Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

05042013

VIEWS: 2 PAGES: 1

									   POZIV AKCIONARIMA
  INVESTICIONIH FONDOVA
Obavještavamo 460.000 akcionara 13 investicionih fondova u Republici Srpskoj da
predstoje godišnje skupštine akcionara ovih fondova, koje će se održati od aprila do
jula mjeseca tekuće godine. Od dešavanja na skupštinama akcionara investicionih fon-
dova direktno zavisi kretanje imovine fondova, i shodno tome, berzanska - tržišna cijena
akcija. Pošto su u proteklih 12 godina ovi događaji prolazili uglavnom bez šireg učešća
građanstva Republike Srpske, ovim putem informišemo javnost o činjenicama od značaja
za kretanje vrijednosti njihovih kapitalnih uloga.
1. Građani Republike Srpske su, udruženo, većinski vlasnici svih 13 investicionih fondova
proisteklih iz privatizacije. Zbog velikog broja akcionara i usitnjenosti pojedinačnih uloga
(većina građana ima od 20-120 akcija), građani nisu mogli ostvariti većinsko kumulativno
glasačko pravo koje im pripada. Ta činjenica je išla direktno na štetu upravo građana, čija
je imovina smanjena sa početne vrijednosti od 1,5 milijarde KM na oko 300 miliona KM,
a šta je pratio i ogroman pad cijena akcija svih investicionih fondova.
2. Za proteklih 12 godina, nijedna entitetska/državna institucija se nije bavila zaštitom imov-
inskih prava građana kojima su podijeljeni vaučeri, što je bila katastrofalna greška, jer građani
zbog usitnjenih uloga imaju nizak interes i motivaciju za aktivnom pravnom zaštitom, ali su
entitetske vlasti morale prepoznati kumulativni interes trećine populacije Republike Srpske
koja posjeduje akcije u investicionim fondovima.
3. Odliv imovine iz investicionih fondova se ogledao u padu vrijednosti portfelja (od 1,2 mili-
jarde KM tokom 12 godina), te u trošku naknade za upravljanje od preko 100 miliona KM
koliko su društva za upravljanje naplatila od imovine investicionih fondova.
4. Zakon o investicionim fondovima je potpuno neodgovarajući za većinske vlasnike inves-
ticionih fondova - građane Republike Srpske, a potpuno odgovarajući za manjinske vlasnike
investicionih fondova - društva za upravljanje i sa njima povezanim licima.
5. Vlada Republike Srpske je u jesen 2011. godine inicirala donošenje izmjena Zakona o
investicionim fondovima kojim su se trebale ispraviti brojne zakonske odredbe koje su
dovele do devastiranja investicionih fondova. Pri tome, interese većinskih vlasnika in-
vesticionih fondova, građana RS, je zastupalo Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Re-
publike Srpske. Ni do dan danas, navedene izmjene zakona nisu ugledale svjetlost dana
odnosno stupile na snagu. Svaki dan odgađanja donošenja navedenih izmjena Zakona o
inv. fondovima građane Republike Srpske košta preko 27.000 KM dnevno.
6. Situacija u BORS fondu i odnosi sa boračkom-akcionarskom populacijom: naše udruženje
je tokom protekle godine upozorilo javnost na katastrofalnu situaciju u fondu BORS, kojim
upravlja društvo za upravljanje u 100% vlasništvu Boračke organizacije RS, i na devasti-
ranje kapitalnih uloga 10.000 građana RS-uglavnom boraca koji su uložili vaučere u ovaj
fond. U javnim izjavama, rukovodstvo BORSa se izjasnilo protiv reforme zakonodavstva u
oblasti investicionih fondova, a manipulacijama pokušalo da prikrije svoju odgovornost za
upropaštavanje imovine fonda BORS.
7. Društva za upravljanje pokušavaju da naplate retroaktivno dodatne iznose od imovine
fondova - radi se o milionskim iznosima, što će doprinijeti daljem smanjenju imovine
fondova. To pokušavaju putem pokretanja parnica u kojima tuže fondove kojim upravl-
jaju. Te parnice su farsa, jer se zbog lošeg zakonskog rješenja - Zakona o inv. fondovima, u
njima pojavljuju i kao tužitelji i kao tužene strane. Međutim, zbog niza složenih okolnosti
u koje su uključene i druge entitetske institucije (Ustavni sud RS i Komisija za hartije od
vrijednosti RS), realno postoje šanse da dobiju ove sudske postupke.
8. Društvo za upravljanje ‘VIB’ fondom je odgovorno za falsfikovanje nekoliko hiljada
punomoći akcionara, koje je uključilo u kvorum na prošlogodišnjoj skupštini akciona-
ra, čime je potpuno obesmišljena trgovina na berzi a prava akcionara beskrupulozno
pregažena. Protiv odgovornih osoba u ovom društvu smo podnijeli krivičnu prijavu. Ni
do danas nemamo informaciju od nadležnog tužilaštva šta je urađeno po tom pitanju.
Imamo informacije da su se u prošlosti i neka druga društva za upravljanje koristile istim
metodama kako bi obezbijedila kvorum.
9. Naše Udruženje je formirano početkom prošle godine. Radimo u veoma teškim okol-
nostima, bez podrške od bilo koje relevantne institucije. Uprkos tome, od osnivanja smo
mnogo učinili na javnom informisanju akcionara investicionih fondova što je imalo za
rezultat rast cijena akcija svih investicionih fondova, a taj rast je u 2013. godini iznosio
oko 20%. Na ovaj način direktno utičemo na sprečavanje daljeg devastiranja akcionarske
imovine.
10. Pozivamo sve akcionare investicionih fondova da se jave u Udruženje, kako bi udružili
što više akcionarskih glasova i time uticali na promjenu načina upravljanja u fondovima,
zaustavili njihovo dalje devastiranje, identifikovali odgovorne za kolaps investicionih fon-
dova i postupili u skladu sa važećim zakonima u vezi toga. Udruženje ne naplaćuje svoj
angažman a akcionari nemaju nikakav trošak ili obavezu vezano za zastupanje sa naše
strane.
      Udruženje akcionara investicionih fondova RS
                Ul. Dragiše Vasića 20
                 78000 Banja Luka
                  Tel: 051/478-536
               E-mail: info@uaifrs.com
                Web: www.uaifrs.com

								
To top