiar wi

un neam nevinovat?
5Nu mi -a spus el cq este sorq-sa? Wi n‘a zis ea knsqw cq el este frate-squ? Eu am lucrat

cu inimq curatq wi cu mkni nevinovate.‘‘
6Dumnezeu i -a zis kn vis: ,,Wtiu wi Eu cq ai lucrat cu inimq curatq: deaceea te-am wi ferit

sq pqcqtuiewti kmpotriva Mea. Iatq de ce n‘am kngqduit sq te atingi de ea.
7Acum, dq omului nevasta knapoi; cqci el este prooroc, se va ruga pentru tine, wi vei trqi.

Dar, dacq n‘o dai knapoi, sq wtii cq vei muri negrewit, tu wi tot ce -i al tqu.‘‘
8Abimelec s‘a sculat disdedimineayq, a chemat pe toyi slujitorii sqi, wi le -a spus tot ce se

kntkmplase. Wi oamenii aceia au fost cuprinwi de o mare spaimq.
9Abimelec a chemat wi pe Avraam wi i -a zis: ,,Ce ne-ai fqcut? Wi cu ce am pqcqtuit eu

kmpotriva ta, de ai fqcut sq vinq peste mine wi peste kmpqrqyia mea un pqcat atkt de
mare? Ai fqcut fayq de mine lucruri cari nu trebuiau nicidecum fqcute.‘‘
10Wi Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce ai vqzut de ai fqcut lucrul acesta?‘‘
11Avraam a rqspuns: ,,Kmi ziceam cq, fqrq kndoialq, nu -i nici o fricq de Dumnezeu kn yara

aceasta, wi cq au sq mq omoare din pricina nevestei mele.
12Dealtfel este adevqrat cq este sora mea, fiica tatqlui meu; numai cq nu -i fiica mamei

mele; wi a ajuns sq-mi fie nevastq.
13Cknd m‘a scos Dumnezeu din casa tatqlui meu, am zis Sarei: ,Iatq hatkrul pe care ai sq

mi -l faci: kn toate locurile unde vom merge, spune despre mine cq sknt fratele tqu.‘‘
14Abimelec a luat oi wi boi, robi wi roabe, wi le -a dat lui Avraam; wi i -a dat knapoi wi pe

Sara, nevastq-sa.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  22
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

15Abimelec a zis: ,,Iatq, yara mea este knaintea ta; locuiewte unde-yi va plqcea.‘‘
16Wi Sarei i -a zis: ,,Iatq, dau fratelui tqu o mie de arginyi; aceasta sq-yi fie o dovadq de
cinste, fayq de toyi cei ce sknt cu tine, awa cq knaintea tuturor vei fi fqrq vinq.‘‘
17Avraam s‘a rugat lui Dumnezeu, wi Dumnezeu a knsqnqtowat pe Abimelec, pe nevasta

wi roabele lui, awa cq au putut sq nascq.
18Fiindcq Domnul kncuiase pkntecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina

Sarei, nevasta lui Avraam.
21 Domnul Wi -a adus aminte de cele ce spusese Sarei, wi Domnul a kmplinit fayq de
Sara ce fqgqduise.
2Sara a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Avraam un fiu la bqtrkneyq, la vremea hotqrktq,

despre care -i vorbise Dumnezeu.
3Avraam a pus fiului squ nou nqscut, pe care i -l nqscuse Sara, numele Isaac.
4Avraam a tqiat kmprejur pe fiul squ Isaac, la vkrsta de opt zile, cum ki poruncise

Dumnezeu.
5Avraam era kn vkrstq de o sutq de ani, la nawterea fiului squ Isaac.
6Wi Sara a zis: ,,Dumnezeu m‘a fqcut de rks: oricine va auzi, va rkde de mine.‘‘
7Wi a adqugat: ,,Cine s‘ar fi gkndit sq spunq lui Avraam cq Sara va da ykyq la copii? Wi

totuw i-am nqscut un fiu la bqtrkneyq!‘‘
8Copilul s‘a fqcut mare, wi a fost knyercat. Avraam a fqcut un ospqy mare kn ziua cknd a

fost knyercat Isaac.
9Sara a vqzut rkzknd pe fiul pe care -l nqscuse lui Avraam Egipteanca Agar.
10Wi a zis lui Avraam: ,,Izgonewte pe roaba aceasta wi pe fiul ei; cqci fiul roabei acesteia

nu va mowteni kmpreunq cu fiul meu, cu Isaac.‘‘
11Cuvintele acestea n‘au plqcut de loc lui Avraam, din pricina fiului squ.
12Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: ,,Sq nu te mkhnewti de cuvintele acestea, din pricina

copilului wi din pricina roabei tale: fq Sarei tot ce-yi cere; cqci numai din Isaac va iewi o
sqmknyq, care va purta cu adevqrat numele tqu.
13Dar wi pe fiul roabei tale kl voi face un neam, cqci este sqmknya ta.‘‘
14A doua zi, Avraam s‘a sculat de dimineayq; a luat pkne wi un burduf cu apq, pe care l -a

dat Agarei wi i l -a pus pe umqr; i -a dat wi copilul, wi i -a dat drumul. Ea a plecat, wi a
rqtqcit prin pustia Beer-Weba.
15Cknd s‘a isprqvit apa din burduf, a aruncat copilul subt un tufiw,
16wi s -a dus de a wezut kn faya lui la o micq depqrtare de el, ca la o aruncqturq de arc;

cqci zicea ea: ,,Sq nu vqd moartea copilului!‘‘ A wezut dar kn faya lui la o parte, a ridicat
glasul, wi a knceput sq plkngq.
17Dumnezeu a auzit glasul copilului; wi Kngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar, wi i

-a zis: ,,Ce ai tu, Agar? Nu te teme, cqci Dumnezeu a auzit glasul copilului kn locul unde
este.
18Scoalq-te, ia copilul wi yine -l de mknq; cqci voi face din el un neam mare.‘‘
19Wi Dumnezeu i -a deschis ochii, wi ea a vqzut un izvor de apq; s‘a dus de a umplut

burduful cu apq, wi a dat copilului sq bea.
20Dumnezeu a fost cu copilul, care a crescut, a locuit kn pustie, wi a ajuns vknqtor cu arcul.
21A locuit kn pustiul Paran, wi mamq-sa i -a luat o nevastq din yara Egiptului.
22Kn vremea aceea, Abimelec, knsoyit de Picol, cqpetenia owtirii lui, a vorbit astfel lui

Avraam: ,,Dumnezeu este cu tine kn tot ce faci.
23Jurq-mi acum aici, pe Numele lui Dumnezeu, cq nu mq vei knwela nici odatq, nici pe

mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoyii mei, wi cq vei avea fayq de mine wi fayq de yara,
kn care locuiewti ca strqin, aceeaw bunqvoinyq pe care o am eu fayq de tine.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   23
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

24Avraam a zis: ,,Jur!‘‘
25Dar Avraam a bqgat vinq lui Abimelec pentru o fkntknq de apq, pe care puseserq mkna
cu sila robii lui Abimelec.
26Abimelec a rqspuns: ,,Nu wtiu cine a fqcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de wtire, wi

nici eu nu aflu deckt azi.‘‘
27Wi Avraam a luat oi wi boi, pe cari i -a dat lui Abimelec; wi au fqcut legqmknt amkndoi.
28Avraam a pus de o parte wapte mieluwele din turmq.
29Wi Abimelec a zis lui Avraam: ,,Ce sknt aceste wapte mieluwele, pe cari le-ai pus

deoparte?‘‘
30El a rqspuns: ,,Trebuie sq primewti din mkna mea aceste wapte mieluwele, pentru ca sq-

mi slujeascq de mqrturie cq am sqpat fkntkna aceasta.‘‘
31Iatq de ce locul acela se numewte Beer-Weba; cqci acolo wi-au jurat ei credinyq unul

altuia.
32Astfel au fqcut ei legqmknt la Beer Weba. Dupq aceea, Abimelec s‘a sculat kmpreunq cu

Picol, cqpetenia owtirii sale, wi s‘au kntors kn yara Filistenilor.
33Avraam a sqdit un tamarisc la Beer-Weba; wi a chemat acolo Numele Domnului,

Dumnezeului celui vecinic.
34Avraam a locuit multq vreme ca strqin kn yara Filistenilor.


22 Dupq aceste lucruri, Dumnezeu a pus la kncercare pe Avraam, wi i -a zis: ,,Avraame!‘‘
,,Iatq-mq‘‘, a rqspuns el.
2Dumnezeu i -a zis: ,,Ia pe fiul tqu, pe singurul tqu fiu, pe care -l iubewti, pe Isaac; du-te kn

yara Moria, wi adu -l ardere de tot acolo, pe un munte pe care yi -l voi spune.‘‘
3Avraam s‘a sculat dis de dimineayq, a pus waua pe mqgar, wi a luat cu el douq slugi wi

pe fiul squ Isaac. A tqiat lemne pentru arderea de tot, wi a pornit spre locul, pe care i -l
spusese Dumnezeu.
4A treia zi, Avraam a ridicat ochii, wi a vqzut locul de departe.
5Wi Avraam a zis slugilor sale: ,,Rqmkneyi aici cu mqgarul; eu wi bqiatul, ne vom duce

pknq colo sq ne knchinqm, wi apoi ne vom kntoarce la voi.‘‘
6Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le -a pus kn spinarea fiului squ Isaac, wi a

luat kn mknq focul wi cuyitul. Wi au mers astfel amkndoi kmpreunq.
7Atunci Isaac, vorbind cu tatql squ Avraam, a zis: ,,Tatq!‘‘ ,,Ce este, fiule?‘‘ i -a rqspuns el.

Isaac a zis din nou: ,,Iatq focul wi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?‘‘
8,,Fiule‘‘, a rqspuns Avraam, ,,Dumnezeu knsuw va purta grijq de mielul pentru arderea de

tot.‘‘ Wi au mers amkndoi kmpreunq knainte.
9Cknd au ajuns la locul pe care i -l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, wi a

awezat lemnele pe el. A legat pe fiul squ Isaac, wi l -a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10Apoi Avraam a kntins mkna, wi a luat cuyitul, ca sq junghie pe fiul squ.
11Atunci Kngerul Domnului l -a strigat din ceruri, wi a zis: ,,Avraame! Avraame!‘‘ ,,Iatq-mq!‘‘

a rqspuns el.
12Kngerul a zis: ,,Sq nu pui mkna pe bqiat, wi sq nu -i faci nimic; cqci wtiu acum cq te temi

de Dumnezeu, kntruckt n‘ai cruyat pe fiul tqu, pe singurul tqu fiu, pentru Mine.‘‘
13Avraam a ridicat ochii, wi a vqzut knapoia lui un berbece, kncurcat cu coarnele kntr‘un

tufiw; wi Avraam s‘a dus de a luat berbecele, wi l -a adus ca ardere de tot kn locul fiului
squ.
14Avraam a pus locului aceluia numele: ,,Domnul va purta de grijq. Deaceea se zice wi azi:

,,La muntele unde Domnul va purta de grijq1.‘‘
15Ingerul Domnului a chemat a doua oarq din ceruri pe Avraam,
16wi a zis: ,,Pe Mine knsumi jur, zice Domnul: pentrucq ai fqcut lucrul acesta, wi n‘ai cruyat            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    24
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pe fiul tqu, pe singurul tqu fiu,
17te voi binecuvknta foarte mult wi-yi voi knmulyi foarte mult sqmknya, wi anume: ca stelele

cerului wi ca nisipul de pe yqrmul mqrii; wi sqmknya ta va stqpkni cetqyile vrqjmawilor ei.
18Toate neamurile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn sqmknya ta, pentrucq ai ascultat de

porunca Mea!‘‘
19Avraam s -a kntors la slugile sale, wi s-au sculat wi au plecat kmpreunq la Beer-Weba,

cqci Avraam locuia la Beer-Weba.
20Dupq aceste lucruri, i s‘a spus lui Avraam: ,,Iatq, Milca a nqscut wi ea copii fratelui tqu

Nahor,
21wi anume pe Uy, kntkiul squ nqscut, pe Buz, fratele squ, pe Chemuel, tatql lui Aram,
22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaw, pe Iidlaf wi pe Betuel.
23Betuel a nqscut pe Rebeca. Acewtia sknt cei opt fii, pe cari i -a nqscut Milca lui Nahor,

fratele lui Avraam.
24Yiitoarea lui, numitq Reuma, a nqscut wi ea, pe Tebah, Gaham, Tahaw wi Maaca.


23 Viaya Sarei a fost de o sutq douqzeci wi wapte de ani: acewtia sknt anii vieyii Sarei.
2Sara a murit la Chiriat-Arba, adicq Hebron, kn yara Canaan; wi Avraam a venit sq
jqleascq pe Sara wi s‘o plkngq.
3Avraam s‘a sculat apoi dinaintea moartei sale, wi a vorbit astfel fiilor lui Het:
4,,Eu sknt strqin wi venetic printre voi, dayi-mi un ogor, ca loc de kngropare la voi, ca sq-mi

kngrop moarta wi s‘o ridic dinaintea mea.‘‘
5Fiii lui Het au rqspuns astfel lui Avraam:
6,,Ascultq-ne, domnule! Tu ewti ca un domnitor al lui Dumnezeu kn mijlocul nostru;

kngroapq-yi moarta kn cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri
sq-yi kngropi moarta kn mormkntul lui.‘‘
7Avraam s‘a sculat wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt knaintea norodului yqrii, adicq

knaintea fiilor lui Het.
8Wi le -a vorbit astfel: ,,Dacq gqsiyi cu cale sq-mi kngrop moarta wi s‘o iau dinaintea

ochilor mei, ascultayi-mq, wi rugayi pentru mine pe Efron, fiul lui Yohar,
9sq-mi dea pewtera Macpela, care -i a lui, wi care este chiar la marginea ogorului lui; sq mi

-o dea kn schimbul preyului ei, ca sq-mi slujeascq drept loc pentru kngropare kn mijlocul
vostru.‘‘
10Efron era wi el acolo kn mijlocul fiilor lui Het. Wi Efron, Hetitul, a rqspuns lui Avraam, kn

auzul fiilor lui Het wi kn auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetqyii:
11,,Nu, domnul meu, ascultq-mq! Kyi dqruiesc ogorul wi-yi dqruiesc wi pewtera care este kn

el. Yi le dqruiesc kn faya fiilor norodului meu: wi kngroapq-yi moarta.‘‘
12Avraam s‘a aruncat cu faya la pqmknt knaintea norodului yqrii.
13Wi a vorbit astfel lui Efron, kn auzul norodului yqrii: ,,Ascultq-mq, te rog! Kyi dau preyul

ogorului: primewte -l dela mine; wi-mi voi kngropa moarta kn el.‘‘
14Wi Efron a rqspuns astfel lui Avraam:
15,,Domnul meu, ascultq-mq! O bucatq de pqmknt de patru sute de sicli de argint, ce este

aceasta kntre mine wi tine? Kngroapq-yi dar moarta!‘‘
16Avraam a knyeles pe Efron. Wi Avraam a ckntqrit lui Efron preyul cumpqrqrii despre care

vorbise, kn faya fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, cari mergeau la orice negustor.
17Ogorul lui Efron din Macpela, care este fayq kn fayq cu Mamre, ogorul wi pewtera din el,

wi toyi copacii cari se aflau kn ogor wi kn toate hotarele lui dejur kmprejur,
18au fost kntqrite astfel ca mowie a lui Avraam, kn faya fiilor lui Het wi a tuturor celor ce

treceau pe poarta cetqyii.
19Dupq aceea, Avraam a kngropat pe Sara, nevastq-sa, kn pewtera din ogorul Macpela,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   25
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

care este fayq kn fayq cu Mamre, adicq Hebron, kn yara Canaan.
20Ogorul wi pewtera din el au fost kntqrite astfel lui Avraam ca ogor pentru knmormkntare,

de cqtre fiii lui Het.
24 Avraam era bqtrkn, knaintat kn vkrstq; wi Domnul binecuvkntase pe Avraam kn orice
lucru.
2Avraam a zis celui mai bqtrkn rob din casa lui, care era kngrijitorul tuturor averilor lui:

,,Pune-yi te rog, mkna subt coapsa mea;
3wi te voi pune sq juri, pe Domnul, Dumnezeul cerului wi Dumnezeul pqmkntului, cq nu vei

lua fiului meu o nevastq dintre fetele Cananiyilor, kn mijlocul cqrora locuiesc,
4ci te vei duce kn yara wi la rudele mele sq iei nevastq fiului meu Isaac.‘‘
5Robul i -a rqspuns: ,,Poate cq femeia n‘are sq vrea sq mq urmeze kn yara aceasta; va

trebui sq duc oare pe fiul tqu kn yara de unde ai iewit tu?‘‘
6Avraam i -a zis: ,,Sq nu care cumva sq duci pe fiul meu acolo!
7Domnul, Dumnezeul cerului, care m‘a scos din casa tatqlui meu wi din patria mea, care

mi -a vorbit wi mi -a jurat, zicknd: ,,Seminyei tale voi da yara aceasta,‘‘ va trimete pe
Kngerul Squ knaintea ta; wi de acolo vei lua o nevastq fiului meu.
8Dacq femeia nu va vrea sq te urmeze, vei fi dezlegat de jurqmkntul acesta, pe care te pun

sq -l faci. Cu nici un chip sq nu duci knsq acolo pe fiul meu.‘‘
9Robul wi -a pus mkna subt coapsa stqpknului squ Avraam, wi i -a jurat cq are sq

pqzeascq aceste lucruri.
10Robul a luat zece cqmile dintre cqmilele stqpknului squ, wi a plecat, avknd cu el toate

lucrurile de prey ale stqpknului squ. S‘a sculat, wi a plecat kn Mesopotamia, kn cetatea lui
Nahor.
11A lqsat cqmilele sq se odihneascq, kn genunchi, afarq din cetate, lkngq o fkntknq. Era

seara, pe vremea cknd ies femeile sq scoatq apq.
12Wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul stqpknului meu Avraam! Te rog, dq-mi izbkndq astqzi, wi

kndurq-Te de stqpknul meu Avraam.
13Iatq, stau lkngq izvorul acesta de apq, wi fetele oamenilor din cetate vin sq scoatq apq.
14Fq ca fata cqreia ki voi zice: ,,Pleacq-yi vadra, te rog, ca sq beau,‘‘ wi care va

rqspunde: ,,Bea, wi am sq dau de bqut wi cqmilelor tale,‘‘ sq fie aceea, pe care ai rknduit
-o Tu pentru robul Tqu Isaac! Wi prin aceasta voi cunoawte cq Te-ai kndurat de stqpknul
meu.‘‘
15Nu sfkrwise el kncq de vorbit, wi -a iewit, cu vadra pe umqr, Rebeca, fata lui Betuel, fiul

Milcqi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.
16Fata era foarte frumoasq; era fecioarq, wi nici un bqrbat n‘avusese legqturi cu ea. Ea s‘a

pogorkt la izvor, wi -a umplut vadra wi s‘a suit iarqw.
17Robul a alergat knaintea ei, wi a zis: ,,Dq-mi, te rog, sq beau puyinq apq din vadra ta.‘‘
18,,Bea, domnul meu,‘‘ a rqspuns ea. Wi s‘a grqbit de a plecat vadra pe mknq, wi i -a dat sq

bea.
19Dupq ce i -a dat wi a bqut de s‘a sqturat, a zis: ,,Am sq scot apq wi pentru cqmilele tale,

pknq vor bea wi se vor sqtura.‘‘
20A vqrsat kn grabq vadra kn adqpqtoare, wi a alergat iarqw la fkntknq ca sq scoatq apq; wi

a scos pentru toate cqmilele lui.
21Omul o privea cu mirare wi fqrq sq zicq nimic, ca sq vadq dacq Domnul a fqcut sq -i

izbuteascq sau nu cqlqtoria.
22Cknd s‘au sqturat cqmilele de bqut, omul a luat o verigq de aur, de greutatea unei

jumqtqyi de siclu wi douq brqyqri, grele de zece sicli de aur.
23Wi a zis: ,,A cui fatq ewti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi kn casa tatqlui tqu, ca sq            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   26
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

rqmknem peste noapte?‘‘
24Ea a rqspuns: ,,Eu sknt fata lui Betuel, fiul Milcqi wi al lui Nahor.‘‘
25Wi i -a zis mai departe: ,,Avem paie wi nutrey din belwug, wi este wi loc de gqzduit peste

noapte.‘‘
26Atunci omul a plecat capul, wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului,
27zicknd: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, care n‘a

pqrqsit kndurarea wi credinciowia Lui fayq de stqpknul meu! Domnul m‘a kndreptat kn
casa frayilor stqpknului meu.‘‘
28Fata a alergat wi a istorisit mamei sale acasq cele kntkmplate.
29Rebeca avea un frate, numit Laban. Wi Laban a alergat afarq la omul acela, la izvor.
30Vqzuse veriga wi brqyqrile kn mknile sorei sale, wi auzise pe soru-sa Rebeca

spunknd: ,,Awa mi -a vorbit omul acela.‘‘ A venit dar la omul acela, care stqtea lkngq
cqmile la izvor,
31wi a zis: ,,Vino, binecuvkntatul Domnului! Pentruce stai afarq? Am pregqtit casa, wi am

pregqtit un loc pentru cqmile.‘‘
32Omul a intrat kn casq. Laban a pus sq descarce cqmilele, a dat paie wi nutrey cqmilelor

wi a adus apq pentru spqlat picioarele omului aceluia wi ale oamenilor cari erau cu el.
33Apoi, i -a dat sq mqnknce. Dar el a zis: ,,Nu mqnknc pknq nu voi spune ce am de

spus.‘‘ ,,Vorbewte!‘‘ a zis Laban.
34Atunci el a zis: ,,Eu sknt robul lui Avraam.
35Domnul a umplut de binecuvkntqri pe stqpknul meu, care a ajuns la mare propqwire. I -a

dat oi wi boi, argint wi aur, robi wi roabe, cqmile wi mqgari.
36Sara, nevasta stqpknului meu, a nqscut, la bqtrkneyq, un fiu stqpknului meu; wi lui i -a

dat el tot ce are.
37Stqpknul meu m‘a pus sq jur, wi a zis: ,,Sq nu iei fiului meu o nevastq dintre fetele

Cananiyilor, kn yara cqrora locuiesc;
38ci sq te duci kn casa tatqlui meu wi la rudele mele, ca deacolo sq iei nevastq fiului meu.‘‘
39Eu am zis stqpknului meu: ,,Poatecq femeia n‘are sq vrea sq mq urmeze.‘‘
40Wi el mi -a rqspuns: ,,Domnul, knaintea cqruia umblu, va trimete pe Kngerul Squ cu tine,

wi-yi va da izbkndq kn cqlqtorie, wi vei lua fiului meu o nevastq din rudele wi din casa
tatqlui meu.
41Vei fi deslegat de jurqmkntul pe care mi -l faci, dacq te vei duce la rudele mele; wi dacq

nu yi -o vor da, vei fi deslegat de jurqmkntul pe care mi -l faci.‘‘
42Eu am ajuns azi la izvor, wi am zis: ,,Doamne, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, dacq

binevoiewti sq-mi dai izbkndq kn cqlqtoria pe care o fac,
43iatq, eu stau la izvorul de apq, wi fata care va iewi sq scoatq apq, wi cqreia ki voi zice:

,,Dq-mi, te rog, sq beau puyinq apq din vadra ta,‘‘
44wi care kmi va rqspunde: ,,Bea tu knsuyi, wi voi da de bqut wi cqmilelor tale,‘‘ fata aceea

sq fie nevasta pe care a rknduit -o Domnul pentru fiul stqpknului meu!‘‘
45Knainte de a sfkrwi de vorbit kn inima mea, iatq cq a iewit Rebeca, cu vadra pe umqr, s‘a

coborkt la izvor, wi a scos apq. Eu i-am zis: ,,Dq-mi sq beau, te rog.‘‘
46Ea s‘a grqbit, wi -a plecat vadra deasupra umqrului, wi a zis: ,,Bea, wi voi da de bqut wi

cqmilelor tale.‘‘ Am bqut, wi a dat de bqut wi cqmilelor mele.
47Eu am kntrebat -o, wi am zis: ,,A cui fatq ewti?‘‘ Ea a rqspuns: ,,Sknt fata lui Betuel, fiul

lui Nahor wi al Milcqi.‘‘ I-am pus veriga kn nas, wi brqyqrile la mkni.
48Apoi am plecat capul, m‘am aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului, wi am

binecuvkntat pe Domnul, Dumnezeul stqpknului meu Avraam, cq m‘a cqlquzit pe calea cea
dreaptq, ca sq iau pe fata fratelui stqpknului meu pentru fiul lui.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   27
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

49Acum, dacq voiyi sq arqtayi bunqvoinyq wi credinciowie fayq de stqpknul meu, spuneyi-
mi; dacq nu, spuneyi-mi iarqw, ca sq mq kndrept la dreapta sau la stknga.‘‘
50Laban wi Betuel, drept rqspuns, au zis: ,,Dela Domnul vine lucrul acesta; noi nu-yi mai

putem spune nici rqu nici bine.
51Iatq, Rebeca este knaintea ta; ia -o wi du-te, ca sq fie nevasta fiului stqpknului tqu, cum a

spus Domnul.‘‘
52Cknd a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s‘a aruncat cu faya la pqmknt knaintea

Domnului.
53Wi robul a scos scule de argint, scule de aur, wi kmbrqcqminte, pe cari le -a dat Rebecii;

a dat de asemenea daruri bogate fratelui squ wi mamei sale.
54Dupq aceea, au mkncat wi au bqut, el wi oamenii cari erau kmpreunq cu el wi s‘au

culcat. Dimineaya cknd s‘au sculat, robul a zis: ,,Lqsayi-mq sq mq kntorc la stqpknul meu.‘‘
55Fratele wi mama fetei au zis: ,,Fata sq mai rqmknq cktva timp cu noi, mqcar vreo zece

zile: pe urmq, poate sq plece.‘‘
56El le -a rqspuns: ,,Nu mq opriyi, fiindcq Domnul mi -a dat izbkndq kn cqlqtoria mea;

lqsayi-mq sq plec, wi sq mq duc la stqpknul meu.‘‘
57Atunci ei au rqspuns: ,,Sq chemqm pe fatq, wi s‘o kntrebqm.‘‘
58Au chemat dar pe Rebeca, wi i-au zis: ,,Vrei sq te duci cu omul acesta?‘‘ ,,Da, vreau,‘‘ a

rqspuns ea.
59Wi au lqsat pe sora lor Rebeca sq plece cu doica ei, cu robul lui Avraam wi cu oamenii

lui.
60Au binecuvkntat pe Rebeca, wi i-au zis: ,,O, sora noastrq, sq ajungi mama a mii de zeci

de mii, wi sqmknya ta sq stqpkneascq cetqyile vrqjmawilor sqi!‘‘
61Rebeca s‘a sculat, kmpreunq cu slujnicele ei, au kncqlecat pe cqmile, wi au urmat pe

omul acela. Robul a luat pe Rebeca, wi a plecat.
62Isaac se kntorsese dela fkntkna ,,Lahai-Roi,‘‘ cqci locuia kn yara de meazqzi.
63Kntr‘o searq, cknd Isaac iewise sq cugete kn tainq pe ckmp, a ridicat ochii, wi s‘a uitat; wi

iatq cq veneau niwte cqmile.
64Rebeca a ridicat wi ea ochii, a vqzut pe Isaac, wi s‘a dat jos de pe cqmilq.
65Wi a zis robului: ,,Cine este omul acesta, care vine knaintea noastrq pe ckmp?‘‘ Robul a

rqspuns: ,,Este stqpknul meu!‘‘ Atunci ea wi -a luat mqhrama, wi s‘a acoperit.
66Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe cari le fqcuse.
67Isaac a dus pe Rebeca kn cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta

lui, wi el a iubit -o. Astfel a fost mkngkiat Isaac pentru pierderea mamei sale.
25 Avraam a mai luat o nevastq, numitq Chetura.
2Ea i -a nqscut pe Zimran, pe Iocwan, pe Medan, pe Madian, pe Iwbac wi Wuah.
3Iocwan a nqscut pe Seba wi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Awurimii, Letuwimii wi
Leumimii. -
4Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida wi Eldaa. Toyi acewtia sknt fiii Cheturei.
5Avraam a dat lui Isaac toate averile sale.
6Dar a dat daruri fiilor yiitoarelor sale; wi, pe cknd era kncq kn viayq, i -a kndepqrtat de

lkngq fiul squ Isaac knspre rqsqrit, kn yara Rqsqritului.
7Iatq zilele anilor vieyii lui Avraam: el a trqit o sutq waptezeci wi cinci de ani.
8Avraam wi -a dat duhul, wi a murit, dupq o bqtrkneyq fericitq, knaintat kn vkrstq wi sqtul

de zile; wi a fost adqugat la poporul squ.
9Isaac wi Ismael, fiii sqi, l-au kngropat kn pewtera Macpela, kn ogorul lui Efron, fiul lui

Yohar, Hetitul, care este fayq kn fayq cu Mamre.
10Acesta este ogorul, pe care -l cumpqrase Avraam dela fiii lui Het. Acolo au fost kngropayi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   28
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Avraam wi nevastq-sa Sara.
11Dupq moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvkntat pe fiul squ Isaac. El locuia lkngq

fkntkna ,,Lahai-Roi.‘‘
12Iatq spiya neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care -l nqscuse lui Avraam Egipteanca

Agar, roaba Sarei.
13Iatq numele fiilor lui Ismael, dupq numele lor, dupq neamurile lor: Nebaiot, kntkiul nqscut

al lui Ismael; Chedar, Adbeel, Mibsam,
14Miwma, Duma, Masa;
15Hadad, Tema, Ietur, Nafiw wi Chedma.
16Acewtia sknt fiii lui Ismael; acestea sknt numele lor, dupq satele wi taberele lor. Ei au fost

cei doisprezece voievozi, dupq neamurile lor.
17Wi iatq anii vieyii lui Ismael: o sutq treizeci wi wapte de ani. El wi -a dat duhul, wi a murit,

wi a fost adqugat la poporul squ.
18Fiii lui au locuit dela Havila pknq la Wur, care este kn faya Egiptului, cum mergi spre

Asiria. El s‘a awezat kn faya tuturor frayilor lui.
19Iatq spiya neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a nqscut pe Isaac.
20Isaac era kn vkrstq de patruzeci de ani, cknd a luat de nevastq pe Rebeca, fata lui

Betuel, Arameul din Padan-Aram, wi sora lui Laban, Arameul.
21Isaac s‘a rugat Domnului pentru nevastq-sa, cqci era stearpq; wi Domnul l -a ascultat:

nevastq-sa Rebeca a rqmas knsqrcinatq.
22Copiii se bqteau kn pkntecele ei; wi ea a zis: ,,Dacq -i awa, pentru ce mai sknt

knsqrcinatq?‘‘ S‘a dus sq kntrebe pe Domnul.
23Wi Domnul i -a zis: ,,Douq neamuri sknt kn pkntecele tqu, Wi douq noroade se vor

despqryi la iewirea din pkntecele tqu. Unul din noroadele acestea va fi mai tare deckt
celalt. Wi cel mai mare va sluji celui mai mic.‘‘
24S‘au kmplinit zilele cknd avea sq nascq; wi iatq cq kn pkntecele ei erau doi gemeni.
25Cel dintki a iewit row de tot: ca o manta de pqr, wi de aceea i-au pus numele Esau.
26Apoi a iewit fratele squ, care yinea cu mkna de cqlcki pe Esau; wi deaceea i-au pus

numele Iacov. Isaac era kn vkrstq de wasezeci de ani, cknd s‘au nqscut ei.
27Bqieyii acewtia s‘au fqcut mari. Esau a ajuns un vknqtor kndemknatic, un om care kwi

petrecea vremea mai mult pe ckmp; dar Iacov era un om liniwtit, care stqtea acasq kn
corturi.
28Isaac iubea pe Esau, pentrucq mknca din vknatul lui; Rebeca knsq iubea mai mult pe

Iacov.
29Odatq, pe cknd ferbea Iacov o ciorbq, Esau s‘a kntors dela ckmp, rupt de obosealq.
30Wi Esau a zis lui Iacov: ,,Dq-mi, te rog, sq mqnknc din ciorba aceasta rowiaticq, fiindcq

sknt rupt de obosealq.‘‘ Pentru aceea s‘a dat lui Esau numele Edom.
31Iacov a zis: ,,Vinde-mi azi dreptul tqu de kntki nqscut!‘‘
32Esau a rqspuns: ,,Iatq-mq, sknt pe moarte; la ce-mi slujewte dreptul acesta de kntki

nqscut?‘‘
33Wi Iacov a zis: ,,Jurq-mi kntki.‘‘ Esau i -a jurat, wi astfel wi -a vkndut dreptul de kntki

nqscut lui Iacov.
34Atunci Iacov a dat lui Esau pkne wi ciorbq de linte. El a mkncat wi a bqut; apoi s‘a sculat

wi a plecat. Astfel wi -a nesocotit Esau dreptul de kntki nqscut.
26 Kn yarq a venit o foamete, afarq de foametea dintki, care fusese pe vremea lui
Avraam. Isaac s‘a dus la Abimelec, kmpqratul Filistenilor, la Gherar.
2Domnul i S‘a arqtat, wi i -a zis: ,,Nu te pogork kn Egipt! Rqmki kn yara kn care kyi voi

spune.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    29
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

3Locuiewte ca strqin kn yara aceasta; Eu voi fi cu tine, wi te voi binecuvknta; cqci toate
yinuturile acestea yi le voi da yie wi seminyei tale, wi voi yinea jurqmkntul pe care l-am
fqcut tatqlui tqu Avraam.‘‘
4Kyi voi knmulyi sqmknya, ca stelele cerului; voi da seminyei tale toate yinuturile acestea;

wi toate neamurile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn sqmknya ta, ca rqsplatq
5pentrucq Avraam a ascultat de porunca Mea, wi a pqzit ce i-am cerut, a pqzit poruncile

Mele, orknduirile Mele, wi legile Mele.‘‘
6Astfel Isaac a rqmas la Gherar.
7Cknd ki puneau oamenii locului aceluia kntrebqri cu privire la nevasta lui, el zicea: ,,Este

sora mea.‘‘ Cqci ki era fricq sq spunq cq este nevastq-sa, ca sq nu -l omoare oamenii
locului aceluia, fiindcq Rebeca era frumoasq la chip.
8Fiindcq wederea lui acolo se lungise, s‘a kntkmplat cq Abimelec, kmpqratul Filistenilor,

uitkndu-se pe fereastrq, a vqzut pe Isaac juckndu-se cu nevastq-sa Rebeca.
9Abimelec a trimes sq cheme pe Isaac, wi i -a zis: ,,Nu mai kncape kndoialq cq e nevastq-

ta. Cum ai putut zice: ,,E soru-mea?‘‘ Isaac i -a rqspuns: ,,Am zis awa, ca sq nu mor din
pricina ei.‘‘
10Wi Abimelec a zis: ,,Ce ne-ai fqcut? Ce uwor s‘ar fi putut ca vreunul din norod sq se

culce cu nevastq-ta, wi ne-ai fi fqcut vinovayi.‘‘
11Atunci Abimelec a dat urmqtoarea poruncq kntregului norod: ,,Cine se va atinge de omul

acesta sau de nevasta lui, va fi omorkt.‘‘
12Isaac a fqcut sqmqnqturi kn yara aceea, wi a strkns rod knsutit kn anul acela; cqci

Domnul l -a binecuvkntat.
13Astfel omul acesta s‘a kmbogqyit, wi a mers kmbogqyindu-se din ce kn ce mai mult, pknq

ce a ajuns foarte bogat.
14Avea cirezi de vite wi turme de oi, wi un mare numqr de robi: de aceea Filistenii kl

pismuiau.
15Toate fkntknile, pe cari le sqpaserq robii tatqlui squ, pe vremea tatqlui squ Avraam,

Filistenii le-au astupat wi le-au umplut cu yqrknq.
16Wi Abimelec a zis lui Isaac: ,,Pleacq dela noi, cqci ai ajuns mult mai puternic deckt noi.‘‘
17Isaac a plecat de acolo wi a tqbqrkt kn valea Gherar, unde s‘a awezat cu locuinya.
18Isaac a sqpat din nou fkntknile de apq, pe cari le sqpaserq robii tatqlui squ Avraam, wi pe

cari le astupaserq Filistenii, dupq moartea lui Avraam; wi le -a pus iarqw aceleawi nume,
pe cari le pusese tatql squ.
19Robii lui Isaac au mai sqpat kn vale, wi au dat acolo peste o fkntknq cu apq de izvor.
20Pqstorii din Gherar s‘au certat knsq cu pqstorii lui Isaac, zicknd: ,,Apa este a noastrq.‘‘ Wi

a pus fkntknii numele Esec, pentrucq se certaserq cu el.
21Apoi au sqpat o altq fkntknq, pentru care iar au fqcut gklceavq, de aceea a numit -o

Sitna.
22Pe urmq s‘a mutat de acolo, wi a sqpat o altq fkntknq, pentru care nu s‘au mai certat; wi

a numit -o Rehobot; ,,cqci‘‘, a zis el, ,,Domnul ne -a fqcut loc larg, ca sq ne putem kntinde
kn yarq.‘‘
23De acolo s‘a suit la Beer-Weba.
24Domnul i S‘a arqtat chiar kn noaptea aceea, wi i -a zis: ,,Eu sknt Dumnezeul tatqlui tqu

Avraam; nu te teme, cqci Eu sknt cu tine; te voi binecuvknta, wi kyi voi knmulyi sqmknya,
din pricina robului Meu Avraam.‘‘
25Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, wi wi -a kntins cortul acolo. Robii

lui Isaac au sqpat acolo o fkntknq.
26Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul squ Ahuzat, wi cu Picol, cqpetenia owtirii
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    30
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

lui.
27Isaac le -a zis: ,,Pentru ce veniyi la mine, voi cari mq urkyi wi m‘ayi izgonit dela voi?‘‘
28Ei au rqspuns: ,,Vedem lqmurit cq Domnul este cu tine. De aceea zicem: ,,Sq fie un

jurqmknt kntre noi, kntre noi wi tine, wi sq facem un legqmknt cu tine!
29Anume, jurq cq nu ne vei face nici un rqu, dupq cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci yi-

am fqcut numai bine, wi te-am lqsat sq pleci kn pace. Tu acum ewti binecuvkntat de
Domnul.‘‘
30Isaac le -a dat un ospqy, wi au mkncat wi au bqut.
31S‘au sculat dis de dimineayq, wi s‘au legat unul cu altul printr‘un jurqmknt. Isaac i -a lqsat

apoi sq plece, wi ei l-au pqrqsit kn pace.
32In aceeaw zi, niwte robi ai lui Isaac au venit sq -i vorbeascq de fkntkna pe care o sqpau,

wi i-au zis: ,,Am dat de apq!‘‘
33Wi el a numit -o Wiba. De aceea s‘a pus cetqyii numele Beer-Weba pknq kn ziua de azi.
34La vkrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, wi pe

Basmat, fata Hetitului Elon.
35Ele au fost o pricinq de mare amqrqciune pentru Isaac wi Rebeca.


27 Isaac kmbqtrknise, wi ochii ki slqbiserq, awa cq nu mai vedea. Atunci a chemat pe
Esau, fiul lui cel mai mare, wi i -a zis: ,,Fiule!‘‘ ,,Iatq-mq,‘‘ i -a rqspuns el.
2Isaac a zis: ,,Iacq am kmbqtrknit, wi nu wtiu ziua moryii mele.
3Acum dar, te rog, ia-yi armele, tolba wi arcul, du-te la ckmp, wi adu-mi vknat.
4Fq-mi o mkncare, cum kmi place mie, wi adu-mi s‘o mqnknc, ca sq te binecuvinteze

sufletul meu knainte de a muri.‘‘
5Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului squ Esau. Wi Esau s‘a dus la ckmp, ca sq prindq

vknatul wi sq -l aducq.
6Apoi Rebeca a zis fiului squ Iacov: ,,Iatq, am auzit pe tatql tqu vorbind astfel fratelui tqu

Esau:
7,,Adu-mi vknat, wi fq-mi o mkncare ca sq mqnknc; wi te voi binecuvknta knaintea

Domnului, knainte de moartea mea.‘‘
8Acum, fiule, ascultq sfatul meu, wi fq ce kyi poruncesc.
9Du-te de ia-mi din turmq doi iezi buni, ca sq fac din ei tatqlui tqu o mkncare gustoasq cum

ki place;
10tu ai s‘o duci tatqlui tqu s‘o mqnknce, ca sq te binecuvinteze knainte de moartea lui.‘‘
11Iacov a rqspuns mamei sale: ,,Iatq, fratele meu Esau este pqros, iar eu n‘am pqr deloc.
12Poate cq tatql meu mq va pipqi, wi voi trece drept mincinos knaintea lui, wi, kn loc de

binecuvkntare, voi face sq vinq peste mine blestemul.‘‘
13Mamq-sa i -a zis: ,,Blestemul acesta, fiule, sq cadq peste mine! Ascultq numai sfatul

meu, wi du-te de adu-mi -i.‘‘
14Iacov s‘a dus de i -a luat, wi i -a adus mamei sale, care a fqcut o mkncare, cum ki plqcea

tatqlui squ.
15Kn urmq, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, cari se

gqseau acasq, wi le -a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tknqr.
16I -a acoperit cu pielea iezilor mknile wi gktul, care era fqrq pqr.
17Wi a dat kn mkna fiului squ Iacov mkncarea gustoasq wi pknea, pe cari le pregqtise.
18El a venit la tatql squ, wi a zis: ,,Tatq!‘‘ ,,Iatq-mq‘‘, a zis Isaac. ,,Cine ewti tu, fiule?‘‘
19Iacov a rqspuns tatqlui squ: ,,Eu sknt Esau, fiul tqu cel mai mare; am fqcut ce mi-ai spus.

Scoalq-te, rogu-te, wezi de mqnkncq din vknatul meu, pentru ca sq mq binecuvinteze
sufletul tqu!‘‘
20Isaac a zis fiului squ: ,,Cum, l-ai wi gqsit, fiule?‘‘ Wi Iacov a rqspuns: ,,Domnul,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    31
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Dumnezeul tqu, mi l -a scos knainte.‘‘
21Isaac a zis lui Iacov: ,,Apropie-te dar, sq te pipqi, fiule, ca sq wtiu dacq ewti cu adevqrat

fiul meu Esau, sau nu.‘‘
22Iacov s‘a apropiat de tatql squ Isaac, care l -a pipqit, wi a zis: ,,Glasul este glasul lui

Iacov, dar mknile sknt mknile lui Esau.‘‘
23Nu l -a cunoscut, pentrucq mknile ki erau pqroase, ca mknile fratelui squ Esau; wi l -a

binecuvkntat.
24Isaac a zis: ,,Tu ewti deci fiul meu Esau?‘‘ Wi Iacov a rqspuns: ,,Eu sknt.‘‘
25Isaac a zis: ,,Adu-mi sq mqnknc din vknatul fiului meu, ca sufletul meu sq te

binecuvinteze.‘‘ Iacov i -a adus, wi el a mkncat; i -a adus wi vin, wi a bqut.
26Atunci tatql squ Isaac i -a zis: ,,Apropie-te dar, wi sqrutq-mq, fiule.‘‘
27Iacov s‘a apropiat, wi l -a sqrutat. Isaac a simyit mirosul hainelor lui; apoi l -a

binecuvkntat, wi a zis: ,,Iatq, mirosul fiului meu este ca mirosul unui ckmp, pe care l -a
binecuvkntat Domnul.
28Sq-yi dea Dumnezeu rouq din cer, Wi grqsimea pqmkntului, Grku wi vin din belwug!
29Sq-yi fie supuse noroade, Wi neamuri sq se knchine knaintea ta! Sq fii stqpknul frayilor

tqi, Wi fiii mamei tale sq se knchine knaintea ta! Blestemat sq fie oricine te va blestema, Wi
binecuvkntat sq fie oricine te va binecuvknta.‘‘
30Isaac sfkrwise de binecuvkntat pe Iacov, wi abea plecase Iacov dela tatql squ Isaac, cknd

fratele squ Esau s‘a kntors dela vknqtoare.
31A fqcut wi el o mkncare gustoasq, pe care a adus -o tatqlui squ. Wi a zis tatqlui squ:

,,Tatq, scoalq-te wi mqnkncq din vknatul fiului tqu, pentruca sq mq binecuvinteze sufletul
tqu!‘‘
32Tatql squ Isaac i -a zis: ,,Cine ewti tu?‘‘ Wi el a rqspuns: ,,Eu sknt fiul tqu cel mai mare,

Esau.‘‘
33Isaac s‘a spqimkntat foarte tare, wi a zis: ,,Cine este atunci cel ce a prins vknat, wi mi l -a

adus? Eu am mkncat din toate, knainte de a veni tu, wi l-am binecuvkntat. Deaceea va
rqmknea binecuvkntat.
34Cknd a auzit Esau cuvintele tatqlui squ, a scos mari yipete, pline de amqrqciune, wi a zis

tatqlui squ: ,,Binecuvinteazq-mq wi pe mine, tatq!‘‘
35Isaac a zis: ,,Fratele tqu a venit cu viclewug, wi yi -a luat binecuvkntarea.‘‘
36Esau a zis: ,,Da, nu degeaba i-au pus numele Iacov; cqci m‘a knwelat de douq ori. Mi -a

luat dreptul de kntki nqscut, wi iatq -l acum cq a venit de mi -a luat wi binecuvkntarea!‘‘ Wi
a zis: ,,N-ai pqstrat nici o binecuvkntare pentru mine?‘‘
37Isaac a rqspuns, wi a zis lui Esau: ,,Iatq, l-am fqcut stqpkn peste tine, wi i-am dat ca

slujitori pe toyi frayii lui, l-am knzestrat cu grku wi vin din belwug: ce mai pot face oare
pentru tine, fiule?‘‘
38Esau a zis tatqlui squ: ,,N‘ai deckt aceastq singurq binecuvkntare, tatq? Binecuvinteazq-

mq wi pe mine, tatq!‘‘ Wi Esau a ridicat glasul wi a plkns.
39Tatql squ Isaac a rqspuns, wi i -a zis: ,,Iatq! Locuinya ta va fi lipsitq de grqsimea

pqmkntului Wi de roua cerului, de sus.
40Vei trqi din sabia ta, Wi vei sluji fratelui tqu; Dar cknd te vei rqscula, Vei scutura jugul lui

de pe gktul tqu!‘‘
41Esau a prins urq pe Iacov, din pricina binecuvkntqrii, cu care -l binecuvkntase tatql squ.

Wi Esau zicea kn inima sa: ,,Zilele de bocet pentru tatql meu sknt aproape, wi apoi am sq
ucid pe fratele meu Iacov.‘‘
42Wi au spus Rebecii cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimes atunci de a

chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tknqr, wi i -a zis: ,,Iatq, fratele tqu Esau vrea sq se rqsbune

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    32
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pe tine, omorkndu-te.
43Acum, fiule, ascultq sfatul meu: scoalq-te, fugi la fratele meu Laban kn Haran;
44wi rqmki la el cktqva vreme, pknq se va potoli mknia fratelui tqu,
45pknq va trece dela tine urgia fratelui tqu, wi va uita ce i-ai fqcut. Atunci voi trimete sq te

cheme. Pentru ce sq fiu lipsitq de voi amkndoi kntr‘o zi?‘‘
46Rebeca a zis lui Isaac: ,,M‘am sckrbit de viayq, din pricina fetelor lui Het. Dacq Iacov va

lua o asemenea nevastq, dintre fetele lui Het, dintre fetele yqrii acesteia, la ce-mi mai este
bunq viaya?‘‘
28 Isaac a chemat pe Iacov, l -a binecuvkntat, wi i -a dat porunca aceasta: ,,Sq nu-yi iei
nevastq dintre fetele lui Canaan.
2Scoalq-te, du-te la Padan-Aram, kn casa lui Betuel, tatql mamei tale, wi ia-yi de acolo o

nevastq, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale.
3Dumnezeul cel atotputernic sq te binecuvinteze, sq te facq sq crewti wi sq te knmulyewti,

ca sq ajungi o ceatq de noroade!
4Sq-yi dea binecuvkntarea lui Avraam, yie wi seminyei tale cu tine, ca sq stqpknewti yara

kn care locuiewti ca strqin, wi pe care a dat -o lui Avraam.‘‘
5Wi Isaac a trimes pe Iacov, care s‘a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul,

fratele Rebecii, mama lui Iacov wi a lui Esau.
6Esau a vqzut cq Isaac binecuvkntase pe Iacov, wi -l trimesese la Padan-Aram, ca sq-wi ia

nevastq de acolo, wi cq, binecuvkntkndu -l, ki dqduse porunca aceasta: ,,Sq nu-yi iei
nevastq dintre fetele lui Canaan.‘‘
7A vqzut cq Iacov ascultase de tatql squ wi de mama sa, wi plecase la Padan-Aram.
8Esau a knyeles astfel cq fetele lui Canaan nu -i plqceau tatqlui squ Isaac.
9Wi Esau s‘a dus la Ismael. El a mai luat de nevastq, pe lkngq nevestele pe cari le avea,

pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, wi sora lui Nebaiot.
10Iacov a plecat din Beer-Weba, wi wi -a luat drumul spre Haran.
11A ajuns kntr‘un loc unde a rqmas peste noapte, cqci asfinyise soarele. A luat o piatrq de

acolo, a pus -o cqpqtki, wi s‘a culcat kn locul acela.
12Wi a visat o scarq rezematq de pqmknt, al cqrei vkrf ajungea pknq la cer. Kngerii lui

Dumnezeu se suiau wi se pogorau pe scara aceea.
13Wi Domnul stqtea deasupra ei, wi zicea: ,,Eu sknt Domnul, Dumnezeul tatqlui tqu

Avraam, wi Dumnezeul lui Isaac.‘‘ Pqmkntul pe care ewti culcat, yi -l voi da yie wi seminyei
tale.
14Sqmknya ta va fi ca pulberea pqmkntului; te vei kntinde la apus wi la rqsqrit, la meazq-

noapte wi la meazq-zi; wi toate familiile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn tine wi kn
sqmknya ta.
15Iatq, Eu sknt cu tine; te voi pqzi pretutindeni pe unde vei merge, wi te voi aduce knapoi

kn yara aceasta; cqci nu te voi pqrqsi, pknq nu voi kmplini ce-yi spun.‘‘
16Iacov s‘a trezit din somn, wi a zis: ,,Cu adevqrat, Domnul este kn locul acesta, wi eu

n‘am wtiut.‘‘
17I -a fost fricq, wi a zis: ,,Ckt de knfricowat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu,

aici este poarta cerurilor!‘‘
18Wi Iacov s‘a sculat dis de dimineayq, a luat piatra pe care o pusese cqpqtki, a pus -o ca

stklp de aducere aminte, wi a turnat untdelemn pe vkrful ei.
19A dat locului acestuia numele Betel; dar mai knainte cetatea se chema Luz.
20Iacov a fqcut o juruinyq, wi a zis: ,,Dacq va fi Dumnezeu cu mine wi mq va pqzi kn timpul

cqlqtoriei pe care o fac, dacq-mi va da pkne sq mqnknc wi haine sq mq kmbrac,
21wi dacq mq voi kntoarce kn pace kn casa tatqlui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    33
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

meu;
22piatra aceasta, pe care am pus -o ca stklp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu,

wi Kyi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.‘‘
29 Iacov a pornit la drum, wi s‘a dus kn yara celor ce locuiesc la Rqsqrit.
2S‘a uitat knainte, wi iatq cq pe ckmp era o fkntknq; wi lkngq ea erau trei turme de oi, cari
se odihneau; cqci la fkntkna aceasta obicinuiau ciobanii sq-wi adape turmele. Wi piatra de
pe gura fkntknii era mare.
3Toate turmele se strkngeau acolo; ciobanii prqvqleau piatra de pe gura fkntknii, adqpau

turmele, wi apoi puneau piatra iarqw la loc pe gura fkntknii.
4Iacov a zis pqstorilor: ,,Frayilor, de unde sknteyi?‘‘ ,,Din Haran,‘‘ au rqspuns ei.
5El le -a zis: ,,Cunoawteyi pe Laban, fiul lui Nahor?‘‘ ,,Kl cunoawtem,‘‘ i-au rqspuns ei.
6El le -a zis: ,,Este sqnqtos?‘‘ ,,Sqnqtos‘‘, au rqspuns ei. Wi tocmai atunci venea Rahela,

fata lui, cu oile.
7El a zis: ,,Iatq, soarele este kncq sus, wi -i prea devreme ca sq strkngeyi vitele: adqpayi

oile, apoi duceyi-vq wi pawteyi-le iarqw.‘‘
8Ei au rqspuns: ,,Nu putem, pknq nu se vor strknge toate turmele; atunci se prqvqlewte

piatra de pe gura fkntknii, wi vom adqpa oile.‘‘
9Pe cknd le vorbea el kncq, vine Rahela cu oile tatqlui squ; cqci ea le pqzea.
10Cknd a vqzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, wi turma lui Laban,

fratele mamei sale, s‘a apropiat, a prqvqlit piatra de pe gura fkntknii, wi a adqpat turma lui
Laban, fratele mamei sale.
11Apoi Iacov a sqrutat pe Rahela, wi a knceput sq plkngq tare.
12Iacov a spus Rahelei cq este rudq cu tatql ei, cq este fiul Rebecii. Wi ea a dat fuga de a

spus tatqlui squ.
13Cum a auzit Laban de Iacov, fiul sorei sale, i -a alergat knainte, l -a kmbrqyiwat, l -a

sqrutat, wi l -a adus kn casq. Iacov a istorisit lui Laban toate cele kntkmplate.
14Wi Laban i -a zis: ,,Cu adevqrat, tu ewti os din oasele mele, wi carne din carnea mea!‘‘

Iacov a stat la Laban o lunq.
15Apoi Laban a zis lui Iacov: ,,Fiindcq ewti rudq cu mine, sq-mi slujewti oare degeaba?

Spune-mi ce simbrie vrei?‘‘
16Laban knsq avea douq fete: cea mai mare se numea Lea, wi cea mai micq Rahela.
17Lea avea ochii slabi; dar Rahela era frumoasq la staturq wi mkndrq la fayq.
18Iacov iubea pe Rahela, wi a zis: ,,Kyi voi sluji wapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai

micq.‘‘
19Wi Laban a rqspuns: ,,Mai bine sq yi -o dau yie, deckt s‘o dau altuia. Rqmki la mine!‘‘
20Astfel Iacov a slujit wapte ani pentru Rahela; wi anii acewtia i s‘au pqrut ca vreo ckteva

zile, pentrucq o iubea.
21Kn urmq Iacov a zis lui Laban: ,,Dq-mi nevasta, cqci mi s -a kmplinit sorocul, ca sq intru

la ea.‘‘
22Laban a adunat pe toyi oamenii locului wi a fqcut un ospqy.
23Seara, a luat pe fiicq-sa Lea, wi a adus -o la Iacov, care s -a culcat cu ea.
24Wi Laban a dat ca roabq fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.
25A doua zi dimineayq, iatq cq era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ,,Ce mi-ai fqcut? Nu yi-

am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m‘ai knwelat?‘‘
26Laban a rqspuns: ,,Kn locul acesta nu -i obicei sq se dea cea mai tknqrq knaintea celei

mai mari.
27Isprqvewte sqptqmkna cu aceasta, wi-yi vom da wi pe cealaltq pentru slujba, pe care o

vei mai face la mine alyi wapte ani.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   34
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

28 Iacov a fqcut awa, wi a isprqvit sqptqmkna cu Lea; apoi Laban i -a dat de nevastq pe
fiicq-sa Rahela.
29Wi Laban a dat ca roabq fetei sale Rahela, pe roaba sa Bilha.
30Iacov a intrat wi la Rahela, pe care o iubea mai mult deckt pe Lea; wi a mai slujit la

Laban alyi wapte ani.
31Domnul a vqzut cq Lea nu era iubitq; wi a fqcut -o sq aibq copii, pe cknd Rahela era

stearpq.
32Lea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Ruben (Vedeyi

fiu); ,,cqci‘‘, a zis ea, ,,Domnul a vqzut mkhnirea mea, wi acum bqrbatul meu are sq mq
iubeascq negrewit.‘‘
33A rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu; wi a zis: ,,Domnul a auzit cq nu eram

iubitq, wi mi -a dat wi pe acesta.‘‘ De aceea, i -a pus numele Simeon (Ascultare).
34Iar a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu; wi a zis: ,,De data aceasta, bqrbatul meu se

va alipi de mine, cqci i-am nqscut trei fii.‘‘ De aceea i -a pus numele Levi (Alipire).
35A rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu; wi a zis: ,,De data aceasta, voi lquda pe

Domnul.‘‘ Deaceea i -a pus numele Iuda (Lqudat fie Domnul). Wi a kncetat sq mai nascq.
30 Cknd a vqzut Rahela cq nu face copii lui Iacov, a pismuit pe soru-sa, wi a zis lui Iacov:
,,Dq-mi copii, ori mor!‘‘
2Iacov s‘a mkniat pe Rahela, wi a zis: ,,Sknt eu oare kn locul lui Dumnezeu, care te -a oprit

sq ai copii?‘‘
3Ea a zis: ,,Iatq roaba mea Bilha; culcq-te cu ea, ca sq nascq pe genunchii mei, wi sq am

wi eu copii prin ea.‘‘
4Wi i -a dat de nevastq pe roaba ei Bilha; wi Iacov s‘a culcat cu ea.
5Bilha a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov un fiu.
6Rahela a zis: ,,Mi -a fqcut Dumnezeu dreptate, wi mi -a auzit glasul, wi mi -a dqruit un fiu.‘‘

De aceea i -a pus numele Dan (A judecat).
7Bilha, roaba Rahelii, a rqmas iar knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov un al doilea fiu.
8Rahela a zis: ,,Am luptat cu Dumnezeu kmpotriva sorei mele, wi am biruit.‘‘ Deaceea i -a

pus numele Neftali (Luptele lui Dumnezeu).
9Cknd a vqzut Lea cq nu mai nawte, a luat pe roaba sa Zilpa, wi a dat -o lui Iacov de

nevastq.
10Zilpa, roaba Leii, a nqscut lui Iacov un fiu.
11,,Cu noroc!‘‘ a zis Lea. De aceea i -a pus numele Gad (Noroc).
12Zilpa, roaba Leii, a nqscut un al doilea fiu lui Iacov.
13,,Ce fericitq sknt!‘‘ a zis Lea; ,,cqci femeile mq vor numi fericitq.‘ De aceea i -a pus

numele Awer (Fericit).
14Ruben a iewit odatq afarq, pe vremea seceratului grkului, wi a gqsit mandragore pe

ckmp. Le -a adus mamei sale Lea. Atunci Rahela a zis Leii: ,,Dq-mi, te rog, din
mandragorele fiului tqu.‘‘
15Ea i -a rqspuns: ,,Nu-yi ajunge cq mi-ai luat bqrbatul, de vrei sq iei wi mandragorele fiului

meu?‘‘ Wi Rahela a zis: ,,Ei bine! poate sq se culce cu tine kn noaptea aceasta, pentru
mandragorele fiului tqu.‘‘
16Seara, pe cknd se kntorcea Iacov dela ckmp, Lea i -a iewit knainte, wi a zis: ,,La mine ai

sq vii, cqci te-am cumpqrat cu mandragorele fiului meu.‘‘ Wi kn noaptea aceea s‘a culcat
cu ea.
17Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut lui Iacov al cincilea

fiu.
18Lea a zis: ,,M‘a rqsplqtit Dumnezeu, pentrucq am dat bqrbatului meu pe roaba mea.‘‘ De            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    35
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

aceea i -a pus numele Isahar (Rqsplqtire).
19Lea a rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a nqscut un al waselea fiu lui Iacov.
20Lea a zis: ,,Frumos dar mi -a dat Dumnezeu! De data aceasta, bqrbatul meu va locui cu

mine, cqci i-am nqscut wase fii.‘‘ Deaceea i -a pus numele Zabulon (Locuinyq).
21Kn urmq, a nqscut o fatq, cqreia i -a pus numele Dina (Judecatq).
22Dumnezeu Wi -a adus aminte de Rahela, a ascultat -o, wi a fqcut -o sq aibq copii.
23Ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu; wi a zis: ,,Mi -a luat Dumnezeu ocara!‘‘
24Wi i -a pus numele Iosif (Adaos), zicknd: ,,Domnul sq-mi mai adauge un fiu!‘‘
25Dupq ce a nqscut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: ,,Lasq-mq sq plec, ca sq mq duc

acasq, kn yara mea.
26Dq-mi nevestele wi copiii, pentru cari yi-am slujit, wi voi pleca; fiindcq wtii ce slujbq yi-am

fqcut.‘‘
27Laban i -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, mai zqbovewte; vqd bine cq

Domnul m‘a binecuvkntat din pricina ta;
28hotqrqwte-mi simbria ta, wi yi -o voi da.‘‘
29Iacov i -a rqspuns: ,,Wtii cum yi-am slujit, wi cum yi-au propqwit vitele cu mine;
30cqci puyinul pe care -l aveai knainte de venirea mea, a crescut mult, wi Domnul te -a

binecuvkntat ori kncotro am mers eu. Acum, cknd am sq muncesc wi pentru casa mea?‘‘
31Laban a zis: ,,Ce sq-yi dau?‘‘ Wi Iacov a rqspuns: ,,Sq nu-mi dai nimic. Dacq te knvoiewti

cu ce-yi voi spune, kyi voi pawte turma wi mai departe, wi o voi pqzi.
32Azi am sq trec prin toatq turma ta; am sq pun deoparte din oi orice miel sein wi pestriy wi

orice miel negru, wi din capre tot ce este pestriy wi sein. Aceasta sq fie simbria mea.
33Iatq cum se va dovedi cinstea mea: deacum kncolo, cknd ai sq vii sq-mi vezi simbria, tot

ce nu va fi sein wi pestriy kntre capre wi negru kntre miei, wi se va gqsi la mine, sq fie
socotit ca furat.‘‘
34Laban a zis: ,,Bine! fie awa cum ai zis.‘‘
35Kn aceeaw zi, a pus deoparte yapii bqlyayi wi pestriyi, toate caprele seine wi pestriye,

toate cele ce aveau alb pe ele, wi toyi mieii cari erau negri. Le -a dat kn mknile fiilor sqi.
36Apoi a pus o depqrtare de trei zile de drum kntre el wi Iacov; wi Iacov pqwtea celelalte oi

ale lui Laban.
37Iacov a luat nuiele verzi de plop, de migdal wi de platan; a despoiat de pe ele fqwii de

coajq, wi a fqcut sq se vadq albeaya care era pe nuiele.
38Apoi a pus nuielele, pe cari le despoiase de coajq kn jgheaburi, kn adqpqtori, subt ochii

oilor cari veneau sq bea, ca atunci cknd vor veni sq bea, sq zqmisleascq.
39Oile zqmisleau uitkndu-se la nuiele, wi fqceu miei bqlyayi, seini wi pestriyi.
40Iacov despqryea mieii acewtia, wi abqtea feyele oilor din turma lui Laban cqtre cele seine

wi bqlyate. Wi -a fqcut astfel turme deosebite, pe cari nu le -a kmpreunat cu turma lui
Laban.
41Orideckteori se knferbkntau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele kn jghiaburi, subt

ochii oilor, ca ele sq zqmisleascq uitkndu-se la nuiele.
42Cknd oile erau slabe, nu punea nuielele; awa cq cele slabe erau pentru Laban, iar cele

tari pentru Iacov.
43Omul acela s‘a kmbogqyit astfel din ce kn ce mai mult; a avut multe turme, robi wi roabe,

cqmile wi mqgari.
31 Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, cari ziceau: ,,Iacov a luat tot ce era al tatqlui
nostru, wi cu averea tatqlui nostru wi -a agonisit el toatq bogqyia aceasta.‘‘
2Iacov s‘a uitat wi la faya lui Laban; wi iatq cq ea nu mai era ca knainte.
3Atunci Domnul a zis lui Iacov: ,,Kntoarce-te kn yara pqrinyilor tqi wi kn locul tqu de            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      36
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nawtere; wi Eu voi fi cu tine.‘‘
4Iacov a trimes de a chemat pe Rahela wi pe Lea, la ckmp la turma lui.
5El le -a zis: ,,Dupq faya tatqlui vostru, vqd bine cq el nu mai este ca knainte; dar

Dumnezeul tatqlui meu a fost cu mine.
6Voi knwivq wtiyi cq am slujit tatqlui vostru cu toatq puterea mea.
7Wi tatql vostru m‘a knwelat: de zece ori mi -a schimbat simbria; dar Dumnezeu nu i -a

kngqduit sq mq pqgubeascq.
8Ci cknd zicea el: ,,Mieii pestriyi sq fie simbria ta,‘‘ toate oile fqceau miei pestriyi. Wi cknd

zicea: ,,Mieii bqlyayi sq fie simbria ta,‘‘ toate oile fqceau miei bqlyayi.
9Dumnezeu a luat astfel toatq turma tatqlui vostru, wi mi -a dat -o mie.
10Pe vremea cknd se knferbkntau oile, eu am ridicat ochii, wi am vqzut kn vis cq yapii wi

berbecii cari sqreau pe capre wi pe oi, erau bqlyayi, pestriyi wi seini.
11Wi Kngerul lui Dumnezeu mi -a zis kn vis: ,,Iacove!‘‘ ,,Iatq-mq‘‘, am rqspuns eu.
12El a zis: ,,Ridicq ochii, wi privewte: toyi yapii wi berbecii, cari sar pe capre wi pe oi, sknt

bqlyayi, pestriyi wi seini; cqci am vqzut tot ce yi -a fqcut Laban.
13Eu sknt Dumnezeul din Betel, unde ai uns un stklp de aducere aminte, unde Mi-ai fqcut o

juruinyq. Acum, scoalq-te, iewi din yara aceasta, wi kntoarce-te kn yara ta de nawtere.‘‘
14Rahela wi Lea au rqspuns, wi i-au zis: ,,Mai avem noi oare parte wi mowtenire kn casa

tatqlui nostru?
15Nu skntem noi oare privite de el ca niwte strqine, fiindcq ne -a vkndut, wi ne -a mkncat wi

banii?
16Toatq bogqyia, pe care a luat -o Dumnezeu dela tatql nostru, este a noastrq, wi a copiilor

nowtri. Fq acum tot ce yi -a spus Dumnezeu.‘‘
17Iacov s‘a sculat, wi a pus pe copiii wi nevestele sale cqlqri pe cqmile.
18Wi -a luat toatq turma wi toate averile pe cari le avea: turma, pe care o agonisise kn

Padan-Aram; wi a plecat la tatql squ Isaac, kn yara Canaan.
19Pe cknd Laban se dusese sq-wi tundq oile, Rahela a furat idolii tatqlui squ;
20wi Iacov a knwelat pe Laban, Arameul, cqci nu l -a knwtiinyat de fuga sa.
21A fugit astfel cu tot ce avea; s‘a sculat, a trecut Rkul (Eufrat), wi s -a kndreptat spre

muntele Galaad.
22A treia zi, au dat de veste lui Laban cq Iacov a fugit.
23Laban a luat cu el pe frayii sqi, l -a urmqrit cale de wapte zile, wi l -a ajuns la muntele

Galaad.
24Dar Dumnezeu S -a arqtat noaptea kn vis lui Laban, Arameul, wi i -a zis: ,,Ferewte-te sq

spui o vorbq rea lui Iacov!‘‘
25Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov kwi kntinsese cortul pe munte; Laban wi -a kntins wi el

cortul cu frayii lui, pe muntele Galaad.
26Atunci Laban a zis lui Iacov: ,,Ce-ai fqcut? Pentruce m‘ai knwelat, wi mi-ai luat fetele ca

pe niwte roabe luate cu sabia?
27Pentruce ai fugit pe ascuns, m‘ai knwelat, wi nu mi-ai dat de wtire? Te-aw fi lqsat sq pleci

kn mijlocul veseliei wi al ckntecelor, kn sunet de timpane wi alqutq.
28Nu mi-ai kngqduit nici mqcar sq-mi sqrut nepoyii wi fetele! Ca un nebun ai lucrat.
29Mkna mea este destul de tare ca sq vq fac rqu; dar Dumnezeul tatqlui vostru mi -a zis kn

noaptea trecutq: ,,Ferewte-te sq spui o vorbq rea lui Iacov!‘‘
30Dar acum, odatq ce ai plecat, pentrucq te topewti de dor dupq casa tatqlui tqu, de ce mi-

ai furat dumnezeii mei?‘‘
31Drept rqspuns, Iacov a zis lui Laban: ,,Am fugit, fiindcq mi-era fricq, gkndindu-mq cq

poate kmi vei lua knapoi fetele tale.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    37
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

32Dar sq piarq acela la care kyi vei gqsi dumnezeii tqi! Kn faya frayilor nowtri, cerceteazq
wi vezi ce -i la mine din ale tale, wi ia-yi -l.‘‘ Iacov nu wtia cq Rahela ki furase.
33Laban a intrat kn cortul lui Iacov, kn cortul Leii, kn cortul celor douq roabe, wi n‘a gqsit

nimic. A iewit din cortul Leii, wi a intrat kn cortul Rahelii.
34Rahela luase idolii, ki pusese subt samarul cqmilei, wi wezuse deasupra. Laban a

scotocit tot cortul, dar n‘a gqsit nimic.
35Ea a zis tatqlui squ: ,,Domnul meu, sq nu te superi dacq nu mq pot scula knaintea ta;

cqci mi -a venit rknduiala femeilor.‘‘ A cqutat peste tot, dar n‘a gqsit idolii.
36Iacov s‘a mkniat, wi a certat pe Laban. A luat din nou cuvkntul, wi i -a zis: ,,Care este

nelegiuirea mea wi care este pqcatul meu, de mq urmqrewti cu atkta knverwunare?
37Mi-ai scormonit toate lucrurile, wi ce ai gqsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici

knaintea frayilor mei wi frayilor tqi, ca sq judece ei kntre noi amkndoi!
38Iatq, am stat la tine douq zeci de ani; oile wi caprele nu yi s‘au stqrpit, wi n‘am mkncat

berbeci din turma ta.
39Nu yi-am adus acasq vite sfqwiate de fiare: eu knsumi te-am despqgubit pentru ele; kmi

cereai knapoi ce mi se fura ziua, sau ce mi se fura noaptea.
40Ziua mq topeam de cqldurq, iar noaptea mq prqpqdeam de frig, wi-mi fugea somnul de

pe ochi.
41Iatq, douqzeci de ani am stat kn casa ta, yi-am slujit patrusprezece ani pentru cele douq

fete ale tale, wi wase ani pentru turma ta, wi de zece ori mi-ai schimbat simbria.
42Dacq n‘aw fi avut cu mine pe Dumnezeul tatqlui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe

Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mkinile goale. Dar Dumnezeu a
vqzut suferinya mea wi osteneala mkinilor mele, wi ieri noapte a rostit judecata.‘‘
43Drept rqspuns, Laban a zis lui Iacov: ,,Fiicele acestea sknt fiicele mele, copiii acewtia

sknt copiii mei, turma aceasta este turma mea, wi tot ce vezi este al meu. Wi ce pot face
eu azi pentru fiicele mele, sau pentru copiii lor, pe cari i-au nqscut?
44Vino, sq facem amkndoi un legqmknt, wi legqmkntul acesta sq slujeascq de mqrturie

kntre mine wi tine!‘‘
45Iacov a luat o piatrq, wi a pus -o ca stklp de aducere aminte.
46Iacov a zis frayilor sqi: ,,Strkngeyi pietre.‘‘ Ei au strkns petre, wi au fqcut o movilq; wi au

mkncat acolo pe movilq.
47Laban a numit -o Iegar-Sahaduta (Movila mqrturiei), wi Iacov a numit -o Galed (Movila

mqrturiei).
48Laban a zis: ,,Movila aceasta sq slujeascq azi de mqrturie kntre mine wi tine!‘‘ Deaceea i-

au pus numele Galed.
49Se mai numewte wi Miypa (Veghiere), pentrucq Laban a zis: ,,Domnul sq vegheze

asupra mea wi asupra ta, cknd ne vom pierde din vedere unul pe altul.
50Dacq vei asupri pe fetele mele, wi dacq vei mai lua wi alte neveste afarq de fetele mele,

ia bine seama cq nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor kntre mine wi tine.‘‘
51Laban a zis lui Iacov: ,,Iatq movila aceasta, wi iatq stklpul acesta, pe care l-am ridicat

kntre mine wi tine.
52Movila aceasta sq fie martorq wi stklpul acesta sq fie martor cq nici eu nu voi trece la tine

peste movila aceasta, wi nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta wi peste stklpul
acesta, ca sq ne facem rqu.
53Dumnezeul lui Avraam wi al lui Nahor, Dumnezeul tatqlui lor sq judece kntre noi.‘‘ Iacov a

jurat pe Acela de care se temea Isaac.
54Iacov a adus o jertfq pe munte, wi a poftit pe frayii lui sq mqnknce; ei au mkncat, wi au

rqmas toatq noaptea pe munte.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    38
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

 Laban s‘a sculat disdedimineayq, wi -a sqrutat nepoyii wi fetele, wi i -a binecuvkntat. Apoi
55

a plecat wi s‘a kntors la locuinya lui.
32 Iacov wi -a vqzut de drum; wi l-au kntklnit kngerii lui Dumnezeu.
2Cknd i -a vqzut, Iacov a zis: ,,Aceasta este tabqra lui Dumnezeu!‘‘ De aceea a pus locului
aceluia numele Mahanaim (Tabqrq kndoitq).
3Iacov a trimes knainte niwte soli la fratele squ Esau, kn yara Seir, kn yinutul lui Edom.
4El le -a dat porunca urmqtoare: ,,Iatq ce sq spuneyi domnului meu Esau: ,,Awa vorbewte

robul tqu Iacov: ,,Am locuit la Laban, wi am rqmas la el pknq acum;
5am boi, mqgari, oi, robi wi roabe, wi trimet sq dea de wtire lucrul acesta domnului meu, ca

sq capqt trecere knaintea ta.‘‘
6Solii s‘au kntors knapoi la Iacov, wi au zis: ,,Ne-am dus la fratele tqu Esau; wi el vine

knaintea ta, cu patru sute de oameni.‘‘
7Iacov s‘a spqimkntat foarte mult, wi l -a apucat groaza. A kmpqryit kn douq tabere oamenii

pe cari -i avea cu el, oile, boii wi cqmilele,
8wi a zis: ,,Dacq vine Esau kmpotriva uneia din tabere wi o bate, tabqra care va rqmknea,

va putea sq scape.‘‘
9Iacov a zis: ,,Dumnezeul tatqlui meu Avraam, Dumnezeul tatqlui meu Isaac! Tu Doamne,

care mi-ai zis: ,,Kntoarce-te kn yara ta wi kn locul tqu de nawtere, wi voi kngriji ca sq-yi
meargq bine!
10Eu sknt prea mic pentru toate kndurqrile wi pentru toatq credinciowia, pe care ai arqtat -o

fayq de robul Tqu; cqci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu, wi iatq cq acum
fac douq tabere.
11Izbqvewte-mq, Te rog, din mkna fratelui meu, din mkna lui Esau! Cqci mq tem de el, ca

sq nu vinq wi sq mq loveascq, pe mine, pe mame wi pe copii.
12Wi Tu ai zis: ,,Eu voi kngriji ca sq-yi meargq bine, wi-yi voi face sqmknya ca nisipul mqrii,

care, de mult ce este, nu se poate numqra.‘‘
13Iacov a petrecut noaptea kn locul acela. A luat din ce mai avea cu el, wi a pus de -o

parte, ca dar pentru fratele squ Esau:
14douq sute de capre wi douqzeci de yapi, douq sute de oi wi douq zeci de berbeci,
15treizeci de cqmile alqptqtoare cu mknjii lor, patruzeci de vaci wi zece tauri, douqzeci de

mqgqriye wi zece mqgqruwi.
16Le -a dat robilor sqi, turmq cu turmq deosebit, wi a poruncit robilor sqi: ,,Treceyi knaintea

mea, wi lqsayi o depqrtare kntre fiecare turmq.‘‘
17A dat celui dintki porunca urmqtoare: ,,Cknd te va kntklni fratele meu Esau, wi te va

kntreba: ,,Al cui ewti? Unde te duci? Wi a cui este turma aceasta dinaintea ta?‘‘
18sq rqspunzi: ,,A robului tqu Iacov; ea este un dar, trimes domnului meu Esau; wi el knsuw

vine kn urma noastrq.‘‘
19A dat aceeaw poruncq celui de al doilea, celui de al treilea, wi tuturor celor ce mknau

turmele: ,,Awa sq vorbiyi domnului meu Esau, cknd kl veyi kntklni.
20Sq spuneyi: ,,Iatq, robul tqu Iacov vine wi el dupq noi.‘‘ Cqci kwi zicea el: ,,Kl voi potoli cu

darul acesta, care merge knaintea mea; kn urmq kl voi vedea fayq kn fayq, wi poate cq mq
va primi cu bunqvoinyq.‘‘
21Astfel darul a trecut knainte, iar el a rqmas kn tabqrq kn noaptea aceea.
22Tot kn noaptea aceea s‘a sculat, a luat pe cele douq neveste ale lui, pe cele douq roabe,

wi pe cei unsprezece copii ai lui, wi a trecut vadul Iabocului.
23I -a luat, i -a trecut pkrkul, wi a trecut tot ce avea.
24Iacov knsq a rqmas singur. Atunci un om s‘a luptat cu el pknq kn revqrsatul zorilor.
25Vqzknd cq nu -l poate birui, omul acesta l -a lovit la kncheietura coapsei, awa cq i s‘a            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    39
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

scrkntit kncheietura coapsei lui Iacov, pe cknd se lupta cu el.
26Omul acela a zis: ,,Lasq-mq sq plec, cqci se revarsq zorile.‘‘ Dar Iacov a rqspuns: ,,Nu Te

voi lqsa sq pleci pknq nu mq vei binecuvknta.‘‘
27Omul acela i -a zis: ,,Cum kyi este numele?‘‘ ,,Iacov,‘‘ a rqspuns el.
28Apoi a zis: ,,Numele tqu nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Celce luptq cu

Dumnezeu); cqci ai luptat cu Dumnezeu wi cu oameni, wi ai fost biruitor.‘‘
29Iacov l -a kntrebat: ,,Spune-mi, Te rog, numele Tqu.‘‘ El a rqspuns: ,,Pentru ce Kmi ceri

numele?‘‘ Wi l -a binecuvkntat acolo.
30Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faya lui Dumnezeu); ,,cqci‘‘, a zis el, ,,am

vqzut pe Dumnezeu fayq kn fayq, wi totuw am scqpat cu viayq.‘‘
31Rqsqrea soarele cknd a trecut pe lkngq Peniel. Knsq Iacov wchiopqta din coapsq.
32Iatq de ce, pknq kn ziua de azi, Israeliyii nu mqnkncq vkna de la kncheietura coapsei;

cqci Dumnezeu a lovit pe Iacov la kncheietura coapsei kn vknq.
33 Iacov a ridicat ochii, wi s‘a uitat; wi iatq cq Esau venea cu patru sute de oameni.
Atunci a kmpqryit copiii kntre Lea, Rahela, wi cele douq roabe.
2A pus kn frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei, wi la urmq pe Rahela cu

Iosif.
3El knsuw a trecut knaintea lor; wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt de wapte ori, pknq ce s‘a

apropiat de tot de fratele squ.
4Esau a alergat knaintea lui; l -a kmbrqyiwat, i s‘a aruncat pe grumaz, wi l -a sqrutat. Wi au

plkns.
5Esau, ridicknd ochii, a vqzut femeile wi copiii, wi a zis: ,,Cine sknt aceia?‘‘ Wi Iacov a

rqspuns: ,,Sknt copiii, pe cari i -a dat Dumnezeu robului tqu.‘‘
6Roabele s‘au apropiat, cu copiii lor, wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt;
7Lea wi copiii ei deasemenea s‘au apropiat, wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt; kn urmq

s‘au apropiat Iosif wi Rahela wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt.
8Esau a zis: ,,Ce ai de gknd sq faci cu toatq tabqra aceea pe care am kntklnit -o?‘‘ Wi

Iacov a rqspuns: ,,Voiesc sq capqt trecere cu ea knaintea domnului meu.‘‘
9Esau a zis: ,,Eu am din belwug, pqstreazq, frate, ce este al tqu.‘‘
10Wi Iacov a rqspuns: ,,Nu; te rog, dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, primewte darul

acesta din mkna mea; cqci m‘am uitat la faya ta cum se uitq cineva la Faya lui Dumnezeu,
wi tu m‘ai primit cu bunqvoinyq.
11Primewte deci darul meu, care yi -a fost adus, fiindcq Dumnezeu m‘a umplut de bunqtqyi,

wi am de toate.‘‘ Astfel a stqruit de el, wi Esau a primit.
12Esau a zis: ,,Haidem sq plecqm wi sq pornim la drum; eu voi merge knaintea ta.‘‘
13Iacov i -a rqspuns: ,,Domnul meu vede cq copiii sknt micwori, wi am oi wi vaci fqtate;

dacq le-am sili la drum o singurq zi, toatq turma va pieri.
14Domnul meu s‘o ia knaintea robului squ; wi eu voi veni kncet pe urmq, la pas cu turma,

care va merge knaintea mea, wi la pas cu copiii, pknq voi ajunge la domnul meu kn Seir.‘‘
15Esau a zis: ,,Vreau sq las cu tine mqcar o parte din oamenii mei.‘‘ Wi Iacov a rqspuns:

,,Pentruce aceasta? Mi-ajunge sq capqt trecere knaintea ta, domnul meu!‘‘
16Kn aceeaw zi, Esau a luat drumul knapoi la Seir.
17Iacov a plecat mai departe la Sucot. Wi -a zidit o casq, wi a fqcut colibi pentru turme.

Deaceea s‘a dat locului aceluia numele Sucot (Colibi).
18La kntoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine kn cetatea Sihem, kn yara

Canaan, wi a tqbqrkt knaintea cetqyii.
19Partea de ogor, pe care kwi kntinsese cortul, a cumpqrat -o dela fiii lui Hamor, tatql lui

Sihem, cu o sutq de chesita.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   40
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

20Wi acolo, a ridicat un altar, pe care l -a numit El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui
Israel).
34 Dina, fata pe care o nqscuse lui Iacov Lea, a iewit sq vadq pe fetele yqrii.
2Ea a fost zqritq de Sihem, fiul Hevitului Hamor, domnitorul yqrii. El a pus mkna pe ea, s‘a
culcat cu ea wi a necinstit -o.
3S‘a lipit cu toatq inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata, wi a cqutat s‘o liniwteascq.
4Dupq aceea Sihem a zis tatqlui squ Hamor: ,,Ia-mi de nevastq pe fata aceasta!‘‘
5Iacov a aflat cq -i necinstise pe fiicq-sa Dina; wi fiindcq fiii sqi erau cu vitele la pqwune,

Iacov a tqcut pknq la kntoarcerea lor.
6Hamor, tatql lui Sihem, s‘a dus la Iacov ca sq -i vorbeascq.
7Dar cknd s‘au kntors fiii lui Iacov dela pqwune, wi au auzit lucrul acesta, s‘au supqrat wi

s‘au mkniat foarte tare; pentrucq Sihem sqvkrwise o miwelie kn Israel, culckndu-se cu fata
lui Iacov: awa ceva n‘ar fi trebuit sq se facq niciodatq.
8Hamor le -a vorbit astfel: ,,Fiul meu Sihem s‘a lipit cu toatq inima de fata voastrq; vq rog,

dayi -i -o de nevastq,
9wi kncuscriyi-vq cu noi; voi dayi-ne fetele voastre, wi luayi pentru voi pe ale noastre.
10Locuiyi cu noi; yara vq stq knainte, rqmkneyi kn ea, faceyi negoy wi cumpqrayi pqmknturi

kn ea.‘‘
11Sihem a zis tatqlui wi frayilor Dinei: ,,Sq capqt trecere knaintea voastrq, wi vq voi da ce-

mi veyi cere.
12Cereyi-mi o zestre ckt de mare wi ckt de multe daruri, wi voi da tot ce-mi veyi zice; numai

dayi-mi fata de nevastq.‘‘
13Fiii lui Iacov au rqspuns, wi au vorbit cu viclewug lui Sihem wi tatqlui squ Hamor,

pentrucq Sihem necinstise pe sora lor Dina.
14Ei i-au zis: ,,Este un lucru pe care nu -l putem face sq dqm pe sora noastrq unui om

netqiat kmprejur; cqci ar fi o ocarq pentru noi.
15Nu ne vom knvoi la awa ceva deckt dacq vq faceyi wi voi ca noi, wi dacq orice parte

bqrbqteascq dintre voi se va tqia kmprejur.
16Atunci vq vom da pe fetele noastre, wi vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu

voi, wi vom face kmpreunq un singur norod.
17Dar dacq nu voiyi sq ne ascultayi wi sq vq tqiayi kmprejur, ne vom lua fata wi vom pleca.‘‘
18Cuvintele lor au plqcut lui Hamor wi lui Sihem, fiul lui Hamor.
19Tknqrul n‘a pregetat sq facq lucrul acesta, cqci iubea pe fata lui Iacov, wi era cel mai bine

vqzut kn casa tatqlui squ.
20Hamor wi fiul lui Sihem s‘au dus la poarta cetqyii, wi au vorbit astfel oamenilor din

cetatea lor:
21,,Oamenii acewtia au gknduri de pace fayq de noi; sq rqmknq dar kn yarq, wi sq facq

negoy; yara este destul de largq pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor, wi le vom
da de neveste pe fetele noastre.
22Dar oamenii acewtia nu vor voi sq locuiascq kmpreunq cu noi, ca sq alcqtuim un singur

popor, deckt dacq orice parte bqrbqteascq dintre noi se va tqia kmprejur, dupq cum wi ei
knwiwi sknt tqiayi kmprejur.
23Turmele lor, averile lor wi toate vitele lor, vor fi atunci ale noastre. Sq primim numai ce cer

ei, ca sq rqmknq la noi.‘‘
24Toyi ceice treceau pe poarta cetqyii, au ascultat pe Hamor wi pe fiul squ Sihem; wi toyi

bqrbayii au fost tqiayi kmprejur, toyi ceice treceau pe poarta cetqyii.
25A treia zi, pe cknd sufereau ei kncq, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon wi Levi, frayii Dinei, wi-

au luat fiecare sabia, s‘au nqpustit asupra cetqyii, care se credea kn liniwte, wi au ucis pe

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     41
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

toyi bqrbayii.
26Au trecut de asemenea prin ascuyiwul sqbiei pe Hamor wi pe fiul squ Sihem; au ridicat

pe Dina din casa lui Sihem, wi au iewit afarq.
27Fiii lui Iacov s‘au aruncat asupra celor moryi, wi au jqfuit cetatea, pentrucq necinstiserq

pe sora lor.
28Le-au luat oile, boii wi mqgarii, tot ce era kn cetate wi ce era pe ckmp;
29le-au luat ca pradq de rqzboi toate bogqyiile, copiii wi nevestele, wi tot ce se gqsea kn

case.
30Atunci Iacov a zis lui Simeon wi lui Levi: ,,Voi m‘ayi nenorocit, fqckndu-mq urkt locuitorilor

yqrii, Cananiyilor wi Feresiyilor. N‘am supt porunca mea deckt un mic numqr de oameni; ei
se vor strknge kmpotriva mea, mq vor bate, wi voi fi nimicit, eu wi casa mea.‘‘
31Ei au rqspuns: ,,Se cuvenea oare sq se poarte cu sora noastrq cum se poartq cu o

curvq?‘‘
35 Dumnezeu a zis lui Iacov: ,,Scoalq-te, suie-te la Betel, locuiewte acolo, wi ridicq acolo
un altar Dumnezeului, care yi S‘a arqtat cknd fugeai de fratele tqu Esau.‘‘
2Iacov a zis casei lui wi tuturor celor ce erau cu el: ,,Scoateyi dumnezeii strqini cari sknt kn

mijlocul vostru, curqyiyi-vq, wi schimbayi-vq hainele,
3ca sq ne sculqm, wi sq ne suim la Betel; cqci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care

m‘a ascultat kn ziua necazului meu, wi care a fost cu mine kn cqlqtoria, pe care am fqcut
-o.‘‘
4Ei au dat lui Iacov toyi dumnezeii strqini, cari erau kn mknile lor, wi cerceii pe cari -i purtau

kn urechi. Iacov i -a kngropat kn pqmknt supt stejarul de lkngq Sihem.
5Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s‘a rqspkndit peste cetqyile, cari -i knconjurau, awa

cq locuitorii lor n‘au urmqrit pe fiii lui Iacov.
6Iacov wi toyi ceice erau cu el, au ajuns la Luz, adicq Betel, kn yara Canaan.
7A zidit acolo un altar, wi a numit locul acela: ,,El-Betel‘‘ (Dumnezeul Betelului), cqci acolo i

se descoperise Dumnezeu, cknd fugea de fratele squ.
8Debora, doica Rebecii, a murit; wi a fost kngropatq mai jos de Betel, subt stejarul cqruia i

s‘a pus numele: ,,Stejarul jalei.‘‘
9Dumnezeu S‘a arqtat iarqw lui Iacov, dupq kntoarcerea lui din Padan-Aram, wi l -a

binecuvkntat.
10Dumnezeu i -a zis: ,,Numele tqu este Iacov; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tqu

va fi Israel.‘‘ Wi i -a pus numele Israel.
11Dumnezeu i -a zis: ,,Eu sknt Dumnezeul Cel Atotputernic. Crewte wi knmulyewte-te; un

neam wi o mulyime de neamuri se vor nawte din tine, wi chiar kmpqrayi vor iewi din
coapsele tale.
12Yie kyi voi da yara pe care am dat -o lui Avraam wi lui Isaac, wi voi da yara aceasta

seminyei tale dupq tine.‘‘
13Dumnezeu S‘a knqlyat dela el, kn locul unde ki vorbise.
14Wi Iacov a ridicat un stklp de aducere aminte kn locul unde ki vorbise Dumnezeu, un

stklp de piatrq, pe care a adus o jertfq de bquturq, wi a turnat untdelemn.
15Iacov a numit locul unde ki vorbise Dumnezeu, Betel.
16Apoi au plecat din Betel; wi mai era o depqrtare bunicicq pknq la Efrata, cknd Rahelei i-

au venit durerile nawterii. A avut o nawtere grea;
17wi kn timpul durerilor nawterii, moawa i -a zis: ,,Nu te teme, cqci mai ai un fiu!‘‘
18Wi pe cknd kwi dqdea ea sufletul, cqci trqgea sq moarq, i -a pus numele Ben-Oni (Fiul

durerii mele): dar tatql squ l -a numit Beniamin (Fiul dreptei).
19Rahela a murit, wi a fost kngropatq pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    42
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

20Iacov a ridicat un stklp pe mormkntul ei: acesta este stklpul depe mormkntul Rahelei,
care este wi azi.
21Israel a plecat mai departe; wi wi -a kntins cortul dincolo de Migdal-Eder.
22Pe cknd locuia Israel kn yinutul acesta, Ruben s‘a dus wi s‘a culcat cu Bilha, yiitoarea

tatqlui squ. Wi Israel a aflat.
23Fiii Leii: Ruben, kntkiul nqscut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, wi Zabulon. -
24Fiii Rahelii: Iosif wi Beniamin.
25Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan wi Neftali. -
26Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad wi Awer. Acewtia sknt fiii lui Iacov, cari i s‘au nqscut kn Padan-

Aram.
27Iacov a ajuns la tatql squ Isaac, la Mamre la Chiriat-Arba, care este tot una cu Hebronul,

unde locuiserq ca strqini Avraam wi Isaac.
28Zilele vieyii lui Isaac au fost de o sutqoptzeci de ani.
29Isaac wi -a dat duhul wi a murit, wi a fost adqugat la poporul squ, bqtrkn wi sqtul de zile.

Fiii sqi Esau wi Iacov l-au kngropat.
36 Iatq spiya neamului lui Esau, adicq Edom.
2Esau wi -a luat neveste dintre fetele Canaanului pe: Ada, fata Hetitului Elon, pe
Oholibama, fata Anei, fata Hevitului Yibeon,
3wi pe Basmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. -
4Ada a nqscut lui Esau pe Elifaz; Basmat a nqscut pe Reuel;
5wi Oholibama a nqscut pe Ieuw, Iaelam wi Core. Acewtia sknt fiii lui Esau, cari i s‘au

nqscut kn yara Canaan. -
6Esau wi -a luat nevestele, fiii wi fiicele, toatq lumea din casq, turmele, toate vitele, wi toatq

averea pe care wi -o agonisise kn yara Canaan, wi s‘a dus kntr‘o altq yarq, departe de
fratele squ Iacov.
7Cqci bogqyiile lor erau prea mari ca sq poatq locui kmpreunq, wi yinutul kn care locuiau

ca strqini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
8Esau s‘a awezat kn muntele Seir. Esau knseamnq Edom.
9Iatq spiya neamului lui Esau, tatql Edomiyilor, kn muntele Seir.
10Iatq numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei,

nevasta lui Esau. -
11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Yefo, Gaetam wi Chenaz.
12Wi Timna era yiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a nqscut lui Elifaz pe Amalec. Acewtia

sknt fiii Adei, nevasta lui Esau.
13Iatq fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Wama wi Miza. Acewtia sknt fiii Basmatei, nevasta lui

Esau. -
14Iatq fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Yibeon, nevasta lui Esau: Ea a nqscut lui Esau pe

Ieuw, Iaelam wi Core.
15Iatq cqpeteniile seminyiilor iewite din fiii lui Esau. -Iatq fiii lui Elifaz, kntkiul nqscut al lui

Esau: cqpetenia Teman, cqpetenia Omar, cqpetenia Yefo, cqpetenia Chenaz,
16cqpetenia Core, cqpetenia Gaetam, cqpetenia Amalec. Acewtia sknt cqpeteniile iewite

din Elifaz, kn yara Edom. Acewtia sknt fiii Adei. -
17Iatq fiii lui Reuel, fiul lui Esau: cqpetenia Nahat, cqpetenia Zerah, cqpetenia Wama,

cqpetenia Miza. Acewtia sknt cqpeteniile iewite din Reuel, kn yara Edom. Acewtia sknt fiii
Basmatei, nevasta lui Esau.
18Iatq fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: cqpetenia Ieuw, cqpetenia Iaelam, cqpetenia Core.

Acewtia sknt cqpeteniile iewite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
19Acewtia sknt fiii lui Esau, wi acewtia sknt cqpeteniile seminyiilor lor. Esau knseamnq             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     43
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Edom.
20Iatq fiii lui Seir, Horitul, vechii locuitori ai yqrii: Lotan, Wobal, Yibeon, Ana,
21Diwon, Eyer wi Diwan. Acewtia sknt cqpeteniile Horiyilor, fiii lui Seir, kn yara Edom. -
22Fiii lui Lotan au fost: Hori wi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
23Iatq fiii lui Wobal: Alvan, Manahat, Ebal, Wefo wi Onam. -
24Iatq fiii lui Yibeon: Aia wi Ana. Ana acesta a gqsit izvoarele calde kn pustie, cknd pqwtea

mqgarii tatqlui squ Yibeon.
25Iatq fiii lui Ana: Diwon wi Oholibama, fata lui Ana. -
26Iatq fiii lui Diwon: Hemdan, Ewban, Itran wi Cheran. -
27Iatq fiii lui Eyer: Bilhan, Zaavan wi Acan. -
28Iatq fiii lui Diwan: Uy wi Aran.
29Iatq cqpeteniile Horiyilor: cqpetenia Lotan, cqpetenia Wobal, cqpetenia Yibeon, cqpetenia

Ana,
30cqpetenia Diwon, cqpetenia Eyer, cqpetenia Diwan. Acewtia sknt cqpeteniile Horiyilor,

cqpeteniile pe cari le-au avut kn yara lui Seir.
31Iatq kmpqrayii cari au kmpqrqyit kn yara Edom, knainte de a kmpqrqyi un kmpqrat peste

copiii lui Israel. -
32Bela, fiul lui Beor, a kmpqrqyit peste Edom; wi numele cetqyii lui era Dinhaba. -
33Bela a murit; wi kn locul lui a kmpqrqyit Iobab, fiul lui Zerah din Boyra. -
34Iobab a murit; wi kn locul lui, a kmpqrqyit Huwam, din yara Temaniyilor. -
35Huwam a murit; wi, kn locul lui, a kmpqrqyit Hadad, fiul lui Bedad. El a bqtut pe Madian

kn ckmpia Moabului. Numele cetqyii lui era Avit.
36Hadad a murit; wi, kn locul lui, a kmpqrqyit Samla, din Masreca.
37Samla a murit; wi, kn locul lui, a kmpqrqyit Saul, din Rehobot pe Rkul.
38Saul a murit; wi, kn locul lui a kmpqrqyit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; wi, kn locul lui a kmpqrqyit Hadar. Numele cetqyii lui

era Pau; wi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
40Iatq numele cqpeteniilor iewite din Esau, dupq seminyiile lor, dupq yinuturile lor, wi dupq

numele lor: cqpetenia Timna, cqpetenia Alva, cqpetenia Ietet,
41cqpetenia Oholibama, cqpetenia Ela, cqpetenia Pinon,
42cqpetenia Chenaz, cqpetenia Teman, cqpetenia Mibyar,
43cqpetenia Magdiel, cqpetenia Iram. Acewtia sknt cqpeteniile lui Edom, dupq locuinyele

lor, kn yara, pe care o aveau. Acesta este Esau, tatql Edomiyilor.
37 Iacov a locuit kn yara Canaan, unde locuise ca strqin tatql squ.
2Iatq istoria lui Iacov. Iosif, la vkrsta de waptesprezece ani, pqwtea oile cu frayii lui; bqiatul
acesta era cu fiii Bilhei wi cu fiii Zilpei, nevestele tatqlui squ. Wi Iosif spunea tatqlui lor
vorbele lor cele rele.
3Israel iubea pe Iosif mai mult deckt pe toyi ceilalyi fii ai sqi, pentrucq kl nqscuse la

bqtrkneyq; wi i -a fqcut o hainq pestriyq.
4Frayii lui au vqzut cq tatql lor kl iubea mai mult deckt pe ei toyi, wi au knceput sq -l urascq.

Nu puteau sq -i spunq nicio vorbq prieteneascq.
5Iosif a visat un vis, wi l -a istorisit frayilor sqi, cari l-au urkt wi mai mult.
6El le -a zis: ,,Ia ascultayi ce vis am visat!
7Noi eram la legatul snopilor kn mijlocul ckmpului; wi iatq cq snopul meu s‘a ridicat wi a

stqtut kn picioare; iar snopii vowtri l-au knconjurat, wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt
knaintea lui.‘‘
8Frayii lui i-au zis: ,,Doar n‘ai sq kmpqrqyewti tu peste noi? Doar n‘ai sq ne ckrmuiewti tu

pe noi?‘‘ Wi l-au urkt wi mai mult, din pricina visurilor lui wi din pricina cuvintelor lui.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    44
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

9Iosif a mai visat un alt vis, wi l -a istorisit frayilor sqi. El a zis: ,,Am mai visat un vis!
Soarele, luna, wi unsprezece stele se aruncau cu faya la pqmknt knaintea mea.‘‘
10L -a istorisit tatqlui squ wi frayilor sqi. Tatql squ l -a mustrat, wi i -a zis: ,,Ce knseamnq

visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta wi frayii tqi, sq ne
aruncqm cu faya la pqmknt knaintea ta?‘‘
11Frayii sqi au knceput sq -l pismuiascq; dar tatql squ a yinut minte lucrurile acestea.
12Frayii lui Iosif se duseserq la Sihem, ca sq pascq oile tatqlui lor.
13Israel a zis lui Iosif: ,,Frayii tqi pasc oile la Sihem! Vino, cqci vreau sq te trimet la ei.‘‘

,,Iatq-mq, sknt gata,‘‘ a rqspuns el.
14Israel i -a zis: ,,Du-te, rogu-te, wi vezi dacq frayii tqi sknt sqnqtowi, wi dacq oile sknt bine;

wi adu-mi vewti.‘‘ L -a trimes astfel din valea Hebronului wi Iosif a ajuns la Sihem.
15Pe cknd rqtqcea pe ckmp, l -a kntklnit un om. Omul acela l -a kntrebat: ,,Ce cauyi?‘‘
16,,Caut pe frayii mei,‘‘ a rqspuns Iosif; ,,spune-mi, te rog, unde pasc ei oile?‘‘
17Wi omul acela a zis: ,,Au plecat de aici; cqci i-am auzit spunknd: ,,Haidem la Dotan.‘‘ Iosif

s‘a dus dupq frayii sqi, wi i -a gqsit la Dotan.
18Ei l-au zqrit de departe, wi pknq sq se apropie de ei, s‘au sfqtuit sq -l omoare.‘‘
19Ei au zis unul cqtre altul: ,,Iatq cq vine fquritorul de visuri!
20Veniyi acum, sq -l omorkm wi sq -l aruncqm kntr‘una din aceste gropi; vom spune cq l -a

mkncat o fiarq sqlbaticq, wi vom vedea ce se va alege de visurile lui.‘‘
21Ruben a auzit lucrul acesta, wi l -a scos din mknile lor. El a zis: ,,Sq nu -i luqm viaya!‘‘
22Ruben le -a zis: ,,Sq nu vqrsayi sknge; ci mai bine aruncayi -l kn groapa aceasta care

este kn pustie, wi nu puneyi mkna pe el.‘‘ Cqci avea de gknd sq -l scape din mknile lor, wi
sq -l aducq knapoi la tatql squ.
23Cknd a ajuns Iosif la frayii sqi, acewtia l-au desbrqcat de haina lui, de haina cea pestriyq,

pe care o avea pe el.
24L-au luat wi l-au aruncat kn groapq. Groapa aceasta era goalq: nu era apq kn ea.
25,,Apoi au wezut sq mqnknce. Ridickndu-wi ochii, au vqzut o ceatq de Ismaeliyi venind din

Galaad; cqmilele lor erau kncqrcate cu tqmkie, cu leac alinqtor wi smirnq, pe cari le
duceau kn Egipt.
26Atunci Iuda a zis frayilor sqi: ,,Ce vom ckwtiga sq ucidem pe fratele nostru wi sq -i

ascundem skngele?
27Veniyi mai bine sq -l vindem Ismaeliyilor, wi sq nu punem mkna pe el, cqci este fratele

nostru, carne din carnea noastrq.‘‘ Wi frayii lui l-au ascultat.
28La trecerea negustorilor madianiyi, au tras wi au scos pe Iosif afarq din groapq, wi l-au

vkndut cu douqzeci de sicli de argint Ismaeliyilor, cari l-au dus kn Egipt.
29Ruben s‘a kntors la groapq; wi iatq cq Iosif nu mai era kn groapq. El wi -a rupt hainele,
30s‘a kntors la frayii sqi, wi a zis: ,,Bqiatul nu mai este! Ce mq voi face eu?‘‘
31Ei au luat atunci haina lui Iosif; wi junghiind un yap, i-au muiat haina kn sknge.
32Au trimes tatqlui lor haina cea pestriyq, punknd sq -i spunq: ,,Iatq ce am gqsit! Vezi dacq

este haina fiului tqu sau nu.‘‘
33Iacov a cunoscut -o, wi a zis: ,,Este haina fiului meu! O fiarq sqlbaticq l -a mkncat! Da,

Iosif a fost fqcut bucqyi!‘‘
34Wi wi -a rupt hainele, wi -a pus un sac pe coapse, wi a jqlit multq vreme pe fiul squ.
35Toyi fiii wi toate fiicele lui au venit ca sq -l mkngkie; dar el nu voia sq primeascq nici o

mkngkiere, ci zicea: ,,Plkngknd mq voi pogork la fiul meu kn locuinya moryilor.‘‘ Wi plkngea
astfel pe fiul squ.
36Madianiyii l-au vkndut kn Egipt lui Potifar, un dregqtor al lui Faraon, wi anume cqpetenia

strqjerilor.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     45
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

38 Kn vremea aceea, Iuda a pqrqsit pe frayii sqi, wi a tras la un om din Adulam, numit
Hira.
2Acolo, Iuda a vqzut pe fata unui Cananit, numit Wua; a luat -o de nevastq, wi s‘a culcat cu

ea.
3Ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu, pe care l -a numit Er.
4A rqmas iarqw knsqrcinatq, wi a mai nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Onan.
5A mai nqscut iarqw un fiu, cqruia i -a pus numele Wela; Iuda era la Czib, cknd a nqscut

ea.
6Iuda a luat kntkiului squ nqscut Er, o nevastq numitq Tamar.
7Er, kntkiul nqscut al lui Iuda, era rqu knaintea Domnului; wi Domnul l -a omorkt.
8Atunci Iuda a zis lui Onan: ,,Du-te la nevasta fratelui tqu, ia -o de nevastq, ca cumnat, wi

ridicq sqmknyq fratelui tqu.‘‘
9Onan, wtiind cq sqmknya aceasta n‘are sq fie a lui, vqrsa sqmknya pe pqmknt ori de ckte

ori se culca cu nevasta fratelui squ, ca sq nu dea sqmknyq fratelui squ.
10Ce fqcea el n‘a plqcut Domnului, care l -a omorkt wi pe el.
11Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: ,,Rqmki vqduvq kn casa tatqlui tqu, pknq va crewte

fiul meu Wela.‘‘ Zicea awa ca sq nu moarq wi Wela ca frayii lui. Tamar s‘a dus, wi a locuit
kn casa tatqlui ei.
12Au trecut multe zile, wi fata lui Wua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupq ce au trecut zilele de

jale, Iuda s‘a suit la Timna, la cei ce -i tundeau oile, el wi prietenul squ Hira, Adulamitul.
13Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, wi i-au zis: ,,Iatq cq socru-tqu se suie la

Timna, ca sq-wi tundq oile.‘‘
14Atunci ea wi -a lepqdat hainele de vqduvq, s‘a acoperit cu o mqhramq, s‘a kmbrqcat kn

alte haine, wi a wezut jos la intrarea kn Enaim, pe drumul care duce la Timna; cqci vedea
cq Wela se fqcuse mare, wi ea nu -i fusese datq de nevastq.
15Iuda a vqzut -o, wi a luat -o drept curvq, pentru cq kwi acoperise faya.
16S‘a abqtut la ea din drum, wi a zis: ,,Lasq-mq sq mq culc cu tine!‘‘ Cqci n‘a cunoscut -o

cq era noru-sa. Ea a zis: ,,Ce-mi dai ca sq te culci cu mine?‘‘
17El a rqspuns: ,,Am sq-yi trimet un ied din turma mea.‘‘ Ea a zis: ,,Kmi dai un zqlog, pknq

kl vei trimete?‘‘
18El a rqspuns: ,,Ce zqlog sq-yi dau?‘‘ Ea a zis: ,,Inelul tqu, lanyul tqu, wi toiagul pe care -l

ai kn mknq.‘‘ El i le -a dat. Apoi s‘a culcat cu ea; wi ea a rqmas knsqrcinatq dela el.
19Ea s‘a sculat, wi a plecat; wi -a scos mahrama wi s‘a kmbrqcat iarqw kn hainele de

vqduvq.
20Iuda a trimes iedul prin prietenul squ Adulamitul, ca sq scoatq zqlogul din mknile femeii.

Dar acesta n‘a gqsit -o.
21A kntrebat pe oamenii locului, wi a zis: ,,Unde este curva aceea, care stqtea aici la

Enaim, pe drum?‘‘ Ei au rqspuns: ,,N‘a fost nici o curvq aici.‘‘
22Adulamitul s‘a kntors la Iuda, wi i -a spus: ,,N‘am gqsit -o; wi chiar oamenii de acolo au

zis: ,,N‘a fost nici o curvq aici.‘‘
23Iuda a zis: ,,Yinq ce a luat, numai sq nu ne facem de rks. Iatq, am trimes iedul acesta, wi

n‘ai gqsit -o.‘‘
24Cam dupq trei luni, au venit wi au spus lui Iuda: ,,Tamar, noru-ta, a curvit, wi a rqmas

chiar knsqrcinatq kn urma curvirii ei.‘‘ Wi Iuda a zis: ,,Scoateyi -o afarq ca sq fie arsq.‘‘
25Dupq ce au scos -o afarq, ea a trimes sq spunq socrului squ: ,,Dela omul acela, ale cui

sknt lucrurile acestea, am rqmas eu knsqrcinatq; vezi, te rog, al cui este inelul acesta,
lanyurile acestea, wi toiagul acesta.‘‘
26Iuda le -a cunoscut, wi a zis: ,,Ea este mai puyin vinovatq deckt mine, fiindcq n‘am dat -o            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    46
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

de nevastq fiului meu Wela.‘‘ Wi nu s‘a mai kmpreunat cu ea deatunci.
27Cknd i -a venit vremea sq nascq, iatq cq kn pkntecele ei erau doi gemeni.
28Wi kn timpul nawterii, unul a scos mkna knainte; moawa i -a apucat mkna, wi a legat -o

cu un fir row, zicknd: ,,Acesta a iewit cel dintki.‘‘
29Dar el a tras mkna knapoi, wi a iewit frate-squ. Atunci moawa a zis: ,,Ce spqrturq ai

fqcut!‘‘ De aceea i -a pus numele Perey (Spqrturq).
30Kn urmq a iewit fratele lui, care avea firul row la mknq; de aceea i-au pus numele Zerah

(Cqrqmiziu). Iosif kn Egipt.
39 Iosif a fost dus kn Egipt; wi Potifar, dregqtorul lui Faraon, cqpetenia strqjerilor, un
Egiptean, l -a cumpqrat dela Ismaeliyii cari -l aduseserq acolo.
2Domnul a fost cu Iosif, awa cq toate ki mergeau bine; el locuia kn casa stqpknului squ,

Egipteanul.
3Stqpknul lui a vqzut cq Domnul era cu el, wi cq Domnul fqcea sq -i meargq bine ori dece

se apuca.
4Iosif a cqpqtat mare trecere knaintea stqpknului squ, care l -a luat kn slujba lui, l -a pus

mai mare peste casa lui, wi i -a kncredinyat tot ce avea.
5De kndatq ce Potifar l -a pus mai mare peste casa lui wi peste tot ce avea, Domnul a

binecuvkntat casa Egipteanului, din pricina lui Iosif; wi binecuvkntarea Domnului a fost
peste tot ce avea el, fie acasq, fie la ckmp.
6Egipteanul a lqsat pe mknile lui Iosif tot ce avea, wi n‘avea altq grijq deckt sq mqnknce wi

sq bea. Dar Iosif era frumos la staturq, wi plqcut la chip.
7Dupq cktqva vreme, s‘a kntkmplat cq nevasta stqpknului squ a pus ochii pe Iosif, wi a

zis: ,,Culcq-te cu mine!‘‘
8El n‘a voit, wi a zis nevestei stqpknului squ: ,,Vezi cq stqpknul meu nu-mi cere socoteala

de nimic din casq, wi mi -a dat pe mknq tot ce are.
9El nu este mai mare deckt mine kn casa aceasta, wi nu mi -a oprit nimic, afarq de tine,

pentrucq ewti nevasta lui. Cum aw putea sq fac eu un rqu atkt de mare wi sq pqcqtuiesc
kmpotriva lui Dumnezeu?‘‘
10Mqcar cq ea vorbea kn toate zilele lui Iosif, el n‘a voit sq se culce wi sq se kmpreune cu

ea.
11Kntr‘o zi, cknd intrase kn casq, ca sq-wi facq lucrul, wi cknd nu era acolo nici unul din

oamenii casei,
12ea l -a apucat de hainq, zicknd: ,,Culcq-te cu mine!‘‘ El i -a lqsat haina kn mknq, wi a fugit

afarq din casq.
13Cknd a vqzut ea cq -i lqsase haina kn mknq, wi fugise afarq,
14a chemat oamenii din casq, wi le -a zis: ,,Vedeyi, ne -a adus un Evreu ca sq-wi batq joc

de noi! Omul acesta a venit la mine ca sq se culce cu mine, dar eu am yipat kn gura mare.
15Wi, cknd a vqzut cq ridic glasul wi strig, wi -a lqsat haina lkngq mine wi a fugit afarq.‘‘
16Wi a pus haina lui Iosif lkngq ea pknq s‘a kntors acasq stqpknul lui.
17Atunci i -a vorbit astfel: ,,Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca sq-wi

batq joc de mine.
18Wi cum am ridicat glasul wi am yipat, wi -a lqsat haina lkngq mine, wi a fugit afarq.‘‘
19Dupq ce a auzit cuvintele nevestei sale, care -i zicea: ,,Iatq ce mi -a fqcut robul tqu,‘‘

stqpknul lui Iosif s‘a mkniat foarte tare.
20A luat pe Iosif, wi l -a aruncat kn temniyq kn locul unde erau knchiwi kntemniyayii

kmpqratului; wi astfel Iosif a stat acolo, kn temniyq.
21Domnul a fost cu Iosif, wi Wi -a kntins bunqtatea peste el. L -a fqcut sq capete trecere

knaintea mai marelui temniyei.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     47
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Wi mai marele temniyei a pus subt privegherea lui pe toyi kntemniyayii cari erau kn
temniyq. Wi nimic nu se fqcea acolo deckt prin el.
23Mai marele temniyei nu se mai kngrijea de nimic din ce avea Iosif kn mknq, pentrucq

Domnul era cu el. Wi Domnul ki dqdea izbkndq kn tot ce fqcea.
40 Dupq cktqva vreme, s‘a kntkmplat cq paharnicul wi pitarul kmpqratului Egiptului au
supqrat pe stqpknul lor, kmpqratul Egiptului.
2Faraon s‘a mkniat pe cei doi dregqtori ai sqi: pe mai marele paharnicilor wi pe mai marele

pitarilor.
3Wi i -a pus subt pazq kn casa cqpeteniei strqjerilor, kn temniyq, kn locul unde fusese

knchis Iosif.
4Cqpetenia strqjerilor i -a pus subt privegherea lui Iosif, care fqcea de slujbq lkngq ei; wi au

stat mai multq vreme kn temniyq.
5Paharnicul wi pitarul kmpqratului Egiptului, cari erau knchiwi kn temniyq, au visat kntr‘o

noapte amkndoi ckte un vis, wi anume fiecare ckte un vis, care putea sq capete o
tqlmqcire deosebitq.
6Iosif, cknd a venit dimineaya la ei, s‘a uitat la ei; wi i -a vqzut triwti.
7Atunci a kntrebat pe dregqtorii lui Faraon, cari erau cu el kn temniya stqpknului squ, wi le

-a zis: ,,Pentruce aveyi o fayq awa de posomorktq azi?‘‘
8Ei i-au rqspuns: ,,Am visat un vis, wi nu este nimeni care sq -l tqlmqceascq.‘‘ Iosif le -a

zis: ,,Tqlmqcirile sknt ale lui Dumnezeu. Istorisiyi-mi dar visul vostru.‘‘
9Mai marele paharnicilor wi -a istorisit lui Iosif visul, wi i -a zis: ,,Kn visul meu, se fqcea cq

knaintea mea era o viyq.
10Viya aceasta avea trei mlqdiye. Cknd a knceput sq dea lqstari, i s‘a deschis floarea, wi

ciorchinele au fqcut struguri copyi.
11Paharul lui Faraon era kn mkna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors kn paharul lui

Faraon, wi am pus paharul kn mkna lui Faraon.‘‘
12Iosif i -a zis: ,,Iatq tklmqcirea visului. Cele trei mlqdiye sknt trei zile.
13Peste trei zile Faraon te va scoate din temniyq, te va pune iarqw kn slujba ta, wi vei pune

iarqw paharul kn mkna lui Faraon, cum obicinuiai mai knainte, cknd erai paharnicul lui.
14Dar adu-yi aminte wi de mine, cknd vei fi fericit, wi aratq, rogu-te, bunqtate fayq de mine;

pune o vorbq bunq pentru mine la Faraon, wi scoate-mq din casa aceasta.
15Cqci am fost luat cu sila din yara Evreilor, wi chiar aici n‘am fqcut nimic ca sq fiu aruncat

kn temniyq.‘‘
16Mai marele pitarilor, vqzknd cq Iosif dqduse o tqlmqcire kmbucurqtoare, a zis: ,,Iatq, wi

kn visul meu, se fqcea cq port trei cowuri cu pkne albq pe capul meu.
17Kn cowul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon: prqjituri coapte kn

cuptor; wi pqsqrile mkncau din cowul care era deasupra de tot pe capul meu.‘‘
18Iosif a rqspuns, wi a zis: ,,Iatq -i tklmqcirea. Cele trei cowuri sknt trei zile.
19Peste trei zile, Faraon kyi va lua capul, te va spknzura de un lemn, wi carnea yi -o vor

mknca pqsqrile.‘‘
20A treia zi, era ziua nawterii lui Faraon. El a dat un ospqy tuturor slujitorilor sqi; wi a scos

afarq din temniyq pe mai marele paharnicilor wi pe mai marele pitarilor, kn faya slujitorilor
sqi:
21pe mai marele paharnicilor l -a pus iarqw kn slujba lui de paharnic, ca sq punq paharul kn

mkna lui Faraon;
22iar pe mai marele pitarilor l -a spknzurat, dupq tklmqcirea pe care le -o dqduse Iosif.
23Mai marele paharnicilor nu s‘a mai gkndit knsq la Iosif. L -a uitat.
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    48
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

41 Dupq doi ani, Faraon a visat un vis. I se pqrea cq stqtea lkngq rku (Nil).
2Wi iatq cq wapte vaci frumoase la vedere wi grase la trup s‘au suit din rku, wi au knceput
sq pascq prin mlawtini.
3Dupq ele s‘au mai suit din rku alte wapte vaci urkte la vedere wi slabe la trup, wi s‘au

awezat lkngq ele pe marginea rkului.
4Vacile urkte la vedere wi slabe la trup au mkncat pe cele wapte vaci frumoase la vedere

wi grase la trup. Wi Faraon s‘a trezit.
5A adormit din nou, wi a visat un al doilea vis. Se fqcea cq wapte spice de grku grase wi

frumoase au crescut pe acelaw pai.
6Wi dupq ele au rqsqrit alte wapte spice slabe wi arse de vkntul de rqsqrit.
7Spicele slabe au knghiyit pe cele wapte spice grase wi pline. Wi Faraon s‘a trezit. Iatq

visul.
8Dimineaya, Faraon s‘a turburat, wi a trimes sq cheme pe toyi magii wi pe toyi knyelepyii

Egiptului. Le -a istorisit visurile lui. Dar nimeni n‘a putut sq le tklmqceascq lui Faraon.
9Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvkntul, wi a zis lui Faraon: ,,Mi-aduc aminte astqzi

de grewala mea.
10Faraon se mkniase pe slujitorii lui; wi mq aruncase kn temniyq, kn casa cqpeteniei

strqjerilor, pe mine wi pe mai marele pitarilor.
11Amkndoi am visat ckte un vis kn aceeaw noapte; wi anume, fiecare din noi a visat un vis,

care a primit o tklmqcire deosebitq.
12Era acolo cu noi un tknqr Evreu, rob al cqpeteniei strqjerilor. I-am istorisit visurile noastre,

wi el ni le -a tklmqcit, wi ne -a spus kntocmai ce knseamnq visul fiecqruia.
13Lucrurile s‘au kntkmplat kntocmai dupq tklmqcirea pe care ne -o dqduse el. Pe mine

Faraon m‘a pus iarqw kn slujba mea, iar pe mai marele pitarilor l -a spknzurat.‘‘
14Faraon a trimes sq cheme pe Iosif. L-au scos kn grabq din temniyq. Iosif s‘a ras, wi -a

schimbat hainele, wi s‘a dus la Faraon.
15Faraon a zis lui Iosif: ,,Am visat un vis. Nimeni nu l -a putut tklmqci; wi am aflat cq tu

tklmqcewti un vis, kndatq dupqce l-ai auzit.‘‘
16Iosif a rqspuns lui Faraon: ,,Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un rqspuns prielnic

lui Faraon!‘‘
17Faraon a knceput sq istoriseascq atunci lui Iosif: ,,Kn visul meu, se fqcea cq stqteam pe

malul rkului.
18Wi deodatq wapte vaci grase la trup wi frumoase la chip s‘au suit din rku, wi au knceput

sq pascq prin mlawtini.
19Dupq ele s‘au suit alte wapte vaci, slabe, foarte urkte la chip, wi sfrijite: n‘am mai vqzut

altele awa de urkte kn toatq yara Egiptului.
20Vacile cele sfrijite wi slabe au mkncat pe cele wapte vaci dintki, cari erau grase.
21Le-au knghiyit, fqrq sq se poatq cunoawte cq intraserq kn pkntecele lor; ba kncq

knfqyiwarea lor era tot awa de urktq ca mai knainte. Wi m‘am dewteptat.
22Am mai vqzut kn vis wapte spice pline wi frumoase, cari crewteau pe acelaw pai.
23Wi dupq ele au rqsqrit wapte spice goale, slabe, arse de vkntul de rqsqrit.
24Spicele slabe au knghiyit pe cele wapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor,

dar nimeni nu mi le -a putut tklmqci.‘‘
25Iosif a zis lui Faraon: ,,Ce a visat Faraon knsemneazq un singur lucru: Dumnezeu a

arqtat mai dinainte lui Faraon ce are sq facq.
26Cele wapte vaci frumoase knseamnq wapte ani; wi cele wapte spice frumoase knseamnq

wapte ani: este un singur vis.
27Cele wapte vaci sfrijite wi urkte, cari se suiau dupq cele dintki, knseamnq wapte ani; wi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    49
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cele wapte spice goale, arse de vkntul de rqsqrit, vor fi wapte ani de foamete.
28Astfel, dupq cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arqtat lui Faraon, ce are sq facq.
29Iatq, vor fi wapte ani de mare belwug kn toatq yara Egiptului.
30Dupq ei vor veni wapte ani de foamete, awa cq se va uita tot belwugul acesta kn yara

Egiptului, wi foametea va topi yara.
31Foametea aceasta care va urma va fi awa de mare cq nu se va mai cunoawte belwugul

kn yarq.
32Ckt privewte faptul cq Faraon a visat visul de douq ori, knseamnq cq lucrul este hotqrkt

din partea lui Dumnezeu, wi cq Dumnezeu se va grqbi sq -l aducq la kndeplinire.
33Acum, Faraon sq aleagq un om priceput wi knyelept, wi sq -l punq kn fruntea yqrii

Egiptului.
34Faraon sq punq prefecyi kn yarq, ca sq ridice o cincime din roadele Egiptului kn timpul

celor wapte ani de belwug.
35Sq se strkngq toate bucatele din acewti ani buni cari au sq vinq; sq se facq, la kndemkna

lui Faraon, grqmezi de grku, provizii kn cetqyi, wi sq le pqzeascq.
36Bucatele acestea vor fi provizia yqrii, pentru cei wapte ani de foamete, cari vor veni kn

yara Egiptului, pentruca yara sq nu fie prqpqditq de foamete.‘‘
37Cuvintele acestea au plqcut lui Faraon wi tuturor slujitorilor lui.
38Wi Faraon a zis slujitorilor sqi: ,,Am putea noi oare sq gqsim un om ca acesta, care sq

aibq kn el Duhul lui Dumnezeu?‘‘
39Wi Faraon a zis lui Iosif: ,,Fiindcq Dumnezeu yi -a fqcut cunoscut toate aceste lucruri, nu

este nimeni care sq fie atkt de priceput wi atkt de knyelept ca tine.
40Te pun mai mare peste casa mea, wi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai

scaunul meu de domnie mq va ridica mai pe sus de tine.‘‘
41Faraon a zis lui Iosif: ,,Uite, kyi dau stqpknire peste toatq yara Egiptului.‘‘
42Faraon wi -a scos inelul din deget, wi l -a pus kn degetul lui Iosif; l -a kmbrqcat cu haine

de in subyire, wi i -a pus un lany de aur la gkt.
43L -a suit kn carul care venea dupq al lui, wi strigau knaintea lui: ,,Kn genunchi!‘‘ Astfel i -a

dat Faraon stqpknire peste toatq yara Egiptului.
44Wi a mai zis lui Iosif: ,,Eu sknt Faraon! Dar fqrq tine nimeni nu va ridica mkna nici piciorul

kn toatq yara Egiptului.‘‘
45Faraon a pus lui Iosif numele: Yafnat-Paeneah (Descoperitor de taine), wi i -a dat de

nevastq pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Wi Iosif a pornit sq cerceteze yara
Egiptului.
46Iosif era kn vkrstq de treizeci de ani cknd s‘a knfqyiwat knaintea lui Faraon, kmpqratul

Egiptului, wi a plecat de la Faraon wi a strqbqtut toatq yara Egiptului.
47Kn timpul celor wapte ani de rod, pqmkntul a dat bucate din belwug.
48Iosif a strkns toate bucatele din acewti wapte ani de belwug kn yara Egiptului. A fqcut

provizii kn cetqyi, punknd kn fiecare cetate bucatele de pe ckmpul de primprejur.
49Iosif a strkns grku, ca nisipul mqrii, atkt de mult, cq au kncetat sq -l mai mqsoare, pentru

cq era fqrq mqsurq.
50Knaintea anilor de foamete, i s‘au nqscut lui Iosif doi fii, pe care i -a nqscut Asnat, fata lui

Poti-Fera, preotul lui On.
51Iosif a pus kntkiului nqscut numele Manase (Uitare); ,,cqci‘‘, a zis el, ,,Dumnezeu m‘a

fqcut sq uit toate necazurile mele wi toatq casa tatqlui meu.‘‘
52Wi celui de al doilea i -a pus numele Efraim (Rodire); ,,cqci‘‘, a zis el, ,,Dumnezeu m‘a

fqcut roditor kn yara kntristqrii mele.‘‘
53Cei wapte ani de belwug cari au fost kn yara Egiptului, au trecut.
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    50
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

54Wi au knceput sq vinq cei wapte ani de foamete, awa cum vestise Iosif. Kn toatq yqrile
era foamete; dar kn toatq yara Egiptului era pkne.
55Cknd a flqmknzit, kn sfkrwit, toatq yara Egiptului, poporul a strigat la Faraon sq -i dea

pkne. Faraon a spus tuturor Egiptenilor: ,,Duceyi-vq la Iosif, wi faceyi ce vq va spune el.‘‘
56Foametea bkntuia kn toatq yara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii, wi a vkndut grku

Egiptenilor. Foametea crewtea din ce kn ce mai mult kn yara Egiptului.
57Wi din toate yqrile venea lumea kn Egipt, ca sq cumpere grku dela Iosif; cqci kn toate

yqrile era foamete mare.
42 Cknd a auzit Iacov cq este grku kn Egipt, a zis fiilor sqi: ,,Pentruce stayi wi vq uitayi
unii la alyii?‘‘
2Wi a zis: ,,Iatq, aud cq este grku kn Egipt; pogorkyi-vq, wi cumpqrayi-ne grku de acolo, ca

sq trqim wi sq nu murim.‘‘
3Zece frayi ai lui Iosif s‘au pogorkt kn Egipt, ca sq cumpere grku.
4Iacov n‘a trimes cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamq sq nu i se kntkmple vreo

nenorocire.
5Fiii lui Israel au venit sq cumpere wi ei grku, kmpreunq cu cei ce veneau pentru acelaw

lucru; cqci kn Canaan era foamete.
6Iosif era mai mare kn yarq; el vindea grku la tot poporul din yarq. Frayii lui Iosif au venit,

wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui.
7Iosif, cum a vqzut pe frayii sqi, i -a cunoscut; dar s‘a fqcut cq le este strqin, le -a vorbit

aspru, wi le -a zis: ,,De unde veniyi?‘‘ Ei au rqspuns: ,,Venim din yara Canaan, ca sq
cumpqrqm merinde.‘‘
8Iosif a cunoscut pe frayii sqi, dar ei nu l-au cunoscut.
9Iosif wi -a adus aminte de visurile, pe cari le visase cu privire la ei, wi le -a zis: ,,Voi

sknteyi iscoade; ayi venit numai ca sq cercetayi locurile slabe ale yqrii.‘‘
10Ei i-au rqspuns: ,,Nu, domnul meu; robii tqi au venit sq cumpere hranq.
11Noi toyi skntem fiii aceluiaw om; skntem oameni de treabq, robii tqi nu sknt iscoade.‘‘
12El le -a zis: ,,Ba nu; ayi venit sq cercetayi locurile slabe ale yqrii.‘‘
13Ei au rqspuns: ,,Noi, robii tqi, skntem doisprezece frayi, fii ai aceluiaw om, din yara

Canaan; wi iatq, cel mai tknqr este azi cu tatql nostru, iar unul nu mai este kn viayq.‘‘
14Iosif le -a zis: ,,V‘am spus cq sknteyi iscoade.
15Iatq cum veyi fi kncercayi. Pe viaya lui Faraon cq nu veyi iewi de aici pknq nu va veni

fratele vostru cel tknqr!
16Trimeteyi pe unul din voi sq aducq pe fratele vostru; iar voi, rqmkneyi la oprealq.

Cuvintele voastre vor fi puse astfel la kncercare, wi voi wti dacq adevqrul este cu voi sau
nu; altfel, pe viaya lui Faraon cq sknteyi niwte iscoade.‘‘
17Wi i -a aruncat pe toyi, trei zile kn temniyq.
18A treia zi, Iosif le -a zis: ,,Faceyi lucrul acesta, wi veyi trqi. Eu mq tem de Dumnezeu!
19Dacq sknteyi oameni de treabq, sq rqmknq unul din frayii vowtri knchis kn temniya

voastrq; iar ceilalyi plecayi, luayi grku ca sq vq hrqniyi familiile,
20wi aduceyi-mi pe fratele vostru cel tknqr, pentru ca vorbele voastre sq fie puse astfel la

kncercare wi sq scqpayi de moarte.‘‘ Wi awa au fqcut.
21Ei au zis atunci unul cqtre altul: ,,Da; am fost vinovayi fayq de fratele nostru; cqci am

vqzut neliniwtea sufletului lui, cknd ne ruga, wi nu l-am ascultat! Pentru aceea vine peste
noi necazul acesta.‘‘
22Ruben a luat cuvkntul, wi le -a zis: ,,Nu vq spuneam eu sq nu faceyi o astfel de nelegiuire

fayq de bqiatul acesta?‘‘ Dar n‘ayi ascultat. Acum iatq cq ni se cere socotealq pentru
skngele lui.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   51
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

23Ei nu wtiau cq Iosif ki knyelegea, cqci vorbea cu ei printr‘un tklmaci.
24Iosif a plecat la oparte dela ei, ca sq plkngq. Kn urmq s‘a kntors, wi le -a vorbit; apoi a
luat dintre ei pe Simeon, wi a pus sq -l lege cu lanyuri kn faya lor.
25Iosif a poruncit sq li se umple sacii cu grku, sq punq argintul fiecqruia kn sacul lui, wi sq li

se dea merinde pentru drum. Wi awa s‘a fqcut.
26Ei wi-au kncqrcat grkul pe mqgari, wi au plecat.
27Unul din ei wi -a deschis sacul ca sq dea nutrey mqgarului kn locul unde au mas peste

noapte. A vqzut argintul la gura sacului,
28wi a zis frayilor sqi: ,,Argintul meu mi s‘a dat knapoi, wi iatq -l kn sacul meu.‘‘ Atunci li s‘a

tqiat inima; wi au zis unul altuia, tremurknd: ,,Ce ne -a fqcut Dumnezeu?‘‘
29S‘au kntors la tatql lor Iacov, kn yara Canaan, wi i-au istorisit tot ce li se kntkmplase. Ei

au zis:
30,,Omul acela, care este domnul yqrii, ne -a vorbit aspru, wi ne -a luat drept iscoade.
31Noi i-am spus: ,,Skntem oameni de treabq, nu skntem iscoade.
32Skntem doisprezece frayi, fii ai tatqlui nostru; unul nu mai este, wi cel mai tknqr este azi

cu tatql nostru kn yara Canaan.‘‘
33Wi omul acela, care este domnul yqrii, ne -a zis: ,,Iatq cum voi cunoawte dacq sknteyi

oameni de treabq. Lqsayi la mine pe unul din frayii vowtri, luayi merinde pentru familiile
voastre, plecayi,
34wi aduceyi-mi pe fratele vostru cel tknqr. Voi wti astfel cq nu sknteyi iscoade, ci sknteyi

oameni de treabq; apoi vq voi da knapoi pe fratele vostru, wi veyi putea sq strqbateyi yara
kn voie.‘‘
35Cknd wi-au golit sacii, iatq cq legqtura cu argintul fiecqruia era kn sacul lui. Ei wi tatql lor

au vqzut legqturile cu argintul, wi s‘au temut.
36Tatql lor Iacov le -a zis: ,,Voi mq lipsiyi de copii: Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, wi

voiyi sq luayi wi pe Beniamin. Toate acestea pe mine mq lovesc!‘‘
37Ruben a zis tatqlui squ: ,,Sq-mi omori pe amkndoi fiii mei, dacq nu-yi voi aduce knapoi

pe Beniamin; dq -l kn mkna mea, wi yi -l voi aduce knapoi.‘‘
38Iacov a zis: ,,Fiul meu nu se poate pogork kmpreunq cu voi; cqci fratele lui a murit, wi el

a rqmas singur; dacq i s‘ar kntkmpla vreo nenorocire kn cqlqtoria pe care o faceyi, cu
durere kmi veyi pogork perii mei cei albi kn locuinya moryilor.‘‘
43 Foametea bkntuia greu kn yarq.
2Cknd au isprqvit de mkncat grkul, pe care -l aduseserq din Egipt, Iacov a zis fiilor sqi:
,,Duceyi-vq iarqw, wi cumpqrayi-ne ceva merinde.‘‘
3Iuda i -a rqspuns: ,,Omul acela ne -a spus curat: ,Sq nu-mi mai vedeyi faya, dacq fratele

vostru nu va fi cu voi.‘
4Dacq vrei deci sq trimeyi pe fratele nostru cu noi, ne vom pogork, wi-yi vom cumpqra

merinde.
5Dar dacq nu vrei sq -l trimeyi, nu ne vom pogork, cqci omul acela ne -a spus: ,,Sq nu-mi

mai vedeyi faya, dacq fratele vostru nu va fi cu voi!‘‘
6Israel a zis atunci: ,,Pentruce mi-ayi fqcut un astfel de rqu, wi ayi spus omului aceluia cq

mai aveyi un frate?‘‘
7Ei au rqspuns: ,,Omul acela ne -a kntrebat despre noi wi familia noastrq, wi a zis: ,Mai

trqiewte tatql vostru? Mai aveyi vreun frate?‘ Wi noi am rqspuns la kntrebqrile acestea.
Puteam noi sq wtim cq are sq zicq: ,Aduceyi pe fratele vostru?‘‘
8Iuda a zis tatqlui squ Israel: ,Trimete copilul cu mine, ca sq ne sculqm wi sq plecqm, wi

vom trqi wi nu vom muri, noi, tu wi copiii nowtri.
9Rqspund eu pentru el; ai sq -l ceri knapoi din mkna mea. Dacq nu -l voi aduce knapoi la            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     52
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

tine, wi dacq nu -l voi pune knaintea ta, vinovat sq fiu fayq de tine pentru totdeauna.
10Cqci dacq n‘am mai fi zqbovit, de douq ori ne-am fi kntors pknq acum.‘‘
11Israel, tatql lor, le -a zis: ,,Fiindcq trebuie, faceyi awa. Luayi-vq kn saci ceva din cele mai

bune roade ale yqrii, ca sq duceyi un dar omului aceluia, wi anume: puyin leac alinqtor, wi
puyinq miere, mirodenii, smirnq, fisticuri wi migdale.
12Luayi cu voi argint kndoit, wi duceyi knapoi argintul, pe care vi -l puseserq la gura sacilor:

poate cq a fost o grewealq.
13Luayi wi pe fratele vostru, sculayi-vq wi kntoarceyi-vq la omul acela.
14Dumnezeul Cel Atotputernic sq vq facq sq cqpqtayi trecere knaintea omului aceluia, wi

sq lase sq se kntoarcq kmpreunq cu voi pe celalt frate al vostru wi pe Beniamin! Iar eu,
dacq trebuie sq fiu lipsit de copiii mei, lipsit sq fiu!‘‘
15Au luat darul; au luat cu ei argint kndoit, precum wi pe Beniamin; s‘au sculat, s‘au

pogorkt kn Egipt, wi s‘au knfqyiwat knaintea lui Iosif.
16Cum a vqzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului squ: ,,Bagq pe oamenii acewtia kn

casq, taie vite wi gqtewte; cqci oamenii acewtia au sq mqnknce cu mine la ameazq.‘‘
17Omul acela a fqcut ce -i poruncise Iosif, wi a dus pe oamenii aceia kn casa lui Iosif.
18Ei s‘au temut cknd au vqzut cq -i bagq kn casa lui Iosif, wi au zis: ,,Ne bagq knlquntru din

pricina argintului pus kn sacii nowtri data trecutq; vor sq se nqpusteascq peste noi, ca sq
ne ia robi, wi sq punq mkna pe mqgarii nowtri.‘‘
19S‘au apropiat de economul casei lui Iosif, wi au intrat kn vorbq cu el la uwa casei;
20wi au zis: ,,Domnule, noi ne-am mai pogorkt odatq aici, ca sq cumpqrqm merinde.
21Apoi, cknd am ajuns la locul unde trebuia sq rqmknem peste noapte, ne-am deschis

sacii; wi iatqcq argintul fiecqruia era la gura sacului squ, argintul nostru, dupq greutatea lui:
wi l-am adus knapoi cu noi.
22Am adus wi alt argint, ca sq cumpqrqm merinde. Nu wtim cine a pus argintul kn sacii

nowtri.‘‘
23Economul a rqspuns: ,,Fiyi pe pace! Nu vq temeyi de nimic. Dumnezeul vostru,

Dumnezeul tatqlui vostru, v‘a pus pe ascuns o comoarq kn saci. Argintul vostru a trecut
prin mknile mele.‘‘ Wi le -a adus wi pe Simeon.
24Omul acesta i -a bqgat kn casa lui Iosif; le -a dat apq de wi-au spqlat picioarele; a dat wi

nutrey mqgarilor lor.
25Ei wi-au pregqtit darul pknq la venirea lui Iosif, la ameazq; cqci aflaserq cq au sq

mqnknce la el.
26Cknd a ajuns Iosif acasq, i-au dat darul, pe care i -l aduseserq, wi s‘au aruncat cu faya la

pqmknt knaintea lui.
27El i -a kntrebat de sqnqtate; wi a zis: ,,Bqtrknul vostru tatq, de care ayi vorbit, este

sqnqtos? Mai trqiewte?‘‘
28Ei au rqspuns: ,,Robul tqu, tatql nostru, este sqnqtos; trqiewte kncq‘‘. Wi s‘au plecat wi

s‘au aruncat cu faya la pqmknt.
29Iosif a ridicat ochii; wi, aruncknd o privire spre frate-squ Beniamin, fiul mamei sale, a

zis: ,,Acesta este fratele vostru cel tknqr, despre care mi-ayi vorbit?‘‘ Wi a adqugat:
,,Dumnezeu sq aibq milq de tine, fiule!‘‘
30Iosif a isprqvit repede, cqci i se rupea inima pentru fratele squ, wi simyea nevoie sq

plkngq; a intrat de grab kntr‘o odaie, wi a plkns acolo.
31Dupqce s‘a spqlat pe fayq, a iewit din odaie; wi, silindu-se sq se stqpkneascq, a zis:

,,Aduceyi de mkncare!‘‘
32Au adus de mkncare lui Iosif deoparte, wi frayilor lui de o parte; Egiptenilor, cari mkncau

cu el, le-au adus deasemenea mkncare de o parte; cqci Egiptenii nu puteau sq mqnknce

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    53
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cu Evreii, fiindcq lucrul acesta pentru ei este o urkciune.
33Frayii lui Iosif s‘au awezat la masq kn faya lui: dela kntkiul nqscut, dupq dreptul lui de

kntki nqscut, wi pknq la cel mai tknqr, awezayi dupq vkrstq; wi se uitau unii la alyii cu
mirare.
34Iosif a pus sq le dea din bucatele cari erau knaintea lui; iar Beniamin a cqpqtat de cinci

ori mai mult deckt ceilalyi. Wi au bqut, wi s‘au veselit kmpreunq cu el.
44 Iosif a dat urmqtoarea poruncq economului casei lui: ,,Umple cu merinde sacii
oamenilor acestora, ckt vor putea sq ducq, wi pune argintul fiecqruia la gura sacului squ.
2Sq pui wi paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tknqr, kmpreunq cu

argintul cuvenit pentru preyul grkului lui‘‘. Economul a fqcut cum ki poruncise Iosif.
3Dimineaya, cum s‘a crqpat de ziuq, au dat drumul oamenilor acestora kmpreunq cu

mqgarii lor.
4Dar abia iewiserq din cetate, wi nu se depqrtaserq deloc de ea, cknd Iosif a zis

economului squ: ,,Scoalq-te, aleargq dupq oamenii aceia; wi, cknd ki vei ajunge, sq le
spui: ,Pentruce ayi rqsplqtit binele cu rqu?
5De ce ayi furat paharul din care bea domnul meu, wi de care se slujewte pentru ghicit?

Rqu ayi fqcut cq v‘ayi purtat astfel.‘‘
6Economul i -a ajuns, wi le -a spus aceste cuvinte.
7Ei i-au rqspuns: ,,Domnule, pentruce vorbewti astfel? Sq fereascq Dumnezeu pe robii tqi

sq fi sqvkrwit o asemenea faptq!
8Iatq, noi yi-am adus din yara Canaanului argintul, pe care l-am gqsit la gura sacilor nowtri;

cum am fi putut sq furqm argint sau aur din casa domnului tqu?
9Sq moarq acela dintre robii tqi la care se va gqsi paharul, wi noi knwine sq fim robi ai

domnului nostru!‘‘
10El a zis: ,,Fie dupq cuvintele voastre! Acela la care se va gqsi paharul, sq fie robul meu;

iar voi veyi fi nevinovayi.‘‘
11Kndatq, wi -a pogorkt fiecare sacul la pqmknt. Fiecare wi -a deschis sacul.
12Economul i -a scotocit, kncepknd cu cel mai kn vkrstq wi sfkrwind cu cel mai tknqr; wi

paharul a fost gqsit kn sacul lui Beniamin.
13Ei wi-au rupt hainele, wi -a kncqrcat fiecare mqgarul, wi s‘au kntors kn cetate.
14Iuda wi frayii lui au ajuns la casa lui Iosif, pe cknd era el kncq acolo, wi s‘au aruncat cu

faya la pqmknt knaintea lui.
15Iosif le -a zis: ,,Ce faptq ayi fqcut? Nu wtiyi cq un om ca mine are putere sq ghiceascq?‘‘
16Iuda a rqspuns: ,,Ce sq mai spunem domnului nostru? Cum sq mai vorbim? Cum sq ne

mai kndreptqyim?‘‘ Dumnezeu a dat pe fayq nelegiuirea robilor tqi. Iatq-ne robi ai domnului
nostru: noi, wi acela la care s‘a gqsit paharul.‘‘
17Dar Iosif a zis: ,,Sq mq fereascq Dumnezeu sq fac awa ceva! Omul la care s‘a gqsit

paharul, va fi robul meu; dar voi, suiyi-vq knapoi kn pace la tatql vostru.‘‘
18Atunci Iuda s‘a apropiat de Iosif, wi a zis: ,,Te rog, domnul meu, dq voie robului tqu sq

spunq o vorbq domnului meu, wi sq nu te mknii pe robul tqu! Cqci tu ewti ca Faraon.
19Domnul meu a kntrebat pe robii sqi, zicknd: ,,Mai trqewte tatql vostru, wi mai aveyi vreun

frate?‘‘
20Noi am rqspuns domnului meu: ,,Avem un tatq bqtrkn, wi un frate tknqr, copil fqcut la

bqtrkneya lui; bqiatul acesta avea un frate care a murit, wi care era dela aceeaw mamq; el
a rqmas singur, wi tatql lui kl iubewte.‘‘
21Tu ai spus robilor tqi: ,,Aduceyi -l la mine ca sq -l vqd cu ochii mei.‘‘
22Noi am rqspuns domnului meu: ,,Bqiatul nu poate pqrqsi pe tatql squ; dacq -l va pqrqsi,

tatql squ are sq moarq.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   54
                 Sfânta Biblie - Vechiul Testament

23Tu ai spus robilor tqi: ,,Dacq nu se va pogork wi fratele vostru kmpreunq cu voi, sq nu-mi
mai vedeyi faya.‘‘
24Cknd ne-am suit la tatql meu, robul tqu, i-am spus cuvintele domnului meu.
25Tatql nostru a zis: ,,Duceyi-vq iarqw sq ne cumpqrayi ceva merinde.‘‘
26Noi am rqspuns: ,,Nu putem sq ne ducem; dar dacq fratele nostru cel tknqr va fi cu noi,

ne vom duce; cqci nu putem vedea faya omului aceluia, de ckt dacq fratele nostru cel
tknqr va fi cu noi.‘‘
27Robul tqu, tatql nostru, ne -a zis: ,,Voi wtiyi cq nevastq-mea mi -a nqscut doi fii.
28Unul a iewit dela mine, wi cred cq a fost sfkwiat negrewit de fiare, cqci nu l-am mai vqzut

pknq astqzi.
29Dacq-mi mai luayi wi pe acesta, wi i se va kntkmpla vreo nenorocire, cu durere kmi veyi

pogork bqtrkneyele kn locuinya moryilor.‘‘
30Acum, dacq mq voi kntoarce la robul tqu, tatql meu, fqrq sq avem cu noi bqiatul de

sufletul cqruia este nedeslipit sufletul lui,
31el are sq moarq, cknd va vedea cq bqiatul nu este; wi robii tqi vor pogork cu durere kn

locuinya moryilor bqtrkneyele robului tqu, tatql nostru.
32Cqci robul tqu s‘a pus chezqw pentru copil, wi a zis tatqlui meu: ,,Dacq nu -l voi aduce

knapoi la tine, vinovat sq fiu pentru totdeauna fayq de tatql meu.‘‘
33Kngqduie, dar, te rog, robului tqu sq rqmknq kn locul bqiatului, ca rob al domnului meu;

iar bqiatul sq se suie knapoi cu frayii sqi.
34Cum mq voi putea sui eu la tatql meu, dacq bqiatul nu este cu mine? Ah! sq nu vqd

mkhnirea tatqlui meu!‘‘
45 Iosif nu s‘a mai putut stqpkni knaintea tuturor celor ce -l knconjurau. Wi a strigat:
,,Scoateyi afarq pe toatq lumea.‘‘ Wi n‘a mai rqmas nimeni cu Iosif, cknd s‘a fqcut
cunoscut frayilor sqi.
2A izbucnit kntr‘un plkns awa de tare cq l-au auzit Egiptenii wi casa lui Faraon.
3Iosif a zis frayilor sqi: ,,Eu sknt Iosif! Mai trqiewte tatql meu?‘‘ Dar frayii lui nu i-au putut

rqspunde, awa de kncremeniyi rqmqseserq knaintea lui.
4Iosif a zis frayilor sqi: ,,Apropiayi-vq de mine.‘‘ Wi ei s‘au apropiat. El a zis: ,,Eu sknt

fratele vostru Iosif, pe care l-ayi vkndut ca sq fie dus kn Egipt.
5Acum, nu vq kntristayi wi nu fiyi mkhniyi cq m‘ayi vkndut ca sq fiu adus aici, cqci ca sq vq

scap viaya m‘a trimes Dumnezeu knaintea voastrq.
6Iatq sknt doi ani decknd bkntuie foametea kn yarq; wi kncq cinci ani, nu va fi nici arqturq,

nici seceriw.
7Dumnezeu m‘a trimes knaintea voastrq ca sq vq rqmknq sqmknya vie kn yarq, wi ca sq

vq pqstreze viaya printr‘o mare izbqvire.
8Awa cq nu voi m‘ayi trimes aici, ci Dumnezeu; El m‘a fqcut ca un tatq al lui Faraon, stqpkn

peste toatq casa lui, wi ckrmuitorul kntregei yqri a Egiptului.
9Grqbiyi-vq de vq suiyi la tatql meu, wi spuneyi -i: ,,Awa a vorbit fiul tqu Iosif: ,Dumnezeu

m‘a pus domn peste tot Egiptul; pogoarq-te la mine wi nu zqbovi!
10Vei locui kn yinutul Gosen, wi vei fi lkngq mine, tu, fiii tqi, wi fiii fiilor tqi, oile tale wi boii tqi,

wi tot ce este al tqu.
11Acolo te voi hrqni, cqci vor mai fi kncq cinci ani de foamete; wi astfel nu vei pieri, tu, casa

ta, wi tot ce este al tqu.
12Voi vedeyi cu ochii vowtri, wi fratele meu Beniamin vede cu ochii lui cq eu knsumi vq

vorbesc.
13Istorisiyi tatqlui meu toatq slava pe care o am kn Egipt, wi tot ce ayi vqzut; wi aduceyi aici

ckt mai curknd pe tatql meu.‘‘

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com        55
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

14El s‘a aruncat pe gktul fratelui squ Beniamin, wi a plkns; wi Beniamin a plkns wi el pe
gktul lui.
15A kmbrqyiwat de asemenea pe toyi frayii lui, plkngknd. Dupq aceea, frayii lui au stat de

vorbq cu el.
16S‘a rqspkndit vestea kn casa lui Faraon cq au venit frayii lui Iosif; lucrul acesta a plqcut

lui Faraon wi slujitorilor lui.
17Faraon a zis lui Iosif: ,,Spune frayilor tqi: ,Iatq ce sq faceyi: ,Kncqrcayi-vq dobitoacele, wi

plecayi kn yara Canaanului;
18luayi pe tatql vostru wi familiile voastre, wi veniyi la mine. Eu vq voi da ce este mai bun

kn yara Egiptului, wi veyi mknca grqsimea yqrii.
19Ai poruncq sq le spui: ,,Awa sq faceyi! Luayi-vq din yara Egiptului carq pentru pruncii

vowtri wi pentru nevestele voastre; aduceyi pe tatql vostru, wi veniyi.
20Sq nu vq parq rqu de ceeace veyi lqsa; cqci tot ce este mai bun kn yara Egiptului va fi

pentru voi.‘‘
21Fiii lui Israel au fqcut awa. Iosif le -a dat carq, dupq porunca lui Faraon; le -a dat wi

merinde pentru drum.
22Le -a dat la toyi haine de schimb, iar lui Beniamin i -a dat trei sute de sicli de argint wi

cinci haine de schimb.
23Tatqlui squ i -a trimes zece mqgari kncqrcayi cu ce era mai bun kn Egipt, wi zece

mqgqriye kncqrcate cu grku, pkne wi merinde, pentru ca sq aibq pe drum.
24Apoi a dat drumul frayilor sqi, cari au plecat; wi le -a zis: ,,Sq nu vq certayi pe drum.‘‘
25Ei au iewit din Egipt, wi au ajuns kn yara Canaanului, la tatql lor Iacov.
26Wi i-au spus: ,,Iosif tot mai trqiewte, wi chiar el ckrmuiewte toatq yara Egiptului.‘‘ Dar

inima lui Iacov a rqmas rece, pentrucq nu -i credea.
27Cknd i-au istorisit knsq tot ce le spusese Iosif, wi a vqzut carele pe cari le trimesese Iosif

ca sq -l ducq, duhul tatqlui lor, Iacov, s‘a knviorat.
28Wi Israel a zis: ,,Destul! Fiul meu Iosif tot mai trqiewte! Vreau sq mq duc sq -l vqd knainte

de moarte.‘‘
46 Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Weba, wi a adus jertfe Dumnezeului
tatqlui squ Isaac.
2Dumnezeu a vorbit lui Israel, kntr‘o vedenie noaptea, wi a zis: ,,Iacove! Iacove!‘‘ Israel a

rqspuns: ,,Iatq-mq!‘‘
3Wi Dumnezeu a zis: ,,Eu sknt Dumnezeu, Dumnezeul tatqlui tqu. Nu te teme sq te pogori

kn Egipt, cqci acolo te voi face sq ajungi un neam mare.
4Eu knsumi Mq voi pogork cu tine kn Egipt, wi Eu knsumi te voi scoate iarqw de acolo; iar

Iosif kyi va knchide ochii.‘‘
5Iacov a pqrqsit Beer-Weba; wi fiii lui Israel au pus pe tatql lor Iacov, cu copilawii wi

nevestele lor, kn carele pe cari le trimesese Faraon ca sq -l ducq.
6Wi-au luat wi turmele wi averile, pe cari le agonisiserq kn yara Canaanului. Wi Iacov s‘a

dus kn Egipt, cu toatq familia lui.
7A luat cu el kn Egipt pe fiii lui wi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui wi pe fiicele fiilor lui, wi pe

toatq familia lui.
8Iatq numele fiilor lui Israel, cari au venit kn Egipt. Iacov wi fiii lui. Kntkiul nqscut al lui

Iacov: Ruben.
9Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heyron wi Carmi.
10-Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin wi Yohar; wi Saul, fiu dintr‘o femeie

Cananitq.
11-Fiii lui Levi: Gherwon, Chehat, wi Merari. -             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      56
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

12Fiii lui Iuda: Er, Onan, Wela, Perey wi Zarah; dar Er wi Onan au murit kn yara
Canaanului. Fiii lui Perey au fost: Heyron wi Hamul. -
13Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov wi Wimron. -
14Fiii lui Zabulon: Sered, Elon wi Iahleel.
15Acewtia sknt fiii, pe cari i -a nqscut lui Iacov Lea kn Padan-Aram, kmpreunq cu fiicq-sa

Dina. Fiii wi fiicele lui alcqtuiau kn totul treizeci wi trei de inwi.
16Fiii lui Gad: Yifion, Haggi, Wuni, Eybon, Eri, Arodi wi Areeli. -
17Fiii lui Awer: Imna, Iwva, Iwvi wi Beria; wi Serah, sora lor. Wi fiii lui Beria: Heber wi

Malchiel.
18Acewtia sknt fiii Zilpei, pe care o dqduse Laban fetei sale Lea; pe acewtia i -a nqscut ea

lui Iacov. Kn totul waisprezece inwi.
19Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif wi Beniamin. -
20Lui Iosif i s‘au nqscut, kn yara Egiptului: Manase wi Efraim, pe cari i -a nqscut Asnat fata

lui Poti-Fera, preotul lui On. -
21Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Awbel, Ghera, Naaman, Ehi, Row, Mupim, Hupim wi Ard.
22Acewtia sknt fiii Rahelei, pe cari i -a nqscut lui Iacov. Kn totul patrusprezece inwi.
23Fiii lui Dan: Huwim.
24Fiii lui Neftali: Iahyeel, Guni, Ieyer wi Wilem.
25Acewtia sknt fiii Bilhei, pe care o dqduse Laban fetei sale Rahela; wi pe acewtia i -a

nqscut ea lui Iacov. Kn totul, wapte inwi.
26Sufletele cari au venit cu Iacov kn Egipt wi cari iewiserq din el, erau kn totul wasezeci wi

wase, fqrq sq numqrqm nevestele fiilor lui Iacov.
27Wi Iosif avea doi fii, cari i se nqscuserq kn Egipt. -Toate sufletele din familia lui Iacov, cari

au venit kn Egipt, erau kn numqr de waptezeci.
28Iacov a trimes pe Iuda knainte la Iosif, ca sq -i dea de wtire sq -i iasq knainte kn Gosen.
29Wi au venit kn yinutul Gosen. Iosif wi -a pregqtit carul wi s‘a suit ca sq se ducq kn Gosen,

kn kntkmpinarea tatqlui squ Israel. Cum l -a vqzut, s‘a aruncat pe gktul lui, wi a plkns multq
vreme pe gktul lui.
30Israel a zis lui Iosif: ,,Acum pot sq mor, fiindcq yi-am vqzut faya, wi tu tot mai trqiewti.‘‘
31Iosif a zis frayilor sqi wi familiei tatqlui squ: ,,Mq duc sq knwtiinyez pe Faraon, wi sq -i

spun: ,Frayii mei wi familia tatqlui meu, cari erau kn yara Canaan, au venit la mine.
32Oamenii acewtia sknt pqstori, cqci cresc vite; ei wi-au adus oile wi boii, wi tot ce este al

lor.‘‘
33Wi, cknd vq va chema Faraon wi vq va kntreba: ,,Cu ce vq kndeletniciyi?‘‘
34voi sq rqspundeyi: ,,Robii tqi au crescut vite, din tinereya noastrq pknq acum, atkt noi ckt

wi pqrinyii nowtri.‘ Kn felul acesta, veyi locui kn yinutul Gosen, cqci toyi pqstorii sknt o
urkciune pentru Egipteni.‘‘
47 Iosif s‘a dus sq knwtiinyeze pe Faraon, wi i -a spus: ,,Frayii mei wi tatql meu au sosit
din yara Canaan, cu oile wi boii, wi cu tot avutul lor; wi sknt kn yinutul Gosen.‘‘
2A luat pe cinci din frayii lui, wi i -a adus knaintea lui Faraon.
3Faraon a kntrebat pe frayii lui Iosif: ,,Cu ce vq kndeletniciyi?‘‘ Ei au rqspuns lui Faraon:

,,Robii tqi sknt pqstori, cum erau wi pqrinyii nowtri.‘‘
4Wi au mai zis lui Faraon: ,,Noi am venit ca sq locuim o vreme aici kn yarq, pentrucq nu

mai este pqwune pentru oile robilor tqi, wi este o mare foamete kn yara Canaanului;
kngqduie dar robilor tqi sq locuiascq kn yinutul Gosen.‘‘
5Faraon a zis lui Iosif: ,,Tatql tqu wi frayii tqi au venit la tine.
6Yara Egiptului este deschisq knaintea ta; aweazq pe tatql tqu wi pe frayii tqi kn cea mai

bunq parte a yqrii. Sq locuiascq kn yinutul Gosen; wi dacq gqsewti printre ei oameni

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     57
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

destoinici, pune -i kn fruntea turmelor mele.‘‘
7Iosif a adus pe tatql squ Iacov, wi l -a knfqyiwat knaintea lui Faraon. Wi Iacov a

binecuvkntat pe Faraon.
8Faraon a kntrebat pe Iacov: ,,Care este numqrul zilelor anilor vieyii tale?‘‘
9Iacov a rqspuns lui Faraon: ,,Zilele anilor cqlqtoriei mele sknt o sutq treizeci de ani. Zilele

anilor vieyii mele au fost puyine la numqr wi rele, wi n‘au atins zilele anilor vieyii pqrinyilor
mei, kn timpul cqlqtoriei lor.‘‘
10Iacov a binecuvkntat iarqw pe Faraon, wi a plecat dinaintea lui Faraon.
11Iosif a awezat pe tatql squ wi pe frayii sqi, wi le -a dat o mowie kn yara Egiptului, kn cea

mai bunq parte a yqrii, kn yinutul lui Ramses, cum poruncise Faraon.
12Iosif a hrqnit cu pkne pe tatql squ, pe frayii sqi, wi pe toatq familia tatqlui squ, dupq

numqrul copiilor.
13Nu mai era pkne kn toatq yara, cqci foametea era foarte mare; yara Egiptului wi yara

Canaanului tknjeau, din pricina foametei.
14Iosif a strkns tot argintul, care se gqsea kn yara Egiptului wi kn yara Canaanului, kn

schimbul grkului, pe care -l cumpqrau oamenii, wi astfel a fqcut ca tot argintul acesta sq
intre kn casa lui Faraon.
15Cknd s‘a sfkrwit argintul din yara Egiptului wi din yara Canaanului, toyi Egiptenii au venit

la Iosif, wi au zis: ,,Dq-ne pkne! Pentruce sq murim kn faya ta? Cqci argint nu mai avem.‘‘
16Iosif a zis: ,,Dayi vitele voastre, wi vq voi da pkne kn schimbul vitelor voastre, dacq nu

mai aveyi argint.‘‘
17Wi-au adus vitele la Iosif, wi Iosif le -a dat pkne kn schimbul cailor, kn schimbul turmelor

de oi wi de boi, wi kn schimbul mqgarilor. Le -a dat astfel pkne kn anul acela kn schimbul
tuturor turmelor lor.
18Dupqce a trecut anul acela, au venit la Iosif kn anul urmqtor, wi i-au zis: ,,Nu putem sq

ascundem domnului nostru faptul cq argintul s‘a sfkrwit, wi turmele de vite au trecut kn
stqpknirea domnului nostru; nu mai rqmkn knaintea domnului nostru de ckt trupurile wi
pqmknturile noastre.
19Pentruce sq murim subt ochii tqi, noi wi pqmknturile noastre? Cumpqrq-ne kmpreunq cu

pqmknturile noastre kn schimbul pknii, wi vom fi ai domnului nostru, noi wi pqmknturile
noastre. Dq-ne sqmknyq sq sqmqnqm, ca sq trqim wi sq nu murim, wi sq nu ne rqmknq
pqmknturile pustii.‘‘
20Iosif a cumpqrat pentru Faraon toate pqmknturile Egiptului; cqci Egiptenii wi-au vkndut

fiecare ogorul, pentrucq ki silea foametea. Wi yara a ajuns kn stqpknirea lui Faraon.
21Ckt despre popor, l -a mutat kn cetqyi, dela o margine hotarelor Egiptului pknq la

cealaltq.
22Numai pqmknturile preoyilor nu le -a cumpqrat, pentrucq era o lege a lui Faraon, datq kn

folosul preoyilor, cari trqiau din venitul pe care li -l dqdea Faraon: de aceea ei nu wi-au
vkndut pqmknturile.
23Iosif a zis poporului: ,,V‘am cumpqrat azi cu pqmknturile voastre, pentru Faraon; iatq, vq

dau sqmknyq, ca sq puteyi sqmqna pqmkntul.
24La vremea roadelor, veyi da a cincea parte lui Faraon; iar celelalte patru pqryi vq vor

rqmknea vouq, ca sq sqmqnayi ogoarele, wi sq vq hrqniyi kmpreunq cu copiii vowtri wi cu
cei ce sknt kn casele voastre.‘‘
25Ei au zis: ,,Tu ne-ai scqpat viaya! Sq cqpqtqm trecere knaintea domnului nostru, wi vom

fi robi ai lui Faraon.‘‘
26Iosif a fqcut din aceasta o lege, care a rqmas kn picioare pknq kn ziua de azi, wi dupq

care, a cincea parte din venitu pqmknturilor Egiptului este a lui Faraon; numai pqmknturile

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    58
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

preoyilor nu sknt ale lui Faraon.
27Israel a locuit kn yara Egiptului, kn yinutul Gosen. Ei s‘au knstqrit, au crescut wi s‘au

knmulyit foarte mult.
28Iacov a trqit waptesprezece ani kn yara Egiptului; wi zilele anilor vieyii lui Iacov au fost de

o sutq patruzeci wi wapte de ani.
29Cknd s‘a apropiat Israel de clipa moryii, a chemat pe fiul squ Iosif, wi i -a zis: ,,Dacq am

cqpqtat trecere knaintea ta, pune, rogu-te, mkna subt coapsa mea, wi poartq-te cu
bunqtate wi credinciowie fayq de mine: sq nu mq kngropi kn Egipt.
30Ci cknd mq voi culca lkngq pqrinyii mei, sq mq scoyi afarq din Egipt, wi sq mq kngropi kn

mormkntul lor.‘‘ Iosif a rqspuns: ,,Voi face dupq cuvkntul tqu.‘‘
31Iacov a zis: ,,Jurq-mi.‘‘ Wi Iosif i -a jurat. Apoi Israel s‘a plecat cu faya pe cqpqtkiul

patului.
48 Dupq aceea, au venit wi au spus lui Iosif: ,,Tatql tqu este bolnav.‘‘ Wi Iosif a luat cu el
pe cei doi fii ai sqi, Manase wi Efraim.
2Au dat de wtire lui Iacov, wi i-au spus: ,,Iatq cq fiul tqu Iosif vine la tine.‘‘ Wi Israel wi -a

adunat puterile, wi s‘a awezat pe pat.
3Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S‘a arqtat la Luz, kn yara Canaan, wi

m‘a binecuvkntat.
4El mi -a zis: ,,Te voi face sq crewti, te voi knmulyi, wi voi face din tine o ceatq de popoare;

voi da yara aceasta seminyei tale dupq tine, ca s‘o stqpkneascq pentru totdeauna.
5Acum, cei doi fii, cari yi s‘au nqscut kn yara Egiptului, knainte de venirea mea la tine kn

Egipt, vor fi ai mei; Efraim wi Manase vor fi ai mei, ca wi Ruben wi Simeon.
6Dar copiii, pe cari i-ai nqscut dupq ei, vor fi ai tqi; ei vor purta numele frayilor lor kn partea

lor de mowtenire.
7La kntoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lkngq mine, kn yara Canaan, la o

depqrtare bunicicq de Efrata; wi am kngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau
Betleem.‘‘
8Israel s‘a uitat la fiii lui Iosif, wi a zis: ,,Cine sknt acewtia?‘‘
9Iosif a rqspuns tatqlui squ: ,,Sknt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.‘‘ Israel a

zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca sq -i binecuvintez.‘‘
10Ochii lui Israel erau kngreuiayi de bqtrkneyq, awa cq nu mai putea sq vadq. Iosif i -a

apropiat de el; wi Israel i -a sqrutat, wi i -a kmbrqyiwat.
11Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam cq am sq-yi mai vqd faya, wi iatq cq Dumnezeu m‘a

fqcut sq-yi vqd wi sqmknya.‘‘
12Iosif i -a dat la o parte de lkngq genunchii tatqlui squ, wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt

knaintea lui.
13Apoi Iosif i -a luat pe amkndoi, pe Efraim cu mkna dreaptq, la stknga lui Israel, wi pe

Manase cu mkna stkngq, la dreapta lui Israel, wi i -a adus aproape de el.
14Israel wi -a kntins mkna dreaptq wi a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tknqr,

iar mkna stkngq a pus -o pe capul lui Manase; knadins wi -a kncruciwat mknile astfel, cqci
Manase era cel dintki nqscut.
15A binecuvkntat pe Iosif, wi a zis: ,,Dumnezeul, knaintea cqruia au umblat pqrinyii mei,

Avraam wi Isaac, Dumnezeul, care m‘a cqlquzit de cknd m‘am nqscut, pknq kn ziua
aceasta,
16Kngerul, care m‘a izbqvit de orice rqu, sq binecuvinteze pe copiii acewtia! Ei sq poarte

numele meu wi numele pqrinyilor mei, Avraam wi Isaac, wi sq se knmulyeascq foarte mult
kn mijlocul yqrii!‘‘
17Lui Iosif nu i -a venit bine cknd a vqzut cq tatql squ kwi pune mkna dreaptq pe capul lui            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     59
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Efraim; deaceea a apucat mkna tatqlui squ, ca s‘o ia de pe capul lui Efraim, wi s‘o
kndrepte pe al lui Manase.
18Wi Iosif a zis tatqlui squ: ,,Nu awa, tatq, cqci acela este cel kntki nqscut; pune-yi mkna

dreaptq pe capul lui.‘‘
19Tatql squ n‘a vrut, ci a zis: ,,Wtiu, fiule, wtiu; wi el va ajunge un popor, wi el va fi mare;

dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare deckt el; wi sqmknya lui va ajunge o ceatq de
neamuri.‘‘
20El i -a binecuvkntat kn ziua aceea, wi a zis: ,,Numele tqu kl vor kntrebuinya Israeliyii cknd

vor binecuvknta, zicknd: ,Dumnezeu sq Se poarte cu tine cum S‘a purtat cu Efraim wi cu
Manase!‘‘ Wi a pus astfel pe Efraim knaintea lui Manase.
21Israel a zis lui Iosif: ,,Iatq cq kn curknd am sq mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, wi vq va

aduce knapoi kn yara pqrinyilor vowtri.
22Kyi dau, mai mult deckt frayilor tqi, o parte, pe care am luat -o din mkna Amoriyilor cu

sabia mea wi cu arcul meu.‘‘
49 Iacov a chemat pe fiii sqi, wi a zis: ,,Strkngeyi-vq, wi vq voi vesti ce vi se va kntkmpla
kn vremile cari vor veni.
2,,Strkngeyi-vq, wi ascultayi, fii ai lui Iacov! Ascultayi pe tatql vostru Israel!
3Ruben, tu, kntkiul meu nqscut, Puterea mea wi pkrga tqriei mele, Kntkiul kn vrednicie, wi

kntkiul kn putere,
4Nqvalnic ca apele, -tu nu vei mai avea kntkietatea! Cqci te-ai suit kn patul tatqlui tqu, Mi-ai

spurcat patul, suindu-te kn el.
5Simeon wi Levi sknt frayi; Sqbiile lor sknt niwte unelte de sklnicie.
6Nu vreau sq intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau sq se uneascq duhul meu cu

adunarea lor! Cqci, kn mknia lor, au ucis oameni, Wi, kn rqutatea lor, au tqiat vinele
taurilor.
7Blestematq sq fie mknia lor, pentrucq a fost prea turbatq, Wi furia lor, cqci a fost prea

sqlbaticq! Ki voi kmpqryi kn Iacov, Wi -i voi risipi kn Israel.
8Iudo, tu vei primi laudele frayilor tqi; Mkna ta va apuca de ceafq pe vrqjmawii tqi. Fiii

tatqlui tqu se vor knchina pknq la pqmknt knaintea ta.
9Iuda este un pui de leu. Tu te-ai kntors dela mqcel, fiule! Iuda kwi pleacq genunchii, se

culcq kntocmai ca un leu, Ca o leoaicq: cine -l va scula?
10Toiagul de domnie nu se va depqrta din Iuda, Nici toiagul de ckrmuire dintre picioarele

lui, Pknq va veni Wilo, Wi de El vor asculta popoarele.
11El kwi leagq mqgarul de viyq, Wi de cel mai bun butuc de viyq mknzul mqgqriyei lui; Kwi

spalq haina kn vin, Wi mantaua kn skngele strugurilor.
12Are ochii rowi de vin, Wi dinyii albi de lapte.
13Zabulon va locui pe yqrmul mqrilor, Lkngq limanul corqbiilor, Wi hotarul lui se va kntinde

knspre Sidon.
14Isahar este un mqgar osos, Care se culcq kn grajduri.
15Vede cq locul unde se odihnewte este plqcut, Wi cq yinutul lui este mqrey; Kwi pleacq

umqrul subt povarq, Wi se supune birului.
16Dan va judeca pe poporul squ, Ca una din seminyiile lui Israel.
17Dan va fi un warpe pe drum, O nqpkrcq pe cqrare, Muwcknd cqlckiele calului, Fqcknd sq

cadq cqlqreyul pe spate.
18Kn ajutorul Tqu, nqdqjduiesc, Doamne!
19Peste Gad vor da iuruw cete knarmate, Dar wi el va da iuruw peste ele wi le va urmqri.
20Awer dq o hranq minunatq; El va da bucate alese kmpqrayilor.
21Neftali este o cerboaicq slobodq: Rostewte cuvinte frumoase.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    60
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Iosif este vlqstarul unui pom roditor, Vlqstarul unui pom roditor sqdit lkngq un izvor;
Ramurile lui se knalyq deasupra zidului.
23Arcawii l-au aykyat, au aruncat sqgeyi, Wi l-au urmqrit cu ura lor.
24Dar arcul lui a rqmas tare, Wi mknile lui au fost kntqrite De mknile Puternicului lui Iacov:

Wi a ajuns astfel pqstorul, stknca lui Israel.
25Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatqlui tqu, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea

Celui Atotputernic, care te va binecuvknta Cu binecuvkntqrile cerurilor de sus, Cu
binecuvkntqrile apelor de jos, Cu binecuvkntqrile ykyelor wi ale pkntecelui mamei.
26Binecuvkntqrile tatqlui tqu Kntrec binecuvkntqrile pqrinyilor mei, wi se knalyq Pknq kn

crewtetul dealurilor vecinice: Ele sq vinq peste capul lui Iosif, Peste crewtetul capului
domnului frayilor sqi!
27Beniamin este un lup care sfqwie; Dimineaya, mqnkncq prada, Iar seara, kmparte prada

rqpitq.‘‘
28Acewtia sknt toyi ceice alcqtuiesc cele douqsprezece seminyii ale lui Israel. Wi acestea

sknt lucrurile, pe cari li le -a spus tatql lor, cknd i -a binecuvkntat. I -a binecuvkntat, pe
fiecare cu o binecuvkntare deosebitq.
29Apoi le -a dat porunca urmqtoare: ,,Eu am sq fiu adqugat la poporul meu; deci sq mq

kngropayi kmpreunq cu pqrinyii mei, kn pewtera care este kn ogorul Hetitului Efron,
30kn pewtera din ogorul Macpela, care este fayq kn fayq cu Mamre, kn yara Canaan.

Acesta este ogorul, pe care l -a cumpqrat Avraam de la Hetitul Efron, ca mowie de
knmormkntare.
31Acolo au kngropat pe Avraam wi pe Sara, nevasta lui; acolo au kngropat pe Isaac wi pe

Rebeca, nevasta lui; wi acolo am kngropat eu pe Lea.
32Ogorul wi pewtera care se aflq acolo au fost cumpqrate dela fiii lui Het.‘‘
33Cknd a insprqvit Iacov de dat porunci fiilor sqi, wi -a tras picioarele kn pat, wi -a dat

duhul, wi a fost adqugat la poporul squ.
50 Iosif s‘a aruncat pe faya tatqlui squ, l -a plkns, wi l -a sqrutat.
2A poruncit doftorilor, cari erau kn slujba lui, sq kmbqlsqmeze pe tatql squ; wi doftorii au
kmbqlsqmat pe Israel.
3Patruzeci de zile au trecut astfel wi au fost kntrebuinyate cu kmbqlsqmarea lui. Wi

Egiptenii l-au plkns waptezeci de zile.
4Dupqce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon, wi le -a zis:

,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea voastrq, spuneyi, vq rog, lui Faraon, ce vq spun eu.
5Tatql meu m‘a pus sq jur, zicknd: ,,Iatq, kn curknd eu am sq mor! Sq mq kngropi kn

mormkntul, pe care mi l-am sqpat kn yara Canaan.‘ Aw vrea dar sq mq sui acolo, ca sq
kngrop pe tatql meu; wi dupq aceea mq voi kntoarce.‘‘
6Faraon a rqspuns: ,,Suie-te, wi kngroapq pe tatql tqu, dupq jurqmkntul pe care te -a pus

sq -l faci.‘‘
7Iosif s‘a suit, ca sq kngroape pe tatql squ. Kmpreunq cu el s‘au suit toyi slujitorii lui

Faraon, bqtrknii casei lui, toyi bqtrknii yqrii Egiptului,
8toatq casa lui Iosif, frayii sqi, wi casa tatqlui squ; n‘au lqsat kn yinutul Gosen deckt pruncii,

oile wi boii.
9Kmpreunq cu Iosif mai erau carq wi cqlqreyi, awa cq alaiul era foarte mare.
10Cknd au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au fqcut plkngere mare wi

jalnicq; wi Iosif a yinut kn cinstea tatqlui squ un bocet de wapte zile.
11Locuitorii yqrii, Cananiyii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad, wi au zis:

,,Iatq un mare bocet printre Egipteni!‘‘ De aceea s‘a dat acestei arii numele Abel-Miyraim
(Jalea Egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    61
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

12Astfel au kmplinit fiii lui Iacov poruncile tatqlui lor.
13L-au dus kn yara Canaan wi l-au kngropat kn pewtera din ogorul Macpela, pe care -l
cumpqrase Avraam dela Hetitul Efron, ca mowie de knmormkntare, wi care este fayq kn
fayq cu Mamre.
14Iosif, dupq ce a kngropat pe tatql squ, s‘a kntors kn Egipt, kmpreunq cu frayii sqi wi cu

toyi cei ce se suiserq cu el, ca sq kngroape pe tatql squ.
15Cknd au vqzut frayii lui Iosif cq tatql lor a murit, au zis: ,,Dacq va prinde Iosif urq pe noi,

wi ne va kntoarce tot rqul, pe care i l-am fqcut?‘‘
16Wi au trimes sq spunq lui Iosif: ,,Tatql tqu a dat porunca aceasta knainte de moarte:
17,,Awa sq vorbiyi lui Iosif: ,Oh! iartq nelegiuirea frayilor tqi wi pqcatul lor, cqci yi-au fqcut

rqu!‘ Iartq acum pqcatul robilor Dumnezeului tatqlui tqu!‘‘ Iosif a plkns cknd a auzit
cuvintele acestea.
18Frayii lui au venit wi s‘au aruncat ei knwiwi cu faya la pqmknt knaintea lui, wi i-au zis:

,,Skntem robii tqi.‘‘
19Iosif le -a zis: ,,Fiyi fqrq teamq; cqci sknt eu oare kn locul lui Dumnezeu?
20Voi, negrewit, v‘ayi gkndit sq-mi faceyi rqu: dar Dumnezeu a schimbat rqul kn bine, ca sq

kmplineascq ceeace se vede azi, wi anume, sq scape viaya unui popor kn mare numqr.
21Fiyi dar fqrq teamq, cqci eu vq voi hrqni, pe voi wi pe copiii vowtri.‘‘ Wi i -a mkngqiat, wi le

-a kmbqrbqtat inimile.
22Iosif a locuit kn Egipt, el wi casa tatqlui squ; wi a trqit o sutq zece ani.
23Iosif a vqzut pe fiii lui Efraim pknq la al treilea neam; wi fiii lui Machir, fiul lui Manase, s‘au

nqscut pe genunchii lui.
24Iosif a zis frayilor sqi: ,,Eu am sq mor! Dar Dumnezeu vq va cerceta, wi vq va face sq vq

suiyi din yara aceasta kn yara, pe care a jurat cq o va da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov.‘‘
25Iosif a pus pe fiii lui Israel sq jure, zicknd: ,,Cknd vq va cerceta Dumnezeu, sq luayi wi

oasele mele de aici.‘‘
26Iosif a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani. L-au kmbqlsqmat, wi l-au pus kntr‘un sicriu kn

Egipt
             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     62
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Exod
1 Iatq numele fiilor lui Israel, intrayi kn Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:
2Ruben, Simeon, Levi, Iuda,
3Isahar, Zabulon, Beniamin,
4Dan, Neftali, Gad wi Awer.
5Sufletele iewite din coapsele lui Iacov erau waptezeci de toate. Iosif era atunci kn Egipt.
6Iosif a murit, wi toyi frayii lui, wi toatq vkrsta aceea de oameni.
7Fiii lui Israel s‘au knmulyit, s‘au mqrit, au crescut wi au ajuns foarte puternici. Wi s‘a

umplut yara de ei.
8Peste Egipt s‘a ridicat un nou kmpqrat, care nu cunoscuse pe Iosif.
9El a zis poporului squ: ,,Iatq cq poporul copiilor lui Israel este mai mare wi mai puternic

deckt noi.
10Veniyi sq ne arqtqm dibaci fayq de el, ca sq nu creascq, pentru ca nu cumva, dacq se va

kntkmpla un rqzboi, sq se uneascq wi el cu vrqjmawii nowtri, sq ne batq wi sq iasq apoi din
yarq.‘‘
11Wi au pus peste ei isprqvnicei, ca sq -i asupreascq prin munci grele. Astfel a zidit el

cetqyile Pitom wi Ramses, ca sq slujeascq de hambare lui Faraon.
12Dar cu ckt kl asupreau mai mult, cu atkt se knmulyea wi crewtea; wi s‘au sckrbit de copiii

lui Israel.
13Atunci Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o asprq robie.
14Le-au fqcut viaya amarq prin lucrqri grele de lut wi cqrqmizi, wi prin tot felul de lucrqri

depe ckmp: kn toate muncile acestea pe cari -i sileau sq le facq, erau fqrq nici un pic de
milq.
15Kmpqratul Egiptului a poruncit moawelor Evreilor, numite una Wifra, wi cealaltq Pua,
16wi le -a zis: ,,Cknd veyi kmplini slujba de moawe pe lkngq femeile Evreilor, wi le veyi

vedea pe scaunul de nawtere, dacq este bqiat, sq -l omorkyi; iar dacq este fatq, s‘o lqsayi
sq trqiascq.‘‘
17Dar moawele s‘au temut de Dumnezeu, wi n‘au fqcut ce le poruncise kmpqratul Egiptului:

ci au lqsat pe copiii de parte bqrbqteascq sq trqiascq.
18Kmpqratul Egiptului a chemat pe moawe, wi le -a zis: ,,Pentruce ayi fqcut lucrul acesta,

wi ayi lqsat pe copiii de parte bqrbqteascq sq trqiascq?‘‘
19Moawele au rqspuns lui Faraon: ,,Pentrucq femeile Evreilor nu sknt ca Egiptencele; ele

sknt vknjoase wi nasc knainte de venirea moawei.‘‘
20Dumnezeu a fqcut bine moawelor; wi poporul s‘a knmulyit wi a ajuns foarte mare la

numqr.
21Pentrucq moawele se temuserq de Dumnezeu, Dumnezeu le -a fqcut case.
22Atunci Faraon a dat urmqtoarea poruncq la tot poporul lui: ,,Sq aruncayi kn rku pe orice

bqiat care se va nawte, wi sq lqsayi pe toate fetele sq trqiascq.‘‘
2 Un om din casa lui Levi luase de nevastq pe o fatq a lui Levi.
2Femeia aceasta a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu. A vqzut cq este frumos, wi l -a
ascuns trei luni.
3Ne mai putknd sq -l ascundq, a luat un sicriaw de papurq, pe care l -a uns cu lut wi cu            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      63
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

smoalq; a pus copilul kn el, wi l -a awezat kntre trestii, pe malul rkului.
4Sora copilului pkndea la o depqrtare oarecare, ca sq vadq ce are sq i se kntkmple.
5Fata lui Faraon s‘a pogorkt la rku, sq se scalde; wi fetele cari o knsoyeau se plimbau pe

marginea rkului. Ea a zqrit sicriawul kn mijlocul trestiilor, wi a trimes pe roaba ei sq -l ia.
6L -a deschis wi a vqzut copilul: era un bqieyaw care plkngea. I -a fost milq de el, wi a

zis: ,,Este un copil de al Evreilor!‘‘
7Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: ,,Sq mq duc sq-yi chem o doicq dintre femeile

Evreilor, ca sq-yi alqpteze copilul?‘‘
8,,Du-te‘‘, i -a rqspuns fata lui Faraon. Wi fata s‘a dus wi a chemat pe mama copilului.
9Fata lui Faraon i -a zis: ,,Ia copilul acesta, alqpteazq-mi -l, wi kyi voi plqti.‘‘ Femeia a luat

copilul, wi l -a alqptat.
10Copilul a crescut, wi ea l -a adus fetei lui Faraon; wi el i -a fost fiu. I -a pus numele Moise

(Scos); ,,cqci‘‘, a zis ea, ,,l-am scos din ape.‘‘
11Kn vremea aceea, Moise, crescknd mare, a iewit pe la frayii sqi, wi a fost martor la

muncile lor grele. A vqzut pe un Egiptean, care bqtea pe un Evreu, unul dintre frayii lui.
12S‘a uitat kn toate pqryile, wi, vqzknd cq nu este nimeni, a omorkt pe Egiptean wi l -a

ascuns kn nisip.
13A iewit wi kn ziua urmqtoare; wi iatq cq doi Evrei se certau. A zis celui ce n‘avea dreptate:

,,Pentru ce lovewti pe semenul tqu?‘‘
14Wi omul acela a rqspuns: ,,Cine te -a pus pe tine mai mare wi judecqtor peste noi? Nu

cumva ai de gknd sq mq omori wi pe mine, cum ai omorkt pe Egipteanul acela?‘‘ Moise s‘a
temut wi a zis: ,,Nu mai kncape kndoialq cq faptul este cunoscut.
15Faraon a aflat ce se petrecuse, wi cquta sq omoare pe Moise. Dar Moise a fugit

dinaintea lui Faraon, wi a locuit kn yara Madian. A wezut lkngq o fkntknq.
16Preotul din Madian avea wapte fete. Ele au venit sq scoatq apq, wi au umplut jghiaburile

ca sq adape turma tatqlui lor.
17Dar au venit pqstorii, wi le-au luat la goanq. Atunci Moise s‘a sculat, le -a ajutat, wi le -a

adqpat turma.
18Cknd s‘au kntors ele la tatql lor Reuel, el a zis: ,,Pentru ce vq kntoarceyi awa de curknd

azi?‘‘
19Ele au rqspuns: ,,Un Egiptean ne -a scqpat din mkna pqstorilor, wi chiar ne -a scos apq,

wi a adqpat turma.‘‘
20Wi el a zis fetelor: ,,Unde este? Pentruce ayi lqsat acolo pe omul acela! Chemayi -l sq

mqnknce pkne!‘‘
21Moise s‘a hotqrkt sq locuiascq la omul acela, care i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Sefora.
22Ea a nqscut un fiu, cqruia el i -a pus numele Gherwom (Sknt strqin aici); ,,cqci‘‘, a zis

el, ,,locuiesc ca strqin kntr -o yarq strqinq.‘‘
23Dupq multq vreme, kmpqratul Egiptului a murit; wi copiii lui Israel gemeau kncq din

pricina robiei, wi scoteau strigqte desnqdqjduite. Strigqtele acestea, pe cari li le smulgea
robia, s‘au suit pknq la Dumnezeu.
24Dumnezeu a auzit gemetele lor, wi Wi -a adus aminte de legqmkntul Squ fqcut cu

Avraam, Isaac, wi Iacov.
25Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, wi a luat cunowtinyq de ei.


3 Moise pqwtea turma socrului squ Ietro, preotul Madianului. Odatq a mknat turma pknq
dincolo de pustie, wi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
2Kngerul Domnului i S‘a arqtat kntr‘o flacqrq de foc, care iewea din mijlocul unui rug. Moise

s‘a uitat; wi iatq cq rugul era tot un foc, wi rugul nu se mistuia deloc.
3Moise a zis: ,,Am sq mq kntorc sq vqd ce este aceastq vedenie minunatq, wi pentru ce nu            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    64
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

se mistuie rugul.‘‘
4Domnul a vqzut cq el se kntoarce sq vadq; wi Dumnezeu l -a chemat din mijlocul rugului,

wi a zis: ,,Moise! Moise!‘‘ El a rqspuns: ,,Iatq-mq!‘‘
5Dumnezeu a zis: ,,Nu te apropia de locul acesta; scoate-yi kncqlyqmintele din picioare,

cqci locul pe care calci este un pqmknt sfknt.‘‘
6Wi a adqugat: ,,Eu sknt Dumnezeul tatqlui tqu, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui

Isaac wi Dumnezeul lui Iacov.‘‘ Moise wi -a ascuns faya, cqci se temea sq priveascq pe
Dumnezeu.
7Domnul a zis: ,,Am vqzut asuprirea poporului Meu, care este kn Egipt, wi am auzit

strigqtele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; cqci ki cunosc durerile.
8M‘am pogorkt ca sq -l izbqvesc din mkna Egiptenilor, wi sq -l scot din yara aceasta wi sq -l

duc kntr -o yarq bunq wi kntinsq, kntr‘o yarq unde curge lapte wi miere, wi anume, kn
locurile, pe cari le locuiesc Cananiyii, Hetiyii, Amoriyii, Fereziyii, Heviyii wi Iebusiyii.
9Iatq cq strigqtele Israeliyilor au ajuns pknq la Mine, wi am vqzut chinul cu care ki chinuesc

Egiptenii.
10Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon, wi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii

lui Israel.‘‘
11Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Cine sknt eu, ca sq mq duc la Faraon, wi sq scot din Egipt

pe copiii lui Israel?‘‘
12Dumnezeu a zis: ,,Eu voi fi negrewit cu tine; wi iatq care va fi pentru tine semnul cq Eu

te-am trimes: dupq ce vei scoate pe popor din Egipt, veyi sluji lui Dumnezeu pe muntele
acesta.‘‘
13Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iatq, cknd mq voi duce la copiii lui Israel, wi le voi spune:

,Dumnezeul pqrinyilor vowtri m‘a trimes la voi‘; wi mq vor kntreba: ,Care este Numele Lui?‘
ce le voi rqspunde?‘‘
14Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sknt Cel ce sknt.‘‘ Wi a adqugat: ,,Vei rqspunde copiilor

lui Israel astfel: ,,Cel ce se numewte ,Eu sknt‘, m‘a trimes la voi.‘‘
15Dumnezeu a mai zis lui Moise: ,,Awa sq vorbewti copiilor lui Israel: ,Domnul, Dumnezeul

pqrinyilor vowtri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac wi Dumnezeul lui Iacov, m‘a
trimes la voi. Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din
neam kn neam.
16Du-te, strknge pe bqtrknii lui Israel, wi spune-le: ,Mi s‘a arqtat Domnul, Dumnezeul

pqrinyilor vowtri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov. El a zis: ,V‘am vqzut, wi am
vqzut ce vi se face kn Egipt,
17wi am zis: ,Vq voi scoate din suferinya Egiptului, wi vq voi duce kn yara Cananiyilor,

Hetiyilor, Amoriyilor, Fereziyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor, kntr‘o yarq unde curge lapte wi
miere.‘
18Ei vor asculta de glasul tqu; wi te vei duce, tu wi bqtrknii lui Israel, la kmpqratul Egiptului,

wi ki veyi spune: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, s‘a kntklnit cu noi. Dq-ne voie sq mergem
cale de trei zile kn pustie, ca sq aducem jertfe Domnului, Dumnezeului nostru.‘
19Wtiu cq kmpqratul Egiptului n‘are sq vq lase sq plecayi deckt silit de o mknq puternicq.
20Eu Kmi voi kntinde mkna, wi voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni, pe cari le voi face kn

mijlocul lui. Dupq aceea, are sq vq lase sq plecayi.‘
21Voi face chiar ca poporul acesta sq capete trecere knaintea Egiptenilor; wi, cknd veyi

pleca, nu veyi pleca cu mknile goale.
22Fiecare femeie va cere dela vecina ei wi dela cea care locuiewte kn casa ei, vase de

argint, vase de aur, wi haine, pe cari le veyi pune pe fiii wi fiicele voastre. Wi veyi jqfui
astfel pe Egipteni.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    65
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

4 Moise a rqspuns, wi a zis: ,,Iatq cq n‘au sq mq creadq, nici n‘au sq asculte de glasul
meu. Ci vor zice: ,Nu yi s‘a arqtat Domnul!‘
2Domnul i -a zis: ,Ce ai kn mknq?‘ El a rqspuns: ,Un toiag.‘
3Domnul a zis: ,Aruncq -l la pqmknt.‘ El l -a aruncat la pqmknt, wi toiagul s‘a prefqcut

kntr‘un warpe. Moise fugea de el.
4Domnul a zis lui Moise: ,Kntinde-yi mkna, wi apucq -l de coadq.‘ El a kntins mkna wi l -a

apucat; wi warpele s‘a prefqcut iarqw kntr-un toiag kn mkna lui.
5,Iatq‘, a zis Domnul, ,ce vei face, ca sq creadq cq yi s‘a arqtat Domnul, Dumnezeul

pqrinyilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac wi Dumnezeul lui Iacov.‘
6Domnul i -a mai zis: ,Bagq-yi mkna kn skn.‘ El wi -a bqgat mkna kn skn; apoi a scos -o, wi

iatq cq mkna i se acoperise de leprq, wi se fqcuse albq ca zqpada.
7Domnul a zis: ,Bagq-yi din nou mkna kn skn.‘ El wi -a bqgat din nou mkna kn skn; apoi a

scos -o din skn; wi iatq cq mkna se fqcuse iarqw cum era carnea lui.
8,Dacq nu te vor crede,‘ a zis Domnul, ,wi nu vor asculta de glasul celui dintki semn, vor

crede glasul celui de al doilea semn.
9Dacq nu vor crede nici aceste douq semne, wi nu vor asculta de glasul tqu, sq iei apq din

rku, wi s‘o torni pe pqmknt; wi apa, pe care o vei lua din rku, se va preface kn sknge pe
pqmknt.‘‘
10Moise a zis Domnului: ,,Ah! Doamne, eu nu sknt un om ori vorbirea uwoarq; wi cusurul

acesta nu -i nici de ieri, nici de alaltqieri, nici mqcar de cknd vorbewti Tu robului Tqu; cqci
vorba wi limba mi-este kncurcatq.‘‘
11Domnul i -a zis: ,,Cine a fqcut gura omului? Wi cine face pe om mut sau surd, cu vedere

sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
12Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, wi te voi knvqya ce vei avea de spus.‘‘
13Moise a zis: ,,Ah! Doamne, trimete pe cine vei vrea sq trimeyi.‘‘
14Atunci Domnul S‘a mkniat pe Moise, wi a zis: ,,Nu -i oare acolo fratele tqu Aaron, Levitul?

Wtiu cq el vorbewte uwor. Iatq cq el knsuw vine knaintea ta; wi, cknd te va vedea, se va
bucura kn inima lui.
15Tu ki vei vorbi, wi vei pune cuvintele kn gura lui; wi Eu voi fi cu gura ta wi cu gura lui; wi

vq voi knvqya ce veyi avea de fqcut.
16El va vorbi poporului pentru tine, kyi va sluji drept gurq, wi tu vei yinea pentru el locul lui

Dumnezeu.
17Ia kn mknq toiagul acesta, cu care vei face semnele.‘‘
18Moise a plecat; wi, cknd s‘a kntors la socrul squ Ietro, i -a zis: ,,Lasq-mq, te rog, sq plec

wi sq mq kntorc la frayii mei, cari sknt kn Egipt, ca sq vqd dacq mai trqiesc.‘‘ Ietro a zis lui
Moise: ,,Du-te kn pace!‘‘
19Domnul a zis lui Moise, kn Madian: ,,Du-te, kntoarce-te kn Egipt: cqci toyi ceice umblau

sq-yi ia viaya, au murit.‘‘
20Moise wi -a luat nevasta wi copiii, i -a pus cqlqri pe mqgari, wi s‘a kntors kn yara

Egiptului. Wi -a luat kn mknq toiagul lui Dumnezeu.
21Domnul a zis lui Moise: ,,Plecknd ca sq te kntorci kn Egipt, vezi, toate minunile pe cari yi

le pun kn mknq, sq le faci knaintea lui Faraon. Eu ki voi kmpetri inima, wi nu va lqsa pe
popor sq plece.
22Tu vei zice lui Faraon: ,Awa vorbewte Domnul: ,Israel este fiul Meu, kntkiul Meu nqscut.
23Kyi spun: ,Lasq pe fiul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq; dacq nu vrei sq -l lawi sq plece,

voi ucide pe fiul tqu, pe kntkiul tqu nqscut.‘‘
24Kn timpul cqlqtoriei, kntr‘un loc unde a rqmas Moise peste noapte, l -a kntklnit Domnul,

wi a vrut sq -l omoare.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    66
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

25Sefora a luat o piatrq ascuyitq, a tqiat prepuyul fiului squ, wi l -a aruncat la picioarele lui
Moise, zicknd: ,,Tu ewti un soy de sknge pentru mine.‘‘
26Wi Domnul l -a lqsat. Atunci a zis ea: ,,Soy de sknge!‘‘ din pricina tqierii kmprejur.
27Domnul a zis lui Aaron: ,,Du-te knaintea lui Moise kn pustie.‘‘ Aaron a plecat: a kntklnit pe

Moise la muntele lui Dumnezeu, wi l -a sqrutat.
28Moise a fqcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care -l trimesese, wi toate

semnele, pe cari -i poruncise sq le facq.
29Moise wi Aaron wi-au vqzut de drum, wi au adunat pe toyi bqtrknii copiilor lui Israel.
30Aaron a istorisit toate cuvintele pe cari le spusese Domnul lui Moise; wi Moise a fqcut

semnele knaintea poporului.
31Poporul a crezut. Astfel au aflat cq Domnul cercetase pe copiii lui Israel, cq le vqzuse

suferinya; wi s‘au plecat wi s‘au aruncat cu faya la pqmknt.
5 Moise wi Aaron s‘au dus apoi la Faraon, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Domnul,
Dumnezeul lui Israel: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq prqznuiascq kn pustie un
praznic kn cinstea Mea.‘‘
2Faraon a rqspuns: ,,Cine este Domnul, ca sq ascult de glasul Lui, wi sq las pe Israel sq

plece?‘‘ Eu nu cunosc pe Domnul, wi nu voi lqsa pe Israel sq plece.‘‘
3Ei au zis: ,,Ni S‘a arqtat Dumnezeul Evreilor. Dq-ne voie sq facem un drum de trei zile kn

pustie, ca sq aducem jertfe Domnului, pentruca sq nu ne batq cu ciumq sau cu sabie.‘‘
4Wi kmpqratul Egiptului le -a zis: ,,Moise wi Aaron, pentruce abateyi poporul de la lucrul

lui? Plecayi la lucrqrile voastre.‘‘
5Faraon a zis: ,,Iatq cq poporul acesta s‘a knmulyit acum kn yarq, wi voi mai voiyi sq -l

faceyi sq-wi knceteze lucrqrile?‘‘
6Wi chiar kn ziua aceea, Faraon a dat urmqtoarea poruncq isprqvniceilor norodului wi

logofeyilor:
7,,Sq nu mai dayi poporului paie ca mai knainte pentru facerea cqrqmizilor; ci sq se ducq

singuri sq strkngq paie.
8Totuw sq le cereyi acelaw numqr de cqrqmizi, pe cari le fqceau mai knainte; sq nu le

scqdeyi nimic din ele, cqci sknt niwte lenewi; de aceea strigq mereu: ,Haidem sq aducem
jertfe Dumnezeului nostru.‘
9Sq se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca sq aibq de lucru, wi sq nu mai umble

dupq nqluci.‘‘
10Isprqvniceii poporului wi logofeyii au venit wi au spus poporului: ,,Awa vorbewte

Faraon: ,Nu vq mai dau paie;
11duceyi-vq singuri de vq luayi paie de unde veyi gqsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul

vostru.‘‘
12Poporul s‘a rqspkndit kn toatq yara Egiptului, ca sq strkngq miriwte kn loc de paie.
13Isprqvniceii ki sileau, zicknd: ,,Isprqviyi-vq lucrul, zi de zi, ca wi atunci cknd erau paie!‘‘
14Au bqtut chiar pe logofeyii copiilor lui Israel, puwi peste ei de isprqvniceii lui Faraon.

,,Pentruce‘‘, li se zicea, ,,n‘ayi isprqvit ieri wi azi, ca mai knainte, numqrul de cqrqmizi, care
vq fusese hotqrkt?‘‘
15Logofeyii copiilor lui Israel s‘au dus sq se plkngq la Faraon, wi i-au zis: ,,Pentruce te poryi

awa cu robii tqi?
16Robilor tqi nu li se mai dau paie ca mai knainte, wi totuw ni se spune: ,Faceyi cqrqmizi!‘

Ba kncq, robii tqi sknt wi bqtuyi, ca wi cknd poporul tqu ar fi vinovat.‘‘
17Faraon a rqspuns: ,,Sknteyi niwte lenewi wi niwte trkntori! De aceea ziceyi: ,Haidem sq

aducem jertfe Domnului!‘
18Acum, duceyi-vq kndatq de lucrayi; nu vi se vor da paie, wi veyi face acelaw numqr de            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    67
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cqrqmizi.‘‘
19Logofeyii copiilor lui Israel au vqzut kn ce stare nenorocitq erau, cknd li se zicea: ,,Nu vi

se scade nimic din numqrul de cqrqmizi; ci kn fiecare zi sq faceyi lucrul cuvenit unei zile.‘‘
20Cknd au iewit dela Faraon, au kntklnit pe Moise wi pe Aaron, care ki awteptau.
21Wi le-au zis: ,,Sq vq vadq Domnul, wi sq judece! Voi ne-ayi fqcut urkyi lui Faraon wi

slujitorilor lui; ba kncq le-ayi dat sabia kn mknq ca sq ne omoare.‘‘
22Moise s‘a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Doamne, pentruce ai fqcut un astfel de rqu

poporului acestuia? Pentruce m‘ai trimes?
23De cknd m‘am dus la Faraon ca sq -i vorbesc kn Numele Tqu, el face wi mai rqu

poporului acestuia; wi n‘ai izbqvit pe poporul Tqu.‘‘
6 Domnul a zis lui Moise: ,,Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mknq puternicq kl va
sili sq -i lase sq plece; da, o mknq puternicq kl va sili sq -i izgoneascq din yara lui.‘‘
2Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, wi i -a zis: ,,Eu sknt Domnul.
3Eu M‘am arqtat lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-

am fost cunoscut de el subt Numele Meu ca ,Domnul.‘‘
4De asemenea Mi-am kncheiat legqmkntul Meu cu ei, ca sq le dau yara Canaan, yara

cqlqtoriilor lor sfinte, kn care au locuit ca strqini.
5Acum knsq am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe cari -i yin Egiptenii kn robie, wi Mi-am

adus aminte de legqmkntul Meu.
6De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sknt Domnul: Eu vq voi izbqvi din muncile cu cari

vq apasq Egiptenii, vq voi izbqvi din robia lor, wi vq voi scqpa cu bray kntins wi cu mari
judecqyi.
7Vq voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, wi veyi cunoawte cq Eu, Domnul,

Dumnezeul vostru, vq izbqvesc de muncile cu cari vq apasq Egiptenii.
8Eu vq voi aduce kn yara, pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov; Eu

vq voi da -o kn stqpknire; Eu, Domnul.‘‘
9Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar desnqdejdea wi robia asprq kn care se aflau, i-

au kmpedicat sq asculte pe Moise.
10Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
11,,Du-te de vorbewte lui Faraon, kmpqratul Egiptului, sq lase pe copiii lui Israel sq iasq

afarq din yara lui.‘‘
12Moise a rqspuns kn faya Domnului: ,,Iatq cq nici copiii lui Israel nu m‘au ascultat: cum

are sq m‘asculte Faraon pe mine, care n‘am o vorbire uwoarq?‘‘
13Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi le -a dat porunci cu privire la copiii lui Israel wi

cu privire la Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din yara Egiptului pe copiii lui Israel.
14Iatq cqpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heyron

wi Carmi. Acestea sknt familiile lui Ruben.
15Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin wi Yohar; wi Saul, fiu nqscut dintr‘o femeie

Cananitq. Acestea sknt familiile lui Simeon.
16Iatq numele fiilor lui Levi, dupq spiya neamului lor: Gherwon, Chehat wi Merari. Anii vieyii

lui Levi au fost o sutq treizeci wi wapte de ani.
17Fiii lui Gherwon: Libni wi Wimei, wi familiile lor. -
18Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel. Anii vieyii lui Chehat au fost o

sutqtreizeci wi trei de ani. -
19Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi. -Acestea sknt familiile lui Levi, dupq spiya neamului lor.
20Amram a luat de nevastq pe mqtuwq-sa Iochebed; wi ea i -a nqscut pe Aaron wi pe

Moise. Anii vieyii lui Amram au fost o sutqtreizeci wi wapte de ani. -
21Fiii lui Iyehar: Core, Nefeg wi Zicri. -            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     68
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Fiii lui Uziel: Miwael, Elyafan wi Sitri.
23Aaron a luat de nevastq pe Eliweba, fata lui Aminadab, sora lui Nahwon; wi ea i -a nqscut
pe Nadab, Abihu, Eleazar wi Itamar.
24Fiii lui Core: Asir, Elcana wi Abiasaf. Acestea sknt familiile Coriyilor.
25Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastq pe una din fetele lui Putiel; wi ea i -a nqscut pe

Fineas. Acewtia sknt cqpeteniile familiilor Leviyilor cu familiile lor.
26Acewtia sknt Aaron acela wi Moise acela, cqrora le -a zis Domnul: ,,Scoateyi din yara

Egiptului pe copiii lui Israel, dupq owtirile lor.‘‘
27Ei sknt aceia cari au vorbit lui Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din Egipt pe

copiii lui Israel. Acewtia sknt Moise acela wi Aaron acela.
28Cknd a vorbit Domnul lui Moise kn yara Egiptului,
29Domnul a zis lui Moise: ,,Eu sknt Domnul. Spune lui Faraon, kmpqratul Egiptului, tot ce-yi

spun.‘‘
30Wi Moise a rqspuns knaintea Domnului: ,,Iatq cq eu nu vorbesc uwor: cum are sq

m‘asculte Faraon?‘‘
7 Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq cq te fac Dumnezeu pentru Faraon; wi fratele tqu Aaron
va fi proorocul tqu.
2Tu vei spune tot ce-yi voi porunci Eu, iar fratele tqu Aaron va vorbi lui Faraon, ca sq lase

pe copiii lui Israel sq plece din yara lui.
3Eu voi kmpietri inima lui Faraon, wi Kmi voi knmulyi semnele wi minunile kn yara

Egiptului.
4Totuw Faraon n‘are sq v‘asculte. Apoi Kmi voi kntinde mkna asupra Egiptului, wi voi

scoate din yara Egiptului owtile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari
judecqyi.
5Egiptenii vor cunoawte cq Eu sknt Domnul, cknd Kmi voi kntinde mkna asupra Egiptului,

wi cknd voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.‘‘
6Moise wi Aaron au fqcut ce le poruncise Domnul: awa au fqcut.
7Moise era kn vkrstq de optzeci de ani, iar Aaron de optzeci wi trei de ani, cknd au vorbit

lui Faraon.
8Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron:
9,,Dacq vq va vorbi Faraon, wi vq va zice: ,Faceyi o minune!‘ sq zici lui Aaron: ,Ia-yi toiagul,

wi aruncq -l knaintea lui Faraon. Wi toiagul se va preface kntr‘un warpe.‘‘
10Moise wi Aaron s‘au dus la Faraon, wi au fqcut cum poruncise Domnul. Aaron wi -a

aruncat toiagul knaintea lui Faraon wi knaintea slujitorilor lui; wi toiagul s‘a prefqcut kntr-un
warpe.
11Dar Faraon a chemat pe niwte knyelepyi wi pe niwte vrqjitori, wi vrqjitorii Egiptului au

fqcut wi ei la fel prin vrqjitoriile lor.
12Toyi wi-au aruncat toiegele, wi s‘au prefqcut kn werpi. Dar toiagul lui Aaron a knghiyit

toiegele lor.
13Inima lui Faraon s‘a kmpietrit, wi n‘a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese

Domnul.
14Domnul a zis lui Moise: ,,Faraon are inima kmpietritq: nu vrea sq lase poporul sq plece.
15Du-te la Faraon dis de dimineayq, cknd are sq iasq sq se ducq la apq, wi sq te

knfqyiwezi knaintea lui pe malul rkului. Sq-yi iei kn mknq toiagul, care a fost prefqcut kn
warpe,
16wi sq zici lui Faraon: ,Domnul, Dumnezeul Evreilor, m‘a trimes la tine, sq-yi spun: ,Lasq

pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq kn pustie. Dar iatq cq pknq acum n‘ai
ascultat.‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    69
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

17Acum, awa vorbewte Domnul: ,Iatq cum vei cunoawte cq Eu sknt Domnul. Am sq lovesc
apele rkului cu toiagul din mkna mea; wi ele se vor preface kn sknge.
18Pewtii din rku vor pieri, rkul se va kmpuyi, awa cq le va fi greayq Egiptenilor sq bea din

apa rkului.‘‘
19Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Ia-yi toiagul, wi kntinde-yi mkna peste apele

Egiptenilor, peste rkurile lor, peste pkraiele lor, peste iazurile lor, wi peste toate bqlyile lor.
Ele se vor preface kn sknge; wi va fi sknge kn toatq yara Egiptului, atkt kn vasele de lemn
ckt wi kn vasele de piatrq.‘‘
20Moise wi Aaron au fqcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, wi a lovit apele

rkului, subt ochii lui Faraon wi subt ochii slujitorilor lui; wi toate apele rkului s‘au prefqcut kn
sknge.
21Pewtii din rku au pierit, rkul s‘a kmpuyit, awa cq Egiptenii nu mai puteau sq bea apa

rkului, wi a fost sknge kn toatq yara Egiptului.
22Dar vrqjitorii Egiptului au fqcut wi ei la fel prin vrqjitoriile lor. Inima lui Faraon s‘a kmpietrit,

wi n‘a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul.
23Faraon s‘a kntors dela rku, wi s‘a dus acasq; dar nu wi -a pus la inimq aceste lucruri.
24Toyi Egiptenii au sqpat kn kmprejurimile rkului, ca sq gqseascq apq de bqut; cqci nu

puteau sq bea din apa rkului.
25Au trecut wapte zile, dupq ce a lovit Domnul rkul.


8 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul: ,Lasq pe
poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.
2Dacq nu vrei sq -l lawi sq plece, am sq aduc broawte pe toatq kntinderea yqrii tale.
3Rkul va miwuna de broawte; ele se vor sui, wi vor intra kn casa ta, kn odaia ta de dormit

wi kn patul tqu, kn casa slujitorilor tqi wi kn casele poporului tqu, kn cuptoarele wi kn
postqvile de frqmkntat pknea.
4Ba kncq broawtele se vor sui wi pe tine, pe poporul tqu, wi pe toyi slujitorii tqi.‘‘
5Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Kntinde-yi mkna cu toiagul peste rkuri, peste

pkraie wi peste iazuri, wi scoate broawte din ele peste yara Egiptului!‘‘
6Aaron wi -a kntins mkna peste apele Egiptului; wi au iewit broawtele wi au acoperit yara

Egiptului.
7Dar wi vrqjitorii au fqcut la fel prin vrqjitoriile lor: au scos wi ei broawte peste toatq yara

Egiptului.
8Faraon a chemat pe Moise, wi pe Aaron, wi a zis: ,,Rugayi-vq Domnului, sq depqrteze

broawtele dela mine wi dela poporul meu; wi am sq las pe popor sq plece sq aducq jertfe
Domnului.‘‘
9Moise a zis lui Faraon: ,,Hotqrqwte-mi, cknd sq mq rog Domnului pentru tine, pentru

slujitorii tqi wi pentru poporul tqu, ca sq kndepqrteze broawtele dela tine wi din casele tale?
Nu vor mai rqmknea deckt kn rku.‘‘
10El a rqspuns: ,,Mkne‘‘. Wi Moise a zis: ,,Awa va fi, ca sq wtii cq nimeni nu este ca

Domnul, Dumnezeul nostru.
11Broawtele se vor depqrta dela tine wi din casele tale, dela slujitorii tqi wi dela poporul tqu;

nu vor mai rqmknea deckt kn rku.‘‘
12Moise wi Aaron au iewit de la Faraon. Wi Moise a strigat cqtre Domnul cu privire la

broawtele cu cari lovise pe Faraon.
13Domnul a fqcut cum cerea Moise; wi broawtele au pierit kn case, kn curyi wi kn ogoare.
14Le-au strkns grqmezi, wi yara s‘a kmpuyit.
15Faraon, vqzknd cq are rqgaz sq rqsufle kn voie, wi -a kmpietrit inima, wi n‘a ascultat de

Moise wi de Aaron, dupq cum spuse Domnul.

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      70
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: ,Intinde-yi toiagul, wi lovewte yqrkna
pqmkntului, wi se va preface kn pqduchi, kn toatq yara Egiptului.‘‘
17Awa au fqcut. Aaron wi -a kntins mkna cu toiagul, wi a lovit yqrkna pqmkntului; wi s‘a

prefqcut kn pqduchi pe toyi oamenii wi pe toate dobitoacele. Toatq yqrkna pqmkntului s‘a
prefqcut kn pqduchi, kn toatq yara Egiptului.
18Vrqjitorii au cqutat sq facq wi ei pqduchi prin vrqjitoriile lor; dar n‘au putut. Pqduchii erau

pe oameni wi pe dobitoace.
19Wi vrqjitorii au zis lui Faraon: ,,Aici este degetul lui Dumnezeu!‘‘ Dar inima lui Faraon s‘a

kmpietrit, wi n‘a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq cum spusese Domnul.
20Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq-te dis de dimineayq, wi du-te knaintea lui Faraon, cknd

are sq iasq sq se ducq la apq. Sq -i spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Lasq pe poporul Meu sq
plece, ca sq-Mi slujeascq.
21Dacq nu vei lqsa pe poporul Meu sq plece, am sq trimet muwte cknewti kmpotriva ta,

kmpotriva slijitorilor tqi, kmpotriva poporului tqu wi kmpotriva caselor tale; casele
Egiptenilor vor fi pline de muwte, wi pqmkntul va fi acoperit de ele.
22Dar, kn ziua aceea voi deosebi yinutul Gosen, unde locuewte poporul Meu, wi acolo nu

vor fi muwte, pentruca sq cunowti cq Eu, Domnul, sknt kn mijlocul yinutului acestuia.
23Voi face o deosebire kntre poporul Meu wi poporul tqu. Semnul acesta va fi mkne.‘‘
24Domnul a fqcut awa. A venit un roi de muwte cknewti kn casa lui Faraon wi a slujitorilor

lui, wi toatq yara Egiptului a fost pustiitq de muwte cknewti.
25Faraon a chemat pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de aduceyi jertfe

Dumnezeului vostru aici kn yarq.‘‘
26Moise a rqspuns: ,,Nu este deloc potrivit sq facem awa; cqci am aduce Domnului,

Dumnezeului nostru, jertfe, care sknt o urkciune pentru Egipteni. Wi dacq am aduce, subt
ochii lor, jertfe cari sknt o urkciune pentru Egipteni, nu ne vor ucide ei oare cu pietre?
27Vom face mai bine un drum de trei zile kn pustie, wi acolo vom aduce jertfe Domnului,

Dumnezeului nostru, dupq cum ne va spune.‘‘
28Faraon a zis: ,,Vq voi lqsa sq plecayi, ca sq aduceyi jertfe Domnului, Dumnezeului

vostru, kn pustie; numai, sq nu vq depqrtayi prea mult, dacq plecayi. Rugayi-vq pentru
mine.‘‘
29Moise a rqspuns: ,,Am sq ies dela tine, wi am sq mq rog Domnului. Mkne, muwtele se

vor depqrta dela Faraon, dela slujitorii lui, wi dela poporul lui. Dar, sq nu ne mai knwele
Faraon, ne vrknd sq lase pe popor sq plece, ca sq aducq jertfe Domnului.‘‘
30Moise a iewit dela Faraon, wi s‘a rugat Domnului.
31Domnul a fqcut cum cerea Moise; wi muwtele s‘au depqrtat dela Faraon, dela slujitorii lui,

wi dela poporul lui. N‘a mai rqmas una.
32Dar Faraon, wi de data aceasta, wi -a kmpietrit inima, wi n‘a lqsat pe popor sq plece.


9 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, wi spune -i: ,Awa vorbewte Domnul,
Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.
2Dacq nu vrei sq -l lawi sq plece, wi dacq -l mai oprewti,
3iatq, mkna Domnului va fi peste turmele tale de pe ckmp; peste cai, peste mqgari, peste

cqmile, peste boi wi peste oi; wi anume va fi o ciumq foarte mare.
4Dar Domnul va face deosebire kntre turmele lui Israel wi turmele Egiptenilor, awa cq nu

va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.‘‘
5Domnul a hotqrkt vremea, wi a zis: ,,Mkne, va face Domnul lucrul acesta kn yarq.‘‘
6Wi Domnul a fqcut awa, chiar de a doua zi. Toate turmele Egiptenilor au perit, dar n‘a perit

nici o vitq din turmele copiilor lui Israel.
7Faraon a trimes sq vadq ce se kntkmplase: wi iatq cq nici o vitq din turmele lui Israel nu            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    71
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pierise. Dar inima lui Faraon s‘a kmpietrit, wi n‘a lqsat pe popor sq plece.
8Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron: ,,Umpleyi-vq mknile cu cenuwq din cuptor, wi Moise

s‘o arunce spre cer, subt ochii lui Faraon.
9Ea se va preface kntr‘o yqrknq, care va acoperi toatq yara Egiptului; wi va da nawtere, kn

toatq yara Egiptului, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte bewici
ferbinyi.‘‘
10Ei au luat cenuwq din cuptor, wi s‘au knfqyiwat knaintea lui Faraon; Moise a aruncat -o

spre cer, wi ea a dat nawtere, pe oameni wi pe dobitoace, la niwte bube pricinuite de niwte
bewici ferbinyi.
11Vrqjitorii nu s‘au putut arqta knaintea lui Moise, din pricina bubelor; cqci bubele erau pe

vrqjitori, ca wi pe toyi Egiptenii.‘‘
12Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n‘a ascultat de Moise wi de Aaron, dupq

cum spusese Domnul lui Moise.
13Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq-te dis de dimineayq, du-te knaintea lui Faraon, wi spune

-i: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul Evreilor: ,Lasq pe poporul Meu sq plece, ca sq-Mi
slujeascq.
14Fiindcq, de data aceasta, am sq trimet toate urgiile Mele kmpotriva inimii tale, kmpotriva

slujitorilor tqi wi kmpotriva poporului tqu, ca sq wtii cq nimeni nu este ca Mine pe tot
pqmkntul.
15Dacq Mi-aw fi kntins mkna, wi te-aw fi lovit cu ciumq, pe tine wi pe poporul tqu, ai fi pierit

de pe pqmknt.
16Dar te-am lqsat sq rqmki kn picioare, ca sq vezi puterea Mea, wi Numele Meu sq fie

vestit kn tot pqmkntul.
17Dacq te mai ridici kmpotriva poporului Meu, wi dacq nu -l lawi sq plece,
18iatq, mkne, la ceasul acesta, voi face sq batq o piatrq awa de mare, cum n‘a mai fost kn

Egipt, din ziua kntemeierii lui wi pknq azi.
19Pune-yi dar la adqpost turmele wi tot ce ai pe ckmp. Piatra are sq batq pe toyi oamenii wi

toate vitele de pe ckmp, cari nu vor fi intrat kn case; wi vor peri.‘‘
20Aceia dintre slujitorii lui Faraon, cari s‘au temut de Cuvkntul Domnului, wi-au adunat kn

case robii wi turmele.
21Dar cei ce nu wi-au pus la inimq Cuvkntul Domnului, wi-au lqsat robii wi turmele pe

ckmp.
22Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre cer; wi are sq batq piatra kn toatq yara

Egiptului pe oameni, pe vite, wi pe toatq iarba de pe ckmp kn yara Egiptului!‘‘
23Moise wi -a kntins toiagul spre cer; wi Domnul a trimes tunete wi piatrq, de cqdea foc pe

pqmknt. Domnul a fqcut sq batq piatra peste yara Egiptului.
24A bqtut piatra, wi focul se amesteca cu piatra; piatra era awa de mare knckt nu mai

bqtuse piatrq ca aceea kn toatq yara Egiptului de cknd este el locuit de oameni.
25Piatra a nimicit, kn toatq yara Egiptului, tot ce era pe ckmp, dela oameni pknq la

dobitoace; piatra a nimicit wi toatq iarba de pe ckmp, wi a frknt toyi copacii de pe ckmp.
26Numai kn yinutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n‘a bqtut piatra,
27Faraon a trimes sq cheme pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,De data aceasta, am

pqcqtuit; Domnul are dreptate, iar eu wi poporul meu skntem vinovayi.
28Rugayi-vq Domnului, ca sq nu mai fie tunete wi piatrq; wi vq voi lqsa sq plecayi, wi nu

veyi mai fi opriyi.‘‘
29Moise i -a zis: ,,Cknd voi ewi din cetate, voi ridica mknile spre Domnul, tunetele vor

knceta wi nu va mai bate piatra, ca sq wtii cq al Domnului este pqmkntul!
30Dar wtiu cq tu wi slujitorii tqi tot nu vq veyi teme de Domnul Dumnezeu.‘‘
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    72
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

31Inul wi orzul se prqpqdiserq, pentrucq orzul tocmai dqduse kn spic, iar inul era kn floare;
32grkul wi ovqzul nu se stricaserq, pentru cq erau tkrzii.
33Moise a plecat dela Faraon, wi a ewit afarq din cetate; wi -a ridicat mknile spre Domnul,

tunetele wi piatra au kncetat, wi n‘a mai cqzut ploaia pe pqmknt.
34Faraon, vqzknd cq ploaia, piatra wi tunetele kncetaserq, n‘a contenit sq pqcqtuiascq wi

wi -a kmpietrit inima, el wi slujitorii lui.
35Lui Faraon i s‘a kmpietrit inima wi n‘a lqsat pe copiii lui Israel sq plece, dupq cum

spusese Domnul prin Moise.
10 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la Faraon, cqci i-am kmpietrit inima lui wi a slujitorilor
lui, ca sq fac semnele Mele kn mijlocul lor,
2wi ca sq istorisewti fiului tqu wi fiului fiului tqu cum M‘am purtat cu Egiptenii, wi ce semne

am fqcut kn mijlocul lor. Wi veyi cunoawte cq Eu sknt Domnul.‘‘
3Moise wi Aaron s‘au dus la Faraon, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul

Evreilor: ,Pknq cknd ai de gknd sq nu vrei sq te smerewti knaintea Mea? Lasq pe poporul
Meu sq plece, ca sq-Mi slujeascq.
4Dacq nu vrei sq lawi pe poporul Meu sq plece, iatq, voi trimete mkne niwte lqcuste pe

toatq kntinderea yqrii tale.
5Ele vor acoperi faya pqmkntului, de nu se va mai putea vedea pqmkntul; vor mknca ce a

mai rqmas nevqtqmat, vor mknca ce v‘a lqsat piatra, vor mknca toyi copacii, cari cresc pe
ckmpiile voastre,
6kyi vor umplea casele tale, casele tuturor slujitorilor tqi wi casele tuturor Egiptenilor.

Pqrinyii tqi wi pqrinyii pqrinyilor tqi n‘au vqzut awa ceva de cknd sknt ei pe pqmknt pknq kn
ziua de azi.‘‘ Moise a plecat wi a iewit dela Faraon.
7Slujitorii lui Faraon i-au zis: ,,Pknq cknd are sq fie omul acesta o pacoste pentru noi?

Lasq pe oamenii acewtia sq plece, wi sq slujeascq Domnului, Dumnezeului lor. Tot nu vezi
cq piere Egiptul?‘‘
8Au kntors la Faraon pe Moise wi Aaron. ,,Duceyi-vq,‘‘ le -a zis el, ,,wi slujiyi Domnului,

Dumnezeului vostru. Cari wi cine sknt ceice vor merge?‘‘
9Moise a rqspuns: ,,Vom merge cu copiii wi cu bqtrknii nowtri, cu fiii wi fiicele noastre, cu

oile wi boii nowtri; cqci avem sq yinem o sqrbqtoare kn cinstea Domnului.‘‘
10Faraon le -a zis: ,,Awa sq fie Domnul cu voi, cum vq voi lqsa eu sq plecayi, pe voi wi pe

copiii vowtri! Luayi seama, cqci este rqu ce aveyi de gknd sq faceyi!
11Nu, nu; ci duceyi-vq, voi bqrbayii, wi slujiyi Domnului, cqci awa ayi cerut.‘‘ Wi i-au izgonit

dinaintea lui Faraon.
12Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna peste yara Egiptului, ca sq vinq lqcustele peste

yara Egiptului, wi sq mqnknce toatq iarba pqmkntului, tot ce a lqsat piatra.‘‘
13Moise wi -a kntins toiagul peste yara Egiptului; wi Domnul a fqcut sq sufle un vknt

dinspre rqsqrit peste yarq toatq ziua wi toatq noaptea aceea. Dimineaya, vkntul dinspre
rqsqrit adusese lqcustele.
14Lqcustele au venit peste yara Egiptului, wi s‘au awezat pe toatq kntinderea Egiptului;

erau kn numqr atkt de mare cum nu mai fusese wi nu va mai fi un astfel de roi de lqcuste.
15Au acoperit toatq faya pqmkntului, de nu se mai vedea pqmkntul; au mkncat toatq iarba

depe pqmknt wi tot rodul pomilor, tot ce lqsase piatra; wi n‘a rqmas nimic verde kn copaci,
nici kn iarba de pe ckmp, kn toatq yara Egiptului.
16Faraon a chemat kndatq pe Moise wi pe Aaron, wi a zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva

Domnului, Dumnezeului vostru, wi kmpotriva voastrq.
17Dar iartq-mi pqcatul numai de data aceasta; wi rugayi pe Domnul, Dumnezeul vostru, sq

depqrteze dela mine wi urgia aceasta de moarte!‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    73
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

18Moise a iewit dela Faraon, wi s‘a rugat Domnului.
19Domnul a fqcut sq sufle un vknt foarte puternic dinspre apus, care a luat lqcustele, wi le
-a aruncat kn marea Rowie; n‘a rqmas o lqcustq pe toatq kntinderea Egiptului.
20Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n‘a lqsat pe copiii lui Israel sq plece.
21Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre cer, wi va fi kntunerec peste yara

Egiptului, awa de kntunerec de sq se poatq pipqi.‘‘
22Moise wi -a kntins mkna spre cer; wi a fost kntunerec besnq kn toatq yara Egiptului, timp

de trei zile.
23Nici nu se vedeau unii pe alyii, wi nimeni nu s‘a sculat din locul lui timp de trei zile. Dar,

kn locurile unde locuiau toyi copiii lui Israel, era luminq.
24Faraon a chemat pe Moise, wi a zis: ,,Duceyi-vq, wi slujiyi Domnului! Sq nu rqmknq kn

yarq deckt oile wi boii vowtri; copiii vowtri vor putea merge wi ei kmpreunq cu voi.‘‘
25Moise a rqspuns: ,,Chiar sq ne dai tu knsuyi jertfele wi arderile de tot, pe cari le vom

aduce Domnului, Dumnezeului nostru,
26wi turmele noastre tot trebuie sq meargq cu noi, wi sq nu rqmknq o unghie din ele; cqci

din ele vom lua ca sq slujim Domnului, Dumnezeului nostru; iar pknq vom ajunge acolo, nu
wtim ce vom alege ca sq aducem Domnului.‘‘
27Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, wi Faraon n‘a vrut sq -i lase sq plece.
28Faraon a zis lui Moise: ,,Iewi dela mine! Sq nu cumva sq te mai arqyi knaintea mea, cqci

kn ziua kn care te vei arqta knaintea mea, vei muri.‘‘
29,,Da!‘‘ a rqspuns Moise, ,,nu mq voi mai arqta knaintea ta.‘‘


11 Domnul a zis lui Moise: ,,Voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon wi asupra Egiptului.
Dupq aceea, vq va lqsa sq plecayi de aici. Cknd vq va lqsa sq plecayi de tot, chiar vq va
izgoni de aici.
2Vorbewte cu poporul, ca atunci fiecare sq cearq dela vecinul squ wi fiecare dela vecina ei,

vase de argint wi vase de aur.‘‘
3Domnul a fqcut ca poporul sq capete trecere knaintea Egiptenilor. Chiar Moise era foarte

bine vqzut kn yara Egiptului, knaintea slujitorilor lui Faraon wi knaintea poporului.
4Moise a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Pela miezul nopyii, voi trece prin Egipt;
5wi toyi kntkii nqscuyi din yara Egiptului vor muri, dela kntkiul nqscut al lui Faraon, care

wade pe scaunul lui de domnie, pknq la kntkiul-nqscut al roabei care stq la rkwniyq, wi
pknq la toyi kntkii-nqscuyi ai dobitoacelor.
6Kn toatq yara Egiptului vor fi yipete mari, awa cum n‘au fost wi nu vor mai fi.
7Dar dintre toyi copiii lui Israel, dela oameni pknq la dobitoace, nici mqcar un ckne nu va

chelqlqi cu limba lui, ca sq wtiyi ce deosebire face Domnul kntre Egipteni wi Israel.
8Atunci toyi acewti slujitori ai tqi se vor pogork la mine wi se vor knchina pknq la pqmknt

knaintea mea, zicknd: ,,Iewi, tu wi tot poporul care te urmeazq!‘‘ Dupq aceea, voi iewi.
Moise a iewit dela Faraon, aprins de mknie.
9Domnul a zis lui Moise: ,,Faraon n‘are s‘asculte de voi, pentru ca sq se knmulyeascq

minunile Mele kn yara Egiptului.‘‘
10Moise wi Aaron au fqcut toate aceste minuni knaintea lui Faraon; Domnul a kmpietrit

inima lui Faraon, wi Faraon n‘a lqsat pe copiii lui Israel sq plece din yara lui.
12 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron kn yara Egiptului:
2,,Luna aceasta va fi pentru voi cea dintki lunq; ea va fi pentru voi cea dintki lunq a anului.
3Vorbiyi kntregei adunqri a lui Israel, wi spuneyi -i: ,Kn ziua a zecea a acestei luni, fiecare
om sq ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casq.
4Dacq sknt prea puyini kn casq pentru un miel, sq -l ia cu vecinul lui cel mai de aproape,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   74
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

dupq numqrul sufletelor; sq faceyi socoteala ckt poate mknca fiecare din mielul acesta.
5Sq fie un miel fqrq cusur, de parte bqrbqteascq, de un an; veyi putea sq luayi un miel sau

un ied.
6Sq -l pqstrayi pknq kn ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; wi toatq adunarea lui Israel

sq -l junghie seara.
7Sq ia din skngele lui, wi sq ungq amkndoi stklpii uwii wi pragul de sus al caselor unde kl

vor mknca.
8Carnea s‘o mqnknce chiar kn noaptea aceea, friptq la foc; wi anume s‘o mqnknce cu

azimi wi cu verdeyuri amare.
9Sq nu -l mkncayi crud sau fiert kn apq; ci sq fie fript la foc: atkt capul, ckt wi picioarele wi

mqruntaiele.
10Sq nu lqsayi nimic din el pknq a doua zi dimineaya; wi, dacq va rqmknea ceva din el pe a

doua zi dimineaya, sq -l ardeyi kn foc.
11Cknd kl veyi mknca, sq aveyi mijlocul kncins, kncqlyqmintele kn picioare, wi toiagul kn

mknq; wi sq -l mkncayi kn grabq; cqci sknt Pawtele Domnului.
12Kn noaptea aceea, Eu voi trece prin yara Egiptului, wi voi lovi pe toyi kntkii-nqscuyi din

yara Egiptului, dela oameni pknq la dobitoace; wi voi face judecatq kmprotiva tuturor zeilor
Egiptului; Eu, Domnul.
13Skngele vq va sluji ca semn pe casele unde veyi fi. Eu voi vedea skngele, wi voi trece pe

lkngq voi, awa cq nu vq va nimici nici o urgie, atunci cknd voi lovi yara Egiptului.
14Wi pomenirea acestei zile s‘o pqstrayi, wi s‘o prqznuiyi printr‘o sqrbqtoare kn cinstea

Domnului; s‘o prqznuiyi ca o lege vecinicq pentru urmawii vowtri.
15Timp de wapte zile, veyi mknca azimi. Din cea dintki zi veyi scoate aluatul din casele

voastre: cqci oricine va mknca pkne dospitq, din ziua kntki pknq kn ziua a waptea, va fi
nimicit din Israel.
16Kn ziua dintki veyi avea o adunare de sqrbqtoare sfkntq; wi kn ziua a waptea, veyi avea

o adunare de sqrbqtoare sfkntq. Sq nu faceyi nici o muncq kn zilele acelea; veyi putea
numai sq pregqtiyi mkncarea fiecqrui ins.
17Sq yineyi sqrbqtoarea azimilor, cqci chiar kn ziua aceea voi scoate owtile voastre din

yara Egiptului; sq yineyi ziua aceea ca o lege vecinicq pentru urmawii vowtri.
18Kn luna kntki, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, sq mkncayi azimi, pknq kn seara

zilei a douqzeci wi una a lunii.
19Timp de wapte zile, sq nu se gqseascq aluat kn casele voastre; cqci oricine va mknca

pkne dospitq, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie strqin, fie bqwtinaw.
20Sq nu mkncayi pkne dospitq; ci, kn toate locuinyele voastre, sq mkncayi azimi.‘‘
21Moise a chemat pe toyi bqtrknii lui Israel, wi le -a zis: ,,Duceyi-vq de luayi un miel pentru

familiile voastre, wi junghiayi Pawtele.
22Sq luayi apoi un mqnunchi de isop, sq -l muiayi kn skngele din strachinq, wi sq ungeyi

pragul de sus wi cei doi stklpi ai uwii cu skngele din strachinq. Nimeni din voi sq nu iasq
din casq pknq dimineaya.
23Cknd va trece Domnul ca sq loveascq Egiptul, wi va vedea skngele pe pragul de sus wi

pe cei doi stklpi ai uwii, Domnul va trece pe lkngq uwq, wi nu va kngqdui Nimicitorului sq
intre kn casele voastre ca sq vq loveascq.
24Sq pqziyi lucrul acesta ca o lege pentru voi wi pentru copiii vowtri kn veac.
25Cknd veyi intra kn yara, pe care v‘o va da Domnul, dupq fqgqduinya Lui, sq yineyi acest

obicei sfknt.
26Wi cknd vq vor kntreba copiii vowtri: ,Ce knsemneazq obiceiul acesta?‘
27sq rqspundeyi: ,Este jertfa de Pawte kn cinstea Domnului, care a trecut pe lkngq casele
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    75
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

copiilor lui Israel kn Egipt, cknd a lovit Egiptul, wi ne -a scqpat casele noastre.‘‘ Poporul s‘a
plecat, wi s‘a knchinat pknq la pqmknt.
28Wi copiii lui Israel au plecat, wi au fqcut cum poruncise Domnul lui Moise wi lui Aaron;

awa au fqcut.
29La miezul-nopyii, Domnul a lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara Egiptului, dela kntkiul-

nqscut al lui Faraon, care wedea pe scaunul lui de domnie, pknq la kntkiul-nqscut al celui
knchis kn temniyq, wi pknq la toyi kntkii-nqscuyi ai dobitoacelor.
30Faraon s‘a sculat noaptea, el wi toyi slujitorii lui, wi toyi Egiptenii; wi au fost mari yipete

kn Egipt, cqci nu era casq unde sq nu fie un mort.
31Kn aceeaw noapte Faraon a chemat pe Moise wi pe Aaron, wi le -a zis: ,,Sculayi-vq,

iewiyi din mijlocul poporului meu, voi wi copiii lui Israel. Duceyi-vq sq slujiyi Domnului, cum
ayi zis.
32Luayi-vq wi oile wi boii, cum ayi zis, duceyi-vq, wi binecuvkntayi-mq.‘‘
33Egiptenii zoreau poporul, wi se grqbeau sq -i scoatq din yarq, cqci ziceau: ,,Altfel, toyi

vom pieri.‘‘
34Poporul wi -a luat plqmqdeala (coca), knainte de a se dospi. Wi-au knvelit postqvile cu

plqmqdeala kn haine, wi le-au pus pe umeri.
35Copiii lui Israel au fqcut ce spusese Moise, wi au cerut Egiptenilor vase de argint, vase

de aur wi haine.
36Domnul a fqcut ca poporul sq capete trecere knaintea Egiptenilor, cari le-au kmplinit

cererea. Wi astfel au jqfuit pe Egipteni.
37Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, kn numqr de aproape wase sute de mii

de oameni cari mergeau pe jos, afarq de copii.
38O mulyime de oameni de tot soiul s‘au suit kmpreunq cu ei; aveau wi turme knsemnate

de oi wi boi.
39Cu plqmqdeala, pe care o luaserq din Egipt wi care nu se dospise kncq, au fqcut turte

fqrq aluat; cqci fuseserq izgoniyi de Egipteni, fqrq sq mai poatq zqbovi, wi fqrq sq-wi ia
merinde cu ei.
40Wederea copiilor lui Israel kn Egipt a fost de patru sute treizeci de ani.
41Wi, dupq patru sute treizeci de ani, tocmai kn ziua aceea, toate owtile Domnului au iewit

din yara Egiptului.
42Noaptea aceea trebuie prqznuitq kn cinstea Domnului, pentrucq atunci i -a scos din yara

Egiptului; noaptea aceea trebuie prqznuitq kn cinstea Domnului de toyi copiii lui Israel wi
de urmawii lor.
43Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron: ,,Iatq porunca privitoare la Pawte: niciun strqin sq nu

mqnknce din ele.
44Sq tai kmprejur pe orice rob cumpqrat cu bani, wi apoi sq mqnknce din ele.
45Veneticul wi simbriawul sq nu mqnknce.
46Sq nu le mqnknce deckt kntr‘o singurq casq; sq nu luayi deloc carne afarq din casq, wi

sq nu zdrobiyi niciun os.
47Toatq adunarea lui Israel sq facq Pawtele.
48Dacq un strqin, care va locui la tine, va vrea sq facq Pawtele Domnului, orice parte

bqrbqteascq din casa lui va trebui tqiatq kmprejur; apoi se va apropia sq le facq, wi va fi ca
wi bqwtinawul; dar niciun netqiat kmprejur sq nu mqnknce din ele.
49Aceeaw lege va fi pentru bqwtinaw ca wi pentru strqinul, care va locui kn mijlocul vostru.‘‘
50Toyi copiii lui Israel au fqcut cum poruncise Domnul lui Moise wi lui Aaron; awa au fqcut.
51Wi chiar kn ziua aceea, Domnul a scos din yara Egiptului pe copiii lui Israel, dupq owtile

lor.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    76
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

13 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Pune-Mi deoparte ca sfknt pe orice kntki-nqscut, pe orice kntki nqscut dintre copiii lui
Israel, atkt dintre oameni ckt wi dintre dobitoace: este al Meu.‘‘
3Moise a zis poporului: ,,Aduceyi-vq aminte de ziua aceasta, cknd ayi iewit din Egipt, din

casa robiei; cqci cu mknq puternicq v‘a scos Domnul de acolo. Sq nu mkncayi pkne
dospitq.
4Astqzi iewiyi, kn luna spicelor.
5Cknd te va duce Domnul kn yara Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor,

pe care a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da, yarq unde curge lapte wi miere, sq yii
urmqtoarea slujbq kn luna aceasta.
6Timp de wapte zile, sq mqnknci azimi; wi kn ziua a waptea, sq fie o sqrbqtoare kn cinstea

Domnului.
7Kn timpul celor wapte zile, sq mkncayi azimi; sq nu se vadq la tine nimic dospit, nici aluat,

pe toatq kntinderea yqrii tale.
8Sq spui atunci fiului tqu: ,Aceasta este spre pomenirea celor ce a fqcut Domnul pentru

mine, cknd am iewit din Egipt.‘
9Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochii tqi,

pentruca legea Domnului sq fie totdeauna kn gura ta; cqci cu mknq puternicq te -a scos
Domnul din Egipt.
10Sq yii porunca aceasta la vremea hotqrktq, din an kn an.
11Cknd te va aduce Domnul kn yara Cananiyilor, cum a jurat yie wi pqrinyilor tqi, wi cknd yi

-o va da,
12sq knchini Domnului pe orice kntki-nqscut, chiar pe orice kntki-nqscut din vitele, pe cari le

vei avea: orice parte bqrbqteascq este a Domnului.
13Sq rqscumperi cu un miel pe orice kntki-nqscut al mqgqriyei; iar dacq nu -l vei

rqscumpqra, sq -i frkngi gktul. Sq rqscumperi de asemenea pe orice kntki-nqscut de parte
bqrbqteascq dintre fiii tqi.
14Wi cknd te va kntreba fiul tqu kntr‘o zi: ,Ce knseamnq lucrul acesta?‘ sq -i rqspunzi: ,Prin

mkna Lui cea atotputernicq, Domnul ne -a scos din Egipt, din casa robiei;
15wi, fiindcq Faraon se kncqpqykna wi nu voia sq ne lase sq plecqm, Domnul a omorkt pe

toyi kntkii-nqscuyi din yara Egiptului, dela kntkii-nqscuyi ai oamenilor pknq la kntkii-nqscuyi
ai dobitoacelor. Iatq de ce aduc jertfq Domnului pe orice kntki-nqscut de parte
bqrbqteascq, wi rqscumpqr pe orice kntki-nqscut dintre fiii mei.
16Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochi;

cqci prin mkna Lui atotputernicq ne -a scos Domnul din Egipt.‘‘‘
17Dupq ce a lqsat Faraon pe popor sq plece, Dumnezeu nu l -a dus pe drumul care dq kn

yara Filistenilor, mqcar cq era mai aproape; cqci a zis Dumnezeu: ,,S‘ar putea sq -i parq
rqu poporului vqzknd rqzboiul, wi sq se kntoarcq kn Egipt.‘‘
18Ci Dumnezeu a pus pe popor sq facq un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre

marea Rowie. Copiii lui Israel au ewit knarmayi din yara Egiptului.
19Moise a luat cu el oasele lui Iosif; cqci Iosif pusese pe fiii lui Israel sq jure, zicknd: ,,Cknd

vq va cerceta Dumnezeu, sq luayi cu voi oasele mele de aici.‘‘
20Au plecat din Sucot, wi au tqbqrkt la Etam, la marginea pustiei.
21Domnul mergea knaintea lor, ziua kntr‘un stklp de nor, ca sq -i cqlquzeascq pe drum, iar

noaptea kntr‘un stklp de foc, ca sq -i lumineze, pentru ca sq meargq wi ziua wi noaptea.
22Stklpul de nor nu se depqrta dinaintea poporului kn timpul zilei, nici stklpul de foc kn

timpul nopyii.


            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     77
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

14 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Spune copiilor lui Israel sq se kntoarcq, wi sq tqbqrascq knaintea Pihahirotului, kntre
Migdol wi mare, fayq kn fayq cu Baal-Yefon: kn dreptul locului acestuia sq tqbqrkyi, lkngq
mare.
3Faraon va zice despre copiii lui Israel: ,S‘au rqtqcit prin yarq; ki knchide pustia.‘
4Eu voi kmpietri inima lui Faraon, wi -i va urmqri; dar Faraon wi toatq oastea lui vor face sq

se arate slava Mea, wi Egiptenii vor wti cq Eu sknt Domnul.‘‘ Copiii lui Israel au fqcut awa.
5S‘a dat de wtire kmpqratului Egiptului cq poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon wi

inima slujitorilor lui s‘a schimbat fayq de popor. Ei au zis: ,,Ce am fqcut de am lqsat pe
Israel sq plece wi sq nu ne mai slujeascq?‘‘
6Faraon wi -a pregqtit carul de rqzboi, wi wi -a luat oamenii de rqzboi cu el.
7A luat wase sute de carq de luptq cu oameni alewi, wi toate carqle Egiptului; kn toate erau

luptqtori.
8Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi Faraon a urmqrit pe copiii lui

Israel. Copiii lui Israel iewiserq gata de luptq.
9Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii, carqle lui Faraon, cqlqreyii lui wi owtirea lui, i-au ajuns

tocmai cknd erau tqbqrkyi lkngq mare lkngq Pi-Hahirot, fayq kn fayq cu Baal-Yefon.
10Faraon se apropia. Copiii lui Israel wi-au ridicat ochii, wi iatq cq Egiptenii veneau dupq ei.

Wi copiii lui Israel s‘au spqimkntat foarte tare, wi au strigat cqtre Domnul dupq ajutor.
11Ei au zis lui Moise: ,,Nu erau oare morminte kn Egipt, ca sq nu mai fi fost nevoie sq ne

aduci sq murim kn pustie? Ce ne-ai fqcut de ne-ai scos din Egipt?
12Nu-yi spuneam noi kn Egipt: ,Lasq-ne sq slujim ca robi Egiptenilor, cqci vrem mai bine sq

slujim ca robi Egiptenilor deckt sq murim kn pustie?‘‘
13Moise a rqspuns poporului: ,,Nu vq temeyi de nimic, stayi pe loc, wi veyi vedea izbqvirea,

pe care v‘o va da Domnul kn ziua aceasta; cqci pe Egiptenii acewtia, pe care -i vedeyi azi,
nu -i veyi mai vedea niciodatq.
14Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stayi liniwtiyi.‘‘
15Domnul a zis lui Moise: ,,Ce rost au strigqtele acestea? Spune copiilor lui Israel sq

porneascq knainte.
16Tu, ridicq-yi toiagul, kntinde yi mkna spre mare, wi despicq -o; wi copiii lui Israel vor trece

prin mijlocul mqrii ca pe uscat.
17Eu voi kmpietri inima Egiptenilor, ca sq intre kn mare dupq ei. Wi Faraon wi toatq oastea

lui, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se arate slava Mea.
18Wi vor wti Egiptenii cq Eu sknt Domnul cknd Faraon, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se

arate slava Mea.‘‘
19Kngerul lui Dumnezeu, care mergea knaintea taberei lui Israel, Wi -a schimbat locul, wi a

mers knapoia lor, wi stklpul de nor care mergea knaintea lor, wi -a schimbat locul, wi a stat
knapoia lor.
20El s‘a awezat kntre tabqra Egiptenilor wi tabqra lui Israel. Norul acesta pe o parte era

kntunecos, iar pe cealaltq lumina noaptea. Wi toatq noaptea cele douq tabere nu s‘au
apropiat una de alta.
21Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi Domnul a pus marea kn miwcare printr‘un vknt

dinspre rqsqrit, care a suflat cu putere toatq noaptea; el a uscat marea, wi apele s‘au
despqryit kn douq.
22Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, wi apele stqteau ca un zid la

dreapta wi la stknga lor.
23Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii lui Faraon, carqle wi cqlqreyii lui au intrat dupq ei kn

mijlocul mqrii.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    78
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

24Kn straja dimineyii, Domnul, din stklpul de foc wi de nor, S‘a uitat spre tabqra Egiptenilor,
wi a aruncat knvqlmqwala kn tabqra Egiptenilor.
25A scos roatele carqlor wi le -a kngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: ,,Haidem sq

fugim dinaintea lui Israel, cqci Domnul Se luptq pentru el kmpotriva Egiptenilor.‘‘
26Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre mare; wi apele au sq se kntoarcq peste

Egipteni, peste carqle lor wi peste cqlqreyii lor.‘‘
27Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi kn spre dimineayq, marea wi -a luat iarqw

repeziciunea cursului, wi la apropierea ei Egiptenii au luat -o la fugq; dar Domnul a
nqpustit pe Egipteni kn mijlocul mqrii.
28Apele s‘au kntors, wi au acoperit carqle, cqlqreyii wi toatq oastea lui Faraon, cari

intraserq kn mare dupq copiii lui Israel; niciunul mqcar n‘a scqpat.
29Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, kn timp ce apele stqteau ca

un zid la dreapta wi la stknga lor.
30Kn ziua aceea, Domnul a izbqvit pe Israel din mkna Egiptenilor; wi Israel a vqzut pe

Egipteni moryi pe yqrmul mqrii.
31Israel a vqzut mkna puternicq, pe care o kndreptase Domnul kmpotriva Egiptenilor. Wi

poporul s‘a temut de Domnul, wi a crezut kn Domnul wi kn robul Squ Moise.
15 Atunci Moise wi copiii lui Israel au ckntat Domnului ckntarea aceasta. Ei au zis: ,,Voi
cknta Domnului, cqci Wi -a arqtat slava: A nqpustit kn mare pe cal wi pe cqlqrey.
2Domnul este tqria mea wi temeiul ckntqrilor mele de laudq: El m‘a scqpat. El este

Dumnezeul meu: pe El Kl voi lquda; El este Dumnezeul tatqlui meu: pe El Kl voi preamqri.
3Domnul este un rqzboinic viteaz: Numele Lui este Domnul.
4El a aruncat kn mare carqle lui Faraon wi oastea lui; Luptqtorii lui alewi au fost knghiyiyi

kn marea Rowie.
5I-au acoperit valurile, Wi s‘au pogorkt kn fundul apelor, ca o piatrq.
6Dreapta Ta, Doamne, wi -a fqcut vestitq tqria; Mkna Ta cea dreaptq, Doamne, a zdrobit pe

vrqjmawi.
7Prin mqrimea mqreyiei Tale, Tu trkntewti la pqmknt pe vrqjmawii Tqi; Kyi deslqnyuiewti

mknia, Wi ea -i mistuie ca pe o trestie.
8La suflarea nqrilor Tale, s‘au kngrqmqdit apele, S‘au ridicat talazurile ca un zid, Wi s‘au

knchegat valurile kn mijlocul mqrii.
9Vrqjmawul zicea: ,,Ki voi urmqri, ki voi ajunge, Voi kmpqryi prada de rqzboi; Kmi voi

rqzbuna pe ei, Voi scoate sabia, wi -i voi nimici cu mkna mea!‘‘
10Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta: Wi marea i -a acoperit; Ca plumbul s‘au afundat Kn

adkncimea apelor.
11Cine este ca Tine kntre dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat kn sfinyenie,

Bogat kn fapte de laudq, Wi fqcqtor de minuni?
12Tu Yi-ai kntins mkna dreaptq: Wi i -a knghiyit pqmkntul.
13Prin kndurarea Ta, Tu ai cqlquzit, Wi ai izbqvit pe poporul acesta; Iar prin puterea Ta kl

kndrepyi Spre locawul sfinyeniei Tale.
14Popoarele vor afla lucrul acesta, wi se vor cutremura: Apucq groaza pe Filisteni,
15Se knspqimkntq cqpeteniile Edomului, Wi un tremur apucq pe rqzboinicii lui Moab; Toyi

locuitorii Canaanului lewinq dela inimq.
16Ki va apuca teama wi spaima; Iar vqzknd mqreyia brayului Tqu, Vor sta muyi ca o piatrq,

Pknq va trece poporul Tqu, Doamne! Pknq va trece Poporul, pe care Yi l-ai rqscumpqrat.
17Tu ki vei aduce wi -i vei aweza pe muntele mowtenirii Tale, Kn locul, pe care Yi l-ai

pregqtit ca locaw, Doamne, La Templul, pe care mknile Tale l-au kntemeiat, Doamne!
18Wi Domnul va kmpqrqyi kn veac wi kn veci de veci.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    79
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19Cqci caii lui Faraon, carqle wi cqlqreyii lui au intrat kn mare, Wi Domnul a adus peste ei
apele mqrii; Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mqrii.‘‘
20Maria, proorociya, sora lui Aaron, a luat kn mknq o timpanq, wi toate femeile au venit

dupq ea, cu timpane wi jucknd.
21Maria rqspundea copiilor lui Israel:
22Moise a pornit pe Israel dela marea Rowie. Au apucat knspre pustia Wur; wi, dupq trei

zile de mers kn pustie, n‘au gqsit apq.
23Au ajuns la Mara; dar n‘au putut sq bea apq din Mara, pentrucq era amarq. De aceea

locul acela a fost numit Mara (Amqrqciune).
24Poporul a ckrtit kmpotriva lui Moise, zicknd: ,,Ce avem sq bem?‘‘
25Moise a strigat cqtre Domnul; wi Domnul i -a arqtat un lemn, pe care l -a aruncat kn apq.

Wi apa s‘a fqcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi wi porunci, wi acolo l -a pus la
kncercare.
26El a zis: ,,Dacq vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tqu, dacq vei

face ce este bine knaintea Lui, dacq vei asculta de poruncile Lui, wi dacq vei pqzi toate
legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; cqci Eu sknt
Domnul, care te vindecq.‘‘
27Au ajuns la Elim, unde erau douqsprezece izvoare de apq wi waptezeci de finici. Wi au

tqbqrkt acolo, lkngq apq.
16 Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim; wi au ajuns kn pustia Sin, care
este kntre Elim wi Sinai, kn a cincisprezecea zi a lunii a doua dupq iewirea lor din yara
Egiptului.
2Wi toatq adunarea copiilor lui Israel a ckrtit kn pustia aceea kmpotriva lui Moise wi Aaron.
3Copiii lui Israel le-au zis: ,,Cum de n‘am murit loviyi de mkna Domnului kn yara Egiptului,

cknd wedeam lkngq oalele noastre cu carne, cknd mkncam pkne de ne sqturam? Cqci ne-
ayi adus kn pustia aceasta ca sq faceyi sq moarq de foame toatq mulyimea aceasta.‘‘
4Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq cq voi face sq vq ploaie pkne din ceruri. Poporul va iewi

afarq, wi va strknge, ckt ki trebuie pentru fiecare zi, ca sq -l pun la kncercare, wi sq vqd
dacq va umbla sau nu dupq legea Mea.
5Kn ziua a wasea, cknd vor pregqti ce au adus acasq, vor avea de douq ori mai mult de ckt

vor strknge kn fiecare zi.‘‘
6Moise wi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: ,,Astqsearq, veyi knyelege cq Domnul este

Acela, care v‘a scos din yara Egiptului.
7Wi mkne dimineayq, veyi vedea slava Domnului; pentrucq v‘a auzit ckrtirile kmpotriva

Domnului; cqci ce skntem noi, ca sq ckrtiyi kmpotriva noastrq?‘‘
8Moise a zis: ,,Domnul vq va da astqsearq carne de mkncat, wi mkne dimineayq vq va da

pkne sq vq sqturayi, pentrucq a auzit Domnul ckrtirile, pe cari le-ayi rostit kmpotriva Lui;
cqci ce skntem noi? Ckrtirile voastre nu se kndreaptq kmpotriva noastrq, ci kmpotriva
Domnului.‘‘
9Moise a zis lui Aaron: ,,Spune kntregei adunqri a copiilor lui Israel: ,Apropiayi-vq knaintea

Domnului; cqci v‘a auzit ckrtirile.‘‘
10Wi, pe cknd vorbea Aaron kntregei adunqri a lui Israel, s‘au uitat knspre pustie, wi iatq cq

slava Domnului s‘a arqtat kn nor.
11Domnul, vorbind lui Moise, a zis:
12,,Am auzit ckrtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ,Kntre cele douq seri aveyi sq mkncayi

carne, wi dimineaya vq veyi sqtura de pkne; wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeul
vostru.‘‘
13Seara, au venit niwte prepeliye wi au acoperit tabqra; wi, dimineaya, s‘a awezat un strat            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   80
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

gros de rouq kn jurul taberii.
14Cknd s‘a luat roua aceasta, pe faya pustiei era ceva mqrunt ca niwte grqunye, mqrunt ca

bobiyele de ghiayq albq pe pqmknt.
15Copiii lui Israel s‘au uitat la ea, wi au zis unul cqtre altul: ,,Ce este aceasta?‘‘ cqci nu

wtiau ce este. Moise le -a zis: ,,Este pknea, pe care v‘o dq Domnul ca hranq.
16Iatq ce a poruncit Domnul: ,Fiecare din voi sq strkngq ckt ki trebuie pentru hranq, wi

anume un omer de cap, dupq numqrul sufletelor voastre; fiecare sq ia din ea pentru cei din
cortul lui.‘‘
17Israeliyii au fqcut awa; wi au strkns unii mai mult, alyii mai puyin.
18Kn urmq o mqsurau cu omerul, wi cine strknsese mai mult, n‘avea nimic de prisos, iar

cine strknsese mai puyin, nu ducea lipsq de loc. Fiecare strkngea tocmai ckt ki trebuia
pentru hranq.
19Moise le -a zis: ,,Nimeni sq nu lase ceva din ea pknq a doua zi dimineayq.‘‘
20N‘au ascultat de Moise, wi s‘au gqsit unii, care au lqsat ceva din ea pknq dimineaya; dar

a fqcut viermi wi s‘a kmpuyit. Moise s‘a mkniat pe oamenii aceia.
21Astfel, kn toate dimineyile, fiecare strkngea ckt ki trebuia pentru hranq; wi, cknd venea

cqldura soarelui, se topea.
22Kn ziua a wasea, au strkns hranq kndoit, wi anume doi omeri de fiecare. Toyi fruntawii

adunqrii au venit wi au spus lui Moise lucrul acesta.
23Wi Moise le -a zis: ,,Domnul a poruncit awa. Mkne este ziua de odihnq, Sabatul knchinat

Domnului; coaceyi ce aveyi de copt, fierbeyi ce aveyi de fiert, wi pqstrayi pknq a doua zi
dimineaya tot ce va rqmknea!‘‘
24Au lqsat -o pknq a doua zi dimineaya, cum poruncise Moise; wi nu s‘a kmpuyit, wi n‘a

fqcut viermi.
25Moise a zis: ,,Mkncayi -o azi, cqci este ziua Sabatului; azi nu veyi gqsi manq pe ckmp.
26Veyi strknge timp de wase zile; dar kn ziua a waptea, care este Sabatul, nu va fi.‘‘
27Kn ziua a waptea, unii din popor au iewit sq strkngq manq, wi n‘au gqsit.
28Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Pknq cknd aveyi de gknd sq nu pqziyi poruncile wi legile

Mele?
29Vedeyi cq Domnul v‘a dat Sabatul; de aceia vq dq kn ziua a wasea hranq pentru douq

zile. Fiecare sq rqmknq la locul lui, wi, kn ziua a waptea, nimeni sq nu iasq din locul kn
care se gqsewte.‘‘
30Wi poporul s‘a odihnit kn ziua a waptea.
31Casa lui Israel a numit hrana aceasta ,,manq‘‘. Ea semqna cu bobul de coriandru; era

albq, wi avea un gust de turtq cu miere.
32Moise a zis: ,,Iatq ce a poruncit Domnul: ,Sq se pqstreze un omer plin cu manq pentru

urmawii vowtri, ca sq vadq wi ei pknea pe care v‘am dat -o s‘o mkncayi kn pustie, dupq ce
v‘am scos din yara Egiptului.‘‘
33Wi Moise a zis lui Aaron: ,,Ia un vas, pune kn el un omer plin cu manq, wi aweazq -l

knaintea Domnului, ca sq fie pqstrat pentru urmawii vowtri.‘‘
34Dupq porunca datq de Domnul lui Moise, Aaron l‘a pus knaintea chivotului mqrturiei, ca

sq fie pqstrat.
35Copiii lui Israel au mkncat manq patruzeci de ani, pknq la sosirea lor kntr -o yarq locuitq;

au mkncat manq pknq la sosirea lor la hotarele yqrii Canaanului.
36Omerul este a zecea parte dintr‘o efq.


17 Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, dupq cqlqtoriile zilnice, pe
cari poruncise Domnul sq le facq; wi au tqbqrkt la Refidim. Acolo poporul n‘a gqsit apq de
bqut.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   81
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Atunci poporul a cqutat ceartq cu Moise. Ei au zis: ,,Dq-ne apq sq bem!‘‘ Moise le -a
rqspuns: ,,Pentruce cqutayi ceartq cu mine? Pentruce ispitiyi pe Domnul?‘‘
3Poporul stqtea acolo, chinuit de sete, wi ckrtea kmpotriva lui Moise. El zicea: ,,Pentruce

ne-ai scos din Egipt, ca sq ne faci sq murim de sete aici cu copiii wi turmele noastre?‘‘
4Moise a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Ce sq fac cu poporul acesta? Kncq puyin, wi au

sq mq ucidq cu pietre.‘‘
5Domnul a zis lui Moise: ,,Treci knaintea poporului, wi ia cu tine vreo ckyiva din bqtrknii lui

Israel; ia-yi kn mknq wi toiagul cu care ai lovit rkul, wi pornewte!
6Iatq, Eu voi sta knaintea ta pe stknca Horebului; vei lovi stknca, wi va ykwni apq din ea, wi

poporul va bea.‘‘ Moise a fqcut awa, kn faya bqtrknilor lui Israel.
7El a numit locul acela ,,Masa wi Meriba‘‘ (Ispitq wi ceartq), cqci copiii lui Israel se

certaserq, wi ispitiserq pe Domnul, zicknd: ,,Este oare Domnul kn mijlocul nostru, sau nu
este?‘‘
8Amalec a venit sq batq pe Israel la Refidim.
9Atunci Moise a zis lui Iosua: ,,Alege niwte bqrbayi, wi iewi de luptq kmpotriva lui Amalec.

Iar eu voi sta mkne pe vkrful dealului cu toiagul lui Dumnezeu kn mknq.‘‘
10Iosua a fqcut ce -i spusese Moise, wi a iewit sq lupte kmpotriva lui Amalec. Iar Moise,

Aaron wi Hur s‘au suit pe vkrful dealului.
11Cknd kwi ridica Moise mkna, era mai tare Israel; wi cknd kwi lqsa mknq kn jos, era mai

tare Amalec.
12Mknile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatrq, au pus -o subt el, wi el a wezut pe ea.

Aaron wi Hur ki sprijineau mknile, unul deoparte, iar altul de alta; wi mknile lui au rqmas
kntinse pknq la asfinyitul soarelui.
13Wi Iosua a biruit pe Amalec wi poporul lui, cu tqiwul sqbiei.
14Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie lucrul acesta kn carte, ca sq se pqstreze aducerea

aminte, wi spune lui Iosua cq voi wterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri.‘‘
15Moise a zidit un altar, wi i -a pus numele ,,Domnul, steagul meu.‘‘
16El a zis: ,,Pentrucq wi -a ridicat mkna kmpotriva scaunului de domnie al Domnului,

Domnul va purta rqzboi kmpotriva lui Amalec, din neam kn neam!‘‘
18 Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce fqcuse Dumnezeu pentru
Moise wi poporul Squ Israel; a aflat cq Domnul scosese pe Israel din Egipt.
2Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimeasq acasq.
3A luat wi pe cei doi fii ai Seforei; unul se numea Gherwom (Strqin), cqci Moise zisese:

,,Locuiesc ca strqin kntr‘o yarq strqinq,‘‘
4iar celalt se numea Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), cqci zisese: ,,Dumnezeul tatqlui meu

mi -a ajutat, wi m‘a scqpat de sabia lui Faraon.‘‘
5Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii wi nevasta lui Moise kn pustie unde tqbqra el, la

muntele lui Dumnezeu.
6A trimes vorbq lui Moise sq -i spunq: ,,Eu, socrul tqu Ietro, vin la tine cu nevastq-ta wi cu

cei doi fii ai tqi.‘‘
7Moise a iewit knaintea socrului squ, s‘a aruncat cu faya la pqmknt, wi l -a sqrutat. S‘au

kntrebat unul pe altul de sqnqtate, wi au intrat kn cortul lui Moise.
8Moise a istorisit socrului squ tot ce fqcuse Domnul kmpotriva lui Faraon wi kmpotriva

Egiptului, din pricina lui Israel, toate suferinyele cari veniserq peste ei pe drum, wi cum ki
izbqvise Domnul din ele.
9Ietro s‘a bucurat pentru tot binele, pe care -l fqcuse Domnul lui Israel, wi pentru cq -l

izbqvise din mkna Egiptenilor.
10Wi Ietro a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Domnul, care v‘a izbqvit din mkna Egiptenilor wi din            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   82
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

mkna lui Faraon, El, care a izbqvit poporul din mkna Egiptenilor!
11Cunosc acum cq Domnul este mai mare deckt toyi dumnezeii; cqci kn lucrul kn care s‘au

purtat cu trufie, El a fost mai pesus de ei.‘‘
12Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot wi o jertfq de mkncare. Aaron

wi toyi bqtrknii lui Israel au venit wi au luat parte la masq cu socrul lui Moise, knaintea lui
Dumnezeu.
13A doua zi, Moise s‘a awezat sq judece poporul; wi poporul a stat knaintea lui de

dimineaya pknq seara.
14Socrul lui Moise a vqzut tot ce fqcea el pentru popor, wi a zis: ,,Ce faci tu acolo cu

poporul acela? De ce stai singur, wi tot poporul stq knaintea ta, de dimineaya pknq
seara?‘‘
15Moise a rqspuns socrului squ: ,,Poporul vine la mine ca sq cearq sfat lui Dumnezeu.
16Cknd au vreo treabq, vin la mine; eu judec kntre ei, wi fac cunoscut poruncile lui

Dumnezeu wi legile Lui.‘‘
17Socrul lui Moise i -a zis: ,,Ce faci tu nu este bine.
18Te istovewti singur, wi vei istovi wi poporul acesta, care este cu tine; cqci lucrul este mai

pe sus de puterile tale wi nu -l vei putea face singur.
19Acum ascultq glasul meu; am sq-yi dau un sfat, wi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tklmaciul

poporului knaintea lui Dumnezeu, wi du pricinile knaintea lui Dumnezeu.
20Knvayq -i poruncile wi legile; wi aratq-le calea, pe care trebuie s‘o urmeze wi ce trebuie

sq facq.‘‘
21Alege din tot poporul oameni destoinici, temqtori de Dumnezeu, oameni de kncredere,

vrqjmawi ai lqcomiei; pune -i peste popor drept cqpetenii peste o mie, cqpetenii peste o
sutq, cqpetenii peste cinci zeci wi cqpetenii peste zece.
22Ei sq judece poporul kn tot timpul; sq aducq knaintea ta toate pricinile knsemnate, iar

pricinile cele mai mici, sq le judece ei knwiwi. Kn felul acesta kyi vei uwura sarcina, cqci o
vor purta wi ei kmpreunq cu tine.
23Dacq vei face lucrul acesta, wi dacq Dumnezeu kyi va porunci awa, vei putea face fayq

lucrurilor, wi tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.‘‘
24Moise a ascultat sfatul socrului squ, wi a fqcut tot ce spusese el.
25Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul, wi i -a pus cqpetenii ale poporului,

cqpetenii peste o mie, cqpetenii peste o sutq, cqpetenii peste cincizeci wi cqpetenii peste
zece.
26Ei judecau poporul kn tot timpul; aduceau knaintea lui Moise pricinile grele, iar toate

pricinile mici le judecau ei knwiwi.
27Apoi Moise a trimes pe socrul squ kn yara lui.


19 Kn luna a treia dupq iewirea lor din yara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns kn ziua
aceea kn pustia Sinai.
2Dupqce au plecat de la Refidim, au ajuns kn pustia Sinai, wi au tqbqrkt kn pustie. Israel a

tqbqrkt acolo, kn faya muntelui.
3Moise s‘a suit la Dumnezeu. Si Domnul l -a chemat de pe munte, zicknd: ,,Awa sq

vorbewti casei lui Iacov, wi sq spui copiilor lui Israel:
4,,Ayi vqzut ce am fqcut Egiptului, wi cum v‘am purtat pe aripi de vultur wi v‘am adus aici la

Mine.
5Acum, dacq veyi asculta glasul meu, wi dacq veyi pqzi legqmkntul Meu, veyi fi ai Mei

dintre toate popoarele, cqci tot pqmkntul este al Meu;
6Kmi veyi fi o kmpqrqyie de preoyi wi un neam sfknt. Acestea sknt cuvintele pe cari le vei

spune copiilor lui Israel.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   83
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

7Moise a venit de a chemat pe bqtrknii poporului, wi le -a pus knainte toate cuvintele
acestea, cum ki poruncise Domnul.
8Tot poporul a rqspuns: ,,Vom face tot ce a zis Domnul!‘‘ Moise a spus Domnului cuvintele

poporului.
9Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq, voi veni la tine kntr-un nor gros, pentruca sq audq

poporul cknd kyi voi vorbi, wi sq aibq totdeauna kncredere kn tine.‘‘ Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.
10Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te la popor, sfinyewte -i azi wi mkne, wi pune -i sq-wi

spele hainele.
11Sq fie gata pentru a treia zi; cqci a treia zi Domnul Se va pogork, kn faya kntregului

popor, pe muntele Sinai.
12Sq hotqrqwti poporului anumite margini dejurkmprejur, wi sq spui: ,Sq nu cumva sq vq

suiyi pe munte sau sq vq atingeyi de poalele lui. Oricine se va atinge de munte, va fi
pedepsit cu moartea.
13Nici o mknq sq nu se atingq de el; ci pe oricine se va atinge, sq -l omoare cu pietre, sau

sq -l strqpungq cu sqgeyi: dobitoc sau om, nu va trqi.‘ Cknd va suna trkmbiya, ei vor
knainta spre munte.‘‘
14Moise s‘a pogorkt de pe munte la popor: a sfinyit poporul, wi ei wi-au spqlat hainele.
15Wi a zis poporului: ,,Fiyi gata kn trei zile; sq nu vq apropiayi de vreo femeie.‘‘
16A treia zi dimineaya, au fost tunete, fulgere, wi un nor gros pe munte; trkmbiya rqsuna cu

putere, wi tot poporul din tabqrq a fost apucat de spaimq.
17Moise a scos poporul din tabqrq, spre kntkmpinarea lui Dumnezeu, wi s‘au awezat la

poalele muntelui.
18Muntele Sinai era tot numai fum, pentrucq Domnul Se pogorkse pe el kn mijlocul focului.

Fumul acesta se knqlya ca fumul unui cuptor, wi tot muntele se cutremura cu putere.
19Trkmbiya rqsuna tot mai puternic. Moise vorbea, wi Dumnezeu ki rqspundea cu glas tare.
20Domnul S‘a pogorkt pe muntele Sinai, wi anume pe vkrful muntelui. Domnul a chemat pe

Moise pe vkrful muntelui. Wi Moise s‘a suit sus.
21Domnul a zis lui Moise: ,,Pogoarq-te wi poruncewte poporului cu totdinadinsul sq nu dea

busna spre Domnul, ca sq se uite, pentru ca nu cumva sq piarq un mare numqr dintre ei.
22Preoyii, cari se apropie de Domnul, sq se sfinyeascq wi ei, ca nu cumva sq -i loveascq

Domnul cu moartea.‘‘
23Moise a zis Domnului: ,,Poporul nu va putea sq se suie pe muntele Sinai, cqci ne-ai oprit

cu tot dinadinsul, zicknd: ,Hotqrqwte anumite margini kn jurul muntelui, wi sfinyewte -l.‘‘
24Domnul i -a zis: ,,Du-te, pogoarq-te, wi suie-te apoi iarqw cu Aaron; dar preoyii wi poporul

sq nu dea busna sq se suie la Domnul, ca nu cumva sq -i loveascq cu moartea.‘‘
25Moise s‘a pogorkt la popor, wi i -a spus aceste lucruri.


20 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, wi a zis:
2,,Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei.
3Sq nu ai alyi dumnezei afarq de Mine.
4Sq nu-yi faci chip cioplit, nici vreo knfqyiware a lucrurilor cari sknt sus kn ceruri, sau jos pe

pqmknt, sau kn apele mai de jos de ckt pqmkntul.
5Sq nu te knchini knaintea lor, wi sq nu le slujewti; cqci Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, sknt

un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pqrinyilor kn copii pknq la al treilea wi la
al patrulea neam al celor ce Mq urqsc,
6wi Mq kndur pknq la al miilea neam de cei ce Mq iubesc wi pqzesc poruncile Mele.
7Sq nu iei kn dewert Numele Domnului, Dumnezeului tqu; cqci Domnul nu va lqsa

nepedepsit pe cel ce va lua kn dewert Numele Lui.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    84
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

8Adu-yi aminte de ziua de odihnq, ca s‘o sfinyewti.
9Sq lucrezi wase zile, wi sq-yi faci lucrul tqu.
10Dar ziua a waptea este ziua de odihnq knchinatq Domnului, Dumnezeului tqu: sq nu faci

nicio lucrare kn ea, nici tu, nici fiul tqu, nici fiica ta, nici robul tqu, nici roaba ta, nici vita ta,
nici strqinul care este kn casa ta.
11Cqci kn wase zile a fqcut Domnul cerurile, pqmkntul wi marea, wi tot ce este kn ele, iar

kn ziua a waptea S‘a odihnit: de aceea a binecuvkntat Domnul ziua de odihnq wi a sfinyit
-o.
12Cinstewte pe tatql tqu wi pe mama ta, pentruca sq yi se lungeascq zilele kn yara, pe care

yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.
13Sq nu ucizi.
14Sq nu preacurvewti.
15Sq nu furi.
16Sq nu mqrturisewti strkmb kmpotriva aproapelui tqu.
17Sq nu poftewti casa aproapelui tqu; sq nu poftewti nevasta aproapelui tqu, nici robul lui,

nici roaba lui, nici boul lui, nici mqgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tqu.
18Tot poporul auzea tunetele wi sunetul trkmbiyei wi vedea flacqrile muntelui, care fumega.

La priveliwtea aceasta, poporul tremura, wi stqtea kn depqrtare.
19Ei au zis lui Moise: ,,Vorbewte-ne tu knsuyi, wi te vom asculta: dar sq nu ne mai

vorbeascq Dumnezeu, ca sq nu murim.‘‘
20Moise a zis poporului: ,,Nu vq spqimkntayi; cqci Dumnezeu a venit tocmai ca sq vq punq

la kncercare, wi ca sq aveyi frica Lui knaintea ochilor vowtri, pentru ca sq nu pqcqtuiyi.‘‘
21Poporul stqtea kn depqrtare; iar Moise s‘a apropiat de norul kn care era Dumnezeu.
22Domnul a zis lui Moise: ,,Awa sq vorbewti copiilor lui Israel: ,Ayi vqzut cq v‘am vorbit din

ceruri.
23Sq nu faceyi dumnezei de argint wi dumnezei de aur, ca sq -i puneyi alqturi de Mine; sq

nu vq faceyi alyi dumnezei.
24Sq-Mi ridici un altar de pqmknt, pe care sq-yi aduci arderile-de-tot wi jertfele de

mulyqmire, oile wi boii. Kn orice loc kn care Kmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi
veni la tine, wi te voi binecuvknta.
25Dacq-Mi vei ridica un altar de piatrq, sq nu -l zidewti din pietre cioplite; cqci cum kyi vei

pune dalta kn piatrq, o vei pkngqri.
26Sq nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sq nu yi se descopere goliciunea knaintea lui.‘‘


21 ,,Iatq legile, pe cari le vei pune knaintea lor.
2Dacq vei cumpqra un rob evreu, sq slujeascq wase ani ca rob; dar kn al waptelea, sq iasq
slobod, fqrq sq plqteascq nimic ca despqgubire.
3Dacq a intrat singur, sq iasq singur; dacq era knsurat, sq iasq wi nevastq-sa kmpreunq cu

el.
4Dacq stqpknul lui i -a dat o nevastq, wi a avut fii wi fiice cu ea, nevasta wi copiii sq fie ai

stqpknului lui, iar el sq iasq singur.
5Dacq robul va zice: ,Eu iubesc pe stqpknul meu, pe nevastq-mea wi copiii mei, wi nu

vreau sq ies slobod,‘
6atunci stqpknul lui sq -l ducq knaintea lui Dumnezeu, sq -l apropie de uwq sau de stklpul

uwii, wi stqpknul lui sq -i gqureascq urechea cu o sulq, wi robul sq rqmknq pentru
totdeauna kn slujba lui.
7Dacq un om kwi va vinde fata ca roabq, ea sq nu iasq cum ies robii.
8Dacq nu va plqcea stqpknului ei, care o luase de nevastq, el sq -i knlesneascq

rqscumpqrarea; dar nu va avea dreptul s‘o vkndq unor strqini, dacq nu-wi va yinea

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com       85
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cuvkntul.
9Dacq o dq de nevastq fiului squ, sq se poarte cu ea dupq dreptul fiicelor.
10Dacq -i va lua o altq nevastq, nu va scqdea nimic pentru cea dintki din hranq, din

kmbrqcqminte, wi din dreptul ei de soyie.
11Dacq nu -i face aceste trei lucruri, ea va putea iewi, fqrq nicio despqgubire, fqrq sq dea

bani.
12Cine va lovi pe altul cu o loviturq de moarte, sq fie pedepsit cu moartea.
13Dacq nu i -a kntins layuri, wi dacq Dumnezeu l -a fqcut sq -i cadq kn mknq, kyi voi hotqrk

un loc unde va putea sq fugq.
14Dar dacq lucreazq cineva cu rqutate kmpotriva aproapelui squ, folosindu-se de viclenie

ca sq -l omoare, chiar wi dela altarul Meu sq -l smulgi, ca sq fie omorkt.
15Cine va lovi pe tatql squ sau pe mama sa, sq fie pedepsit cu moartea.
16Cine va fura un om, wi -l va vinde sau kl va yinea kn mknile lui, sq fie pedepsit cu

moartea.
17Cine va blestema pe tatql squ sau pe mama sa, sq fie pedepsit cu moartea.
18Dacq se vor certa doi oameni, wi unul din ei va lovi pe celalt cu o piatrq sau cu pumnul,

fqrq sq -i pricinuiascq moartea, dar silindu -l sq stea kn pat,
19cel ce l -a lovit sq nu fie pedepsit, dacq celalt se va scula wi se va plimba afarq, sprijinit

pe un toiag. Numai sq -l despqgubeascq pentru kncetarea lucrului lui wi sq -l kngrijeascq
pknq la vindecare.
20Dacq un om va lovi cu bqyul pe robul squ, fie bqrbat fie femeie, wi robul moare subt

mkna lui, stqpknul sq fie pedepsit.
21Dar dacq mai trqiewte o zi sau douq, stqpknul sq nu fie pedepsit; cqci este argintul lui.
22Dacq se ceartq doi oameni, wi lovesc pe o femeie knsqrcinatq, wi o fac doar sq nascq

knainte de vreme, fqrq altq nenorocire, sq fie pedepsiyi cu o gloabq, pusq de bqrbatul
femeii, wi pe care o vor plqti dupq hotqrkrea judecqtorilor.
23Dar dacq se kntkmplq o nenorocire, vei da viayq pentru viayq,
24ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mknq pentru mknq, picior pentru picior,
25arsurq pentru arsurq, ranq pentru ranq, vknqtaie pentru vknqtaie.
26Dacq un om lovewte ochiul robului squ, fie bqrbat fie femeie, wi -l face sq-wi piardq

ochiul, sq -i dea drumul, ca despqgubire pentru ochiul lui.
27Wi dacq face sq cadq un dinte robului squ, fie bqrbat fie femeie, ca despqgubire pentru

dintele lui, sq -i dea drumul.
28Dacq un bou va kmpunge wi va omork pe un bqrbat sau pe o femeie, boul sq fie ucis cu

pietre, carnea sq nu i se mqnknce, iar stqpknul boului sq nu fie pedepsit.
29Dar dacq boul avea obicei mai knainte sq kmpungq, wi stqpknul fusese knwtiinyat de

lucrul acesta, wi nu l -a knchis, boul sq fie ucis cu pietre, dacq va ucide un bqrbat sau o
femeie, wi stqpknul lui sq fie pedepsit cu moartea.
30Dacq i se pune stqpknului un prey pentru rqscumpqrarea vieyii lui, va plqti tot ce i se va

cere.
31Cknd boul va kmpunge pe un bqiat sau pe o fatq, i se va face dupq legea aceasta;
32dar dacq boul kmpunge pe un rob, fie bqrbat fie femeie, sq se dea trei sicli de argint

stqpknului robului, wi boul sq fie ucis cu pietre.
33Dacq un om descopere o groapq, sau dacq un om sapq o groapq wi n‘o acopere, wi

cade kn ea un bou sau un mqgar,
34stqpknul gropii sq plqteascq stqpknului lor preyul vitei kn argint, iar vita moartq sq fie a

lui.
35Dacq boul unui om kmpunge boul unui alt om, wi boul acesta moare, vor vinde boul cel
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    86
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

viu wi preyul lui kl vor kmpqryi; vor kmpqryi wi boul mort.
36Dar dacq se wtia cq boul avea obicei mai knainte sq kmpungq, wi stqpknul lui nu l -a

knchis, stqpknul acesta sq dea bou pentru bou, iar boul cel mort sq -l ia el.
22 Dacq un om furq un bou sau o oaie, wi -l taie sau kl vinde, sq dea cinci boi pentru
boul furat wi patru oi pentru oaia furatq.
2Dacq hoyul este prins spqrgknd, wi e lovit wi moare, cel ce l -a lovit nu va fi vinovat de

omor fayq de el;
3dar dacq a rqsqrit soarele, va fi vinovat de omor fayq de el. Hoyul trebuie sq dea knapoi

ce este dator sq dea; dacq n‘are nimic, sq fie vkndut rob, ca despqgubire pentru furtul lui;
4dacq ceeace a furat, fie bou, fie mqgar, sau oaie, se gqsewte kncq viu kn mknile lui, sq

dea kndoit knapoi.
5Dacq cineva face stricqciune kntr-un ogor sau kntr‘o vie, wi kwi lasq vita sq pascq pe

ogorul altuia, sq dea ca despqgubire cel mai bun rod din ogorul wi via lui.
6Dacq izbucnewte un foc wi kntklnewte mqrqcini kn cale, wi arde grkul kn snopi sau kn

picioare, sau ckmpul, cel ce a pus foc sq fie silit sq dea o despqgubire deplinq.
7Dacq un om dq altuia bani sau unelte spre pqstrare, wi le furq cineva din casa acestuia

din urmq, hoyul trebuie sq kntoarcq kndoit, dacq va fi gqsit.
8Dacq hoyul nu se gqsewte, stqpknul casei sq se knfqyiweze knaintea lui Dumnezeu, ca

sq spunq cq n‘a pus mkna pe avutul aproapelui squ.
9Kn orice pricinq de knwelqciune cu privire la un bou, un mqgar, o oaie, o hainq, sau un

lucru pierdut, despre care se va zice: ,Uite -l!‘ -pricina amkndoror pqryilor sq meargq pknq
la Dumnezeu; acela, pe care -l va oskndi Dumnezeu, trebuie sq kntoarcq kndoit aproapelui
squ.
10Dacq un om dq altuia un mqgar, un bou, o oaie, sau un dobitoc, oarecare sq i -l pqstreze,

wi dobitocul moare, kwi stricq un mqdular, sau e luat cu sila dela el, fqrq sq fi vqzut cineva,
11sq se facq un jurqmknt kn Numele Domnului kntre cele douq pqryi; wi cel ce a pqstrat

dobitocul, va mqrturisi cq n‘a pus mkna pe avutul aproapelui squ; stqpknul dobitocului va
primi jurqmkntul acesta, wi celalt nu va fi dator sq i -l knlocuiascq.
12Dar dacq dobitocul a fost furat dela el, va fi dator fayq de stqpknul lui sq i -l knlocuiascq.
13Dacq dobitocul a fost sfqwiat de fiare sqlbatice, kl va aduce ca dovadq, wi nu va fi dator

sq -i knlocuiascq dobitocul sfqwiat.
14Dacq un om kmprumutq altuia o vitq, wi vita kwi stricq un mqdular sau moare kn lipsa

stqpknului ei, va trebui s‘o plqteacq.
15Dacq stqpknul e de fayq, nu i -o va plqti. Dacq vita a fost datq cu chirie, preyul chiriei va fi

deajuns.
16Dacq un om knwalq pe o fatq nelogoditq, wi se culcq cu ea, ki va plqti zestrea wi o va lua

de nevastq.
17Dacq tatql nu vrea sq i -o dea, el va plqti kn argint preyul zestrei cuvenite fetelor.
18Pe vrqjitoare sq n‘o lawi sq trqiascq.
19Oricine se culcq cu un dobitoc, sq fie pedepsit cu moartea.
20Cine aduce jertfe altor dumnezei deckt Domnului singur, sq fie nimicit cu desqvkrwire.
21Sq nu chinuiewti pe strqin, wi sq nu -l asuprewti, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara

Egiptului.
22Sq nu asuprewti pe vqduvq, nici pe orfan.
23Dacq -i asuprewti, wi ei strigq la Mine dupq ajutor, Eu le voi auzi strigqtele;
24mknia Mea se va aprinde, wi vq voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rqmknea

vqduve, wi copiii vowtri vor rqmknea orfani.
25Dacq kmprumuyi bani vreunuia din poporul Meu, sqracului care este cu tine, sq nu fii            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    87
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

fayq de el ca un cqmqtar, wi sq nu ceri camqtq dela el.
26Dacq iei zqlog haina aproapelui tqu, sq i -o dai knapoi knainte de apusul soarelui;
27cqci este singura lui knvelitoare, este haina cu care kwi knvelewte trupul: cu ce are sq se

culce? Dacq strigq spre Mine dupq ajutor, Eu kl voi auzi, cqci Eu sknt milostiv.
28Sq nu hulewti pe Dumnezeu, wi sq nu blestemi pe mai marele poporului tqu.
29Sq nu pregeyi sq-Mi aduci pkrga seceriwului tqu wi a culesului viei tale. Sq-Mi dai pe

kntkiul nqscut din fiii tqi.
30Sq-Mi dai wi kntkiul nqscut al vacii tale wi al oii tale; sq rqmknq wapte zile cu mamq-sa,

iar kn ziua a opta sq Mi -l aduci.
31Sq-Mi fiyi niwte oameni sfinyi. Sq nu mkncayi carne sfkwiatq de fiare pe ckmp, ci s‘o

aruncayi la ckni.
23 Sq nu rqspkndewti zvonuri neadevqrate. Sq nu te unewti cu cel rqu, ca sq faci o
mqrturisire mincinoasq pentru el.
2Sq nu te iei dupq mulyime ca sq faci rqu; wi la judecatq sq nu mqrturisewti trecknd de

partea celor mulyi, ca sq abayi dreptatea.
3Sq nu pqrtinewti pe sqrac la judecatq.
4Dacq kntklnewti boul vrqjmawului tqu sau mqgarul lui rqtqcit, sq i -l aduci acasq.
5Dacq vezi mqgarul vrqjmawului tqu cqzut subt povara lui, sq nu treci pe lkngq el, ci sq -i

ajuyi sq ia povara de pe mqgar.
6La judecatq, sq nu te atingi de dreptul sqracului.
7Ferewte-te de o knvinuire nedreaptq, wi sq nu omori pe cel nevinovat wi pe cel drept; cqci

nu voi ierta pe cel vinovat.
8Sq nu primewti daruri; cqci darurile orbesc pe ceice au ochii deschiwi, wi sucesc hotqrkrile

celor drepyi.
9Sq nu asuprewti pe strqin; wtiyi ce simte strqinul, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara

Egiptului.
10Timp de wase ani, sq sameni pqmkntul, wi sq -i strkngi rodul.
11Dar kn al waptelea, sq -i dai rqgaz, wi sq -l lawi sq se odihneascq; din rodul lui sq

mqnknce sqracii poporului tqu, iar ce va mai rqmknea, sq mqnknce fiarele depe ckmp. Tot
awa sq faci cu via wi mqslinii tqi.
12Timp de wase zile, sq-yi faci lucrarea. Dar kn ziua a waptea sq te odihnewti, pentru ca

boul wi mqgarul tqu sq aibq odihnq, pentruca fiul roabei tale wi strqinul sq aibq rqgaz wi sq
rqsufle.
13Sq pqziyi tot ce v‘am spus, wi sq nu rostiyi numele altor dumnezei: numele lor sq nu se

audq iewind din gura voastrq.
14De trei ori pe an, sq prqznuiewti sqrbqtori kn cinstea Mea.
15Sq yii sqrbqtoarea azimilor; timp de wapte zile, la vremea hotqrktq, kn luna spicelor, sq

mqnknci azimi, cum yi-am poruncit; cqci kn luna aceasta ai iewit din Egipt; wi sq nu vii cu
mknile goale knaintea Mea.
16Sq yii sqrbqtoarea seceriwului, a celor dintki roade din munca ta, din ceeace vei sqmqna

pe ckmp; wi sq yii sqrbqtoarea strkngerii roadelor, la sfkrwitul anului, cknd vei strknge depe
ckmp rodul muncii tale.
17De trei ori pe an toatq partea bqrbqteascq sq se knfqyiweze knaintea Domnului,

Dumnezeu.
18Sq n‘aduci cu pkne dospitq skngele jertfei Mele; wi grqsimea praznicului Meu sq nu

rqmknq toatq noaptea pknq dimineaya.
19Sq aduci kn casa Domnului, Dumnezeului tqu, pkrga celor dintki roade ale pqmkntului.
20Iatq, Eu trimet un Knger knaintea ta, ca sq te ocroteascq pe drum, wi sq te ducq kn locul,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   88
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pe care l-am pregqtit.
21Fii cu ochii kn patru knaintea Lui, wi ascultq glasul Lui; sq nu te kmpotrivewti Lui,

pentrucq nu vq va ierta pqcatele, cqci Numele Meu este kn El.
22Dar dacq vei asculta glasul Lui, wi dacq vei face tot ce-yi voi spune, Eu voi fi vrqjmawul

vrqjmawilor tqi wi protivnicul protivnicilor tqi.
23Kngerul Meu va merge knaintea ta, wi te va duce la Amoriyi, Hetiyi, Fereziyi, Cananiyi,

Heviyi wi Iebusiyi, wi -i voi nimici.
24Sq nu te knchini knaintea dumnezeilor lor, wi sq nu le slujewti; sq nu te iei dupq

popoarele acestea, kn purtarea lor, ci sq le nimicewti cu desqvkrwire, wi sq le dqrkmi
capiwtele.
25Voi sq slujiyi Domnului, Dumnezeului vostru, wi El vq va binecuvknta pknea wi apele, wi

voi depqrta boala din mijlocul tqu.
26Nu va fi kn yara ta nici femeie care sq-wi lepede copilul, nici femeie stearpq. Numqrul

zilelor tale kl voi face sq fie deplin.
27Voi trimete groaza Mea knaintea ta, voi pune pe fugq pe toate popoarele la cari vei

ajunge, wi voi face ca toyi vrqjmawii tqi sq dea dosul knaintea ta.
28Voi trimete viespile bondqrewti knaintea ta, wi vor izgoni dinaintea ta pe Heviyi, Cananiyi

wi Hetiyi.
29Nu -i voi izgoni kntr‘un singur an dinaintea ta, pentruca yara sq n‘ajungq o pustie wi sq nu

se knmulyeascq kmpotriva ta fiarele de pe ckmp.
30Ci le voi izgoni kncetul cu kncetul dinaintea ta, pknq vei crewte la numqr wi vei putea sq

intri kn stqpknirea yqrii.
31Kyi voi kntinde hotarele dela marea Rowie pknq la marea Filistenilor, wi dela pustie pknq

la Rku (Eufrat). Cqci voi da kn mknile voastre pe locuitorii yqrii, wi -i vei izgoni dinaintea ta.
32Sq nu faci legqmknt cu ei, nici cu dumnezeii lor.
33Ei sq nu locuiascq kn yara ta, ca sq nu te facq sq pqcqtuiewti kmpotriva Mea; cqci atunci

ai slujii dumnezeilor lor, wi aceasta ar fi o cursq pentru tine.‘‘
24 Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Suie-te la Domnul, tu wi Aaron, Nadab wi Abihu, wi
waptezeci de bqtrkni ai lui Israel, wi sq vq knchinayi de departe, arunckndu-vq cu faya la
pqmknt.
2Numai Moise sq se apropie de Domnul; ceilalyi sq nu se apropie wi poporul sq nu se suie

cu el.‘‘
3Moise a venit wi a spus poporului toate cuvintele Domnului wi toate legile. Tot poporul a

rqspuns kntr‘un glas: ,,Vom face tot ce a zis Domnul.‘‘
4Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s‘a sculat dis de dimineayq, a zidit un altar la

poalele muntelui, wi a ridicat douqsprezece pietre pentru cele douqsprezece seminyii ale
lui Israel.
5A trimes pe niwte tineri dintre copiii lui Israel, sq aducq Domnului arderi-de-tot, wi sq

junghie tauri ca jertfe de mulyqmire.
6Moise a luat jumqtate din sknge, wi l -a pus kn strqchini, iar cealaltq jumqtate a stropit -o

pe altar.
7A luat cartea legqmkntului, wi a citit -o kn faya poporului. Ei au zis: ,,Vom face wi vom

asculta tot ce a zis Domnul.‘‘
8Moise a luat skngele, wi a stropit poporul, zicknd: ,,Iatq skngele legqmkntului, pe care l -a

fqcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.‘‘
9Moise s‘a suit kmpreunq cu Aaron, Nadab wi Abihu, wi cu waptezeci de bqtrkni ai lui

Israel.
10Ei au vqzut pe Dumnezeul lui Israel; subt picioarele Lui era un fel de lucrare de safir            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    89
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

strqveziu, kntocmai ca cerul kn curqyia lui.
11El nu Wi -a kntins mkna kmpotriva alewilor copiilor lui Israel. Ei au vqzut pe Dumnezeu,

wi totuw au mkncat wi au bqut.
12Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te la Mine pe munte, wi rqmki acolo. Eu kyi voi da niwte

table de piatrq cu Legea wi poruncile, pe cari le-am scris pentru knvqyqtura lor.‘‘
13Moise s‘a sculat, kmpreunq cu Iosua, care -i slujea: wi Moise s‘a suit pe muntele lui

Dumnezeu.
14El a zis bqtrknilor: ,,Awteptayi-ne aici, pknq ne vom kntoarce la voi. Iatq, Aaron wi Hur vor

rqmknea cu voi; dacq va avea cineva vreo neknyelegere, sq meargq la ei.‘‘
15Moise s‘a suit pe munte, wi norul a acoperit muntele.
16Slava Domnului s‘a awezat pe muntele Sinai, wi norul l -a acoperit timp de wase zile. Kn

ziua a waptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.
17Knfqyiwarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vkrful muntelui, knaintea copiilor

lui Israel.
18Moise a intrat kn mijlocul norului, wi s‘a suit pe munte. Moise a rqmas pe munte patruzeci

de zile wi patruzeci de nopyi.
25 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel: Sq-Mi aducq un dar; sq -l primiyi pentru Mine dela orice om
care -l va da cu tragere de inimq.
3Iatq ce veyi primi dela ei ca dar: aur, argint wi aramq;
4materii vopsite kn albastru, purpuriu, ckrmiziu, pknzq de in subyire wi pqr de caprq;
5piei de berbeci vopsite kn row wi piei de viyel de mare; lemn de salckm;
6untdelemn pentru sfewnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii wi pentru tqmkia

mirositoare;
7pietre de onix wi alte pietre pentru efod (umqrar) wi pieptar.
8Sq-Mi facq un locaw sfknt, wi Eu voi locui kn mijlocul lor.
9Sq faceyi cortul wi toate vasele lui dupq chipul pe care yi -l voi arqta.‘‘
10Sq facq un chivot de lemn de salckm; lungimea lui sq fie de douq coturi wi jumqtate,

lqyimea de un cot wi jumqtate, wi knqlyimea de un cot wi jumqtate.
11Sq -l poleiewti cu aur curat, sq -l poleiewti pe din lquntru wi pe din afarq, wi sq -i faci un

chenar de aur de jur kmprejur.
12Sq torni pentru el patru verigi de aur, wi sq le pui la cele patru colyuri ale lui: douq verigi

deoparte wi douq verigi de cealaltq parte.
13Sq faci niwte drugi de lemn de salckm, wi sq -i poleiewti cu aur.
14Sq vkri drugii kn verigile de pe laturile chivotului, ca sq slujeascq la ducerea chivotului;
15drugii vor rqmknea kn verigile chivotului, wi nu vor fi scowi din ele.
16Sq pui kn chivot mqrturia, pe care yi -o voi da.
17Sq faci un capac al ispqwirii de aur curat; lungimea lui sq fie de doi coyi wi jumqtate, wi

lqyimea lui de un cot wi jumqtate.
18Sq faci doi heruvimi de aur, sq -i faci de aur bqtut, la cele douq capete ale capacului

ispqwirii;
19sq faci un heruvim la un capqt wi un heruvim la celalt capqt; sq faceyi heruvimii acewtia

iewind din capacul ispqwirii la cele douq capete ale lui.
20Heruvimii sq fie cu aripile kntinse pedeasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispqwirii,

wi cu feyele kntoarse una spre alta; heruvimii sq aibq faya kntoarsq spre capacul ispqwirii.
21Sq pui capacul ispqwirii pe chivot, wi kn chivot sq pui mqrturia, pe care yi -o voi da.
22Acolo Mq voi kntklni cu tine; wi dela knqlyimea capacului ispqwirii, dintre cei doi heruvimi

awezayi pe chivotul mqrturiei, kyi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    90
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

23Sq faci o masq de lemn de salckm; lungimea ei sq fie de doi coyi, lqyimea de un cot, wi
knqlyimea de un cot wi jumqtate.
24S‘o poleiewti cu aur curat, wi sq -i faci un chenar de aur de jur kmprejur.
25Sq -i faci kmprejur un pervaz de un lat de mknq; peste el sq pui un chenar de aur de jur

kmprejur.
26Sq faci pentru masq patru verigi de aur, wi sq pui verigile kn cele patru colyuri, cari vor fi

la cele patru picioare ale ei.
27Verigile sq fie lkngq pervaz, wi kn ele se vor vkrk drugii ca sq ducq masa.
28Drugii sq -i faci din lemn de salckm, wi sq -i acoperi cu aur; wi ei vor sluji la ducerea

mesei.
29Sq -i faci farfurii, cqyui, potire wi cewti, ca sq slujeascq la jertfele de bquturq: sq le faci de

aur curat.
30Sq pui pe masq pknile pentru punerea knainte, ca sq fie necurmat knaintea Mea.
31Sq faci un sfewnic de aur curat: sfewnicul acesta sq fie fqcut de aur bqtut: piciorul, fusul,

potirawele, gqmqlioarele wi florile lui sq fie dintr‘o bucatq.
32Din laturile lui sq iasq wase braye; trei braye ale sfewnicului dintr‘o parte, wi trei braye ale

sfewnicului din cealaltq parte.
33Pe un bray sq fie trei potirawe kn chip de floare de migdal, cu gqmqlioarele wi florile lor,

wi pe celalt bray trei potirawe kn chip de floare de migdal, cu gqmqlioarele wi florile lor; tot
awa sq fie wi cele wase braye cari ies din sfewnic.
34Pe fusul sfewnicului, sq fie patru potirawe kn chip de floare cu migdal, cu gqmqlioarele wi

florile lor.
35Sq fie o gqmqlioarq subt cele douq braye cari ies din fusul sfewnicului, o gqmqlioarq subt

alte douq braye, wi o gqmqlioarq subt alte douq braye; tot awa sq fie wi subt cele wase
braye, cari ies din sfewnic.
36Gqmqlioarele wi brayele sfewnicului sq fie dintr‘o singurq bucatq; totul sq fie de aur bqtut,

de aur curat.
37Sq faci cele wapte candele, care vor fi puse deasupra, awa ca sq lumineze kn fayq.
38Mucqrile wi cenuwarele lui sq fie de aur curat.
39Se va kntrebuinya un talant de aur curat pentru facerea sfewnicului cu toate uneltele lui.
40Vezi sq faci dupq chipul, care yi s‘a arqtat pe munte.


26 Cortul sq -l faci din zece covoare de in subyire rqsucit, wi din materii vopsite kn
albastru, purpuriu wi cqrmiziu; pe el sq faci heruvimi lucrayi cu mqiestrie.
2Lungimea unui covor sq fie de douq zeci wi opt de coyi, iar lqyimea unui covor sq fie de

patru coyi; toate covoarele sq aibq aceeaw mqsurq.
3Cinci din aceste covoare sq fie prinse kmpreunq, iar celelalte cinci covoare sq fie de

asemenea prinse kmpreunq.
4La marginea covorului cu care se sfkrwewte cea dintki kmpreunare de covoare, sq faci

niwte chiotori albastre; tot awa sq faci wi la marginea covorului cu care se sfkrwewte a
doua kmpreunare de covoare.
5La cel dintqi covor sq faci cincizeci de chiotori, iar la marginea covorului cu care se

sfkrwewte a doua kmpreunare de covoare sq faci tot cincizeci de chiotori. Chiotorile
acestea sq se potriveascq unele cu altele wi sq vinq fayq kn fayq.
6Apoi sq faci cincizeci de copci de aur, wi cu copcile acestea sq prinzi covoarele unul de

altul, awa knckt cortul sq alcqtuiascq un kntreg.
7Sq mai faci niwte covoare de pqr de caprq, ca sq slujeascq de acoperiw peste cort; sq

faci unsprezece covoare de acestea.
8Lungimea fiecqrui covor sq fie de treizeci de coyi, wi lqyimea fiecqrui covor sq fie de patru            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     91
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

coyi; toate cele unsprezece covoare sq aibq aceeaw mqsurq.
9Pe cinci din aceste covoare sq le legi kmpreunq deosebit, wi pe celelalte wase deosebit,

iar pe al waselea covor sq -l kndoiewti kn faya cortului.
10Sq pui apoi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfkrwewte cea dintki

kmpreunare de covoare, wi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se
sfkrwewte a doua kmpreunare de covoare.
11Sq faci cincizeci de copci de aramq, wi sq pui copcile kn chiotori. Sq kmpreuni astfel

acoperiwul cortului, awa knckt sq alcqtuiascq un kntreg.
12Fiindcq va mai trece ceva din covoarele acoperiwului cortului, jumqtate din ce trece

dintr‘un covor, sq acopere partea dinapoi a cortului;
13iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperiwului cortului, sq cadq ckte un

cot deoparte, wi un cot de cealaltq parte, peste cele douq laturi ale cortului, awa knckt sq
le acopere.
14Sq mai faci apoi pentru acoperiwul cortului o knvelitoare de piei de berbeci vqpsite kn

row, wi peste ea o knvelitoare de piei de viyel de mare.
15Apoi sq faci niwte scknduri pentru cort; sckndurile acestea sq fie de lemn de salckm,

puse kn picioare.
16Lungimea fiecqrei scknduri sq fie de zece coyi, wi lqyimea fiecqrei scknduri sq fie de un

cot wi jumqtate.
17Fiecare sckndurq sq aibq douq urechi unite una cu alta; awa sq faci la toate sckndurile

cortului.
18Sq faci douqzeci de scknduri pentru cort, knspre laturea de miazqzi.
19Supt cele douqzeci de scknduri, sq pui patruzeci de picioare de argint, ckte douq picioare

subt fiecare sckndurq pentru cele douq urechi ale ei.
20Pentru a doua lature a cortului, latura de miazq noapte, de asemenea sq faci douqzeci

de scknduri,
21kmpreunq cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor: ckte douq picioare subt fiecare

sckndurq.
22Pentru fundul cortului, knspre laturea de apus, sq faci wase scknduri.
23Sq mai faci douq scknduri pentru unghiurile din fundul cortului;
24sq fie ckte douq la un loc, kncepknd de jos, wi bine legate la vkrf cu un cerc; amkndouq

aceste scknduri, cari sknt puse kn cele douq unghiuri, sq fie la fel.
25Vor fi astfel opt scknduri, cu picioarele lor de argint, adicq waisprezece picioare, ckte

douq picioare subt fiecare sckndurq.
26Sq faci apoi cinci drugi de lemn de salckm pentru sckndurile uneia din pqryile cortului,
27cinci drugi pentru sckndurile din a doua parte a cortului, wi cinci drugi pentru sckndurile

din partea din fundul cortului din spre apus.
28Drugul dela mijloc sq ajungq dela un capqt la celalt al sckndurilor.
29Sq poleiewti sckndurile cu aur, wi verigile kn cari vor intra drugii, sq le faci de aur, iar

drugii sq -i poleiewti tot cu aur.
30Cortul sq -l faci dupq chipul care yi s‘a arqtat pe munte.
31Sq faci apoi o perdea albastrq, purpurie wi cqrmizie, wi de in subyire rqsucit; sq fie

lucratq cu mqiestrie, wi sq aibq pe ea heruvimi.
32S‘o prinzi de patru stklpi de salckm, poleiyi cu aur; stklpii acewtia sq aibq niwte ckrlige de

aur, wi sq stea pe patru picioare de argint.
33Sq atkrni perdeaua de copci, wi kn dosul perdelei sq vkri chivotul mqrturiei: perdeaua sq

facq despqryirea kntre Locul sfknt wi Locul prea sfknt.
34Sq pui capacul ispqwirii pe chivotul mqrturiei, kn Locul prea sfknt.
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    92
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

35Masa s‘o pui dincoace de perdea, wi sfewnicul kn faya mesei, kn partea dinspre miazqzi
a cortului; iar masa s‘o pui knspre partea de miazq noapte.
36La intrarea cortului sq mai faci o perdea albastrq, purpurie wi cqrmizie, wi de in subyire

rqsucit; aceasta sq fie o lucrare de cusqturq la gherghef.
37Pentru perdeaua aceasta sq faci cinci stklpi de salckm wi sq -i kmbraci cu aur; stklpii

acewtia sq aibq ckrlige de aur, wi sq torni pentru ei cinci picioare de aramq.
27 Altarul sq -l faci din lemn de salckm; lungimea lui sq fie de cinci coyi, wi lqyimea lui de
cinci coyi. Altarul sq fie kn patru colyuri, wi knqlyimea lui sq fie de cinci coyi.
2Kn cele patru colyuri, sq faci niwte coarne care sq fie dintr‘o bucatq cu altarul; wi sq -l

acoperi cu aramq.
3Sq faci pentru altar oale de scos cenuwa, lopeyi, lighene, furculiye wi tigqi pentru cqrbuni;

toate uneltele lui sq le faci de aramq.
4Sq faci altarului un grqtar de aramq, kn chip de reyea, wi sq pui patru verigi de aramq la

cele patru colyuri ale reyelei.
5Grqtarul sq -l pui subt strawina altarului, kncepknd de jos, awa cq grqtarul sq vinq pknq la

jumqtatea altarului.
6Sq faci apoi niwte drugi pentru altar, drugi de lemn de salckm, wi sq -i acoperi cu aramq.
7Sq vkri drugii kn verigi; wi drugii sq fie de amkndouq pqryile altarului, cknd kl vor purta.
8Sq -l faci din scknduri wi gol pe din lquntru. Sq fie fqcut awa cum yi s‘a arqtat pe munte.
9Curtea cortului s‘o faci astfel. Kn spre partea de miazqzi, pentru alcqtuirea curyii, sq fie

niwte pknze de in subyire rqsucit, pe o lungime de o sutq de coyi pentru aceastq kntkie
lature,
10cu douqzeci de stklpi, cari sq stea pe douqzeci de picioare de aramq; ckrligile stklpilor wi

beyele lor de legqturq, sq fie de argint.
11Knspre partea de miazq noapte sq fie deasemenea niwte pknze, pe o lungime de o sutq

de coyi, cu douqzeci de stklpi wi cu cele douqzeci de picioare ale lor de aramq; ckrligile
stklpilor wi beyele lor de legqturq, sq fie de argint.
12Kn spre partea de apus, sq fie pentru lqyimea curyii niwte pknze de cincizeci de coyi, cu

zece stklpi wi cele zece picioare ale lor.
13Knspre partea de rqsqrit, pe lkngq cei cincizeci de coyi pentru lqyimea curyii,
14sq mai fie cincisprezece coyi de pknzq pentru o aripq, cu trei stklpi wi cele trei picioare

ale lor,
15wi cincisprezece coyi de pknzq pentru a doua aripq, cu trei stklpi wi cele trei picioare ale

lor.
16Pentru poarta curyii cortului, sq fie o perdea latq de douqzeci de coyi, albastrq, purpurie

wi cqrmizie, wi de in subyire rqsucit, lucratq la gherghef, cu patru stklpi wi cele patru
picioare ale lor.
17Toyi stklpii curyii de jur kmprejur sq aibq beye de legqturq de argint, ckrlige de argint, wi

picioare de aramq.
18Lungimea curyii sq fie de o sutq de coyi, lqyimea de cincizeci de coyi de fiecare parte, wi

knqlyimea de cinci coyi; pknzele sq fie de in subyire rqsucit, iar picioarele sq fie de aramq.
19Toate uneltele rknduite pentru slujba cortului, toyi yqruwii lui, wi toyi yqruwii curyii, sq fie

de aramq.
20Sq poruncewti copiilor lui Israel sq-yi aducq pentru sfewnic untdelemn curat de mqsline

fqrq drojdii, ca sq ardq kn candele necurmat.
21Aaron wi fiii sqi sq -l pregqteascq kn cortul kntklnirii, dincoace de perdeaua care este

knaintea chivotului mqrturiei, pentru ca sq ardq de seara pknq dimineaya knaintea
Domnului. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii lor, wi pe care copiii lui Israel vor

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    93
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

trebui s‘o yinq.
28 Apropie de tine pe fratele tqu Aaron wi pe fiii sqi, wi ia -i dintre copiii lui Israel wi pune
-i deoparte kn slujba Mea ca preoyi: pe Aaron wi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar wi
Itamar.
2Fratelui tqu Aaron, sq -i faci haine sfinte, ca sq -i slujeascq de cinste wi podoabq.
3Vorbewte cu toyi cei destoinici, cqrora le-am dat un duh de pricepere, sq facq vewmintele

lui Aaron, ca sq fie sfinyit, wi sq-Mi kmplineascq slujbq de preot.
4Iatq vewmintele pe cari le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunicq lucratq la

gherghef, o mitrq wi un brku. Sq facq fratelui tqu Aaron wi fiilor sqi, vewminte sfinte, ca sq-
Mi kmplineascq slujba de preot.
5Sq kntrebuinyeze aur, materii vqpsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu wi subyire.
6Efodul sq -l facq de aur, de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit; sq

fie lucrat cu mqiestrie.
7Sq aibq doi umerari uniyi cu el; la cele douq capete ale lui, sq fie legat de ei.
8Brkul sq fie de aceeaw lucrqturq ca efodul wi prins pe el; sq fie de aur, de fir albastru,

purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit.
9Sq iei apoi douq pietre de onix, wi sq sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
10wase din numele lor pe o piatrq, wi alte wase pe a doua piatrq, dupq wirul nawterilor.
11Pe cele douq pietre sq sapi numele fiilor lui Israel, cum se face sqpqtura pe pietre wi pe

peceyi; sq le legi kntr‘o ferecqturq de aur.
12Amkndouq aceste pietre sq le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui

Israel; wi Aaron le va purta numele knaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere
aminte de ei.
13Sq faci apoi niwte ferecqturi de aur,
14wi douq lqnyiwoare de aur curat, pe cari sq le kmpletewti kn chip de sfori; wi lanyurile

acestea, kmpletite astfel, sq le pui kn ferecqturi.
15Sq faci apoi pieptarul judecqyii, lucrat cu mqiestrie, sq -l faci din aceeaw lucrqturq ca

efodul; sq -l faci de aur, de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit.
16Sq fie kn patru colyuri wi kndoit; lungimea lui sq fie de o palmq, wi lqyimea tot de o

palmq.
17Kn el sq yewi o yesqturq de pietre, wi anume patru rknduri de pietre: kn rkndul kntki, un

sardonix, un topaz, wi un smaragd;
18kn al doilea rknd, un rubin, un safir, wi un diamant;
19kn al treilea rknd, un opal, un agat, wi un ametist;
20kn al patrulea rknd, un hrisolit, un onix, wi un iaspis. Aceste pietre sq fie legate kn

ferecqtura lor de aur.
21Sq fie douqsprezece, dupq numele fiilor lui Israel, sqpate ca niwte peceyi, fiecare cu

numele uneia din cele douqsprezece seminyii. -
22Pentru pieptar sq faci niwte lqnyiwoare de aur curat, kmpletite ca niwte sfori.
23Sq faci pentru pieptar douq verigi de aur, wi aceste douq verigi de aur sq le pui la cele

douq capete ale pieptarului.
24Cele douq lanyuri de aur kmpletite sq le prinzi de cele douq verigi dela cele douq capete

ale pieptarului.
25Iar celelalte douq capete ale celor douq lanyuri kmpletite sq le prinzi de cele douq

ferecqturi, wi sq le pui peste umerarii efodului, kn partea dinainte.
26Sq mai faci douq verigi de aur, wi sq le pui la celelalte douq capete de jos ale pieptarului,

pe marginea din lquntru care este kndreptatq spre efod.
27Wi sq mai faci alte douq verigi de aur, pe cari sq le pui jos la cei doi umqrari ai efodului            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    94
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se kmbucq efodul cu umqrarii, deasupra brkului
efodului.
28Pieptarul cu verigile lui, sq -l lege de verigile efodului cu o sfoarq albastrq, pentruca

pieptarul sq stea yapqn deasupra brkului efodului, wi sq nu poatq sq se miwte de pe efod.
29Cknd va intra Aaron kn sfkntul locaw, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, sqpate

pe pieptarul judecqyii, ca sq pqstreze totdeauna aducerea aminte de ei knaintea
Domnului. -
30Sq pui kn pieptarul judecqyii Urim wi Tumim, cari sq fie pe inima lui Aaron, cknd se va

knfqyiwa el knaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata
copiilor lui Israel, cknd se va knfqyiwa knaintea Domnului.
31Mantia de supt efod s‘o faci kntreagq de materie albastrq.
32La mijloc, sq aibq o gurq pentru intrarea capului; wi gura aceasta sq aibq de jur kmprejur

o tiviturq yesutq, ca gura unei platowe, ca sq nu se rupq.
33Pe margine, de jur kmprejurul tiviturii, sq pui niwte rodii de coloare albastrq, purpurie wi

cqrmizie, presqrate cu clopoyei de aur:
34un clopoyel de aur wi o rodie, un clopoyel de aur wi o rodie, pe toatq marginea mantiei

de jur kmprejur.
35Aaron se va kmbrqca cu ea ca sq facq slujba; cknd va intra kn locawul sfknt knaintea

Domnului, wi cknd va iewi din el, se va auzi sunetul clopoyeilor, awa cq el nu va muri.
36Sq faci wi o tablq de aur curat, wi sq sapi pe ea, cum se sapq pe o pecete: ,Sfinyenie

Domnului.‘
37S‘o legi cu o sfoarq albastrq de mitrq, kn partea dinainte a mitrei.
38Ea sq fie pe fruntea lui Aaron; wi Aaron va purta fqrqdelegile sqvkrwite de copiii lui Israel

cknd kwi aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui knaintea Domnului,
pentruca ei sq fie plqcuyi knaintea Lui.
39Tunica s‘o faci de in subyire; sq faci o mitrq de in subyire, wi sq faci un brku lucrat la

gherghef.
40Fiilor lui Aaron sq le faci tunici, sq le faci brkne, wi sq le faci scufii, spre cinste wi

podoabq.
41Sq kmbraci cu ele pe fratele tqu Aaron, wi pe fiii lui kmpreunq cu el. Sq -i ungi, sq -i

knchini kn slujbq, sq -i sfinyewti, wi-Mi vor sluji ca preoyi.
42Fq-le ismene de in, ca sq-wi acopere goliciunea, dela brku pknq la glesne.
43Aaron wi fiii lui le vor purta, cknd vor intra kn cortul kntklnirii, sau cknd se vor apropia de

altar, ca sq facq slujba kn locawul sfknt; astfel ei nu se vor face vinovayi, wi nu vor muri.
Aceasta este o lege vecinicq pentru Aaron wi pentru urmawii lui dupq el.
29 Iatq ce vei face pentruca sq -i sfinyewti wi sq-Mi kmplineascq slujba de preoyi. Ia un
viyel wi doi berbeci fqrq cusur.
2Fq, cu fqinq aleasq de grku, niwte azimi, turte nedospite, frqmkntate cu untdelemn, wi

plqcinte nedospite, stropite cu untdelemn.
3Sq le pui kntr‘un cow, wi sq le aduci kmpreunq cu viyelul wi cei doi berbeci.
4Sq aduci apoi pe Aaron wi pe fiii lui la uwa cortului kntklnirii, wi sq -i speli cu apq.
5Sq iei vewmintele; sq kmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul wi cu

pieptarul, wi sq -l kncingi cu brkul efodului.
6Sq -i pui mitra pe cap, wi pe mitrq sq pui tabla sfinyeniei.
7Sq iei untdelemnul pentru ungere, sq i -l torni pe cap, wi sq -l ungi.
8Sq aduci apoi pe fiii lui, wi sq -i kmbraci cu tunicile.
9Sq kncingi pe Aaron wi pe fiii lui cu un brku, wi sq pui scufiile pe capetele fiilor lui Aaron.

Preoyia va fi a lor printr‘o lege vecinicq. Astfel sq knchini pe Aaron wi pe fiii lui kn slujba

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    95
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Mea.
10Sq aduci viyelul knaintea cortului kntklnirii, wi Aaron wi fiii lui sq-wi punq mknile pe capul

viyelului.
11Sq junghii viyelul knaintea Domnului, la uwa cortului kntklnirii.
12Sq iei cu degetul tqu din skngele viyelului, sq pui pe coarnele altarului, iar celalt sknge sq

-l verwi la picioarele altarului.
13Sq iei toatq grqsimea care acopere mqruntaiele wi prapurul ficatului, cei doi rqrunchi cu

grqsimea care -i acopere, wi sq le arzi pe altar.
14Dar carnea viyelului, pielea wi balega lui sq le arzi kn foc, afarq din tabqrq: aceasta este

o jertfq pentru pqcat.
15Sq iei pe unul din cei doi berbeci; wi Aaron wi fiii lui sq-wi punq mknile pe capul

berbecului.
16Sq junghii berbecele; sq -i iei skngele, wi sq -l stropewti pe altar dejur kmprejur.
17Apoi sq tai berbecele kn bucqyi, wi sq -i speli mqruntaiele wi picioarele, wi sq le pui lkngq

celelalte bucqyi wi lkngq capul lui.
18Berbecele sq -l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o

jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.
19Sq iei apoi pe celalt berbece; wi Aaron wi fiii lui sq-wi punq mknile pe capul berbecelui.
20Sq junghii berbecele; sq iei din skngele lui, sq pui pe vkrful urechii drepte a lui Aaron wi

pe vkrful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mknii lor drepte wi pe degetul cel
mare al piciorului lor drept, iar celalt sknge sq -l stropewti pe altar de jur kmprejur.
21Sq iei din skngele de pe altar wi din untdelemnul pentru ungere, wi sq stropewti pe Aaron

wi vewmintele lui, pe fiii lui wi vewmintele lor. Astfel vor fi knchinayi, Aaron wi vewmintele
lui, fiii wi vewmintele lor kn slujba Domnului.
22Sq iei apoi grqsimea berbecelui, coada, grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul

ficatului, cei doi rqrunchi cu grqsimea care -i acopere wi spata dreaptq, cqci acesta este un
berbece de knchinare kn slujba Domnului;
23din cow sq iei din azimile, puse knaintea Domnului, o turtq de pkne, o turtq cu untdelemn

wi o plqcintq.
24Toate acestea sq le pui kn mknile lui Aaron wi kn mknile fiilor lui, wi sq le legeni kntr‘o

parte wi kntr‘alta, ca un dar legqnat knaintea Domnului.
25Sq le iei apoi din mknile lor, wi sq le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o

jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului, de un miros plqcut Domnului.
26Sq iei wi pieptul berbecelui care va sluji la knchinarea lui Aaron kn slujba Domnului, wi sq

-l legeni kntr‘o parte wi kn alta, ca un dar legqnat knaintea Domnului: aceasta va fi partea
ta.
27Sq sfinyewti pieptul legqnat wi spata ridicatq din berbecele care va sluji la knchinarea lui

Aaron wi a fiilor lui kn slujba Domnului, pieptul legqnkndu -l kntr‘o parte wi kntr‘alta, spata
knfqyiwknd -o knaintea Domnului prin ridicare.
28Ele vor fi ale lui Aaron wi ale fiilor lui, printr‘o lege vecinicq, pe care o vor yinea copiii lui

Israel; cqci este o jertfq adusq prin ridicare; wi, kn jertfele de mulyqmire ale copiilor lui
Israel, jertfa adusq prin ridicare va fi a Domnului.
29Vewmintele sfinte ale lui Aaron vor fi dupq el ale fiilor lui, cari le vor pune cknd vor fi unwi

wi cknd vor fi knchinayi kn slujbq.
30Vor fi purtate timp de wapte zile de acela din fiii lui, care ki va urma kn slujba preoyiei, wi

care va intra kn cortul kntklnirii, ca sq facq slujba kn sfkntul locaw.
31Sq iei apoi berbecele pentru knchinarea kn slujba Domnului, wi sq pui sq -i fiarbq carnea

kntr‘un loc sfknt.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     96
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

32Aaron wi fiii lui sq mqnknce, la uwa cortului kntklnirii, carnea berbecului wi pknea din
cow.
33Sq mqnknce astfel tot ce a slujit la facerea ispqwirii, ca sq fie knchinayi kn slujbq wi

sfinyiyi; nimeni altul sq nu mqnknce din ele, cqci sknt lucruri sfinte.
34Dacq va rqmknea ceva din carnea kntrebuinyatq pentru knchinarea kn slujbq wi din pkne

pknq dimineaya, sq arzi kn foc ce va rqmknea; sq nu se mqnknce, cqci este un lucru sfknt.
35Sq urmezi, cu privire la Aaron wi la fiii lui, toate poruncile, pe cari yi le-am dat. Kn wapte

zile sq -i knchini kn slujbq.
36Kn fiecare zi sq mai aduci un viyel ca jertfq pentru pqcat, pentru ispqwire; sq curqyewti

altarul, fqcknd ispqwirea aceasta, wi sq -l ungi ca sq -l sfinyewti.
37Timp de wapte zile, sq faci ispqwire pentru altar, wi sq -l sfinyewti; wi astfel altarul va fi

prea sfknt, wi oricine se va atinge de altar, va fi sfinyit.
38Iatq ce sq jertfewti pe altar: doi miei de un an, kn fiecare zi, necurmat.
39Un miel sq -l jertfewti dimineaya, iar celalt miel seara.
40Kmpreunq cu cel dintki miel, sq aduci a zecea parte dintr‘o efq de floare de fqinq,

frqmkntatq kntr‘un sfert de hin de untdelemn de mqsline fqrq drojdii, wi o jertfq de bquturq
de un sfert de hin de vin.
41Pe al doilea miel sq -l jertfewti seara, wi sq aduci kmpreunq cu el o jertfq de mkncare wi

o jertfq de bquturq ca cele de dimineayq; aceasta este o jertfq mistuitq de foc, de un miros
plqcut Domnului.
42Aceasta este arderea de tot necurmatq, care va fi adusq de urmawii vowtri, la uwa

cortului kntklnirii, knaintea Domnului; acolo Mq voi kntklni cu voi, wi kyi voi vorbi.
43Acolo Mq voi kntklni cu copiii lui Israel, wi locul acela va fi sfinyit de slava Mea.
44Voi sfinyi cortul kntklnirii wi altarul; voi sfinyi pe Aaron wi pe fiii lui, ca sq fie kn slujba Mea

ca preoyi.
45Eu voi locui kn mijlocul copiilor lui Israel, wi voi fi Dumnezeul lor.
46Ei vor cunoawte cq Eu sknt Domnul Dumnezeul lor, care i-am scos din yara Egiptului, ca

sq locuiesc kn mijlocul lor. Eu sknt Domnul, Dumnezeul lor.
30 Sq faci apoi un altar pentru arderea tqmkiei, wi anume sq -l faci din lemn de salckm.
2Lungimea lui sq fie de un cot, iar lqyimea tot de un cot; sq fie kn patru colyuri, wi
knqlyimea lui sq fie de doi coyi. Coarnele altarului sq fie dintr‘o bucatq cu el.
3Sq -i poleiewti cu aur curat, atkt partea de sus, ckt wi pqreyii lui de jur kmprejur wi

coarnele; wi sq -i faci o cununq de aur de jur kmprejur.
4Dedesubtul cununii sq -i faci douq verigi de aur de amkndouq laturile, kn cele douq

unghiuri, pentru punerea drugilor, cari vor sluji la ducerea lui.
5Drugii sq -i faci din lemn de salckm, wi sq -i poleiewti cu aur.
6Sq awezi altarul kn faya perdelei dinlquntru, care este knaintea chivotului mqrturiei, kn

faya capacului ispqwirii, care este deasupra mqrturiei, wi unde Mq voi kntklni cu tine.
7Aaron va arde pe el tqmkie mirositoare; va arde tqmkie kn fiecare dimineayq, cknd va

pregqti candelele;
8va arde wi seara cknd va aweza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastrq

tqmkie knaintea Domnului din neam kn neam.
9Sq nu aduceyi pe altar altfel de tqmkie, nici ardere de tot, nici jertfq de mkncare, wi sq nu

turnayi pe el nici o jertfq de bquturq.
10Numai odatq pe fie care an, Aaron va face ispqwire pe coarnele altarului. Ispqwirea

aceasta o va face odatq pe an cu skngele dobitocului adus ca jertfq pentru ispqwirea
pqcatului, printre urmawii vowtri. Acesta va fi un lucru prea sfknt knaintea Domnului.‘‘
11Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      97
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

12,,Cknd vei socoti pe copiii lui Israel wi le vei face numqrqtoarea, fiecare din ei sq dea
Domnului un dar kn bani, pentru rqscumpqrarea sufletului lui, ca sq nu fie loviyi de nici o
urgie, cu prilejul acestei numqrqtori.
13Iatq ce vor da toyi ceice vor fi cuprinwi kn numqrqtoarea aceasta: o jumqtate de siclu,

dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere; o jumqtate de siclu va fi darul
ridicat pentru Domnul.
14Orice om cuprins kn numqrqtoare, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, va plqti darul

ridicat pentru Domnul.
15Bogatul sq nu plqteascq mai mult, wi sqracul sq nu plqteascq mai puyin de o jumqtate de

siclu, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru rqscumpqrarea sufletelor.
16Sq ridici dela copiii lui Israel argintul pentru rqscumpqrare, wi sq -l kntrebuinyezi pentru

slujba cortului kntklnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte knaintea
Domnului pentru rqscumpqrarea sufletelor lor.‘‘
17Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
18,,Sq faci un lighean de aramq, cu piciorul lui de aramq, pentru spqlat; sq -l awezi kntre

cortul kntklnirii wi altar, wi sq torni apq kn el,
19ca sq-wi spele kn el Aaron wi fiii lui mknile wi picioarele.
20Cknd vor intra kn cortul kntklnirii, se vor spqla cu apa aceasta, ca sq nu moarq; wi se vor

spqla wi cknd se vor apropia de altar, ca sq facq slujba wi ca sq aducq Domnului jertfe
arse de foc.
21Kwi vor spqla mknile wi picioarele ca sq nu moarq. Aceasta va fi o lege necurmatq pentru

Aaron, pentru fiii lui wi pentru urmawii lor.‘‘
22Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
23,,Ia din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sicli de smirnq foarte curatq, jumqtate,

adicq douq sute cincizeci de sicli, de scoryiwoarq mirositoare, douq sute cincizeci de sicli
de trestie mirositoare,
24cincisute de sicli de casia, dupq siclul sfkntului locaw, wi un hin de untdelemn de mqslin.
25Cu ele sq faci un untdelemn pentru ungerea sfkntq, o amestecqturq mirositoare, fqcutq

dupq mewtewugul fqcqtorului de mir; acesta va fi untdelemnul pentru ungerea sfkntq.
26Cu el sq ungi cortul kntklnirii wi chivotul mqrturiei,
27masa wi toate uneltele ei, sfewnicul wi uneltele lui, altarul tqmkierii,
28altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui wi ligheanul cu piciorul lui.
29Sq sfinyewti aceste lucruri, wi ele vor fi prea sfinte; oricine se va atinge de ele, va fi

sfinyit.
30Sq ungi de asemenea pe Aaron wi pe fiii lui, wi sq -i sfinyewti, ca sq fie kn slujba Mea ca

preoyi.
31Sq vorbewti copiilor lui Israel, wi sq le spui: ,Acesta Kmi va fi untdelemnul pentru ungerea

sfkntq, printre urmawii vowtri.
32Sq nu se ungq cu el trupul niciunui om, wi sq nu faceyi un alt untdelemn ca el dupq

aceeaw kntocmire; el este sfknt, wi voi sq -l priviyi ca sfknt.
33Oricine va face un untdelemn ca el, sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul

lui.‘‘
34Domnul a zis lui Moise: ,,Ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan, wi tqmkie curatq,

kn aceeaw mqsurq.
35Cu ele sq faci tqmkie, o amestecqturq mirositoare, alcqtuitq dupq mewtewugul fqcqtorului

de mir; sq fie sqratq, curatq wi sfkntq.
36S‘o pisezi mqrunt, wi s‘o pui knaintea mqrturiei, kn cortul kntklnirii, unde Mq voi kntklni cu

tine. Acesta va fi pentru voi un lucru prea sfknt.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    98
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

37Tqmkie ca aceasta, kn aceeaw kntocmire, sq nu vq faceyi, ci s‘o priviyi ca sfkntq, wi
pqstratq pentru Domnul.
38Oricine va face tqmkie ca ea, ca s‘o miroase, va fi nimicit din poporul lui.‘‘


31 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Sq wtii cq am ales pe Beyaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminyia lui Iuda.
3Lam umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de knyelepciune, pricepere, wi
wtiinyq pentru tot felul de lucrqri,
4i-am dat putere sq nqscoceascq tot felul de lucrqri mewtewugite, sq lucreze kn aur, kn

argint wi kn aramq,
5sq sape kn pietre wi sq le lege, sq lucreze kn lemn, wi sq facq tot felul de lucrqri.
6Wi iatq cq i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminyia lui Dan. Am dat

pricepere kn mintea tuturor celor ce sknt iscusiyi, ca sq facq tot ce yi-am poruncit:
7cortul kntklnirii, chivotul mqrturiei, capacul ispqwirii care va fi deasupra lui, wi toate

uneltele cortului;
8masa cu uneltele ei, sfewnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tqmkierii;
9altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui;
10vewmintele pentru slujbq, vewmintele sfinte ale preotului Aaron, vewmintele fiilor lui

pentru slujbele preoyewti;
11untdelemnul pentru ungere, wi tqmkia mirositoare pentru sfkntul locaw. Le vor face dupq

toate poruncile, pe cari yi le-am dat.‘‘
12Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
13,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Sq nu care cumva sq nu yineyi sabatele Mele,

cqci acesta va fi kntre Mine wi voi, wi urmawii vowtri, un semn dupq care se va cunoawte
cq Eu sknt Domnul, care vq sfinyesc.
14Sq yineyi Sabatul, cqci el va fi pentru voi ceva sfknt. Cine kl va cqlca, va fi pedepsit cu

moartea; cine va face vreo lucrare kn ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului squ.
15Sq lucrezi wase zile; dar a waptea este Sabatul, ziua de odihnq, knchinatq Domnului.

Cine va face vreo lucrare kn ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea.
16Copiii lui Israel sq pqzeascq Sabatul, prqznuindu -l, ei wi urmawii lor, ca un legqmknt

necurmat.
17Aceasta va fi kntre Mine wi copiii lui Israel un semn vecinic; cqci kn wase zile a fqcut

Domnul cerurile wi pqmkntul, iar kn ziua a waptea S‘a odihnit wi a rqsuflat.‘‘
18Cknd a isprqvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i -a dat cele douq table ale

mqrturiei, table de piatrq, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
32 Poporul, vqzknd cq Moise zqbovewte sq se pogoare de pe munte, s‘a strkns kn jurul
lui Aaron, wi i -a zis: ,,Haide! fq-ne un dumnezeu care sq meargq knaintea noastrq; cqci
Moise, omul acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s‘a fqcut.‘‘
2Aaron le -a rqspuns: ,,Scoateyi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor wi fiicelor

voastre, wi aduceyi -i la mine.‘‘
3Wi toyi wi-au scos cerceii de aur din urechi, wi i-au adus lui Aaron.
4El i -a luat din mknile lor, a bqtut aurul cu dalta, wi a fqcut un viyel turnat. Wi ei au zis:

,,Israele! iatq dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului.‘‘
5Cknd a vqzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar knaintea lui, wi a strigat: ,,Mkne, va fi o

sqrbqtoare kn cinstea Domnului!‘‘
6A doua zi, s‘au sculat dis de dimineayq, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire.

Poporul a wezut de a mkncat wi a bqut; apoi s‘au sculat sq joace.
7Domnul a zis lui Moise: ,,Scoalq wi pogoarq-te; cqci poporul tqu, pe care l-ai scos din yara            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    99
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Egiptului, s‘a stricat.
8Foarte curknd s‘au abqtut dela calea, pe care le -o poruncisem Eu; wi-au fqcut un viyel

turnat, s‘au knchinat pknq la pqmknt knaintea lui, i-au adus jertfe, wi au zis: ,Israele! iatq
dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului!‘‘
9Domnul a zis lui Moise: ,,Vqd cq poporul acesta este un popor kncqpqyknat.
10Acum, lasq-Mq; mknia Mea are sq se aprindq kmpotriva lor: wi -i voi mistui; dar pe tine te

voi face strqmowul unui neam mare.‘‘
11Moise s‘a rugat Domnului, Dumnezeului squ, wi a zis: ,,Pentru ce sq se aprindq,

Doamne, mknia Ta kmpotriva poporului Tqu, pe care l-ai scos din yara Egiptului cu mare
putere wi cu mknq tare?
12Pentruce sq zicq Egiptenii: ,Spre nenorocirea lor i -a scos, ca sq -i omoare prin munyi, wi

ca sq -i wteargq de pe faya pqmkntului?‘ Kntoarce-Te din iuyeala mkniei Tale wi lasq-Te de
rqul acesta, pe care vrei sq -l faci poporului Tqu.
13Adu-yi aminte de Avraam, de Isaac wi de Israel, robii Tqi, cqrora le-ai spus, jurkndu-Te pe

Tine knsuyi: ,Voi knmulyi sqmknya voastrq ca stelele cerului, voi da urmawilor vowtri toatq
yara aceasta, de care am vorbit, wi ei o vor stqpkni kn veac.‘‘
14Wi Domnul S‘a lqsat de rqul, pe care spusese cq vrea sq -l facq poporului Squ.
15Moise s‘a kntors wi s‘a pogorkt de pe munte, cu cele douq table ale mqrturiei kn mknq.

Tablele erau scrise pe amkndouq pqryile, pe o parte wi pe alta.
16Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, wi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, sqpat pe table.
17Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigqte, wi a zis lui Moise: ,,Kn tabqrq este un

strigqt de rqzboi!‘‘
18Moise a rqspuns: ,,Strigqtul aceasta nu -i nici strigqt de biruitori, nici strigqt de biruiyi; ce

aud eu, este glasul unor oameni cari ckntq!‘‘
19Wi, pe cknd se apropia de tabqrq, a vqzut viyelul wi jocurile. Moise s‘a aprins de mknie, a

aruncat tablele din mknq, wi le -a sfqrkmat de piciorul muntelui.
20A luat viyelul, pe care -l fqcuserq ei, wi l -a ars kn foc; l -a prefqcut kn cenuwq, a presqrat

cenuwa pe faya apei, wi a dat -o copiilor lui Israel s‘o bea.
21Moise a zis lui Aaron: ,,Ce yi -a fqcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un pqcat atkt

de mare?‘‘
22Aaron a rqspuns: ,,Sq nu se aprindq de mknie domnul meu! Tu singur wtii cq poporul

acesta este pornit la rqu.
23Ei mi-au zis: ,Fq-ne un dumnezeu, care sq meargq knaintea noastrq; cqci Moise, omul

acela care ne -a scos din yara Egiptului, nu wtim ce s‘a fqcut!‘
24Eu le-am zis: ,Cine are aur, sq -l scoatq!‘ Wi mi l-au dat; l-am aruncat kn foc, wi din el a

iewit viyelul acesta.‘‘
25Moise a vqzut cq poporul era fqrq frku, cqci Aaron kl fqcuse sq fie fqrq frku, spre

batjocura vrqjmawilor sqi; -
26s‘a awezat la uwa taberii, wi a zis: ,,Cine este pentru Domnul, sq vinq la mine!‘‘ Wi toyi

copiii lui Levi s‘au strkns la el.
27El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi sq se kncingq

cu sabia; mergeyi wi strqbateyi tabqra dela o poartq la alta, wi fiecare sq omoare pe
fratele, pe prietenul wi pe ruda sa.‘‘
28Copiii lui Levi au fqcut dupq porunca lui Moise; wi aproape trei mii de oameni au pierit kn

ziua aceea din popor.
29Moise a zis: ,,Predayi-vq azi kn slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului wi fratelui vostru,

pentruca binecuvkntarea Lui sq vinq astqzi peste voi!‘‘
30A doua zi, Moise a zis poporului: ,,Ayi fqcut un pqcat foarte mare. Am sq mq sui acum la
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     100
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Domnul: poate cq voi cqpqta iertare pentru pqcatul vostru.‘‘
31Moise s‘a kntors la Domnul, wi a zis: ,,Ah! poporul acesta a fqcut un pqcat foarte mare!

Wi-au fqcut un dumnezeu de aur.
32Iartq-le acum pqcatul! Dacq nu, atunci, wterge-mq din cartea Ta, pe care ai scris -o!‘‘
33Domnul a zis lui Moise: ,,Pe cel ce a pqcqtuit kmpotriva Mea, pe acela kl voi wterge din

cartea Mea.
34Du-te dar, wi du poporul unde yi-am spus. Iatq, Kngerul Meu va merge knaintea ta, dar

kn ziua rqzbunqrii Mele, ki voi pedepsi pentru pqcatul lor!‘‘
35Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru cq fqcuse viyelul fqurit de Aaron.


33 Domnul a zis lui Moise: ,,Du-te, wi pornewte de aici cu poporul, pe care l-ai scos din
yara Egiptului; suie-te kn yara, pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui
Iacov, zicknd: ,Seminyei tale o voi da!‘
2Voi trimite knaintea ta un knger, wi voi izgoni pe Cananiyi, Amoriyi, Hetiyi, Fereziyi, Heviyi

wi Iebusiyi.
3Suie-te kn yara aceasta unde curge lapte wi miere. Dar Eu nu Mq voi sui kn mijlocul tqu,

ca sq nu te prqpqdesc pe drum, cqci ewti un popor kncqpqyknat.‘‘
4Cknd a auzit poporul aceste triste cuvinte, toyi s‘au kntristat; wi nimeni nu wi -a pus

podoabele pe el.
5Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Spune copiilor wi lui Israel: ,Voi sknteyi un popor

kncqpqyknat; numai o clipq dacq M-aw sui kn mijlocul tqu, te-aw prqpqdi. Aruncq-yi acum
podoabele depe tine, wi voi vedea ce-yi voi face.‘‘
6Copiii lui Israel wi-au scos de pe ei podoabele, wi au plecat dela muntele Horeb.
7Moise a luat cortul lui wi l -a kntins afarq din tabqrq, la o depqrtare oare care; l -a numit

cortul kntklnirii. Wi toyi ceice kntrebau pe Domnul, se duceau la cortul kntklnirii, care era
afarq din tabqrq.
8Cknd se ducea Moise la cort, tot poporul se scula kn picioare; fiecare stqtea la uwa

cortului squ, wi urmqrea cu ochii pe Moise, pknq intra el kn cort.
9Wi cknd intra Moise kn cort, stklpul de nor se pogora wi se oprea la uwa cortului, wi

Domnul vorbea cu Moise.
10Tot poporul vedea stklpul de nor oprindu-se la uwa cortului; tot poporul se scula wi se

arunca cu faya la pqmknt la uwa cortului lui.
11Domnul vorbea cu Moise fayq kn fayq, cum vorbewte un om cu prietenul lui. Apoi Moise

se kntorcea kn tabqrq, dar tknqrul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu iewea deloc din mijlocul
cortului.
12Moise a zis Domnului: ,,Iatq, Tu kmi zici: ,Du pe poporul acesta!‘ Wi nu-mi arqyi pe cine

vei trimete cu mine. Knsq, Tu ai zis: ,Eu te cunosc pe nume, wi ai cqpqtat trecere knaintea
Mea!‘
13Acum, dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, aratq-mi cqile Tale; atunci Te voi cunoawte,

wi voi avea trecere knaintea Ta. Wi gkndewte-Te cq neamul aceasta este poporul Tqu!‘‘
14Domnul a rqspuns: ,,Voi merge Eu knsumi cu tine, wi kyi voi da odihnq.‘‘
15Moise i -a zis: ,,Dacq nu mergi Tu knsuyi cu noi, nu ne lqsa sq plecqm de aici.
16Cum se va wti cq am cqpqtat trecere knaintea Ta, eu wi poporul Tqu? Oare nu cknd vei

merge Tu cu noi, wi cknd prin aceasta vom fi deosebiyi, eu wi poporul Tqu, de toate
popoarele de pe faya pqmkntului?‘‘
17Domnul a zis lui Moise: ,,Voi face wi ceea ce-mi ceri acum, cqci ai cqpqtat trecere

knaintea Mea, wi te cunosc pe nume!‘‘
18Moise a zis: ,,Aratq-mi slava Ta!‘‘
19Domnul a rqspuns: ,,Voi face sq treacq pe dinaintea ta toatq frumuseyea Mea, wi voi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    101
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

chema Numele Domnului knaintea ta; Eu Mq kndur de cine vreau sq Mq kndur, wi am milq
de cine vreau sq am milq!‘‘
20Domnul a zis: ,,Faya nu vei putea sq Mi -o vezi, cqci nu poate omul sq Mq vadq wi sq

trqiascq!‘‘
21Domnul a zis: ,,Iatq un loc lkngq Mkne; vei sta pe stkncq.
22Wi cknd va trece slava Mea, te voi pune kn crqpqtura stkncii, wi te voi acoperi cu mkna

Mea, pknq voi trece.
23Iar cknd Kmi voi trage mkna la o parte dela tine, Mq vei vedea pe dinapoi; dar Faya Mea

nu se poate vedea.‘‘
34 Domnul a zis lui Moise: ,,Taie douq table de piatrq ca cele dintki, wi Eu voi scrie pe
ele cuvintele cari erau pe tablele dintki pe cari le-ai sfqrkmat.
2Fii gata disdedimineayq wi suie-te de dimineayq pe muntele Sinai; sq stai acolo knaintea

Mea, pe vkrful muntelui.
3Nimeni sq nu se suie cu tine, wi nimeni sq nu se arate pe tot muntele; wi nici boi, nici oi sq

nu pascq pe lkngq muntele acesta.‘‘
4Moise a tqiat douq table de piatrq ca wi cele dintki; s‘a sculat dis de dimineayq, wi s‘a suit

pe muntele Sinai, dupq cum ki poruncise Domnul; wi a luat kn mknq cele douq table de
piatrq.
5Domnul S‘a pogorkt kntr‘un nor, a stqtut acolo lkngq el, wi a rostit Numele Domnului.
6Wi Domnul a trecut pe dinaintea lui, wi a strigat: ,,Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu

plin de kndurare wi milostiv, kncet la mknie, plin de bunqtate wi credinciowie,
7care Kwi yine dragostea pknq kn mii de neamuri de oameni, iartq fqrqdelegea, rqzvrqtirea

wi pqcatul, dar nu socotewte pe cel vinovat drept nevinovat, wi pedepsewte fqrqdelegea
pqrinyilor kn copii wi kn copiii copiilor lor pknq la al treilea wi al patrulea neam!‘‘
8Kndatq Moise s‘a plecat pknq la pqmknt wi s‘a knchinat.
9El a zis: ,,Doamne, dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, Te rog sq mergi kn mijlocul

nostru, Doamne; poporul acesta este kn adevqr un popor kncqpqyknat, dar iartq-ne
fqrqdelegile wi pqcatele noastre, wi ia-ne kn stqpknirea Ta!‘‘
10Domnul a rqspuns: ,,Iatq, Eu fac un legqmknt. Voi face, kn faya kntregului popor, minuni

cari n‘au avut loc kn nicio yarq wi la niciun neam; tot poporul care este kn jurul tqu, va
vedea lucrarea Domnului, wi prin tine voi face lucruri knfricowate.
11Ia seama la ceea ce-yi poruncesc azi. Iatq, voi izgoni dinaintea ta pe Amoriyi, Cananiyi,

Hetiyi, Fereziyi, Heviyi wi Iebusiyi.
12Sq nu cumva sq faci legqmknt cu locuitorii yqrii unde ai sq intri, ca sq nu fie o cursq

pentru tine, dacq vor locui kn mijlocul tqu.
13Dimpotrivq sq le dqrkmayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii idolewti wi sq le trkntiyi la

pqmknt idolii.
14Sq nu te knchini knaintea unui alt dumnezeu; cqci Domnul se numewte gelos, este un

Dumnezeu gelos.
15Ferewte-te sq faci legqmknt cu locuitorii yqrii, ca nu cumva, curvind knaintea dumnezeilor

lor, wi, aduckndu-le jertfe, sq te pofteascq wi pe tine, wi sq mqnknci din jertfele lor,
16ca nu cumva sq iei din fetele lor neveste fiilor tqi, wi astfel, fetele lor, curvind knaintea

dumnezeilor lor, sq tkrascq wi pe fiii tqi sq curveascq knaintea dumnezeilor lor.
17Sq nu-yi faci un dumnezeu turnat.
18,,Sq yii sqrbqtoarea azimilor: timp de wapte zile, la vremea hotqrktq, kn luna spicelor, sq

mqnknci azimi, cum yi-am poruncit, cqci kn luna spicelor ai iewit din Egipt.
19Orice kntki nqscut este al Meu, chiar orice kntki nqscut de parte bqrbqteascq din turmele

de vaci sau de oi.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   102
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

20Sq rqscumperi cu un miel pe kntkiul nqscut al mqgqriyei; iar dacq nu -l rqscumperi, sq -i
frkngi gktul. Sq rqscumperi pe orice kntki nqscut al fiilor tqi; wi sq nu te knfqyiwezi cu
mknile goale knaintea Mea.
21Wase zile sq lucrezi, iar kn ziua a waptea sq te odihnewti; sq te odihnewti, chiar kn

vremea aratului wi seceratului.
22Sq yii sqrbqtoarea sqptqmknilor, a celor dintki roade din seceriwul grkului, wi sqrbqtoarea

strkngerii roadelor la sfkrwitul anului.
23De trei ori pe an, toyi cei de parte bqrbqteascq sq se knfqyiweze knaintea Domnului

Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
24Cqci voi izgoni neamurile dinaintea ta, wi-yi voi kntinde hotarele; wi nimeni nu-yi va pofti

yara, kn timpul cknd te vei sui de trei ori pe an, ca sq te knfqyiwezi knaintea Domnului,
Dumnezeului tqu.
25Sq n‘aduci cu pkne dospitq skngele dobitocului jertfit kn cinstea Mea; wi carnea din jertfa

praznicului Pawtelor sq nu fie yinutq kn timpul nopyii pknq dimineaya.
26Sq aduci kn casa Domnului, Dumnezeului tqu, pkrga celor dintki roade ale pqmkntului.

Iedul sq nu -l fierbi kn laptele mamei lui.‘‘
27Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie-yi cuvintele acestea, cqci pe temeiul acestor cuvinte

knchei legqmknt cu tine wi cu Israel!‘‘
28Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi. N‘a mkncat deloc

pkne, wi n‘a bqut deloc apq. Wi Domnul a scris pe table cuvintele legqmkntului, cele zece
porunci.
29Moise s‘a pogorkt de pe muntele Sinai, cu cele douq table ale mqrturiei kn mknq. Cknd

se pogora de pe munte, nu wtia cq pielea feyei lui strqlucea, pentrucq vorbise cu Domnul.
30Aaron wi toyi copiii lui Israel s‘au uitat la Moise, wi iatq cq pielea feyei lui strqlucea; wi se

temeau sq se apropie de el.
31Moise i -a chemat; Aaron wi toyi fruntawii adunqrii s‘au kntors la el, wi el le -a vorbit.
32Dupq aceea, toyi copiii lui Israel s‘au apropiat, wi el le -a dat toate poruncile, pe cari le

primise dela Domnul, pe muntele Sinai.
33Cknd a kncetat sq le vorbeascq, wi -a pus o mqhramq pe fayq.
34Cknd intra Moise knaintea Domnului, ca sq -I vorbeascq, kwi scotea mqhrama pknq ce

iewea; iar cknd iewea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise.
35Copiii lui Israel se uitau la faya lui Moise, wi vedeau cq pielea feyei lui strqlucea; wi

Moise kwi punea iarqw mqhrama pe fayq pknq ce intra ca sq vorbeascq cu Domnul.
35 Moise a strkns toatq adunarea copiilor lui Israel, wi le -a zis: ,,Iatq lucrurile, pe cari a
poruncit Domnul sq le faceyi.
2Wase zile sq lucrayi, dar ziua a waptea sq vq fie sfkntq; acesta este Sabatul, ziua de

odihnq, knchinatq Domnului. Cine va face vreo lucrare kn ziua aceea, sq fie pedepsit cu
moartea.
3Sq n‘aprinzi foc, kn niciuna din locuinyele voastre, kn ziua Sabatului.‘‘
4Moise a vorbit kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Iatq ce a poruncit Domnul.
5Luayi din ce aveyi wi aduceyi un prinos Domnului. -Fiecare sq aducq prinos Domnului ce

-l lasq inima: aur, argint, wi aramq;
6materii vopsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu, in subyire wi pqr de caprq;
7piei de berbeci vopsite kn row wi piei de viyel de mare; lemn de salckm,
8untdelemn pentru sfewnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii wi pentru tqmkia

mirositoare;
9pietre de onix wi alte pietre pentru kmpodobirea efodului wi a pieptarului.
10Toyi cei iscusiyi dintre voi sq vinq wi sq facq tot ce a poruncit Domnul:            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     103
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

11locawul, cortul wi acoperiwul lui, copcile, sckndurile, drugii, stklpii wi picioarele lui;
12chivotul wi drugii lui, capacul ispqwirii wi perdeaua dinlquntru pentru acoperirea
chivotului;
13masa wi drugii ei, cu toate uneltele ei, wi pknile pentru punerea knaintea Domnului;
14sfewnicul cu uneltele lui, candelele lui, wi untdelemnul pentru sfewnic;
15altarul pentru tqmkie wi drugii lui, untdelemnul pentru ungere wi tqmkia mirositoare, wi

perdeaua uwii de afarq dela intrarea cortului;
16altarul pentru arderile de tot, grqtarul lui de aramq, drugii lui, wi toate uneltele lui,

ligheanul cu piciorul lui,
17pknzele curyii, stklpii ei, picioarele ei, wi perdeaua dela poarta curyii;
18yqruwii cortului, yqruwii curyii, wi funiile lor;
19vewmintele preoyewti pentru slujba sfkntului locaw, vewmintele sfinte ale preotului Aaron,

wi vewmintele fiilor lui pentru slujbele preoyewti.‘‘
20Toatq adunarea copiilor lui Israel a iewit dinaintea lui Moise.
21Toyi cei cu tragere de inimq wi bunqvoinyq au venit wi au adus un prinos Domnului

pentru lucrarea cortului kntklnirii, pentru toatq slujba lui, wi pentru vewmintele sfinte.
22Au venit kndatq bqrbayii wi femeile, toyi cei cu tragere de inimq, wi au adus belciuge de

nas, inele, cercei, brqyqri, salbe wi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de
aur, pe care -l knchinase Domnului.
23Toyi cei ce aveau wtofe (materii) vqpsite kn albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu, in subyire

wi pqr de caprq, piei de berbeci vqpsite kn row, wi piei de viyel de mare, le-au adus.
24Toyi cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint wi de aramq, au adus prinosul

Domnului. Toyi cei ce aveau lemn de salckm bun pentru lucrqrile rknduite pentru slujbq, l-
au adus.
25Toate femeile iscusite au tors cu mknile lor, wi au adus lucrul lor, wi anume: tort vqpsit kn

albastru, kn purpuriu, kn cqrmiziu wi in subyire.
26Toate femeile cu tragere de inimq wi iscusite au tors pqr de caprq.
27Fruntawii poporului au adus pietre de onix wi alte pietre pentru efod wi pieptar;
28mirodenii wi untdelemn, pentru sfewnic, pentru untdelemnul ungerii wi pentru tqmkia

mirositoare.
29Toyi copiii lui Israel, bqrbayi wi femei, pe cari -i trqgea inima sq ajute la lucrul poruncit de

Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bunq voie.
30Moise a zis copiilor lui Israel: ,,Sq wtiyi cq Domnul a ales pe Beyaleel, fiul lui Uri, fiul lui

Hur, din seminyia lui Iuda.
31L -a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de knyelepciune, pricepere, wi wtiinyq, pentru

tot felul de lucrqri.
32I -a dat putere sq nqscoceascq planuri, sq lucreze kn aur, kn argint wi kn aramq,
33sq sape kn pietre wi sq le lege, sq lucreze lemnul cu mewtewug, wi sq facq tot felul de

lucrqri mewtewugite.
34I -a dat wi darul sq knveye pe alyii, atkt lui ckt wi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din

seminyia lui Dan.
35I -a umplut cu pricepere, ca sq facq toate lucrqrile de sqpqturq kn piatrq, de ciopliturq

mewtewugitq, de lucrat la gherghef wi de yesut materii vopsite kn albastru, kn purpuriu, kn
cqrmiziu wi in subyire, sq facq tot felul de lucrqri wi nqscociri de planuri.
36 Beyaleel, Oholiab, wi toyi bqrbayii iscusiyi kn cari pusese Domnul knyelepciune wi
pricepere, ca sq wtie sq facq lucrqrile rknduite pentru slujba sfkntului locaw, au fqcut totul
dupq cum poruncise Domnul.
2Moise a chemat pe Beyaleel, Oholiab, wi pe toyi bqrbayii iscusiyi kn mintea cqrora pusese            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    104
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Domnul pricepere, wi anume pe toyi cei cu tragere de inimq la lucrul acesta ca sq -l facq.
3Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele, pe cari le aduseserq copiii lui Israel ca sq

facq lucrqrile rknduite pentru slujba sfkntului locaw. Chiar wi dupqce se kncepuse lucrarea,
tot se mai aduceau lui Moise, kn fiecare dimineayq, daruri de bunq voie.
4Atunci toyi bqrbayii iscusiyi, prinwi la toate lucrqrile sfkntului locaw, wi-au lqsat fiecare

lucrul pe care -l fqceau,
5wi au venit de au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult deckt trebuie pentru

facerea lucrqrilor, pe cari a poruncit Domnul sq le facem.‘‘
6Moise a pus sq strige kn tabqrq cq nimeni, fie bqrbat fie femeie, sq nu mai aducq daruri

pentru sfkntul locaw. Au oprit astfel pe popor sq mai aducq daruri.
7Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrqrile cari trebuiau fqcute, ba kncq mai wi

trecea.
8Toyi bqrbayii iscusiyi wi lucrqtorii au fqcut cortul din zece covoare de in subyire wi rqsucit

din fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu; pe ele au yesut heruvimi lucrayi cu mqiestrie.
9Lungimea unui covor era de douqzeci wi opt de coyi; iar lqyimea unui covor era de patru

coyi. Toate covoarele aveau aceeaw mqsurq.
10Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci de asemenea au fost

prinse la un loc.
11Au fqcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfkrwea cea dintki

kmpreunare; tot awa au fqcut wi la marginea covorului cu care se sfkrwea a doua
kmpreunare de covoare.
12Au fqcut cincizeci de chiotori la cel dintki covor, wi cincizeci de chioturi la marginea

covorului cu care se sfkrwea a doua kmpreunare de covoare; chiotorile acestea erau una
kn faya alteia.
13Au fqcut cincizeci de copci de aur, wi au prins covoarele unul de altul cu copcile, awa kn

ckt cortul alcqtuia un kntreg.
14Au fqcut niwte covoare din pqr de caprq, ca sq slujeascq de acoperiw pentru cort:

unsprezece covoavoare de acestea au fqcut.
15Lungimea unui covor era de treizeci de coyi, wi lqyimea unui covor era de patru coyi:

cele unsprezece covoare aveau aceeaw mqsurq.
16Au prins kmpreunq deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte wase de altq parte.
17Au fqcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfkrwea o kmpreunare de

covoare, wi cincizeci de chioturi la marginea covorului cu care se sfkrwea a doua
kmpreunare de covoare.
18Au mai fqcut wi cincizeci de copci de aramq, cu cari sq se kmpreune acoperiwul cortului,

ca sq alcqtuiascq un kntreg.
19Au fqcut pentru acoperiwul cortului o knvelitoare de piei de berbeci vqpsite kn row, wi o

knvelitoare de piei de viyel de mare, care trebuia pusq pedeasupra.
20Sckndurile pentru cort, le-au fqcut din lemn de salckm, awezate kn picioare.
21Lungimea unei scknduri era de zece coyi, wi lqyimea unei scknduri era de un cot wi

jumqtate.
22Fiecare sckndurq avea douq urechi, unite una cu alta; tot awa au fqcut la toate sckndurile

cortului.
23Au fqcut douqzeci de scknduri pentru cort, knspre partea de miazq-zi.
24Au pus patruzeci de picioare de argint subt cele douqzeci de scknduri, ckte douq picioare

subt fiecare sckndurq, pentru cele douq urechi ale ei.
25Au fqcut apoi douqzeci de scknduri pentru a doua lature a cortului, laturea dinspre

miazqnoapte,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   105
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

26cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, ckte douq picioare sub fiecare sckndurq.
27Au fqcut apoi wase scknduri pentru fundul cortului, knspre apus.
28Au fqcut douq scknduri pentru cele douq unghiuri ale cortului kn partea din fund;
29acestea erau fqcute din douq bucqyi, kncepknd dela partea de jos, wi bine legate la vkrf

printr‘un cerc; la fel au fqcut pentru amkndouq sckndurile din cele douq unghiuri.
30Erau astfel opt scknduri, cu picioarele lor de argint, adicq waseprezece picioare, ckte

douq picioare subt fiecare sckndurq.
31Au fqcut cinci drugi din lemn de salckm pentru sckndurile uneia din laturile cortului,
32cinci drugi pentru sckndurile celei de a doua laturi a cortului, wi cinci drugi pentru

sckndurile laturii cortului din fundul dinspre apus;
33drugul dela mijloc l-au fqcut awa ca sq treacq prin mijlocul sckndurilor, dela un capqt la

celalt.
34Au poleit sckndurile cu aur, wi verigile lor de aur le-au fqcut awa ca sq se poatq petrece

drugii prin ele; wi drugii i-au poleit cu aur. Cele douq perdele.
35Perdeaua din lquntru au fqcut -o de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire

rqsucit; au lucrat -o cu mqiestrie; wi au fqcut heruvimi pe ea.
36Au fqcut patru stklpi de salckm pentru ea, wi i-au poleit cu aur; ckrligele lor erau de aur,

wi au turnat pentru stklpii acewtia patru picioare de argint.
37Pentru uwa cortului au fqcut o perdea de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in

subyire rqsucit; aceasta era o lucrare fqcutq la gherghef.
38Au fqcut cei cinci stklpi ai ei cu ckrligele lor, iar cqpqtkiele wi beyele lor de legqturq le-au

poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramq.
37 Apoi Beyaleel a fqcut chivotul din lemn de salckm; lungimea lui era de doi coyi wi
jumqtate, lqyimea de un cot wi jumqtate wi knqlyimea tot de un cot wi jumqtate.
2L -a poleit cu aur curat pe dinlquntru wi pe din afarq, wi i -a fqcut un chenar de jur

kmprejur.
3A turnat pentru el patru verigi de aur, pe cari le -a pus la cele patru colyuri ale lui: douq

verigi de o parte wi douq verigi de cealaltq parte.
4A fqcut niwte drugi de lemn de salckm, wi i -a poleit cu aur.
5A vkrkt drugii kn verigile dela cele douq laturi ale chivotului, ca sq ducq chivotul.
6A fqcut wi capacul ispqwirii de aur curat; lungimea lui era de doi coyi wi jumqtate, wi

lqyimea de un cot wi jumqtate.
7A fqcut doi heruvimi de aur bqtut, la cele douq capete ale capacului ispqwirii;
8un heruvim la un capqt, wi un heruvim la celalt capqt; heruvimii i -a fqcut pe capacul

ispqwirii la cele douq capete ale lui.
9Heruvimii erau cu aripile kntinse deasupra, acoperind capacul ispqwirii cu aripile lor, wi

uitkndu-se unul la altul. Heruvimii stqteau cu faya kntoarsq spre capacul ispqwirii.
10A fqcut masa din lemn de salckm; lungimea ei era de doi coyi, lqyimea de un cot wi

knqlyimea de un cot wi jumqtate.
11A poleit -o cu aur curat, wi i -a fqcut un chenar de jur kmprejur.
12I -a fqcut kmprejur un pervaz de un lat de mknq, pe care a fqcut un chenar de jur

kmprejur.
13A turnat pentru masq petru verigi de aur, wi a pus verigile kn cele patru colyuri, cari erau

la cele patru picioare ale ei.
14Verigile erau lkngq pervaz, wi kn ele erau vkrkyi drugii pentru ducerea mesei.
15A fqcut drugii de lemn de salckm, wi i -a poleit cu aur; ei slujeau la ducerea mesei.
16A fqcut apoi uneltele, cari trebuiau puse pe masq, farfuriile, cqyuile, potirele, wi cewtile ei,

cari slujeau la jertfele de bquturq; le -a fqcut de aur curat.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     106
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

17A fqcut sfewnicul de aur curat; a fqcut sfewnicul de aur curat, bqtut; piciorul, fusul,
potirawele, gqmqlioarele, wi florile lui erau dintr‘o bucatq cu el.
18Din amkndouq pqryile lui ieweau wase braye: trei braye dintr‘o lature, wi trei braye din

cealaltq lature.
19Pe un bray erau trei potirawe kn chip de floare de migdal, cu gqmqlioarele wi florile lor, wi

pe un alt bray alte trei potirawe kn chip de floare de migdal, cu gqmqlioarele wi florile lor;
awa era la toate cele wase braye, cari ieweau din sfewnic.
20Pe fusul sfewniciului erau patru potirawe kn chip de floare de migdal, cu gqmqlioarele wi

florile lor.
21Era o gqmqlioarq sub douq braye cari ieweau din sfewnic, o gqmqlioarq subt alte douq

braye, wi o gqmqlioarq subt alte douq braye; awa era la toate cele wase braye cari ieweau
din sfewnic.
22Gqmqlioarele wi brayele sfewnicului erau dintr‘o bucatq cu el, bqtut kn kntregime dintr‘o

bucatq de aur curat.
23A fqcut apoi cele wapte candele ale lui, mucqrile wi cenuwarele lui, toate de aur curat.
24A kntrebuinyat un talant de aur curat pentru facerea sfewnicului cu toate uneltele lui.
25Apoi a fqcut altarul pentru tqmkie din lemn de salckm; lungimea lui era de un cot, wi

lqyimea de un cot; era kn patru muchi, wi knqlyimea lui era de doi coyi. Coarnele erau
dintr‘o bucatq cu el.
26L -a poleit cu aur curat, atkt partea de sus ckt wi laturile de jur kmprejur wi coarnele. Wi i

-a fqcut o cununq de jur kmprejur.
27Subt cununq a fqcut douq verigi de aur, pe cari le -a pus kn cele douq unghiuri din cele

douq laturi, ca sq se vkre kn ele drugii, cari slujeau la ducerea lui.
28A fqcut niwte drugi din lemn de salckm, wi i -a poleit cu aur.
29A fqcut untdelemnul pentru ungerea sfkntq, wi tqmkia mirositoare, curatq, alcqtuitq dupq

mewtewugul fqcqtorului de mir.
38 A fqcut altarul pentru arderile de tot din lemn de salckm; lungimea lui era de cinci coyi,
wi lqyimea de cinci coyi; era kn patru muchi, wi knqlyimea lui era de trei coyi.
2La cele patru colyuri i -a fqcut niwte coarne dintr‘o bucatq cu el, wi l -a poleit cu aramq.
3A fqcut toate uneltele altarului: oalele pentru cenuwq, lopeyile, ligheanele, furculiyele wi

tigqile pentru cqrbuni; toate uneltele acestea le -a fqcut de aramq.
4A fqcut pentru altar un grqtar de aramq, ca o reyea, pe care a pus -o subt pervazul

altarului, kncepknd de jos, awa cq venea pknq la jumqtatea altarului.
5A turnat apoi patru verigi, pe cari le -a pus kn cele patru colyuri ale grqtarului de aramq,

ca sq vkre drugii kn ele.
6A fqcut drugii din lemn de salckm, wi i -a poleit cu aramq.
7A vkrkt drugii kn verigile de pe laturile altarului ca sq -l ducq. L -a fqcut din scknduri, gol pe

dinlquntru.
8A fqcut ligheanul de aramq, cu piciorul lui de aramq, din oglinzile femeilor, cari slujeau la

uwa cortului kntklnirii.
9Apoi a fqcut curtea. Knspre partea de miazqzi, pentru curte, erau niwte pknze de in

subyire rqsucit, pe o lungime de o sutq de coyi,
10cu douqzeci de stklpi awezayi pe douqzeci de picioare de aramq; ckrligele stklpilor wi

beyele lor de legqturq erau de argint.
11Kn spre partea de miazqnoapte, erau o sutq de coyi de pknzq, cu douqzeci de stklpi wi

cu cele douqzeci de picioare de aramq ale lor; ckrligele stklpilor wi beyele lor de legqturq
erau de argint.
12Knspre partea de sus, erau cinci zeci de coyi de pknzq, cu zece stklpi wi cele zece            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     107
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

picioare ale lor; ckrligele stklpilor wi beyele lor de legqturq erau de argint.
13Knspre partea de rqsqrit, pe cei cincizeci de coyi lqyime, erau:
14pentru o aripq, cincisprezece coyi de pknzq, cu trei stklpi wi cele trei picioare ale lor,
15wi pentru a doua aripq, care era kn faya ei, de cealaltq parte a poryii curyii, cincisprezece

coyi de pknzq cu trei stklpi wi cele trei picioare ale lor.
16Toate pknzele de jur kmprejurul curyii erau de in subyire rqsucit.
17Picioarele stklpilor erau de aramq, ckrligele stklpilor wi beyele lor de legqturq erau de

argint, wi cqpqtkiele lor erau poleite cu argint. Toyi stklpii curyii erau legayi kntre ei cu beye
de argint.
18Perdeaua dela poarta curyii cortului era o lucrqturq fqcutq la gherghef din fir albastru,

purpuriu, cqrmiziu, wi din in subyire rqsucit; avea o lungime de douqzeci de coyi, wi
knqlyimea era de cinci coyi, ca lqyimea pknzelor curyii;
19cei patru stklpi ai ei wi cele patru picioare ale lor erau de aramq; ckrligele wi beyele lor de

legqturq erau de argint; iar cqpqtkiele erau poleite cu argint.
20Toyi yqruwii din jurul cortului wi curyii erau de aramq.
21Iatq socoteala locawului cortului kntklnirii, fqcutq dupq porunca lui Moise, prin kngrijirea

Leviyilor, subt ckrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
22Beyaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminyia lui Iuda, a fqcut tot ce poruncise lui Moise

Domnul.
23El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminyia lui Dan, mewter la sqpat kn

pietre, la cioplit cu mewtewug, wi la lucrat pe gherghef kn materiile vqpsite kn albastru, kn
purpuriu, kn cqrmiziu, wi kn in subyire.
24Tot aurul kntrebuinyat la lucru pentru toate lucrqrile sfkntului locaw, aur iewit din daruri,

se suia la douqzeci wi nouq de talanyi wi wapte sute treizeci de sicli, dupq siclul cortului.
25Argintul celor iewiyi la numqrqtoare, din adunare, se suia la o sutq de talanyi wi o mie

wapte sute waptezeci wi cinci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw:
26Ckte o jumqtate de siclu de cap, o jumqtate de siclu, dupq siclul sfkntului locaw, pentru

fiecare om cuprins kn numqrqtoare, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, adicq pentru
wase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.
27Din cei o sutq de talanyi de argint s‘au turnat picioarele sfkntului locaw wi picioarele

perdelei din lquntru, adicq o sutq de picioare la cei o sutq de talanyi, ckte un talant de
picior.
28Wi cu cei o mie wapte sute waptezeci wi cinci de sicli s‘au fqcut ckrligele wi beyele de

legqturq dintre stklpi, wi le-au poleit cqpqtkiele.
29Arama dqruitq se suia la waptezeci de talanyi wi douq mii patru sute de sicli.
30Din ea au fqcut picioarele dela uwa cortului kntklnirii; altarul de aramq cu grqtarul lui, wi

toate uneltele altarului;
31picioarele stklpilor curyii, de jur kmprejur, wi picioarele stklpilor dela poarta curyii; wi toyi

yqruwii din jurul cortului wi ai curyii.
39 Cu materiile vqpsite kn albastru, kn purpuriu wi kn cqrmiziu, au fqcut vewmintele
preoyilor pentru slujba sfkntului locaw, wi au fqcut vewminte sfinte lui Aaron, cum
poruncise lui Moise Domnul.
2Au fqcut efodul de aur, de fir albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit.
3Au kntins niwte plqci de aur, wi le-au tqiat kn fire subyiri, pe cari le-au yesut kn materiile

vopsite kn albastru, kn purpuriu wi kn cqrmiziu, wi kn in subyire; era lucrat cu mqestrie.
4I-au fqcut niwte umqrari cari se kmpreunau cu el, awa cq la cele douq capete ale lui,

efodul era legat cu ei.
5Brkul era de aceeaw lucrqturq ca efodul wi prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     108
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit, cum poruncise lui Moise Domnul.
6Au pregqtit pietrele de onix, le-au prins kn legqturi de aur wi au sqpat pe ele numele fiilor

lui Israel, cum se sapq peceyile.
7Le-au pus pe umqrarii efodului, ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, cum

poruncise lui Moise Domnul.
8Au fqcut apoi pieptarul, lucrat cu mqestrie, din aceeaw lucrqturq ca efodul: de aur, de fir

albastru, purpuriu wi cqrmiziu, wi de in subyire rqsucit.
9Era kn patru colyuri. Pieptarul l-au fqcut kndoit; lungimea lui era de o palmq, wi lqyimea

de o palmq; era kndoit.
10Au pus kn el patru wiruri de pietre: kn wirul kntki era: un sardonix, un topaz wi un

smaragd;
11kn al doilea wir: un rubin, un safir wi un diamant;
12kn al treilea wir: un opal, un agat wi un ametist;
13iar kn al patrulea wir: un hrisolit, un onix wi un iaspis. Pietrele acestea erau legate kn

ferecqturile lor de aur.
14Erau douqsprezece, dupq numele fiilor lui Israel; erau sqpate ca niwte peceyi, fiecare cu

numele uneia din cele douqsprezece seminyii.
15Pe pieptar au fqcut apoi niwte lqnyiwoare de aur curat, kmpletite ca niwte sfori.
16Au fqcut douq ferecqturi de aur wi douq verigi de aur, wi au pus cele douq verigi la cele

douq capete ale pieptarului.
17Apoi cele douq lqnyiwoare kmpletite, de aur, le-au vkrkt kn cele douq verigi dela cele

douq capete ale pieptarului;
18iar celelalte douq capete ale celor douq lqnyiwoare le-au agqyat de cele douq ferecqturi

wi le-au pus pe umqrarii efodului kn partea dinainte. -
19Au mai fqcut douq verigi de aur, pe cari le-au pus la cele douq capete de jos ale

pieptarului, pe marginea dinlquntru dinspre efod.
20Apoi au fqcut alte douq verigi de aur, pe cari le-au pus la cei doi umqrari ai efodului, jos,

pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se kmpreunq efodul cu umqrarii, deasupra
brkului efodului.
21Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoarq albastrq, awa ca pieptarul

sq stea yapqn deasupra brkului efodului, wi sq nu se poatq miwca de pe efod, cum
poruncise lui Moise Domnul. Facerea mantiei efodului.
22Au fqcut mantia de subt efod, yesutq toatq cu mewtewug din materie albastrq.
23La mijlocul mantiei, sus, era o gurq ca gura unei platowe; gura aceasta era tivitq de jur

kmprejur, ca sq nu se rupq.
24Pe marginea mantiei au fqcut niwte rodii de coloare albastrq, purpurie wi cqrmizie, din fir

rqsucit;
25au fqcut wi niwte clopoyei de aur curat, wi clopoyeii i-au pus kntre rodii, de jur kmprejurul

mantiei:
26venea un clopoyel wi o rodie, un clopoyel wi o rodie pe toatq marginea dimprejurul

mantiei, pentru slujbq, cum poruncise lui Moise Domnul.
27Au fqcut wi tunicile de in subyire yesute cu mqestrie, pentru Aaron wi fiii lui;
28mitra de in subyire, wi scufiile de in subyire cari slujeau ca podoabq; ismenele de in

subyire rqsucit;
29brkul de in subyire rqsucit, lucrat la gherghef, wi de coloare albastrq, purpurie wi

cqrmizie, cum poruncise lui Moise Domnul.
30Au fqcut apoi wi placa de aur curat, cununa kmpqrqteascq sfkntq, wi au sqpat pe ea,

cum se sapq pe o pecete: ,,Sfknt Domnului‘‘.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    109
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

31Au legat -o de mitrq sus, cu o sfoarq albastrq, cum poruncise lui Moise Domnul.
32Astfel au fost isprqvite toate lucrqrile locawului cortului kntklnirii. Copiii lui Israel au fqcut
tot ce poruncise lui Moise Domnul: awa au fqcut.
33Au adus locawul la Moise: cortul wi toate uneltele lui, copcile, sckndurile, drugii, stklpii wi

picioarele lui;
34knvelitoarea de piei de berbece vqpsite kn row, knvelitoarea de piei de viyel de mare, wi

perdeaua de despqryire;
35chivotul mqrturiei wi drugii lui, wi capacul ispqwirii;
36masa cu toate uneltele ei, wi pknile pentru punerea knaintea Domnului;
37sfewnicul de aur curat, candelele lui awezate kn rknd wi toate uneltele lui, wi untdelemnul

pentru sfewnic;
38altarul de aur, curat, untdelemnul pentru ungere wi tqmkia mirositoare, wi perdeaua dela

uwa cortului;
39altarul de aramq, grqtarul lui de aramq, drugii lui wi toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul

lui;
40pknzele curyii, stklpii ei wi picioarele lor, perdeaua dela poarta curyii, funiile ei, yqruwii ei,

wi toate uneltele pentru slujba locawului cortului kntklnirii;
41vewmintele pentru slujbq, pentru fqcut slujba kn Locul sfknt, vewmintele sfinte pentru

preotul Aaron, wi vewmintele fiilor lui pentru slujbele preoyewti.
42Copiii lui Israel au fqcut toate aceste lucrqri dupq toate poruncile pe cari le dqduse lui

Moise Domnul.
43Mosie a cercetat toate lucrqrile; wi iatq, le fqcuserq cum poruncise Domnul, awa le

fqcuserq. Wi Moise i -a binecuvkntat.
40 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Kn ziua kntki a lunii kntki, sq kntinzi locawul cortului kntklnirii.
3Sq pui kn el chivotul mqrturiei, wi knaintea chivotului sq atkrni perdeaua dinlquntru.
4Apoi sq aduci masa, wi sq pui pe ea cele rknduite. Dupq aceea, sq aduci sfewnicul, wi sq

-i awezi candelele.
5Altarul de aur pentru tqmkie sq -l awezi knaintea chivotului mqrturiei, wi sq atkrni

perdeaua la uwa cortului.
6Sq awezi altarul pentru arderile de tot knaintea uwii locawului cortului kntklnirii.
7Ligheanul sq -l awezi kntre cortul kntklnirii wi altar, wi sq pui apq kn el.
8Sq awezi curtea de jur kmprejur, wi sq pui perdeaua la poarta curyii.
9Sq iei untdelemnul pentru ungere, sq ungi cu el cortul wi tot ce cuprinde el, wi sq -l

sfinyewti, cu toate uneltele lui; wi va fi sfknt.
10Sq ungi altarul pentru arderile de tot wi toate uneltele lui, wi sq sfinyewti altarul; wi altarul

va fi prea sfknt.
11Sq ungi ligheanul cu piciorul lui, wi sq -l sfinyewti.
12Apoi sq aduci pe Aaron wi pe fiii lui la uwa cortului kntklnirii, wi sq -i speli cu apq.
13Sq kmbraci pe Aaron cu vewmintele sfinte, sq -l ungi, wi sq -l sfinyewti, ca sq-Mi facq

slujba de preot.
14Sq chemi wi pe fiii lui, sq -i kmbraci cu tunicile,
15wi sq -i ungi cum ai uns pe tatql lor, ca sq-Mi facq slujba de preoyi. Kn puterea acestei

ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoyiei, printre urmawii lor.‘‘
16Moise a fqcut kntocmai cum ki poruncise Domnul; awa a fqcut.
17Kn ziua kntki a lunii kntki a anului al doilea, cortul era awezat.
18Moise a awezat cortul; i -a pus picioarele, a awezat sckndurile wi verigile, wi a ridicat

stklpii.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     110
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19A kntins knvelitoarea care slujea de acoperiw deasupra cortului, wi pe deasupra a pus
knvelitoarea acoperiwului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.
20Apoi a luat mqrturia, wi a pus -o kn chivot; a pus drugii la chivot, wi a awezat capacul

ispqwirii deasupra chivotului.
21A adus chivotul kn cort; a atkrnat perdeaua despqryitoare knaintea lui, wi a acoperit astfel

chivotul mqrturirei, cum poruncise lui Moise Domnul.
22A awezat masa kn cortul kntklnirii, kn partea de miazqnoapte a cortului, dincoace de

perdeaua dinlquntru;
23wi a pus pe ea pknile, knaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
24Apoi a awezat sfewnicul kn cortul kntklnirii, kn faya mesei, kn partea de miazqzi a

cortului;
25wi i -a awezat candelele, knaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.
26Apoi a awezat altarul de aur kn cortul kntklnirii kn faya perdelei dinlquntru;
27a ars pe el tqmkie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.
28A awezat perdeaua la uwa cortului.
29A awezat altarul pentru arderile de tot la uwa locawului cortului kntklnirii; wi a adus pe el

arderea de tot wi jertfa de mkncare, cum poruncise lui Mosie Domnul.
30A awezat ligheanul kntre cortul kntklnirii wi altar, wi a pus kn el apq pentru spqlat.
31Moise, Aaron wi fiii lui wi-au spqlat mkinile wi picioarele kn el;
32cknd intrau kn cortul kntklnirii wi se apropiau de altar, se spqlau, cum poruncise lui Moise

Domnul.
33Apoi a ridicat curtea kmprejurul cortului wi altarului, wi a pus perdeaua la poarta curyii.

Astfel a isprqvit Moise lucrarea.
34Atunci norul a acoperit cortul kntklnirii, wi slava Domnului a umplut cortul.
35Moise nu putea sq intre kn cortul kntklnirii, pentrucq norul stqtea deasupra lui, wi slava

Domnului umplea cortul.
36Ckt au yinut cqlqtoriile lor, copiii lui Israel porneau numai cknd se ridica norul deasupra

cortului.
37Wi cknd nu se ridica norul, nu porneau, pknq ce nu se ridica.
38Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, knaintea kntregei

case a lui Israel, kn timpul tuturor cqlqtoriilor lor
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   111
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Levitic
1 Domnul a chemat pe Moise; i -a vorbit din cortul kntklnirii, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: Cknd cineva dintre voi va aduce un dar
Domnului, sq -l aducq din vite, fie din cireadq fie din turmq.
3Dacq darul lui va fi o ardere de tot din cireadq, sq -l aducq din partea bqrbqteascq fqrq

cusur; wi anume sq -l aducq la uwa cortului kntklnirii, knaintea Domnului, ca sq fie plqcut
Domnului.
4Sq-wi punq mkna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, wi va fi primit de Domnul, ca

sq facq ispqwire pentru el.
5Sq junghie viyelul knaintea Domnului; wi preoyii, fiii lui Aaron, sq aducq skngele, wi sq -l

stropeascq de jur kmprejur pe altarul dela uwa cortului kntklnirii.
6Sq jupoaie viyelul adus ca ardere de tot, wi sq -l taie kn bucqyi.
7Fiii preotului Aaron sq facq foc pe altar wi sq punq lemne pe foc.
8Preoyii, fiii lui Aaron, sq aweze bucqyile, capul wi grqsimea, pe lemnele puse pe focul de

pe altar.
9Sq spele cu apq mqruntaiele wi picioarele; wi preotul sq le ardq toate pe altar. Aceasta

este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.
10Dacq darul lui va fi o ardere de tot din turmq, de miei sau capre, sq aducq o parte

bqrbqteascq fqrq cusur.
11Sq -l junghie kn partea de miazqnoapte a altarului, knaintea Domnului; wi preoyii, fiii lui

Aaron, sq -i stropeascq skngele pe altar de jur kmprejur.
12El sq -l taie kn bucqyi; wi preotul sq le punq, kmpreunq cu capul wi grqsimea, pe lemnele

din focul de pe altar.
13Sq spele cu apq mqruntaiele wi picioarele, wi preotul sq le aducq pe toate, wi sq le ardq

pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut
Domnului.
14Dacq darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din pqsqri, sq -l aducq din turturele

sau din pui de porumbel.
15Preotul sq aducq pasqrea pe altar; sq -i despice capul cu unghia, wi s‘o ardq pe altar, iar

skngele sq i se scurgq pe un perete al altarului.
16Sq scoatq guwa cu penele ei, wi s‘o arunce lkngq altar, spre rqsqrit, kn locul unde se

strknge cenuwa.
17Sq -i frkngq aripile, fqrq sq le deslipeascq; wi preotul sq ardq pasqrea pe altar, pe

lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut
Domnului.
2 Cknd va aduce cineva Domnului un dar ca jertfq de mkncare, darul lui sq fie din floarea
fqinii: sq toarne untdelemn peste ea, wi sq adauge wi tqmkie.
2S‘o aducq preoyilor, fiilor lui Aaron; preotul sq ia un pumn din aceastq floare a fqinii,

stropitq cu untdelemn, kmpreunq cu toatq tqmkia, wi s‘o ardq pe altar ca jertfq de aducere
aminte. Acesta este un dar de mkncare de un miros plqcut Domnului.
3Ce va rqmknea din darul acesta de mkncare, sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui; acesta este

un lucru prea sfknt kntre jertfele de mkncare, mistuite de foc knaintea Domnului.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   112
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

4Dacq vei aduce ca jertfq de mkncare un dar din ceea ce se coace kn cuptor, sq aduci
niwte turte nedospite, fqcute din floare de fqinq, frqmkntate cu untdelemn, wi niwte plqcinte
nedospite, stropite cu untdelemn.
5Dacq darul tqu, adus ca jertfq de mkncare, va fi o turtq coaptq kn tigae, sq fie fqcutq din

floarea fqinii, nedospitq wi frqmkntatq cu untdelemn.
6S‘o frkngi kn bucqyi, wi sq torni untdelemn pe ea; acesta este un dar adus ca jertfq de

mkncare.
7Dacq darul tqu adus ca jertfq de mkncare va fi o turtq coaptq pe grqtar, sq fie fqcutq din

floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn.
8Darul de mkncare fqcut din aceste lucruri sq -l aduci Domnului; wi anume, sq fie dat

preotului, care -l va aduce pe altar.
9Preotul va lua din darul de mkncare partea care trebuie adusq ca aducere aminte, wi o va

arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfq de mkncare, de un miros plqcut Domnului.
10Ce va rqmknea din darul acesta de mkncare, sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui; acesta este

un lucru prea sfknt kntre darurile mistuite de foc knaintea Domnului.
11Niciunul din darurile, pe cari le veyi aduce ca jertfq de mkncare knaintea Domnului, sq nu

fie fqcut cu aluat; cqci nu trebuie sq ardeyi nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfq de
mkncare mistuitq de foc knaintea Domnului.
12Ca jertfq de mkncare din cele dintki roade, veyi putea sq le aduceyi Domnului; dar ca dar

de mkncare de un miros plqcut, sq nu fie aduse pe altar.
13Toate darurile tale de mkncare sq le sqrezi cu sare; sq nu lawi sq lipseascq niciodatq de

pe darurile tale de mkncare sarea, care este semnul legqmkntului Dumnezeului tqu; la
toate darurile tale de mkncare sq aduci sare.
14Dacq vei aduce Domnului un dar ca jertfq de mkncare din cele dintki roade, sq aduci ca

dar de mkncare din cele dintki roade ale tale, spice coapte de curknd, prqjite la foc wi
boabe noi pisate.
15Sq torni untdelemn pe ele, wi sq adaugi wi tqmkie; acesta este un dar de mkncare.
16Preotul sq ardq ca aducere aminte o parte din boabele pisate wi din untdelemn, cu toatq

tqmkia. Acesta este un dar adus ca jertfq de mkncare, mistuitq de foc knaintea Domnului.
3 Cknd cineva va aduce Domnului un dar ca jertfq de mulyqmire: Dacq kl va aduce din
cireadq, fie parte bqrbqteascq, fie parte femeiascq, s‘o aducq fqrq cusur, knaintea
Domnului.
2Sq punq mkna pe capul dobitocului, sq -l junghie la uwa cortului kntklnirii; wi preoyii, fiii lui

Aaron, sq stropeascq skngele pe altar de jur kmprejur.
3Din aceastq jertfq de mulyqmire, sq aducq drept jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului:

grqsimea care acopere mqruntaiele wi toatq grqsimea care yine de mqruntae;
4cei doi rqrunchi, wi grqsimea de pe ei wi de pe coapse, wi prapurul de pe ficat, pe care -l

va deslipi delkngq rqrunchi.
5Fiii lui Aaron sq le ardq pe altar, deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc.

Aceasta este o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.
6Dacq darul pe care -l aduce ca jertfq de mulyqmire Domnului, va fi din turmq, fie parte

bqrbqteascq fie parte femeiascq, s‘o aducq fqrq cusur.
7Dacq va aduce jertfq un miel, sq -l aducq knaintea Domnului.
8Sq-wi punq mkna pe capul dobitocului, wi sq -l junghie knaintea cortului kntklnirii; fiii lui

Aaron sq -i stropeascq skngele pe altar dejur kmprejur.
9Din aceastq jertfq de mulyqmire, sq aducq o jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului, wi

anume: grqsimea, coada kntreagq, pe care o va desface dela osul spinqrii, grqsimea care
acopere mqruntaiele wi toatq grqsimea care yine de mqruntaie,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    113
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

10cei doi rqrunchi wi grqsimea de pe ei, de pe coapse, wi prapurul ficatului, pe care -l va
deslipi de lkngq rqrunchi.
11Preotul sq le ardq pe altar. Aceasta este mkncarea unei jertfe mistuite de foc knaintea

Domnului.
12Dacq darul lui va fi o caprq, s‘o aducq knaintea Domnului.
13Sq-wi punq mkna pe capul vitei, wi s‘o junghie knaintea cortului kntklnirii; wi fiii lui Aaron

sq -i stropeascq skngele pe altar dejur kmprejur.
14Apoi din ea, sq aducq drept jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului: grqsimea care

acopere mqruntaiele wi toatq grqsimea care yine de ele,
15cei doi rqrunchi wi grqsimea de pe ei, de pe coapse, wi prapurul ficatului, pe care -l va

deslipi de lkngq rqrunchi.
16Preotul sq le ardq pe altar. Aceasta este mkncarea unei jertfe mistuite de foc, de un

miros plqcut Domnului. Toatq grqsimea este a Domnului.
17Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn toate locurile unde veyi locui: cu

nici un chip sq nu mkncayi nici grqsime, nici sknge.‘‘
4 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune: ,,Cknd va pqcqtui cineva fqrq voie kmpotriva
vreuneia din poruncile Domnului, fqcknd lucruri cari nu trebuiesc fqcute; wi anume:
3Dacq a pqcqtuit preotul care a primit ungerea, wi prin aceasta a adus vina asupra

poporului, sq aducq Domnului un viyel fqrq cusur, ca jertfq de ispqwire pentru pqcatul pe
care l -a fqcut.
4Sq aducq viyelul la uwa cortului kntklnirii, knaintea Domnului, sq-wi punq mkna pe capul

viyelului, wi sq -l junghie knaintea Domnului.
5Preotul, care a primit ungerea, sq ia din skngele viyelului, wi sq -l aducq kn cortul

kntklnirii:
6sq-wi moaie degetul kn sknge, wi sq stropeascq de wapte ori knaintea Domnului, kn faya

perdelei dinlquntru a sfkntului locaw.
7Apoi preotul sq ungq cu sknge coarnele altarului pentru tqmkia mirositoare, care este

knaintea Domnului kn cortul kntklnirii; iar tot celalt sknge al viyelului sq -l verse la
picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uwa cortului kntklnirii.
8Sq ia toatq grqsimea viyelului adus ca jertfq de ispqwire, wi anume: grqsimea care

acopere mqruntaiele wi toatq grqsimea care yine de ele,
9cei doi rqrunchi, wi grqsimea de pe ei, de pe coapse, wi prapurul ficatului, pe care -l va

deslipi de lkngq rqrunchi. Preotul sq ia aceste pqryi,
10cum se iau de la viyelul adus ca jertfq de mulyqmire, wi sq le ardq pe altarul pentru

arderile de tot.
11Dar pielea viyelului, toatq carnea lui, cu capul, picioarele, mqruntaiele wi balega lui,
12adicq tot viyelul care a mai rqmas, sq -l scoatq afarq din tabqrq, kntr‘un loc curat, unde

se aruncq cenuwa, wi sq -l ardq cu lemne pe foc; sq fie ars pe grqmada de cenuwq.
13Dacq toatq adunarea lui Israel a pqcqtuit fqrq voie wi fqrq sq wtie, fqcknd kmpotriva

uneia din poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc fqcute, wi fqckndu-se astfel vinovatq,
14wi dacq pqcatul sqvkrwit s‘a descoperit, adunarea sq aducq un viyel ca jertfq de ispqwire,

wi anume sq -l aducq knaintea cortului kntklnirii.
15Bqtrknii adunqrii sq-wi punq mknile pe capul viyelului knaintea Domnului, wi sq junghie

viyelul knaintea Domnului.
16Preotul care a primit ungerea, sq aducq din skngele viyelului kn cortul kntklnirii;
17sq-wi moaie degetul kn sknge, wi sq stropeascq cu el de wapte ori knaintea Domnului, kn

faya perdelei dinlquntru.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    114
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

18Sq ungq cu skngele acesta coarnele altarului care este knaintea Domnului kn cortul
kntklnirii; wi sq verse tot skngele care a mai rqmas la picioarele altarului pentru arderile de
tot, care este la uwa cortului kntklnirii.
19Toatq grqsimea viyelului s‘o ia wi s‘o ardq pe altar.
20Cu viyelul acesta sq facq kntocmai cum a fqcut cu viyelul adus ca jertfq de ispqwire; sq

facq la fel. Astfel sq facq preotul ispqwire pentru ei, wi li se va ierta.
21Viyelul rqmas, sq -l scoatq apoi afarq din tabqrq, wi sq -l ardq ca wi pe viyelul dintki.

Aceasta este o jertfq de ispqwire pentru adunare.
22Dacq o cqpetenie a pqcqtuit, fqcknd fqrq voie kmpotriva uneia din poruncile Domnului,

Dumnezeului squ, lucruri cari nu trebuiesc fqcute wi s‘a fqcut astfel vinovat,
23wi ajunge sq descopere pqcatul pe care l -a fqcut, sq aducq jertfq un yap fqrq cusur!
24Sq-wi punq mkna pe capul yapului, wi sq -l junghie kn locul unde se junghie arderile de

tot knaintea Domnului. Aceasta este o jertfq de ispqwire.
25Preotul sq ia cu degetul din skngele jertfei de ispqwire, sq ungq cu el coarnele altarului

pentru arderile de tot, iar celalt sknge sq -l verse la picioarele altarului pentru arderile de
tot.
26Toatq grqsimea s‘o ardq pe altar, cum a ars grqsimea de la jertfa de mulyqmire. Astfel va

face preotul pentru cqpetenia aceea ispqwirea pqcatului lui, wi i se va ierta.
27Dacq cineva din poporul de rknd a pqcqtuit fqrq voie, fqcknd kmpotriva uneia din

poruncile Domnului lucruri cari nu trebuiesc fqcute wi s‘a fqcut astfel vinovat,
28wi ajunge sq descopere pqcatul pe care l -a fqcut, sq aducq jertfq o iadq fqrq cusur,

pentru pqcatul pe care l -a fqcut.
29Sq-wi punq mkna pe capul jertfei de ispqwire, wi s‘o junghie kn locul unde se junghie

arderile de tot.
30Preotul sq ia cu degetul din skngele jertfei, sq ungq coarnele altarului pentru arderile de

tot, iar tot celalt sknge sq -l verse la picioarele altarului.
31Preotul sq ia toatq grqsimea, cum se ia grqsimea jertfei de mulyqmire, wi s‘o ardq pe

altar, wi ea va fi de un miros plqcut Domnului. Astfel va face preotul ispqwirea pentru omul
acesta, wi i se va ierta.
32Dacq va aduce ca jertfq de ispqwire un miel, sq aducq o parte femeiascq fqrq cusur.
33Sq-wi punq mkna pe capul jertfei, wi s‘o junghie ca jertfq de ispqwire kn locul unde se

junghie arderile de tot.
34Preotul sq ia cu degetul din skngele jertfei, sq ungq cu el coarnele altarului pentru

arderile de tot, iar tot celalt sknge sq -l verse la picioarele altarului.
35Preotul sq ia toatq grqsimea, cum se ia grqsimea mielului adus ca jertfq de mulyqmire, wi

s‘o ardq pe altar, peste jertfele mistuite de foc knaintea Domnului. Astfel va face preotul
pentru omul acesta ispqwirea pqcatului pe care l -a sqvkrwit, wi i se va ierta.
5 Cknd cineva, fiind pus subt jurqmknt ca martor, va pqcqtui, nespunknd ce a vqzut sau
ce wtie, wi va cqdea astfel subt vinq,
2sau cknd cineva, fqrq sq wtie, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare

sqlbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casq necurate, fie de hoitul unei tkrktoare
necurate, wi va bqga apoi de seamq wi se va face astfel vinovat;
3sau cknd cineva, fqrq sq ia seama, se va atinge de vreo spurcqciune omeneascq, de

orice spurcqciune care face pe cineva necurat, wi va bqga de seamq mai tkrziu, wi se va
face astfel vinovat;
4sau cknd cineva, vorbind cu uwurinyq, jurq cq are sq facq ceva rqu sau bine, wi nebqgknd

de seamq la knceput, bagq de seamq mai tkrziu, wi se va face astfel vinovat:
5Cknd cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie sq-wi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   115
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

mqrturiseascq pqcatul.
6Apoi sq aducq lui Dumnezeu ca jertfq de vinq, pentru pqcatul pe care l -a fqcut, o parte

femeiascq din turmq, wi anume, o oaie sau o caprq, ca jertfq ispqwitoare. Wi preotul sq
facq pentru el ispqwirea pqcatului lui.
7Dacq nu va putea sq aducq o oaie sau o caprq, sq aducq Domnului ca jertfq de vinq

pentru pqcatul lui douq turturele sau doi pui de porumbel, unul ca jertfq de ispqwire, iar
celalt ca ardere de tot.
8Sq le aducq preotului, care va jertfi kntki pe cea care are sq slujeascq drept jertfq de

ispqwire. Preotul sq -i frkngq cu unghia capul dela grumaz, fqrq sq -l despartq;
9sq stropeascq un perete al altarului cu skngele jertfei de ispqwire, iar celalt sknge sq -l

stoarcq la picioarele altarului: aceasta este o jertfq de ispqwire.
10Cealaltq pasqre s‘o pregqteascq drept ardere de tot, dupq rknduielile awezate. Astfel va

face preotul pentru omul acesta ispqwirea pqcatului pe care l -a fqcut, wi i se va ierta.
11Dacq nu poate sq aducq nici douq turturele sau doi pui de porumbel, sq aducq pentru

pqcatul lui, ca dar, a zecea parte dintr‘o efq de floarea fqinii, wi anume ca dar de ispqwire;
sq nu punq untdelemn pe ea, wi sq n‘adauge nici tqmkie, cqci este un dar de ispqwire.
12S‘o aducq la preot, wi preotul sq ia din ea un pumn plin, ca aducere aminte, wi s‘o ardq

pe altar, ca wi pe darurile de mkncare mistuite de foc knaintea Domnului: acesta este un
dar de ispqwire.
13Astfel va face preotul pentru omul acela ispqwirea pqcatului pe care l -a fqcut fayq de

unul din aceste lucruri, wi i se va ierta. Cealaltq parte care va mai rqmknea din darul
acesta, sq fie a preotului, ca wi la darul de mkncare.‘‘
14Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
15,,Cknd cineva va face o nelegiuire wi va pqcqtui fqrq voie fayq de lucrurile knchinate

Domnului, sq aducq Domnului ca jertfq de vinq pentru pqcatul lui un berbece fqrq cusur
din turmq, dupq preyuirea ta, kn sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw.
16Sq mai adaoge a cincea parte la preyul lucrului, cu care a knwelat sfkntul locaw, wi sq -l

kncredinyeze preotului. Wi preotul sq facq ispqwire pentru el cu berbecele adus ca jertfq
pentru vinq, wi i se va ierta.
17Cknd va pqcqtui cineva fqcknd, fqrq sq wtie, kmpotriva uneia din poruncile Domnului,

lucruri cari nu trebuiesc fqcute, wi se va face vinovat, purtkndu-wi astfel vina,
18sq aducq preotului ca jertfq pentru vinq un berbece fqrq cusur, luat din turmq, dupq

preyuirea ta. Wi preotul sq facq pentru el ispqwirea grewelii pe care a fqcut -o fqrq sq wtie;
wi i se va ierta.
19Aceasta este o jertfq pentru vinq. Omul acesta se fqcuse vinovat fayq de Domnul.‘‘


6 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Cknd va pqcqtui cineva wi va sqvkrwi o nelegiuire fayq de Domnul, tqgqduind aproapelui
squ un lucru kncredinyat lui, sau dat kn pqstrarea lui, sau luat cu sila, sau va knwela pe
aproapele lui,
3tqgqduind cq a gqsit un lucru perdut, sau fqcknd un jurqmknt strkmb cu privire la un lucru

oarecare pe care -l face omul wi pqcqtuiewte;
4cknd va pqcqtui astfel wi se va face vinovat, sq dea knapoi lucrul luat cu sila sau luat prin

knwelqciune, sau kncredinyat lui, sau lucrul perdut pe care l -a gqsit,
5sau lucru pentru care a fqcut un jurqmknt strkmb-ori care ar fi-sq -l dea knapoi kntreg, sq

mai adauge a cincea parte din preyul lui, wi sq -l dea kn mkna stqpknului lui, chiar kn ziua
cknd kwi va aduce jertfa lui pentru vinq.
6Iar ca jertfq pentru vinq, sq aducq Domnului pentru pqcatul lui un berbece fqrq cusur, luat

din turmq, dupq preyuirea ta, wi sq -l dea preotului.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   116
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

7Wi preotul va face pentru el ispqwirea knaintea Domnului, wi i se va ierta, ori care ar fi
greweala, de care se va fi fqcut vinovat.‘‘
8Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
9,,Dq urmqtoarea poruncq lui Aaron wi fiilor sqi, wi zi: ,,Iatq legea arderii de tot. Arderea de

tot sq rqmknq pe vatra altarului toatq noaptea pknq dimineaya, wi kn felul acesta focul sq
ardq pe altar.
10Preotul sq se kmbrace cu tunica de in, sq-wi acopere goliciunea cu ismenele, sq ia

cenuwa fqcutq de focul, care va mistui arderea de tot de pe altar, wi s‘o verse lkngq altar.
11Apoi sq se desbrace de vewmintele lui wi sq se kmbrace cu altele, ca sq scoatq cenuwa

afarq din tabqrq, kntr‘un loc curat.
12Focul sq ardq pe altar wi sq nu se stingq deloc: kn fiecare dimineayq, preotul sq aprindq

lemne pe altar, sq aweze arderea de tot pe ele, wi sq ardq deasupra grqsimea jertfelor de
mulyqmire.
13Focul sq ardq necurmat pe altar wi sq nu se stingq deloc.
14,,Iatq legea darului adus ca jertfq de mkncare. Fiii lui Aaron s‘o aducq knaintea Domnului,

knaintea altarului.
15Preotul sq ia un pumn din floarea fqinii wi din untdelemn, cu toatq tqmkia adqugatq la

darul de mkncare, wi s‘o ardq pe altar ca aducere aminte de un miros plqcut Domnului.
16Aaron wi fiii lui sq mqnknce ce va mai rqmknea din darul de mkncare; s‘o mqnknce fqrq

aluat, kntr‘un loc sfknt, kn curtea cortului kntklnirii.
17Sq n‘o coacq cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat -o Eu din darurile Mele de

mkncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfknt, ca wi jertfa de ispqwire wi ca wi jertfa
pentru vinq.
18Toatq partea bqrbqteascq dintre copiii lui Aaron sq mqnknce din ea. Aceasta este o lege

vecinicq pentru urmawii vowtri, cu privire la darurile de mkncare mistuite de foc knaintea
Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfinyit.‘‘
19Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
20,,Iatq darul pe care kl vor face Domnului Aaron wi fiii lui, kn ziua cknd vor primi ungerea:

a zecea parte dintr‘o efq de floarea fqinii, ca dar de mkncare vecinic, jumqtate dimineaya
wi jumqtate seara.
21Sq fie pregqtitq kn tigaie cu untdelemn, wi s‘o aduci prqjitq; s‘o aduci coaptq wi tqiatq kn

bucqyi, ca un dar de mkncare de un miros plqcut Domnului.
22Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns kn locul lui, sq aducq darul acesta ca jertfq de

mkncare. Aceasta este o lege vecinicq knaintea Domnului: sq fie arsq kntreagq.
23Orice dar de mkncare al unui preot sq fie ars kn kntregime: sq nu se mqnknce.‘‘
24Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
25,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi zi: ,,Iatq legea jertfei de ispqwire. Vita pentru jertfa de

ispqwire sq fie junghiatq knaintea Domnului kn locul unde se junghie arderea de tot: ea
este un lucru prea sfknt.
26Preotul care va aduce jertfa de ispqwire, acela s‘o mqnknce; wi anume sq fie mkncatq

kntr‘un loc sfknt, kn curtea cortului kntklnirii.
27Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfinyit. Dacq va sqri sknge din ea pe vre un

vewmknt, locul stropit cu sknge sq fie spqlat kntr‘un loc sfknt.
28Vasul de pqmknt kn care se va fierbe, sq se spargq; dacq s‘a fiert kntr‘un vas de aramq,

vasul sq fie frecat wi spqlat cu apq.
29Toatq partea bqrbqteascq dintre preoyi sq mqnknce din ea: ea este un lucru prea sfknt.
30Dar sq nu se mqnknce nici o jertfq de ispqwire din al cqrei sknge se va aduce kn cortul

kntklnirii pentru facerea ispqwirii kn sfkntul locaw: ci aceea sq fie arsq kn foc.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     117
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

7 Iatq legea jertfei pentru vinq: ea este un lucru prea sfknt.
2Kn locul unde se junghie arderea de tot, sq se junghie wi vita care slujewte ca jertfq
pentru vinq. Skngele ei sq se stropeascq pe altar dejur kmprejur.
3Sq i se aducq toatq grqsimea, coada, grqsimea care acopere mqruntaiele,
4cei doi rqrunchi wi grqsimea de pe ei, de pe coapse, wi prapurul ficatului, care va fi

deslipit de lkngq rqrunchi.
5Preotul sq le ardq pe altar ca jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului. Aceasta este o

jertfq pentru vinq.
6Toatq partea bqrbqteascq dintre preoyi sq mqnknce din ea; wi anume s‘o mqnknce kntr‘un

loc sfknt, cqci este un lucru prea sfknt.
7Cu jertfa pentru vinq este ca wi cu jertfa de ispqwire; aceeaw lege este pentru amkndouq

aceste jertfe: vita jertfitq va fi a preotului care va face ispqwirea.
8Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, sq aibq pentru el pielea arderii de tot pe

care a adus -o.
9Orice jertfq de mkncare, coaptq kn cuptor, gqtitq pe grqtar sau kn tigaie, sq fie a preotului

care a adus -o.
10Iar orice jertfq de mkncare, frqmkntatq cu untdelemn wi uscatq, sq fie a tuturor fiilor lui

Aaron, a unuia ca wi a celuilalt.
11Iatq legea jertfei de mulyqmire, care se va aduce Domnului.
12Dacq cineva o aduce ca jertfq de laudq, sq aducq, kmpreunq cu jertfa de mulyqmire,

niwte turte nedospite, frqmkntate cu untdelemn, niwte plqcinte nedospite, stropite cu
untdelemn, wi niwte turte din floarea de fqinq, prqjite wi frqmkntate cu untdelemn.
13Pe lkngq aceste turte, sq aducq wi pkne dospitq pentru darul lui de mkncare, kmpreunq

cu jertfa lui de laudq wi de mulyqmire.
14Din toate acele daruri sq aducq Domnului ckte o bucatq, ca dar ridicat; ea sq fie a

preotului care stropewte skngele jertfei de mulyqmire.
15Carnea jertfei de laudq wi de mulyqmire sq fie mkncatq chiar kn ziua kn care este adusq;

sq nu se lase nimic din ea pknq dimineaya.
16Dacq aduce cineva o jertfq pentru kmplinirea unei juruinye, sau ca dar de bunq voie,

jertfa sq fie mkncatq chiar kn ziua cknd o va aduce; iar ce va rqmknea din ea, sq se
mqnknce a doua zi.
17Ce va mai rqmknea din carnea vitei pqnq a treia zi, sq fie ars kn foc.
18Dacq s‘ar kntkmpla sq mqnknce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulyqmire, jertfa

lui nu va fi primitq, wi nu se va yinea kn seamq celui ce a adus -o: ci va fi un lucru urkcios,
wi oricine va mknca din ea kwi va purta vina.
19Nici carnea care s‘a atins de ceva necurat nu trebuie mkncatq: ci trebuie arsq kn foc.

Orice om curat poate sq mqnknce carne;
20dar acela care, gqsindu-se kn stare de necurqyenie, va mknca din carnea jertfei de

mulyqmire, care este a Domnului, sq fie nimicit din poporul squ.
21Wi cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcqciune omeneascq, fie de un

dobitoc necurat, fie de o altq spurcqciune, wi va mknca din carnea jertfei de mulyqmire
care este a Domnului, sq fie nimicit din poporul squ.‘‘
22Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
23,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune: ,Sq nu mkncayi grqsime de bou, de miel sau de

caprq.
24Grqsimea unui dobitoc mort sau sfkwiat de fiarq va putea sq fie kntrebuinyatq la orice alt

ceva, numai sq n‘o mkncayi.
25Cqci cine va mknca din grqsimea dobitoacelor din cari se aduc Domnului jertfe mistuite            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   118
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

de foc, va fi nimicit din poporul squ.
26Sq nu mkncayi sknge, nici de pasqre, nici de vitq, kn toate locurile kn cari veyi locui.
27Cine va mknca vreun fel de sknge, va fi nimicit din poporul squ!‘‘
28Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
29,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cine va aduce Domnului jertfa lui de

mulyqmire, sq aducq Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulyqmire.
30Sq aducq cu mknile lui ceea ce trebuie mistuit de foc knaintea Domnului; wi anume sq

aducq grqsimea cu pieptul, pieptul ca sq -l legene kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca dar legqnat
knaintea Domnului.
31Preotul sq ardq grqsimea pe altar, iar pieptul sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui.
32Din jertfele voastre de mulyqmire, sq dayi preotului wi spata dreaptq, aducknd -o ca dar

luat prin ridicare.
33Spata aceea dreaptq sq fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va aduce skngele wi

grqsimea jertfei de mulyqmire.
34Cqci Eu iau din jertfele de mulyqmire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legqnat

kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca dar legqnat, wi spata, care va fi adusq ca dar luat prin ridicare,
wi le dau preotului Aaron wi fiilor lui, printr‘o lege vecinicq, pe care o vor pqzi totdeauna
copiii lui Israel.
35Acesta este dreptul, pe care li -l va da ungerea lui Aaron wi a fiilor lui asupra jertfelor

mistuite de foc knaintea Domnului, din ziua cknd vor fi knfqyiwayi ca sq fie kn slujba Mea
ca preoyi.
36Iatq ce poruncewte Domnul sq le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o

lege vecinicq printre urmawii lor.‘‘
37Aceasta este legea arderii de tot, a darului de mkncare, a jertfei de ispqwire, a jertfei

pentru vinq, a knchinqrii kn slujba Domnului, wi a jertfei de mulyqmire.
38Domnul a dat -o lui Moise pe muntele Sinai, kn ziua cknd a poruncit copiilor lui Israel sq-

wi aducq darurile knaintea Domnului, kn pustia Sinai.
8 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Ia pe Aaron wi pe fiii lui kmpreunq cu el, vewmintele, untdelemnul pentru ungere, viyelul
pentru jertfa de ispqwire, cei doi berbeci wi cowul cu azimile,
3wi cheamq toatq adunarea la uwa cortului kntklnirii.‘‘
4Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul; wi adunarea s‘a strkns la uwa cortului kntklnirii.
5Moise a zis adunqrii: ,,Iatq ce a poruncit Domnul sq se facq.‘‘
6Moise a adus pe Aaron wi pe fiii lui, wi i -a spqlat cu apq.
7A pus tunica pe Aaron, l -a kncins cu brkul, l -a kmbrqcat cu mantia, wi a pus pe el efodul,

pe care l -a strkns cu brkul efodului cu care l -a kmbrqcat.
8I -a pus pieptarul, wi a pus kn pieptar Urim wi Tumim.
9I -a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a awezat placa de aur, cununa

kmpqrqteascq sfkntq, cum poruncise lui Moise Domnul.
10Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sfkntul locaw wi toate lucrurile, cari erau

kn el, wi le -a sfinyit.
11A stropit cu el altarul de wapte ori, wi a uns altarul wi toate uneltele lui, wi ligheanul cu

piciorul lui, ca sq le sfinyeascq.
12Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, wi l -a uns, ca sq -l

sfinyeascq.
13Moise a adus wi pe fiii lui Aaron; i -a kmbrqcat cu tunicile, i -a kncins cu brkiele, wi le -a

legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.
14A apropiat apoi viyelul adus ca jertfq de ispqwire; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    119
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

capul viyelului adus ca jertfq de ispqwire.
15Moise l -a junghiat, a luat sknge, wi a uns cu degetul coarnele altarului de jur kmprejur, wi

a curqyit altarul; celalt sknge l -a turnat la picioarele altarului, wi l -a sfinyit astfel, fqcknd
ispqwire pentru el.
16A luat apoi toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rqrunchi

cu grqsimea lor, wi le -a ars pe altar.
17Iar cealaltq parte care a mai rqmas din viyel wi anume: pielea, carnea wi balega, le -a ars

kn foc, afarq din tabqrq, cum poruncise lui Moise Domnul.
18A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe

capul berbecelui.
19Moise l -a junghiat, wi a stropit skngele pe altar de jur kmprejur.
20A tqiat berbecele kn bucqyi, wi a ars capul, bucqyile wi grqsimea.
21A spqlat cu apq mqruntaiele wi picioarele, wi a ars tot berbecele pe altar: aceasta a fost

arderea de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului, cum poruncise lui
Moise Domnul.
22A adus apoi celalt berbece, adicq berbecele pentru knchinarea kn slujba Domnului; wi

Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul berbecelui.
23Moise a junghiat berbecele, a luat din skngele lui, wi a pus pe marginea urechii drepte a

lui Aaron, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel
drept.
24A adus pe fiii lui Aaron, a pus sknge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare

al mknii drepte wi pe degetul cel mare dela piciorul lor cel drept, iar skngele rqmas l -a
stropit pe altar de jur kmprejur.
25A luat grqsimea, coada, toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei

doi rqrunchi cu grqsimea lor, wi spata dreaptq;
26a luat de asemenea din cowul cu azimi, pus knaintea Domnului, o turtq fqrq aluat, o turtq

de pkne fqcutq cu untdelemn wi o plqcintq, wi le -a pus pe grqsime wi pe spata dreaptq.
27Toate aceste lucruri le -a pus kn mknile lui Aaron wi kn mknile fiilor sqi, wi le -a legqnat

kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca dar legqnat knaintea Domnului.
28Apoi Moise le -a luat din mknile lor, wi le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta

a fost jertfa de knchinare kn slujba Domnului, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut
Domnului.
29Moise a luat pieptul berbecelui de knchinare kn slujba Domnului wi l -a legqnat kntr‘o

parte wi kntr‘alta ca dar legqnat knaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum
poruncise lui Moise Domnul.
30Moise a luat din untdelemnul pentru ungere wi din skngele de pe altar; a stropit cu el pe

Aaron wi vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor; wi a sfinyit astfel pe Aaron wi
vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor kmpreunq cu el.
31Moise a zis lui Aaron wi fiilor lui: ,,Fierbeyi carnea la uwa cortului kntklnirii; acolo s‘o

mkncayi, kmpreunq cu pknea care este kn cow pentru jertfa de knchinare kn slujba
Domnului, cum am poruncit, zicknd: ,Aaron wi fiii lui s‘o mqnknce.‘
32Iar partea care va mai rqmknea din carne wi din pkne, s‘o ardeyi kn foc.
33Timp de wapte zile, sq nu iewiyi de loc din uwa cortului kntklnirii, pknq se vor kmplini

zilele pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului; cqci wapte zile se vor kntrebuinya
pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului.
34Ce s‘a fqcut azi, Domnul a poruncit sq se facq wi deacum kncolo ca ispqwire pentru voi.
35Sq rqmkneyi dar wapte zile la uwa cortului kntklnirii, zi wi noapte, wi sq pqziyi poruncile

Domnului, ca sq nu muriyi; cqci awa mi s‘a poruncit.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     120
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

36  Aaron wi fiii lui au fqcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.
9 Kn ziua a opta, Moise a chemat pe Aaron wi pe fiii lui, wi pe bqtrknii lui Israel.
2Wi a zis lui Aaron: ,,Ia un viyel pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece pentru arderea de
tot, amkndoi fqrq cusur, wi adu -i knaintea Domnului.
3Sq vorbewti copiilor lui Israel, wi sq le spui: ,Luayi un yap, pentru jertfa de ispqwire, un

viyel wi un miel de un an wi fqrq cusur, pentru arderea de tot;
4un taur wi un berbece, pentru jertfa de mulyqmire, ca sq -i jertfiyi knaintea Domnului, wi

un dar de mkncare, frqmkntat cu untdelemn. Cqci azi vi se va arqta Domnul.‘‘
5Ei au adus knaintea cortului kntklnirii tot ce poruncise Moise; wi toatq adunarea s‘a

apropiat, wi a stqtut knaintea Domnului.
6Moise a zis: ,,Sq faceyi ce a poruncit Domnul; wi vi se va arqta slava Domnului.‘‘
7Moise a zis lui Aaron: ,,Apropie-te de altar; adu-yi jertfa ta de ispqwire wi arderea ta de

tot, wi fq ispqwire pentru tine wi pentru popor; adu wi jertfa poporului wi fq ispqwire pentru
el, cum a poruncit Domnul.‘‘
8Aaron s‘a apropiat de altar, wi a junghiat viyelul pentru jertfa lui de ispqwire.
9Fiii lui Aaron i-au adus skngele la el; el wi -a muiat degetul kn sknge, a uns coarnele

altarului, iar celalt sknge l -a turnat la picioarele altarului.
10A ars pe altar grqsimea, rqrunchii, wi prapurul ficatului dela viyelul pentru jertfa de

ispqwire, cum poruncise lui Moise Domnul.
11Iar carnea wi pielea le -a ars kn foc afarq din tabqrq.
12A junghiat apoi arderea de tot. Fiii lui Aaron i-au adus skngele la el, wi el l -a stropit pe

altar dejur kmprejur.
13I-au adus wi arderea de tot tqiatq kn bucqyi, cu cap cu tot, wi le -a ars pe altar.
14A spqlat mqruntaiele wi picioarele, wi le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot.
15Kn urmq, a adus jertfa pentru popor. A luat yapul pentru jertfa de ispqwire a poporului, l

-a junghiat, wi l -a adus jertfq de ispqwire, ca wi pe cea dintki jertfq.
16A adus apoi arderea de tot, wi a jertfit -o, dupq rknduielile awezate.
17A adus wi jertfa de mkncare, a umplut un pumn din ea, wi a ars -o pe altar, afarq de

arderea de tot de dimineayq.
18A junghiat apoi taurul wi berbecele, ca jertfq de mulyqmire pentru popor. Fiii lui Aaron au

adus skngele la el, wi el a stropit pe altar de jur kmprejur.
19I-au adus apoi grqsimea taurului wi a berbecelui, coada, grqsimea care acopere

mqruntaiele, rqrunchii, wi prapurul ficatului;
20au pus grqsimile acestea deasupra piepturilor, wi el a ars grqsimile pe altar.
21Aaron a legqnat kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca dar legqnat knaintea Domnului, piepturile wi

spata dreaptq, cum poruncise lui Moise Domnul.
22Aaron wi -a ridicat mknile spre popor, wi l -a binecuvkntat. Apoi, dupqce a adus jertfa de

ispqwire, ardereadetot wi jertfa de mulyqmire, s‘a pogorkt.
23Moise wi Aaron au intrat kn cortul kntklnirii. Cknd au iewit din el, au binecuvkntat poporul.

Wi slava Domnului s‘a arqtat kntregului popor.
24Un foc a ewit dinaintea Domnului, wi a mistuit pe altar arderea de tot wi grqsimile. Tot

poporul a vqzut lucrul acesta; au scos strigqte de bucurie, wi s‘au aruncat cu faya la
pqmknt.
10 Fiii lui Aaron, Nadab wi Abihu, wi-au luat fiecare cqdelniya, au pus foc kn ea, wi au
pus tqmkie pe foc; wi au adus astfel knaintea Domnului foc strqin, lucru pe care El nu li -l
poruncise.
2Atunci a iewit un foc dinaintea Domnului, i -a mistuit wi au murit knaintea Domnului.             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  121
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

3Moise a zis lui Aaron: ,,Aceasta este ce a spus Domnul, cknd a zis: ,Voi fi sfinyit de cei ce
se apropie de Mine, wi voi fi proslqvit kn faya kntregului popor.‘‘ Aaron a tqcut.
4Wi Moise a chemat pe Miwael wi Elyafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron, wi le -a zis:

,,Apropiayi-vq, scoateyi pe frayii vowtri din sfkntul locaw, wi duceyi -i afarq din tabqrq.‘‘
5Ei s‘au apropiat, wi i-au scos afarq din tabqrq, kmbrqcayi kn tunicile lor, cum zisese

Moise.
6Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar wi lui Itamar, fiii lui Aaron: ,,Sq nu vq descoperiyi

capetele, wi sq nu vq rupeyi hainele, ca nu cumva sq muriyi, wi sq Se mknie Domnul
kmpotriva kntregei adunqri. Lqsayi pe frayii vowtri, pe toatq casa lui Israel, sq plkngq
arderea care a venit dela Domnul.
7Voi sq nu iewiyi din uwa cortului kntklnirii, ca sq nu muriyi; cqci untdelemnul ungerii

Domnului este peste voi.‘‘ Ei au fqcut cum zisese Moise.
8Domnul a vorbit lui Aaron, wi a zis:
9,,Tu wi fiii tqi kmpreunq cu tine, sq nu beyi vin, nici bquturq ameyitoare, cknd veyi intra kn

cortul kntklnirii, ca sq nu muriyi: aceasta va fi o lege vecinicq printre urmawii vowtri,
10ca sq puteyi deosebi ce este sfknt de ce nu este sfknt, ce este necurat de ce nu este

curat,
11wi sq puteyi knvqya pe copiii lui Israel toate legile, pe cari li le -a dat Domnul prin Moise.‘‘
12Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar wi lui Itamar, cei doi fii cari mai rqmqseserq lui

Aaron: ,,Luayi partea din darul de mkncare rqmasq din jertfele mistuite de foc knaintea
Domnului, wi mkncayi -o fqrq aluat lkngq altar: cqci este un lucru prea sfknt.
13S‘o mkncayi kntr‘un loc sfknt; acesta este dreptul tqu wi dreptul fiilor tqi, ca parte din

darurile de mkncare mistuite de foc knaintea Domnului; cqci awa mi -a fost poruncit.
14Sq mkncayi de asemenea kntr‘un loc curat, tu, fiii tqi wi fiicele tale kmpreunq cu tine,

pieptul care a fost legqnat kntr‘o parte wi alta, wi spata care a fost adusq ca jertfq prin
ridicare; cqci ele vq sknt date, ca un drept cuvenit yie wi ca un drept cuvenit fiilor tqi, din
jertfele de mulyqmire ale copiilor lui Israel.
15Kmpreunq cu grqsimile rknduite sq fie mistuite de foc, ei vor aduce spata adusq ca jertfq

prin ridicare, wi pieptul care se leagqnq kntr‘o parte wi alta knaintea Domnului; ele vor fi
ale tale wi ale fiilor tqi kmpreunq cu tine, printr‘o lege vecinicq, awa cum a poruncit
Domnul.‘‘
16Moise a cqutat yapul adus ca jertfq de ispqwire; wi iatq cq fusese ars. Atunci s‘a mkniat

pe Eleazar wi Itamar, fiii cari mai rqmqseserq lui Aaron, wi a zis:
17,,Pentru ce n‘ayi mkncat jertfa de ispqwire kntr‘un loc sfknt? Ea este un lucru prea sfknt;

wi Domnul v‘a dat -o, ca sq purtayi nelegiuirea adunqrii, wi sq faceyi ispqwire pentru ea
knaintea Domnului.
18Iatq cq skngele jertfei n‘a fost dus knlquntrul sfkntului locaw; trebuiayi s‘o mkncayi kn

sfkntul locaw, cum am poruncit.‘‘
19Aaron a rqspuns lui Moise: ,,Iatq, ei wi-au adus azi jertfa de ispqwire wi arderea lor de tot

knaintea Domnului; wi, dupq cele ce mi s‘au kntkmplat, dacq aw fi mkncat azi jertfa de
ispqwire, ar fi fost bine oare knaintea Domnului?‘‘
20Moise a auzit wi a fost mulyqmit cu aceste cuvinte.


11 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi le -a zis:
2,,Vorbiyi copiilor lui Israel, wi spuneyi-le: ,Iatq dobitoacele pe cari le veyi mknca dintre
toate dobitoacele depe pqmknt.
3Sq mkncayi orice dobitoc care are unghia despicatq, copita despqryitq wi rumegq.
4Dar sq nu mkncayi din cele ce rumegq numai, sau cari au numai unghia despicatq. Astfel,

sq nu mkncayi cqmila, care rumegq, dar n‘are unghia despicatq: s‘o priviyi ca necuratq.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    122
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

5Sq nu mkncayi iepurele de casq, care rumegq, dar n‘are unghia despicatq: sq -l priviyi ca
necurat.
6Sq nu mkncayi iepurele, care rumegq, dar n‘are unghia despicatq: sq -l priviyi ca necurat.
7Sq nu mkncayi porcul, care are unghia despicatq wi copita despqryitq, dar nu rumegq; sq

-l priviyi ca necurat.
8Sq nu mkncayi din carnea lor, wi sq nu vq atingeyi de trupurile lor moarte: sq le priviyi ca

necurate.
9Iatq vieyuitoarele, pe cari sq le mkncayi dintre toate cele ce sknt kn ape. Sq mkncayi din

toate cele ce au aripi (knotqtoare) wi solzi, wi cari sknt kn ape, fie kn mqri, fie kn rkuri.
10Dar sq priviyi ca o urkciune pe toate cele ce n‘au aripi wi solzi, din tot ce miwunq kn ape

wi tot ce trqiewte kn ape, fie kn mqri, fie kn rkuri.
11Sq le priviyi ca o urkciune, sq nu mkncayi din carnea lor, wi trupurile lor moarte sq le

priviyi ca o urkciune.
12Sq priviyi ca o urkciune pe toate cele cari n‘au aripi wi solzi kn ape.
13Iatq dintre pqsqri, cele pe cari le veyi privi ca o urkciune, wi din cari sq nu mkncayi:

vulturul, gripsorul wi vulturul de mare;
14worecarul, woimul wi tot ce este din neamul lui;
15corbul wi toate soiurile lui;
16struyul, bufniya, pescqrelul, coroiul wi tot ce yine de neamul lui;
17huhurezul, heretele wi cocostkrcul;
18lebqda, pelicanul wi corbul de mare;
19barza, bktlanul, wi ce este din neamul lui, pupqza wi liliacul.
20Sq priviyi ca o urkciune orice tkrktoare care sboarq wi umblq pe patru picioare.
21Dar, dintre toate tkrktoarele cari sboarq wi umblq pe patru picioare, sq mkncayi pe cele

ce au fluerul picioarelor dinapoi mai lung, ca sq poatq sqri pe pqmknt.
22Iatq pe cari sq le mkncayi: lqcusta, lqcusta solam, lqcusta hargol wi lqcusta hagab, dupq

soiurile lor.
23Pe toate celelalte tkrktoare cari sboarq wi cari au patru picioare sq le priviyi ca o

urkciune.
24Ele vq vor face necurayi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pknq

seara,
25wi oricine va purta trupurile lor moarte, sq-wi spele hainele, wi va fi necurat pknq seara.
26Sq priviyi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicatq, dar care n‘are copita despqryitq

wi nu rumegq: oricine se va atinge de el va fi necurat.
27Sq priviyi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare, cari umblq pe labele lor:

ori cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat pknq seara;
28wi ori cine le va purta trupurile moarte, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara.

Sq le priviyi ca necurate.
29Iatq, din vietqyile cari se tkrqsc pe pqmknt, cele pe cari le veyi privi ca necurate: ckrtiya,

woarecele wi wopkrla, dupq soiurile lor;
30ariciul, broasca, broasca yestoasq, melcul wi cameleonul.
31Sq le priviyi ca necurate dintre toate tkrktoarele: oricine se va atinge de ele moarte, va fi

necurat pknq seara.
32Orice lucru pe care va cqdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn,

fie hainq, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se kntrebuinyeazq la ceva; sq fie pus kn
apq, wi va rqmknea necurat pknq seara; dupq aceea va fi curat.
33Tot ce se va gqsi kntr‘un vas de pqmknt kn care va cqdea ceva din aceste trupuri moarte,

va fi necurat, wi veyi sparge vasul.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    123
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

34Orice lucru de mkncare, pe care va cqdea ceva din apa aceasta, va fi necurat; wi orice
bquturq care se kntrebuinyeazq la bqut, oricare ar fi vasul kn care se va gqsi, va fi
necuratq.
35Orice lucru, pe care va cqdea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul wi

vatra sq se dqrkme: vor fi necurate, wi le veyi privi ca necurate.
36Numai izvoarele wi fkntknile, cari alcqtuiesc grqmezi de ape, vor rqmknea curate; dar

cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.
37Dacq se kntkmplq sq cadq ceva din trupurile lor moarte pe o sqmknyq care trebuie

sqmqnatq, ea va rqmknea curatq.
38Dar dacq se pusese apq pe sqmknyq, wi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi

necuratq.
39Dacq moare una din vitele cari vq slujesc ca hranq, cine se va atinge de trupul ei mort,

va fi necurat pknq seara;
40cine va mknca din trupul ei mort, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara; wi cine

va purta trupul ei mort, kwi va spqla hainele wi va fi necurat pknq seara.
41Pe orice tkrktoare care se tkrqwte pe pqmknt, s‘o priviyi ca necuratq; sq nu se mqnknce.
42Din toate tkrktoarele cari se tkrqsc pe pqmknt, din toate cele ce se tkrqsc pe pkntece, sq

nu mkncayi; nici din toate cele ce umblq pe patru picioare sau pe un mare numqr de
picioare; ci sq le priviyi ca o urkciune.
43Sq nu vq faceyi urkciowi prin toate aceste tkrktoare cari se tkrqsc; sq nu vq faceyi

necurayi prin ele, sq nu vq spurcayi prin ele.
44Cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru; voi sq vq sfinyiyi, wi fiyi sfinyi, cqci Eu sknt

sfknt; sq nu vq faceyi necurayi prin toate aceste tkrktoare cari se tkrqsc pe pqmknt.
45Cqci Eu sknt Domnul, care v‘am scos din yara Egiptului, ca sq fiu Dumnezeul vostru, wi

sq fiyi sfinyi; cqci Eu sknt sfknt.
46Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, pqsqrile, toate vieyuitoarele cari se miwcq

kn ape, wi toate vietqyile cari se tkrqsc pe pqmknt,
47ca sq faceyi deosebire kntre ce este necurat wi ce este curat, kntre dobitocul care se

mqnkncq wi dobitocul care nu se mqnkncq.‘‘
12 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd o femeie va rqmknea knsqrcinatq, wi va
nawte un copil de parte bqrbqteascq, sq fie necuratq wapte zile; sq fie necuratq ca kn
vremea sorocului ei.
3Kn ziua a opta, copilul sq fie tqiat kmprejur.
4Femeia sq mai rqmknq kncq treizeci wi trei de zile, ca sq se cureye de skngele ei; sq nu

se atingq de nici un lucru sfknt, wi sq nu se ducq la sfkntul locaw, pknq nu se vor kmplini
zilele curqyirii ei.
5Dacq nawte o fatq, sq fie necuratq douq sqptqmkni, ca pe vremea cknd i -a venit sorocul;

wi sq rqmknq wase zeci wi wase de zile ca sq se curqyeascq de skngele ei.
6Cknd se vor kmplini zilele curqyirii ei, pentru un fiu sau pentru o fiicq, sq aducq preotului,

la uwa cortului kntklnirii, un miel de un an pentru arderea de tot, wi un pui de porumbel sau
o turturea pentru jertfa de ispqwire.
7Preotul sq le jertfeascq knaintea Domnului, wi sq facq ispqwire pentru ea; wi astfel, ea va

fi curqyitq de curgerea skngelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care nawte un bqiat
sau o fatq.
8Dacq nu poate sq aducq un miel, sq ia douq turturele sau doi pui de porumbel, unul

pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispqwire. Preotul sq facq ispqwire pentru ea, wi
va fi curatq.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   124
              Sfânta Biblie - Vechiul Testament

13 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
2,,Cknd un om va avea pe pielea trupului o umflqturq, o pecingine, sau o patq albq, care va
semqna cu o ranq de leprq pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron, sau la unul
din fiii lui, cari sknt preoyi.
3Preotul sq cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacq pqrul din ranq s‘a fqcut alb, wi dacq

rana se aratq mai adkncq deckt pielea trupului, este o ranq de leprq: preotul care va face
cercetarea, sq declare pe omul acela necurat.
4Dacq pe pielea trupului va fi o patq albq, care nu se aratq mai adkncq deckt pielea, wi

dacq pqrul nu s‘a fqcut alb, preotul sq knchidq wapte zile pe cel cu rana.
5A waptea zi preotul sq -l cerceteze iarqw. Dacq i se pare cq rana a stat pe loc wi nu s‘a

kntins pe piele, preotul sq -l knchidq a doua oarq kncq wapte zile.
6Preotul sq -l cerceteze a doua oarq kn ziua a waptea. Dacq rana a mai scqzut wi nu s‘a

kntins pe piele, preotul va spune cq omul acesta este curat: este o pecingine; el sq-wi
spele hainele, wi va fi curat.
7Dar dacq pecinginea s‘a kntins pe piele, dupqce s‘a arqtat el preotului wi dupq ce acesta l

-a declarat curat, sq se mai supunq kncq odatq cercetqrii preotului.
8Preotul kl va cerceta. Dacq pecinginea s‘a kntins pe piele, preotul kl va declara necurat:

este leprq.
9Cknd se va arqta o ranq de leprq pe un om, sq -l aducq la preot.
10Preotul sq -l cerceteze. Wi dacq are pe piele o umflqturq albq, dacq umflqtura aceasta a

fqcut ca pqrul sq albeascq, wi kn umflqturq este wi o urmq de carne vie,
11atunci pe pielea trupului omului acestuia este o leprq knvechitq: preotul sq -l declare

necurat; sq nu -l knchidq, cqci este necurat.
12Dacq lepra va face o spuzealq pe piele, wi va acoperi toatq pielea celui cu rana, din cap

pknq kn picioare, pretutindeni pe unde-wi va arunca preotul privirile,
13preotul sq -l cerceteze; wi dacq va vedea cq lepra a acoperit tot trupul, sq declare curat

pe cel cu rana: fiindcq s‘a fqcut toatq albq, el este curat.
14Dar kn ziua cknd se va vedea kn el carne vie, va fi necurat;
15cknd preotul va vedea carnea vie, sq -l declare necurat: carnea vie este necuratq, este

leprq.
16Dacq se schimbq carnea vie wi se face albq, sq se ducq la preot;
17preotul sq -l cerceteze, wi dacq rana s‘a fqcut albq, preotul sq declare curat pe cel cu

rana: el este curat.
18Cknd un om va avea pe pielea trupului squ o bubq care a fost tqmqduitq,
19wi pe locul unde era buba se va arqta o umflqturq albq sau o patq de un alb rowietic,

omul acela sq se arate preotului.
20Preotul sq -l cerceteze. Dacq pata pare mai adkncq deckt pielea, wi dacq pqrul s‘a fqcut

alb, preotul sq -l declare necurat: este o ranq de leprq, care a dat kn bubq.
21Dacq preotul vede cq nu este pqr alb kn patq, cq ea nu este mai adkncq deckt pielea, wi

cq a mai scqzut, sq knchidq pe omul acela wapte zile.
22Dacq s‘a kntins pata pe piele, preotul sq -l declare necurat: este o ranq de leprq.
23Dar dacq pata a rqmas pe loc wi nu s‘a kntins, este semnul rqnii uscate unde a fost

buba; preotul sq -l declare curat.
24Cknd un om va avea pe pielea trupului o arsurq pricinuitq de foc, wi se va arqta pe urma

arsurii o patq albq sau de un alb rowietic,
25preotul sq -l cerceteze. Dacq pqrul din patq s‘a fqcut alb, wi ea pare mai adkncq deckt

pielea, este leprq, care a dat kn arsurq; preotul sq declare pe omul acela necurat: este o
ranq de leprq.

           Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  125
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

26Dacq preotul vede cq nu este pqr alb kn patq, cq ea nu este mai adkncq deckt pielea, wi
cq a mai scqzut, sq knchidq pe omul acela wapte zile.
27Preotul sq -l cerceteze a waptea zi. Wi dacq pata s‘a kntins pe piele, preotul sq -l declare

necurat: este o ranq de leprq.
28Dar dacq pata a rqmas pe loc, nu s‘a kntins pe piele, wi a mai scqzut, este o ranq

pricinuitq de umflqtura arsurii; preotul sq -l declare curat, cqci este semnul rqnii vindecate
a arsurii.
29Cknd un bqrbat sau o femeie va avea o ranq pe cap sau la barbq,
30preotul sq cerceteze rana. Dacq pare mai adkncq deckt pielea wi are pqr gqlbui wi

subyire, preotul sq declare pe omul acela necurat: este rkie de cap, este leprq de cap sau
de barbq.
31Dacq preotul vede cq rana rkiei nu pare mai adkncq deckt pielea, wi n‘are pqr negru, sq

knchidq wapte zile pe cel cu rana de rkie la cap.
32Preotul sq cerceteze rana a waptea zi. Dacq rkia nu s‘a kntins, dacq n‘are pqr gqlbui, wi

dacq nu pare mai adkncq deckt pielea,
33cel cu rkia la cap sq se radq, dar sq nu radq locul unde este rkia; wi preotul sq -l knchidq

a doua oarq wapte zile.
34Preotul sq cerceteze rkia a waptea zi. Dacq rkia nu s‘a kntins pe piele, wi nu pare mai

adkncq deckt pielea, preotul sq -l declare curat; el sq-wi spele hainele, wi va fi curat.
35Dar dacq rkia s‘a kntins pe piele, dupqce a fost declarat curat,
36preotul sq -l cerceteze. Wi dacq rkia s‘a kntins pe piele, preotul n‘are sq mai caute sq

vadq dacq are pqr galbui: este necurat.
37Dacq i se pare cq rkia a stqtut pe loc, wi cq din ea a crescut pqr negru, rkia este

vindecatq: este curat, wi preotul sq -l declare curat.
38Cknd un bqrbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, wi anume pete albe,
39preotul sq -l cerceteze. Dacq pe pielea trupului lui sknt pete de un alb gqlbui, acestea nu

sknt deckt niwte pete cari au fqcut spuzealq pe piele: este curat.
40Cknd unui om ki va cqdea pqrul de pe cap, este plewuv: este curat.
41Dacq i -a cqzut pqrul de pe cap numai kn partea dinainte, este plewuv kn partea dinainte:

este curat.
42Dar dacq kn partea plewuvq dinainte sau dinapoi este o ranq de un alb rowietic, este

leprq, care a fqcut spuzealq kn partea plewuvq dinainte sau dinapoi.
43Preotul sq -l cerceteze. Dacq kn partea plewuvq dinapoi sau dinainte este o umflqturq de

ranq de un alb rowietic, asemqnqtoare cu lepra de pe pielea trupului,
44este lepros, este necurat: preotul sq -l declare necurat; rana lui este pe cap.
45Leprosul, atins de aceastq ranq, sq-wi poarte hainele sfkwiate, wi sq umble cu capul gol;

sq-wi acopere barba, wi sq strige: ,Necurat! Necurat!‘
46Cktq vreme va avea rana, va fi necurat: este necurat. Sq locuiascq singur; locuinya lui sq

fie afarq din tabqrq.
47Cknd se va arqta o ranq de leprq pe o hainq, fie hainq de lknq, fie hainq de in,
48kn urzealq sau kn bqtqturq de in sau de lknq, pe o piele sau pe vreun lucru de piele,
49wi rana va fi verzuie sau rowieticq pe hainq sau pe piele, kn urzealq sau kn bqtqturq, sau

pe vreun lucru de piele, este o ranq de leprq, wi trebuie arqtatq preotului.
50Preotul sq cerceteze rana, wi sq knchidq wapte zile lucrul cu rana.
51Sq cerceteze a waptea zi rana. Dacq rana s‘a kntins pe hainq, kn urzealq sau kn

bqtqturq, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o ranq de leprq knvechitq: lucrul acela
este necurat.
52Sq ardq haina, urzeala sau bqtqtura de lknq sau de in, sau lucrul de piele pe care se
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   126
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

gqsewte rana, cqci este o leprq knvechitq: sq fie ars kn foc.
53Dar dacq preotul vede cq rana nu s‘a kntins pe hainq, pe urzealq sau pe bqtqturq, sau pe

lucrul acela de piele,
54sq porunceascq sq se spele partea atinsq de ranq, wi sq -l knchidq a doua oarq wapte

zile.
55Preotul sq cerceteze rana, dupq ce se va spqla. Wi dacq rana nu wi -a schimbat

knfqyiwarea wi nu s‘a kntins, lucrul acela este necurat: sq fie ars kn foc, cqci o parte din
fayq sau din dos a fost roasq.
56Dacq preotul vede cq rana a mai scqzut, dupq ce a fost spqlatq, s‘o rupq din hainq sau

din piele, din urzealq sau din bqtqturq.
57Wi dacq se mai ivewte pe hainq, kn urzealq sau kn bqtqturq, sau pe lucrul de piele,

knseamnq cq este o spuzealq de leprq: lucrul atins de ranq sq fie ars kn foc.
58Haina, urzeala sau bqtqtura, sau vreun lucru de piele, care a fost spqlat, wi unde a pierit

rana, sq se mai spele a doua oarq, wi va fi curat.
59Aceasta este legea privitoare la rana leprei, cknd lovewte hainele de lknq sau de in,

urzeala sau bqtqtura, sau un lucru oarecare de piele, wi dupq care vor fi declarate curate
sau necurate.‘‘
14 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Iatq care va fi legea cu privire la cel lepros, kn ziua curqyirii lui. Sq -l aducq knaintea
preotului.
3Preotul sq iasq afarq din tabqrq, wi sq cerceteze pe cel lepros. Dacq leprosul este

tqmqduit de rana leprei,
4preotul sq porunceascq sq se ia, pentru cel ce trebuie curqyit, douq pqsqri vii wi curate,

lemn de cedru, cqrmkz wi isop.
5Preotul sq porunceascq sq se junghie una din aceste pqsqri kntr‘un vas de pqmknt, kn

apq curgqtoare.
6Sq ia pasqrea cea vie, lemnul de cedru, cqrmkzul wi isopul, wi sq le moaie, kmpreunq cu

pasqrea cea vie, kn skngele pqsqrii junghiate kn apa curgqtoare.
7Sq stropeascq de wapte ori pe cel ce trebuie curqyit de leprq. Apoi sq -l declare curat, wi

sq dea drumul pqsqrii celei vii pe ckmp.
8Cel ce se curqyewte, trebuie sq-wi spele hainele, sq-wi radq tot pqrul, wi sq se scalde kn

apq; wi va fi curat. Kn urmq va putea sq intre kn tabqrq, dar sq rqmknq wapte zile afarq din
cort.
9Kn ziua a waptea, sq-wi radq tot pqrul, capul, barba wi sprkncenele: tot pqrul sq wi -l radq;

sq-wi spele hainele wi sq-wi scalde trupul kn apq, wi va fi curat.
10A opta zi, sq ia doi miei fqrq cusur, wi o oaie de un an fqrq cusur, trei zecimi dintr‘o efq de

floarea fqinii, ca dar de mkncare frqmkntat cu untdelemn, wi un log (pahar) de untdelemn.
11Preotul care face curqyirea sq aducq knaintea Domnului pe omul care se curqyewte wi

toate lucrurile acestea, la uwa cortului kntklnirii.
12Preotul sq ia unul din miei, wi sq -l aducq jertfq pentru vinq, kmpreunq cu logul de

untdelemn; sq le legene kntr‘o parte wi kntr‘alta knaintea Domnului, ca dar legqnat.
13Sq junghie mielul kn locul unde se junghie jertfele de ispqwire wi arderile de tot, adicq kn

locul sfknt; cqci, la jertfa pentru vinq, ca wi la jertfa de ispqwire, dobitocul pentru jertfq va fi
al preotului: el este un lucru prea sfknt.
14Preotul sq ia din skngele jertfei de ispqwire; sq punq pe marginea urechii drepte a celui

ce se curqyewte, pe degetul cel mare dela mkna dreaptq a lui, wi pe degetul cel mare dela
piciorul drept.
15Preotul sq ia untdelemn din log, wi sq toarne kn palma mknii stkngi.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     127
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Preotul sq-wi moaie degetul mknii drepte kn untdelemnul din palma mknii stkngi, wi sq
stropeascq din untdelemn de wapte ori cu degetul knaintea Domnului.
17Din untdelemnul care -i mai rqmkne kn mknq, preotul sq punq pe (moalele) marginea

urechii drepte a celui ce se curqyewte, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul
cel mare al piciorului drept, deasupra skngelui dela jertfa pentru vinq.
18Iar untdelemnul care -i mai rqmkne kn mknq, preotul sq -l punq pe capul celui ce se

curqyewte; wi preotul sq facq ispqwire pentru el knaintea Domnului.
19Apoi preotul sq aducq jertfa de ispqwire; wi sq facq ispqwire pentru cel ce se curqyewte

de kntinqciunea lui. Kn urmq sq junghie arderea de tot.
20Preotul sq aducq pe altar arderea de tot wi darul de mkncare; wi sq facq ispqwire pentru

omul acesta, wi va fi curat.
21Dacq este sqrac wi nu poate sq aducq toate aceste lucruri, atunci sq ia un singur miel,

care sq fie adus ca jertfq pentru vinq, dupq ce a fost legqnat kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca dar
legqnat, wi sq facq ispqwire pentru el. Sq ia o zecime din floarea fqinii, frqmkntatq cu
untdelemn, pentru darul de mkncare, wi un log de untdelemn.
22Sq ia wi douq turturele sau doi pui de porumbel, dupq mijloacele lui, unul ca jertfq de

ispqwire, celalt ca ardere de tot.
23Kn ziua a opta, sq aducq pentru curqyirea lui toate aceste lucruri la preot, la uwa cortului

kntklnirii, knaintea Domnului.
24Preotul sq ia mielul pentru jertfa de vinq, wi logul cu untdelemn; wi sq le legene kntr‘o

parte wi kntr‘alta, ca dar legqnat, knaintea Domnului.
25Sq junghie mielul jertfei pentru vinq. Preotul sq ia din skngele jertfei pentru vinq; sq punq

pe marginea urechii drepte a celui ce se curqyewte, pe degetul cel mare al mknii drepte wi
pe degetul cel mare al piciorului drept.
26Preotul sq toarne untdelemn kn palma mknii stkngi.
27Preotul sq stropeascq de wapte ori cu degetul de la mkna dreaptq knaintea Domnului din

untdelemnul care este kn mkna stkngq a lui.
28Iar din untdelemnul din mkna lui, preotul sq punq pe marginea urechii drepte a celui ce

se curqyewte, pe degetul cel mare al mknii drepte, wi pe degetul cel mare al piciorului
drept, kn locul unde a pus din skngele jertfei pentru vinq.
29Ce mai rqmkne din untdelemn kn mknq, preotul sq -l punq pe capul celui ce se

curqyewte, ca sq facq ispqwire pentru el knaintea Domnului.
30Apoi sq aducq una din turturele sau un pui de porumbel, cum va putea,
31unul ca jertfq de ispqwire, wi altul ca ardere de tot, kmpreunq cu darul de mkncare; wi

preotul sq facq ispqwire knaintea Domnului pentru cel ce se curqyewte.
32Aceasta este legea pentru curqyirea celui ce are o ranq de leprq, wi nu poate sq aducq

tot ce este rknduit pentru curqyirea lui.‘‘
33Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
34,,Dupq ce veyi intra kn yara Canaanului, pe care v‘o dau kn stqpknire, dacq voi trimete o

ranq de leprq pe vreo casq din yara pe care o veyi stqpkni,
35cel cu casa sq se ducq sq spunq preotului, wi sq zicq: ,Mi se pare cq este ceva ca o ranq

kn casa mea.‘
36Preotul, knainte de a intra ca sq cerceteze rana, sq porunceascq sq se dewerte casa, ca

nu cumva tot ce este kn ea sq se facq necurat. Dupq aceea sq intre preotul wi sq
cerceteze casa.
37Preotul sq cerceteze rana. Dacq vede cq pe zidurile casei sknt niwte gropiwoare verzui

sau rowietice, pqrknd mai adknci deckt zidul,
38sq iasq din casq, wi, cknd va ajunge la uwq, sq punq sq kncuie casa wapte zile.
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    128
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

39Kn ziua a waptea, preotul sq se kntoarcq kn ea. Wi dacq va vedea cq rana s‘a kntins pe
zidurile casei
40sq porunceascq sq se scoatq pietrele atinse de ranq, wi sq le arunce afarq din cetate

kntr‘un loc necurat.
41Sq punq sq rqzqluiascq toatq partea din lquntru a casei, wi tencuiala rqzqluitq sq se

arunce afarq din cetate, kntr‘un loc necurat.
42Sq ia alte pietre wi sq le punq kn locul celor dintki; wi sq se ia altq tencuialq ca sq se

tencuiascq din nou casa.
43Dacq rana se va kntoarce wi va izbucni din nou kn casq, dupq ce au scos pietrele, dupq

ce au rqzqluit wi tencuit din nou casa,
44preotul sq se kntoarcq kn ea. Wi dacq vede cq rana s‘a kntins kn casq, este o leprq

knvechitq kn casq: casa este necuratq.
45Sq dqrkme casa, lemnele, wi toatq tencuiala casei; wi sq scoatq aceste lucruri afarq din

cetate, kntr‘un loc necurat.
46Cine va intra kn casq kn tot timpul cknd era knchisq, va fi necurat pknq seara.
47Cine se va culca kn casq, sq-wi spele hainele. Cine va mknca kn casq, deasemenea sq-

wi spele hainele.
48Dacq preotul, care s‘a kntors kn casq, vede cq rana nu s‘a kntins, dupqce a fost tencuitq

din nou casa, sq declare casa curatq, cqci rana este vindecatq.
49Pentru curqyirea casei sq ia douq pqsqri, lemn de cedru, cqrmkz wi isop.
50Sq junghie una din pqsqri kntr‘un vas de pqmknt, kntr‘o apq curgqtoare.
51Sq ia lemnul de cedru, isopul, cqrmkzul wi pasqrea cea vie; sq le moaie kn skngele

pqsqrii junghiate wi kn apa curgqtoare, wi sq stropeascq de wapte ori casa.
52Sq cureye casa cu skngele pasqrii, cu apa curgqtoare, cu pasqrea cea vie, cu lemnul de

cedru, cu isopul wi cqrmkzul.
53Sq dea drumul pqsqrii celei vii afarq din cetate, pe ckmp. Sq facq astfel ispqwire pentru

casq, wi ea va fi curatq.
54Aceasta este legea pentru orice ranq de leprq wi pentru rkia de cap,
55pentru lepra de pe haine wi de pe case,
56pentru umflqturi, pentru pecingini wi pentru pete:
57ea aratq cknd un lucru este necurat, wi cknd este curat. Aceasta este legea pentru

leprq.‘‘
15 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
2,,Vorbiyi copiilor lui Israel, wi spuneyi-le: ,Orice om care are o scurgere din trupul lui, prin
chiar faptul acesta este necurat.
3Din pricina scurgerii lui este necurat: fie cq trupul lui lasq sq se facq scurgerea, fie cq o

oprewte, este necurat.
4Orice pat kn care se va culca, va fi necurat; wi orice lucru pe care va wedea, va fi necurat.
5Cine se va atinge de patul lui, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va fi necurat

pknq seara.
6Cine va wedea pe lucrul pe care a wezut el, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi

sq fie necurat pknq seara.
7Cine se va atinge de trupul lui, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va fi necurat

pknq seara.
8Dacq omul acela scuipq pe un om curat, acesta sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq,

wi va fi necurat pknq seara.
9Ori ce wea pe care va cqlqri el, va fi necuratq.
10Cine se va atinge de vreun lucru care a fost subt el, va fi necurat pknq seara; wi cine va            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    129
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

ridica lucrul acela, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va fi necurat pknq seara.
11Cine va fi atins de cel cu scurgerea, wi nu-wi va spqla mknile kn apq, sq-wi spele hainele,

sq se scalde kn apq, wi va fi necurat pknq seara.
12Orice vas de pqmknt care va fi atins de el, sq fie spart, wi orice vas de lemn sq fie spqlat

kn apq.
13Dupq ce va fi curqyit de scurgerea lui, omul acela sq numere wapte zile pentru curqyirea

lui; sq-wi spele hainele, sq-wi scalde trupul kn apq curgqtoare, wi va fi curat.
14Kn ziua a opta, sq ia douq turturele sau doi pui de porumbel, sq se ducq knaintea

Domnului, la uwa cortului kntklnirii, wi sq -i dea preotului.
15Preotul sq -i aducq, unul ca jertfq de ispqwire, wi celalt ca ardere de tot; wi preotul sq

facq ispqwire pentru el knaintea Domnului, pentru scurgerea lui.
16Omul care va avea o scurgere a seminyei kn somn sq-wi scalde tot trupul kn apq, wi va fi

necurat pknq seara.
17Orice hainq wi ori ce piele cari vor fi atinse de scurgerea lui, vor fi spqlate cu apq, wi vor

fi necurate pknq seara.
18Dacq o femeie s‘a culcat cu un astfel de om, sq se scalde amkndoi kn apq, wi vor fi

necurayi pknq seara.
19Femeia care va avea o scurgere, wi anume o scurgere de sknge din trupul ei, sq rqmknq

wapte zile kn necurqyia ei. Oricine se va atinge de ea, va fi necurat pknq seara.
20Orice pat kn care se va culca ea kn timpul necurqyiei ei, va fi necurat; wi orice lucru pe

care va wedea ea, va fi necurat.
21Oricine se va atinge de patul ei, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va fi necurat

pknq seara.
22Oricine se va atinge de un lucru pe care a wezut ea, sq-wi spele hainele, sq se scalde kn

apq, wi va fi necurat pknq seara.
23Dacq este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a wezut ea, cine se va atinge de lucrul

acela, va fi necurat pknq seara.
24Dacq se culcq cineva cu ea, wi vine peste el necurqyia femeii aceleia, el va fi necurat

timp de wapte zile, wi orice pat kn care se va culca, va fi necurat.
25Femeia care va avea o scurgere de sknge timp de mai multe zile, afarq de soroacele ei

obicinuite, sau a cqrei scurgere va yinea mai mult ca deobicei, va fi necuratq tot timpul
scurgerii ei, ca pe vremea cknd ki vine sorocul.
26Orice pat kn care se va culca kn timpul ckt va yinea scurgerea aceasta, va fi ca wi patul

din timpul cknd ea este la scurgerea dela soroc; wi orice lucru pe care va wedea, va fi
necurat ca atunci cknd este ea la scurgerea dela soroc.
27Oricine se va atinge de ele, va fi necurat; sq-wi spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va

fi necurat pknq seara.
28Dupq ce va fi curqyitq de scurgerea ei, sq numere wapte zile, wi apoi va fi curatq.
29A opta zi, sq ia douq turturele sau doi pui de porumbel, wi sq -i ducq preotului, la uwa

cortului kntklnirii.
30Preotul sq aducq unul ca jertfq de ispqwire, wi altul ca ardere de tot; wi preotul sq facq

ispqwire pentru ea knaintea Domnului, pentru scurgerea care o fqcea necuratq.
31Awa sq depqrtayi pe copiii lui Israel de necurqyiile lor, ca sq nu moarq din pricina

necurqyiilor lor, dacq pkngqresc cortul Meu, care este kn mijlocul lor.
32Aceasta este legea pentru cel ce are o scurgere sau este kntinat printr‘o lepqdare de

sqmknyq kn somn,
33pentru cea care este la curgerea dela soroc, pentru bqrbatul sau femeia care are o

scurgere, wi pentru bqrbatul care se culcq cu o femeie necuratq.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    130
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16 Domnul a vorbit lui Moise, dupq moartea celor doi fii ai lui Aaron, moryi cknd s‘au
knfqyiwat knaintea Domnului.
2Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbewte fratelui tqu Aaron, wi spune -i sq nu intre kn tot timpul

kn sfkntul locaw, dincolo de perdeaua din lquntru, knaintea capacului ispqwirii, care este
pe chivot, ca sq nu moarq; cqci deasupra capacului ispqwirii Mq voi arqta kn nor.
3Iatq cum sq intre Aaron kn sfkntul locaw. Sq ia un viyel pentru jertfa de ispqwire wi un

berbece pentru arderea de tot.
4Sq se kmbrace cu tunica sfinyitq de in, wi sq-wi punq pe trup ismenele de in; sq se

kncingq cu brkul de in, wi sq-wi acopere capul cu mitra de in; acestea sknt vewmintele
sfinyite, cu cari se va kmbrqca el dupqce kwi va spqla trupul kn apq.
5Sq ia, dela adunarea copiilor lui Israel, doi yapi pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece

pentru arderea de tot.
6Aaron sq-wi aducq viyelul lui pentru jertfa de ispqwire, wi sq facq ispqwire, pentru el wi

pentru casa lui.
7Sq ia cei doi yapi, wi sq -i punq knaintea Domnului, la uwa cortului kntklnirii.
8Aaron sq arunce soryi pentru cei doi yapi: un sory pentru Domnul, wi un sory pentru

Azazel.
9Aaron sq ia yapul care a iewit la soryi pentru Domnul, wi sq -l aducq jertfq de ispqwire.
10Iar yapul care a iewit la soryi pentru Azazel, sq fie pus viu knaintea Domnului, ca sq

slujeascq pentru facerea ispqwirii, wi sq i se dea drumul kn pustie pentru Azazel.
11Aaron sq-wi aducq viyelul lui pentru jertfa de ispqwire, wi sq facq ispqwire pentru el wi

pentru casa lui. Sq-wi junghie viyelul pentru jertfa lui de ispqwire.
12Sq ia o cqdelniyq plinq cu cqrbuni aprinwi de pe altarul dinaintea Domnului, wi doi pumni

de tqmkie mirositoare pisatq mqrunt; sq ducq aceste lucruri dincolo de perdeaua
dinlquntru;
13sq punq tqmkia pe foc knaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tqmkie sq acopere

capacul ispqwirii depe chivotul mqrturiei, wi astfel nu va muri.
14Sq ia din skngele viyelului wi sq stropeascq cu degetul pe partea dinainte a capacului

ispqwirii spre rqsqrit; sq stropeascq din sknge de wapte ori cu degetul lui knaintea
capacului ispqwirii.
15Sq junghie yapul adus ca jertfq de ispqwire pentru popor, wi sq -i ducq skngele dincolo

de perdeaua dinlquntru. Cu skngele acesta sq facq kntocmai cum a fqcut cu skngele
viyelului, sq stropeascq cu el spre capacul ispqwirii wi knaintea capacului ispqwirii.
16Astfel sq facq ispqwire pentru sfkntul locaw, pentru necurqyiile copiilor lui Israel wi pentru

toate cqlcqrile de lege, prin cari au pqcqtuit ei. Sq facq la fel pentru cortul kntklnirii, care
este cu ei kn mijlocul necurqyiilor lor.
17Sq nu fie nimeni kn cortul kntklnirii cknd va intra Aaron sq facq ispqwirea kn sfkntul

locaw, pknq va iewi din ei. Sq facq ispqwire pentru el wi pentru casa lui, wi pentru toatq
adunarea lui Israel.
18Dupq ce va iewi, sq se ducq la altarul care este knaintea Domnului, wi sq facq ispqwire

pentru altar; sq ia din skngele viyelului wi yapului, wi sq punq pe coarnele altarului de jur
kmprejur.
19Sq stropeascq pe altar cu degetul lui de wapte ori din sknge, wi astfel sq -l curqye wi sq -l

sfinyeascq de necurqyiile copiilor lui Israel.
20Cknd va isprqvi de fqcut ispqwirea pentru sfkntul locaw, pentru cortul kntklnirii wi pentru

altar, sq aducq yapul cel viu.
21Aaron sq-wi punq amkndouq mknile pe capul yapului celui viu, wi sq mqrturiseascq peste

el toate fqrqdelegile copiilor lui Israel wi toate cqlcqrile lor de lege cu cari au pqcqtuit ei; sq

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     131
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

le punq pe capul yapului, apoi sq -l izgoneascq kn pustie, printr‘un om care va avea
knsqrcinarea aceasta.
22Yapul acela va duce asupra lui toate fqrqdelegile lor kntr‘un pqmknt pustiit; kn pustie, sq

-i dea drumul.
23Aaron sq intre kn cortul kntklnirii; sq-wi lepede vewmintele de in, pe cari le kmbrqcase la

intrarea kn sfkntul locaw, wi sq le punq acolo.
24Sq-wi spele trupul cu apq kntr‘un loc sfknt, wi sq-wi ia din nou vewmintele. Apoi sq iasq

afarq, sq-wi aducq arderea lui de tot wi arderea de tot a poporului, wi sq facq ispqwire
pentru el wi pentru popor.
25Iar grqsimea jertfei de ispqwire s‘o ardq pe altar.
26Cel ce va izgoni yapul pentru Azazel, sq-wi spele hainele, wi sq-wi scalde trupul kn apq;

dupq aceea, sq intre iarqw kn tabqrq.
27Sq scoatq afarq din tabqrq viyelul ispqwitor wi yapul ispqwitor, al cqror sknge a fost dus

kn sfkntul locaw pentru facerea ispqwirii, wi sq le ardq kn foc pieile, carnea wi balega.
28Cel ce le va arde, sq-wi spele hainele wi sq-wi scalde trupul kn apq; dupq aceea, sq intre

iarqw kn tabqrq.
29Aceasta sq vq fie o lege vecinicq: kn luna a waptea, kn a zecea zi a lunii, sq vq smeriyi

sufletele, sq nu faceyi nici o lucrare, nici bqwtinawul, nici strqinul care locuiewte kn mijlocul
vostru.
30Cqci kn ziua aceasta se va face ispqwire pentru voi, ca sq vq curqyiyi: veyi fi curqyiyi de

toate pqcatele voastre knaintea Domnului.
31Aceasta sq fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnq, kn care sq vq smeriyi sufletele.

Aceasta sq fie o lege vecinicq.
32Ispqwirea sq fie fqcutq de preotul care a primit ungerea wi care a fost knchinat kn slujba

Domnului, ca sq urmeze tatqlui squ kn slujba preoyiei; sq se kmbrace cu vewmintele de in,
cu vewmintele sfinyite.
33Sq facq ispqwire pentru Locul prea sfknt, sq facq ispqwire pentru cortul kntklnirii wi

pentru altar, wi sq facq ispqwire pentru preoyi wi pentru tot poporul adunqrii.
34Aceasta sq fie pentru voi o lege vecinicq: odatq pe an sq se facq ispqwire pentru copiii lui

Israel, pentru pqcatele lor.‘‘ Aaron a fqcut kntocmai cum poruncise lui Moise Domnul.
17 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi tuturor copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Iatq ce a poruncit
Domnul.
3Dacq cineva din casa lui Israel junghie kn tabqrq sau afarq din tabqrq un bou, un miel sau

o caprq,
4wi nu -l aduce la uwa cortului kntklnirii, ca sq -l aducq dar Domnului knaintea cortului

Domnului, skngele acesta va fi pus kn socoteala omului aceluia: a vqrsat sknge; omul
acela va fi nimicit din mijlocul poporului squ.
5De aceea copiii lui Israel, kn loc sq-wi junghie jertfele pe ckmp, trebuie sq le aducq la

preot, knaintea Domnului, la uwa cortului kntklnirii, wi sq le aducq Domnului ca jertfe de
mulyqmire.
6Preotul sq le stropeascq skngele pe altarul Domnului, la uwa cortului kntklnirii; wi sq ardq

grqsimea, care va fi de un miros plqcut Domnului.
7Sq nu-wi mai aducq jertfele lor la idolii cu cari curvesc. Aceasta va fi o lege vecinicq

pentru ei wi pentru urmawii lor.
8Sq le spui dar: Dacq un om din casa lui Israel sau dintre strqinii cari locuiesc kn mijlocul

lor, aduce o ardere de tot sau vreo altq jertfq,
9wi n‘o aduce la uwa cortului kntklnirii, ca s‘o aducq jertfq Domnului, omul acela sq fie             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     132
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nimicit din poporul lui.
10Dacq un om din casa lui Israel sau din strqinii cari locuiesc kn mijlocul lor, mqnkncq

sknge de orice fel, Kmi voi kntoarce Faya kmpotriva celui ce mqnkncq skngele, wi -l voi
nimici din mijlocul poporului squ.
11Cqci viaya trupului este kn sknge. Vi l-am dat ca sq -l puneyi pe altar, ca sq slujeascq de

ispqwire pentru sufletele noastre, cqci prin viaya din el face skngele ispqwire.
12De aceea am zis copiilor lui Israel: ,Nimeni dintre voi sq nu mqnknce sknge, wi nici

strqinul care locuiewte kn mijlocul vostru sq nu mqnknce sknge.
13Dacq vreunul din copiii lui Israel sau din strqinii cari locuiesc kn mijlocul lor vkneazq o

fiarq sau o pasqre care se mqnkncq, sq -i verse skngele wi sq -l acopere cu yqrknq.
14Cqci viaya oricqrui trup stq kn skngele lui, care este kn el. De aceea am zis copiilor lui

Israel: ,Sq nu mkncayi skngele niciunui trup; cqci viaya oricqrui trup este skngele lui:
oricine va mknca din el, va fi nimicit.
15Oricine, fie bqwtinaw, fie strqin, care va mknca dintr‘o fiarq moartq sau sfkwiatq, sq-wi

spele hainele, sq se scalde kn apq, wi va fi necurat pknq seara; apoi va fi curat.
16Dacq nu-wi spalq hainele, wi nu-wi scaldq trupul, kwi va purta fqrqdelegea lui.‘‘


18 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel wi spune-le: ,Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
3Sq nu faceyi ce se face kn yara Egiptului unde ayi locuit, wi sq nu faceyi ce se face kn
yara Canaanului unde vq duc Eu: sq nu vq luayi dupq obiceiurile lor.
4Sq kmpliniyi poruncile Mele, wi sq yineyi legile Mele: sq le urmayi. Eu sknt Domnul,

Dumnezeul vostru.
5Sq pqziyi legile wi poruncile Mele: omul care le va kmplini, va trqi prin ele. Eu sknt

Domnul!
6Nici unul din voi sq nu se apropie de ruda lui de sknge, ca sq -i descopere goliciunea. Eu

sknt Domnul.
7Sq nu descoperi goliciunea tatqlui tqu, nici goliciunea mamei tale. Yi-este mamq: sq nu -i

descoperi goliciunea.
8Sq nu descoperi goliciunea nevestei tatqlui tqu. Este goliciunea tatqlui tqu.
9Sq nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatqlui tqu, sau fata mamei tale, nqscutq kn

casq sau afarq din casq.
10Sq nu descoperi goliciunea fetei fiului tqu sau a fetei tale. Cqci este goliciunea ta.
11Sq nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatqlui tqu, nqscutq din tatql tqu. Yi-este sorq.
12Sq nu descoperi goliciunea sorei tatqlui tqu. Este rudq de aproape cu tatql tqu.
13Sq nu descoperi goliciunea sorei mamei tale. Este rudq de aproape cu mama ta.
14Sq nu descoperi goliciunea fratelui tatqlui tqu. Sq nu te apropii de nevasta lui. Yi-este

mqtuwq.
15Sq nu descoperi goliciunea nurorei tale. Este nevasta fiului tqu: sq nu -i descoperi

goliciunea.
16Sq nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tqu. Este goliciunea fratelui tqu.
17Sq nu descoperi goliciunea unei femei wi a fetei ei. Sq nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata

fetei ei, ca sq le descoperi goliciunea. Kyi sknt rude de aproape: este o nelegiuire.
18Sq nu iei pe sora nevestei tale, ca sq -i faci kn necaz, descoperindu -i goliciunea alqturi

de nevastq-ta, ckt timp ea este kncq kn viayq.
19Sq nu te apropii de o femeie kn timpul necurqyiei ei, cknd este la soroc, ca sq -i

descoperi goliciunea.
20Sq nu te kmpreuni cu nevasta semenului tqu, ca sq te pkngqrewti cu ea.
21Sq nu dai pe nici unul din copiii tqi ca sq fie adus jertfq lui Moloh, wi sq nu pkngqrewti            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    133
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Numele Dumnezeului tqu. Eu sknt Domnul.
22Sq nu te culci cu un bqrbat cum se culcq cineva cu o femeie. Este o urkciune.
23Sq nu te culci cu o vitq, ca sq te pkngqrewti cu ea. Femeia sq nu se apropie de o vitq, ca

sq curveascq cu ea. Este o mare miwelie.
24Sq nu vq spurcayi cu nici unul din aceste lucruri, cqci prin toate aceste lucruri s‘au

spurcat neamurile pe cari le voi izgoni dinaintea voastrq.
25Yara a fost spurcatq prin ele; Eu ki voi pedepsi fqrqdelegea, wi pqmkntul va vqrsa din

gura lui pe locuitorii lui.
26Pqziyi dar legile wi poruncile Mele, wi nu faceyi niciuna din aceste spurcqciuni, nici

bqwtinawul, nici strqinul care locuiewte kn mijlocul vostru.
27Cqci toate aceste spurcqciuni le-au fqcut oamenii din yara aceasta, cari au fost knaintea

voastrq kn ea; wi astfel yara a fost pkngqritq.
28Luayi seama ca nu cumva sq vq verse wi pe voi yara din gura ei, dacq o spurcayi, cum a

vqrsat pe neamurile cari erau kn ea knaintea voastrq.
29Cqci toyi cei ce vor face vreuna din aceste spurcqciuni, vor fi nimiciyi din mijlocul

poporului lor.
30Pqziyi poruncile Mele, wi nu faceyi niciunul din obiceiurile urkte cari se fqceau knaintea

voastrq, ca sq nu vq spurcayi cu ele. Eu sknt Domnul Dumnezeul vostru.‘‘
19 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi spune-le: Fiyi sfinyi, cqci Eu sknt sfknt,
Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.
3Fiecare din voi sq cinsteascq pe mamq-sa wi pe tatql squ, wi sq pqzeascq Sabatele Mele.

Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
4Sq nu vq kntoarceyi spre idoli, wi sq nu vq faceyi dumnezei turnayi. Eu sknt Domnul,

Dumnezeul vostru.
5Cknd veyi aduce Domnului o jertfq de mulyqmire, s‘o aduceyi awa ca sq fie primitq.
6Jertfa sq fie mkncatq kn ziua cknd o veyi jertfi, sau a doua zi; ce va mai rqmknea pknq a

treia zi, sq se ardq kn foc.
7Dacq va mknca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urkt: jertfa nu va fi

primitq.
8Cine va mknca din ea, kwi va purta vina pqcatului squ, cqci necinstewte ce a fost knchinat

Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.
9Cknd veyi secera holdele yqrii, sq lawi nesecerat un coly din ckmpul tqu, wi sq nu strkngi

spicele rqmase pe urma secerqtorilor.
10Nici sq nu culegi strugurii rqmawi dupq cules kn via ta, wi sq nu strkngi boabele cari vor

cqdea din ei. Sq le lawi sqracului wi strqinului. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
11Sq nu furayi, wi sq nu minyiyi, nici sq nu vq knwelayi unii pe alyii.
12Sq nu jurayi strkmb pe Numele Meu, cqci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tqu. Eu

sknt Domnul.
13Sq nu asuprewti pe aproapele tqu, wi sq nu storci nimic dela el prin silq. Sq nu oprewti

pknq a doua zi plata celui tocmit cu ziua.
14Sq nu vorbewti de rqu pe un surd, wi sq nu pui knaintea unui orb nimic care sq -l poatq

face sq cadq; ci sq te temi de Dumnezeul tqu. Eu sknt Domnul.
15Sq nu faceyi nedreptate la judecatq: sq nu cauyi la faya sqracului, wi sq nu pqrtinewti pe

nimeni din cei mari, ci sq judeci pe aproapele tqu dupq dreptate.
16Sq nu umbli cu bkrfeli kn poporul tqu. Sq nu te ridici kmpotriva vieyii aproapelui tqu. Eu

sknt Domnul.
17Sq nu urqwti pe fratele tqu kn inima ta; sq mustri pe aproapele tqu, dar sq nu te kncarci            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    134
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cu un pqcat din pricina lui.
18Sq nu te rqsbuni, wi sq nu yii necaz pe copiii poporului tqu. Sq iubewti pe aproapele tqu

ca pe tine knsuyi. Eu sknt Domnul.
19Sq pqziyi legile Mele. Sq nu kmpreuni vite de douq soiuri deosebite; sq nu sameni kn

ogorul tqu douq feluri de seminye; wi sq nu poryi o hainq yesutq din douq feluri de fire.
20Cknd un om se va culca cu o femeie, roabq logoditq cu un alt bqrbat, wi ea n‘a fost

rqscumpqratq de tot sau slobozitq, sq fie pedepsiyi amkndoi, dar nu pedepsiyi cu moartea,
pentrucq ea nu era slobodq.
21El sq aducq Domnului pentru vina lui, la uwa cortului kntklnirii, un berbece ca jertfq

pentru vinq.
22Preotul sq facq ispqwire pentru el knaintea Domnului, pentru pqcatul pe care l -a fqcut,

cu berbecele adus ca jertfq pentru vinq; wi pqcatul pe care l -a fqcut, ki va fi iertat.
23Cknd veyi intra kn yarq, wi veyi sqdi tot felul de pomi roditori, roadele lor sq le priviyi ca

netqiate kmprejur; timp de trei ani sq fie netqiate kmprejur pentru voi; sq nu mkncayi din
ele.
24Kn al patrulea an, toate roadele sq fie knchinate Domnului, spre lauda Lui.
25Kn al cincilea an, sq mkncayi roadele, ca ele sq vi se knmulyeascq din ce kn ce mai mult:

Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
26Sq nu mkncayi nimic cu sknge. Sq nu ghiciyi dupq vkrcolaci, nici dupq nori.
27Sq nu vq tqiayi rotund colyurile pqrului, wi sq nu-yi razi colyurile bqrbii.
28Sq nu vq faceyi tqieturi kn carne pentru un mort, wi sq nu vq faceyi slove sqpate pe voi.

Eu sknt Domnul.
29Sq nu-yi necinstewti fata, dknd -o sq fie curvq, pentruca nu cumva yara sq ajungq un loc

de curvie, wi sq se umple de fqrqdelegi.
30Sq pqziyi Sabatele Mele, wi sq cinstiyi locawul Meu cel sfknt. Eu sknt Domnul.
31Sq nu vq duceyi la ceice cheamq duhurile moryilor, nici la vrqjitori: sq nu -i kntrebayi, ca

sq nu vq spurcayi cu ei. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
32Sq te scoli knaintea perilor albi, wi sq cinstewti pe bqtrkn. Sq te temi de Dumnezeul tqu.

Eu sknt Domnul.
33Dacq un strqin vine sq locuiascq kmpreunq cu voi kn yara voastrq, sq nu -l asupriyi.
34Sq vq purtayi cu strqinul care locuiewte kntre voi ca wi cu un bqwtinaw din mijlocul

vostru; sq -l iubiyi ca pe voi knwivq, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara Egiptului. Eu sknt
Domnul, Dumnezeul vostru.
35Sq nu faceyi nedreptate la judecatq, nici kn mqsurile de lungime, nici kn greutqyi, nici kn

mqsurile de kncqpere.
36Sq aveyi cumpene drepte, greutqyi drepte, efe drepte, wi hine drepte. Eu sknt Domnul,

Dumnezeul vostru, care v‘am scos din yara Egiptului.
37Sq pqziyi toate legile Mele wi toate poruncile Mele, wi sq le kmpliniyi. Eu sknt Domnul.‘‘


20 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Spune copiilor lui Israel: ,Dacq un om dintre copiii lui Israel sau dintre strqinii cari
locuiesc kn Israel, dq lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela sq fie pedepsit cu
moartea: poporul din yarq sq -l ucidq cu pietre.
3Wi Eu Kmi voi kntoarce Faya kmpotriva omului aceluia, wi -l voi nimici din mijlocul

poporului squ, pentrucq a dat lui Moloh pe unul din copiii sqi, a spurcat locawul Meu cel
sfknt, wi a necinstit Numele Meu cel sfknt.
4Dacq poporul yqrii knchide ochii fayq de omul acela, care dq lui Moloh copii de ai sqi, wi

nu -l omoarq,
5Kmi voi kntoarce Eu Faya kmpotriva omului aceluia wi kmpotriva familiei lui, wi -l voi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    135
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nimici din mijlocul poporului lui, kmpreunq cu toyi cei ce curvesc ca el cu Moloh.
6Dacq cineva se duce la cei ce cheamq pe moryi wi la ghicitori, ca sq curveascq dupq ei,

Kmi voi kntoarce Faya kmpotriva omului aceluia, wi -l voi nimici din mijlocul poporului lui.
7Voi, sq vq sfinyiyi, wi sq fiyi sfinyi, cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
8Sq pqziyi legile Mele, wi sq le kmpliniyi. Eu sknt Domnul, care vq sfinyesc.
9Dacq un om oarecare blastqmq pe tatql squ sau pe mama sa, sq fie pedepsit cu moartea;

a blestemat pe tatql squ sau pe mama sa: skngele lui sq cadq asupra lui.
10Dacq un om preacurvewte cu o femeie mqritatq, dacq preacurvewte cu nevasta

aproapelui squ, omul acela wi femeia aceea preacurvari sq fie pedepsiyi cu moartea.
11Dacq un om se culcq cu nevasta tatqlui squ, wi descopere astfel goliciunea tatqlui squ,

omul acela wi femeia aceea sq fie pedepsiyi cu moartea; skngele lor sq cadq asupra lor.
12Dacq un om se culcq cu noru-sa, amkndoi sq fie pedepsiyi cu moartea; au fqcut o

amestecqturq de sknge: skngele lor sq cadq asupra lor.
13Dacq un om se culcq cu un om cum se culcq cineva cu o femeie, amkndoi au fqcut un

lucru sckrbos; sq fie pedepsiyi cu moartea, skngele lor sq cadq asupra lor.
14Dacq un om ia de nevastq pe fatq wi pe mama ei, este o nelegiuire: sq -i ardq kn foc, pe

el wi pe ele, ca nelegiuirea aceasta sq nu fie kn mijlocul vostru.
15Dacq un om se culcq cu o vitq, sq fie pedepsit cu moartea; wi vita s‘o omorkyi.
16Dacq o femeie se apropie de o vitq, ca sq curveascq cu ea, sq ucizi wi pe femeie wi pe

vitq; sq fie omorkte: skngele lor sq cadq asupra lor.
17Dacq un om ia pe soru-sa, fata tatqlui squ sau fata mamei lui, dacq ki vede goliciunea ei

wi ea ki vede pe a lui, este o miwelie; sq fie nimiciyi subt ochii copiilor poporului lor; el a
descoperit goliciunea sorei lui, kwi va lua pedeapsa pentru pqcatul lui.
18Dacq un om se culcq cu o femeie care este la sorocul femeilor, wi -i descopere

goliciunea, dacq -i descopere scurgerea, wi ea kwi descopere scurgerea skngelui ei,
amkndoi sq fie nimiciyi din mijlocul poporului lor.
19Sq nu descoperi goliciunea sorei mamei tale, nici a sorei tatqlui tqu, cqci knseamnq sq

descoperi pe ruda ta de aproape: amkndoi acewtia kwi vor lua pedeapsa pqcatului.
20Dacq un om se culcq cu mqtuwq-sa, a descoperit goliciunea unchiului squ; kwi vor lua

pedeapsa pqcatului lor: vor muri fqrq copii.
21Dacq un om ia pe nevasta fratelui squ, este o necurqyie; a descoperit goliciunea fratelui

squ: nu vor avea copii.
22Sq pqziyi toate legile Mele wi toate poruncile Mele, wi sq le kmpliniyi, pentruca yara kn

care vq duc sq vq awez, sq nu vq verse din gura ei.
23Sq nu trqiyi dupq obiceiurile neamurilor, pe cari le voi izgoni dinaintea voastrq; cqci ele

au fqcut toate aceste lucruri, wi Mi-este sckrbq de ele.
24V‘am spus: ,Voi le veyi stqpkni yara; Eu vq voi da -o kn stqpknire: este o yarq kn care

curge lapte wi miere.‘ Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v‘am pus de o parte dintre
popoare.
25Sq faceyi deosebire kntre dobitoacele curate wi necurate, kntre pqsqrile curate wi

necurate, ca sq nu vq spurcayi prin dobitoacele, prin pqsqrile, prin toate tkrktoarele de pe
pqmknt, pe cari v‘am knvqyat sq le deosebiyi ca necurate.
26Voi sq-Mi fiyi sfinyi, cqci Eu sknt sfknt, Eu, Domnul; Eu v‘am pus de o parte dintre

popoare, ca sq fiyi ai Mei.
27Dar dacq un om sau o femeie cheamq duhul unui mort, sau se kndeletnicewte cu

ghicirea, sq fie pedepsiyi cu moartea; sq -i ucideyi cu pietre: skngele lor sq cadq asupra
lor.‘‘
21 Domnul a zis lui Moise: ,,Vorbewte preoyilor, fiilor lui Aaron, wi spune-le: ,Un preot sq
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   136
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nu se atingq de un mort din poporul squ, ca sq nu se facq necurat;
2afarq de rudele lui cele mai deaproape, de mama lui, de tatql lui, de fiul lui, de fratele lui,
3wi de soru-sa care -i kncq fecioarq, stq lkngq el wi nu este mqritatq, afarq de acewtia, sq

nu se atingq de niciun alt mort.
4Ca unul care este fruntaw kn poporul lui, sq nu se facq necurat, atingkndu-se de un mort.
5Preoyii sq nu-wi facq un loc plewuv kn cap, pentru un mort, sq nu-wi radq colyurile bqrbii,

wi sq nu-wi facq tqieturi kn carne.
6Sq fie sfinyi pentru Dumnezeul lor, wi sq nu necinsteascq Numele Dumnezeului lor; cqci

ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mkncarea Dumnezeului lor: de aceea sq fie
sfinyi.
7Sq nu-wi ia de nevastq o curvq sau o spurcatq, nici o femeie lqsatq de bqrbatul ei, cqci ei

sknt sfinyi pentru Dumnezeul lor.
8Sq -l socotewti ca sfknt, cqci el aduce mkncarea Dumnezeului tqu; el sq fie sfknt pentru

tine, cqci Eu sknt sfknt, Eu, Domnul, care vq sfinyesc.
9Dacq fata unui preot se necinstewte curvind, necinstewte pe tatql ei: sq fie arsq kn foc.
10Preotul care este mare preot kntre frayii lui, pe capul cqruia a fost turnat untdelemnul

pentru ungere, wi care a fost knchinat kn slujba Domnului wi kmbrqcat kn vewminte
sfinyite, sq nu-wi descopere capul, wi sq nu-wi sfkwie vewmintele.
11Sq nu se ducq la niciun mort; sq nu se facq necurat, wi sq nu se atingq nici chiar de tatql

squ sau de mama sa.
12Sq nu iasq din sfkntul locaw, wi sq nu necinsteascq sfkntul locaw al Dumnezeului squ;

cqci untdelemnul ungerii Dumnezeului squ este o cununq pe el. Eu sknt Domnul.
13Femeia pe care o va lua el de nevastq, sq fie fecioarq.
14Sq nu ia nici o vqduvq, nici o femeie despqryitq de bqrbat, nici o femeie spurcatq sau

curvq; ci femeia pe care o va lua de nevastq din poporul squ, sq fie fecioarq.
15Sq nu-wi necinsteascq sqmknya kn poporul lui; cqci Eu sknt Domnul, care -l sfinyesc.‘‘
16Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
17,,Vorbewte lui Aaron, wi spune -i: ,Niciun om din neamul tqu wi din urmawii tqi care va

avea o meteahnq trupeascq, sq nu se apropie ca sq aducq mkncarea Dumnezeului lui.
18Niciun om care va avea o meteahnq trupeascq nu va putea sq se apropie: wi anume nici

un om orb, wchiop, cu nasul ckrn sau cu un mqdular mai lung;
19nici un om cu piciorul frknt sau cu mkna frkntq;
20nici un om ghebos sau pipernicit, cu albeayq kn ochi, care are rkie, pecingine sau bowit.
21Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnq trupeascq, sq nu se

apropie ca sq aducq Domnului jertfele mistuite de foc; are o meteahnq trupeascq: sq nu se
apropie ca sq aducq mkncarea Dumnezeului lui.
22Din mkncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea sq

mqnknce.
23Dar sq nu se ducq la perdeaua dinlquntru, wi sq nu se apropie de altar, cqci are o

meteahnq trupeascq; sq nu-Mi necinsteascq locawurile Mele cele sfinte, cqci Eu sknt
Domnul, care ki sfinyesc.‘‘
24Astfel a vorbit Moise lui Aaron wi fiilor sqi, wi tuturor copiilor lui Israel.


22 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, ca sq se fereascq de lucrurile sfinte, cari Kmi sknt
knchinate de copiii lui Israel, wi sq nu necinsteascq Numele Meu cel sfknt. Eu sknt
Domnul.
3Spune-le: ,,Orice om dintre urmawii vowtri wi din neamul vostru, care se va apropia de

lucrurile sfinte pe cari le knchinq Domnului copiii lui Israel, wi care va avea pe el o

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    137
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

necurqyie, omul acela sq fie nimicit dinaintea Mea. Eu sknt Domnul.
4Orice om din neamul lui Aaron, care va avea leprq sau scurgere de sqmknyq, sq nu

mqnknce din lucrurile sfinte pknq nu va fi curat. Tot awa wi cel ce se va atinge de cineva
spurcat prin atingerea de vreun mort, de cel ce va avea o lepqdare de sqmknyq kn somn,
5cel ce se va atinge de o tkrktoare wi se va spurca, sau un om atins de vreo necurqyie

oarecare wi care se va fi fqcut necurat prin ea.
6Cine se va atinge de aceste lucruri, va fi necurat pknq seara; sq nu mqnknce din lucrurile

sfinte, deckt dupqce kwi va scqlda trupul kn apq;
7dupq asfinyitul soarelui, va fi curat; wi kn urmq va mknca din lucrurile sfinte, cqci aceasta

este hrana lui.
8Sq nu mqnknce dintr‘o vitq moartq sau sfkwiatq, ca sq nu se spurce cu ea. Eu sknt

Domnul.
9Sq pqzeascq poruncile Mele, ca sq nu-wi ia pedeapsa pentru pqcatul lor wi sq nu moarq,

pentrucq au necinstit lucrurile sfinte. Eu sknt Domnul, care ki sfinyesc.
10Nici un strqin sq nu mqnknce din lucrurile sfinte; cel ce locuiewte la un preot ca oaspe, wi

cel tocmit cu ziua, sq nu mqnknce din lucrurile sfinte.
11Dar robul cumpqrat de preot cu prey de argint, va putea sq mqnknce, tot awa wi cel

nqscut kn casa lui; ei sq mqnknce din hrana lui.
12Fata unui preot, mqritatq dupq un strqin, sq nu mqnknce din lucrurile sfinte aduse jertfq

prin ridicare.
13Dar fata unui preot, care va fi rqmas vqduvq sau despqryitq de bqrbat, fqrq sq aibq copii,

wi care se va kntoarce kn casa tatqlui squ, ca atunci cknd era fatq, va putea sq mqnknce
din hrana tatqlui ei. Dar niciun strqin sq nu mqnknce din ea.
14Dacq un om mqnkncq dintr‘un lucru sfknt, fqrq sq bage de seamq, sq dea preotului

preyul lucrului sfknt, adqugknd kncq o cincime la el.
15Preoyii sq nu necinsteascq lucrurile sfinte aduse de copiii lui Israel, pe cari le-au adus ei

Domnului ca jertfq prin ridicare;
16ei vor face sq apese astfel asupra lor pqcatul de care s‘ar face vinovayi mkncknd din

lucrurile sfinte: cqci Eu sknt Domnul, care ki sfinyesc.‘‘
17Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
18,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi tuturor copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Orice om din

casa lui Israel sau dintre strqinii din Israel, care va aduce o ardere de tot Domnului, fie
pentru kmplinirea unei juruinye, fie ca dar de bunq voie,
19sq ia o parte bqrbqteascq fqrq cusur din boi, miei sau capre, pentruca jertfa sq fie primitq.
20Sq nu aduceyi niciuna care sq aibq vreun cusur, cqci n‘ar fi primitq.
21Dacq un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfq de mulyqmire, fie pentru

kmplinirea unei juruinye, fie ca dar de bunq voie, vita pentru jertfq sq fie fqrq cusur, ca sq
fie primitq; sq n‘aibq niciun cusur kn ea.
22Sq n‘aduceyi niciuna care sq fie oarbq, slutq, sau ciuntitq, care sq aibq bube, rkie sau

pecingine; din acestea sq n‘aduceyi pe altar ca jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului.
23Ca dar de bunq voie vei putea sq jertfewti un bou sau un miel cu un mqdular prea lung

sau prea scurt; dar, ca dar pentru kmplinirea unei juruinye, nu va fi primit.
24Sq n‘aduceyi Domnului un dobitoc cu boawele frknte, stricate, smulse sau tqiate; sq nu -l

aduceyi ca jertfq kn yara voastrq.
25Nici sq nu luayi dela strqin vreunul din aceste dobitoace, ca sq -l aduceyi ca mkncare

Dumnezeului vostru; cqci sknt sluyite, au metehne: wi n‘ar fi primite.‘‘
26Domnul a zis lui Moise:
27,,Viyelul, mielul sau iedul, dupq nawtere, sq mai rqmknq wapte zile cu mamq-sa, wi apoi,
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    138
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

dela a opta zi knainte, va fi primit sq fie adus Domnului ca jertfq mistuitq de foc.
28Vaca, oaia sau capra, sq n‘o junghiayi ca jertfq kn aceeaw zi cu fqtul lor.
29Cknd veyi aduce Domnului o jertfq de mulyqmire, s‘o aduceyi awa ca sq fie primitq.
30Vita sq se mqnknce kn aceeaw zi; sq nu lqsayi nimic din ea pknq a doua zi dimineaya.

Eu sknt Domnul.
31Sq pqziyi poruncile Mele, wi sq le kmpliniyi. Eu sknt Domnul.
32Sq nu necinstiyi Numele Meu cel sfknt, ca sq fiu sfinyit kn mijlocul copiilor lui Israel. Eu

sknt Domnul, care vq sfinyesc,
33wi care v‘am scos din yara Egiptului, ca sq fiu Dumnezeul vostru. Eu sknt Domnul.‘‘


23 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Iatq sqrbqtorile Domnului, pe cari le veyi vesti
ca adunqri sfinte, iatq sqrbqtorile Mele:
3Wase zile sq lucrayi; dar ziua a waptea este Sabatul, ziua de odihnq, cu o adunare sfkntq.

Sq nu faceyi nici o lucrare kn timpul ei: este Sabatul Domnului, kn toate locuinyele voastre.
4Iatq sqrbqtorile Domnului, cu adunqri sfinte, pe cari le veyi vesti la vremile lor hotqrkte.
5Kn luna kntkia, kn a patrusprezecea zi a lunii, kntre cele douq seri, vor fi Pawtele

Domnului.
6Wi kn a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sqrbqtoarea azimilor kn cinstea Domnului;

wapte zile sq mkncayi azimi.
7Kn ziua kntkia, sq aveyi o adunare sfkntq: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq.
8Wapte zile sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc. Kn ziua a waptea sq fie o adunare

sfkntq: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq.‘‘
9Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
10,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara pe care v‘o dau, wi

cknd veyi secera sqmqnqturile, sq aduceyi preotului un snop, ca pkrgq a seceriwului
vostru.
11El sq legene snopul kntr‘o parte wi kntr‘alta knaintea Domnului, ca sq fie primit: preotul sq

-l legene kntr‘o parte wi kntr‘alta, a doua zi dupq Sabat.
12Kn ziua cknd veyi legqna snopul, sq aduceyi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un

an fqrq cusur;
13sq adqugayi la el douq zecimi de efq din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, ca dar

de mkncare mistuit de foc, de un miros plqcut Domnului; wi sq aduceyi o jertfq de bquturq
de un sfert de hin de vin.
14Sq nu mkncayi nici pkne, nici spice prqjite sau pisate, pknq kn ziua aceasta, cknd veyi

aduce un dar de mkncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege vecinicq pentru
urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi locui.
15De a doua zi dupq Sabat, din ziua cknd veyi aduce snopul ca sq fie legqnat kntr‘o parte

wi kntr‘alta, sq numqrayi wapte sqptqmkni kntregi.
16Sq numqrayi cincizeci de zile pknq kn ziua care vine dupq al waptelea Sabat; wi atunci

sq aduceyi Domnului un nou dar de mkncare.
17Sq aduceyi din locuinyele voastre douq pkni, ca sq fie legqnate kntr‘o parte wi kntr‘alta;

sq fie fqcute cu douq zecimi de efq din floarea fqinii, wi coapte cu aluat: acestea sknt cele
dintki roade pentru Domnul.
18Afarq de aceste pkni, sq aduceyi ca ardere de tot Domnului wapte miei de un an fqrq

cusur, un viyel wi doi berbeci; sq adqugayi la ei darul de mkncare wi jertfa de bquturq
obicinuite, ca dar de mkncare mistuit de foc, de un miros plqcut Domnului.
19Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, wi doi miei de un an ca jertfq de mulyqmire.
20Preotul sq legene aceste dobitoace kntr‘o parte wi kntr‘alta ca dar legqnat knaintea            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    139
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Domnului, kmpreunq cu pknea adusq ca pkrgq wi cu cei doi miei: ele sq fie knchinate
Domnului, wi sq fie ale preotului.
21Kn aceeaw zi, sq vestiyi sqrbqtoarea, wi sq aveyi o adunare sfkntq: atunci sq nu faceyi

nici o lucrare de slugq. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn toate
locurile kn cari veyi locui.
22Cknd veyi secera sqmqnqturile din yara voastrq, sq lawi nesecerat un coly din ckmpul

tqu, wi sq nu strkngi ce rqmkne de pe urma secerqtorilor. Sq lawi sqracului wi strqinului
aceste spice. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘
23Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
24,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Kn luna a waptea, kn cea dintki zi a lunii, sq

aveyi o zi de odihnq, vestitq cu sunet de trkmbiye, wi o adunare sfkntq.
25Atunci sq nu faceyi nici o lucrare de slugq, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc.‘‘
26Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
27,,Kn ziua a zecea a acestei a waptea luni, va fi ziua ispqwirii: atunci sq aveyi o adunare

sfkntq, sq vq smeriyi sufletele, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc.
28Sq nu faceyi nici o lucrare kn ziua aceea, cqci este ziua ispqwirii, cknd trebuie fqcutq

ispqwire pentru voi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru.
29Oricine nu se va smeri kn ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui.
30Pe oricine va face kn ziua aceea vreo lucrare oarecare, kl voi nimici din mijlocul poporului

lui.
31Sq nu faceyi nici o lucrare atunci. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, kn

toate locurile kn cari veyi locui.
32Aceasta sq fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnq, wi sq vq smeriyi sufletele kn ziua

aceasta; din seara zilei a noua pknq kn seara urmqtoare, sq prqznuiyi Sabatul vostru.‘‘
33Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
34,,Vorbewte copiilor lui Israel wi spune-le: ,Kn a cincisprezecea zi a acestei a waptea luni,

va fi sqrbqtoarea corturilor, kn cinstea Domnului, timp de wapte zile.
35Kn ziua kntki sq fie o adunare sfkntq: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn timpul ei.
36Timp de wapte zile, sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc. A opta zi, sq aveyi o

adunare sfkntq, wi sq aduceyi Domnului jertfe mistuite de foc; aceasta sq fie o adunare de
sqrbqtoare: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn timpul ei.
37Acestea sknt sqrbqtorile Domnului, kn cari veyi vesti adunqri sfinte, ca sq se aducq

Domnului jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mkncare, jertfe de vite wi jertfe de
bquturq, fiecare lucru la ziua hotqrktq.
38Afarq de aceasta sq pqziyi Sabatele Domnului, wi sq vq aduceyi darurile voastre

Domnului, sq aduceyi toate jertfele fqcute pentru kmplinirea unei juruinye wi toate darurile
vostre fqcute de bunq voie.
39Kn a cincisprezecea zi a lunii acesteia a waptea, cknd veyi strknge rodurile yqrii, sq

prqznuiyi o sqrbqtoare kn cinstea Domnului, timp de wapte zile: cea dintki zi sq fie o zi de
odihnq, wi a opta sq fie tot o zi de odihnq.
40Kn ziua kntki sq luayi poame din pomii cei frumowi, ramuri de finici, ramuri de copaci

stufowi wi de sqlcii de rku, wi sq vq bucurayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru,
wapte zile.
41Kn fiecare an sq prqznuiyi sqrbqtoarea aceasta kn cinstea Domnului, timp de wapte zile.

Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri. Kn luna a waptea s‘o prqznuiyi.
42Wapte zile sq locuiyi kn corturi; toyi bqwtinawii din Israel sq locuiascq kn corturi,
43pentruca urmawii vowtri sq wtie cq am fqcut pe copiii lui Israel sq locuiascq kn corturi,

dupq ce i-am scos din yara Egiptului. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   140
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

44  Awa a spus Moise copiilor lui Israel cari sknt sqrbqtorile Domnului.
24 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Poruncewte copiilor lui Israel sq-yi aducq pentru sfewnic untdelemn curat de mqsline
tescuite, ca sq yinq candelele aprinse nekncetat.
3Aaron sq -l pregqteascq dincoace de perdeaua dinlquntru, care este knaintea mqrturiei,

kn cortul kntklnirii, pentruca sq ardq nekncetat de seara pknq dimineaya kn faya Domnului.
Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri.
4Sq aweze candelele kn sfewnicul de aur curat, ca sq ardq nekncetat knaintea Domnului.
5Sq iei floare de fqinq, wi sq faci din ea douqsprezece turte; fiecare turtq sq fie fqcutq din

douq zecimi de efq.
6Sq le pui kn douq wiruri, ckte wase kn fiecare wir, pe masa de aur curat, knaintea

Domnului.
7Peste fiecare wir sq pui tqmkie curatq, care sq fie pe pkne ca aducere aminte, ca un dar

de mkncare mistuit de foc knaintea Domnului.
8Kn fiecare zi de Sabat sq se punq aceste pkni knaintea Domnului, nekncetat: acesta este

un legqmknt vecinic pe care -l vor yinea copiii lui Israel.
9Pknile acestea sq fie ale lui Aaron wi ale fiilor lui, wi sq le mqnknce kntr‘un loc sfknt; cqci

ele sknt pentru ei un lucru prea sfknt, o parte din darurile de mkncare mistuite de foc
knaintea Domnului. Aceasta este o lege vecinicq.‘‘
10Fiul unei femei israelite wi al unui bqrbat egiptean, venind kn mijlocul copiilor lui Israel,

s‘a certat kn tabqrq cu un bqrbat israelit.
11Fiul femeii israelite a hulit wi a blestemat Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise.

Mamq-sa se numea Welomit, fata lui Dibri, din seminyia lui Dan.
12L-au aruncat kn temniyq, pknq va spune Moise ce va porunci Domnul.
13Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
14,,Scoate din tabqrq pe cel ce a hulit; toyi ceice l-au auzit, sq-wi punq mknile pe capul lui,

wi toatq adunarea sq -l ucidq cu pietre.
15Sq vorbewti copiilor lui Israel, wi sq le spui: ,Oricine va blestema pe Dumnezeul lui, kwi

va lua pedeapsa pentru pqcatul lui.
16Cine va blestema Numele Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toatq adunarea sq -l

ucidq cu pietre. Fie strqin, fie bqwtinaw, sq moarq, pentrucq a hulit Numele lui Dumnezeu.
17Cine va da unui om o loviturq de moarte, sq fie pedepsit cu moartea.
18Cine va da unui dobitoc o loviturq de moarte, sq -l knlocuiascq: viayq pentru viayq.
19Dacq cineva rqnewte pe aproapele lui, sq i se facq awa cum a fqcut wi el:
20frknturq pentru frknturq, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; sq i se facq aceeaw ranq pe

care a fqcut -o el aproapelui squ.
21Cine va ucide un dobitoc, sq -l knlocuiascq; dar cine va ucide un om, sq fie pedepsit cu

moartea.
22Sq aveyi aceeaw lege pentru strqin ca wi pentru bqwtinaw; cqci Eu sknt Domnul,

Dumnezeul vostru.‘‘
23Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos afarq din tabqrq pe cel ce hulise, wi l-au ucis cu

pietre. Copiii lui Israel au fqcut dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul.
25 Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara pe care v‘o dau,
pqmkntul sq se odihneascq, sq yinq un Sabat kn cinstea Domnului.
3Wase ani sq-yi semeni ogorul, wase ani sq-yi tai via, wi sq strkngi roadele.
4Dar anul al waptelea sq fie un Sabat, o vreme de odihnq pentru pqmknt, un Sabat yinut             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  141
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kn cinstea Domnului: kn anul acela sq nu-yi semeni ogorul, wi sq nu-yi tai via.
5Sq nu seceri ce va iewi din grqunyele cqzute dela seceriw, wi sq nu culegi strugurii din via

ta netqiatq: acesta sq fie un an de odihnq pentru pqmknt.
6Ceeace va iewi dela sine din pqmknt kn timpul Sabatului lui, sq vq slujeascq de hranq,

yie, robului wi roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua wi strqinului care locuiewte cu tine,
7vitelor tale wi fiarelor din yara ta; tot venitul pqmkntului sq slujeascq de hranq.
8Sq numeri wapte sqptqmkni de ani, de wapte ori wapte ani, wi zilele acestor wapte

sqptqmkni de ani vor face patruzeci wi nouq de ani.
9Kn a zecea zi a lunii a waptea, sq pui sq sune cu trkmbiya rqsunqtoare; kn ziua ispqwirii,

sq sunayi cu trkmbiya kn toatq yara voastrq.
10Wi sq sfinyiyi astfel anul al cincizecilea, sq vestiyi slobozenia kn yarq pentru toyi locuitorii

ei: acesta sq fie pentru voi anul de veselie; fiecare din voi sq se kntoarcq la mowia lui, wi
fiecare din voi sq se kntoarcq kn familia lui.
11Anul al cincizecilea sq fie pentru voi anul de veselie; atunci sq nu sqmqnayi, sq nu

secerayi ce vor aduce ogoarele dela ele, wi sq nu culegeyi via netqiatq.
12Cqci este anul de veselie: sq -l priviyi ca ceva sfknt. Sq mkncayi ce vq vor da ogoarele

voastre.
13Kn anul acesta de veselie, fiecare din voi sq se kntoarcq la mowia lui.
14Dacq vindeyi ceva aproapelui vostru, sau dacq cumpqrayi ceva dela aproapele vostru,

niciunul din voi sq nu knwele pe fratele lui.
15Sq cumperi dela aproapele tqu, socotind anii dela anul de veselie, wi el sq-yi vkndq

socotind anii de rod.
16Cu ckt vor fi mai mulyi ani, cu atkt sq ridici preyul; wi cu ckt vor fi mai puyini ani, cu atkt

sq -l scazi; cqci el kyi vinde numai numqrul seceriwurilor.
17Niciunul din voi sq nu knwele deci pe aproapele lui, wi sq te temi de Dumnezeul tqu; cqci

Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
18Kmpliniyi legile Mele, pqziyi poruncile Mele wi kmpliniyi-le; wi veyi locui fqrq fricq kn yarq.
19Yara kwi va da rodurile, veyi mknca din ele wi vq veyi sqtura, wi veyi locui fqrq fricq kn

ea.
20Dacq veyi zice: ,Ce vom mknca kn anul al waptelea, fiindcq nu vom sqmqna wi nu vom

strknge rodurile?‘
21Eu vq voi da binecuvkntarea Mea kn anul al waselea, wi pqmkntul va da roade pentru trei

ani.
22Cknd veyi sqmqna kn anul al optulea, veyi mknca tot din vechile roduri; pknq la al

nouqlea an, pknq la noile roduri, veyi mknca tot din cele vechi.
23Pqmknturile sq nu se vkndq de veci; cqci yara este a Mea, iar voi sknteyi la Mine ca

niwte strqini wi venetici.
24De aceea kn toatq yara pe care o veyi stqpkni, sq dayi dreptul de rqscumpqrare pentru

pqmknturi.
25Dacq fratele tqu sqrqcewte wi vinde o bucatq din mowia lui, cel ce are dreptul de

rqscumpqrare, ruda lui cea mai deaproape, sq vinq wi sq rqscumpere ce a vkndut fratele
squ.
26Dacq un om n‘are pe nimeni care sq aibq dreptul de rqscumpqrare, wi -i stq kn putinyq lui

singur sq facq rqscumpqrarea,
27sq socoteascq anii dela vknzare, sq dea knapoi cumpqrqtorului ce prisosewte, wi sq se

kntoarcq la mowia lui.
28Dacq n‘are cu ce sq -i dea knapoi, lucrul vkndut sq rqmknq kn mknile cumpqrqtorului

pknq la anul de veselie; la anul de veselie, el sq se kntoarcq la mowia lui, wi cumpqrqtorul

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    142
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

sq iasq din ea.
29Dacq un om vinde o casq de locuit kntr‘o cetate knconjuratq cu ziduri, sq aibq drept de

rqscumpqrare pknq la kmplinirea unui an dela vknzare; dreptul lui de rqscumpqrare sq
yinq un an.
30Dar dacq aceastq casq, awezatq kntr‘o cetate knconjuratq cu ziduri, nu este

rqscumpqratq knainte de kmplinirea unui an kntreg, ea va rqmknea de veci cumpqrqtorului
wi urmawilor lui; iar kn anul de veselie sq nu iasq din ea.
31Casele din sate, cari nu sknt knconjurate cu ziduri, sq fie privite ca yarini de pqmknt: ele

vor putea fi rqscumpqrate, wi cumpqrqtorul va iewi din ele kn anul de veselie.
32Ckt privewte cetqyile Leviyilor wi casele pe cari le vor avea ei kn aceste cetqyi, Leviyii sq

aibq un drept necurmat de rqscumpqrare.
33Cine va cumpqra dela Leviyi o casq, sq iasq kn anul de veselie din casa vkndutq lui wi

din cetatea kn care o avea; cqci casele din cetqyile Leviyilor sknt averea lor kn mijlocul
copiilor lui Israel.
34Ogoarele awezate kn jurul cetqyilor Leviyilor nu se vor putea vinde; cqci ei le vor stqpkni

de veci.
35Dacq fratele tqu sqrqcewte, wi nu mai poate munci lkngq tine, sq -l sprijinewti, fie ca

strqin, fie ca venetic, ca sq trqiascq kmpreunq cu tine.
36Sq nu iei dela el nici dobkndq nici camqtq: sq te temi de Dumnezeul tqu, wi fratele tqu sq

trqiascq kmpreunq cu tine.
37Sq nu -i kmprumuyi banii tqi cu dobkndq, wi sq nu -i kmprumuyi merindele tale pe

camqtq.
38Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care v‘am scos din yara Egiptului, ca sq vq dau yara

Canaanului, ca sq fiu Dumnezeul vostru.
39Dacq fratele tqu sqrqcewte lkngq tine, wi se vinde yie, sq nu -l pui sq-yi facq muncq de

rob.
40Ci sq fie la tine ca un om tocmit cu ziua, ca un venetic; sq stea kn slujba ta pknq la anul

de veselie.
41Atunci sq iasq dela tine, el wi copiii lui cari vor fi cu el, wi sq se kntoarcq kn familia lui, la

mowia pqrinyilor lui.
42Cqci ei sknt slujitorii Mei, pe cari i-am scos din yara Egiptului; sq nu fie vknduyi cum se

vknd robii.
43Sq nu -l stqpknewti cu asprime, wi sq te temi de Dumnezeul tqu.
44Dacq vrei sq ai robi wi roabe, sq -i iei dela neamurile cari vq knconjoarq; dela ele sq

cumpqrayi robi wi roabe.
45Veyi putea sq -i cumpqrayi wi dintre copiii strqinilor cari vor locui la tine, wi din familiile

lor, pe cari le vor nawte kn yara voastrq; ei vor fi averea voastrq.
46Ki puteyi lqsa mowtenire copiilor vowtri dupq voi, ca pe o mowie; wi puteyi sq -i yineyi

astfel robi pe veci. Dar ckt despre frayii vowtri, copiii lui Israel, niciunul din voi sq nu
stqpkneascq pe fratele squ cu asprime.
47Dacq un strqin, sau un venetic se kmbogqyewte, wi fratele tqu sqrqcewte lkngq el, wi se

vinde strqinului care locuiewte la tine sau vreunuia din familia strqinului,
48el sq aibq dreptul de rqscumpqrare, dupq ce se va fi vkndut: unul din frayii lui sq poatq sq

-l rqscumpere.
49Unchiul lui, sau fiul unchiului lui, sau una din rudele lui de aproape, va putea sq -l

rqscumpere; sau, dacq are mijloace, sq se rqscumpere singur.
50Sq facq socoteala cu cel ce l -a cumpqrat, din anul cknd s‘a vkndut pknq kn anul de

veselie; wi preyul de plqtit va atkrna de numqrul anilor, cari vor fi preyuiyi ca ai unui om

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     143
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

tocmit cu platq.
51Dacq mai sknt kncq mulyi ani pqnq la anul de veselie, kwi va plqti rqscumpqrarea dupq

preyul anilor acelora wi sq -l scadq din preyul cu care a fost cumpqrat;
52dacq mai rqmkn puyini ani pknq la anul de veselie, sq le facq socoteala, wi sq-wi

plqteascq rqscumpqrarea dupq acewti ani.
53Sq fie la el ca unul tocmit cu anul; wi acela la care va fi, sq nu se poarte cu asprime cu el

subt ochii tqi.
54Iar dacq nu este rqscumpqrat kn niciunul din aceste feluri, sq iasq dela el kn anul de

veselie, el wi copiii lui cari vor fi kmpreunq cu el.
55Cqci copiii lui Israel sknt robii Mei; ei sknt robii Mei, pe cari i-am scos din yara Egiptului.

Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
26 Sq nu vq faceyi idoli, sq nu vq ridicayi nici chip cioplit, nici stklp de aducere aminte; sq
nu puneyi kn yara voastrq nici o piatrq kmpodobitq cu chipuri, ca sq vq knchinayi knaintea
ei; cqci Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.
2Sq pqziyi Sabatele Mele, wi sq cinstiyi locawul Meu cel sfknt. Eu sknt Domnul.
3Dacq veyi urma legile Mele, dacq veyi pqzi poruncile Mele wi le veyi kmplini,
4vq voi trimete ploi la vreme, pqmkntul kwi va da roadele, wi pomii de pe ckmp kwi vor da

rodurile.
5Abea veyi treiera grkul, wi veyi kncepe culesul viei, wi culesul viei va yinea pknq la

sqmqnqturq; veyi avea pkne din belwug, veyi mknca wi vq veyi sqtura wi veyi locui fqrq
fricq kn yara voastrq.
6Voi da pace kn yarq, wi nimeni nu vq va turbura somnul; voi face sq piarq din yarq fiarele

sqlbatice, wi sabia nu va trece prin yara voastrq.
7Veyi urmqri pe vrqjmawii vowtri, wi ei vor cqdea uciwi de sabie knaintea voastrq.
8Cinci din voi vor urmqri o sutq, wi o sutq din voi vor urmqri zece mii, wi vrqjmawii vowtri

vor cqdea uciwi de sabie knaintea voastrq.
9Eu Mq voi kntoarce spre voi, vq voi face sq crewteyi, vq voi knmulyi, wi Kmi voi yinea

legqmkntul Meu cu voi.
10Veyi mknca din roadele cele vechi, wi veyi scoate afarq pe cele vechi, ca sq faceyi loc

celor noi.
11Kmi voi aweza locawul Meu kn mijlocul vostru, wi sufletul Meu nu vq va urk.
12Voi umbla kn mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru, wi voi veyi fi poporul Meu.
13Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v‘am scos din yara Egiptului, care v‘am scos

din robie; Eu am rupt legqturile jugului vostru, wi v‘am fqcut sq mergeyi cu capul ridicat.
14Dar dacq nu Mq ascultayi wi nu kmpliniyi toate aceste porunci,
15dacq nesocotiyi legile Mele, wi dacq sufletul vostru urqwte rknduielile Mele, awa knckt sq

nu kmpliniyi toate poruncile Mele wi sq rupeyi legqmkntul Meu,
16iatq ce vq voi face atunci. Voi trimete peste voi groaza, lingoarea wi frigurile, cari vor face

sq vi se stingq ochii, wi sq piarq viaya din voi. Sqmknya o veyi sqmqna kn zqdar, cqci o vor
mknca vrqjmawii vowtri.
17Kmi voi kntoarce Faya kmpotriva voastrq, wi veyi fi bqtuyi wi veyi fugi dinaintea

vrqjmawilor vowtri; cei ce vq urqsc vq vor subjuga, wi veyi fugi fqrq sq fiyi urmqriyi chiar.
18Dacq, cu toate acestea, nu Mq veyi asculta, vq voi pedepsi de wapte ori mai mult pentru

pqcatele voastre.
19Voi frknge mkndria puterii voastre, voi face ca deasupra voastrq cerul sq fie de fier, wi

pqmkntul de aramq.
20Vi se va istovi puterea fqrq folos: pqmkntul vostru nu-wi va da roadele, wi pomii de pe

pqmknt nu-wi vor da rodurile.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    144
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

21Dacq wi dupq aceasta vq veyi kmpotrivi, wi nu veyi voi sq Mq ascultayi, vq voi lovi de
wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.
22Voi trimete kmpotriva voastrq fiarele de pe ckmp, cari vq vor lqsa fqrq copii, vq vor nimici

vitele, wi vq vor kmpuyina; awa cq vq vor rqmknea drumurile pustii.
23Dacq pedepsele acestea nu vq vor kndrepta, wi dacq vq veyi kmpotrivi Mie,
24Mq voi kmpotrivi wi Eu vouq, wi vq voi lovi de wapte ori mai mult pentru pqcatele voastre.
25Voi face sq vinq kmpotriva voastrq sabie, care va rqsbuna cqlcarea legqmkntului Meu; wi

cknd vq veyi strknge kn cetqyile voastre, voi trimete ciuma kn mijlocul vostru, wi veyi fi dayi
kn mknile vrqjmawului.
26Cknd vq voi trimete lipsq de pkne, zece femei vq vor coace pkne kntr‘un singur cuptor, wi

vi se va da pknea cu ckntarul; veyi mknca, dar nu vq veyi sqtura.
27Dacq, cu toate acestea, nu Mq veyi asculta, wi dacq vq veyi kmpotrivi Mie,
28Mq voi kmpotrivi wi Eu vouq cu mknie, wi vq voi pedepsi de wapte ori mai mult pentru

pqcatele voastre.
29Veyi mknca pqnq wi carnea fiilor vowtri, veyi mknca pqnq wi carnea fiicelor voastre.
30Vq voi nimici knqlyimile pentru jertfq, vq voi dqrkma stklpii knchinayi soarelui, voi arunca

trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor vowtri, wi sufletul Meu vq va urk.
31Vq voi lqsa cetqyile pustii, vq voi pustii locawurile sfinte, wi nu voi mai mirosi mirosul

plqcut al tqmkii voastre.
32Voi pustii yara, awa cq vrqjmawii vowtri cari o vor locui vor rqmknea kncremeniyi vqzknd

-o.
33Vq voi kmprqwtia printre neamuri, wi voi scoate sabia dupq voi. Yara voastrq va fi

pustiitq, wi cetqyile voastre vor rqmknea pustii.
34Atunci yara se va bucura de Sabatele ei, tot timpul ckt va fi pustiitq wi ckt veyi fi kn yara

vrqjmawilor vowtri; atunci yara se va odihni, wi se va bucura de Sabatele ei.
35Tot timpul ckt va fi pustiitq, va avea odihna pe care n‘o avusese kn anii vowtri de Sabat,

cknd o locuiayi.
36Kn inima acelora dintre voi cari vor mai rqmknea kn viayq, kn yara vrqjmawilor lor, voi

bqga frica; wi ki va urmqri pqnq wi fownetul unei frunze suflate de vknt; vor fugi ca de
sabie, wi vor cqdea fqrq sq fie urmqriyi.
37Se vor prqvqli unii peste alyii ca knaintea sqbiei, fqrq sq fie urmqriyi. Nu veyi putea sq

stayi kn picioare kn faya vrqjmawilor vowtri;
38veyi pieri printre neamuri, wi vq va mknca yara vrqjmawilor vowtri.
39Iar pe aceia dintre voi cari vor mai rqmknea kn viayq, ki va apuca durerea pentru

fqrqdelegile lor, kn yara vrqjmawilor lor; ki va apuca durerea wi pentru fqrqdelegile
pqrinyilor lor.
40Kwi vor mqrturisi fqrqdelegile lor wi fqrqdelegile pqrinyilor lor, cqlcqrile de lege pe cari le-

au sqvkrwit fayq de Mine, wi kmpotrivirea cu care Mi s‘au kmpotrivit, pqcate din pricina
cqrora
41wi Eu M‘am kmpotrivit lor, wi i-am adus kn yara vrqjmawilor lor. Wi atunci inima lor

netqiatq kmprejur se va smeri, wi vor plqti datoria fqrqdelegilor lor.
42Atunci Kmi voi aduce aminte de legqmkntul Meu cu Iacov, Kmi voi aduce aminte de

legqmkntul Meu cu Isaac wi de legqmkntul Meu cu Avraam, wi Kmi voi aduce aminte de
yarq.
43Yara knsq va trebui sq fie pqrqsitq de ei, wi se va bucura de Sabatele ei kn timpul cknd

va rqmknea pustiitq departe de ei; wi ei vor plqti datoria fqrqdelegilor lor, pentrucq au
nesocotit poruncile Mele, wi pentrucq sufletul lor a urkt legile Mele.
44Dar, wi cknd vor fi kn yara vrqjmawilor lor, nu -i voi lepqda de tot, wi nu -i voi urk pqnq
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    145
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

acolo knckt sq -i nimicesc de tot, wi sq rup legqmkntul Meu cu ei; cqci Eu sknt Domnul,
Dumnezeul lor.
45Ci Kmi voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legqmknt, prin care i-am scos din yara

Egiptului, kn faya neamurilor, ca sq fiu Dumnezeul lor. Eu sknt Domnul.‘‘
46Acestea sknt rknduielile, poruncile wi legile, pe cari le -a statornicit Domnul kntre El wi

copiii lui Israel, pe muntele Sinai, prin Moise.
27 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis: ,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le:
2,Cknd se vor face juruinye Domnului, dacq e vorba de oameni, ei sq fie ai Domnului, dupq
preyuirea ta.
3Iar preyuirea pe care o vei face unui bqrbat dela douqzeci pknq la wasezeci de ani, sq fie

de cincizeci de sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw:
4dacq este femeie, preyuirea sq fie de treizeci de sicli.
5Dela cinci pknq la douqzeci de ani, preyuirea sq fie de douqzeci de sicli pentru un bqiat,

wi de zece sicli pentru o fatq.
6Dela o lunq pknq la cinci ani, preyuirea sq fie de cinci sicli de argint pentru un bqiat, wi de

trei sicli de argint pentru o fatq.
7De la wasezeci de ani kn sus, preyuirea sq fie de cincisprezece sicli pentru un bqrbat, wi

de zece sicli pentru o femeie.
8Dacq cel ce a fqcut juruinya este prea sqrac ca sq plqteascq preyuirea aceasta fqcutq de

tine, sq -l aducq la preot, sq -l preyuiascq; wi preotul sq facq o preyuire potrivit cu
mijloacele omului aceluia.
9Dacq este vorba de dobitoacele cari pot fi aduse ca jertfq Domnului, orice dobitoc care se

va da Domnului, va fi ceva sfknt.
10Sq nu -l schimbe, wi sq nu punq unul rqu kn locul unuia bun, nici unul bun kn locul unuia

rqu; dacq s‘ar kntkmpla sq se knlocuiascq un dobitoc cu altul, wi unul wi celalt va fi sfknt.
11Dacq este vorba de dobitoacele necurate, cari nu pot fi aduse ca jertfq Domnului, sq

aducq dobitocul la preot,
12care -i va face preyuirea dupq cum va fi bun sau rqu, wi va rqmknea la preyuirea

preotului.
13Dacq vrea sq -l rqscumpere, sq mai adauge o cincime la preyuirea lui.
14Dacq cineva kwi knchinq Domnului casa, hqrqzind -o Domnului ca un dar sfknt, preotul

sq -i facq preyuirea dupq cum va fi bunq sau rea, wi sq rqmknq la preyuirea fqcutq de
preot.
15Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului casa, vrea s‘o rqscumpere, sq adauge o cincime la

preyul preyuirii ei, wi va fi a lui.
16Dacq cineva knchinq Domnului un ogor din mowia lui, preyuirea ta sq fie dupq cktimea

de sqmknyq pe care o dq, wi anume cincizeci de sicli de argint pentru un omer de
sqmknyq de orz.
17Dacq kwi knchinq Domnului ogorul, cu kncepere chiar din anul de veselie, sq rqmknq la

preyuirea ta;
18dar dacq kwi knchinq Domnului ogorul dupq anul de veselie, atunci preotul sq -i

socoteascq preyul dupq numqrul anilor cari mai rqmkn pknq la anul de veselie, wi sq -l
scadq din preyuirea ta.
19Dacq cel ce wi -a knchinat Domnului ogorul, vrea sq -l rqscumpere, atunci sq mai adauge

o cincime la argintul preyuit de tine, wi ogorul sq rqmknq al lui.
20Dacq nu-wi rqscumpqrq ogorul, wi -l vinde altui om, nu va mai putea fi rqscumpqrat.
21Wi cknd va iewi cumpqrqtorul din el la anul de veselie, ogorul acela sq fie knchinat

Domnului, ca ogor hqrqzit Lui; sq fie mowia preotului.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    146
              Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Dacq cineva knchinq Domnului un ogor cumpqrat de el, care nu face parte din mowia lui,
23preotul sq -i socoteascq preyul dupq ckt face preyuirea pknq la anul de veselie, wi omul
acela sq plqteascq kn aceeaw zi preyul hotqrkt de tine, ca lucru knchinat Domnului.
24Kn anul de veselie, ogorul sq se kntoarcq la acela dela care fusese cumpqrat wi din

mowia cqruia fqcea parte.
25Toate preyuirile sq se facq kn sicli sfkntului locaw: siclul are douqzeci de ghere.
26Nimeni nu va putea sq knchine Domnului pe kntkiul nqscut din vita lui, care chiar este al

Domnului ca kntki nqscut; fie bou, fie miel, este al Domnului.
27Dacq este vorba knsq de un dobitoc necurat, sq -l rqscumpere cu preyul preyuit de tine,

mai adqugknd kncq o cincime; dacq nu este rqscumpqrat, sq fie vkndut dupq preyuirea ta.
28Tot ce va dqrui un om Domnului prin fqgqduinyq, din ce are, nu va putea nici sq se

vkndq, nici sq se rqscumpere: fie om, fie dobitoc, fie un ogor din mowia lui; tot ce va fi
dqruit Domnului prin fqgqduinyq, va fi un lucru prea sfknt pentru Domnul.
29Niciun om knchinat Domnului prin fqgqduinyq nu va putea fi rqscumpqrat, ci va fi omorkt.
30Orice zeciuialq din pqmknt, fie din roadele pqmkntului, fie din rodul pomilor, este a

Domnului; este un lucru knchinat Domnului.
31Dacq vrea cineva sq rqscumpere ceva din zeciuiala lui, sq mai adauge o cincime.
32Orice zeciuialq din cirezi wi din turme, din tot ce trece subt toiag, sq fie o zeciuialq

knchinatq Domnului.
33Sq nu se cerceteze dacq dobitocul este bun sau rqu, wi sq nu se schimbe; dacq se

knlocuiewte un dobitoc cu un altul, wi unul wi celalt va fi sfknt, wi nu vor putea fi
rqscumpqrayi‘‘.
34Acestea sknt poruncile, pe cari le -a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel, pe

muntele Sinai
           Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  147
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Numeri
1 Domnul a vorbit lui Moise kn pustia Sinai, kn cortul kntklnirii, kn cea dintki zi a lunii a
doua, kn al doilea an dupq iewirea lor din yara Egiptului. El a zis:
2,,Faceyi numqrqtoarea kntregei adunqri a copiilor lui Israel, dupq familiile lor, dupq casele

pqrinyilor lor, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor,
3dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei din Israel cari sknt kn stare sq poarte

armele; sq le faceyi numqrqtoarea dupq cetele lor, tu wi Aaron.
4Sq fie cu voi ckte un bqrbat de fiecare seminyie, cqpetenie a casei pqrinyilor sqi.
5Iatq numele bqrbayilor cari vor fi kmpreunq cu voi. Pentru Ruben: Eliyur, fiul lui Wedeur;
6pentru Simeon: Welumiel, fiul lui Yuriwadai;
7pentru Iuda: Nahwon, fiul lui Aminadab;
8pentru Isahar: Netaneel, fiul lui Yuar;
9pentru Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
10pentru fiii lui Iosif, -pentru Efraim: Eliwama, fiul lui Amihud; pentru Manase: Gamliel, fiul

lui Pedahyur;
11pentru Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni;
12pentru Dan: Ahiezer, fiul lui Amiwadai;
13pentru Awer: Paguiel, fiul lui Ocran;
14pentru Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;
15pentru Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
16Acewtia sknt cei ce au fost alewi de adunare, mai marii seminyiilor pqrinyilor lor,

cqpeteniile miilor lui Israel.
17Moise wi Aaron au luat pe bqrbayii acewtia cari fuseserq chemayi pe nume,
18wi au strkns toatq adunarea, kn cea dintki zi a lunii a doua. I-au trecut kn cqryile cari

cuprindeau spiya neamului, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd pe cap
numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus.
19Moise a fqcut numqrqtoarea kn pustia Sinai, cum ki poruncise Domnul.
20Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel, dupq familiile

lor, dupq casele pqrinyilor lor, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor, dela vkrsta de
douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq poarte armele:
21bqrbayii din seminyia lui Ruben iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi wase de mii

cinci sute.
22Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Simeon, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor

lor; le-au fqcut numqrqtoarea, numqrknd pe cap numele tuturor bqrbayilor dela vkrsta de
douqzeci de ani kn sus, toyi cei kn stare sq poarte armele:
23bqrbayii din seminyia lui Simeon iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi nouq de mii

trei sute.
24Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Gad, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
25bqrbayii din seminyia lui Gad iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi cinci de mii wase

sute cincizeci.
26Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Iuda, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    148
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
27bqrbayii din seminyia lui Iuda iewiyi la numqrqtoare, au fost waptezeci wi patru de mii

wase sute.
28Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Isahar, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
29bqrbayii din seminyia lui Isahar, iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi patru de mii

patru sute.
30Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Zabulon, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor

lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare
sq poarte armele:
31bqrbayii din seminyia lui Zabulon iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi wapte de mii

patru sute.
32Au trecut kn cqryile neamului dintre fiii lui Iosif, pe fiii lui Efraim, dupq familiile lor, dupq

casele pqrinyilor lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus,
pe toyi cei kn stare sq poarte armele:
33bqrbayii din seminyia lui Efraim iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci de mii cinci sute.
34Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Manase, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor

lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare
sq poarte armele:
35bqrbayii din seminyia lui Manase iewiyi la numqrqtoare, au fost treizeci wi douq de mii

douq sute.
36Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Beniamin, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor

lor, numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare
sq poarte armele:
37bqrbayii din seminyia lui Beniamin iewiyi la numqrqtoare, au fost treizeci wi cinci de mii

patru sute.
38Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Dan, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
39bqrbayii din seminyia lui Dan iewiyi la numqrqtoare, au fost wasezeci wi douq de mii

wapte sute.
40Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Awer, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
41bqrbayii din seminyia lui Awer, iewiyi la numqrqtoare, au fost patruzeci wi una de mii cinci

sute.
42Au trecut kn cqryile neamului pe fiii lui Neftali, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor,

numqrknd numele bqrbayilor dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, pe toyi cei kn stare sq
poarte armele:
43bqrbayii din seminyia lui Neftali iewiyi la numqrqtoare, au fost cincizeci wi trei de mii patru

sute.
44Acewtia sknt aceia a cqror numqrqtoare a fost fqcutq de Moise wi Aaron, wi de cei

doisprezece bqrbayi, mai mari ai lui Israel; era ckte un bqrbat pentru fiecare din casele
pqrinyilor lor.
45Toyi aceia dintre copiii lui Israel iewiyi la numqrqtoare, dupq casele pqrinyilor lor, dela

vkrsta de douqzeci de ani kn sus, toyi aceia din Israel cari erau kn stare sq poarte armele,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     149
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

46toyi cei iewiyi la numqrqtoare, au fost wase sute trei mii cincisute cinci zeci.
47Leviyii, dupq seminyia pqrinyilor lor, n‘au intrat kn numqrqtoarea aceasta.
48Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
49,,Sq nu faci numqrqtoarea seminyiei lui Levi, wi sq nu -i numeri capetele kn mijlocul

celorlalyi copii ai lui Israel.
50Dq kn grija Leviyilor cortul kntklnirii, toate uneltele lui wi tot ce yine de el. Ei vor duce

cortul wi toate uneltele lui, vor face slujba kn el, wi vor tqbqrk kn jurul cortului.
51Cknd va porni cortul, Leviyii sq -l desfacq; wi cknd se va opri cortul, Leviyii sq -l kntindq;

iar strqinul care se va apropia de el, sq fie pedepsit cu moartea.
52Copiii lui Israel sq tqbqrascq fiecare kn tabqra lui, fiecare lkngq steagul lui, dupq cetele

lor.
53Dar Leviyii sq tqbqrascq kn jurul cortului kntklnirii, pentru ca sq nu izbucneascq mknia

Mea kmpotriva adunqrii copiilor lui Israel; wi Leviyii sq aibq paza cortului kntklnirii.‘‘
54Copiii lui Israel au fqcut kntocmai dupq toate poruncile, pe cari le dqduse lui Moise

Domnul; awa au fqcut.
2 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
2,,Copiii lui Israel au sq tqbqrascq fiecare lkngq steagul lui, subt semnele casei pqrinyilor
lui; sq tqbqrascq kn faya wi kmprejurul cortului kntklnirii.
3La rqsqrit, tabqra lui Iuda, cu steagul ei, wi cu owtirile sale. Acolo sq tqbqrascq mai marele

fiilor lui Iuda, Nahwon, fiul lui Aminadab,
4cu owtirea lui, alcqtuitq din waptezeci wi patru de mii wase sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare.
5Lkngq el sq tqbqrascq seminyia lui Isahar, wi mai marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui

Yuar,
6cu owtirea lui, alcqtuitq din cincizeci wi patru de mii patru sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare;
7apoi seminyia lui Zabulon, wi mai marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
8cu owtirea lui, alcqtuitq din cincizeci wi wapte de mii patru sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare.
9Toyi cei din tabqra lui Iuda, iewiyi la numqrqtoare, sknt o sutq optzeci wi wase de mii patru

sute de bqrbayi, dupq owtirea lor. Ei sq porneascq cei dintki.
10La miazqzi, tabqra lui Ruben, cu steagul ei, wi cu owtirile ei. Acolo sq tqbqrascq mai

marele fiilor lui Ruben, Eliyur, fiul lui Wedeur,
11cu owtirea lui, alcqtuitq din patruzeci wi wase de mii cinci sute de bqrbayi, iewiyi la

numqrqtoare.
12Lkngq el sq tqbqrascq seminyia lui Simeon wi mai marele fiilor lui Simeon, Welumiel, fiul

lui Yuriwadai,
13cu owtirea lui, alcqtuitq din cincizeci wi nouq de mii trei sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare;
14apoi seminyia lui Gad, wi mai marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel,
15cu owtirea lui, alcqtuitq din patruzeci wi cinci de mii wase sute cincizeci de oameni, iewiyi

la numqrqtoare.
16Toyi cei din tabqra lui Ruben, iewiyi la numqrqtoare, sknt o sutq cincizeci wi unu de mii

patru sute cincizeci de oameni, dupq owtirile lor. Ei sq porneascq kn al doilea rknd.
17Apoi va porni cortul kntklnirii, kmpreunq cu tabqra Leviyilor, awezatq kn mijlocul celorlalte

tabere. Pe drum vor yinea wirul kn care au tqbqrkt, fiecare la rkndul lui, dupq steagul lui.
18La apus, tabqra lui Efraim, cu steagul squ, wi cu owtirile sale. Acolo sq tqbqrascq mai

marele fiilor lui Efraim, Eliwama, fiul lui Amihud,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    150
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19cu owtirea lui, alcqtuitq din patruzeci de mii cinci sute de oameni, iewiyi la numqrqtoare.
20Lkngq el sq tqbqrascq seminyia lui Manase wi mai marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul
lui Pedahyur,
21cu owtirea lui, alcqtuitq din treizeci wi douq de mii douq sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare;
22apoi seminyia lui Beniamin wi mai marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
23cu owtirea lui, alcqtuitq din treizeci wi cinci de mii patru sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare.
24Toyi cei din tabqra lui Efraim, iewiyi la numqrqtoare, sknt o sutq opt mii o sutq de oameni,

dupq owtirile lor. Ei sq porneascq kn al treilea rknd.
25La miazq noapte, tabqra lui Dan, cu steagul ei, wi cu owtirile ei. Acolo sq tqbqrascq mai

marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amiwadai,
26cu owtirea lui, alcqtuitq din wasezeci wi douq de mii wapte sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare.
27Lkngq el sq tqbqrascq seminyia lui Awer wi mai marele fiilor lui Awer. Paguiel, fiul lui

Ocran,
28cu owtirea lui, alcqtuitq din patruzeci wi unu de mii cinci sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare;
29apoi seminyia lui Neftali, wi mai marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
30cu owtirea lui, alcqtuitq din cincizeci wi trei de mii patru sute de oameni, iewiyi la

numqrqtoare.
31Toyi cei din tabqra lui Dan, iewiyi la numqrqtoare, sknt o sutq cincizeci wi wapte de mii

wase sute de oameni. Ei sq porneascq cei din urmq, dupq steagul lor.
32Acewtia sknt copiii lui Israel iewiyi la numqrqtoare, dupq casele pqrinyilor lor. Toyi cei

iewiyi la numqrqtoare, wi cari au alcqtuit taberile, dupq owtirile lor, au fost wase sute trei
mii cinci sute cincizeci.
33Leviyii, dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul‘ n‘au intrat la numqrqtoare kn

mijlocul copiilor lui Israel.
34Wi copiii lui Israel au fqcut kntocmai dupq toate poruncile, pe cari le dqduse lui Moise

Domnul. Awa tqbqrau ei, dupq steagurile lor; wi astfel porneau la drum, fiecare dupq
familia lui, dupq casa pqrinyilor lui.
3 Iatq sqmknya lui Aaron wi a lui Moise, pe vremea cknd a vorbit Domnul cu Moise, pe
muntele Sinai.
2Iatq numele fiilor lui Aaron: Nadab, kntkiul nqscut, Abihu, Eleazar wi Itamar.
3Acestea sknt numele fiilor lui Aaron, cari au primit ungerea preoyeascq, wi cari au fost

knchinayi kn slujba preoyiei.
4Nadab wi Abihu au murit knaintea Domnului, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin,

kn pustia Sinai; ei n‘aveau fii. Eleazar wi Itamar au kmplinit slujba preoyiei, kn faya tatqlui
lor Aaron.
5Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
6,,Apropie seminyia lui Levi, wi pune -o knaintea preotului Aaron, ca sq fie kn slujba lui.
7Ei sq aibq grijq de tot ce este dat kn paza lui wi de tot ce este poruncit kntregii adunqri,

knaintea cortului kntklnirii: sq facq slujba cortului.
8Sq aibq grijq de toate uneltele cortului kntklnirii, wi de tot ce este poruncit copiilor lui

Israel: ei sq facq slujba cortului.
9Sq dai pe Leviyi lui Aaron wi fiilor lui; ei sq -i fie dayi lui kn totul, din partea copiilor lui

Israel.
10Pe Aaron wi pe fiii lui sq -i pui sq pqzeascq slujba preoyiei lor; iar strqinul care se va            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     151
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

apropia, sq fie pedepsit cu moartea.‘‘
11Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
12,,Iatq cq am luat pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi,

cari se nasc kntqi dintre copiii lui Israel; wi Leviyii vor fi ai Mei.
13Cqci orice kntki nqscut este al Meu; kn ziua cknd am lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara

Egiptului, Mi-am knchinat Mie pe toyi kntkii nqscuyi din Israel, atkt din oameni ckt wi din
dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.‘‘
14Domnul a vorbit lui Moise, kn pustia Sinai, wi a zis:
15,,Fq numqrqtoarea copiilor lui Levi, dupq casele pqrinyilor lor, dupq familiile lor; wi

anume, fq numqrqtoarea tuturor celor de parte bqrbqteascq, dela vkrsta de o lunq kn sus.
16Moise le -a fqcut numqrqtoarea, dupq porunca Domnului, kntocmai cum poruncise.
17Iatq cari sknt fiii lui Levi, dupq numele lor: Gherwon, Chehat wi Merari. -
18Iatq numele fiilor lui Gherwon, dupq familiile lor: Libni wi Wimei.
19Iatq fiii lui Chehat, dupq familiile lor: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel;
20wi fiii lui Merari, dupq familiile lor: Mahli wi Muwi. Acestea sknt familiile lui Levi, dupq

casele pqrinyilor lor.
21Din Gherwon se pogoarq familia lui Libni wi familia lui Wimei, alcqtuind familiile

Gherwoniyilor.
22Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus,

au fost wapte mii cinci sute.
23Familiile Gherwoniyilor tqbqrau knapoia cortului la apus.
24Cqpetenia casei pqrintewti a Gherwoniyilor era Elisaf, fiul lui Lael.
25Kn ce privewte cortul kntklnirii, kn grija fiilor lui Gherwon era dat: cortul wi acoperiwul

cortului, knvelitoarea acoperiwului cortului wi perdeaua de la uwa cortului kntklnirii;
26apoi pknzele curyii wi perdeaua de la poarta curyii cortului dejur kmprejurul cortului wi

altarului, wi toate funiile pentru slujba cortului.
27Din Chehat se pogoarq familia Amramiyilor, familia Iyehariyilor, familia Hebroniyilor wi

familia Uzieliyilor, alcqtuind familiile Chehatiyilor.
28Numqrknd pe toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, s‘au gqsit opt mii wase sute de

bqrbayi, knsqrcinayi cu kngrijirea sfkntului locaw.
29Familiile fiilor lui Chehat tqbqrau kn partea de miazqzi a cortului.
30Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor Chehatiyilor era Eliyafan, fiul lui Uziel.
31Kn grija lor au dat chivotul, masa, sfewnicul, altarele, uneltele sfkntului locaw, cu cari kwi

fqceau slujba, perdeaua dinlquntru, wi tot ce yine de ea.
32Cqpetenia cqpeteniilor Leviyilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privigherea

asupra celor knsqrcinayi sq kngrijeascq de sfkntul locaw.
33Din Merari se pogoarq familia lui Mahli wi familia lui Muwi, alcqtuind familiile Merariyilor.
34Cei iewiyi la numqrqtoare, cknd au numqrat pe toyi bqrbayii de la vkrsta de o lunq kn sus,

au fost wase sute de mii douq sute.
35Cqpetenia casei pqrintewti a familiilor lui Merari era Yuriel, fiul lui Abihail. Ei tqbqrau kn

partea de miazqnoapte a cortului.
36Kn paza wi grija fiilor lui Merari au dat: sckndurile cortului, drugii, stklpii wi picioarele lor,

toate uneltele wi tot ce yine de ele;
37apoi stklpii curyii de jur kmprejur, picioarele lor, yqruwii lor wi funiile lor.
38Moise, Aaron wi fiii lui tqbqrau knaintea cortului, la rqsqrit, knaintea cortului kntklnirii, spre

rqsqritul soarelui; ei aveau sq kndeplineascq la sfkntul locaw, tot ce fusese poruncit
copiilor lui Israel; iar strqinul care se va apropia, sq fie pedepsit cu moartea.
39Toyi Leviyii a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi Aaron, dupq porunca Domnului,
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     152
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

dupq familiile lor, toyi bqrbayii, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de
mii.
40Domnul a zis lui Moise: ,,Fq numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi de parte bqrbqteascq

dintre copiii lui Israel, dela vkrsta de o lunq kn sus, wi numqrq -i dupq numele lor.
41Sq iei pe Leviyi pentru Mine, Domnul, kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel,

wi vitele Leviyilor kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din vitele copiilor lui Israel!‘‘
42Moise a fqcut numqrqtoarea tuturor kntkilor nqscuyi dintre copiii lui Israel, dupq porunca

pe care i -o dqduse Domnul.
43Toyi kntkii nqscuyi de parte bqrbqteascq, a cqror numqrqtoare au fqcut -o, numqrkndu-le

numele, dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost douqzeci wi douq de mii douq sute wapte
zeci wi trei.
44Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
45,,Ia pe Leviyi kn locul tuturor kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel, wi vitele Leviyilor kn locul

vitelor lor; wi Leviyii vor fi ai Mei. Eu sknt Domnul.
46Pentru rqscumpqrarea celor douq sute waptezeci wi trei, cari trec peste numqrul

Leviyilor, dintre kntkii nqscuyi ai copiilor lui Israel,
47sq iei ckte cinci sicli de cap, dupq siclul sfkntului locaw, care este de douqzeci de ghere.
48Sq dai argintul acesta lui Aaron wi fiilor lui, pentru rqscumpqrarea celor ce trec peste

numqrul Leviyilor.‘‘
49Moise a luat argintul pentru rqscumpqrarea celor ce treceau peste numqrul celor

rqscumpqrayi de Leviyi;
50a luat argintul kntkilor nqscuyi din copiii lui Israel: o mie trei sute wasezeci wi cinci de

sicli, dupq siclul sfkntului locaw.
51Wi Moise a dat argintul de rqscumpqrare lui Aaron wi fiilor lui, dupq porunca Domnului,

cum poruncise lui Moise Domnul.
4 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
2,,Numqrq pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor
lor,
3dela vkrsta de treizeci de ani kn sus, pknq la vkrsta de cincizeci de ani, pe toyi cei

destoinici sq facq vreo slujbq la cortul kntklnirii.
4Iatq slujbele fiilor lui Chehat, kn cortul kntklnirii: ele privesc Locul prea sfknt.
5La pornirea taberii, Aaron wi fiii lui sq vinq sq dea jos perdeaua dinlquntru, wi sq acopere

cu ea chivotul mqrturiei;
6sq punq deasupra ei o knvelitoare de piele de viyel de mare, wi sq kntindq pe deasupra

un covor fqcut kn kntregime din materie albastrq; apoi sq punq drugii chivotului.
7Sq kntindq un covor albastru peste masa pknilor pentru punerea knainte, wi deasupra sq

punq strqchinile, cqyuile, cewtile wi potirele pentru jertfele de bquturq; deasupra sq fie wi
pknea care se pune necurmat knaintea Domnului;
8peste toate aceste lucruri sq kntindq un covor cqrmiziu, wi sq -l acopere cu o knvelitoare

de piele de viyel de mare; apoi sq punq drugii mesei.
9Sq ia un covor albastru, wi sq acopere sfewnicul, candelele lui, mucqrile lui, cenuwarele

lui wi toate vasele lui pentru untdelemn, cari se kntrebuinyeazq pentru slujba lui;
10sq -l punq cu toate uneltele lui kntr‘o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq -l

punq pe targq.
11Peste altarul de aur sq kntindq un covor albastru, wi sq -l acopere cu o knvelitoare de

piele de viyel de mare; apoi sq -i punq drugii.
12Sq ia apoi toate uneltele kntrebuinyate pentru slujbq kn sfkntul locaw, wi sq le punq

kntr‘un covor albastru, wi sq le acopere cu o knvelitoare de piele de viyel de mare; apoi sq

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      153
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

le punq pe targq.
13Sq ia cenuwa din altar, wi sq kntindq peste altar un covor de purpurq;
14sq punq deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigqile pentru cqrbuni, furculiyele,

lopeyile, ligheanele, toate uneltele altarului, wi deasupra sq kntindq o knvelitoare de piele
de viyel de mare; apoi sq -i punq drugii.
15Dupqce Aaron wi fiii lui vor isprqvi de acoperit sfkntul locaw wi toate uneltele sfkntului

locaw, fiii lui Chehat sq vinq, la pornirea taberii, ca sq le ducq; dar sq nu se atingq de
lucrurile sfinte, ca sq nu moarq. Acestea sknt lucrurile pe cari au sq le ducq fiii lui Chehat
din cortul kntklnirii.
16Eleazar, fiul preotului Aaron, sq aibq subt privigherea lui untdelemnul pentru sfewnic,

tqmkia mirositoare, darul de pkne de toate zilele wi untdelemnul pentru ungere; sq aibq kn
grija lui tot cortul wi tot ce cuprinde el, sfkntul locaw wi uneltele lui.‘‘
17Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
18,,Sq nu cumva sq puneyi neamul familiilor Chehatiyilor kn primejdie sq fie nimicit din

mijlocul Leviyilor.
19Iatq ce sq faceyi pentru ei, ca sq trqiascq wi sq nu moarq cknd se vor apropia de Locul

prea sfknt: Aaron wi fiii lui sq vinq, wi sq punq pe fiecare din ei la slujba wi sarcina lui.
20Sq nu intre ei sq knveleascq lucrurile sfinte, ca sq nu moarq.‘‘
21Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
22,,Numqrq wi pe fiii lui Gherwon, dupq casele pqrinyilor lor, dupq familiile lor;
23wi anume, sq faci numqrqtoarea, kncepknd dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la

vkrsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sknt kn stare sq kmplineascq vreo slujbq kn
cortul kntklnirii.
24Iatq slujbele familiilor Gherwoniyilor, slujba pe care vor trebui s‘o facq wi ce vor trebui sq

ducq.
25Sq ducq covoarele cortului wi cortul kntklnirii, knvelitoarea lui wi knvelitoarea de piele de

viyel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la uwa cortului kntklnirii;
26pknzele curyii wi perdeaua dela uwa poryii curyii, dejur kmprejurul cortului wi altarului,

funiile lor wi toate uneltele cari yin de ele. Wi ei sq facq toatq slujba privitoare la aceste
lucruri.
27Kn slujbele lor, fiii Gherwoniyilor sq fie subt poruncile lui Aaron wi fiilor lui, pentru tot ce

vor duce wi pentru toatq slujba pe care vor trebui s‘o facq; kn grija lor sq dayi tot ce au de
dus.
28Acestea sknt slujbele familiilor fiilor Gherwoniyilor kn cortul kntklnirii, wi ce au ei de pqzit

subt ckrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.
29Sq faci numqrqtoarea fiilor lui Merari, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor;
30wi anume, sq faci numqrqtoarea, kncepknd dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la

vkrsta de cinci zeci de ani, a tuturor celor ce sknt kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul
kntklnirii.
31Iatq ce este dat kn grija lor wi ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul kntklnirii:

sckndurile cortului, drugii lui, stklpii lui, picioarele lui;
32stklpii curyii de jur kmprejur, picioarele lor, yqruwii lor, funiile lor, toate uneltele cari yin de

ei wi tot ce este rknduit pentru slujba lor. Sq spuneyi pe nume lucrurile cari sknt date kn
grija lor wi pe cari le au ei de purtat.
33Acestea sknt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe cari au sq le facq ei kn

cortul kntklnirii, subt ckrmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.‘‘
34Moise, Aaron wi mai marii adunqrii au fqcut numqrqtoarea fiilor Chehatiyilor, dupq

familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      154
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

35wi anume a tuturor acelora cari, dela vkrsta de treizeci de ani kn sus, pknq la vkrsta de
cincizeci de ani, erau kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii.
36Cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, au fost douq mii wapte sute cinci zeci.
37Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile Chehatiyilor, toyi cei ce fqceau vreo

slujbq kn cortul kntklnirii; Moise wi Aaron le-au fqcut numqrqtoarea, dupq porunca
Domnului datq prin Moise.
38Fiii lui Gherwon iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,
39dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cincizeci de ani, wi anume toyi cei

ce erau kn stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii,
40cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, dupq casele pqrinyilor lor, au fost douq mii

wase sute treizeci.
41Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile fiilor lui Gherwon, toyi cei ce fqceau

vreo slujbq kn cortul kntklnirii; Moise wi Aaron le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca
Domnului.
42Cei iewiyi la numqrqtoare dintre familiile fiilor lui Merari, dupq familiile lor, dupq casele

pqrinyilor lor,
43dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cincizeci de ani, toyi cei ce erau kn

stare sq facq vreo slujbq kn cortul kntklnirii,
44cei iewiyi la numqrqtoare, dupq familiile lor, au fost trei mii douq sute.
45Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare din familiile fiilor lui Merari; Moise wi Aaron le-au

fqcut numqrqtoarea dupq porunca Domnului datq prin Moise.
46Toyi aceia dintre Leviyi a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise, Aaron wi mai marii lui

Israel, dupq familiile lor wi dupq casele pqrinyilor lor,
47dela vkrsta de treizeci de ani kn sus pknq la vkrsta de cinci zeci de ani, toyi cei ce erau

kn stare sq facq vreo slujbq wi sq ducq cortul kntklnirii,
48toyi cei iewiyi la numqrqtoare, au fost opt mii cincisute optzeci.
49Le-au fqcut numqrqtoarea dupq porunca Domnului datq prin Moise, arqtknd fiecqruia

slujba pe care trebuia s‘o facq wi ce trebuia sq ducq; le-au fqcut numqrqtoarea dupq
porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul.
5 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Poruncewte copiilor lui Israel sq izgoneascq din tabqrq pe orice lepros, wi pe oricine are
o lepqdare de sqmknyq, sau este kntinat prin atingerea de un mort.
3Fie bqrbayi fie femei, sq -i scoateyi afarq din tabqrq; sq -i scoateyi afarq, ca sq nu spurce

tabqra kn mijlocul cqreia Kmi am Eu locuinya.‘‘
4Copiii lui Israel au fqcut awa, wi i-au scos afarq din tabqrq; cum poruncise lui Moise

Domnul, awa au fqcut copiii lui Israel.
5Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
6,,Spune copiilor lui Israel: Cknd un bqrbat sau o femeie va pqcqtui kmpotriva aproapelui

squ, fqcknd o cqlcare de lege fayq de Domnul, wi se va face astfel vinovat,
7sq-wi mqrturiseascq pqcatul, wi sq dea knapoi kn kntregime preyul lucrului ckwtigat prin

mijloace necinstite, adqugknd a cincea parte; sq -l dea aceluia fayq de care s -a fqcut
vinovat.
8Dacq nu este nimeni care sq aibq drept sq ia knapoi lucrul ckwtigat prin mijloace

necinstite, lucrul acela sq se kntoarcq la Domnul, la preot, afarq de berbecele adus ca
jertfq de ispqwire cu care se va face ispqwire pentru cel vinovat.
9Orice dar ridicat din lucrurile knchinate Domnului de copiii lui Israel, sq fie al preotului,

cqruia ki sknt aduse.
10Lucrurile knchinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului, al lui sq fie.‘‘            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     155
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

11Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
12,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: Dacq pqcqtuiewte nevasta cuiva fayq de
bqrbatul ei, wi -i este necredincioasq;
13dacq altul se culcq cu ea, wi lucrul este ascuns de bqrbatul ei; dacq ea s‘a pkngqrit kn

ascuns, fqrq sq fie vreun martor kmpotriva ei, wi fqrq sq fie prinsq asupra faptului; -
14wi dacq bqrbatul este apucat de un duh de gelozie wi are bqnuieli asupra nevestei lui,

care s‘a pkngqrit, sau dacq este cuprins de un duh de gelozie wi are bqnuieli asupra
nevestei lui, care nu s‘a pkngqrit; -
15omul acela sq-wi aducq nevasta la preot, wi, ca dar de mkncare pentru ea, sq aducq a

zecea parte dintr‘o efq de floare de fqinq de orz; sq nu toarne untdelemn pe ea, wi sq nu
punq tqmkie pe ea, cqci acesta este un dar de mkncare adus pentru gelozie, un dar de
descoperire, care descopere o fqrqdelege.
16Preotul s‘o apropie, wi s‘o punq sq stea kn picioare knaintea Domnului.
17Preotul sq ia apq sfkntq kntr‘un vas de pqmknt; sq ia yqrknq de pe podeala cortului wi s‘o

punq kn apq.
18Preotul sq punq pe femeie sq stea kn picioare knaintea Domnului; sq descopere capul

femeii, wi sq -i punq kn mkni darul de mkncare adus pentru descoperire, darul de mkncare
adus pentru gelozie; preotul sq aibq kn mknq apele amare aducqtoare de blestem.
19Preotul sq punq pe femeie sq jure, wi sq -i zicq: ,Dacq niciun om nu s‘a culcat cu tine, wi

dacq, fiind subt puterea bqrbatului tqu, nu te-ai abqtut dela el ca sq te pkngqrewti cu altul,
sq nu-yi facq niciun rqu aceste ape amare aducqtoare de blestem!
20Dar dacq, fiind subt puterea bqrbatului tqu, te-ai abqtut dela el wi te-ai pkngqrit, wi dacq

un alt om deckt bqrbatul tqu s‘a culcat cu tine, -
21wi preotul sq punq pe femeie sq jure cu un jurqmknt de blestem, wi sq -i zicq: ,Domnul sq

te facq sq ajungi de blestem wi de urgie kn mijlocul poporului tqu, fqcknd sq yi se usuce
coapsa wi sq yi se umfle pkntecele,
22wi apele acestea aducqtoare de blestem sq intre kn mqruntaiele tale, ca sq facq sq yi se

umfle pkntecele wi sq yi se usuce coapsa!‘ Wi femeia sq zicq: ,Amin! Amin!‘
23Preotul sq scrie blestemurile acestea kntr‘o carte, apoi sq le wteargq cu apele cele

amare.
24Wi sq dea femeii sq bea apele amare aducqtoare de blestem; wi apele aducqtoare de

blestem vor intra kn ea wi -i vor pricinui amqrqciunea.
25Preotul sq ia din mknile femeii darul de mkncare adus pentru gelozie, sq legene darul

kntr‘o parte wi kntr‘alta knaintea Domnului, wi sq -l aducq pe altar.
26Apoi preotul sq ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, wi sq -l ardq pe altar.

Dupq aceea, sq dea femeii sq bea apele.
27Dupqce ki va da sq bea apele, dacq ea s‘a pkngqrit wi a fost necredincioasq bqrbatului

ei, apele aducqtoare de blestem vor intra kn ea, wi -i vor pricinui amqrqciunea; pkntecele i
se va umfla, coapsa i se va usca, wi femeia aceasta va fi de blestem kn mijlocul poporului
ei.
28Dar dacq femeia nu s‘a pkngqrit wi este curatq, va rqmknea neatinsq, wi va avea copii.
29Aceasta este legea asupra geloziei, pentru kmprejurarea cknd o femeie, care este subt

puterea bqrbatului ei, se abate wi se pkngqrewte,
30wi pentru kmprejurarea cknd un bqrbat, apucat de un duh de gelozie, are bqnuieli asupra

nevestei lui: preotul s‘o punq sq stea kn picioare knaintea Domnului, wi sq -i facq kntocmai
dupq legea aceasta.
31Bqrbatul va fi scutit de vinq, dar femeia aceea kwi va lua pedeapsa nelegiuirii ei.‘‘


6 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   156
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd un bqrbat sau o femeie se va despqryi de
ceilalyi, fqcknd o juruinyq de nazireat1, ca sq se knchine Domnului,
3sq se fereascq de vin wi de bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nici oyet fqcut din vin, nici

oyet fqcut din vreo bquturq kmbqtqtoare; sq nu bea nicio bquturq stoarsq din struguri, wi
sq nu mqnknce struguri proaspeyi nici uscayi.
4Kn tot timpul nazireatului lui, sq nu mqnknce nimic care vine din viyq, dela skmburi pknq

la pieliya strugurelui.
5Kn tot timpul nazireatului, briciul sq nu treacq pe capul lui; pknq la kmplinirea zilelor

pentru cari s‘a knchinat Domnului, va fi sfknt; sq-wi lase pqrul sq creascq kn voie.
6Kn tot timpul ckt s‘a fqgqduit Domnului prin jurqmknt, sq nu se apropie de un mort;
7sq nu se pkngqreascq nici la moartea tatqlui squ, nici a mamei sale, nici a fratelui squ, nici

a sorei sale, cqci poartq pe cap knchinarea Dumnezeului lui.
8Kn tot timpul nazireatului, sq fie knchinat Domnului.
9Dacq moare cineva de moarte nqpraznicq lkngq el, wi capul lui knchinat se face astfel

necurat, sq-wi radq capul kn ziua curqyirii, wi anume sq wi -l radq a waptea zi.
10Kn ziua a opta, sq aducq preotului douq turturele sau doi pui de porumbel, la uwa cortului

kntklnirii.
11Preotul sq jertfeascq pe unul ca jertfq de ispqwire, iar pe celalt ca ardere de tot, wi sq

facq pentru el ispqwirea pqcatului lui, fqcut cu prilejul mortului. Nazireul sq-wi sfinyeascq
apoi capul chiar kn ziua aceea.
12Sq knchine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte, wi sq aducq un miel de un

an ca jertfq pentru vinq; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentrucq nazireatul lui a fost
pkngqrit.
13Iatq legea nazireului. Kn ziua cknd se va kmplini vremea nazireatului lui, sq fie adus la

uwa cortului kntklnirii.
14Ca dar, sq aducq Domnului: un miel de un an fqrq cusur, pentru arderea de tot, o oaie de

un an wi fqrq cusur pentru jertfa de ispqwire, wi un berbece fqrq cusur, pentru jertfa de
mulyqmire;
15un cow cu azimi, turte fqcute din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, wi plqcinte fqrq

aluat, stropite cu untdelemn, kmpreunq cu darul de mkncare wi jertfa de bquturq
obicinuite.
16Preotul sq aducq aceste lucruri knaintea Domnului wi sq aducq jertfa lui de ispqwire wi

arderea de tot;
17sq pregqteascq berbecele ca jertfq de mulyqmire Domnului, kmpreunq cu cowul cu

azimi, wi sq pregqteascq wi darul lui de mkncare wi jertfa lui de bquturq.
18Nazireul sq-wi radq, la uwa cortului kntklnirii, capul knchinat Domnului; sq ia pqrul capului

squ knchinat Domnului, wi sq -l punq pe focul care este subt jertfa de mulyqmire.
19Preotul sq ia spata dreaptq fiartq a berbecelui, o turtq nedospitq din cow, wi o plqcintq

nedospitq; wi sq le punq kn mknile Nazireului, dupq ce acesta wi -a ras capul knchinat
Domnului.
20Preotul sq le legene kntr‘o parte wi kntr‘alta knaintea Domnului: acesta este un lucru

sfknt, care este al preotului, kmpreunq cu pieptul legqnat wi spata adusq ca jertfq prin
ridicare. Apoi, nazireul va putea sq bea vin.
21Aceasta este legea pentru cel ce a fqcut juruinya de nazireat: acesta este darul lui, care

trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afarq de ce -i vor kngqdui mijloacele lui. Sq
kmplineascq tot ce este poruncit pentru juruinya pe care a fqcut -o, dupq legea
nazireatului.‘‘
22Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   157
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

23,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi spune-le: ,Awa sq binecuvkntayi pe copiii lui Israel, wi
sq le ziceyi:
24,Domnul sq te binecuvinteze, wi sq te pqzeascq!
25Domnul sq facq sq lumineze Faya Lui peste tine, wi sq Se kndure de tine!
26Domnul sq-Wi knalye Faya peste tine, wi-sq-yi dea pacea!
27Astfel sq punq Numele Meu peste copiii lui Israel, wi Eu ki voi binecuvknta.‘‘


7 Cknd a isprqvit Moise de awezat cortul, l -a uns wi l -a sfinyit kmpreunq cu toate
uneltele lui, precum wi altarul cu toate uneltele lui; le -a uns wi le -a sfinyit.
2Atunci mai marii lui Israel, cqpeteniile caselor pqrinyilor lor, wi-au adus darurile lor:

acewtia erau mai marii seminyiilor, cari luaserq parte la numqrqtoare.
3Ei wi-au adus ca dar knaintea Domnului: wase carq acoperite wi doisprezece boi, adicq

un car la douq cqpetenii, wi un bou de fiecare cqpetenie; wi le-au adus knaintea cortului.
4Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
5,,Ia dela ei aceste lucruri, wi sq le kntrebuinyezi pentru slujba cortului kntklnirii; sq le dai

Leviyilor, fiecqruia dupq cum cere slujba lui.‘‘
6Moise a luat carqle wi boii, wi le -a dat Leviyilor.
7A dat douq carq wi patru boi fiilor lui Gherwon, dupq cum cereau slujbele lor;
8a dat patru carq wi opt boi fiilor lui Merari, dupq cum cereau slujbele lor, subt ckrmuirea lui

Itamar, fiul preotului Aaron.
9Dar n‘a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentrucq, dupq cum cereau slujbele lor, ei trebuiau sq

ducq lucrurile sfinte pe umeri.
10Cqpeteniile wi-au adus darurile pentru tkrnosirea altarului, kn ziua cknd l-au uns;

cqpeteniile wi-au adus darurile knaintea altarului.
11Domnul a zis lui Moise: ,,Cqpeteniile sq vinq unul ckte unul, wi anume fiecare kn ckte o zi

deosebitq, ca sq-wi aducq darul pentru tkrnosirea altarului.‘‘
12Cel ce wi -a adus darul kn ziua kntki, a fost Nahwon, fiul lui Aminadab, din seminyia lui

Iuda.
13El a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint

de waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
14o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie,
15un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
16un yap, pentru jertfa de ispqwire;
17wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Nahwon, fiul lui Aminadab.
18A doua zi, wi -a adus darul Netaneel, fiul lui Yuar, cqpetenia lui Isahar.
19El a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint

de waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
20o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
21un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
22un yap, pentru jertfa de ispqwire;
23wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Yuar.
24A treia zi, cqpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon,
25a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    158
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

26o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
27un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
28un yap, pentru jertfa de ispqwire;
29wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon.
30A patra zi, cqpetenia fiilor lui Ruben, Eliyur, fiul lui Wedeur,
31a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
32o cqyuie de aur de zece sicli plinq cu tqmkie;
33un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
34un yap pentru jertfa de ispqwire;
35wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Eliyur, fiul lui Wedeur.
36A cincea zi, capetenia fiilor lui Simeon, Welumiel, fiul lui Yuriwadai,
37a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
38o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
39un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
40un yap, pentru jertfa de ispqwire;
41wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul de mkncare al lui Welumiel, fiul lui Yuriwadai.
42A wasea zi, cqpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel,
43a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
44o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
45un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
46un yap, pentru jertfa de ispqwire;
47wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel.
48A waptea zi, cqpetenia fiilor lui Efraim, Eliwama, fiul lui Amihud,
49a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
50o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
51un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot:
52un yap, pentru jertfa de ispqwire:
53wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Eliwama, fiul lui Amihud.
54A opta zi, cqpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahyur,
55a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
56o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
57un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
58un yap pentru jertfa de ispqwire;
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   159
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

59wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.
Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahyur.
60A noua zi, cqpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni,
61a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

wapte zeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
62o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
63un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
64un yap, pentru jertfa de ispqwire;
65wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni.
66A zecea zi, cqpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amiwadai,
67a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
68o cqyuie de aur, plinq cu tqmkie;
69un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
70un yap, pentru jertfa de ispqwire;
71wi pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amiwadai.
72A unsprezecea zi, cqpetenia fiilor lui Awer, Paguiel, fiul lui Ocran,
73a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighean de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
74o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
75un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
76un yap, pentru jertfa de ispqwire;
77wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran.
78A douqsprezecea zi, cqpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan,
79a adus: o farfurie de argint kn greutate de o sutq treizeci de sicli, un lighian de argint de

waptezeci de sicli, dupq siclul sfkntului locaw, amkndouq pline cu floare de fqinq,
frqmkntatq cu untdelemn, pentru darul de mkncare;
80o cqyuie de aur de zece sicli, plinq cu tqmkie;
81un viyel, un berbece, un miel de un an, pentru arderea de tot;
82un yap, pentru jertfa de ispqwire;
83wi, pentru jertfa de mulyqmire, doi boi, cinci berbeci, cinci yapi, cinci miei de un an.

Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan.
84Acestea au fost darurile aduse de cqpeteniile lui Israel pentru tkrnosirea altarului, kn ziua

cknd l-au uns. Au fost douqsprezece farfurii de argint, douqsprezece ligheane de argint,
douqsprezece cqyuii de aur;
85fiecare farfurie de argint ckntqrea o sutq treizeci de sicli, wi fiecare lighian ckntqrea

waptezeci de sicli, awa cq argintul acestor unelte se ridica kn totul la douq mii patru sute
de sicli, dupq siclul sfkntului locaw.
86Au fost douqsprezece cqyui de aur pline cu tqmkie, ckte zece sicli cqyuia, dupq siclul

sfkntului locaw; aurul cqyuiilor se ridica kn totul la o sutq douqzeci de sicli.
87Toate dobitoacele pentru arderea de tot au fost doisprezece viyei, doisprezece berbeci,

doisprezece miei de un an, cu darurile de mkncare obicinuite, doisprezece yapi, pentru

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   160
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

jertfa de ispqwire.
88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulyqmire: douqzeci wi patru de boi, wasezeci de

berbeci, wasezeci de yapi, wasezeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse
pentru tkrnosirea altarului, dupq ce l-au uns.
89Cknd intra Moise kn cortul kntklnirii ca sq vorbeascq cu Domnul, auzea glasul care -i

vorbea de pe capacul ispqwirii care era awezat pe chivotul mqrturiei, kntre cei doi
heruvimi. Wi vorbea cu Domnul.
8 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte lui Aaron, wi spune -i: Cknd vei aweza candelele kn sfewnic, cele wapte
candele vor trebui sq lumineze kn partea dinainte a sfewnicului.‘‘
3Aaron a fqcut awa; a awezat candelele kn partea dinainte a sfewnicului, cum poruncise lui

Moise Domnul.
4Sfewnicul era de aur bqtut; atkt piciorul ckt wi florile lui, erau de aur bqtut. Moise fqcuse

sfewnicul dupq chipul, pe care i -l arqtase Domnul.
5Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
6,,Ia pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel, wi curqyewte -i.
7Iatq cum sq -i curqyewti: Stropewte -i cu apq ispqwitoare; sq lase sq treacq briciul peste

tot trupul lor, sq-wi spele hainele, wi sq se curqyeascq.
8Sq ia apoi un viyel, cu darul de mkncare obicinuit, fqcut din floare de fqinq, frqmkntatq cu

untdelemn; wi sq mai iei un alt viyel pentru jertfa de ispqwire.
9Sq apropii pe Leviyi knaintea cortului kntklnirii, wi sq strkngi toatq adunarea copiilor lui

Israel.
10Sq apropii pe Leviyi knaintea Domnului; wi copiii lui Israel sq-wi punq mknile pe Leviyi.
11Aaron sq legene pe Leviyi kntr‘o parte wi kntr‘alta knaintea Domnului, ca un dar legqnat

din partea copiilor lui Israel; wi sq fie knchinayi astfel kn slujba Domnului.
12Leviyii sq-wi punq mknile pe capul viyeilor, wi sq aduci unul ca jertfq de ispqwire, wi altul

ca ardere de tot, ca sq faci ispqwire pentru Leviyi.
13Sq pui pe Leviyi kn picioare knaintea lui Aaron wi knaintea fiilor lui, wi sq -i legeni kntr‘o

parte wi kntr‘alta, ca un dar legqnat Domnului.
14Awa sq desparyi pe Leviyi din mijlocul copiilor lui Israel; wi Leviyii vor fi ai Mei.
15Dupq aceea, Leviyii sq vinq sq facq slujba kn cortul kntklnirii. Astfel sq -i curqyewti wi sq

-i legeni kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca un dar legqnat.
16Cqci ei Kmi sknt dayi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine kn

locul kntkilor nqscuyi, din toyi kntkii nqscuyi ai copiilor lui Israel.
17Cqci orice kntki nqscut al copiilor lui Israel este al Meu, atkt din oameni ckt wi din

dobitoace; Mie Mi i-am knchinat kn ziua cknd am lovit pe toyi kntkii nqscuyi kn yara
Egiptului.
18Wi Eu am luat pe Leviyi kn locul tuturor kntkilor nqscuyi ai copiilor lui Israel.
19Am dat pe Leviyi kn totul lui Aaron wi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca sq facq

slujbq pentru copiii lui Israel kn cortul kntklnirii, sq facq ispqwire pentru copiii lui Israel, wi
astfel copiii lui Israel sq nu fie loviyi cu nici o urgie, cknd se vor apropia de sfkntul locaw.‘‘
20Moise, Aaron wi toatq adunarea copiilor lui Israel, au fqcut cu Leviyii tot ce poruncise lui

Moise Domnul despre Leviyi; awa au fqcut copiii lui Israel cu ei.
21Leviyii s‘au curqyit, wi wi-au spqlat hainele. Aaron i -a legqnat kntr‘o parte wi kntr‘alta, ca

un dar legqnat knaintea Domnului, wi a fqcut ispqwire pentru ei, ca sq -i curqyeascq.
22Dupq aceea, Leviyii au venit sq-wi facq slujba kn cortul kntklnirii, kn faya lui Aaron wi a

fiilor lui. Kntocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviyi, awa s‘a fqcut cu ei.
23Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     161
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

24,,Iatq legea privitoare la Leviyi. Dela vkrsta de douqzeci wi cinci de ani kn sus, orice Levit
va intra kn slujba cortului kntklnirii ca sq kndeplineascq o slujbq acolo.
25Dela vkrsta de cincizeci de ani kncolo, sq iasq din slujbq, wi sq nu mai slujeascq.
26Va putea sq ajute pe frayii lui kn cortul kntklnirii, sq pqzeascq ce le este dat kn grijq; dar

sq nu mai facq slujbq. Awa sq faci cu Leviyii kn ce privewte slujbele lor.‘‘
9 Domnul a vorbit lui Moise, kn pustia Sinai, kn luna kntki a anului al doilea, dupq iewirea
lor din yara Egiptului. Wi a zis:
2,,Copiii lui Israel sq prqznuiascq Pawtele la vremea hotqrktq.
3Sq le prqznuiyi la vremea hotqrktq, kn a patrusprezecea zi a lunii acesteia, seara1; sq le

prqznuiyi dupq toate legile, wi dupq toate poruncile privitoare la ele.‘‘
4Moise a vorbit copiilor lui Israel, sq prqznuiascq Pawtele.
5Wi au prqznuit Pawtele kn a patrusprezecea zi a lunii kntki, seara1, kn pustia Sinai; copiii

lui Israel au fqcut kntocmai dupq toate poruncile, pe cari le dqduse lui Moise Domnul.
6S‘a kntkmplat cq niwte oameni, fiind necurayi din pricinq cq se atinseserq de un mort, nu

puteau prqznui Pawtele kn ziua aceea. Ei s‘au knfqyiwat kn aceeaw zi knaintea lui Moise
wi knaintea lui Aaron.
7Wi oamenii aceia au zis lui Moise: ,,Noi skntem necurayi din pricina unui mort; de ce sq

fim nevoiyi sq nu ne aducem la vremea hotqrktq darul cuvenit Domnului kn mijlocul copiilor
lui Israel?‘‘
8Moise le -a rqspuns: ,,Awteptayi sq vqd ce vq poruncewte Domnul.‘‘
9Wi Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
10,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Dacq cineva dintre voi sau dintre urmawii

vowtri este necurat din pricina unui mort, sau este kntr‘o cqlqtorie lungq, totuw sq
prqznuiascq Pawtele kn cinstea Domnului.
11Wi, sq le prqznuiascq kn luna a doua, kn ziua a patrusprezecea, seara1; sq le mqnknce

cu azimi wi ierburi amare.
12Sq nu lase din ele nimic pknq a doua zi dimineaya, wi sq nu frkngq niciun os din ele. Sq

le prqznuiascq dupq toate poruncile privitoare la Pawte.
13Dacq cineva nu este necurat, nici nu este kn cqlqtorie, wi totuw nu prqznuiewte Pawtele,

sufletul acela sq fie nimicit din poporul lui; pentru cq n‘a adus darul cuvenit Domnului la
vremea hotqrktq, omul acela sq-wi ia pedeapsa pentru pqcatul lui.
14Dacq un strqin, care locuiewte kntre voi, prqznuiewte Pawtele Domnului, sq se yinq de

legile wi poruncile privitoare la Pawte. Aceeaw lege sq fie kntre voi, pentru strqin ca wi
pentru bqwtinaw.‘‘
15Kn ziua cknd a fost awezat cortul, norul a acoperit locawul cortului kntklnirii; wi, de seara

pknq dimineaya deasupra cortului era ca knfqyiwarea unui foc.
16Totdeauna era awa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea knfqyiwarea unui foc.
17Cknd se ridica norul de pe cort, porneau wi copiii lui Israel; wi acolo unde se oprea norul,

tqbqrau wi copiii lui Israel.
18Copiii lui Israel porneau dupq porunca Domnului wi tqbqrau dupq porunca Domnului;

tqbqrau atkta vreme ckt rqmknea norul deasupra cortului.
19Cknd norul rqmknea mai multq vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau de

porunca Domnului, wi nu porneau.
20Cknd norul rqmknea mai puyine zile deasupra cortului, ei tqbqrau dupq porunca

Domnului, wi porneau dupq porunca Domnului.
21Dacq norul se oprea de seara pknq dimineaya, wi se ridica dimineaya, atunci porneau wi

ei. Dacq norul se ridica dupq o zi wi o noapte, atunci porneau wi ei.
22Dacq norul se oprea deasupra cortului douq zile, sau o lunq, sau un an, copiii lui Israel            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   162
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

rqmkneau tqbqrkyi, wi nu porneau; wi cknd se ridica, porneau wi ei.
23Tqbqrau dupq porunca Domnului, wi porneau dupq porunca Domnului; ascultau de

porunca Domnului, de porunca Domnului datq prin Moise.
10 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Fq-yi douq trkmbiye de argint; sq le faci de argint bqtut. Ele sq-yi slujeascq pentru
chemarea adunqrii wi pentru pornirea taberilor.
3Cknd se va suna cu ele, toatq adunarea sq se strkngq la tine, la uwa cortului kntklnirii.
4Cknd se va suna numai cu o trkmbiyq, sq se strkngq la tine cqpeteniile, mai marii peste

miile lui Israel.
5Cknd veyi suna cu vklvq, sq porneascq ceice tqbqrqsc la rqsqrit;
6cknd veyi suna a doua oarq cu vklvq, sq porneascq ceice tqbqrqsc la miazq-zi: pentru

plecarea lor, sq se sune cu vklvq.
7Cknd va fi vorba de strkngerea adunqrii, sq sunayi, dar sq nu sunayi cu vklvq.
8Din trkmbiye sq sune fiii lui Aaron, preoyii. Aceasta sq fie o lege vecinicq pentru voi wi

pentru urmawii vowtri.
9Cknd veyi merge la rqzboi, kn yara voastrq, kmpotriva vrqjmawului care va lupta

kmpotriva voastrq, sq sunayi cu vklvq din trkmbiye, wi Domnul, Dumnezeul vostru, Kwi va
aduce aminte de voi, wi veyi fi izbqviyi de vrqjmawii vowtri.
10Kn zilele voastre de bucurie, la sqrbqtorile voastre, wi la lunile noi ale voastre, sq sunayi

din trkmbiye, cknd vq veyi aduce arderile de tot wi jertfele de mulyqmire; wi ele vor face ca
Dumnezeul vostru sq-Wi aducq aminte de voi. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘
11Kn ziua a douqsprezecea a lunii a doua a anului al doilea, s‘a ridicat norul de pe cortul

kntklnirii.
12Wi copiii lui Israel au pornit din pustia Sinai dupq taberile lor. Norul s‘a oprit kn pustia

Paran.
13Aceastq kntkie plecare au fqcut -o dupq porunca Domnului datq prin Moise.
14Kntqi a pornit steagul taberii fiilor lui Iuda, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui Iuda

era mai mare Nahwon, fiul lui Aminadab;
15peste owtirea seminyiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Yuar;
16peste owtirea seminyiei fiilor lui Zabulon, era Eliab, fiul lui Helon.
17Cknd a fost desfqcut cortul, au pornit kntqi fiii lui Gherwon wi fiii lui Merari, ducknd cortul.
18Apoi a pornit steagul taberii lui Ruben, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui Ruben

era mai mare Eliyur, fiul lui Wedeur;
19peste owtirea seminyiei fiilor lui Simeon, era Welumiel, fiul lui Yuriwadai;
20peste owtirea seminyiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel.
21Apoi au pornit Chehatiyii, ducknd sfkntul locaw; pqnq la venirea lor ceilalyi kntinseserq

cortul.
22Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Efraim, kmpreunq cu owtirile lui. Peste owtirea lui

Efraim era mai mare Eliwama, fiul lui Amihud;
23peste owtirea seminyiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahyur;
24peste owtirea seminyiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni.
25Apoi a pornit steagul taberii fiilor lui Dan, kmpreunq cu owtirile lui: ei erau coada tuturor

taberilor. Peste owtirea lui Dan era mai mare Ahiezer, fiul lui Amiwadai;
26peste owtirea seminyiei fiilor lui Awer era Paguiel, fiul lui Ocran;
27peste owtirea seminyiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.
28Acesta a fost wirul kn care au pornit copiii lui Israel, dupq owtirile lor; awa au plecat.
29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui Moise: ,,Noi plecqm spre locul

despre care Domnul a zis: ,Eu vi -l voi da.‘ Vino cu noi, wi kyi vom face bine, cqci Domnul

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    163
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

a fqgqduit cq va face bine lui Israel.‘‘
30Hobab i -a rqspuns: ,,Nu pot sq merg; ci mq voi duce kn yara mea wi kn locul meu de

nawtere.‘‘
31Wi Moise a zis: ,,Nu ne pqrqsi, te rog; fiindcq tu cunowti locurile unde putem sq tqbqrkm

kn pustie; deci tu sq ne fii cqlquzq.
32Wi dacq vii cu noi, te vom face sq te bucuri de binele, pe care ni -l va face Domnul.‘‘
33Ei au plecat dela muntele Domnului, wi au mers trei zile; chivotul legqmkntului Domnului

a pornit knaintea lor, wi a fqcut un drum de trei zile, ca sq le caute un loc de odihnq.
34Norul Domnului era deasupra lor kn timpul zilei, cknd porneau din tabqrq.
35Cknd pornea chivotul, Moise zicea: ,,Scoalq-Te, Doamne, ca sq se kmprqwtie vrqjmawii

Tqi, wi sq fugq dinaintea Feyei Tale cei ce Te urqsc!‘‘
36Iar cknd kl awezau, zicea: ,,Kntoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!‘‘


11 Poporul a ckrtit kn gura mare kmpotriva Domnului, zicknd cq -i merge rqu. Cknd a
auzit Domnul, S‘a mkniat. S‘a aprins kntre ei focul Domnului wi a mistuit o parte din
marginea taberii.
2Poporul a strigat cqtre Moise. Moise s‘a rugat Domnului, wi focul s‘a stins.
3Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentrucq se aprinsese focul Domnului

printre ei.
4Adunqturii de oameni, cari se aflau kn mijlocul lui Israel, i -a venit poftq, ba chiar wi copiii

lui Israel au knceput sq plkngq, wi sq zicq: ,,Cine ne va da carne sq mkncqm?
5Ne aducem aminte de pewtii pe cari -i mkncam kn Egipt, wi cari nu ne costau nimic, de

castraveyi, de pepeni, de praji, de ceapq wi de usturoi.
6Acum ni s‘a uscat sufletul: nu mai este nimic! Ochii nowtri nu vqd deckt mana aceasta.‘‘
7Mana semqna cu grquntele de coriandru, wi la vedere era ca bedeliumul.
8Poporul se risipea wi o strkngea, o mqcina la rkwniyq, sau o pisa kntr‘o piuq; o fierbea kn

oalq, wi fqcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte fqcute cu untdelemn.
9Cknd cqdea roua noaptea kn tabqrq, cqdea wi mana.
10Moise a auzit pe popor plkngknd, fiecare kn familia lui wi la uwa cortului lui. Mknia

Domnului s‘a aprins cu tqrie. Moise s‘a kntristat,
11wi a zis Domnului: ,,Pentru ce mkhnewti Tu pe robul Tqu, wi pentru ce n‘am cqpqtat eu

trecere knaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor kntreg?
12Oare eu am zqmislit pe poporul acesta? Oare eu l-am nqscut, ca sq-mi zici: ,Poartq -l la

sknul tqu, cum poartq doica pe copil,‘ pknq kn yara pe care ai jurat pqrinyilor lui cq i -o vei
da?
13De unde sq iau carne, ca sq dau la tot poporul acesta? Cqci ei plkng la mine, zicknd:

,Dq-ne carne ca sq mkncqm!‘
14Eu singur nu pot sq port pe tot poporul acesta, cqci este prea greu pentru mine.
15Deckt sq Te poryi awa cu mine, mai bine omoarq-mq, Te rog, dacq mai am vreo trecere

knaintea Ta, ca sq nu-mi mai vqd nenorocirea.‘‘
16Domnul a zis lui Moise: ,,Adunq la Mine waptezeci de bqrbayi, dintre bqtrknii lui Israel,

din cei pe cari -i cunowti ca bqtrkni ai poporului wi cu putere asupra lor; adu -i la cortul
kntklnirii, wi sq se knfqyiweze acolo kmpreunq cu tine.
17Eu Mq voi pogork, wi kyi voi vorbi acolo; voi lua din duhul care este peste tine, wi -l voi

pune peste ei ca sq poarte kmpreunq cu tine sarcina poporului, wi sq n‘o poryi tu singur.
18Sq spui poporului: ,Sfinyiyi-vq pentru mkne, wi aveyi sq mkncayi carne, fiindcq ayi plkns

kn auzul Domnului, wi ayi zis: ,Cine ne va da carne sq mkncqm? Cqci noi o duceam bine
kn Egipt!‘ Domnul vq va da carne, wi veyi mknca.
19Aveyi sq mkncayi carne, nu o zi, nici douq zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douq zeci            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    164
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

de zile,
20ci o lunq kntreagq, pknq vq va iewi pe nqri, wi vq veyi sckrbi de ea, pentrucq n‘ayi

ascultat de Domnul care este kn mijlocul vostru, wi pentrucq ayi plkns knaintea Lui, zicknd:
,Pentruce am iewit noi oare din Egipt?.‘‘
21Moise a zis: ,,Wase sute de mii de oameni cari merg pe jos alcqtuiesc poporul kn mijlocul

cqruia sknt eu, wi Tu zici: ,Le voi da carne, wi vor mknca o lunq kntreagq!‘
22Putem tqia oare atktea oi wi atkyia boi, ca sq ajungq? Sau nu cumva avem sq prindem

toyi pewtii mqrii, ca sq le ajungq?‘‘
23Domnul a rqspuns lui Moise: ,,Nu cumva s‘a scurtat oare mkna Domnului? Vei vedea

acum dacq ceeace yi-am spus se va kntkmpla sau nu.‘‘
24Moise a iewit, wi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat waptezeci de bqrbayi din

bqtrknii poporului, wi i -a pus kn jurul cortului.
25Domnul S‘a pogorkt kn nor, wi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el, wi l -a

pus peste cei waptezeci de bqtrkni. Wi de kndatq ce duhul s‘a awezat peste ei, au knceput
sq prooroceascq; dar dupq aceea n‘au mai proorocit.
26Doi oameni, unul numit Eldad, wi altul Medad, rqmqseserq kn tabqrq, wi duhul s‘a

awezat wi peste ei; cqci erau dintre cei scriwi, mqcar cq nu se duseserq la cort. Wi au
knceput sq prooroceascq wi ei kn tabqrq.
27Un tknqr a alergat wi a dat de wtire lui Moise, zicknd: ,,Eldad wi Medad proorocesc kn

tabqrq.‘‘
28Wi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereya lui, a luat cuvkntul, wi a zis:

,,Domnule Moise, oprewte -i.‘‘
29Moise i -a rqspuns: ,,Ewti gelos pentru mine? Sq dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului

sq fie alcqtuit din prooroci, wi Domnul sq-Wi punq Duhul Lui peste ei!‘‘
30Apoi Moise s‘a kntors kn tabqrq, el wi bqtrknii lui Israel.
31Domnul a fqcut sq sufle de peste mare un vknt, care a adus prepeliye, wi le -a rqspkndit

peste tabqrq cale cam de o zi kntr‘o parte wi cale cam de o zi de cealaltq parte kn jurul
taberii. Aveau o knqlyime de aproape doi coyi dela faya pqmkntului.
32Kn tot timpul zilei aceleia wi toatq noaptea, wi toatq ziua urmqtoare, poporul s‘a sculat wi

a strkns prepeliye; cel ce strknsese cel mai puyin avea zece omeri. Ei wi le-au kntins kn
jurul taberii.
33Pe cknd carnea era kncq kn dinyii lor, fqrq sq fie mestecatq, Domnul S‘a aprins de mknie

kmpotriva poporului; wi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare.
34Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lqcomiei), pentrucq acolo au

kngropat pe poporul apucat de poftq.
35Dela Chibrot-Hataava, poporul a plecat la Hayerot, wi s‘a oprit la Hayerot.


12 Maria wi Aaron au vorbit kmpotriva lui Moise din pricina femeii etiopiane pe care o
luase el de nevastq; cqci luase o femeie etiopianq.
2Wi au zis: ,,Oare numai prin Moise vorbewte Domnul? Nu vorbewte oare wi prin noi?‘‘ Wi

Domnul a auzit -o.
3Moise knsq era un om foarte blknd, mai blknd deckt orice om de pe faya pqmkntului.
4Deodatq Domnul a zis lui Moise, lui Aaron wi Mariei: ,,Duceyi-vq, cktewi trei la cortul

kntklnirii.‘‘ Wi s-au dus cktewi trei.
5Domnul S‘a pogorkt kn stklpul de nor, wi a stqtut la uwa cortului. A chemat pe Aaron wi pe

Maria, wi ei s‘au apropiat amkndoi.
6Wi a zis: ,,Ascultayi bine ce vq spun! Cknd va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mq

voi descoperi lui kntr‘o vedenie sau ki voi vorbi kntr-un vis.
7Nu tot awa este knsq cu robul Meu Moise. El este credincios kn toatq casa Mea.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   165
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

8Eu ki vorbesc gurq cqtre gurq, Mq descopqr lui nu prin lucruri grele de knyeles, ci el vede
chipul Domnului. Cum de nu v‘ayi temut deci sq vorbiyi kmpotriva robului Meu, kmpotriva
lui Moise?‘‘
9Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lor. Wi a plecat.
10Norul s‘a depqrtat de pe cort. Wi iatq cq Maria era plinq de leprq, albq ca zqpada. Aaron

s‘a kntors spre Maria; wi iatq cq ea avea leprq.
11Atunci Aaron a zis lui Moise: ,,Ah, domnul meu, nu ne face sq purtqm pedeapsa pqcatului

pe care l-am fqcut ca niwte nechibzuiyi, wi de care ne-am fqcut vinovayi!‘‘
12Sq nu fie Maria ca un copii nqscut mort, a cqrui carne este pe jumqtate putredq cknd iese

din pkntecele mamei lui‘‘!
13Moise a strigat cqtre Domnul, zicknd: ,,Dumnezeule, Te rog, vindecq -o!‘‘
14Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Dacq ar fi scuipat -o tatql ei kn obraz, n‘ar fi fost ea oare de

ocarq timp de wapte zile? Sq fie knchisq deci wapte zile afarq din tabqrq; dupq aceea, sq
fie primitq kn tabqrq.‘‘
15Maria a fost knchisq wapte zile afarq din tabqrq. Wi poporul n‘a pornit, pqnq ce a intrat

din nou Maria kn tabqrq.
16Dupq aceea, poporul a plecat din Hayerot, wi a tqbqrkt kn pustia Paran.


13 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Trimete niwte oameni sq iscodeascq yara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel.
Sq trimeyi ckte un om pentru fiecare din seminyiile pqrinyilor lor, toyi sq fie dintre fruntawii
lor.‘‘
3Moise i -a trimes din pustia Paran, dupq porunca Domnului; toyi oamenii acewtia erau

cqpetenii ale copiilor lui Israel.
4Iatq numele lor: pentru seminyia lui Ruben: Wamua, fiul lui Zacur;
5pentru seminyia lui Simeon: Wafat, fiul lui Hori;
6pentru seminyia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
7pentru seminyia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif;
8pentru seminyia lui Efraim: Hosea, fiul lui Nun;
9pentru seminyia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;
10pentru seminyia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;
11pentru seminyia lui Iosif, seminyia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi;
12pentru seminyia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;
13pentru seminyia lui Awer: Setur, fiul lui Micael;
14pentru seminyia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;
15pentru seminyia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.
16Acestea sknt numele bqrbayilor, pe cari i -a trimes Moise sq iscodeascq yara. Lui Hosea,

fiul lui Nun, Moise i -a pus numele Iosua.
17Moise i -a trimes sq iscodeascq yara Canaanului. El le -a zis: ,,Mergeyi de aici spre

miazqzi, wi apoi sq vq suiyi pe munte.
18Vedeyi yara, vedeyi cum este ea, cum este poporul care o locuiewte, dacq este tare sau

slab, dacq este mic sau mare la numqr;
19vedeyi cum este yara kn care locuiewte: dacq este bunq sau rea; cum sknt cetqyile kn

cari locuiewte: dacq sknt deschise sau kntqrite;
20cum este pqmkntul: dacq este gras sau sterp, dacq sknt sau nu copaci pe el. Fiyi cu

inimq, wi luayi cu voi roade din yarq.‘‘ Era pe vremea cknd kncep sq se coacq strugurii.
21Ei s‘au suit, wi au iscodit yara, dela pustia Yin pknq la Rehob, pe drumul care duce la

Hamat.
22S‘au suit pe la miazqzi, wi au mers pknq la Hebron, unde se aflau Ahiman, Wewai wi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   166
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Talmai, copiii lui Anac. Hebronul fusese zidit cu wapte ani knainte de cetatea Yoan din
Egipt.
23Au ajuns pknq la valea Ewcol; acolo au tqiat o ramurq de viyq cu un strugur, wi l-au dus

ckte doi cu ajutorul unei prqjini, au luat wi rodii wi smochine.
24Locul acela l-au numit valea Ewcol (Strugure), din pricina strugurelui pe care l-au tqiat de

acolo copiii lui Israel.
25S‘au kntors dela iscodirea yqrii dupq patruzeci de zile kmplinite,
26Au plecat wi au ajuns la Moise wi la Aaron, wi la toatq adunarea copiilor lui Israel, la

Cades, kn pustia Paran. Le-au adus wtiri, lor wi kntregei adunqri, wi le-au arqtat roadele
yqrii.
27Iatq ce au istorisit lui Moise: ,,Ne-am dus kn yara kn care ne-ai trimes. Cu adevqrat, este

o yarq kn care curge lapte wi miere, wi iatq -i roadele.
28Dar poporul care locuiewte kn yara aceasta este puternic, cetqyile sknt kntqrite wi foarte

mari. Ba kncq am vqzut acolo wi pe fiii lui Anac.
29Amaleciyii locuiesc yinutul dela miazq-zi; Iebusiyii wi Amoriyii locuiesc muntele; wi

Cananiyii wi Hetiyii locuiesc lkngq mare wi dealungul Iordanului.‘‘
30Caleb a potolit poporul, care ckrtea kmpotriva lui Moise. El a zis: ,,Haidem sq ne suim, wi

sq punem mkna pe yarq, cqci vom fi biruitori!‘‘
31Dar bqrbayii cari fuseserq kmpreunq cu el au zis: ,,Nu putem sq ne suim kmpotriva

poporului acestuia, cqci este mai tare deckt noi.‘‘
32Wi au knegrit knaintea copiilor lui Israel yara pe care o iscodiserq. Ei au zis: ,,Yara pe

care am strqbqtut -o, ca s‘o iscodim, este o yarq care mqnkncq pe locuitorii ei; toyi aceia
pe cari i-am vqzut acolo sknt oameni de staturq knaltq.
33Apoi am mai vqzut kn ea pe uriawi, pe copiii lui Anac, cari se trag din neamul uriawilor:

knaintea noastrq wi fayq de ei parcq eram niwte lqcuste.‘‘
14 Toatq adunarea a ridicat glasul wi a knceput sq yipe. Wi poporul a plkns kn noaptea
aceea.
2Toyi copiii lui Israel au ckrtit kmpotriva lui Moise wi Aaron, wi toatq adunarea le -a zis: ,,De

ce n‘om fi murit noi kn yara Egiptului, sau de ce n‘om fi murit kn pustia aceasta?
3Pentruce ne duce Domnul kn yara aceasta, kn care vom cqdea uciwi de sabie, iar

nevestele noastre wi copilawii nowtri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine sq ne kntoarcem
kn Egipt?‘‘
4Wi au zis unul altuia: ,,Sq ne alegem o cqpetenie, wi sq ne kntoarcem kn Egipt.‘‘
5Moise wi Aaron au cqzut cu faya la pqmknt, kn faya kntregei adunqri a copiilor lui Israel

care era strknsq la o laltq.
6Wi, dintre cei ce iscodiserq yara, Iosua, fiul lui Nun, wi Caleb, fiul lui Iefune, wi-au rupt

hainele,
7wi au vorbit astfel kntregei adunqri a copiilor lui Israel: ,,Yara pe care am strqbqtut -o noi

ca s‘o iscodim, este o yarq foarte bunq, minunatq.
8Dacq Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce kn yara aceasta, wi ne -o va da: este o

yarq kn care curge lapte wi miere.
9Numai, nu vq rqzvrqtiyi kmpotriva Domnului, wi nu vq temeyi de oamenii din yara aceea,

cqci ki vom mknca. Ei nu mai au niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vq temeyi de ei!‘‘
10Toatq adunarea vorbea sq -i ucidq cu pietre, cknd slava Domnului s‘a arqtat peste cortul

kntklnirii, knaintea tuturor copiilor lui Israel.
11Wi Domnul a zis lui Moise: ,,Pknq cknd Mq va nesocoti poporul acesta? Pknq cknd nu va

crede el kn Mine, cu toate minunile pe cari le fac kn mijlocul lui?
12De aceea, kl voi lovi cu ciumq, wi -l voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    167
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

wi mai puternic deckt el.‘‘
13Moise a zis Domnului: ,,Egiptenii vor auzi lucrul acesta, ei, din mijlocul cqrora ai scos pe

poporul acesta prin puterea Ta.
14Wi vor spune locuitorilor yqrii aceleia. Ei wtiau cq Tu, Domnul, ewti kn mijlocul poporului

acestuia; cq Te arqtai kn chip vqzut, Tu, Domnul; cq norul Tqu stq peste el; cq Tu mergi
knaintea lui ziua kntr‘un stklp de nor, wi noaptea kntr‘un stklp de foc.
15Dacq omori pe poporul acesta ca pe un singur om, neamurile, cari au auzit vorbindu-se

de Tine, vor zice:
16,Domnul n‘avea putere sq ducq pe poporul acesta kn yara pe care jurase cq i -o va da:

de aceea l -a omorkt kn pustie!‘
17Acum, sq se arate puterea Domnului kn mqrimea ei, cum ai spus cknd ai zis:
18,Domnul este kncet la mknie wi bogat kn bunqtate, iartq fqrqdelegea wi rqsvrqtirea; dar

nu yine pe cel vinovat drept nevinovat, wi pedepsewte fqrqdelegea pqrinyilor kn copii pknq
la al treilea wi la al patrulea neam.
19Iartq dar fqrqdelegea poporului acestuia, dupq mqrimea kndurqrii Tale, cum ai iertat

poporului acestuia din Egipt pknq aici.‘‘
20Wi Domnul a spus: ,,Iert cum ai cerut.
21Dar ckt este de adevqrat cq Eu sknt viu wi cq slava Domnului va umplea tot pqmkntul,
22atkt este de adevqrat cq toyi ceice au vqzut cu ochii lor slava Mea, wi minunile pe cari le-

am fqcut kn Egipt wi kn pustie, wi totuw M‘au ispitit de zece ori acum, wi n‘au ascultat
glasul Meu,
23toyi aceia nu vor vedea yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da, wi anume, toyi

cei ce M‘au nesocotit, n‘o vor vedea.
24Iar pentrucq robul Meu Caleb a fost knsufleyit de un alt duh, wi a urmat kn totul calea

Mea, kl voi face sq intre kn yara kn care s‘a dus, wi urmawii lui o vor stqpkni.
25Amaleciyii wi Canaaniyii locuiesc valea aceasta: deci mkne, kntoarceyi-vq, wi plecayi kn

pustie, pe calea care duce spre Marea Rowie.‘‘
26Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
27,,Pknq cknd voi lqsa aceastq rea adunare sq ckrteascq kmpotriva Mea? Am auzit ckrtirile

copiilor lui Israel, cari ckrteau kmpotriva Mea.
28Spune-le: ,Pe viaya Mea!‘ zice Domnul, ,cq vq voi face kntocmai cum ayi vorbit kn auzul

urechilor Mele.
29Trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustia aceasta. Voi toyi, a cqror numqrqtoare s‘a

fqcut, numqrkndu-vq dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, wi cari ayi ckrtit kmpotriva
Mea,
30nu veyi intra kn yara pe care jurasem cq vq voi da -o s‘o locuiyi, afarq de Caleb, fiul lui

Iefune, wi Iosua, fiul lui Nun.
31Pe copilawii vowtri knsq, despre cari ayi zis cq vor fi de jaf, ki voi face sq intre kn ea, ca

sq cunoascq yara pe care ayi nesocotit -o voi.
32Iar ckt despre voi, trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustie.
33Wi copiii vowtri vor rqtqci patruzeci de ani kn pustie, wi vor ispqwi astfel pqcatele voastre,

pknq ce toate trupurile voastre moarte vor cqdea kn pustie.
34Dupq cum kn patruzeci de zile ayi iscodit yara, tot awa, patruzeci de ani veyi purta

pedeapsa fqrqdelegilor voastre; adicq un an de fiecare zi: wi veyi wti atunci ce knseamnq
sq-Mi trag Eu mkna de la voi.
35Eu, Domnul, am vorbit! Kn adevqr, awa voi face acestei rele adunqri, care s‘a unit

kmpotriva Mea; vor fi nimiciyi kn pustia aceasta wi kn ea vor muri.‘‘
36Bqrbayii pe cari ki trimesese Moise sq iscodeascq yara, wi cari, la kntoarcerea lor,
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    168
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

fqcuserq ca toatq adunarea sq ckrteascq kmpotriva lui, knegrind yara;
37oamenii acewtia, cari knegriserq yara, au murit acolo knaintea Domnului, loviyi de o

moarte nqpraznicq.
38Numai Iosua, fiul lui Nun, wi Caleb, fiul lui Iefune, au rqmas cu viayq dintre oamenii aceia

cari se duseserq sq iscodeascq yara.
39Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel; wi poporul a fost kntr‘o mare jale.
40S‘au sculat dis de dimineayq a doua zi, wi s‘au suit pe vkrful muntelui, zicknd: ,,Iatq-ne!

skntem gata sq ne suim kn locul de care a vorbit Domnul, cqci am pqcqtuit.‘‘
41Moise a zis: ,,Pentruce cqlcayi porunca Domnului? Nu veyi izbuti.
42Nu vq suiyi, cqci Domnul nu este kn mijlocul vostru! Nu cqutayi sq fiyi bqtuyi de vrqjmawii

vowtri.
43Cqci Amaleciyii wi Cananiyii sknt knaintea voastrq, wi veyi cqdea uciwi de sabie; odatq

ce v‘ayi abqtut de la Domnul, Domnul nu va fi cu voi.‘‘
44Ei s‘au kndqrqtnicit wi s‘au suit pe vkrful muntelui; dar chivotul legqmkntului wi Moise

n‘au iewit din mijlocul taberii.
45Atunci s‘au pogorkt Amaleciyii wi Cananiyii, cari locuiau pe muntele acela, i-au bqtut, wi i-

au tqiat kn bucqyi pknq la Horma.
15 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara pe care v‘o dau ca sq
vq awezayi locuinyele kn ea,
3wi veyi aduce Domnului o jertfq mistuitq de foc, fie o ardere de tot, fie o jertfq adusq

pentru kmplinirea unei juruinye sau ca dar de bunqvoie, sau la sqrbqtorile voastre, ca sq
faceyi din cirezile sau turmele voastre un miros plqcut Domnului, -
4cel ce kwi va aduce darul squ Domnului sq aducq Domnului ca dar de mkncare a zecea

parte dintr‘o efq de floare de fqinq frqmkntatq kntr‘un sfert de hin de untdelemn;
5iar vin pentru jertfa de bquturq la arderea de tot sau la jertfq, sq aducq un sfert de hin de

fiecare miel.
6Pentru un berbece, sq aduci ca dar de mkncare douq zecimi de efq din floarea fqinii

frqmkntatq kntr‘o treime de hin de untdelemn,
7wi sq faci o jertfq de bquturq de o treime de hin de vin, ca dar de mkncare de un miros

plqcut Domnului.
8Dacq aduci un viyel, fie ca ardere de tot, fie ca jertfq pentru kmplinirea unei juruinye, sau

ca jertfq de mulyqmire Domnului,
9sq aduci ca dar de mkncare, kmpreunq cu viyelul, trei zecimi de efq din floarea fqinii,

frqmkntatq kntr‘o jumqtate de hin de untdelemn,
10wi sq faci o jertfq de bquturq de o jumqtate de hin de vin: aceasta este o jertfq mistuitq de

foc, de un miros plqcut Domnului.
11Awa sq se facq pentru fiecare bou, pentru fiecare berbece, pentru fiecare miel sau ied.
12Dupq numqrul vitelor, awa sq faceyi pentru fiecare, dupq numqrul lor.
13Awa sq facq lucrurile acestea orice bqwtinaw, cknd va aduce o jertfq mistuitq de foc, de

un miros plqcut Domnului.
14Dacq un strqin care locuiewte la voi, sau care se va gqsi kn viitor kn mijlocul vostru,

aduce o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului, s‘o aducq kn acelaw fel ca voi.
15Sq fie o singurq lege pentru toatq adunarea, atkt pentru voi ckt wi pentru strqinul care

locuiewte kn mijlocul vostru; aceasta sq fie o lege necurmatq printre urmawii vowtri: cu
strqinul sq fie ca wi cu voi, knaintea Domnului.
16O singurq lege wi o singurq poruncq sq fie atkt pentru voi ckt wi pentru strqinul care

locuiewte printre voi.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   169
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

17Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
18,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara kn care vq voi duce,
19wi cknd veyi mknca pkne din yara aceea, sq luayi kntki un dar ridicat pentru Domnul.
20Ca dar ridicat sq aduceyi o turtq din pkrga plqmqdelii voastre; s‘o aduceyi cum aduceyi

darul care se ia kntki din arie.
21Din pkrga plqmqdelii voastre sq luayi kntki un dar ridicat pentru Domnul din neam kn

neam.
22Dacq pqcqtuiyi fqrq voie, wi nu pqziyi toate poruncile pe cari le -a fqcut cunoscut lui

Moise Domnul,
23tot ce v‘a poruncit Domnul prin Moise, din ziua cknd a dat Domnul porunci wi mai tkrziu

din neam kn neam;
24dacq pqcatul a fost fqcut fqrq voie, wi fqrq sq wtie adunarea, toatq adunarea sq aducq un

viyel ca ardere de tot de un miros plqcut Domnului, kmpreunq cu darul squ de mkncare wi
cu jertfa sa de bquturq, dupq rknduielile awezate; sq mai aducq wi un yap ca jertq de
ispqwire.
25Preotul sq facq ispqwire pentru toatq adunarea copiilor lui Israel wi li se va ierta; cqci au

pqcqtuit fqrq voie, wi wi-au adus darul lor, o jertfq mistuitq de foc kn cinstea Domnului wi o
jertfq de ispqwire knaintea Domnului, pentru pqcatul pe care l-au sqvkrwit fqrq voie.
26Se va ierta kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi strqinului care locuiewte kn mijlocul

lor, cqci tot poporul a pqcqtuit fqrq voie.
27Dacq unul singur a pqcqtuit fqrq voie, sq aducq o caprq de un an ca jertfq pentru pqcat.
28Preotul sq facq ispqwire pentru cel ce a pqcqtuit fqrq voie knaintea Domnului; cknd va

face ispqwire pentru el, i se va ierta.
29Atkt pentru bqwtinawul dintre copiii lui Israel, ckt wi pentru strqinul care locuiewte kn

mijlocul lor, sq fie aceeaw lege, cknd va pqcqtui fqrq voie.
30Dar dacq cineva, fie bqwtinaw fie strqin, pqcqtuiewte cu voie, hulewte pe Domnul: acela

va fi nimicit din mijlocul poporului squ,
31cqci a nesocotit cuvkntul Domnului, wi a cqlcat porunca Lui; va fi nimicit wi kwi va lua

astfel pedeapsa pentru nelegiuirea lui.
32Cknd erau copiii lui Israel kn pustie, au gqsit pe un om strkngknd lemne kn ziua

Sabatului.
33Cei ce -l gqsiserq strkngknd lemne, l-au adus la Moise, la Aaron wi la toatq adunarea.
34L-au aruncat kn temniyq, cqci nu se spusese ce trebuiau sq -i facq.
35Domnul a zis lui Moise: ,,Omul acesta sq fie pedepsit cu moartea, toatq adunarea sq -l

ucidq cu pietre afarq din tabqrq.‘‘
36Toatq adunarea l -a scos afarq din tabqrq wi l -a ucis cu pietre; wi a murit, cum poruncise

lui Moise Domnul.
37Domnul a zis lui Moise:
38,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le sq-wi facq, din neam kn neam, un ciucure la

colyurile vewmintelor lor, wi sq punq un fir albastru peste ciucurele acesta din colyurile
vewmintelor.
39Cknd veyi avea ciucurele acesta, sq vq uitayi la el, wi sq vq aduceyi aminte de toate

poruncile Domnului, ca sq le kmpliniyi wi sq nu urmayi dupq poftele inimilor voastre wi
dupq poftele ochilor vowtri, ca sq vq lqsayi tkrkyi la curvie.
40Sq vq aduceyi astfel aminte de poruncile Mele, sq le kmpliniyi, wi sq fiyi sfinyi pentru

Dumnezeul vostru.
41Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v‘am scos din yara Egiptului, ca sq fiu

Dumnezeul vostru.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   170
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16 Core, fiul lui Iyehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s‘a rqsculat kmpreunq cu Datan wi
Abiram, fiii lui Eliab, wi On, fiul lui Pelet, cktewi trei fiii lui Ruben.
2S‘au rqsculat kmpotriva lui Moise, kmpreunq cu douq sute cincizeci de oameni din copiii

lui Israel, din fruntawii adunqrii, din ceice erau chemayi la sfat, wi cari erau oameni cu
nume.
3Ei s‘au adunat kmpotriva lui Moise wi Aaron, wi le-au zis: ,,Destul! cqci toatq adunarea,

toyi sknt sfinyi, wi Domnul este kn mijlocul lor. Pentruce vq ridicayi voi mai pesus de
adunarea Domnului?‘‘
4Cknd a auzit Moise lucrul acesta, a cqzut cu faya la pqmknt.
5A vorbit lui Core wi la toatq ceata lui, wi a zis: ,,Mkne, Domnul va arqta cine este al Lui wi

cine este sfknt, wi -l va lqsa sq se apropie de El; va lqsa sq se apropie de El pe acela pe
care -l va alege.
6Iatq ce sq faceyi. Luayi cqdelniye, Core wi toatq ceata lui.
7Mkne, puneyi foc kn ele, wi puneyi tqmkie pe el knaintea Domnului. Acela pe care -l va

alege Domnul, va fi sfknt. Destul, copiii lui Levi.‘‘
8Moise a zis lui Core: ,,Ascultayi dar, copiii lui Levi!
9Prea puyin lucru este oare pentru voi cq Dumnezeul lui Israel v‘a ales din adunarea lui

Israel, lqskndu-vq sq vq apropiayi de El, ca sq fiyi kntrebuinyayi la slujba cortului
Domnului, wi sq vq knfqyiwayi knaintea adunqrii ca sq -i slujiyi?
10V‘a lqsat sq vq apropiayi de El, pe tine, wi pe toyi frayii tqi, pe copiii lui Levi, wi acum mai

voiyi wi preoyia!
11De aceea te aduni tu wi ceata ta kmpotriva Domnului! Cqci cine este Aaron, ca sq ckrtiyi

kmpotriva lui?‘‘
12Moise a trimes sq cheme pe Datan wi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: ,,Nu ne suim.
13N‘ajunge cq ne-ai scos dintr‘o yarq, unde curge lapte wi miere, ca sq ne faci sq murim kn

pustie, de vrei sq mai wi stqpknewti peste noi?
14Ce bine ne-ai mai dus kntr‘o yarq unde curge lapte wi miere, wi ce bine ne-ai mai dat kn

stqpknire ogoare wi vii! Crezi cq poyi sq iei ochii oamenilor? Nu ne suim!‘‘
15Moise s‘a mkniat foarte tare, wi a zis Domnului: ,,Nu cquta la darul lor. Nu le-am luat nici

mqcar un mqgar, wi n‘am fqcut rqu niciunuia din ei.‘‘
16Moise a zis lui Core: ,,Tu wi toatq ceata ta, mkne sq fiyi knaintea Domnului, tu wi ei,

kmpreunq cu Aaron.
17Luayi-vq fiecare cqdelniya lui, puneyi tqmkie kn ea, wi aduceyi fiecare knaintea Domnului

cqdelniya lui: douq sute cincizeci de cqdelniye; tu wi Aaron, sq vq luayi wi voi fiecare
cqdelniya lui.‘‘
18Wi-au luat fiecare cqdelniya, au pus foc kn ea, au pus tqmkie kn foc, wi au stqtut la uwa

cortului kntklnirii, kmpreunq cu Moise wi Aaron.
19Wi Core a chemat toatq adunarea kmpotriva lui Moise wi Aaron, la uwa cortului kntklnirii.

Atunci slava Domnului s‘a arqtat kntregei adunqri.
20Wi Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
21,,Despqryiyi-vq din mijlocul acestei adunqri, wi -i voi topi kntr‘o clipq.‘‘
22Ei au cqzut cu feyele la pqmknt, wi au zis: ,,Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricqrui

trup! Un singur om a pqcqtuit, wi sq Te mknii kmpotriva kntregei adunqri?‘‘
23Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
24,,Vorbewte adunqrii, wi spune -i: ,Dayi-vq la o parte din preajma locuinyei lui Core, Datan

wi Abiram!‘‘
25Moise s‘a sculat, wi s‘a dus la Datan wi Abiram; wi bqtrknii lui Israel au mers dupq el.
26A vorbit adunqrii, wi a zis: ,,Depqrtayi-vq de corturile acestor oameni rqi, wi nu vq atingeyi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    171
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

de nimic din ce este al lor, ca sq nu periyi odatq cu pedepsirea lor pentru toate pqcatele
lor.‘‘
27Ei s‘au depqrtat din preajma locuinyei lui Core, Datan wi Abiram. Datan wi Abiram au

iewit afarq, wi au stqtut la uwa corturilor lor, cu nevestele, copiii wi pruncii lor.
28Moise a zis: ,,Iatq cum veyi cunoawte cq Domnul m‘a trimes sq fac toate aceste lucruri,

wi sq nu lucrez din capul meu.
29Dacq oamenii acewtia vor muri cum mor toyi oamenii wi dacq vor avea aceeaw soartq ca

toyi oamenii, nu m‘a trimes Domnul;
30dar dacq Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacq pqmkntul kwi va deschide gura ca

sq -i knghitq cu tot ce au, awa knckt se vor pogork de vii kn locuinya moryilor, -atunci veyi
wti cq oamenii acewtia au hulit pe Domnul.‘‘
31Pe cknd isprqvea el de spus toate aceste vorbe, pqmkntul de subt ei s‘a despicat kn

douq.
32Pqmkntul wi -a deschis gura, wi i -a knghiyit, pe ei wi casele lor, kmpreunq cu toyi

oamenii lui Core wi toate averile lor.
33Wi s‘au pogorkt astfel de vii kn locuinya moryilor, ei wi tot ce aveau; pqmkntul i -a

acoperit de tot, wi au perit din mijlocul adunqrii.
34Tot Israelul, care era kn jurul lor, cknd au yipat ei, a fugit; cqci ziceau: ,,Sq fugim ca sq nu

ne knghitq pqmkntul!‘‘
35Un foc a iewit dela Domnul, wi a mistuit pe cei douq sute cinci zeci de oameni cari

aduceau tqmkia.
36Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
37,,Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, sq scoatq cqdelniyele din foc wi sq lepede focul

din ele, cqci sknt sfinyite.
38Cu cqdelniyele acestor oameni cari au pqcqtuit wi au ispqwit pqcatul cu viaya lor, sq se

facq niwte plqci kntinse, cu cari sq se acopere altarul. Fiindcq au fost aduse knaintea
Domnului wi sknt sfinyite, sq slujeascq de aducere aminte copiilor lui Israel.
39Preotul Eleazar a luat cqdelniyele de aramq, pe cari le aduseserq cei arwi, wi a fqcut din

ele niwte plqci pentru acoperirea altarului.
40Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun strqin,

care nu este din neamul lui Aaron, sq nu se apropie sq aducq tqmkie knaintea Domnului,
wi sq nu i se kntkmple ca lui Core wi cetei lui, dupq cum spusese Domnul prin Moise.
41A doua zi, toatq adunarea copiilor lui Israel a ckrtit kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui

Aaron, zicknd: ,,Voi ayi omorkt pe poporul Domnului!‘‘
42Pe cknd se strkngea adunarea kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui Aaron, wi pe cknd kwi

kndreptau privirile spre cortul kntklnirii, iatq cq l -a acoperit norul, wi s‘a arqtat slava
Domnului.
43Atunci Moise wi Aaron au venit knaintea cortului kntklnirii.
44Wi Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
45,,Dayi-vq la o parte din mijlocul acestei adunqri, wi -i voi topi kntr‘o clipq!‘‘ Ei au cqzut cu

feyele la pqmknt;
46wi Moise a zis lui Aaron: ,,Ia cqdelniya, pune foc kn ea de pe altar, pune tqmkie kn ea,

du-te repede la adunare, wi fq ispqwire pentru ei; cqci a izbucnit mknia Domnului, wi a
knceput urgia.‘‘
47Aaron a luat cqdelniya, cum zisese Moise, wi a alergat kn mijlocul adunqrii; wi iatq cq

kncepuse urgia printre popor. El a tqmkiat wi a fqcut ispqwire pentru norod.
48S‘a awezat kntre cei moryi wi kntre cei vii, wi urgia a kncetat.
49Patrusprezece mii wapte sute de inwi au murit de urgia aceasta, afarq de ceice muriserq
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    172
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

din pricina lui Core.
50Aaron s‘a kntors la Moise, la uwa cortului kntklnirii. Urgia kncetase.


17 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi ia dela ei un toiag, dupq casele pqrinyilor lor, adicq
douqsprezece toiege din partea cqpeteniilor lor, dupq casele pqrinyilor lor. Sq scrii numele
fiecqruia pe toiagul lui;
3wi sq scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi; cqci va fi ckte un toiag de fiecare cqpetenie

a caselor pqrinyilor lor.
4Sq le pui kn cortul kntklnirii, knaintea mqrturiei, unde Mq kntklnesc cu voi.
5Bqrbatul pe care -l voi alege, va fi acela al cqrui toiag va knflori, wi voi pune capqt

dinaintea Mea ckrtirilor pe cari le ridicq kmpotriva voastrq copiii lui Israel.‘‘
6Moise a vorbit copiilor lui Israel; wi toate cqpeteniile lor i-au dat ckte un toiag, fiecare

cqpetenie ckte un toiag, dupq casele pqrinyilor lor, adicq douqsprezece toiege. Toiagul lui
Aaron era kn mijlocul toiegelor lor.
7Moise a pus toiegele knaintea Domnului, kn cortul mqrturiei.
8A doua zi, cknd a intrat Moise kn cortul mqrturiei, iatqcq toiagul lui Aaron, care era pentru

casa lui Levi, knverzise, fqcuse muguri, knflorise, wi copsese migdale.
9Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele, wi le -a dus tuturor copiilor lui Israel, ca sq

le vadq wi sq-wi ia fiecare toiagul lui.
10Domnul a zis lui Moise: ,,Pune toiagul lui Aaron knapoi knaintea mqrturiei, wi sq fie

pqstrat ca un semn pentru cei rqzvrqtiyi, ca sq pui astfel capqt knaintea Mea ckrtirilor lor,
wi sq nu moarq.‘‘
11Moise a fqcut awa; a fqcut kntocmai dupq porunca pe care i -o dqduse Domnul.
12Copiii lui Israel au zis lui Moise: ,,Iatq cq murim, perim, perim cu toyii!
13Oricine se apropie de cortul Domnului, moare. Va trebui oare sq murim cu toyii?‘‘


18 Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu wi fiii tqi, wi casa tatqlui tqu cu tine, sq purtayi pedeapsa
fqrqdelegilor fqcute kn sfkntul locaw; tu wi fiii tqi kmpreunq cu tine, sq purtayi pedeapsa
fqrqdelegilor fqcute kn kmplinirea slujbei voastre preoyewti.
2Apropie de asemenea de tine, pe frayii tqi, seminyia lui Levi, seminyia tatqlui tqu, ca sq fie

legayi de tine wi sq-yi slujeascq, atunci cknd tu, wi fiii tqi kmpreunq cu tine, veyi fi knaintea
cortului kntklnirii.
3Ei sq pqzeascq ce le vei porunci tu wi cele privitoare la tot cortul; dar sq nu se apropie nici

de uneltele sfkntului locaw, nici de altar, ca sq nu muriyi, wi ei wi voi.
4Ei sq se alipeascq de tine, wi sq pqzeascq tot ce privewte cortul kntklnirii pentru toatq

slujba cortului. Niciun strqin sq nu se apropie de voi.
5Sq pqziyi cele privitoare la sfkntul locaw wi altar, ca sq nu mai fie mknie kmpotriva copiilor

lui Israel.
6Iatq cq am luat pe frayii vowtri Leviyii, din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii cari sunt dayi

Domnului: ei vq sknt kncredinyayi vouq kn dar, ca sq facq slujba cortului kntklnirii.
7Tu, wi fiii tqi, kmpreunq cu tine, sq pqziyi slujbele preoyiei voastre kn tot ce privewte

altarul wi tot ce este dincolo de perdeaua din lquntru: aceasta este slujba pe care o veyi
face. Vq dau kn dar slujba preoyiei. Strqinul care se va apropia, va fi omorkt.‘‘
8Domnul a zis lui Aaron: ,,Iatq, din toate lucrurile pe cari Mi le knchinq copiii lui Israel, kyi

dau pe cele cari Kmi sknt aduse prin ridicare; yi le dau, yie wi fiilor tqi, ca drept al ungerii,
printr‘o lege vecinicq.
9Iatq ce va fi al tqu dintre lucrurile prea sfinte cari nu sknt mistuite de foc: toate darurile din

jertfele lor de mkncare, toate jertfele lor de ispqwire, wi toate jertfele pentru vinq, pe cari Mi

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     173
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

le vor aduce; lucrurile acestea prea sfinte sq fie ale tale wi ale fiilor tqi.
10Sq le mkncayi kntr‘un loc prea sfknt; orice bqrbat sq mqnknce din ele; sq le priviyi ca

sfinte.
11Iatq ce va mai fi al tqu: toate darurile pe cari le vor aduce copiii lui Israel prin ridicare wi

legqnkndu-le kntr‘o parte wi kn alta, yi le dau yie, fiilor tqi wi fiicelor tale kmpreunq cu tine,
printr‘o lege vecinicq. Oricine va fi curat kn casa ta sq mqnknce din ele.
12Kyi dau cele dintki roade pe cari le vor aduce Domnului: tot ce va fi mai bun din

untdelemn, tot ce va fi mai bun din must wi grku.
13Cele dintki roade ale pqmkntului lor, pe cari le vor aduce Domnului, sq fie ale tale.

Oricine va fi curat kn casa ta sq mqnknce din ele.
14Tot ce va fi knchinat Domnului prin fqgqduinyq kn Israel, sq fie al tqu.
15Orice kntki nqscut din orice trup, pe care -l vor aduce Domnului, atkt din oameni ckt wi

din dobitoace, sq fie al tqu. Numai, sq lawi sq se rqscumpere kntkiul nqscut al omului, wi
sq lawi sq se rqscumpere wi kntkiul nqscut al unui dobitoc necurat.
16Sq lawi sq se rqscumpere kntqii nqscuyi ai oamenilor, dela vkrsta de o lunq, dupq

preyuirea ta, cu preyul de cinci sicli de argint, dupq siclul sfkntului locaw, care este de
douqzeci de ghere.
17Dar sq nu lawi sq se rqscumpere kntkiul nqscut al vacii, nici kntkiul nqscut al oii, nici

kntkiul nqscut al caprei: acestea sknt lucruri sfinte. Skngele lor sq -l stropewti pe altar, wi
sq le arzi grqsimea: aceasta va fi o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.
18Carnea lor sq fie a ta, ca wi pieptul care se leagqnq kntr‘o parte wi kn alta wi ca wi spata

dreaptq.
19Kyi dau yie, fiilor tqi wi fiicelor tale kmpreunq cu tine, printr‘o lege vecinicq, toate darurile

sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un legqmknt
de necqlcat wi pe vecie knaintea Domnului, pentru tine wi pentru sqmknya ta kmpreunq cu
tine.‘‘
20Domnul a zis lui Aaron: ,,Tu sq n‘ai nici o mowtenire kn yara lor, wi sq n‘ai nici o parte de

mowie kn mijlocul lor. Eu sknt mowtenirea wi partea ta de mowie, kn mijlocul copiilor lui
Israel.
21Fiilor lui Levi le dau ca mowtenire orice zeciuialq kn Israel, pentru slujba pe care o fac ei,

pentru slujba cortului kntklnirii.
22Copiii lui Israel sq nu se mai apropie de cortul kntklnirii, ca sq nu se facq vinovayi de

vreun pqcat wi sq moarq.
23Ci Leviyii sq facq slujba cortului kntklnirii, wi sq rqmknq kncqrcayi cu fqrqdelegile lor. Ei

sq n‘aibq nici o mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel: aceasta sq fie o lege vecinicq
printre urmawii vowtri.
24Leviyilor le dau de mowtenire zeciuelile pe cari le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin

ridicare; de aceea zic cu privire la ei: ,,Sq n‘aibq nici o mowtenire kn mijlocul copiilor lui
Israel.‘‘
25Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
26,,Sq vorbewti Leviyilor, wi sq le spui: ,Cknd veyi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe

care v‘o dau din partea lor, ca mowtenire a voastrq, sq luayi kntki din ea un dar pentru
Domnul, wi anume: a zecea parte din zeciuialq;
27wi darul vostru vi se va socoti ca grkul care se ia kntki din arie wi ca mustul care se ia

kntki din teasc.
28Astfel sq luayi wi voi kntki un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe cari le veyi primi

de la copiii lui Israel, wi sq dayi preotului Aaron darul pe care -l veyi lua kntki din ele pentru
Domnul.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     174
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

29Din toate darurile cari vi se vor da, sq luayi kntki toate darurile pentru Domnul; din tot ce
va fi mai bun, sq luayi kntki partea knchinatq Domnului.
30Sq le spui: ,Dupq ce veyi lua din ele partea cea mai bunq, zeciuiala va fi socotitq Leviyilor

ca venitul de la arie wi ca venitul de la teasc.
31Sq -l mkncayi kntr‘un loc oarecare, voi wi casa voastrq; cqci aceasta este plata voastrq

pentru slujba pe care o faceyi kn cortul kntklnirii.
32Nu vq veyi face vinovayi pentru aceasta de niciun pqcat, dacq veyi lua din ele pentru

Domnul ce este mai bun, nici nu veyi pkngqri darurile sfinte ale copiilor lui Israel, wi nu veyi
muri.‘‘
19 Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi a zis:
2,,Iatq ce poruncewte legea pe care a dat -o Domnul, zicknd: ,Vorbewte copiilor lui Israel
sq-yi aducq o vacq rowie, fqrq patq, fqrq vreun cusur trupesc, wi care sq nu fi fost pusq la
jug.
3S‘o dayi preotului Eleazar; el s‘o scoatq din tabqrq, wi sq fie junghiatq knaintea lui.
4Preotul Eleazar sq ia cu degetul din skngele vacii, wi sq stropeascq de wapte ori knaintea

cortului kntklnirii.
5Vaca sq fie arsq subt ochii lui; sq -i ardq pielea, carnea wi skngele, kmpreunq cu baliga.
6Preotul sq ia lemn de cedru, isop wi ckrmkz, wi sq le arunce kn mijlocul flqcqrilor cari vor

mistui vaca.
7Preotul sq-wi spele hainele, wi sq-wi scalde trupul kn apq; apoi sq intre iarqw kn tabqrq,

wi sq fie necurat pknq seara.
8Celce va arde vaca, sq-wi spele hainele kn apq, wi sq-wi scalde trupul kn apq; wi sq fie

necurat pknq seara.
9Un om curat sq strkngq cenuwa vacii, wi s‘o punq kntr‘un loc curat afarq din tabqrq; s‘o

pqstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca sq facq apa de curqyire. Aceasta este o
apq de ispqwire.
10Celce va strknge cenuwa vacii, sq-wi spele hainele, wi sq fie necurat pknq seara.

Aceasta sq fie o lege vecinicq atkt pentru copiii lui Israel ckt wi pentru strqinul care
locuiewte kn mijlocul lor.
11Cine se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, sq fie necurat timp de

wapte zile.
12Sq se cureye cu apa aceasta a treia zi wi a waptea zi, wi va fi curat; dar, dacq nu se

curqyewte a treia zi wi a waptea zi, nu va fi curat.
13Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, wi nu se va curqyi, pkngqrewte

cortul Domnului; acela sq fie nimicit din Israel. Fiindcq nu s‘a stropit peste el apa de
curqyire, este necurat, wi necurqyia lui este kncq peste el.
14Iatq legea cknd va muri un om kntr‘un cort: oricine va intra kn cort, wi oricine se va afla

kn cort, va fi necurat wapte zile.
15De asemenea, orice vas descoperit, care nu va avea un capac bine strkns pe el, va fi

necurat.
16Oricine se va atinge, pe ckmp, de un om ucis de sabie, sau de un mort, sau de oase

omenewti, sau de vre un mormknt, va fi necurat timp de wapte zile.
17Pentru cel necurat, sq se ia cenuwq dela jertfa de ispqwire care a fost arsq, wi sq toarne

peste ea apq de izvor kntr‘un vas.
18Un om curat sq ia isop, wi sq -l moaie kn apq; sq stropeascq apoi cu el cortul, toate

uneltele, oamenii cari sknt acolo, pe cel ce s‘a atins de oase omenewti, sau de vreun om
ucis, sau de vreun mort, sau de vreun mormknt.
19Cel curat sq stropeascq pe cel necurat, a treia zi wi a waptea zi, wi sq -l curqye kn ziua a            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    175
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

waptea. Sq-wi spele hainele, wi sq se scalde kn apq; wi seara, va fi curat.
20Un om care va fi necurat, wi nu se va curqyi, va fi nimicit din mijlocul adunqrii, cqci a

spurcat sfkntul locaw al Domnului; fiindcq n‘a fost stropitq peste el apa de curqyire, este
necurat.
21Aceasta sq fie o lege vecinicq pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curqyire, sq-

wi spele hainele, wi cel ce se va atinge de apa de curqyire, sq fie necurat pknq seara.
22Orice lucru de care se va atinge cel necurat, va fi necurat; wi cine se va atinge de el, sq

fie necurat pknq seara.‘‘
20 Toatq adunarea copiilor lui Israel a ajuns kn pustia Yin kn luna kntki. Wi poporul s‘a
oprit la Cades. Acolo a murit wi a fost kngropatq Maria.
2Adunarea n‘avea apq. Wi s‘au rqsculat kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui Aaron.
3Poporul a cqutat ceartq cu Moise. Ei au zis: ,,Ce bine ar fi fost sq fi murit noi, cknd au

murit frayii nowtri knaintea Domnului!
4Pentruce ayi adus adunarea Domnului kn pustia aceasta, ca sq murim kn ea, noi wi vitele

noastre?
5Pentruce ne-ayi scos din Egipt, wi ne-ayi adus kn acest loc rqu, unde nu este nici loc de

sqmqnat, nici smochin, nici viyq, nici rodiu, nici apq de bqut?‘‘
6Moise wi Aaron au plecat dela adunare wi s‘au dus la uwa cortului kntklnirii. Au cqzut cu

faya la pqmknt, wi li s‘a arqtat slava Domnului.
7Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
8,,Ia toiagul, wi cheamq adunarea, tu wi fratele tqu Aaron. Sq vorbiyi stkncii acesteia kn

faya lor, wi ea va da apq. Sq le scoyi astfel apq din stkncq, wi sq adqpi adunarea wi vitele
lor.‘‘
9Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum ki poruncise Domnul.
10Moise wi Aaron au chemat adunarea knaintea stkncii. Wi Moise le -a zis: ,,Ascultayi,

rqsvrqtiyilor! Vom putea noi oare sq vq scoatem apq din stknca aceasta?‘‘
11Apoi Moise a ridicat mkna, wi a lovit stknca de douq ori cu toiagul. Wi a iewit apq din

belwug, awa kn ckt a bqut wi adunarea, wi au bqut wi vitele.
12Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Pentrucq n‘ayi crezut kn Mine, ca sq Mq sfinyiyi knaintea

copiilor lui Israel, nu voi veyi duce adunarea aceasta kn yara pe care i -o dau.‘‘
13Acestea sknt apele Meriba (Ceartq), unde s‘au certat copiii lui Israel cu Domnul care a

fost sfinyit kntre ei.
14Dela Cades, Moise a trimes niwte soli la kmpqratul Edomului, ca sq -i spunq: ,,Awa

vorbewte fratele tqu Israel. Tu wtii toate suferinyele prin cari am trecut.
15Pqrinyii nowtri s‘au pogorkt kn Egipt, wi am locuit acolo multq vreme. Dar Egiptenii ne-au

chinuit, pe noi wi pe pqrinyii nowtri.
16Am strigat cqtre Domnul, wi El ne -a auzit glasul. A trimes un Knger, wi ne -a scos din

Egipt. Wi iatq cq skntem la Cades, cetate care se aflq la marginea yinutului tqu.
17Lasq-ne sq trecem prin yara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, wi nici nu vom

bea apq din fkntkni; vom merge pe drumul kmpqrqtesc, fqrq sq ne abatem la dreapta sau
la stknga, pknq vom trece de yinutul tqu.‘‘
18Edom i -a rqspuns: ,,Sq nu cumva sq treci pela mine, cqci altfel kyi voi iewi knainte cu

sabia.‘‘
19Copiii lui Israel i-au zis: ,,Vom merge pe drumul cel mare; wi, dacq vom bea din apa ta,

eu wi turmele mele, kyi voi plqti preyul; nu-yi cer altceva deckt sq trec cu picioarele!‘‘
20El a rqspuns: ,,Sq nu cumva sq treci!‘‘ Wi Edom i -a ewit knainte cu multq gloatq wi cu

mknq tare.
21Astfel Edom n‘a vrut sq lase pe Israel sq treacq prin yinutul lui. Wi Israel s‘a abqtut dela            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   176
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

el.
22Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat dela Cades, wi a ajuns la muntele Hor.
23Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron, lkngq muntele Hor, la hotarele yqrii lui Edom:
24Aaron are sq fie adqugat la poporul lui; cqci nu va intra kn yara pe care o dau copiilor lui

Israel, pentrucq v‘ayi kmpotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.
25Ia pe Aaron wi pe fiul squ Eleazar, wi suie -i pe muntele Hor.
26Desbracq pe Aaron de vewmintele lui, wi kmbracq pe fiul squ Eleazar cu ele. Acolo va fi

adqugat Aaron la poporul lui wi va muri.‘‘
27Moise a fqcut ce -i poruncise Domnul. S‘au suit pe muntele Hor, kn faya kntregei adunqri.
28Moise a desbrqcat pe Aaron de vewmintele lui, wi a kmbrqcat cu ele pe fiul squ Eleazar.

Aaron a murit acolo, pe vkrful muntelui. Moise wi Eleazar s‘au pogorkt de pe munte.
29Toatq adunarea a vqzut cq Aaron murise, wi toatq casa lui Israel a plkns pe Aaron

treizeci de zile.
21 Kmpqratul Aradului, un Cananit, care locuia la miazqzi, a auzit cq Israel vine pe
drumul Atarim. El s‘a luptat kmpotriva lui Israel wi a luat mai mulyi prinwi de rqzboi.
2Atunci Israel a fqcut Domnului o juruinyq, wi a zis: ,,Dacq vei da pe poporul acesta kn

mknile mele, ki voi nimici cu desqvkrwire cetqyile.‘‘
3Domnul a auzit glasul lui Israel, wi a dat pe Cananiyi kn mknile lui. Israeliyii i-au nimicit cu

desqvkrwire, pe ei wi cetqyile lor; wi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplinq).
4Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Rowie, ca sq ocoleascq

yara Edomului. Poporul wi -a perdut rqbdarea pe drum
5wi a vorbit kmpotriva lui Dumnezeu wi kmpotriva lui Moise: ,,Pentru ce ne-ayi scos din

Egipt, ca sq murim kn pustie? Cqci nu este nici pkne, nici apq, wi ni s‘a sckrbit sufletul de
aceastq hranq proastq.‘‘
6Atunci Domnul a trimes kmpotriva poporului niwte werpi knfocayi, cari au muwcat poporul,

awa knckt au murit mulyi oameni kn Israel.
7Poporul a venit la Moise, wi a zis: ,,Am pqcqtuit, cqci am vorbit kmpotriva Domnului, wi

kmpotriva ta. Roagq-te Domnului, ca sq depqrteze de la noi acewti werpi.‘‘ Moise s‘a rugat
pentru popor.
8Domnul a zis lui Moise: ,,Fq-yi un warpe knfocat, wi spknzurq -l de o prqjinq; oricine este

muwcat, wi va privi spre el, va trqi.‘‘
9Moise a fqcut un warpe de aramq, wi l -a pus kntr‘o prqjinq; wi oricine era muwcat de un

warpe, wi privea spre warpele de aramq, trqia.
10Copiii lui Israel au plecat, wi au tqbqrkt la Obot.
11Au plecat din Obot, wi au tqbqrkt la Iie-Abarim, kn pustia din faya Moabului, spre rqsqritul

soarelui.
12De acolo au plecat, wi au tqbqrkt kn valea Zered.
13De acolo au plecat wi au tqbqrkt dincolo de Arnon, care curge prin pustie, iewind din

yinutul Amoriyilor; cqci Arnonul face hotarul Moabului, kntre Moab wi Amoriyi.
14De aceea se zice kn cartea Rqzboaielor Domnului: ,,Vaheb kn Sufa, Wivoaiele Arnonului,
15Wi scurgerile wivoaielor, Cari se kntind knspre Ar wi se ating cu hotarul lui Moab.‘‘
16De acolo s‘au dus la Beer (Fkntknq). La aceastq fkntknq Domnul a zis lui Moise:

,,Strknge poporul, wi le voi da apq.‘‘
17Atunci a ckntat Israel ckntarea aceasta: ,,Ykwnewte, fkntknq! Ckntayi kn cinstea ei!
18Fkntkna, pe care au sqpat -o cqpeteniile, Pe care au sqpat -o mai marii poporului, Cu

toiagul de ckrmuire, cu toiegele lor!‘‘ Din pustia aceasta s‘au dus la Matana;
19din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;
20din Bamot, la valea din ckmpia Moabului, kn vkrful muntelui Pisga, care cautq spre            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    177
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

pustie.
21Israel a trimes soli la Sihon, kmpqratul Amoriyilor, ca sq -i spunq:
22,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; nu vom intra nici kn ogoare, nici kn vii, wi nu vom bea apq

din fkntkni; vom yinea drumul kmpqrqtesc, pknq vom trece de yinutul tqu.‘‘
23Sihon n‘a kngqduit lui Israel sq treacq prin yinutul lui. Sihon a strkns tot poporul, wi a

iewit knaintea lui Israel, kn pustie. A venit la Iahay, wi s‘a luptat kmpotriva lui Israel.
24Israel l -a bqtut cu ascuyiwul sqbiei wi i -a cucerit yara dela Arnon pknq la Iaboc, pknq la

hotarul copiilor lui Amon; cqci hotarul copiilor lui Amon era kntqrit.
25Israel a luat toate cetqyile acelea, wi s‘a awezat kn toate cetqyile Amoriyilor, kn Hesbon

wi kn toate satele de prin kmprejurimi.
26Cqci Hesbonul era cetatea lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor. El pornise cu rqzboi kmpotriva

kmpqratului dinainte al Moabului, wi -i luase toatq yara pknq la Arnon.
27De aceea zic poeyii: ,,Veniyi la Hesbon! Sq se zideascq din nou wi sq se kntqreascq

cetatea lui Sihon.
28Cqci a iewit un foc din Hesbon, O flacqrq din cetatea lui Sihon, Wi a mistuit pe Ar-Moab,

Pe locuitorii knqlyimilor Arnonului.
29Vai de tine, Moab! Ewti pierdut, poporul lui Chemow! El a fqcut pe fiii lui fugari, Wi pe

fetele lui le -a dat roabe Lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor.
30Noi am aruncat cu sqgeyile asupra lor: Din Hesbon pknq la Dibon totul este nimicit; Am

pustiit pknq la Nofah, Care se kntinde pknq la Medeba.‘‘
31Israel s‘a awezat astfel kn yara Amoriyilor.
32Moise a trimes sq iscodeascq Iaezerul. Au luat satele cari yineau de el, wi au isgonit pe

Amoriyii cari erau kn ele.
33Au schimbat apoi drumul, wi s‘ -au suit pe drumul care duce la Basan. Og, kmpqratul

Basanului, le -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva lor la Edrei.
34Domnul a zis lui Moise: ,,Nu te teme de el; cqci kl dau kn mknile tale, pe el wi tot poporul

lui, wi toatq yara lui; sq -i faci cum ai fqcut lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la
Hesbon.‘‘
35Wi ei l-au bqtut, pe el wi pe fiii lui, wi tot poporul lui, de n‘au lqsat sq scape unul mqcar, wi

au pus mkna pe yara lui.
22 Copiii lui Israel au pornit, wi au tqbqrkt kn wesurile Moabului, dincolo de Iordan, kn
faya Ierihonului.
2Balac, fiul lui Yipor, a vqzut tot ce fqcuse Israel Amoriyilor.
3Wi Moab a rqmas foarte kngrozit kn faya unui popor atkt de mare la numqr; l -a apucat

groaza kn faya copiilor lui Israel.
4Moab a zis bqtrknilor lui Madian: ,,Mulyimea aceasta are sq knghitq tot ce este kn jurul

nostru, cum pawte boul verdeaya de pe ckmp.‘‘ Balac, fiul lui Yipor, era pe atunci kmpqrat
al Moabului.
5El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Rku (Eufrat), kn yara fiilor poporului

squ, ca sq -l cheme, wi sq -i spunq: ,,Iatq, un popor a iewit din Egipt; acopere faya
pqmkntului, wi s‘a awezat kn faya mea.
6Vino, te rog, sq-mi blastqmi pe poporul acesta, cqci este mai puternic deckt mine; poate

cq awa, kl voi putea bate wi -l voi izgoni din yarq, cqci wtiu cq pe cine binecuvintezi tu este
binecuvkntat, wi pe cine blastqmi tu este blqstqmat.‘‘
7Bqtrknii lui Moab wi bqtrknii lui Madian au plecat, avknd cu ei daruri pentru ghicitor. Au

ajuns la Balaam, wi i-au spus cuvintele lui Balac.
8Balaam le -a zis: ,,Rqmkneyi aici peste noapte, wi vq voi da rqspuns, dupq cum kmi va

spune Domnul.‘‘ Wi cqpeteniile Moabului au rqmas la Balaam.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     178
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

9Dumnezeu a venit la Balaam, wi a zis: ,,Cine sknt oamenii acewtia pe cari -i ai la tine?‘‘
10Balaam a rqspuns lui Dumnezeu: ,,Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului, i -a trimes
sq-mi spunq:
11,,Iatq, un popor a iewit din Egipt, wi acopere faya pqmkntului; vino dar, wi blastqmq -l;

poate cq awa kl voi putea bate, wi -l voi izgoni.‘‘
12Dumnezeu a zis lui Balaam: ,,Sq nu te duci cu ei; wi nici sq nu blastqmi poporul acela,

cqci este binecuvkntat.‘‘
13Balaam s‘a sculat dimineaya, wi a zis cqpeteniilor lui Balac: ,,Duceyi-vq knapoi kn yara

voastrq, cqci Domnul nu vrea sq mq lase sq merg cu voi.‘‘
14Wi mai marii Moabului s‘au sculat, s‘au kntors la Balac, wi i-au spus: ,,Balaam n‘a vrut sq

vinq cu noi.‘‘
15Balac a trimes din nou mai multe cqpetenii mai cu vazq deckt cele dinainte.
16Au ajuns la Balaam, wi i-au zis: ,,Awa vorbewte Balac, fiul lui Yipor: ,Nu mai pune piedici,

wi vino la mine;
17cqci kyi voi da multq cinste, wi voi face tot ce-mi vei spune; numai vino, te rog, wi

blastqmq-mi poporul acesta!‘‘
18Balaam, a rqspuns wi a zis slujitorilor lui Balac: ,,Sq-mi dea Balac chiar wi casa lui plinq

de argint wi de aur, wi tot n‘aw putea sq fac niciun lucru, fie mic fie mare, kmpotriva
poruncii Domnului, Dumnezeului meu.
19Totuw vq rog, rqmkneyi aici la noapte, wi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.‘‘
20Dumnezeu a venit la Balaam kn timpul nopyii, wi i -a zis: ,,Fiindcq oamenii acewtia au

venit sq te cheme, scoalq-te, wi du-te cu ei; dar sq faci numai ce-yi voi spune.‘‘
21Balaam s‘a sculat dimineaya, a pus waua pe mqgqriyq, wi a plecat cu cqpeteniile lui

Moab.
22Dumnezeu S‘a aprins de mknie, pentrucq plecase. Wi Kngerul Domnului S‘a awezat kn

drum, ca sq i se kmpotriveascq. Balaam era cqlare pe mqgqriya lui, wi cei doi slujitori ai lui
erau cu el.
23Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului stknd kn drum, cu sabia scoasq din teacq kn

mknq, s‘a abqtut din drum, wi a luat -o pe ckmp. Balaam wi -a bqtut mqgqriya ca s‘o aducq
la drum.
24Kngerul Domnului S‘a awezat kntr‘o cqrare dintre vii, wi de fiecare parte a cqrqrii era ckte

un zid.
25Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului; s‘a strkns spre zid, wi a strkns piciorul lui Balaam

de zid. Balaam a bqtut -o din nou.
26Kngerul Domnului a trecut mai departe, wi S‘a awezat kntr‘un loc unde nu era chip sq te

kntorci nici la dreapta nici la stknga.
27Mqgqriya a vqzut pe Kngerul Domnului, wi s‘a culcat subt Balaam. Balaam s‘a aprins de

mknie, wi a bqtut mqgqriya cu un bqy.
28Domnul a deschis gura mqgqriyei, wi ea a zis lui Balaam: ,,Ce yi-am fqcut, de m‘ai bqtut

de trei ori?‘‘
29Balaam a rqspuns mqgqriyei: ,,Pentrucq yi-ai bqtut joc de mine; dacq aw avea o sabie kn

mknq, te-aw ucide pe loc.‘‘
30Mqgqriya a zis lui Balaam: ,,Nu sknt eu oare mqgqriya ta, pe care ai cqlqrit kn tot timpul

pknq kn ziua de azi? Am eu oare obicei sq-yi fac awa?‘‘ Wi el a rqspuns: ,,Nu.‘‘
31Domnul a deschis ochii lui Balaam, wi Balaam a vqzut pe Kngerul Domnului stknd kn

drum, cu sabia scoasq kn mknq. Wi s‘a plecat, wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt.
32Kngerul Domnului i -a zis: ,,Pentru ce yi-ai bqtut mqgqriya de trei ori? Iatq, Eu am iewit

ca sq-yi stau kmpotrivq, cqci drumul pe care mergi, este un drum care duce la perzare,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   179
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

knaintea Mea.
33Mqgqriya M‘a vqzut, wi s‘a abqtut de trei ori dinaintea Mea; dacq nu s‘ar fi abqtut

dinaintea Mea, pe tine te-aw fi omorkt, iar pe ea aw fi lqsat -o vie.‘‘
34Balaam a zis Kngerului Domnului: ,,Am pqcqtuit, cqci nu wtiam cq te-ai awezat knaintea

mea kn drum; wi acum, dacq nu gqsewti cq e bine ce fac eu, mq voi kntoarce.‘‘
35Kngerul Domnului a zis lui Balaam: ,,Du-te cu oamenii acewtia; dar sq spui numai

cuvintele pe cari yi le voi spune Eu.‘‘ Wi Balaam a plecat knainte cu cqpeteniile lui Balac.
36Balac a auzit cq vine Balaam, wi i -a iewit knainte pknq la cetatea Moabului, care este la

hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depqrtat.
37Balac a zis lui Balaam: ,,N‘am trimes eu oare la tine sq te cheme? Pentru ce n‘ai venit la

mine? Cum, nu pot eu oare sq-yi dau cinste?‘‘
38Balaam a rqspuns lui Balac: ,,Iatq cq am venit la tine; acum, kmi va fi oare kngqduit sq

spun ceva? Voi spune cuvintele pe cari mi le va pune Dumnezeu kn gurq.‘‘
39Balaam a mers cu Balac, wi au ajuns la Chiriat-Huyot.
40Balac a jertfit boi wi oi, wi a trimes din ei lui Balaam wi cqpeteniilor cari erau cu el.
41Dimineaya, Balac a luat pe Balaam, wi l -a suit pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea sq

vadq o parte din popor.
23 Balaam a zis lui Balac: ,,Zidewte-mi aici wapte altare, wi pregqtewte-mi aici wapte
viyei wi wapte berbeci.‘‘
2Balac a fqcut cum spusese Balaam; wi Balac wi Balaam au adus ckte un viyel wi ckte un

berbece pe fiecare altar.
3Balaam a zis lui Balac: ,,Stai lkngq arderea ta de tot, wi eu mq voi depqrta de ea; poate

cq Domnul kmi va iewi knainte; wi ce-mi va descoperi, kyi voi spune.‘‘ Wi s‘a dus pe un loc
knalt.
4Dumnezeu a venit knaintea lui Balaam; wi Balaam I -a zis: ,,Am ridicat wapte altare, wi pe

fiecare altar am adus ckte un viyel wi ckte un berbece.‘‘
5Domnul a pus cuvinte kn gura lui Balaam, wi a zis: ,,Kntoarce-te la Balac, wi awa sq -i

vorbewti.‘‘
6Balaam s‘a kntors la Balac; wi iatq cq Balac stqtea lkngq arderea lui de tot, el wi toate

cqpeteniile Moabului.
7Balaam wi -a rostit proorocia, wi a zis: ,,Balac m‘a adus din Aram (Mesopotamia).

Kmpqratul Moabului m‘a chemat din munyii Rqsqritului, zicknd: ,Vino, wi blastqmq-mi pe
Iacov! Vino, wi defaimq-mi pe Israel!‘
8Cum sq blastqm eu pe cel ce nu -l blastqmq Dumnezeu? Cum sq defaim eu pe cel ce nu

-l defaimq Domnul?
9Kl vqd din vkrful stkncilor, Kl privesc de pe knqlyimea dealurilor: Este un popor care

locuiewte deoparte, Wi nu face parte dintre neamuri.
10Cine poate sq numere pulberea lui Iacov, Wi sq spunq numqrul unui sfert din Israel? O,

de aw muri de moartea celor neprihqniyi, Wi sfkrwitul meu sq fie ca al lor!‘‘
11Balac a zis lui Balaam: ,,Ce mi-ai fqcut? Te-am luat sq blestemi pe vrqjmawul meu, wi

iatq cq tu -l binecuvintezi!‘‘
12El a rqspuns, wi a zis: ,,Nu trebuie oare sq spun ce-mi pune Domnul kn gurq?‘‘
13Balac i -a zis: ,,Vino, te rog, cu mine kn alt loc, de unde kl poyi vedea; cqci aici nu vezi

deckt o parte din el, nu -l vezi kntreg. Wi de acolo sq mi -l blastqmi.‘‘
14L -a dus kn ckmpul Yofim, spre vkrful muntelui Pisga; a zidit wapte altare, wi a adus ckte

un viyel wi un berbece pe fiecare altar.
15Balaam a zis lui Balac: ,,Stai aici, lkngq arderea ta de tot, wi eu mq voi duce knaintea lui

Dumnezeu.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   180
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Domnul a venit knaintea lui Balaam; i -a pus cuvinte kn gurq, wi a zis: ,,Kntoarce-te la
Balac, wi awa sq -i vorbewti.‘‘
17Balaam s‘a kntors la el; wi iatq cq Balac stqtea lkngq arderea lui de tot, cu cqpeteniile

Moabului. Balac i -a zis: ,,Ce yi -a spus Domnul?‘‘
18Balaam wi -a rostit proorocia, wi a zis: ,,Scoalq-te, Balac, wi ascultq! Ia aminte la mine,

fiul lui Yipor!
19Dumnezeu nu este un om ca sq mintq, Nici un fiu al omului, ca sq -I parq rqu. Ce a spus,

oare nu va face? Ce a fqgqduit oare, nu va kmplini?
20Iatq cq am primit poruncq sq binecuvintez. Da, El a binecuvkntat, wi eu nu pot kntoarce.
21El nu vede nici o fqrqdelege kn Iacov, Nu vede nici o rqutate kn Israel. Domnul,

Dumnezeul lui, este cu el, El este Kmpqratul lui, veselia lui.
22Dumnezeu i -a scos din Egipt, Tqria Lui este pentru el ca a bivolului.
23Desckntecul nu poate face nimic kmpotriva lui Iacov, Nici vrqjitoria kmpotriva lui Israel;

Acum se poate spune despre Iacov wi Israel: Ce lucruri mari a fqcut Dumnezeu!
24Da, poporul acesta se scoalq ca o leoaicq, Wi se ridicq kntocmai ca un leu; Nu se culcq

pknq ce n‘a mkncat prada, Wi n‘a bqut skngele celor uciwi.‘‘
25Balac a zis lui Balaam: ,,Nu -l blestema, dar mqcar nici nu -l binecuvknta!‘‘
26Balaam a rqspuns, wi a zis lui Balac: ,,Nu yi-am spus cq voi face tot ce va spune

Domnul?‘‘
27Balac a zis lui Balaam: ,,Vino, te rog, te voi duce kntr‘un alt loc; poate cq Dumnezeu va

gqsi cu cale sq-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!‘‘
28Balac a dus pe Balaam pe vkrful muntelui Peor, care este cu faya spre pustie.
29Balaam a zis lui Balac: ,,Zidewte-mi aici wapte altare, wi pregqtewte-mi aici wapte viyei

wi wapte berbeci!‘‘
30Balac a fqcut cum zisese Balaam, wi a adus ckte un viyel wi ckte un berbece pe fiecare

altar.
24 Balaam a vqzut cq Domnul gqsewte cu cale sq binecuvinteze pe Israel, wi n‘a mai
alergat ca kn celelalte rknduri la desckntece; ci wi -a kntors faya spre pustie.
2Balaam a ridicat ochii, wi a vqzut pe Israel tqbqrkt kn corturi, dupq seminyiile lui. Atunci

Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
3Balaam wi -a rostit proorocia, wi a zis: ,,Iatq ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii

deschiwi,
4Celce aude cuvintele lui Dumnezeu, Celce vede vedenia Celui Atotputernic, Celce cade

cu faya la pqmknt, wi ai cqrui ochi sknt deschiwi:
5,,Ce frumoase sknt corturile tale, Iacove! Locuinyele tale, Israele!
6Ele se kntind ca niwte vqi, Ca niwte grqdini lkngq un rku, Ca niwte copaci de aloe pe cari i

-a sqdit Domnul, Ca niwte cedri pe lkngq ape.
7Apa curge din gqleyile lui, Wi sqmknya lui este udatq de ape mari. Kmpqratul lui se knalyq

mai pe sus de Agag, Wi kmpqrqyia lui ajunge puternicq.
8Dumnezeu l -a scos din Egipt, Tqria lui este ca a bivolului pentru el. El nimicewte

neamurile cari se ridicq kmpotriva lui, Le sfarmq oasele, wi le prqpqdewte cu sqgeyile lui.
9Kndoaie genunchii, se culcq kntocmai ca un leu, Ca o leoaicq: Cine -l va scula?

Binecuvkntat sq fie oricine te va binecuvknta, Wi blestemat sq fie oricine te va blestema!‘‘
10Balac s‘a aprins de mknie kmpotriva lui Balaam; a bqtut din mkni, wi a zis lui Balaam:

,,Eu te-am chemat sq-mi blestemi vrqjmawii, wi iatq cq de trei ori tu i-ai binecuvkntat!
11Fugi acum, wi du-te acasq! Spusesem cq-yi voi da cinste, dar Domnul te -a kmpedecat

s‘o primewti.‘‘
12Balaam a rqspuns lui Balac: ,,Eh! n‘am spus eu oare solilor pe cari mi i-ai trimes,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   181
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

13cq dacq mi-ar da Balac chiar wi casa lui plinq cu argint wi cu aur, tot n‘aw putea sq fac
dela mine knsumi nici bine nici rqu kmpotriva poruncii Domnului, ci voi spune kntocmai ce
va zice Domnul?
14Wi acum iatq cq mq duc la poporul meu. Vino, wi-yi voi vesti ce va face poporul acesta

poporului tqu kn vremile cari vor urma.‘‘
15Balaam wi -a rostit proorocia, wi a zis: ,,Awa zice Balaam, fiul lui Beor, Awa zice omul

care are ochii deschiwi,
16Awa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce cunoawte planurile Celui Prea

Knalt, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faya la pqmknt wi ai cqrui
ochi sknt deschiwi:
17Kl vqd, dar nu acum, Kl privesc, dar nu de aproape. O stea rqsare din Iacov, Un toiag de

ckrmuire se ridicq din Israel. El strqpunge laturile Moabului, Wi prqpqdewte pe toyi copiii
lui Set.
18Se face stqpkn pe Edom, Se face stqpkn pe Seir, vrqjmawii lui. Israel face fapte mari.
19Cel ce se nawte din Iacov domnewte ca stqpknitor, Wi pierde pe cei ce scapq din cetqyi.‘‘
20Balaam a vqzut pe Amalec, wi a rostit urmqtoarea proorocie: ,,Amalec este cel dintki

dintre neamuri, Dar kntr‘o zi va fi nimicit.‘‘
21Balaam a vqzut pe Cheniyi, wi a rostit urmqtoarea proorocie: ,,Locuinya ta este tare de

tot, Wi cuibul tqu este pus pe stkncq.
22Dar Cain va fi pustiit, Pknq ce te va lua prins Asur.‘‘
23Balaam a rostit urmqtoarea proorocie: ,,Vai! cine va mai putea trqi cknd va face

Dumnezeu acest lucru?
24Dar niwte corqbii vor veni din Chitim, Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber, Wi la urmq

vor fi nimicite wi ele.‘‘
25Balaam s‘a sculat, a plecat, wi s‘a kntors acasq. Balac a plecat wi el acasq.


25 Israel locuia kn Sitim; wi poporul a knceput sq se dea la curvie cu fetele lui Moab.
2Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor; wi poporul a mkncat, wi s‘a knchinat pknq
la pqmknt knaintea dumnezeilor lor.
3Israel s‘a alipit de Baal-Peor, wi Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel.
4Domnul a zis lui Moise: ,,Strknge pe toate cqpeteniile poporului, wi spknzurq pe cei

vinovayi knaintea Domnului kn faya soarelui, pentru ca sq se kntoarcq dela Israel mknia
aprinsq a Domnului.‘‘
5Moise a zis judecqtorilor lui Israel: ,,Fiecare din voi sq ucidq pe aceia dintre ai lui cari s‘au

lipit de Baal-Peor.‘‘
6Wi iatq cq un bqrbat dintre copiii lui Israel a venit wi a adus la frayii lui pe o Madianitq,

subt ochii lui Moise wi subt ochii kntregii adunqri a copiilor lui Israel, pe cknd plkngeau la
uwa cortului kntklnirii.
7La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s‘a sculat din

mijlocul adunqrii, wi a luat o suliyq kn mknq.
8S‘a luat dupq omul acela din Israel pknq kn cortul lui, i -a strqpuns prin pkntece pe

amkndoi: atkt pe bqrbatul acela din Israel, ckt wi pe femeea aceea. Wi a kncetat astfel
urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.
9Douqzeci wi patru de mii au murit loviyi de urgia aceea.
10Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
11,,Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abqtut mknia Mea dela copiii lui Israel, prin

rkvna pe care a avut -o pentru Mine kn mijlocul lor; wi n‘am nimicit, kn mknia Mea, pe
copiii lui Israel.
12De aceea sq spui cq knchei cu el un legqmknt de pace.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     182
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

13Acesta va fi pentru el wi pentru sqmknya lui dupq el legqmkntul unei preoyii vecinice,
pentrucq a fost plin de rkvnq pentru Dumnezeul lui wi a fqcut ispqwire pentru copiii lui
Israel.‘‘
14Bqrbatul acela din Israel, care a fost ucis kmpreunq cu Madianita, se numea Zimri, fiul lui

Salu; el era cqpetenia unei case pqrintewti a Simeoniyilor.
15Femeia care a fost ucisq, se numea Cozbi, fata lui Yur, cqpetenia seminyiilor iewite

dintr‘o casq pqrinteascq din Madian.
16Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
17,,Priviyi pe Madianiyi ca vrqjmawi, wi ucideyi -i;
18cqci wi ei vi s‘au arqtat vrqjmawi, amqgindu-vq prin viclewugurile lor, kn fapta lui Peor, wi

kn fapta Cozbiei, fata unei cqpetenii a lui Madian, sora lor, ucisq kn ziua urgiei care a avut
loc cu prilejul faptei lui Peor.‘‘
26 Kn urma acestei urgii, Domnul a zis lui Moise wi lui Eleazar, fiul preotului Aaron:
2,,Faceyi numqrqtoarea kntregei adunqri a copiilor lui Israel, dela vksta de douqzeci de ani
kn sus, dupq casele pqrinyilor lor, a tuturor celor din Israel cari sknt kn stare sq poarte
armele.‘‘
3Moise wi preotul Eleazar le-au vorbit kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya

Ierihonului. Wi au zis:
4,,Sq se facq numqrqtoarea, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus, cum poruncise lui

Moise wi copiilor lui Israel Domnul, cknd au iewit din yara Egiptului.‘‘
5Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel. Fiii lui Ruben au fost: Enoh, din care se coboarq familia

Enohiyilor; Palu, din care se coboarq familia Paluiyilor;
6Heyron, din care se coboarq familia Heyroniyilor; Carmi, din care se pogoarq familia

Carmiyilor.
7Acestea sknt familiile Rubeniyilor: cei iewiyi la numqrqtoare au fost patruzeci wi trei de mii

wapte sute treizeci. -
8Fiii lui Palu au fost: Eliab.
9Fiii lui Eliab au fost: Nemuel, Datan wi Abiram. Datan acesta wi Abiram acesta au fost din

ceice erau chemayi la adunare, wi cari s‘au rqsculat kmpotriva lui Moise wi Aaron, kn
adunarea lui Core, cknd cu rqscoala lor kmpotriva Domnului.
10Pqmkntul wi -a deschis gura, wi i -a knghiyit kmpreunq cu Core, cknd au murit ceice se

adunaserq, wi cknd a mistuit focul pe cei douq sute cinci zeci de oameni: ei au slujit
poporului ca pildq.
11Fiii lui Core, n‘au murit.
12Fiii lui Simeon, dupq familiile lor: din Nemuel se pogoarq familia Nemueliyilor; din Iamin,

familia Iaminiyilor; din Iachin, familia Iachiniyilor;
13din Zerah, familia Zerahiyilor; din Saul, familia Sauliyilor.
14Acestea sknt familiile Simeoniyilor: douqzeci wi douq de mii douq sute.
15Fiii lui Gad, dupq familiile lor: din Yefon se pogoarq familia Yefoniyilor; din Haghi, familia

Haghiyilor; din Wuni, familia Wuniyilor;
16din Ozni, familia Ozniyilor; din Eri, familia Eriyilor;
17din Arod, familia Arodiyilor; din Areli, familia Areliyilor.
18Acestea sknt familiile fiilor lui Gad, dupq cei iewiyi la numqrqtoare: patruzeci de mii cinci

sute.
19Fiii lui Iuda: Er wi Onan; dar Er wi Onan au murit kn yara Canaanului.
20Iatq fiii lui Iuda, dupq familiile lor: din Wela se pogoarq familia Welaniyilor; din Perey,

familia Pereyiyilor; din Zerah, familia Zerahiyilor.
21Fiii lui Perey au fost: Heyron, din care se pogoarq familia Heyroniyilor; Hamul, din care            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    183
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

se pogoarq familia Hamuliyilor.
22Acestea sknt familiile lui Iuda, dupq numqrqtoarea lor: waptezeci wi wase de mii cinci

sute.
23Fiii lui Isahar, dupq familiile lor: din Tola se pogoarq familia Tolaiyilor; din Puva, familia

Puviyilor;
24din Iawub, familia Iawubiyilor; din Wimron, familia Wimroniyilor.
25Acestea sknt familiile lui Isahar, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii trei

sute.
26Fiii lui Zabulon, dupq familiile lor: din Sered se pogoarq familia Serediyilor; din Elon,

familia Eloniyilor; din Iahleel, familia Iahleeliyilor.
27Acestea sknt familiile Zabuloniyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci de mii cinci sute.
28Fiii lui Iosif, dupq familiile lor: Manase wi Efraim.
29Fiii lui Manase: din Machir se pogoarq familia Machiriyilor. -Machir a nqscut pe Galaad.

Din Galaad se pogoarq familia Galaadiyilor.
30Iatq fiii lui Galaad: Iezer, din care se pogoarq familia Iezeriyilor; Helec, familia

Helechiyilor;
31Asriel, familia Asrieliyilor; Sihem, familia Sihemiyilor;
32Wemida, familia Wemidaiyilor; Hefer, familia Heferiyilor.
33Yelofhad, fiul lui Hefer, n‘a avut fii, dar a avut fete. Iatq numele fetelor lui Yelofhad: Mahla,

Noa, Hogla, Milca wi Tirya.
34Acestea sknt familiile lui Manase, dupq numqrqtoarea lor: cincizeci wi douq de mii wapte

sute.
35Iatq fiii lui Efraim, dupq familiile lor: din Wutelah se pogoarq familia Wutelahiyilor; din

Becher, familia Becheriyilor; din Tahan, familia Tahaniyilor.
36Iatq fiii lui Wutelah: din Eran se pogoarq familia Eraniyilor.
37Acestea sknt familiile fiilor lui Efraim, dupq numqrqtoarea lor: treizeci wi douq de mii cinci

sute. Acewtia sknt fiii lui Iosif, dupq familiile lor.
38Fiii lui Beniamin, dupq familiile lor: din Bela se pogoarq familia Belaiyilor; din Awbel,

familia Awbeliyilor; din Ahiram, familia Ahiramiyilor;
39din Wufam, familia Wufamiyilor; din Hufam, familia Hufamiyilor. -
40Fiii lui Bela au fost: Ard wi Naaman. Din Ard se pogoarq familia Ardiyilor; din Naaman,

familia Naamaniyilor.
41Acewtia sknt fiii lui Beniamin, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi

cinci de mii wase sute.
42Iatq fiii lui Dan, dupq familiile lor: din Wuham se pogoarq familia Wuhamiyilor. Acestea

sknt familiile lui Dan, dupq familiile lor.
43Toate familiile Wuhamiyilor, dupq numqrqtoarea lor: wasezeci wi patru de mii patru sute.
44Fiii lui Awer, dupq familiile lor: din Imna se pogoarq familia Imniyilor; din Iwvi, familia

Iwviyilor; din Beria, familia Beriiyilor. -
45Din fiii lui Beria se pogoarq: din Heber, familia Heberiyilor; din Malchiel, familia

Malchieliyilor.
46Numele fetei lui Awer era Serah.
47Acestea sknt familiile fiilor lui Awer, dupq numqrqtoarea lor: cinci zeci wi trei de mii patru

sute.
48Fiii lui Neftali, dupq familiile lor: din Iahyeel se pogoarq familia Iahyeeliyilor; din Guni,

familia Guniyilor;
49din Ieyer, familia Ieyeriyilor; din Wilem, familia Wilemiyilor.
50Acestea sknt familiile lui Neftali, dupq familiile lor wi dupq numqrqtoarea lor: patruzeci wi
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     184
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cinci de mii patru sute.
51Acewtia sknt cei iewiyi la numqrqtoare dintre copiii lui Israel: wase sute una de mii wapte

sute treizeci.
52Domnul a vorbit lui Moise, wi i -a zis:
53,,Yara sq se kmpartq kntre ei, ca sq fie mowtenirea lor, dupq numqrul numelor.
54Celor ce sknt kn numqr mai mare sq le dai o parte mai mare, wi celor ce sknt kn numqr

mai mic sq le dai o parte mai micq; sq se dea fiecqruia partea lui dupq cei iewiyi la
numqrqtoare.
55Dar kmpqryirea yqrii sq se facq prin soryi; s‘o ia kn stqpknire dupq numele seminyiilor

pqrinyilor lor.
56Yara sq fie kmpqryitq prin soryi kntre cei ce sknt kn mare numqr wi kntre cei ce sknt kn

mic numqr.
57Iatq Leviyii a cqror numqrqtoare s‘a fqcut dupq familiile lor: din Gherwon se pogoarq

familia Gherwoniyilor; din Chehat, familia Chehatiyilor; din Merari, familia Merariyilor. -
58Iatq familiile lui Levi: familia Libniyilor, familia Hebroniyilor, familia Mahliyilor, familia

Muwiyilor, familia Coriyilor. Chehat a nqscut pe Amram.
59Numele nevestei lui Amram era Iochebed, fata lui Levi, care i s‘a nqscut lui Levi, kn

Egipt; ea a nqscut lui Amram: pe Aaron, pe Moise, wi pe Maria, sora lor.
60Lui Aaron i s‘au nqscut: Nadab wi Abihu, Eleazar wi Itamar.
61Nadab wi Abihu au murit, cknd au adus knaintea Domnului foc strqin.
62Cei iewiyi la numqrqtoare, toyi bqrbayii dela vkrsta de o lunq kn sus, au fost de douqzeci

wi trei de mii. Ei n‘au fost cuprinwi kn numqrqtoarea copiilor lui Israel, pentrucq nu li s‘a dat
mowtenire kn mijlocul copiilor lui Israel.
63Acewtia sknt aceia dintre copiii lui Israel a cqror numqrqtoare au fqcut -o Moise wi preotul

Eleazar kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.
64Kntre ei, nu era niciunul din copiii lui Israel a cqror numqrqtoare o fqcuse Moise wi

preotul Aaron kn pustia Sinai.
65Cqci Domnul zisese: ,,Vor muri kn pustie, wi nu va rqmknea niciunul din ei, afarq de

Caleb, fiul lui Iefune, wi Iosua, fiul lui Nun.‘‘
27 Fetele lui Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din
familiile lui Manase, fiul lui Iosif, wi ale cqror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya,
2s‘au apropiat wi s‘au knfqyiwat knaintea lui Moise, knaintea preotului Eleazar, knaintea

mai marilor wi knaintea kntregei adunqri, la uwa cortului kntklnirii. Ele au zis:
3,,Tatql nostru a murit kn pustie; el nu era kn mijlocul cetei celor ce s‘au rqsvrqtit kmpotriva

Domnului, kn mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru pqcatul lui, wi n‘a avut fii.
4Pentru ce sq se stingq numele tatqlui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucq n‘a avut fii?

Dq-ne wi nouq deci o mowtenire kntre frayii tatqlui nostru.‘‘
5Moise a adus pricina lor knaintea Domnului.
6Wi Domnul a zis lui Moise:
7,,Fetele lui Yelofhad au dreptate. Sq le dai de mowtenire o mowie kntre frayii tatqlui lor, wi

sq treci asupra lor mowtenirea tatqlui lor.
8Iar copiilor lui Israel, sq le vorbewti wi sq le spui: ,,Cknd un om va muri fqrq sq le lase fii,

sq treceyi mowtenirea lui asupra fetei lui.
9Dacq n‘are nici o fatq, mowtenirea lui s‘o dayi frayilor lui.
10Dacq n‘are nici frayi, mowtenirea lui s‘o dayi frayilor tatqlui squ.
11Wi dacq nici tatql lui n‘are frayi, mowtenirea lui s‘o dayi rudei celei mai apropiate din

familia lui, wi ea s‘o stqpkneascq. Aceasta sq fie o lege wi un drept pentru copiii lui Israel,
cum a poruncit lui Moise Domnul.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     185
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

12Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te pe muntele acesta Abarim, wi privewte yara pe care am
dat -o copiilor lui Israel.
13S‘o privewti, dar wi tu vei fi adqugat la poporul tqu, cum a fost adqogat fratele tqu Aaron;
14pentrucq v‘ayi kmpotrivit poruncii Mele, kn pustia Yin, cknd cu cearta adunqrii, wi nu

M‘ayi sfinyit knaintea lor cu prilejul apelor.‘‘ (Acestea sknt apele de ceartq, la Cades, kn
pustia Yin.)
15Moise a vorbit Domnului, wi a zis:
16,,Domnul, Dumnezeul duhurilor oricqrui trup, sq rknduiascq peste adunare un om
17care sq iasq knaintea lor, wi sq intre knaintea lor, care sq -i scoatq afarq wi sq -i vkre

knquntru, pentru ca adunarea Domnului sq nu fie ca niwte oi cari n‘au pqstor.‘‘
18Domnul a zis lui Moise: ,,Ia-yi pe Iosua, fiul lui Nun, bqrbat kn care este Duhul Meu, wi

sq-yi pui mkna peste el.
19Sq -l awezi knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri, wi sq -i dai porunci

subt ochii lor.
20Sq -l faci pqrtaw la dregqtoria ta, pentruca toatq adunarea copiilor lui Israel sq -l asculte.
21Sq se knfqyiweze knaintea preotului Eleazar, care sq kntrebe pentru el judecata lui Urim

knaintea Domnului; wi Iosua, toyi copiii lui Israel, kmpreunq cu el, wi toatq adunarea, sq
iasq dupq porunca lui Eleazar wi sq intre dupq porunca lui.
22Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul. A luat pe Iosua, wi l -a pus knaintea preotului

Eleazar wi knaintea kntregii adunqri.
23Wi -a pus mknile peste el, wi i -a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.


28 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Poruncewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Sq aveyi grijq sq-Mi aduceyi la vremea
hotqrktq, darul Meu de mkncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, cari Kmi sknt de un
plqcut miros.‘
3Sq le spui: ,Iatq jertfa mistuitq de foc pe care o veyi aduce Domnului: kn fiecare zi, ckte

doi miei de un an fqrq cusur, ca ardere de tot necurmatq.
4Sq aduci un miel dimineaya, wi celalt miel seara1;
5iar, ca dar de mkncare, sq aduci a zecea parte dintr‘o efq de floarea fqinii, frqmkntatq

kntr‘un sfert de hin de untdelemn de mqsline sfqrkmate.
6Aceasta este arderea de tot necurmatq, care a fost adusq la muntele Sinai; o jertfq

mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.
7Jertfa de bquturq sq fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de bquturq de vin s‘o

faci Domnului kn locul sfknt.
8Al doilea miel sq -l aduci seara1, ca un dar de mkncare wi o jertfq de bquturq ca cele de

dimineayq; aceasta este o jertfq mistuitq prin foc, de un miros plqcut Domnului.
9Kn ziua Sabatului, sq aduceyi doi miei de un an fqrq cusur, wi ca dar de mkncare, douq

zecimi de efq din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, kmpreunq cu jertfa de bquturq.
10Aceasta este arderea de tot pentru fiecare zi de Sabat, afarq de arderea de tot

necurmatq wi jertfa ei de bquturq.
11La knceputul lunilor voastre, sq aduceyi ca ardere de tot Domnului: doi viyei, un berbece,

wi wapte miei de un an fqrq cusur;
12wi, ca dar de mkncare pentru fiecare viyel, trei zecimi de efq din floarea fqinii, frqmkntatq

cu untdelemn; ca dar de mkncare pentru berbece, sq aduceyi douq zecimi de efq din
floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn;
13ca dar de mkncare pentru fiecare miel, sq aduceyi o zecime de efq din floarea fqinii,

frqmkntatq cu untdelemn. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un
miros plqcut Domnului.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    186
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

14Jertfele de bquturq sq fie de o jumqtate de hin de vin pentru un viyel, a treia parte
dintr‘un hin pentru un berbece, wi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de
tot pentru knceputul lunii, kn fiecare lunq, kn toate lunile anului.
15Sq se aducq Domnului un yap, ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq

wi jertfa ei de bquturq.
16Kn luna kntki, kn ziua a patrusprezecea a lunii, vor fi Pawtele Domnului.
17Ziua a cincisprezecea a acestei luni sq fie o zi de sqrbqtoare. Timp de wapte zile sq se

mqnknce azimi.
18Kn ziua dintki, sq fie o adunare sfkntq: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn ea.
19Sq aduceyi ca ardere de tot Domnului o jertfq mistuitq de foc: doi viyei, un berbece, wi

wapte miei de un an fqrq cusur.
20Sq mai adqugayi wi darul lor de mkncare din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, trei

zecimi de efq pentru un viyel, douq zecimi pentru un berbece,
21wi o zecime pentru fiecare din cei wapte miei.
22Sq aduceyi un yap ca jertfq de ispqwire, ca sq facq ispqwire pentru voi.
23Sq aduceyi aceste jertfe, afarq de arderea de tot de dimineayq, care este o ardere de tot

necurmatq.
24sq le aduceyi kn fiecare zi, timp de wapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un

miros plqcut Domnului. Sq fie aduse afarq de arderea de tot necurmatq wi jertfa ei de
bquturq.
25Kn ziua a waptea sq aveyi o adunare sfkntq: sq nu faceyi nici o lucrare de slugq kn ea.
26Kn ziua celor dintki roade, cknd veyi aduce Domnului un dar de mkncare, la sqrbqtoarea

kncheierii sqptqmknilor (Cincizecimea), sq aveyi o adunare sfkntq; sq nu faceyi nici o
lucrare de slugq kn ea.
27Sq aduceyi ca ardere de tot, de un miros plqcut Domnului: doi viyei, un berbece, wi

wapte miei de un an.
28Sq mai adqugayi darul lor de mkncare din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, ckte

trei zecimi de fiecare viyel, douq zecimi pentru berbece,
29wi o zecime pentru fiecare din cei wapte miei.
30Sq aduceyi wi un yap, ca sq facq ispqwire pentru voi.
31Sq aduceyi aceste jertfe, afarq de arderea de tot necurmatq wi darul ei de mkncare. Mieii

sq fie fqrq cusur, wi sq adqugayi wi jertfele lor de bquturq.
29 Kn luna a waptea, kn cea dintki zi a lunii, sq aveyi o adunare sfkntq: atunci sq nu
faceyi nicio lucrare de slugq. Ziua aceasta sq fie vestitq kntre voi cu sunet de trkmbiyq.
2Sq aduceyi ca ardere de tot, de un miros plqcut Domnului, un viyel, un berbece, wi wapte

miei de un an fqrq cusur.
3Sq mai adqugayi wi darul lor de mkncare din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, trei

zecimi pentru viyel, douq zecimi pentru berbece,
4wi o zecime pentru fiecare din cei wapte miei.
5Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, ca sq facq ispqwire pentru voi.
6Sq aduceyi aceste jertfe, afarq de arderea de tot wi darul ei de mkncare din fiecare lunq,

afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei de mkncare, wi jertfele de bquturq, cari se
adaugq la ele, dupq rknduielile awezate. Acestea sknt niwte jertfe mistuite de foc, de un
miros plqcut Domnului.
7Kn ziua a zecea a acestei luni a waptea, sq aveyi o adunare sfkntq, wi sq vq smeriyi

sufletele; atunci sq nu faceyi nicio lucrare.
8Sq aduceyi ca ardere de tot, de un miros plqcut Domnului: un viyel, un berbece, wi wapte

miei de un an fqrq cusur.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   187
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

9Sq mai adqugayi wi darul lor de mkncare din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, trei
zecimi pentru viyel, douq zecimi pentru berbece,
10wi o zecime pentru fiecare din cei wapte miei.
11Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de jertfa de ispqwire, afarq de arderea

de tot necurmatq cu darul ei de mkncare, wi jertfele de bquturq obicinuite.
12Kn ziua a cincisprezecea a lunii a waptea, sq aveyi o adunare sfkntq; atunci sq nu faceyi

nicio lucrare de slugq. Sq prqznuiyi o sqrbqtoare kn cinstea Domnului, timp de wapte zile.
13Sq aduceyi ca ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului:

treisprezece viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an fqrq cusur.
14Sq mai adqugayi wi darul lor de mkncare din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn, trei

zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viyei, douq zecimi pentru fiecare din cei doi
berbeci,
15wi o zecime pentru fiecare din cei patrusprezece miei.
16Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfa sa de bquturq.
17A doua zi, sq aduceyi doisprezece viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an fqrq

cusur,
18kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
19Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfele de bquturq.
20A treia zi, sq aduceyi unsprezece viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an fqrq

cusur,
21kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
22Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfa de bquturq.
23A patra zi, sq aduceyi zece viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an fqrq cusur,
24kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
25Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfa de bquturq.
26Kn ziua a cincea, sq aduceyi nouq viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an fqrq

cusur,
27kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
28Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfa de bquturq.
29Kn ziua a wasea, sq aduceyi opt viyei, doi berbeci wi patrusprezece miei de un an fqrq

cusur,
30kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
31Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfele de bquturq.
32Kn ziua a waptea, sq aduceyi wapte viyei, doi berbeci, wi patrusprezece miei de un an

fqrq cusur,
33kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyei, berbeci wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  188
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

34Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei
de mkncare wi jertfq de bquturq.
35Kn ziua a opta, sq aveyi o adunare de sqrbqtoare: atunci sq nu faceyi nici o lucrare de

slugq.
36Sq aduceyi ca ardere de tot o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului: un

viyel, un berbece, wi wapte miei de un an fqrq cusur,
37kmpreunq cu darul lor de mkncare wi jertfele lor de bquturq pentru viyel, berbece wi miei,

dupq numqrul lor, dupq rknduielile awezate.
38Sq aduceyi wi un yap ca jertfq de ispqwire, afarq de arderea de tot necurmatq, darul ei

de mkncare wi jertfa de bquturq.
39Acestea sknt jertfele pe cari sq le aduceyi Domnului la sqrbqtorile voastre, afarq de

arderile voastre de tot, de darurile voastre de mkncare wi de jertfele voastre de bquturq, wi
de jertfele voastre de mulyqmire, ca kmplinire a unei juruinye sau ca daruri de bunq voie.‘‘
40Moise a spus copiilor lui Israel tot ce -i poruncise Domnul.


30 Moise a vorbit cqpeteniilor seminyiilor copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Iatq ce poruncewte
Domnul.
2Cknd un om va face o juruinyq Domnului, sau un jurqmknt prin care se va lega printr‘o

fqgqduialq, sq nu-wi calce cuvkntul, ci sq facq potrivit cu tot ce i -a iewit din gurq.
3Cknd o femeie va face o juruinyq Domnului wi se va lega printr‘o fqgqduialq, kn tinereya

ei wi kn casa tatqlui ei,
4wi tatql ei va afla de juruinya pe care a fqcut -o ea wi de fqgqduiala cu care s‘a legat,

-dacq nu -i zice nimic kn ziua cknd aflq de juruinya ei, toate juruinyele ei vor fi primite, wi
orice fqgqduialq cu care s‘a legat ea, va fi primitq;
5dar dacq tatql ei nu -i dq voie kn ziua cknd ia cunowtinyq de juruinya ei, toate juruinyele ei

wi toate fqgqduielile cu cari se va fi legat ea, nu vor avea nici o tqrie; wi Domnul o va ierta,
pentrucq nu i -a dat voie tatql ei.
6Cknd se va mqrita, dupq ce a fqcut juruinye sau dupq ce s‘a legat printr‘un cuvknt iewit de

pe buzele ei,
7wi bqrbatul ei va lua cunowtinyq de lucrul acesta, wi nu -i va zice nimic kn ziua cknd va

lua cunowtinyq de ele, juruinyele ei vor rqmknea kn picioare; wi fqgqduielile cu cari se va fi
legat ea vor rqmknea kn picioare;
8dar dacq bqrbatul ei nu -i dq voie kn ziua cknd ia cunowtinyq de juruinya ei, el va

desfiinya juruinya pe care a fqcut -o wi cuvkntul scqpat de pe buzele ei, cu care s‘a legat
ea; wi Domnul o va ierta.
9Juruinya unei femei vqduve sau despqryite de bqrbat, fqgqduinya cu care se va fi legat

ea, va rqmknea kn picioare pentru ea.
10Cknd o femeie, fiind kncq kn casa bqrbatului ei, va face juruinye sau se va lega cu vreun

jurqmknt,
11wi bqrbatul ei va afla de lucru acesta, -dacq nu -i zice nimic wi n‘o oprewte, toate

juruinyele ei vor rqmknea kn picioare, wi toate fqgqduinyele prin cari se va fi legat ea, vor
rqmknea kn picioare;
12dar dacq bqrbatul ei nu le primewte kn ziua cknd aflq de ele, orice juruinyq wi orice

fqgqduialq iewite de pe buzele ei nu vor avea nici un prey, bqrbatul ei nu le -a primit; wi
Domnul o va ierta.
13Bqrbatul ei poate kntqri wi bqrbatul ei poate desfiinya orice juruinyq, orice jurqmknt cu

care se leagq ea ca sq-wi mkhneascq sufletul.
14Wi anume, dacq nu -i zice nimic zi de zi, dupq ce aflq de lucrul acesta, el kntqrewte astfel

toate juruinyele wi toate fqgqduielile cu cari s‘a legat ea; le kntqrewte pentru cq nu i -a zis

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    189
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nimic kn ziua cknd a aflat de ele.
15Dar dacq nu le primewte, dupq ce a trecut ziua kn care le -a aflat, va fi vinovat de pqcatul

nevestei lui.‘‘
16Acestea sknt legile pe cari le -a dat lui Moise Domnul, ca sq aibq putere kntre un bqrbat

wi nevasta lui, kntre un tatq wi fata lui, cknd ea este kn tinereyq wi acasq la tatql ei.
31 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Rqsbunq pe copiii lui Israel kmpotriva Madianiyilor, apoi vei fi adqugat la poporul tqu.‘‘
3Moise a vorbit poporului wi a zis: ,,Knarmayi dintre voi niwte bqrbayi pentru owtire, wi sq
meargq kmpotriva Madianului, ca sq aducq la kndeplinire rqzbunarea Domnului kmpotriva
Madianului.
4Sq trimeteyi la oaste ckte o mie de oameni de seminyie, din toate seminyiile lui Israel.‘‘
5Au luat dintre miile lui Israel ckte o mie de oameni de seminyie, adicq douqsprezece mii

de oameni knarmayi pentru oaste.
6Moise a trimes la oaste pe acewti o mie de oameni de seminyie, wi a trimes cu ei pe fiul

preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte wi trkmbiyele rqsunqtoare.
7Au knaintat kmpotriva Madianului, dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul; wi

au omorkt pe toyi bqrbayii.
8Kmpreunq cu toyi ceilalyi, au omorkt wi pe kmpqrayii Madianului: Evi, Rechem, Yur, Hur

wi Reba, cei cinci kmpqrayi ai Madianului; au ucis cu sabia wi pe Balaam, fiul lui Beor.
9Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile Madianiyilor cu pruncii lor, wi le-au jqfuit toate

vitele, toate turmele wi toate bogqyiile.
10Le-au ars toate cetqyile pe cari le locuiau wi toate ocoalele lor.
11Au luat toatq prada wi toate jafurile de oameni wi dobitoace;
12wi pe cei prinwi, prada wi jafurile, le-au adus lui Moise, preotului Eleazar, wi adunqrii

copiilor lui Israel, cari erau tqbqrkyi kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului.
13Moise, preotul Eleazar, wi toyi mai marii adunqrii, le-au iewit knainte, afarq din tabqrq.
14Wi Moise s‘a mkniat pe cqpeteniile owtirii, pe cqpeteniile peste o mie wi pe cqpeteniile

peste o sutq, cari se kntorceau dela rqzboi.
15El le -a zis: ,,Cum? Ayi lqsat cu viayq pe toate femeile?
16Iatq, ele sknt acelea cari, dupq cuvkntul lui Balaam, au tkrkt pe copiii lui Israel sq

pqcqtuiascq kmpotriva Domnului, kn fapta lui Peor; wi atunci a izbucnit urgia kn adunarea
Domnului.
17Acum, dar, omorkyi pe orice prunc de parte bqrbqteascq, wi omorkyi pe orice femeie

care a cunoscut pe un bqrbat culckndu-se cu el;
18dar lqsayi cu viayq pentru voi toyi pruncii de parte femeiascq wi pe toate fetele cari n‘au

cunoscut kmpreunarea cu un bqrbat.
19Iar voi, tqbqrkyi wapte zile afarq din tabqrq; toyi aceia dintre voi cari au ucis pe cineva, wi

toyi cei ce s‘au atins de vre un mort, sq se cureye a treia wi a waptea zi, ei wi cei prinwi de
voi.
20Sq curqyiyi deasemenea orice hainq, orice lucru de piele, orice lucru de pqr de caprq wi

orice unealtq de lemn.‘‘
21Preotul Eleazar a zis ostawilor, cari se duseserq la rqzboi: ,,Iatq ce este poruncit prin

legea pe care a dat -o lui Moise Domnul.
22Aurul, argintul, arama, ferul, cositorul wi plumbul,
23orice lucru care poate suferi focul, sq -l treceyi prin foc ca sq se curqyeascq. Dar tot ce

nu poate suferi focul, sq fie curqyit cu apa de curqyire; sq -l treceyi prin apq.
24Sq vq spqlayi hainele kn ziua a waptea wi veyi fi curayi; apoi, veyi putea intra kn tabqrq.‘‘
25Domnul a zis lui Moise:            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    190
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

26,,Fq, kmpreunq cu preotul Eleazar wi cu cqpeteniile caselor adunqrii, socoteala prqzii
luate, fie oameni fie dobitoace.
27Kmparte prada kntre luptqtorii cari s‘au dus la oaste wi kntre toatq adunarea.
28Sq iei kntki din partea ostawilor cari s‘au dus la oaste o dare pentru Domnul, wi anume:

unul din cinci sute, atkt din oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi.
29Sq le luayi din jumqtatea cuvenitq lor, wi sq le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat

pentru Domnul.
30Wi din jumqtatea care se cuvine copiiilor lui Israel sq iei unul din cincizeci, atkt din

oameni ckt wi din boi, mqgari wi oi, din orice dobitoc; wi sq le dai Leviyilor, cari pqzesc
cortul Domnului.‘‘
31Moise wi preotul Eleazar au fqcut ce poruncise lui Moise Domnul.
32Prada de rqzboi, rqmasq din jaful celor ce fqcuserq parte din oaste, era de wase sute

waptezeci wi cinci de mii de oi,
33waptezeci wi douq de mii de boi,
34wasezeci wi una de mii de mqgari,
35wi treizeci wi douq de mii de suflete, adicq femei cari nu cunoscuserq kmpreunarea cu un

bqrbat.
36Jumqtatea care alcqtuia partea celor ce se duseserq la oaste, a fost de trei sute treizeci

wi wapte de mii cinci sute de oi,
37din cari wase sute waptezeci wi cinci au fost luayi ca dare Domnului;
38treizeci wi wase de mii de boi, din cari waptezeci wi doi luayi ca dare Domnului;
39treizeci de mii cinci sute de mqgari, din cari wasezeci wi unu luayi ca dare Domnului;
40wi wasesprezece mii de inwi, din cari treizeci wi doi luayi ca dare Domnului.
41Moise a dat preotului Eleazar darea luatq ca dar ridicat pentru Domnul, dupq cum ki

poruncise Domnul.
42Jumqtatea cuvenitq copiilor lui Israel, pe care a despqryit -o Moise de a bqrbayilor cari

merseserq la oaste,
43wi care era partea adunqrii, a fost de trei sute treizeci wi wapte de mii cinci sute de oi,
44treizeci wi wase de mii de boi,
45treizeci de mii cinci sute de mqgari,
46wi wasesprezece mii de suflete.
47Din aceastq jumqtate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci,

atkt din oameni ckt wi din dobitoace; wi le -a dat Leviyilor, cari pqzesc cortul Domnului,
dupq cum ki poruncise Domnul.
48Cqpeteniile owtirii, cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq, s‘au apropiat de

Moise,
49wi i-au zis: ,,Robii tqi au fqcut socoteala ostawilor cari erau subt poruncile noastre, wi nu

lipsewte niciun om dintre noi.
50Noi aducem deci, ca dar Domnului, fiecare ce a gqsit ca scule de aur, wi anume:

lqnyiwoare, brqyqri, inele, cercei wi salbe, ca sq se facq ispqwire pentru sufletele noastre
knaintea Domnului.‘‘
51Moise wi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate kn aur.
52Tot aurul, pe care l-au adus Domnului cqpeteniile peste o mie wi cqpeteniile peste o sutq,

ca dar ridicat, ckntqrea wasesprezece mii wapte sute cincizeci de sicli.
53Oamenii din oaste au pqstrat fiecare pentru sine prada pe care o fqcuse.
54Moise wi preotul Eleazar au luat aurul de la cqpeteniile peste o mie wi dela cqpeteniile

peste o sutq, wi l-au adus kn cortul kntklnirii, ca aducere aminte pentru copiii lui Israel
knaintea Domnului.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   191
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

32 Fiii lui Ruben wi fiii lui Gad aveau o mare mulyime de vite, wi au vqzut cq yara lui
Iaezer wi yara Galaadului erau un loc bun pentru vite.
2Atunci fiii lui Gad, wi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar wi la mai marii

adunqrii, wi le-au zis:
3,,Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo wi Beon,
4yara aceasta pe care a lovit -o Domnul knaintea adunqrii lui Israel, este un loc bun pentru

vite, wi robii tqi au vite.‘‘
5Apoi au adqugat: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, sq se dea yara aceasta kn

stqpknirea robilor tqi, wi sq nu ne treci peste Iordan.‘‘
6Moise a rqspuns fiilor lui Gad wi fiilor lui Ruben: ,,Frayii vowtri sq meargq oare la rqzboi,

wi voi sq rqmkneyi aici?
7Pentru ce voiyi sq muiayi inima copiilor lui Israel wi sq -i faceyi sq nu treacq kn yara pe

care le -o dq Domnul?
8Awa au fqcut wi pqrinyii vowtri cknd i-am trimes din Cades-Barnea sq iscodeascq yara.
9S‘au suit pknq la valea Ewcol, wi, dupq ce au iscodit yara, au muiat inima copiilor lui

Israel, wi i-au fqcut sq nu intre kn yara pe care le -o dqdea Domnul.
10Wi Domnul S‘a aprins de mknie kn ziua aceea, wi a jurat zicknd:
11,Oamenii acewtia cari s‘au suit din Egipt, de la vkrsta de douqzeci de ani kn sus, nu vor

vedea yara pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, cqci n‘au urmat
kn totul calea Mea,
12afarq de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, wi Iosua, fiul lui Nun, cari au urmat kn totul

calea Domnului.
13Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a fqcut sq rqtqceascq kn pustie

timp de patruzeci de ani, pknq la stingerea kntregului leat de oameni care fqcuserq rqu
knaintea Domnului.
14Wi iatq cq voi luayi locul pqrinyilor vowtri, ca niwte odrasle de oameni pqcqtowi, ca sq

faceyi pe Domnul sq Se aprindq wi mai tare de mknie kmpotriva lui Israel.
15Cqci, dacq vq kntoarceyi de la El, El va lqsa mai departe pe Israel sq rqtqceascq kn

pustie, wi veyi aduce perderea poporului acestuia kntreg.‘‘
16Ei s‘au apropiat de Moise, wi au zis: ,,Vom face aici ocoale pentru vitele noastre wi cetqyi

pentru pruncii nowtri:
17apoi ne vom knarma kn grabq wi vom merge knaintea copiiilor lui Israel, pknq ki vom

duce kn locul care le este rknduit; wi pruncii nowtri vor locui kn aceste cetqyi kntqrite, din
pricina locuitorilor yqrii acesteia.
18Nu ne vom kntoarce kn casele noastre mai knainte ca fiecare din copiii lui Israel sq fi pus

stqpknire pe mowtenirea lui,
19wi nu vom stqpkni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentrucq noi ne vom

avea mowtenirea noastrq dincoace de Iordan, la rqsqrit.‘‘
20Moise le -a zis: ,,Dacq faceyi awa, dacq vq knarmayi ca sq luptayi knaintea Domnului,
21dacq toyi aceia dintre voi cari se vor knarma trec Iordanul knaintea Domnului, pknq ce va

izgoni pe vrqjmawii Lui dinaintea Lui,
22wi dacq vq veyi kntoarce knapoi numai dupq ce yara va fi supusq knaintea Domnului,

-atunci veyi fi fqrq vinq knaintea Domnului wi knaintea lui Israel, wi yinutul acesta va fi
mowia voastrq knaintea Domnului.
23Dar dacq nu faceyi awa, pqcqtuiyi kmpotriva Domnului, wi sq wtiyi cq pqcatul vostru vq

va ajunge.
24Zidiyi cetqyi pentru pruncii vowtri wi ocoale pentru vitele voastre, wi faceyi ce ayi spus cu

gura voastrq.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   192
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

25Fiii lui Gad wi fiii lui Ruben au zis lui Moise: ,,Robii tqi vor face tot ce poruncewte domnul
nostru.
26Pruncii nowtri, nevestele, turmele noastre wi toate vitele noastre, vor rqmknea kn cetqyile

Galaadului;
27iar robii tqi, toyi knarmayi pentru rqzboi, vor merge sq se lupte knaintea Domnului, cum

zice domnul nostru.‘‘
28Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, wi capilor de

familie din seminyiile copiilor lui Israel.
29El le -a zis: ,,Dacq fiii lui Gad wi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, knarmayi cu toyii ca sq

lupte knaintea Domnului, dupq ce yara va fi supusq knaintea voastrq, sq le dayi kn
stqpknire yinutul Galaadului.
30Dar dacq nu vor merge knarmayi kmpreunq cu voi, sq se aweze kn mijlocul vostru kn

yara Canaanului.‘‘
31Fiii lui Gad wi fiii lui Ruben au rqspuns: ,,Vom face tot ce a spus robilor tqi Domnul.
32Vom trece knarmayi knaintea Domnului kn yara Canaanului; dar noi sq ne avem

mowtenirea noastrq dincoace de Iordan.‘‘
33Moise a dat fiilor lui Gad wi fiilor lui Ruben, wi la jumqtate din seminyia lui Manase, fiul lui

Iosif, kmpqrqyia lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, wi kmpqrqyia lui Og, kmpqratul Basanului,
yara cu cetqyile ei, cu yinuturile cetqyilor yqrii de jur kmprejur.
34Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul,
35Atrot-Wofan, Iaezer, Iogbeha,
36Bet-Nimra wi Bet-Haran, cetqyi kntqrite, wi au fqcut staule pentru turme.
37Fiii lui Ruben au zidit Hesbonul, Eleale, Chiriataim,
38Nebo wi Baal-Meon, ale cqror nume au fost schimbate, wi Sibma, wi au pus alte nume

cetqyilor pe cari le-au zidit.
39Fiii lui Machir, fiul lui Manase, au mers kmpotriva Galaadului, wi au pus mkna pe el; au

izgonit pe Amoriyii cari erau acolo.
40Moise a dat Galaadului lui Machir, fiul lui Manase, care s‘a awezat acolo.
41Iair, fiul lui Manase, a pornit wi el, wi a luat tkrgurile, wi le -a numit tkrgurile lui Iair.
42Nobah a pornit wi el wi a luat Chenatul kmpreunq cu cetqyile cari yineau de el, wi l -a

numit Nobah, dupq numele lui.
33 Iatq popasurile copiilor lui Israel cari au iewit din yara Egiptului, dupq owtirile lor, subt
povqyuirea lui Moise wi lui Aaron.
2Moise a scris cqlqtoriile lor din popas kn popas, dupq porunca Domnului. Wi iatq

popasurile lor, dupq cqlqtoriile lor.
3Au pornit din Ramses kn luna kntki, kn ziua a cincisprezecea a lunii kntki. A doua zi dupq

Pawte, copiii lui Israel au iewit gata de luptq kn faya tuturor Egiptenilor,
4kn timp ce Egiptenii kwi kngropau pe toyi kntkii lor nqscuyi, pe cari -i lovise Domnul dintre

ei. Cqci Domnul fqcuse chiar wi pe dumnezeii lor sq simtq puterea Lui.
5Copiii lui Israel au pornit din Ramses wi au tqbqrkt la Sucot.
6Au pornit din Sucot, wi au tqbqrkt la Etam, care este la marginea pustiei.
7Au pornit din Etam, s‘au kntors knapoi la Pi-Hahirot, fayq kn fayq cu Baal-Yefon, wi au

tqbqrkt knaintea Migdolului.
8Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului, wi au trecut prin mijlocul mqrii kn spre pustie; au fqcut

un drum de trei zile kn pustia Etamului, wi au tqbqrkt la Mara.
9Au pornit dela Mara, wi au ajuns la Elim; la Elim erau douqsprezece izvoare de apq wi

waptezeci de finici: acolo au tqbqrkt.
10Au pornit din Elim, wi au tqbqrkt lkngq marea Rowie.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     193
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

11Au pornit dela marea Rowie, wi au tqbqrkt kn pustia Sin.
12Au pornit din pustia Sin, wi au tqbqrkt la Dofca.
13Au pornit din Dofca, wi au tqbqrkt la Aluw.
14Au pornit din Aluw, wi au tqbqrkt la Refidim, unde poporul n‘a gqsit apq de bqut.
15Au pornit din Refidim, wi au tqbqrkt kn pustia Sinai.
16Au pornit din pustia Sinai, wi au tqbqrkt la Chibrot-Hataava.
17Au pornit dela Chibrot-Hataava, wi au tqbqrkt la Hayerot.
18Au pornit din Hayerot, wi au tqbqrkt la Ritma.
19Au pornit dela Ritma, wi au tqbqrkt la Rimon-Perey.
20Au pornit din Rimon-Perey, wi au tqbqrkt la Libna.
21Au pornit din Libna, wi au tqbqrkt la Risa.
22Au pornit din Risa, wi au tqbqrkt la Chehelata.
23Au pornit din Chehelata, wi au tqbqrkt la muntele Wafer.
24Au pornit dela muntele Wafer, wi au tqbqrkt la Harada.
25Au pornit din Harada, wi au tqbqrkt la Machelot.
26Au pornit din Machelot, wi au tqbqrkt la Tahat.
27Au pornit din Tahat, wi au tqbqrkt la Tarah.
28Au pornit din Tarah, wi au tqbqrkt la Mitca.
29Au pornit din Mitca, wi au tqbqrkt la Hawmona.
30Au pornit din Hawmona, wi au tqbqrkt la Moserot.
31Au pornit din Moserot, wi au tqbqrkt la Bene-Iaacan.
32Au pornit din Bene-Iaacan, wi au tqbqrkt la Hor-Ghidgad.
33Au pornit din Hor-Ghidgad, wi au tqbqrkt la Iotbata.
34Au pornit din Iotbata, wi au tqbqrkt la Abrona.
35Au pornit din Abrona, wi au tqbqrkt la Eyion-Gheber.
36Au pornit din Eyion-Gheber, wi au tqbqrkt kn pustia Yin, adicq la Cades.
37Au pornit din Cades, wi au tqbqrkt la muntele Hor, la marginea yqrii Edomului.
38Preotul Aaron s‘a suit pe muntele Hor, dupq porunca Domnului; wi a murit acolo, kn al

patruzecilea an dupq iewirea copiilor lui Israel din yara Egiptului, kn luna a cincea, kn cea
dintki zi a lunii.
39Aaron era kn vkrstq de o sutq douqzeci wi trei de ani cknd a murit pe muntele Hor.
40Kmpqratul Aradului, Cananitul, care locuia kn partea de miazqzi a yqrii Canaanului, a

aflat de sosirea copiilor lui Israel.
41Au pornit dela muntele Hor, wi au tqbqrkt la Yalmona.
42Au pornit din Yalmona, wi au tqbqrkt la Punon.
43Au pornit din Punon, wi au tqbqrkt la Obot.
44Au pornit din Obot, wi au tqbqrkt la Iie-Abarim, la hotarul Moabului.
45Au pornit din Iie-Abarim, wi au tqbqrkt la Dibon-Gad:
46Au pornit din Dibon-Gad, wi au tqbqrkt la Almon-Diblataim.
47Au pornit din Almon-Diblataim, wi au tqbqrkt la munyii Abarim, knaintea muntelui Nebo.
48Au pornit dela munyii Abarim, wi au tqbqrkt kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya

Ierihonului.
49Au tqbqrkt lkngq Iordan, dela Bet-Iewimot pknq la Abel-Sitim, kn ckmpia Moabului.
50Domnul a vorbit lui Moise kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan kn faya Ierihonului. Wi a zis:
51,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Dupqce veyi trece Iordanul wi veyi intra kn

yara Canaanului,
52sq izgoniyi dinaintea voastrq pe toyi locuitorii yqrii, sq le dqrkmayi toyi idolii de piatrq, sq

le nimiciyi toate icoanele turnate, wi sq le nimiciyi toate knqlyimile pentru jertfe.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     194
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

53Sq luayi yara kn stqpknire, wi sq vq awezayi kn ea; cqci Eu v‘am dat yara aceasta, ca sq
fie mowia voastrq.
54Sq kmpqryiyi yara prin soryi, dupq familiile voastre. Celor ce sknt kn numqr mai mare, sq

le dayi o parte mai mare, wi celor ce sknt kn numqr mai mic, sq le dayi o parte mai micq.
Fiecare sq stqpkneascq ce -i va cqdea la soryi; s‘o luayi kn stqpknire, dupq seminyiile
pqrinyilor vowtri.
55Dar dacq nu veyi izgoni dinaintea voastrq pe locuitorii yqrii, aceia dintre ei pe cari ki veyi

lqsa, vq vor fi ca niwte spini kn ochi wi ca niwte ghimpi kn coaste: vq vor fi vrqjmawi kn
yara kn care veyi merge sq vq awezayi.
56Wi vq voi face wi vouq cum hotqrksem sq le fac lor.‘‘


34 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
2,,Dq porunca aceasta copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara Canaanului,
yara aceasta va fi mowtenirea voastrq, yara Canaanului, ale cqrei hotare iatq-le:
3Hotarul din partea de miazqzi va kncepe din pustia Yin, lkngq Edom. Astfel, hotarul vostru

de miazq zi va kncepe dela marginea mqrii Sqrate, spre rqsqrit;
4se va kntoarce la miazq zi de knqlyimea Acrabim, va trece prin Yin, wi se va kntinde pknq

la miazqzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hayar-Adar, wi va trece spre
Aymon:
5dela Aymon, se va kntoarce pknq la pkrkul Egiptului, wi va iewi la mare.
6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul

vostru la apus.
7Iatq care va fi hotarul vostru spre miazq-noapte: kncepknd dela Marea cea Mare sq

trageyi hotarul pknq la muntele Hor;
8dela muntele Hor, sq -l trageyi prin Hamat, wi sq ajungq pknq la Yedad;
9sq urmeze mai departe prin Zifron, ca sq ajungq la Hayar-Enan: acesta sq vq fie hotarul

knspre miazq noapte.
10Sq vq trageyi hotarul spre rqsqrit dela Hayar-Enan pknq la Wefam;
11sq se pogoare din Wefam spre Ribla, la rqsqrit de Ain; se va pogork, wi se va kntinde

dealungul mqrii Chineret (Ghenezaret), la rqsqrit;
12se va pogork iarqw spre Iordan, ca sq ajungq la marea Sqratq. Aceasta va fi yara

voastrq, cu hotarele ei de jur kmprejur.‘‘
13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Aceasta este yara pe care o

veyi kmpqryi prin soryi, wi pe care a poruncit Domnul s‘o dea celor nouq seminyii wi
jumqtate.
14Cqci seminyia fiilor lui Ruben, dupq casele lor pqrintewti, wi seminyia fiilor lui Gad, dupq

casele pqrinyilor lor, precum wi jumqtate din seminyia lui Manase wi-au luat mowtenirea.
15Aceste douq seminyii wi jumqtate wi-au luat mowtenirea dincoace de Iordan, kn faya

Ierihonului, kn spre rqsqrit.‘‘
16Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
17,,Iatq numele bqrbayilor cari vor kmpqryi yara kntre voi: preotul Eleazar, wi Iosua, fiul lui

Nun.
18Sq mai luayi ckte o cqpetenie din fiecare seminyie, ca sq facq kmpqryirea yqrii.
19Iatq numele bqrbayilor acestora. Pentru seminyia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
20pentru seminyia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;
21pentru seminyia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;
22pentru seminyia fiilor lui Dan: cqpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
23pentru fiii lui Iosif, -pentru seminyia fiilor lui Manase: cqpetenia Haniel, fiul lui Efod; -
24wi pentru seminyia fiilor lui Efraim: cqpetenia Chemuel, fiul lui Wiftan;            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    195
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

25pentru seminyia fiilor lui Zabulon: cqpetenia Eliyafan, fiul lui Parnac;
26pentru seminyia fiilor lui Isahar: cqpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
27pentru seminyia fiilor lui Awer: cqpetenia Ahihud, fiul lui Welomi;
28pentru seminyia fiilor lui Neftali: cqpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.‘‘
29Acewtia sknt aceia cqrora le -a poruncit Domnul sq kmpartq yara Canaanului kntre copiii

lui Israel.
35 Domnul a vorbit lui Moise, kn ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului. Wi a
zis:
2,,Poruncewte copiilor lui Israel, sq dea Leviyilor, din mowtenirea pe care o vor avea, niwte

cetqyi kn cari sq poatq locui. Sq mai dayi Leviyilor wi un loc gol kmprejurul acestor cetqyi.
3Cetqyile sq fie ale lor, ca sq locuiascq kn ele; iar locurile goale sq fie pentru vitele lor,

pentru averile lor wi pentru toate dobitoacele lor.
4Locurile goale din jurul cetqyilor pe cari le veyi da Leviyilor, sq aibq, kncepknd dela zidul

cetqyii kn afarq, o mie de coyi de jur kmprejur.
5Sq mqsurayi afarq din cetate, douq mii de coyi kn partea de rqsqrit, douq mii de coyi kn

partea de miazqzi, douq mii de coyi kn partea de apus, wi douq mii de coyi kn partea de
miazq noapte, awa kn ckt cetatea sq fie la mijloc. Acestea sq fie locurile goale din jurul
cetqyilor lor.
6Dintre cetqyile pe cari le veyi da Leviyilor, wase sq fie cetqyi de scqpare unde va putea sq

fugq ucigawul, wi afarq de acestea, sq le mai dayi alte patruzeci wi douq de cetqyi.
7Toate cetqyile pe cari le veyi da Leviyilor sq fie patruzeci wi opt de cetqyi, kmpreunq cu

locurile lor goale.
8Cetqyile pe cari le veyi da din mowiile copiilor lui Israel sq fie date mai multe de cei ce au

mai multe, wi mai puyine de ceice au mai puyine; fiecare sq dea Leviyilor din cetqyile lui
dupq mowtenirea pe care o va avea.‘‘
9Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
10,,Vorbewte copiilor lui Israel wi spune-le: ,Cknd veyi trece Iordanul wi veyi intra kn yara

Canaanului,
11sq vq alegeyi niwte cetqyi cari sq vq fie cetqyi de scqpare, unde sq poatq scqpa ucigawul

care va omork pe cineva fqrq voie.
12Aceste cetqyi sq vq slujeascq drept cetqyi de scqpare kmpotriva rqzbunqtorului skngelui,

pentruca ucigawul sq nu fie omorkt knainte de a se knfqyiwa kn faya adunqrii ca sq fie
judecat.
13Din cetqyile pe cari le veyi da, wase sq vq fie cetqyi de scqpare.
14Sq dayi trei cetqyi dincoace de Iordan, wi trei cetqyi kn yara Canaanului: acestea sq vq

fie cetayi de scqpare.
15Aceste wase cetqyi sq fie cetqyi de scqpare pentru copiii lui Israel, pentru strqin wi pentru

celce locuiewte kn mijlocul vostru: acolo va putea sq scape orice om care va ucide pe
cineva fqrq voie.
16Dacq un om lovewte pe aproapele squ cu o unealtq de fer, wi acesta moare, este un

ucigaw: ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.
17Dacq -l lovewte cu o piatrq pe care o yine kn mknq, de care poate muri, wi moare, este

un ucigaw: ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.
18Dacq -l lovewte cu vreo unealtq de lemn pe care o yine kn mknq, de care poate muri, wi

moare, este un ucigaw; ucigawul sq fie pedepsit cu moartea.
19Rqzbunqtorul skngelui sq omoare pe ucigaw; cknd kl va kntklni, sq -l omoare.
20Dacq un om kmpinge pe aproapele squ din urq, sau dacq -l pkndewte wi arungq ceva

asupra lui wi moare,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   196
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

21sau dacq -l lovewte cu mkna din vrqjmqwie, wi moare, cel ce l -a lovit sq fie pedepsit cu
moartea; este un ucigaw: rqzbunqtorul skngelui sq omoare pe ucigaw, cknd kl va kntklni.
22Dar dacq un om kmpinge pe aproapele lui fqrq veste wi nu din vrqjmqwie, sau dacq

aruncq ceva asupra lui fqrq sq -l fi pkndit,
23sau dacq aruncq asupra lui din nebqgare de seamq o piatrq care -i poate pricinui

moartea, wi moare, fqrq sq -l urascq wi fqrq sq caute sq -i facq rqu:
24Iatq legile dupq cari va judeca adunarea kntre cel ce l -a lovit wi rqzbunqtorul skngelui.
25Adunarea va izbqvi pe ucigaw din mkna rqzbunqtorului skngelui, wi -l va face sq se

kntoarcq kn cetatea de scqpare unde fugise. Sq locuiascq acolo pknq la moartea marelui
preot care este uns cu untdelemn sfknt.
26Dacq ucigawul iese din hotarul cetqyii de scqpare unde fugise,
27wi dacq rqzbunqtorul skngelui kl kntklnewte afarq din hotarul cetqyii de scqpare wi ucide

pe ucigaw, nu va fi vinovat de omor.
28Cqci ucigawul trebuia sq locuiascq kn cetatea lui de scqpare pknq la moartea marelui

preot; wi dupq moartea marelui preot, putea sq se kntoarcq la mowia lui.
29Iatq poruncile de drept pentru voi wi pentru urmawii vowtri, kn toate locurile kn cari veyi

locui.
30Dacq un om omoarq pe cineva, ucigawul sq fie omorkt, pe mqrturia martorilor. Un singur

martur nu va fi deajuns ca sq fie oskndit cineva la moarte.
31Sq nu primiyi rqscumpqrare pentru viaya unui ucigaw vinovat de moarte, ci sq fie

pedepsit cu moartea.
32Sq nu primiyi rqscumpqrare pentru cel ce trebue sq fugq kn cetatea lui de scqpare, ca sq

se kntoarcq sq locuiascq kn yarq pknq la moartea preotului.
33Sq nu pkngqriyi yara unde veyi fi, cqci skngele celui nevinovat pkngqrewte yara; wi

ispqwirea skngelui vqrsat kn yarq nu se va putea face deckt prin skngele celui ce -l va
vqrsa.
34Sq nu pkngqriyi deci yara kn care veyi merge sq locuiyi, wi kn mijlocul cqreia voi locui wi

Eu, cqci Eu sknt Domnul, care locuiewte kn mijlocul copiilor lui Israel.‘‘
36 Cqpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui
Iosif, s‘au apropiat wi au vorbit knaintea lui Moise wi knaintea mai marilor peste casele
pqrintewti ale copiilor lui Israel.
2Ei au zis: ,,Domnule, yie yi -a poruncit Domnul sq dai copiilor lui Israel yara ca mowtenire

prin soryi. Tu, domnule, ai primit deasemenea poruncq de la Domnul ca mowtenirea
fratelui nostru Yelofhad, s‘o dai fetelor lui.
3Dar dacq ele se mqritq dupq unul din fiii altei seminyii a copiilor lui Israel, mowtenirea lor

va fi wtearsq din mowtenirea pqrinyilor nowtri, wi adqugatq la a seminyiei din care vor face
parte; wi astfel mowtenirea care ne -a cqzut nouq la soryi se va micwora.
4Wi cknd va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, mowtenirea lor va rqmknea

adqugatq la a seminyiei din care vor face parte, wi va fi wtearsq astfel din mowtenirea
seminyiei pqrinyilor nowtri.‘‘
5Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului, wi a zis: ,,Seminyia fiilor lui Iosif

are dreptate.
6Iatq ce poruncewte Domnul cu privire la fetele lui Yelofhad: sq se mqrite dupq cine vor

vrea, numai sq se mqrite kntr‘o familie din seminyia pqrinyilor lor.
7Nici o mowtenire a copiilor lui Israel sq nu treacq de la o seminyie la alta, ci fiecare din

copiii lui Israel sq se yinq lipit de mowtenirea seminyiei pqrinyilor lui.
8Wi orice fatq, care are o mowtenire kn seminyiile copiilor lui Israel, sq se mqrite dupq

cineva dintr‘o familie din seminyia tatqlui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel sq-wi aibq

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     197
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

mowtenirea pqrinyilor sqi.
9Nici o mowtenire sq nu treacq de la o seminyie la alta, ci seminyiile copiilor lui Israel sq se

yinq fiecare de mowtenirea sa.‘‘
10Fetele lui Yelofhad au fqcut kntocmai dupq porunca pe care o dqduse lui Moise Domnul.
11Mahla, Tirya, Hogla, Milca wi Noa, fetele lui Yelofhad, s-au mqritat dupq fiii unchilor lor;
12s‘au mqritat kn familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, wi mowtenirea lor a rqmas kn

seminyia familiei tatqlui lor.
13Acestea sknt poruncile wi legile pe cari le -a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel, kn

ckmpia Moabului, lkngq Iordan, kn faya Ierihonului
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    198
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Deuteronom
1 Iatq cuvintele pe cari le -a spus Moise kntregului Israel, dincoace de Iordan, kn pustie,
kntr‘o ckmpie, fayq kn fayq cu Suf, kntre Paran, Tofel, Laban, Hayerot wi Di-Zahab.
2(Dela Horeb pknq la Cades-Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o

depqrtare de unsprezece zile).
3Kn al patruzecilea an, kn luna unsprezecea, kn ziua kntki a lunii, Moise a vorbit copiilor lui

Israel wi le -a spus tot ce -i poruncise Domnul sq le spunq.
4Aceasta era dupq ce a bqtut pe Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon, wi pe

Og, kmpqratul Basanului, care locuia la Awtarot wi la Edrei.
5Dincoace de Iordan, kn yara Moabului, Moise a knceput sq lqmureascq legea aceasta wi

a zis:
6Domnul, Dumnezeul nostru, ne -a vorbit la Horeb, zicknd: ,,Ayi locuit destulq vreme kn

muntele acesta.
7Kntoarceyi-vq, wi plecayi; duceyi-vq la muntele Amoriyilor wi kn toate kmprejurimile: kn

ckmpie, pe munte, kn vale, kn partea de miazq-zi, pe yqrmul mqrii, kn yara Cananiyilor wi
kn Liban, pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat.
8Vedeyi, v‘am pus yara knainte; intrayi wi luayi kn stqpknire yara pe care domnul a jurat

pqrinyilor vowtri, Avraam, Isaac wi Iacov, cq o va da lor wi seminyei lor dupq ei.‘‘
9Kn vremea aceea, v‘am spus: ,,Eu nu vqpot purta singur.
10Domnul, Dumnezeul vostru, v‘a knmulyit, wi azi sknteyi foarte mulyi la numqr, ca stelele

cerului.
11Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri, sq vq mqreascq de o mie de ori pe atkt, wi sq vq

binecuvinteze, dupq cum a fqgqduit!
12Cum aw putea sq port eu singur pricinile voastre, povara voastrq wi certurile voastre?
13Luayi din seminyiile voastre niwte bqrbayi knyelepyi, pricepuyi wi cunoscuyi, wi -i voi

pune kn fruntea voastrq.‘‘
14Voi mi-ayi rqspuns, wi ayi zis: ,,Ceea ce spui tu sq facem este un lucru bun.‘‘
15Am luat atunci pe cqpeteniile seminyiilor voastre, bqrbayi knyelepyi wi cunoscuyi, wi i-am

pus kn fruntea voastrq drept cqpetenii peste o mie, cqpetenii peste o sutq, cqpetenii peste
cincizeci, wi cqpetenii peste zece, ca dregqtori kn seminyiile voastre.
16Am dat, kn acelaw timp, urmqtoarea poruncq judecqtorilor vowtri: ,,Sq ascultayi pe frayii

vowtri, wi sq judecayi dupq dreptate neknyelegerile fiecqruia cu fratele lui sau cu strqinul.
17Sq nu cqutayi la faya oamenilor kn judecqyile voastre; sq ascultayi pe cel mic ca wi pe

cel mare; sq nu vq temeyi de nimeni, cqci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Wi cknd
veyi gqsi o pricinq prea grea, s‘o aduceyi knaintea mea, ca s‘o aud.‘‘
18Awa v‘am poruncit, kn vremea aceea, tot ce aveayi de fqcut.
19Am plecat din Horeb, wi am strqbqtut toatq pustia aceea mare wi grozavq pe care ayi

vqzut -o; am luat drumul care duce kn muntele Amoriyilor, cum ne poruncise Domnul,
Dumnezeul nostru, wi am ajuns la Cades-Barnea.
20Wi eu v‘am zis: ,,Ayi ajuns la muntele Amoriyilor pe care ni -l dq Domnul, Dumnezeul

nostru.
21Iatq cq Domnul, Dumnezeul tqu, kyi pune yara knainte; suie-te, ia -o kn stqpknire, cum yi

-a spus Domnul Dumnezeul pqrinyilor tqi; nu te teme, wi nu te knspqimknta.‘‘

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   199
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Voi v‘ayi apropiat cu toyii de mine, wi ayi zis: ,,Sq trimetem niwte oameni knaintea
noastrq, ca sq iscodeascq yara, wi sq ne aducq rqspuns cu privire la drumul pe care ne
vom sui kn ea wi asupra cetqyilor kn cari vom ajunge.‘‘
23Pqrerea aceasta mi s‘a pqrut bunq; wi am luat doisprezece oameni dintre voi, ckte un om

de fiecare seminyie.
24Ei au plecat, au trecut muntele, wi au ajuns pknq la valea Ewcol, wi au iscodit yara.
25Au luat kn mkni din roadele yqrii wi ni le-au adus; ne-au fqcut o dare de seamq, wi au zis:

,,Bunq yarq ne dq Domnul, Dumnezeul nostru.‘‘
26Dar voi n‘ayi vrut sq vq suiyi kn ea, wi v‘ayi rqsvrqtit kmpotriva poruncii Domnului,

Dumnezeului vostru.
27Ayi ckrtit kn corturile voastre, wi ayi zis: ,,Pentrucq ne urqwte, de aceea ne -a scos

Domnul din yara Egiptului, ca sq ne dea kn mknile Amoriyilor wi sq ne nimiceascq.
28Unde sq ne suim? Frayii nowtri ne-au muiat inima, zicknd: ,,Poporul acela este un popor

mai mare wi mai knalt la staturq deckt noi; cetqyile sknt mari wi kntqrite pknq la cer; ba
kncq, am vqzut acolo wi copii de ai lui Anac.‘‘
29Eu v‘am zis: ,,Nu vq spqimkntayi, wi nu vq fie fricq de ei.
30Domnul, Dumnezeul vostru, care merge knaintea voastrq, se va lupta El knsuw pentru

voi, potrivit cu tot ce a fqcut pentru voi subt ochii vowtri kn Egipt.
31Apoi kn pustie, ai vqzut cq Domnul, Dumnezeul tqu, te -a purtat cum poartq un om pe fiul

squ, pe tot drumul pe care l-ayi fqcut pknq la sosirea voastrq kn locul acesta.‘‘
32Cu toate acestea, voi n‘ayi avut kncredere kn Domnul, Dumnezeul vostru,
33care mergea knaintea voastrq pe drum, ca sq vq caute un loc de poposire: noaptea

kntr‘un foc, ca sq vq arate drumul pe care trebuiayi sq mergeyi, wi ziua kntr‘un nor.
34Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S‘a mkniat, wi a jurat, zicknd:
35,,Niciunul din bqrbayii cari fac parte din acest neam rqu nu va vedea yara aceea bunq pe

care am jurat cq o voi da pqrinyilor vowtri,
36afarq de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea, wi yara kn care a mers, o voi da lui wi

copiilor lui, pentrucq a urmat kn totul calea Domnului.‘‘
37Domnul S‘a mkniat wi pe mine, din pricina voastrq, wi a zis: ,,Nici tu nu vei intra kn ea.
38Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tqu, va intra kn ea; kntqrewte -l, cqci el va pune pe Israel kn

stqpknirea yqrii aceleia.
39Wi pruncii vowtri, despre cari ayi zis: ,,Vor fi de jaf!‘‘ wi fiii vowtri, cari nu cunosc azi nici

binele nici rqul, ei vor intra kn ea; da, lor le -o voi da, wi ei o vor stqpkni.
40Dar voi, kntoarceyi-vq knapoi, wi plecayi kn pustie, kn spre marea Rowie.‘‘
41Voi ayi rqspuns, wi mi-ayi zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Domnului; ne vom sui wi ne vom

bate, cum ne -a poruncit Domnul, Dumnezeul nostru.‘‘ Wi v‘ayi kncins fiecare armele, wi
v‘ayi kncumetat sq vq suiyi pe munte.
42Domnul mi -a zis: ,,Spune-le: ,Nu vq suiyi wi nu vq luptayi, cqci Eu nu sknt kn mijlocul

vostru; nu cqutayi sq fiyi bqtuyi de vrqjmawii vowtri.‘‘
43Eu v‘am spus, dar n‘ayi ascultat; ci v‘ayi rqzvrqtit kmpotriva poruncii Domnului, wi v‘ayi

suit semeyi pe munte.
44Atunci Amoriyii, cari locuiesc pe muntele acesta, v‘au iewit knainte, wi v‘au urmqrit ca

albinele; v‘au bqtut din Seir, pknq la Horma.
45La kntoarcerea voastrq, ayi plkns knaintea Domnului; dar Domnul nu v‘a ascultat glasul,

wi n‘a luat aminte la voi.
46Wi awa ayi rqmas la Cades, unde ayi stat multq vreme.


2 Ne-am kntors, wi am plecat kn pustie, pe drumul care duce la marea Rowie, cum kmi
poruncise Domnul; wi am ocolit multq vreme munte Seir.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     200
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Domnul mi -a zis:
3,,Vq ajunge de cknd ocoliyi muntele acesta. Kntoarceyi-vq spre miazqnoapte.
4Dq urmqtoarea poruncq poporului: ,,Acum aveyi sq treceyi prin hotarele frayilor vowtri,

copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir. Ei se vor teme de voi; dar sq vq pqziyi bine.
5Sq nu vq kncqierayi cu ei; cqci nu vq voi da kn yara lor nici mqcar o palmq de loc: muntele

Seir l-am dat kn stqpknire lui Esau.
6Sq cumpqrayi de la ei cu prey de argint, hrana pe care o veyi mknca, wi sq cumpqrayi

dela ei cu prey de argint, chiar wi apa pe care o veyi bea.
7Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, te -a binecuvkntat kn tot lucrul mkinilor tale wi yi -a

cunoscut cqlqtoria kn aceastq mare pustie. Iatq, de patruzeci de ani de cknd Domnul
Dumnezeul tqu este cu tine, wi n‘ai dus lipsq de nimic.‘‘
8Am trecut pe departe de frayii nowtri, copiii lui Esau, cari locuiesc kn Seir, wi pe departe

de drumul care duce kn ckmpie, departe de Elat wi de Eyion-Gheber; apoi ne-am kntors wi
am apucat spre pustia Moabului.
9Domnul mi -a zis: ,,Nu face rqzboi cu Moab, wi nu te apuca la luptq cu el; cqci nu-yi voi da

nimic sq stqpknewti kn yara lui: ,Arul l-am dat kn stqpknire copiilor lui Lot.
10(Mai knainte aici locuiau Emimii: un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca

Anachimii.
11Ei treceau drept Refaimiyi, ca wi Anachimii; dar Moabiyii ki numeau Emimi.
12Seir era locuit altq datq de Horiyi; copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor, wi

s‘au awezat kn yara pe care o stqpknewte wi pe care i -a dat -o Domnul.)
13Acum sculayi-vq wi treceyi pkrkul Zered.‘‘ Am trecut pkrkul Zered.
14Vremea ckt au yinut cqlqtoriile noastre dela Cades-Barnea pknq la trecerea pkrkului

Zered a fost de treizeci wi opt de ani, pknq a perit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor
de rqzboi, cum le jurase Domnul.
15Mkna Domnului a fost kmpotriva lor ca sq -i nimiceascq din mijlocul taberei, pknq ce au

perit.
16Dupq ce au perit toyi bqrbayii de rqzboi, murind kn mijlocul poporului,
17Domnul mi -a vorbit wi a zis:
18,,Sq treci azi hotarul Moabului, la cetatea Ar,
19wi sq te apropii de copiii lui Amon. Sq nu faci rqzboi cu ei, wi sq nu te iei la luptq cu ei;

cqci nu-yi voi da nimic de stqpknit kn yara copiilor lui Amon: am dat -o kn stqpknire copiilor
lui Lot.
20Yara aceasta trecea deasemenea ca o yarq a lui Refaim; mai knainte locuiau kn ea

Refaimiyii; wi Amoniyii ki numeau Zamzumimi:
21un popor mare, mult la numqr wi de staturq knaltq, ca Anachimii. Domnul i -a nimicit

dinaintea Amoniyilor, cari i-au izgonit wi s‘au awezat kn locul lor.
22(Awa a fqcut Domnul wi pentru copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, cknd a nimicit pe

Horiyi dinaintea lor; ei i-au izgonit wi s‘au awezat kn locul lor, pknq kn ziua de azi.
23Deasemenea, Aviyii, cari locuiau kn sate pknq la Gaza, au fost nimiciyi de Caftoriyi, iewiyi

din Caftor, cari s‘au awezat kn locul lor.)
24Sculayi-vq, plecayi, wi treceyi pkrkul Arnon. Iatq, kyi dau kn mkini pe Sihon, kmpqratul

Hesbonului, Amoritul, wi yara lui. Kncepe cucerirea, fq rqzboi cu el!
25De azi kncolo voi bqga groaza wi frica de tine kn toate popoarele de subt cer; wi, la auzul

faimei tale, vor tremura wi se vor kngrozi de tine.‘‘
26Din pustia Chedemot, am trimes soli la Sihon, kmpqratul Hesbonului, cu vorbe de pace.

Am trimes sq -i spunq:
27,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; voi yinea drumul mare, fqrq sq mq abat nici la dreapta nici
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     201
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

la stknga.
28Sq-mi vinzi pe prey de argint hrana pe care o voi mknca, wi sq-mi dai cu prey de argint

apa de care o voi bea; nu voi face altceva deckt sq trec cu piciorul, -
29lucru pe care mi l-au kngqduit copiii lui Esau cari locuiesc kn Seir, wi Moabiyii cari

locuiesc kn Ar-kngqduiewte-mi wi tu lucrul acesta, pknq voi trece Iordanul ca sq intru kn
yara pe care ne -o dq Domnul, Dumnezeul nostru.‘‘
30Dar Sihon, kmpqratul Hesbonului, n‘a vrut sq ne lase sq trecem pela el; cqci Domnul,

Dumnezeul tqu, i -a fqcut duhul neknduplecat, wi i -a kmpietrit inima, ca sq -l dea kn
mkinile tale, cum vezi azi.
31Domnul mi -a zis: ,,Vezi, acum kncep sq-yi dau pe Sihon wi yara lui; kncepe wi tu dar sq

-i iei kn stqpknire yara ca s‘o mowtenewti.‘‘
32Sihon ne -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva noastrq, la Iahay.
33Domnul, Dumnezeul nostru, ni l -a dat kn mkni, wi l-am bqtut, pe el, wi pe fiii lui, wi pe tot

poporul lui.
34I-am luat atunci toate cetqyile, wi le-am nimicit cu desqvkrwire: bqrbayi, femei wi prunci i-

am nimicit cu desqvkrwire, wi n‘am lqsat sq scape niciunul mqcar.
35Numai vitele le-am rqpit pentru noi, precum wi prada din cetqyile pe cari le luaserqm.
36Dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi dela cetatea care este kn vale, pknq

la Galaad, n‘a fost nici o cetate prea tare pentru noi: Domnul, Dumnezeul nostru, ni le -a
dat pe toate kn mknq.
37Dar de yara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pkrkului Iaboc, de

cetqyile dela munte, wi de toate locurile pe cari te -a oprit Domnul, Dumnezeul tqu, sq le
lovewti.
3 Ne-am kntors, wi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, kmpqratul Basanului,
ne -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva noastrq la Edrei.
2Domnul mi -a zis: ,,Nu te teme de el; cqci kl dau kn mknile tale, pe el wi tot poporul lui, wi

yara lui; sq te poryi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la
Hesbon.‘‘
3Wi Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat kn mknile noastre wi pe Og, kmpqratul

Basanului, cu tot poporul lui; l-am bqtut wi n‘am lqsat sq scape niciunul din oamenii lui.
4I-am luat atunci toate cetqyile, wi n‘a fost una care sq nu cadq kn stqpknirea noastrq:

wasezeci de cetqyi, tot yinutul Argob, kmpqrqyia lui Og din Basan.
5Toate cetqyile acestea erau kntqrite, cu ziduri knalte, cu poryi wi zqvoare, afarq de

cetqyile fqrq ziduri cari erau foarte multe la numqr.
6Lo-am nimicit cu desqvkrwire, cum fqcusem cu Sihon, kmpqratul Hesbonului; am nimicit

cu desqvkrwire toate cetqyile kmpreunq cu bqrbayii, femeile wi pruncii.
7Iar toate vitele wi prada din cetqyi le-am luat pentru noi.
8Astfel kn vremea aceea am cucerit dela cei doi kmpqrayi ai Amoriyilor yara de dincoace

de Iordan, dela pkrkul Arnon pknq la muntele Hermon,
9(Sidoniyii zic Hermonului Sirion, wi Amoriyii kl numesc Senir),
10toate cetqyile din ckmpie, tot Galaadul wi tot Basanul pknq la Salca wi Edrei, cetqyi din

kmpqrqyia lui Og kn Basan.
11(Numai Og, kmpqratul Basanului, mai rqmqsese din neamul Refaimiyilor. Patul lui, un pat

de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouq coyi, wi lqyimea
de patru coyi, dupq cotul unui om.)
12Atunci am luat kn stqpknire yara aceasta. Am dat Rubeniyilor wi Gadiyilor yinutul de la

Aroer, care este pe pkrkul Arnon, wi jumqtatea muntelui Galaad cu cetqyile lui.
13Am dat la jumqtate din seminyia lui Manase ce mai rqmknea din Galaad wi toatq            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   202
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kmpqrqyia lui Og din Basan: tot yinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de yara
Refaimiyilor.
14Iair, fiul lui Manase, a luat tot yinutul Argob pknq la hotarul Ghewuriyilor wi Maacatiyilor,

wi a pus numele lui tkrgurilor Basanului, numite wi azi tkrgurile lui Iair.
15Am dat Galaadul lui Machir.
16Rubeniyilor wi Gadiyilor le-am dat o parte din Galaad pknq la pkrkul Arnon, al cqrui mijloc

slujewte ca hotar, wi pknq la pkrkul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
17le-am mai dat ckmpia, mqrginitq de Iordan, dela Chineret pknq la marea ckmpiei, Marea

Sqratq, la picioarele muntelui Pisga spre rqsqrit.
18Kn vremea aceea, v‘am dat porunca aceasta: ,,Domnul, Dumnezeul vostru, vq dq kn

mknq yara aceasta ca s‘o stqpkniyi. Voi toyi, cei buni de luptq, sq mergeyi knarmayi
knaintea copiilor lui Israel.
19Numai femeile voastre, pruncii wi vitele voastre-wtiu cq aveyi multe vite-sq rqmknq kn

cetqyile pe cari vi le-am dat,
20pknq ce Domnul va da odihnq frayilor vowtri ca wi vouq, wi vor lua wi ei kn stqpknire yara

pe care le -o dq Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. Dupq aceea vq veyi
kntoarce fiecare kn mowtenirea pe care v‘am dat -o.
21Kn vremea aceea, am poruncit lui Iosua, wi i-am zis: ,,Ochii tqi au vqzut tot ce a fqcut

Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi kmpqrayi: awa va face Domnul tuturor
kmpqrqyiilor kmpotriva cqrora vei merge.
22Nu te teme de ei; cqci Domnul, Dumnezeul vostru, va lupta El knsuw pentru voi.‘‘
23Kn vremea aceea, m‘am rugat Domnului, wi am zis:
24,,Stqpkne Doamne! Tu ai knceput sq arqyi robului Tqu mqrirea Ta wi mkna Ta cea

puternicq; cqci care este dumnezeul acela, kn cer wi pe pqmknt, care sq poatq face lucrqri
ca ale Tale wi sq aibq o putere ca a Ta?
25Lasq-mq, Te rog, sq trec, wi sq vqd yara aceea bunq de dincolo de Iordan, munyii aceia

frumowi wi Libanul!‘‘
26Dar Domnul S‘a mkniat pe mine, din pricina voastrq, wi nu m‘a ascultat. Domnul mi -a

zis: ,,Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.
27Suie-te pe vkrful muntelui Pisga, uitq-te spre apus, spre miazq noapte, spre miazq zi wi

spre rqsqrit, wi privewte -o doar cu ochii; cqci nu vei trece Iordanul acesta.
28Dq porunci lui Iosua, kntqrewte -l, wi kmbqrbqteazq -l; cqci el va merge knaintea

poporului acestuia wi -l va pune kn stqpknirea yqrii pe care o vei vedea.‘‘
29Wi am rqmas astfel kn vale, kndreptul Bet-Peorului.


4 Acum, Israele, ascultq legile wi poruncile pe cari vq knvqy sq le pqziyi. Kmpliniyi-le,
pentruca sq trqiyi, wi sq intrayi kn stqpknirea yqrii pe care v‘o dq Domnul, Dumnezeul
pqrinyilor vowtri.
2Sq n‘adqugayi nimic la cele ce vq poruncesc eu, wi sq nu scqdeyi nimic din ele; ci sq

pqziyi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, awa cum vi le dau eu.
3Ayi vqzut cu ochii vowtri ce a fqcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal-Peor: Domnul,

Dumnezeul tqu, a nimicit din mijlocul tqu pe yoti aceia cari se duseserq dupq Baal-Peor.
4Iar voi, cari v‘ayi alipit de Domnul, Dumnezeul vostru, sknteyi toyi vii astqzi.
5Iatq, v‘am knvqyat legi wi porunci, cum mi -a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca sq le

kmpliniyi kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire.
6Sq le pqziyi wi sq le kmpliniyi; cqci aceasta va fi knyelepciunea wi priceperea voastrq

knaintea popoarelor, cari vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi wi vor zice: ,,Acest
neam mare este un popor cu totul knyelept wi priceput!‘‘
7Care este, kn adevqr, neamul acela awa de mare knckt sq fi avut pe dumnezeii lui awa de            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   203
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de ckte ori Kl chemqm?
8Wi care este neamul acela awa de mare knckt sq aibq legi wi porunci awa de drepte, cum

este toatq legea aceasta pe care v‘o pun astqzi knainte?
9Numai, ia seama asupra ta, wi vegheazq cu luare aminte asupra sufletului tqu, kn toate

zilele vieyii tale, ca nu cumva sq uiyi lucrurile pe cari yi le-au vqzut ochii, wi sq-yi iasq din
inimq; fq-le cunoscut copiilor tqi wi copiilor copiilor tqi.
10Adu-yi aminte de ziua cknd te-ai knfqyiwat knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, la

Horeb, cknd Domnul mi -a zis: ,,Strknge poporul la Mine! Cqci vreau sq -i fac sq audq
cuvintele Mele, ca sq knveye sq se teamq de Mine tot timpul ckt vor trqi pe pqmknt; wi sq
knveye wi pe copiii lor sq le pqzeascq.‘‘
11Voi v‘ayi apropiat wi ayi stqtut la poalele muntelui. Muntele era aprins, wi flacqrile se

ridicau pknq kn inima cerului. Era kntunerec, nori wi negurq deasq.
12Wi Domnul v‘a vorbit din mijlocul focului; voi ayi auzit sunetul cuvintelor Lui, dar n‘ayi

vqzut nici un chip, ci ayi auzit doar un glas.
13El Wi -a vestit legqmkntul Squ, pe care v‘a poruncit sq -l pqziyi, cele zece porunci; wi le

-a scris pe douq table de piatrq.
14Kn vremea aceea, Domnul mi -a poruncit sq vq knvqy legi wi porunci, ca sq le kmpliniyi

kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire.
15Fiindcq n‘ayi vqzut nici un chip kn ziua cknd v‘a vorbit Domnul din mijlocul focului, la

Horeb, vegheayi cu luare aminte asupra sufletelor voastre,
16ca nu cumva sq vq stricayi, wi sq vq faceyi un chip cioplit, sau o knfqyiware a vreunui

idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei,
17sau chipul vreunui dobitoc de pe pqmknt, sau chipul vreunei pqsqri care sboarq kn ceruri,
18sau chipul vreunui dobitoc care se tkrqwte pe pqmknt, sau chipul vreunui pewte care

trqiewte kn apele dedesubtul pqmkntului.
19Vegheazq asupra sufletului tqu, ca nu cumva, ridickndu-yi ochii spre cer, wi vqzknd

soarele, luna wi stelele, toatq owtirea cerurilor, sq fii tkrkt sq te knchini knaintea lor wi sq le
slujewti: cqci acestea sknt lucruri pe cari Domnul, Dumnezeul tqu, le -a fqcut wi le -a
kmpqryit ca sq slujeascq tuturor popoarelor, subt cerul kntreg.
20Dar pe voi, Domnul v‘a luat, wi v‘a scos din cuptorul de fer al Egiptului, ca sq -I fiyi un

popor pus de o parte, cum sknteyi azi.
21Wi Domnul S‘a mkniat pe mine, din pricina voastrq: wi a jurat cq eu sq nu trec Iordanul,

wi sq nu intru kn yara aceea bunq pe care yi -o dq ca mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu.
22Eu voi muri deci kn yara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul; dar voi kl veyi trece, wi

veyi stqpkni yara aceea bunq.
23Vegheayi asupra voastrq, ca sq nu dayi uitqrii legqmkntul pe care l -a kncheiat cu voi

Domnul, Dumnezeul vostru, wi sq nu faceyi vreun chip cioplit, nici vreo knfqyiware
oarecare, pe care yi -a oprit Domnul, Dumnezeul tqu, s‘o faci.
24Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
25Cknd vei avea copii, wi copii din copiii tqi, wi vei fi de multq vreme kn yarq, dacq vq veyi

strica, dacq vq veyi face chipuri cioplite, knfqyiweri ale vreunui lucru, dacq veyi face ce
este rqu knaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca sq -L mkniayi, -
26iau astqzi martor kmpotriva voastrq cerul wi pqmkntul, -cq veyi peri de o moarte repede

din yara pe care o veyi lua kn stqpknire dincolo de Iordan, wi nu veyi avea zile multe kn
ea, cqci veyi fi nimiciyi de tot.
27Domnul vq va kmprqwtia printre popoare, wi nu veyi rqmknea deckt un mic numqr kn

mijlocul neamurilor unde vq va duce Domnul.
28Wi acolo veyi sluji unor dumnezei, cari sknt o lucrare fqcutq de mkni omenewti, de lemn
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     204
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

wi de piatrq, cari nu pot nici sq vadq, nici sq audq, nici sq mqnknce, nici sq miroasq.
29Wi dacq de acolo vei cquta pe Domnul, Dumnezeul tqu, Kl vei gqsi dacq -L vei cquta din

toatq inima ta wi din tot sufletul tqu.
30Wi dupq ce yi se vor kntkmpla toate aceste lucruri kn strkmtorarea ta, kn zilele de pe

urmq, te vei kntoarce la Domnul, Dumnezeul tqu, wi vei asculta glasul Lui;
31cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este un Dumnezeu plin de kndurare, care nu te va pqrqsi

wi nu te va nimici; El nu va uita legqmkntul pe care l -a kncheiat prin jurqmknt cu pqrinyii
tqi.
32Kntreabq vremurile strqvechi, cari au fost knaintea ta, din ziua cknd a fqcut Dumnezeu

pe om pe pqmknt, wi cerceteazq dela o margine a cerului la cealaltq: a fost vreodatq vreo
kntkmplare awa de mare, wi s‘a auzit vreodatq awa ceva?
33A fost vreodatq vreun popor care sq fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul

focului, cum l-ai auzit tu, wi sq fi rqmas viu?
34A fost vreodatq vreun dumnezeu care sq fi cqutat sq ia un neam din mijlocul altui neam,

prin kncercqri, semne, minuni wi lupte, cu mknq tare wi bray kntins, wi cu minuni
knfricowate, cum a fqcut cu voi Domnul, Dumnezeul vostru, kn Egipt wi subt ochii vowtri?
35Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca sq cunowti cq numai Domnul este Dumnezeu

wi cq nu este alt Dumnezeu afarq de El.
36Din cer, te -a fqcut sq auzi glasul Lui, ca sq te knveye; wi, pe pqmknt, te -a fqcut sq vezi

focul Lui cel mare, wi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.
37El a iubit pe pqrinyii tqi, wi de aceea a ales sqmknya lor dupq ei; El knsuw te -a scos din

Egipt, prin puterea Lui cea mare.
38El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la numqr wi mai tari deckt tine, ca sq te ducq

kn yara lor, wi sq yi -o dea kn stqpknire, cum vezi azi.
39Sq wtii dar kn ziua aceasta, wi pune-yi kn inimq cq numai Domnul este Dumnezeu, sus

kn cer wi jos pe pqmknt, wi cq nu este alt Dumnezeu afarq de El.
40Pqzewte dar legile wi poruncile Lui, pe cari yi le dau azi, ca sq fii fericit, tu wi copiii tqi

dupq tine, wi sq ai zile multe kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, pe vecie.‘‘
41Atunci Moise a ales trei cetqyi dincoace de Iordan, la rqsqrit,
42pentruca sq slujeascq de scqpare ucigawului care ar fi omorkt fqrq voie pe aproapele lui,

fqrq sq -i fi fost vrqjmaw mai dinainte, wi sq-wi poatq scqpa astfel viaya, fugknd kntr‘una
din aceste cetqyi.
43Aceste cetqyi erau: Beyer, kn pustie, kn ckmpie, la Rubeniyi; Ramot, kn Galaad, la

Gadiyi, wi Golan, kn Basan, la Manasiyi.
44Aceasta este legea pe care a dat -o Moise copiilor lui Israel.
45Iatq knvqyqturile, legile wi poruncile pe cari le -a dat Moise copiilor lui Israel, dupq

iewirea lor din Egipt.
46Aceasta era dincoace de Iordan, kn vale, fayq kn fayq cu Bet-Peor, kn yara lui Sihon,

kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon, wi care a fost bqtut de Moise wi copiii lui
Israel, dupq iewirea lor din Egipt.
47Ei au pus mkna pe yara lui wi pe yara lui Og, kmpqratul Basanului. Acewti doi kmpqrayi

ai Amoriyilor erau dincoace de Iordan, la rqsqrit.
48Yinutul lor se kntindea dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, pknq la muntele

Sionului care este Hermonul,
49wi cuprindea toatq ckmpia de dincoace de Iordan, la rqsqrit, pknq la marea ckmpiei, supt

poalele muntelui Pisga.
5 Moise a chemat pe tot Israelul, wi i -a zis: ,,Ascultq, Israele, legile wi poruncile pe cari vi
le spun astqzi kn auzul vostru. Knvqyayi-le, wi kmpliniyi-le cu scumpqtate.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    205
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Domnul, Dumnezeul nostru, a kncheiat cu noi un legqmknt la Horeb.
3Nucu pqrinyii nowtri a kncheiat Domnul legqmkntul acesta, ci cu noi, cari skntem toyi vii
astqzi aici.
4Domnul v‘a vorbit fayq kn fayq pe munte, din mijlocul focului.
5Eu am stat atunci kntre Domnul wi voi, ca sq vq vestesc cuvkntul Domnului; cqci vq era

fricq de foc, wi nu v‘ayi suit pe munte. El a zis:
6,,Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care te-am scos din yara Egiptului, din casa robiei.
7Sq n‘ai alyi dumnezei afarq de Mine.
8Sq nu-yi faci chip cioplit, nici vreo knfqyiware a lucrurilor cari sknt sus kn ceruri, sau jos pe

pqmknt, sau kn ape supt pqmknt.
9Sq nu te knchini knaintea lor, wi sq nu le slujewti; cqci Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, sknt

un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fqrqdelegea pqrinyilor kn copii pknq la al treilea wi la
al patrulea neam al celor ce Mq urqsc;
10wi Mq kndur pknq la al miilea neam de ceice Mq iubesc wi pqzesc poruncile Mele.
11Sq nu iei kn dewert Numele Domnului, Dumnezeului tqu; cqci Domnul nu va lqsa

nepedepsit pe cel ce va lua kn dewert Numele Lui.
12Yine ziua de odihnq, ca s‘o sfinyewti, cum yi -a poruncit Domnul, Dumnezeul tqu.
13Wase zile sq lucrezi, wi sq-yi faci toate treburile.
14Dar ziua a waptea este ziua de odihnq a Domnului, Dumnezeului tqu: sq nu faci nicio

lucrare kn ea, nici tu, nici fiul tqu, nici fiica ta, nici robul tqu, nici roaba ta, nici boul tqu, nici
mqgarul tqu, nici vreunul din dobitoacele tale, nici strqinul care este kn locurile tale, pentru
ca wi robul wi roaba ta sq se odihneascq kntocmai ca tine.
15Adu-yi aminte cq wi tu ai fost rob kn yara Egiptului, wi Domnul, Dumnezeul tqu, te -a

scos din ea cu mknq tare wi cu bray kntins: de aceea yi -a poruncit Domnul, Dumnezeul
tqu, sq yii ziua de odihnq.
16Cinstewte pe tatql tqu wi pe mama ta, cum yi -a poruncit Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq

ai zile multe wi sq fii fericit kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.
17Sq nu ucizi.
18Sq nu preacurvewti.
19Sq nu furi.
20Sq nu mqrturisewti strkmb kmpotriva aproapelui tqu.
21Sq nu poftewti nevasta aproapelui tqu; sq nu poftewti casa aproapelui tqu, nici ogorul lui,

nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mqgarul lui, nici un alt lucru care este al
aproapelui tqu.‘‘
22Acestea sknt cuvintele pe cari le -a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul

focului din nori wi din negurq deasq, wi le -a spus la toatq adunarea voastrq, fqrq sq
adauge ceva. Le -a scris pe douq table de piatrq, wi mi le -a dat.
23Cknd ayi auzit glasul acela din mijlocul kntunerecului, wi pe cknd tot muntele era aprins,

cqpeteniile seminyiilor voastre wi bqtrknii vowtri s‘au apropiat toyi de mine,
24wi ayi zis: ,,Iatq cq Domnul, Dumnezeul nostru, ne -a arqtat slava wi mqrimea Lui wi noi

I-am auzit glasul din mijlocul focului; astqzi, am vqzut cq Dumnezeu a vorbit unor oameni,
wi totuw au rqmas vii.
25Wi acum pentruce sq murim? Cqci acest foc mare ne va mistui; dacq vom auzi wi mai

departe glasul Domnului, Dumnezeului nostru, vom muri.
26Cine este, kn adevqr, omul acela, care sq fi auzit vreodatq, ca noi, glasul Dumnezeului

celui viu vorbind din mijlocul focului, wi totuw sq fi rqmas viu?
27Apropie-te mai bine, tu, wi ascultq tot ce-yi va spune Domnul, Dumnezeul nostru; apoi sq

ne spui tu knsuyi tot ce-yi va spune Domnul, Dumnezeul nostru, wi noi vom asculta, wi

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      206
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

vom face.‘‘
28Domnul a auzit cuvintele pe cari mi le-ayi spus. Wi Domnul mi -a zis: ,,Am auzit cuvintele

pe cari yi le -a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine.
29O! de ar rqmknea ei cu aceeaw inimq ca sq se teamq de Mine wi sq pqzeascq toate

poruncile Mele, ca sq fie fericiyi pe vecie, ei wi copiii lor!
30Du-te de spune-le: ,,Kntoarceyi-vq kn corturile voastre.‘‘
31Dar tu, rqmki aici cu Mine, wi-yi voi spune toate poruncile, legile wi rknduielile, pe cari sq

-i knveyi sq le kmplineascq kn yara pe care le -o dau kn stqpknire.‘‘
32Luayi seama dar, sq faceyi awa cum v‘a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru; sq nu vq

abateyi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stknga.
33Sq urmayi kn totul calea pe care v‘a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, sq umblayi, ca

sq trqiyi wi sq fiyi fericiyi, wi sq aveyi zile multe kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire.
6 Iatq poruncile, legile wi rknduielile pe cari a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, sq vq
knvqy sq le kmpliniyi kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire;
2ca sq te temi de Domnul, Dumnezeul tqu, pqzind, kn toate zilele vieyii tale, tu, fiul tqu, wi

fiul fiului tqu, toate legile wi toate poruncile Lui pe cari yi le dau, wi sq ai zile multe.
3Ascultq-le dar, Israele, wi cautq sq le kmplinewti, ca sq fii fericit wi sq vq knmulyiyi mult,

cum yi -a spus Domnul, Dumnezeul pqrinyilor tqi, cknd yi -a fqgqduit yara kn care curge
lapte wi miere.
4Ascultq, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.
5Sq iubewti pe Domnul, Dumnezeul tqu, cu toatq inima ta, cu tot sufletul tqu wi cu toatq

puterea ta.
6Wi poruncile acestea, pe cari yi le dau astqzi, sq le ai kn inima ta.
7Sq le kntipqrewti kn mintea copiilor tqi, wi sq vorbewti de ele cknd vei fi acasq, cknd vei

pleca kn cqlqtorie, cknd te vei culca wi cknd te vei scula.
8Sq le legi ca un semn de aducere aminte la mkni, wi sq-yi fie ca niwte fruntarii kntre ochi.
9Sq le scrii pe uwiorii casei tale wi pe poryile tale.
10Domnul, Dumnezeul tqu, te va face sq intri kn yara pe care a jurat pqrinyilor tqi, lui

Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, cq yi -o va da. Vei stqpkni cetqyi mari wi bune pe cari nu tu
le-ai zidit,
11case pline de tot felul de bunuri pe cari nu tu le-ai umplut, puyuri de apq sqpate pe cari

nu tu le-ai sqpat, vii wi mqslini pe cari nu tu i-ai sqdit. Cknd vei mknca wi te vei sqtura,
12vezi sq nu uiyi pe Domnul, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei.
13Sq te temi de Domnul, Dumnezeul tqu, sq -I slujewti, wi pe Numele Lui sq juri.
14Sq nu vq duceyi dupq alyi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;
15cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este un Dumnezeu gelos kn mijlocul tqu. Altfel, Domnul,

Dumnezeul tqu, S‘ar aprinde de mknie kmpotriva ta, wi te-ar nimici de pe faya pqmkntului.
16Sq nu ispitiyi pe Domnul, Dumnezeul vostru, cum L-ayi ispitit la Masa.
17Ci sq pqziyi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, poruncile Lui wi legile lui pe cari vi

le -a dat.
18Sq faci ce este plqcut wi bine knaintea Domnului, ca sq fii fericit, wi sq intri kn stqpknirea

yqrii aceleia bune, pe care Domnul a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da,
19dupq ce va izgoni pe toyi vrqjmawii tqi dinaintea ta, cum a spus Domnul.
20Cknd fiul tqu te va kntreba kntr -o zi: ,,Ce knsemneazq knvqyqturile acestea, legile

acestea wi poruncile acestea, pe cari vi le -a dat Domnul, Dumnezeul nostru?‘‘
21sq rqspunzi fiului tqu: ,,Noi eram robi ai lui Faraon kn Egipt, wi Domnul ne -a scos din

Egipt cu mkna Lui cea puternicq.
22Domnul a fqcut, subt ochii nowtri, minuni wi semne mari wi nenorocite kmpotriva            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    207
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Egiptului, kmpotriva lui Faraon wi kmpotriva kntregei lui case;
23wi ne -a scos de acolo, ca sq ne aducq kn yara pe care jurase pqrinyilor nowtri cq ne -o

va da.
24Domnul ne -a poruncit atunci sq kmplinim toate aceste legi wi sq ne temem de Domnul,

Dumnezeul nostru, ca sq fim totdeauna fericiyi, wi sq ne yinq kn viayq, cum face astqzi.
25Vom avea parte de kndurarea Lui, dacq vom kmplini cu scumpqtate toate aceste porunci

knaintea Domnului, Dumnezeului nostru, cum ne -a poruncit El.‘‘
7 Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, te va aduce kn yara kn care vei intra wi o vei lua kn
stqpknire, wi va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe Hetiyi, pe Ghirgasiyi, pe Amoriyi, pe
Cananiyi, pe Fereziyi, pe Heviyi wi pe Iebusiyi, wapte neamuri mai mari la numqr wi mai
puternice deckt tine;
2cknd Domnul, Dumnezeul tqu, yi le va da kn mkni, wi le vei bate, sq le nimicewti cu

desqvkrwire, sq nu knchei legqmknt cu ele, wi sq n‘ai milq de ele.
3Sq nu te kncuscrewti cu popoarele acestea, sq nu mqriyi pe fetele tale dupq fiii lor, wi sq

nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tqi;
4cqci ar abate dela Mine pe fiii tqi, wi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S‘ar aprinde de

mknie kmpotriva voastrq wi te-ar nimici kndatq.
5Dimpotrivq, iatq cum sq vq purtayi cu ele: sq le surpayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii

idolewti, sq le tqiayi pomii knchinayi dumnezeilor lor wi sq ardeyi kn foc chipurile lor
cioplite.
6Cqci tu ewti un popor sfknt pentru Domnul, Dumnezeul tqu; Domnul Dumnezeul tqu te -a

ales, ca sq fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faya pqmkntului.
7Nu doar pentrucq kntreceyi la numqr pe toate celelalte popoare S‘a alipit Domnul de voi

wi v‘a ales, cqci voi sknteyi cel mai mic dintre toate popoarele.
8Ci, pentru cq Domnul vq iubewte, pentru cq a vrut sq yinq jurqmkntul pe care l -a fqcut

pqrinyilor vowtri, pentru aceea v‘a scos Domnul cu mkna Lui puternicq, wi v‘a izbqvit din
casa robiei, din mkna Lui Faraon, kmpqratul Egiptului.
9Sq wtii dar cq Domnul, Dumnezeul tqu, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu

credincios wi Kwi yine legqmkntul wi kndurarea pknq la al miilea neam de oameni fayq de
cei ce -L iubesc wi pqzesc poruncile Lui.
10Dar rqsplqtewte kndatq pe cei ce -L urqsc, wi -i perde; nu dq nici o pqsuire celui ce -L

urqwte, ci -i rqsplqtewte kndatq.
11De aceea pqzewte poruncile, legile wi rknduielile pe cari yi le dau azi, wi kmplinewte-le.
12Dacq veyi asculta aceste porunci, dacq le veyi pqzi wi kmplini, Domnul, Dumnezeul tqu,

va yinea fayq de tine legqmkntul wi kndurarea cu care S‘a jurat pqrinyilor tqi.
13El te va iubi, te va binecuvknta wi te va knmulyi; va binecuvknta rodul trupului tqu wi

rodul pqmkntului tqu, grkul tqu, mustul wi untdelemnul tqu, rodul cirezilor tale de vite wi
rodul turmelor tale de oi, kn yara pe care a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da.
14Vei fi binecuvkntat mai mult deckt toate popoarele; wi la tine nu va fi nici bqrbat, nici

femeie stearpq, nici vitq stearpq kn turmele tale.
15Domnul va depqrta de tine orice boalq; nu-yi va trimete niciuna din acele molime rele din

Egipt pe cari le cunowti, ci va lovi cu ele pe toyi ceice te urqsc.
16Sq nimicewti toate popoarele pe cari yi le va da kn mknq Domnul, Dumnezeul tqu; sq

n‘arunci nici o privire de milq spre ele, wi sq nu slujewti dumnezeilor lor, cqci aceasta va fi
o cursq pentru tine.
17Poate cq vei zice kn inima ta: ,,Neamurile acestea sknt mai mari la numqr deckt mine;

cum voi putea sq le izgonesc?‘‘
18Sq nu te temi de ele. Adu-yi aminte ce a fqcut Domnul, Dumnezeul tqu, lui Faraon wi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    208
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kntregului Egipt;
19adu-yi aminte de marile kncercqri pe cari yi le-au vqzut ochii, de minunile wi semnele, de

mkna tare wi de brayul kntins, cu cari te -a scos Domnul, Dumnezeul tqu. Awa va face
Domnul, Dumnezeul tqu, tuturor popoarelor de cari te temi.
20Domnul, Dumnezeul tqu, va trimete chiar wi vespii bondqrewti kmpotriva lor pknq la

deplina nimicire a celor ce vor scqpa wi se vor ascunde de tine.
21Sq nu te knspqimknyi de ei; cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este kn mijlocul tqu,

Dumnezeul cel mare wi knfricowat.
22Wi Domnul, Dumnezeul tqu, va izgoni kncetul cu kncetul aceste neamuri dinaintea ta: nu

le vei putea nimici kndatq, ca sq nu se knmulyeascq fiarele ckmpului kmpotriva ta.
23Dar Domnul, Dumnezeul tqu, le va da kn mkna ta; wi le va pune cu totul pe fugq, pknq

vor fi nimicite.
24Pe kmpqrayii lor ki va da kn mknile tale, wi le vei wterge numele de subt ceruri; niciunul

din aceste popoare nu va putea sq stea kmpotriva ta, pknq le vei nimici.
25Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor sq le ardeyi kn foc. Sq nu poftewti wi sq nu iei

pentru tine argintul wi aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri sq ajungq pentru tine o
cursq; cqci ele sknt o urkciune knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.
26Sq nu aduci nici un lucru urkcios kn casa ta, ca sq nu fii nimicit cu desqvkrwire, tu wi

lucrul acela; sq-yi fie groazq de el ,sq-yi fie sckrbq de el, cqci este un lucru blestemat.
8 Sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate poruncile pe cari vi le dau astqzi, ca sq trqiyi, sq vq
knmulyiyi, wi sq intrayi kn stqpknirea yqrii pe care a jurat Domnul cq o va da pqrinyilor
vowtri.
2Adu-yi aminte de tot drumul pe care te -a cqlquzit Domnul, Dumnezeul tqu, kn timpul

acestor patruzeci de ani kn pustie, ca sq te smereascq wi sq te kncerce, ca sq-yi cunoascq
pornirile inimii wi sq vadq dacq ai sq pqzewti sau nu poruncile Lui.
3Astfel, te -a smerit, te -a lqsat sq suferi de foame, wi te -a hrqnit cu manq, pe care nici tu

n‘o cunowteai wi nici pqrinyii tqi n‘o cunoscuserq, ca sq te knveye cq omul nu trqiewte
numai cu pkne, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trqiewte omul.
4Haina nu yi s‘a knvechit pe tine, wi nici nu yi s‘au umflat picioarele, kn timpul acestor

patruzeci de ani.
5Recunoawte dar kn inima ta cq Domnul, Dumnezeul tqu, te mustrq cum mustrq un om pe

copilul lui.
6Sq pqzewti poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, ca sq umbli kn cqile Lui, wi sq te temi

de El.
7Cqci Domnul, Dumnezeul tqu, are sq te ducq kntr‘o yarq bunq, yarq cu pkraie de apq, cu

izvoare wi cu lacuri, cari yksnesc din vqi wi munyi;
8yarq cu grku, cu orz, cu vii, cu smochini wi cu rodii; yarq cu mqslini wi cu miere;
9yarq unde vei mknca pkne din belwug, unde nu vei duce lipsq de nimic; yarq, ale cqrei

petre sknt de fer, wi din ai cqrei munyi vei scoate aramq.
10Cknd vei mknca wi te vei sqtura, sq binecuvkntezi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pentru

yara cea bunq pe care yi -a dat -o.
11Vezi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu, pknq acolo knckt sq nu pqzewti poruncile,

rknduielile wi legile Lui, pe cari yi le dau azi.
12Cknd vei mknca wi te vei sqtura, cknd vei zidi wi vei locui kn case frumoase,
13cknd vei vedea knmulyindu-yi-se cirezile de boi wi turmele de oi, mqrindu-yi-se argintul

wi aurul, wi cresckndu-yi tot ce ai,
14ia seama sq nu yi se umfle inima de mkndrie wi sq nu uiyi pe Domnul, Dumnezeul tqu,

care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei;

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     209
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

15care te -a dus kn acea pustie mare wi grozavq, unde erau werpi knfocayi wi scorpioni, kn
locuri uscate wi fqrq apq, care a fqcut sq-yi ykwneascq apq din stknca cea mai tare,
16wi care yi -a dat sq mqnknci kn pustie mana aceea necunoscutq de pqrinyii tqi, ca sq te

smereascq wi sq te kncerce, wi sq-yi facq bine apoi.
17Vezi sq nu zici kn inima ta: ,,Tqria mea wi puterea mknii mele mi-au ckwtigat aceste

bogqyii.‘‘
18Ci adu-yi aminte de Domnul, Dumnezeul tqu, cqci El kyi va da putere sq le ckwtigi, ca sq

kntqreascq legqmkntul kncheiat cu pqrinyii vowtri prin jurqmknt, cum face astqzi.
19Dacq vei uita pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi vei merge dupq alyi dumnezei, dacq le vei

sluji wi te vei knchina knaintea lor, vq spun hotqrkt azi cq veyi peri.
20Veyi peri ca wi neamurile pe cari le -a pierdut Domnul dinaintea voastrq, pentrucq nu veyi

asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru.
9 Ascultq, Israele! Astqzi vei trece Iordanul, ca sq te faci stqpkn pe niwte neamuri mai
mari wi mai puternice deckt tine, pe cetqyi mari wi kntqrite pknq la cer,
2pe un popor mare wi knalt la staturq, pe copiii lui Anac, pe cari -i cunowti wi despre cari ai

auzit zickndu-se: ,,Cine va putea sq stea kmpotriva copiilor lui Anac!‘‘
3Sq wtii azi cq Domnul, Dumnezeul tqu, va merge El knsuw knaintea ta, ca un foc

mistuitor; El ki va nimici, El ki va smeri knaintea ta; wi tu ki vei izgoni, ki vei perde curknd,
cum yi -a spus Domnul.
4Cknd ki va izgoni Domnul, Dumnezeul tqu, dinaintea ta, sq nu zici kn inima ta: ,,Pentru

bunqtatea mea m‘a fqcut Domnul sq intru kn stqpknirea yqrii acesteia.‘‘ Cqci din pricina
rqutqyii neamurilor acelora le izgonewte Domnul dinaintea ta.
5Nu, nu pentru bunqtatea ta, nici pentru curqyia inimii tale intri tu kn stqpknirea yqrii lor; ci

din pricina rqutqyii acestor neamuri le izgonewte Domnul, Dumnezeul tqu, dinaintea ta, wi
ca sq kmplineascq astfel cuvkntul prin care Domnul S‘a jurat pqrinyilor tqi, lui Avraam, lui
Isaac wi lui Iacov.
6Sq wtii dar cq nu din pricina bunqtqyii tale kyi dq Domnul, Dumnezeul tqu, acea yarq bunq

ca s‘o stqpknewti; cqci tu ewti un popor tare kncqpqyknat.
7Adu-yi aminte, wi nu uita cum ai aykyat mknia Domnului, Dumnezeului tqu, kn pustie. Din

ziua cknd ai iewit din yara Egiptului pknq la sosirea voastrq kn locul acesta, tot rqsvrqtiyi
kmpotriva Domnului ayi fost!
8La Horeb, atkta ayi aykyat mknia Domnului, knckt Domnul S‘a mkniat pe voi wi voia sq vq

nimiceascq.
9Cknd m‘am suit pe munte, ca sq iau tablele de piatrq, tablele legqmkntului pe care l -a

fqcut Domnul cu voi, am rqmas pe munte patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi, fqrq sq
mqnknc pkne wi fqrq sq beau apq;
10wi Domnul mi -a dat cele douq table de piatrq, scrise cu degetul lui Dumnezeu, wi

cuprinzknd toate cuvintele pe cari vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, kn
ziua cknd tot poporul era adunat.
11Dupq acele patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi Domnul mi -a dat cele douq table de

piatrq, tablele legqmkntului.
12Domnul mi -a zis atunci: ,,Scoalq-te wi pogoarq-te kn grabq de aici; cqci poporul tqu, pe

care l-ai scos din Egipt, s‘a stricat. S‘au abqtut curknd dela calea pe care le-am arqtat -o;
wi-au fqcut un chip turnat.‘‘
13Domnul mi -a zis: ,,Eu vqd cq poporul acesta este un popor tare kncqpqyknat.
14Lasq-mq sq -i nimicesc wi sq le wterg numele de subt ceruri; iar pe tine te voi face un

neam mai puternic wi mai mare la numqr deckt poporul acesta.‘‘
15M‘am kntors wi m‘am pogorkt de pe munte care era tot numai foc, cu cele douq table ale            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    210
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

legqmkntului kn amkndouq mknile mele.
16M‘am uitat, wi iatq cq pqcqtuiserqyi kmpotriva Domnului, Dumnezeului vostru, vq

fqcuserqyi un viyel turnat, vq depqrtaserqyi curknd dela calea pe care v‘o arqtase Domnul.
17Am apucat atunci cele douq table, le-am aruncat din mknile mele, wi le-am sfqrkmat subt

ochii vowtri.
18M‘am aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului, ca mai knainte, patruzeci de zile wi

patruzeci de nopyi, fqrq sq mqnknc wi fqrq sq beau apq, din pricina tuturor pqcatelor pe
cari le sqvkrwiserqyi, fqcknd ce este rqu knaintea Domnului, ca sq -L mkniayi.
19Cqci mq kngrozisem la vederea mkniei wi urgiei de care era cuprins Domnul kmpotriva

voastrq, pknq acolo knckt voia sq vq nimiceascq. Dar Domnul m‘a ascultat wi de data
aceasta.
20Domnul de asemenea era foarte mkniat wi pe Aaron, awa knckt voia sq -l piardq, wi eu

m‘am rugat atunci wi pentru el.
21Am luat viyelul pe care -l fqcuserqyi, isprava pqcatului vostru, l-am ars kn foc, l-am

sfqrkmat pknq s‘a fqcut praf, wi am aruncat praful acela kn pkrkul care curgea din munte.
22Apoi la Tabeera, la Masa, wi la Chibrot-Hataava, voi iarqwi ayi aykyat mknia Domnului.
23Wi cknd v‘a trimes Domnul de la Cades-Barnea, zicknd: ,,Suiyi-vq, wi luayi kn stqpknire

yara pe care v‘o dau!‘‘ voi v‘ayi rqzvrqtit kmpotriva poruncii Domnului, Dumnezeului vostru,
n‘ayi avut credinyq kn El, wi n‘ayi ascultat glasul Lui.
24V‘ayi tot rqsvrqtit kmpotriva Domnului de cknd vq cunosc.
25M‘am aruncat cu faya la pqmknt knaintea Domnului: patruzeci de zile wi patruzeci de

nopyi, m‘am aruncat cu faya la pqmknt, pentrucq Domnul spusese cq vrea sq vq
nimiceascq.
26M‘am rugat Domnului, wi am zis: ,,Stqpkne Doamne, nu nimici pe poporul Tqu,

mowtenirea Ta, pe care ai rqscumpqrat -o, kn mqrimea Ta, pe care ai scos -o din Egipt,
prin mkna Ta cea puternicq.
27Adu-yi aminte de robii tqi, Avraam, Isaac wi Iacov. Nu cquta la kndqrqtnicia acestui popor,

la rqutatea lui wi la pqcatul lui,
28ca nu cumva yara din care ne-ai scos sq zicq: ,Pentrucq Domnul n‘avea putere sq -i ducq

kn yara pe care le -o fqgqduise wi pentrucq -i ura, de aceea i -a scos ca sq -i omoare kn
pustie.‘
29Totuw ei sknt poporul Tqu wi mowtenirea Ta, pe care ai scos -o din Egipt cu mkna Ta cea

puternicq wi cu brayul Tqu cel kntins.‘‘
10 ,,Kn vremea aceea, Domnul mi -a zis: ,Taie douq table de piatrq ca cele dintki, wi
suie-te la Mine pe munte; fq wi un chivot de lemn.
2Eu voi scrie pe aceste douq table cuvintele cari erau scrise pe tablele dintki pe cari le-ai

sfqrkmat, wi sq le pui kn chivot.‘
3Am fqcut un chivot de lemn de salckm, am tqiat douq table de piatrq ca cele dintki, wi

m‘am suit pe munte cu cele douq table kn mknq.
4Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintki, cele zece porunci cari vq fuseserq

spuse pe munte, din mijlocul focului, kn ziua adunqrii; wi Domnul mi le -a dat.
5M‘am kntors apoi wi m‘am pogorkt de pe munte, am pus tablele kn chivotul pe care -l

fqcusem, wi ele au rqmas acolo, cum kmi poruncise Domnul.
6Copiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron, wi a fost

kngropat; Eleazar, fiul lui, i -a urmat kn slujba preoyiei.
7Apoi deacolo au pornit la Gudgoda, wi dela Gudgoda la Iotbata, yarq unde sknt pkraie de

ape.
8Kn vremea aceea, Domnul a despqryit seminyia lui Levi, wi i -a poruncit sq ducq chivotul            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  211
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

legqmkntului Domnului, sq stea knaintea Domnului ca sq -I slujeascq, wi sq binecuvknteze
poporul kn Numele Lui; lucru pe care l -a fqcut pknq kn ziua de azi.
9Deaceea Levi n‘are nici parte de mowie, nici mowtenire cu frayii lui: Domnul este

mowtenirea lui, cum i -a spus Domnul, Dumnezeul tqu.
10Eu am rqmas pe munte, ca wi mai knainte, patruzeci de zile wi patruzeci de nopyi.

Domnul m‘a ascultat wi de data aceasta; Domnul n‘a voit sq vq nimiceascq.
11Domnul mi -a zis: ,Scoalq-te, du-te, wi mergi kn fruntea poporului. Sq se ducq sq ia kn

stqpknire yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da.‘
12Acum, Israele, ce alta cere dela tine Domnul, Dumnezeul tqu, deckt sq te temi de

Domnul, Dumnezeul tqu, sq umbli kn toate cqile Lui, sq iubewti wi sq slujewti Domnului,
Dumnezeului tqu, din toatq inima ta wi din tot sufletul tqu,
13sq pqzewti poruncile Domnului wi legile Lui pe cari yi le dau astqzi, ca sq fii fericit?
14Iatq, ale Domnului, Dumnezeului tqu, sknt cerurile wi cerurile cerurilor, pqmkntul wi tot ce

cuprinde el.
15Wi numai de pqrinyii tqi S‘a alipit Domnul ca sq -i iubeascq; wi dupq ei, pe sqmknya lor,

pe voi v‘a ales El dintre toate popoarele, cum vedeyi azi.
16Sq vq tqiayi dar inima kmprejur, wi sq nu vq mai knyepeniyi gktul.
17Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor,

Dumnezeul cel mare, puternic wi knfricowat, care nu cautq la faya oamenilor wi nu
primewte daruri;
18care face dreptate orfanului wi vqduvei, care iubewte pe strqin wi -i dq hranq wi

kmbrqcqminte.
19Sq iubiyi pe strqin, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara Egiptului.
20Sq te temi de Domnul, Dumnezeul tqu, sq -I slujewti, sq te alipewti de El, wi pe Numele

Lui sq juri.
21El este slava ta, El este Dumnezeul tqu. El a fqcut kn mijlocul tqu aceste lucruri mari wi

grozave pe cari yi le-au vqzut ochii.
22Pqrinyii tqi s‘au pogorkt kn Egipt kn numqr de waptezeci de inwi; acum Domnul,

Dumnezeul tqu, a fqcut din tine o mulyime ca stelele cerului.‘‘
11 Sq iubewti dar pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi sq pqzewti totdeauna knvqyqturile Lui,
legile Lui, rknduielile Lui wi poruncile Lui.
2Recunoawteyi astqzi-ce n‘au putut recunoawte wi vedea copiii vowtri-pedepsele

Domnului, Dumnezeului vostru, mqrimea Lui, mkna Lui cea tare wi brayul Lui cel kntins,
3semnele Lui wi faptele pe cari le -a sqvkrwit kn mijlocul Egiptului kmpotriva lui Faraon,

kmpqratul Egiptului, wi kmpotriva kntregei lui yqri.
4Recunoawteyi ce a fqcut El owtirii Egiptului, cailor lui wi carqlor lui, cum a fqcut sq vinq

peste ei apele mqrii Rowii,
5cknd vq urmqreau, wi i -a nimicit pentru totdeauna;
6ce v‘a fqcut kn pustie, pknq la venirea voastrq kn locul acesta; ce a fqcut lui Datan wi lui

Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pqmkntul wi -a deschis gura wi i -a knghiyit, cu
casele wi corturile lor, wi cu tot ce aveau kn mijlocul kntregului Israel.
7Cqci ayi vqzut cu ochii vowtri toate lucrurile mari pe cari le -a fqcut Domnul.
8Astfel, sq pqziyi toate poruncile pe cari vi le dau eu astqzi, ca sq puteyi pune mkna pe

yara kn care veyi trece ca s‘o luayi kn stqpknire,
9wi sq aveyi zile multe kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor vowtri cq le -o va da, lor wi

seminyei lor, yarq kn care curge lapte wi miere.
10Cqci yara kn stqpknirea cqreia vei intra, nu este ca yara Egiptului, din care ayi iewit, unde

kyi aruncai sqmknya kn ogoare wi le udai cu piciorul ca pe o grqdinq de zarzavat.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   212
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

11Yara pe care o veyi stqpkni este o yarq cu munyi wi vqi, care se adapq din ploaia cerului;
12este o yarq de care kngrijewte Domnul, Dumnezeul tqu, wi asupra cqreia Domnul,
Dumnezeul tqu, are nekncetat ochii, dela knceputul pknq la sfkrwitul anului.
13Dacq veyi asculta de poruncile mele pe cari vi le dau astqzi, dacq veyi iubi pe Domnul,

Dumnezeul vostru, wi dacq -I veyi sluji din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru,
14El va da yqrii voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie wi ploaie tkrzie, wi-yi vei strknge

grkul, mustul wi untdelemnul;
15de asemenea va da iarbq kn ckmpiile tale pentru vite, wi vei mknca wi te vei sqtura.
16Vedeyi sq nu vi se amqgeascq inima, wi sq vq abateyi, ca sq slujiyi altor dumnezei wi sq

vq knchinayi knaintea lor.
17Cqci atunci Domnul S‘ar aprinde de mknie kmpotriva voastrq; ar knchide cerurile, wi n‘ar

mai fi ploaie; pqmkntul nu wi-ar mai da roadele, wi ayi pieri curknd din yara aceea bunq pe
care v‘o dq Domnul.
18Puneyi-vq dar kn inimq wi kn suflet aceste cuvinte pe cari vi le spun. Sq le legayi ca un

semn de aducere aminte pe mknile voastre, wi sq fie ca niwte fruntarii kntre ochii vowtri.
19Sq knvqyayi pe copiii vowtri kn ele, wi sq le vorbewti despre ele cknd vei fi acasq, cknd

vei merge kn cqlqtorie, cknd te vei culca wi cknd te vei scula.
20Sq le scrii pe uwiorii casei tale wi pe poryile tale.
21Wi atunci zilele voastre wi zilele copiilor vowtri, kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor

vowtri cq le -o va da, vor fi tot atkt de multe ckt vor fi zilele cerurilor deasupra pqmkntului.
22Cqci dacq veyi pqzi toate aceste porunci pe cari vi le dau, wi dacq le veyi kmplini, dacq

veyi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, veyi umbla kn toate cqile Lui wi vq veyi alipi de El,
23Domnul va izgoni dinaintea voastrq pe toate aceste neamuri, wi vq veyi face stqpkni pe

toate aceste neamuri cari sknt mai mari wi mai puternice deckt voi.
24Orice loc pe care -l va cqlca talpa piciorului vostru, va fi al vostru: hotarul vostru se va

kntinde din pustie pknq la Liban, wi de la rkul Eufrat pknq la marea de apus.
25Nimeni nu va putea sq stea kmpotriva voastrq. Domnul, Dumnezeul vostru, va rqspkndi,

cum v‘a spus, frica wi groaza de tine peste toatq yara kn care veyi merge.
26Iatq, pun azi knaintea voastrq binecuvkntarea wi blestemul:
27binecuvkntarea, dacq veyi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe cari vi

le dau kn ziua aceasta;
28blestemul, dacq nu veyi asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, wi dacq vq

veyi abate dela calea pe care v‘o dau kn ziua aceasta, wi vq veyi duce dupq alyi dumnezei
pe cari nu -i cunoawteyi.
29Wi cknd Domnul, Dumnezeul tqu, te va aduce kn yara pe care o vei lua kn stqpknire, sq

rostewti binecuvkntarea pe muntele Garizim, wi blestemul pe muntele Ebal.
30Munyii acewtia sknt dincolo de Iordan, knapoia drumului care merge spre apus, kn yara

Cananiyilor cari locuiesc kn ckmpie, fayq kn fayq cu Ghilgal, lkngq stejarii More.
31Cqci veyi trece Iordanul wi veyi intra kn stqpknirea yqrii pe care v‘o dq Domnul,

Dumnezeul vostru, ca s‘o stqpkniyi, wi sq locuiyi kn ea.
32Sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate legile wi poruncile pe cari vi le dau eu astqzi.


12 Iatq legile wi poruncile pe cari sq le pqziyi wi sq le kmpliniyi, ckt veyi trqi, kn yara pe
care v‘o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri.
2Sq nimiciyi toate locurile kn cari slujesc dumnezeilor lor neamurile pe cari le veyi izgoni,

fie pe munyi knalyi, fie pe dealuri, wi subt orice copac verde.
3Sq le surpayi altarele, sq le sfqrkmayi stklpii idolewti, sq le ardeyi kn foc copacii knchinayi

idolilor lor, sq dqrkmayi chipurile cioplite ale dumnezeilor lor, wi sq faceyi sq le piarq
numele din locurile acelea.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    213
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

4Voi sq nu faceyi awa fayq de Domnul, Dumnezeul vostru!
5Ci sq -L cqutayi la locawul Lui, wi sq mergeyi la locul pe care -l va alege Domnul
Dumnezeul vostru, din toate seminyiile voastre, ca sq-Wi aweze acolo Numele Lui.
6Acolo sq vq aduceyi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintki

roade, darurile aduse ca kmplinire a unei juruinye, darurile de bunq voie, wi kntkii-nqscuyi
din cirezile wi turmele voastre.
7Acolo sq mkncayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, wi sq vq bucurayi, kmpreunq

cu familiile voastre, de toate bunurile cu cari vq va fi binecuvkntat Domnul, Dumnezeul
vostru.
8Sq nu faceyi dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce -i place,
9fiindcq n‘ayi ajuns kncq kn locul de odihnq wi kn mowtenirea pe care v‘o dq Domnul,

Dumnezeul vostru.
10Dar veyi trece Iordanul, wi veyi locui kn yara pe care v‘o va da kn stqpknire Domnul,

Dumnezeul vostru. El vq va da odihnq, dupqce vq va izbqvi de toyi vrqjmawii vowtri cari vq
knconjoarq, wi veyi locui fqrq fricq.
11Atunci va fi un loc, pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul vostru, ca sq facq sq

locuiascq Numele Lui acolo. Acolo sq aduceyi tot ce vq poruncesc, arderile voastre de tot,
jertfele, zeciuielile, cele dintki roade, wi darurile alese pe cari le veyi face Domnului pentru
kmplinirea juruinyelor voastre.
12Acolo sq vq bucurayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi, fiii vowtri wi fiicele

voastre, robii wi roabele voastre, wi Levitul care va fi kn locurile voastre, cqci el n‘are nici
parte de mowie, nici mowtenire cu voi.
13Vezi sq n‘aduci arderile tale de tot kn toate locurile pe cari le vei vedea;
14ci sq-yi aduci arderile de tot kn locul pe care -l va alege Domnul kn una din seminyiile

tale, wi acolo sq faci tot ce-yi poruncesc eu.
15Totuw, cknd vei dori, vei putea sq junghii vite wi sq mqnknci carne kn toate cetqyile tale,

ckt kyi va fi dat prin binecuvkntarea Domnului, Dumnezeului tqu; cel ce va fi necurat wi cel
ce va fi curat vor putea sq mqnknce din ea, cum se mqnkncq din cqprioarq wi din cerb.
16Numai skngele sq nu -l mkncayi, ci sq -l vqrsayi pe pqmknt ca apa.
17Nu vei putea sq mqnknci kn cetqyile tale zeciuiala din grkul tqu, din mustul tqu wi din

untdelemnul tqu, nici kntkii nqscuyi din cirezile wi turmele tale, nici vreunul din darurile
aduse de tine pentru kmplinirea unei juruinye, nici darurile tale de bunq voie, nici cele
dintki roade ale tale.
18Ci pe acestea sq le mqnknci knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul pe care -l va

alege Domnul, Dumnezeul tqu, tu, fiul tqu wi fiica ta, robul wi roaba ta, wi Levitul care va fi
kn cetqyile tale; wi sq te bucuri knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, de toate bunurile pe
cari le vei avea.
19Ckt vei trqi kn yara ta, vezi sq nu cumva sq pqrqsewti pe Levit.
20Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va lqrgi hotarele, cum yi -a fqgqduit, wi dorinya sq

mqnknci carne te va face sq zici: ,,Aw vrea sq mqnknc carne!‘‘ vei putea sq mqnknci dupq
dorinya ta.
21Dacq locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq-Wi aweze acolo Numele,

este departe de tine, vei putea sq tai vite din cireadq wi din turmq, cum yi-am poruncit, wi
vei putea sq mqnknci din ele kn cetqyile tale, dupq dorinya ta.
22Sq mqnknci din ele cum se mqnkncq din cqprioarq wi cerb; cel ce va fi necurat wi cel ce

va fi curat vor mknca wi ei amkndoi.
23Numai, vezi sq nu cumva sq mqnknci skngele, cqci skngele este viaya (sufletul); wi sq nu

mqnknci sufletul kmpreunq cu carnea.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    214
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

24 Sq nu -l mqnknci, ci sq -l verwi pe pqmknt ca apa.
25 Sq nu -l mqnknci, ca sq fii fericit, tu wi copiii tqi dupq tine, fqcknd ce este plqcut knaintea
Domnului.
26Dar lucrurile pe cari vei voi sq le knchini Domnului wi darurile pe cari le vei aduce pentru

kmplinirea unei juruinye, sq te duci sq le aduci kn locul pe care -l va alege Domnul.
27Sq-yi aduci arderile de tot, carnea wi skngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tqu: kn

celelalte jertfe ale tale, skngele sq fie vqrsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tqu, iar
carnea s‘o mqnknci.
28Pqzewte wi ascultq toate aceste lucruri pe cari yi le poruncesc, ca sq fii fericit, tu wi copiii

tqi dupq tine, pe vecie, fqcknd ce este bine wi ce este plqcut knaintea Domnului,
Dumnezeului tqu.
29Dupq ce Domnul, Dumnezeul tqu, va nimici toate neamurile pe cari le vei izgoni dinaintea

ta, dupqce le vei izgoni wi te vei aweza kn yara lor,
30vezi sq nu te lawi prins kn cursq, cqlcknd pe urmele lor, dupqce vor fi nimicite dinaintea

ta. Ferewte-te sq nu cercetezi despre dumnezeii lor wi sq zici: ,,Cum slujeau neamurile
acestea dumnezeilor lor? Wi eu vreau sq fac la fel.‘‘
31Tu sq nu faci awa fayq de Domnul, Dumnezeul tqu; cqci ele slujeau dumnezeilor lor,

fqcknd toate urkciunile pe cari le urqwte Domnul, wi ele chiar kwi ardeau kn foc fiii wi
fiicele lor kn cinstea dumnezeilor lor.
32Voi sq pqziyi wi sq kmpliniyi toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; sq n‘adqugayi nimic

la ele, wi sq nu scoateyi nimic din ele.
13 Dacq se va ridica kn mijlocul tqu un prooroc sau un visqtor de vise care-yi va vesti un
semn sau o minune,
2wi se va kmplini semnul sau minunea aceea de care yi -a vorbit el zicknd: ,,Haidem dupq

alyi dumnezei‘‘, -dumnezei pe cari tu nu -i cunowti, -,,wi sq le slujim‘‘!
3sq n‘asculyi cuvintele acelui prooroc sau visqtor de vise, cqci Domnul, Dumnezeul vostru,

vq pune la kncercare ca sq wtie dacq iubiyi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toatq inima
voastrq wi din tot sufletul vostru.
4Voi sq mergeyi dupq Domnul, Dumnezeul vostru, wi de El sq vq temeyi; poruncile Lui sq

le pqziyi; de glasul Lui sq ascultayi; Lui sq -I slujiyi, wi de El sq vq alipiyi.
5Proorocul sau visqtorul acela de vise sq fie pedepsit cu moartea, cqci a vorbit de

rqsvrqtire kmpotriva Domnului, Dumnezeului vostru, care v‘a scos din yara Egiptului wi v‘a
izbqvit din casa robiei, wi a voit sq te abatq dela calea kn care yi -a poruncit Domnul,
Dumnezeul tqu, sq umbli. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul tqu.
6Dacq fratele tqu, fiul mamei tale, sau fiul tqu, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnewte

la sknul tqu, sau prietenul tqu pe care -l iubewti ca pe tine knsuyi, te aykyq kn tainq,
zicknd: ,,Haidem, wi sq slujim altor dumnezei!‘‘ -dumnezei pe cari nici tu, nici pqrinyii tqi nu
i-ayi cunoscut,
7dintre dumnezeii popoarelor cari vq knconjoarq, lkngq tine sau departe de tine, dela o

margine a pqmkntului pqnq la cealaltq-
8sq nu te knvoiewti wi sq nu -l asculyi; sq n‘arunci spre el o privire de milq, sq nu -l cruyi, wi

sq nu -l ascunzi.
9Ci sq -l omori; kntqi mkna ta sq se ridice asupra lui ca sq -l omoare, wi apoi mkna

kntregului popor;
10sq -l ucizi cu pietre, wi sq moarq, pentrucq a cqutat sq te abatq dela Domnul, Dumnezeul

tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei.
11Sq se facq awa, pentruca tot Israelul sq audq wi sq se teamq, wi sq nu se mai

sqvkrweascq o faptq awa de nelegiuitq kn mijlocul tqu.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    215
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

12Dacq vei auzi spunkndu-se despre una din cetqyile pe cari yi le -a dat ca locuinyq
Domnul, Dumnezeul tqu:
13,,Niwte oameni rqi au iewit din mijlocul tqu, wi au amqgit pe locuitorii din cetatea lor

zicknd: ,Haidem wi sq slujim altor dumnezei!‘‘ -dumnezei pe cari tu nu -i cunowti-
14sq faci cercetqri, sq cauyi wi sq kntrebi cu deamqnuntul. Dacq este adevqrat, dacq lucrul

este kntemeiat, dacq urkciunea aceasta a fost fqcutq kn mijlocul tqu,
15atunci sq treci prin ascuyiwul sqbiei pe locuitorii din cetatea aceea, s‘o nimicewti cu

desqvkrwire kmpreunq cu tot ce va fi kn ea, wi sq -i treci chiar wi vitele prin ascuyiwul
sqbiei.
16Sq strkngi toatq prada kn mijlocul pieyei, wi sq arzi de tot cu foc cetatea wi toatq prada

ei, knaintea Domnului, Dumnezeului tqu: sq rqmknq pentru totdeauna un morman de
dqrkmqturi, wi nici o datq sq nu fie ziditq din nou.
17Nimic din ce va fi blestemat ca sq fie nimicit cu desqvkrwire, sq nu se lipeascq de mkna

te, pentru ca Domnul sq Se kntoarcq din iuyimea mkniei Lui, sq Se kndure de tine, sq te
ierte, wi sq te knmulyeascq, dupq cum a jurat lucrul acesta pqrinyilor tqi,
18dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pqzind toate poruncile Lui pe cari

yi le dau astqzi, wi fqcknd ce este plqcut knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.
14 Voi sknteyi copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Sq nu vq faceyi crestqturi wi sq nu
vq radeyi kntre ochi pentru un mort.
2Cqci tu ewti un popor sfknt pentru Domnul, Dumnezeul tqu, wi Domnul Dumnezeul tqu te

-a ales, ca sq fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faya pqmkntului.
3Sq nu mqnknci niciun lucru urkcios.
4Iatq dobitoacele pe cari sq le mkncayi: boul, oaia wi capra;
5cerbul, cqprioara wi bivolul; zimbrul, capra neagrq, capra sqlbaticq wi girafa.
6Sq mkncayi din orice dobitoc care are copita despicatq, unghia despqryitq kn douq wi

rumegq.
7Dar sq nu mkncayi din cele ce rumegq numai, sau cari au numai copita despicatq wi

unghia despqryitq kn douq. Astfel, sq nu mkncayi cqmila, iepurele wi iepurele de casq, cari
rumegq, dar n‘au copita despicatq: sq le priviyi ca necurate.
8Sq nu mkncayi porcul, care are copita despicatq, dar nu rumegq: sq -l priviyi ca necurat.

Sq nu mkncayi din carnea lor, wi sq nu vq atingeyi de trupurile lor moarte.
9Iatq dobitoacele din cari veyi mknca, din toate cele ce sknt kn ape: sq mkncayi din toate

cele ce au knotqtoare wi solzi.
10Dar sq nu mkncayi din niciunul din cele ce n‘au knotqtoare wi solzi: sq le priviyi ca

necurate.
11Sq mkncayi orice pasqre curatq.
12Dar iatq pe acelea pe cari nu le puteyi mknca: vulturul, gripsorul wi vulturul de mare;
13worecarul, woimul, gaia wi tot ce yine de neamul squ;
14corbul wi toate soiurile lui;
15struyul, bufniya, pescqrelul, coroiul wi ce yine de neamul lui;
16huhurezul, cocostkrcul wi lebqda;
17pelicanul, corbul de mare wi heretele,
18barza, bqtlanul wi ce yine de neamul lui, pupqza wi liliacul.
19Sq priviyi ca necuratq orice tkrktoare care sboarq: sq nu mkncayi din ea.
20Sq mkncayi orice pasqre curatq.
21Sq nu mkncayi din nici o mortqciune; s‘o dai strqinului care va fi kn cetqyile tale, s‘o

mqnknce, sau s‘o vinzi unui strqin; cqci tu ewti un popor sfknt pentru Domnul, Dumnezeul
tqu. Sq nu fierbi iedul kn laptele mamei lui.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  216
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Sq iei zeciuiala din tot ce-yi va aduce sqmknya, din ce-yi va aduce ogorul kn fiecare an.
23Wi sq mqnknci knaintea Domnului Dumnezeului tqu, kn locul pe care -l va alege ca sq-Wi
aweze Numele acolo, zeciuiala din grkul tqu, din mustul tqu wi din untdelemnul tqu, wi
kntkii nqscuyi din cireada wi turma ta, ca sq te knveyi sq te temi totdeauna de Domnul,
Dumnezeul tqu.
24Poate cknd te va binecuvknta Domnul, Dumnezeul tqu, drumul va fi prea lung ca sq-yi

poyi duce zeciuiala acolo, din pricina depqrtqrii tale de locul pe care -l va alege Domnul,
Dumnezeul tqu, ca sq-Wi punq acolo Numele Lui.
25Atunci, sq-yi prefaci zeciuala kn argint, sq strkngi argintul acela kn mknq, wi sq te duci la

locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu.
26Acolo, sq cumperi cu argintul acela tot ce vei dori: boi, oi, vin wi bquturi tari, tot ce-yi va

plqcea, sq le mqnknci knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, wi sq te bucuri tu wi familia ta.
27Sq nu pqrqsewti pe Levitul care va fi kn cetqyile tale, cqci n‘are nici parte de mowie, nici

mowtenire cu tine.
28Dupq trei ani, sq scoyi toatq zeciuiala din venitul tqu din anul al treilea, wi s‘o pui kn

cetqyile tale.
29Atunci sq vinq Levitul, care n‘are nici parte, nici mowtenire cu tine, strqinul, orfanul wi

vqduva, cari vor fi kn cetqyile tale, wi sq mqnknce wi sq se sature, pentrucq Domnul,
Dumnezeul tqu, sq te binecuvinteze kn toate lucrqrile pe cari le vei face cu mknile tale.
15 La fiecare wapte ani, sq dai iertare.
2Wi iatq cum se va face iertarea. Cknd se va vesti iertarea kn cinstea Domnului, orice
creditor care va fi kmprumutat pe aproapele squ, sq -i ierte kmprumutul, sq nu sileascq pe
aproapele squ wi pe fratele squ sq -i plqteascq datoria.
3Vei putea sq silewti pe strqin sq-yi plqteascq; dar sq ieryi ce ai la fratele tqu.
4Totuw, la tine sq nu fie niciun sqrac, cqci Domnul te va binecuvknta kn yara pe care yi -o

va da de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu;
5numai sq asculyi de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, kmplinind cu scumpqtate toate

aceste porunci pe cari yi le dau astqzi.
6Domnul, Dumnezeul tqu, te va binecuvknta, cum yi -a spus, awa knckt vei da cu

kmprumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu kmprumut dela ele; tu vei stqpkni peste
multe neamuri, dar ele nu vor stqpkni peste tine.
7Dacq va fi la tine vreun sqrac dintre frayii tqi, kn vreuna din cetqyile tale, kn yara pe care

yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq nu-yi kmpietrewti inima wi sq nu-yi knchizi mkna
knaintea fratelui tqu celui lipsit.
8Ci sq -i deschizi mkna, wi sq -l kmprumuyi cu ce -i trebuie ca sq facq fayq nevoilor lui.
9Vezi sq nu fii awa de rqu ca sq zici kn inima ta: ,,Ah! se apropie anul al waptelea, anul

iertqrii!‘‘ Vezi sq n‘ai un ochi fqrq milq pentru fratele tqu cel lipsit wi sq nu -i dai. Cqci atunci
el ar striga cqtre Domnul kmpotriva ta, wi te-ai face vinovat de un pqcat:
10ci sq -i dai wi sq nu dai cu pqrere de rqu kn inimq; cqci pentru aceasta te va binecuvknta

Domnul, Dumnezeul tqu, kn toate lucrqrile de cari te vei apuca.
11Totdeauna vor fi sqraci kn yarq; de aceea kyi dau porunca aceasta: ,,Sq-yi deschizi mkna

fayq de fratele tqu, fatq de sqrac wi fayq de cel lipsit din yara ta.‘‘
12Dacq unul din frayii tqi evrei, bqrbat sau femeie, se vinde yie, sq-yi slujeascq wase ani;

dar kn anul al waptelea, sq -i dai drumul dela tine wi sq fie slobod.
13Wi cknd ki vei da drumul ca sq se ducq slobod dela tine, sq nu -i dai drumul cu mkna

goalq;
14sq -i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tqu, din ce vei avea, prin

binecuvkntarea Domnului, Dumnezeului tqu.

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     217
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

15Sq-yi aduci aminte cq wi tu ai fost rob kn yara Egiptului, wi cq Domnul, Dumnezeul tqu, te
-a rqscumpqrat: de aceea kyi dau astqzi porunca aceasta.
16Dacq knsq robul tqu kyi va zice: ,,Nu vreau sq ies dela tine,‘‘ -pentrucq te iubewte, pe tine

wi casa ta, wi se simte bine la tine, -
17atunci sq iei o sulq wi sq -i gqurewti urechea de uwq, wi sq-yi fie rob pentru totdeauna.

Tot awa sq faci wi cu roaba ta.
18Sq nu-yi parq rqu cknd kl vei lqsa sq plece slobod dela tine, cqci yi -a slujit wase ani,

ceea ce face de douq ori ckt simbria unui om tocmit cu platq; wi Domnul, Dumnezeul tqu,
te va binecuvknta kn tot ce vei face.
19Sq knchini Domnului, Dumnezeului tqu, pe orice kntki nqscut de parte bqrbqteascq din

cireada wi turma ta. Sq nu muncewti cu kntkiul nqscut al vacii tale, sq nu tunzi pe kntkiul
nqscut al oilor tale.
20Sq -l mqnknci kn fiecare an, tu wi familia ta knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn

locul pe care -l va alege El.
21Dacq are vreun cusur, dacq este wchiop sau orb, sau are vreo meteahnq trupeascq, sq

nu -l aduci ca jertfq Domnului, Dumnezeului tqu.
22Sq -l mqnknci kn cetqyile tale: cel ce va fi necurat wi cel ce va fi curat vor putea sq -l

mqnknce amkndoi, cum se mqnkncq acum cqprioara sau cerbul.
23Numai skngele sq nu i -l mqnknci, ci sq -l verwi pe pqmknt ca apa.


16 Pqzewte luna spicelor, wi prqznuiewte sqrbqtoarea Pawtelor kn cinstea Domnului,
Dumnezeului tqu; cqci kn luna spicelor te -a scos Domnul, Dumnezeul tqu, din Egipt,
noaptea.
2Sq jertfewti Pawtele kn cinstea Domnului, Dumnezeului tqu, jertfele tale de oi wi boi, kn

locul pe care -l va alege Domnul ca sq-Wi aweze Numele acolo.
3Kn timpul sqrbqtorii, sq nu mqnknci pkne dospitq, ci wapte zile sq mqnknci azimi, pknea

kntristqrii, cqci ai iewit kn grabq din yara Egiptului: awa sq faci, ca sq-yi aduci aminte toatq
viaya ta de ziua cknd ai iewit din yara Egiptului.
4Sq nu se vadq aluat la tine, pe toatq kntinderea yqrii tale, timp de wapte zile; wi nicio

parte din vitele pe cari le vei jertfi kn seara celei dintki zile sq nu fie pqstratq peste noapte
pknq dimineaya.
5Nu vei putea sq jertfewti Pawtele kn vreunul din locurile pe cari yi le dq Domnul,

Dumnezeul tqu, ca locuinyq;
6ci kn locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq-Wi aweze Numele kn el,

acolo sq jertfewti Pawtele, seara, la apusul soarelui, pe vremea iewirii tale din Egipt.
7Sq fierbi vita tqiatq, wi s‘o mqnknci kn locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu.

Wi dimineaya, vei putea sq te kntorci wi sq te duci kn corturile tale.
8Wase zile, sq mqnknci azimi, wi a waptea zi sq fie o adunare de sqrbqtoare kn cinstea

Domnului, Dumnezeului tqu: sq nu faci nici o lucrare kn ea.
9Sq numeri wapte sqptqmkni; de cknd vei kncepe seceratul grkului, sq kncepi sq numeri

wapte sqptqmkni.
10Apoi sq prqznuiewti sqrbqtoarea sqptqmknilor, wi sq aduci daruri de bunq voie, dupq

binecuvkntarea pe care yi -o va da Domnul, Dumnezeul tqu.
11Sq te bucuri knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul pe care -l va alege Domnul,

Dumnezeul tqu, ca sq locuiascq Numele Lui acolo, tu, fiul tqu wi fiica ta, robul wi roaba ta,
Levitul care va fi kn cetqyile tale, wi strqinul, orfanul wi vqduva cari vor fi kn mijlocul tqu.
12Sq-yi aduci aminte cq ai fost rob kn Egipt, wi sq pqzewti wi sq kmplinewti legile acestea.
13Sq prqznuiewti sqrbqtoarea corturilor wapte zile, dupqce kyi vei strknge roadele din arie

wi din teasc.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    218
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

14Sq te bucuri la sqrbqtoarea aceasta, tu, fiul tqu wi fiica ta, robul wi roaba ta, wi Levitul,
strqinul, orfanul wi vqduva cari vor fi kn cetqyile tale.
15Sq prqznuiewti sqrbqtoarea wapte zile kn cinstea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul

pe care -l va alege Domnul; cqci Domnul, Dumnezeul tqu, te va binecuvknta kn toate
rodurile tale wi kn tot lucrul mknilor tale, wi de aceea sq fii vesel.
16De trei ori pe an, toyi bqrbayii sq se knfqyiweze knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn

locul pe care -l va alege El: la sqrbqtoarea azimilor, la sqrbqtoarea sqptqmknilor, wi la
sqrbqtoarea corturilor. Sq nu se knfqyiweze cu mknile goale knaintea Domnului.
17Fiecare sq dea ce va putea, dupq binecuvkntarea pe care i -o va da Domnul, Dumnezeul

tqu.
18Sq pui judecqtori wi dregqtori kn toate cetqyile pe cari yi le dq Domnul, Dumnezeul tqu,

dupq seminyiile tale; wi ei sq judece poporul cu dreptate.
19Sq n‘atingi niciun drept, sq nu cauyi la faya oamenilor, wi sq nu iei daruri, cqci darurile

orbesc ochii knyelepyilor wi sucesc cuvintele celor drepyi.
20Sq urmezi cu scumpqtate dreptatea, ca sq trqiewti wi sq stqpknewti yara pe care yi -o dq

Domnul, Dumnezeul tqu.
21Sq nu-yi awezi niciun idol de lemn lkngq altarul pe care -l vei ridica Domnului,

Dumnezeului tqu.
22Sq nu ridici nici stklpi idolewti, cari sknt urkyi de Domnul, Dumnezeul tqu.


17 Sq n‘aduci jertfq Domnului, Dumnezeului tqu, vreun bou, sau vreun miel care sq aibq
vreun cusur sau vreo meteahnq trupeascq; cqci ar fi o urkciune knaintea Domnului,
Dumnezeului tqu.
2Se va gqsi poate kn mijlocul tqu, kntr‘una din cetqyile pe cari yi le dq Domnul, Dumnezeul

tqu, un bqrbat sau o femeie care sq facq ce este rqu knaintea Domnului, Dumnezeului tqu,
wi care sq calce legqmkntul Lui;
3care sq meargq dupq alyi dumnezei ca sq le slujeascq wi sq se knchine knaintea lor, dupq

soare, lunq sau toatq owtirea cerurilor, awa cum eu n‘am poruncit.
4De kndatq ce vei lua cunowtinyq wi vei afla lucrul acesta, sq faci cercetqri amqnunyite.

Dacq lucrul este adevqrat, dacq faptul este kntemeiat, dacq urkciunea aceasta a fost
sqvkrwitq kn Israel,
5atunci sq aduci la poryile cetqyii tale pe bqrbatul sau femeia care va fi vinovat de aceastq

faptq rea, wi sq ucizi cu pietre sau sq pedepsewti cu moartea pe bqrbatul acela sau pe
femeia aceea.
6Cel vinovat de moarte sq fie omorkt pe mqrturia a doi sau trei martori; sq nu fie omorkt pe

mqrturia unui singur martor.
7Kntqi mkna martorilor sq se ridice asupra lui ca sq -l omoare, wi apoi mkna kntregului

popor. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul tqu.
8Dacq yi se va pqrea prea greu de judecat o pricinq privitoare la un omor, la o

neknyelegere, sau la o rqnire, wi va da prilej la ceartq kn lquntrul cetqyii tale, sq te scoli wi
sq te sui la locul pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu.
9Sq te duci la preoyi, Leviyi, wi la cel ce va kmplini atunci slujba de judecqtor; sq -i kntrebi,

wi ei kyi vor spune hotqrkrea legii.
10Sq faci cum kyi vor spune ei kn locul pe care -l va alege Domnul, wi sq ai grijq sq faci

cum te vor knvqya ei.
11Sq faci dupq legea pe care te vor knvqya wi dupq hotqrkrea pe care o vor rosti ei, sq nu

te abayi dela ce-yi vor spune ei, nici la dreapta nici la stknga.
12Omul care, din mkndrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca sq slujeascq Domnului,

Dumnezeului tqu, sau care nu va asculta de judecqtor, omul acela sq fie pedepsit cu

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    219
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

moartea. Sq scoyi astfel rqul din mijlocul lui Israel,
13pentruca tot poporul sq audq wi sq se teamq, wi sq nu se mai kngkmfe.
14Dupqce vei intra kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, wi o vei stqpkni, dupq

ce-yi vei aweza locuinya, wi vei zice: ,,Vreau sq pun peste mine un kmpqrat, ca toate
neamurile cari mq knconjoarq,‘‘ -
15sq pui peste tine ca kmpqrat pe acela pe care -l va alege Domnul, Dumnezeul tqu, wi

anume sq iei un kmpqrat din mijlocul frayilor tqi; nu vei putea sq pui kmpqrat pe un strqin,
care sq nu fie fratele tqu.
16Dar sq n‘aibq mulyi cai, wi sq nu kntoarcq pe popor kn Egipt ca sq aibq mulyi cai; cqci

Domnul v‘a zis: ,,Sq nu vq mai kntoarceyi pe drumul acela.‘‘
17Sq n‘aibq un mare numqr de neveste, ca sq nu i se abatq inima; wi sq nu strkngq mari

grqmezi de argint wi aur.
18Cknd se va aweza pe scaunul de domnie al kmpqrqyiei lui, sq scrie pentru el, kntr‘o

carte, o copie a acestei legi, pe care s‘o ia dela preoyii din neamul Leviyilor.
19Va trebui s‘o aibq cu el wi s‘o citeascq kn toate zilele vieyii lui, ca sq knveye sq se teamq

de Domnul, Dumnezeul lui, sq pqzeascq wi sq kmplineascq toate cuvintele din legea
aceasta wi toate poruncile acestea,
20pentruca inima lui sq nu se knalye mai pe sus de frayii lui, wi sq nu se abatq dela

poruncile acestea nici la dreapta nici la stknga, wi sq aibq astfel multe zile kn kmpqrqyia
lui, el wi copiii lui, kn mijlocul lui Israel.
18 Preoyii, Leviyii, wi toatq seminyia lui Levi, sq n‘aibq nici parte de mowie, nici
mowtenire kn Israel; sq se hrqneascq din jertfele mistuite de foc kn cinstea Domnului wi
din darurile aduse Domnului.
2Sq n‘aibq mowtenire kn mijlocul frayilor lor: Domnul va fi mowtenirea lor, cum le -a spus.
3Iatq care va fi dreptul preoyilor dela popor: cei ce vor aduce o jertfq, fie bou, fie miel, sq

dea preotului spata, fqlcile wi pkntecele.
4Sq -i dai cele dintki roade din grkul tqu, din mustul tqu wi din untdelemnul tqu, wi pkrga

din lkna oilor tale;
5cqci pe el l -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, dintre toate seminyiile, ca sq facq slujba kn

Numele Domnului, el wi fiii lui, kn toate zilele.
6Cknd va pleca un Levit din una din cetqyile tale, din locul unde locuiewte el kn Israel, ca

sq se ducq, dupq deplina dorinyq a sufletului squ, kn locul pe care -l va alege Domnul,
7wi va face slujbq kn Numele Domnului, Dumnezeului tqu, ca toyi frayii lui Leviyi cari stau

knaintea Domnului:
8va primi ca hranq o parte la fel cu a lor, wi, pe lkngq ea, se va bucura wi de veniturile

iewite din vknzarea averii lui pqrintewti.
9Dupqce vei intra kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq nu te knveyi sq faci

dupq urkciunile neamurilor acelora.
10Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sq

aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor kn stele, de vestitor al viitorului, de vrqjitor,
11de desckntqtor, nimeni care sq kntrebe pe cei ce cheamq duhurile sau dau cu ghiocul,

nimeni care sq kntrebe pe moryi.
12Cqci oricine face aceste lucruri este o urkciune knaintea Domnului; wi din pricina acestor

lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tqu, pe aceste neamuri dinaintea ta.
13Tu sq te yii kn totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tqu.
14Cqci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultq de cei ce citesc kn stele wi de

ghicitori; dar yie, Domnul, Dumnezeul tqu, nu-yi kngqduie lucrul acesta.
15Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va ridica din mijlocul tqu, dintre frayii tqi, un prooroc ca            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    220
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

mine: sq ascultayi de el!
16Astfel el va rqspunde la cererea pe care ai fqcut -o Domnului, Dumnezeului tqu, la

Horeb, kn ziua adunqrii poporului, cknd ziceai: ,,Sq nu mai aud glasul Domnului,
Dumnezeului meu, wi sq nu mai vqd acest foc mare, ca sq nu mor.‘‘
17Atunci Domnul mi -a zis: ,,Ce au zis ei, este bine.
18Le voi ridica din mijlocul frayilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele kn gura

lui, wi el le va spune tot ce -i voi porunci Eu.
19Wi dacq cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el kn Numele Meu,

Eu ki voi cere socotealq.
20Dar proorocul care va avea kndrqsneala sq spunq kn Numele Meu un cuvknt pe care nu

-i voi porunci sq -l spunq, sau care va vorbi kn numele altor dumnezei, proorocul acela sq
fie pedepsit cu moartea.‘‘
21Poate cq vei zice kn inima ta: ,,Cum vom cunoawte cuvkntul pe care nu -l va spune

Domnul?‘‘
22Cknd ceeace va spune proorocul acela kn Numele Domnului nu va avea loc wi nu se va

kntkmpla, va fi un cuvknt pe care nu l -a spus Domnul. Proorocul acela l -a spus din
kndrqsnealq: sq n‘ai teamq de el.
19 Dupqce Domnul, Dumnezeul tqu, va nimici toate neamurile acelea a cqror yarq yi -o
dq Domnul, Dumnezeul tqu, dupqce le vei izgoni wi vei locui kn cetqyile wi kn casele lor,
2sq desparyi trei cetqyi kn mijlocul yqrii pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul

tqu.
3Sq faci drumuri, wi sq kmparyi kn trei pqryi yinutul yqrii pe care yi -o va da ca mowtenire

Domnul, Dumnezeul tqu. Sq faci awa, pentruca orice ucigaw sq poatq fugi kn cetqyile
acestea.
4Legea aceasta sq fie pentru ucigawul care va fugi acolo ca sq-wi scape viaya, cknd va

omork fqrq voie pe aproapele squ, fqrq sq -i fi fost vrqjmaw mai knainte.
5Awa, de pildq, un om se va duce sq taie lemne kn pqdure cu un alt om; ridicq securea cu

mkna, ca sq taie copacul, ferul scapq din coadq, lovewte pe tovarqwul squ, wi -l omoarq.
Atunci el sq fugq kntr‘una din cetqyile acestea ca sq-wi scape viaya;
6pentru ca nu cumva rqsbunqtorul skngelui, aprins de mknie wi urmqrind pe ucigaw, sq -l

ajungq, fiind prea lung drumul, wi sq loveascq de moarte pe cel ce nu era vinovat de
moarte, fiindcq mai knainte nu fusese vrqjmaw aproapelui squ.
7De aceea kyi dau porunca aceasta: Sq desparyi trei cetqyi.
8Cknd Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va lqrgi hotarele, cum a jurat pqrinyilor tqi, wi-yi va da

toatq yara pe care a fqgqduit pqrinyilor tqi cq yi -o va da,
9-numai sq pqzewti wi sq kmplinewti toate aceste porunci pe cari yi le dau astqzi, ca sq

iubewti pe Domnul, Dumnezeul tqu, wi sq umbli totdeauna pe cqile Lui-atunci sq mai
adaugi trei cetqyi la cele trei,
10pentruca sq nu fie vqrsat skngele celui nevinovat kn mijlocul yqrii pe care yi -o dq de

mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu, wi astfel sq fii vinovat de omor.
11Dar dacq un om fuge kntr‘una din aceste cetqyi, dupqce a kntins layuri aproapelui squ

din vrqjmqwie kmpotriva lui, dupqce s‘a aruncat asupra lui wi l -a lovit awa knckt i -a
pricinuit moartea,
12bqtrknii din cetatea lui sq trimeatq sq -l prindq wi sq -l dea kn mknile rqzbunqtorului

skngelui, ca sq moarq.
13Sq n‘ai milq de el, wi sq wtergi din Israel skngele celui nevinovat, ca sq fii fericit.
14Sq nu muyi hotarele aproapelui tqu, puse de strqmowii tqi, kn mowtenirea pe care vei

avea -o kn yara pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   221
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

15Un singur martur nu va fi deajuns kmpotriva unui om, ca sq adevereascq vreo nelegiuire
sau vreun pqcat oarecare; un fapt nu va putea fi kntemeiat deckt pe mqrturia a doi sau trei
marturi.
16Cknd un martor mincinos se va ridica kmpotriva cuiva ca sq -l knvinuiascq de vreo

nelegiuire,
17cei doi oameni cu pricina sq se knfqyiweze knaintea Domnului, knaintea preoyilor wi

judecqtorilor cari vor fi atunci kn slujbq.
18Judecqtorii sq facq cercetqri amqnunyite. Dacq se va afla cq martorul acela este un

martor mincinos, wi cq a fqcut o mqrturisire mincinoasq kmpotriva fratelui squ,
19atunci sq -i faceyi cum avea el de gknd sq facq fratelui squ. Sq scoyi astfel rqul din

mijlocul tqu.
20Kn felul acesta, ceilalyi vor auzi wi se vor teme, wi nu se va mai face o faptq awa de

nelegiuitq kn mijlocul tqu.
21Sq n‘ai nici o milq, ci sq ceri: viayq pentru viayq, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte,

mknq pentru mknq, picior pentru picior.
20 Cknd vei merge la rqzboi kmpotriva vrqjmawilor tqi, wi vei vedea cai wi carq, wi un
popor mai mare la numqr de ckt tine, sq nu te temi de ei, cqci Domnul, Dumnezeul tqu,
care te -a scos din yara Egiptului, este cu tine.
2La apropierea luptei, preotul sq vinq wi sq vorbeascq poporului.
3Sq le spunq: ,,Ascultq, Israele! Voi astqzi sknteyi aproape de luptq kmpotriva vrqjmawilor

vowtri. Sq nu vi se turbure inima, fiyi fqrq teamq, nu vq spqimkntayi, nu vq kngroziyi
dinaintea lor.
4Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca sq batq pe vrqjmawii vowtri, ca sq vq

mkntuiascq.
5Mai marii owtirii sq vorbeascq apoi poporului wi sq zicq: ,,Cine a zidit o casq nouq, wi nu

s‘a awezat kncq kn ea, sq plece wi sq se kntoarcq acasq, ca sq nu moarq kn luptq wi sq
se aweze altul kn ea.
6Cine a sqdit o vie, wi n‘a mkncat kncq din ea, sq plece wi sq se kntoarcq acasq, ca sq nu

moarq kn luptq wi sq mqnknce altul din ea.
7Cine s‘a logodit cu o femeie, wi n‘a luat -o kncq, sq plece wi sq se kntoarcq acasq, ca sq

nu moarq kn luptq wi s‘o ia altul‘‘.
8Mai marii owtirii sq vorbeascq mai departe poporului, wi sq spunq: ,,Cine este fricos wi

slab la inimq, sq plece wi sq se kntoarcq acasq, ca sq nu moaie inima frayilor lui‘‘.
9Dupq ce mai marii owtirii vor isprqvi de vorbit poporului, sq aweze pe cqpeteniile owtirii kn

fruntea poporului.
10Cknd te vei apropia de o cetate ca sq te bayi kmpotriva ei, s‘o kmbii cu pace.
11Dacq primewte pacea wi-yi deschide poryile, tot poporul care se va afla kn ea sq-yi dea

bir wi sq-yi fie supus.
12Dacq nu primewte pacea cu tine wi vrea sq facq rqzboi cu tine, atunci s‘o kmpresori.
13Wi dupqce Domnul, Dumnezeul tqu, o va da kn mknile tale, sq treci prin ascuyiwul sqbiei

pe toyi cei de parte bqrbqteascq.
14Dar sq iei pentru tine nevestele, copiii, vitele, wi tot ce va mai fi kn cetate, toatq prada, wi

sq mqnknci toatq prada vrqjmawilor tqi, pe cari yi -i va da kn mknq Domnul, Dumnezeul
tqu.
15Awa sq faci cu toate cetqyile cari vor fi foarte departe de tine, wi cari nu fac parte din

cetqyile neamurilor acestora.
16Dar kn cetqyile popoarelor acestora, a cqror yarq yi -o dq ca mowtenire Domnul,

Dumnezeul tqu, sq nu lawi cu viayq nimic care suflq.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    222
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

17Ci sq nimicewti cu desqvkrwire popoarele acelea, pe Hetiyi, pe Amoriyi, pe Cananiyi, pe
Fereziyi, pe Heviyi, wi Iebusiyi, cum yi -a poruncit Domnul, Dumnezeul tqu,
18ca sq nu vq knveye sq faceyi dupq toate urkciunile pe cari le fac ele pentru dumnezeii lor,

wi sq pqcqtuiyi astfel kmpotriva Domnului, Dumnezeului vostru.
19Dacq vei kmpresura multe zile o cetate cu care ewti kn rqzboi, ca s‘o cucerewti, pomii sq

nu -i strici, tqindu -i cu securea; sq mqnknci din ei wi sq nu -i tai; cqci pomul de pe ckmp
este oare un om ca sq fie nimicit prin kmpresurare de tine?
20Numai copacii pe cari -i vei wti cq nu sknt pomi buni de mkncat, vei putea sq -i strici wi sq

-i tai, wi vei putea sq faci cu ei kntqrituri kmpotriva cetqyii care este kn rqzboi cu tine, pknq
va cqdea.
21 Dacq, kn yara pe care yi -o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul tqu, se gqsewte
kntins kn mijlocul unui ckmp un om ucis, fqrq sq se wtie cine l -a lovit,
2bqtrknii wi judecqtorii tqi sq se ducq sq mqsoare depqrtarea dela trupul mort pknq kn

cetqyile de primprejur.
3Cknd se va hotqrk cetatea cea mai apropiatq de trupul mort, bqtrknii din cetatea aceea sq

ia o viyea care sq nu fi fost pusq la muncq wi care sq nu fi tras la jug.
4Sq ducq viyeaua aceea kntr‘o vale cu apq care nu seacq niciodatq wi unde nu se arq nici

nu se seamqnq; wi acolo, sq taie capul viyelei kn vale.
5Atunci sq se apropie preoyii, fiii lui Levi; cqci pe ei i -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq

-I slujeascq wi sq binecuvinteze kn Numele Domnului, wi ei trebuie sq hotqrascq kn orice
ceartq wi kn orice rqnire.
6Toyi bqtrknii din cetatea aceea cea mai apropiatq de trupul mort sq-wi spele mknile pe

viyeaua cqreia i-au tqiat capul kn vale.
7Wi, luknd cuvkntul, sq zicq: ,,Mknile noastre n‘au vqrsat skngele acesta, wi ochii nowtri nu

l-au vqzut vqrskndu-se.
8Iartq, Doamne, pe poporul Tqu Israel, pe care l-ai rqscumpqrat; nu pune skngele

nevinovat kn socoteala poporului Tqu Israel.‘‘ Wi skngele acela nu -i va fi pus kn
socotealq.
9Astfel trebuie sq curqyi din mijlocul tqu skngele nevinovat, fqcknd ce este plqcut knaintea

Domnului.
10Cknd vei merge la rqzboi kmpotriva vrqjmawilor tqi, dacq Domnul ki dq kn mknile tale, wi

vei lua prinwi din ei,
11poate cq printre cei prinwi vei vedea o femeie frumoasq, wi vei dori s‘o iei de nevastq.
12Atunci s‘o aduci knlquntrul casei tale. Ea sq-wi radq capul wi sq-wi taie unghiile,
13sq-wi lepede hainele pe cari le purta cknd a fost prinsq, sq locuiascq kn casa ta, wi sq

plkngq pe tatql wi pe mama ei o lunq de zile. Dupq aceea, sq te duci la ea, sq -i fii bqrbat,
wi ea sq-yi fie nevastq.
14Dacq nu-yi va mai place, s‘o lawi sq plece unde va voi, dar nu vei putea s‘o vinzi pe

argint, nici sq te poryi cu ea ca cu o roabq, pentrucq ai knjosit -o.
15Dacq un om, care are douq neveste, iubewte pe una wi nu iubewte pe cealaltq, wi dacq

are copii cu ele, din cari kntkiul nqscut este dela nevasta pe care n‘o iubewte,
16cknd kwi va kmpqryi averile kntre fiii lui, nu va putea face kntki nqscut pe fiul aceleia pe

care o iubewte, kn locul fiului aceleia pe care n‘o iubewte, wi care este kntkiul nqscut.
17Ci sq recunoascq de kntki nqscut pe fiul aceleia pe care n‘o iubewte, wi sq -i dea o parte

kndoitq din averea lui; cqci fiul acesta este cel dintki rod al puterii lui, wi lui i se cuvine
dreptul de kntki nqscut.
18Dacq un om are un fiu neascultqtor wi kndqrqtnic, care n‘ascultq nici de glasul tatqlui

squ, nici de glasul mamei lui, wi nu -i ascultq nici chiar dupq ce l-au pedepsit,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    223
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19tatql wi mama sq -l ia, wi sq -l ducq la bqtrknii cetqyii lui wi la poarta locului kn care
locuiewte.
20Sq spunq bqtrknilor cetqyii lui: ,,Iatq, fiul nostru este neascultqtor wi kndqrqtnic, n‘ascultq

de glasul nostru, wi este lacom wi beyiv.‘‘
21Wi toyi oamenii din cetatea lui sq -l ucidq cu pietre, wi sq moarq. Astfel sq curqyi rqul din

mijlocul tqu, pentruca tot Israelul s‘audq wi sq se teamq.
22Dacq se va omork un om care a sqvkrwit o nelegiuire vrednicq de pedeapsa cu moartea,

wi l-ai spknzurat de un lemn,
23trupul lui mort sq nu stea noaptea pe lemn; ci sq -l kngropi kn aceeaw zi, cqci cel

spknzurat este blestemat knaintea lui Dumnezeu, wi sq nu spurci yara pe care yi -o dq de
mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu.
22 Dacq vezi rqtqcindu-se boul sau oaia fratelui tqu, sq nu le ocolewti, ci sq le aduci la
fratele tqu.
2Dacq fratele tqu nu locuiewte lkngq tine, wi nu -l cunowti, sq iei dobitocul la tine acasq, wi

sq rqmknq la tine pknq ce -l cere fratele tqu; wi atunci sq i -l dai.
3Tot awa sq faci wi cu mqgarul lui, tot awa sq faci wi cu haina lui, wi tot awa sq faci cu orice

lucru pierdut de el wi gqsit de tine: sq nu le ocolewti.
4Dacq vezi mqgarul fratelui tqu sau boul lui cqzut pe drum, sq nu -l ocolewti, ci sq -i ajuyi

sq -l ridice.
5Femeia sq nu poarte kmbrqcqminte bqrbqteascq, wi bqrbatul sq nu se kmbrace cu haine

femeiewti; cqci oricine face lucrurile acestea este o urkciune knaintea Domnului,
Dumnezeului tqu.
6Dacq kntklnewti pe drum un cuib de pasqre, kntr‘un copac sau pe pqmknt, cu pui sau ouq

wi mama lor wezknd peste pui sau peste ouq, sq nu iei wi pe mama wi pe puii ei,
7ci sq dai drumul mamei wi sq nu iei deckt puii, ca sq fii fericit wi sq ai zile multe.
8Cknd zidewti o casq nouq, sq-yi faci un pqlimar kmprejurul acoperiwului, ca sq nu aduci

vinq de sknge asupra casei tale, dacq s‘ar kntkmpla sq cadq cineva de pe ea.
9Sq nu sameni kn via ta douq feluri de seminye, ca nu cumva sq kntinezi wi rodul seminyei

pe care ai sqmqnat -o wi rodul viei.
10Sq nu ari cu un bou wi un mqgar knjugayi kmpreunq.
11Sq nu poryi o hainq yesutq din felurite fire, din lknq wi in unite kmpreunq.
12Sq faci ciucuri la cele patru colyuri ale hainei cu care te vei knveli.
13Dacq un om, care wi -a luat o nevastq wi s‘a kmpreunat cu ea, o urqwte
14apoi, o knvinuiewte de lucruri nelegiuite wi -i scoate nume rqu, zicknd: ,,Am luat pe

femeia aceasta, m‘am apopiat de ea, wi n‘am gqsit -o fecioarq‘‘, -
15atunci tatql wi mama fetei sq ia semnele fecioriei ei wi sq le aducq knaintea bqtrknilor

cetqyii, la poartq.
16Tatql fetei sq spunq bqtrknilor: ,,Am dat pe fiicq-mea de nevastq omului acestuia, wi el a

knceput s‘o urascq;
17acum o knvinuiewte de lucruri nelegiuite, zicknd: ,N‘am gqsit fecioarq pe fiicq-ta.‘ Dar iatq

semnele fecioriei fetei mele.‘‘ Wi sq desfacq haina ei knaintea bqtrknilor cetqyii.
18Bqtrknii cetqyii sq ia atunci pe omul acela wi sq -l pedepseascq;
19wi, pentrucq a scos nume rqu unei fecioare din Israel, sq -l oskndeascq la o gloabq de o

sutq sicli de argint, pe cari sq -i dea tatqlui fetei. Ea sq rqmknq nevasta lui, wi el nu va
putea s‘o goneascq toatq viaya lui.
20Dar dacq faptul este adevqrat, dacq fata nu s‘a gqsit fecioarq,
21sq scoatq pe fatq la uwa casei tatqlui ei; sq fie ucisq cu pietre de oamenii din cetate, wi

sq moarq, pentrucq a sqvkrwit o miwelie kn Israel, curvind kn casa tatqlui ei. Sq curqyi

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    224
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

astfel rqul din mijlocul tqu.
22Dacq se va gqsi un bqrbat culcat cu o femeie mqritatq, sq moarq amkndoi: wi bqrbatul

care s‘a culcat cu femeia, wi femeia. Sq curqyi astfel rqul din mijlocul lui Israel.
23Dacq o fatq fecioarq este logoditq, wi o kntklnewte un om kn cetate wi se culcq cu ea,
24sq -i aduceyi pe amkndoi la poarta cetqyii, sq -i ucideyi cu pietre, wi sq moarq amkndoi:

fata, pentrucq n‘a yipat kn cetate, wi omul, pentrucq a necinstit pe nevasta aproapelui squ.
Sq curqyi astfel rqul din mijlocul tqu.
25Dar dacq omul acela kntklnewte kn ckmp pe fata logoditq, o apucq cu sila wi se culcq cu

ea, numai omul care s‘a culcat cu ea sq fie pedepsit cu moartea.
26Fetei sq nu -i faci nimic; ea nu este vinovatq de o nelegiuire vrednicq de pedeapsa cu

moarte, cqci e ca wi cu un om care se aruncq asupra aproapelui lui wi -l omoarq.
27Fata logoditq, pe care a kntklnit -o omul acela pe ckmp, a putut sq strige fqrq sq fie

cineva sq -i sarq kn ajutor.
28Dacq un om kntklnewte o fatq fecioarq nelogoditq, o apucq cu sila wi se culcq cu ea, wi

se kntkmplq sq fie prinwi,
29omul care s‘a culcat cu ea sq dea tatqlui fetei cincizeci de sicli de argint; wi, pentrucq a

necinstit -o, s‘o ia de nevastq, wi nu va putea s‘o goneascq, toatq viaya lui.
30Nimeni sq nu ia pe nevasta tatqlui squ, wi nici sq nu ridice knvelitoarea tatqlui squ.


23 Cel scopit sau famenul sq nu intre kn adunarea Domnului.
2Cel nqscut din curvie sq nu intre kn adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam al lui
sq nu intre kn adunarea Domnului.
3Amonitul wi Moabitul sq nu intre kn adunarea Domnului, nici chiar al zecilea neam, pe

vecie,
4pentru cq nu v‘au iewit knainte cu pkne wi apq, pe drum, la iewirea voastrq din Egipt, wi

pentru cq au adus, pe prey de argint, kmpotriva ta pe Balaam, fiul lui Beor, din Petor din
Mesopotamia, ca sq te blesteme.
5Dar Domnul, Dumnezeul tqu, n‘a voit sq asculte pe Balaam; wi Domnul, Dumnezeul tqu, a

schimbat blestemul acela kn binecuvkntare, pentru cq tu ewti iubit de Domnul, Dumnezeul
tqu.
6Sq nu-yi pese nici de propqwirea lor, nici de bunq starea lor, toatq viaya ta, pe vecie.
7Sq nu urqwti pe Edomit, cqci este fratele tqu; sq nu urqwti pe Egiptean, cqci ai fost strqin

kn yara lui:
8fiii cari li se vor nawte, kn al treilea neam, sq intre kn adunarea Domnului.
9Cknd vei iewi cu oastea kmpotriva vrqjmawilor tqi, ferewte-te de orice lucru rqu.
10Dacq va fi la tine cineva care sq nu fie curat, kn urma vreunei kntkmplqri din timpul

nopyii, sq iasq din tabqrq, wi sq nu intre kn tabqrq;
11spre searq, sq se scalde kn apq, wi dupq asfinyitul soarelui va putea sq se kntoarcq kn

tabqrq.
12Sq ai un loc afarq din tabqrq, wi acolo sq iewi afarq.
13Kntre uneltele tale sq ai o lopatq, cu care sq sapi wi sq-yi acoperi murdqriile iewite din

tine, cknd vei iewi afarq.
14Cqci Domnul Dumnezeul tqu, merge kn milocul taberei tale, ca sq te ocroteascq wi sq-yi

dea kn mknq pe vrqjmawii tqi dinaintea ta; tabqra ta va trebui deci sq fie sfkntq, pentruca
Domnul sq nu vadq la tine nimic necurat, wi sq nu Se abatq dela tine.
15Sq nu dai knapoi stqpknului squ pe un rob care va fugi la tine dupqce l -a pqrqsit.
16Sq rqmknq la tine, kn mijlocul tqu, kn locul pe care -l va alege el, kntr‘una din cetqyile

tale, unde ki va plqcea: sq nu -l asuprewti.
17Sq nu fie nicio curvq din fetele lui Israel, wi sq nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   225
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

18Sq n‘aduci kn casa Domnului, Dumnezeului tqu, ckwtigul unei curve, nici preyul unui
ckne, ca kmplinire a unei juruinye oarecare; cqci wi unul wi altul sknt o urkciune knaintea
Domnului, Dumnezeului tqu.
19Sq nu ceri nicio dobkndq dela fratele tqu: nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru

nimic care se kmprumutq cu dobkndq.
20Dela strqin vei putea sq iei dobkndq, dar dela fratele tqu sq nu iei, pentruca Domnul,

Dumnezeul tqu, sq te binecuvinteze kn tot ce vei face kn yara pe care o vei lua kn
stqpknire.
21Dacq faci o juruinyq Domnului, Dumnezeului tqu, sq nu pregeyi s‘o kmplinewti; cqci

Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va cere socoteala, wi te vei face vinovat de un pqcat.
2222. Dacq te ferewti sq faci o juruinyq, nu faci un pqcat.
23Dar sq pqzewti wi sq kmplinewti ce-yi va iewi de pe buze, wi anume juruinyele pe cari le

vei face de bunq voie Domnului, Dumnezeului tqu, wi pe cari le vei rosti cu gura ta.
24Dacq intri kn via aproapelui tqu, vei putea sq mqnknci struguri, dupq plac, pknq te vei

sqtura; dar kn vas sq nu iei.
25Dacq intri kn holdele aproapelui tqu, vei putea sq culegi spice cu mkna, dar secerea kn

holdele aproapelui tqu, sq n‘o pui.
24 Cknd cineva kwi va lua o nevastq wi se va knsura cu ea, wi s‘ar kntkmpla ca ea sq nu
mai aibq trecere knaintea lui, pentru cq a descoperit ceva ruwinos kn ea, sq -i scrie o carte
de despqryire, wi, dupq ce -i va da -o kn mknq, sq -i dea drumul din casa lui.
2Ea sq iasq de la el, sq plece, wi va putea sq se mqrite dupq un alt bqrbat.
3Dacq wi acesta din urmq kncepe s‘o urascq, ki scrie o carte de despqryire, wi dupq ce i -o

dq kn mknq, ki dq drumul din casa lui; sau, dacq acest bqrbat din urmq care a luat -o de
nevastq, moare,
4atunci bqrbatul dintki, care ki dqduse drumul, nu va putea s‘o ia iarqw de nevastq, dupq

ce s‘a pkngqrit ea, cqci lucrul acesta este o urkciune knaintea Domnului, wi sq nu faci
vinovatq de pqcat yara pe care yi -o dq de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu.
5Cknd un om va fi knsurat de curknd, sq nu se ducq la oaste, wi sq nu se punq nici o

sarcinq peste el; sq fie scutit, din pricina familiei, timp de un an, wi sq veseleascq astfel pe
nevasta pe care wi -a luat -o.
6Sq nu iei zqlog cele douq pietre de rkwniyq, nici chiar piatra de rkwniyq de deasupra; cqci

ar knsemna cq iei zqlog knsqw viaya cuiva.
7Dacq se va gqsi cineva care sq fi furat pe vreunul din frayii lui, pe vreunul din copiii lui

Israel, wi sq -l fi fqcut rob sau sq -l fi vkndut, hoyul acela sq fie pedepsit cu moartea. Sq
curqyi astfel rqul din mijlocul tqu.
8Ia seama bine wi pqzewte-te de rana leprei; wi sq faceyi tot ce vq vor knvqya preoyii

dintre Leviyi, sq aveyi grijq sq lucrayi dupq poruncile pe cari li le-am dat.
9Adu-yi aminte ce a fqcut Domnul, Dumnezeul tqu, Mariei, pe drum, la iewirea voastrq din

Egipt.
10Dacq ai vreo datorie la aproapele tqu, sq nu intri kn casa lui ca sq -i iei lucrul pus zqlog;
11ci sq stai afarq, wi cel pe care l-ai kmprumutat sq-yi aducq afarq lucrul pus zqlog.
12Dacq omul acela este sqrac, sq nu te culci cu lucrul luat zqlog dela el la tine;
13sq i -l dai knapoi la apusul soarelui, ca sq se culce kn haina lui, wi sq te binecuvinteze; wi

lucrul acesta yi se va socoti ca un lucru bun knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.
14Sq nu nedreptqyewti pe simbriawul sqrac wi nevoiaw, fie cq este unul din frayii tqi, fie cq

este unul din strqinii cari locuiesc kn yara ta, kn cetqyile tale.
15Sq -i dai plata pentru ziua lui knainte de apusul soarelui; cqci e sqrac, wi o dorewte mult.

Altfel, ar striga cqtre Domnul kmpotriva ta, wi te-ai face vinovat de un pqcat.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    226
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

16Sq nu omori pe pqrinyi pentru copii, wi sq nu omori pe copii pentru pqrinyi; fiecare sq fie
omorkt pentru pqcatul lui.
17Sq nu te atingi de dreptul strqinului wi al orfanului, wi sq nu iei zqlog haina vqduvei.
18Sq-yi aduci aminte cq ai fost rob kn Egipt, wi cq Domnul, Dumnezeul tqu, te -a

rqscumpqrat de acolo; de aceea kyi dau aceste porunci ca sq le kmplinewti.
19Cknd kyi vei secera ogorul, wi vei uita un snop pe ckmp, sq nu te kntorci sq -l iei: sq fie al

strqinului, al orfanului wi al vqduvei, pentruca Domnul, Dumnezeul tqu, sq te binecuvinteze
kn tot lucrul mknilor tale.
20Cknd kyi vei scutura mqslinii, sq nu culegi a douq oarq roadele rqmase pe ramuri: ele sq

fie ale strqinului, ale orfanului wi ale vqduvei.
21Cknd kyi vei culege via, sq nu culegi a doua oarq ciorchinele cari rqmkn pe urma ta: ele

sq fie ale strqinului, ale orfanului wi ale vqduvei.
22Adu-yi aminte cq ai fost rob kn yara Egiptului; de aceea kyi dau poruncile acestea, ca sq

le kmplinewti.
25 Cknd doi oameni vor avea o ceartq kntre ei, wi se vor knfqyiwa knaintea judecqyii ca
sq fie judecayi, celui nevinovat sq -i dea drumul, iar pe cel vinovat sq -l oskndeascq.
2Dacq cel vinovat este oskndit sq fie bqtut, judecqtorul sq punq sq -l kntindq la pqmknt wi

sq -i dea kn faya lui un numqr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui.
3Sq nu punq sq -i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dkndu -i mai multe

lovituri deckt atkt, fratele tqu sq fie knjosit knaintea ta.
4Sq nu legi gura boului, cknd treierq grkul.
5Cknd frayii vor locui kmpreunq, wi unul din ei va muri fqrq sq lase copii, nevasta mortului

sq nu se mqrite afarq cu un strqin, ci cumnatul ei sq se ducq la ea, s‘o ia de nevastq, wi sq
se knsoare cu ea ca cumnat.
6Kntkiul nqscut, pe care -l va nawte, sq mowteneascq pe fratele cel mort wi sq -i poarte

numele, pentruca numele acesta sq nu fie wters din Israel.
7Dacq omul acesta nu vrea sq ia pe cumnatq-sa, ea sq se suie la poarta cetqyii, la bqtrkni,

wi sq spunq: ,,Cumnatul-meu nu vrea sq ridice kn Israel numele fratelui squ, nu vrea sq
mq ia de nevastq dupq dreptul de cumnat.‘‘
8Bqtrknii cetqyii sq -l cheme, wi sq -i vorbeascq. Dacq el stqruiewte, wi zice: ,,Nu vreau s‘o

iau,‘‘
9atunci cumnatq-sa sq se apropie de el kn faya bqtrknilor, sq -i scoatq kncqlyqmintea din

picior, wi sq -l scuipe kn fayq. Wi luknd cuvkntul, sq zicq: ,,Awa sq se facq omului care nu
voiewte sq ridice casa fratelui squ.‘‘
10Wi casa lui se va numi kn Israel ,,casa celui descqlyat‘‘.
11Cknd doi oameni se vor certa unul cu altul, wi nevasta unuia se va apropia sq scoatq pe

bqrbatul squ din mkna celui ce -l lovewte, dacq kntinde mkna wi apucq pe acesta din urmq
de pqryile ruwinoase,
12sq -i tai mkna: sq n‘ai nicio milq de ea.
13Sq n‘ai kn sacul tqu douq feluri de greutqyi, una mare wi alta micq.
14Sq n‘ai kn casq douq feluri de efq, una mare wi alta micq.
15Ci sq ai o greutate adevqratq wi dreaptq, sq ai o efq adevqratq wi dreaptq, pentruca sq ai

zile multe kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.
16Cqci oricine face aceste lucruri, oricine sqvkrwewte o nedreptate, este o urkciune

knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.
17Adu-yi aminte ce yi -a fqcut Amalec pe drum, la iewirea voastrq din Egipt:
18cum te -a kntklnit pe drum, wi, fqrq nici o teamq de Dumnezeu, s‘a aruncat asupra ta pe

dinapoi, asupra tuturor celor ce se tkrau la coadq, cknd erai obosit wi sleit de puteri.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    227
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19Cknd kyi va da Domnul, Dumnezeul tqu, odihnq, dupq ce te va izbqvi de toyi vrqjmawii
cari te knconjoarq, kn yara pe care Domnul, Dumnezeul tqu, yi -o dq ca mowtenire wi spre
stqpknire, sq wtergi pomenirea lui Amalec de subt ceruri: sq nu uiyi lucrul acesta.
26 Cknd vei intra kn yara pe care yi -o dq de mowtenire Domnul, Dumnezeul tqu, cknd o
vei stqpkni wi te vei aweza kn ea,
2sq iei cele dintki roade din toate rodurile pe cari le vei scoate din pqmknt, kn yara pe care

yi -o dq Domnul Dumnezeul tqu, sq le pui kntr‘un cow, wi sq te duci la locul pe care -l va
alege Domnul, Dumnezeul tqu, ca sq facq sq locuiascq Numele Lui acolo.
3Sq te duci la preotul care va fi kn zilele acelea, wi sq -i spui: ,,Mqrturisesc astqzi knaintea

Domnului, Dumnezeului tqu, cq am intrat kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor nowtri
cq ne -o va da.‘‘
4Preotul sq ia cowul din mkna ta, wi sq -l punq knaintea altarului Domnului, Dumnezeului

tqu.
5Apoi sq iei iarqw cuvkntul, wi sq spui knaintea Domnului, Dumnezeului tqu: ,,Tatql meu

era un Arameu pribeag, gata sq piarq; s‘a pogorkt kn Egipt cu puyini inwi, wi s‘a awezat
acolo pentru o vreme. Acolo, a ajuns un neam mare, puternic wi mare la numqr.
6Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit, wi ne-au supus la grea robie.
7Noi am strigat cqtre Domnul, Dumnezeul pqrinyilor nowtri. Domnul ne -a auzit glasul, wi a

vqzut asuprirea, chinurile wi necazurile noastre.
8Wi Domnul ne -a scos din Egipt, cu mknq tare wi cu bray kntins, cu arqtqri knfricowqtoare,

cu semne wi minuni.
9El ne -a adus kn locul acesta, wi ne -a dat yara aceasta, yarq kn care curge lapte wi

miere.
10Acum iatq, aduc cele dintki roade din rodurile pqmkntului pe care mi l-ai dat Tu,

Doamne!‘‘ Sq le pui knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, wi sq te knchini knaintea
Domnului Dumnezeului tqu.
11Apoi sq te bucuri, cu Levitul wi cu strqinul care va fi kn mijlocul tqu, de toate bunurile pe

cari yi le -a dat Domnul, Dumnezeul tqu, yie wi casei tale.
12Dupq ce vei isprqvi de luat toatq zeciuiala din rodurile tale, kn anul al treilea, anul

zeciuielii, s‘o dai Levitului, strqinului, orfanului wi vqduvei; wi ei sq mqnknce wi sq se
sature, kn cetqyile tale.
13Sq spui knaintea Domnului, Dumnezeului tqu: ,,Am scos din casa mea ce este sfinyit, wi

l-am dat Levitului, strqinului, orfanului wi vqduvei, dupq toate poruncile pe cari mi le-ai dat
Tu; n‘am cqlcat, nici n‘am uitat niciuna din poruncile Tale.
14N‘am mkncat nimic din aceste lucruri kn timpul meu de jale, n‘am kndepqrtat nimic din

ele pentru vre o kntrebuinyare necuratq, wi n‘am dat nimic din ele cu prilejul unui mort; am
ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului meu, am lucrat dupq toate poruncile pe cari mi
le-ai dat.
15Privewte din locawul Tqu cel sfknt, din ceruri, wi binecuvinteazq pe poporul Tqu Israel, wi

yara pe care ne-ai dat -o, cum ai jurat pqrinyilor nowtri, yara aceasta kn care curge lapte
wi miere.‘‘
16Astqzi, Domnul, Dumnezeul tqu, kyi poruncewte sq kmplinewti legile wi poruncile

acestea; sq le pqzewti wi sq le kmplinewti din toatq inima ta wi din tot sufletul tqu.
17Astqzi, tu ai mqrturisit knaintea Domnului cq El va fi Dumnezeul tqu, cq vei umbla kn

cqile Lui, vei pqzi legile, poruncile wi rknduielile Lui, wi vei asculta de glasul Lui.
18Wi azi, Domnul yi -a mqrturisit cq vei fi un popor al Lui, cum yi -a spus, dacq vei pqzi

toate poruncile Lui,
19wi kyi va da asupra tuturor neamurilor pe cari le -a fqcut: kntkietate kn slavq, kn faimq wi            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    228
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kn mqreyie, wi vei fi un popor sfknt pentru Domnul, Dumnezeul tqu, cum yi -a spus.‘‘
27 Moise wi bqtrknii lui Israel au dat urmqtoarea poruncq poporului: ,,Pqziyi toate
poruncile pe cari vi le dau astqzi.
2Dupqce veyi trece Iordanul, ca sq intrayi kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu,

sq ridici niwte pietre mari, wi sq le tencuiewti cu var.
3Sq scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, dupqce vei trece Iordanul,

ca sq intri kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, yarq kn care curge lapte wi
miere, cum yi -a spus Domnul, Dumnezeul pqrinyilor tqi.
4Dupqce veyi trece Iordanul, sq ridicayi pe muntele Ebal pietrele acestea, pe cari vq

poruncesc azi sq le ridicayi, wi sq le tencuiyi cu var.
5Acolo, sq zidewti un altar Domnului, Dumnezeului tqu, un altar de pietre, peste cari sq nu

treacq ferul;
6din pietre kntregi sq zidewti altarul Domnului, Dumnezeului tqu. Sq aduci pe altarul acesta

arderi de tot Domnului, Dumnezeului tqu;
7sq aduci jertfe de mulyqmire, wi sq mqnknci acolo wi sq te bucuri knaintea Domnului,

Dumnezeului tqu.
8Sq scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, sqpkndu-le foarte desluwit.‘‘
9Moise wi preoyii din neamul Leviyilor au vorbit kntregului Israel, wi au zis: ,,Israele, ia

aminte wi ascultq! Astqzi, tu te-ai fqcut poporul Domnului, Dumnezeului tqu.
10Sq asculyi de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, wi sq kmplinewti poruncile wi legile Lui

pe cari yi le dau astqzi.‘‘
11Kn aceeaw zi, Moise a mai dat urmqtoarea poruncq poporului:
12,,Dupq ce veyi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif wi Beniamin, sq stea pe

muntele Garizim, ca sq binecuvinteze poporul;
13iar Ruben, Gad, Awer, Zabulon, Dan wi Neftali, sq stea pe muntele Ebal, ca sq rosteascq

blestemul.
14Wi Leviyii sq ia cuvkntul, wi sq spunq cu glas tare kntregului Israel:
15,,Blestemat sq fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, cqci este o

urkciune knaintea Domnului, un lucru iewit din mkni de mewter, wi care -l va pune kntr‘un
loc ascuns!‘‘ —Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
16,,Blestemat sq fie cel ce va nesocoti pe tatql squ wi pe mama sa!‘‘ -Wi tot poporul sq

rqspundq: ,,Amin!‘‘
17,,Blestemat sq fie cel ce va muta hotarele aproapelui squ!‘‘ -Wi tot poporul sq

rqspundq: ,,Amin!‘‘
18,,Blestemat sq fie cel ce va face pe un orb sq rqtqceascq pe drum!‘‘ -Wi tot poporul sq

rqspundq: ,,Amin!‘‘
19,,Blestemat sq fie cel ce se atinge de dreptul strqinului, orfanului wi vqduvei!‘‘ -Wi tot

poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
20,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu nevasta tatqlui squ, cqci ridicq knvelitoarea tatqlui

squ!‘‘ —Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
21,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu vreo vitq oarecare!‘‘ —Wi tot poporul sq

rqspundq: ,,Amin!‘‘
22,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu soru-sa, fiica tatqlui squ sau fiica mamei sale!‘‘

-Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
23,,Blestemat sq fie cel ce se va culca cu soacrq-sa!‘‘ -Wi tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
24,,Blestemat sq fie cel ce va lovi pe aproapele lui kn ascuns!‘‘ -Wi tot poporul sq rqspundq:

,,Amin!‘‘
25,,Blestemat sq fie cel ce va primi un dar ca sq verse skngele celui nevinovat!‘‘ -Wi tot            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    229
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
26,,Blestemat sq fie cine nu va kmplini cuvintele legii acesteia, wi cine nu le va face!‘‘ —Wi

tot poporul sq rqspundq: ,,Amin!‘‘
28 Dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pqzind wi kmplinind toate
poruncile Lui pe cari yi le dau astqzi, Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va da kntkietate asupra
tuturor neamurilor de pe pqmknt.
2Iatq toate binecuvkntqrile cari vor veni peste tine wi de cari vei avea parte, dacq vei

asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu:
3Vei fi binecuvkntat kn cetate, wi vei fi binecuvkntat la ckmp.
4Rodul pkntecelui tqu, rodul pqmkntului tqu, rodul turmelor tale, fqtul vacilor wi oilor tale,

toate acestea vor fi binecuvkntate.
5Cowniya wi postava ta vor fi binecuvkntate.
6Vei fi binecuvkntat la venirea ta, wi vei fi binecuvkntat la plecarea ta.
7Domnul kyi va da biruinyq asupra vrqjmawilor tqi cari se vor ridica kmpotriva ta; pe un

drum vor iewi kmpotriva ta, dar pe wapte drumuri vor fugi dinaintea ta.
8Domnul va face ca binecuvkntarea sq fie cu tine kn grknarele tale wi kn toate lucrurile pe

cari vei pune mkna. Te va binecuvknta kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.
9Vei fi pentru Domnul un popor sfknt, cum yi -a jurat El, dacq vei pqzi poruncile Domnului,

Dumnezeului tqu, wi vei umbla pe cqile Lui.
10Toate popoarele vor vedea cq tu poryi Numele Domnului, wi se vor teme de tine.
11Domnul te va coplewi cu bunqtqyi, knmulyind rodul trupului tqu, rodul turmelor tale wi

rodul pqmkntului tqu, kn yara pe care Domnul a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da.
12Domnul kyi va deschide comoara Lui cea bunq, cerul, ca sq trimeatq yqrii tale ploaie la

vreme wi ca sq binecuvinteze tot lucrul mknilor tale: vei da cu kmprumut multor neamuri,
dar tu nu vei lua cu kmprumut.
13Domnul te va face sq fii cap, nu coadq; totdeauna vei fi sus, wi niciodatq nu vei fi jos,

dacq vei asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului tqu, pe cari yi le dau astqzi, dacq le
vei pqzi wi le vei kmplini,
14wi nu te vei abate nici la dreapta nici la stknga dela toate poruncile pe cari vi le dau

astqzi, ca sq vq duceyi dupq alyi dumnezei wi sq le slujiyi.
15Dar dacq nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, dacq nu vei pqzi wi nu vei

kmplini toate poruncile Lui wi toate legile Lui, pe cari yi le dau astqzi, iatq toate
blestemurile cari vor veni peste tine wi de cari vei avea parte.
16Vei fi blestemat kn cetate, wi vei fi blestemat pe ckmp.
17Cowniya wi postava ta vor fi blestemate.
18Rodul trupului tqu, rodul pqmkntului tqu, fqtul vacilor tale wi fqtul oilor tale, toate vor fi

blestemate.
19Vei fi blestemat la venirea ta, wi vei fi blestemat la plecarea ta.
20Domnul va trimete kmpotriva ta blestemul, turburarea wi ameninyarea, kn mijlocul tuturor

lucrurilor de cari te vei apuca, pknq vei fi nimicit, pknq vei pieri curknd, din pricina rqutqyii
faptelor tale, care te -a fqcut sq Mq pqrqsewti.
21Domnul va trimete peste tine ciuma, pknq te va nimici kn yara pe care o vei lua kn

stqpknire.
22Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrintealq, cu cqldurq arzqtoare, cu secetq,

cu ruginq kn grku wi cu tqciune, cari te vor urmqri pknq vei pieri.
23Cerul deasupra capului tqu va fi de aramq, wi pqmkntul subt tine va fi de fer.
24Domnul va trimete yqrii tale kn loc de ploaie praf wi pulbere, care va cqdea din cer peste

tine pknq vei fi nimicit.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    230
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

25Domnul te va face sq fii bqtut de vrqjmawii tqi; pe un drum vei iewi kmpotriva lor, dar pe
wapte drumuri vei fugi dinaintea lor; wi vei fi o groazq pentru toate kmpqrqyiile pqmkntului.
26Trupul tqu mort va fi hrana tuturor pqsqrilor cerului wi fiarelor pqmkntului; wi nu va fi

nimeni care sq le sperie.
27Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la wezut, cu rkie wi cu

pecingine, de cari nu vei putea sq te vindeci.
28Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rqtqcire a minyii,
29wi vei bkjbqi pe kntunerec ziua nameaza mare, ca orbul pe kntunerec; nu vei avea noroc

kn treburile tale, wi kn toate zilele vei fi apqsat, prqdat, wi nu va fi nimeni care sq-yi vinq kn
ajutor.
30Vei avea logodnicq, wi altul se va culca cu ea; vei zidi casq, wi n‘o vei locui; vei sqdi vie,

wi nu vei mknca din ea.
31Boul tqu va fi junghiat subt ochii tqi, wi nu vei mknca din el; yi se va rqpi mqgarul

dinaintea ta, wi nu yi se va da knapoi; oile tale vor fi date vrqjmawilor tqi, wi nu va fi nimeni
care sq-yi vinq kn ajutor.
32Fiii tqi wi fiicele tale vor fi date ca roabe pe mkna altui popor; yi se vor topi ochii de dor,

uitkndu-te toatq ziua dupq ei, wi mkna ta va fi fqrq putere.
33Un popor, pe care nu -l cunowti, va mknca rodul pqmkntului tqu wi tot venitul lucrului tqu,

wi kn toate zilele vei fi apqsat wi sdrobit.
34Priveliwtea pe care o vei avea subt ochi te va face sq knebunewti.
35Domnul te va lovi cu o bubq rea la genunchi wi la coapse, wi nu te vei putea vindeca de

ea, te va lovi dela talpa piciorului pknq kn crewtetul capului.
36Domnul te va duce, pe tine wi kmpqratul pe care -l vei pune peste tine, la un neam pe

care nu l-ai cunoscut, nici tu, nici pqrinyii tqi. Wi acolo, vei sluji altor dumnezei, de lemn wi
de piatrq.
37Wi vei fi de pominq, de batjocurq wi de rks, printre toate popoarele la cari te va duce

Domnul.
38Vei sqmqna multq sqmknyq pe ckmpul tqu, wi vei strknge puyin; cqci o vor mknca toate

lqcustele.
39Vei sqdi vii wi le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici n‘o vei culege, cqci o vor mknca

viermii.
40Vei avea mqslini, pe toatq kntinderea yqrii tale: wi nu te vei unge cu untdelemn, cqci

mqslinele vor cqdea.
41Vei nawte fii wi fiice; dar nu vor fi ai tqi, cqci se vor duce kn robie.
42Omizile kyi vor mknca toyi pomii wi rodul pqmkntului.
43Strqinul care va fi kn mijlocul tqu se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogork

tot mai jos;
44el kyi va da cu kmprumut, wi tu nu -i vei da cu kmprumut; el va fi fruntea wi tu vei fi

coada.
45Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmqri wi te vor ajunge pknq vei fi

nimicit, pentrucq n‘ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pentrucq n‘ai pqzit
poruncile Lui wi legile Lui, pe cari yi le -a dat.
46Ele vor fi vecinic ca niwte semne wi minuni pentru tine wi sqmknya ta.
47Pentrucq, kn mijlocul belwugului tuturor lucrurilor, n‘ai slujit Domnului, Dumnezeului tqu,

cu bucurie wi cu dragq inimq,
48vei sluji kn mijlocul foamei, setei, goliciunii wi lipsei de toate, vrqjmawilor tqi, pe cari -i va

trimete Domnul kmpotriva ta. El kyi va pune pe grumaz un jug de fer, pknq te va nimici.
49Domnul va aduce de departe, dela marginile pqmkntului, un neam care va cqdea peste
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     231
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

tine cu sbor de vultur, un neam a cqrui limbq n‘o vei knyelege,
50un neam cu knfqyiwarea sqlbaticq, wi care nu se va sfii de cel bqtrkn, nici nu va avea

milq de copii.
51El va mknca rodul turmelor tale wi rodul pqmkntului tqu, pknq vei fi nimicit; nu-yi va lqsa

nici grku, nici must, nici untdelemn, nici viyeii dela vaci, nici mieii de la oi, pknq te va face
sq pieri.
52Te va kmpresura kn toate cetqyile tale, pknq kyi vor cqdea zidurile, aceste ziduri knalte wi

tari, kn cari kyi pusesei kncrederea pe toatq kntinderea yqrii tale; te va kmpresura kn toate
cetqyile tale, kn toatq yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.
53Kn strkmtorarea wi necazul kn care te va aduce vrqjmawul tqu, vei mknca rodul trupului

tqu, carnea fiilor wi fiicelor tale, pe care yi -i va da Domnul, Dumnezeul tqu.
54Omul cel mai gingaw wi cel mai milos dintre voi se va uita rqu la fratele squ, la nevasta

care se odihnewte pe sknul lui, la copiii pe cari i -a cruyat:
55nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrqnewte, fiindcq nu -i va mai

rqmknea nimic kn mijlocul strkmtorqrii wi necazului kn care te va aduce vrqjmawul tqu kn
toate cetqyile tale.
56Femeia cea mai gingawq wi cea mai miloasq dintre voi, care, de gingawq wi miloasq ce

era, nu wtia sq calce mai uwor cu piciorul pe pqmknt, va privi fqrq milq pe bqrbatul care se
odihnewte la sknul ei, pe fiul wi pe fiica ei:
57nu le va da nimic din pieliya noului nqscut, pieliyq iewitq dintre picioarele ei wi din copiii

pe cari -i va nawte, cqci, ducknd lipsq de toate, ki va mknca kn ascuns, din pricina
strkmtorqrii wi necazului kn care te va aduce vrqjmawul tqu kn cetqyile tale.
58Dacq nu vei pqzi wi nu vei kmplini toate cuvintele legii acesteia, scrise kn cartea aceasta,

dacq nu te vei teme de acest Nume slqvit wi knfricowat, adicq de Domnul, Dumnezeul tqu,
59Domnul te va lovi kn chip minunat, pe tine wi sqmknya ta, cu rqni mari wi kndelungate, cu

boli grele wi necurmate.
60Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de cari tremurai, wi ele se vor lipi de tine.
61Ba kncq, Domnul va aduce peste tine, pknq vei fi nimicit, toate felurile de boli wi de rqni

cari nu sknt pomenite kn cartea legii acesteia.
62Dupqce ayi fost atkt de mulyi ca stelele cerului, nu veyi mai rqmknea deckt un mic

numqr, pentrucq n‘ai ascultat de glasul Domnului, Dumnezeului tqu.
63Dupq cum Domnul Se bucura sq vq facq bine wi sq vq knmulyeascq, tot awa Domnul Se

va bucura sq vq piardq wi sq vq nimiceascq; wi veyi fi smulwi din yara pe care o vei lua kn
stqpknire.
64Domnul te va kmprqwtia printre toate neamurile, dela o margine a pqmkntului pknq la

cealaltq: wi acolo, vei sluji altor dumnezei pe cari nu i-ai cunoscut nici tu, nici pqrinyii tqi,
dumnezei de lemn wi de piatrq.
65Kntre aceste neamuri, nu vei fi liniwtit, wi nu vei avea un loc de odihnq pentru talpa

picioarelor tale. Domnul kyi va face inima fricoasq, ochii lkncezi, wi sufletul kndurerat.
66Viaya kyi va sta nehotqrktq knainte, vei tremura zi wi noapte, nu vei fi sigur de viaya ta.
67Kn groaza care-yi va umplea inima wi kn faya lucrurilor pe care yi le vor vedea ochii,

dimineaya vei zice: ,,O, de ar veni seara!‘‘ wi seara vei zice: ,,O, de ar veni dimineaya!‘‘
68Wi Domnul te va kntoarce pe corqbii kn Egipt, wi vei face drumul acesta despre care-yi

spusesem: ,,Sq nu -l mai vezi!‘‘ Acolo, vq veyi vinde vrqjmawilor vowtri, ca robi wi roabe:
wi nu va fi nimeni sq vq cumpere.‘‘
29 Iatq cuvintele legqmkntului pe care a poruncit lui Moise Domnul sq -l kncheie cu copiii
lui Israel kn yara Moabului, afarq de legqmkntul pe care -l kncheiase cu ei la Horeb.
2Moise a chemat pe tot Israelul wi le -a zis: ,,Ayi vqzut tot ce a fqcut Domnul subt ochii            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    232
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

vowtri, kn yara Egiptului, lui Faraon, tuturor supuwilor lui, wi kntregei lui yqri:
3marile kncercqri pe cari yi le-au vqzut ochii, minunile wi semnele acelea mari
4Dar Domnul nu v‘a dat minte sq pricepeyi, nici ochi sq vedeyi, nici urechi sq auziyi, pknq

kn ziua de azi.
5Totuw El zice: ,,Eu v‘am cqlquzit patruzeci de ani kn pustie; hainele nu vi s-au knvechit pe

voi, wi kncqlyqmintea nu vi s‘a knvechit kn picior:
6pkne n‘ayi mkncat, wi n‘ayi bqut nici vin, nici bquturq tare, ca sq cunoawteyi cq Eu sknt

Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘
7Ayi ajuns kn locul acesta; Sihon, kmpqratul Hesbonului, wi Og, kmpqratul Basanului, ne-

au iewit knainte, ca sq ne batq, wi i-am bqtut.
8Le-am luat yara, wi am dat -o kn stqpknire Rubeniyilor, Gadiyilor wi la jumqtate din

seminyia Manasiyilor.
9Sq pqziyi dar cuvintele legqmkntului acestuia, wi sq le kmpliniyi, ca sq izbutiyi kn tot ce

veyi face.
10Astqzi stayi knaintea Domnului, Dumnezeului vostru, voi toyi, cqpeteniile seminyiilor

voastre, bqtrknii vowtri, mai marii owtirii voastre, toyi bqrbayii din Israel,
11copiii vowtri, nevestele voastre, wi strqinul care este kn mijlocul taberii tale, dela cel ce-yi

taie lemne, pknq la cel ce-yi scoate apq.
12Stai ca sq intri kn legqmknt cu Domnul, Dumnezeul tqu, kn legqmkntul acesta kncheiat

cu jurqmknt, wi pe care Domnul, Dumnezeul tqu, kl kncheie cu tine kn ziua aceasta,
13ca sq te facq azi poporul Lui wi El sq fie Dumnezeul tqu, cum yi -a spus, wi cum a jurat

pqrinyilor tqi, Avraam, Isaac wi Iacov.
14Nu numai cu voi knchei legqmkntul acesta kncheiat cu jurqmknt,
15ci atkt cu cei ce sknt aici printre noi, de fayq kn ziua aceasta knaintea Domnului,

Dumnezeului nostru, ckt wi cu cei ce nu sknt aici printre noi kn ziua aceasta.
16Wtiyi cum am locuit kn yara Egiptului wi cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe cari le-

ayi strqbqtut.
17Ayi vqzut urkciunile wi idolii lor, lemnul wi piatra, argintul wi aurul, cari erau la ele.
18Sq nu fie kntre voi nici bqrbat, nici femeie, nici familie, nici seminyie, a cqror inimq sq se

abatq azi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ca sq se ducq sq slujeascq dumnezeilor
neamurilor acelora. Sq nu fie printre voi nici o rqdqcinq care sq aducq otravq wi pelin.
19Nimeni, dupq ce a auzit cuvintele legqmkntului acestuia kncheiat cu jurqmknt, sq nu se

laude kn inima lui wi sq zicq: ,,Voi avea pacea, chiar dacq aw urma dupq pornirile inimii
mele, wi chiar dacq aw adquga beyia la sete.‘‘
20Pe acela Domnul nu -l va ierta. Ci atunci mknia wi gelozia Domnului se vor aprinde

kmpotriva omului aceluia, toate blestemurile scrise kn cartea aceasta vor veni peste el, wi
Domnul ki va wterge numele de subt ceruri.
21Domnul kl va despqryi, spre peirea lui, din toate seminyiile lui Israel, wi -i va face dupq

toate blestemurile legqmkntului scris kn aceastq carte a legii.
22Vkrsta de oameni care va veni, copiii vowtri cari se vor nawte dupq voi wi strqinul care va

veni dintr‘o yarq depqrtatq, -la vederea urgiilor wi bolilor cu cari va lovi Domnul yara
aceasta,
23la vederea pucioasei, sqrii, wi arderii kntregului yinut, unde nu va fi nici sqmknyq, nici

rod, nici o iarbq care sq creascq, kntocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei wi
Yeboimului, pe cari le -a nimicit Domnul, kn mknia wi urgia Lui, -
24toate neamurile vor zice: ,,Pentruce a fqcut Domnul astfel yqrii acesteia? Pentruce

aceastq mknie aprinsq, aceastq mare urgie?‘‘
25Wi li se va rqspunde: ,,Pentru cq au pqrqsit legqmkntul kncheiat cu ei de Domnul,
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    233
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Dumnezeul pqrinyilor lor, cknd i -a scos din yara Egiptului;
26pentru cq s‘au dus sq slujeascq altor dumnezei wi sq se knchine knaintea lor, dumnezei

pe cari ei nu -i cunowteau wi pe cari nu li -i dqduse Domnul.
27De aceea S‘a aprins Domnul de mknie kmpotriva acestei yqri, wi a adus peste ea toate

blestemurile scrise kn cartea aceasta.
28Domnul i -a smuls din yara lor cu mknie, cu urgie, cu o mare iuyime, wi i -a aruncat kntr‘o

altq yarq, cum se vede azi.‘‘
29Lucrurile ascunse sknt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sknt

ale noastre wi ale copiilor nowtri, pe vecie, ca sq kmplinim toate cuvintele legii acesteia.
30 ,,Cknd se vor kntkmpla toate aceste lucruri, binecuvkntarea wi blestemul pe cari le
pun knaintea ta, dacq le vei pune la inimq kn mijlocul tuturor neamurilor kntre cari te va
risipi Domnul, Dumnezeul tqu,
2dacq te vei kntoarce la Domnul, Dumnezeul tqu, wi dacq vei asculta de glasul Lui din

toatq inima ta wi din tot sufletul tqu, tu wi copiii tqi, potrivit cu tot ce-yi poruncesc azi,
3atunci Domnul, Dumnezeul tqu, va aduce knapoi robii tqi wi va avea milq de tine, te va

strknge iarqw din mijlocul tuturor popoarelor la cari te va kmprqwtia Domnul, Dumnezeul
tqu.
4Chiar dacq ai fi risipit pknq la cealaltq margine a cerului, chiar wi de acolo te va strknge

Domnul, Dumnezeul tqu, wi acolo Se va duce sq te caute.
5Domnul, Dumnezeul tqu, te va aduce kn yara pe care o stqpkneau pqrinyii tqi, wi o vei

stqpkni; kyi va face bine, wi te va knmulyi mai mult deckt pe pqrinyii tqi.
6Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va tqia kmprejur inima ta wi inima seminyei tale, wi vei iubi

pe Domnul Dumnezeul tqu, din toatq inima ta wi din tot sufletul tqu, ca sq trqiewti.
7Domnul, Dumnezeul tqu, va face ca toate aceste blestemuri sq cadq peste vrqjmawii tqi,

peste cei ce te vor urk wi te vor prigoni.
8Wi tu, te vei kntoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui, wi vei kmplini toate aceste

porunci pe cari yi le dau astqzi.
9Domnul, Dumnezeul tqu, te va umplea de bunqtqyi, fqcknd sq propqweascq tot lucrul

mknilor tale, rodul trupului tqu, rodul turmelor tale wi rodul pqmkntului tqu; cqci Domnul se
va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea pqrinyilor tqi,
10dacq vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tqu, pqzind poruncile wi rknduielile Lui

scrise kn cartea aceasta a legii, dacq te vei kntoarce la Domnul, Dumnezeul tqu, din toatq
inima ta wi din tot sufletul tqu.
11Porunca aceasta pe care yi -o dau eu azi, nu este mai pesus de puterile tale, nici departe

de tine.
12Nu este kn cer, ca sq zici: ,,Cine se va sui pentru noi kn cer wi sq ne -o aducq, pentru ca

s‘o auzim wi s‘o kmplinim?‘‘
13Nu este nici dincolo de mare, ca sq zici: ,,Cine va trece pentru noi dincolo de mare wi sq

ne -o aducq, pentru ca s‘o auzim wi s‘o kmplinim?‘‘
14Dimpotrivq, este foarte aproape de tine, kn gura ta wi kn inima ta, ca s‘o kmplinewti.
15Iatq, kyi pun azi knainte viaya wi binele, moartea wi rqul.
16Cqci kyi poruncesc azi sq iubewti pe Domnul, Dumnezeul tqu, sq umbli pe cqile Lui, wi

sq pqzewti poruncile Lui, legile Lui wi rknduielile Lui, ca sq trqiewti wi sq te knmulyewti, wi
ca Domnul, Dumnezeul tqu sq te binecuvinteze kn yara pe care o vei lua kn stqpknire.
17Dar dacq inima ta se va abate, dacq nu vei asculta, wi te vei lqsa amqgit sq te knchini

knaintea altor dumnezei wi sq le slujewti,
18vq spun astqzi cq veyi peri, wi nu veyi avea zile multe kn yara pe care o veyi lua kn

stqpknire, dupq ce veyi trece Iordanul.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   234
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

19Iau azi cerul wi pqmkntul martori kmpotriva voastrq cq yi-am pus knainte viaya wi
moartea, binecuvkntarea wi blestemul. Alege viaya, ca sq trqiewti, tu wi sqmknya ta,
20iubind pe Domnul, Dumnezeul tqu, ascultknd de glasul Lui, wi lipindu-te de El: cqci de

aceasta atkrnq viaya ta wi lungimea zilelor tale, wi numai awa vei putea locui kn yara pe
care a jurat Domnul cq o va da pqrinyilor tqi, lui Avraam, Isaac wi Iacov‘‘.
31 Moise s‘a dus wi a mai spus urmqtoarele cuvinte kntregului Israel:
2,,Astqzi‘‘, le -a zis el, ,,eu sknt kn vkrstq de o sutq douqzeci de ani: nu voi mai putea
merge kn fruntea voastrq wi Domnul mi -a zis: ,,Tu sq nu treci Iordanul!‘‘
3Domnul, Dumnezeul tqu, va merge El knsuw knaintea ta, va nimici neamurile acestea

dinaintea ta, wi vei pune stqpknire pe ele. Iosua va merge knaintea ta, cum a spus
Domnul.
4Domnul va face neamurilor acestora cum a fqcut lui Sihon wi Og, kmpqrayii Amoriyilor wi

yqrii lor, pe cari i -a nimicit.
5Domnul vi le va da kn mknq, wi le veyi face dupq poruncile pe cari vi le-am dat.
6Kntqriyi-vq wi kmbqrbqtayi-vq! Nu vq temeyi wi nu vq knspqimkntayi de ei, cqci Domnul,

Dumnezeul tqu, va merge El knsuw cu tine, nu te va pqrqsi wi nu te va lqsa‘‘.
7Moise a chemat pe Iosua, wi i -a zis kn faya kntregului Israel: ,,Kntqrewte-te wi

kmbqrbqteazq-te. Cqci tu vei intra cu poporul acesta kn yara pe care Domnul a jurat
pqrinyilor lor cq le -o va da, wi tu ki vei pune kn stqpknirea ei.
8Domnul knsuw va merge knaintea ta, El knsuw va fi cu tine, nu te va pqrqsi wi nu te va

lqsa; nu te teme, wi nu te spqimknta!‘‘
9Moise a scris legea aceasta, wi a kncredinyat -o preoyilor, fiii lui Levi, cari duceau chivotul

legqmkntului Domnului, wi tuturor bqtrknilor lui Israel.
10Moise le -a dat porunca aceasta: ,,La fiecare wapte ani, pe vremea anului iertqrii, la

sqrbqtoarea corturilor,
11cknd tot Israelul va veni sq se knfqyiweze knaintea Domnului, Dumnezeului tqu, kn locul

pe care -l va alege El, sq citewti legea aceasta knaintea kntregului Israel, kn auzul lor.
12Sq strkngi poporul, bqrbayii, femeile, copiii wi strqinul care va fi kn cetqyile tale, ca sq

audq, wi sq knveye sq se teamq de Domnul, Dumnezeul vostru, sq pqzeascq wi sq
kmplineascq toate cuvintele legii acesteia.
13Pentruca wi copiii lor, cari n‘o vor cunoawte, s‘o audq, wi sq knveye sq se teamq de

Domnul, Dumnezeul vostru, kn tot timpul ckt veyi trqi kn yara pe care o veyi lua kn
stqpknire, dupqce veyi trece Iordanul.‘‘
14Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq cq se apropie clipa cknd vei muri. Cheamq pe Iosua, wi

knfqyiwayi-vq kn cortul kntklnirii. Eu voi da poruncile Mele.‘‘ Moise wi Iosua s‘au dus wi
s‘au knfqyiwat kn cortul kntklnirii.
15Wi Domnul S‘a arqtat kn cort, kntr‘un stklp de nor: wi stklpul de nor s‘a oprit la uwa

cortului.
16Domnul a zis lui Moise: ,,Iatq, tu vei adormi kmpreunq cu pqrinyii tqi. Wi poporul acesta

se va scula wi va curvi dupq dumnezeii strqini ai yqrii kn care intrq. Pe Mine Mq va pqrqsi,
wi va cqlca legqmkntul Meu, pe care l-am kncheiat cu el.
17Kn ziua aceea, Mq voi aprinde de mknie kmpotriva lui. Ki voi pqrqsi, wi-Mi voi ascunde

Faya de ei. El va fi prqpqdit, wi -l vor ajunge o mulyime de rele wi necazuri; wi atunci va
zice: ,Oare nu m‘au ajuns aceste rele din pricinq cq Dumnezeul meu nu este kn mijlocul
meu?‘
18Wi Eu Kmi voi ascunde Faya kn ziua aceea, din pricina tot rqului pe care -l va face,

kntorckndu-se spre alyi dumnezei.
19Acum, scrieyi-vq ckntarea aceasta. Knvayq pe copiii din Israel s‘o cknte, pune-le -o kn            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   235
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

gurq, wi ckntarea aceasta sq-Mi fie martorq kmpotriva copiilor lui Israel.
20Cqci voi duce pe poporul acesta kn yara pe care am jurat pqrinyilor lui cq i -o voi da, yarq

unde curge lapte wi miere; el va mknca, se va sqtura wi se va kngrqwa; apoi se va
kntoarce la alyi dumnezei wi le va sluji, iar pe Mine Mq va nesocoti wi va cqlca legqmkntul
Meu.
21Cknd va fi lovit atunci cu o mulyime de rele wi necazuri, ckntarea aceasta, care nu va fi

uitatq wi pe care uitarea n‘o va wterge din gura urmawilor, va sta ca martorq kmpotriva
acestui popor. Cqci Eu ki cunosc pornirile, cari se aratq wi azi, knainte chiar ca sq -l fi dus
kn yara pe care am jurat cq i -o voi da‘‘.
22Kn ziua aceea, Moise a scris ckntarea aceasta, wi a knvqyat pe copiii lui Israel s‘o cknte.
23Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, wi a zis: ,,Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te, cqci

tu vei duce pe copiii lui Israel kn yara pe care am jurat cq le -o voi da; wi Eu knsumi voi fi
cu tine‘‘.
24Dupqce a isprqvit Moise kn totul de scris kntr‘o carte cuvintele legii acesteia,
25a dat urmqtoarea poruncq Leviyilor, cari duceau chivotul legqmkntului Domnului:
26,,Luayi cartea aceasta a legii, wi puneyi -o lkngq chivotul legqmkntului Domnului,

Dumnezeului vostru, ca sq fie acolo ca martorq kmpotriva ta.
27Cqci eu kyi cunosc duhul tqu de rqzvrqtire wi kncqpqyknarea ta cea mare. Dacq vq

rqzvrqtiyi voi kmpotriva Domnului ckt trqiesc eu kncq kn mijlocul vostru, cu ckt mai
rqzvrqtiyi veyi fi dupq moartea mea!
28Strkngeyi knaintea mea pe toyi bqtrknii seminyiilor voastre wi pe cqpeteniile owtirii

voastre; voi spune cuvintele acestea kn faya lor, wi voi lua martor kmpotriva lor cerul wi
pqmkntul.
29Cqci wtiu cq dupq moartea mea vq veyi strica, wi vq veyi abate dela calea pe care v‘am

arqtat -o; wi kn cele din urmq vq va ajunge nenorocirea, dacq veyi face ce este rqu
knaintea Domnului, pknq acolo knckt sq -L mkniayi prin lucrul mknilor voastre‘‘.
30Moise a rostit toate cuvintele ckntqrii acesteia, kn faya kntregei adunqri a lui Israel:


32 ,,Luayi aminte ceruri, wi voi vorbi; Ascultq, pqmkntule, cuvintele gurii mele.
2Ca ploaia sq curgq knvqyqturile mele, Ca roua sq cadq cuvkntul meu, Ca ploaia repede
pe verdeayq, Ca picqturile de ploaie pe iarbq!
3Cqci voi vesti Numele Domnului. Dayi slavq Dumnezeului nostru!
4El este Stknca; lucrqrile Lui sknt desqvkrwite, Cqci toate cqile Lui sknt drepte; El este un

Dumnezeu credincios wi fqrq nedreptate, El este drept wi curat.
5Ei s‘au stricat; Netrebnicia copiilor Lui, este ruwinea lor! Neam kndqrqtnic wi stricat!
6Pe Domnul kl rqsplqtiyi astfel! Popor nechibzuit wi fqrq knyelepciune! Nu este El oare

Tatql tqu, care te -a fqcut, Te -a kntocmit, wi yi -a dat fiinyq?
7Adu-yi aminte de zilele din vechime, Socotewte anii, vkrstq de oameni dupq vkrstq de

oameni, Kntreabq pe tatql tqu, wi te va knvqya, Pe bqtrknii tqi, wi kyi vor spune.
8Cknd Cel Prea Knalt a dat o mowtenire neamurilor, Cknd a despqryit pe copiii oamenilor,

A pus hotare popoarelor, Dupq numqrul copiilor lui Israel,
9Cqci partea Domnului, este poporul Lui, Iacov este partea Lui de mowtenire.
10El l -a gqsit kntr‘un yinut pustiu, Kntr‘o singurqtate plinq de urlete knfricowate; L -a

knconjurat, l -a kngrijit, Wi l -a pqzit ca lumina ochiului Lui.
11Ca vulturul care kwi scuturq cuibul, Sboarq deasupra puilor, Kwi kntinde aripile, ki ia, Wi

-i poartq pe penele lui:
12Awa a cqlquzit Domnul singur pe poporul Squ, Wi nu era niciun dumnezeu strqin cu El.
13L -a suit pe knqlyimile yqrii, Wi Israel a mkncat roadele ckmpului, I -a dat sq sugq miere

din stkncq, Untdelemnul care iese din stknca cea mai tare,

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   236
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

14Untul dela vaci wi laptele oilor, Cu grqsimea mieilor, A berbecilor din Basan wi a yapilor,
Cu grqsimea grkului, Wi ai bqut vinul, skngele strugurelui.
15Israel s‘a kngrqwat, wi a asvkrlit din picior; -Te-ai kngrqwat, te-ai kngrowat wi te-ai lqyit!

-Wi a pqrqsit pe Dumnezeu, Ziditorul lui, A nesocotit Sknca mkntuirii lui,
16L-au kntqrktat la gelozie prin dumnezei strqini, L-au mkniat prin urkciuni;
17Au adus jertfe dracilor, unor idoli cari nu sknt dumnezei, Unor dumnezei pe cari nu -i

cunowteau, Dumnezei noi, veniyi de curknd, De cari nu se temuserq pqrinyii vowtri.
18Ai pqrqsit Stknca cea care te -a nqscut, Wi ai uitat pe Dumnezeul, care te -a kntocmit.
19Domnul a vqzut lucrul acesta, wi S‘a mkniat, S‘a supqrat pe fiii wi fiicele Lui.
20El a zis: ,,Kmi voi ascunde Faya de ei, Wi voi vedea care le va fi sfkrwitul, Cqci sknt un

neam stricat, Wknt niwte copii necredinciowi.
21Mi-au kntqrktat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M‘au mkniat prin idolii lor

deweryi; Wi Eu ki voi kntqrkta la gelozie printr‘un popor care nu este un popor. Ki voi
mknia printr‘un neam fqrq pricepere.
22Cqci focul mkniei Mele s‘a aprins, Wi va arde pknq kn fundul locuinyei moryilor, Va nimici

pqmkntul wi roadele lui, Va arde temeliile munyilor.
23Voi kngrqmqdi toate nenorocirile peste ei, Kmi voi arunca toate sqgeyile kmpotriva lor.
24Vor fi topiyi de foame, stinwi de friguri, Wi de boli cumplite; Voi trimete kn ei dinyii fiarelor

sqlbatice Wi otrava werpilor.
25Afarq, vor peri de sabie, Wi knlquntru, vor peri de groazq: Wi tknqrul wi fata, Wi copilul de

ykyq ca wi bqtrknul.
26Voiam sq zic: ,Ki voi lua cu o suflare‘, Le voi wterge pomenirea dintre oameni!
27Dar Mq tem de ocqrile vrqjmawului, Mq tem ca nu cumva vrqjmawii lor sq se amqgeascq,

Wi sq zicq: ,Mknq noastrq cea puternicq, Wi nu Domnul a fqcut toate aceste lucruri‘.
28Ei nu sknt un neam care wi -a perdut bunul simy, Wi nu -i pricepere kn ei.
29Dacq ar fi fost knyelepyi, ar knyelege, Wi s‘ar gkndi la ce li se va kntkmpla.
30Cum ar urmqri unul singur o mie din ei, Wi cum ar pune doi pe fugq zece mii, Dacq nu i-

ar fi vkndut Stknca, Dacq nu i-ar fi vkndul Domnul?
31Cqci stknca lor nu este ca Stknca noastrq, Vrqjmawii nowtri knwiwi sknt judecqtori kn

aceastq privinyq.
32Ci viya lor este din sadul Sodomei Wi din yinutul Gomorei; Strugurii lor sknt struguri

otrqviyi, Bobiyele lor sknt amare;
33Vinul lor este venin de werpi, Este otravq cumplitq de aspidq.
34Oare nu este ascuns lucrul acesta la Mine, Pecetluit kn comorile Mele?
35A Mea este rqsbunarea wi Eu voi rqsplqti, Cknd va kncepe sq le alunece piciorul! Cqci

ziua nenorocirii lor este aproape, Wi ceea ce -i awteaptq nu va zqbovi.‘‘ -
36Domnul va judeca pe poporul Squ, Dar va avea milq de robii Sqi, Vqzknd cq puterea le

este sleitq, Wi cq nu mai este nici rob nici slobod.
37El va zice: ,,Unde sknt dumnezeii lor, Stknca aceea care le slujea de adqpost,
38Dumnezeii aceia cari mkncau grqsimea jertfelor lor, Cari beau vinul jertfelor lor de

bquturq? Sq se scoale, sq vq ajute, Wi sq vq ocroteascq!
39Sq wtiyi dar cq Eu sknt Dumnezeu, Wi cq nu este alt dumnezeu afarq de Mine; Eu dau

viayq wi Eu omor, Eu rqnesc wi Eu tqmqduiesc, Wi nimeni nu poate scoate pe cineva din
mkna Mea.
40Cqci Kmi ridic mkna spre cer, Wi zic: ,Ckt este de adevqrat cq trqiesc kn veci,
41Atkt este de adevqrat cq atunci cknd voi ascuyi fulgerul sqbiei Mele, Wi voi pune mkna

sq fac judecatq, Mq voi rqzbuna kmpotriva protivnicilor Mei, Wi voi pedepsi pe cei ce Mq
urqsc;

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     237
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

42Sabia Mea le va knghiyi carnea, Wi-Mi voi kmbqta sqgeyile de sknge, De skngele celor
uciwi wi prinwi, Din capetele fruntawilor vrqjmawului.‘
43Neamuri, ckntayi laudele poporului Lui! Cqci Domnul rqzbunq skngele robilor Sqi, El Se

rqzbunq kmpotriva protivnicilor Sqi, Wi face ispqwire pentru yara Lui, pentru poporul Lui.‘‘
44Moise a venit wi a rostit toate cuvintele ckntqrii acesteia kn faya poporului; Iosua, fiul lui

Nun, era cu el.
45Dupqce a isprqvit Moise de rostit toate cuvintele acestea knaintea kntregului Israel,
46le -a zis: ,,Puneyi-vq la inimq toate cuvintele pe cari vq jur astqzi sq le porunciyi copiilor

vowtri, ca sq pqzeascq wi sq kmplineascq toate cuvintele legii acesteia.
47Cqci nu este un lucru fqrq knsemnqtate pentru voi; este viaya voastrq, wi prin aceasta vq

veyi lungi zilele kn yara pe care o veyi lua kn stqpknire, dupqce veyi trece Iordanul.
48Kn aceeaw zi, Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:
49,Suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo kn yara Moabului, kn faya

Ierihonului; wi privewte yara Canaanului pe care o dau kn stqpknire copiilor lui Israel.
50Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui, wi vei fi adqugat la poporul tqu, dupq cum

Aaron, fratele tqu, a murit pe muntele Hor wi a fost adqugat la poporul lui,
51pentrucq ayi pqcqtuit kmpotriva Mea kn mijlocul copiilor lui Israel, lkngq apele Meriba, la

Cades, kn pustia Yin, wi nu M‘ayi sfinyit kn mijlocul copiilor lui Israel.
52Tu vei vedea doar de departe yara dinaintea ta; dar nu vei intra kn yara pe cre o dau

copiilor lui Israel.‘
33 Iatq binecuvkntarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvkntat pe copiii lui
Israel, knainte de moartea lui.
2El a zis: ,Domnul a venit din Sinai, Wi a rqsqrit peste ei din Seir, A strqlucit din muntele

Paran, Wi a iewit din mijlocul zecilor de mii de sfinyi, Avknd kn dreapta Lui focul legii.
3Da, El iubewte popoarele; Toyi sfinyii sknt kn mkna Ta. Ei au stqtut la picioarele Tale, Au

primit cuvintele Tale.
4Moise ne -a dat legea, Mowtenirea adunqrii lui Iacov.
5El era kmpqrat kn Israel, Cknd se adunau cqpeteniile poporului Wi seminyiile lui Israel.
6Trqiascq Ruben wi sq nu moarq, Wi bqrbayii lui sq fie mulyi la numqr!‘
7Iatq ce a zis despre Iuda: ,Ascultq, Doamne, glasul lui Iuda, Wi adu -l la poporul lui.

Puternice sq -i fie mknile, Wi sq -i fii kn ajutor kmpotriva vrqjmawilor lui!‘
8Despre Levi a zis: ,Tumim wi urim au fost kncredinyayi bqrbatului sfknt, Pe care l-ai ispitit

la Masa, Wi cu care Te-ai certat la apele Meriba.‘
9Levi a zis despre tatql squ wi despre mama sa: ,Nu i-am vqzut!‘ Wi despre frayii lui: ,Nu

vq cunosc!‘ Iar de copii n‘a vrut sq mai wtie.‘‘ Cqci ei pqzesc Cuvkntul Tqu, Wi yin
legqmkntul Tqu;
10Ei knvayq pe Iacov poruncile Tale, Wi pe Israel legea Ta; Ei pun tqmkie subt nqrile Tale,

Wi ardere de tot pe altarul Tqu.
11Binecuvinteazq tqria lui, Doamne! Primewte lucrarea mknilor lui! Frknge walele

protivnicilor lui, Wi vrqjmawii lui sq nu se mai scoale!‘‘
12Despre Beniamin a zis: ,,El este prea iubitul Domnului, El va locui la adqpost lkngq

Dknsul. Domnul kl va ocroti totdeauna, Wi se va odihni kntre umerii Lui.‘‘
13Despre Iosif a zis: ,,Yara lui va primi dela Domnul, ca semn de binecuvkntare, Cel mai

bun dar al cerului, roua, Cele mai bune ape cari sknt jos,
14Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecqrei luni,
15Cele mai bune roduri din munyii cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile cele

vecinice,
16Cele mai bune roade ale pqmkntului wi din tot ce cuprinde el. Bunqvoinya Celui ce S‘a            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   238
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

arqtat kn rug Sq vinq peste capul lui Iosif, Pe crewtetul capului domnului frayilor lui!
17El are frumuseya kntkiului nqscut al taurului; Coarnele lui sknt cum sknt coarnele

bivolului; Cu ele va kmpunge pe toate popoarele, Pknq la marginile pqmkntului: Ele sknt
zecile de mii ale lui Efraim, Ele sknt miile lui Manase.‘‘
18Despre Zabulon a zis: ,,Bucurq-te, Zabuloane, de alergqrile tale, Wi tu, Isahar, de

corturile tale!
19Ei vor chema popoarele pe munte; Acolo, vor aduce jertfe de dreptate, Cqci vor suge

bogqyia mqrii, Wi comorile ascunse kn nisip.‘‘
20Despre Gad a zis: ,,Binecuvkntat sq fie cine lqrgewte pe Gad: Gad se odihnewte ca un

leu, wi sfkwie la braye wi capete.
21El a ales cea dintki parte a yqrii, Cqci acolo stq ascunsq mowtenirea legiuitorului; El a

mers cu fruntawii poporului, A adus la kndeplinire dreptatea Domnului, Wi poruncile Lui
fayq de Israel.‘‘
22Despre Dan a zis: ,,Dan este un pui de leu, Care s‘aruncq din Basan.‘‘
23Despre Neftali a zis: ,,Neftali, sqtul de bunqvoinyq, Wi coplewit cu binecuvkntqri dela

Domnul, Ia kn stqpknire partea de apus wi miazqzi!‘‘
24Despre Awer a zis: ,,Binecuvkntat sq fie Awer kntre copiii lui Israel! Plqcut sq fie frayilor

lui, Wi sq-wi moaie piciorul kn untdelemn!
25Zqvoarele tale sq fie de fer wi de aramq, Wi puterea ta sq yinq ckt zilele tale!‘‘
26Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca sq-yi vinq kn ajutor, Trece

cu mqreyie pe nori.
27Dumnezeul cel vecinic este un loc de adqpost, Wi subt brayele Lui cele vecinice este un

loc de scqpare. El a izgonit pe vrqjmaw dinaintea ta, Wi a zis: ,,Nimicewte -l.‘‘
28Israel este fqrq fricq kn locuinya lui, Isvorul lui Iacov este deoparte Kntr‘o yarq plinq de

grku wi de must, Wi cerul lui picurq roua.
29Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mkntuit de Domnul, Scutul care kyi dq

ajutor, Wi sabia care te face slqvit? Vrqjmawii tqi vor face pe prietenii knaintea ta, Wi tu vei
cqlca peste knqlyimile lor.‘‘
34 Moise s‘a suit din ckmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vkrful muntelui Pisga, kn
faya Ierihonului. Wi Domnul i -a arqtat toatq yara: dela Galaad pknq la Dan,
2tot yinutul lui Neftali, yara lui Efraim wi Manase, toatq yara lui Iuda pknq la marea de

apus,
3partea de miazq-zi, kmprejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, pknq la

Yoar.
4Domnul i -a zis: ,,Aceasta este yara pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi

lui Iacov, zicknd: ,O voi da seminyei tale.‘ Yi-am arqtat ca s‘o vezi cu ochii tqi; dar nu vei
intra kn ea.‘‘
5Moise, robul Domnului, a murit acolo, kn yara Moabului, dupq porunca Domnului.
6Wi Domnul l -a kngropat kn vale, kn yara Moabului, fayq kn fayq cu Bet-Peor. Nimeni nu i

-a cunoscut mormkntul pknq kn ziua de azi.
7Moise era kn vkrstq de o sutq douqzeci de ani cknd a murit; vederea nu -i slqbise, wi

puterea nu -i trecuse.
8Copiii lui Israel au plkns pe Moise treizeci de zile, kn ckmpia Moabului; wi zilele acelea de

plkns wi de jale pentru Moise s‘au sfkrwit.
9Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul knyelepciunii, cqci Moise kwi pusese mknile peste el.

Copiii lui Israel au ascultat de el, wi au fqcut potrivit cu poruncile pe cari le dqduse lui
Moise Domnul.
10Kn Israel nu s‘a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul sq -l fi cunoscut fayq kn            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    239
              Sfânta Biblie - Vechiul Testament

fayq.
11Niciunul nu poate fi pus alqturi de el, kn ce privewte toate semnele wi minunile pe cari a

trimes Dumnezeu sq le facq kn yara Egiptului kmpotriva lui Faraon, kmpotriva supuwilor lui
wi kmpotriva kntregei yqri,
12wi kn ce privewte toate semnele knfricowqtoare pe cari le -a fqcut Moise cu mknq tare

knaintea kntregului Israel
           Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com  240
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Iosua
1 Dupq moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui
Moise:
2,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoalq-te, treci Iordanul acesta, tu wi tot poporul

acesta, wi intrayi kn yara pe care o dau copiilor lui Israel.
3Orice loc pe care -l va cqlca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise.
4Yinutul vostru se va kntinde dela pustie wi Liban pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat, toatq

yara Hetiyilor, wi pknq la marea cea mare, spre apusul soarelui.
5Nimeni nu va putea sq stea kmpotriva ta, ckt vei trqi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu

Moise; nu te voi lqsa, nici nu te voi pqrqsi.
6Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te, cqci tu vei da kn stqpknire poporului acestuia yara pe

care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da.
7Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te, lucrknd cu credinciowie dupq toatq legea pe

care yi -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stknga, ca sq
isbutewti kn tot ce vei face.
8Cartea aceasta a legii sq nu se depqrteze de gura ta; cugetq asupra ei zi wi noapte,

cqutknd sq faci tot ce este scris kn ea; cqci atunci vei izbkndi kn toate lucrqrile tale, wi
atunci vei lucra cu knyelepciune.
9Nu yi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te? Nu te

knspqimknta wi nu te kngrozi, cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este cu tine kn tot ce vei
face.‘‘
10Iosua a dat cqpeteniilor owtirii poporului urmqtoarea poruncq:
11,,Treceyi prin tabqrq, wi iatq ce sq porunciyi poporului: ,Pregqtiyi-vq merinde, cqci peste

trei zile veyi trece Iordanul acesta ca sq mergeyi sq cuceriyi yara, pe care v‘o dq kn
stqpknire Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘
12Iosua a zis Rubeniyilor, Gadiyilor wi jumqtqyii din seminyia lui Manase:
13,,Aduceyi-vq aminte ce v‘a poruncit Moise, robul Domnului, cknd a zis: ,Domnul,

Dumnezeul vostru, v‘a dat odihnq, wi v‘a dat yara aceasta.
14Nevestele voastre, pruncii vowtri wi vitele voastre sq rqmknq kn yara pe care v‘a dat -o

Moise dincoace de Iordan; dar voi toyi bqrbayii voinici, sq treceyi knarmayi knaintea
frayilor vowtri, wi sq -i ajutayi,
15pknq ce Domnul va da odihnq frayilor vowtri ca wi vouq, wi pknq ce vor fi wi ei kn

stqpknirea yqrii pe care le -o dq Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi sq vq kntoarceyi sq
stqpkniyi yara care este mowia voastrq, wi pe care v‘a dat -o Moise, robul Domnului,
dincoace de Iordan, spre rqsqritul soarelui.‘‘
16Ei au rqspuns lui Iosua, wi au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, wi ne vom duce ori

unde ne vei trimete.
17Te vom asculta kn totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tqu, sq

fie cu tine, cum a fost cu Moise!
18Orice om care se va rqzvrqti kmpotriva poruncii tale, wi care nu va asculta de tot ce -i vei

porunci, sq fie pedepsit cu moartea! Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te!‘‘


            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   241
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2 Iosua, fiul lui Nun, a trimes kn ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade, zickndu-le:
,,Duceyi-vq de cercetayi yara, wi mai ales Ierihonul.‘‘ Cei doi oameni au plecat, wi au ajuns
kn casa unei curve, care se chema Rahav, wi s‘au culcat acolo.
2S‘a dat de wtire kmpqratului din Ierihon, wi i-au spus: ,,Iatq cq niwte oameni dintre copiii

lui Israel au venit aici, astq noapte, ca sq iscodeascq yara.‘‘
3Kmpqratul Ierihonului a trimes la Rahav sq -i spunq: ,,Scoate afarq pe bqrbayii cari au

venit la tine, wi cari au intrat kn casa ta; cqci au venit sq iscodeascq yara.‘‘
4Femeia a luat pe cei doi bqrbayi, wi i -a ascuns; wi a zis: ,,Este adevqrat cq bqrbayii

acewtia au venit la mine, dar nu wtiam de unde sknt;
5wi, fiindcq poarta a trebuit sq se knchidq noaptea, bqrbayii acewtia au iewit afarq; nu wtiu

unde s‘au dus: grqbiyi-vq de -i urmqriyi, wi -i veyi ajunge.‘‘
6Ea ki suise pe acoperiw, wi -i ascunsese subt niwte mqnunchiuri de in, pe care -l

kntinsese pe acoperiw.
7Oamenii aceia i-au urmqrit pe drumul care duce la vadul Iordanului, wi dupq ce au iewit

ei, s‘a knchis poarta.
8Knainte de a se culca iscoadele, Rahav s‘a suit la ei pe acoperiw,
9wi le -a zis: ,,Wtiu cq Domnul v‘a dat yara aceasta, cqci ne -a apucat groaza de voi, wi

toyi locuitorii yqrii tremurq knaintea voastrq.
10Fiindcq am auzit cum, la iewirea voastrq din Egipt, Domnul a secat knaintea voastrq

apele mqrii Rowii, wi am auzit ce ayi fqcut celor doi kmpqrayi ai Amoriyilor dincolo de
Iordan, lui Sihon wi Og, pe cari i-ayi nimicit cu desqvkrwire.
11De cknd am auzit lucrul acesta, ni s‘a tqiat inima, wi toyi ne-am pierdut nqdejdea

knaintea voastrq; cqci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus kn ceruri wi jos pe
pqmknt.
12Wi acum, vq rog, jurayi-mi pe Domnul cq veyi avea fayq de casa tatqlui meu aceeaw

bunqvoinyq pe care am avut -o eu fayq de voi. Dayi-mi un semn de kncredinyare
13cq veyi lqsa cu viayq pe tatql meu, pe mama mea, pe frayii mei, pe surorile mele, wi pe

toyi ai lor, wi cq ne veyi scqpa dela moarte.‘‘
14Bqrbayii aceia i-au rqspuns: ,,Skntem gata sq murim pentru voi, dacq nu ne dayi pe fayq;

wi cknd Domnul ne va da yara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunqvoinyq wi
credinciowie.‘‘
15Ea i -a pogorkt cu o funie pe fereastrq, cqci casa kn care locuia era lkngq zidul cetqyii.
16Wi le -a zis: ,,Duceyi-vq spre munte, ca sq nu vq kntklneascq ceice vq urmqresc;

ascundeyi-vq acolo trei zile, pknq se vor kntoarce; dupq aceea, sq vq vedeyi de drum.‘‘
17Bqrbayii aceia i-au zis: ,,Iatq cum vom fi deslegayi de jurqmkntul pe care ne-ai pus sq -l

facem.
18La intrarea noastrq kn yarq, leagq funia aceasta de fir cqrmiziu la fereastra prin care ne-

ai pogorkt, wi strknge la tine kn casq pe tatql tqu, pe mama ta, pe frayii tqi, wi pe toatq
familia tatqlui tqu.
19Dacq vreunul din ei va iewi pe poarta casei tale, ca sq meargq afarq pe uliyq, skngele lui

va cqdea asupra capului lui, wi noi vom fi nevinovayi: dar dacq va pune cineva mkna pe
vreunul din ceice vor fi cu tine kn casq, skngele lui va cqdea asupra capului nostru.
20Wi dacq ne vei da pe fayq, vom fi deslegayi de jurqmkntul pe care ne-ai pus sq -l facem.‘‘
21Ea a rqspuns: ,,Fie dupq cuvintele voastre.‘‘ Wi -a luat rqmas bun dela ei, wi ei au plecat.

Ea a legat funia cqrmizie la fereastrq.
22Ei au plecat, wi au ajuns la munte, unde au rqmas trei zile, pknq s‘au kntors cei cari -i

urmqreau. Cei care -i urmqreau i-au cqutat pe tot drumul, dar nu i-au gqsit.
23Cei doi oameni s‘au kntors, s‘au pogorkt din munte, wi au trecut Iordanul. Au venit la            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    242
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Iosua, fiul lui Nun, wi i-au istorisit tot ce li se kntkmplase.
24Ei au zis lui Iosua: ,,Cu adevqrat, Domnul a dat toatq yara kn mknile noastre, wi toyi

locuitorii yqrii tremurq knaintea noastrq.‘‘
3 Iosua, sculkndu-se disdedimineayq, a pornit din Sitim cu toyi copiii lui Israel. Au ajuns la
Iordan; wi au rqmas acolo peste noapte, knainte de a trece.
2Dupq trei zile, cqpeteniile oastei au trecut prin tabqrq,
3wi au dat poporului urmqtoarea poruncq: ,,Cknd veyi vedea chivotul legqmkntului

Domnului, Dumnezeului vostru, dus de preoyi, cari sknt din neamul Leviyilor, sq plecayi din
locul kn care sknteyi, wi sq porniyi dupq el.
4Dar kntre voi wi el sq fie o depqrtare de aproape douq mii de coyi: sq nu vq apropiayi de

el. El vq va arqta drumul pe care trebuie sq -l urmayi, cqci n‘ayi mai trecut pe drumul
acesta.‘‘
5Iosua a zis poporului: ,,Sfinyiyi-vq, cqci mkne Domnul va face lucruri minunate kn mijlocul

vostru.‘‘
6Wi Iosua a zis preoyilor: ,,Luayi chivotul legqmkntului, wi treceyi knaintea poporului.‘‘ Ei

au luat chivotul legqmkntului, wi au pornit knaintea poporului.
7Domnul a zis lui Iosua: ,,Astqzi, voi kncepe sq te knaly knaintea kntregului Israel, ca sq

wtie cq voi fi cu tine cum am fost cu Moise.
8Sq dai urmqtoarea poruncq preoyilor cari duc chivotul legqmkntului: ,Cknd veyi ajunge la

marginea apelor Iordanului, sq vq opriyi kn Iordan.‘‘
9Iosua a zis copiilor lui Israel: ,,Apropiayi-vq, wi ascultayi cuvintele Domnului, Dumnezeului

vostru.‘‘
10Iosua a zis: ,,Prin aceasta veyi cunoawte cq Dumnezeul cel viu este kn mijlocul vostru, wi

cq va izgoni dinaintea voastrq pe Cananiyi, pe Hetiyi, pe Heviyi, pe Fereziyi, pe Ghirgasiyi,
pe Amoriyi wi pe Iebusiyi:
11Iatq, chivotul legqmkntului Domnului kntregului pqmknt va trece knaintea voastrq kn

Iordan.
12Acum, luayi doisprezece bqrbayi din seminyiile lui Israel, ckte un bqrbat de fiecare

seminyie.
13Wi de kndatq ce preoyii cari duc chivotul Domnului, Dumnezeului kntregului pqmknt, vor

pune talpa piciorului kn apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica kn douq, wi
anume ape cari se pogoarq din sus, se vor opri grqmadq.‘‘
14Poporul a iewit din corturi, ca sq treacq Iordanul, wi preoyii cari duceau chivotul

legqmkntului au pornit knaintea poporului.
15Cknd preoyii, cari duceau chivotul, au ajuns la Iordan, wi cknd li s‘au muiat picioarele kn

marginea apei, -cqci Iordanul se varsq peste toate malurile lui kn tot timpul seceriwului,
16-apele cari se pogoarq din sus s‘au oprit, wi s‘au knqlyat grqmadq, la o foarte mare

depqrtare de lkngq cetatea Adam, care este lkngq Yartan; iar cele ce se pogorau spre
marea ckmpiei, care este marea Sqratq, s‘au scurs de tot. Poporul a trecut kn faya
Ierihonului.
17Preoyii cari duceau chivotul legqmkntului Domnului s‘au oprit pe uscat, kn mijlocul

Iordanului, kn timp ce tot Israelul trecea pe uscat, pknq a isprqvit tot poporul de trecut
Iordanul.
4 Dupqce a isprqvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua:
2,,Ia doisprezece bqrbayi din popor, ckte un bqrbat din fiecare seminyie.
3Dq-le porunca urmqtoare: ,Luayi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s‘au oprit
preoyii, douqsprezece pietre, pe cari sq le duceyi cu voi, wi sq le puneyi kn locul unde veyi

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    243
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

petrece noaptea aceasta.‘‘
4Iosua a chemat pe cei doisprezece bqrbayi, pe cari i -a ales dintre copiii lui Israel, ckte un

bqrbat de fiecare seminyie.
5Wi le -a zis: ,,Treceyi knaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, kn mijlocul

Iordanului, wi fiecare din voi sq ia o piatrq pe umqr, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui
Israel,
6pentru ca acesta sq fie un semn de aducere aminte kn mijlocul vostru. Cknd vor kntreba

copiii vowtri kntr‘o zi: ,Ce knsemneazq pietrele acestea pentru voi?‘
7sq le spuneyi: ,Apele Iordanului s‘au despicat kn douq knaintea chivotului legqmkntului

Domnului; cknd a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s‘au despicat kn douq, wi
pietrele acestea sq fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel.‘‘
8Copiii lui Israel au fqcut awa cum le poruncise Iosua. Au luat douqsprezece pietre din

mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui
Israel, le-au luat cu ei, wi le-au pus kn locul unde aveau sq rqmknq peste noapte.
9Iosua a ridicat wi el douqsprezece pietre kn mijlocul Iordanului, kn locul unde se opriserq

picioarele preoyilor cari duceau chivotul legqmkntului; wi ele au rqmas acolo pknq kn ziua
de azi.
10Preoyii cari duceau chivotul au stqtut kn mijlocul Iordanului pknq la deplina kmplinire a

celor ce poruncise lui Iosua Domnul sq spunq poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise
lui Iosua. Wi poporul s‘a grqbit sq treacq.
11Dupq ce a isprqvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului wi preoyii au trecut knaintea

poporului.
12Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, wi jumqtate din seminyia lui Manase, au trecut knarmayi

knaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise.
13Aproape patruzeci de mii de bqrbayi, pregqtiyi de rqzboi, au trecut gata de luptq knaintea

Domnului kn ckmpia Ierihonului.
14Kn ziua aceea, Domnul a knqlyat pe Iosua knaintea kntregului Israel; wi s‘au temut de el,

cum se temuserq de Moise, kn toate zilele vieyii lui.
15Domnul a zis lui Iosua:
16,,Poruncewte preoyilor cari duc chivotul mqrturiei, sq iasq din Iordan.‘‘
17Wi Iosua a poruncit preoyilor: ,,Iewiyi din Iordan.‘‘
18Cknd au iewit preoyii, cari duceau chivotul legqmkntului Domnului, din mijlocul Iordanului,

wi cknd au cqlcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s‘au kntors la locul lor, wi
s‘au revqrsat ca mai knainte peste toate malurile lui.
19Poporul a iewit din Iordan kn ziua a zecea a lunii kntki, wi a tqbqrkt la Ghilgal, la

marginea de rqsqrit a Ierihonului.
20Iosua a ridicat la Ghilgal cele douqsprezece pietre pe cari le luaserq din Iordan.
21El a zis copiilor lui Israel: ,,Cknd vor kntreba copiii vowtri kntr‘o zi pe pqrinyii lor: ,Ce

knsemneazq pietrele acestea?‘
22sq knvqyayi pe copiii vowtri, wi sq le spuneyi: ,Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.
23Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat knaintea voastrq apele Iordanului pknq ce ayi

trecut, dupq cum fqcuse Domnul, Dumnezeul vostru, la Marea Rowie, pe care a secat -o
knaintea noastrq pknq am trecut,
24pentru ca toate popoarele pqmkntului sq wtie cq mkna Domnului este puternicq, wi sq vq

temeyi totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru.‘‘
5 Cknd au auzit toyi kmpqrayii Amoriyilor dela apusul Iordanului, wi toyi kmpqrayii
Cananiyilor de lkngq mare cq Domnul secase apele Iordanului knaintea copiilor lui Israel
pknq am trecut, li s‘a tqiat inima wi au rqmas kngroziyi knaintea copiilor lui Israel.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   244
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Kn vremea aceea, Domnul a zis lui Iosua: ,,Fq-yi niwte cuyite de piatrq, wi taie kmprejur
pe copiii lui Israel, a doua oarq.‘‘
3Iosua wi -a fqcut niwte cuyite de piatrq wi a tqiat kmprejur pe copiii lui Israel pe dealul

Aralot.
4Iatq pricina pentru care i -a tqiat Iosua kmprejur. Tot poporul iewit din Egipt, bqrbayii, toyi

oamenii de luptq muriserq kn pustie, pe drum, dupq iewirea lor din Egipt.
5Tot poporul acela iewit din Egipt era tqiat kmprejur; dar tot poporul nqscut kn pustie, pe

drum, dupq iewirea din Egipt, nu fusese tqiat kmprejur.
6Cqci copiii lui Israel umblaserq patruzeci de ani prin pustie pknq la nimicirea kntregului

neam de oameni de rqzboi cari iewiserq din Egipt wi cari nu ascultaserq de glasul
Domnului. Domnul le -a jurat cq nu -i va lqsa sq vadq yara pe care jurase pqrinyilor lor cq
ne -o va da, yarq kn care curge lapte wi miere.
7Kn locul lor a ridicat pe copiii lor; wi Iosua i -a tqiat kmprejur, cqci erau netqiayi kmprejur,

pentrucq nu -i tqiaserq kmprejur pe drum.
8Dupq ce a isprqvit de tqiat kmprejur pe tot poporul, au rqmas pe loc kn tabqrq pknq la

vindecare.
9Domnul a zis lui Iosua: ,,Astqzi, am ridicat ocara Egiptului de deasupra voastrq.‘‘ Wi

locului aceluia i-au pus numele Ghilgal (Prqvqlire) pknq kn ziua de azi.
10Copiii lui Israel au tqbqrkt la Ghilgal; wi au prqznuit Pawtele kn a patrusprezecea zi a

lunii, spre searq, kn ckmpia Ierihonului.
11A doua zi de Pawte au mkncat din grkul yqrii, azimi wi boabe prqjite; chiar kn ziua aceea

au mkncat.
12Mana a kncetat a doua zi de Pawte, cknd au mkncat din grkul yqrii. Copiii lui Israel n‘au

mai avut manq, ci au mkncat din roadele yqrii Canaanului kn anul acela.
13Pe cknd Iosua era lkngq Ierihon, a ridicat ochii, wi s‘a uitat. Wi iatq un om stqtea kn

picioare knaintea lui, cu sabia scoasq din teacq kn mknq. Iosua s‘a dus spre el, wi i -a
zis: ,,Ewti dintre ai nowtri sau dintre vrqjmawii nowtri?‘‘
14El a rqspuns: ,,Nu, ci Eu sknt Cqpetenia owtirii Domnului, wi acum am venit.‘‘ Iosua s‘a

aruncat cu faya la pqmknt, s‘a knchinat, wi I -a zis: ,,Ce spune Domnul meu robului Squ?‘‘
15Wi Cqpetenia owtirii Domnului a zis lui Iosua: ,,Scoate-yi kncqlyqmintele din picioare,

cqci locul pe care stai este sfknt.‘‘ Wi Iosua a fqcut awa.
6 Ierihonul era knchis wi kntqrit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu iewea din el wi
nimeni nu intra kn el.
2Domnul a zis lui Iosua: ,,Iatq, dau kn mknile tale Ierihonul wi pe kmpqratul lui, pe vitejii lui

ostawi.
3Knconjurayi cetatea, voi toyi bqrbayii de rqzboi, dknd ocol cetqyii odatq. Awa sq faci wase

zile.
4Wapte preoyi sq poarte knaintea chivotului wapte trkmbiye de corn de berbece; kn ziua a

waptea, sq knconjurayi cetatea de wapte ori, wi preoyii sq sune din trkmbiye.
5Cknd vor suna lung din cornul de berbece, wi cknd veyi auzi sunetul trkmbiyei, tot poporul

sq scoatq mari strigqte. Atunci zidul cetqyii se va prqbuwi, wi poporul sq se suie, fiecare
drept knainte.‘‘
6Iosua, fiul lui Nun, a chemat pe preoyi, wi le -a zis: ,,Luayi chivotul legqmkntului, wi wapte

preoyi sq poarte cele wapte trkmbiye de corn de berbece knaintea chivotului Domnului.‘‘
7Wi a zis poporului: ,,Porniyi, knconjurayi cetatea, wi bqrbayii knarmayi sq treacq knaintea

chivotului Domnului.‘‘
8Dupqce a vorbit Iosua poporului, cei wapte preoyi cari purtau knaintea Domnului cele

wapte trkmbiye de corn de berbece au pornit wi au sunat din trkmbiye. Chivotul

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    245
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

legqmkntului Domnului mergea kn urma lor.
9Bqrbayii knarmayi mergeau knaintea preoyilor, cari sunau din trkmbiye, wi coada owtirii

mergea dupq chivot; kn timpul mersului, preoyii sunau din trkmbiye.
10Iosua dqduse porunca aceasta poporului: ,,Voi sq nu strigayi, sq nu vi se audq glasul, wi

sq nu vq iasq o vorbq din gurq, pknq kn ziua cknd vq voi spune: ,Strigayi!‘ Atunci sq
strigayi.‘‘
11Chivotului Domnului a knconjurat cetatea, wi i -a dat ocol odatq; apoi au intrat kn tabqrq,

wi au rqmas kn tabqrq peste noapte.
12Iosua s‘a sculat cu noaptea‘n cap, wi preoyii au luat chivotul Domnului.
13Cei wapte preoyi, cari purtau cele wapte trkmbiye de corn de berbece knaintea chivotului

Domnului, au pornit wi au sunat din trkmbiye. Bqrbayii knarmayi mergeau knaintea lor, wi
coada owtirii venea dupq chivotul Domnului; kn timpul mersului, preoyii sunau din
trkmbiye.
14Au knconjurat cetatea odatq, a doua zi; apoi s‘au kntors kn tabqrq. Au fqcut acelaw lucru

timp de wase zile.
15Kn ziua a waptea, s‘au sculat kn zorii zilei, wi au knconjurat kn acelaw fel cetatea de

wapte ori; aceasta a fost singura zi cknd au knconjurat cetatea de wapte ori.
16A waptea oarq, pe cknd preoyii sunau din trkmbiye, Iosua a zis poporului: ,,Strigayi, cqci

Domnul v‘a dat cetatea kn mknq!
17Cetatea sq fie datq Domnului spre nimicire, ea wi tot ce se aflq kn ea; dar sq lqsayi cu

viayq pe curva Rahav wi pe toyi cei ce vor fi cu ea kn casq, pentrucq a ascuns pe solii pe
cari -i trimeseserqm noi.
18Feriyi-vq numai de ceeace va fi dat spre nimicire; cqci dacq veyi lua ceva din ceeace va

fi dat spre nimicire, veyi face ca tabqra lui Israel sq fie datq spre nimicire wi o veyi
nenoroci.
19Tot argintul wi tot aurul, toate lucrurile de aramq wi de fer, sq fie knchinate Domnului, wi

sq intre kn vistieria Domnului.‘‘
20Poporul a scos strigqte, wi preoyii au sunat din trkmbiye. Cknd a auzit poporul sunetul

trkmbiyei, a strigat tare, wi zidul s‘a prqbuwit; poporul s‘a suit kn cetate, fiecare drept
knainte. Au pus mkna pe cetate,
21wi au nimicit -o cu desqvkrwire, trecknd prin ascuyiwul sqbiei tot ce era kn cetate, bqrbayi

wi femei, copii wi bqtrkni, pknq la boi, oi wi mqgari.
22Iosua a zis celor doi bqrbayi cari iscodiserq yara: ,,Intrayi kn casa curvei, wi scoateyi din

ea pe femeia aceea wi pe toyi ai ei, cum i-ayi jurat.‘‘
23Tinerii, iscoadele, au intrat wi au scos pe Rahav, pe tatql ei, pe mama ei, pe frayii ei, wi

pe toyi ai ei; au scos afarq pe toyi cei din familia ei, wi i-au awezat afarq din tabqra lui
Israel.
24Cetatea au ars -o kmpreunq cu tot ce se afla kn ea; numai argintul, aurul, wi toate

lucrurile de aramq wi de fier le-au pus kn vistieria casei Domnului.
25Iosua a lqsat cu viayq pe curva Rahav, casa tatqlui ei, wi pe toyi ai ei; ea a locuit kn

mijlocul lui Israel pknq kn ziua de azi, pentrucq ascunsese solii, pe cari -i trimesese Iosua
sq iscodeascq Ierihonul.
26Atunci a jurat Iosua, wi a zis: ,,Blestemat sq fie knaintea Domnului omul care se va scula

sq zideascq din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preyul kntkiului squ nqscut ki va
pune temeliile wi cu preyul celui mai tknqr fiu al lui ki va aweza poryile!‘‘
27Domnul a fost cu Iosua, wi i s‘a dus vestea kn toatq yara.


7 Copiii lui Israel au pqcqtuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi,
fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminyia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Wi

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     246
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva copiilor lui Israel.
2Iosua a trimes din Ierihon niwte bqrbayi la Ai, care este lkngq Bet-Aven, la rqsqrit de

Betel. Wi le -a zis: ,,Suiyi-vq, wi iscodiyi yara.‘‘ Wi oamenii aceia s‘au suit, wi au iscodit
cetatea Ai.
3S‘au kntors la Iosua, wi i-au spus: ,,Degeaba mai faci sq mai meargq tot poporul; douq

sau trei mii de oameni vor ajunge ca sq bayi cetatea Ai; nu osteni tot poporul; cqci oamenii
aceia sknt puyin la numqr.‘‘
4Aproape trei mii de oameni au pornit, dar au luat -o la fugq dinaintea oamenilor din Ai.
5Oamenii din Ai le-au omorkt aproape treizeci wi wase de oameni; i-au urmqrit dela poartq

pknq la Webarim, wi i-au bqtut la vale. Poporul a rqmas kncremenit wi cu inima moale ca
apa.
6Iosua wi -a sfkwiat hainele, wi s‘a aruncat cu faya la pqmknt pknq seara knaintea

chivotului Domnului, el wi bqtrknii lui Israel, wi wi-au presqrat capul cu yqrknq.
7Iosua a zis: ,,Ah! Doamne Dumnezeule, pentruce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca

sq ne dai kn mknile Amoriyilor wi sq ne prqpqdewti? De am fi wtiut sq rqmknem de cealaltq
parte a Iordanului!
8Dar Doamne, ce voi zice, dupq ce Israel a dat dosul knaintea vrqjmawilor lui?
9Cananiyii wi toyi locuitorii yqrii vor afla; ne vor knconjura, wi ne vor wterge numele de pe

pqmknt. Wi ce vei face Tu Numelui Tqu celui mare?‘‘
10Domnul a zis lui Iosua: ,,Scoalq-te! Pentruce stai culcat astfel pe faya ta?
11Israel a pqcqtuit; au cqlcat legqmkntul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date

spre nimicire, le-au furat wi au minyit, wi le-au ascuns printre lucrurile lor.
12De aceea copiii lui Israel nu pot sq yinq piept vrqjmawilor lor: vor da dosul kn faya

vrqjmawilor lor, cqci sknt dayi spre nimicire; Eu nu voi mai fi cu voi, dacq nu nimiciyi ce
este dat spre nimicire din mijlocul vostru.
13Scoalq-te, sfinyewte poporul. Spune-le: ,Sfinyiyi-vq pentru mkne. Cqci awa zice Domnul,

Dumnezeul lui Israel: ,Kn mijlocul tqu este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea
sq yii piept vrqjmawilor tqi, pknq nu veyi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru.
14Sq vq apropiayi mkne dimineayq dupq seminyiile voastre; wi seminyia pe care o va arqta

Domnul prin soryi se va apropia pe familii, wi familia pe care o va arqta Domnul prin soryi
se va apropia pe case, wi casa pe care o va arqta Domnul prin soryi se va apropia pe
bqrbayi.
15Cine va fi arqtat prin soryi cq a luat din ce era dat spre nimicire, va fi ars kn foc, el wi tot

ce este al lui, pentrucq a cqlcat legqmkntul Domnului wi a fqcut o miwelie kn Israel.‘‘
16Iosua s‘a sculat disdedimineayq, wi a apropiat pe Israel, dupq seminyiile lui, wi a fost

arqtatq prin soryi seminyia lui Iuda.
17A apropiat familiile lui Iuda, wi a fost arqtatq prin soryi familia lui Zerah. A apropiat familia

lui Zerah pe case, wi a fost arqtatq prin soryi casa lui Zabdi.
18A apropiat casa lui Zabdi pe bqrbayi, wi a fost arqtat prin soryi Acan, fiul lui Carmi, fiul lui

Zabdi, fiul lui Zerah, din seminyia lui Iuda.
19Iosua a zis lui Acan: ,,Fiule, dq slavq Domnului, Dumnezeului lui Israel, mqrturisewte wi

spune-mi ce ai fqcut, nu-mi ascunde nimic‘‘.
20Acan a rqspuns lui Iosua, wi a zis: ,,Este adevqrat cq am pqcqtuit kmpotriva Domnului,

Dumnezeului lui Israel, wi iatq ce am fqcut.
21Am vqzut kn pradq o manta frumoasq de Winear, douq sute de sicli de argint, wi o placq

de aur kn greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit, wi le-am luat; iatq, sknt ascunse kn
pqmknt kn mijlocul cortului meu, wi argintul este pus subt ele‘‘.
22Iosua a trimes niwte oameni, cari au alergat kn cort; wi iatq cq lucurile erau ascunse kn
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     247
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cortul lui Acan, wi argintul era subt ele.
23Le-au luat din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua wi tuturor copiilor lui Israel, wi le-au

pus knaintea Domnului.
24Iosua wi tot Israelul kmpreunq cu el au luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua,

placa de aur, pe fiii wi fiicele lui Acan, boii lui, mqgarii, oile, cortul lui wi tot ce era al lui; wi i-
au suit kn valea Acor.
25Iosua a zis: ,,Pentruce ne-ai nenorocit? Wi pe tine te va nenoroci Domnul azi‘‘. Wi tot

Israelul i -a ucis cu pietre. I-au ars kn foc, i-au ucis cu pietre,
26wi au ridicat peste Acan un morman mare de pietre, care se vede pknq kn ziua de azi. Wi

Domnul S‘a kntors din iuyimea mkniei Lui. Din pricina acestei kntkmplqri s‘a dat pknq kn
ziua de azi locului aceluia numele de valea Acor (Turburare).
8 Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme, wi nu te spqimknta! Ia cu tine pe toyi oamenii de
rqzboi, scoalq-te, suie-te kmpotriva cetqyii Ai. Iatq cq kyi dau kn mknile tale pe kmpqratul
din Ai wi pe poporul lui, cetatea lui wi yara lui.
2Sq faci cetqyii Ai cum ai fqcut Ierihonului wi kmpqratului lui: sq pqstrayi pentru voi numai

prada de rqzboi wi vitele. Pune niwte oameni la pkndq knapoia cetqyii‘‘.
3Iosua s‘a sculat cu toyi oamenii de rqzboi ca sq se suie kmpotriva cetqyii Ai. A ales

treizeci de mii de bqrbayi viteji, pe cari i -a pornit noaptea,
4wi le -a dat urmqtoarea poruncq: ,,Ascultayi! Sq vq puneyi la pkndq knapoia cetqyii; sq nu

vq depqrtayi mult de cetate, wi toyi sq fiyi gata.
5Iar eu wi tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Wi cknd vor iewi

knaintea noastrq, ca kntkiaw datq, noi o s‘o luqm la fugq dinaintea lor.
6Ei ne vor urmqri pknq cknd ki vom trage departe de cetate, cqci vor zice: ,Fug dinaitea

noastrq, ca kntkiaw datq!‘ Wi vom fugi dinaintea lor.
7Voi sq iewiyi atunci dela pkndq wi sq puneyi mkna pe cetate, wi Domnul, Dumnezeul

vostru, o va da kn mknile voastre.
8Dupqce veyi lua cetatea, sq -i puneyi foc, sq faceyi cum a zis Domnul: aceasta este

porunca pe care v‘o dau‘‘.
9Iosua i -a pornit, wi s‘au dus de s‘au awezat la pkndq kntre Betel wi Ai, la apus de Ai. Iar

Iosua a petrecut noaptea aceea kn mijlocul poporului.
10Iosua s‘a sculat dis de dimineayq, a cercetat poporul, wi a pornit kmpotriva cetqyii Ai, kn

fruntea poporului, el wi bqtrknii lui Israel.
11Toyi oamenii de rqzboi cari erau cu el s‘au suit wi s‘au apropiat de cetate; cknd au ajuns

kn faya cetqyii, au tqbqrkt la miazq noapte de Ai, de care erau despqryiyi prin vale.
12Iosua a luat aproape cinci mii de oameni, wi i -a pus la pkndq kntre Betel wi Ai, la apus

de cetate.
13Dupqce s‘a awezat toatq tabqra la miazq noapte de cetate, wi cei de pkndq la apus de

cetate, Iosua a knaintat kn noaptea aceea kn mijlocul vqii.
14Cknd a vqzut kmpqratul cetqyii Ai lucrul acesta, oamenii din Ai s‘au sculat kn grabq

disdedimineayq, wi au iewit knaintea lui Israel, ca sq -l batq. Kmpqratul s‘a kndreptat, cu
tot poporul lui, spre un loc hotqrkt, knspre ckmpie, wi nu wtia cq knapoia cetqyii o mknq de
oameni stqteau la pkndq kmpotriva lui.
15Iosua wi tot Israelul s‘au prefqcut cq sknt bqtuyi, wi au fugit pe drumul dinspre pustie.
16Atunci tot poporul care era kn cetate s‘a strkns ca sq -i urmqreascq. Au urmqrit pe Iosua

wi au fost trawi departe din cetate.
17N‘a rqmas niciun om kn Ai wi kn Betel care sq nu fi iewit kmpotriva lui Israel. Au lqsat

cetatea deschisq, wi au urmqrit pe Israel.
18Domnul a zis lui Iosua: ,,Kntinde spre Ai suliya pe care o ai kn mknq, cqci am s‘o dau kn             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com       248
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

mkna ta!‘‘ Wi Iosua a kntins spre cetate suliya pe care o avea kn mknq.
19Dekndatq ce wi -a kntins mkna, bqrbayii, cari stqteau la pkndq, au iewit repede din locul

unde erau; au pqtruns kn cetate, au luat -o, wi s‘au grqbit de i-au pus foc.
20Oamenii din Ai, uitkndu-se knapoi, au vqzut fumul cetqyii suindu-se spre cer, wi n‘au mai

putut sq scape kn nici o parte. Poporul care fugea spre pustie s‘a kntors kmpotriva celor ce
-l urmqreau;
21cqci Iosua wi tot Israelul, vqzknd cetatea luatq de cei ce stqteau la pkndq, wi fumul

cetqyii suindu-se kn sus, s‘au kntors wi au bqtut pe oamenii din Ai.
22Ceilalyi deasemenea le-au iewit knainte din cetate, wi oamenii din Ai au fost knconjurayi

de Israel din toate pqryile. Israel i -a bqtut, fqrq sq lase unul cu viayq, nici vreun fugar;
23pe kmpqratul din Ai, l-au prins viu, wi l-au adus la Iosua.
24Dupq ce a isprqvit Israel de ucis pe toyi locuitorii din Ai, kn ckmp wi kn pustie, unde ki

urmqriserq ei, wi dupq ce toyi au fost trecuyi kn totul prin ascuyiwul sqbiei, tot Israelul s‘a
kntors la Ai wi a trecut cetatea prin ascuyiwul sqbiei.
25Kn totul au fost douqsprezece mii de inwi uciwi kn ziua aceea, bqrbayi wi femei, toyi

oameni din Ai.
26Iosua nu wi -a tras mkna pe care o yinea kntinsq cu suliya, pknq ce toyi locuitorii au fost

nimiciyi cu desqvkrwire.
27Israel a pqstrat pentru sine doar vitele wi prada din cetatea aceasta, dupq porunca pe

care o dqduse lui Iosua Domnul.
28Iosua a ars cetatea Ai, wi a fqcut din ea pentru totdeauna un morman de dqrkmqturi, care

se vede pknq kn ziua de azi.
29A spknzurat de un lemn pe kmpqratul din Ai, wi l -a lqsat pe lemn pknq seara. La apusul

soarelui, Iosua a poruncit sq i se pogoare trupul de pe lemn; l-au aruncat la intrarea poryii
cetqyii, wi au ridicat pe el o mare grqmadq de pietre, care este pknq kn ziua de azi.
30Atunci Iosua a zidit un altar Domnului, Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal,
31cum poruncise copiilor lui Israel Moise, robul Domnului, wi cum este scris kn cartea legii

lui Moise: era un altar de pietre necioplite, peste cari nu trecuse ferul. Pe altarul acesta au
adus Domnului arderi de tot, wi jertfe de mulyqmiri.
32Wi acolo Iosua a scris pe pietre o copie a legii pe care o scrisese Moise knaintea copiilor

lui Israel.
33Tot Israelul, bqtrknii, mai marii oastei wi judecqtorii lui, stqteau de amkndouq pqryile

chivotului, knaintea preoyilor, din neamul Leviyilor, cari duceau chivotul legqmkntului
Domnului; erau de fayq atkt strqinii ckt wi copiii lui Israel, jumqtate kn dreptul muntelui
Garizim, wi jumqtate kn dreptul muntelui Ebal, dupq porunca pe care o dqduse mai knainte
Moise, robul Domnului, ca sq binecuvinteze pe poporul lui Israel.
34Iosua a citit apoi toate cuvintele legii, binecuvkntqrile wi blestemurile, dupq cum este

scris kn cartea legii.
35N‘a rqmas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care sq nu -l fi citit Iosua kn faya kntregei

adunqri a lui Israel, kn faya femeilor, copiilor wi strqinilor cari mergeau kn mijlocul lor.
9 La auzul acestor lucruri, toyi kmpqrayii cari erau dincoace de Iordan, kn munte wi kn
vale, wi pe toatq coasta mqrii celei mari, pknq lkngq Liban, Hetiyii, Amoriyii, Cananiyii,
Fereziyii, Heviyii wi Iebusiyii,
2s‘au unit kmpreunq kntr‘o knyelegere ca sq lupte kmpotriva lui Iosua wi kmpotriva lui

Israel.
3Locuitorii din Gabaon, de partea lor, cknd au auzit ce fqcuse Iosua Ierihonului wi cetqyii

Ai,
4au kntrebuinyat un viclewug, wi au pornit la drum cu merinde pentru cqlqtorie. Au luat            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   249
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

niwte saci vechi pe mqgarii lor, wi niwte burdufuri vechi pentru vin, rupte wi ckrpite,
5iar kn picioare purtau kncqlyqminte veche wi ckrpitq, wi erau kmbrqcayi cu niwte haine

vechi pe ei; iar toatq pknea pe care o aveau pentru hranq era uscatq wi mucegqise.
6S‘au dus la Iosua kn tabqrq la Ghilgal, wi i-au zis lui wi tuturor celor din Israel: ,,Noi venim

dintr‘o yarq depqrtatq, acum deci faceyi legqmknt cu noi‘‘.
7Bqrbayii lui Israel au rqspuns Heviyilor acestora: ,,Poate cq voi locuiyi kn mijlocul nostru,

cum sq facem noi legqmknt cu voi?‘‘
8Ei au zis lui Iosua: ,,Noi skntem robii tqi.‘‘ Wi Iosua le -a zis: ,,Cine sknteyi voi, wi de unde

veniyi?‘‘
9Ei i-au rqspuns: ,,Robii tqi vin dintr‘o yarq foarte depqrtatq, pentru faima Domnului,

Dumnezeului tqu; cqci am auzit vorbindu-se de El, de tot ce a fqcut kn Egipt,
10wi de ce a fqcut celor doi kmpqrayi ai Amoriyilor dincolo de Iordan, lui Sihon, kmpqratul

Hesbonului, wi lui Og, kmpqratul Basanului, care era la Awtarot.
11Wi bqtrknii nowtri wi toyi locuitorii din yara noastrq ne-au zis: ,Luayi cu voi merinde pentru

cqlqtorie, duceyi-vq knaintea lor, wi spuneyi-le: ,Noi skntem robii vowtri; acum deci faceyi
legqmknt cu noi.
12Iatq pknea noastrq: era caldq cknd am luat -o ca merinde de acasq, kn ziua cknd am

plecat sq venim la voi, wi acum s‘a uscat wi s‘a mucegqit.
13Burdufurile acestea de vin, cknd le-am umplut, erau noi de tot, wi iatq-le s‘au rupt;

hainele wi kncqlyqmintea noastrq s‘au knvechit de lungimea prea mare a drumului‘‘.
14Bqrbayii lui Israel au luat din merindele lor, wi n‘au kntrebat pe Domnul.
15Iosua a fqcut pace cu ei, wi a kncheiat un legqmknt prin care trebuia sq -i lase cu viayq,

wi cqpeteniile adunqrii le-au jurat lucrul acesta.
16La trei zile dupq kncheierea acestui legqmknt, copiii lui Israel au aflat cq erau vecini cu

ei, wi cq locuiau kn mijlocul lor.
17Cqci copiii lui Israel au plecat, wi a treia zi au ajuns la cetqyile lor; cetqyile lor erau

Gabaon, Chefira, Beerot wi Chiriat-Iearim.
18Dar nu i-au bqtut, pentrucq fruntawii adunqrii le juraserq pe Domnul, Dumnezeul lui

Israel, cq -i vor lqsa cu viayq. Wi toatq adunarea a ckrtit kmpotriva cqpeteniilor.
19Toate cqpeteniile au zis kntregei adunqri: ,,Le-am jurat pe Domnul, Dumnezeul lui Israel,

wi acum nu putem sq ne atingem de ei.
20Iatq ce le vom face: ki vom lqsa cu viayq, ca sq n‘aducem peste noi mknia Domnului, din

pricina jurqmkntului pe care li l-am fqcut‘‘.
21,,Sq trqiascq‘‘, le-au zis cqpeteniile. Dar au fost kntrebuinyayi la tqiat lemne wi la scos

apq pentru toatq adunarea, cum le spuseserq cqpeteniile.
22Iosua i -a chemat, wi le -a vorbit astfel: ,,Pentruce ne-ayi knwelat zicknd: ,Skntem foarte

departe de voi‘, cknd voi locuiyi kn mijlocul nostru?
23Acum sknteyi blestemayi, wi nu veyi knceta sq fiyi kn robie, sq tqiayi lemne wi sq

scoateyi apq pentru casa Dumnezeului meu‘‘.
24Ei au rqspuns lui Iosua, wi au zis: ,,Robii tqi au auzit de poruncile date de Domnul,

Dumnezeul tqu, robului Squ Moise, ca sq vq dea kn mknq toatq yara wi sq nimiceascq
dinaintea voastrq pe toyi locuitorii ei; wi venirea voastrq a bqgat mare fricq kn noi cu privire
la viaya noastrq: iatq de ce am lucrat awa.
25Wi acum iatq-ne kn mknile tale; fq cu noi ce vei crede cq este bine wi drept sq faci‘‘.
26Iosua le -a fqcut awa cum hotqrkse; i -a izbqvit din mkna copiilor lui Israel, cari nu i-au

omorkt;
27dar din ziua aceea i -a pus sq taie lemne wi sq scoatq apq pentru adunare, wi pentru

altarul Domnului kn locul pe care l-ar alege Domnul: ceeace fac pqnq kn ziua de azi.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    250
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

10 Adoni-Yedec, kmpqratul Ierusalimului, a aflat cq Iosua pusese mkna pe Ai wi o
nimicise cu desqvkrwire, cq fqcuse cetqyii Ai wi kmpqratului ei cum fqcuse Ierihonului wi
kmpqratului lui, wi cq locuitorii Gabaonului fqcuserq pace cu Israel wi erau kn mijlocul lor.
2Atunci i -a fost foarte mare fricq; fiindcq Gabaon era o cetate mare ca una din cetqyile

kmpqrqtewti, mai mare chiar deckt Ai, wi toyi bqrbayii ei erau viteji.
3Adoni-Yedec, kmpqratul Ierusalimului, a trimes sq spunq lui Hoham, kmpqratul

Hebronului, lui Piream, kmpqratul Iarmutului, lui Iafia, kmpqratul Lachisului, wi lui Debir,
kmpqratul Eglonului:
4,,Suiyi-vq la mine, wi ajutqyi-mq, ca sq batem Gabaonul, cqci a fqcut pace cu Iosua wi cu

copiii lui Israel‘‘.
5Cei cinci kmpqrayi ai Amoriyilor: kmpqratul Ierusalimului, kmpqratul Hebronului, kmpqratul

Iarmutului, kmpqratul Lachisului, wi kmpqratul Eglonului, s‘au adunat astfel wi s‘au suit
kmpreunq cu toate owtile lor; au venit wi au tqbqrkt lkngq Gabaon, wi au knceput sq lupte
kmpotriva lui.
6Oamenii din Gabaon au trimes sq spunq lui Iosua, kn tabqra din Ghilgal: ,,Nu pqrqsi pe

robii tqi, suie-te la noi kn grabq, izbqvewte-ne, dq-ne ajutor; cqci toyi kmpqrayii Amoriyilor,
cari locuiesc pe munte, s‘au strkns kmpotriva noastrq‘‘.
7Iosua s‘a suit din Ghilgal, el wi toyi oamenii de rqzboi cu el, wi toyi cei viteji.
8Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme de ei, cqci ki dau kn mknile tale, wi niciunul din ei nu

va putea sq stea kmpotriva ta‘‘.
9Iosua a venit fqrq veste peste ei, dupq ce a mers toatq noaptea dela Ghilgal.
10Domnul i -a pus kn knvqlmqwealq dinaintea lui Israel; wi Israel le -a pricinuit o mare

knfrkngere la Gabaon, i -a urmqrit pe drumul care suie la Bet-Horon, wi i -a bqtut pknq la
Azeca wi pknq la Macheda.
11Pe cknd fugeau ei dinaintea lui Israel, wi se pogorau din Bet-Horon, Domnul a fqcut sq

cadq din cer peste ei niwte pietre mari pknq la Azeca, wi au perit; cei ce au murit de
pietrele grindinei au fost mai mulyi deckt cei uciwi cu sabia de copiii lui Israel.
12Atunci Iosua a vorbit Domnului, kn ziua cknd a dat Domnul pe Amoriyi kn mknile copiilor

lui Israel, wi a zis kn faya lui Israel: ,,Oprewte-te, soare, asupra Gabaonului, Wi tu, lunq,
asupra vqii Aialonului!‘‘
13Wi soarele s‘a oprit, wi luna wi -a kntrerupt mersul, Pknq ce poporul wi -a rqzbunat pe

vrqjmawii lui. Lucrul acesta nu este scris oare kn Cartea Dreptului? Soarele s‘a oprit kn
mijlocul cerului, wi nu s‘a grqbit sq apunq, aproape o zi kntreagq.
14N‘a mai fost nici o zi ca aceea, nici knainte nici dupq aceea, cknd Domnul sq fi ascultat

glasul unui om; cqci Domnul lupta pentru Israel.
15Wi Iosua wi tot Israelul kmpreunq cu el, s‘a kntors kn tabqrq la Ghigal.
16Cei cinci kmpqrayi au fugit, wi s‘au ascuns kntr‘o pewterq la Macheda.
17S‘a spus lucrul acesta lui Iosua, zicknd: ,,Cei cinci kmpqrayi se aflq ascunwi kntr‘o

pewterq la Macheda‘‘.
18Iosua a zis: ,,Prqvqliyi niwte petre mari la intrarea pewterii, wi puneyi niwte oameni sq -i

pqzeascq.
19Wi voi nu vq opriyi, ci urmqriyi pe vrqjmawii vowtri, wi bateyi -i pe dinapoi; nu -i lqsayi sq

intre kn cetqyile lor, cqci Domnul, Dumnezeul vostru, i -a dat kn mknile voastre.‘‘
20Dupq ce Iosua wi copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare knfrkngere, wi i-au bqtut cu

desqvkrwire, ceice au putut scqpa au intrat kn cetqyile kntqrite,
21wi tot poporul s‘a kntors liniwtit kn tabqrq la Iosua kn Macheda, fqrq ca cineva sq fi

crkcnit cu limba lui kmpotriva copiilor lui Israel.
22Iosua a zis atunci: ,,Deschideyi intrarea pewterii, scoateyi afarq din ea pe cei cinci            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    251
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kmpqrayi, wi aduceyi -i la mine.‘‘
23Ei au fqcut awa, wi au adus la el pe cei cinci kmpqrayi, pe cari -i scoseserq din pewterq:

pe kmpqratul Ierusalimului, pe kmpqrtul Hebronului, pe kmpqratul Iarmutului, pe kmpqratul
Lachisului, wi pe kmpqratul Eglonului.
24Dupq ce au adus pe acewti kmpqrayi knaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toyi bqrbayii

lui Israel, wi a zis cqpeteniilor oamenilor de rqzboi, cari merseserq cu el: ,,Apropiayi-vq wi
puneyi-vq picioarele pe grumajii kmpqrayilor acestora.‘‘ Ei s‘au apropiat, wi au pus
picioarele pe grumajii lor.
25Iosua le -a zis: ,,Nu vq temeyi wi nu vq spqimkntayi, ci kntqriyi-vq wi kmbqrbqtayi-vq, cqci

awa va face Domnul tuturor vrqjmawilor vowtri kmpotriva cqrora vq veyi lupta‘‘.
26Dupq aceea, Iosua i -a lovit, wi i -a omorkt; i -a spknzurat de cinci copaci, wi au rqmas

spknzurayi de copaci pknq seara.
27Pela apusul soarelui, Iosua a poruncit sq -i pogoare din copaci, i-au aruncat kn pewtera

kn care se ascunseserq, wi au pus la intrarea pewterii niwte pietre mari, cari au rqmas
acolo pknq kn ziua de azi.
28Iosua a luat Macheda chiar kn ziua aceea, wi a trecut -o prin ascuyiwul sqbiei; a nimicit

cu desqvkrwire pe kmpqrat, cetatea wi pe toyi cei ce se aflau kn ea; n‘a lqsat sq scape
niciunul, wi kmpqratului din Macheda i -a fqcut cum fqcuse kmpqratului Ierihonului.
29Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, a trecut din Macheda la Libna, wi a dat luptq

kmpotriva Libnei.
30Domnul a dat -o wi pe ea, kmpreunq cu kmpqratul ei, kn mknile lui Israel, wi a trecut -o

prin ascuyiwul sqbiei, pe ea wi pe toyi ceice se gqseau kn ea; n‘a lqsat sq scape niciunul,
wi a fqcut kmpqratului ei cum fqcuse kmpqratului Ierihonului.
31Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, a trecut din Libna kn Lachis, a tqbqrkt knaintea ei,

wi a knceput lupta kmpotriva ei.
32Domnul a dat cetatea Lachis kn mknile lui Israel, care a luat -o a doua zi, wi a trecut -o

prin ascuyiwul sqbiei, pe ea wi pe toyi cei ce se aflau kn ea, cum fqcuse cu Libna.
33Atunci Horam, kmpqratul Ghezerului, s‘a suit ca sq dea ajutor Lachisului. Iosua l -a bqtut,

pe el wi pe poporul lui, fqrq sq lase pe cineva sq scape.
34Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, a trecut din Lachis la Eglon; au tqbqrkt knaintea ei,

wi au knceput lupta.
35Au luat -o kn aceeaw zi, wi au trecut -o prin ascuyiwul sqbiei, pe ea wi pe toyi ceice se

aflau kn ea; Iosua a nimicit -o cu desqvkrwire chiar kn ziua aceea, cum fqcuse cu Lachis.
36Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, s‘a suit din Eglon la Hebron, wi au knceput lupta

kmpotriva lui.
37L-au luat, wi l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei, pe el, pe kmpqratul lui, toate cetqyile cari

yineau de el, wi pe toyi ceice se aflau kn el; Iosua n‘a lqsat pe niciunul sq scape, cum
fqcuse cu Eglonul, wi l -a nimicit cu desqvkrwire kmpreunq cu toyi ceice se aflau kn el.
38Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, s‘a kndreptat kmpotriva Debirului, wi a knceput

lupta kmpotriva lui.
39L -a luat, pe el, pe kmpqratul lui, wi toate cetqyile cari yineau de el; le-au trecut prin

ascuyiwul sqbiei, wi au nimicit cu desqvkrwire pe toyi cei ce se aflau kn ele, fqrq sq lase sq
scape vreunul; Iosua a fqcut Debirului wi kmpqratului lui cum fqcuse Hebronului wi cum
fqcuse Libnei wi kmpqratului ei.
40Iosua a bqtut astfel toatq yara, muntele, partea de miazqzi, ckmpia wi costiwele, wi a

bqtut pe toyi kmpqrayii; n‘a lqsat sq scape nimeni, wi a nimicit cu desqvkrwire tot ce avea
suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.
41Iosua i -a bqtut dela Cades-Barnea pknq la Gaza, a bqtut toatq yara Gosen pknq la
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   252
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Gabaon.
42Iosua a luat kn acelaw timp pe toyi kmpqrayii aceia wi yara lor, cqci Domnul, Dumnezeul

lui Israel, lupta pentru Israel.
43Wi Iosua, wi tot Israelul kmpreunq cu el, s‘a kntors kn tabqrq la Ghilgal. Mare bqtqlie la

apele Merom.
11 Iabin, kmpqratul Hayorului, auzind de aceste lucruri, a trimes soli la Iobab, kmpqratul
Madonului, la kmpqratul Wimronului, la kmpqratul Acwafului,
2la kmpqrayii cari erau la miazq noapte de munte, kn ckmpia dela miazqzi de Chineret, kn

vale, wi pe knqlyimile Dorului la apus,
3Cananiyilor dela rqsqrit wi dela apus, Amoriyilor, Hetiyilor, Fereziyilor, Iebusiyilor kn

munte, wi Heviyilor la poalele Hermonului kn yara Miypa.
4Au iewit, ei wi toate owtirile lor kmpreunq cu ei, alcqtuind un popor fqrq numqr, ca nisipul

care este pe marginea mqrii, wi avknd cai wi carq kn foarte mare numqr.
5Toyi kmpqrayii acewtia au hotqrkt un loc de kntklnire, wi au venit de au tqbqrkt kmpreunq

la apele Merom, ca sq lupte kmpotriva lui Israel.
6Domnul a zis lui Iosua: ,,Nu te teme de ei, cqci mkne, pe vremea aceasta, ki voi da bqtuyi

pe toyi knaintea lui Israel. Cailor sq le tai vinele picioarelor, iar carqle lor sq le arzi kn foc‘‘.
7Iosua, cu toyi oamenii lui de rqzboi, au venit pe neawteptate peste ei la apele Merom, wi

s‘au nqpustit kn mijlocul lor.
8Domnul i -a dat kn mknile lui Israel; ei i-au bqtut wi i-au urmqrit pknq la Sidonul cel mare,

pknq la Misrefot-Maim, wi pknq kn valea Miypa la rqsqrit; i-au bqtut, fqrq sq lase sq scape
vreunul.
9Iosua le -a fqcut cum ki spusese Domnul: cailor le -a tqiat vinele picioarelor, iar carqle lor

le -a ars kn foc.
10La kntoarcere, wi kn acelaw timp, Iosua a luat Hayorul, wi a trecut prin sabie pe

kmpqratul lui. Hayorul era mai knainte capitala tuturor acestor kmpqrqyii.
11Au trecut prin ascuyiwul sqbiei wi au nimicit cu desqvkrwire pe toyi ceice se gqseau kn el:

n‘a rqmas nimic din ce avea suflare de viayq, wi au pus foc Hayorului.
12Iosua a luat deasemenea toate cetqyile kmpqrayilor acelora, wi pe toyi kmpqrayii lor i -a

trecut prin ascuyiwul sqbiei, wi i -a nimicit cu desqvkrwire, cum poruncise Moise, robul
Domnului.
13Dar Israel n‘a ars niciuna din cetqyile awezate pe dealuri, afarq numai de Hayor, care a

fost ars de Iosua.
14Copiii lui Israel au pqstrat pentru ei toatq prada cetqyilor acelora wi vitele; dar au trecut

prin ascuyiwul sqbiei pe toyi oamenii, pknq i-au nimicit, fqrq sq lase ceva din ce are suflare
de viayq.
15Iosua a kmplinit poruncile date de Domnul robului Squ Moise, wi de Moise lui Iosua; n‘a

lqsat nimic nekmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul.
16Astfel Iosua a luat toatq yara aceasta, muntele, toatq partea de miazqzi, toatq yara

Gosen, valea, ckmpia, muntele lui Israel wi vqile lui,
17dela muntele cel plewuv care se knalyq spre Seir pknq la Baal-Gad, kn valea Libanului,

la poalele muntelui Hermon. A luat pe toyi kmpqrayii lor, i -a bqtut wi i -a omorkt.
18Rqzboiul, pe care l -a purtat Iosua kmpotriva tuturor acestor kmpqrayi, a yinut multq

vreme.
19N‘a rqmas nicio cetate, care sq fi fqcut pace cu copiii lui Israel, afarq de Heviyi, cari

locuiau kn Gabaon; pe toate le-au luat prin luptq.
20Cqci Domnul a kngqduit ca popoarele acelea sq-wi kmpetreascq inima wi sq lupte

kmpotriva lui Israel, pentru ca Israel sq le nimiceascq cu desqvkrwire, fqrq sq aibq milq de

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     253
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

ele, wi sq le nimiceascq, dupq cum poruncise lui Moise Domnul.
21Kn acelaw timp, Iosua a pornit, wi a nimicit pe Anachimi, din muntele Hebronului, din

Debir, din Anab, din tot muntele lui Iuda wi din tot muntele lui Israel; Iosua i -a nimicit cu
desqvkrwire, kmpreunq cu cetqyile lor.
22N‘au rqmas deloc Anachimi kn yara copiilor lui Israel; n‘au rqmas deckt la Gaza, la Gat wi

la Asdod.
23Iosua a pus stqpknire deci pe toatq yara, potrivit cu tot ce spusese lui Moise Domnul. Wi

Iosua a dat -o de mowtenire lui Israel, fiecqruia i -a dat partea lui, dupq seminyiile lor. Apoi
yara s‘a odihnit de rqzboi.
12 Iatq kmpqrayii pe cari i-au bqtut copiii lui Israel, wi a cqror yarq au luat -o kn stqpknire
de cealaltq parte a Iordanului, spre rqsqritul soarelui, dela pkrkul Arnon pknq la muntele
Hermonului, cu toatq ckmpia de la rqsqrit:
2Pe Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon. Stqpknirea lui se kntindea dela

Aroer, care este pe malul pkrkului Arnon, wi, dela mijlocul pkrkului, peste jumqtate din
Galaad, pknq la pkrkul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon;
3dela ckmpie pknq la marea Chineret la rqsqrit, wi pknq la marea ckmpiei, care este marea

Sqratq, la rqsqrit, spre Bet-Iewimot; wi dela miazqzi, subt poalele muntelui Pisga.
4Pe Og, kmpqratul Basanului, singura rqmqwiyq a Refaimiyilor, cari locuiau la Awtarot wi la

Edrei.
5Stqpknirea lui se kntindea peste muntele Hermonului, peste Salca, peste tot Basanul,

pknq la hotarul Ghewuriyilor wi Maacatiyilor, wi peste jumqtate din Galaad, hotarul lui
Sihon, kmpqratul Hesbonului.
6Moise, robul Domnului, wi copiii lui Israel, i-au bqtut; wi Moise, robul Domnului, le -a dat

yara lor kn stqpknirea Rubeniyilor, Gadiyilor, wi la jumqtate din seminyia lui Manase.
7Iatq kmpqrayii pe cari i-au bqtut Iosua wi copiii lui Israel dincoace de Iordan, la apus, dela

Baal-Gad kn valea Libanului pknq la muntele cel plewuv, care se knalyq spre Seir. Iosua a
dat yara lor kn stqpknire seminyiilor lui Israel, fiecqreia i -a dat partea ei,
8kn munte, kn vale, kn ckmpie, pe costiwe, kn pustie, wi kn partea de miazqzi yara

Hetiyilor, Amoriyilor, Cananiyilor, Fereziyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor.
9Kmpqratul Ierihonului, unul; kmpqratul din Ai, lkngq Betel, unul;
10kmpqratul Ierusalimului, unul; kmpqratul Hebronului, unul;
11kmpqratul Iarmutului, unul; kmpqratul din Lachis, unul;
12kmpqratul Eglonului, unul; kmpqratul Ghezerului, unul;
13kmpqratul Debirului unul; kmpqratul Ghederului, unul;
14kmpqratul din Horma, unul; kmpqratul Aradului, unul;
15kmpqratul Libnei, unul; kmpqratul Adulamului, unul;
16kmpqratul din Macheda, unul; kmpqratul Betelului, unul;
17kmpqratul Tapuahului, unul; kmpqratul Heferului, unul;
18kmpqratul Afecului, unul; kmpqratul Lawaronului, unul;
19kmpqratul Madonului, unul; kmpqratul Hayorului, unul;
20kmpqratul Wimron-Meronului, unul; kmpqratul Acwafului, unul;
21kmpqratul Taanacului, unul; kmpqratul din Meghido, unul;
22kmpqratul din Chedew, unul; kmpqratul Iocneamului, la Carmel, unul;
23kmpqratul Dorului, pe knqlyimile Dorului, unul; kmpqratul Goimului, lkngq Ghilgal, unul;
24kmpqratul din Tirya, unul. Peste tot treizeci wi unu de kmpqrayi.


13 Iosua era bqtrkn, knaintat kn vkrstq. Domnul i -a zis atunci: ,,Tu ai kmbqtrknit, ai
knaintat kn vkrstq, wi yara care-yi mai rqmkne de supus este foarte mare.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    254
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2Iatq yara care mai rqmkne: toate yinuturile Filistenilor wi tot yinutul Ghewuriyilor,
3dela Wihor, care curge knaintea Egiptului, pknq la hotarul Ecronului la miazqnoapte, yinut
care trebuie socotit drept cananit, wi care este stqpknit de cei cinci domnitori ai Filistenilor:
cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat wi cel din Ecron, wi de Aviyi;
4kncepknd dela miazqzi, toatq yara Cananiyilor, wi Meara, care este a Sidoniyilor, pknq la

Afec, pknq la hotarul Amoriyilor;
5yara Ghibliyilor wi tot Libanul spre rqsqritul soarelui, dela Baal-Gad, la poalele muntelui

Hermon, pknq la intrarea Hamatului;
6toyi locuitorii de pe munte, dela Liban pknq la Misrefot-Maim, toyi Sidoniyii. Eu ki voi

izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dq numai yara aceasta de mowtenire prin soryi lui Israel,
cum yi-am poruncit;
7wi kmparte acum yara aceasta ca mowtenire kntre cele nouq seminyii wi kntre jumqtate

din seminyia lui Manase‘‘.
8Rubeniyii wi Gadiyii, cu cealaltq jumqtate din seminyia lui Manase, wi-au primit

mowtenirea, pe care le -a dat -o Moise de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit, cum le -a
dat -o Moise, robul Domnului:
9dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi dela cetatea care este kn mijlocul vqii,

toatq ckmpia Medeba, pknq la Dibon;
10toate cetqyile lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care domnea la Hesbon, pknq la hotarul

copiilor lui Amon;
11Galaadul, yinutul Ghewuriyilor wi al Maacatiyilor, tot muntele Hermonului, wi tot Basanul,

pknq la Salca;
12toatq kmpqrqyia lui Og kn Basan, care domnea kn Awtarot wi kn Edrei, wi care era

singura rqmqwiyq a Refaimiyilor. Moise a bqtut pe acewti kmpqrayi, wi i -a izgonit.
13Dar copiii lui Israel n‘au izgonit pe Ghewuriyi wi pe Maacatiyi, cari au locuit kn mijlocul lui

Israel pknq kn ziua de azi.
14Seminyia lui Levi a fost singura cqreia Moise nu i -a dat parte de mowtenire; jertfele

mistuite de foc knaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost mowtenirea lui,
cum ki spusese El.
15Moise dqduse seminyiei fiilor lui Ruben o parte de mowtenire, dupq familiile lor.
16Ei au avut ca yinut al lor: dela Aroer, care este pe malurile pkrkului Arnon, wi cetatea care

este kn mijlocul vqii, toatq ckmpia de lkngq Medeba,
17Hesbonul, wi toate cetqyile lui din ckmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,
18Iahay, Chedemot, Mefaat,
19Chiriataim, Sibma, Yeret-Hawahar, pe muntele vqii,
20Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Iewimot,
21toate cetqyile ckmpiei, wi toatq kmpqrqyia lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care domnea

la Hesbon: Moise kl bqtuse, pe el wi pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Yur, Hur wi
Reba, domnitori cari se trqgeau din Sihon, wi cari locuiau kn yarq.
22Kntre cei pe cari i-au ucis copiii lui Israel, nimiciserq cu sabia wi pe ghicitorul Balaam, fiul

lui Beor.
23Hotarul yinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este mowtenirea fiilor lui Ruben,

dupq familiile lor: cetqyile wi satele lor.
24Moise dqduse seminyiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de mowtenire, dupq familiile lor.
25Yinutul lor a fost Iaezerul, toate cetqyile Galaadului, jumqtate din yara copiilor lui Amon

pknq la Aroer, fayq kn fayq cu Raba,
26dela Hesbon pknq la Ramat-Miype wi Betonim, dela Mahanaim pknq la hotarul Debirului,
27wi, kn vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot wi Yafon, rqmqwiyq din kmpqrqyia lui Sihon,
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    255
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kmpqratul Hesbonului, avknd ca hotar Iordanul pknq la marginea mqrii Chineret, de
cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit.
28Aceasta este mowtenirea fiilor lui Gad, dupq familiile lor: cetqyile wi satele lor.
29Moise dqduse la jumqtate din seminyia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de

mowtenire dupq familiile lor.
30Yinutul lor a fost: dela Mahanaim, tot Basanul, toatq kmpqrqyia lui Og, kmpqratul

Basanului, wi toate tkrguwoarele lui Iair kn Basan, wasezeci de cetqyi.
31Jumqtate din Galaad, Awtarot wi Edrei, cetqyi din kmpqrqyia lui Og, kn Basan, au cqzut

fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adicq la jumqtate din fiii lui Machir, dupq familiile lor.
32Acestea sknt pqryile de mowtenire pe cari le -a dat Moise, cknd era kn ckmpia Moabului,

de cealaltq parte a Iordanului, kn faya Ierihonului, la rqsqrit.
33Moise n‘a dat nici o mowtenire seminyiei lui Levi; Domnul, Dumnezeul lui Israel, este

mowtenirea lui, cum ki spusese El.
14 Iatq locurile pe cari le-au primit copiii lui Israel ca mowtenire kn yara Canaanului, pe
cari li le-au kmpqryit kntre ei preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, wi cqpeteniile de familie
ale seminyiilor copiilor lui Israel.
2Kmpqryirea s‘a fqcut prin soryi, cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouq

seminyii wi jumqtate.
3Cqci Moise dqduse o mowtenire celor douq seminyii wi jumqtate de cealaltq parte a

Iordanului; dar Leviyilor nu le dqduse mowtenire printre ei.
4Fiii lui Iosif, alcqtuiau douq seminyii: Manase wi Efraim; wi Leviyilor nu li s‘a dat parte kn

yarq, afarq de cetqyile pentru locuit, cu locurile goale dimprejurul lor pentru turmele wi
averile lor.
5Copiii lui Israel au fqcut kntocmai dupq poruncile pe cari le dqduse lui Moise Domnul, wi

au kmpqryit yara.
6Fiii lui Iuda s‘au apropiat de Iosua, la Ghilgal; wi Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, i -a

zis: ,,Wtii ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine wi cu privire
la tine, la Cades-Barnea.
7Eram kn vkrstq de patruzeci de ani cknd m‘a trimes Moise, robul Domnului, din Cades-

Barnea, ca sq iscodesc yara, wi i-am adus wtiri awa cum kmi spunea inima mea curatq.
8Frayii mei cari se suiserq kmpreunq cu mine au tqiat inima poporului, dar eu am urmat kn

totul calea Domnului, Dumnezeului meu.
9Wi kn ziua aceea Moise a jurat, wi a zis: ,,Yara kn care a cqlcat piciorul tqu, va fi

mowtenirea ta pe vecie, pentru tine wi pentru copiii tqi, pentrucq ai urmat kn totul voia
Domnului, Dumnezeului meu‘‘.
10Acum iatq cq Domnul m‘a yinut kn viayq, cum a spus. Sknt patruzeci wi cinci de ani

decknd vorbea Domnul astfel lui Moise, cknd umbla Israel prin pustie; wi acum iatq cq azi
sknt kn vkrstq de optzeci wi cinci de ani.
11Wi astqzi, sknt tot awa de tare ca kn ziua cknd m‘a trimes Moise; am tot atkta putere ckt

aveam atunci, fie pentru luptq, fie pentru ca sq merg kn fruntea voastrq.
12Dq-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea; cqci ai auzit

atunci cq acolo sknt Anachimi, wi cq sknt cetqyi mari wi kntqrite. Domnul va fi, poate, cu
mine, wi -i voi izgoni, cum a spus Domnul‘‘.
13Iosua a binecuvkntat pe Caleb, fiul lui Iefune, wi i -a dat ca mowtenire Hebronul.
14Astfel Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, a avut de mowtenire pknq kn ziua de azi

Hebronul, pentrucq urmase kn totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel.
15Hebronul se chema mai knainte Chiriat-Arba: Arba fusese omul cel mai mare dintre

Anachimi. Wi yara s‘a odihnit de rqzboi.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    256
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

15 Partea cqzutq prin soryi seminyiei fiilor lui Iuda, dupq familiile lor, se kntindea spre
hotarul Edomului pknq la pustia Yin, la miazqzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazqzi.
2Astfel, hotarul lor de miazqzi pornea dela capqtul mqrii Sqrate, dela sknul care cautq spre

miazqzi.
3Iewea spre miazqzi de suiwul Acrabim, trecea prin Yin, wi se suia la miazqzi de Cades-

Barnea; de acolo trecea knainte prin Heyron, suia spre Adar, wi se kntorcea la Carcaa;
4trecea apoi prin Aymon, mergea pknq la pkrkul Egiptului, wi iewea la mare. Acesta sq vq

fie hotarul de miazqzi.
5Hotarul de rqsqrit era marea Sqratq pknq la kmbucqtura Iordanului. Hotarul de

miazqnoapte pornea dela sknul mqrii care este la kmbucqtura Iordanului.
6Suia spre Bet-Hogla, trecea pela miazqnoapte de Bet-Araba, wi se ridica pknq la piatra lui

Bohan, fiul lui Ruben;
7suia mai departe la Debir, la o depqrtare bunicicq de valea Acor, wi se kndrepta spre

miazqnoapte knspre Ghilgal, care este kn faya suiwului Adumim la miazqzi de pkrku.
Trecea pe lkngq apele En-Wemew, wi mergea pknq la En-Roguel.
8Suia deacolo prin valea Ben-Hinom kn spre miazqzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi

se ridica pknq kn vkrful muntelui, care este kn dreptul vqii Hinom la apus, wi la capqtul vqii
Refaimiyilor la miazqnoapte.
9Din vkrful muntelui, hotarul se kntindea pknq la izvorul apelor Neftoah, iewea la cetqyile

muntelui Efron, wi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.
10Din Baala se kntorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazqnoapte a

muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Wemew, wi trecea prin Timna.
11Apoi iewea kn laturea de miazqnoapte a Ecronului, se kntindea spre Wicron, trecea prin

muntele Baala, ajungea pknq la Iabneel wi iewea la mare.
12Hotarul de apus era marea cea mare wi yqrmul ei. Acestea au fost, dejur kmprejur,

hotarele fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.
13Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte kn mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua

Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adicq Hebronul: Arba era tatql lui Anac.
14Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Wewai, Ahiman wi Talmai, copiii lui

Anac.
15De acolo s‘a suit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-

Sefer.
16Caleb a zis: ,,Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer wi o va lua, ki voi da de nevastq pe

fiicq-mea Acsa.‘‘
17Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mkna pe ea; wi Caleb i -a dat de nevastq

pe fiicq-sa Acsa.
18Dupq ce a intrat ea la Otniel, l -a sfqtuit sq cearq dela tatql ei un ogor. Ea s‘a pogorkt de

pe mqgarul ei, wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?‘‘
19Ea a rqspuns: ,,Fq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de

apq.‘‘ Wi el i -a dat izvoarele de sus wi izvoarele de jos.
20Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.
21Cetqyile awezate kn yinutul dela miazqzi, la marginea cea mai depqrtatq a seminyiei fiilor

lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabyeel, Eder, Iagur,
22China, Dimona, Adada,
23Chedew, Hayor, Itnan,
24Zif, Telem, Bealot,
25Hayor-Hadata, Cheriot-Heyron, care este Hayor,
26Amam, Wema, Molada,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     257
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

27 Hayar-Gada, Hewmon, Bet-Palet,
28 Hayar-Wual, Beer-Weba, Biziotia,
29Baala, Iim, Ayem,
30Eltolad, Chesil, Horma,
31Yiclag, Madmana, Sansana,
32Lebaot, Wilhim, Ain, wi Rimon. Toate cetqyile: douqzeci wi nouq, kmpreunq cu satele lor.
33Kn ckmpie: Ewtaol, Yorea, Awna,
34Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
35Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
36Waaraim, Aditaim, Ghedera, wi Ghederotaim; patruzeci de cetqyi, wi satele lor.
37Yenan, Hadawa, Migdal-Gad,
38Dilean, Miype, Iocteel,
39Lachis, Boycat, Eglon,
40Cabon, Lahmas, Chitliw,
41Ghederot, Bet-Dagon, Naama, wi Macheda; wasesprezece cetqyi, wi satele lor.
42Libna, Eter, Awan,
43Iiftah, Awna, Neyib,
44Cheila, Aczib, wi Marewa; nouq cetqyi, wi satele lor.
45Ecron, cetqyile wi satele lui;
46dela Ecron wi la apus, toate cetqyile de lkngq Asdod, wi satele lor,
47Asdod, cetqyile wi satele lui; Gaza, cetqyile wi satele ei, pknq la pkrkul Egiptului, wi la

marea cea mare, care slujewte ca hotar.
48Kn munte: Wamir, Iatir, Soco,
49Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
50Anab, Ewtemo, Anim,
51Gosen, Holon, wi Ghilo, unsprezece cetqyi wi satele lor.
52Arab, Duma, Ewean,
53Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
54Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, wi Yior; nouq cetqyi, wi satele lor.
55Maon, Carmel, Zif, Iuta,
56Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
57Cain, Ghibea, wi Timna; zece cetqyi wi satele lor.
58Halhul, Bet-Yur, Ghedor,
59Maarat, Bet-Anot, wi Eltecon; wase cetqyi wi satele lor.
60Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, wi Raba; douq cetqyi, wi satele lor.
61Kn pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,
62Nibwan, Ir-Hamelah, wi En-Ghedi; wase cetqyi wi satele lor.
63Fiii lui Iuda n‘au putut izgoni pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit cu

fiii lui Iuda la Ierusalim pknq kn ziua de azi.
16 Partea cqzutq la soryi fiilor lui Iosif se kntindea dela Iordan, lkngq Ierihon, spre apele
Ierihonului, la rqsqrit. Hotarul urma pustia care se ridicq dela Ierihon la Betel prin munte.
2Mergea mai departe dela Betel la Luz, wi trecea spre hotarul Archiyilor prin Atarot.
3Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiyilor, pknq la hotarul Bet-Horonului de jos wi

pknq la Ghezer, iewind la mare.
4Acolo wi-au primit mowtenirea fiii lui Iosif: Manase wi Efraim.
5Iatq hotarele fiilor lui Efraim, dupq familiile lor. Hotarul mowtenirii lor era, la rqsqrit, Atarot-

Adar pknq la Bet-Horonul de sus.
6Iewea spre mare la Micmetat kn partea de miazqnoapte, se kntorcea la rqsqrit pknq la             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      258
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Taanat-Silo, wi trecea kn spre rqsqrit prin Ianoah.
7Din Ianoah pogora la Atarot wi la Naarata, atingea Ierihonul, wi mergea pknq la Iordan.
8Din Tapuah mergea spre apus pknq la pkrkul Cana, wi iewea la mare. Aceasta a fost

mowtenirea seminyiei fiilor lui Efraim, dupq familiile lor.
9Fiii lui Efraim aveau wi cetqyi deosebite kn mijlocul mowtenirii fiilor lui Manase, toate cu

satele lor.
10Ei n‘au izgonit pe Cananiyii cari locuiau kn Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui

Efraim pknq kn ziua de azi, dar au fost puwi sq plqteascq un bir.
17 O parte a cqzut prin soryi seminyiei lui Manase, cqci el era kntkiul nqscut al lui Iosif.
Machir, kntkiul nqscut al lui Manase wi tatql lui Galaad, avusese Galaadul wi Basanul,
pentru cq era un bqrbat de rqzboi.
2Au dat prin soryi o parte celorlalyi fii ai lui Manase, dupq familiile lor, fiilor lui Abiezer, fiilor

lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer, fiilor lui Wemida: acewtia sknt copiii
de parte bqrbqteascq ai lui Manase, fiul lui Iosif, dupq familiile lor.
3Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n‘a avut fii, dar a avut

fiice, ale cqror nume sknt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya.
4Ele s‘au knfqyiwat knaintea preotului Eleazar, knaintea lui Iosua, fiul lui Nun, wi knaintea

mai marilor, wi au zis: ,,Domnul a poruncit lui Moise sq ne dea o mowtenire kntre frayii
nowtri.‘‘ Wi li s‘a dat, dupq porunca Domnului, o mowtenire kntre frayii tatqlui lor.
5Au cqzut zece pqryi lui Manase, afarq de yara Galaadului wi a Basanului, care este de

cealaltq parte a Iordanului.
6Cqci fetele lui Manase au avut o mowtenire kntre fiii lui, wi yara Galaadului a fost pentru

ceilalyi fii ai lui Manase.
7Hotarul lui Manase se kntindea de la Awer pknq la Micmetat, care este la rqsqrit de

Sihem, wi ducea la dreapta pknq la locuitorii din En-Tapuah.
8Yara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul de pe hotarul lui Manase era al fiilor

lui Efraim.
9Hotarul se pogora pknq la pkrkul Cana, la miazqzi de pkrku. Cetqyile acestea ale lui

Efraim erau kn mijlocul cetqyilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de
miazqnoapte a pkrkului wi iewea la mare.
10Yinutul dela miazqzi era al lui Efraim, cel dela miazqnoapte al lui Manase, wi marea le

slujea ca hotar; la miazqnoapte se kntklneau cu Awer wi la rqsqrit cu Isahar.
11Manase stqpknea kn Isahar wi kn Awer: Bet-Wean cu satele lui, Ibleam cu satele lui,

locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu
satele lui, wi locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei knqlyimi.
12Fiii lui Manase n‘au putut sq izgoneascq pe locuitorii din aceste cetqyi, wi Cananiyii au

izbutit astfel sq rqmknq kn yara aceasta.
13Cknd copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i-au

izgonit.
14Fiii lui Iosif au vorbit lui Iosua, wi i-au zis: ,,Pentruce ne-ai dat de mowtenire numai un

sory wi numai o parte, cknd noi skntem un popor mare la numqr wi Domnul ne -a
binecuvkntat pknq acum?‘‘
15Iosua le -a zis: ,,Dacq sknteyi un popor mare la numqr, suiyi-vq kn pqdure, wi tqiayi -o, ca

sq vq faceyi loc kn yara Fereziyilor wi a Refaimiyilor, fiindcq muntele lui Efraim este prea
strkmt pentru voi.‘‘
16Fiii lui Iosif au zis: ,,Muntele nu ne va ajunge, wi toyi Cananiyii cari locuiesc kn vale, ceice

sknt la Bet-Wean wi kn satele lui, wi cei ce sknt kn valea lui Izreel au carq de fier.‘‘
17Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim wi lui Manase: ,,Voi sknteyi un popor mare la numqr,             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      259
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

wi puterea voastrq este mare, nu veyi avea un singur sory.
18Ci veyi avea muntele, cqci veyi tqia pqdurea, wi iewirile ei vor fi ale voastre, wi veyi izgoni

pe Cananiyi, cu toate carqle lor de fer wi cu toatq tqria lor.‘‘
18 Toatq adunarea copiilor lui Israel s‘a strkns la Silo, wi au awezat acolo cortul kntklnirii.
Yara era supusq knaintea lor.
2Mai rqmkneau wapte seminyii ale copiilor lui Israel, cari nu-wi primiserq kncq partea de

mowtenire.
3Iosua a zis copiilor lui Israel: ,,Pknq cknd vq veyi lenevi sq mergeyi sq luayi kn stqpknire

yara pe care v‘a dat -o Domnul, Dumnezeul pqrinyilor vowtri?
4Alegeyi trei bqrbayi de fiecare seminyie, wi -i voi porni. Sq se scoale, sq strqbatq yara, sq

facq un plan kn vederea kmpqryelii, wi sq se kntoarcq la mine.
5S‘o kmpartq kn wapte pqryi; Iuda sq rqmknq kn hotarele lui la miazqzi, wi casa lui Iosif sq

rqmknq kn hotarele ei la miazq noapte.
6Voi dar, sq faceyi un plan al yqrii kmpqryite kn wapte pqryi, wi sq mi -l aduceyi aici. Voi

arunca soryul pentru voi knaintea Domnului, Dumnezeului nostru.
7Dar Leviyii sq n‘aibq parte kn mijlocul vostru, cqci mowtenirea lor este preoyia Domnului;

wi Gad, Ruben wi jumqtate din seminyia lui Manase, wi-au primit mowtenirea, pe care le -a
dat -o Moise, robul Domnului, de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqrit.‘‘
8Cknd s‘au sculat bqrbayii wi au pornit sq facq planul yqrii, Iosua le -a dat porunca

aceasta: ,,Duceyi-vq, strqbateyi yara, faceyi-mi un plan, wi kntoarceyi-vq la mine; apoi eu
voi arunca pentru voi soryul knaintea Domnului, la Silo.‘‘
9Bqrbayii acewtia au plecat, au strqbqtut yara, wi au fqcut planul dupq cetqyi, kntr‘o carte,

kmpqryind -o kn wapte pqryi, wi s‘au kntors la Iosua kn tabqrq la Silo.
10Iosua a aruncat knaintea Domnului soryi pentru ei la Silo, wi a kmpqryit yara kntre copiii

lui Israel, dknd fiecqruia partea lui.
11Soryul a cqzut pe seminyia fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor, wi partea care le -a cqzut

prin soryi kwi avea hotarele kntre fiii lui Iuda wi fiii lui Iosif.
12Kn spre miazq-noapte, hotarul lor pornea dela Iordan. Suia pela miazq noapte de Ierihon,

se ridica kn munte spre apus, wi iewea kn pustia Bet-Aven.
13De acolo trecea prin Luz, la miazqzi de Luz, adicq Betel, wi se pogora la Atarot-Adar,

peste muntele care este la miazq-zi de Bet-Horonul de jos.
14Knspre apus, hotarul mergea wi se kntorcea pela miazqzi de muntele care este kn faya

Bet-Horonului; mergea spre miazqzi, wi iewea la Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim,
cetatea fiilor lui Iuda. Aceasta era partea de apus.
15Partea de miazqzi kncepea dela capqtul Chiriat-Iearimului. Hotarul mergea spre apus

pknq la izvorul apelor Neftoahului.
16Se pogora pela capqtul muntelui care este kn faya vqii Ben-Hinom, kn valea Refaimiyilor,

la miazqnoapte. Se pogora prin valea Hinom, pe partea de miazqzi a Iebusiyilor, pknq la
En-Roguel.
17Se kndrepta spre miazq noapte la En-Wemew, apoi la Ghelilot, care este kn faya suiwului

Adumim, wi se pogora pela piatra lui Bohan, fiul lui Ruben.
18Trecea pe partea de miazqnoapte kn faya Arabei, se pogora pela Araba,
19mergea knainte pe partea de miazqnoapte de Bet-Hogla, wi iewea la sknul de

miazqnoapte al mqrii Sqrate, spre kmbucqtura Iordanului la miazqzi. Acesta era hotarul de
miazqzi.
20Knspre rqsqrit hotarul kl fqcea Iordanul. Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Beniamin,

dupq familiile lor, cu hotarele ei de jur kmprejur.
21Cetqyile seminyiei fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor, erau: Ierihonul, Bet-Hogla, Emec-            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    260
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Cheyiy,
22Bet-Araba, Yemaraim, Betel,
23Avim, Para, Ofra,
24Chefar-Amonai, Ofni wi Gheba; douqsprezece cetqyi, wi satele lor.
25Gabaon, Rama, Beerot,
26Miype, Chefira, Moya
27Rechem, Iirpeel, Tareala,
28Yela, Elef, Iebus, adicq Ierusalimul, Ghibeat wi Chiriat; patrusprezece cetqyi, wi satele

lor. Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Beniamin, dupq familiile lor.
19 A doua parte a cqzut prin soryi lui Simeon, seminyiei fiilor lui Simeon, dupq familiile
lor. Mowtenirea lor era kn mijlocul mowtenirii fiilor lui Iuda.
2Ei au avut kn mowtenirea lor: Beer-Weba, Weba, Molada,
3Hayar-Wual, Bala, Ayem,
4Eltolad, Betul, Horma,
5Yiclag, Bet-Marcabot, Hayar-Susa,
6Bet-Lebaot, wi Waruhen, treisprezece cetqyi wi satele lor;
7Ain, Rimon, Eter, wi Awan, patru cetqyi, wi satele lor;
8wi toate satele din kmprejurimile acestor cetqyi, pknq la Baalat-Beer, care este Ramatul

de miazqzi, Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Simeon, dupq familiile lor.
9Mowtenirea fiilor lui Simeon a fost luatq din partea de mowtenire a fiilor lui Iuda; cqci

partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei, wi de aceea fiii lui Simeon wi-au primit pe a
lor kn mijlocul mowtenirii lor.
10A treia parte a cqzut prin soryi fiilor lui Zabulon dupq familiile lor.
11Hotarul mowtenirii lor se kntindea pknq la Sarid. La apus se suia spre Mareala, wi

atingea Dabewet, apoi pkrkul care curge knaintea Iocneamului.
12Din Sarid se kntorcea spre rqsqrit, spre rqsqritul soarelui, pknq la hotarul Chislot-

Taborului, mergea knainte la Dabrat, wi suia la Iafia.
13De acolo trecea la rqsqrit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Cayin, mergea la Rimon, wi se

kntorcea pknq la Nea.
14Se kntorcea apoi knspre miazqnoapte spre Hanaton, wi iewea la valea Iiftah-El.
15Coprindea Catat, Nahalal, Wimron, Iideala, Betleem: douqsprezece cetqyi, wi satele lor.
16Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Zabulon, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi satele

lor.
17A patra parte a cqzut prin soryi lui Isahar, fiilor lui Isahar, dupq familiile lor.
18Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
19Hafaraim, Wion, Anaharat,
20Rabit, Chiwion, Abey,
21Remet, En-Ganim, En-Hada, wi Bet-Payey;
22atingea Taborul, Wahayima, Bet-Wemew, wi iewea la Iordan: wasesprezece cetqyi, wi

satele lor.
23Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Isahar, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi

satele lor.
24A cincea parte a cqzut prin soryi seminyiei fiilor lui Awer, dupq familiile lor.
25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acwaf,
26Alamelec, Amead wi Miweal; atingea, spre apus, Carmelul wi Wihor-Libnat;
27apoi se kntorcea kn spre rqsqrit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon wi de valea Iiftah-El

la miazqnoapte de Bet-Emec wi Neiel, wi se kntindea spre Cabul, la stknga,
28wi spre Ebron, Rehob, Hamon wi Cana, pknq la Sidonul cel mare.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    261
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

29Se kntorcea apoi spre Rama pknq la cetatea cea tare a Tirului, wi spre Hosa, wi iewea la
mare, prin yinutul Aczib.
30Cuprindea: Uma, Afec wi Rehob; douqzeci wi douq de cetqyi, wi satele lor.
31Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Awer, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi

satele lor.
32A wasea parte a cqzut prin soryi fiilor lui Neftali, dupq familiile lor.
33Hotarul lor se kntindea dela Helef, dela Alon, prin Yaananim, Adami-Necheb wi Iabneel,

pknq la Lacum, wi iewea la Iordan.
34Se kntorcea spre apus la Aznot-Tabor, wi de acolo mergea knainte la Hucoc; se atingea

de Zabulon, kn spre miazqzi, de Awer kn spre apus, wi de Iuda; kn spre rqsqrit era
Iordanul.
35Cetqyile tari erau: Yidim, Yer, Hamat, Racat, Chineret,
36Adama, Rama, Hayor,
37Chedew, Edrei, En-Hayor,
38Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat wi Bet-Wemew: nouqsprezece cetqyi, wi satele lor.
39Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Neftali, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi

satele lor.
40A waptea parte a cqzut prin soryi seminyiei fiilor lui Dan, dupq familiile lor.
41Hotarul mowtenirii lor era Yorea, Ewtaol, Ir-Wemew,
42Waalabin, Aialon, Iitla,
43Elon, Timnata, Ecron,
44Elteche, Ghibeton, Baalat,
45Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
46Me-Iarcon wi Racon, cu hotarul care este fayq kn fayq cu Iafo.
47Yinutul fiilor lui Dan se kntindea wi kn afarq de acestea. Fiii lui Dan s‘au suit wi s‘au luptat

kmpotriva lui Lewem; au pus mkna pe el wi l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei; au pus
stqpknire pe el, s‘au awezat kn el wi l-au numit Dan, dupq numele tatqlui lor Dan.
48Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Dan, dupq familiile lor, cetqyile acestea wi

satele lor.
49Dupqce au isprqvit de kmpqryit yara, dupq hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul

lui Nun, o mowtenire kn mijlocul lor.
50Dupq porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah, kn muntele

lui Efraim. El a zidit cetatea din nou, wi wi -a awezat locuinya acolo.
51Acestea sknt mowtenirile pe cari le-au kmpqryit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, wi

cqpeteniile de familie ale seminyiilor copiilor lui Israel, prin soryi knaintea Domnului, la Silo,
la uwa cortului kntklnirii. Astfel au isprqvit ei kmpqryirea yqrii.
20 Domnul a vorbit lui Iosua, wi a zis:
2,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: Hotqrkyi-vq cum v‘am poruncit prin Moise,
cetqyi de scqpare,
3unde sq poatq fugi ucigawul care va omork pe cineva fqrq voie, fqrq sq aibq vreun gknd

sq -l omoare; ele sq vq fie un loc de scqpare kmpotriva rqzbunqtorului skngelui.
4Ucigawul sq fugq kntr‘una din aceste cetqyi, sq se opreascq la intrarea poryii cetqyii, wi

sq spunq kntkmplarea lui bqtrknilor cetqyii aceleia; ei sq -l primeascq la ei kn cetate, wi sq
-i dea o locuinyq, ca sq locuiascq kmpreunq cu ei.
5Dacq rqzbunqtorul skngelui kl va urmqri, ei sq nu dea pe ucigaw kn mknile lui; cqci fqrq sq

vrea a omorkt pe aproapele lui, wi fqrq sq -i fi fost vrqjmaw mai knainte.
6El sq rqmknq kn cetatea aceasta pknq se va knfqyiwa knaintea adunqrii ca sq fie judecat,

pknq la moartea marelui preot care va fi atunci kn slujbq. Atunci, ucigawul sq se kntoarcq

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    262
                Sfânta Biblie - Vechiul Testament

wi sq intre iarqw kn cetatea wi kn casa lui, kn cetatea de unde fugise‘‘.
7Ei au pus deoparte Chedewul, kn Galileia, kn muntele lui Neftali; Sihemul kn muntele lui

Efraim; wi Chiriat-Arba, sau Hebronul, kn muntele lui Iuda.
8Wi de cealaltq parte a Iordanului, la rqsqritul Ierihonului, a ales Beyerul, kn pustie, kn

ckmpie, kn seminyia lui Ruben; Ramot kn Galaad, kn seminyia lui Gad; wi Golan, kn
Basan, kn seminyia lui Manase.
9Acestea au fost cetqyile hotqrkte pentru toyi copiii lui Israel wi pentru strqinul care

locuiewte kn mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fqrq voie sq poatq fugi kn ele,
wi sq nu moarq ucis de mkna rqzbunqtorului skngelui, knainte de a se knfqyiwa knaintea
adunqrii.
21 Cqpeteniile de familie ale Leviyilor s‘au apropiat de preotul Eleazar, de Iosua, fiul lui
Nun, wi de cqpeteniile de familie ale seminyiilor copiilor lui Israel.
2Le-au vorbit la Silo, kn yara Canaanului, wi au zis: ,,Domnul a poruncit prin Moise ca sq ni

se dea cetqyi de locuit, cu kmprejurimile lor pentru vitele noastre.‘‘
3Copiii lui Israel au dat atunci Leviyilor, din mowtenirea lor, cetqyile urmqtoare wi

kmprejurimile lor, dupq porunca Domnului.
4Au tras la soryi pentru familiile Chehatiyilor; wi Leviyii, fiii preotului Aaron, au avut prin

soryi treisprezece cetqyi din seminyia lui Iuda, din seminyia lui Simeon wi din seminyia lui
Beniamin;
5ceilalyi fii ai lui Chehat au avut prin soryi zece cetqyi ale familiilor din seminyia lui Efraim,

din seminyia lui Dan, wi din jumqtate din seminyia lui Manase.
6Fiii lui Gherwon au avut prin soryi treisprezece cetqyi ale familiilor din seminyia lui Isahar,

din seminyia lui Awer, din seminyia lui Neftali wi din jumqtate din seminyia lui Manase kn
Basan.
7Fiii lui Merari, dupq familiile lor, au avut douqsprezece cetqyi din seminyia lui Ruben, din

seminyia lui Gad, wi din seminyia lui Zabulon.
8Copiii lui Israel au dat Leviyilor, prin soryi, aceste cetqyi wi kmprejurimile lor, cum

poruncise lui Moise Domnul.
9Au dat din seminyia fiilor lui Iuda wi din seminyia fiilor lui Simeon urmqtoarele cetqyi

numite pe nume,
10wi cari au fost ale fiilor lui Aaron dintre familiile Chehatiyilor wi ale fiilor lui Levi, cqci ei au

iewit cei dintki la soryi.
11Le-au dat Chiriat-Arba, sau Hebronul, kn muntele lui Iuda, wi locul dimprejur: Arba era

tatql lui Anac.
12Ckmpia cetqyii wi satele ei au fost date kn stqpknire lui Caleb, fiul lui Iefune.
13Au dat deci fiilor preotului Aaron: cetatea de scqpare pentru ucigawi, Hebronul wi

kmprejurimile lui, Libna wi kmprejurimile ei,
14Iatirul wi kmprejurimile lui, Ewtemoa wi kmprejurimile ei,
15Holonul wi kmprejurimile lui, Debirul wi kmprejurimile lui,
16Ainul wi kmprejurimile lui, Iuta wi kmprejurimile ei, wi Bet-Wemewul wi kmprejurimile lui:

nouq cetqyi din aceste douq seminyii;
17wi din seminyia lui Beniamin: Gabaonul wi kmprejurimile lui, Gheba wi kmprejurimile ei,
18Anatot wi kmprejurimile lui, wi Almonul wi kmprejurimile lui: patru cetqyi.
19Toate cetqyile preoyilor, fiii lui Aaron, au fost treisprezece cetqyi wi kmprejurimile lor.
20Leviyii din familiile celorlalyi fii ai lui Chehat au avut prin sory cetqyi din seminyia lui

Efraim.
21Le-au dat cetatea de scqpare pentru ucigawi, Sihemul wi kmprejurimile lui, kn muntele lui

Efraim, Ghezerul wi kmprejurimile lui,

             Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com      263
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

22Chibyaim wi kmprejurimile lui, wi Bet-Horon wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
23din seminyia lui Dan: Elteche wi kmprejurimile ei, Ghibeton wi kmprejurimile lui,
24Aialon wi kmprejurimile lui, wi Gat-Rimon wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
25wi din jumqtate din seminyia lui Manase: Taanac wi kmprejurimile lui, wi Gat-Rimon wi

kmprejurimile lui, douq cetqyi.
26Toate cetqyile erau zece, wi kmprejurimile lor, pentru familiile celorlalyi fii ai lui Chehat.
27Au dat fiilor lui Gherwon, dintre familiile Leviyilor: din cealaltq jumqtate a seminyiei lui

Manase, cetatea de scqpare pentru ucigawi Golan din Basan wi kmprejurimile ei, wi
Beewtra wi kmprejurimile ei, douq cetqyi;
28din seminyia lui Isahar: Chiwion wi kmprejurimile lui, Dabrat wi kmprejurimile lui,
29Iarmutul wi kmprejurimile lui wi En-Ganim wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
30din seminyia lui Awer: Miweal wi kmprejurimile lui, Abdonul wi kmprejurimile lui,
31Helcat wi kmprejurimile lui, wi Rehob wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
32wi din seminyia lui Neftali: cetatea de scqpare pentru ucigawi Chedew din Galilea wi

kmprejurimile ei, Hamot-Dor wi kmprejurimile lui, wi Cartanul wi kmprejurimile lui, trei
cetqyi.
33Toate cetqyile Gherwoniyilor, dupq familiile lor, erau treisprezece cetqyi, wi kmprejurimile

lor.
34Celorlalyi Leviyi, cari fqceau parte din familiile fiilor lui Merari, le-au dat: din seminyia lui

Zabulon: Iocneamul wi kmprejurimile lui, Carta wi kmprejurimile ei,
35Dimna wi kmprejurimile ei, wi Nahalal, wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
36din seminyia lui Ruben: Beyerul wi kmprejurimile lui, Iahya wi kmprejurimile ei,
37Chedemot wi kmprejurimile lui, wi Mefaat wi kmprejurimile lui, patru cetqyi;
38wi din seminyia lui Gad: cetatea de scqpare pentru ucigawi, Ramot din Galaad wi

kmprejurimile lui, Mahanaim wi kmprejurimile lui,
39Hesbonul wi kmprejurimile lui, wi Iaezerul wi kmprejurimile lui, de toate: patru cetqyi.
40Toate cetqyile cari au cqzut la soryi fiilor lui Merari, dupq familiile lor, alcqtuind celelalte

familii ale Leviyilor, erau douqsprezece cetqyi.
41Toate cetqyile Leviyilor din mijlocul mowiilor copiilor lui Israel erau patruzeci wi opt de

cetqyi, wi kmprejurimile lor.
42Fiecare din aceste cetqyi kwi avea kmprejurimile ei de jur kmprejur; awa erau toate

cetqyile acestea.
43Astfel, Domnul a dat lui Israel toatq yara pe care jurase cq o va da pqrinyilor lor; ei au

luat -o kn stqpknire wi s‘au awezat kn ea.
44Domnul le -a dat odihnq dejur kmprejur, cum jurase pqrinyilor lor; niciunul din vrqjmawii

lor nu putuse sq le stea kmpotrivq, wi Domnul i -a dat pe toyi kn mknile lor.
45Din toate vorbele bune pe cari le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n‘a rqmas

nekmplinitq: toate s‘au kmplinit.
22 Atunci Iosua a chemat pe Rubeniyi, pe Gadiyi wi jumqtatea din seminyia lui Manase.
2Wi le -a zis: ,,Voi ayi pqzit tot ce v‘a poruncit Moise, robul Domnului, wi ayi ascultat de
glasul meu kn tot ce v‘am poruncit.
3N‘ayi pqrqsit pe frayii vowtri, de o bunq bucatq de vreme pknq kn ziua de azi; wi ayi pqzit

rknduielile wi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru.
4Acum cknd Domnul, Dumnezeul vostru, a dat odihnq frayilor vowtri, cum le spusese,

kntoarceyi-vq wi duceyi-vq la corturile voastre, kn yara datq kn stqpknirea voastrq, pe care
v‘a dat -o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan.
5Aveyi grijq numai sq pqziyi wi sq kmpliniyi poruncile wi legile pe cari vi le -a dat Moise,

robul Domnului: sq iubiyi pe Domnul, Dumnezeul vostru, sq umblayi kn toate cqile Lui, sq

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     264
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

yineyi poruncile Lui, sq vq alipiyi de El, wi sq -I slujiyi din toatq inima voastrq wi din tot
sufletul vostru.‘‘
6Wi Iosua i -a binecuvkntat wi le -a dat drumul; wi ei au plecat la corturile lor.
7Moise dqduse unei jumqtqyi din seminyia lui Manase o mowtenire kn Basan, wi Iosua a

dat celeilalte jumqtqyi o mowtenire lkngq frayii lor, dincoace de Iordan, la apus.
8Cknd i -a trimes Iosua la corturile lor, i -a binecuvkntat, wi le -a zis: ,,Voi vq kntoarceyi la

corturile voastre cu mari bogqyii, cu foarte multe turme, wi cu o mare mulyime de argint,
de aur, de aramq, de fer, wi de kmbrqcqminte. Kmpqryiyi cu frayii vowtri prada luatq dela
vrqjmawii vowtri.‘‘
9Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, wi jumqtate din seminyia lui Manase, s‘au kntors acasq, lqsknd

pe copiii lui Israel la Silo, kn yara Canaanului, ca sq se ducq kn yara Galaadului, care era
mowia lor wi unde se awezaserq, cum poruncise lui Moise Domnul.
10Cknd au ajuns pe malurile Iordanului, cari fac parte din yara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii

lui Gad wi jumqtate din seminyia lui Manase, au zidit acolo un altar lkngq Iordan, un altar a
cqrui mqrime izbea privirile.
11Copiii lui Israel au auzit zickndu-se: ,,Iatq cq fiii lui Ruben; fiii lui Gad wi jumqtate din

seminyia lui Manase, au zidit un altar kn faya yqrii Canaanului, pe malurile Iordanului, kn
pqryile copiilor lui Israel.‘‘
12Cknd au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toatq adunarea copiilor lui Israel s‘a strkns la

Silo, ca sq se suie kmpotriva lor wi sq se batq cu ei.
13Copiii lui Israel au trimes la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad wi la jumqtatea din seminyia lui

Manase, kn yara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar,
14wi zece cqpetenii cu el, ckte o cqpetenie de fiecare casq pqrinteascq pentru fiecare din

seminyiile lui Israel; toyi erau cqpetenii de casq pqrinteascq kntre miile lui Israel.
15Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad wi la jumqtate din seminyia lui Manase, kn yara

Galaadului, wi le-au vorbit, astfel:
16,,Awa vorbewte toatq adunarea Domnului: ,Ce knsemneazq pqcatul acesta pe care l-ayi

sqvkrwit fayq de Dumnezeul lui Israel, wi pentruce vq abateyi acum dela Domnul, zidindu-
vq un altar ca sq vq rqzvrqtiyi azi kmpotriva Domnului?
17Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cqrui patq n‘am ridicat -o pknq acum de

peste noi, cu toatq urgia pe care a adus -o ea asupra adunqrii Domnului?
18Wi voi vq abateyi astqzi dela Domnul! Dacq vq rqzvrqtiyi azi kmpotriva Domnului, mkne

El Se va mknia kmpotriva kntregei adunqri a lui Israel.
19Dacq priviyi ca necuratq yara care este mowia voastrq, treceyi kn yara care este mowia

Domnului, unde este awezatq locuinya Domnului, wi awezayi-vq kn mijlocul nostru; dar nu
vq rqzvrqtiyi kmpotriva Domnului, wi nu vq despqryiyi de noi, zidindu-vq un altar, afarq de
altarul Domnului, Dumnezeului nostru!
20Acan, fiul lui Zerah, n‘a sqvkrwit oare un pqcat cu privire la lucrurile date spre nimicire, wi

nu S‘a aprins de mknie Domnul kmpotriva kntregei adunqri a lui Israel? Wi el n‘a fost
singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui.‘‘
21Fiii lui Ruben, fiii lui Gad wi jumqtate din seminyia lui Manase, au rqspuns astfel

cqpeteniilor peste miile lui Israel:
22,,Domnul Dumnezeu, Cel atot puternic, Domnul Dumnezeu, Cel atot puternic, wtie, wi

Israel knsuw sq wtie lucrul acesta! Dacq din rqsvrqtire wi pqcqtuire kmpotriva Domnului
am fqcut lucrul acesta, sq nu ne vinq kn ajutor Domnul kn ziua aceasta!
23Dacq ne-am zidit un altar ca sq ne abatem dela Domnul, ca sq aducem pe el arderi de

tot wi daruri de mkncare, wi ca sq aducem pe el jertfe de mulyqmiri, Domnul sq ne cearq
socotealq de aceasta!

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    265
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

24Am fqcut lucrul acesta mai degrabq de fricq, gkndindu-ne cq kntr‘o zi s‘ar putea ca fiii
vowtri sq zicq fiilor nowtri: ,Ce legqturq este kntre voi wi Domnul, Dumnezeul lui Israel?
25Domnul a pus Iordanul hotar kntre noi wi voi, fii ai lui Ruben wi fii ai lui Gad: voi n‘aveyi

parte de Domnul!‘ -Wi fiii vowtri ar face astfel ca fiii nowtri sq nu se mai teamq de Domnul.
26De aceea am zis: ,Sq ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot wi pentru jertfe:
27ci ca o mqrturie kntre noi wi voi, kntre urmawii nowtri wi ai vowtri, cq voim sq slujim

Domnului, knaintea Feyei Lui, prin arderile noastre de tot wi prin jertfele noastre de
ispqwire wi de mulyqmiri, ca sq nu zicq fiii vowtri kntr‘o zi fiilor nowtri: ,Voi n‘aveyi parte de
Domnul!‘
28Noi am zis: ,Dacq mai tkrziu ne vor vorbi astfel nouq sau urmawilor nowtri, vom

rqspunde: ,Priviyi chipul altarului Domnului, pe care l-au fqcut pqrinyii nowtri, nu pentru
arderi de tot wi pentru jertfe, ci ca mqrturie kntre noi wi voi.
29Departe de noi gkndul sq ne rqzvrqtim kmpotriva Domnului wi sq ne abatem astqzi dela

Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mkncare wi pentru jertfe,
afarq de altarul Domnului, Dumnezeului nostru, care este knaintea locawului Lui!‘‘
30Cknd au auzit preotul Fineas, wi cqpeteniile adunqrii, cqpeteniile peste miile lui Israel,

cari erau cu el, cuvintele pe cari le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad wi fiii lui Manase, au
rqmas mulyqmiyi.
31Wi Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad, wi fiilor lui

Manase: ,,Cunoawtem acum cq Domnul este kn mijlocul nostru, fiindcq n‘ayi sqvkrwit
pqcatul acesta kmpotriva Domnului; wi ayi izbqvit astfel pe copiii lui Israel din mkna
Domnului‘‘.
32Fineas, fiul preotului Eleazar, wi cqpeteniile, au pqrqsit pe fiii lui Ruben wi pe fiii lui Gad,

wi s‘au kntors din yara Galaadului kn yara Canaanului, la copiii lui Israel, cqrora le-au fqcut
o dare de seamq,
33Copiii lui Israel au rqmas mulyqmiyi; au binecuvkntat pe Dumnezeu, wi n‘au mai vorbit sq

se suie knarmayi ca sq pustiiascq yara pe care o locuiau fiii lui Ruben wi fiii lui Gad.
34Fiii lui Ruben wi fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor) ,,cqci‘‘, au zis ei, ,,el este

martor kntre noi cq Domnul este Dumnezeu‘‘.
23 De multq vreme Domnul dqduse odihnq lui Israel, izbqvindu -l de toyi vrqjmawii cari -l
knconjurau. Iosua era bqtrkn, knaintat kn vkrstq.
2Atunci Iosua o chemat pe tot Israelul, pe bqtrknii lui, pe cqpeteniile lui, pe judecqtorii lui,

wi pe cqpeteniile oastei. Wi le -a zis: ,,Eu sknt bqtrkn, knaintat kn vkrstq.
3Ayi vqzut tot ce a fqcut Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor neamurilor acelora dinaintea

voastrq; cqci Domnul, Dumnezeul vostru, a luptat pentru voi.
4Vedeyi, v‘am dat ca mowtenire prin sory, dupq seminyiile voastre, neamurile acestea cari

au rqmas, kncepknd dela Iordan, wi toate neamurile pe cari le-am nimicit, pknq la marea
cea mare spre apusul soarelui.
5Domnul, Dumnezeul vostru, le va izgoni dinaintea voastrq wi le va alunga dinaintea

voastrq; wi voi le veyi stqpkni yara, cum a spus Domnul, Dumnezeul vostru.
6Puneyi-vq toatq puterea ca sq pqziyi wi sq kmpliniyi tot ce este scris kn cartea legii lui

Moise, fqrq sq vq abateyi nici la dreapta nici la stknga.
7Sq nu vq amestecayi cu neamurile acestea cari au rqmas printre voi; sq nu rostiyi numele

dumnezeilor lor, wi sq nu -l kntrebuinyayi kn jurqmknt; sq nu le slujiyi, wi sq nu vq
knchinayi knaintea lor.
8Ci alipiyi-vq de Domnul Dumnezeul vostru, cum ayi fqcut pknq kn ziua aceasta.
9Domnul a izgonit dinaintea voastrq neamuri mari wi puternice; wi nimeni pknq kn ziua

aceasta, n‘a putut sq vq stea kmpotrivq.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     266
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

10Unul singur dintre voi urmqrea o mie din ei, cqci Domnul, Dumnezeul vostru, lupta pentru
voi, cum v‘a spus.
11Vegheayi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca sq iubiyi pe Domnul,

Dumnezeul vostru.
12Dacq vq veyi abate wi vq veyi alipi de neamurile acestea cari au rqmas printre voi, dacq

vq veyi uni cu ele prin cqsqtorii, wi dacq veyi intra kn legqturi cu ele,
13sq fiyi kncredinyayi cq Domnul Dumnezeul vostru, nu va mai izgoni aceste neamuri

dinaintea voastrq; ci ele vq vor fi o cursq wi un lay, un bici kn coaste, wi niwte spini kn ochi,
pknq veyi pieri de pe faya acestei yqri bune, pe care v‘a dat -o Domnul, Dumnezeul vostru.
14Iatq cq astqzi eu mq duc pe calea pe care merge tot ce este pqmkntesc. Recunoawteyi

dar din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru, cq niciunul din toate cuvintele bune,
rostite asupra voastrq de Domnul, Dumnezeul vostru, n‘a rqmas nekmplinit; toate vi s‘au
kmplinit, niciunul n‘a rqmas nekmplinit.
15Wi dupq cum toate cuvintele bune, pe cari vi le spusese Domnul, Dumnezeul vostru, s‘au

kmplinit pentru voi, tot awa Domnul va kmplini fayq de voi toate cuvintele rele, pknq vq va
nimici de pe faya acestei yqri bune pe care v‘a dat -o Domnul, Dumnezeul vostru.
16Dacq veyi cqlca legqmkntul pe care vi l -a dat Domnul, Dumnezeul vostru, wi dacq vq

veyi duce sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor, Domnul Se va aprinde
de mknie kmpotriva voastrq, wi veyi pieri de grab din yara cea bunq pe care v‘a dat -o El‘‘.
24 Iosua a adunat toate seminyiile lui Israel la Sihem, wi a chemat pe bqtrknii lui Israel,
pe cqpeteniile lui, pe judecqtorii lui wi pe cqpeteniile oastei. Ei s‘au knfqyiwat knaintea lui
Dumnezeu.
2Iosua a zis kntregului popor: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Pqrinyii

vowtri Terah, tatql lui Avraam wi tatql lui Nahor, locuiau kn vechime de cealaltq parte a
Rkului (Eufrat), wi slujeau altor dumnezei.
3Eu am luat pe tatql vostru Avraam din cealaltq parte a Rkului, wi l-am purtat prin toatq

yara Canaanului; i-am knmulyit sqmknya, wi i-am dat pe Isaac.
4Lui Isaac i-am dat pe Iacov wi pe Esau: lui Esau i-am dat kn stqpknire muntele Seir, iar

Iacov wi fiii lui s‘au pogorkt kn Egipt.
5Am trimes pe Moise wi pe Aaron wi am lovit Egiptul cu minunile pe cari le-am fqcut kn

mijlocul lui; apoi v‘am scos afarq din el.
6Am scos pe pqrinyii vowtri din Egipt, wi ayi ajuns la mare. Egiptenii au urmqrit pe pqrinyii

vowtri pknq la marea Rowie, cu carq wi cqlqreyi.
7Pqrinyii vowtri au strigat cqtre Domnul. Wi Domnul a pus kntunerec kntre voi wi Egipteni,

a adus marea knapoi peste ei, wi i -a acoperit. Ayi vqzut cu ochii vowtri ce am fqcut
Egiptenilor. Wi ayi rqmas multq vreme kn pustie.
8V‘am adus kn yara Amoriyilor, cari locuiau dincolo de Iordan, wi ei au luptat kmpotriva

voastrq. I-am dat kn mknile voastre; ayi pus stqpknire pe yara lor, wi i-am nimicit dinaintea
voastrq.
9Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului, s‘a sculat wi a pornit la luptq kmpotriva lui Israel.

A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca sq vq blastqme.
10Dar n‘am vrut sq ascult pe Balaam: el v‘a binecuvkntat, wi v‘am izbqvit din mkna lui

Balac.
11Ayi trecut Iordanul, wi ayi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat kmpotriva

voastrq: Amoriyii, Fereziyii, Cananiyii, Hetiyii, Ghirgasiyii, Heviyii wi Iebusiyii. I-am dat kn
mknile voastre,
12am trimes knaintea voastrq viespe bondqreascq, wi i -a izgonit dinaintea voastrq, ca pe

cei doi kmpqrayi ai Amoriyilor: nu cu sabia, nici cu arcul tqu.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    267
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

13V‘am dat o yarq pe care n‘o munciserqyi, cetqyi pe cari nu le zidiserqyi, dar pe cari le
locuiyi, vii wi mqslini pe cari nu -i sqdiserqyi, dar cari vq slujesc ca hranq.
14Acum, temeyi-vq de Domnul, wi slujiyi -I cu scumpqtate wi credinciowie. Depqrtayi

dumnezeii cqrora le-au slujit pqrinyii vowtri dincolo de Rku wi kn Egipt, wi slujiyi Domnului.
15Wi dacq nu gqsiyi cu cale sq slujiyi Domnului, alegeyi astqzi cui vreyi sq slujiyi: sau

dumnezeilor cqrora le slujeau pqrinyii vowtri dincolo de Rku, sau dumnezeilor Amoriyilor
kn a cqror yarq locuiyi. Ckt despre mine, eu wi casa mea vom sluji Domnului‘‘.
16Poporul a rqspuns, wi a zis: ,,Departe de noi gkndul sq pqrqsim pe Domnul, wi sq slujim

altor dumnezei.
17Cqci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne -a scos din yara Egiptului, din casa robiei, pe

noi wi pe pqrinyii nowtri; El a fqcut knaintea ochilor nowtri acele minuni mari, wi ne -a pqzit
kn tot timpul drumului pe care l-am urmat wi kn mijlocul tuturor popoarelor, pela cari am
trecut.
18El a izgonit dinaintea noastrq pe toate popoarele, wi pe Amoriyii cari locuiau yara

aceasta. Wi noi vom sluji Domnului, cqci El este Dumnezeul nostru.‘‘
19Iosua a zis poporului: ,,Voi nu veyi putea sq slujiyi Domnului, cqci este un Dumnezeu

sfknt, un Dumnezeu gelos; El nu vq va ierta fqrqdelegile wi pqcatele.
20Cknd veyi pqrqsi pe Domnul, wi veyi sluji unor dumnezei strqini, El Se va kntoarce, wi vq

va face rqu, wi vq va nimici, dupq ce v‘a fqcut bine‘‘.
21Poporul a zis lui Iosua: ,,Nu! cqci vom sluji Domnului‘‘.
22Iosua a zis poporului: ,,Voi sknteyi martori kmpotriva voastrq knwivq cq ayi ales pe

Domnul, ca sq -I slujiyi.‘‘ Ei au rqspuns: ,,Skntem martori!‘‘
23,,Scoateyi dar dumnezeii strqini cari sknt kn mijlocul vostru, wi kntoarceyi-vq inima spre

Domnul, Dumnezeul lui Israel.‘‘
24Wi poporul a zis lui Iosua: ,,Noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, wi vom asculta

glasul Lui‘‘.
25Iosua a fqcut kn ziua aceea un legqmknt cu poporul, wi i -a dat legi wi porunci, la Sihem.
26Iosua a scris aceste lucruri kn cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatrq mare, wi a ridicat

-o acolo subt stejarul care era kn locul knchinat Domnului.
27Wi Iosua a zis kntregului popor: ,,Iatq, piatra aceasta va fi martorq kmpotriva noastrq,

cqci a auzit toate cuvkntele pe cari ni le -a spus Domnul, ea va fi martorq kmpotriva
voastrq, ca sq nu fiyi necredinciowi Dumnezeului vostru‘‘.
28Apoi Iosua a dat drumul poporului, wi s‘a dus fiecare kn mowtenirea lui.
29Dupq aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, kn vkrstq de o sutq zece

ani.
30L-au knmormkntat kn yinutul care -i cqzuse la kmpqryealq, la Timnat-Serah, kn muntele

lui Efraim, la miazqnoapte de muntele Gaaw.
31Israel a slujit Domnului kn tot timpul vieyii lui Iosua, wi kn tot timpul vieyii bqtrknilor cari

au trqit dupq Iosua wi cari cunowteau tot ce fqcuse Domnul pentru Israel.
32Oasele lui Iosif, pe cari le aduseserq copiii lui Israel din Egipt, au fost kngropate la

Sihem, kn partea yarinei pe care o cumpqrase Iacov dela fiii lui Hamor, tatql lui Sihem, cu
o sutq de chesita, wi care a ajuns mowtenirea fiilor lui Iosif.
33Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, wi a fost kngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului

squ Fineas, kn muntele lui Efraim
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    268
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Judecatori
1 Dupq moartea lui Iosua, copiii lui Israel au kntrebat pe Domnul, wi au zis: ,,Cine dintre
noi sq se suie kntki kmpotriva Cananiyilor, ca sq porneascq lupta cu ei?‘‘
2Domnul a rqspuns: ,,Iuda sq se suie; iatq cq am dat yara kn mknile lui.‘
3Wi Iuda a zis fratelui squ Simeon: ,,Suie-te kmpreunq cu mine kn yara care mi -a cqzut la

sory, wi sq luptqm kmpotriva Cananiyilor; wi voi merge wi eu cu tine kn yara care yi -a
cqzut la sory.‘‘ Wi Simeon s‘a dus cu el.
4Iuda s‘a suit, wi Domnul a dat pe Cananiyi wi pe Fereziyi kn mknile lor; au ucis zece mii

de oameni la Bezec.
5Au gqsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta kmpotriva lui, wi au bqtut pe Cananiyi

wi Fereziyi.
6Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmqrit wi l-au prins, wi i-au tqiat degetele cele mari

dela mkni wi dela picioare.
7Adoni-Bezec a zis: ,,Wapte zeci de kmpqrayi, cu degetele cele mari dela mkni wi dela

picioare tqiate, strkngeau mkncare subt masa mea; Dumnezeu kmi rqsplqtewte wi mie
cum am fqcut‘.‘ L-au dus la Ierusalim wi a murit acolo.
8Fiii lui Iuda au pornit lupta kmpotriva Ierusalimului wi l-au luat; l-au trecut prin ascuyiwul

sqbiei wi au dat foc cetqyii.
9Fiii lui Iuda s‘au pogorkt apoi, ca sq batq pe Cananiyi, cari locuiau muntele, yinutul de

miazqzi wi ckmpia.
10Iuda a pornit kmpotriva Cananiyilor cari locuiau la Hebron, numit mai knainte Chiriat-

Arba; wi a bqtut pe Wewai, pe Ahiman wi Talmai.
11De acolo a pornit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-

Sefer.
12Caleb a zis: ,,Voi da pe fiicq-mea Acsa de nevastq cui va bate Chiriat-Seferul wi -l va

lua.‘‘
13Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mkna pe cetate; wi Caleb i -a

dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa.
14Cknd a intrat ea la Otniel, l -a kndemnat sq cearq un ogor dela tatql ei. Ea s‘a pogorkt

depe mqgar; wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?‘‘
15Ea i -a rqspuns: ,,Dq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de

apq.‘‘ Wi Caleb i -a dat Izvoarele de sus wi Izvoarele de jos.
16Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s‘au suit din cetatea Finicilor, kmpreunq cu fiii lui Iuda, kn

pustia lui Iuda la miazqzi de Arad, wi s‘au dus de s‘au awezat kntre popor.
17Iuda a pornit cu fratele squ Simeon, wi au bqtut pe Cananiyi cari locuiau la Yefat; au

nimicit cetatea cu desqvkrwire, wi au numit -o Horma (Nimicire).
18Iuda a mai pus mkna pe Gaza wi pe yinutul ei, pe Ascalon wi pe yinutul lui, wi pe Ecron

wi pe yinutul lui.
19Domnul a fost cu Iuda; wi Iuda a pus stqpknire pe munte, dar n‘a putut sq izgoneascq pe

locuitorii din ckmpie, pentrucq aveau carq de fer.
20Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; wi el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai

lui Anac.‘‘
21Fiii lui Beniamin n‘au izgonit pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit kn            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     269
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Ierusalim cu fiii lui Beniamin pknq kn ziua de azi.
22Casa lui Iosif s‘a suit wi ea kmpotriva Betelului, wi Domnul a fost cu ei.
23Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz.
24Strqjerii au vqzut pe un om iewind din cetate, wi i-au zis: ,,Aratq-ne pe unde putem intra

kn cetate, wi vom avea milq de tine.‘‘
25El le -a arqtat pe unde ar putea sq intre kn cetate. Wi au trecut cetatea prin ascuyiwul

sqbiei; dar pe omul acela l-au lqsat sq plece cu toatq familia lui.
26Omul acela s‘a dus kn yara Hetiyilor; a zidit o cetate, wi i -a pus numele Luz, nume pe

care l -a purtat pknq kn ziua de azi.
27Manase n‘a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Wean wi din satele dimprejurul lui, din

Taanac wi satele lui, din Dor wi satele dimprejurul lui, din Iibleam wi satele dimprejurul lui,
din Meghido wi satele dimprejurul lui; awa knckt Cananiyii au izbutit sq rqmknq kn yara
aceasta.
28Cknd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i -a izgonit.
29Efraim n‘a izgonit pe Cananiyii cari locuiau la Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui

Efraim la Ghezer.
30Zabulon n‘a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; wi

Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuwi la un bir.
31Nici Awer n‘a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab,

din Aczib, din Helba, din Afic wi din Rehob;
32wi Aweriyii au locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii, cqci nu i-au izgonit.
33Neftali n‘a izgonit pe locuitorii din Bet-Wemew, nici pe locuitorii din Bet-Anat, wi a locuit

kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii; dar locuitorii din Bet-Wemew wi din Bet-Anat au fost
supuwi la un bir.
34Amoriyii au dat knapoi kn munte pe fiii lui Dan, wi nu i-au lqsat sq se coboare kn ckmpie.
35Amoriyii au izbutit sq rqmknq la Har-Heres, la Aialon wi la Waalbim; dar mkna casei lui

Iosif a apqsat asupra lor, wi au fost supuwi la un bir.
36Yinutul Amoriyilor se kntindea dela suiwul Acrabim, dela Sela, wi kn sus.


2 Kngerul Domnului S‘a suit din Ghilgal la Bochim, wi a zis: ,,Eu v‘am scos din Egipt, wi
v‘am adus kn yara pe care am jurat pqrinyilor vowtri cq v‘o voi da. Am zis: ,Niciodatq nu voi
rupe legqmkntul Meu cu voi;
2wi voi sq nu kncheiayi legqmknt cu locuitorii din yara aceasta, ci sq le surpayi altarele.‘

Dar voi n‘ayi ascultat de glasul Meu. Pentruce ayi fqcut lucrul acesta?
3Am zis atunci: ,Nu -i voi izgoni dinaintea voastrq; ci vq vor sta kn coaste, wi dumnezeii lor

vq vor fi o cursq.‘‘
4Dupq ce a spus Kngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat

glasul wi a plkns.
5Au pus locului aceluia numele Bochim (Ceice plkng); wi au adus jertfe Domnului acolo.
6Iosua a dat drumul poporului, wi copiii lui Israel au plecat fiecare kn mowtenirea lui, ca sq

ia yara kn stqpknire.
7Poporul a slujit Domnului kn tot timpul vieyii lui Iosua, wi kn tot timpul vieyii bqtrknilor cari

au trqit dupq Iosua wi cari vqzuserq toate lucrurile mari, pe cari le fqcuse Domnul pentru
Israel.
8Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani.
9L-au kngropat kn yinutul pe care -l avea de mowtenire, la Timnat-Heres, kn muntele lui

Efraim, la miazqnoapte de muntele Gaaw.
10Tot neamul acela de oameni a fost adqugat la pqrinyii lui, wi s‘a ridicat dupq el un alt

neam de oameni, care nu cunowtea pe Domnul, nici ce fqcuse El pentru Israel.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     270
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

11Copiii lui Israel au fqcut atunci ce nu plqcea Domnului, wi au slujit Baalilor.
12Au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, care -i scosese din yara Egiptului, wi au
mers dupq alyi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor cari -i knconjurau; s‘au knchinat
knaintea lor, wi au mkniat pe Domnul.
13Au pqrqsit pe Domnul, wi au slujit lui Baal wi Astarteelor.
14Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel. El i -a dat kn mknile unor prqdqtori cari

i-au prqdat, i -a vkndut kn mknile vrqjmawilor lor dejurkmprejur, wi nu s‘au mai putut
kmpotrivi vrqjmawilor lor.
15Ori unde mergeau, mkna Domnului era kmpotriva lor ca sq le facq rqu, cum spusese

Domnul, wi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel kntr‘o mare strkmtorare.
16Domnul a ridicat judecqtori, ca sq -i izbqveascq din mkna celor ce -i prqdau.
17Dar ei n‘au ascultat nici de judecqtorii lor, cqci au curvit cu alyi dumnezei wi s‘au knchinat

knaintea lor. Kn curknd s‘au abqtut dela calea pe care o urmaserq pqrinyii lor, wi n‘au
ascultat de poruncile Domnului, ca wi ei.
18Cknd le ridica Domnul judecqtori, Domnul era cu judecqtorul, wi -i izbqvea din mkna

vrqjmawilor lor kn tot timpul vieyii judecqtorului, cqci Domnului I se fqcea milq de
suspinurile scoase de ei kmpotriva celor ce -i apqsau wi -i chinuiau.
19Dar, dupq moartea judecqtorului, se stricau din nou, mai mult deckt pqrinyii lor, duckndu-

se dupq alyi dumnezei, ca sq le slujeascq wi sq se knchine knaintea lor, wi stqruiau kn
aceastq purtare wi kmpetrire.
20Atunci Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi a zis: ,,Fiindcq neamul acesta

a cqlcat legqmkntul Meu pe care -l poruncisem pqrinyilor lor, wi fiindcq n‘au ascultat de
glasul Meu,
21nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe cari le -a lqsat Iosua cknd a

murit.
22Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la kncercare, ca sq wtiu dacq vor cquta sau nu sq

urmeze calea Domnului, cum au cqutat pqrinyii lor.‘‘
23Wi Domnul a lqsat kn pace pe popoarele acelea pe cari nu le dqduse kn mknile lui Iosua,

wi nu S‘a grqbit sq le isgoneascq.
3 Iatq neamurile pe cari le -a lqsat Domnul ca sq kncerce pe Israel prin ele, pe toyi cei ce
nu cunoscuserq toate rqzboaiele Canaanului.
2El voia numai ca vkrstele de oameni ale copiilor lui Israel sq cunoascq wi sq knveye

rqzboiul, wi anume cei ce nu -l cunoscuserq mai knainte.
3Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai Filistenilor, toyi Cananiyii, Sidoniyii, wi

Heviyii cari locuiau kn muntele Liban, dela muntele Baal-Hermon pknq la intrarea
Hamatului.
4Neamurile acestea au slujit ca sq punq pe Israel la kncercare, pentruca Domnul sq vadq

dacq vor asculta de poruncile pe cari le dqduse pqrinyilor lor prin Moise.
5Wi copiii lui Israel au locuit kn mijlocul Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Fereziyilor,

Heviyilor wi Iebusiyilor;
6au luat de neveste pe fetele lor, wi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, wi au slujit

dumnezeilor lor.
7Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului, au uitat pe Domnul, wi au slujit Baalilor wi

idolilor.
8Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile lui Cuwan-

Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei. Wi copiii lui Israel au fost supuwi opt ani lui Cuwan-
Riweataim.
9Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, care i -a            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    271
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

izbqvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb.
10Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecqtor kn Israel, wi a pornit la rqzboi.

Domnul a dat kn mknile lui pe Cuwan-Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei, wi mkna Lui a
fost puternicq kmpotriva lui Cuwan-Riweataim.
11Yara a avut odihnq patruzeci de ani. Wi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.
12Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; wi Domnul a kntqrit pe Eglon,

kmpqratul Moabului, kmpotriva lui Israel, pentrucq fqcuserq ce nu plqcea Domnului.
13Eglon a strkns la el pe fiii lui Amon wi pe Amaleciyi, wi a pornit. A bqtut pe Israel, wi a luat

cetatea Finicilor.
14Wi copiii lui Israel au fost supuwi optsprezece ani lui Eglon, kmpqratul Moabului.
15Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, pe Ehud, fiul

lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mkna dreaptq. Copiii lui Israel au trimes prin el
un dar lui Eglon, kmpqratul Moabului.
16Ehud wi -a fqcut o sabie cu douq tqiwuri, lungq de un cot, wi a kncins -o pe subt haine,

kn partea dreaptq.
17A dat darul lui Eglon, kmpqratul Moabului: Eglon era un om foarte gras.
18Cknd a isprqvit de dat darul, a dat drumul oamenilor cari -l aduseserq.
19El knsuw s‘a kntors dela petrqriile de lkngq Ghilgal, wi a zis: ,,Kmpqrate, am sq-yi spun

ceva kn tainq.‘‘ Kmpqratul a zis: ,,Tqcere!‘‘ Wi toyi cei ce erau lkngq el au iewit afarq.
20Ehud a knceput vorba cu el pe cknd stqtea singur kn odaia lui de varq, wi a zis: ,,Am un

cuvknt din partea lui Dumnezeu pentru tine.‘‘ Eglon s‘a sculat de pe scaun.
21Atunci Ehud a kntins mkna stkngq, a scos sabia din partea dreaptq, wi i -a kmplkntat -o

kn pkntece.
22Chiar wi mknerul a intrat dupq fer, wi grqsimea s‘a strkns kn jurul ferului; cqci n‘a putut

scoate sabia din pkntece, ci a lqsat -o kn trup awa cum o knfipsese.
23Ehud a iewit prin tindq, a knchis uwile dela odaia de sus dupq el, wi a tras zqvorul.
24Dupqce a iewit el, au venit slujitorii kmpqratului wi s‘au uitat; wi iatq cq uwile odqii de sus

erau knchise cu zqvorul. Ei au zis: ,,Fqrq kndoialq, kwi acopere picioarele kn odaia de
varq.‘‘
25Au awteptat multq vreme; wi fiindcq el nu deschidea uwile odqii de sus, au luat cheia wi

au descuiat; wi iatq cq stqpknul lor era mort, kntins pe pqmknt.
26Pknq sq se dumireascq ei, Ehud a luat -o la fugq, a trecut de pietrqrii, wi a scqpat kn

Seira.
27Cum a ajuns, a sunat din trkmbiyq kn muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s‘au pogorkt cu

el din munte, wi el s‘a pus kn fruntea lor.
28El le -a zis: ,,Veniyi dupq mine, cqci Domnul a dat kn mknile voastre pe vrqjmawii vowtri

Moabiyi.‘‘ Ei s‘au pogorkt dupq el, au pus stqpknire pe vadurile Iordanului, kn faya
Moabului, wi n‘au lqsat pe nimeni sq treacq.
29Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toyi voinici wi viteji, wi n‘a scqpat

unul.
30Kn ziua aceea Moabul a fost smerit subt mkna lui Israel. Wi yara a avut odihnq optzeci

de ani.
31Dupq el, a urmat Wamgar, fiul lui Anat. El a ucis wase sute de oameni dintre Filisteni cu

un otig de plug. Wi el a fost un izbqvitor al lui Israel.
4 Copiii lui Israel iarqw au fqcut ce nu place Domnului, dupq moartea lui Ehud.
2Wi Domnul i -a vkndut kn mknile lui Iabin, kmpqratul Canaanului, care domnea la Hayor.
Cqpetenia owtirii lui era Sisera, wi locuia la Harowet-Goim.
3Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, cqci Iabin avea nouq sute de carq de fer, wi de            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    272
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

douqzeci de ani apqsa cu putere pe copiii lui Israel.
4Pe vremea aceea judecqtor kn Israel era Debora, proorociya, nevasta lui Lapidot.
5Ea wedea subt finicul Deborei, kntre Rama wi Betel, kn muntele lui Efraim; wi copiii lui

Israel se suiau la ea ca sq fie judecayi.
6Ea a trimes sq cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedew-Neftali, wi i -a zis: ,,Iatq

porunca pe care a dat -o Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Du-te, kndreaptq-te spre muntele
Taborului, wi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali wi din copiii lui Zabulon;
7voi trage spre tine, la pkrkul Chison, pe Sisera, cqpetenia owtirii lui Iabin, kmpreunq cu

carqle wi owtile lui, wi -l voi da kn mknile tale‘‘.
8Barac i -a zis: ,,Dacq vii tu cu mine, mq voi duce; dar dacq nu vii cu mine, nu mq voi

duce‘‘.
9Ea a rqspuns: ,,Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavq kn calea pe care mergi, cqci

Domnul va da pe Sisera kn mknile unei femei‘‘. Wi Debora s‘a sculat, wi s‘a dus cu Barac
la Chedew.
10Barac a chemat pe Zabulon wi Neftali la Chedew; zece mii de oameni mergeau kn urma

lui, wi Debora a plecat cu el.
11Heber, Chenitul, se despqryise de Cheniyi, fiii lui Hobab, socrul lui Moise, wi kwi

kntinsese cortul pknq la stejarul Yaanaim, lkngq Chedew.
12Au dat de wtire lui Sisera, cq Barac, fiul lui Abinoam, s‘a kndreptat spre muntele

Taborului.
13Wi, dela Harowet-Goim, Sisera wi -a strkns spre pkrkul Chisonului toate carqle: nouq

sute de carq de fer, wi tot poporul care era cu el.
14Atunci Debora a zis lui Barac: ,,Scoalq-te, cqci iatq ziua cknd dq Domnul pe Sisera kn

mknile tale. Kntr‘adevqr, Domnul, merge knaintea ta‘‘. Wi Barac s‘a repezit de pe muntele
Taborului, cu zece mii de oameni dupq el.
15Domnul a pus pe fugq dinaintea lui Barac, prin ascuyiwul sqbiei, pe Sisera, toate carqle

lui wi toatq tabqra. Sisera s‘a dat jos din carul lui, wi a fugit pe jos.
16Barac a urmqrit carqle wi owtirea pknq la Harowet-Goim; wi toatq owtirea lui Sisera a

cqzut subt ascuyiwul sqbiei, fqrq sq fi rqmas un singur om.
17Sisera a fugit pe jos kn cortul Iaelei, nevasta lui Heber, Chenitul; cqci kntre Iabin,

kmpqratul Hayorului, wi casa lui Heber, Chenitul, era pace.
18Iael a ewit knaintea lui Sisera, wi i -a zis: ,,Intrq, domnul meu, intrq la mine, wi nu te

teme‘‘. El a intrat la ea kn cort, wi ea l -a ascuns subt o knvelitoare.
19El i -a zis: ,,Dq-mi te rog, puyinq apq sq beau, cqci mi -e sete‘‘. Ea a deschis burduful cu

lapte, i -a dat sq bea, wi l -a acoperit.
20El i -a mai zis: ,,Stai la uwa cortului, wi dacq vine cineva wi te kntreabq: ,Este cineva

aici?‘ sq rqspunzi: ,Nu‘‘.
21Iael, nevasta lui Heber, a luat un yqruw de al cortului, a pus mkna pe ciocan, s‘a apropiat

kncet de el, wi i -a bqtut yqruwul kn tkmplq, awa cq a rqspuns adknc kn pqmknt. El
adormise adknc wi era rupt de obosealq; wi a murit.
22Pe cknd Barac urmqrea pe Sisera, Iael i -a iewit knainte wi i -a zis: ,,Vino, wi-yi voi arqta

pe omul pe care -l cauyi‘‘. El a intrat la ea, wi iatq cq Sisera stqtea kntins, mort, cu yqruwul
bqtut kn tkmplq.
23Kn ziua aceea, Dumnezeu a smerit pe Iabin, kmpqratul Canaanului, knaintea copiilor lui

Israel.
24Wi mkna copiilor lui Israel a apqsat greu asupra lui Iabin, kmpqratul Canaanului, pknq ce

au nimicit pe Iabin, kmpqratul Canaanului.
5 Kn ziua aceea, Debora a ckntat aceastq ckntare, cu Barac, fiul lui Abinoam:
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   273
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

2,,Niwte cqpetenii s‘au pus kn fruntea poporului kn Israel, Wi poporul s‘a arqtat gata de
luptq: Binecuvkntayi pe Domnul!
3Ascultayi, kmpqrayi! Luayi aminte, domnitori! Voi cknta, da, voi cknta Domnului, Voi cknta

din alqutq Domnului, Dumnezeului lui Israel.
4Doamne, cknd ai iewit din Seir, Cknd ai plecat din ckmpiile Edomului, Pqmkntul s‘a

cutremurat, cerurile au picurat, Wi norii au turnat ape cu gqleata;
5Munyii s‘au clqtinat knaintea Domnului, Sinaiul acela s‘a clqtinat Domnului, Dumnezeului

lui Israel‘‘.
6,,Pe vremea lui Wamgar, fiul lui Anat, Pe vremea Iaelei drumurile erau pqrqsite, Wi

cqlqtorii apucau pe cqi strkmbe.
7Cqpeteniile erau fqrq putere kn Israel, fqrq putere, Pknq cknd m‘am sculat eu, Debora,

Pknq cknd m‘am ridicat eu, ca o mamq kn Israel.
8El kwi alesese noi dumnezei: Atunci rqzboiul era la poryi; Dar nu vedeai nici scut, nici

suliyq La patruzeci de mii kn Israel.
9Inima mea se kndreaptq spre cqpeteniile lui Israel, Spre aceia din popor cari s‘au arqtat

gata sq lupte. Binecuvkntayi pe Domnul!
10Voi, cari cqlqriyi pe mqgqriye albe, Voi, cari wedeyi pe covoare, Wi voi, cari umblayi pe

drum, -ckntayi!
11Arcawii, din mijlocul adqpqtoarelor, Sq laude cu glasul lor binefacerile Domnului,

Binefacerile ckrmuirii Sale kn Israel. Atunci poporul Domnului s‘a pogorkt la poryi:
12Trezewte-te, trezewte-te, Debora! Trezeste-te, trezewte-te wi zi o ckntare! Scoalq-te,

Barac, Wi adu-yi robii de rqzboi, Fiul lui Abinoam!
13Atunci o rqmqwiyq din popor a biruit pe cei puternici, Domnul mi -a dat biruinya asupra

celor viteji.
14Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. Dupq tine a mers Beniamin kn owtirea ta. Din

Machir au venit cqpeteniile, Wi din Zabulon ckrmuitorii.
15Mai marii lui Isahar au fost cu Debora, Wi Isahar a venit dupq Barac, A fost trimes pe

urma lui kn vale. La pkraiele lui Ruben, Au fost mari hotqrkri!
16Pentruce ai rqmas kn mijlocul staulelor
17Galaadul de dincolo de Iordan nu wi -a pqrqsit locuinya. Pentruce a stat Dan pe corqbii?

Awer a stat pe malul mqrii, Wi s‘a odihnit kn limanurile lui.
18Zabulon este un popor care a knfruntat moartea, Wi Neftali la fel, pe knqlyimile din

ckmpie.
19Kmpqrayii au venit, s‘au luptat; Atunci au luptat kmpqrayii Canaanului, La Tanaac, la

apele Meghido; N‘au luat nicio pradq, nici argint.
20Din ceruri se luptau, De pe cqrqrile lor stelele se luptau kmpotriva lui Sisera,
21Pkrkul Chison i -a luat, Pkrkul din vremile strqvechi, pkrkul Chison! Suflete, calcq-‘n

picioare pe viteji!
22Atunci copitele cailor au rqsunat De goana, de goana nqbqdqioasq a rqzboinicilor lor.
23Blestemayi pe Meroza, a zis Kngerul Domnului, Blestemayi, blestemayi pe locuitorii lui;

Cqci n‘au venit kn ajutorul Domnului, Kn ajutorul Domnului, printre oamenii viteji‘‘.
24Binecuvkntatq sq fie kntre femei Iael, Nevasta lui Heber, Chenitul! Binecuvkntatq sq fie

ea kntre femeile cari locuiesc kn corturi!
25El a cerut apq, wi ea i -a a dat lapte; Kn pahar kmpqrqtesc i -a adus unt.
26Cu o mknq a luat yqruwul, Wi cu dreapta ciocanul lucrqtorilor, A lovit pe Sisera, i -a

despicat capul, I -a sfqrkmat wi strqpuns tkmpla.
27El s‘a ghemuit: a cqzut wi s‘a culcat la picioarele ei; S‘a ghemuit wi a cqzut la picioarele

ei; Acolo unde s‘a ghemuit, acolo a cqzut fqrq viayq.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   274
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

28Pe fereastrq, prin zqbrele, Se uitq mama lui Sisera, wi strigq: ,,Pentruce zqbovewte carul
lui sq vinq? Pentruce vin carqle lui awa de kncet?‘‘
29Cele mai knyelepte dintre femeile ei ki rqspund, Wi ea kwi rqspunde singurq:
30,,Negrewit, au gqsit pradq! Wi -o kmpqryesc: O fatq, douq fete de fiecare om; Pradq de

haine vqpsite pentru Sisera; Pradq de haine vqpsite cusute la gherghef, Douq haine
vqpsite wi cusute la gherghef, De pus pe grumazul biruitorului!‘‘
31Awa sq piarq toyi vrqjmawii Tqi, Doamne! Dar cei ce -L iubesc sknt ca soarele, cknd se

aratq kn puterea lui‘‘. Yara a avut odihnq patruzeci de ani.
6 Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului; wi Domnul i -a dat kn mknile lui
Madian, timp de wapte ani.
2Mkna lui Madian a fost puternicq kmpotriva lui Israel. Ca sq scape de Madian, copiii lui

Israel fugeau kn vqgqunile munyilor, kn pewteri wi pe stknci kntqrite.
3Dupqce sqmqna Israel, Madian se suia cu Amalec wi fiii Rqsqritului, wi porneau kmpotriva

lui.
4Tqbqrau kn faya lui, nimiceau roadele yqrii pknq spre Gaza; wi nu lqsau kn Israel nici

merinde, nici oi, nici boi, nici mqgari.
5Cqci se suiau kmpreunq cu turmele wi corturile lor, soseau ca o mulyime de lqcuste, erau

fqrq numqr, ei wi cqmilele lor, wi veneau kn yarq ca s‘o pustiascq.
6Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, wi copiii lui Israel au strigat cqtre

Domnul.
7Cknd copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul din pricina lui Madian,
8Domnul a trimes copiilor lui Israel un prooroc. El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul,

Dumnezeul lui Israel: ,Eu v‘am scos din Egipt, Eu v‘am scos din casa robiei.
9V‘am scqpat din mkna Egiptenilor wi din mkna tuturor celor ce vq apqsau; i-am izgonit

dinaintea voastrq, wi v‘am dat vouq yara lor.
10V‘am zis: ,Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru; sq nu vq temeyi de dumnezeii Amoriyilor,

kn a cqror yarq locuiyi. Dar voi n‘ayi ascultat glasul Meu.‘‘
11Apoi a venit Kngerul Domnului, wi S‘a awezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas,

din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul squ, bqtea grku kn teasc, ca sq -l ascundq de Madian.
12Kngerul Domnului i S‘a arqtat, wi i -a zis: ,,Domnul este cu tine, viteazule!‘‘
13Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, dacq Domnul este cu noi, pentruce ni s‘au

kntkmplat toate aceste lucruri? Wi unde sknt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc
pqrinyii nowtri cknd spun: ,Nu ne -a scos oare Domnul din Egipt?‘ Acum Domnul ne
pqrqsewte, wi ne dq kn mknile lui Madian!‘‘
14Domnul S‘a uitat la el, wi a zis: ,,Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, wi izbqvewte pe

Israel din mkna lui Madian; oare nu te trimet Eu?‘‘
15Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, cu ce sq izbqvesc pe Israel? Iatq cq familia

mea eate cea mai sqracq din Manase, wi eu sknt cel mai mic din casa tatqlui meu.‘‘
16Domnul i -a zis: ,,Eu voi fi cu tine, wi vei bate pe Madian ca pe un singur om‘‘.
17Ghedeon I -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, dq-mi un semn ca sq-mi arqyi

cq Tu kmi vorbewti.
18Nu Te depqrta de aici pknq mq voi kntoarce la Tine, sq-mi aduc darul, wi sq -l pun

knaintea Ta‘‘. Wi Domnul a zis: ,,Voi rqmknea pknq te vei kntoarce.‘‘
19Ghedeon a intrat kn casq, a pregqtit un ied, wi a fqcut azimi dintr‘o efq de fqinq. A pus

carnea kntr‘un cow wi zeama a turnat -o kntr‘o oalq, le -a adus subt stejar, wi I le -a pus
knainte.
20Kngerul lui Dumnezeu i -a zis: ,,Ia carnea wi azimile, pune-le pe stknca aceasta wi varsq

zeama‘‘. Wi el a fqcut awa.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   275
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

21Kngerul Domnului a kntins vkrful toiagului pe care -l avea kn mknq, wi a atins carnea wi
azimile. Atunci, s‘a ridicat din stkncq un foc care a mistuit carnea wi azimile. Wi Kngerul
Domnului S‘a fqcut nevqzut dinaintea lui.
22Ghedeon, vqzknd cq fusese Kngerul Domnului, a zis: ,,Vai de mine, Stqpkne Doamne!

Am vqzut pe Kngerul Domnului fayq‘n fayq‘‘.
23Wi Domnul i -a zis: ,,Fii pe pace, nu te teme, cqci nu vei muri‘‘.
24Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, wi i -a pus numele ,,Domnul pqcii‘‘: altarul

acesta este wi astqzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.
25Kn aceeaw noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Ia viyelul tatqlui tqu, wi un alt taur de

wapte ani. Dqrkmq altarul lui Baal, care este al tatqlui tqu, wi taie parul knchinat Astartei,
care este deasupra.
26Sq zidewti apoi wi sq kntocmewti, pe vkrful acestei stknci, un altar Domnului,

Dumnezeului tqu. Sq iei taurul al doilea, wi sq aduci o ardere de tot, cu lemnul din stklpul
idolului pe care -l vei tqia‘‘.
27Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui, wi a fqcut ce spusese Domnul; dar fiindcq

se temea de casa tatqlui squ, wi de oamenii din cetate, a fqcut lucrul acesta noaptea, nu
ziua.
28Cknd s‘au sculat oamenii din cetate dis de dimineayq, iatq cq altarul lui Baal era dqrkmat,

parul knchinat idolului deasupra lui era tqiat; wi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe
altarul care fusese zidit.
29Ei wi-au zis unul altuia: ,,Cine a fqcut lucrul acesta?‘‘ Wi au kntrebat wi au fqcut cercetqri.

Li s‘a spus: ,,Ghedeon, fiul lui Ioas, a fqcut lucrul acesta‘‘.
30Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: ,,Scoate pe fiul tqu, ca sq moarq, cqci a dqrkmat

altarul lui Baal wi a tqiat parul sfknt care era deasupra lui‘‘.
31Ioas a rqspuns tuturor celor ce s‘au knfqyiwat knaintea lui: ,,Oare datoria voastrq este sq

apqrayi pe Baal? Voi trebuie sq -i veniyi kn ajutor? Oricine va lua apqrarea lui Baal, sq
moarq pknq dimineayq. Dacq Baal este un Dumnezeu, sq-wi apere el pricina, fiindcq i-au
dqrkmat altarul‘‘.
32Kn ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal (Apere-se Baal), cqci au zis: ,,Apere-

se Baal kmpotriva lui, fiindcq i -a dqrkmat altarul‘‘.
33Tot Madianul, Amalec wi fiii Rqsqritului, s‘au strkns kmpreunq, au trecut Iordanul, wi au

tqbqrkt kn valea Isreel.
34Ghedeon a fost kmbrqcat cu Duhul Domnului; a sunat din trkmbiyq, wi Abiezer a fost

chemat ca sq meargq dupq el.
35A trimes soli kn tot Manase, care deasemenea a fost chemat sq meargq dupq el. A trimes

soli kn Awer, kn Zabulon wi kn Neftali, cari s‘au suit sq le iese knainte.
36Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Dacq vrei sq izbqvewti pe Israel prin mkna mea, cum ai

spus,
37iatq, voi pune un val de lknq kn arie; dacq numai lkna va fi acoperitq de rouq, wi tot

pqmkntul va rqmknea uscat, voi cunoawte cq vei izbqvi pe Israel prin mkna mea, cum ai
spus‘‘.
38Wi awa s‘a kntkmplat. Kn ziua urmqtoare, el s‘a sculat disdedimineayq, a stors lkna, wi a

scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apq.
39Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Sq nu Te aprinzi de mknie kmpotriva mea, wi nu voi mai

vorbi deckt de data aceasta. Aw vrea numai sq mai fac o kncercare cu lkna: numai lkna sq
rqmknq uscatq, wi tot pqmkntul sq se acopere cu rouq‘‘.
40Wi Dumnezeu a fqcut awa kn noaptea aceea. Numai lkna a rqmas uscatq, wi tot

pqmkntul s‘a acoperit cu rouq.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    276
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

7 Ierubaal, sau Ghedeon, wi tot poporul care era cu el, s‘au sculat disdedimineayq, wi au
tqbqrkt la izvorul Harod. Tabqra lui Madian era la miazqnoapte de Ghedeon, spre dealul
More, kn vale.
2Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul pe care -l ai cu tine este prea mult, pentru ca sq dau

pe Madian kn mknile lui; el ar putea sq se laude kmpotriva Mea, wi sq zicq: ,Mkna mea
m‘a izbqvit‘.
3Vestewte dar lucrul acesta kn auzul poporului: ,Cine este fricos wi se teme, sq se

kntoarcq wi sq se depqrteze de muntele Gaaladului‘‘. Douqzeci wi douq de mii de oameni
din popor s‘au kntors, wi au mai rqmas zece mii.
4Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul este kncq prea mult. Pogoarq -i la apq, wi acolo yi -i

voi alege; acela despre care kyi voi spune: ,Acesta sq meargq cu tine‘, va merge cu tine;
wi acela despre care kyi voi spune: ,Acesta sq nu meargq cu tine‘, nu va merge cu tine‘‘.
5Ghedeon a pogorkt poporul la apq, wi Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Pe toyi cei ce vor

limpqi apq cu limba, cum limpqewte cknele, sq -i desparyi de toyi cei ce vor bea apq din
genunchi‘‘.
6Ceice au limpqit apa, ducknd -o la gurq cu mkna, au fost kn numqr de trei sute de

oameni; wi tot poporul celalt a kngenunchiat ca sq bea.
7Wi Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Cu cei trei sute de oameni cari au limpqit, vq voi mkntui,

wi voi da pe Madian kn mknile tale. Toyi ceilalyi din popor sq se ducq fiecare acasq.
8Au luat merindele poporului wi trkmbiyele lui. Apoi Ghedeon a trimes pe toyi bqrbayii lui

Israel, pe fiecare kn cortul lui, wi a yinut pe cei trei sute de oameni. Tabqra lui Madian era
jos kn vale.
9Domnul a zis lui Ghedeon kn timpul nopyii: ,,Scoalq-te, wi pogoarq-te kn tabqrq, cqci am

dat -o kn mknile tale.
10Dacq yi -e fricq sq te pogori, pogoarq-te cu Pura, slujitorul tqu.
11Sq asculyi ce vor zice, wi dupq aceea yi se vor kntqri mknile: pogoarq-te dar kn

tabqrq.‘‘ ,,El s‘a pogorkt cu Pura, slujitorul lui, pknq la kntkia strajq a taberii.
12Madian, Amalec, wi toyi fiii Rqsqritului, erau rqspkndiyi kn vale, ca o mulyime de lqcuste,

wi cqmilele lor erau fqrq numqr, ca nisipul de pe marginea mqrii.
13Ghedeon a sosit; wi iatq cq un om istorisea tovarqwului squ un vis. El zicea: ,,Am visat

un vis: wi se fqcea cq o turtq de orz se rostogolea kn tabqra lui Madian; a venit de s‘a lovit
pknq la cort, wi cortul a cqzut; l -a rqsturnat cu susul kn jos, wi cortul a fost dqrkmat.‘‘
14Tovarqwul lui a rqspuns, wi a zis: ,,Aceasta nu este altceva deckt sabia lui Ghedeon, fiul

lui Ioas, bqrbatul lui Israel; Dumnezeu a dat kn mknile lui pe Madian wi toatq tabqra.‘‘
15Cknd a auzit Ghedeon istorisirea visului wi tklcuirea lui, s‘a aruncat cu faya la pqmknt, s‘a

kntors kn tabqra lui Israel, wi a zis: ,,Sculayi-vq, cqci Domnul a dat kn mknile voastre
tabqra lui Madian.‘‘
16A kmpqryit kn trei cete pe cei trei sute de oameni, wi le -a dat tuturor trkmbiye wi ulcioare

goale, cu niwte fqclii kn ulcioare.
17El le -a zis: ,,Sq vq uitayi la mine, wi sq faceyi ca mine. Cum voi ajunge kn tabqrq, sq

faceyi ce voi face eu;
18wi cknd voi suna din trkmbiyq, eu wi toyi ceice vor fi cu mine, sq sunayi wi voi din

trkmbiyq de jur kmprejurul taberii, wi sq ziceyi: ,Sabia Domnului wi a lui Ghedeon!‘‘
19Ghedeon wi cei o sutq de oameni cari erau cu el au ajuns la capqtul taberii la knceputul

strqjii dela mijlocul nopyii, kndatq dupqce puseserq pe pqzitori. Au sunat din trkmbiyq, wi
au spart ulcioarele pe cari le aveau kn mknq.
20Cele trei cete au sunat din trkmbiyq wi au spart ulcioarele; au apucat fqcliile cu mkna

stkngq wi trkmbiyele cu mkna dreaptq ca sq sune, wi au strigat: ,,Sabia Domnului wi a lui

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   277
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

Ghedeon!‘‘
21Au rqmas fiecare la locul lui kn jurul taberii, wi toatq tabqra a knceput sq alerge, sq yipe,

wi sq fugq.
22Cei trei sute de oameni au sunat iarqw din trkmbiyq; wi kn toatq tabqra, Domnul i -a fqcut

sq kntoarcq sabia unii kmpotriva altora. Tabqra a fugit pknq la Bet-Wita spre Yerera, pknq
la hotarul dela Abel-Mehola lkngq Tabat.
23Bqrbayii lui Israel s‘au strkns, cei din Neftali, din Awer wi din tot Manase, wi au urmqrit pe

Madian.
24Ghedeon a trimes soli kn tot muntele lui Efraim, ca sq spunq: ,,Pogorkyi-vq knaintea lui

Madian, wi tqiayi-le trecerea apelor pknq la Bet-Bara, wi Iordan.‘‘ Toyi bqrbayii lui Efraim
s‘au strkns, wi au pus stqpknire pe trecerea apelor pknq la Bet-Bara wi Iordan.‘‘
25Au pus mkna pe douq cqpetenii ale lui Madian: Oreb wi Zeeb; au ucis pe Oreb la stknca

lui Oreb, wi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmqrit pe Madian, wi au adus
capetele lui Oreb wi Zeeb la Ghedeon de cealaltq parte a Iordanului.
8 Bqrbayii lui Efraim au zis lui Ghideon: ,,Ce knseamnq felul acesta de purtare fayq de
noi? Pentruce nu ne-ai chemat, cknd ai plecat sq te lupyi kmpotriva lui Madian?‘‘ Wi au
avut o mare ceartq cu el.
2Ghedeon le -a rqspuns: ,,Ce-am fqcut eu pe lkngq voi? Oare nu face mai mult culesul

ciorchinelor rqmase kn via lui Efraim de ckt culesul kntregei vii a lui Abiezer?‘‘
3Kn mknile voastre a dat Dumnezeu pe cqpeteniile lui Madian: Oreb, wi Zeeb. Ce-am putut

face eu deci pe lkngq voi?‘‘ Dupqce le -a vorbit astfel, li s‘a potolit mknia.
4Ghedeon a ajuns la Iordan, wi l -a trecut, el wi cei trei sute de oameni cari erau cu el,

obosiyi, dar urmqrind mereu pe vrqjmaw.
5El a zis celor din Sucot: ,,Dayi, vq rog, ckteva pkni poporului care mq knsoyewte, cqci

sknt obosiyi, wi sknt kn urmqrirea lui Zebah wi Yalmuna, kmpqrayii Madianului.‘‘
6Cqpeteniile din Sucot au rqspuns: ,,Este oare mkna lui Zebah wi Yalmuna kn stqpknirea

ta, ca sq dqm pkne owtirii tale?‘‘
7Wi Ghedeon a zis: ,,Ei bine! dupqce Domnul va da kn mknile noastre pe Zebah wi pe

Yalmuna, vq voi scqrpina carnea cu spini din pustie wi cu mqrqcini.‘‘
8De acolo s‘a suit la Penuel, wi a fqcut celor din Penuel aceeaw rugqminte. Ei i-au rqspuns

cum ki rqspunseserq cei din Sucot.
9Wi a zis wi celor din Penuel: ,,Cknd mq voi kntoarce kn pace, voi dqrkma turnul acesta.‘‘
10Zebah wi Yalmuna erau la Carcor kmpreunq cu owtirea lor de aproape cincisprezece mii

de oameni; toyi ceice mai rqmqseserq din toatq owtirea fiilor Rqsqritului: o sutq douqzeci
de mii de oameni cari scoteau sabia, fuseserq uciwi.
11Ghedeon s‘a suit pe drumul celor ce locuiesc kn corturi, la rqsqrit de Nobah wi de

Iogbeha, wi a bqtut owtirea care se credea la adqpost.
12Zebah wi Yalmuna au luat fuga; Ghedeon i -a urmqrit, a prins pe cei doi kmpqrayi ai

Madianului: Zebah wi Yalmuna, wi a pus pe fugq toatq owtirea.
13Ghedeon, fiul lui Ioas, s‘a kntors dela luptq prin suiwul Heres.
14A prins dintre cei din Sucot un tknqr pe care l -a kntrebat, wi care i -a dat kn scris numele

cqpeteniilor wi bqtrknilor din Sucot; erau waptezeci wi wapte de bqrbayi.
15Apoi a venit la cei din Sucot, wi a zis: ,,Iatq pe Zebah wi Yalmuna, pentru cari m‘ayi

batjocorit, zicknd: ,Oare mkna lui Zebah wi Yalmuna este kn stqpknirea ta, ca sq dqm pkne
oamenilor tqi obosiyi?‘‘
16Wi a luat pe bqtrknii cetqyii, wi a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie wi cu

mqrqcini.
17A dqrkmat wi turnul din Penuel, wi a ucis pe oamenii cetqyii.            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    278
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

18El a zis lui Zebah wi lui Yalmuna: ,,Cum erau oamenii pe cari i-ayi ucis la Tabor?‘‘ Ei au
rqspuns: ,,Erau ca tine, fiecare avea knfqyiwarea unui fiu de kmpqrat.‘‘
19El a zis: ,,Erau frayii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul cq, dacq i-ayi fi lqsat cu viayq,

nu v‘aw ucide.‘‘
20Wi a zis lui Ieter, kntkiul lui nqscut: ,,Scoalq-te, wi ucide -i!‘‘ Dar tknqrul nu wi -a scos

sabia, pentrucq -i era teamq, cqci era kncq un copil.
21Zebah wi Yalmuna au zis: ,,Scoalq-te tu knsuyi wi ucide-ne! Cqci cum e omul awa e wi

puterea lui.‘‘ Wi Ghedeon s‘a sculat, wi a ucis pe Zebah wi Yalmuna. A luat apoi
luniwoarele dela gktul cqmilelor lor.
22Bqrbayii lui Israel au zis lui Ghedeon: ,,Domnewte peste noi, tu, wi fiul tqu, wi fiul fiului

tqu, cqci ne-ai izbqvit din mkna lui Madian.‘‘
23Ghedeon le -a zis: ,,Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci

Domnul va domni peste voi.‘‘
24Ghedeon le -a zis: ,,Am sq vq fac o rugqminte: dayi-mi fiecare verigile de nas pe cari le-

ayi luat ca pradq.‘‘ -Vrqjmawii aveau verigi de aur, cqci erau Ismaeliyi. -
25Ei au zis: ,,Yi le vom da cu plqcere.‘‘ Wi au kntins o manta, pe care a aruncat fiecare

verigile pe cari le prqdase.
26Greutatea verigilor de aur pe cari le -a cerut Ghedeon, a fost de o mie wapte sute de sicli

de aur, afarq de luniwoare, de cerceii de aur, wi hainele de purpurq, pe cari le purtau
kmpqrayii Madianului, wi afarq de lqnyiwoarele dela gktul cqmilelor lor.
27Ghedeon a fqcut din ele un efod, wi l -a pus kn cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricinq

de curvie pentru tot Israelul; wi a fost o cursq pentru Ghedeon wi pentru casa lui.
28Madianul a fost smerit knaintea copiilor lui Israel, wi n‘a mai ridicat capul. Wi yara a avut

odihnq patruzeci de ani, kn timpul vieyii lui Ghedeon.
29Ierubaal, fiul lui Ioas, s‘a kntors, wi a locuit kn casa lui.
30Ghedeon a avut waptezeci de fii, iewiyi din el, cqci a avut mai multe neveste.
31Yiitoarea lui, care era la Sihem, i -a nqscut de asemenea un fiu, cqruia i-au pus numele

Abimelec.
32Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit dupq o bqtrkneyq fericitq; wi a fost kngropat kn mormkntul

tatqlui squ Ioas, la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.
33Dupq moartea lui Ghedeon, copiii lui Israel au knceput iarqw sq curveascq cu Baalii wi

au luat pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor.
34Copiii lui Israel nu wi-au adus aminte de Domnul, Dumnezeul lor, care -i izbqvise din

mkna tuturor vrqjmawilor cari -i knconjurau.
35Wi n‘au yinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, dupq tot binele pe care -l fqcuse el lui

Israel.
9 Abimelec, fiul lui Ierubaal, s‘a dus la Sihem la frayii mamei lui, wi iatq cum le -a vorbit
atkt lor ckt wi la toatq familia casei tatqlui mamei sale:
2,,Spuneyi, vq rog, kn auzul tuturor locuitorilor din Sihem: ,Este mai bine pentru voi ca

waptezeci de oameni, toyi fii ai lui Ierubaal, sq stqpkneascq peste voi, sau un singur om sq
stqpkneascq peste voi?‘ Wi aduceyi-vq aminte cq eu sknt os din oasele voastre wi carne
din carnea voastrq.‘‘
3Frayii mamei lui au spus toate cuvintele acestea pentru el kn auzul tuturor locuitorilor din

Sihem, wi inima lor s‘a plecat spre Abimelec; cqci kwi ziceau: ,,El este frate cu noi.‘‘
4I-au dat waptezeci de sicli de argint, pe cari i-au ridicat din casa lui Baal-Berit. Abimelec a

cumpqrat cu ei pe niwte oameni fqrq cqpqtki wi neastkmpqrayi, cari au mers dupq el.
5A venit kn casa tatqlui squ la Ofra, wi a ucis pe frayii sqi, fiii lui Ierubaal, waptezeci de

oameni, pe aceeaw peatrq. N‘a scqpat deckt Iotam, cel mai tknqr fiu al lui Ierubaal, cqci se

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    279
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

ascunsese.
6Toyi locuitorii din Sihem wi toatq casa lui Milo s‘au strkns la olaltq, wi au venit de au fqcut

kmpqrat pe Abimelec, lkngq stejarul sqdit kn Sihem.
7Iotam a aflat despre lucrul acesta. S‘a dus wi s‘a awezat pe vkrful muntelui Garizim, wi

iatq ce le -a strigat el cu glas tare: ,,Ascultayi-mq, locuitorii Sihemului, wi Dumnezeu sq vq
asculte!
8Copacii au plecat sq ungq un kmpqrat wi sq -l punq kn fruntea lor. Ei au zis mqslinului:

,Kmpqrqyewte peste noi!‘
9Dar mqslinul le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu untdelemnul meu, care kmi aduce laude

din partea lui Dumnezeu wi a oamenilor, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?‘
10Wi copacii au zis smochinului: ,Vino, tu, de kmpqrqyewte peste noi!‘
11Dar smochinul le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu dulceaya mea wi rodul meu cel

minunat, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?‘
12Wi copacii au zis viyei: ,Vino, tu, wi domnewte peste noi.‘
13Dar viya le -a rqspuns: ,Sq-mi pqrqsesc eu vinul, care knveselewte pe Dumnezeu wi pe

oameni, ca sq mq duc sq domnesc peste copaci?‘
14Atunci toyi copacii au zis spinului: ,Vino, tu, wi kmpqrqyewte peste noi.‘
15Wi spinul a rqspuns copacilor: ,Dacq kn adevqr vreyi sq mq ungeyi ca kmpqrat al vostru,

veniyi wi adqpostiyi-vq subt umbra mea; altfel, sq iasq un foc din spin, wi sq mistuie cedrii
Libanului.‘
16Acum, oare cu adevqrat wi cu toatq curqyia ayi lucrat voi, fqcknd kmpqrat pe Abimelec?

Ayi arqtat voi bunqvoinyq fayq de Ierubaal wi de casa lui? V‘ayi purtat voi oare cu el
potrivit cu slujba pe care v‘a fqcut -o? -
17Cqci tatql meu s‘a luptat pentru voi; wi -a pus viaya kn primejdie, wi v‘a izbqvit din mkna

lui Madian;
18wi voi v‘ayi ridicat kmpotriva casei tatqlui meu, i-ayi ucis fiii, waptezeci de oameni, pe

aceeaw piatrq, wi ayi fqcut kmpqrat peste locuitorii din Sihem pe Abimelec, fiul roabei lui,
pentrucq este fratele vostru. -
19Dacq kn adevqr wi cu toatq curqyia v‘ayi purtat voi astqzi fayq de Ierubaal wi casa lui,

bine! Abimelec sq fie bucuria voastrq, wi voi sq fiyi bucuria lui!
20Dacq nu, sq iasq un foc din Abimelec, wi sq mistuie pe locuitorii din Sihem wi casa lui

Milo; wi un foc sq iasq din locuitorii Sihemului wi din casa lui Milo, wi sq mistuie pe
Abimelec!‘‘
21Iotam s‘a dat knlqturi, wi a luat -o la fugq; s‘a dus la Beer unde a locuit departe de fratele

squ Abimelec.
22Abimelec stqpknise trei ani peste Israel.
23Atunci Dumnezeu a trimes un duh rqu kntre Abimelec wi locuitorii Sihemului wi locuitorii

Sihemului au fost necredinciowi lui Abimelec,
24pentru ca wi cruzimea sqvkrwitq cu cei waptezeci de fii ai lui Ierubaal sq-wi ia pedeapsa,

wi skngele lor sq cadq asupra fratelui lor Abimelec, care -i ucisese, wi asupra locuitorilor
Sihemului, cari -l ajutaserq sq ucidq pe frayii sqi.
25Locuitorii Sihemului au pus la pkndq kmpotriva lui, pe vkrfurile munyilor, niwte oameni,

cari jqfuiau pe toyi cei ce treceau pe lkngq ei, pe drum. Wi lucrul acesta a fost adus la
cunowtinya lui Abimelec.
26Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu frayii sqi, wi au trecut la Sihem. Locuitorii Sihemului au avut

kncredere kn el!
27Au iewit la ckmp, le-au cules viile, le-au cqlcat strugurii, wi au knceput sq se veseleascq;

au intrat kn casa dumnezeului lor, au mkncat wi au bqut, wi au blestemat pe Abimelec.

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    280
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

28Wi Gaal, fiul lui Ebed, zicea: ,,Cine este Abimelec, wi cine este Sihem, ca sq slujim lui
Abimelec? Nu este el fiul lui Ierubaal, wi nu este Zebul, kngrijitorul lui? Slujiyi bqrbayilor lui
Hamor, tatql lui Sihem; de ce sq slujim lui Abimelec?
29Oh! dacq aw fi eu stqpknul acestui popor, aw rqsturna pe Abimelec‘‘. Wi despre Abimelec

zicea: ,,Strknge-yi owtirea wi iewi‘‘!
30Zebul, ckrmuitorul cetqyii, a auzit ce zicea Gaal, fiul lui Ebed, wi s‘a aprins de mknie.
31A trimes pe ascuns niwte soli la Abimelec, ca sq -i spunq: ,,Iatq, Gaal, fiul lui Ebed, wi

frayii lui, au venit la Sihem, wi au rqsculat cetatea kmpotriva ta.
32Acum, pleacq noaptea, tu wi poporul care este cu tine, wi stai la pkndq kn ckmp.
33Dimineaya, la rqsqritul soarelui, sq te arunci cu nqvalq asupra cetqyii. Wi cknd Gaal wi

poporul care este cu el vor iewi kmpotriva ta, sq -i faci ce-yi vor kngqdui puterile.
34Abimelec wi tot poporul care era cu el au plecat noaptea, wi s‘au pus la pkndq lkngq

Sihem, kmpqryiyi kn patru cete.
35Gaal, fiul lui Ebed, a iewit, wi a stqtut la intrarea poryii cetqyii. Abimelec wi tot poporul

care era cu el s‘au sculat atunci dela pkndq.
36Gaal a zqrit poporul, wi a zis lui Zebul: ,,Iatq un popor care se pogoarq din vkrful

munyilor.‘‘ Zebul i -a rqspuns: ,,Este umbra munyilor pe cari -i iei drept oameni.‘‘
37Gaal, luknd iarqw cuvkntul, a zis: ,,Este chiar un popor care se pogoarq de pe knqlyimile

yqrii, wi o ceatq vine pe drumul Stejarului Ghicitorilor.‘‘
38Zebul i -a rqspuns: ,,Unde kyi este acum gura, cu care ziceai: ,Cine este Abimelec, ca sq

-i slujim? Nu este oare acesta poporul pe care -l dispreyuiai tu? Mergi acum, wi luptq-te cu
el!‘‘
39Gaal a knaintat kn fruntea locuitorilor Sihemului, wi s‘a luptat cu Abimelec.
40Urmqrit de Abimelec, a luat -o la fugq dinaintea lui, wi mulyi oameni au cqzut moryi pknq

la intrarea poryii.
41Abimelec s‘a oprit la Aruma. Wi Zebul a izgonit pe Gaal wi pe frayii lui, cari n‘au putut sq

rqmknq la Sihem.
42A douazi, poporul, a iewit la ckmp. Abimelec, cqruia i s‘a dat de wtire,
43wi -a luat ceata, a kmpqryit -o kn trei pqryi, wi s‘a pus la pkndq kn ckmp. Vqzknd cq

poporul iewea din cetate, s‘a sculat kmpotriva lor, wi i -a bqtut.
44Abimelec wi cetele cari erau cu el au pornit knainte wi s‘au awezat la intrarea poryii

cetqyii: douq din aceste cete s‘au aruncat asupra tuturor celorce erau kn ckmp, wi i-au
bqtut.
45Abimelec a bqtut cetatea toatq ziua; a luat -o, wi a ucis poporul care se afla kn ea. Apoi a

dqrkmat cetatea pknq kn temelie, wi a presqrat sare peste ea.
46La auzul acestui lucru, toyi locuitorii turnului Sihemului s‘au dus kn cetqyuia casei

dumnezeului Berit.
47S‘a dat de wtire lui Abimelec cq toyi locuitorii turnului Sihemnului s‘au strkns acolo.
48Atunci Abimelec s‘a suit pe muntele Yalmon, el wi tot poporul care era cu el. A luat o

secure kn mknq, a tqiat o ramurq de copac, a luat -o wi a pus -o pe umqr. Apoi a zis
poporului care era cu el: ,,Ayi vqzut ce am fqcut? Grqbiyi-vq wi faceyi wi voi ca mine.‘‘
49Wi au tqiat fiecare ckte o ramurq, wi au mers dupq Abimelec; au awezat ramurile lkngq

cetqyuie, wi i-au dat foc ei wi celor ce se aflau kn ea. Awa au perit toyi oamenii din turnul
Sihemului, kn numqr de aproape o mie, bqrbayi wi femei.
50Abimelec a pornit kmpotriva Tebeyului. A kmpresurat Tebeyul, wi l -a luat.
51Kn mijlocul cetqyii era un turn tare, unde au fugit toyi locuitorii cetqyii, bqrbayi wi femei;

au kncuiat uwile dupq ei, wi s‘au suit pe acoperiwul turnului.
52Abimelec a ajuns pknq la turn; l -a bqtut, wi s‘a apropiat de uwa turnului ca sq -i punq foc.
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    281
                 Sfânta Biblie - Vechiul Testament

53Atunci o femeie a aruncat o piatrq de rkwniyq pe capul lui Abimelec, wi i -a sfqrkmat
yeasta capului.
54Kndatq el a chemat pe tknqrul care -i purta armele, wi i -a zis: ,,Scoate-yi sabia, wi

omoarq-mq, ca sq nu se zicq de mine: ,L -a omorkt o femeie.‘‘ Tknqrul l -a strqpuns cu
sabia, wi a murit.
55Cknd au vqzut bqrbayii lui Israel cq Abimelec a murit, au plecat fiecare acasq.
56Astfel a fqcut Dumnezeu sq cadq asupra lui Abimelec rqul pe care -l fqcuse tatqlui squ,

ucizknd pe cei waptezeci de frayi ai lui;
57wi Dumnezeu a fqcut sq cadq asupra capului oamenilor din Sihem tot rqul pe care -l

fqcuserq. Astfel s‘a kmplinit fayq de ei blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubaal.
10 Dupq Abimelec, s‘a sculat Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, bqrbat din Isahar, ca sq
izbqveascq pe Israel; el locuia la Wamir, kn muntele lui Efraim.
2Tola a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi trei de ani; apoi a murit, wi a fost kngropat la

Wamir.
3Dupq el, s‘a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecqtor kn Israel douqzeci wi doi de ani.
4El avea treizeci de fii, cari cqlqreau pe treizeci de mknji de mqgari, wi stqpkneau treizeci

de cetqyi, numite wi azi cetqyile lui Iair, wi awezate kn yara Galaadului.
5Wi Iair a murit, wi a fost kngropat la Camon.
6Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; au slujit Baalilor wi Astarteelor,

dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui
Amon, wi dumnezeilor Filistenilor, wi au pqrqsit pe Domnul, wi nu I-au mai slujit.
7Domnul S‘a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile Filistenilor wi kn

mknile fiilor lui Amon.
8Ei au apqsat wi au asuprit pe copiii lui Israel kn vremea aceea optsprezece ani, wi anume:

pe toyi copiii lui Israel cari erau de cealaltq parte a Iordanului kn yara Amoriyilor kn
Galaad.
9Fiii lui Amon au trecut Iordanul ca sq se batq wi kmpotriva lui Iuda, kmpotriva lui Beniamin

wi kmpotriva casei lui Efraim. Wi Israel era kntr‘o mare strkmtorare.
10Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi au zis: ,,Am pqcqtuit kmpotriva Ta, cqci am

pqrqsit pe Dumnezeul nostru wi am slujit Baalilor.‘‘
11Domnul a zis copiilor lui Israel: ,,Nu v‘am izbqvit Eu de Egipteni, de Amoriyi, de fiii lui

Amon, wi de Filisteni?
12Wi cknd v‘au apqsat Sidoniyii, Amalec wi Maon, wi ayi strigat cqtre Mine, nu v‘am izbqvit

Eu din mknile lor?
13Dar voi M‘ayi pqrqsit, wi ayi slujit altor dumnezei. De aceea nu vq voi mai izbqvi.
14Duceyi-vq wi chemayi pe dumnezeii pe cari i-ayi ales; ei sq vq izbqveascq kn vremea

strkmtorqrii voastre!‘‘
15Copiii lui Israel au zis Domnului: ,,Am pqcqtuit, fq-ne ce-Yi va plqcea. Numai izbqvewte-

ne astqzi!‘‘
16Wi au scos dumnezeii strqini din mijlocul lor, wi au slujit Domnului. El S‘a kndurat de

suferinyele lui Israel.
17Fiii lui Amon s‘au strkns wi au tqbqrkt kn Galaad, wi copiii lui Israel s‘au strkns wi au

tqbqrkt la Miypa.
18Poporul, wi cqpeteniile Galaadului wi-au zis unul altuia: ,,Cine este omul care va kncepe

lupta kmpotriva fiilor lui Amon? El va fi cqpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.‘‘
11 Iefta, Galaaditul, era un om viteaz. El era fiul unei curve. Galaad nqscuse pe Iefta.
2  Nevasta lui Galaad i -a nqscut fii, cari, fqckndu-se mari, au izgonit pe Iefta, wi i-au zis: ,,Tu

              Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    282
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

nu vei avea mowtenire kn casa tatqlui nostru, cqci ewti fiul unei alte femei.‘‘
3Wi Iefta a fugit de la frayii lui, wi a locuit kn yara Tob. Niwte oameni fqrq cqpqtki s-au

strkns la Iefta, wi fqceau plimbqri cu el.
4Dupq cktva timp, fiii lui Amon au pornit cu rqzboi kmpotriva lui Israel.
5Wi pe cknd fiii lui Amon fqceau rqzboi cu Israel, bqtrknii Galaadului s‘au dus sq caute pe

Iefta din yara Tob.
6Ei au zis lui Iefta: ,,Vino de fii cqpetenia noastrq, wi sq batem pe fiii lui Amon.‘‘
7Iefta a rqspuns bqtrknilor Galaadului: ,,Nu m‘ayi urkt voi, wi nu m‘ayi izgonit voi din casa

tatqlui meu? Pentruce veniyi la mine acum cknd sknteyi kn strkmtorare?‘‘
8Bqtrknii Galaadului au zis lui Iefta: ,,Ne kntoarcem la tine acum, ca sq mergi cu noi, sq

bayi pe fiii lui Amon, wi sq fii cqpetenia noastrq, cqpetenia tuturor locuitorilor Galaadului.‘‘
9Iefta a rqspuns bqtrknilor Galaadului: ,,Dacq mq aduceyi knapoi ca sq bat pe fiii lui Amon,

wi dacq Domnul ki va da knaintea mea, voi fi eu oare cqpetenia voastrq?‘‘
10Bqtrknii Galaadului au zis lui Iefta: ,,Domnul sq ne audq, wi sq judece, dacq nu vom face

ce spui.‘‘
11Wi Iefta a pornit cu bqtrknii Galaadului. Poporul l -a pus kn fruntea lui, wi l -a awezat

cqpetenie, wi Iefta a spus din nou knaintea Domnului, la Miypa, toate cuvintele pe cari le
rostise.
12Iefta a trimes soli kmpqratului fiilor lui Amon, ca sq -i spunq: ,,Ce ai cu mine de vii

kmpotriva mea sq faci rqzboi kmpotriva yqrii mele?‘‘
13Kmpqratul fiilor lui Amon a rqspuns solilor lui Iefta: ,,Pentrucq Israel, cknd s‘a suit din

Egipt, a pus mkna pe yara mea, dela Arnon pknq la Iaboc wi Iordan. Dq-mi -o knapoi acum
de bunq voie.‘‘
14Iefta a trimes iarqw soli kmpqratului fiilor lui Amon,
15ca sq -i spunq: ,,Awa vorbewte Iefta. ,Israel n‘a pus mkna pe yara Moabului, nici pe yara

fiilor lui Amon.
16Cqci, cknd s‘a suit Israel din Egipt, a mers kn pustie pknq la marea Rowie wi a ajuns la

Cades.
17Atunci Israel a trimes soli kmpqratului Edomului, ca sq -i spunq: ,Lasq-mq sq trec prin

yara ta.‘ Dar kmpqratul Edomului n‘a voit. A trimes wi la kmpqratul Moabului, wi nici el n‘a
vrut. Wi Israel a rqmas la Cades.
18Apoi a mers prin pustie, a ocolit yara Edomului wi yara Moabului, wi a venit la rqsqritul

yqrii Moabului; au tqbqrkt dincolo de Arnon, fqrq sq intre pe yinutul Moabului, cqci Arnonul
era hotarul Moabului.
19Israel a trimes soli lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, kmpqratul Hesbonului. Wi Israel i -a

zis: ,Lasq-mq sq trec prin yara ta pknq la locul spre care mergem.‘
20Dar Sihon n‘a avut kncredere kn Israel, ca sq -l lase sq treacq pe yinutul lui; wi -a strkns

tot poporul, a tqbqrkt la Iahat, wi a luptat kmpotriva lui Israel.
21Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe Sihon wi pe tot poporul lui kn mknile lui Israel,

care i -a bqtut. Israel a pus mkna pe toatq yara Amoriyilor, cari erau awezayi kn yara
aceasta.
22Au pus mkna pe tot yinutul Amoriyilor, dela Arnon pknq la Iaboc, wi dela pustie pknq la

Iordan.
23Wi acum, cknd Domnul, Dumnezeul lui Israel, a izgonit pe Amoriyi dinaintea poporului

Squ Israel, tu sq le stqpknewti yara?
24Oare ce-yi dq kn stqpknire dumnezeul tqu Chemow, nu vei stqpkni? Wi tot ce ne -a dat

kn stqpknire Domnul, Dumnezeul nostru, knaintea noastrq, noi sq nu stqpknim!
25Ewti tu mai bun deckt Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului? S‘a certat el cu Israel sau
            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    283
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

a fqcut el rqzboi kmpotriva lui?
26Iatq cq sknt trei sute de ani de cknd locuiewte Israel la Hesbon wi kn satele din jurul lui,

la Aroer wi kn satele din jurul lui wi kn toate cetqyile cari sknt pe malul Arnonului: pentruce
nu i le-ayi luat kn tot timpul acesta?
27Eu nu te-am supqrat deloc, wi rqu te-ai purtat cu mine, fqckndu-mi rqzboi. Domnul sq

judece lucrul acesta. El sq fie astqzi judecqtor kntre fiii lui Israel wi fiii lui Amon.‘‘
28Kmpqratul fiilor lui Amon n‘a ascultat cuvintele pe cari a trimes Iefta sq i le spunq.
29Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a strqbqtut Galaadul wi Manase; a trecut la

Miype kn Galaad; wi din Miype din Galaad, a pornit kmpotriva fiilor lui Amon.
30Iefta a fqcut o juruinyq Domnului, wi a zis: ,,Dacq vei da kn mknile mele pe fiii lui Amon,
31ori cine va iewi pe poryile casei mele knaintea mea, la kntoarcerea mea fericitq dela fiii

lui Amon, va fi knchinat Domnului, wi -l voi aduce ca ardere de tot.‘‘
32Iefta a pornit kmpotriva fiilor lui Amon, wi Domnul i -a dat kn mknile lui.
33Le -a pricinuit o foarte mare knfrkngere, dela Aroer pknq spre Minit, loc care cuprindea

douqzeci de cetqyi, wi pknq la Abel-Cheramim. Wi fiii lui Amon au fost smeriyi knaintea
copiilor lui Israel.
34Iefta s‘a kntors acasq la Miypa. Wi iatq cq fiicq-sa i -a iewit knainte cu timpane wi jocuri.

Ea era singurul lui copil; n‘avea fii wi nici altq fatq.
35Cum a vqzut -o, el wi -a rupt hainele, wi a zis:: ,,Ah! fata mea! adknc mq lovewti wi mq

turburi! Am fqcut o juruinyq Domnului, wi n‘o pot kntoarce.‘‘
36Ea i -a zis: ,,Tatq, ai fqcut o juruinyq Domnului, fq-mi potrivit cu ceeace yi -a iewit din

gurq, acum cknd Domnul te -a rqzbunat pe vrqjmawii tqi, pe fiii lui Amon.‘‘
37Wi ea a zis tatqlui squ: ,,Atkt kngqduie-mi: lasq-mq slobodq douq luni, ca sq mq duc sq

mq pogor kn munyi, wi sq-mi plkng fecioria cu tovarqwele mele.‘‘
38El a rqspuns: ,,Du-te!‘‘ Wi a lqsat -o slobodq douq luni. Ea s‘a dus cu tovarqwele ei, wi wi

-a plkns fecioria pe munyi.
39Dupq cele douq luni, s‘a kntors la tatql ei, wi el a kmplinit cu ea juruinya pe care o fqcuse.

Ea nu cunoscuse kmpreunarea cu bqrbat. De atunci s‘a fqcut kn Israel obiceiul
40cq, kn toyi anii, fetele lui Israel se duc sq prqznuiascq pe fiica lui Iefta, Galaaditul, patru

zile pe an.
12 Bqrbayii lui Efraim s‘au strkns, au pornit spre miazq noapte, wi au zis lui Iefta:
,,Pentruce te-ai dus sq bayi pe fiii lui Amon, fqrq sq ne fi chemat wi pe noi sq mergem cu
tine? Vrem sq-yi dqm foc casei wi sq te ardem kmpreunq cu ea.‘‘
2Iefta le -a rqspuns: ,,Eu wi poporul meu am avut mari certuri cu fiii lui Amon; wi cknd v‘am

chemat, nu m‘ayi scqpat din mknile lor.
3Vqzknd cq nu-mi vii kn ajutor, mi-am pus viaya kn joc, wi am pornit kmpotriva fiilor lui

Amon. Domnul i -a dat kn mknile mele. Pentruce vq suiyi dar azi kmpotriva mea ca sq-mi
faceyi rqzboi?‘‘
4Iefta a strkns pe toyi bqrbayii Galaadului, wi a knceput lupta cu Efraim. Bqrbayii

Galaadului au bqtut pe Efraim, pentrucq Efraimiyii ziceau: ,,Sknteyi niwte fugari ai lui
Efraim! Galaadul este kn mijlocul lui Efraim, kn mijlocul lui Manase!‘‘
5Galaadiyii au pus mkna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim. Wi cknd unul din fugarii lui

Efraim, zicea: ,,Lasq-mq sq trec!‘‘ bqrbayii Galaadului kl kntrebau: ,,Ewti Efraimit?‘‘ Dacq
rqspundea: ,,Nu,‘‘
6atunci ki ziceau: ,,Ei bine, zi Wibolet.‘‘ Wi el zicea: ,,Sibolet‘‘, cqci nu putea sq -l spunq

bine. Atunci bqrbayii Galaadului kl apucau, wi -l jungheau lkngq vadurile Iordanului. Astfel
au pierit kn vremea aceea patruzeci wi douq de mii de bqrbayi din Efraim.
7Iefta a fost judecqtor kn Israel zece ani; apoi Iefta, Galaaditul, a murit, wi a fost kngropat            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    284
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kntr‘una din cetqyile Galaadului.
8Dupq el, a fost judecqtor kn Israel Ibyan din Betleem.
9El a avut treizeci de fii, a mqritat treizeci de fete kn afarq, wi a adus pentru fiii lui treizeci

de fete de afarq. El a fost judecqtor kn Israel wapte ani;
10apoi Ibyan a murit, wi a fost kngropat kn Betleem.
11Dupq el a fost judecqtor kn Israel Elon din Zabulon. El a fost judecqtor kn Israel zece ani;
12apoi Elon din Zabulon a murit, wi a fost kngropat la Aialon, kn yara lui Zabulon.
13Dupq el, a fost judecqtor kn Israel, Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul.
14El a avut patruzeci de fii wi treizeci de nepoyi, cari cqlqreau pe waptezeci de mknji de

mqgari. El a fost judecqtor kn Israel opt ani;
15apoi Abdon, fiul lui Hilel, Piratonitul, a murit wi a fost la kngropat Piraton, kn yara lui

Efraim, pe muntele Amaleciyilor.
13 Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; wi Domnul i -a dat kn mknile
Filistenilor, timp de patruzeci de ani.
2Era un om kn Yorea, din familia Daniyilor, care se chema Manoah. Nevastq-sa era

stearpq, wi nu nqwtea.
3Kngerul Domnului S‘a arqtat femeii, wi i -a zis: ,,Iatq cq tu ewti stearpq, wi n‘ai copii; dar

vei rqmknea knsqrcinatq, wi vei nawte un fiu.
4Acum ia bine seama, sq nu bei nici vin, nici bquturq tare, wi sq nu mqnknci nimic necurat.
5Cqci vei rqmknea knsqrcinatq, wi vei nawte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui,

pentrucq acest copil va fi knchinat lui Dumnezeu din pkntecele mamei lui; wi el va kncepe
sq izbqveascq pe Israel din mkna Filistenilor.‘‘
6Femeia s‘a dus wi a spus bqrbatului ei: ,,Un om al lui Dumnezeu a venit la mine, wi avea

knfqyiwarea unui knger al lui Dumnezeu, o knfqyiware knfricowatq. Nu l-am kntrebat de
unde este, wi nici nu mi -a spus care -i este numele.
7Dar mi -a zis: ,,Tu vei rqmknea knsqrcinatq, wi vei nawte un fiu; wi acum sq nu bei nici vin

nici bquturq tare, wi sq nu mqnknci nimic necurat, pentrucq acest copil va fi knchinat lui
Dumnezeu din pkntecele maicii lui, pknq kn ziua moryii lui‘‘.
8Manoah a fqcut Domnului urmqtoarea rugqciune: ,,Doamne, Te rog, sq mai vinq odatq la

noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimes, wi sq ne knveye ce sq facem pentru copilul
care se va nawte!‘‘
9Dumnezeu a ascultat rugqciunea lui Manoah, wi Kngerul lui Dumnezeu a venit iarqw la

femeie. Ea wedea kntr‘un ogor, wi Manoah, bqrbatul ei, nu era cu ea.
10Ea a alergat repede sq dea de veste bqrbatului ei, wi i -a zis: ,,Iatq cq omul care venise

kn cealaltq zi la mine, mi s‘a arqtat iarqw‘‘.
11Manoah s‘a sculat, a mers dupq nevastq-sa, s‘a dus la omul acela, wi i -a zis: ,,Tu ai

vorbit femeii acesteia?‘‘ El a rqspuns: ,,Eu‘‘.
12Manoah a zis: ,,Acum, dacq se va kmplini cuvkntul Tqu, ce va trebui sq pqzim cu privire

la copil, wi ce va fi de fqcut?‘‘
13Kngerul Domnului a rqspuns lui Manoah: ,,Femeia sq se fereascq de tot ce i-am spus.
14Sq nu guste niciun rod din viyq, sq nu bea nici vin, nici bquturq tare, wi sq nu mqnknce

nimic necurat; sq pqzeascq tot ce i-am poruncit.‘‘
15Manoah a zis Kngerului Domnului: ,,Kngqduiewte-mi sq Te opresc, wi sq-Yi pregqtesc un

ied‘‘.
16Kngerul Domnului a rqspuns lui Manoah: ,,Chiar dacq M‘ai opri, n‘aw mknca din bucatele

tale; dar dacq vrei sq aduci o ardere de tot, s‘o aduci Domnului‘‘. Manoah nu wtia cq este
Kngerul Domnului.
17Wi Manoah a zis Kngerului Domnului: ,,Care-Yi este numele, ca sq-Yi aducem slavq,            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     285
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

cknd se va kmplini cuvkntul Tqu?‘‘
18Kngerul Domnului i -a rqspuns: ,,Pentruce Kmi ceri Numele? El este minunat.‘‘
19Manoah a luat iedul wi darul de mkncare, wi a adus jertfq Domnului pe stkncq. S‘a fqcut

o minune, kn timp ce Manoah wi nevastq-sa priveau.
20Pe cknd flacqra se suia de pe altar spre cer, Kngerul Domnului S‘a suit kn flacqra

altarului. Vqzknd lucrul acesta, Manoah wi nevastq-sa au cqzut cu faya la pqmknt.
21Kngerul Domnului nu S‘a mai arqtat lui Manoah wi nevestei lui. Atunci Manoah a knyeles

cq este Kngerul Domnului,
22wi a zis nevestei sale: ,,Vom muri, cqci am vqzut pe Dumnezeu.‘‘
23Nevastq-sa i -a rqspuns: ,,Dacq ar fi vrut Domnul sq ne omoare, n‘ar fi primit din mknile

noastre arderea de tot wi darul de mkncare, nu ne-ar fi arqtat toate acestea, wi nu ne-ar fi
fqcut sq auzim acum asemenea lucruri‘‘.
24Femeia a nqscut un fiu, wi i -a pus numele Samson. Copilul a crescut, wi Domnul l -a

binecuvkntat.
25Wi Duhul Domnului a knceput sq -l miwte la Mahane-Dan, kntre Yorea wi Ewtaol.


14 Samson s‘a pogorkt la Timna, wi a vqzut acolo o femeie din fetele Filistenilor.
2Cknd s‘a suit knapoi, a spus lucrul acesta tatqlui squ wi mamei sale, wi a zis: ,,Am vqzut
la Timna o femeie din fetele Filistenilor; luayi-mi -o acum de nevastq‘‘.
3Tatql squ wi mama sa i-au zis: ,,Nu este nici o femeie kntre fetele frayilor tqi wi kn tot

poporul nostru, de te duci sq-yi iei nevastq dela Filisteni, cari sknt netqiayi kmprejur?‘‘ Wi
Samson a zis tatqlui squ: ,,Ia-mi -o, cqci kmi place.‘‘
4Tatql squ wi mama sa nu wtiau cq lucrul acesta venea dela Domnul: cqci Samson cquta

un prilej de ceartq din partea Filistenilor. Kn vremea aceea Filistenii stqpkneau peste
Israel.
5Samson s‘a pogorkt kmpreunq cu tatql squ wi cu mama sa la Timna. Cknd au ajuns la

viile din Timna, iatq cq i -a iewit knainte un leu tknqr mugind.
6Duhul Domnului a venit peste Samson; wi, fqrq sq aibq ceva kn mknq, Samson a sfkwiat

pe leu cum se sfkwie un ied. N‘a spus tatqlui squ wi mamei sale ce fqcuse.
7S‘a pogorkt wi a vorbit cu femeia aceea, wi ea i -a plqcut.
8Dupq cktva timp, s‘a dus iarqwi la Timna ca s‘o ia, wi s‘a abqtut sq vadq hoitul leului. Wi

iatq cq kn trupul leului era un roi de albine wi miere.
9A luat mierea kn mknq, wi a mkncat -o pe drum; wi cknd a ajuns la tatql squ wi la mama

sa, le -a dat, wi au mkncat wi ei din ea. Dar nu le -a spus cq luase mierea aceasta din
trupul leului.
10Tatql lui Samson s‘a pogorkt la femeia aceea. Wi acolo Samson a fqcut un ospqy, cqci

awa fqceau tinerii.
11Cum l-au vqzut, au poftit treizeci de tovarqwi, cari au stat kmpreunq cu el.
12Samson le -a zis: ,,Am sq vq spun o ghicitoare. Dacq mi -o veyi ghici kn cele wapte zile

ale ospqyului, wi dacq o veyi deslega, vq voi da treizeci de cqmqwi wi treizeci de haine de
schimb.
13Dar dacq n‘o veyi ghici, sq-mi dayi voi treizeci de cqmqwi wi treizeci de haine de

schimb‘‘. ,,Ei i-au zis:‘‘ ,,Spune-ne ghicitoarea ta s‘o auzim‘‘.
14Wi el le -a zis: ,,Din cel ce mqnkncq a iewit ce se mqnkncq, Wi din cel tare a iewit

dulceayq‘‘.
15Trei zile, n-au putut deslega ghicitoarea. Kn ziua a waptea, au zis nevestei lui

Samson: ,,Knduplecq pe bqrbatul tqu sq ne deslege ghicitoarea; altfel, te vom arde, pe
tine wi casa tatqlui tqu. Ne-ayi adunat aici ca sq ne jqfuiyi, nu -i awa?‘‘
16Nevasta lui Samson plkngea lkngq el wi zicea: ,,Tu n‘ai deckt urq pentru mine, wi nu mq            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com   286
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

iubewti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, wi nu mi-ai deslegat -o!‘‘ Wi el i -a
rqspuns: ,,N‘am deslegat -o nici tatqlui meu, nici mamei mele: sq yi -o desleg yie‘‘?
17Ea a plkns lkngq el tot timpul celor wapte zile ckt a yinut ospqtul; wi kn ziua a waptea, i -a

deslegat -o, cqci kl necqjea. Wi ea a dat copiilor poporului ei deslegarea ghicitorii.
18Oamenii din cetate au zis lui Samson kn ziua a waptea, knainte de apusul soarelui: ,,Ce

este mai dulce de ckt mierea, wi ce este mai tare deckt leul? Wi el le -a zis: ,Dacq n‘ayi fi
arat cu juncana mea, Nu mi-ayi fi deslegat ghicitoarea‘‘.
19Duhul Domnului a venit peste el, wi s‘a pogorkt la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de

oameni, le -a luat hainele wi a dat hainele de schimb celor ce deslegaserq ghicitoarea. Era
aprins de mknie, wi s‘a suit la casa tatqlui squ.
20Nevastq-sa a fost datq unuia din tovarqwii lui, cu care era prieten el.


15 Dupq cktva timp, pe vremea seceratului grkului, Samson s‘a dus sq-wi vadq nevasta,
wi i -a dus un ied. El a zis: ,,Vreau sq intru la nevastq-mea kn odaia ei‘‘.
2Dar tatql nevestei nu i -a kngqduit sq intre. ,,Am crezut cq o urqwti‘‘, a zis el, ,,wi am dat -o

tovarqwului tqu. Nu este soru-sa cea tknqrq mai frumoasq ca ea? Ia -o dar kn locul ei.‘‘
3Samson le -a zis: ,,De data aceasta nu voi fi vinovat fayq de Filisteni, dacq le voi face

rqu‘‘.
4Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi, wi a luat niwte fqclii: apoi a legat vulpile coadq

de coadq, wi a pus ckte o fqclie kntre cele douq cozi, la mijloc.
5A aprins fqcliile, a dat drumul vulpilor kn grknele Filistenilor, wi a aprins astfel atkt stogurile

de snopi, ckt wi grkul care era kn picioare, ba kncq wi grqdinile de mqslini.
6Filistenii au zis: ,,Cine a fqcut lucrul acesta?‘‘ Li s‘a rqspuns: ,,Samson, ginerele

Timneanului, pentru cq acesta i -a luat nevasta wi a dat -o tovarqwului lui‘‘. Wi Filistenii
s‘au suit, wi au ars -o pe ea wi pe tatql ei.
7Samson le -a zis: ,,Awa faceyi? Nu voi knceta deckt dupq ce-mi voi rqzbuna pe voi‘‘.
8I -a bqtut aspru, pe spate wi pe pkntece; apoi s‘a pogorkt wi a locuit kn crqpqtura stkncii

Etam.
9Atunci Filistenii au pornit, au tqbqrkt kn Iuda, wi s‘au kntins pknq la Lehi.
10Bqrbayii din Iuda au zis: ,,Pentruce v‘ayi suit kmpotriva noastrq?‘‘ Ei au rqspuns: ,,Ne-am

suit sq legqm pe Samson, ca sq -i facem awa cum ne -a fqcut el nouq‘‘.
11Atunci trei mii de bqrbayi din Iuda s‘au pogorkt la crqpqtura stkncii Etam, wi au zis lui

Samson: ,,Nu wtii cq Filistenii stqpknesc peste noi? Ce ne-ai fqcut deci?‘‘ El le -a
rqspuns: ,,Le-am fqcut awa cum mi-au fqcut wi ei mie.‘‘
12Ei i-au zis: ,,Noi ne-am pogorkt sq te legqm, ca sq te dqm kn mknile Filistenilor.‘‘ Samson

le -a zis: ,,Jurayi-mi cq nu mq veyi omork‘‘.
13Ei i-au rqspuns: ,,Nu; vrem numai sq te legqm wi sq te dqm kn mknile lor, dar nu te vom

omork.‘‘ Wi l-au legat cu douq funii noi, wi l-au scos din stkncq.
14Cknd a ajuns la Lehi, Filistenii au knceput sq strige de bucurie knaintea lui. Atunci Duhul

Domnului a venit peste el. Funiile pe cari le avea la braye s‘au fqcut ca niwte fire de in ars
kn foc, wi legqturile i-au cqzut de pe mkni.
15El a gqsit o falcq de mqgar neuscatq kncq, a kntins mkna wi a luat -o wi a ucis cu ea o

mie de oameni.
16Wi Samson a zis: ,,Cu o falcq de mqgar, o grqmadq, douq grqmezi; Cu o falcq de mqgar,

am ucis o mie de oameni‘‘.
17Dupqce a isprqvit de vorbit, a aruncat falca din mknq. Wi locul acela s‘a numit Ramat-

Lehi (Aruncarea fqlcii).
18Fiindu -i foarte sete, a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Tu ai kngqduit, prin mkna robului

Tqu, aceastq mare isbqvire; wi acum sq mor de sete, wi sq cad kn mknile celor netqiayi

            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com     287
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

kmprejur?‘‘
19Dumnezeu a despicat crqpqtura stkncii din Lehi, wi a iewit apq din ea. Samson a bqut,

duhul i s‘a kntremat, wi s‘a knviorat. De aceea s‘a numit izvorul acela En-Hacore (Izvorul
celui ce strigq); el este wi astqzi la Lehi.
20Samson a fost douq zeci de ani judecqtor kn Israel, pe vremea Filistenilor.


16 Samson a plecat la Gaza; acolo a vqzut o curvq, wi a intrat la ea.
2S‘a spus oamenilor din Gaza: ,,Samson a venit aici‘‘. Wi l-au knconjurat, wi au pkndit
toatq noaptea la poarta cetqyii. Au stat liniwtiyi toatq noaptea, wi au zis: ,,Cknd se va
lumina de ziuq, kl vom omork‘‘.
3Samson a rqmas culcat pknq la miezul nopyii. Pela miezul nopyii, s‘a sculat, wi a apucat

poryile cetqyii cu amkndoi stklpii, le -a scos kmpreunq cu zqvorul, le -a pus pe umeri, wi le
-a dus pe vkrful muntelui din faya Hebronului.
4Dupq aceea, a iubit pe o femeie kn valea Sorec. Ea se numea Dalila.
5Domnitorii Filistenilor s‘au suit la ea, wi i-au zis: ,,Knduplecq -l, wi aflq de unde -i vine

puterea lui cea mare wi cum am putea sq -l biruim, ca sq -l legqm wi sq -l slqbim, wi-yi
vom da fiecare ckte o mie o sutq de sicli de argint.
6Dalila a zis lui Samson: ,,Spune-mi, te rog, de unde-yi vine puterea ta cea mare, wi cu ce

ar trebui sq fii legat ca sq fii biruit‘‘.
7Samson i -a zis: ,,Dacq aw fi legat cu wapte funii noi, cari sq nu fie uscate kncq, aw slqbi

wi aw fi ca orice alt om‘‘.
8Domnitorii Filistenilor au adus Dalilei wapte funii noi, neuscate kncq‘‘. Wi ea l -a legat cu

funiile acestea.
9Iar niwte oameni stqteau la pkndq la ea, kntr‘o odaie. Ea i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta

Samson‘‘! Wi el a rupt funiile, cum se rupe o ayq de cklyi cknd se atinge de foc. Wi astfel
n‘au wtiut de unde -i venea puterea.
10Dalila a zis lui Samson: ,,Vezi, yi-ai bqtut joc de mine, mi-ai spus minciuni. Acum, te rog,

aratq-mi cu ce trebuie sq fii legat‘‘.
11El i -a zis: ,,Dacq aw fi legat cu funii noi, cari sq nu fi fost kntrebuinyate niciodatq, aw

slqbi wi aw fi ca orice alt om‘‘.
12Dalila a luat niwte funii noi, wi l -a legat cu ele. Apoi i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta,

Samson!‘‘ Iar niwte oameni stqteau la pkndq kntr‘o odaie. Wi el a rupt funiile de la braye ca
pe o ayq.
13Dalila a zis lui Samson: ,,Pknq acum yi-ai bqtut joc de mine, wi mi-ai spus minciuni.

Spune-mi cu ce trebuie sq fii legat‘‘. El i -a zis: ,,N‘ai deckt sq kmpletewti cele wapte
wuviye de pqr din capul meu kn urzeala yqsqturii‘‘.
14Wi ea le -a pironit cu un cui de lemn kn pqmknt. Apoi i -a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta,

Samson!‘‘ Wi el s‘a trezit din somn, wi a smuls cuiul de lemn din pqmknt cu urzealq cu tot.
15Ea i -a zis: ,,Cum poyi spune: ,Te iubesc!‘ cknd inima ta nu este cu mine? Iatq cq de trei

ori yi-ai bqtut joc de mine, wi nu mi-ai spus de unde-yi vine puterea ta cea mare.‘‘
16Fiindcq ea kl necqjea wi -l chinuia kn fiecare zi cu stqruinyele ei, sufletul i s‘a umplut de o

neliniwte de moarte,
17wi -a deschis toatq inima fayq de ea, wi i -a zis: ,,Briciul n‘a trecut peste capul meu,

pentrucq sknt knchinat Domnului din pkntecele maicii mele. Dacq aw fi ras, puterea m‘ar
pqrqsi, aw slqbi, wi aw fi ca orice alt om‘‘.
18Dalila, vqzknd cq kwi deschisese toatq inima fayq de ea, a trimes sq cheme pe domnitorii

Filistenilor, wi a pus sq le spunq: ,,Suiyi-vq de data aceasta, cqci mi -a deschis toatq inima
lui‘‘. Wi domnitorii Filistenilor s‘au suit la ea, wi au adus argintul kn mkni.
19Ea l -a adormit pe genunchii ei. Wi chemknd un om, a ras cele wapte suviye de pe capul            Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com    288
               Sfânta Biblie - Vechiul Testament

lui Samson, wi a knceput astfel sq -l slqbeascq. El wi -a pierdut puterea.
20Atunci ea a zis: ,,Filistenii sknt asupra ta, Samson!‘‘ Wi el s‘a trezit din somn, wi a zis:

,,Voi face ca wi mai knainte, wi mq voi scutura‘‘. Nu wtia cq Domnul Se depqrtase de el.
21Filistenii l-au apucat, wi i-au scos ochii; l-au pogorkt la Gaza, wi l-au legat cu niwte

lanyuri de aramq. El knvkrtea la rkwniyq kn temniyq.
22Dar pqrul capului lui a knceput iarqw sq creascq, dupqce fusese ras.
23Wi domnitorii Filistenilor s‘au strkns ca sq aducq o mare jertfq dumnezeului lor Dagon, wi

ca sq se veseleascq. Ei ziceau: ,,Dumnezeul nostru a dat kn mknile noastre pe Samson,
vrqjmawul nostru.‘‘
24Wi cknd l -a vqzut poporul, au lqudat pe dumnezeul lor, zicknd: ,,Dumnezeul nostru a dat

kn mknile noastre pe vrqjmawul nostru, pe acela care ne pustiia yara, wi ne knmulyea
moryii.‘‘
25Kn bucuria inimii lor, au zis: ,,Chemayi pe Samson, ca sq ne desfqteze!‘‘ Au scos pe

Samson din temniyq, wi el a jucat knaintea lor. L-au awezat kntre stklpi.
26Wi Samson a zis tknqrului care -l yinea de mknq: ,,Lasq-mq, ca sq mq pot atinge de

stklpii pe cari se reazimq casa, wi sq mq razim de ei.‘‘
27Casa era plinq de bqrbayi wi de femei; toyi domnitorii Filistenilor erau acolo, wi pe

acoperiw erau aproape trei mii de inwi, bqrbayi wi femei, cari priveau la Samson, cum
juca.
28Atunci Samson a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule! Adu-yi aminte

de mine, Te rog; Dumnezeule, dq-mi putere numai de data aceasta, wi cu o singurq
loviturq sq-mi rqzbun pe Filisteni pentru cei doi ochi ai mei!‘‘
29Wi Samson a kmbrqyiwat amkndoi stklpii dela mijloc pe cari se sprijinea casa, wi s‘a

rezemat de ei; unul era la dreapta lui, wi altul la stknga.
30Samson a zis: ,,Sq mor kmpreunq cu Filistenii!‘‘ S‘a plecat cu toatq puterea, wi casa a

cqzut peste domnitori wi peste tot poporul care era acolo. Cei pe cari i -a prqpqdit la
moartea lui au fost mai mulyi deckt cei pe cari -i omorkse kn timpul vieyii.
31Frayii lui wi toatq casa tatqlui squ s‘au pogorkt, wi l-au luat. Cknd s‘au suit knapoi, l-au

kngropat kntre Yorea wi Ewtaol, kn mormkntul tatqlui squ Manoah. El fusese judecqtor kn
Israel douqzeci de ani.
17 Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica.
2El a zis mamei sale: ,,Cei o mie o sutq de sicli de argint, cari yi s‘au luat, wi pentru cari ai
blestemat chiar kn auzul urechilor mele, argintul acesta este kn mknile mele, eu kl
luasem.‘‘ Wi mamq-sa a zis: ,,Binecuvkntat sq fie fiul meu de Domnul!‘‘
3El a dat knapoi mamei sale cei o mie o sutq sicli de argint; wi mamq-sa a zis: ,,Knchin cu

mkna mea argintul acesta Domnului, ca sq fac cu el fiului meu un chip cioplit wi un chip
turnat; wi astfel yi -l voi da knapoi.‘‘
4El a dat argintul knapoi mamei sale. Mamq-sa a luat douq sute sicli de argint, wi a dat

argintul la argintar, care a fqcut din el un chip cioplit wi un chip turnat. Chipurile au fost
aduse kn casa lui Mica.
5Mica acesta avea o casq a lui Dumnezeu; a fqcut un efod wi terafimi, wi a sfinyit pe unul

din fiii lui ca preot.
6Kn vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel. Fiecare fqcea ce -i plqcea.
7Era un tknqr kn Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era Levit, wi locuia pentru o vreme

acolo.
8Omul acesta a plecat din cetatea Betleemul lui Iuda, sq-wi caute o locuinyq potrivitq.

Urmkndu-wi drumul, a ajuns kn muntele lui Efraim la casa lui Mica.
9Mica i -a zis: ,,De unde vii?‘‘ El i -a rqspuns: ,,Eu sknt Levit, din Betleemul lui Iud