SILABUS SKI kelas VIII semester 1 _ 2 by zuperbayu

VIEWS: 69 PAGES: 14

									                         Madrasah Tsanawiyah / MTs
Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2             8
                                                          Madrasah Tsanawiyah / MTs


                                 SILABUS

Madrasah        : MTs Salafiyah Wonoyoso
Mata Pelajaran     : SKI
Kelas/Semester     : VIII/ I

Standar Kompetensi : 1. Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah


               Materi                         Indikator           Alokasi   Sumber
   Kompetensi                Kegiatan Pembelajaran                  Penilaian
              Pembelajaran                                      Waktu    Belajar
    Dasar
1.1. Menceritakan     Sejarah        Membaca/menceritaka      Menjelaskan      TesTulis
   sejarah        berdirinya Bani    n materi sejarah        sejarah berdirinya        4 X 40’  1. Buku SKI
   berdirinya Bani    Abbasiyah       berdirinya Bani        Bani Abbasiyah                 Depag
   Abbasiyah       Proses         Abbasiyah           Menyebutkan                 2. SKI Toha
              terbentuknya     Membaca proses         proses        TesTulis         Putra
              sejarah Bani      terbentuknya sejarah      terbentuknya                3. SKI Tiga
              Abbasiyah       Dinasti Al Ayyubiyah      sejarah Bani                  Serangkai
              Tokoh tokoh      Membuat peta konsep      Abbasiyah      Penugasan       4. Sejarah
              yang berperan     mengidentifikasi tokoh     Menampilkan                  Hidup
              dalam sejarah     tokoh yang berperan      tokoh tokoh yang                Muhamma
              berdirinya Bani    dalam sejarah         berperan dalam                 d SAW
              Abbasiyah       berdirinya Bani        sejarah berdirinya             5. Ensiklope
              Faktor         Abbasiyah           Bani Abbasiyah                 di Islam
              pendukung       Tanya jawab tentang      Mengidentifikasi   Tes lisan
              sejarah        faktor pendukung        faktor pendukung
              berdirinya Bani    sejarah berdirinya Bani    sejarah berdirinya
              Abbasiyah       Abbasiyah           Bani Abbasiyah
                         Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                     9
                                                      Madrasah Tsanawiyah / MTs              Materi                       Indikator          Alokasi   Sumber
   Kompetensi             Kegiatan Pembelajaran                  Penilaian
            Pembelajaran                                    Waktu    Belajar
     Dasar
1.2. Mendeskrip     Perkembangan    Membaca/ meceritakan      Menjelaskan     TesTulis
   sikan        kebudayaan/per   perkembangan          perkembangan           4 X 40’ 1. Buku SKI
   perkembangan    adaban Islam    kebudayaan/peradaban      kebudayaan/perada              Depag
   kebudayaan     pada masa Bani   Islam pada masa Bani      ban Islam pada              2. SKI Toha
   /peradaban     Abbasiyah      Abbasiyah           masa Bani                  Putra
   Islam pada     Sebab       Mengidentifkasi sebab     Abbasiyah      TesTulis       3. SKI Tiga
   masa Bani      perkembangan    perkembangan         Menunjukkan                 Serangkai
   Abbasiyah      kebudayaan/per   kebudayaan/peradaban      sebab                  4. Sejarah
             adaban Islam    Islam pada masa Bani      perkembangan                Hidup
             pada masa Bani   Abbasiyah           kebudayaan/perada              Muhammad
             Abbasiyah     Learning start with      ban Islam pada               SAW
            Lahirnya tokoh   question            masa Bani      Tes lisan      5. Ensiklopedi
             dari perkem-    tentanglahirnya tokoh     Abbasiyah                  Islam
             bangan kebuda-   dari perkembangan       Mengidentifikasi
             yaan/peradaban   kebudayaan/peradaban      munculnya tokoh
             Islam pada     Islam pada masa Bani      dari perkembangan
             masa Bani      Abbasiyah           kebudayaan/perada
             Abbasiyah                     ban Islam pada
                                      Bani Abbasiyah
                      Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                    10
                                                          Madrasah Tsanawiyah / MTs                Materi                        Indikator          Alokasi   Sumber
   Kompetensi                Kegiatan Pembelajaran                 Penilaian
              Pembelajaran                                     Waktu    Belajar
    Dasar
1.3. Mengidentifikasi    Tokoh ilmuwan    Membuat peta konsep      Mengklasifikasi  Penugasan
   tokoh ilmuwan      muslim masa      tokoh tokoh ilmuwan      Tokoh ilmuwan         4 X 40’  1. Buku SKI
   muslim dan       Bani Abbasiyah    muslim masa Bani        muslim masa Bani              Depag
   perannya dalam     Peran tokoh      Abbasiyah           Abbasiyah                2. SKI Toha
   kemajuan dan      ilmuwan muslim    Simulasi tentang peran     Menunjukkan                 Putra
   kebudayaan/per     pada pada       tokoh ilmuwan muslim      peran tokoh    Penugasan       3. SKI Tiga
   adaban Islam      masa Bani       pada pada masa Bani      ilmuwan muslim               Serangkai
   pada masa Bani     Abbasiyah       Abbasiyah           pada pada masa              4. Sejarah Hidup
   Abbasiyah       Kemajuan       Tanya jawab tentang      Bani Abbasiyah               Muhammad
               ilmuwan muslim    kemajuan ilmuwan        Mengklasifikasi               SAW
               masa Bani       muslim masa Bani        kemajuan      Tes lisan       5. Ensiklopedi
               Abbasiyah       Abbasiyah           ilmuwan muslim               Islam
              Kebudayaan/pe    Berdiskusi tentang       masa Bani
               rada-ban Islam    kebudayaan           Abbasiyah
               pada masa Bani    /peradaban Islam pada     Mengidentifikasi
               Abbasiyah       masa Bani Abbasiyah      kebudayaan/pera  Penugasan
                                         daban Islam pada
                                         masa Bani
                                         Abbasiyah
                         Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                     11
                                                            Madrasah Tsanawiyah / MTs


               Materi                                         Alokasi     Sumber
   Kompetensi                 Kegiatan Pembelajaran        Indikator      Penilaian
              Pembelajaran                                        Waktu      Belajar
     Dasar
1.4. Mengambil ibrah
   dari         Ibrah nilai nilai    Membuat peta konsep       Mengaitkan ibrah Penugasan 4 X 40’     1. Buku SKI Depag
   perkembangan      positif dan       tentang nilai nilai positif   nilai nilai positif             2. SKI Toha Putra
   kebudayaan       negatif dari      dan negatif dari        dan negatif dari              3. SKI Tiga
   /peradaban       perkembangan      perkembangan          perkembangan                  Serangkai
   Islam pada       kebudayaan/per     kebudayaan/peradaban      kebudayaan/pera               4. Sejarah Hidup
   masa Bani       adaban Islam      Islam pada masa Bani      daban Islam pada                Muhammad SAW
   Abbasiyah       pada masa Bani     Abbasiyah untuk masa      masa Dinasti                5. Ensiklopedi Islam
   untuk masa kini    Abbasiyah        kini dan yang akan       Bani Abbasiyah
   dan yang akan     untuk masa kini     datang             untuk masa kini
   datang                                               Tes lisan
              Ibrah nilai nilai    Studi komperatif
              positif dan       (membandingkan)         Menunjukkan
              negatif dari      tentang nilai positif dan    ibrah nilai nilai
              perkembangan      negatif perkembangan      positif dan negatif
              kebudayaan/per     kebudayaan/peradaban      dari
              adaban Islam      Islam pada masa Bani      perkembangan
              pada masa Bani     Abbasiyah untuk masa      kebudayaan/pera
              Abbasiyah        kini dan yang akan       daban Islam pada
              untuk masa       datang             masa Bani
              yang akan                        Abbasiyah untuk
              datang                         masa yang akan
                                          datang
                          Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                         12
                                                       Madrasah Tsanawiyah / MTs              Materi                                     Alokasi    Sumber
  Kompetensi                Kegiatan Pembelajaran       Indikator   Penilaian
             Pembelajaran                                   Waktu     Belajar
   Dasar

1.5. Meneladani     Meneladani      Berdiskusi tentang nilai    Mengelompokkan TesTulis 2 X 40’    1. Buku SKI
   ketekunan dan    ketekunan nilai   nilai yang bisa        nilai nilai positif            Depag
   kegigihan      nilai positif    diteladani dari        yang bisa               2. SKI Toha Putra
   perkembangan     perkembangan     ketekunan           diteladani dari            3. SKI Tiga
   kebudayaan      kebudayaan/per    perkembangan          ketekunan                 Serangkai
   /peradaban      adaban Islam     kebudayaan/peradaban      perkem-bangan             4. Sejarah Hidup
   Islam Bani      Bani Abbasiyah    Islam Bani Abbasiyah      kebuda-                  Muhammad
   Abbasiyah      Mengubah                      yaan/peradaban              SAW
             prilaku nilai    Membuat resum dari       Islam Bani               5. Ensiklopedi
             nilai negatif ke   kegigihan           Abbasiyah                 Islam
             positif       perkembangan          Mengubah prilaku
             perkembangan     kebudayaan/peradaban      nilai-nilai negatif Penugasan
             kebudayaan/per    Islam Bani Abbasiyah      ke nilai-nilai positif
             adaban Islam     sekarang            yang bisa
             Bani Abbasiyah                   diteladani dari
             Kegigihan      Memerankan nilai nilai     ketekunan
             perkembangan     yang bisa diteladani      perkem-bangan
             kebudayaan/per    dari ketekunan dan       kebudayaan-
             adaban Islam     kegigihan para tokoh      /peradaban Islam Tes unjuk
             Bani Abbasiyah    perkembangan          Bani Abbasiyah     kerja
                        kebudayaan/peradaban      Mendemonstrasik
                        Islam Bani Abbasiyah      an kegigihan para
                        dalam kehidupan        tokoh
                        sehari hari          perkembangan
                                       kebu-
                                       dayaan/peradaba
                                       n Islam Bani
                                       Abbasiyah
                       Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                    13
                                       Madrasah Tsanawiyah / MTs

                                  Kebumen ........Juli 2009.
Mengetahui,                            Guru Mapel SKI
Kepala MadrasahDrs.H Masykur                           Nurmalekhah, S.PdI
NIP.150216519                           NIP.
         Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                  14
                         Madrasah Tsanawiyah / MTs
Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2             15
                                                        Madrasah Tsanawiyah / MTs


                                 SILABUS

Madrasah       : MTs Salafiyah Wonoyoso
Mata Pelajaran    : SKI
Kelas/Semester    : VIII/ II

Standar Kompetensi     : 2. Memahami perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al Ayyubiyah


              Materi                         Indikator          Alokasi    Sumber
  Kompetensi                Kegiatan Pembelajaran                 Penilaian
             Pembelajaran                                      Waktu     Belajar
   Dasar
      1         2              3              4       5      6       7

2.1. Menceritakan    Sejarah        Membacacerita materi      Menjelaskan     TesTulis 4 X 40’   1. Buku SKI
   sejarah       berdirinya       sejarah berdirinya       sejarah berdirinya             Depag
   berdirinya      Dinasti Al       Dinasti Al Ayyubiyah      Dinasti Al                2. SKI Toha
   Dinasti Al      Ayyubiyah       Membaca proses         Ayyubiyah                  Putra
   Ayyubiyah      Proses         terbentuknya sejarah      Menjelaskan proses TesTulis       3. SKI Tiga
             terbentuknya      Dinasti Al Ayyubiyah      terbentuknya                Serangkai
             sejarah Dinasti    Membuat peta konsep      sejarah Dinasti Al            4. Sejarah Hidup
             Al Ayyubiyah      mengidentifikasi tokoh-    Ayyubiyah                  Muhammad
             Tokoh tokoh       tokoh yang berperan      Menampilkan    Penugasan        SAW
             yang berperan      dalam sejarah         tokoh tokoh yang             5. Ensiklopedi
             dalam sejarah      berdirinya Dinasti Al     berperan dalam               Islam
             berdirinya       Ayyubiyah           sejarah berdirinya
             Dinasti Al       Membuat peta konsep      Dinasti Al
             Ayyubiyah        mengklasifikasi faktor     Ayyubiyah      Karya
             Faktor         pendukung sejarah       Mengumpulkan\
             pendukungsejar     berdirinya Dinasti Al     mengidentifikasi
             ah           Ayyubiyah           faktor pendukung
             berdirinyaDinast                    sejarah berdirinya
             i Al Ayyubiyah                     Dinasti Al
                                         Ayyubiyah                         Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                     16
                                                       Madrasah Tsanawiyah / MTs               Materi                                    Alokasi   Sumber
  Kompetensi               Kegiatan Pembelajaran         Indikator   Penilaian
             Pembelajaran                                   Waktu    Belajar
   Dasar
      1          2            3              4       5     6      7

2.2. Mendeskripsik-    Berkembangnya    Menjelaskan          Menerangkan    TesTulis 4 X 40’   1. Buku SKI
   an perkemba      kebudayaan/per   berkembangnya         berkembangnya               Depag
   -ngan         adaban Islam    kebudayaan/peradaban      kebudayaan/perada           2. SKI Toha
   kebudayaan/per    pada masa      Islam pada masa        ban Islam pada              Putra
   adaban Islam     Dinasti Al     Dinasti Al Ayyubiyah      masa Dinasti Al            3. SKI Tiga
   pada masa       Ayyubiyah     Mengidentifkasi sebab-     Ayyubiyah                 Serangkai
   Dinasti Al      Sebab-sebab     sebab berkembangnya      Menampilkan    TesTulis       4. Sejarah Hidup
   Ayyubiyah       berkembangnya    kebudayaan/peradaban      sebab-sebab                Muhammad
              kebudayaan/per   Islam pada masa        berkembangnya               SAW
              adaban Islam    Dinasti Al Ayyubiyah      kebudayaan/perada           5. Ensiklopedi
              pada masa     Learning start with      -ban Islam pada              Islam
              Dinasti Al     munculnya tokoh akibat     masa Dinasti Al
              Ayyubiyah      dari sebab           Ayyubiyah
             Munculnya      berkembangnya         Mengidentifikasi Tes lisan
              tokoh akibat    kebudayaan/peradaban      munculnya tokoh
              dari sebab     Islam pada masa        akibat dari sebab
              berkembangnya    Dinasti Al Ayyubiyah      berkembangnya
              kebudayaan/per                   kebudayaan/perada
              adaban Islam                    ban Islam pada
              pada masa                     Dinasti Al
              Dinasti Al                     Ayyubiyah
              Ayyubiyah
                       Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                    17
                                                         Madrasah Tsanawiyah / MTs


                Materi                        Indikator         Alokasi   Sumber
  Kompetensi                 Kegiatan Pembelajaran                Penilaian
              Pembelajaran                                    Waktu    Belajar
   Dasar
      1          2              3              4       5     6      7

2.3. Mengidentifikasi    Tokoh ilmuwan     Membuat peta konsep      Mengklasifikasi Penugasan 4 X 40’   1. Buku SKI
   tokoh ilmuwan      muslim masa      tokoh ilmuwan muslim      Tokoh ilmuwan               Depag
   muslim dan       Dinasti Al       masa Dinasti Al        muslim masa              2. SKI Toha
   perannya dalam     Ayyubiyah       Ayyubiyah           Dinasti Al                Putra
   kemajuan dan      Peran tokoh      Membuat peta konsep      Ayyubiyah    Penugasan       3. SKI Tiga
   kebudayaan/per     ilmuwan muslim     peran tokoh ilmuwan      Menjelaskan                Serangkai
   adaban Islam      pada pada       muslim pada pada        peran tokoh              4. Sejarah Hidup
   pada masa        masa Dinasti Al    masa Dinasti Al        ilmuwan muslim              Muhammad
   Dinasti Al       Ayyubiyah       Ayyubiyah           pada pada masa              SAW
   Ayyubiyah       Kemajuan       Membuat portofolio       Dinasti Al    Tes unjuk      5. Ensiklopedi
               ilmuwan muslim     kemajuan ilmuwan        Ayyubiyah      kerja         Islam
               masa Dinasti Al    muslim masa Dinasti      Menunjukkan
               Ayyubiyah       Al Ayyubiyah          kemajuan
              Kebudayaan/pe     Berdiskusi tentang       ilmuwan muslim Penugasan
               radaban Islam     kebudayaan/peradaban      masa Dinasti Al
               pada masa       Islam pada masa        Ayyubiyah
               Dinasti Al       Dinasti Al Ayyubiyah      Mencontoh
               Ayyubiyah                       kebudayaan
                                          /peradaban Islam
                                          pada masa
                                          Dinasti
                                          AlAyyubiyah
                          Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                    18
                                                            Madrasah Tsanawiyah / MTs
              Materi                         Indikator             Alokasi   Sumber
  Kompetensi               Kegiatan Pembelajaran                     Penilaian
            Pembelajaran                                         Waktu    Belajar
   Dasar
      1         2             3              4           5      6      7

2.4. Mengambil ibrah   Ibrah nilai nilai   Menghubungkan nilai      Menela’ah ibrah      Karya   4 X 40’ 1. Buku SKI
   dari        positif dan      nilai positif dan negatif   nilai nilai positif dan             Depag
   perkembangan    nigatif dari      dari perkembangan       negatif dari                 2. SKI Toha Putra
   kebudayaan     perkembangan      kebudayaan/peradaban      perkembangan                 3. SKI Tiga
   /peradaban     kebudayaan/per     Islam pada masa        kebudayaan/perada                Serangkai
   Islam pada     adaban Islam      Dinasti Al Ayyubiyah      ban Islam pada                4. Sejarah Hidup
   masa Dinasti Al   pada masa       untuk masa kini dan      masa Dinasti Al                 Muhammad
   Ayyubiyah      Dinasti Al       yang akan datang        Ayyubiyah untuk                 SAW
   untuk masa kini   Ayyubiyah                       masa kini                   5. Ensiklopedi
   dan yang akan    untuk masa kini    Studi komperatif                  Karya            Islam
   datang       Ibrah nilai nilai   tentang nilai positif dan   Mengklasifikasi   Tes lisan
             positif dan      negatif perkembangan      ibrah nilai nilai
             nigatif dari      kebudayaan/peradaban      positif dan negatif
             perkembangan      Islam pada masa        dari perkembangan
             kebudayaan/per     Dinasti Al Ayyubiyah      kebudayaan/perada
             adaban Islam      untuk masa kini dan      ban Islam pada
             pada masa       yang akan datang        masa Dinasti Al
             Dinasti Al                      Ayyubiyah untuk
             Ayyubiyah                       masa yang akan
             untuk masa                      datang
             yang akan
             datang
                        Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                        19
                                                        Madrasah Tsanawiyah / MTs
             Materi                          Indikator         Alokasi    Sumber
 Kompetensi                  Kegiatan Pembelajaran               Penilaian
           Pembelajaran                                      Waktu     Belajar
  Dasar
     1          2              3              4       5     6       7

2.5. Meneladani   Nilai nilai positif    Menemukan materi         Mengkatagorikan/ TesTulis 4 X 40’   1. Buku SKI
   Sikap      yang bisa diteladani    tentang nilai-nilai positif   mengelompokkan              Depag
   keperwiraan   dari sikap         yang bisa diteladani       nilai-nilai positif          2. SKI Toha Putra
   Shalahuddin   keperwiraan        dari sikap keperwiraan      yang bisa               3. SKI Tiga
   Al Ayyubi    Shalahuddin Al       Shalahuddin Al Ayyubi      diteladani dari             Serangkai
           Ayyubi                           sikap keperwiraan           4. Sejarah Hidup
           Nilai nilai negatif ke   Membuat resum nilai       Shalahuddin Al     Penugasan     Muhammad
           nilai nilai positif    nilai negatif ke nilai-nilai   Ayyubi                  SAW
           yang bisa diteladani    positif yang bisa        Mengubah prilaku           5. Ensiklopedi
           dari sikap         diteladani dari sikap      nilai-nilai negatif           Islam
           keperwiraan        keperwiraan           ke nilai nilai positif
           Shalahuddin Al       Shalahuddin Al Ayyubi      yang bisa
           Ayyubi           Mendemonstrasikan        diteladani dari
           Keperwiraan        keperwiraan           sikap keperwiraan Tes unjuk
           Shalahuddin Al       Shalahuddin Al Ayyubi      Shalahuddin Al      kerja
           Ayyubi                           Ayyubi
                                         Mendemonstrasik
                                         an sikap para
                                         tokoh keperwiraan
                                         Shalahuddin Al
                                         Ayyubi
                        Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                     20
                                       Madrasah Tsanawiyah / MTs

                                  Kebumen ........Juli 2009.
Mengetahui,                            Guru Mapel SKI
Kepala MadrasahDrs.H Masykur                           Nurmalekhah, S.PdI
NIP.150216519                           NIP.
         Silabus Pembelajaran MTs/Kls VIII/Semester 1 2                  21

								
To top