201 by xiaoyounan

VIEWS: 0 PAGES: 8

									                                                                   Itzuli / VolverEconomikoa                     Izena         Azpikontzeptua    Kontzeptua     Artikulua     Kapitulua
Económica                   Denominación        Subconcepto     Concepto      Artículo     Capítulo
1        ZUZENEKO ZERGAK/
         IMPUESTOS DIRECTOS                                                1.756.570.000,00
  11      ERRENTAREN GAINEKO ZERGA/
         IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    1.682.400.000,00
   111     Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga/
         Impuesto s/ Renta Personas Físicas                     1.445.800.000,00
     11101  Lanaren atxikipenak/
         Retenciones de trabajo                 1.430.000.000,00
     11102  Kapital higigarriaren atxikipenak/
         Retenciones de capital mobiliario             81.000.000,00
     11103  Profesional eta artisten ordainketa zatikatuak/
         Pagos fraccionados de profesionales y artistas      23.200.000,00
     11104  Enpresa ihardueren ordainketa zatikatuak/
         Pagos fraccionados de actividades empresariales      34.800.000,00
     11105  Kuota diferentzial garbia/
         Cuota diferencial neta                 -156.800.000,00
     11106  Kapital higiezinaren etekinen g/atxikipenak/
         Retenciones s/rendimientos de capital inmobiliario    26.000.000,00
     11107  Ondare irabazien gaineko atxikipenak/
         Retenciones s/ ganancias patrimoniales           7.600.000,00
   112     Sozietateen gaineko Zerga/
         Impuesto de sociedades                           229.600.000,00
     11202  Kapital higigarriaren atxikipenak/
         Retenciones de capital mobiliario             81.000.000,00
     11203  Kuota diferentzial garbia/
         Cuota diferencial neta                  115.000.000,00
     11204  Kapital higiezinaren etekinen g/atxikipenak/
         Retenciones s/rendimientos de capital inmobiliario    26.000.000,00
     11207  Ondare irabazien gaineko atxikipenak/
         Retenciones s/ ganancias patrimoniales           7.600.000,00
   113     Zergadun ez egoiliarren errentaren gaineko zerga/
         Impuesto s/ renta no residentes                        7.000.000,00
     11301  Atxikipenak eta konturako ordainketak/
         Retenciones y pagos a cuenta                6.326.000,00
     11302  Kuota diferentziala/
         Cuota diferencial                      608.000,00
     11303  Ondasun higiezinen gaineko karga/
         Gravamen s/ inmuebles                     66.000,00
  12      KAPITALAREN GAINEKO ZERGAK/
         IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL                                    74.170.000,00
   121     Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga/
         Impuesto s/ sucesiones y donaciones                     37.670.000,00
     12101  Eskurapenak mortis-causaren ondorioz/
         Adquisiciones mortis-causa                33.350.000,00
     12102  Inter-vivos egindako irabazizko dohaintzak/
         Donaciones lucrativas inter-vivos              4.320.000,00
   122     Pertsona fisikoen ondarearen gaineko aparteko zerga/
         Impuesto extraordinario s/patrimonio personas físicas            36.500.000,00
Economikoa                    Izena                Azpikontzeptua    Kontzeptua     Artikulua     Kapitulua
Económica                   Denominación               Subconcepto     Concepto      Artículo     Capítulo
     12200  Pertsona fisikoen ondarearen gaineko aparteko zerga/
         Impuesto extraordinario s/patrimonio personas físicas          36.500.000,00
2        ZEHARKAKO ZERGAK/
         IMPUESTOS INDIRECTOS                                                      1.980.205.820,00
  21      ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO DOKU
         IMPUESTO S/TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JU                               46.400.000,00
   211     Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen/g zerga/
         Impuesto s/transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentad            46.400.000,00
     21101  Ondare eskualdaketak/
         Transmisiones Patrimoniales                       30.400.000,00
     21103  Egintza Juridiko Dokumentatuak/
         Actos Jurídicos Documentados                      16.000.000,00
  22      BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA/
         IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                                       1.449.941.220,00
   221     Balio erantsiaren/g zerga. Kudeaketa propioa/
         Impuesto s/valor añadido. Gestión Propia                         1.047.229.300,00
     22100  Balio erantsiaren/g zerga. Kudeaketa propioa/
         Impuesto s/valor añadido. Gestión propia               1.047.229.300,00
   222     Balio erantsiaren g/zerga. Doiketa eta konpentsazioak/
         Impuesto s/el valor añadido. Ajuste y compensaciones                   402.711.920,00
     22201  Inportazioak/
         Importaciones                             218.163.140,00
     22202  Barne Merkatuaren Doiketa/
         Ajuste Mercado Interior                        184.548.780,00
  23      KONTSUMOEN/G ZERGA/
         IMPUESTO S/CONSUMOS                                             459.564.600,00
   231     Zerga bereziak/
         Impuestos especiales                                   459.564.600,00
     23101  Garraiobide jakin batzuen/g zerga/
         Impuesto s/determinados medios de transporte               6.200.000,00
     23102  Alkoholaren eta edari deribatuen gaineko zerga/
         Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas               16.840.200,00
     23103  Garagardoaren gaineko zerga/
         Impuesto s/ la cerveza                          6.868.160,00
     23104  Tarteko produktuen gaineko zerga/
         Impuesto s/productos intermedios                      66.040,00
     23105  Hidrokarburoen gaineko zerga/
         Impuesto s/hidrocarburos                        262.773.160,00
     23106  Tabako laboreen gaineko zerga/
         Impuesto s/labores del tabaco                     132.641.340,00
     23107  Elektrizitatearen/g zerga/
         Impuesto s/electricidad                         30.378.400,00
     23108  Zenbait hidrokarburoen txikizkako salmenten gaineko zergari buruzk
         Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos      3.797.300,00
  24      BESTELAKO ZAHARKAKO ZERGAK/
         OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS                                          24.300.000,00
   241     Aseguruen gaineko zerga/
         Impuesto s/ seguros                                    24.300.000,00
Economikoa                    Izena                  Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua    Kapitulua
Económica                   Denominación                Subconcepto   Concepto     Artículo    Capítulo
     24100  Aseguruen gaineko zerga/
         Impuesto s/seguros                            24.300.000,00
3        TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
         TASAS Y OTROS INGRESOS                                                  55.054.000,00
  30      ONDASUNEN SALMENTA/
         VENTA DE BIENES                                                79.600,00
   309     Beste ondasun batzuen salmenta/
         Venta de otros bienes                                     79.600,00
     30900  Beste ondasun batzuen salmenta/
         Venta de otros bienes                             79.600,00
  31      TASAK/
         TASAS                                                    694.010,00
   311     Lizentzia, bisatu, matrikula edo baimen administr. izapidatu edo luza
         Tramitación o expedición de licenc., visados, matric. o aut.administr            694.000,00
     31100  Lizentzia, bisatu, matrikula edo baimen administr. izapidatu edo luza
         Tramitación o expedición de licenc.,visados,matric o aut.administrati    694.000,00
   314     Zaintzako eta beste lan batzuetako iharduketa tekniko eta fakultatibo
         Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia y otras                     10,00
     31400  Zaintzako eta beste lan batzuetako iharduketa tekniko eta fakultatibo
         Actuaciones técnicas y facultativas de vigilancia y otras             10,00
  32      TASA FISKALAK ETA EXAKZIO PARAFISKALAK/
         TASAS FISCALES Y EXACCIONES PARAFISCALES                                 13.800.000,00
   322     Ausazko konbinazioak eta jokoak/
         Combinaciones aleatorias y juegos                             13.800.000,00
     32201  Bingoa/
         Bingo                                   3.100.000,00
     32202  Jolas makinak/
         Máquinas                                  9.600.000,00
     32203  Boletoak/
         Boletos                                      0,00
     32204  Kasinoak/
         Casinos                                  1.100.000,00
  34      LHren ESKUMENEKO ADM.IHAR.BURUTU EDO ZER.PREST.P
         PREC.PÚBLIC.PRESTAC.SERV.O.REALIZ.ACTIV.ADMINISTR.                             3.713.600,00
   341     Inprimakien salmenta/
         Venta de impresos                                       48.500,00
     34100  Inprimakien Salmenta/
         Venta de impresos                               48.500,00
   342     Argitalpenen eta beste gauza batzuen salmenta/
         Venta de publicaciones y otros efectos                            52.100,00
     34200  Argitalpenen eta beste gauza batzuen salmenta/
         Venta de publicaciones y otros efectos                    52.100,00
   343     Bingoko kartoien salmenta/
         Venta de cartones de bingo                                  78.000,00
     34300  Bingoko kartoien salmenta/
         Venta de cartones de bingo                          78.000,00
   344     Fotokopien salmenta/
         Venta de fotocopias                                      1.010,00
Economikoa                   Izena                  Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua   Kapitulua
Económica                  Denominación                 Subconcepto   Concepto    Artículo    Capítulo
   34400  Fotokopien salmenta/
       Venta de fotocopias                               1.010,00
 346     Gizarte eta komunitate Zerbitzuak/
       Servicios comunitarios y sociales                              3.303.485,00
   34601  O.L.A.Z. /
       S.A.S.F.A.L.                                   6.365,00
   34602  Aterpetxeen erabilpena/
       Utilización de red de albergues                       1.200.000,00
   34603  Egonaldiak udaleku eta kanpalekuetan/
       Estancias en colonias y campamentos                      360.000,00
   34604  Ikastaroak, mintegiak eta ihardunaldiak/
       Realización de cursos, seminarios y jornadas                   1.110,00
   34605  Hirugarren adinarentzako Laguntza Zentroen erabilpena/
       Utilización de los centros asistenciales para la tercera edad        1.736.010,00
 347     Ekonomi Zerbitzuak/
       Servicios económicos                                      230.505,00
   34702  Harpidetzak, GAOren zenbaki solteak, eta derrigorrezk ez diren iraga
       Anuncios no obligatorios, suscripciones y nº sueltos BOG            87.485,00
   34704  Nekazaritza Laborategiko entseiuak/
       Ensayos laboratorio agrario                           27.000,00
   34705  Baso aprobetxamenduak/
       Aprovechamientos forestales                          100.000,00
   34709  Bestelako zerbitzu ekonomikoak/
       Otros servicios económicos                           16.020,00
 35      JABARI PUBLIK.ERABILPEN PRIBATIBO EDO APROBETX.BE
       PRE.PÚBL.UTILIZ.PRIVAT.O.APROVECHAM.ESPECIAL DOMI                                4.000,00
 351     Ondare, hirigintza eta errepide arloko zerbitzuetatik datozen dirusarre
       Ingresos procedentes de serv.en materia de patrim.,urbanismo y de ca               4.000,00
   35100  Ondare,hirigintza eta errepide arloko zerbitzuetatik datozen dirusarre
       Ingresos procedentes de serv.en materia de patrim.,urbanismo y de ca       4.000,00
 36      KONTRIBUZIO BEREZIAK/
       CONTRIBUCIONES ESPECIALES                                          2.146.000,00
 363     Kontribuzio bereziak suhiltzaile zerbitzuarengatik/
       Contribuciones especiales por el servicio de extinción de incendios             2.146.000,00
   36300  Kontribuzio bereziak suhiltzaile zerbitzuarengatik/
       Contribuciones especiales por el servicio de extinción de incendios     2.146.000,00
 38      ITZULKETAK/
       REINTEGROS                                                 1.582.310,00
 381     Itxitako ekitaldietako itzulketak/
       Reintegros de ejercicios cerrados                              1.515.300,00
   38100  Itxitako ekitaldietako itzulketak/
       Reintegros de ejercicios cerrados                      1.515.300,00
 382     Zergabilketa prozeduretako kostuen eta kostu judizialen itzulketa/
       Reintegro costas de procedimientos de recaudación y costas judiciale              67.010,00
   38201  Zergabilketa prozeduretako kostuen itzulketa/
       Reintegro costas de procedimientos de recaudación                32.000,00
   38202  Kostu judizialen itzulketa/
       Reintegro costas judiciales                           35.010,00
Economikoa                     Izena                 Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua    Kapitulua
Económica                    Denominación               Subconcepto   Concepto     Artículo     Capítulo
  39      BESTELAKO SARRERAK/
         OTROS INGRESOS                                              33.034.480,00
   391     Zehapenak/
         Sanciones                                         15.212.970,00
     39101  Zerga Zehapenak/
         Sanciones tributarias                           9.045.000,00
     39102  Zergazkoak ez diren Zehapenak/
         Sanciones no tributarias                          6.167.970,00
   392     Errekarguak eta berandutza interesak/
         Recargos e intereses de demora                              14.730.000,00
     39201  Premiamenduzko errekarguak/
         Recargo de apremio                             4.062.000,00
     39202  Berandutza interesak. Tributu eragiketengatik/
         Intereses de demora. Operaciones tributarias                8.963.000,00
     39203  Errekargu eta interesak autolikidazioak epez kanpo aurkezteagatik/
         Recargo e intereses por presentación de Autoliquidaciones fuera de p    1.700.000,00
     39204  Berandutza interesak. Aurrekontu eragiketengatik/
         Intereses de demora. Operaciones presupuestarias                5.000,00
   394     Aseguruak/
         Seguros                                           751.010,00
     39400  Aseguruak/
         Seguros                                   751.010,00
   396     Konpentsazioa beste ente publiko batzuen baliabideak biltzeagatik/
         Compensación por gestión recaudatoria de recursos de otros entes pú             964.000,00
     39601  Konpentsazioak bingoaren gaineko zergak biltzeagatik/
         Compensación recaudación Impuestos s/Bingo                  99.000,00
     39602  Konpentsazioak jolas makinen eta aparatu automatik.errekargua biltz
         Compensaciones recaudación recargo Máq. y aparatos autom.          156.000,00
     39603  Diru-sarrerak Merkataritza Ganbararen Zergak biltzeagatik/
         Ingresos prestación serv. recaud. Cámara de Comercio             297.000,00
     39604  Diru-sarrerak Udal Zergak biltzeagatik/
         Ingresos prestación de serv. recaud. tributos municipales          225.000,00
     39609  Bestelako konpentsazioak/
         Otras compensaciones                             187.000,00
   397     Telekomunikazioetako operadoreen konpentsazioak/
         Compensaciones de operadores de telecomunicaciones                      175.000,00
     39700  Telekomunikazioetako operadoreen konpentsazioak/
         Compensaciones de operadores de telecomunicaciones              175.000,00
   399     Beste zenbait sarrera/
         Otros ingresos diversos                                  1.201.500,00
     39901  Zergazkoak ez diren beste zenbait sarrera/
         Otros ingresos diversos no tributarios                    239.500,00
     39902  Zerga beste zenbait sarrera/
         Otros ingresos diversos tributarios                     467.000,00
     39903  Beste hainbat sarrera:departamentuetako tasak,bide exekutibotik bild
         Otros ingresos diversos: tasas Departamentos, recaudación vía ejecuti    495.000,00
4        OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/
         TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES                                         133.312.333,00
Economikoa                    Izena                 Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua    Kapitulua
Económica                   Denominación                Subconcepto   Concepto     Artículo    Capítulo
  40      ESTATUKO ADMINISTRAZIOARENAK/
         DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                     29.177.690,00
   400     Estatuko administrazio orokorrarenak/
         De la administración general del Estado                           76.000,00
     40002  Aldundiaren partaidetza Zerga ez Itunduetan/
         Participación Diputación en Tributos no Concertados             76.000,00
   401     Estatuko Administrazio Instituzionalarenak/
         De la Administración Institucional del Estado                      29.101.690,00
     40101  Organismo Autonomoenak/
         De Organismos Autónomos                           101.690,00
     40102  Berariazko erregimena duten Organismo Publikoak/
         De Organismos Públicos con régimen específico               1.000.000,00
     40103  Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta zerbitzu orrokorra/
         De las Entidades Gestoras y Servicio Común de la Seguridad Social    28.000.000,00
  41      EUROPAKO BATASUNAREN ADMINISTRAZIOARENAK/
         DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA                                  750.000,00
   412     Nekazaritzaren Biderakuntza eta Bermerako Europako Fondoarenak.
         Del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria. FEOGA                 750.000,00
     41200  Nekazaritzaren Biderakuntza eta Bermerako Europako Fondoarenak.
         Del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria. FEOGA         750.000,00
  45      EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ELKARTEARENAK/
         DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO                                 70.083.726,00
   450     EAEko Administrazio Orokorrarenak/
         De la Administración General de la C.A.P.V.                       70.083.726,00
     45009  Bestelako transferentziak/
         Otras transferencias                           70.083.726,00
  46      GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK/
         DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA                                   33.300.917,00
   461     Ente lokalenak/
         De Entes Locales                                     33.300.917,00
     46101  Udalenak/
         De municipios                              33.300.917,00
5        ONDARE SARRERAK/
         INGRESOS PATRIMONIALES                                                   100.000,00
  52      EPE LABURRERAKO KREDITU ETA MAILEGUEN INTERESAK
         INTERESES DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                                1.000,00
   524     Epe laburrerako kreditu eta maileguen interesak. GLHri/
         Intereses de créditos y préstamos a corto plazo. Al THG                    1.000,00
     52400  Epe laburrerako kreditu eta maileguen interesak. GLHri/
         Intereses de créditos y préstamos a corto plazo. Al THG            1.000,00
  54      GORDAILUEN INTERESAK ETA BESTE FINANTZA-ETEKIN B
         INTERESES DE DEPÓSITOS Y OTROS RENDIMIENTOS FINAN                              95.000,00
   540     Finantza-Entitateetako kontuen interesak/
         Intereses de cuentas en Entidades Financieras                        94.990,00
     54000  Finantza-Entitateetako kontuen interesak/
         Intereses de cuentas en Entidades Financieras                94.990,00
   549     Beste sarrera finantzario batzuk/
         Otros Ingresos financieros                                    10,00
Economikoa                    Izena       Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua   Kapitulua
Económica                   Denominación      Subconcepto   Concepto    Artículo    Capítulo
     54900  Beste sarrera finantzario batzuk/
         Otros Ingresos Financieros                  10,00
  56      ONDASUN HIGIEZINEN ERRENTA/
         RENTA DE BIENES INMUEBLES                                 4.000,00
   561     Etekina hiri finkak errentan emateagatik/
         Producto de arrendamiento de fincas urbanas                4.000,00
     56100  Etekina hiri finkak errentan emateagatik/
         Producto de arrendamiento de fincas urbanas        4.000,00
6        INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
         ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                                   250.000,00
  60      LURSAILAK ETA ONDASUN NATURALAK/
         TERRENOS Y BIENES NATURALES                               241.980,00
   600     Eraiki gabeko orubeak/
         Solares sin edificar                           241.980,00
     60000  Eraiki gabeko orubeak/
         Solares sin edificar                   241.980,00
  61      GAINERAKO INBERTSIO ERREALAK/
         DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES                              4.020,00
   610     Higiezinak/
         Inmuebles                                 4.000,00
     61000  Higiezinak/
         Inmuebles                         4.000,00
   612     Makineria, instalazioak eta tresneria/
         Maquinaria, instalaciones y utillaje                     10,00
     61201  Makineria/
         Maquinaria                          10,00
   613     Garraio elementuak/
         Elementos de transporte                            10,00
     61302  Industri Ibilgailuak/
         Vehículos industriales                    10,00
  68      IBILGETU INMATERIALA/
         INMOVILIZADO INMATERIAL                                  4.000,00
   680     Ibilgetu inmateriala/
         Inmovilizado inmaterial                          4.000,00
     68000  Ibilgetu inmateriala/
         Inmovilizado inmaterial                  4.000,00
7        KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/
         TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL                               1.500.000,00
  71      EUROPAKO BATASUNEKO ADMINISTRAZIOARENAK/
         DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA                        750.000,00
   719     Europako Batasunaren beste transferentzia batzuk/
         Otras transferencias de la Unión Europea.                750.000,00
     71900  Europako Batasunaren beste transferentzia batzuk/
         Otras transferencias de la Unión Europea.        750.000,00
  76      GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK/
         DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA                          105.000,00
   761     Ente lokalenak/
         De Entes Locales                             105.000,00
Economikoa                    Izena             Azpikontzeptua  Kontzeptua   Artikulua     Kapitulua
Económica                   Denominación           Subconcepto   Concepto     Artículo     Capítulo
     76102  Beste ente lokal batzuenak/
         De otros Entes Locales                       105.000,00
  77      ENPRESA PRIBATUENAK/
         DE EMPRESAS PRIVADAS                                         45.000,00
   770     Enpresa Pribatuenak/
         De Empresas Privadas                                 45.000,00
     77000  Enpresa Pribatuenak/
         De Empresas Privadas                         45.000,00
  78      FAMILIENAK ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEE
         DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                           600.000,00
   780     Familienak/
         De familias                                     600.000,00
     78000  Familienak/
         De familias                             600.000,00
8        FINANTZA AKTIBOAK/
         ACTIVOS FINANCIEROS                                                 1.745.000,00
  82      EPE LABURRERAKO KREDITU ETA MAILEGUAK ITZULTZEA
         REINTEGRO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO                          750.000,00
   826     Epe laburrerako kreditu eta maileguak itzultzea. Familienak/
         Reintegro de créditos y préstamos a corto plazo. De Familias            750.000,00
     82600  Epe laburrerako kreditu eta maileguak itzultzea. Familienak/
         Reintegro de créditos y préstamos a corto plazo. De Familias    750.000,00
  83      EPE LUZERAKO KREDITU ETA MAILEGUAK ITZULTZEA/
         REINTEGRO DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO                          995.000,00
   834     Epe luzerako kreditu eta maileguak itzultzea. GLHkoak/
         Reintegro de créditos y préstamos a largo plazo. Del T.H.G.             14.000,00
     83400  Epe luzerako kreditu eta maileguak itzultzea. GLHkoak/
         Reintegro de créditos y préstamos a largo plazo. Del T.H.G.     14.000,00
   836     Epe luzerako kreditu eta maileguak itzultzea. Familienak/
         Reintegro de créditos y préstamos a largo plazo. De Familias            981.000,00
     83600  Epe luzerako kreditu eta maileguak itzultzea. Familienak/
         Reintegro de créditos y préstamos a largo plazo. De Familias    981.000,00
9        FINANTZA PASIBOAK/
         PASIVOS FINANCIEROS                                                58.350.000,00
  99      AURREKONTUA OREKATZEKO ERAGIKETAK/
         OPERACIONES DE NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO                            58.350.000,00
   990     Aurrekontua Orekatzeko Eragiketak/
         Operaciones de nivelación del Presupuesto                    58.350.000,00
     99000  Aurrekontua Orekatzeko Eragiketak/
         Operaciones de nivelación del Presupuesto            58.350.000,00
            Aurrekontua Guztira
            Total Presupuesto                                             3.987.087.153,00

								
To top