Kopie van form_vwawn_activiteitenregister_20121214

Document Sample
Kopie van form_vwawn_activiteitenregister_20121214 Powered By Docstoc
					Activiteitenregister van een vereniging waar armen het woord nemen
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving                                          WVG-WS-VWAWN-ACTREG-121212
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 33 30 - Fax 02 553 3 60
E-mail: welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be
Gegevens van de organisatie
   naam van de organisatie
    ondernemingsnummer
Acitviteitenregister
Meer informatie over hoe u dit activiteitenregister moet invullen, vindt u in het werkblad toelichting.
                                                       aantal       aantal
                                                     deelnemers in  deelnemers niet   totaal aantal
datum              indeling        aard van de activiteit    behandeld thema    armoede     in armoede     deelnemers
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
                                                                                0
Activiteitenregister van een vereniging waar armen het woord nemen
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 33 30 – Fax 02 553 33 60
E-mail: welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be
Website: www.welzijnensamenleving.be

Wie moet een activiteitenregister bijhouden?
Elke erkende vereniging waar armen het woord nemen moet een activiteitenregister bijhouden. Kandidaat-verenigingen die een aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen
willen indienen, moeten vóór ze hun aanvraag indienen gedurende twaalf maanden een activiteitenregister bijhouden.

Welke activiteiten moet u registreren?
In het activiteitenregister registreert u minimaal de georganiseerde activiteiten in het kader van de beleidswerking en de georganiseerde interne én externe vormingsactiviteiten. U bent niet
verplicht om activiteiten die louter verbonden zijn met de basiswerking, te registreren.

Hoe houdt u het activiteitenregister bij?
Vul het activiteitenregister na elke georganiseerde activiteit in. Op verzoek van de administratie moet u het activiteitenregister kunnen voorleggen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie rond het activiteitenregister?
Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Welzijn en Samenleving (tel. 02 553 33 30 – welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be). U kunt het model van activiteitenregister
downloaden van de website www.welzijnensamenleving.be.

Hoe vult u het activiteitenregister in?
In de kolom datum vult u de datum in waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
In de kolom indeling vermeldt u tot welke van de vier onderstaande rubrieken uw activiteit behoort. U mag maar één van de onderstaande rubrieken opnemen:
  1. basiswerking: alle activiteiten die in hoofdzaak verbonden zijn met de criteria 1 en 2 (de nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken / samenkomsten en ontmoetingen van
  armen en niet-armen organiseren). De registratie van die activiteiten is facultatief.

   2. beleidswerking: alle activiteiten die in hoofdzaak verbonden zijn met de criteria 5 en 6 (thematisch werken aan maatschappelijke structuren / dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in
   het beleid mogelijk te maken). Het gaat om onder meer de themawerkgroepen, dialoogwerkgroepen en de beheersorganen van de vereniging. De registratie van die activiteiten is verplicht.
   3. interne vorming: activiteiten waarbij de focus ligt op het informeren en vormen van armen over hun rechten. De registratie van die activiteiten is verplicht.
   4. externe vorming: activiteiten waarbij de focus ligt op de sensibilisering van externen voor armoede. De registratie van die activiteiten is verplicht.
In de kolom aard van de activiteit vermeldt u kort welke activiteiten er werden georganiseerd, bijvoorbeeld algemene vergadering, raad van bestuur, themagroep, dialoogwerkgroep,
ontmoetingsactiviteit.
In de kolom behandeld thema geeft u een korte omschrijving van de belangrijkste thema's die tijdens de activiteit aan bod kwamen, bijvoorbeeld: vrije tijd, noodhulp.
In de kolom aantal deelnemers vermeldt u hoeveel personen aan de activiteit deelnemen. Maak daarbij een onderscheid tussen mensen in armoede en mensen niet in armoede. Beroepskrachten
telt u niet mee.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:4/5/2013
language:Unknown
pages:2