2011_side 16 by xiaoyounan

VIEWS: 2 PAGES: 1

									VÅRONNAVISA 2011                                                                                  16

Fullgjødsel nødvendig som supplering til husdyrgjødsel på næringsfattig jord
En nylig gjennomført forsøksse-
rie viser at fullgjødsel er nødven-
dig som supplering til husdyr-
gjødsel i eng på næringsfattig
jord. Tilleggsgjødsla må også
inneholde svovel.


John Erik Bjørlo
Landbrukstjenesten
Midtre Hålogaland


Bakgrunn for forsøket
I løpet av høstesesongen 2010 ble det
gjennomført et stort gjødslingsforsøk i
Nordland og Troms. Bakgrunnen for
forsøket var økning i mineralgjødselpri-
sene som har ført til endringer i valg av
gjødseltyper. Vi vil se hvilke konsekven-
ser endringen i sortiment får for avlings-
mengde, fôrkvalitet og mineralinnholdet
i graset. Sju av Landbruksrådgivingsen-
hetene i nord hadde til sammen ti for-
søksfelt. Hele feltet ble gjødslet med 2,5
til 3 tonn husdyrgjødsel per daa om vå-
ren og etter 1. slått. I tillegg ble det
gjødslet med 10 kg nitrogen per daa om
våren, og 6 kg nitrogen per daa etter 1.
slått fra ulike mineralgjødselslag.
                        Forsøkshøsting av mineralgjødslingsforsøket. Foto: Anne Marit Isachsen
 Ledd    FEm  Prot%  PBV  NDF  iNDF
 Uten    0,85  11,6  -25  546  180
 Opti-KAS  0,88  15,0  14  551  154                             g/100 g tørrstoff                 mg/kg tørrstoff
 Opti-NS  0,88  15,4  18  531  164  Mineralgjødsel          N     P     K   Mg    S     Ca   Na     Cu   Fe   Mn   Zn     N/S
 25-2-6   0,87  14,7  10  550  160  Uten               1,45   0,29   2,27 0,15 0,13      0,25  0,022   2,83  48,82 39,29 23,89     11,35
                        Opti-KAS             1,97   0,32   2,38 0,18 0,15      0,31  0,036   3,16  50,15 43,12 27,60     13,75
 22-2-12  0,88  15,1  14  545  158
                        Opti-NS             2,01   0,31   2,42 0,18 0,18      0,31  0,042   3,29  63,94 43,97 28,12     11,52
 23-0-10  0,88  15,1  15  542  164
                        Fullgjødsel 25-2-6        1,90   0,31   2,53 0,17 0,18      0,27  0,025   3,31  58,41 47,86 27,84     10,58
Tabell 1 viser resultatene per kg TS fra    Fullgjødsel 22-2-12       1,99   0,32   2,72 0,17 0,19      0,29  0,023   3,15  55,16 46,13 27,43     10,77
fôranalysene fra 1. slått i gjennomsnitt    NK 23-0-10            2,02   0,32   2,67 0,17 0,19      0,28  0,033   3,59  58,12 49,10 29,93     10,70
for ni forsøksfelt.
                        Tabell 2 viser mineralinnholdet, N/S-forholdet og K/N-forholdet i 1. slått for ni forsøksfelt ved ulik gjødsling.
Jordart
                    sel, og det som er gjødsla med kun hus-
Endret gjødselpraksis har ført til mindre                            tre fullgjødseltypene som har kalium er    være 10-12.
                    dyrgjødsel, er på ca 30 %. Når vi ser på
bruk av kalium, derfor ble forsøksfeltene                            benyttet, sammenlignet med bruk av
lagt på kaliumfattige jordtyper. Kalium-alle forsøksfeltene er det svært liten for-       Opti-NS og Opti-KAS.             Valg av gjødsel
fattige jordtyper er blant annet torv ogskjell mellom fullgjødseltypene og nitro-                               I forsøket hadde vi med to reine nitro-
sandjord. Ved uttak av jordprøver får  gengjødsla Opti-NS. Når vi derimot stu-         Kalium og fosfor               gengjødseltyper, Opti-KAS og Opti-NS.
man vite innholdet av lettløselig kaliumderer resultatene fra hvert enkelt for-         Kaliuminnholdet i gras blir sterkt påvir-   Forskjellen på dem er at Opti-NS inne-
(K-AL) og tungtløselig kalium(KHNO3).  søksfelt, ser vi variasjon mellom full-         ka av innhold i jorda og jordart, sammen   holder 3,7 % svovel. Prisforskjellen på
Sistnevnte er kaliumreservene i jorda. gjødseltypene og Opti-NS på noen felt.          med gjødslingspraksis. Her var det store   disse er liten. En gårdbruker som har 200
                    Dette skyldes i all hovedsak forskjell på        variasjoner mellom forsøksfeltene. Ta-    daa og gjødsler slik som i forsøket (totalt
Avling                 jordtypene. I 1. slått ser vi ingen avlings-       bell 2 viser at innhold av kalium (K) i    16 kg N med mineralgjødsel), sparer 1
Resultatene viser at avlingsnedgangen  forskjell ved forskjellig kaliumgjødsling,        gras øker ved økende tilførsel, noe som    200 kr på å velge Opti-KAS. Det gård-
mellom det som er gjødsla med fullgjød- men i 2. slått ser vi større avling der de        er naturlig siden gras har et luksusopptak  brukeren taper i form av redusert avling
                                                 av kalium. I gjennomsnitt ligger K-      er beregnet til 26 000 kr (FEm kostnad
                                                 innholdet godt over grensa for mangel i    satt til 3,5 kr), når han velger Opti-KAS
                                                 plantene. K/N-forholdet (>1,00) viser at   som er uten svovel. Hvis en gårdbruker
 800
               Avling, FEm/daa                          kalium ikke har vært begrensende for     velger 25-2-6 istedenfor Opti-NS blir
                                                 avlingsmengden, men K-reservene i jor-    avlingsøkningen beregnet til å ha en
 700                                              da kan bli tappet. Fosfor (P) varierer lite  verdi på 1 000 kr mer enn gjødselkostna-
 600                                              mellom leddene med mineralgjødsel.      den (marspris på gjødsel). Dette viser at
                  227     239     235     244     2.slått
            229                                   Dette kan tyde på god tilgang på fosfor    det er ingen økonomisk gevinst av å gå
 500                                        1.slått   fra jorda.                  fra fullgjødsel til rein nitrogengjødsel, og
 400    128                                                                den svovelfrie Opti-KAS er et ikke anbe-
 300                                              Svovel                    falt alternativ. Det viktigste er at det
                                                 Svovel inngår i flere aminosyrer, og er    etterstrebes ei balansert gjødsling som
            415     452     446     457     450
 200
       341                                         derfor avgjørende for proteinproduksjo-    sikrer rett innhold av mineraler i grov-
 100                                              nen i planter og dyr. Svovel (S) i jorda   fôret. Dette vil gi den beste produksjo-
                                                 må mineraliseres for å bli tilgjengelig for  nen og den beste totaløkonomien.
   0                                              plantene. Mineraliseringa er temperatur-
                                                 og jordsmonnavhengig. Behovet for
                                                 svovelgjødsling er størst om våren på
                                                 grunn av lave temperaturer. Det er lite
                                                 svovel i husdyrgjødsel som blir tilgjeng-
                                                 elig for plantene. Svovelinnholdet i gras
Figur 1 viser avlingsnivå (FEm/kg TS) i 1. slått for ni forsøksfelt, og i 2. slått for      bør være over 0,15 g/100 g TS, og nitro-
seks forsøksfelt.                                        gen/svovel-forholdet (N/S-forhold) bør

								
To top