ban thu hoach tu tuong ho chi minh chu chien nam 2008 by hiep76

VIEWS: 47,414 PAGES: 4

									ĐẢNG ỦY CƠ SỞ CƠ QUAN Chi bộ Thanh tra Bảo vệ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ngày ……… tháng 8 năm 2008

BẢN THU HOẠCH Học tập hai chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2008 Họ và tên Chức vụ hiện nay Sinh hoạt tại Chi bộ Đảng bộ : Nêu Văn Chiến : Phó phòng TTBV công ty : Thanh tra Bảo vệ : Đảng bộ cơ sở cơ quan

Được học tập, nghiên cứu hai chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Thưc hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc ”. Tôi xin trình bày nhận thức và phương hướng phấn đấu của bản thân như sau : 1/ Về nhận thức : a. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãnh phí, quan liêu : Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta, là linh hồn của Cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta những gía trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng Đảng để lớp lớp các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo. Như chúng ta đã biết tấm gương đạo đức sống trong sạch, là tấm gương sáng mẫu mực trong thực hành những chuẩn mực đạo đức đó. Tiết kiệm của Hồ Chí Minh là cả cuộc đời sống giản dị lo cho dân, tiết kiệm tiền của nhà nước và nhân dân. Hồ chí Minh kêu gọi mọi người tiết kiểm để xây dựng đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là thể hiện tinh thần yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa. b. Vai trò, tầm quan trọng của việc tiết kiệm và thực hành tiết kiệm : Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tiết kiệm cốt để giúp vào việc tăng gia sản xuất mà tăng gia sản xuất là để dần nâng cao mức sống của cán bộ, bộ đội và nhân dân. Với tinh thần đó tất cả mọi người đề phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt yêu cầu phải triệt để tiết kiệm của công, của dân, của nhà nướcvì đó là mồ hôi của dân, xương máu của bộ độ, chiến sĩ Qua hội nghị trung ương 12 khoá IX đã chỉ rõ “ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội ta ”.

Quán triệt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ta nhận thấy tầm quan trọng của việc tiết kiệm và thực hành tiết kiệm. Là một đảng viên thì hơn ai hết phải nghiêm túc thực hiện tiết kiệm như lẽ sống tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày. c. Tác hại của Tham ô, lãng phí, quan liêu : Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ. Vì nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức của cách mạng của ta. Tham ô, lãng phí, quan liêu là tội ác, trong lúc chiến sĩ thì hy sinh xương máu , đồng bào thì hy sinh mồ hôi nước mắt để đóng góp để những kẻ tham ô, lãng phí, quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải chính phủ và của nhân dân. Tham ô, lãng phí, quan liêu hại đến sự nghiệp xây dựng nhà nước, hại đến công việc cải thiện đời sống nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Do tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu theo Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu. d. Ý nghĩa, tầm quan trọng của chống Tham ô, lãng phí, quan liêu : Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới, đó là xây dựng xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm liêm chính cho nên phải tẩy sạch hết những thói xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu . -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng. -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ -Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch. Từ ý nghĩa trên nhận thấy tầm quan trọng của tham ô, lãng phí, quan liêu là cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địach là tệ nạn tham ô, lãng phí, quan liêu. Do đó thực hiện chống tham ô, lãng phí, quan liêu là giúp mỗi người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, thi đua tăng gia sản xuất để nâng cao đời sống, giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sy của chiến sĩ đồng bào. e.Chủ đề tư tưởng của tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” : Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên trở thành những người cách mạng trung thành với sự nghiệp của đảng, của nhân dân, tác động tích cực tới đông đảo quần chúng mang lại sự hứng khởi, niềm tin tưởng làm cho quần chúng nhân dân tin yêu Đảng , gắn bó với Đảng thực hiện đường lối của Đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng, làm cho đảng trong sạch vững mạnh. Học tập và làm theo những chỉ dẫn cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm sẽ góp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, khắc phục các 2

biểu hiện tiêu cực như quan liêu, tham nhũng, đôc đoán, chuyên quyền, thiếu kỷ luật, thiếu ý thức trách nhiệm . 2/ Tự liên hệ bản thân : a. Liên hệ bản thân về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và việc “ Sửa đổi lối làm việc” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và sinh hoạt”? Quán triệt nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức HCM là một Đảng viên sẽ ra sức học tập triệt để thực hành tiết kiệm không để lãng phí của công, bảo vệ tài sản Nhà nước sắp xếp thời gian công việc làm hợp lý hiệu quả tiết kiệm trong sinh hoạt cá nhân và gia đình. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đeo bám công việc khi được phân công, thể hiện tinh thần đoàn kết nội bộ, gần gủi và luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí, quan liêu chống chủ nghĩa cá nhân dưới mọi hình thức. Phát huy tính chủ động sáng tạo thể hiện phong cách làm việc có khoa học “nói đi đôi với làm” b. Những khó khăn có thể gặp khi thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu đối với đơn vị và bản thân? * Đối với đơn vị : Chi bộ chưa triển khai thường xuyên việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với Đảng viên. Các chỉ thị Nghị quyết của Đảng uỷ và cấp trên về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có triển khai nhưng chưa thường xuyên kiểm tra việc thực hiện. Chưa nhân điển hình tiên tiến đơn vị, cá nhân thực hành tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chưa có chế độ khen thưởng kịp thời. Sự phối hợp trong công tác thanh kiểm tra về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chưa đồng bộ chặt chẽ. * Đối với bản thân : Việc tự phê bình và phê bình về thực hành tiết kiệm còn mang tính nể nang, tình cảm c. Hướng phấn đấu của bản thân : Được học tập và nghiên cứu hai chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức HCM về “Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tac phẩm “sửa đổi lối làm việc” bản thân sẽ ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức chấp hành tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn để trở thành một cán bô tốt. d. Cần có những biện pháp nào để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quản đối với công ty nói cung và từng đơn vị nói riêng. 3

Những biện pháp sau đây : Nhằm thực hành tiết kiệm tốt và chống lãng phí có hiệu quả . Học tập quán triệt tư tưởng tấm gương đạo đức HCM tạo nhân thức chung ý thức tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần yêu nước, yêu CNXH cùng nhau chung sức xây dựng công ty vững mạnh, giàu đẹp. Là cán bộ gương mẫu đi đầu thực hành tiết kiệm cụ thể trong công việc của mình tiết kiệm tiền của công ty và của chính bản thân mình. Là Đảng viên thì phải thấm nhuần đạo đức CM, có cuộc sống giản dị, gần gủi và luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng coi trọng việc tự phê bình và phê bình giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng của quần chúng. Trong cuộc sống đặt lợi ích tập thể trên lợi ích cá nhân. Chống các biểu hiện tiêu cực như : 1/ Ăn cắp của công làm của tư. 2/ Trong công việc thiếu lương tâm, kém lòng trách nhiệm, nói một đường làm một nẻo. 3/ Trong công tác quản lý : Lãng phí sức lao động, thời giờ, chi tiêu không hợp lý, bệnh phô trương hình thức, gây tốn kém. Để thực hiện tốt những biện pháp sau đây mỗi đảng viên phải thực sự cần kiệm liêm chính quyết tâm đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực suy thoái về đạo đức. Có như thế công ty cao su Bà Rịa sẽ mãi mãi là một công ty vững mạnh Ghi chú : Bản thu hoạch này đã được Thông qua trước Chi bộ……giờ ….. Ngày ……tháng …….năm 2008 Người viết thu hoạch ( Ký tên, ghi rõ họ tên)

4


								
To top