Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nieuwsbrief 11_ 30 januari 2012.docx - Julianaschool

VIEWS: 6 PAGES: 3

									      30 januari 2012
      Jaargang 16, nummer 11
                        Nieuwsbrief Julianaschool

  Studiedag
  Nog even in de
                  Nieuws algemeen
  herhaling: woensdag       Plusgroep/Kangoeroe-
  1 februari a.s. hebben      groep
  wij met het team een       Via deze weg willen wij u
  studieochtend. De
                  laten weten dat juf Swaan
  kinderen zijn deze
                  Smit per 1 februari a.s.
  woensdag vrij!
                  een nieuwe baan heeft.
                  Juf Swaan is binnen onze
                  Vereniging bekend als
                  leerkracht van de
                  bovenschoolse
                  Kangoeroegroep en als
                  ambulant begeleider van
                  enkele kinderen op onze
                  vier scholen.

                  Wij wensen juf Swaan
                  heel veel plezier in haar
                  nieuwe werkkring en
                  bedanken haar heel
                  hartelijk voor al het werk
                  dat zij voor onze scholen
                  heeft gedaan.

                  Op dinsdagmiddag 31
                  januari kunt u persoonlijk
Oud Papier             afscheid van haar nemen.
                  Alle ouders/verzorgers
In de maand december is er
                  worden van harte
door de vrijwillige ouders     uitgenodigd op de
                  afscheidsreceptie. U kunt
9,54 ton oud papier         hiervoor vanaf 15.30 uur
opgehaald.             terecht op de Johan Friso
                  School, locatie
                  Chicomendesring 821.
Dit is goed voor een bedrag
                  Juf Angelique van der
van € 345,25 voor de        Hoogt, de leerkracht van
                  de bovenschoolse
school!!
                  Plusgroep, gaat na de
                  voorjaarsvakantie met
                  zwangerschapsverlof. Wij
Heel hartelijk bedankt       wensen haar een goed
ophalers!              verlof toe!
                  Juf Marjolein van Lelieveld
                  gaat de werkzaamheden
                  van juf Swaan en juf
                  Angelique tot de
                  zomervakantie
                  overnemen.

                  Ouder workshopavond
                  In de jaarkalender staat
               Nieuwsbrief Julianaschool                   Pagina 2 van 3
              Sporttoernooien
              Beste jongens en meiden    school moet spelen, vragen   deze gespeeld op
              van groep 3 tot en met 8,   wij jullie om beide data vrij  woensdag 30 mei.
                              te houden. Dit geldt ook    Vind je het leuk om
              Op zaterdag 7 april wordt   voor de eventuele        hieraan mee te doen, geef
              er een atletiektoernooi    finaledag op woensdag      je dan op door middel van
              georganiseerd bij       25 april.            onderstaand strookje.
              atletiekvereniging       Het toernooi duurt van     Alle strookjes kunnen bij
              Hercules in het sportpark   13.30-17.00 uur. Ben je     meester Henk worden
              Reeweg . Het toernooi     een enthousiaste voetballer   ingeleverd
              duurt van 10.00- 17.00     (ster) geef je dan op door   vóór woensdag 15
              uur. Vind je het leuk om    middel van onderstaand     februari !!!!!!!!
  “Sport jij ook mee?!”  kennis te maken met de     strookje.
              atletieksport geef je dan                   NB. We kunnen alleen
              op door middel van       Op woensdag 9 mei wordt     aan de toernooien
              onderstaand strookje.     er een korfbaltoernooi     meedoen als er genoeg
                              georganiseerd. Het       begeleiding is van
              Op de woensdagen 4 en     toernooi duurt van 13.30-    ouders!!!!
              11 april zijn de        17.00 uur. Ook bij dit
              veldvoetbaltoernooien     toernooi is nog niet bekend   Groetjes,
              gepland. Omdat op dit     waar onze school moet      Namens de sport-
              moment nog niet duidelijk   spelen. Mochten we in de    commissie,Meester Henk
              is wanneer en waar onze    finale komen dan wordt


              Nieuws van de Belhamels
              De eerste maand van het    postzegel op wilt plakken,   van de Belhamels.
              jaar 2012 is al weer bijna   dan zorgen wij dat hij via
              voorbij.            de post bij haar wordt   Tevens is er een lijst voor
                              bezorgd.          de gezinnen die zeven
              Helaas is het jaar voor                  weken vakantie afnemen.
              onze collega Kiraz niet fijn  Nog een paar weekjes naar De bedoeling is dat u op
              van start gegaan.       school en dan begint de  deze lijst aangeeft welke
              Inmiddels bent u hierover   voorjaarsvakantie.     vakantieweken u heeft
              ingelicht via een brief    Aanstaande maandag     opgegeven bij het kantoor.
              vanuit het kantoor van     beginnen we met      Ook deze lijst kunt u
              Hadrieo.            inventariseren wie van de volgende week invullen.
              Wilt u een kaartje naar    kinderen er welke dag   Alvast bedankt voor uw
   “Nieuws vanuit de   haar sturen, dan kunt u dit  komen tijdens de      medewerking.
buitenschoolse opvang”   via de Belhamels doen.     voorjaarsvakantie.
              Als u haar naam op de     Wilt u nagaan wanneer uw Met een vriendelijke groet
              kaart schrijft en er een    kind(ren) komen en dit   van de leidsters van de
                              doorgeven aan de leidsters Belhamels.

              Flessenactie                          hoe beter. Denk dus niet
                              door mee te doen met de:
              Zoals jullie hebben                      alleen aan de flessen bij
                              Flessenactie
              kunnen lezen in de vorige                   jou thuis, maar ook aan
              nieuwsbrief, ga ik                       die van buren, kennissen
                              Vanaf maandag 30 januari
              komende zomervakantie                     en familie.
                              zal er een grote blauwe
              met 3 anderen naar                       Hoort, zegt het voort.
                              container voor de deur
              Malawi. We gaan daar in
                              van de school staan.
     “Flessenactie”  een afgelegen dorp                       Jij veel flessen, zij veel
                              Iedereen kan daar zijn lege
              klaslokalen en woningen                    lessen!!
                              statiegeld-flessen in doen.
              voor leraren bouwen.
                              Ik zou het heel leuk vinden
              Voor het bouwen                        Groetjes, Anna Pellikaan
                              als jullie mee zouden willen
              daarvan is veel geld nodig                   zus van Marjolein (groep
                              helpen. Hoe meer flessen
              en jullie kunnen helpen                    8) en Eline (groep 4)
               Strookjes
               0 Ja, ik doe mee aan het atletiektoernooi!

               Naam: ……………………………………………………………………………………..
  Bezoekadres:
 Goudenregenstraat 65    Groep …..
   Postadres:       Leeftijd: ………………………………………
  Postbus 9176
 3301 AD Dordrecht     Mijn vader/moeder/…………………….. wil wel/niet begeleider/ aanspreekpunt zijn
   TELEFOON:
               van de kinderen.
   078 6160013


     E-MAIL:
directie@juliana-school.nl  0 Ja, ik doe mee aan het veldvoetbaltoernooi!

               Naam: ……………………………………………………………………………………..

               Groep …..
               Geboortedatum: ………………………………………

               Mijn vader/moeder/…………………….. wil wel/niet begeleider/ aanspreekpunt zijn
               van de kinderen.
               0 Ja, ik doe mee aan het korfbaltoernooi!

Bezoek onze website!     Naam: ……………………………………………………………………………………..
    Ga naar:
 www.juliana-school.nl
               Groep …..
               Geboortedatum: ………………………………………

               Mijn vader/moeder/…………………….. wil wel/niet begeleider/ aanspreekpunt zijn
               van de kinderen.

								
To top