ងាយៗដើម្បីបើក Page by RatanaKoka

VIEWS: 2 PAGES: 3

									                ិ
ងាយៗដ ើម្បីដ ើក Page យកម្កដ្ ើវញដោយ
         ា
ម្ិនបាច់ចងចាំអាសយោន
Published ខែសីហា 10, 2012 | By គង់ តូ

ដៅដេលខ លដយើងកាំេុងដ្វើការដ ើកដគហទាំេ័រណាម្ួយខ លមានដ្ចើនតា         (Tab) ដហើយបាន
  ិទ (close) ដគហទាំេ័រដ                ា
              ោះដចល ដោយម្ិនបានចងចាំនូវអាសយោនក៏ម្ិនអីខ រ ដែ្ី៤២ នឹង
 ងាញនូវរដ ៀ ដៅយកម្កដ្ ើ វ ិញ ដៅដេលខ ល ង ូអនដ្ ើ ដៅដលើ Internet Explorer,
  ា
Chrome, Firefox, Opera ។


ក/ ដៅដលើកម្មវ ិ្ី Internet Explorer (9)

       ា
ជា ាំ ូងសូម្ ងាញ Command bar ជាម្ុនសិនដោយចុចដ          ដ ាំ
                               ៉ៅស្ដៅដលើ Menu bar រួចយក
ពាកយ Command bar
   ា  ់ដទៀតចុចដៅដលើពាកយ Tools យក Reopen last browsing session (សូម្ដម្ើលរូ ) ដេល
ដ  ោះវានឹងច ់ដ្ដើម្ដ ើកនូវទាំេ័រ ខ លដយើងដទើ នឹង ិទថ្មីៗ។
ចុចដលើរូ ដ ើម្បីដម្ើលកាន់ខតចាស់


ែ/ Google Chrome

ស្មា ់ដៅដលើ Chrome រ ឹតខតងាយស្សួលជាង IE9 ដៅដទៀត       អ
                            ង ូន្ាន់ ខតចុចដ    ដ ាំ
                                     ៉ៅស្ដៅ
ដលើ Menu bar យកពាកយ Reopen close tab (Ctrl+Shift+T) ជាការដស្សច។
គ/ Mozilla Firefox

ដៅដលើ Firefox វ ិញ ង ូអន្តូវចុចដៅដលើ ូតុង Firefox (េណទឹក្កូច) => History =>
                           ៌
Restore Previous Session ។
ឃ/ Opera

ស្មា ់ដៅដលើ Opera រ ឹតខតងាយស្សួលខថ្ម្ដទៀត សូម្ ង ូអន្កដលកដម្ើ លដៅខ្ែកខាងដលើ
   ដ
ខាងស្ាំ នឹងដឃើញរូ ្ុងស្មាម្ម្ួយ ដហើយចុចដៅរូ ដ ោះជាការដស្សច។

								
To top