Delphi by xiaoyounan

VIEWS: 0 PAGES: 29

									Databázové aplikácie –
 vývojové prostredie Delphi
 DB aplikácie v Delphi
   Architektúra DB Aplikácie v delphi
   Borland Database Engine (DBE)
   Prístup k databáze a dátam
   Tvorba GUI
   Tvorbu tlačových zostáv a export dát
Architektúra aplikácie v delphi
 Súborová databázová aplikácia – aplikácia pracuje
 nad databázami typu Paradox, Dbf, Xls,..., ku ktorým
 pristupuje priamo, pričom umožňuje využiť rozhrania
 s podporou SQL
 Architektúra Klient/Server
  Klient – aplikačný program, ktorý odosiela príkazy
   databáze cez odpovedajúce rozhranie, prijíma
   dotazované výsledky
  Server – databáza, prijíma požiadavky vo forme SQL
   príkazov, spracuje ich a vysiela výsledok ku klientovi
 Viacvrstvové databázové aplikácie – Aplikácia zložená
 z prezentačnej, výkonnej vrstvy a SQL databázy
Štruktúra databázovej aplikácie
                  Data module
   UI
            Data      Dataset      Data
 Data-Aware                       connection
            source   UI ~ užívateľské formuláre – interaktívne rozhranie medzi užívateľom a
   aplikáciou
   Dataset – množina záznamov z databázy
   Data-Aware – časti UI vizualizujúce dáta
   Data source – prepojenie medzi UI ~ Dataset
   Data connection - mechanizmus pre získanie informácie z
   databázového servera, súboru na disku, inej dataset komponenty.
   Data module – kontajnér pre dátové komponenty
Borland Database Engine
 Knižnica, ktorá je zástupcom databázy pre
 aplikáciu
 Implementuje priamy prístup k lokálnym
 DB súborom (dBase, Paradox, ASCII,
 FoxPro, MS Access)
 Umožňuje pomocou SQL-Link/ODBC
 rozhrania komunikáciu s databázovým
 serverom
 Poskytuje jednotné rozhranie pre prístup do
 databázy
 Vykonáva riadenie toku dát
Aplikácia založená na BDE
                        Strana klienta                Strana servera
                                     Súbor
                            Borland Database
            Databázové komponenty                              Engine
Užívateľská aplikácia
                                                 RDBMS
                             SQL-Links
                                     Databázový klient
                                                  DB
                              ODBC


                             Ovládač
Komponenty BDE Nevizuálne komponenty pre prácu s databázou a
 spracovanie dát
 Sada tried, ktoré využívajú funkčnosť BDE a
 zjednodušujú vývoj aplikácie
 Obsahuje komponenty:
   Dataset - TTable, TQuery, TStoredProcedure
   Data connection – TDatabase, TSession
   Podporné – TBatchMove, TUpdateSQL
Hierarchia BDE Dataset
                     TDataset
         TDBEDataset                TCustomClientDataSet         TDBDataset                TCustomCachedDataSe
TTable  TQuery   TStorageProcedure    TNestedTable  TBDEClientDataSet
Základné BDE DataSet triedy
 TDataSet - Abstraktná trieda
 obsahujúca základné vlastnosti,
 metódy a udalosti pre prácu s dátami
 TBDEDataSet - Definuje BDE
 funkcionalitu pre DataSet
 TDBDataSet – Definuje konektivitu
 pre databázy (popis, vytvorenie a
 udržiavanie databázového spojenia)
Komponent Table
 Poskytuje priamy prístup k všetkým záznamom a poliam
 príslušnej databázovej tabuľky
 Pracuje iba nad jednou tabuľkou, s možnosťou
 prepojenia na index
 Implementuje metódy pre sprístupnenie (pohyb),
 vyhľadávanie, pridávanie, editáciu a mazanie záznamov,
 ďalej metódy pre vytvorenie a zrušenie tabuľky
 Poskytuje metódy pre filtráciu, triedenie záznamov
 Spracovávanie dát sa vykonáva na strane klienta
 Komponent využiteľný najmä pre prácu s lokálnou
 súborovou databázou (dBase, Paradox, FoxPro...)
 Použitie pri databázovom systéme nevyžaduje zadávanie
 SQL
 Je doporučená pre prácu s malými tabuľkami
Komponet Query
  Komponet založený na báze SQL
  Sprístupňuje dáta jedneho alebo viacerých databázových objektov
  (tabuliek, pohľadov...) použitím SQL príkazu
  Pracuje zo vzdialenými databázami ako aj lokálnymi súborovými
  databázami typu Paradox, FoxPro, ASCII
  Podporuje používať heterogénne dotazy
  Implementuje metódy pre lokálne spracovanie záznamov ako v
  prípade komponentu Table
  Poskytuje metódy pre zadanie a spustenie DDL a DML príkazov
  Umožňuje sprístupniť a spracovať výsledok SQL dotazu
  Automatická možnosť editácie záznamov pre tzv. „Live“ dotazy
  (metódami ako v prípade Table)
  Má podporu pre vykonanie modifikácie záznamov v DBS
  Je dôležitým komponentom pre vývoj aplikácii pracujúcich nad
  vzdialenými databázami v prostredí klient/Server
Komponent StorageProc
 Komponent zastupuje uloženú
 procedúru na databázovom serveri
 Poskytuje metódy pre:
  zadávanie vstupných parametrov
  Spustenie procedúry na databázovom
  serveri
  Získanie výstupnej hodnoty prípadne
  spracovanie návratovej množiny
  záznamov (ako pri príkaze SELECT)
Komponent UpdateSQL
 Poskytuje možnosť, prostredníctvom SQL editovať tzv.
 read-only objekty databázy reprezentované
 komponentmi Query a StorageProc
 Pre objekt sa definujú parametrické príkazy pre
 modifikáciu INSERT, UPDATE, DELETE
 Objekt triedy TUpdateSQL sa prepája s príslušným
 dataset objektom
 Komponent poskytuje metódy pre nastavenie
 parametrov editovacích príkazov
 Nastavenie a samotné spustenie príkazov sa vykonáva
 pri vzniknutí udalosti ApplyUpdate v príslušnom
 dataset objekte
 Použitie komponenty je možné v prípade nastavenia
 vlastnosti dataset objektu CachedUpdate
Komponent TDatabase
 Rozhranie pre riadenie spojenia nad
 jednou databázou
 Poskytuje:
   Perzistentné databázové spojenie
   Prispôsobiť prihlasovanie do databázy
   Riadenie transakcii
   Definovanie parametrov spojenia s
   databázou (zadanie ovládača, lokálizáciu
   databázy...)
Ostatné BDE komponenty:
 TBatchQuery – komponent pre
 vykonávanie operácie nad skupinou
 záznamov alebo celou tabuľkou (pridávanie
 záznamov, mazanie záznamov, kopírovanie
 dátovej sady)
 TSession – komponent pre globálne
 riadenie skupiny databázových spojení z
 aplikácie (štandardne komponenty
 používajú session definovanej BDE
 administrátorom)
Zobrazenie a riadenie dát:
Data-Aware komponenty


 Komponenty pre zobrazenie a interaktívne riadenie
 dát databázy z aplikácie
 Vizuálne komponenty, slúžia na tvorbu
 užívateľských formulárov
 Poskytujú prostriedky pre formátovanie výstupu
 Majú definované udalosti, ktoré možno ošetriť
 Každá komponenta sa prepája z dátovým zdrojom,
 nad ktorým bude pracovať (TDataSource)
 Rôzne komponenty, môžu pracovať s rovnakým
 zdrojom – rôzne pohľady na dáta
Tabuľka – DBGrid
        Umožňuje zobrazovať a editovať dáta
        v tabuľkovej forme
        formátuje výstupné hodnoty (písmo,
        farba, zarovnanie...)
        Poskytuje množstvo volieb
        ovplyvňujúce správanie komponenty v
        aplikácii (zobrazenie mriežky,
        zobrazenie indikátora, rolovacích
        líšt...)
        Umožňuje pohyb po záznamoch –
        posun v rámci dátového zdroja
        (scrollovanie)
        Označovanie záznamov (výber iba
        jedného záznamu, viacnásobné
        označenie)
        Udalosti pre ošetrenie vstupu na
        úroveň bunky (OnCellClick,
        OnTitleClick, OnColEnter,
        OnColExit,...)
        Možnosť vlastného zobrazenia bunky
        (vykreslenie obrázku)
        Zobrazovanie stĺpcov dátového zdroja
        je vykonávaná automatický na základe
        metadát alebo voliteľne definovateľné
   Navigácia – DBNavigator


 Sada navigačných tlačidiel, umožňujúca interaktívne
 vykonávať posun po záznamoch dátového zdroja -
 nasledujúci, predchadzajúci, prvý, posledný záznam
 Tlačidla, ktorá prepínajú mód dátového zdroja do módu
 Insert, Edit, Browse (New, Edit, Post, Cancel)
 Tlačidlo pre odstránenie záznamu (delete)
 Tlačidlo pre znovunačítanie dátového zdroja (refresh)
 Povolenie a zakázanie prístupu k tlačidlám je riadenie
 automatický
 Zobrazenie tlačidiel je nastaviteľné
Data-Aware komponenty
pre text
        Komponenty pre
        zobrazenie hodnoty
        jedného stĺpca
        aktuálneho záznamu z
        dátového zdroja

        DBEdit – Edit box pre
        zobrazenie a editáciu
        stĺpca aktuálneho
        záznamu
        DBLabel – Zobrazenie
        hodnoty stĺpca vo
        forme voľného textu z
        aktuálneho záznamu
Data-Aware komponenty
s výberom hodnôt
       Komponenty zobrazujú
       hodnotu jedného stĺpca,
       pre editáciu umožňujú
       dosadiť hodnotu
       výberom zo zoznamu

       DBComboBox/
       DBListBox –výber a
       dosadenie hodnoty z
       preddefinovaných
       konštantných hodnôt
       DBLookupComboBox/
       DBLookupListBox –
       výber dosadenie hodnoty
       zo sekundárneho zdroja
       dát (prepojenie cez kľúč)
Data-Aware komponenty
pre prácu s BLOB hodnotami
        Komponenty umožňujú
        spracovať BLOB hodnoty a
        dlhé reťazcové hodnoty

        DBMemo – reprezentuje
        viacriadkový edit box pre
        spracovanie textu
        DBRichEdit - reprezentuje
        viacriadkový edit box pre
        spracovanie formátovaného
        textu (rich text)
        DBImage    –  reprezentuje
        grafický obrázok uložený v
        databáze     ako   BLOB.
        Štandardne umožňuje vkladať
        obrázky     prostredníctvom
        shránky
  Podporné Data-Aware
  komponenty
 DBChart – Komponent pre zobrazenie dát z
 dátového zdroja do grafu
 DBCtrlGrid – opakovane zobrazuje záznamy z
 dátového zdroja podľa voľného rozloženia
 formulárových komponentov (vo forme tabuľky).
 Komponenta DBCtrlGrid sa napája na dátový zdroj
 a umiestnené komponenty sa viažu k tomuto zdroju
Tvorba tlačových zozstáv:
Quick Report komponenty


 QuickReport balík je sada komponentov
 určená pre tvorbu tlačových zostáv
 Poskytuje komponenty:
  Pre definovanie rozloženia a riadenia –
  rozvrhnutia položiek na papieri
  Komponenty pre tlač
  komponenty pre export
  Komponent QuickRep
 je kontajnerom pre všetky tlačové komponenty,
 ktoré participujú v zostave
 predstavuje papier, kde je definované rozvrhnutie
 položiek
 Je prepojená s príslušnou dátovou sadou
 Tlačový priestor sa delí na logické oddiely – zóny
 (bands), v ktorých je definované riadenie a
 rozvrhnutie tlačových komponentov
 Obsah tlačovej zostavy môže byť členený na stĺpce
 (štandardné sa používa jednostĺpcová zostava)
 Zóny  (bands)   sú  samostatné   kontajnerové
 komponenty rôznych typov. Typ určuje pravidla pre
 generovanie obsahu v danej časti (zóne) tlačovej
 zostavy
       Zóny zostavy
 QRBand – všeobecný typ pre zónu. Pri návrhu, po
 uložení komponenty sa určí je typ – rola v zostave
 QRSubDetail – slúži pre tvorbu master/detail
 zostavy
 QRStringsBand – Poskytuje mechanizmus na
 zobrazenie dát bez použitia DataSet. Obaľuje triedu
 TString, uchovávajúca zoznam reťazcov, ktorú sú
 zdrojom dát
 QRGroup – slúži pre zoskupovanie záznamov na
 základe definovaného výrazu. Záznam bude
 vytlačený, vždy keď sa dôjde zmene jeho hodnoty
 QRChildBand – slúži pre rozšírenie existujúcej
 zóny. Jej obsah bude vždy uložený pod obsahom
 rodičovskej zóny.
QRBand – typy zón
 rbPageHeader – Tlačí sa vo vrchnej časti každej stránky (tlač na
  prvej stránky je možné zrušiť)
  rbPageFooter – Tlačí sa v spodnej časti každej stránky (tlač na
  poslednej je možné zrušiť)
  rbTitle – Tlačí sa na prvej stránke zostavy po vytlačení hlavičky
  rbColumnHeader – Tlačí sa nad každým stĺpcom a na každej
  stránke vo viacstĺpcovej zostave. V jednostĺpcovej zostave sa tlačí
  raz po hlavičke stránky
  rbGroupHeader – Hlavička pre zónu TQRGroup alebo
  TQRSubDetail. Hlavička sa tlačí pred príslušnou zónou
  rbGroupFooter - Päta pre zónu TQRGroup alebo TQRSubDetail.
  Tlačí sa pod príslušnou zónou
  rbDetail – Tlačí sa pre každý záznam z pripojenej dátovej sady.
  rbSummary – Tlačí sa na konci zostavy po vytlačení všetkých zón
  typu rbDetail a rbGroupFooter
Tlačové komponenty pre zostavy

  QuickReport tlačové komponenty sú ekvivalentné
  štandardnými komponentmi požívané pre tvorbu formulárov
  Komponenty sú ukladané do QuickRep zón (Bands)
  Data-aware QuickReport komponenty:
    TQRDBText – Ekvivalent k TDBText – používa sa na zobrazenie
    obsahu poľa (text, číslo, dátum,...) zo záznamu pripojenej
    dátovej sady.
    TQRDBRichText – slúži pre zobrazenie formátovaného textu
    uloženého v poli typu BLOB (RTF formát)
    TQRDBImage - slúži pre zobrazenie grafického obrázku
    uloženého v poli typu BLOB
    TQRExpr – zobrazenie výrazu vytvoreného z hodnôt poli
    záznamu z databázy
    QRExprMemo – zloženie QRMemo a QRExpr. Umožňuje to textu
    vkladať hodnoty vo forme {výrazu}
QuickReport doplnkové tlačové
komponenty
 QRLabel – statický text na stránke
 QRSysData – zobrazenie systémových údajov
 (aktuálny dátum, čas, číslo stránky...)
 QRMemo – ekvivalent k TMemo, zobrazuje statický
 viacriadkový text
 QRRichText – zobrazuje formátovaný
 QRShape – „dekoračný“ komponent pre zobrazenie
 geometrických útvarov (ekvivalent k TShape)
 QRImage – zobrazuje statický grafický obrázok na
 stránke (ekvivalent k TImage)
Komponenty pre prezeranie,
    skladanie a exporovanie
  QRCompositeReport – zjednocuje separátne tlačové
  zostavy pre spoločnú tlač.
  QRPreview – komponent umožňujúci vložiť do programu
  podporu pre predbežné prezeranie výstupu zo zostavy
  Exportné filtre – QuickReport paleta má tri komponenty,
  podporujúce export obsahu zostavy do súboru. Exportovať
  zo zostavy je možné iba obsah komponent, ktoré produkujú
  text: TQRLabel, TQRDBText, TQRExpr, TQRMemo,
  TQRSysdata a TQRExprMemo
    QRTextFilter – exportuje obsah zostavy do ASCII, kde
    jednotlivé hodnoty sú oddelené medzerou
    QRCSVFilter – exportuje obsah zostavy do CSV formátu
    (Comma Separated Variables).
    QRHTMLFilter – exportuje obsah zostavy do HTML formátu
  QRChart – komponent pre vytvorenie grafu v zostave
  (odvodený od TChart)

								
To top