Met de dood voor ogen. Zorg en communicatie - Acco

Document Sample
Met de dood voor ogen. Zorg en communicatie - Acco Powered By Docstoc
					          Dr. Marc Desmet
Palliatieve eenheid en supportteam
      Jessa Ziekenhuis Hasselt
  CLEMENS: van communicatie van acuut en
  minder acuut slecht nieuws naar verdiepte
  zachtmoedigheid

  ◦  Context
  ◦  Luisteren
  ◦  Evalueren en inschatten
  ◦  Mededelen
  ◦  Exploreren van emoties
  ◦  Nazorg
  ◦  Strategie
  Moeilijke situaties:

  ◦ 9 attitudes bij ethische problemen

  ◦ Communicatie bij symptoomcontrole
  Personen
  ◦ Terminale patiënt:
    dagen, weken, maanden

  ◦ De arts: doctor in ‘genees-, heel-, en verloskunde’
    Heel-meester: ruimte creëren voor heling en zin
    verlossen

  ◦ De familie: nadrukkelijker in beeld
    Investering verplaatst zich deels naar familie
    ‘de familie’ bestaat niet: wie is er niet? genogram
  Personen
  Aandacht voor
  ◦ plaats
    Kamer? Gespreksruimte? Gang: geen uitnodiging tot
    verdieping, geen ruimte voor emoties.
    Met wie? “Artsen zijn vervelende mensen, ze zetten je
    buiten”
  ◦ Houding:
    Zittend, niet boven de patiënt hangen – gelijke hoogte
    – ongepaste plaats? Positieverandering?
    Staande gesprekspartner “Van staan krijg je spataders”
  ◦ tijd
  Het belang van stiltes: ‘Jij zwijgt zo lang’:sec.
  ◦ Zwijgen is soms palliatinagoud
  ◦ Niet zelden de kortste weg naar wat essentieel is


  Het belang van de persoon van de arts
  ◦  Ziekte en dood zijn ergens echt geworden
  ◦  Informatie staat niet gelijk met waarheid
  ◦  Innerlijke vrijheid
  ◦  Passiviteit-in-de-activiteit
  ◦  Ik ben een zieken-huis
  Het team als huis: her-inneringen / con-sensus
  Het punt waar de patiënt of het familielid staat?

  ‘Wat hebt u gehoord van de (andere) arts?’

  Infozoekers & infovermijders: nuttig onderscheid
  ◦ ‘Dokter, wat heb ik eigenlijk?‘ ‘Wil je dat u dit uitleg?


  De efficiëntie van een gratuit gesprek: paardenkrant

  ‘Je sterft zoals je geleefd hebt’ – toch verleggen
  mensen grenzen bv. psych. pt; gescheiden partners
  ‘Slecht nieuws’:

  ◦ Nevenwerkingen van medicaties en beleid
    Cf. pijn- en symptoomcontrole: (1) analyse (2) … (3)
    behandeling (4) …


  ◦ Transfers, ontslagen, verhuizen
    Transfer naar palliatieve eenheid
  ‘Slecht nieuws’:

  ◦ Nieuwe complicaties
    ‘Vader is erg onrustig aan het worden. Dat kan erop
    wijzen dat het sterven nabij is. We zullen medicatie
    moeten geven om hem rustiger te maken maar daardoor
    zal hij ook meer slapen en zal er minder contact zijn’;
    ‘We denken niet dat het zinvol is nog eens bloed te
    geven’;
    ‘We denken dat uw vrouw een van deze dagen gaat
    sterven. Het gaat niet meer om weken maar om dagen…’
     vaak ‘enkel’ de bevestiging van wat men reeds vermoedde,
     toch betekent uitspreken door de arts een emotionele schok
  ‘Slecht nieuws’:

  ◦ Ethisch probleem: ik kan dit niet doen voor u
    ‘U vraagt om het leven van uw vader te beëindigen…. Hij
    kan dit zelf niet meer vragen en wettelijk gezien mogen
    we dat niet doen…’

    ‘Tot nu toe hebben we sondevoeding gegeven. Zoals
    eerder aangegeven kon er een moment komen dat we
    vragen stellen bij de zin van deze behandeling…’

    ‘Uw moeder vraagt euthanasie… maarmeerdere kinderen
    hebben het daar moeilijk mee…’
  Frequente fout: teveel info aan te hoog debiet
  ◦ Kleine dosissen, pauzeren, toetsen, weerstanden
   exploreren
  ◦ Nagaan: inzicht, maar ook gevoelens…

  Niet alleen informatie meedelen maar ook
  mee-delen in de beleving van die informatie

  Niet alleen mee-delen in de problemen maar
  ook in de rijkdom van een terminale situatie
  (H)erkennen van ambivalentie en agressie
  ◦ Ene moment ‘het spuitje’, het andere moment een therapie.
  ◦ De ene dag stelt de zieke een erg moeilijk en afwijzend
   gedrag, de andere dag ligt hij zalig glimlachend met zijn
   vrouw naar een film te kijken.
  ◦ Sommige pten vinden na de behandeling dat hun leven
   nauwelijks nog de moeite waard is, maar tegelijk zijn ze
   opgelucht dat ze nog leven.
  ◦ Ze verlangen dat anderen rekening met hen houden, maar
   tegelijk vinden ze dat anderen normaal moeten doen.
  ◦ zich aanpassen aan het nieuwe gegeven - weinig
   perspectief, veel beperkingen - is een moeilijke opgave
   voor patiënt en omgeving
  (H)erkennen van ambivalentie en agressie

  ◦ Familieleden vertonen ook ambivalentie:
    enerzijds liefde en zorg willen geven, anderzijds
    toch afstand nemen bij naderend afscheid

  ◦ Ook ambivalentie naar de arts toe: hij/zij maakt
   me ziek én is mijn redder

  ◦ Ambivalentie is de regel, niet de uitzondering:
   herkenning ook belangrijk voor teamwerking!
  Het belang van het zoeken naar een kleine
  stap

  Als geen stap: verlamming; als te grote stap:
  ontmoediging; dus kleine stap
  ◦ Een schriftelijk verzoek bij een euthanasievraag
  ◦ Bij chaotische situatie: een goede nachtrust
  ◦ Realistisch programma
  Zorgvuldig spreken en informeren
  Lijden verlichten/verdragen
  Conflict toelaten & uitklaren
  Temporiseren
  Erkennen van bezorgdheden
  Patiënt centraal stellen
  Wat met de familie?
  Spirituele gegevens afwegen
  Eindbeslissing: arts
  Correcte terminologie ivm MBLE:
  ◦ (1) niet starten of stoppen
  ◦ (2) intensivering en palliatieve sedatie
  ◦ (3) actieve levensbeëindiging al dan niet op vraag
   van de zieke en hulp bij zelfdoding.


  Wie stelt de vraag:
  ◦ zieke, familielid, arts/zorgverlener?


  Maak het onderscheid qua intentie tussen
  ◦ de dood toelaten of toedienen
  ◦ slaap als neveneffect of beoogd doel
  Omschrijf het concreet

    Wanneer we bij u de dialyse zouden stopzetten, zult
   u geleidelijk meer suf worden en tenslotte inslapen.
   Er kan misselijkheid ontstaan of neiging tot meer
   spierschokken, maar we kunnen deze
   nevenwerkingen goed behandelen. Aangezien uw
   nieren niet meer werken zult u dan binnen de
   veertien dagen overlijden, en vermoedelijk zelfs
   sneller gezien de vele complicaties die u reeds
   vertoont. We noemen dit geen euthanasie maar een
   niet-behandelbeslissing.‘
  Omschrijf het concreet

    ‘Of zoudt u willen dat een arts medicatie toedient,
   via de ader, waardoor je binnen enkele minuten
   zachtjes sterft? Wilt u dat hij uw leven en lijden op
   dergelijke zachte en radicale manier gaat
   beëindigen?’
  = optimale symptoomcontrole en comfort
  beogen
  maar ook communicatieve inzet:

  ◦ durven terugkeren bij patiënten die ons voor hun
   existentiële en emotionele pijn plaatsen

  ◦ De eerste vraag bij ethische problemen bij het
   levenseinde is dus niet: doet deze arts
   euthanasie? De eerste vraag is: neemt hij of zij
   het lijden ernstig, wat ook de ethisch-praktische
   conclusie moge zijn.
  Waarom stelt de zieke of het familielid de
  vraag aan mij (of juist niet aan mij)?

  Onderliggende vraag durven expliciteren:
    Misschien helemaal geen euthanasievraag of
    misschien immense verlichting voor een zieke dat
    hij een euthanasievraag mag uitspreken.
    Verstikkingsgevaar: ‘Vraag je je wel eens af of je niet
    zal stikken op het einde?’ ‘Ja…’
    ‘Denken jullie wel eens: waarom geeft de dokter
    geen spuitje om er een einde aan te maken?’: indruk
    toetsen en exploreren
  Van de vraag een dialogaal proces maken:
  ◦ indien je euthanasie laat doen, laat het dan goed
   gebeuren…’ ‘Hoezo… ‘goed’?...

  Omgeving beschermen tegen neiging om snel
  met sedatie te beginnen ‘dat hij niet meer
  afziet’
  ◦ ‘Palliatieve sedatie is vermoeiend en vraagt veel
   inzet, het is geen gemakkelijkheidsoplossing.’ En
   verder: ‘Eens de persoon slaapt kan je er niet
   meer mee spreken, wel ertegen praten
  Vraag herformuleren als bezorgdheid om te
  erkennen in plaats van te veroordelen
    de duur en het verloop van de ziekte: soms denkt
    men nog maanden te zullen moeten leven, terwijl
    het hoogstens om enkele weken gaat.
    Peilen naar beelden uit de familie kan heel wat
    bezorgdheden verduidelijken: ‘Vader is ook gestikt’


  ABCDE-typologie van euthanasievraag, ook
  toepassen op sedatievraag:
  ◦ Angst – Burnout – Controle – Depressie – Extreme
   toestanden
  Eigen problemen en eigen principes
  onderscheiden van die van zieke of familielid

    ‘U lijdt er erg onder uw zoon hier zo te zien liggen,
   en dat is begrijpelijk, en toch ervaart hij niet
   hetzelfde als u. In onze ogen is hij comfortabel.
   Misschien lijdt u nu meer dan hij.’

    onderscheid tussen gehechtheid aan eigen principes
    en het probleem van de patiënt dat blijkbaar zo
    ernstig is dat het leidt tot een euthanasievraag, een
    vraag om te slapen, een vraag om te stoppen.
  ‘De familie’ bestaat niet: diversiteit zien

  Onder druk zetten: ‘Maak hier nu een eind
  aan’
  ◦ Veeleisend gedrag is soms uiting van schuldgevoel
  ◦ Soms belofte gemaakt: ‘Ik zal ervoor zorgen dat …’
  ◦ ‘Jullie moeten wel heel erg bezorgd zijn dat jullie vragen
   om een eind te maken aan het leven van jullie eigen vader’.


  Helpen ‘anders vast te houden’, eerder dan
  ‘los te laten’
  Beslissing volgt uit reflectie op gegevens:
  fysische, psychofamiliale maar ook spirituele
  (o.a. mate van sereniteit en con-sensus)

  ◦ merk je dat de adequaat geïnformeerde patiënt
   verbaal en/of non-verbaal aangeeft dat hij of zij
   zich sereen voelt bij een bepaalde optie die al een
   tijdje in hem of haar leeft, dat er een soort
   innerlijke relaxatie heeft plaatsgegrepen?
  ◦ Vaak uit aan- of afwezigheid van sereniteit zich
   in lichaamstaal.
  Boodschap bij familieoverleg, zeker bij
  wilsonbekwame patiënt te expliciteren: de
  arts neemt de eindbeslissing, niet de familie

  ◦ ‘We willen vermijden dat u achterblijft met het
   idee: Ik heb moeten beslissen dat ze vader niet
   meer zouden beademen. Voor die
   verantwoordelijkheid zijn er artsen. Wel vinden
   we het zeer belangrijk om uw gedachten en
   gevoelens hieromtrent te kennen…’
  Wij, artsen,

  geven bij ongeneeslijke patiënten en families
  vaak teveel informatie aan een te hoog
  debiet,

  en vergeten dat meedelen van informatie ook
  betekent: mee-delen in de beleving van die
  informatie én mee-delen in de rijkdom van
  een terminale situatie.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/5/2013
language:Unknown
pages:27