Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Hang - DOC

VIEWS: 2,290 PAGES: 3

									Đảng bộ: NHNO Huyện Châu Đức Chi bộ : Huyện Châu Đức Cơ quan: PGD Kim Long

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …. Ngày 22 tháng 09 năm 2008

BẢN THU HOẠCH Học tập hai chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008 Họ và tên Chức vụ Sinh hoạt tại + Chi bộ + Cơ quan :NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG : Nhân viên kế toán : Huyện Châu Đức : PGD Kim Long

Được học tập, nghiên cứu hai chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thưc hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. Tôi xin trình bày nhận thức và phương hướng phấn đấu của bản thân như sau : 1/ Về nhận thức : a. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí, quan liêu : Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sống trong sạch,mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Tiết kiệm của Hồ Chí Minh là cả cuộc đời sống giản dị lo cho dân, tiết kiệm tiền của nhà nước và nhân dân. Hồ chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiểm để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là thể hiện tinh thần yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa. b. Vai trò, tầm quan trọng của việc tiết kiệm và thực hành tiết kiệm Hồ Chí Minh đã nhận xét:”Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”.Tiết kiệm không phải là bủn xỉn mà tiết kiệm là những việc có lợi ích cho đồng bào, cho tổ quốc, là tích cực, tiết kiệm là đề dần dần nâng cao mức sống của bộ đội, cán bộ, nhân dân. Tiết kiệm là tích cực chứ không phải tiêu cực. Cụ thể của nội dung tiết kiệm là: Tiết kiệm sức lao động Tiết kiệm thời gian Tiết kiệm tiền của c. Tác hại của Tham ô, lãng phí, quan liêu : Với tham ô : Theo cách nói của Hồ Chí Minh là trộm cướp, là hành động xấu xa nhất, tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Mà nguyên nhân chủ quan là thiếu lương tâm, kém lòng trách nhiệm - Lãng phí : Hồ Chí Minh đưa ra nguyên nhân do lãng phí sức lao động, lãng phí thì giờ và lãng phí tiền của nhà nước, cơ quan và bản thân mình như : « ăn tiêu xa xỉ, liên hoan sắm sửa

lu bù, xài tiền như nước” - Quan liêu : Theo Hồ Chí Minh là xa rời thực tế, quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng.

d. Ý nghĩa, tầm quan trọng của chống Tham ô, lãng phí, quan liêu : Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới, đó là xây dựng xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm liêm chính cho nên phải tẩy sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu . -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng. -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch. Từ ý nghĩa trên nhận thấy tầm quan trọng của tham ô, lãng phí, quan liêu là cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu. Do đó thực hiện chống tham ô, lãng phí, quan liêu là giúp mỗi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, thi đua tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống, giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sy của chiến sĩ đồng bào. e.Chủ đề tư tưởng của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” : Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ trở thành những người cách mạng trung thành với sự nghiệp của đảng, của nhân dân, tác động tích cực tới đông đảo quần chúng mang lại sự hứng khởi, niềm tin tưởng làm cho quần chúng nhân dân tin yêu Đảng , gắn bó với Đảng thực hiện đường lối của Đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm sẽ góp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, đôc đoán, chuyên quyền, thiếu kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm . 2/ Tự liên hệ bản thân : a. Liên hệ bản thân về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và việc “ Sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt”? Bản thân tôi luôn sống tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí, trong công việc tôi luôn cố gắng sắp xếp phù hợp, có tính khoa học để tránh lãng phí thời gian. Về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của công dân viên chức không quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 2

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đeo bám công việc khi được phân công, thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, gần gũi và luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người. Phát huy tính chủ động sáng tạo thể hiện phong cách làm việc có khoa học” nói đi đôi với làm.

b. Những khó khăn có thể gặp khi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu đối với đơn vị và bản thân * Đối với đơn vị : Chi bộ chưa triển khai thường xuyên việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với cán bộ, công nhân viên chức. Các chỉ thị Nghị quyết của Đảng uỷ và cấp trên về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có triển khai nhưng chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Chưa nhân điển hình tiên tiến đơn vị, cá nhân thực hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chưa có chế độ khen thưởng kịp thời. Sự phối hợp trong công tác thanh kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chưa đồng bộ chặt chẽ. * Đối với bản thân : Việc tự phê bình và phê bình về thực hành tiết kiệm còn mang tính nể nang, tình cảm. c. Hướng phấn đấu của bản thân : Được học tập và nghiên cứu hai chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức HCM về “Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tac phẩm “sửa đổi lối làm việc” bản thân sẽ ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chấp hành tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn để trở thành một cán bô tốt.

Người viết thu hoạch

Nguyễn Thị Thúy Hằng

3


								
To top