cbs by xiaopangnv

VIEWS: 0 PAGES: 66

									 MEER SYSTEMATIEK IN DE SOCIOLOGIE
MEER SYSTEMATIEK IN CBS-CIJFERS VOOR
 BINDINGEN EN SOCIALE DYNAMIEK?


       Wout Ultee
   Radboud Universiteit Nijmegen


    Voordracht Sector SAH
       CBS Heerlen
       26 maart 2007
STATISTISCHE REGELMATIGHEDEN ZIJN DE
  BELANGRIJKSTE AANSPORINGEN
 GEWEEST VOOR DE OPKOMST VAN DE
       SOCIOLOGIE
  DE HEDENDAAGSE NEDERLANDSE
 SOCIOLOGIE IS DE WETENSCHAP VAN
 VERANDERINGEN IN DE HEDENDAAGSE
   NEDERLANDSE SAMENLEVING
  VERGELEKEN MET ANDERE HOOG-
  INDUSTRIËLE EN DEMOCRATISCHE
     SAMENLEVINGEN
 DEZE SOCIOLOGIE KAN NIET BLOEIEN
  ZONDER CIJFERS VAN NATIONALE
STATISTISCHE INSTELLINGEN ALS CBS EN
  BOVEN-NATIONALE ALS EUROSTAT
DE OUDE AANSPORINGEN DOOR NAPOLEONS
  BEVOLKINGSBOEKHOUDING UIT 1812:
   VORMING GEMEENTEN MET
PERSOONSREGISTER, GEBOORTEREGISTER,
TROUWREGISTER, OVERLIJDENSREGISTER,
  REGISTRATIE DOODSOORZAKEN
VORMING VAN RECHTBANKEN DIE VONNISSEN
 PER WETSARTIKEL MOESTEN BIJHOUDEN
 EENS IN DE TIEN JAAR EEN VOLKSTELLING
ZELFDODING ZOU EEN UITING ZIJN VAN DE
    VRIJE WIL VAN DE MENS
    MAAR HOE KAN DAT DAN:
  PER JAAR ONGEVEER EVENVEEL
 ZELFDODINGEN VOLGENS STATISTIEKEN
   VOOR DOODSOORZAKEN?
DURKHEIMS BINDINGSTHEORIE UIT 1897 TER
 VERKLARING VAN EEN GROOT AANTAL
 STATISTISCHE REGELMATIGHEDEN IN DE
ZELFDODINGSDCIJFERS VAN EEN VEELHEID
    AAN EUROPESE LANDEN
          HOE KAN DAT:
   DE STAAT VERBIEDT MOORD ENZOVOORT
   SPOORT MISDADEN OP EN BESTRAFT DIE
MAAR TOCH VAN JAAR TOT JAAR EEN MIN OF MEER
     ZELFDE AANTAL MISDADEN?
HOEZO REGELMATIGHEDEN IN REGELOVERTREDING?


     Pakkans te klein en straf te licht?
 Of geringe binding van overtreders met groepen die
overtreding afkeuren en sterke binding met groepen die
        overtreding goedkeuren?
 Verklaringsvragen over zelfdoding ook nu
 nog betrekkelijk goed te beantwoorden met
telkaarten van het CBS voor elke zelfdoding
  in Nederland sinds 1936 (enige jaren
  geleden oude kaarten gedigitaliseerd)
 Verklaringsvragen over overtredingen van
  wetboek van strafrecht niet goed te
  beantwoorden met CBS gegevens
omdat strafzwaarte niet goed per rechtbank
      wordt bijgehouden en
de pakkans niet goed kan worden berekend
 voor het gebied dat wordt bestreken door
       een rechtbank
   De staat na Napoleon was een
      nachtwakerstaat:
  Een staat heeft het monopolie op de
geweldmiddelen en zou zo het leven en de
 eigendommen van burgers beschermen
 Vandaar een heleboel Napoleontische
statistieken die duidelijk moeten maken in
  hoeverre een staat deze taak meer of
minder goed vervult: justitiële statistieken
Wegens stijgende criminaliteit en gebreken
in justitiële statistieken sinds jaren tachtig
  van de 20e eeuw slachtofferenquêtes
 Met de verstedelijking kwamen er epidemieën en
      steeg de zuigelingensterfte
 Zo werd volksgezondheid een overheidstaak
   Gezondheid lijkt een individueel goed
 maar epidemieën zijn een collectief kwaad en
  volksgezondheid is een collectief goed


          Hierdoor
rond 1900 statistiek van doodsoorzaken, nu bij de
  Rijksinspectie voor de Volksgezondheid
sinds jaren zestig RIVM-statistieken van inentingen
  sinds jaren tachtig van de 20e eeuw CBS-
       gezondheidenquêtes
   In de jaren dertig van de 20e eeuw ging de
      nachtwakerstaat eronder door
  Hoge werkloosheid en armoede zijn collectieve
   kwaden, net als misdaad en epidemieën
 Tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw werden de
  werkloosheidstatistieken geproduceerd door de
arbeidsbureaus van het Ministerie van Sociale Zaken
   Die statistieken bleken in die tijd van hoge
     werkloosheid zo slecht te zijn dat
  de Arbeidskrachtentellingen en de Enquêtes
     Beroepsbevolking van het CBS de
    werkloosheidcijfers gingen leveren
De stijgende welvaart werd ook gedocumenteerd door
     het CBS met de nationale rekeningen
 In de jaren zeventig twee nieuwe overheidstaken:
    Niet alleen welvaart, maar ook welzijn
   Welzijn gemeten door CBS met driejarige
  leefsituatieonderzoeken, later DLSO, nu POLS
 Niet alleen gemiddeld inkomen, ook spreiding van
 inkomen ofwel inkomensongelijkheid, ook minder
        onderwijsongelijkheid
 Inkomensongelijkheid incidenteel bestudeerd door
    Tinbergen en systematisch met IPO
Eerst alleen statistieken van het aangegeven inkomen
 voor heffing inkomensbelasting, later koppeling van
            bestanden
 Onderwijsongelijkheid sinds 1965 bestudeerd met
       cohortonderzoeken
          Samenvattend
     Overheidstaken en CBS-statistieken


Geweldvermindering    Justitiële statistieken
             Veiligheidsmonitor
Volksgezondheid      Statistiek doodsoorzaken
             Gezondheidenquête
Werkloosheidverlaging   EBB
Welvaartverhoging     Nationale rekeningen
Welzijn          POLS
Inkomensongelijkheid   IPO
Onderwijsongelijkheid   Cohortonderzoeken
Hoe betere beschrijving van aanleiding voor en resultaten
         van overheidstaken?
Niet alleen doodsoorzakenstatistiek ook gezondheidsenquêtes
  Niet alleen justitiële statistieken ook slachtofferenquêtes
  Als criminaliteit een gevolg van geringe bindingen is,
        bindingen zelf gaan monitoren
 Als laag inkomen en ‘een dubbeltje wordt nooit een kwartje’
       een gevolg van weinig onderwijs zijn:
        onderwijsongelijkheid monitoren
  Monitoren: niet alleen gegevens voor één tijdstip maar
          homogene tijdreeksen
Monitoren: niet alleen gegevens over macroveranderingen in
     de tijd maar ook over microveranderingen
Hoe houd je overzicht op de monitor en hoe weet je
     dat alles op de monitor komt?
   Volstrekte duidelijkheid kan niet en
     alles weergeven kan ook niet


Maar misschien een beetje hulp van idee dat de
sociologie drie hoofdvragen heeft en die vragen
   een groot aantal deelvragen omvatten
Van belang zijn hier de ongelijkheidvraag en de
         cohesievraag
 Ongelijkheid en cohesie als kenmerken van me
Nederlandse samenleving, als verschijnselen die
 zich voordoen in de bevolking van Nederland
 Wilterdink & Van Heerikhuizen zeggen in
  hun leerboek dat het terrein van de
        sociologie
    breed en onoverzichtelijk is


 Ultee, Arts & Flap zeggen in hun leerboek
dat de sociologie overzichtelijk is te maken
  met behulp van de gedachte dat de
         sociologie
  drie hoofdvragen heeft en dat die
  hoofdvragen met nieuwe deelvragen
    steeds verder uitwaaieren
  Ongelijkheid en cohesie niet eenvoudig
   hoofdvragen van de sociologie
 Ongelijkheid en cohesie zijn ook politieke
         kwesties
Ongelijkheid een kwestie die vooral door PvdA
    en linkser op de agenda blijft
Cohesie een kwestie die vooral door het CDA
 en delen van rechtser op de agenda komt
  De VVD is goed in het vergeten van het
ongelijkheidprobleem en vindt bemoeienis met
 cohesie snel strijdig met individuele vrijheid
        (dis)cohesie  geweld              onverbondenheid


mensen   m  s staten     huis-  zelf-  vrijwillige
 tegen   t  t tegen    houdens  doding  organisaties
mensen   s  m staten

              opkomst lidmaat- lid kerk-
                   schap sport- lid-
 huishoud-  later sneller     politieke club maat-
                    partij   schap
verdunning trouwen scheiden
                   en vak-
                   bond
              ongelijkheid


      één persoon
      één tijdstip         openheid
      scheefheid


absoluut    relatief    meer tijdstippen  twee personen
armoede    decielen      mobiliteit     connubium

              intergene-    intragene-
              rationeel    rationeel


        absoluut      relatief
       percentages     odds ratio’s
 In Ultee, Arts & Flap, Sociologie, 1992
       derde druk 2003
  wordt aan de hand van deze twee
      vragenplaatjes
  een sociale kaart van Nederland
        geschetst
  daarbij worden CBS cijfers benut
en deze beschrijvingen worden verklaard
 met enige theorieën uit de sociologie,
  zoals Durkheims bindingstheorie
   Ik ga nu vertellen over onze
 moeilijkheden bij deze beschrijvingen
  Deze staan niet in het leerboek
 Ik ga hierbij in op de beschikbaarheid van meer data bij
   het CBS door de komst van de Gemeentelijke
    Basisadministratie (de virtuele volkstelling)
En de koppeling aan de GBA van één jaar van de door het
 CBS in dat jaar verzamelde gegevens als EBB en IPO
En de koppeling van dit olifantbestand voor een bepaald
 jaar aan de olifantbestanden voor andere jaren tot een
          mammoetbestand
      Laatste taak in Heerlen bij SAH?
      Koppeling per jaar in Voorburg?
    Naast dataverzameling en data-analyse is er
 databewerking: data gereed maken voor analyse door
bijvoorbeeld van personenbestand een echtparenbestand
    te maken of een personen-jaren bestand
  Het ongelijkheidprobleem zou moeten zijn:

          Ongelijkheden
         in welke opzichten
         tussen wie en wie?


Niet alleen ongelijkheden
wat betreft inkomen gemeten met bijvoorbeeld
inkomensdecielen voor huishoudens
ook wat betreft opleiding: hoeveel procent van de
bevolking van een land neemt hoeveel procent
van alle opleidingsjaren voor hun rekening
En ook wat betreft wel of niet betaalde arbeid
En beroepshoogte
  Het ongelijkheidprobleem zou moeten zijn:

          Ongelijkheden
         in welke opzichten
         tussen wie en wie?


Niet alleen tussen alle inwoners van een land of alle
huishoudens in een land
Ook tussen zelfstandigen en werknemers
Werknemers met een lagere of hogere opleiding
Vrouwelijke en mannelijke werknemers met een
hogere of lagere opleiding
Allochtone en autochtone vrouwelijke en mannelijke
werknemers met een hogere of lagere opleiding
Het CBS heeft mooie tijdreeksen wat betreft relatieve
inkomensongelijkheid waarbij inkomens over een jaar
worden gerekend
Behalve decielaandelen, nu voor politieke debat
inkomensaandelen rijkste 5% en rijkste 1% gewenst
Zowel voor personen    voor belasting
Als voor huishoudens   ongestandaardiseerd
                na belasting
             gestandaardiseerd
             een enkele keer:
             gestandaardiseerd en
                teruggewogen naar
                personen
             laatste is beste
De breuk in de tijdreeks door de belastingwijzigingen van
      2001 is nog niet goed beschreven
 Wat gebeurt er met studenten die niet bij hun ouders
     wonen, verwijderd uit de steekproef?


  De Wereldbank geeft in 2002 World Development
 Indicators voor Nederland in 1994 de rijkste 20% een
 inkomensaandeel van meer dan 40% gegeven en de
       rijkste 10% meer dan 25%
Zulke hoge inkomensaandelen heb ik in CBS statistieken
         nog nooit gezien
 Het CBS moet meer doen tegen zulke slechte cijfers
 De uit de nationale en Brusselse
  politiek komende vraag naar
inkomens die op armoede duiden
   is een verkeerde vraag


Marx ging het om hongerlonen dat
    lijkt nog absoluut
 Een bestaansminimum is echter
      relatief


 Er is geen goede gepubliceerde
 tijdreeks voor inkomen of loon
 naar opleiding en naar geslacht
        Intragenerationele inkomensmobiliteit

Ontvangen per brief van
25-1-1990 van J.T.M. Van
Laanen, CBS, Hoofd
hoofdafdeling Statistieken
van inkomen en
consumptie
Ik kreeg meer jaren
Mijn vraag ging terug op
Koopkracht in kaart
gebracht
De gegevens daarin kon
ik niet naar kwartielen
omrekenen
Topgroep meer gesloten
dan onderste groep
     Intragenerationele inkomensmobiliteit
 Waarom decielen bij inkomensverdeling op één
 tijdstip en waarom kwartielen bij inkomensmobiliteit?
Gegevens voor huishoudens; er zijn nog geen tijdreeksen verschenen
      Topgroep meer gesloten dan ondergroep
Van intragenerationele inkomensmobiliteit
    naar inkomensconnubium
 Het CBS heeft een enkele maal gegevens
 gepubliceerd waarin voor (echt)paren het
inkomen van de meestverdiendende helft is
   afgezet tegen het inkomen van de
      minstverdienende helft
 Beter ware het het inkomen van de man
  tegen dat van de vrouw af te zetten
En voor homostellen bij toeval één helft van
 het stel tot het andere geslacht te rekenen
   Als er relatieve intragenerationele
inkomensmobilteit is, is de inkomensverdeling
gerekend over meer dan één jaar minder scheef
      Hoeveel minder scheef?
     Supplement 1991 / 5
  De vergelijking van Nederlandse
    gegevens voor relatieve
  inkomensscheefheid met die voor
  andere landen wordt niet alleen
bemoeilijkt door verschillen in de definitie
       van inkomen
  Maar ook en vooral door grotere en
   kleinere steekproeven (grotere
steekproef door schevere verdeling meer
       ongelijkheid)
En door inkomens over andere periodes
     (week, maand jaar)
Van inkomen als dimensie van ongelijkheid naar werk-
  werkloos-buiten arbeidsmarkt als dimensie van
          ongelijkheid
  Het CBS publiceert niet geregeld tabellen waarin de
 arbeidsmarktpositie van de man van een paar is afgezet
 tegen de arbeidsmarktpositie van de vrouw van dat paar
Het CBS publiceert wel cijfers over werkloosheid naar duur
 Maar geen tabel waarin de arbeidsmarktpositie van een
 persoon is afgezet tegen die positie drie maanden, een
        half jaar en een jaar eerder
  Tijdens de hoge werkloosheid begin jaren tachtig
  bagatelliseerde de VVD deze met de stelling dat de
  mobiliteit tussen werk en werkloosheid groot bleef
   Tijdreeksen tabellen over de
 arbeidsmarktpositie van de mannelijk
 helft van een paar afgezet tegen de
arbeidsmarktpositie van de vrouwelijke
 helft van een paar zijn te halen uit de
       AKTs en EBBs
 Werken kan naar aantal uren worden
     onderscheiden
De politiek heeft te veel aandacht voor
     voltijdwerkende paren
De (vrouwen)emancipatie is voltooid als
er evenveel deeltijdwerkende gehuwde
mannen als deeltijdwerkende gehuwde
       vrouwen zijn
  Van inkomen als dimensie van ongelijkheid naar
    onderwijs als dimensie van ongelijkheid
In navolging van tabellen over wie is met wie getrouwd
 wat betreft godsdienst uit de volkstelling van 1947 en
             1960
 Heeft het CBS uit de volkstellingen van 1960 en 1971
 tabellen gehaald over wie is met wie getrouwd wat
        betreft opleidingsniveau
 Nieuwe tabellen voor opleidingshomogamie kunnen
  worden gehaald uit elke AKT en EBB omdat het
        huishoudenquêtes zijn
Publiceer de laatste tijdreeks relationele gegevens in
            STATLINE
  Het verband tussen het inkomen
(uurloon) van partners is groter dan kan
 worden verwacht op grond van hun
    opleiding en hun leeftijd
     Het verband tussen de
 arbeidsmarktpositie van partners is
 groter dan kan worden verwacht op
 grond van hun opleiding en leeftijd en
 op grond van de werkloosheid in hun
       woongebied
    Inkomenshomogamie en
 arbeidsmarktpositiehomogamie zijn
   meer dan een bijproduct van
    opleidingshomogamie
   Er bestaan partnereffecten
 Hypothesen over partnereffecten zijn
 het beste te toetsen met dynamische
        gegevens
 Het is twijfelachtig of het CBS dit kan
 ook als koppelingen zijn voltooid
Het IPO van het CBS heeft dynamische
 inkomensgegevens maar het heeft
 (nog?) geen opleidingsgegevens van
       de partners
De AKTs en EBBs van het CBS hebben
  het opleidingsniveau van beide
   partners maar ze bevatten
 onvoldoende dynamische gegevens
   over hun arbeidsmarktpositie
 Nijmeegse sociologen verzamelden in 1993, 1998,
2000 en 2003 gegevens voor geheel Nederland van
  beide wederhelften in een paar wat betreft hun
 opleidingsloopbaan, hun arbeidsmarktloopbaan en
     hun beroepsloopbaan (één maal
 inkomensgeschiedenis gevraagd bij einde oud en
        begin nieuw beroep)
Als een man een hogere opleiding heeft, is de kans
 dat zijn niet-werkende vrouw gaat werken groter
      en onafhankelijk daarvan is
als het inkomen van een man hoger is, de kans dat
  zijn niet-werkende vrouw gaat werken kleiner
     Intergenerationele mobiliteit


Sociologen bestuderen stijging en daling op de
     maatschappelijke ladder
 Dat zouden ze graag met inkomensgegevens
          doen
Maar er zijn nauwelijks bestanden met inkomen
    vader, moeder, dochter en zoon
  Daarom bestudering intergenerationele
    beroepsprestigemobiliteit
  Laat eens in de zoveel jaar een
 steekproef van 500 of 1000 mensen
 beroepstitels beoordelen naar het
 aanzien dat ze in de maatschappij
        genieten
Kies de titels zo dat er één is voor elke
twee of drie digits van de CBS- of ILO-
     beroepenclassificatie
  Beroepsprestige is een goede
  benadering voor het permanente
 inkomen dat de uitoefening van een
      beroep oplevert
Vraag in een andere enquête met enige duizenden
 respondenten naar iemands beroep en naar dat
  van iemands vader (nu ook moeder) toen de
      persoon een jaar of 14 was
  Codeer de beroepstitels volgens de CBS-
beroepenclassificatie en de beroepsprestigeladder
    (of een andere tenminste ordinale
 beroepsindeling, zoals het klassenschema van
       Goldthorpe & Erikson)
De analyse van een tijdreeks van de deze tabellen
 voor Nederland en voor andere West-Europese
 landen laat zien dat het stratificatiestelsel van
  deze samenlevingen opener is geworden
 Mijn vuistregel is dat de correlatie
tussen beroep vader en beroep zoon
 in deze landen van 1950 tot 2000 is
        gedaald
     van 0,6 naar 0,4
Ook de samenhang tussen opleiding
 vader en opleiding zowel zoon als
    dochter is afgenomen
 Door toedoen van het Panel of Income
 Dynamics zijn voor de Verenigde Staten
  gegevens over intergenerationele
 inkomensmobiliteit berekend geworden
Eerst werden correlaties van 0,2 gevonden
 Nu gaat men van hogere correlaties uit
Mern moet niet inkomen 1965 met in komen
       2000 correleren
 Maar gemiddeld inkomen 1964-1966 met
   gemiddeld inkomen 1999-2001
  De correlatie lijkt dan op die tussen
   beroepsprestige vader en zoon
    De verwachting was dat de
 intergenerationele inkomensmobiliteit
is de Verenigde staten veel groter zou
  zijn dan in West-Europese landen
     Dit bleek niet zo te zijn
Gary Solon, ‘Cross-country differences
in intergenerational earnings mobility’,
  Journal of Economic Perpectives,
      16(2002)59-66
VS       0,5   Zweden     0,13
Finland    0,13  Canada     0,23
Duitsland   0,34  Nederland   ??
CBS, Jaarboek Welvaartsverdeling 2000, blz. 65
     waarom nu 20% groepen?
           Hergegroepeerde gegevens
               kind 1998
        1=l  2   3   4   5=h
    1=l   30   28  19  12  11     20
    2    21   21  21  26  12     20
Vader
    3    19   21  22  19  18     20
1981
    4    18   15  22  21  24     20
    5=h   13   15  16  21  35     20


        20  20  20   20  20     100
      Topgroep meer gesloten dan ondergroep
       Hoe groot is de r voor Nederland?
   Voor Nederland   r= 0,24
  Voor andere landen r’en met log
     inkomensbedrag


  Als ik het goed heb moeten de
Nederlandse gegevens terecht komen in
 het boek dat Atkinson redigeert en
  waarbij XX uit Amsterdam voor
   Nederland bij betrokken is
Het is mogelijk voor Nederland niet met
    jaarinkomen te werken
Maar met gemiddeld inkomen voor twee
      of drie jaren
Hoe lang zal het duren voor het
 CBS voor intergenerationele
   inkomensmobiliteit
net zo’n lange tijdsreeks hebben
als sociologen voor vader-zoon
   beroepsprestige- of
  beroepsklassemobiliteit?
Het CBS en de SAH over discohesie en geweld


 De justitiële statistieken van het Ministerie van
       Justitie zijn een puinhoop
 Zijn de gegevens over sterfte door moord en
    doodslag als doodsoorzaak uit de
doodsoorzakenstatistiek te koppelen aan de GBA
      en andere CBS bestanden?
 Het CBS en de SAH over discohesie en geweld
Geweld blijkt niet alleen uit de doodsoorzakenstatistiek
      maar ook uit slachtofferenquêtes
Als vragen over wie trouwt met wie van belang zijn voor
           de sociologie
Zijn naast vragen over wie wordt slachtoffer van geweld
Ook voor het beleid vragen van belang over wie wordt
        slachtoffer van wie?
Nieuwbeerta van het NSCR maakte een tabel voor wie
vermoordde wie wat betreft etniciteit voort Nederland in
          1991-2000
Zijn met de laatste slachtofferenquêtes vragen van het
  soort wie deed wat tegen wie te beantwoorden?
  Het CBS en de SAH over cohesie en bindingen


Het is zeer wel mogelijk dat alle leden van een samenleving
 hechte banden hebben met andere personen en allerlei
        maatschappelijke instellingen
   En de cohesie van deze samenleving beperkt is
 De cohesie van een samenleving in zijn geheel is beperkt
 als mensen vooral banden hebben met mensen van hun
 eigen soort en met instellingen waartoe vooral hun soort
           mensen behoren
Het verzuilde Nederland was een samenleving
 waarvan de leden hechte banden hadden
Maar de samenleving als geheel gespleten was


 De CBS gegevens over de kerkelijke cohesie
  van Nederland zijn slechter geworden
Eens jaarlijks tabellen over wie trouwt met wie
 wat betreft kerkelijke gezindte en tabellen uit
         volkstellingen
Nu soms een artikel dat gezindten nog altijd in
      eigen groep trouwen
 De kwestie is echter hoe sterk dit verband is
 Het verband nam af tussen 1957 en 1986
 De paradox van sterke individuele integratie en
    zwakke maatschappelijke cohesie
 Onlangs niet gezien door Putnam in Bowling alone
 Daarin betoogt hij dat in de Verenigde Staten het
wederzijds vertrouwen en het vertrouwen in de politiek
           beperkt is
omdat mensen steeds minder in clubverband bowlen
   en het lidmaatschap van andere vrijwillige
     verenigingen sterk is terug gelopen
    Hoe is wat betreft
dataverzameling de kwestie van
   Bowling with others
 maar toch Bowling apart te
     vermijden?
     Ga na in hoeverre
     kerklidmaatschap
    vakbondlidmaatschap
 lidmaatschap politieke partij
   lidmaatschap sportclubs
      schoolbezoek
  Wat betreft dimensies van
ongelijkheid HETEROGEEN dan
   wel HOMOGEEN zijn
 Ga niet alleen na of sporten samenhangt met opleiding
         en inkomen en etniciteit
Stel in individuele enquêtes de vraag of een persoon lid
  is van een sportclub en zo ja hoe heterogeen die
     sportclub wat samenstelling betreft is
Doe dat ook als het om deelname aan zangkoren gaat
 Ga in onderzoek met schoolloopbaancohorten na in
hoeverre scholen of schoolklassen heterogeen zijn wat
    betreft de sociale herkomst van leerlingen
  Ga na hoe heterogeen wat inkomen betreft het
  postcodegebied is waar een persoon nu woont
 Ga na in hoeverre iemands beroep een beroep is dat
      heterogeen wat betreft etniciteit is
 Het CBS beschikt
op dit ogenblik over
 veel gegevens om
  Bowling alone
   vragen te
  beantwoorden
En weinig gegevens
 om Bowling apart
  vragen te
 beantwoorden
Van de aanwijzingen voor kerkelijke cohesie
 en cohesie door vrijwillige organisaties
Naar de aanwijzingen voor huishoudcohesie
Hierbij onderscheiden tussen gegevens voor
 volwassenen en gegevens voor jeugdigen
 Voor volwassenen door stopzetten reeks
onderzoeken gezinsvorming minder gegevens
Koppel de gegevens over de paren uit een
      jaar voor de GBA
Aan de gegevens voor de helften van deze
     paren uit latere GBA’s
    Doe dat per geboortecohort
 Van macrogegevens over huwelijken en
echtscheidingen naar individuele gegevens
     over partnerwisselingen
 Van macrogegevens over geboortecijfers
naar individuele gegevens over (half)broers
       en (half)zusters
 Maak voor iedere volwassene van een bepaald
geboortecohort in Nederland een rechte telling als


Bij 18 jaar alleenstaand bij 25 en 35 jaar nog steeds
Bij 18 jaar alleenstaand bij 25 partner bij 35
alleenstaand en ex ook
Bij 18 jaar alleenstaand bij 25 partner bij 35
alleenstaand en ex nieuwe partner
Bij 18 jaar alleenstaand bij 25 partner bij 35 nieuwe
partner en ex ook
 Maak voor iedere jeugdige in Nederland van een
  bepaald geboortecohort een rechte telling als


Op 3 jaar geen broer of zus en bij 18 jaar niet en ook
geen halfbroer of halfzus
Op 3 jaar broer of zus en bij 18 jaar halfbroer of –zus
van moederszijde en geen halfbroer of –zus van vaders
zijde
Op 3 jaar broer of zus op 18 geen halfbroer of –zus van
moeders zijde en wel halfbroer of –zus van vaders zijde
Op 3 jaar broer of zus en op 18 halfbroer of –zus van
moeders zijde en halfbroer of –zus van vaders zijde
Zo zicht op wat de Franse socioloog
 De Singly de ‘famille recomposé’
        noemt


En zo gegevens waar een minister voor
 gezins- en jeugdzaken wat aan heeft
  De schoolprestaties van kinderen
  hangen af van scheiding ouders,
  hertrouwen vader of moeder en
misschien ook van krijgen halfbroers of
halfzusters van vaders of moeders zijde
Ik hoop een goede
 ‘trouble shooter’
 te zijn geweest
 Deze powerpoint op mijn website
   Te vinden door in Google
      Wout Ultee
      In te tikken


Ik laat de powerpoint hier ook achter
voor interne verspreiding binnen het
        CBS

								
To top