Docstoc

59

Document Sample
59 Powered By Docstoc
					       STATUT
 ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO
      w BRUDZEWIE

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

 1. Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572
    z późniejszymi zmianami
 2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
    674 z późniejszymi zmianami.
 3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie
    warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
    oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U.
    z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.
 4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
    psychologiczno pedagogicznej w szkołach i placówkach Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz.114
 5.   Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
    udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz.
    28
 6.   Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
    w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69
 7.  Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu
    organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
    i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086
 8.  Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r, w sprawie orzeczeń i opinii
    wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
    psychologiczno- pedagogicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072
 9.   Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
    wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
    szkół. Dz.U. z 2009 r. Nr 4poz.17,
 10.  Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
    szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania
    i podręczników oraz cofania dopuszczenia Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18
 11.  Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego
    wspomagania rozwoju dziecka Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133
 12.  Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie
    warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
    z jednych typów szkól do innych Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208
 13.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
    wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
    zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
    kształcenia nauczycieli Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 40
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
    w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
    dopuszczania do użytku w szkole podręczników Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730
 15.  Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia.2009 r. w sprawie dopuszczalnych form
    realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć WF Dz.U. Nr 136, poz. 1116
 16.  Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U.
    Nr 168, poz. 1324
 17.  Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu nauczania
    szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka. Dz.U.
    Nr 131, poz. 1079
 18.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia .2009 r. w sprawie sposobu realizacji
    edukacji dla bezpieczeństwa Dz.U. Nr 139,poz. 1131
 19.  Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
    w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
    i placówkach Dz.U. Nr 139, poz. 1130
 20.  Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. Kryteria i tryb przyznawania nagród
    dla nauczycieli Dz.U. Nr 131, poz. 1078
 21.  Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
    w sprawie rodzajów szkół, w których nie tworzy się rad rodziców Dz.U. Nr 132, poz.
    1087
 22.  Rozporządzenie MEN z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie
    w sprawie klasyfikacji, promocji i oceniania Dz.U. Nr 141, poz. 1150
Statut opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brudzew Nr XXXI/224/2002 z dnia
28.08.2002 r. (Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. Dz. U. 1996 nr 67 poz 329 ze
zmianami) przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 12.09.2002 r.
                      2
SPIS TREŚCI

Dział I

 1.    Nazwa i typ szkoły.                          5
 2.    Inne informacje o Zespole Szkolno – Gimnazjalnym.           5
 3.    Cele i zadania Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego.            6
 4.    Szkolny System Oceniania dla edukacji wczesnoszkolnej.        10
     4.1. Postanowienia ogólne.                      10
     4.2. Cele szkolnego systemu oceniania.                11
     4.3. Zasady oceniania wymagań edukacyjnych.              11
     4.4. Ocenianie zachowania ucznia.                   13
     4.5. Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem uczniów.  14
 5.    Szkolny System Oceniania dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej.      15
     5.1. Postanowienia ogólne.                      15
     5.2. Ocenianie wewnątrzszkolne.                    16
     5.3. Zasady oceniania.                        16
     5.4. Klasyfikacja śródroczna i roczna.                17
     5.5. Jawność oceniania.                        18
     5.6. Formy oceniania.                         19
     5.7. Struktura roku szkolnego.                    20
     5.8. Kryteria oceniania.                       20
     5.9. Egzaminy poprawkowe.                       22
     5.10. Egzaminy klasyfikacyjne.                    23
     5.11. Zasady promowania uczniów                    23
     5.12. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki
        szkoły podstawowej.                       24
     5.13. Ocena zachowania.                        25
 6.    Szkolny System Oceniania uczniów Gimnazjum.              29
     6.1. Postanowienia ogólne.                      29
     6.2. Ocenianie wewnątrzszkolne.                    30
     6.3. Zasady oceniania.                        31
     6.4. Jawność oceniania.                        31
     6.5. Kryteria oceniania.                       31
     6.6. Ocena zachowania.                        32
     6.7. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.         38
 7.    Organy Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego oraz ich zadania.       50
 8.    Organizacja Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego.             54
 9.    Organizacja oddziału Przedszkolnego.                 56
 10.   Świetlica szkolna.                          57
 11.   Biblioteka szkolna.                          58
 12.   Organizacja nauczania, wychowania i opieki.              58

Dział II

 13.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.                 59
 14.   Organizacja stanowisk pracy..                     60
 15.   Obowiązki nauczycieli.                        60
 16.   Zespoły przedmiotowe.                         62
 17.   Obowiązki wychowawcy klasy.                      62


                        3
 18.  Zadania wychowawcy.                       63

Dział III

 19.  Uczniowie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Brudzewie.     64
 20.  Prawa ucznia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Brudzewie.    65
 21.  Obowiązki ucznia Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Brudzewie.  65
 22.  Nagrody i wyróżnienia dla uczniów.               66
 23.  Karanie uczniów.                        67
 24.  Bezpieczeństwo uczniów.                     68
 25.  Postanowienia końcowe.                     69
                    4
                   DZIAŁ I


            POSTANOWIENIA OGÓLNE


                    §1

             NAZWA I TYP SZKOŁY

1.1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
1.2. Typ szkoły: Zespół Szkolno - Gimnazjalny
1.3. Siedziba: siedzibą Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego jest budynek Szkoły
   Podstawowej i obiekt gimnazjalny, mieści się w Brudzewie, przy ul. Powstańców
   Wielkopolskich 35
1.4. Na pieczęci używana jest nazwa :
  „Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Brudzewie”,
  na stemplu:
  Zespół Szkolno-Gimnazjalny
  ul. Powstańców Wlkp. 35
  62-720 BRUDZEW
  woj. wielkopolskie
  tel. (063) 280-00-50, 280-00-52
  NIP 668-18-09-271 fax. 280-00-54
1.5. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa
   w Brudzewie i Gimnazjum w Brudzewie.
1.6. Szkoła posiada swoje logo.


                    §2

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM

2.1. Organ prowadzący: Gmina Brudzew.
2.2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Poznaniu.
2.3. W skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego wchodzi:
  2.3.1. 6-letnia Szkoła Podstawowa
  2.3.2. 3-letnie Gimnazjum
2.4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie jednozmianowym.


                    5
  2.5. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną i stołówkę.
  2.6. Sześcioletnia Szkoła Podstawowa prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci
    pięcioletnich i sześcioletnich.
  2.7. Czas trwania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister
    Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.


                      §3


   CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO

Zespół Szkolno - Gimnazjalny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie
oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem własnego Programu Wychowawczego
i Szkolnego Programu Profilaktyki, a w szczególności:
  3.1. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
     w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach
     poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
     i wyznaniowej. Wspiera wychowawczą rolę rodziny. W realizacji tego zadania
     Zespół Szkolno - Gimnazjalny respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy
     prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
     ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej
     przez Zgromadzenie ONZ 20.11.1989r.
  3.2. Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo
     w szkołach i w czasie zajęć organizowanych przez nie.
   3.2.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła objęta jest częściowo monitoringiem.
  3.3. Zapewnia w miarę możliwości szkoły organizację zajęć dodatkowych
     z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
  3.4. Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych,
     artystycznych i sportowych.
  3.5. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
     ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez:
   3.5.1. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
   3.5.2. udział w zajęciach językowych i komputerowych.
   3.5.3. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego
      (Rozporządzenie MEN z 20.08.2010).
   3.5.4 Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką
      nauczyciela i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu
      edukacyjnego, określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów
      jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie
      rezultatów projektu edukacyjnego.
   3.5.5 Szkoła informuje o realizacji projektu rodziców i uczniów do 30 września
      każdego roku szkolnego, a w roku szkolnym 2010/2011 do 30.11.2010.


                       6
 3.5.6 Uczniowie klas III gimnazjum muszą poinformować wychowawcę klasy do 30
    maja, który z realizowanych projektów chcą mieć wpisany na świadectwie
    ukończenia gimnazjum.
 3.5.7 Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
    wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu
    edukacyjnego.
3.6. Umożliwia uczniom klas III gimnazjum świadomy wybór dalszego kierunku
   kształcenia lub wykonywania zawodu poprzez:
 3.6.1. organizowanie spotkań z doradcą zawodowym,
 3.6.2. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 3.6.3. rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
3.7. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi celów i zasad
   określonych w ustawie, stosownie do warunków szkół i wieku uczniów poprzez:
 3.7.1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 3.7.2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 3.7.3. realizowanie programów wychowawczych szkół, o których mowa w odrębnych
    przepisach.
3.8. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
   poprzez:
 3.8.1. organizowanie zajęć świetlicowych,
 3.8.2. umożliwienie spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
 3.8.3. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 3.8.4. pokonywanie barier architektonicznych,
 3.8.5. prowadzenie zajęć   z  gimnastyki   korekcyjnej,  logopedycznych,  kół
    zainteresowań itp.
 3.8.6. objęcie uczniów opieką stomatologiczną,
 3.8.7. system zapomóg i stypendiów,
 3.8.8. prowadzenie nauczania indywidualnego.
3.9. Zajęcia o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej
   przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Turku lub inną poradnię
   specjalistyczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
 3.9.1 Szkoła organizuje w miarę możliwości pomoc psychologiczno-pedagogiczną
    uczniowi w przedszkolu i szkole. Pomoc polega na rozpoznawaniu
    i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
    wynikających w szczególności:
   3.9.1.1 z niepełnosprawności;
   3.9.1.2 z niedostosowania społecznego;
   3.9.1.3 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
   3.9.1.4 ze szczególnych uzdolnień;
   3.9.1.5 ze specyficznych trudności w uczeniu się;
   3.9.1.6 z zaburzeń komunikacji językowej;


                    7
   3.9.1.7 z choroby przewlekłej;
   3.9.1.8 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
   3.9.1.9 z niepowodzeń edukacyjnych;
   3.9.1.10 z zaniedbań środowiskowych;
   3.9.1.11 z trudności adaptacyjnych.
 3.9.2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów
    i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
    problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
    w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
    uczniów.
 3.9.3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
    współpracy z:
   3.9.3.1 rodzicami uczniów;
   3.9.3.2 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
   3.9.3.3 placówkami doskonalenia nauczycieli;
   3.9.3.4 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
   3.9.3.5 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na
        rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3.9.4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest
    udzielana z inicjatywy:
   3.9.4.1 ucznia pełnoletniego;
   3.9.4.2 rodziców ucznia;
   3.9.4.3 nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej;
   3.9.4.4 poradni psychologiczno-pedagogicznej;
   3.9.4.5 pomocy nauczyciela.
 3.9.5 Zespół powołuje dyrektor szkoły do dnia 31 marca każdego roku szkolnego.
    Wyznacza on także osobę kierującą pracą zespołu. Zespół dokonuje
    wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dostosowuje
    programy edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia. W terminie do dnia 30
    kwietnia każdego roku szkolnego dyrektor ustala dla uczniów formy, sposoby
    i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin
    poszczególnych form pomocy udzielanej począwszy od roku szkolnego
    2011/2012. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza
    organizacji pracy szkoły dyrektor poinformuje na piśmie rodziców uczniów o
    ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin poszczególnych form
    pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012. Zespół do dnia 30 września
    opracowuje dla uczniów plan działań wspierających i będzie pracował
    w przedszkolu i gimnazjum począwszy od roku szkolnego 2011/2012, natomiast
    w szkole podstawowej od roku szkolnego 2012/2013.
 3.9.6 Zespół pracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 3.9.7 W sprawach nie wymienionych w „Statucie Szkoły”, a dotyczących pomocy
    psychologiczno-pedagogicznej obowiązują przepisy prawa oświatowego.
3.10. W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej utworzone
  są w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym dwa stanowiska pedagoga szkolnego:
 3.10.1. Czas pracy pedagogów obejmuje czas pobytu uczniów w szkole.
 3.10.2. Zadania pedagogów szkolnych:
   3.10.2.1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie
       przyczyn niepowodzeń szkolnych,

                     8
    3.10.2.2. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom
       z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno- pedagogicznej
       odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
    3.10.2.3. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
       dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
    3.10.2.4. podejmowanie działań wychowawczych o profilaktycznych
       wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
    3.10.2.5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli
       wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki,
    3.10.2.6. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na
       rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów
       w kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest
       zatrudniony doradca zawodowy,
    3.10.2.7. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
       uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
    3.10.2.8. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród
       uczniów, nauczycieli i rodziców,
    3.10.2.9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
       kryzysowych.
3.11. Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego. Na prośbę rodzica dopuszcza
  się możliwość realizowania obowiązku szkolnego w Zespole Szkolno –
  Gimnazjalnym przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim –
  dopuszcza się utworzenie klasy integracyjnej.
3.12. Szkoła organizuje w ramach zajęć dydaktycznych naukę religii lub w miarę
  możliwości etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
3.13. Uczniowie nie objęci nauką religii lub etyki, których rodzice świadomie z niej
  rezygnują przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej.
3.14. Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
  Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego, w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala
  zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne,
  nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą
  być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub
  międzyoddziałowych.
3.15. Uczniowie na pisemną prośbę rodziców, prawnych opiekunów mogą w czasie lekcji
  korzystać z opieki stomatologicznej. Rodzice biorą jednocześnie odpowiedzialność
  za bezpieczeństwo dziecka w drodze do gabinetu i powrót do klasy. W czasie pobytu
  w gabinecie stomatologicznym za bezpieczeństwo dziecka odpowiada stomatolog.
3.16. Dla realizacji celów statutowych, szkoła posiada następującą bazę:
  3.16.1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
  3.16.2. biblioteki,
  3.16.3. świetlice,
  3.16.4. gabinet higienistki szkolnej i gabinet stomatologiczny,                     9
   3.16.5. sekretariat,
   3.16.6. gabinety dla dyrektora i wicedyrektorów,
   3.16.7. zaplecze kuchenne i stołówkę,
   3.16.8. zespół urządzeń sportowych,
   3.16.9. szatnie,
   3.16.10. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
   3.16.11. sklepiki uczniowskie,
   3.16.12. gabinety pedagogów szkolnych,
   3.16.13. szkoła nie prowadzi internatu,
  3.17. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół Szkolno – Gimnazjalny ocenia,
    klasyfikuje i promuje uczniów na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia
    2007r. z późniejszymi zmianami oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
  3.18. Statut Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Brudzewie jest udostępniony uczniom
    i rodzicom w bibliotekach szkolnych.
  3.19. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami, w każdym roku szkolnym
    informują rodziców o możliwości zapoznania się ze statutem. Wychowawcy
    odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym, a rodzice potwierdzają własnoręcznym
    podpisem.


                      §4

      SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA EDUKACJI
           WCZESNOSZKOLNEJ

Podstawa prawna
Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(z późniejszymi zmianami)
 4.1. Postanowienia ogólne.
   4.1.1. Ocenianiu w edukacji wczesnoszkolnej podlegają:
     4.1.1.1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia,
     4.1.1.2. Zachowanie ucznia.
   4.1.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
      nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności
      i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
      z podstawy programowej.
   4.1.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
      nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
      współżycia społecznego i norm etycznych.

                       10
4.2. Cele szkolnego systemu oceniania.
  4.2.1. Bieżące rozpoznawanie przez nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu
     wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
     z podstawy programowej.
  4.2.1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
     w tym zakresie.
  4.2.1. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
  4.2.1. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
  4.2.1. Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
     zachowaniu, o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
  4.2.1. Umożliwienie nauczycielom   doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy
     dydaktyczno – wychowawczej.
4.3. Zasady oceniania wymagań edukacyjnych
  4.3.1. Wstępna i diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do
  szkoły.
    4.3.1.1. Dokonujemy jej w klasie I na początku września.
    4.3.1.2. Dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie
        rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka oraz rozwoju jego
        funkcji poznawczo – motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w
        edukacji szkolnej.
    4.3.1.3. Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy
        zapewniającego każdemu dziecku maksymalny rozwój.
    4.3.1.4. W zakresie wymagań edukacyjnych ocenie podlegają:
       a. prace pisemne
       b. odpowiedzi ustne
       c. aktywność na zajęciach
       d. karty pracy
       e. zeszyt
       f. prace domowe
       g. sprawdziany kontrolne
       h. wytwory pracy uczniów
       i. inne formy aktywności ucznia
  4.3.2.Ocena bieżąca
    4.3.2.1.Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych.
    4.3.2.2. Ocena cząstkowa na poszczególne wymagania edukacyjne jest wyrażona
        za pomocą symbolu cyfrowego w skali od 1 do 6, wzbogacona dodatkowo
        o znaki „+”(plus) „-”(minus), dotyczą cyfr 2,3,4,5.
    4.3.2.3. Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach.
    4.3.2.4. To słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku; wyraźnie


                     11
         wskazująca osiągnięcia i to co należy jeszcze wykonać, usprawnić.
    4.3.2.5. To ocena bez porównywania z osiągnięciami innych uczniów, ma
        charakter rozwijający dziecko, kształtujący, stymulujący jego rozwój.
 4.3.3. Ocena śródroczna, podsumowująca – zalecająca
    4.3.3.1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna ocena klasyfikacyjna
        polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej
        oceny klasyfikacyjnej. Jest to ocena opisowa.
    4.3.3.2. Informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania,
        nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym okresie,
        by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.
    4.3.3.3. Opis pracy śródrocznej przygotowywany jest przez nauczycieli na kartach
        informacyjnych, zawierających wiadomości o umiejętnościach i postępach
        dziecka oraz ewentualne zalecenia wychowawcy. Forma karty
        informacyjnej jest dowolna.
    4.3.3.4. Karta opisowa z oceną uczniów klas I, II, III zawiera następujące
        elementy:
         a. wiadomości dotyczące rozwoju emocjonalno – społecznego,
         b. poziom umiejętności czytania,
         c. poziom umiejętności mówienia i słuchania,
         d. poziom umiejętności pisania,
         e. poziom umiejętności pisania,
         f. poziom znajomości ortografii i gramatyki (klasa II i III),
         g. poziom umiejętności liczenia
         h. poziom znajomości zagadnień środowiska przyrodniczego,
         i. poziom umiejętności fizyczno ruchowych,
         j. poziom umiejętności artystyczno – technicznych,
         k. wiadomości dotyczące religii,
         l. wiadomości dotyczące języków obcych,
         m. wiadomości i umiejętności z zajęć komputerowych.
    4.3.3.5. Każda wymieniona umiejętność zawiera, wyszczególnione według
        programu umiejętności składowe od najprostszych do najtrudniejszych
    4.3.3.6.   W indywidualnych przypadkach jeżeli zachodzi konieczność
         dokładniejszego opisu , dopisywane są dodatkowe potrzebne informacje.
    4.3.3.7. Karty informacyjne skierowane są do rodziców. Rodzice otrzymują
        dokładny opis umiejętności dziecka. Wiedzą, równocześnie, do czego
        dziecko powinno dążyć i w jakich dziedzinach być wspomagane.
4.3.4. Ocena roczna i końcoworoczna
    4.3.4.1. Ocena roczna
     a. Ocena roczna w klasach I – II szkoły podstawowej polega na podsumowaniu


                       12
     osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i polega na ustaleniu
     jednej oceny klasyfikacyjnej.
     b. Jest to ocena opisowa.
    4.3.4.2. Ocena końcoworoczna
    a. Ocena końcoworoczna dotyczy klasy III szkoły podstawowej. Jest to ocena
      opisowa.
    b. To ocena podsumowująca, przeprowadzana na zakończenie l etapu edukacji
      podstawowej, sprawdzająca poziom osiągniętych kompetencji zawartych w
      podstawie programowej. Dotyczy ona przede wszystkim: zasadniczych narzędzi
      uczenia się (czytanie, pisanie, mówienie, rachowanie, rozwiązywanie
      problemów); fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących
      podstawę do dalszej nauki; koniecznych zachowań w aktywnym życiu
      społecznym.
    4.3.4.3. Uczniowie otrzymują świadectwa według wzorca zatwierdzonego przez
        MEN. Świadectwo sformułowane w zrozumiały dla dziecka sposób
        omawia całokształt jego pracy, z podkreśleniem nawet najdrobniejszych
        indywidualnych sukcesów. Opisywane są postępy w każdej dziedzinie
        nauczania oraz rozwój emocjonalno – społeczny.
   4.3.5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
      edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
      umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4.4. Ocenianie zachowania ucznia
 4.4.1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
 klasy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
 zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia
 określonych w statucie szkoły.
 4.4.2.Śródroczna, roczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
 w szczególności:
  4.4.2.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  4.4.2.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  4.4.2.3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4.4.2.4. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4.4.2.5. dbałość o piękno mowy ojczystej ,
  4.4.2.6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
  4.4.2.7. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  4.4.2.8. okazywanie szacunku innym osobom,
 4.4.3. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.
 4.4.4. W czasie trwania roku szkolnego nauczyciele notuje w „zeszycie uwag” nagany
    i pochwały za respektowanie przyjętych zasad.
 4.4.5. Pod koniec I okresu każdego roku szkolnego w karcie informacyjnej nauczyciel
    dokonuje wyboru sformułowań odpowiadających zachowaniu ucznia w trakcie
    okresu.

                     13
 4.4.6. Pod koniec roku szkolnego nauczyciel wyraża swoją opinię o zachowaniu ucznia
    w formie pisemnej na świadectwie, tuż przed oceną postępów w nauce.
 4.4.7. Zasady ustalania zachowania ucznia i informowanie o niej rodziców:
  4.4.7.1. obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców
      z kryteriami i zasadami oceniania uczniów.
  4.4.7.2. w pierwszym tygodniu każdego roku szkolnego wychowawca przedstawia
      uczniom zasady oceniania z zachowania, udziela wyjaśnień. Fakt ten jest
      odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
  4.4.7.3. podczas zebrania organizacyjnego we wrześniu, wychowawca przedstawia
      rodzicom zasady i kryteria dotyczące oceny z zachowania.
  4.4.7.4. ocenę z zachowania ustala wychowawca. Pozostali nauczyciele oraz inni
      pracownicy szkoły, chcąc mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia przekazują
      swoje informacje ustnie, bezpośrednio wychowawcy.
  4.4.7.5. ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę postępów w nauce ucznia.
  4.4.7.6. rodzice informowani są o zachowaniu dziecka na wywiadówkach,
      półwywiadówkach, indywidualnych spotkaniach, w ramach dyżurów
      nauczycielskich oraz w szczególnych przypadkach na spotkaniu na podstawie
      pisemnej prośby nauczyciela.
4.5. Zadania i obowiązki nauczycieli związanie z ocenianiem uczniów
 4.5.1. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami
   oceniania, klasyfikowania i promowania.
 4.5.2. Nauczyciele mają obowiązek systematycznie dokonywać sprawdzania stopnia
   przyswojenia wiedzy w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 4.5.3. Ocena musi być jawna zarówno dla ucznia jak i rodziców.
 4.5.4. Na prośbę rodzica lub ucznia nauczyciel powinien uzasadnić swoją ocenę.
 4.5.5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje uczeń do wglądu w trakcie zajęć,
   rodzice w ustalonym przez nauczyciela dniu lub na spotkaniu z rodzicami
 4.5.6. Dokumentacja pracy ucznia (karty pracy, sprawdziany, testy itp.), pozostają
   w szkole do wglądu zainteresowanych osób (rodzice, dyrektor), do ostatniego dnia
   roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).
 4.5.7. Pod koniec każdego okresu w terminie określonym przez dyrektora szkoły,
   nauczyciel sporządza ocenę opisową.
 4.5.8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno
   –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
   edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
   u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
   w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Nauczyciel jest
   zobowiązany zaznaczyć w planie wynikowym treści z podstawy programowej, które
   należy realizować z danym uczniem, lub indywidualizować pracę z tym uczniem.
 4.5.9. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
                     14
  4.5.9.1. w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
      o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III na podstawie opinii wydanej
      przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym
      publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
      (prawnych opiekunów) ucznia.
  4.5.9.2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody
      wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody
      rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni
      psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada
      pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły
      podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
 4.5.10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych musi być
    dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
    na podstawie tego orzeczenia.
 4.5.11. Oceny z edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej uwzględniają
    wkład pracy ucznia, chęć uczestnictwa w tych zajęciach, wysiłek wkładany
    w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie
    wrodzone zdolności i predyspozycje.
 4.5.12. Oceny z poszczególnych edukacji są wpisywane systematycznie do dzienniczków
    uczniowskich.


                     §5


    SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV – VI
             SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Podstawa Prawna
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia zawarte są
w rozporządzeniu MEN: z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
  5.1. Postanowienia ogólne
   5.1.1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.
   5.1.2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
      rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
      ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
      wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
      i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
   5.1.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
      nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
      współżycia społecznego i norm etycznych.
   5.1.4. Cele szkolnego systemu oceniania:


                      15
      5.1.4.1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
          zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.
      5.1.4.2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
          rozwoju.
      5.1.4.3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
      5.1.4.4. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
          informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz
          specjalnych uzdolnieniach ucznia.
      5.1.4.5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
          dydaktyczno — wychowawczej.
      5.1.4.6. Stworzenie przedmiotowych systemów oceniania da szansę
          porównywania wyników w kolejnych latach nauki, co z kolei
          pozwoli na lepsze planowanie pracy z klasą i korygowanie narzędzi
          pomiaru dydaktycznego.
      5.1.4.7. Ustalenie szkolnego systemu badania wyników po I okresie i na
          koniec roku szkolnego umożliwi stałą kontrolę przyrostu wiedzy
          i umiejętności uczniów, a w konsekwencji prowadzi do doskonalenia
          pracy nauczycieli.
5.2. Ocenianie wewnątrzszkolne
  5.2.1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie
    o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów).
  5.2.2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
  5.2.3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
     klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
  5.2.4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5.2.5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
    zajęć edukacyjnych i warunki ich poprawiania oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
    zachowania.
5.3. Zasady oceniania
  5.3.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
    rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
    uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
    z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
    z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania
    osiągnięć edukacyjnych uczniów:
   5.3.1.1. uczniowie - na zajęciach edukacyjnych,
   5.3.1.2. rodzice - na zebraniach klasowych.
  5.3.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
    oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach
    oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
    przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach
    ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

                    16
  5.3.3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
    psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej lub
    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego, dostosować
    wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez siebie programu
    nauczania w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
    i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
    rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
    tym wymaganiom. Nauczyciel powinien zaznaczyć w planie wynikowym danego
    przedmiotu treści z podstawy programowej, które należy zrealizować z danym
    uczniem oraz w miarę możliwości indywidualizować pracę z tym uczniem.
  5.3.4. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
    edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
    programowo wyższej (okresie programowo wyższym), szkoła powinna w miarę
    możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków.
  5.3.5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony
    zajęć z wychowania fizycznego i informatyki. Decyzję o zwolnieniu podejmuje
    dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarza, poradni psychologiczno –
    pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. W przypadku zwolnienia
    z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
    wpisuje się: zwolniony.
5.4. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
  5.4.1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
     umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego
     osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania,
     z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego.
  5.4.2. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
    podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym
    planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
    rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
    klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §8 i 13.
  5.4.3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
     umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć
     edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania,
     z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego a także jego
     zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
     klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
     zachowania.
  5.4.4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
     nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani
     poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach okresowych
     i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Uczeń ma prawo do
     poprawienia przewidywanej oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych w ciągu
     tych dwóch tygodni tj. do dnia zebrania Rady Pedagogicznej., na warunkach
     ustalonych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
  5.4.5. O przewidywanym dla ucznia okresowym czy rocznym stopniu niedostatecznym
     oraz nagannej ocenie zachowania, należy poinformować ucznia i jego rodziców na
     miesiąc przed zakończeniem okresu czy roku szkolnego. O zagrażającej ocenie


                     17
    niedostatecznej lub nagannej ocenie zachowania nauczyciel wychowawca
    informuje rodziców pisemnie na miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej,
    wychowawca kseruje zawiadomienie i przechowuje w dokumentach
    wychowawcy. Ponadto wychowawca informuje rodziców o niepromowaniu ucznia
    jeśli ustalono naganną ocenę zachowania po raz trzeci.
  5.4.6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
     roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
     z zastrzeżeniem § 5.4.7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku
     egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna może być zmieniona
     w wyniku egzaminu poprawkowego. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna
     ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 5.4.7.
  5.4.7. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do
     dyrektora szkoły, jeśli uznają, że okresowa lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
     edukacyjnych lub ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
     prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia takie mogą być
     zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno –
     wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że taka ocena została ustalona
     niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen, dyrektor szkoły
     powołuje komisję, która:
   5.4.7.1. W przypadku okresowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
       edukacyjnych – przeprowadza ustny i pisemny sprawdzian wiadomości
       i umiejętności ucznia, oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
       edukacyjnych;
   5.4.7.2. W przypadku okresowej lub rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania-
       ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
       większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
       przewodniczącego komisji.
   5.4.7.3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5.5. Jawność oceniania
  5.5.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni
    opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli,
    uczeń na lekcji, rodzice po przyjściu do szkoły w dniu jego dyżuru lub po
    wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
  5.5.2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel,
    ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, należy wskazać uczniowi, co umie,
    a czego nie i co musi zrobić, żeby poprawić ocenę.
  5.5.3. Oceny są wpisywane do dzienniczka ucznia, które z kolei są podpisywane przez
    rodziców.
  5.5.4. Szersza informacja na temat postępów ucznia udzielana będzie podczas:
   5.5.4.1. spotkań z rodzicami ( zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok)
         I spotkanie- listopad/grudzień
         II spotkanie- koniec 1 okresu ( styczeń)
         III spotkanie- kwiecień                     18
   5.5.4.2. spotkań indywidualnych z nauczycielem wychowawcą lub nauczycielami
       przedmiotów.
  5.5.5. Samodzielnej praca ucznia nad swoim rozwojem, wykonanie prac dodatkowych,
    udział w organizowanych przez szkołę konkursach lub konkursach zewnętrznych,
    praca w kołach zainteresowań i zespołach wyrównawczych.
  5.5.6. Wychowawca informuje rodziców o pracy ( i efektach tej pracy) w zespołach
     wyrównawczych, kołach zainteresowań, udziale w konkursach lub o innych
     osiągnięciach szkolnych.
5.6. Formy oceniania
  5.6.1. Sprawdziany i prace pisemne ( zakres materiału większy niż trzy lekcje) muszą
    być zapowiedziane, co najmniej na tydzień wcześniej przed konkretną datą
    sprawdzianu.
      5.6.1.1. W jednym dniu uczeń może pisać jeden taki sprawdzian, a w ciągu
          tygodnia trzy.
      5.6.1.2. Nauczyciel ma obowiązek poprawić sprawdzian i oddać go uczniom
          w terminie 14 dni ( z wyjątkiem przypadku, gdy nieobecność
          nauczyciela spowodowana jest dłuższą chorobą lub innymi ważnymi
          przyczynami).
      5.6.1.3. Szczegółowe informacje o terminie i tematyce sprawdzianu podane są
          w przedmiotowych systemach oceniania i przekazane do wiadomości
          uczniom, a przez nich rodzicom.
      5.6.1.4. Nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu
          z uczniami, zrezygnować z danego sprawdzianu pisemnego lub
          przeprowadzić dodatkowy ( jeśli wymaga tego dobro uczniów).
      5.6.1.5. Oprócz wymienionych prac pisemnych nauczyciele mają obowiązek
          stosować inne różnorodne formy oceniania.:
     a. odpowiedzi ustne,
     b. prace pisemne, referaty, opracowania itp.
     c. aktywność na lekcjach,
     d. krótkie prace pisemne( kartkówki) z trzech jednostek tematycznych,
     e. prace domowe obowiązkowe i dla chętnych,
     f. udział w konkursach organizowanych przez szkołę i zewnętrznych
       związanych z przedmiotem lub międzyprzedmiotowych.
      5.6.1.6. Powyższe formy oceniania powinny być szczegółowo omówione
          w przedmiotowych systemach oceniania i znane uczniom i rodzicom.
      5.6.1.7. Inne postanowienia:
     a. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu lub pracy klasowej na zasadach
       określonych w przedmiotowych systemach oceniania;
     b. W razie choroby lub nieobecności w ustalonych terminach prac pisemnych
       uczeń ma prawo i obowiązek napisania tych prac w terminach wskazanych
       w przedmiotowych systemach oceniania danego przedmiotu;                      19
     c. Jeżeli uczeń chorował długotrwale, ma prawo do pomocy ze strony
       nauczycieli i kolegów – pisze sprawdziany w terminie uzgodnionym
       z nauczycielami i rodzicami. Wychowawca powinien zadbać o to, aby
       terminy te były korzystne dla ucznia, tzn. żeby nie musiał pisać więcej niż
       jednego sprawdzianu dziennie i 3 w ciągu tygodnia ( chyba, że uczeń i jego
       rodzice wyrażają na to zgodę).
     d. Jeżeli uczeń przeniesie się do naszej szkoły z innej placówki, z różnych
       przyczyn, nauczyciele powinni zapoznać się z treściami i zakresem
       materiału, które uczeń realizował w tamtej szkole. W przypadku
       stwierdzenia różnic programowych należy umożliwić uczniowi uzupełnienie
       braków. Nauczyciele zobowiązani są do podania uczniowi i jego rodzicom
       treści z zakresu podstawy programowej, które uczeń musi opanować
       i w ustalonym z nauczycielami terminie zdać pozytywnie.
5.7. Struktura roku szkolnego.
  5.7.1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
   5.7.1.1. I półrocze - od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia. W przypadku
       przypadających ferii w styczniu lub na przełomie styczeń/ luty półrocze
       I kończy się w ostatnim dniu trwania ferii.
   5.7.1.2. II półrocze – jeśli 1 lutego przypada w innym dniu niż poniedziałek, to II
       półrocze rozpoczyna się w poniedziałek poprzedzający datę 1 lutego.
       Klasyfikacja roczna odbywa się w ostatnim tygodniu nauki przed
       zakończeniem roku szkolnego.
5.8. Kryteria oceniania:
  5.8.1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne, począwszy od klasy
    IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

       Lp.   Stopień   Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy
        1.   celujący        6       cel
        2. bardzo dobry        5       bdb
        3.   dobry         4       db
        4.  dostateczny        3       dst
        5. dopuszczający        2       dp
        6. niedostateczny       1       ndst


  5.8.2. Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:
   5.8.2.1. Cząstkowe, określające poziom umiejętności ucznia ze zrealizowanej części
       programu nauczania,
   5.8.2.2. Śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności
       ucznia przewidziany w programie nauczania na dany semestr( rok szkolny);
       stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna, stopni
       cząstkowych.                     20
5.8.3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
   edukacyjne.
5.8.4. Ogólne kryteria stopni:
     5.8.4.1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
    a. posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
     przedmiotu w danej klasie, może również samodzielnie i twórczo rozwijać
     własne uzdolnienia,
    b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
     teoretycznych lub praktycznych programu nauczania danej klasy, proponuje
     rozwiązania nietypowe, a także może ( ale nie musi) rozwiązywać zadania
     wykraczające poza program nauczania tej klasy,
    c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
     sportowych i innych.
     5.8.4.2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
    a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
     nauczania w danej klasie
    b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
     problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
     zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
     w nowych sytuacjach.
     5.8.4.3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
    a. opanował wiadomości i posiadł umiejętności na poziomie przekraczającym
     wymagania zawarte w minimum programowym,
    b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
     zadania teoretyczne lub praktyczne.
     5.8.4.4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
    a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
     klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w minimum
     programowym,
    b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
     stopniu trudności
     5.8.4.5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
    a. ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają
     możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
     przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
    b. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne      typowe,
     o niewielkim stopniu trudności lub przy pomocy nauczyciela.
     5.8.4.6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
    a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w minimum
     programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach
     i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
     przedmiotu,


                   21
     b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
       stopniu trudności.
  5.8.5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki, jeżeli nie są one
    zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
    wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
    specyfiki tych zajęć.
  5.8.6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
    klasyfikacyjną zachowania.
5.9. Egzaminy poprawkowe.
  5.9.1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
    rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych
    zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
    przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
    z dwóch zajęć edukacyjnych.
  5.9.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
    egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania
    fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.
  5.9.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
    tygodniu ferii letnich.
  5.9.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
    W skład komisji wchodzą:
      5.9.4.1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko
          kierownicze – jako przewodniczący komisji;
      5.9.4.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
      5.9.4.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
          – jako członek komisji.
  5.9.5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału
    w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych
    przypadkach, w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę
    egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne
    z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
    w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  5.9.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
    zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik
    egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne
    prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
  5.9.7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
    określonym przez dyrektora szkoły.
  5.9.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
    i powtarza klasę.
  5.9.9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, RP może jeden raz w ciągu
    danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
    poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

                     22
5.10. Egzaminy klasyfikacyjne
  5.10.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
    edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
    z powodu nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przekraczających połowę
    czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  5.10.2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
    zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  5.10.3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności
    nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) RP
    może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeśli uczeń jest
    niesklasyfikowany tylko z jednych zajęć edukacyjnych.
  5.10.4. Ustala się następujący tryb i termin egzaminów klasyfikacyjnych:
      5.10.4.1. Uczeń lub rodzice składają do dyrektora szkoły podanie z prośbą
          o dokonanie egzaminu w ostatnim tygodniu przed planowanym
          terminem RP.
      5.10.4.2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej,
          z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz
          wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę
          ćwiczeń praktycznych.
      5.10.4.3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej siódmego
          dnia od zakończenia zajęć dydaktycznych.
      5.10.4.4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez
          dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
     a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –
       jako przewodniczący komisji;
     b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
     c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
       członek komisji.
      5.10.4.5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się
          protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania
          egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
          Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
          o ustnych odpowiedziach ucznia.
      5.10.4.6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
          klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
          w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
      5.10.4.7. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę
          niedostateczną ma prawo zdawania egzaminu poprawkowego na
          zasadach określonych w §9 jeśli egzamin dotyczył klasyfikacji
          rocznych.
5.11. Zasady promowania uczniów.
  5.11.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do
    klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć


                    23
    edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne
    (śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
  5.11.2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
    klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
    co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
    promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
  5.11.3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
    etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
  5.11.4. Uczeń kończy szkołę podstawową:
      5.11.4.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
          (okresowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
          edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne
          (okresowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
          edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
          programowo niższych (okresach programowo niższych) uzyskał
          oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
          niedostatecznej.
      5.11.4.2. Jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu klas szóstych.
      5.11.4.3. Z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
          z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75
          a także, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  5.11.5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
    lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę
    kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5.12. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
  5.12.1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadza się sprawdzian poziomu
    opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących
    podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole
    podstawowej.
  5.12.2. Sprawdzian w szkołach podstawowych przeprowadza się w kwietniu,
    w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  5.12.3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo
    przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do
    indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie
    opinii publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub
    specjalistycznej.
  5.12.4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
    nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do
    indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
    na podstawie orzeczenia poradni.
      5.12.4.1. Opinie lub orzeczenia wyżej wymienionych poradni powinny być
          wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym
          jest przeprowadzany sprawdzian.
                     24
      5.12.4.2. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo uczeń
         przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października
         roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
  5.12.5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia
    o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu
    w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
  5.12.6. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
  5.12.7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do
    sprawdzianu, odpowiedniej części tego sprawdzianu w ustalonym terminie albo
    przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym
    przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego
    roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  5.12.8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku,
    powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu
    w następnym roku.
  5.12.9. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających
    przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
    dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły,
    może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor
    szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)
    uczniami.
  5.12.10. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu
    nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Zaświadczenie o wyniku
    sprawdzianu zostaje przekazane uczniowi wraz ze świadectwem ukończenia
    szkoły.
5.13. Ocena zachowania.
  5.13.1. Postanowienia ogólne
      5.13.1.1. Śródroczną, roczną i końcoworoczną ocenę      klasyfikacyjną
         zachowania ustala się według następującej skali:
     a. wzorowe
     b. bardzo dobre
     c. dobre
     d. poprawne
     e. nieodpowiednie
     f. naganne
      5.13.1.2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia:
     a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;


                     25
   f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
   g. okazywanie szacunku innym.
    5.13.1.3. Wymienione kryteria w ocenie należy traktować jako kryteria
        podstawowe ułatwiające wystawianie uczniom całościowej oceny
        zachowania w danym okresie. Dla bardziej obiektywnego i jednolitego
        oceniania uczniów zachodzi konieczność uszczegółowienia ogólnie
        sformułowanych kryteriów. Opracowano, więc szczegółowe
        wymagania i zawarto je w treści poszczególnych ocen zachowania.
    5.13.1.4. Ocenę zachowania ustala wychowawca uwzględniając opinię
        nauczycieli uczących danego ucznia, członków rady pedagogicznej
        i innych pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrażać
        opinię o zachowaniu swoim i kolegów.
    5.13.1.5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
        stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić
        wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na
        podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
        indywidualnego   nauczania  lub  opina  publicznej   poradni
        psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
    5.13.1.6. Uczeń i jego rodzice mogą występować do rady pedagogicznej
        o ponowne ustalenie oceny zachowania. Tryb wnoszenia odwołań
        reguluje § 5.7.4.
    5.13.1.7. Otrzymana ocena charakteryzuje zachowanie ucznia w danym
        okresie.
    5.13.1.8. Podstawę oceny ucznia stanowią wysiłki zmierzające do osiągnięcia
        poprawy w zachowaniu a nie jego wykroczenia.
    5.13.1.9. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia
        z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub
        ukończenia szkoły.
    5.13.1.10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do
        klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia,
        któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną
        ocenę klasyfikacyjną zachowania.
    5.13.1.11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono
        naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje
        promocji do klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie
        kończy szkoły.
    5.13.1.12. Kryteria oceny zachowania konsultowane są z Przewodniczącą
        Rady Rodziców, Dyrekcją oraz Samorządem Uczniowskim.
5.13.2. Formy oceniania zachowania ucznia.
    5.13.2.1. Sprawą bardzo trudną w ocenianiu ucznia zachowania jest sposób
        dochodzenia do tej oceny i posługiwanie się nią jako narzędziem pracy
        wychowawczej. Szczególnych wskaźników należy dopracować się
        w klasie razem z uczniami. Podczas dokonywania oceny przez
        nauczyciela musi on brać pod uwagę trzy elementy:                  26
    5.13.2.2. Samoocenę ucznia- jest to ocena dokonana przez samego ucznia.
        Należy ją rozumieć jako obowiązek wyrażania opinii o własnym
        zachowaniu.
    5.13.2.3. Ocena klasy- jest to ocena dokonywana przez zespół uczniowski
        w klasie. Należy ją rozumieć nie jako formalne ocenianie każdego
        ucznia wobec całej klasy, lecz jako opinię formułowaną w toku
        otwartej, rzeczowej dyskusji, precyzującej stawiane przez zespół
        wymagania z maksymalna życzliwością. Powinna ona stanowić obraz
        ucznia na tle zespołu klasowego.
    5.13.2.4. Ocena wychowawcy klasy –wyrażającą opinię nauczycieli uczących
        w danej klasie, a także rady pedagogicznej, jest oceną podsumowującą,
        jawną uwzględniającą opinię własną ucznia i opinię wyrażoną przez
        kolegów.
   a. wychowawca klasy przedstawia również informacje spoza szkoły
     o zachowaniu się uczniów. Ocena wychowawcy powinna być
     umotywowana, gdy zachodzi tego potrzeba, np. różnica zdań między
     uczniem, klasą a wychowawcą. Ocena zachowania ma ukierunkować proces
     samowychowania uczniów i zachęcić do wzmożonej pracy nad sobą.
5.13.3. Kryteria ocen zachowania
    5.13.3.1. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:
   a. przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny,
   b. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
   c. jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów,
   d. z jego nazwiskiem łączą się liczne inicjatywy i pomysły, realizowane na
     terenie szkoły,
   e. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, jego nieobecności są
     spowodowane chorobą,
   f. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności w szkole,
   g. sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne,
   h. uzyskuje zawsze pozytywne wyniki w nauce,
   i. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, rozwijając swoje
     zainteresowania,
   j. wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia       regulaminu  szkolnego
     i klasowego,
   k. przestrzega przyjętych norm kulturalnego zachowania się w szkole
     i poza nią,
   l. wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz klasy i szkoły, jest
     w tym szczególnie aktywny,
   m. dba o higienę własną i estetykę otoczenia,
   n. dba o kulturę słowa,
   o. jest wrażliwy na krzywdę innych, broni słabszych,                   27
p. prawdę,
q. reaguje na złe zachowanie innych,
r. szanuje nauczycieli, personel obsługowy szkoły, rodziców, kolegów,
s. jego postawa jest widoczna i wyróżnia się na tle całej społeczności szkolnej,
 5.13.3.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. bez zarzutu wykonuje obowiązki szkolne wyróżniając się w realizacji
  niektórych podstawowych elementów treści oceny,
b. współdziała w procesie uczenia się z członkami zespołu klasowego, udziela
  pomocy słabszym,
c. bardzo dobrze kieruje zespołem klasowym,
d. pracuje na rzecz klasy i szkoły ,
e. jest kulturalny wobec otoczenia,
f. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
g. wykazuje zainteresowanie zdobywaną wiedzą, bierze udział w olimpiadach,
  konkursach, turniejach,
h. jest koleżeński i uczynny,
i. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności,
j. dba o higienę osobistą i porządek otoczenia.
 5.13.3.3. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. dobrze wykonuje obowiązki szkolne,
b. pomaga innym w nauce,
c. przestrzega zasad wynikających z regulaminu szkoły,
d. jest systematyczny i punktualny,
e. jest kulturalny wobec otoczenia,
f. jest uczynny i koleżeński
g. uczestniczy w pracach samorządu klasowego,
h. dba o mienie własne i społeczne,
i. ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności.
 5.13.3.4. 0cenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:
a. w sposób poprawny wykonuje obowiązki szkolne,
b. stara się przestrzegać zasad wynikających z regulaminu szkoły,
c. stara się być systematyczny,
d. wykazuje dbałość o mienie własne i społeczne,
e. stara się przestrzegać form kulturalnych, ułatwiających współżycie z ludźmi,
f. zdarza się, że ma nieobecność nieusprawiedliwioną.
 5.13.3.5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:


                 28
       a. zaniedbuje obowiązki szkolne, wagaruje,       ma   20  godz.    nieobecności
        nieusprawiedliwionych, spóźnia się,
       b. ignoruje polecenia i uwagi nauczycieli,
       c. ma negatywny wpływ na kolegów,
       d. nie dba o higienę, nie szanuje mienia społecznego, środowiska naturalnego,
       e. wykazuje brak zainteresowania nauką, przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
       f. cechuje go negatywna postawa wobec szkoły, klasy, nauczycieli,
       g. uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, jest arogancki wobec
        otoczenia, ale zastosowane przez szkołę, dom oraz organizacje uczniowskie
        środki wychowawcze przynoszą oczekiwane rezultaty.
        5.13.3.6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:
       a. rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, jest agresywny
        i arogancki wobec otoczenia,
       b. nie spełnia obowiązku szkolnego, nieobecności ma nieusprawiedliwione,
       c. cechuje go negatywna postawa wobec szkoły, nauczycieli i kolegów,
       d. ma demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską,
       e. w kradzieżach, bójkach, jest przesiąknięty nałogami,
       f. zastosowane przez szkołę, dom i organizacje uczniowskie środki wychowawcze
        nie odnoszą skutku.


                        §6


         SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW
   GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKOLNO – GIMNAZJALNYM
                   W BRUDZEWIE

Podstawa prawna
Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(z późniejszymi zmianami)
  6.1. Postanowienia ogólne.
   6.1.1. Cele ogólne szkolnego systemu oceniania:
     6.1.1.1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.
     6.1.1.2. Gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnianie przez
         nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
         i umiejętności zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi.                        29
   6.1.1.3. Spowodowanie świadomego     udziału  wszystkich  zainteresowanych
       w procesie oceniania.
   6.1.1.4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
       dydaktyczno – wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania
       w szkole.
  6.1.2. Cele szczegółowe szkolnego systemu oceniania:
   6.1.2.1. Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.
   6.1.2.2. Ukierunkowanie   jego  dalszej,  samodzielnej  pracy,   samokontroli
       i samooceny.
   6.1.2.3. Ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
       i kierowania się nimi we własnym działaniu.
   6.1.2.4. Nabywanie przez ucznia      umiejętności  rozróżniania   zachowań
       pozytywnych i negatywnych.
   6.1.2.5. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji
       o postępach ich dzieci (podopiecznych), a nauczycielom – informacji
       o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
   6.1.2.6. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem
       lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych
       potrzeb.
   6.1.2.7. Formułowanie oceny.
6.2. Ocenianie wewnątrzszkolne.
  6.2.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   6.2.1.1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
       uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
   6.2.1.2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
   6.2.1.3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej
       oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   6.2.1.4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
   6.2.1.5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
       i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
       zachowania.
   6.2.1.6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
       rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
       edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   6.2.1.7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
       edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
       niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
       dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
     a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
       przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie


                     30
      pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
      edukacyjnych;
     b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną
      ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
      głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
      komisji.
   6.2.1.8. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
       opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
6.3. Zasady oceniania.
  6.3.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
    rodziców (prawnych opiekunów) o:
   6.3.1.1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
       śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
       i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
       siebie programu nauczania.
   6.3.1.2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
   6.3.1.3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
       klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  6.3.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
    oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
   6.3.2.1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
   6.3.2.2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
       klasyfikacyjnej zachowania.
   6.3.2.3. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
       zachowania.
6.4. Jawność oceniania.
  6.4.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  6.4.2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie
    uzasadnia ustaloną ocenę.
  6.4.3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
    i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
    ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
    opiekunom).
6.5. Kryteria oceniania.
  6.5.1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych ustala się
    według skali:
   6.5.1.1. Stopień celujący    (6)  - cel
   6.5.1.2. Stopień bardzo dobry  (5)  - bdb
   6.5.1.3. Stopień dobry     (4)  - db
   6.5.1.4. Stopień dostateczny  (3)  - dst
   6.5.1.5. Stopień dopuszczający (2)   - dp


                    31
   6.5.1.6. Stopień niedostateczny (1)   - ndst.
  6.5.2. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych,
    a końcoworoczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych za II
    okres.
  6.5.3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
    edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
    zajęcia edukacyjne.
  6.5.4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
    ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
    Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
    na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
  6.5.5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
    psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, oraz
    na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
    w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,     dostosować wymagania
    edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
    u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
    trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
  6.5.6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
    specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
    edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
    ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  6.5.7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
    edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub
    znacznym są ocenami opisowymi.
  6.5.8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki
    należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
    w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
  6.5.9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć    wychowania fizycznego lub
    informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
    ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej
    opinii.
  6.5.10. W przypadku zwolnienie ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
    informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania
    zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
6.6. Ocena zachowania.
  6.6.1. Śródroczna i roczna    ocena   klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia
    w szczególności:
   6.6.1.1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
   6.6.1.2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
   6.6.1.3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
   6.6.1.4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
   6.6.1.5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.


                     32
  6.6.1.6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
  6.6.1.7. Okazywanie szacunku innym osobom.
6.6.2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, ustala się według skali:
  6.6.2.1. wzorowe
  6.6.2.2. bardzo dobre
  6.6.2.3. dobre
  6.6.2.4. poprawne
  6.6.2.5. nieodpowiednie
  6.6.2.6. naganne
6.6.3. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez
   ucznia zgodnie z zasadami:
  6.6.3.1. wzorowe     -  250 pkt i więcej
  6.6.3.2. bardzo dobre   -  200 – 249 pkt
  6.6.3.3. dobre      -  150 – 199 pkt
  6.6.3.4. poprawne     -  100 – 149 pkt
  6.6.3.5. nieodpowiednie -   poniżej 100 pkt
  6.6.3.6. naganne     -  dodatkowo konflikt z prawem, nagana dyrektora
                 szkoły
6.6.4. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje na starcie 100 pkt, które
   w zależności od prezentowanej postawy może zwiększać lub tracić.
  6.6.4.1. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone
     w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne.
  6.6.4.2. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania
     określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania negatywne.
  6.6.4.3. Uczeń popełniając jeden z poniższych czynów traci 100 pkt:
    a. kradnie,
    b. notorycznie wagaruje,
    c. pali papierosy,
    d. spożywa alkohol,
    e. zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je,
    f. fizycznie lub psychicznie znęca się nad koleżeństwem, jest brutalny,
    g. wchodzi w konflikt z prawem,
    h. dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady
     moralne i społeczne.
6.6.5. Sposób przyznawania punktów:
  6.6.5.1. Do ustalenia oceny zachowania służyć będą karty obserwacji ucznia                   33
Karta obserwacji ucznia klasy ...................... …….Gimnazjum w ZS-G w Brudzewie
Nazwisko i imię ucznia: ..................................................................................................
I. Punkty za zachowania pozytywne:
   1. Udział w konkursach przedmiotowych (za każdy konkurs):
        1) udział w etapie szkolnym (5 pkt) –
        2) awans do etapu rejonowego (15 pkt) –
        3) awans do etapu wojewódzkiego (30 pkt) –
        4) zdobycie tytułu laureata (50 pkt) –
   2. Udział w konkursach szkolnych (także sportowych):
        1) każdy udział w konkursie (5 pkt) –
        2) zdobycie wyróżnienia (10 pkt) –
   3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:
        1) za każdą nominację do reprezentacji (5 pkt) –
        2) zdobycie wyróżnienia przez drużynę ( 10 pkt) –
        3) awans do etapu rejonowego (15 pkt) –
        4) awans do etapu wojewódzkiego (30 pkt) -
   4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych:
        1) kółka przedmiotowe (udział w pracy każdego kółka przez cały semestr – 10 pkt) –
        2) chór szkolny lub kółko taneczne (za systematyczny udział w próbach przez cały
          semestr wg prowadzącego do 20 pkt)-
        3) praca w aktywie w bibliotece:
            a) szkolnej (przez cały semestr wg opiekuna biblioteki do 10 pkt) –
            b) publicznej (przez cały semestr wg opiekuna biblioteki do 10 pkt) –
        4) udział w dodatkowych zajęciach nie organizowanych przez szkołę (za każde dodatkowe
          zajęcia przez cały semestr – 10 pkt)-
   5. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych:
        1) za występowanie podczas uroczystości:
            a) w szkole (za każdy występ – 5 pkt) –
            b) poza szkołą (za każdy występ – 10 pkt) –
        2) pomoc w przygotowaniu dekoracji i pomocy na uroczystości (za każdą uroczystość
          – 5 pkt) -
        3) pomoc w przygotowaniu sal na imprezy szkolne (uroczystości, egzaminy – za każdą
          pomoc – 5 pkt) –
        4) aktywny udział w imprezach organizowanych przez szkolę (np. „Sprzątanie Świata",
           „Pogotowie Świętego Mikołaja", „Góra Grosza", itp. – za każdą działalność – 5 pkt.) –                                 34
    5) organizowanie dyskotek szkolnych (każdorazowo –5 p kt) -
6. Udział w imprezach szkolnych:
    1) „Otrzęsiny klas I" (5 pkt) –
    2) „Wigilia" (5 pkt) –
    3) „Sprzątanie Świata", podobne (5 pkt) –
    4) „Dzień Integracji Europejskiej" (5 pkt) –
    5) „Dzień Dziecka" (5 pkt) –
    6) inne (teatr, kino – każdorazowo 3 pkt) -
 7. Pełnienie funkcji w szkole:
    1) członek Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego:
        a) przewodniczący (za cały semestr – 15 pkt) -
        b)zastępca, sekretarz, skarbnik (za cały semestr – 10 pkt) -
    2) dyżurny szkolny (za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków – za cały semestr
      5 - 10 pkt) –
8. Pełnienie funkcji w klasie:
    1) członek samorządu klasowego:
        a) przewodniczący (za cały semestr – 10 pkt) –
        b)zastępca, sekretarz, skarbnik (za cały semestr – 5 pkt) –
    2) dyżurny klasowy (za rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków – za cały
      semestr 5 pkt) –
9. Praca na rzecz klasy:
    1) wykonywanie gazetek klasowych (za każdą – 10 pkt) –
    2) pomoc w porządkowaniu sali lekcyjnej (za każdą – 2 pkt) –
    3) pomoc w dbaniu o pomoce dydaktyczne (za każdą– 2 pkt) –
    4) samopomoc koleżeńska (za każdą– 5 pkt) –
    5) własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej (za każdą– 5 pkt) –
    6) pomoc w upiększeniu klasy (kwiatki – za każdą– 5 pkt) –
10. Frekwencja w semestrze:
    1) 100 % ( 10 pkt) –
    2) opuszczone i usprawiedliwione 1 – 3 dni (8 pkt) –
    3) opuszczone i usprawiedliwione 4 – 6 dni (6 pkt) –
    4) opuszczone i usprawiedliwione 7 – 9 dni (4 pkt) –
    5) opuszczone i usprawiedliwione 10 – 12 dni (2 pkt) –
11. Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy (za kulturę osobistą, poprawne zachowanie na lekcjach,
  aktywny udział w życiu klasy i szkoły – wg wychowawcy od 1 – 40 pkt) –                         35
  12. Punkty do dyspozycji innych nauczycieli (od 1- 10 pkt) –
  13. Punkty do dyspozycji pracowników szkoły (od 1 – 10 pkt) –
  14. Punkty do dyspozycji klasy (od 1 – 10 pkt) –
  15. Punkty z samooceny ucznia (od 1 – 10 pkt) –
  16. Punkty za udział w projekcie edukacyjnym:
      a) uczeń wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na
        każdym etapie realizowanego projektu, wzorowo pełnił swoją funkcję
        w zespole, wspierał działania innych członków zespołu (+30 pkt);
      b) uczeń aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizowanego projektu,
        samodzielnie wykonywał powierzone zadania, bezkonfliktowo współpracował
        w zespole (+25 pkt);
      c) uczeń uczestniczył w większości działań projektowych, wykonywał
        przydzielone mu zadania, współpracował w zespole (+20 pkt);
      d) uczeń brał udział w części działań projektowych, podczas wykonywania zadań
        korzystał z pomocy innych członków zespołu, czasami opóźniał pracę lub
        stwarzał konflikty (+15 pkt).
II. Punkty za zachowania negatywne:
   1. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (każdorazowo – 5 pkt) –
   2. głośne śmiechy i rozmowy na lekcji (każdorazowo – 10 pkt) –
   3. niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły (za każdy raz – 10 pkt) –
   4. niewywiązywanie się z obowiązków:
      a) dyżurnego klasowego (za każdy raz – 2 pkt) –
      b) dyżurnego szkolnego (za cały semestr – 10 pkt) –
      c) funkcji pełnionej w szkole lub klasie (za caly semestr – 10 pkt) –
      d) brak pracy domowej (każdorazowo – 3 pkt) –
      e) brak niezbędnych przyborów szkolnych (każdorazowo – 3 pkt)-
      f) brak dzienniczka ucznia (każdorazowo – 2 pkt) –
      g) nieobecności na imprezach należących do tradycji szkoły (każdorazowo – 2 pkt) –
   5. niszczenie sprzętów, umeblowania i budynku szkoły (w zależności od rodzaju i konsekwencji czynu
     od 10 – 100 pkt) –
   6. zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo - 5 pkt) –
   7. wszczynanie bójek i udział w nich (każdorazowo w zależności od rodzaju od 5 – 20 pkt) –
   8. wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne (każdorazowo – 10 pkt)
   9. oszukiwanie nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów (każdorazowo – 25 pkt) –
   10. nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia (każdorazowo 3pkt) –
   11. frekwencja:
      a) opuszczony i nieusprawiedliwiony 1 dzień (2 pkt) –
      b) opuszczone i nieusprawiedliwione 2 dni (4 pkt) –
      c) opuszczone i nieusprawiedliwione 3 dni (6 pkt) -

                            36
      d) opuszczone i nieusprawiedliwione 4 dni (8 pkt) –
      e) opuszczone i nieusprawiedliwione 5 dni i więcej (10 pkt) –
      f) opuszczone i nieusprawiedliwione pojedyncze godziny lekcyjne (po 1 pkt za godzinę)
   12. udowodniony udział w wagarach (każdorazowo – 20 pkt) –
   13. naśmiewanie się z kolegów (każdorazowo –20 pkt) –
   14. samowolne opuszczanie terenu szkoły (w zależności od rodzaju przewinienia od 10 – 100 pkt) –
   15. palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków (każdorazowo –100 pkt-)
   16. kradzieże, wymuszanie pieniędzy, znęcanie się nad młodszymi lub słabszymi kolegami
     (każdorazowo – 100 pkt) –
   17. inne negatywne zachowania ucznia wg wychowawcy (za cały semestr od 1– 20 pkt) –
   18. inne negatywne zachowania ucznia wg nauczycieli szkoły (za cały semestr od 1 –10 pkt) –
   19. inne negatywne zachowania ucznia wg pracowników szkoły (za cały semestr od 1-10 pkt) –
   20. negatywne zachowania wg klasy (za cały semestr od 1 – 10 pkt) –
   21. Uczeń przystąpił do pracy nad projektem, ale nie zrealizował żadnego
     z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego przez pozostałych członków
     zespołu, często opóźniał pracę lub stwarzał konflikty (-20 pkt).
   22. Uczeń odmówił udziału w projekcie lub będąc członkiem zespołu projektowego nie
     wykonał żadnych zadań, celowo utrudniał pracę innym, zniechęcał ich do pracy nad
     projektem (-30 pkt).
   23. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych uczeń używał telefonu
     komórkowego - aparat nie był wyłączony i schowany, lub różnego rodzaju urządzeń
     umożliwiających komunikowanie się, rejestrowanie, odtwarzanie dźwięków
     i obrazów – każdorazowo (-20pkt).
Uczeń otrzymał następującą ilość punktów:
  a) na początku semestru          + 100 punktów
  b) za zachowania pozytywne         + ........... punktów
  c) za zachowania negatywne       -……….punktów
             Razem ......................................... punktów
         Ocena zachowania………………………………….
              Wychowawca klasy………………….


    6.6.6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne
       z zajęć edukacyjnych.
    6.6.7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
       programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej
       szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
       zachowania.
                           37
  6.6.8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
    ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
    wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
  6.6.9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
    zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
    zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
    kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej
    poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
    specjalistycznej.
  6.6.10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
    ocenami opisowymi.
  6.6.11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca
    klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
    ucznia.
  6.6.12. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.
6.7. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
  6.7.1. Zasada otwartości
  Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej
  jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
   6.7.1.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
       rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych
       wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
       o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
   6.7.1.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
       uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania
       zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniom nagannej rocznej oceny
       klasyfikacyjnej zachowania.
   6.7.1.3. Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu – służą temu
       przedmiotowe systemy oceniania.
   6.7.1.4. W przypadku otrzymania oceny niskiej uczeń powinien być
       poinformowany o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia.
   6.7.1.5. Każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
   6.7.1.6. Na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
       uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
   6.7.1.7. Na wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone
       i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
       oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
       (prawnym opiekunom), uczniowi na lekcji lub jego rodzicom, po
       wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
  6.7.2. Zasada systematyczności i terminowości
  Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażania ucznia do systematycznej
  pracy.


                    38
  6.7.2.1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego
     powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.
  6.7.2.2. Ustala się następującą ilość ocen uzyskanych w semestrze nauki dla
     przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
    a. jedna godzina tygodniowo        - minimum 3 oceny,
    b. dwie godziny tygodniowo        - minimum 5 ocen,
    c. trzy godziny tygodniowo        - minimum 7 ocen,
    d. cztery i więcej godzin tygodniowo   - minimum 9 ocen.
6.7.3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy
   i umiejętności takie jak:
  6.7.3.1. ocenianie bieżące:
    a. odpowiedzi ustne,
    b. prace pisemne:
       1) kartkówka – dotyczy ostatnich 3 tematów (zagadnień), bez
            zapowiedzi, czas trwania 15-20 minut;
       2) sprawdzian – obejmuje jeden dział tematyczny, zapowiedziany na
            tydzień, potwierdzony wpisem w dzienniku, czas trwania 45
            minut;
       3) praca klasowa – obejmuje materiał z całego działu, zapowiedziana z
             tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzona wpisem w
             dzienniku, poprzedzona lekcją powtórzeniową, czas trwania
             1-2 godziny lekcyjne;
       4) testy,
    c. prace domowe,
    d. projekty edukacyjne, prezentacje, referaty,
    e. aktywność na lekcji i praca w grupach.
  6.7.3.2. ocenianie sumujące:
    a. test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy
     z całego półrocza lub roku, odbywa się w terminie wyznaczonym przez
     nauczyciela;
6.7.4. Należy przestrzegać następujących ustaleń:
  6.7.4.1. jeden sprawdzian, praca klasowa lub test w dniu dla ucznia.
  6.7.4.2. liczba sprawdzianów i prac klasowych nie może przekraczać czterech
     w tygodniu;
6.7.5. W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania
   wyznaczone przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,
   Kuratora Oświaty w Poznaniu i Centralną Komisję Egzaminacyjną
   w Warszawie:
  6.7.5.1. badanie wyników nauczania z danego przedmiotu w poszczególnych
     klasach I – III;


                   39
     6.7.5.2. egzaminy próbne w semestrze zimowym dla uczniów klas III gimnazjum,
     6.7.5.3. egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych, języka polskiego,
         przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka nowożytnego.
   6.7.6. Zasada higieny pracy umysłowej
  Celem tej zasady jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez przeciążania
   umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie.
     6.7.6.1. Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień
         przed ich terminem i zaznaczają ten fakt w dzienniku.
     6.7.6.2. Nauczyciele planują terminy prac pisemnych, maksymalnie jedna na
         dzień, a cztery w tygodniu.
     6.7.6.3. Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego.
   6.7.7. Zasada przekazu informacji zwrotnej
Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem o czynionych przez
ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze, pomoc w planowaniu dalszych działań.
     6.7.7.1. Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać:
       a. przeprowadzając rozmowę indywidualną,
       b. pisząc notatkę w dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym,
       c. pisząc obszerniejszą notatkę pod pisemną pracą kontrolną,
     6.7.7.2. Wychowawca w relacji z rodzicem może informację zwrotną przekazać:
       a. telefonicznie,
       b. listownie,
       c. podczas rozmowy indywidualnej,
       d. pisząc notatkę pisemną w dzienniczku ucznia, zeszycie przedmiotowym,
       e. w czasie szkolnych zebrań z rodzicami,
       f. w czasie cotygodniowej konsultacji w czasie dyżuru nauczyciela.
   6.7.8. Zasada notowania postępów uczniów i oceniania różnorodnych form
      aktywności uczniów
Celem jest gromadzenie obszernej informacji o uczniu dla rzetelnego wnioskowania
osiągnięciach edukacyjnych.
     6.7.8.1. Forma i częstotliwość oceniania
       a. odpowiedź ustna lub pisemna na lekcji z trzech ostatnich tematów,
       b. kartkówka - niezapowiedziana forma odpowiedzi nie przekraczająca 15
        minut i obejmująca materiał trzech ostatnich tematów; wyniki kartkówki
        nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej
        przeprowadzeniu,
       c. Odpowiedz ustna – ocena następuje na podstawie dobrowolnej odpowiedzi
        ucznia udzielonej w czasie lekcji,
       d. sprawdzian i praca klasowa – przygotowane i zapowiedziane
        z tygodniowym wyprzedzeniem; jest to samodzielna forma pracy pisemnej


                      40
        na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym;
        maksymalna ilość prac tego typu – cztery tygodniowo; wyniki nauczyciel
        analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po
        przeprowadzeniu sprawdzianu lub pracy klasowej,
       e. praca na lekcji - aktywność,
       f. praca domowa – ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy
         wykonanej przez ucznia,
       g. w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania
        wyznaczone przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie,
       h. nauczyciele mają prawo określenia innych form uzyskania oceny
        wynikającej ze specyfiki przedmiotu np. doświadczenia i ćwiczenia
        praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne,
       i. uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy
         zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności.
     6.7.8.2. Sposoby notowania postępów uczniów:
       a. oceny,
       b. punktacja,
       c. karta obserwacji ucznia,
       d. ocena opisowa,
     6.7.8.3. Prace pisemne, prace uczniów, prace klasowe i sprawdziany oraz inne
         wytwory nauczyciel przechowuje przez okres następnego roku szkolnego.
    6.7.9. Zasada podmiotowości i indywidualizacji
Celem jest dostosowanie stopnia trudności zakresu treści podlegających ocenie do możliwości
indywidualnych ucznia.
     6.7.9.1. Dostosowanie poziomu       wiedzy  sprawdzanej  do  możliwości
         indywidualnych ucznia.
     6.7.9.2. Umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich
         lub nauczyciela formie.
     6.7.9.3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni
         psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć
         wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
         specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
         uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
         z programu nauczania.
     6.7.9.4. Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych.
     6.7.9.5. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki
         należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
         w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
     6.7.9.6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
         i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
         uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas
         określony w tej opinii.


                        41
     6.7.9.7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
         informatyki w dokumencie przebiegu nauczania zamiast oceny
         klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
     6.7.9.8. Uczeń przybywający z innej placówki zobowiązany jest przez dyrektora
         szkoły do uzupełnienia różnic programowych na następujących zasadach:
     6.7.9.9. uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu zagadnienia do opanowania;
     6.7.9.10. dyrektor szkoły wyznacza termin w którym uczeń zdaje egzamin
         sprawdzający.
   6.7.10. Zasada angażowania się uczniów w system oceniania
Celem jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiąganych wyników
w nauce.
     6.7.10.1. Uczeń bierze udział w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania
         poprzez omawianie „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” na
         godzinach z wychowawcą, uwagi i propozycje przekazywane są poprzez
         wychowawcę oraz przedstawicieli klasowego i szkolnego Samorządu
         Uczniowskiego.
     6.7.10.2. Zna zasady szkolnego systemu oceniania.
     6.7.10.3. Świadomie poddaje się ocenie.
     6.7.10.4. Dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności.
     6.7.10.5. Przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.
   6.7.11. Zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania
Celem jest takie planowanie procesu uczenia się i nauczania, by w rezultacie proces
oceniania świadczył o jego efektywności.
     6.7.11.1. Widoczne postępy uczniów.
     6.7.11.2. Zadowolenie dziecka i rodzica.
     6.7.11.3. Satysfakcja nauczyciela w planowaniu kolejnego procesu nauczania,
         uczenia się i oceniania.
   6.7.12. Zasada poprawiania ocen
Celem jest określenie warunków poprawiania ocen i umożliwienie ocenianemu korzystania z
przysługującego mu prawa.
     6.7.12.1. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie
         i terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem zgodnie z przedmiotowym
         systemem oceniania.
     6.7.12.2. W przypadku uzyskania w takiej sytuacji oceny niższej uczeń pozostaje
         przy ocenie wyższej.
     6.7.12.3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
         klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
         ostateczna.
     6.7.12.4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
         klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
         edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.


                      42
6.7.12.5. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
    zachowania jest ostateczna.
6.7.12.6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia
    do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
    edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
    Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia
    zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
6.7.12.7. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
    edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
    niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
    dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
   pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
   edukacyjnych;
  b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną
   ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
   głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
   komisji.
6.7.12.8. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzgadnia się
    z uczniem i jego rodzicami
6.7.12.9. W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
    z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej
    szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej
    lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
    edukacyjne.
6.7.12.10. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład
    komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole
    inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca
    klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
    edukacyjne w danej klasie, pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, przedstawiciel samorządu
    uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców.
6.7.12.11. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
    prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
    przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
    takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
    zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
    szkoły.
6.7.12.12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
    edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
    niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
    ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
                 43
       z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
       poprawkowego.
    6.7.12.13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
      a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład
       komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wyniki sprawdzianu
       oraz ustaloną ocenę;
      b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji,
       termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania
       wraz z uzasadnieniem,
      c. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
    6.7.12.14. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
        odpowiedziach ucznia.
    6.7.12.15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
        sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
        wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
   6.7.13. Zasada klasyfikowania uczniów     oraz  przeprowadzania   egzaminów
     klasyfikacyjnych i poprawkowych.
Celem jest określenie warunków towarzyszących klasyfikowaniu uczniów          oraz
przeprowadzania wszelkich egzaminów wynikających z rozporządzenia MEN
    6.7.13.1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu
        osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
        w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
    6.7.13.2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć
        edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych
        określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
        oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa w rozporządzeniu
        MEN.
    6.7.13.3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
        edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
        zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
        – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
        klasy oraz ocenianego ucznia. W przypadku długotrwałej absencji
        nauczyciela uniemożliwiającej wystawienie ocen śródrocznych lub
        końcoworocznych, wystawia je nauczyciel zastępujący, a w uzasadnionych
        przypadkach wychowawca klasy.
    6.7.13.4. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
    6.7.13.5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć
        edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe
        zajęcia edukacyjne.
    6.7.13.6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom
        osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie
        nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza
        uczniowi szansę uzupełnienia braków.                     44
6.7.13.7. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich
    zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub
    rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
    edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia
    w szkolnym planie nauczania.
6.7.13.8. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
    nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
    pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6.7.13.9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie
    odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający
    obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6.7.13.10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego
    obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka
    i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.7.13.11. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
    szkołą i zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
    zachowania.
6.7.13.12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6.7.13.13. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
    i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6.7.13.14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego
    rodzicami (prawnymi opiekunami)
6.7.13.15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych
    zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,
    nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6.7.13.16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
    lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez
    dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
    obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
    wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne
    stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciele
    zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
    odpowiedniej klasy.
6.7.13.17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek
    szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi
    opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
    egzaminy w ciągu jednego dnia.
6.7.13.18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
    obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6.7.13.19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
    zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku
    ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
    skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne,
    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu


                 45
   dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
   odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6.7.13.20. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
    wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
    planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
    niedostatecznej.
6.7.13.21. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
    zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
    dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
    wyższej z wyróżnieniem.
6.7.13.22. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
    albo etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych
    zajęć.
6.7.13.23. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz
    laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
    edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
    laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata
    lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
    rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
    edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6.7.13.24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
    niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
    zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada
    pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
    obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6.7.13.25. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
    egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
    fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
    praktycznych.
6.7.13.26. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
    tygodniu ferii letnich.
6.7.13.27. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
    szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel
    zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący
    komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako
    egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
    edukacyjne – jako członek komisji.
6.7.13.28. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
    prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
    przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
    nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że
    powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
    w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.7.13.29. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
    zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu
    poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego


                 46
   oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
   i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
   załącznik do arkusza ocen ucznia.
6.7.13.30. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
    egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
    niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie
    później niż do końca września.
6.7.13.31. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
    do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6.7.13.32. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
    promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
    poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
    warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym
    planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
6.7.13.33. Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem
    rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani
    poinformować ucznia i wychowawcę, a ten z kolei jego rodziców
    (prawnych opiekunów), o przewidywanych dla niego ocenach
    klasyfikacyjnych:
  a. ucznia – poprzez wpis propozycji oceny ołówkiem do dziennika i informację
   słowną na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną,
  b. rodzica (prawnego opiekuna) w przypadku przewidywanej dla ucznia oceny
   niedostatecznej powiadomienia dokonuje się poprzez wpis do dzienniczka
   ucznia lub zawiadomienie pisemne, na miesiąc przed wystawieniem oceny.
6.7.13.34. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów):
  a. nauczyciel uczący danego przedmiotu może wyrazić zgodę na
    sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w celu uzyskania wyższej
    niż przewidywana roczna lub śródroczna ocena z zajęć edukacyjnych.
    Umotywowane wnioski należy składać nie później niż 7 dni przed
    planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
  b. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku nauczyciel uczący
    danego przedmiotu sprawdza wiadomości i umiejętności ucznia w formie
    pisemnej i ustnej oraz ustala roczną lub śródroczną ocenę klasyfikacyjną
    z danych zajęć edukacyjnych.
  c. Termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia w celu uzyskania
    wyższej niż przewidywana roczna lub śródroczna ocena z zajęć
    edukacyjnych ustala nauczyciel z uczniem i jego rodzicami.
  d. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
    wychowawca może wyrazić zgodę na ponowne rozpatrzenie zachowania
    ucznia w celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena
    zachowania. Umotywowane wnioski należy składać nie później niż 7 dni
    przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
  e. W przypadku zachowania roczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez
    wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia w drodze głosowania.                47
     6.7.13.35. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na
         którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
         edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
         klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
         zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny
         klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do
         egzaminu gimnazjalnego.
     6.7.13.36. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny
         obejmujący:
       a. wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych
        i języka polskiego,
       b. wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych
        i matematyki,
       c. wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego.
     6.7.13.37. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez
         Centralną Komisję Egzaminacyjną.
     6.7.13.38. Uczniowie przystępują do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego
         z języka angielskiego lub rosyjskiego.
     6.7.13.39. Rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi pisemną deklarację
         o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych
         języków.
     6.7.13.40. Deklarację składa się nie później niż do dnia 20 września roku
         szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
     6.7.13.41. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
         końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
         najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
     6.7.13.42. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
         albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
         zajęć.
   6.7.14. Zasada przyznawania nagród, wyróżnień i kar
Celem jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce.
     6.7.14.1. Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
       a. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
       b. wzorową postawę,
       c. wybitne osiągnięcia,
       d. dzielność i odwagę.
     6.7.14.2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
         w Brudzewie na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego
         Gimnazjum, Rady Rodziców Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady
         Pedagogicznej Gimnazjum.
     6.7.14.3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I-III gimnazjum:
       a. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

                      48
  b. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  c. dyplom,
  d. nagrody rzeczowe, np. książka.
6.7.14.4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły przez Radę Rodziców
    Gimnazjum.
6.7.14.5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub kończy szkołę
    z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska
    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co
    najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
6.7.14.6. Ustala się następujące rodzaje kar:
  a. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  b. upomnienie dyrektora (w tym nagana) wobec klasy,
  c. upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
  d. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  e. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  f. przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły.
6.7.14.7. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem
    samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły
    w terminie dwóch dni.
6.7.14.8. Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów Gimnazjum w Zespole
    Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie zatwierdza rada pedagogiczna
    poprzez uchwałę.
6.7.14.9. Ewaluacja systemu
  a. szkolny system oceniania podlega ewaluacji,
  b. w tym celu powołuje się zespół składający się z przedstawicieli rady
   pedagogicznej, uczniów i rady rodziców.
  c. Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy semestralnej i rocznej.
  d. Sposoby ewaluacji:
    1) podczas spotkań rady pedagogicznej,
    2) analiza wyników nauczania,
    3) analiza ocen z zachowania,
    4) analiza wyników egzaminu gimnazjalnego,
    5) analiza losów absolwentów.
  e. Narzędzia ewaluacji: ankiety, wywiady, sondaż.
  f. Wyniki zbiera, opracowuje i upowszechnia powołany przez Dyrektora
   Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie zespół i przedstawia
   w formie sprawozdania na posiedzeniu rady pedagogicznej.
                  49
                    §7


      ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO
              ORAZ ICH ZADANIA

7.1 Organami Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego są :
  7.1.1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
  7.1.2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
  7.1.3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
  7.1.4. Rada Rodziców Gimnazjum
  7.1.5. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
  7.1.6. Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
7.2 W Zespole Szkolno – Gimnazjalnym funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna Zespołu
  Szkolno – Gimnazjalnego oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców
  Gimnazjum, Samorządy Uczniowskie poszczególnych szkół.
7.3 Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego jak
  też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami Statutu, jak
  również z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Systemie Oświaty.
7.4 Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego :
  7.4.1  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkół
      wchodzących w skład zespołu,
  7.4.2  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
  7.4.3  przewodniczy Radzie Pedagogicznej
  7.4.4  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem
      oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ
      prowadzący i organ nadzorujący,
  7.4.5  powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii
      organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
  7.4.6  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników zgodnie z odrębnymi
      przepisami,
  7.4.7  przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Zespołu Szkolno -
      Gimnazjalnego,
  7.4.8  dysponuje środkami finansowymi,
  7.4.9  opracowuje arkusze organizacyjne,
  7.4.10 dba o powierzone mienie,
  7.4.11 wydaje polecenia służbowe,
  7.4.12 dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  7.4.13 dba o awans zawodowy nauczycieli,


                     50
  7.4.14 realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy „Karta Nauczyciela”,
  7.4.15 kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych
     w obwodzie szkoły i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
  7.4.16 wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania
     przedszkolnego uczniów,
  7.4.17 reprezentuje Zespół Szkolno-Gimnazjalny na zewnątrz,
  7.4.18 współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radami Rodziców,       Samorządami
     Uczniowskimi,
  7.4.19 rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
  7.4.20 przestrzega postanowień Statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec
     uczniów,
  7.4.21 podejmuje decyzje o zwiększeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
     warunków określonych odrębnymi przepisami,
  7.4.22 prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
  7.4.23 dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku
     szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może również zasięgnąć
     opinii o programie zespołów samokształceniowych lub doradcy metodyka.
  7.4.24 dyrektor szkoły na wniosek rodziców / prawnych opiekunów oraz na
     podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwalnia ucznia z
     wadą   słuchu,  głęboką  dysleksją   rozwojową   ze  sprzężonymi
     niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.
     Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie
     szkoły.
  7.4.25 dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu
     przez Radę Pedagogiczną i Rady Rodziców przygotowuje w miarę potrzeb
     i możliwości szkoły, propozycje form realizacji dwóch godzin obowiązkowych
     wychowania fizycznego.
7.5 Kompetencje Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego:
  7.5.1  uchwala regulamin swojej działalności zgodny z obowiązującym statutem oraz
      zatwierdza plany pracy szkoły,
  7.5.2  zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  7.5.3  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  7.5.4  podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających
      do zawodu,
  7.5.5  podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  7.5.6  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  7.5.7  występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji
      dyrektora lub wicedyrektora,
  7.5.8  deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko
      dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o Systemie
      Oświaty,                     51
  7.5.9  opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska
      kierowniczego w szkole,
  7.5.10 opiniuje szkolny zestaw programów nauczania,
  7.5.11 opiniuje tygodniowy podział godzin,
  7.5.12 opiniuje projekt planu finansowego,
  7.5.13 opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
     i innych wyróżnień,
  7.5.14 uchwala zmiany w Statucie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego,
  7.5.15 opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac
     i zajęć,
  7.5.16 opiniuje formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania
     fizycznego,
  7.5.17 wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z art.52.2
     Ustawy o Systemie Oświaty,
  7.5.18 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego jest kolegialnym
     organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia,
     wychowania i opieki,
  7.5.19 w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
     w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym,
  7.5.20 Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania
     są protokołowane i udostępniane członkom do wglądu,
  7.5.21 uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
     najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw
     będących przedmiotem posiedzeń rady,
  7.5.22 Przy podejmowaniu uchwał stosuje się głosowanie jawne. W sprawach
     personalnych, lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady
     głosowanie odbywa się w sposób tajny,
  7.5.23 uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
7.6 Kompetencje Rad Rodziców Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego:
  7.6.1  występują do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
      dotyczącymi wszystkich spraw oświaty,
  7.6.2  udzielają pomocy Samorządom Uczniowskim,
  7.6.3  działają na rzecz stałej poprawy bazy,
  7.6.4  pozyskują środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
  7.6.5  współdecydują o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
  7.6.6  uchwalają w porozumieniu z Rada Pedagogiczną Program Wychowawczy
      i Szkolny Program Profilaktyki,
  7.6.7  delegują jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora
      Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
      i Ustawą o Systemie Oświaty                     52
  7.6.8  opiniują projekt finansowy składany przez dyrektora szkoły,
  7.6.9  opiniują propozycje wskazujące formy       realizacji  dwóch   godzin
      obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
7.7 Szczegółowe zasady i tryb działania Rad Rodziców określa regulamin, który
  ustala między innymi:
  7.7.1  kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie władz Rady Rodziców,
  7.7.2  organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
  7.7.3  tryb podejmowania uchwał,
  7.7.4  zasady wydatkowania funduszy.
  7.7.5  tryb wyboru przedstawiciela Rad Rodziców do komisji konkursowej na
      stanowisko dyrektora szkoły.
7.8 Regulamin opracowują Rady Rodziców. Jest on zatwierdzany na zebraniu Rad
  Rodziców.
7.9 Kompetencje Samorządów Uczniowskich:
  7.9.1  reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
    7.9.1.1 oceniania, klasyfikowania i promowania,
    7.9.1.2 form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności
  7.9.2  Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie
      w zakresie praw uczniów, takich jak:
    7.9.2.1 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
        stawianymi wymaganiami,
    7.9.2.2 prawo do organizacji życia szkolnego,
    7.9.2.3 prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
    7.9.2.4 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
        rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
        organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
    7.9.2.5 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
  7.9.3  Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia
      społeczności uczniowskiej.
7.10  Zasady rozwiązywania spraw spornych.
  7.10.1 Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym
     w szczególności:
      7.10.1.1.1 wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym,
      7.10.1.1.2 wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem,
           powiadamiając o tym fakcie organ nadzorujący oraz organ
           prowadzący,
      7.10.1.1.3 rozstrzyga sprawy sporne     wśród  członków  rady,  jeżeli
           w regulaminie je pominięto,
                     53
        7.10.1.1.4 reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej
              autorytet,
        7.10.1.1.5 bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły, tj.
              Radą Rodziców Szkoły Podstawowej i Radą Rodziców
              Gimnazjum,
        7.10.1.1.6 przyjmuje wnioski i bada skargi      dotyczące  nauczycieli
              i pracowników niepedagogicznych,
        7.10.1.1.7 jest negocjatorem w sytuacjach     konfliktowych  pomiędzy
              nauczycielem a rodzicem,
        7.10.1.1.8 dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu
              Szkolno - Gimnazjalnego,
        7.10.1.1.9 w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
        7.10.1.1.10wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra
              publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim
              statutowym organom Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, jeżeli ich
              działalność narusza interesy tegoż zespołu i nie służy rozwojowi
              jego wychowanków,
        7.10.1.1.11jeżeli uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej lub Rady
              Rodziców Gimnazjum jest sprzeczna z prawem lub ważnym
              interesem Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego, dyrektor zawiesza jej
              wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia
              z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem
              uchwały,
        7.10.1.1.12w wypadku braku uzgodnienia o którym mowa dyrektor Zespołu
              Szkolno - Gimnazjalnego przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia
              organowi prowadzącemu.
   7.11  W sprawach spornych ustala się, co następuje:
     7.11.1 uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem
        przewodniczącego klasowego,
     7.11.2 przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia
        sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem
        samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
     7.11.3 sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora Zespołu Szkolno -
        Gimnazjalnego, którego decyzje są ostateczne.


                       §8


     ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO

8.1  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
    świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
    roku szkolnego.


                       54
8.2  Pierwszy semestr roku szkolnego trwa od pierwszego dnia zajęć w roku szkolnym do 31
   stycznia. W przypadku przypadających ferii w styczniu lub na przełomie styczeń/luty
   semestr I kończy się w ostatnim dniu trwania ferii.
8.3  Podstawową jednostką organizacyjną zespołu szkolno – gimnazjalnego jest oddział.
8.4  Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 25.
8.5  Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
   przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem
   wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
8.6  Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły,
   o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
8.7  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
   warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych
   w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
8.8  Oddział musi zostać podzielony na grupy w nauczaniu:
   8.8.1 języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
   8.8.2 wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów,
   8.8.3 informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów,
   8.8.4 techniki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
8.9  W innych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu
   prowadzącego.
8.10 Podstawową formą pracy Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego są zajęcia dydaktyczne
   i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
8.11 Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
8.12 Rekrutacja do gimnazjum odbywa się do 15 marca na wniosek rodziców/prawnych
   opiekunów absolwentów sześcioletniej szkoły podstawowej. Wnioski należy pobierać
   i składać w sekretariacie szkoły. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość złożenia
   dokumentów po upływie podanego terminu.
8.13 Kandydaci do gimnazjum mają obowiązek dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły
   podstawowej oraz zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu
   przeprowadzonego w szkole podstawowej do sekretariatu szkoły do 10 lipca.
8.14 Dyrektor Zespołu Szkolno–Gimnazjalnego decyduje o przyjęciu uczniów do
   gimnazjum.
8.15 Rekrutacja do szkoły podstawowej odbywa się do 15 marca na wniosek
   rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wnioski należy odbierać i składać
   w sekretariacie szkoły. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość złożenia
   dokumentów po upływie podanego terminu.
   Pedagog szkolny prowadzi rejestr wpływających wniosków, w którym widnieje zapis o
   dacie wydania i wpłynięcia wniosku do szkoły.
8.16 Ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas
   pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum nastąpi do 31 sierpnia każdego roku
   szkolnego.                      55
                       §9


       ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

9.1  Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się przez cały rok szkolny od poniedziałku
    do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
9.2  Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 730, a kończą 1230.
9.3  Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.
9.4  W dniach, w których dzieci mają zajęcia z języka angielskiego i religii zajęcia kończą
    się o godzinie 1330.
9.5  Podczas zajęć za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
9.6  Po zakończonych zajęciach nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci do momentu
    przekazania dziecka rodzicom lub w przypadku dzieci dowożonych, przekazania
    wychowawcom świetlicy lub osobom odpowiedzialnym za dzieci podczas dowozów i
    odwozów.
9.7  Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci podlegające
    obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dzieci odroczone od
    spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
    oświatowego.
9.8  Od lutego do 15 kwietnia każdego roku szkolnego dzieci do oddziału przedszkolnego
    zapisywane są na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wnioski wydawane są przez
    pedagoga szkolnego szkoły podstawowej, a składane przez rodzica w sekretariacie
    szkoły.
    Pedagog szkolny prowadzi rejestr wpływających wniosków, w którym widnieje zapis
    o dacie wydania i wpłynięcia wniosku do szkoły. W sytuacjach wyjątkowych istnieje
    możliwość złożenia dokumentów po upływie podanego terminu.
9.9  Nauczyciele wychowania przedszkolnego są zobowiązani do prowadzenia diagnozy
    gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
    Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawca
    przedszkola zobowiązany jest przekazać rodzicom lub prawnym opiekunom do 15
    czerwca.
9.10 Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
   9.10.1 rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki
       w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do
       potrzeb, wspomagać;
   9.10.2 nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu
       wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku
       poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
   9.10.3 pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie
       skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze
       specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
                        56
                     § 10


                ŚWIETLICA SZKOLNA

10.1 Cele i zadania świetlicy
  10.1.1 Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, organizuje się świetlicę
     szkolną skupiającą uczniów obu placówek,
  10.1.2 Świetlica zapewnia uczniom opiekę wychowawczą,
  10.1.3 Tworzy warunki do nauki własnej i pomocy w nauce,
  10.1.4 Pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
10.2 Organizacja pracy w świetlicy
  10.2.1 Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne
     w szkole, od godziny 700 do momentu odwozu wszystkich uczniów,
  10.2.2 W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych,
  10.2.3 Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25,
  10.2.4 Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-
     wychowawczej oraz dziennego rozkładu zajęć,
  10.2.5 Rekrutacji uczniów na świetlicę dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku
     rodziców, prawnych opiekunów dziecka.
10.3 Zasady obowiązujące w pracy świetlicy
  10.3.1 Świetlica zapewnia opiekę następującym uczniom :
    10.3.1.1 w pierwszej kolejności uczniom dojeżdżającym przed lekcjami i po lekcjach,
    10.3.1.2 zgłoszonym przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy,
    10.3.1.3 podczas braku możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnych
        nauczycieli,
    10.3.1.4 oczekującym na obiad,
    10.3.1.5 nie uczęszczającym na religię,
    10.3.1.6 doraźnie na pisemną prośbę rodziców.
10.4 Zadania nauczycieli świetlicy
  10.4.1 Organizowanie wychowankom pomocy w nauce,
  10.4.2 Przeprowadzanie codziennych zajęć obowiązkowych tematycznych,
  10.4.3 Organizowanie gier i zabaw ruchowych,
  10.4.4 Organizowanie wycieczek i spacerów,
  10.4.5 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
  10.4.6 Kształtowanie nawyków higieny i czystości,
  10.4.7 Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,                      57
  10.4.8 Współpraca z rodzicami i wychowawcami,
  10.4.9 Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela świetlicy,
  10.4.10Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.


                     § 11


               BIBLIOTEKA SZKOLNA

11.1  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
    uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego,
    doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej
    wśród rodziców.
11.2  Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:
  11.2.1 aktualizacja projektu regulaminu korzystania z biblioteki, czytelni i szkolnego
     centrum informacji,
  11.2.2 prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
  11.2.3 określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
     biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
  11.2.4 organizowanie konkursów czytelniczych,
  11.2.5 przedstawienie radzie   pedagogicznej    informacji  o  stanie  czytelnictwa
     poszczególnych klas,
  11.2.6 współpraca z nauczycielami szkoły,
  11.2.7 prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
  11.2.8 zakup i oprawa książek,
  11.2.9 dbałość o sprzęt multimedialny znajdujący się na wyposażeniu biblioteki.


                     § 12


    ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

12.1  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
    określają arkusze organizacyjne Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego opracowane przez
    dyrektora zespołu na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego zespołu
    szkolno – gimnazjalnego do dnia 30 kwietnia każdego roku.
12.2  Arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego zatwierdza organ
    prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
12.3  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
    i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora


                      58
    Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego na podstawie zatwierdzonych        arkuszy
    organizacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


                    DZIAŁ II


                     § 13


      NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

13.1  Dyrektor sporządza zakres obowiązków dla wicedyrektora Zespołu Szkolno –
    Gimnazjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego przyjęcie potwierdza
    zainteresowany.
13.2  W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym utworzone są 2 stanowiska wicedyrektora.
13.3  Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowisk
    o których mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów (min.12 na 1-go
    wicedyrektora) oraz możliwości finansowe.
13.4  Dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego, za zgodą organu prowadzącego, może
    tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
  13.4.1 Zakres kompetencji dla wicedyrektora:
    13.4.1.1 zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,
    13.4.1.2 przygotowuje projekty następujących dokumentów:
     13.4.1.2.1 tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
     13.4.1.2.2 kalendarz imprez szkolnych,
    13.4.1.3 sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami ujętymi w odrębnym
        planie nadzoru,
    13.4.1.4 wnioskuje do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla tych
        nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
    13.4.1.5 kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego uczniów,
    13.4.1.6 opracowuje materiały analityczne oraz oceny dot. efektów kształcenia
        i wychowania,
    13.4.1.7 wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora Zespołu Szkolno
        - Gimnazjalnego .
                      59
                     § 14


            ORGANIZACJA STANOWISK PRACY

14.1  Dyrektor sporządza zakres obowiązków dla pracowników Zespołu Szkolno –
    Gimnazjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, którego przyjęcie potwierdza
    zainteresowany.
14.2  W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym zatrudnia się nauczycieli, oraz pracowników
    administracyjnych i obsługi.
14.3  Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół, o których mowa
    w ust.1.określają odrębne przepisy.
14.4  W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym      tworzy się  następujące  stanowiska
    administracyjno - obsługowe:
  14.4.1  sekretarz szkoły,
  14.4.2  referent,
  14.4.3  sprzątaczka,
  14.4.4  konserwator,
  14.4.5  woźny,
  14.4.6  kucharz,
  14.4.7  pomoc kuchenna,
  14.4.8  intendent,
  14.4.9  magazynier,
  14.4.10 palacze c.o.
  14.4.11 pracownicy sezonowi i interwencyjni.
14.5  Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor
    Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego. Dokument ten stanowi załącznik do umowy
    o pracę.
14.6  Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania
    placówką tworzy się stanowisko sekretarza, dla którego zakres czynności opracowuje
    dyrektor.


                     § 15


              OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

15.1  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest
    odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
15.2  Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

                      60
  15.2.1  kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
      bezpieczeństwa i higieny pracy,
  15.2.2  uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład
      pracy,
  15.2.3  przestrzegać zapisów statutowych,
  15.2.4  zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
  15.2.5  usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie,
  15.2.6  w pracowniach o zwiększonym      ryzyku  wypadkowości  egzekwować
      przestrzeganie regulaminów,
  15.2.7  w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego
      sprzętu,
  15.2.8  na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
  15.2.9  pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
  15.2.10 przygotować się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
  15.2.11 dbać o poprawność językową uczniów,
  15.2.12 stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
  15.2.13 podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
  15.2.14 służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
  15.2.15 wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
  15.2.16 aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,
  15.2.17 stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
  15.2.18 wybrać podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
  15.2.19 wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych
      form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
  15.2.20 każdy nauczyciel na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej
      klasyfikacyjnej informuje ucznia o przewidywanych dla niego ocenach
      okresowych, rocznych dokonując jednocześnie wpisu proponowanej oceny
      ołówkiem w dzienniku lekcyjnym,
  15.2.21 realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
      i zainteresowania uczniów.
15.3  Nauczyciel ma prawo do wyrażania opinii o własnej pracy.
15.4  Nauczyciel na Radzie Pedagogicznej ma prawo do wyrażania swoich poglądów
    dotyczących poruszanych tematów.
                      61
                     § 16


             ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

16.1  Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy
    przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas, mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
16.2  Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
16.3  Do zadań zespołu m.in. należy:
  16.3.1 opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
     stymulowanie rozwoju uczniów,
  16.3.2 opiniowanie przygotowanych w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym autorskich
     programów nauczania,
  16.3.3 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.


                     § 17


          OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY

17.1  Dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego powierza każdy oddział opiece
    wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej
    "wychowawcą".
17.2  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby
    wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
17.3  Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor Zespołu Szkolno -
    Gimnazjalnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
17.4  Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do
    chwili ukończenia przez uczniów tej klasy szkoły, chyba że: Rada Rodziców złoży
    uzasadniony wniosek do dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego o zmianę
    wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
17.5  Dyrektor szkoły w przypadku długotrwałej absencji nauczyciela – wychowawcy
    uniemożliwiającej systematyczne oddziaływanie wychowawcze lub z innych
    uzasadnionych przyczyn, może odwołać nauczyciela z pełnienia funkcji wychowawcy
    klasowego.
17.6  Zakres obowiązków wychowawcy klasowego w tym przypadku przejmuje
    zastępujący go nauczyciel-wychowawca wyznaczony przez dyrektora szkoły.
                      62
                     § 18


              ZADANIA WYCHOWAWCY

18.1  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami
    Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego a w szczególności:
  18.1.1  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  18.1.2  przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  18.1.3  rozwijanie umiejętności   rozwiązywania    życiowych  problemów   przez
      wychowanka,
18.2  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:
  18.2.1  zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  18.2.2  opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy
      uwzględniający wychowanie prorodzinne,
  18.2.3  utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
      koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  18.2.4  współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
      wychowawczych,
  18.2.5  współpracować  z  pedagogiem   szkolnym  i  Poradnią  Psychologiczno-
      Pedagogiczną,
  18.2.6  śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  18.2.7  dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  18.2.8  udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu
      itd,
  18.2.9  kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
      i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
  18.2.10 utrzymywać kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i
      zachowaniu się ucznia poprzez informowanie rodziców w czasie
      półwywiadówek, wywiadówek oraz na indywidualną prośbę rodzica,
  18.2.11 powiadamiać pisemnie rodziców, prawnych opiekunów o przewidywanym dla
      ucznia okresowej/rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem
      okresu,
  18.2.12 organizować spotkania z rodzicami,
18.3  Wychowawca  prowadzi    określoną   dokumentację   pracy   dydaktyczno-
    wychowawczej:
  18.3.1  dzienniki,
  18.3.2  arkusze ocen,
  18.3.3  świadectwa szkolne,
  18.3.4  rozkłady materiału,


                      63
  18.3.5  w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy może umieścić dodatkowe
      informacje o uczniu bądź klasie:
         numer PESEL ucznia za zgodą rodziców/prawnych opiekunów;
         odbyte wycieczki;
         ważniejsze wydarzenia z życia klasy;
         obserwacje;
         informacje o podręcznikach;
         informacje o programach nauczania;
         numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów za ich zgodą;
         potwierdzenia obecności na spotkaniach z rodzicami.
18.4  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
    i metodycznej ze strony: dyrektora szkoły i jego zastępców, pedagoga szkolnego oraz
    przedstawicieli instytucji wspierających rodzinę w procesie wychowania.


                   DZIAŁ III


                     § 19


    UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO
                 W BRUDZEWIE

19.1  W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 na wniosek rodziców obowiązkiem
    szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
    Do Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego uczęszczają uczniowie w zasadzie do 16 lat.
    Jednak w sytuacji nie ukończenia tej szkoły obowiązkowi szkolnemu podlegają do 18
    roku życia.
19.2  Dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego może przyjąć ucznia z innego obwodu,
    jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
19.3  Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-
    Pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
    szkolnego.
19.4  Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
    kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z możliwością rozpoczęcia nauki od 6
    roku życia i trwa do ukończenia gimnazjum lub 18 roku życia.
19.5  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez
    dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję w sprawie odroczenia
    obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego, po
    zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
                      64
                      § 20


    PRAWA UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO

20.1  Uczeń Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego ma prawo:
  20.1.1  do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
  20.1.2  posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
  20.1.3  korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
  20.1.4  tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  20.1.5  poszanowania swej godności,
  20.1.6  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  20.1.7  swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego
      osób trzecich,
  20.1.8  korzystania z pomocy doraźnej,
  20.1.9  życzliwego, podmiotowego     traktowania   w  procesie   dydaktyczno-
      wychowawczym,
  20.1.10 nietykalności osobistej,
  20.1.11 korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
      w myśl obowiązujących regulaminów,
  20.1.12 reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach oraz do udziału
      w wycieczkach,
  20.1.13 korzystania ze sprzętu multimedialnego,
  20.1.14 uczniowie z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową ze sprzężonymi
      niepełnosprawnościami lub z autyzmem mają prawo do zwolnienia z drugiego
      języka obowiązkowego.


                      § 21


 OBOWIĄZKI UCZNIA ZESPOŁU SZKOLNO – GIMNAZJALNEGO

21.1  Uczeń ma obowiązek:
  21.1.1  przestrzegać postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
  21.1.2  systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
  21.1.3  dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  21.1.4  zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,
  21.1.5  wystrzegać się szkodliwych nałogów,                       65
  21.1.6  naprawiać wyrządzone szkody materialne,
  21.1.7  przestrzegać zasad kultury współżycia,
  21.1.8  dbać o honor i tradycję szkoły,
  21.1.9  podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu Szkolno-
      Gimnazjalnego,  Rady  Pedagogicznej  oraz  ustaleniom  Samorządu
      Uczniowskiego,
  21.1.10 zachowania procedur odwoławczych w sprawach spornych,
  21.1.11 okazywać szacunek kolegom, koleżankom, nauczycielom, wychowawcom,
      pracownikom Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego i ludziom starszym poprzez
      społecznie akceptowane formy,
  21.1.12 dbanie o schludny wygląd, noszenie odpowiedniego nieprowokującego stroju.
      Jeśli uczeń ma niestosowny strój, buty na wysokim obcasie, makijaż, farbowane
      włosy, tipsy, nieodpowiednią biżuterię itp., do szkoły będzie wezwany jego
      rodzic, w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i podjęcia przez niego w
      stosunku do dziecka odpowiednich działań.
  21.1.13 noszenia stroju galowego na uroczystości szkolne i państwowe,
  21.1.14 respektować wewnętrzne zarządzenia dyrektora szkoły dotyczące np. zakazu
      używania telefonów komórkowych na terenie szkoły (wyjątek stanowić może
      choroba dziecka, konieczny kontakt z rodzicem),
  21.1.15 zabrania się uczniom korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły.
      Procedury postępowania w sytuacji nie przestrzegania przez gimnazjalistów w/w
      zakazu znajdują się w WSO zachowania gimnazjum. Uczniowie szkoły
      podstawowej w przypadku nie przestrzegania w/w zakazu otrzymują uwagę,
      a wychowawca jest zobowiązany o tym fakcie poinformować rodzica/prawnego
      opiekuna.
  21.1.16 nadrobić zaległości w nauce spowodowane nieobecnością, której przyczyną było
      reprezentowanie szkoły podczas konkursów lub zawodów sportowych, w
      których uczestniczył za zgodą swoich rodziców. Brak postępów w nauce może
      skutkować zakazem udziału w tego typu zajęciach.
  21.1.17 terminowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach tzn. w ciągu dwóch
      tygodni od powrotu z nieobecności.


                       § 22


        NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

22.1 Uczeń szkoły może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
  2. wzorową postawę,
  3. wybitne osiągnięcia,                        66
  4. dzielność i odwagę,
22.2 Nagrody przyznaje dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego na wniosek wychowawcy
   klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady
   Pedagogicznej.
22.3 Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego:
  1. pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich,
  2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3. dyplom,
  4. list gratulacyjny dla rodziców,
  5. dofinansowanie lub sfinansowanie wycieczki,
  6. nagrody rzeczowe,
  7. stypendium.
22.4 Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców lub z budżetu Zespołu Szkolno-
   Gimnazjalnego.
22.5 Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.


                      § 23


                KARANIE UCZNIÓW

23.1 Ustala się następujące rodzaje kar dla ucznia:
  1. upomnienie wychowawcy klasy,
  2. nagana wychowawcy klasy,
  3. nagana dyrektora Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego,
  4. pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  6. przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej samej szkoły,
  7. w sytuacjach szczególnych dyrektor szkoły postępuje zgodnie z procedurami
    postępowania w sytuacjach kryzysowych,
  8. jeżeli uczniowi zostanie udowodniona wina, rodzice pokrywają finansowo szkody
    materialne wyrządzone przez dziecko lub zobowiązują się do ich naprawienia.
23.2 Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU,
   wychowawcy lub rodziców do dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
   w terminie dwóch dni.
23.3 Za szczególnie rażące naruszenie porządku szkolnego uczeń może być przeniesiony
   dyscyplinarnie do innej szkoły decyzją kuratora po wyrażeniu zgody przez dyrektora
   Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego. Skreślenie następuje na wniosek dyrektora, uchwałą
   Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii SU.


                       67
23.4 Za szczególnie rażące naruszenie porządku szkolnego uważa się:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
  2. dopuszcza się kradzieży,
  3. wchodzi w kolizję z prawem,
  4. demoralizuje innych uczniów,
  5. permanentnie narusza postanowienia Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego.


                      § 24


            BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

24.1 Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły:
  22.4.1  w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcje,
  22.4.2  w czasie przerw – nauczyciele dyżurujący,
  22.4.3  w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel
      i ustalony opiekun,
  22.4.4  harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa dyrektor
      szkoły,
  22.4.5  nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji lub na dyżurze międzylekcyjnym
      inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,
  22.4.6  szkoła zapewni opiekę nad      uczniami  w  czasie  wszystkich  imprez
      organizowanych przez szkołę,
  22.4.7  podstawowym    obowiązkiem  wszystkich   uczniów  jest  znajomość
      i przestrzeganie regulaminu uczniowskiego, a także bezpieczeństwa i higieny
      pracy i przepisów przeciwpożarowych, w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego
      odbywania zajęć,
  22.4.8  zgłaszanie nauczycielom i innym pracownikom szkoły wszelkich zauważonych
      nieprawidłowości i sytuacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób
      i obiektów placówki,
  22.4.9  nieobecności uczniów podczas zajęć lekcyjnych spowodowane udziałem
      w konkursach, zawodach, itp. zaznaczamy w dzienniku lekcyjnym.
      Usprawiedliwia te nieobecności osoba sprawująca opiekę nad uczniami,
  22.4.10 szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste, w tym
      telefony komórkowe i inne cenne przedmioty,
  22.4.11 komputery w pracowniach szkolnych są wyposażone w programy blokujące
      treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój dziecka.
  22.4.12 Uczniowie o zmianach w planie zostają powiadomieni przez wychowawcę dzień
      wcześniej. Jeżeli zmiana następuje w danym dniu, to pozostają w szkole zgodnie
      z planem.                      68
24.2. Uregulowania dotyczące posiadania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie
   szkoły:
  24.2.1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz
        używania telefonów komórkowych - aparaty powinny być wyłączone
        i schowane.
  24.2.2. Zabronione jest używanie przez uczniów na terenie szkoły różnego rodzaju
        urządzeń umożliwiających komunikowanie się, rejestrowanie, odtwarzanie
        dźwięków i obrazów.
  24.2.3. Używanie tego typu sprzętów na terenie szkoły w celu rejestracji dźwięków lub
        obrazów wymaga zgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.
  24.2.4. Uczniowi, który nie przestrzega powyższych zasad, wpisuje się każdorazowo (-
        20 pkt).
  24.2.5. Jeżeli sytuacja powtórzy się trzykrotnie, o nie przestrzeganiu zasad wychowawca
        klasy powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
  24.2.6. Telefon komórkowy użyty do nagrywania, bądź robienia zdjęć nauczycielowi
        będzie natychmiast skonfiskowany, poinformowani o zaistniałym fakcie będą
        rodzice/prawni opiekunowie i tylko oni będą mogli odebrać telefon. Wyłączony
        telefon będzie przechowywany w sekretariacie szkoły w sejfie.
  24.2.7. Uczeń w razie konieczności skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem
        ma prawo do skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły.
  24.2.8. Rodzice mają możliwość poinformowania ucznia podczas lekcji o sprawach
        pilnych i wyjątkowych przez sekretariat szkoły dzwoniąc pod nr tel. 63 2800050.                       § 25


               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  25.1  Zespół Szkolno-Gimnazjalny używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi
     przepisami.
  25.2  Zespół Szkolno-Gimnazjalny może posiadać własny sztandar, godło oraz
     ceremoniał szkolny.
  25.3  Zespół Szkolno-Gimnazjalny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
     z odrębnymi przepisami.
  25.4  Zasady prowadzenia przez Zespół Szkolno - Gimnazjalny gospodarki finansowej
     i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.


                        69
25.5  Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkolno-
    Gimnazjalnego jest Rada Pedagogiczna.
25.6  Dyrektor ma prawo do ogłoszenia tekstu jednolitego po wprowadzeniu każdej
    zmiany do Statutu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Brudzewie.
25.7  Szkoła nie prowadzi nauczania dla dorosłych.
                    70

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/5/2013
language:Polish
pages:70