Docstoc

Thu hoach qua hoc tap chuyen de Tu tuong Ho Chi Minh ve thuc hanh tiet kiem chong tham o lang phi quan lieu

Document Sample
Thu hoach qua hoc tap chuyen de Tu tuong Ho Chi Minh ve thuc hanh tiet kiem chong tham o lang phi quan lieu Powered By Docstoc
					Bµi thu ho¹ch
Chuyªn ®Ò T- t-ëng tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu ----------------------------1. NhËn thøc cña b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu sau khi häc tËp chuyªn ®Ò T- t-ëng tÊm g-¬ng ®¹o døc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu: Cã thÓ hiÓu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n sau: TiÕt kiÖm lµ kh«ng xa xØ, kh«ng hoang phÝ, kh«ng bõa b·i, tiÕt kiÖm kh«ng ph¶i lµ bñn xØn. TiÕt kiÖm bao gåm c¸c néi dung: tiÕt kiÖm søc lao ®éng, tiÕt kiÖm thêi giê, tiÕt kiÖm tiÒn cña. Mçi ng-êi, dï lµm c«ng viÖc g×, ë vÞ trÝ nµo còng cã thÓ thùc hµnh tiÕt kiÖm. Gi¸ trÞ tiÕt kiÖm cña mét ng-êi cã thÓ nhá, nh-ng nhiÒu ng-êi céng l¹i sÏ lín. Tham « hiÓu theo nghÜa chung nhÊt lµ trém c-íp lµ hµnh ®éng xÊu xa nhÊt, téi lçi ®ª tiÖn nhÊt trong x· héi. §èi víi c¸n bé, tham « lµ lîi dông quyÒn h¹n hoÆc chøc tr¸ch ®Ó ¨n c¾p cña c«ng lµm cña t-. L·ng phÝ lµ lµm tèn kÐm, hao tæn mét c¸ch v« Ých. L·ng phÝ cã c¸c néi dung: L·ng phÝ søc lao ®éng, l·ng phÝ th× giê, l·ng phÝ tiÒn cña cña nhµ n-íc, c¬ quan vµ b¶n th©n m×nh. Quan liªu lµ xa rêi thùc tÕ, xa rêi quÇn chóng nh©n d©n, thiªn vÒ dïng mÖnh lÖnh, giÊy tê. T¸c h¹i cña tham «, l·ng phÝ, quan liªu lµ kÎ thï cña nh©n d©n; lµm h¹i ®Õn sù nghiÖp x©y dùng n-íc nhµ, h¹i ®Õn c«ng viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, h¹i ®Õn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña c¸n bé, ®¶ng viªn.V¨n kiÖn §¹i héi X cña §¶ng nhËn ®Þnh: “tÖ quan liªu, tham nhòng, 1

l·ng phÝ s¸ch nhiÔu d©n trong mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé, ®¶ng viªn diÔn ra nghiªm träng, kÐo dµi ch-a ®-îc ng¨n chÆn, ®Èy lïi. ®ã lµ mét nguy c¬ lín liªn quan ®Õn sù sèng cßn cña §¶ng, cña chÕ ®é”. Nh÷ng biÖn ph¸p chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu: - §ång t©m nhÊt trÝ, huy ®«ng ®-îc sù tham gia cña nh©n d©n. - Ph¶i lµm th-êng xuyªn nhiÖm vô chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu. - Ph¶i c«ng khai, d©n chñ, minh b¹ch. Trong kiÓm th¶o thùc hiÖn nguyªn t¾c: + C¸n bé, ®¶ng viªn ë vÞ trÝ cµng cao th× cµng ph¶i gi÷ ®óng kû luËt cña §¶ng, cµng ph¶i lµm g-¬ng d©n chñ, m¹nh d¹n, thËt thµ tù kiÓm th¶o. + ThËt thµ b¸o c¸o t×nh h×nh cña ®¬n vÞ m×nh cho mäi ng-êi trong toµn ®¬n vÞ, toµn ngµnh biÕt râ. + Ph¶i kiªn quyÕt “nhæ cá”. N¾m v÷ng träng ®iÓm, lµm tõng b-íc, tõ cÊp trªn ®Õn cÊp d-íi, tõ bé phËn chÝnh ®Õn bé phËn phô. + Trong chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu, gi¸o dôc lµ chÝnh, trõng ph¹t lµ phô + Cã khen th-ëng, cã kû luËt – th-ëng ph¹t nghiªm minh. + Coi träng tù phª b×nh vµ phª b×nh. + NhËn thøc ®óng chi bé lµ mét tæ chøc l·nh ®¹o chÝnh trÞ chø kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc hµnh chÝnh. 2. Liªn hÖ c¸ nh©n vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu: a/ Nh÷ng viÖc ®· lµm ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu:

2

- Thùc hµnh tiÕt kiÖm, s¾p xÕp c«ng viÖc chuyªn m«n mét c¸ch khoa häc ®Ó tr¸nh l·ng phÝ thêi gian vµ chi phÝ tèn kÐm cho c«ng viÖc - GÇn gòi, quan t©m, th-¬ng yªu häc sinh, n¾m b¾t t×nh h×nh kÞp thêi ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp, tr¸nh xa rêi thùc tÕ hoÆc lý thuyÕt su«ng. - Sèng lµnh m¹nh vµ vËn ®éng nh÷ng ng-êi xung quanh (ng-êi th©n, ®ång nghiÖp, bµ con xãm phè) cïng sèng cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng l·ng phÝ, xa hoa. b/ Nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ: - §«i khi cßn l·ng phÝ thêi gian - Trong c¸c cuéc häp cßn thô ®éng, Ýt tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, tinh thÇn phª vµ tù phª ch-a cao. c/ Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ: - Do kinh nghiÖm c«ng t¸c ch-a nhiÒu nªn ®«i khi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, ph¶i lµm l¹i g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian - Do tÝnh c¸ch trÇm, ch-a m¹nh d¹n trong giao tiÕp. 3. KÕ ho¹ch c¸ nh©n trong thêi gian tíi ®Ó thùc hiÖn vµ lµm tèt T- t-ëng tÊm g-¬ng ®¹o døc Hå ChÝ Minh vÒ thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu: - Kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn, ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc ®· lµm ®-îc ®Ó thùc hiÖn tèt viÖc thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu. - VËn ®éng gia ®×nh, ng-êi th©n vµ nh÷ng ng-êi xung quanh cïng thùc hiÖn. - G¾n c¸c néi dung thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu trong thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ víi nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ.

3

U«ng BÝ, ngµy 1 th¸ng 7 n¨m 2008 Ng-êi viÕt

M¹c ThÞ Kim Loan

4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6939
posted:9/20/2008
language:Vietnamese
pages:4