1. pielikums - Labklājības ministrija

Document Sample
1. pielikums - Labklājības ministrija Powered By Docstoc
					      LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
    Skolas iela 28, Rīga, LV-1331  Tālr. 67021600  Fakss 67276445  E-pasts: lm@lm.gov.lv
10.07.2009. Nr. bez numura/publicēts elektroniski
                                               Adresāts
Par iepirkumu nr. LM 2009/44.06

    Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumiem Nr. 762
„Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet
mazāka par 10000 latu” LR Labklājības ministrija uzaicina Jūs iesniegt savus piedāvājumus
iepirkumam

   „1 gab. datu masīva servera piegāde LR Labklājības ministrijas vajadzībām”.

Piedāvājumus lūdzam nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai personīgi iesniegt līdz 2009. gada
16. jūlija plkst. 12.00 Labklājības ministrijas lietvedībā, Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331.

Pielikumā:
  1. Instrukcija pretendentiem uz 2 lapām;
  2. Tehniskā specifikācija uz 2 lapām;
  3. Piedāvājuma forma un apliecinājums uz 1 lapas.Ar cieņu,


Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                      Jānis Baltiņš
7021675
                                             1. lapa no 6
                                         1. pielikums
              INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

1. Pasūtītājs - Latvijas Republikas Labklājības ministrija, kas darbojas saskaņā ar Ministru
  kabineta 2004. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 49 „Labklājības ministrijas nolikums”,
  Reģ. Nr. 90000022064, Skolas ielā 28, Rīga, LV-1331 (turpmāk - Pasūtītājs), tālrunis:
  7021675, fakss: 7021622. Kontaktpersona - Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis
  Baltiņš.
2. Iepirkuma priekšmets - 1 gab. datu masīva servera piegāde LR Labklājības ministrijas
  vajadzībām.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LM 2009/44.06.
4. Piedāvājumi iesniedzami:
  4.1. Iesniegšanas laiks - līdz 2009. gada 16. jūlija plkst. 12.00.
  4.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē.
  4.3. Iesniegšanas vieta - Labklājības ministrijas lietvedībā, Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.
  4.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.3. punktā norādītajā adresē līdz 4.1. punktā
      noteiktajam termiņam.
  4.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ
      iesniedzējam.
5. Piedāvājumu noformēšana.
  5.1. Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē.
  5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
  5.3. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu.
  5.4. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (2. pielikums).
  5.5. Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (3. pielikums).
  5.6. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu
     grozīt.
6. Pretendentiem kvalifikācijas pārbaudei jāiesniedz - uzņēmuma reģistrācijas apliecības
  kopija.
  Uzvarējušajam pretendentam 5 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas jāiesniedz
  iepirkuma komisijai VID izziņa par nodokļu parādu neesamību, kas izsniegta ne agrāk kā
  pus gadu pirms piedāvājuma iesniegšanas un Komercreģistra iestādes izsniegta izziņa, kas
  apliecina, pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā
  vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.
7. Piedāvājuma cena un valūta:
  7.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL), atsevišķi norādot piedāvājuma summu ar
     un bez PVN, kā arī kopējo līguma summu.
  7.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī neparedzētie
     izdevumi, ja tādi var rasties līguma izpildes laikā.
8. Līguma izpildes termiņš: 14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
9. Līguma izpildes vieta: Skolas iela 28, Rīga, LV 1331.
10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no
  piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību pilnīgai
  izpildei.
11. Apmaksas nosacījumi: Samaksa tiks veikta 14 dienu laikā pēc preču piegādes (pēc
  pavadzīmes – rēķina parakstīšanas).
12. Informācijas sniegšana: Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu
  iesniegšanas kārtību adresējami uzaicinājumā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu
  iesniegšanas termiņa beigām.
                                         2. lapa no 6
13. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks: 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
  izvietojot sludinājumu LM mājas lapā, kā arī nosūtot rakstveida paziņojumu visiem
  pretendentiem.
14. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas
  Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja tam netiek
  iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā un Tehniskajā
  specifikācijā noteiktajām prasībām, vai piedāvājuma cena pārsniedza budžetā plānotos
  līdzekļus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.
                                      3. lapa no 6
                                        2. pielikums
                 Tehniskā specifikācija


Iepirkuma priekšmets - 1 gab. datu masīva servera piegāde LR Labklājības ministrijas
vajadzībām.
    Komponente    Specifikācija
 Procesori        Viens x86 arhitektūras procesors ar četriem kodoliem (Core), ar
             64-bitu skaitļošanas atbalstu, sertificēts lietošanai ar
             operētājsistēmām – MS Windows Server 2003, 2008 un Linux.
             Minimālā procesora ar kopējo kodolu skaitu 4 (četri) veiktspēja
             pēc SPECint2006 Rates testa: - SPECint_rate2006: 44.5 punkti
             Veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem www.spec.org
             mājas lapā vai apstiprinātiem no trešās personas puses. Ja
             rezultātus apstiprina trešā puse, tad ir jāiesniedz pilns testēšanas
             protokols, kurš ir saskaņā ar „Standard Performance Evaluation
             Corporation” organizācijas noteikto metodoloģiju.
 Procesoru skaits     1 (iespējams papildināt ar otru)
 Galvenā atmiņa (Gb)   Vismaz 8 GB DDR2 667MHz (4 gab pa 2GB) ECC, Spare Row,
             Memory Mirroring tehnoloģiju atbalsts.
 Cietais disks (Gb) 8gab Vismaz 300GB 15000RPM 3,5-inch SAS (hotplug),
 Cietais disks (Gb) 2gab. Vismaz 400GB 10000RPM 3,5-inch SAS
 Disku kontrolieris Nr. 1 SATA/SAS kontrolieris vismaz 8 cietiem diskiem, ar vismaz
             512MB ECC battery-backed cache atmiņu, RAID 0, 1, 5, 6, 10
             atbalsts.
 Disku kontrolieris Nr. 2 Papildus SATA/SAS kontrolieris vismaz 8 cietiem diskiem, ar
             vismaz 512MB ECC battery-backed cache atmiņu, RAID 0, 1,
             5, 6, 10 atbalsts.
 Barošanas bloku     2
 daudzums
 Dziņa veids       DVD-RW, SATA
 Ventilatori       Redundant, Hot plug
 PCI sloti        Vismaz trīs PCI Express sloti (vismaz viens PCI ex16 un
             vismaz divi PCI ex4)
 NIC           Integrēti vismaz 4 * 10/100/1000 RJ-45 ar TCP/IP Offload
 USB porti        Vismaz 4 gab. USB 2.0 integrēti
 Porti          RJ-45, 1xVGA-out, seriāls ports
 Korpuss (Chassis)    Rack-mountable chassis ar Rail kit
 Operētājsistēma sistēma Windows Storage Server 2003, Standard Edition , 64bit OEM
 Garantija        3 gadi 24x7 on-site Pasūtītāja telpas
 Paplašināta attālināta  Vadības programmatūrai jānodrošina šādas iespējas:
 vadība          – DDNS reģistrācija
             - attālināta sistēmas vadība un monitorings izmantojot Web
             interfeisu un komandas rindas atbalsts caur seriālo portu
             pieslēgumu
             – attālināti redzēt detalizētu servera konfigurāciju
             - iespēja novērot iekārtas un redzēt brīdinājumus par
             iespējamām un notikušajam kļūmēm, ka arī ir jābūt iespējai
             nosūtīt tos uz e-pastu

                                        4. lapa no 6
                – novērot iekārtu darbības elektriskos un vides parametrus
                (spriegumu, temperatūru) un brīdināt par to pārmaiņām;
                – vienkopus redzēt visus šā ražotāja serverus un ērti pārslēgties
                starp tiem grafiskā vidē
                - atbalsta attālināti funkcijas: shutdown, reset
                - firmware recovery iespēja
                - virtuālo KVM atbalsts
                - virtuāla medija: izdalīts speciālais (dedicated) NIC un virtuāla
                Flash medija karte
                - ir jābūt iespējai attālināti konfigurēt attālinātas pieejas
                kontrolieri
Sistēmas menedžments      Sistēmas menedžmenta apakšsistēma ar 10/100 BaseT Ethernet
                port (RJ-45) interfeisa portu servera pārvaldībai, arī tad, kad
                serveris ir “Power Off” stāvoklī, bet ir pievienots pie
                elektrobarošanas. Pārvaldības nodrošināšanai paredzētā
                programmatūra ar sekojošu funkcionalitāti:
                - grafiskā konsole attālinātai servera vadībai
                - SSL tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos
                - iespēja veikt attālinātu operētājsistēmas instalāciju
Diagnostikas iespējas     Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics)
                Iespēja paredzēt sistēmas bojājumus vai darbaspējas zudumus
                šādām komponentēm - CPU, cietajiem diskiem un operatīvajai
                atmiņai – kā pamatojums komponentes nomaiņai garantijas
                laikā.
Operētājsistēmas atbalsts   Pretendentam jāpievieno izdruku no operētājsistēmas ražotāja
                mājas lapas, kurā būtu apliecināta piedāvātā servera saderība
                Microsoft® Windows® Server 2003 un 2008 operētājsistēmām.

Specifikācijā ir norādīti minimālie parametri, kuriem tehnikai ir jāatbilst.

Pie atlases dokumentiem pievienot:
   Ražotāja autorizācijas sertifikāts piedāvātas tehnikas un programmatūras tirdzniecībai.
   Ražotāja apliecinājums par garantijas pārņemšanu 3 gadu laikā ar on-site apkalpošanu,
    piegādātāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
   Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda piedāvātā servera un procesora
    ražotājus un modeļus, kā arī vadības risinājuma nosaukumu.
                                          5. lapa no 6
                                           3. pielikums
                [Uz uzņēmuma veidlapas]
           FINANŠU PIEDĀVĀJUMS UN APLIECINĀJUMS

     1 gab. datu masīva servera piegāde LR Labklājības ministrijas vajadzībām.

                 Iepirkuma ID Nr.: LM 2009/44.06

                    PRETENDENTS
     Nosaukums
                    Faktiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss, e-pasts
     Rekvizīti

     Kontaktpersonas
     vārds, uzvārds,
     kontaktinformācija

                   PIEDĀVĀJUMS
Atbilstoši Instrukcijā pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām mēs
piedāvājam:

 Nr.                              Vienības cena,   Summa,
             Nosaukums            Sk.
 p.k.                              Ls bez PVN    Ls bez PVN
  1.
  ...
                                Summa bez PVN
                                     PVN
                                    KOPĀ

Mēs apliecinām, ka:
 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu
  procedūrā, kā arī nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un
  pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
 „Publisko iepirkumu likumā” noteiktajā kārtībā nav konstatēti uzņēmuma profesionālās
  darbības pārkāpumi.
 Uz uzņēmumu neattiecas „Publisko iepirkumu likuma” 39. panta pretendentu izslēgšanas
  nosacījumi.
 Sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.
Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai paraksttiesīgā (pilnvarotā) persona:

     Vārds, uzvārds, amats

     Paraksts un zīmogs

     Datums
                                           6. lapa no 6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/6/2013
language:Unknown
pages:6