Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Slide

VIEWS: 6 PAGES: 13

									TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
       =====o0o=====

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin Đoàn,
    Hội trên thiết bị di động

       Giáo viên hướng dẫn: Đặng Hoàng Anh
       Sinh viên : Lê Văn Vinh – Vũ Đình Trung
       Lớp    : CNT49ĐH1
        Nội dung trình bày.

 Phần I : Nhu cầu thực tế

 Phần II: Khái quát hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm.

 Phần III : Sơ đồ tổng quan của hệ thống.

 Phần IV : Phân tích và thiết kế hệ thống.
           Hiện trạng thực tế

1. Hiện trạng:
 Trước đây với quy chế niên chế, lớp học được tổ chức theo kết cấu lớp sinh

 viên, sinh viên cùng một lớp thường xuyên học cùng nhau, giúp cho việc
 trao đổi thông tin Đoàn, Hội rất nhanh chóng và kịp thời.

 Tuy nhiên hiện nay nhà trường đã chuyển sang đào tạo theo quy chế tín chỉ.

 Theo quy chế mới, các sinh viên cùng một lớp có thể đăng ký vào các lớp
 tín chỉ học phần khác nhau, không thường xuyên học cùng với nhau và do
 đó không tránh khỏi sự chậm chễ trong công tác thông tin Đoàn, Hội.
           Hiện trạng thực tế

2. Giải pháp hiện nay:
 Giải pháp hiện nay là chia sẻ thông tin Đoàn, Hội trên các mạng xã hội như

 MySpace, Facebook, Zing Me...

 Tuy nhiên, nhóm sinh viên đến từ khoa Công nghệ thông tin cũng đã nghiên

 cứu để “Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin Đoàn, Hội trên di động”. Hệ
 thống này sẽ thuận tiện, đặc thù và kinh tế hơn.
Khái quát hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm

 1. Phạm vi ứng dụng:
  Thành viên chỉ cần có trong tay một chiếc điện thoại di động hỗ trợ java và

  có kết nối Internet: GPRS, 3G... là có thể truy cập vào hệ thống.

  Thành viên sử dụng ứng dụng chia sẻ thông tin được cài đặt trực tiếp trên

  thiết bị di động. Ứng dụng cũng sẽ kết nối với server cung cấp cho thành
  viên những dữ liệu được yêu cầu.
Khái quát hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm

 2. Chức năng của hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm:
 • Hệ thống chia sẻ thông tin cho phép người sử dụng (thành viên) chia sẻ tin

  tức với một nhóm bạn.

 • Mỗi nhóm có hai quyền hạn: trưởng nhóm và thành viên.

 • Thành viên có quyền tạo nhóm mới. Sau khi tạo nhóm, tài khoản tạo nhóm

  sẽ mặc định có quyền trưởng nhóm của nhóm đó và sẽ điều hành nhóm của
  mình.
Khái quát hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm

 3. Các thông tin có thể chia sẻ:
 • Người dùng sau khi tham gia nhóm có thể chia sẻ bài viết, lời bình của mình

  với các thành viên khác trong nhóm.

 • Chia sẻ bài viết: người dùng có thể tạo ra những bài viết rồi chọn nhóm để

  chia sẻ với các thành viên khác.

 • Gửi bình luận: người dùng có thể gửi những lời bình, những suy nghĩ của

  mình về các thông tin của những thành viên khác chia sẻ.
  Sơ đồ tổng quan của hệ thống

       9. Bình luận

       8. Xem tin

       6. Đăng tin

                   Tin
         3. Yêu cầu           4. Duyệt yêu cầu
        tham gia nhóm  7. Chia sẻ tin  tham gia nhóm                          2. Cấp quyền
          1. Tạo nhóm           trưởng nhóm

Người dùng             Nhóm               Quản trị nhóm
                          5. Quản trị
                          thành viên
                 Hệ thống GPS
      Phân tích và thiết kế hệ thống
  Sơ đồ chức năng:
                    Hệ thống chia sẻ thông tin theo nhóm
      Chức năng quản lý tài  Chức năng quản lý    Chức năng chia sẻ vị  Chức năng quản lý
          khoản          tin           trí         nhóm        Đăng ký tài khoản     Tạo tin        Chia sẻ vị trí    Tạo nhóm mới


                                          Yêu cầu tham gia
         Đăng nhập     Quản lý tin đã tạo      Xem vị trí
                                             nhóm


        Cập nhật thông tin   Tạo nhóm tin                 Quản lý thành viên
          tài khoản


         Đăng xuất     Quản lý nhóm tin                 Gửi thông báo
                     đã tạo

         Tìm kiếm tài
                     Chia sẻ tin                 Tìm kiếm nhóm
          khoản


                   Quản lý tin đã chia
                       sẻ


                    Gửi bình luận                    Tìm kiếm tin
    Phân tích và thiết kế hệ thống

                                Thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản
  Kết quả đăng ký           Đăng ký tài khoản              Dữ liệu tài khoản

                                Thông tin tài khoản
     Thông tin tài khoản
      Kết quả đăng nhập        Đăng nhập                Dữ liệu tài khoản
                                Thông tin tài khoản
           Thông tin tài khoản           Thông tin tài khoản
         Kết quả cập nhật  Cập nhật thông tin tài
 Thành viên                                     Dữ liệu tài khoản
                       khoản

                                Thông tin tài khoản
     Thông tin tài khoản
    Kết quả đăng xuất          Đăng xuất                Dữ liệu tài khoản

                                Thông tin tài khoản
 Thông tin tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm            Tìm kiếm tài khoản              Dữ liệu tài khoản            Chức năng quản lý tài khoản
       Phân tích và thiết kế hệ thống
                                          Thông tin về tin
   Thông tin về tin
     Kết quả tạo tin                     Tạo tin                 Dữ liệu tin
                                          Thông tin về tin
                                          Thông tin về tin
          Thông tin về tin
           Kết quả thực hiện          Quản lý tin đã tạo                Dữ liệu tin                 Thông tin nhóm và tin              Thông tin nhóm và tin


                                 Chia sẻ tin
     Thành viên                                         Dữ liệu tin và nhóm

                      Kết quả chia sẻ tin
                                        Thông tin nhóm và tin


                                        Thông tin nhóm và tin
                                        Thông tin nhóm và tin
            Thông tin nhóm và tin
                             Quản lý tin chia sẻ             Dữ liệu tin và nhóm
           Kết quả thực hiện
                                         Thông tin bình luận
                                         Thông tin bình luận
          Thông tin bình luận
                               Gửi bình luận               Dữ liệu bình luận
    Kết quả gửi bình luận
                                          Thông tin về tin
  Thông tin tìm kiếm
                               Tìm kiếm tin                 Dữ liệu tin
Kết quả tìm kiếm                     Chức năng quản lý tin
       Phân tích và thiết kế hệ thống

                                Thông tin nhóm
 Thông tin nhóm
 Kết quả tạo nhóm           Tạo nhóm mới                Dữ liệu nhóm

                             Thông tin tài khoản, nhóm
   Thông tin tài khoản, nhóm
                   Yêu cầu tham gia               Dữ liệu nhóm, tài
     Kết quả gửi yêu cầu       nhóm                     khoản
                               Thông tin tài khoản,nhóm
         Thông tin tài khoản,nhóm          Thông tin tài khoản,nhóm
         Kết quả thực hiện                        Dữ liệu nhóm, tài
Thành viên              Quản lý thành viên
                                            khoản
                                Thông tin nhóm
 Thông tin tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm           Tìm kiếm nhóm                Dữ liệu nhóm


              Chức năng quản lý nhóm
EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

								
To top