HMV_landbruksprodukt_2010_A4 by iasiatube

VIEWS: 0 PAGES: 24

									                                 PRISLISTE
                                      15. JUNI 2010
                                      (erstatter 1.03.2009)
HMV landbruksprodukt
            Veiledende utsalgspriser ekskl. mva.
Prisene gjelder levert Voss. Vi tar forbehold om evt. feil og prisendringer uten forhåndsvarsel.
                                           HMR Voss AS
                                  Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss
                                        Telefon: 56 53 08 00
                                        Telefax: 56 53 08 99
                                      E-mail: landbruk@hmr.no
                                          www.hmr-voss.no
                  Salgs- og leveringsbetingelser
 1. Gyldighet.
  Disse salgsbetingelser gjelder for ethvert salg av varer fra HMR Voss AS, heretter kalt HMR, med mindre andre be-
  tingelser er skriftelig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene.

 2. Tekniske opplysninger
  angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende.
  Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bin-
  dende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen.

 3. Priser
  Alle priser er oppgitt eksklusive mva., fritt levert HMR’s lager på Voss. HMR’s eventuelle transport av varer fra lager til
  kjøper, betales av kjøper særskilt. HMR kan endre priser ved endringer i leverandørpris, tollsatser, avgifter og valutakur-
  ser i perioden fra bestilling til ordrebekreftelse er avsendt. Vi tar forbehold om feil i priser og spesifikasjoner.

 4. Miljøgebyr
  er begrenset etter dagens satser. Skulle dette forandre seg frem til leveringsdatoen, vil prisen bli justert med differansen i
  gebyret.

 5. Betalingsbetingelser
  Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje i henhold til fakturadato, hvis ikke annet er
  avtalt. Ved forsinket betaling belastes en morarente på 2% pr. påbegynt måned. Kjøper vil bli belastet med et faktura-
  gebyr på kr. 75,- på ordrer under kr. 1.000,-.

 6. Leveringsbetingelser
  Varen leveres fritt lastet fra HMR’s lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det
  oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal HMR varsle kjøper. Dersom
  varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres med kontaktinformasjon. Levering anses ved
  overlevering av varen til transportør eller postverket.

 7. Salgspant
  HMR har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er
  skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten
  HMR’s skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og
  holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade.

 8. Garanti
  HMR garanterer varen mot fakbrikasjonsfeil i 1 år fra fabrikkdato. Skader og defekter som følger av normal slitasje er
  ikke omfattet av garanti. Forøvrig gjelder våre grantibestemmelser.

 9. Reklamasjon og mangler.
  Kjøper plikter å inspisere varen ved mottakelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 dager fra mottakelse.
  Mangler som først kan oppdages etter montering og prøvekjøring, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å
  gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved
  mangler som kan tilbakeføres til HMR og som forelå på leveringstidspunktet, vil HMR etter eget valg og for egen kost-
  nad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjel-
  dende. For øvrig gjelder våre garantibestemmelser for nye produkter ved reklamasjoner.

10. Retur
  av kjøpt vare kan bare finne sted med HMR’s samtykke og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original
  forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt.

11. Erstatningsansvar
  Et eventuelt erstatningsansvar for HMR skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes
  uaktsomhet hos HMR. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller
  omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad
  begrenser begrenset til den leverte vares verdi.

12. Overdragelse
  Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

13. Bestillingsvare / Skaffevare
  kan ikke returneres og anses som bindende ved bestillingstidspunkt.

14. Tillegg til eller endringer i avtalen.
  Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

15. Tvister
  under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem,
  kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler.
  Voss forliksråd vedtas som verneting.
                                 2
  Innhold:
  HMV hurtigkobling
  - traktordeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     3
  - Kombirammer / tippramme / Sveiserammer / Sveisedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    4
  - Spesialrammer - Diverse redskapsrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               5
  - Rammer for frontlastere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         8
  HMV grasutstyr
  - Tilkoblingsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Vossablokka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  - en- og flerskivede blokker / Tauskiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  HMV gjødselutstyr
  - HMV slangespreder / stripespreder / slangetrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 12
  - Slanger / Bauer originale koblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           13
  - Doda sentrifugalpumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         13
  - Storz koblinger og klemringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          15
  Reservedelspriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

                                                                                         Vekt         Pris
             Art.nr.     Artikkelnavn                                                              (kg)  Enhet  pr. enhet


                      HMV hurtigkobling
                      Traktordeler
             HH1A       HMV   traktordel  kat.  I ............        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31,50  stk.  5.700,00
             HH1AH      HMV   traktordel  kat.  I for hydraulikk       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31,50  stk.  6.700,00
             HH1B       HMV   traktordel  kat.  II . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31,50  stk.  5.700,00
             HH1BH      HMV   traktordel  kat.  II for hydraulikk      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31,50  stk.  6.700,00

HMV Traktordel HH1    HH2A       HMV   traktordel  kat.  I ............        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34,50  stk.  6.500,00
             HH2AH      HMV   traktordel  kat.  I for hydraulikk       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34,50  stk.  7.100,00
             HH2B       HMV   traktordel  kat.  II . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34,50  stk.  6.500,00
             HH2BH      HMV   traktordel  kat.  II for hydraulikk      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34,50  stk.  7.100,00

             HH3BF      HMV   traktordel  kat. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .39,00             stk.  7.700,00
             HH3BFH      HMV   traktordel  kat. II for hydraulikk . . . . . . . .               . . . . . . . . . . . .39,00             stk.  8.250,00
HMV Trakotrdel HH2    HH3DF      HMV   traktordel  kat. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .39,00             stk.  7.700,00
             HH3DFH      HMV   traktordel  kat. III for hydraulikk . . . . . . .                . . . . . . . . . . . .39,00             stk.  8.250,00
             HH3F       HMV   traktordel  Ekstra brei for fronthydraulikk                   ................                  stk.  7.750,00

             OBS! HMV traktordel blir levert med hull for SMS-låsing. Bolter HH9518 er tilleggsutstyr!

HMV Traktordel HH3    HMV traktordel HH2A og HH2B har 110 mm høyere toppstangfeste. Dette er gjort for å få riktig løft på
             redskapen (riktig geometri). Trekkstangbolter kat. I og II, samt utvends koblet kat. II.
             HMV traktordel HH3BF og HH3DF har 110 mm høyere toppstangfeste og forsterket konstruksjon for
             trekkstangbolter kat. II og III. HMV traktordel HH3 er spesielt godt egnet til store traktorer og redskaper for
             m.a. snørydding og jordbearbeiding.
             Traktorer med Walterscheid fanghaker må bruke HMV traktordel HH3 - Traktordel HH3F har en bredere
             innfestning (950 mm). Husk å oppgi hvilke type trekkstangbolter som ønskes - kat. II eller kat. III.

             Riktig                                                         Feil
             geometri                                                        geometri                                   Linjen mellom toppstang
                                   og trekkstenger bør være
                                   parallelle             Utstyr traktordel:
             HH11H    Hydraulikkslange og deler for traktordel - for 1 punkt . . . . . . . . . .1,40                                   stk.  2.140,00
             HH105    Toppfeste for traktordel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,95                           stk.   875,00
     HH105      HH110H    Hydraulisk tappopplåsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            sett  2.840,00                                         3
                                                               Vekt         Pris
     Art.nr.  Artikkelnavn                                               (kg)  Enhet  pr. enhet


          Kombiramme m/utstyr
     HH32   Kombiramme Lav m/løst toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,40                  stk.  3.850,00
     HH32H   Kombiramme Lav for hydraulikk m/løst toppstangfeste . . . . . .22,40                       stk.  4.680,00
     HH34   Kombiramme Høy m/løst toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,00                  stk.  3.850,00
     HH34H   Kombiramme Høy for hydraulikk m/løst toppstangfeste . . . . . .24,00                       stk.  4.680,00
HH34
     HH35   Kombiramme Høy Bred m/løst toppstangfeste . . . . . . . . . . . . .24,00                     stk.  3.850,00
     HH35H   Kombiramme Høy Bred m/løst toppstangfeste . . . . . . . . . . . . .24,00                     stk.  4.680,00
     HH933   Kombiramme Smal m/løst toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . .22,60                   stk.  3.850,00

     HH9300F  Kombiramme Ekstra Bred - forsterket m/løst toppstangfeste . .30,00                        stk.  4.100,00
     HH9300H  Kombiramme Ekstra Bred for hydraulikk m/løst toppstangf. . .29,00                        stk.  4.680,00
HH9300H
          Tilleggsutstyr kombirammer:
     HH12H   Hydraulikkdeler for redskapsramme - for 1 punkt . . . . . . . . . . . . .0,35                  stk.   740,00
HH9524  HH301   Toppstangfeste m/L-stag og bolter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,65              stk.   700,00
HH9523
     HH9522  Regulerbart stag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80          stk.   750,00
     14412   Toppstang 30,5 - 38,5 kat. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80           stk.   665,00
HH9522  HH9523  Kulestag, kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,30        stk.   530,00
     HH9524  Kjettingstag (toppstangkjetting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75            stk.   140,00
HH9526
     HH9525  Stag 370 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,85         stk.   165,00
HH9525  HH9526  L-stag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00       stk.   170,00
     HH310   T-påskrujern (T-form) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,15          par   385,00
     HH3022  L-påskrujern (L-form) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,85          par   405,00
     HH3023  K-påskrujern (kulehode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10           par   760,00
     HH3024  L-påskrujern Pilkemaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           par   405,00
     HH3025  L-påskrujern 340 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          par   550,00
     HH3041  Skruesett 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,30          sett   340,00
     HH3042  Skruesett 45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,45          sett   555,00
     HH3044  Låsesett for kombirammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80             sett   210,00          Tippramme
     HH4    Tippramme, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,50            stk.  3.850,00
HH4


          Sveiseramme/deler
     HH5    Sveiseramme Lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00            stk.  2.200,00
     HH5H   Sveiseramme Lav for hydraulikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00                stk.  3.000,00
HH5
     HH5U   Sveiseramme Lav - umalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,00              stk.  2.100,00

     HH50   Sveiseramme Høy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00             stk.  2.200,00
     HH50H   Sveiseramme Høy for hydraulikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00                 stk.  3.000,00
     HH50U   Sveiseramme Høy - umalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,00              stk.  2.100,00
HH5H

     HH55   Sveiseramme i plateutførelse - umalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,20                stk.  1.700,00
     HH55S   Sveiseramme i plateutførelse m/SMS-låseører - umalt . . . . . .20,60                       stk.  1.850,00     HH56   Ramme for innstøping i belastningslodd . . . . . . . . . . . . . . . .21,00                   stk.  1.900,00
HH55
     HH61   Sveisekroker    RKS (2 kroker - 2 låseplater - 2 styringer)         .  .  .  .  .  .  .3,60  sett   690,00
     HH62   Sveisekroker    RLS (2 kroker - 2 låseplater - 2 styringer)         .  .  .  .  .  .  .3,60  sett   690,00
     HH63   Sveisekroker    VKS (2 kroker - 2 låseplater - 2 styringer)         .  .  .  .  .  .  .4,00  sett   690,00
     HH64   Sveisekroker    VLS (2 kroker - 2 låseplater - 2 styringer) .        .  .  .  .  .  .  .4,00  sett   690,00
                              4
                                                                    Vekt          Pris
           Art.nr.  Artikkelnavn                                              (kg)    Enhet  pr. enhet


           HH610   V - vinkelkrok 2,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  par    350,00
           HH611   R - rett krok 2,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   par    350,00
HH610   HH611    HH612   K - kort låseplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85   par    255,00
           HH613   L - lang låseplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90   par    255,00
           HH614   S - styring   0,30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  par    65,00
           HH6121  L-jern for sveising av HH612 på frontskuffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40          stk.    50,00
HH612   HH613    HH802   Låseører for SMS låsebolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30      par    100,00


HH614HH802

           HH6    Sveisedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00          par   975,00

           HH6S   Sveisedeler m/SMS låseører påsveiset . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,60                   par   1.230,00
                Tilleggsutstyr:


 HH6     HH6S
           HH66   Sveisedeler Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           par   920,00

           HH601   Skrudeler Hardi-sprøyte NL - NK 300, 400, 600 - LX600 - NV . . . . .                        par   1.750,00
           HH603   Skrudeler Hardi-sprøyte NL - LX - LY 800, 1000, 1200, LZY 1000 . .                         par   1.750,00
           HH605   Skrudeler Hardi Master og Stream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                par   1.700,00
    HH66


           HH9221  Innsveisingssett for Kverneland-svans med faste tapper,
                eldre mod.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,10          stk.   540,00
                (Tippramme HH4 kommer i tillegg til HH9221)
           HH9222  Sveisesett Kverneland Multisvans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,75                  sett  1.655,00
                (Tippramme HH4 kommer i tillegg til HH9221)
           HH94   Sveisesett for TKS pallegaffel u/hydraulikk . . . . . . . . . . . . . .15,00                    sett  1.200,00

           HH941   Sveisesett for TKS pallegaffel m/hydraulikk . . . . . . . . . . . . . .16,00                    sett  1.600,00

           HH602   Sveisesett for Dalen transportskuffe 1282/83 . . . . . . . . . . . . .14,20                    sett  1.400,00
                Trepunktfestet er inntakt!


        HH94
                Spesialrammer
                Fôrhøster for tilhenger
           HH9    Kverneland TA (Taarup)/JF/Nordsten
                - skrues på trekkrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,60               stk.  4.150,00
                Sveising anbefales (HH9020)!


           HH91   JF - skrues på trekkrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,60                stk.  4.100,00

           HH901   Serigstad - skrues på trekkrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,00                   stk.  3.820,00
                Tilleggsutstyr (for enkel stubbregulering):
                HH105     Toppstangfeste for traktordel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,95          stk.   875,00
                HH9512    2 stk. toppstangbolt ø25 mm x 120 mm . . . . . . . . . . . . . . . .0,45               stk.   118,00

                Kverneland TA (Taarup), JF, Nordsten, Gyro
                - sveises på trekkrammen
           HH9020  Kverneland TA (Taarup)/JF/Nordsten/Gyro . . . . . . . . . . . . . . .18,75                     stk.  2.300,00
                Består av:
                HH5         Sveiseramme lav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00      stk.  2.200,00
                HH9013       Festejern (sveises ved montering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75         par    100,00
                                       5
                                                                   Vekt          Pris
             Art.nr.  Artikkelnavn                                           (kg)   Enhet  pr. enhet


                  Spesialrammer                forts.


                  Fôrhøster for Vossakasso
                  Kverneland TA (Taarup), JF, Nordsten, Gyro
                  - sveises på trekkrammen
             HH9022  Sveiseramme m/utstyr for Vossakasso . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,00                stk.  4.940,00
                  NB! styretut må event. bestilles i tillegg.
  HH9105             Består av:
                  HH9021    Grunnramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,00     stk.  3.130,00
                  HH9013    Festejern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75  par    100,00
HH9013               HH9107    Bæreplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,50   sett  1.150,00
                  HH5110    Sveiseører m/bolter (sveises på Vossakasso) . . . . . . . . . . .0,60             par    170,00
 HH9021               HH9105    2 stk. toppfester for traktordel (sveises ved montering) . . . . .0,45            stk.    90,00
            HH9106
                  HH9106    Feste for bæreplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,95     par    300,00
       HH9107


                  OBS! Serigstad fôrhøstertrekkrammer f.o.m. 2003 er ikke tilpasset
                     HMV hurtigkobling og Vossakasso.             HH9100  Skrudeler for Vossakasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00            par   1.650,00


       HH9100
                  Prinsippskisser
                  Fast montert Vossakasse
                  m/HH9022 for Kverneland TA (Taarup), JF eller HH9003 for Serigstad


                  Hurtigkoblet Vossakasse
                  m/HH9022 for Kverneland TA (Taarup), JF eller HH9003 for Serigstad

                  Nødvendig tilleggsutstyr for hurtigkoblet Vossakasse

                  VU221701 Styretut for Serigstad, komplett . . . . . . . . .            . . . . . . . .3,50   sett  1.385,00
                  VU228701 Styretut for Kverneland TA (Taarup Handy),
                       Nordsten, Gyro, komplett . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . .7,00   sett  1.670,00
                  VU228800 Styretut for Kverneland TA
                       (Taarup Handy), komplett . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . .7,00   stk.  1.385,00
                  VU221900 Styretut for JF Lift, komplett . . . . . . . . . . .           . . . . . . . .7,00   sett  1.325,00
                  Trekkramme montert i trekkstengene med hurtigkoblet Vossakasse
             HH904   Monteringssett for Kverneland TA (Taarup), JF, Nordsten, Gyro
                  Komplett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,10       sett  2.670,00
                  Består av:
                  VU223705     Bærearmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00  stk.   770,00
                  HH9042      Feste for traktordel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00  par    865,00
                  HH9043      Avstandsplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60  stk.   150,00
                  HH951       Kombibolt for toppstang ø19/25 x 165 mm . . . . . . . . . . . . . .0,50          stk.   115,00


             HH905   Monteringssett for Serigstad (mod. etter ‘85), komplett . . . . . .7,10                   sett  1.565,00
                  Består av:
                  HH9051      Bærearmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,00  par   1.265,00
                  HH9043      Avstandsplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60  stk.   150,00
                  HH951       Kombibolt for toppstang ø19/25 x 165 mm . . . . . . . . . . . . . .0,50          stk.   115,00
                                       6
                                                           Vekt          Pris
     Art.nr.  Artikkelnavn                                           (kg)   Enhet  pr. enhet


          Vinsjer (se redskapsoversikt)
     HH7    Ramme for Igland-vinsj m/saksekobling . . . . . . . . . . . . . . . . .55,00                stk.  6.700,00
          Passer på f.eks.:
          Igland Perfekt 3000/2 - Compakt 3000/2 - Compakt 3500/2EH
          Spesial 4000/2 - Compakt 5000/2 - Compakt 5000/2H -
          Compakt 6000/2EH

          Inkludert er:
          4 stk. skruer M20 x 50 mm, 8 stk. underlagsskiver og 4 stk. mutrer M20.
HH7
          OBS! Traktordel med forhøyet toppstangfeste kan ikke brukes sammen med HH7.

          Tilleggsutstyr for ombygging av fastmontert vinsj:
          HH701     Festejern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,90  par    370,00
                 Kjededrev m/feste (Igland delenr. 070509)

     HH71   Sveisesett Igland
          2601 - 3001 - 3201 - 3601 - 4001 - 4201 - 4601 - 5106 - 5201 . . .13,0                   par   1.680,00


     HH751   Formek 460 EH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,00        stk.  4.150,00
          Tilleggsutstyr:
          HH7702    Palhendel for Formek 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45        stk.   230,00
          HH7703    Palhendel for Sandvik 3081 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60       stk.   270,00
HH751
     HH770   Fransgård TW-3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,00          stk.  5.350,00

          Tilleggsutstyr:
          7701      Clutchhendel for Fransgård 2600, 3500, 4000 . . . . . . . . . . .0,65            stk.   205,00

HH770
          Diverse redskapsrammer
     HH92   Spesialramme m/kuleinnfesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,00              stk.  4.350,00
          Rammen kan brukes m.a. til Westbjørn 2450 snøfreser, JF slåmaskiner.
          (Se i redskapsoversikten).

     HH92T   Redskapsramme m/kuleinnfesting Tokvam . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 stk.  4.400,00

HH92   HH92W   Redskapsramme m/kuleinnfesting Westbjørn . . . . . . . . . . . . . . . . .                 stk.  4.400,00

     HH92WB  Redskapsramme m/kuleinnfesting Fransgård S245 P . . . . . . . . . . .                    stk.  4.500,00


     HH93   Taarup, Stegsted KMA kombisåmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,00                 stk.  4.100,00


HH920  HH920   Kverneland steinrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,00          stk.  3.880,00
     HH921E  Ramme for plogløft Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43,00           stk.  3.150,00

     HH921S  Ramme for plogløft HMV/SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43,00              stk.  3.150,00
HH921S
     HH930   Nokka kombisåmaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,00           stk.  4.180,00

HH930  HH931   Moi skjellsandspreder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.  3.260,00                               7
                                                                    Vekt            Pris
              Art.nr.  Artikkelnavn                                           (kg)    Enhet   pr. enhet


                   Diverse redskapsrammer forts.
              HH934   HMV sleperamme for biltilhenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,70             stk.   3.100,00

              HH934E  HMV sleperamme m/2 m kabel og el.kontakt . . . . . . . . . . . . . . .29,05                  stk.   3.625,00


       HH934
              HH943   Bøgballe kunstgjødselspreder BL600/800/1000 . . . . . . . . . . .29,00                    stk.   4.380,00


              HH944   Bøgballe kunstgjødselspreder BN500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,00                 stk.   4.500,00


              HH945   Ramme Falköping sandspreder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,00               stk.   4.325,00
       HH943
                   Frontlaster
                   HMV tappopplåsing i frontlaster
                   Hydrauliske sett:
              HH891   Hydraulisk tappopplåsing i front HMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20             sett   3.900,00
              HH892   Hydraulisk tappopplåsing i front SMS/Euro . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10                sett   3.900,00
              HH101   HMV låsehus for SMS lasterfront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40             stk.    350,00

                   Manuelle sett:
              HH805   Utløserarm utvendig montert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett   1.105,00
              HH8051  Håndtak for innvendig montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           sett    260,00
              HH8040  Tauføringssett med tapputjevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           sett    705,00
              HH8043  Tauføringssett uten tapputjevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett    285,00
              HH8052  Tapputjevner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett    425,00
              HH8041  Låsetappsett integrert ramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett    685,00
              HH101   HMV låsehus for SMS lasterfront . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40             stk.    350,00
                   Utstyr:
  HH802
                   HH101      HMV låsehus for SMS front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40       stk.    350,00
                   HH612      Kort låseplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,85   par     255,00
                   HH6121      Vinkeljern 60/40/6 x 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40       stk.     50,00
                   HH802      Låseører for SMS låsebolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,30      par     100,00
                   HH9518      Låsebolt SMS ø20 x 93,75 mm m/orepinne . . . . . . . . . . . . .0,25             stk.    115,00
HH805 Utløserarm for
   utvendig montering
                                         Prinsippskisse mekanisk sett                                                                      HH8041 HMV låsesats
                                                                         for frontrammer
HH8051 Utløserhåndtak for                                                         HH101 HMV låsehus i
    innvendig montering                                                            SMS lasterfront
                                       8
                                                              Vekt          Pris
         Art.nr.  Artikkelnavn                                           (kg)   Enhet  pr. enhet


              Frontlaster forts.
         HH81   HMV Adapter for Ålø type 3 m/hull for SMS . . . . . . . . . . . . . . .30,00                stk.   7.060,00


              NB! Alle frontrammer som blir levert fra HMV har hull for SMS

    HH81

         HH81A   HMV-front for Ålø 675, 695, 960, 970, 980, 760, 770, 780 . . . . .60,00                  stk.   8.260,00

         HH81E   HMV-front for Ålø Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,80          stk.   7.400,00
              Passer til Ålø mod.:
              450 - 610 - 620 - 630 - 640 - 650 - 660 - 670 - 710 - 720 - 730 - 740 -
              750 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950
              Ålø Euro Combi passer dårlig sammen med SMS og HMV hurtigkobling.

              Brukere som skal kombinere lasteren med SMS og HMV hurtigkobling
              bør bytte ut Euro Combi-fronten med HH81E HMV-front eller HH81A.


         HH82   Malm-Orstad (1- og 2-sylindrer) inkl. bolter HH9517 . . . . . . . .35,00                  stk.   6.750,00


    HH82         HH83   HMV-front for John Deere frontlaster . . . . . . . . . . . . . . . . . .76,00               stk.  12.450,00
              (tilpasset 551-583, 631-633, 651-653, 661, 663-683)
              HH891      Hydraulisk opplåsing i front HMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20       sett   3.900,00
              HH892      Hydraulisk opplåsing i front SMS/Euro . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10        sett   3.900,00
              HH9527     Låsebolt SMS/Euro for JD frontlaster . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40        stk.    118,00
    HH83        HH9528     Låsebolt SMS/Euro for hydraulisk sylinder JD frontlaster . . .0,35             stk.    142,00
              HH9529     Bolt for JD frontlaster nede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,05    stk.    265,00
              HH9531     Bolt for JD frontlaster oppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75    stk.    265,00
              HH8041     Låsetappsett integrert ramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett    685,00
         HH85   HMV-front for Kobuta frontlaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.   7.950,00
         HH86   HMV-front for frontlastere med gammel Norsk Standard
              med hull for SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,00       stk.   6.500,00
              Armene kan kappes og sveises for å få skuffen nærmere.

              HH861      Opplagringsører for front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00    par    580,00
              HH9511     Bolt ø28 x 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70   stk.    175,00
              HH862      Hylser ø50/28 x 109 mm for påsveising . . . . . . . . . . . . . . . .1,15         stk.    160,00
     HH86       HH863      Toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,25  sett    270,00
HH861

     HH863


         HH87   HMV-sveisefront m/hull for SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,50             stk.   5.460,00
    HH87
                                  9
                                                      Vekt          Pris
     Art.nr.  Artikkelnavn                                       (kg)   Enhet   pr. enhet


          Frontlaster forts.
     HH88   HMV-front for Ålø/Trima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.  11.900,00
          Passer til Trima mod.:    T.1.OP t.o.m. T.6.OP DM
                         T.4.OP t.o.m. T.6.OP UM
                         T.2.OP t.o.m. T.4.OP Bred spesial
          Passer til Ålø mod.:     Q25 t.o.m. Q75 DM
 HH88                      Q55 t.o.m. Q75 UM


     HH88S   HMV-front for Ålø/Trima - Smal frontlaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.   9.315,00
          Passer til Trima mod.:    T.1.OP t.o.m. T.2.OP DS
                         T.1.OP t.o.m. T.4.OP US Basic
                         T.2.OP t.o.m. T.4.OP Smal Spesial
          Passer til Ålø mod.:     Q25 t.o.m. Q35 DS
                         Q25 t.o.m. Q55 US Basic


     HH89   HMV-front for Ålø/Trima - Bred frontlaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  13.050,00
          Passer til Trima mod.: T.7.OP DL - Ålø mod.: Q85 DL


     HH885   Sveisesett for Ålø/Trima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   sett   730,00
          Passer til Trima mod.:    T.1.OP t.o.m. T.6.OP DM
                         T.4.OP t.o.m. T.6.OP UM
                         T.2.OP t.o.m. T.4.OP Bred spesial
          Passer til Ålø mod.:     Q25 t.o.m. Q75 DM
                         Q55 t.o.m. Q75 UM


          Tilleggsutstyr til lasterfronter:
          HH891    Hydraulisk opplåsing i front HMV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,20    sett   3.900,00
          HH892    Hydraulisk opplåsing i front SMS/Euro . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10     sett   3.900,00
          HH8041    Låsetappsett integrert ramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sett    685,00
     HH6S   Sveisedeler m/SMS låseører påsveiset . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,60           par   1.230,00
HH6S
          Tilkoblingssett for Vossakasso
          Tilkoblingsett, komplett for:
     VT2    Kverneland TA 1100 (Taarup Handy, Nordsten og Gyro D) . . . . .27,20               stk.   4.090,00
     VT21   Kverneland TA 1350, 1500 Super Blow (Taarup Handy) . . . . . . .27,00               stk.   4.060,00
     VT43   JF Lift Universal 1100, 1300, 1450 (fra ‘86 mod.) . . . . . . . . . . . .20,00          stk.   4.175,00
     VT52   Serigstad - fra og med ‘78 mod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,65      stk.   2.630,00
                             10
              Vossablokka
                                                         Tauskive   Maks.
                                                     Total   diam.   wire-
                                               Oppheng   lengde  bredde   diam.   WLL   Vekt      Pris
         Art.nr.  Artikkelnavn                            type    mm     mm     mm    tonn   kg    pr. enhet

              Sertifiserte blokker:
              Enskivede:
         TB141   S-14 1) . . . .    .........                 Sjakkel   229   120/20    12    1,0   2,3    965,00
         TB1411   S-14 2) . . . .    .........                 Sjakkel   229   120/20    12    1,0   2,3    965,00
         TB142   S-14F . . . . .    .........                 Flattstål  226   120/20    12    1,0   2,3    950,00
         TB143   S-14S 1) . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   293   120/20    12    1,0   2,6   1.290,00
         TB144   S-14K . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Krok    275   120/28    12    1,0   3,2   1.995,00
         TB151   E-15 *) 1) . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Sjakkel   283   120/20    12    0,7   2,6   1.125,00
         TB1511   E-15 *) 2) . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Sjakkel   283   120/20    12    0,7   2,6   1.125,00
S-14 m/sjakkel  TB152   E-15F *) . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Flattstål  280   120/20    12    0,7   2,6   1.150,00
         TB153   E-15S *) 1) . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   347   120/20    12    0,7   3,1   1.385,00
         TB1531   E-15S *) 2) . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   347   120/20    12    0,7   3,1   1.385,00
         TB154   E-15K *) 1) . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Krok    329   120/28    12    0,7   3,5   1.785,00
         TB1541   E-15K *) 2) . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Krok    329   120/28    12    0,7   3,5   1.785,00
         TB103   N-10 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   319   120/20    12    1,2   2,9   1.355,00
         TB1031   N-10B . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   319   120/28    12    1,2   3,0   1.535,00
         TB104   N-10K . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Krok    361   120/28    12    1,2   3,5   1.995,00
  N-10     TB105   N-10US . . .     .  .  .  .  .  .  .  .  .     Bøyle    322   120/20    12    1,2   2,9   1.105,00
         TB113   N-11 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   455   180/27    18    3,0   7,3   2.800,00
         TB126   T-12 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Bolt    269   120/35    12    1,0   2,5   1.710,00
         TB136   T-13 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Bolt    390   180/50    18    2,5   6,9   2.820,00
         TB221   N-22 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Sjakkel   380   180/27    18    3,0   7,7   2.710,00
         TB223   N-22S . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   445   180/27    18    3,0   7,3   3.175,00
         TB231   N-23 . . . . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .     Sjakkel   485   180/27    18    3,0   9,0   2.820,00
         TB233   N-23S *) . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   550   180/27    18    2,0   8,6   3.800,00
         TB242   N-24F . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Flattstål  424   250/27    18    3,5  11,6   4.430,00
  N-24F    TB243   N-24S . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   498   250/27    18    3,5  11,9   4.790,00
              Toskivede:
         TB162   D-16 *) . . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Flattstål  325   120/20    12   3,0   4,9   1.800,00
         TB163   D-16S *) 1)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Svivel   366   120/20    12   3,0   4,9   2.280,00
         TB164   D-16K *) . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Krok    370   120/20    12   2,0   5,0   2.680,00
         TB183   ND-18 *) . .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     Flattstål  547   180/27    18   10,0   16,5   7.300,00
              Treskivede:
  D-16
         TB172   TR-17 *) . . . . . . . . . . . .                 Flattstål  325   120/20    12   6,0   7,3   3.280,00
         TB192   NT-19 *) . . . . . . . . . . . .                 Flattstål  550   180/27    18   16,5   24,0   11.000,00
              Firskivede:
         TB202   NF-20 *) . . . . . . . . . . . .                 Flattstål  335   120/20    12   8,0   10,0   4.700,00
         TB212   NF-21 *) . . . . . . . . . . . .                 Flattstål  580   180/27    18   22,5   34,0   15.550,00
              Femskivede:
         TB302   NF-30 *) . . . . . . . . . . . .                 Flattstål  825   282/36    16   40,0   80,0   På fore-
                                                                             spørsel
  NF-20          *)          1)                  2)
                 m/hunsvott      m/mutter               m/orepinne
                                                                    Vekt           Pris
         Art.nr.  Artikkelnavn                                                (kg)   Enhet   pr. enhet


               Tauskiver m/lager og stusser:
         TS10020  Tauskive   100     x  20     m/lager 6204 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60      stk.    365,00
         TS12020  Tauskive   120     x  20     m/lager 6204 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80      stk.    420,00
         TS12028  Tauskive   120     x  28     m/lager 6305 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,20      stk.    700,00
         TS12035  Tauskive   120     x  35     m/lager 6304 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50      stk.    470,00
         TS18027  Tauskive   180     x  27     m/INA rullelager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40   stk.   1.415,00
         TS18028  Tauskive   180     x  28     m/lager 6305 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40      stk.    750,00
         TS18050  Tauskive   180     x  50     m/lager 6305 2 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,05      stk.   1.450,00
 TS12020     TS25027  Tauskive   250     x  27     m/INA rullelager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.   1.985,00                                               11
                                                                                               Vekt             Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                                                   (kg)      Enhet  pr. enhet      HMV gjødselutstyr
      HMV slangespreder
      Grunnmodeller m/mekanisk sving og 35 mm dyse, men u/krane :
GM2H    HMV slangespreder m/HMV hurtigkobling og trepunkt . . . . .62,00                                                                 stk.  22.500,00

GM2H4    HMV slangespreder m/4” inntak, HMV hurtigkobling og
      trepunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              stk.  27.500,00

GM2T    HMV slangespreder m/Triangel-kobling . . . . . . . . . . . . . . . . .62,00                                                           stk.  23.750,00

GM2T4    HMV slangespreder m/4” inntak, Triangel-kobling og
      trepunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              stk.  28.750,00


      Tilleggsutstyr:
GD700    Mekanisk krane med tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    stk.   1.990,00
GM10    Krane m/hydraulisk stengemekanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        stk.   7.780,00
GD222    Sylinder for hydraulisk sving m/strupeventil, komplett . . . . . . . . . . . . .                                                         stk.   4.000,00
GD3000   Manometer m/tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.   3.000,00
GD1215   Dyse  15  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1220   Dyse  20  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1225   Dyse  25  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1230   Dyse  30  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1235   Dyse  35  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1240   Dyse  40  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
GD1245   Dyse  45  mm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10      stk.   325,00
      HMV slangespreder blir levert montert med den utrustningen
      kunden ønsker!
      HMV stripespreder
GM1012 S HMV stripespreder m/12 m bombredde, montert . . . . . . . . . . . . . .                                                               stk. 145.000,00

GM1015 S HMV stripespreder m/15 m bombredde, montert . . . . . . . . . . . . . .                                                               stk. 150.000,00
      Frakttillegg på stripespreder!

      Tilleggsutstyr:
GM10    Krane m/hydraulisk stengemekanisme                                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   7.780,00
GD3000   Manometer m/tilbehør . . . . . . . . . . . . .                          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   3.000,00
GM0H    Tillegg for HMV hurtigkobling . . . . . . .                           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   3.850,00
GM0T    Tillegg for Triangel hurtigkobling . . . . .                           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   3.850,00
      HMV slangetrommel                                m/utskiftbar trommel
GS1     HMV slangetrommel m/stativ m/HMV-kobling, kap. 350 m . .122,00                                                                  stk.  30.000,00
GS2     HMV slangetrommel m/stativ m/HMV-kobling, kap. 700 m . .178,00                                                                  stk.  37.000,00
GS100    HMV stativ for slangetrommel 350 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,00                                                        stk.  17.600,00
GS110    HMV stativ for slangetrommel 700 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,00                                                        stk.  20.600,00
GS200    HMV slangetrommel, kapasitet 350 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,00                                                         stk.  12.400,00
GS400    HMV slangetrommel, kapasitet 700 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,00                                                         stk.  16.400,00
GS0T    Tillegg for Triangel hurtigkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   stk.   1.600,00
                                     12
                                                     Vekt          Pris
Art.nr.    Artikkelnavn                                        (kg)   Enhet  pr. enhet


        Doda pumper
GPM24      Doda sentrifugalpumpe AFI L24 K i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/2 1/2” kulekrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  47.000,00
GPM244     Doda sentrifugalpumpe AFI L24 K i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/4” kulekrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  49.700,00
GPM243     Doda sentrifugalpumpe AFI L24 K i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/3-veiskrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  52.680,00
GPM27      Doda sentrifugalpumpe AFl L27 i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/2 1/2” kulekrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  46.344,00
GPM274     Doda sentrifugalpumpe AFl L27 i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/4” kulekrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  49.000,00
GPM273     Doda sentrifugalpumpe AFl L27 i stativ m/HMV-kobling integrert
        m/3-veiskrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  51.250,00
GPM353     Doda sentrifugalpumpe AFI L35 1000 omdr. i stativ m/HMV-kobl. int.
        m/3-veiskrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  53.800,00
GPM3535     Doda sentrifugalpumpe AFI L35 540 omdr. i stativ m/HMV-kobl. int.
        m/3-veiskrane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  53.800,00
GPM354     Doda sentrifugalpumpe AFI L35 1000 omdr. i stativ m/HMV-kobl. int.
        m/4” kulekrane og kutting (u/selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  49.675,00
GPM3545     Doda sentrifugalpumpe AFI L35 540 omdr. i stativ m/HMV-kobl. int.
        m/4” krane og kutting (uten selvsug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.  49.675,00

GPM353HD Doda sentrifugalpumpe AFI L35 HD oljekjølt i stativ m/HMV-kobling
     inkl. selvsug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.  73.000,00

        NB! Pumpene leveres uten kraftoverføringsaksel!


        Tilleggsutstyr:
GPM6      Selvsug til Doda AFI L24, AFI L27 og AFI L35, komplett . . . . . . . . . . .            stk.  11.625,00
GPM2      Kulekrane 2 1/2” m/3” Bauer for trykksiden på pumpen . . . . . . . . . . . .            stk.   3.495,00
GPM3      Kulekrane 4” m/4” Bauer for trykksiden på pumpen . . . . . . . . . . . . . . .           stk.   6.200,00
GPM4      3-vegskrane, komplett for trykksiden på pumpen (for lasterør) . . . . . . .             stk.   8.380,00
GPL1      Lasterør for vogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.   6.300,00
GPL2      Røreutstyr for montering på kum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.  10.400,00
GPL3      Stengeklemme for flatslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   6.600,00
GPM0T      Tillegg for Triangel hurtigkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   2.000,00        Slanger
14307      Slepeslange Extra 3” - kveil à 200 m (Mandals) . . . . . . . . . . . . . .0,85           m     132,00
14309      Slepeslange Extra 4” - kveil à 200 m (Mandals) . . . . . . . . . . . . . .1,30           m     175,00
14306      Tilførselslange 3” Standard - kveil à 200 m (Mandals) . . . . . . . . . .0,65            m     110,00
14308      Tilførselslange 4” Standard - kveil à 200 m (Mandals) . . . . . . . . . .1,30            m     120,00
14407      Slange 4” (sugeslange for pumpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       m     365,00
14363      Slange 5” (sugeslange for pumpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       m     485,00
14440      Slange 6” (sugeslange for pumpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       m     575,00
14368      Slange 3” Ultraman slepeslange (Mandals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         m     150,00
14369      Slepeslange 3 1/2” Ultraman (Mandals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         m     170,00
14370      Slepeslange 4” Ultraman (Mandals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        m     200,00

        Slanger i 5” og 6” kan skaffes (Mandals) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pris på forespørsel

GM12      Enderør 1 m, galv. for 4” sugeslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,45         stk.   590,00
GM11      Enderør 1 m, galv. for 5” sugeslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,80         stk.   800,00
GM14      Enderør 0,5 m,galv. for 6” sugeslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,70         stk.   885,00

GK6       Bauerkobling 5” Han m/klype og slangeklemme . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.  1.086,00
GK7       Bauerkobling 6” Han m/klype og slangeklemme . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.  1.371,00
GK8       Bauerkobling 4” Han m/klype og slangeklemme . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.   741,00

GM13      Bunnventil til sugeslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,40     stk.  3.965,00                           13
                                                                                  Vekt             Pris
   Art.nr.  Artikkelnavn                                                                    (kg)      Enhet  pr. enhet


        Slanger med kobling og klemmer (umontert)
   GB2    Slepeslange 3” m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . . . . . . . . . . .                                             stk.  27.350,00
   GB3    Slepeslange 4” m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . . . . . . . . . . .                                             stk.  36.390,00
   GB4    Tilførselslange 3” Standard m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . .                                                stk.  20.946,00
   GB5    Tilførselslange 4” Standard m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . .                                                stk.  25.384,00
   GB6    Slepetslange 3” Ultraman m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . . .                                                stk.  30.946,00
   GB7    Slepeslange 3 1/2” Ultraman m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . .                                                 stk.  35.200,00
   GB8    Slepeslange 4” Ultraman m/koblinger og slangeklemmer, 200 m . . . . .                                                stk.  41.400,00
   GD0    Monteringstillegg for kobling på flatslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            250,00


        Komplette Bauer-koblinger
        for flatslanger (u/slangeklemmer)
   GK2    Bauer  kobling   for  3” flatslange Han-/Hunkobling, komplett . .                               .  .  .  .  .  .  .  .  sett    582,00
   GK3    Bauer  kobling   for  3 1/2” flatslange Han-/Hunkobling, kompl.                                .  .  .  .  .  .  .  .  sett    731,00
   GK4    Bauer  kobling   for  4” flatslange Han-/Hunkobling, komplett . .                               .  .  .  .  .  .  .  .  sett    976,00
   GK5    Bauer  kobling   for  5” flatslange Han-/Hunkobling, komplett . .                               .  .  .  .  .  .  .  .  sett   1.418,00


        Bauer originale koblinger
   14286   Hankobling   m/slangeriller   u/klype     S77/76 (3”) . . . . .                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,82      stk.   172,00
   14287   Hankobling   m/slangeriller   u/klype     S77/89 (3 1/2”) . .                   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,60      stk.   210,00
S77  14288   Hankobling   m/slangeriller   u/klype     S77/108-100 (4”)                    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,80      stk.   295,00
   14324   Hankobling   m/slangeriller   u/klype     S77/133 (5”) . . . .                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,25      stk.   406,00
   14325   Hankobling   m/slangeriller   u/klype     S77/159 (6”) . . . .                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,35      stk.   525,00

   14329   Hankobling m/utv. gjenger u/klype S74/76 (3”) . . . . . . . . . . . . . . .1,80                                           stk.   295,00
S74
   14331   Hankobling m/utv. gjenger u/klype S74/108 (4”) . . . . . . . . . . . . . .3,55                                           stk.   494,00

   14289   Låsering   galv.  S2/76 (3”) . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,08      stk.   213,00
   14290   Låsering   galv.  S2/89 (3 1/2”)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,40      stk.   281,00
   14291   Låsering   galv.  S2/108 (4”) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,80      stk.   343,00
   14333   Låsering   galv.  S2/133 (5”) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,05      stk.   550,00
S2
   14334   Låsering   galv.  S2/159 (6”) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,05      stk.   709,00

   14293   Hunkobling   m/slangeriller   u/pakning        S78/76 (3”) . . .                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,82      stk.   172,00
   14294   Hunkobling   m/slangeriller   u/pakning        S78/89 (3 1/2”)                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,60      stk.   210,00
   14295   Hunkobling   m/slangeriller   u/pakning        S78/108 (4”) . .                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,70      stk.   295,00
S78  14335   Hunkobling   m/slangeriller   u/pakning        S78/133 (5”) . .                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,40      stk.   406,00
   14336   Hunkobling   m/slangeriller   u/pakning        S78/159 (6”) . .                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,30      stk.   525,00

   14340   Hunkobling m/utv. gjenger u/pakning S75/76 (3”) . . . . . . . . . . . . .0,76                                            stk.   313,00
S75
   14342   Hunkobling m/utv. gjenger u/pakning S75/108 (4”) . . . . . . . . . . . .1,90                                            stk.   488,00
   14343   Hunkobling m/utv. gjenger u/pakning S75/133 (5”) . . . . . . . . . . . .2,95                                            stk.   813,00


   14296   Pakning   S4/76 (3”) for vann . . .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,05      stk.    25,00
   14297   Pakning   S4/89 (3 1/2”) for vann      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,07      stk.    30,00
   14298   Pakning   S4/108 (4”) for vann . .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,09      stk.    43,00
   14344   Pakning   S4/133 (5”) for vann . .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,15      stk.    56,00
   14345   Pakning   S4/159 (6”) for vann . .      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,18      stk.    66,00
S4   14299   Reduksjon   S81/108-76 (4” - 3”) . . .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,80      stk.    856,00
   14300   Reduksjon   S81/108-89 (4” - 3 1/2”)           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,20      stk.    918,00
   14301   Reduksjon   S81/89-76 (3 1/2” - 3”) .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,20      stk.    856,00
S81  14347   Reduksjon   S81/133-108 (5” - 4”) . .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,75      stk.   1.344,00


   14416   Overgang S82/108 - 159 (4” - 6”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      stk.   1.400,00
   14417   Overgang S82/133 - 159 (5” - 6”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,65                                       stk.   1.500,00
   14418   Overgang S82/108 - 133 (4” - 5”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      stk.   1.100,00

S82

   14302   Kule  for  sveis  svart  S1/76 (3”) .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,28      stk.    50,00
   14349   Kule  for  sveis  svart  S1/108 (4”)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,65      stk.   108,00
S1  14350   Kule  for  sveis  svart  S1/133(5”) .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,85      stk.   124,00
   14351   Kule  for  sveis  svart  S1/159 (6”)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,20      stk.   169,00


                           14
                                                                                              Vekt           Pris
           Art.nr.  Artikkelnavn                                                                        (kg)    Enhet  pr. enhet


            14303   Låsering   svart  S2/76(3”) .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,08  stk.   175,00
            14353   Låsering   svart  S2/108(4”)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,80  stk.   225,00
            14354   Låsering   svart  S2/133(5”)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,05  stk.   354,00
     S2       14355   Låsering   svart  S2/159(6”)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,05  stk.   445,00


            14304   Beger  for  sveis  svart  S3/76(3”) .        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,30  stk.   50,00
            14357   Beger  for  sveis  svart  S3/108(4”)        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,60  stk.   108,00
     S3       14358   Beger  for  sveis  svart  S3/133(5”)        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,95  stk.   124,00
            14359   Beger  for  sveis  svart  S3/159(6”)        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,15  stk.   169,00


            14408   Slangeklemmer     65-75 for plastslange ø75                     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,15  stk.   87,00
            14312   Slangeklemmer     3” 70-80 . . . . . . . . . . . . .                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,16  stk.   91,00
            14314   Slangeklemmer     3 1/2” 80-90 . . . . . . . . . .                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,30  stk.   96,00
            14310   Slangeklemmer     4” 95-105 . . . . . . . . . . . .                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,30  stk.   102,00
            14364   Slangeklemmer     5” 130-140 . . . . . . . . . . .                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,35  stk.   140,00
            14378   Slangeklemmer     6” 150-160 . . . . . . . . . . .                 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,40  stk.   160,00


            14316   Kuleventil 2 1/2” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,85                                   stk.  1.300,00
            14317   Kuleventil 3” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30                                  stk.  1.735,00
            14398   Kuleventil 4” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 stk.  3.000,00
            14365   Bend 90o S11/76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,25                                     stk.   605,00
            14367   Bend 90o S11/108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,95                                     stk.  1.155,00

       S11


            14393   Sluttstykke S8/76 - 1030201 Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25                                        stk.   155,00
            14394   Sluttstykke S8/108 - 1050201 Ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70                                         stk.   220,00
            14395   Sluttstykke S9/108 - 1007057 m/låseklør . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00                                           stk.   415,00
S8       S9

                 Storz kobling for klemring:
                 Prisene er for en slange-ende. Festes med klemring i stedet for slangeklemmer.
            14461   3” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  stk.   230,00
            14462   Klemring for 3” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.   415,00
            14463   3 1/2” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  stk.   560,00
            14464   Klemring for 3 1/2” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      stk.   560,00
   Storz kobling   14465   4” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 stk.   435,00
            14466   Klemring for 4” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.   390,00
            14467   Reduksjon frå 4” - 3” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       stk.   810,00
            14468   Reduksjon frå 4” - 3 1/2” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        stk.  1.500,00
            14469   Reduksjon frå 3 1/2” - 3” Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        stk.   740,00
   Storz klemring   14470   Nøkkel for Storz kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    stk.   115,00
                                    15
  RESERVEDELSPRISER
                                                                                                           Vekt           Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                                                               (kg)     Enhet  pr. enhet


      HMV hurtigkobling
      Traktordel:
HH101H   Hydraulikkslange med gjengetilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.   775,00
HH102   Stålfjærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25                                           stk.   65,00
HH103   Nylontau 6 mm 2,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05                                               stk.   45,00
HH1031   Ståltau 3 mm 6x7+1, 1,27 m (fra '92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20                                                   stk.   70,00
HH104   Låsetapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20                                            stk.   245,00
HH104H   Distansering m/fals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            stk.   70,00
HH105H   Faster Hun-kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             stk.   775,00
HH106H   Faster Han-kobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             stk.   485,00
HH107H   Nippelmuffe 18 x 1,5 - 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              stk.   75,00
HH108H   Mutter 1/2” . 3/4” L47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             stk.   78,00
HH109H   Støvhette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          stk.   140,00
HH199   Rep.sett nedre traktordelfeste (4 stk. festeplater for påsveising) . . . . . . . . . . . . . . . . .1,90                                                        sett   255,00
HH1999   Rep.sett øvre traktordelfeste (2 stk. toppstangører for påsveising) . . . . . . . . . . . . . . .0,85                                                         sett   330,00
HH950   Kombibolt for trekkstang ø22/ø28 x 193 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,65                                                     stk.   160,00
HH951   Kombibolt for toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45                                                 stk.   115,00
HH9510   Lang trekkstangbolt ø28 x 130 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,80                                                   stk.   190,00
HH9512   Bolt for toppstang ø25 x 89,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45                                                  stk.   118,00
HH9514   Bolt for trekkstang kat. I ø22 x 82,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35                                                   stk.   155,00
HH9515   Bolt for utvends koblet trekkstang kat. II kompl. m/foring og mutter . . . . . . . . . . . . . . .0,90                                                         stk.   310,00
HH95151  Bolt for utvends koblet trekkstang kat. II og mutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   stk.   265,00
HH9516   Bolt for trekkstang kat. II ø28 x 82,5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45                                                  stk.   155,00
HH9518   Låsebolt SMS ø20 x 93,5 mm m/orepinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25                                                      stk.   115,00
HH9519   Bolt kat. II ø28 x 162,5 mm for HMV traktordel HH3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90                                                       stk.   235,00
HH9520   Bolt kat. III ø36 x 162,5 mm for HMV traktordel HH3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,10                                                      stk.   273,00
HH9532   Bolt for toppstang ø32 x 120 mm kat. III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.   162,00
HH954518  Foring HH3BF kat. II ø45/ø29 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    stk.   68,00
HH955018  Foring HH3DF kat. III ø50/ø37 x 18 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   stk.   85,00
HH9533   Bolt kat. II ø28 x 180,5 mm for HMV traktordel HH3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      stk.   255,00
HH9534   Bolt kat. III ø36 x 180,5 mm for HMV traktordel HH3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      stk.   280,00
HH95565  Foring ø43/ø36,5 x 56 mm for utvends koblet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25                                                     stk.   90,00
13505   Låseringer A-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            stk.    9,00
12265   Unbrakoskruer M8 x 8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                stk.    5,00

      Kombirammer:
HH300   Toppstangfeste u/bolter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00                                               stk.   435,00
HH954522  Foring ø22/ø28 x 45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15                                                 stk.   52,00
HH951428  Foring ø36/28 x 14 mm for kombiramme HH9300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       stk.   65,00
HH954528  Foring ø36/28 x 45 mm for kombiramme HH9300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       stk.   85,00
12037   Skruer M12 x 90 mm, 10.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                stk.   30,00
13399   Låsemutter M12 Tri-loc BH8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                stk.    9,00
      Skruesett 30 mm:
HH9530   Foring ø28/ø20 x 30 mm . . . . . . .        ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  stk.   50,00
12089   Skruer M20 x 55mm varmforz., 8.8           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  stk.   30,00
12135   Mutter M20 varmforz., 8.8 . . . . . .        ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  stk.   11,00
12000   Bølgeskiver M20 elforz. . . . . . . . .       ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  stk.   10,00
      Skruesett 45 mm:
HH9545   Foring ø28/ø20 x 45 mm . . . . . . . .        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .....      stk.   50,00
12091   Skruer M20 x 70 mm varmforz., 8.8           .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .....      stk.   40,00
12135   Mutter M20 varmforz., 8.8 . . . . . . .        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .....      stk.   11,00
12000   Bølgeskiver M20 elforz. . . . . . . . . .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .....      stk.   10,00
HH311   Mellomlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .....      stk.   100,00

      Tippramme:
HH401   Fjær for utløser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05                                             stk.   150,00
HH402   Utløsermekanisme, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50                                                  stk.  1.010,00
HH403   HMV-låsehake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75                                              stk.   210,00
HH954522  Foring ø22/ø28 x 45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               stk.    52,00
HT32    Fjær for låsehake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75                                             stk.   200,00
      Det anbefales å bruke HMV-låsehake!

                                                 16
  RESERVEDELSPRISER
                                                                                               Vekt        Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                                                    (kg)  Enhet  pr. enhet

     Sveiserammer/deler:
     Sveisesett HH9222 Kverneland Multisvans:
HH403   Låsehake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75                              stk   210,00
HT32   Låsefjær for låsehake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05                                stk.   200,00
HH9511  Trekkstangbolt ø28 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,60                                  stk.   175,00
HH92221  Toppfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60                             stk.   390,00
HH92222  Nedre sveiseplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,45                                par   205,00
13388   Skrue M12 x 80 mm el.forz., 10.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   stk.   16,00
13399   Låsemutter M12 Tri-loc BH8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  stk.    9,00

     For fastskruing på redskap:
     Skrudeler Vossakasso:
12024   Skruer M10 x 60 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.    5,70
12162   Underlagsskiver M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   stk.    2,00
12142   Låsemutter M10 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   stk.    2,00


     Fôrhøstar med Vossakasso
     Bæreplate (HH9107):
12068   Skruer M16 x 50 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.   16,00
12154   Fjærskiver M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  stk.    4,60
12134   Mutter M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 stk.    7,70


     Vinsjer
     Ramme for Igland-vinsj m/saksekobling (HH7):
12088   Skruer M20 x 50 mm varmforz., 8.8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    stk.   29,00
12165   Underlagsskiver M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   stk.    5,50
12135   Mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 stk.   10,50

     Frangård TW-3000 (HH770):
12088   Skruer M20 x 50 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.   29,00
12165   Underlagsskiver M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   stk.    5,00
12135   Mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 stk.   10,50


     Diverse reiskap:
     Bøgballe kunstgjødselspreder BL600/800/1000 (HH943):
HH9431  Festeplater for hendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.   95,00
12002   Skruer M8 x25 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.    3,60
12151   Sprengskive M8 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.    2,00
12131   Mutter M8 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.    1,65

     Bøgballe kunstgjødselspreder BN500 (HH944):
HH9431  Festeplater for hendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.   95,00
12007   Skruer M8 x 50 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . .          .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.    4,00
12141   Låsemutter M8 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . .        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.    1,40
HH9432  Foring ø16/ø9 x 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ....  stk.   42,00


     Frontlaster
HH9517  Bolt ø22/ø28 x 209 mm for Malm-Orstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.   270,00
12760   Låsesylinder for laster m/Euro/SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    stk.  1.690,00
14426   Pakningssett til HH891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                sett   470,00
14427   Pakningssett til HH892 (for begge sider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    sett   450,00
14401   Sylinder HH891 (opplåsing HMV låsetapper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      stk.  2.025,00
14403   Sylinder HH892 (Opplåsing Euro/SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     stk.  2.025,00
                                       17
  RESERVEDELSPRISER
                                                                     Vekt          Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                         (kg)   Enhet  pr. enhet


      Vossakasso standard
VD161500  Toppstang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10    stk.    645,00
VD161800  Toppstangbolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,45    stk.    105,00
12813   Orepinne ø6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.     5,70
VD169601  Hjørnestøtter, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,40       sett    850,00
VD169600  Hjørnestøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,30    stk.    210,00
12017   Skruer M10 x 25 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     4,40
12132   Mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.     2,00
12152   Fjærskive M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.     2,20
13344   Låseskrue M6 x 30 el.forz. for bordkarm, 4.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.     2,00
14165   Låsemutter M6 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     1,50
VD170002  Toppramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,00      stk.   2.600,00
VD170006  Sideplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,00    stk.    780,00
VD170007  Vinkeljern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00   stk.    425,00
VD171301  Låsekrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,65    stk.    650,00
VD171302  Strekkfjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05   stk.    100,00
VD171304  Kjetting m/feste (0,97 m 1/8" langl., 54 ledd)                                        0,20   stk.    60,00
VD221100  Framplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   9.000,00
VD221109  Sikringskroker (2 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,55     stk.    160,00
12065   Skruer M16 x 30 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    12,00
12134   Mutter M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     7,70
12154   Fjærskive M16 varmforz. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     4,60
13365   Skruer M8 x 16 el.forz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     3,00
12131   Mutter M8 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.     1,65
12225   Skrue M16 x 65 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    15,40
12144   Låsemutter M16 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     5,00
12019   Skruer M10 x 35 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.     4,20
12142   Låsemutter M10 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.     2,20
VD222001  Opphengskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05      stk.    55,00
VD222002  Feste for opphengskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35        stk.    80,00
VD222100  Bakluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80,00    stk.   9.000,00
12026   Skruer M10 x 70 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.     7,25
12142   Låsemutter M10 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     2,20
VD222600  Utløserarm for låsekrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35       stk.    220,00
12814   Hårnålsplint ø4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.     3,00
VD222116  Støtteføter for påsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,20        stk.    195,00

      Vossakasso stor
VD161500  Toppstang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    645,00
VD161800  Toppstangbolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    105,00
12813   Orepinne ø6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.     5,70
VD169601  Hjørnestøtter, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett    850,00
VD169600  Hjørnestøtter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    220,00
12017   Skruer M10 x 25 varmforz., 8.8 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     4,10
12132   Mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     2,00
12152   Fjærskive M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     2,20
13344   Låseskruer M6 x 30 el.forz., 4.6 (for bordkarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             stk.     1,75
14165   Låsemutter M6 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     1,30
VD165999  Karmbeslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,40     stk.    110,00
13344   Låseskruer M6 x 30 el. forz., 4.6 (for karmbeslag bordkarm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 stk.     1,75
14165   Låsemutter M6 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     1,30
VD170006  Sideplater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    780,00
VD170007  Vinkeljern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    425,00
VD171301  Låsekrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    650,00
VD171302  Strekkfjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    100,00
VD171304  Kjetting m/feste (0,97 m 1/8" langl., 54 ledd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    55,00
VD196700  Toppramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,00      stk.   3.500,00
VD196800  Framplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.  10.600,00
VD221109  Sikringskroker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    160,00
                                        18
  RESERVEDELSPRISER
                                                                    Vekt          Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                        (kg)   Enhet  pr. enhet


      Vossakasso stor                forts.
12065   Skruer M16 x 30 varmforz., 8.8 (6 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    12,60
12134   Mutter M16 varmforz. (6 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.     7,70
12154   Fjærskive M16 varmforz. (2 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     5,00
13365   Skruer M8 x 16 el.forz., 8.8 (28 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.     3,50
12131   Mutter M8 varmforz. (28 stk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.     1,55
12225   Skrue M16 x 65 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    16,00
12144   Låsemutter M16 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     5,10
12019   Skruer M10 x 35 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     4,50
12142   Låsemutter M10 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     2,20
VD222001  Opphengskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.    55,00
VD222002  Feste for opphengskrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    80,00
VD222600  Utløserarm for låsekrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.    220,00
12814   Hårnålssplint ø4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.     3,50
VD231100  Bakluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00   stk.  11.300,00
12026   Skruer M10 x 70 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     7,50
12142   Låsemutter M10 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.     2,20
VD222116  Støtteføter for påsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    195,00
VD107011  Forsterkningsjern framplate for påsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    180,00

      Tilkoplingsett Kverneland TA (Taarup) - Nordsten - Gyro D:
VU157601  Toppstangfeste, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      sett   415,00
VU157600  Toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00    stk.   400,00
12045   2 stk. skruer M12 x 55 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    8,30
12133   2 stk. mutter M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    2,35
12153   2 stk. fjærskive M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    2,20
VU223750  Festebrakett, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett  3.170,00
VU223705  2 stk. bærearm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70    stk.   770,00
VU223708  2 stk. klemjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90   stk.   110,00
12135   2 stk. mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    10,50
12155   2 stk. fjærskive M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    11,00
12036   2 stk. skruer M10 x 200 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    43,50
12132   2 stk. mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    1,70
12152   2 stk. fjærskive M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    2,20
12028   2 stk. skruer M10 x 80 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    8,30
12132   2 stk. mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    1,70
12152   2 stk. fjærskive M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    2,20
VU223713  Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    35,00
VU223714  Opphengsrøyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,70     stk.  1.265,00
VU228700  Styretut Kverneland 1100/1300 B & C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.  1.265,00
VU228701  Styretut Kverneland TA (Taarup) , komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett  1.670,00
VU228704  Arm for styretut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.   110,00
VU228800  Styretut Kverneland TA (Taarup) 1350 Super Blow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,10              stk.  1.385,00

      Tilkoplingsett JF Lift Universal:
VU157601  Toppstangfeste, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      sett   415,00
VU157600  Toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00    stk.   400,00
12045   2 stk. skruer M12 x 55 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    8,30
12133   2 stk. mutter M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    2,50
12153   2 stk. fjærskiver M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    2,40
VU221900  Styretut, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,30     sett  1.325,00
VU223760  Festebrakett, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett  3.300,00
VU223700  Opphengsrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70    stk.  1.265,00
VU223705  2 stk. bærearm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,30    stk.   770,00
VU223708  2 stk. klemjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,80   stk.   110,00
12135   2 stk. mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    10,50
12155   2 stk. fjærskive M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    10,70
12036   2 stk. skruer M10 x 200 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    42,00
12132   2 stk. mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    1,70
                                        19
  RESERVEDELSPRISER
                                                                      Vekt         Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                          (kg)   Enhet  pr. enhet

      Tilkoplingsett JF Lift Universal forts.:
12152   2 stk. fjærskiver M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    3,00
12028   2 stk. skruer M10 x 80 f.forz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    9,00
12152   2 stk. fjærskiver M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    3,00
VU223713  Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    35,00
12814   Hårnålssplint ø4 mm (for avstandsstag mellom høster og trekkramme) . . . . . . . . . . . . . . .                     stk.    3,50


      Tilkoplingsett Serigstad - alle fra og med '78 mod.:
VU157601  Toppstangfeste, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        sett   425,00
VU157600  Toppstangfeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   400,00
12045   2 stk. skruer M12 x 55 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    8,50
12133   2 stk. mutter M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    3,00
12153   2 stk. fjærskiver M12 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    3,00
12052   2 stk. skruer M12 x 100 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    13,00
VU213101  Festebrakett, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       par   1.450,00
VU21310H  Festebrakett, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   700,00
VU21310V  Festebrakett, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   700,00
12067   4 stk. skruer M16 x 45 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    14,00
12134   4 stk. mutter M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    8,00
12154   4 stk. fjærskiver M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    5,00
VU223713  Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    35,00
VU221701  Styretut, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     sett  1.385,00
VU221700  Styretut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.  1.205,00
VU221705  Arm for styretut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   120,00
16010   2 stk. låseskruer M8 x 25 el.forz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    2,40
12141   2 stk. låsemutter M8 m/nylocring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.    1,40


      Tilkoblingsett for fôrkorg
      Serigstad etter ‘86 mod.:
VU21310H  Festebrakett, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   700,00
VU21310V  Festebrakett, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   700,00
HH9525   Stag 370 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   165,00
12067   4 stk. skruer M16 x 45 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.   13,20
12154   4 stk. fjærskiver M16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    4,60
12134   4 stk. mutter m16 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    7,70
VU223713  Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   35,00

      Taarup - Gyro - Nordsten:
      Festebrakett (VU223750):
      VU223705   2 stk. bærearmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70           stk.   770,00
      VU223708   2 stk. klemjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90         stk.   110,00
      VU223713   Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    35,00
      VU223714   Opphengsrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,70          stk.  1.265,00
      12135     2 stk. mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    10,50
      12132     4 stk. mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    1,70
      12028     2 stk. skruer M10 x 80 mm varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                stk.    7,90
HH9525   Stag 370 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   165,00

      JF Lift Universal:
      Festebrakett (VU223760):
      VU223700   Opphengsrør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70          stk.  1.265,00
      VU223705   2 stk. bærearmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,70           stk.   770,00
      VU223708   2 stk. klemjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90         stk.   110,00
      12135     2 stk. mutter M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    10,50
      12155     2 stk. fjærskiver M20 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.    10,70
      12036     2 stk. skruer M10 x 200 varmforz., 8.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              stk.    4200
      12132     2 stk. mutter M10 varmforz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.     1,70
      VU223713   Vernekopp i plast for drivaksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.    35,00
HH9525   Stag 370 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   165,00                                         20
  RESERVEDELSPRISER
                                                                     Vekt         Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                          (kg)   Enhet  pr. enhet


     HMV avlessarelevator
AD112   Grasskjerm std. 1675 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  1.500,00
AD113   Grasskjerm stor 2105 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  1.700,00
AD114   Føringsskinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   600,00
AD115   Z-profil stor forsterket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   300,00
AD116   Føringsskinne lessevogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   700,00
AD200   Drivaksling std. 1774 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  2.150,00
AD201   Drivaksling stor 2203 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  2.625,00
AD202   Nedre Kohlswahjul nr. 57 Z-8 BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.   550,00
AD203   Øvre Kohlswahjul nr. 57 Z-8 BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.   640,00
AD2041  Kjedehjul drivaksling (før '97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   540,00
AD205   Kjedehjul kastevalse - 40 tenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  2.040,00
AD2051  Kjedehjul kastevalse (før '97) - 19 tenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.  2.040,00
AD206   Kile drivhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    45,00
AD207   Kile motorhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    45,00
AD208   Kile kjedehjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    45,00
AD209   Kjedehjul hydraulikkmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   415,00
AD2091  Kjedehjul hydr.motor (før '97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   415,00
AD210   Kjede 3/4" x 7/16" - 85 ledd + kjedelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.   720,00
AD211   Tetningsdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   150,00
AD300   Skjerm over lagerhus, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   560,00
AD301   Skjerm over lagerhus, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   550,00
AD303   Skjerm over drivaksling std. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   500,00
AD302   Skjerm over drivaksling stor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   550,00
AD304   Hovedskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   875,00
AD305   Bakskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   710,00
AD306   Grasskjerm lessevogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.  1.450,00
AD307   Hovedskjerm lessevogn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.  1.150,00
AD308   Bakskjerm u/kastevalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   750,00
AD309   Bakskjerm m/kastevalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   840,00
AD310   Skjermstøtte u/kastevalse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   750,00
AD400   Parkeringsfot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   870,00
AD401   Motorplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   325,00
AD402   Stramming av transportkjede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   385,00
AD403   Medbringer std. 1520 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   615,00
AD404   Medbringer stor, 1950 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   685,00
AD405   Tersplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    65,00
AD406   Strammeskrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   135,00
AD407   Distansering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    42,00
AD408   Ters-stramming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.    50,00
AD409   Dobbel slangeklemme m/skrubrakett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.   550,00
AD410   Eikelist 22 x 30 - 1281mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   150,00
AD410L  Eikelist 22 x 30 - 1625 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   230,00
AD411   Bord 15 x 97 - 1550 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    65,00
AD411H  Bord 15 x 97 - 1550 mm, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    65,00
AD411V  Bord 15 x 97 - 1550 mm, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    65,00
AD412   Bord 15 x 97 - 1890 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    85,00
AD412H  Bord 15 x 97 - 1890 mm, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    85,00
AD412V  Bord 15 x 97 - 1890 mm, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.    85,00
AD414   Løse medbringerlekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    22,00
AD502   Arm kastevalse, venstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  1.300,00
AD503   Arm kastevalse, høgre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  1.320,00
AD504   Kjede 3/4" x 7/16" - 69 ledd + kjedelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.   590,00
AD505   Kjede 3/4" x 7/16" - 99 ledd + kjedelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          stk.   850,00
12515   Kulelager 6204 2RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   110,00
12547   Fotlager UCP 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   475,00
13608   Hydraulikk motor 200 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  4.350,00
13609   Hydraulikk motor 100 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.  4.500,00
14424   Pakningsett 200 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   625,00
14425   Pakningsett 100 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   920,00
                                        21
  RESERVEDELSPRISER
                                                                      Vekt          Pris
Art.nr.   Artikkelnavn                                                         (kg)   Enhet  pr. enhet


       HMV rundballeriver
AD203    Kohlswahjul nr. 57 Z=8 BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    640,00
AD414    Løse medbringerlekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    22,00
HR200    Medbringer rundballeriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    605,00
HR203    Stillemekanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   1.750,00
HR211    Drivaksling rundballeriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   2.675,00
HR213    Kohlswahjul motorsida (oppe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    621,00
HR225    Bryter komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   1.900,00
12547    Fotlager UCP 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    460,00
13340    Flenslager UCFL 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    465,00
13386    Snekkeveksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   7.000,00
13394    El. motor 3 kW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   6.600,00
13395    El. motor m/gir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.  10.000,00       HMV gjødselutstyr
       HMV slangespreder
GD1     Grunnramme u/spredeutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.   7.600,00
GD11     Spredebrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    890,00
GD100    Dyseholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   1.000,00
GD111    Svinghylse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.   1.450,00
GD15     Mekanisk stag svingregulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    975,00
GD18     Svingarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    490,00
GD19     Svingarm festearm| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   1.260,00
GD2     Parkeringsfot slangespreder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    520,00
GD201    Bolt ø25 x 70 mm m/seegerring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         sett    125,00
GD203    Bolt ø12 m/låsepinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      sett    110,00
GD204    Skrue, komplett m/foring, mutter og skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett    100,00
GD205    Skrue, komplett m/foring, mutter og skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          sett    110,00
GD21     Hydraulisk slange 1,3 m, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    705,00
GD22     Hydraulisk slange m/strupeventil, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           stk.   1.480,00
GD26     Bolt ø12 for mekanisk stag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.    110,00
GD3     Nedre svingoppheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.   1.150,00
GD30     Bærebjelke m/svinghylse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   3.970,00
GD31     Nedre svingoppheng m/flens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        stk.    810,00
GD40     Svingflens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.    550,00
GD5     Øvre svingoppheng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   3.420,00
GD50     Øvre svingoppheng m/flens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   1.020,00
GD51     Flenskobling m/stuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    480,00
GD63     Nylonforing ø25/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    110,00
GD64     Nylonforing ø18/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    110,00
GD67     Nylonforring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    440,00
GD70     Flenskobling m/gjenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      stk.    430,00
GD73     Gyllerør for krane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   1.275,00
GD74     Gyllerør m/flens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   1.220,00
GD80     Motorstativ for trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.   1.120,00
GS17     Hydraulikkslange for GS1, 2,2 mtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.   1.515,00
GS18     Hydraulikkslange for GS2, 2,7 mtr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         stk.   1.550,00
GS1001    Drivhjul trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    stk.   3.525,00
5560016-11  Drivhjul motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   stk.    445,00
13608    Hydraulikk motor 200 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       stk.   4.350,00
13645    O-ring ø62 x 4 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     stk.    45,00
13730    Gummipakning Neopren ø114/76,5 - 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            stk.    104,00
13733    Sjokkventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stk.   1.320,00
14424    Pakningssett for 200 cm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      sett    625,00
                                         22
  RESERVEDELSPRISER
                                                                                                           Vekt             Pris
Art.nr.  Artikkelnavn                                                                                                (kg)      Enhet  pr. enhet

       Doda sentrifugalpumper:
GPM38     Kilereim til selvsug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              stk.   187,00
GPM350    Pakning innsugskon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                stk.   190,00
GPM351    Pakning trykkside pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.   175,00
GPM601    Oljebeholder til selvsug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                stk.   395,00
GPM242735   Kuttekniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              stk.  1.300,00
GPM352724   Anlegg for kuttekniv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               stk.   780,00
GPM2401    Pumpehjul AFI L24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 stk.  3.360,00
GPM2701    Pumpehjul AFI L27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 stk.  3.350,00
GPM3501    Pumpehjul AFI L35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 stk.  2.850,00
GPM23577260  Reimhjul selvsug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               stk.   475,00
GPM23577265  Boss for reimhjul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               stk.   130,00
GPM24273500  Akslingstetning, komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 stk.  4.650,00
14399     3-vegskrane 4” for firkantflens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.  5.400,00
14400     Handtak til 3-vegskrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 stk.   400,00
14471     3” Storz kobling m/utv. gjenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.   525,00
14472     4” Storz kobling m/utv. gjenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  stk.  1.020,00


       Vossablokka
       Tauskiver u/lager     og stusser:
TS010020   Tauskive 100 x 20     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   190,00
TS012020   Tauskive 120 x 20     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   235,00
TS012028   Tauskive 120 x 28     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   270,00
TS012035   Tauskive 120 x 35     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   270,00
TS018027   Tauskive 180 x 27     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   430,00
TS018028   Tauskive 180 x 28     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.   430,00
TS018050   Tauskive 180 x 50     ..........      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..   stk.  1.260,00

       Stusser:
TS2016    For tauskive   bredde   20  mm,  bolt  ø16 mm             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   35,00
TS2816    For tauskive   bredde   28  mm,  bolt  ø16 mm             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   45,00
TS3516    For tauskive   bredde   35  mm,  bolt  ø16 mm             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   55,00
TS2820    For tauskive   bredde   28  mm,  bolt  ø20 mm             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   46,00
TS5020    For tauskive   bredde   50  mm,  bolt  ø 20 mm             .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  stk.   55,00       Nye artikkelnr.                                               Utgåtte artikkelnr.:
HH92T     Redskapsramme m/kuleinnfestning Tokvam                                   AD10                          Slepefeste for fôrhøster på avlesser
GM2H4     HMV slangespreder 4” m/HMV kobling                                     GM100                          Hydraulisk utlegg av bommer
GM2T4     HMV slangespreder 4” m/Triangel                                       GM1012FM                        HMV stripespreder m/12 m bombredde
GM0T     Tillegg for Triangel på stripespreder                                    GM1015FM                        HMV stripespreder m/15 m bombredde
GM0H     Tillegg for HMV kobling på stripespreder
GS0T     Tillegg for Triangel på slangetrommel
GPM0T     Tillegg for Triangel på Doda pumpe
GPM3535    Doda sentrifugalpumpe AFI L35/540 o/min.
       ii stativ m/3-veis krane
GPM3545    Doda sentrifugalpumpe AFI L35/540 o/min.
       ii stativ m/4” krane
GPM353HD   Doda sentrifugalpumpe AFI L35 HD oljekjølt
14416     Overgang S82/108 - 159 (4” - 6”)
14418     Overgang S82/108 - 133 (4” - 5”)
                                                 23
    Vi satser
- kjøp norskprodusert!
    HMR Voss AS
   Øvre Langhaugen 38, 5700 Voss
       www.hmr-voss.no
         24

								
To top