Docstoc

bai thu hoach 1

Document Sample
bai thu hoach 1 Powered By Docstoc
					Đ ang công san Viêt Nam ̉ ̣ ̉ ̣ Thuân châu, ngày 9 tháng 6 năm 2008 ̣ Bản thu hoạch Học tập, quán triệt chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh về thực hành tiết kiệm chông tham ô, LãNG PHí, QUAN LIÊU ́ và tác phảm sửa đổi lối làm việc Họ và tên: Nguyên Văn Phâm ̃ ̉ Ngày tháng năm sinh: 25/5/1967 Là Đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Chu Văn An. Phân I: Nhân thưc sau khi tiêp thu chuyên đê . ̀ ̣ ́ ́ ̀ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, ngươi thây vĩ đai cua cach mang Viêt Nam, Anh ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hoa thê giơi. Tuy đa đi xa, nhưng Ngươi đa đê lai ́ ́ ́ ̃ ̀ ̃ ̉ ̣ cho dân tôc ta, nhân dân ta môt di san tinh thân to lơn, nhưng tư tương vô gia, nhưng gia trị ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ̃ ́ nhân văn cao cả, đăc biêt la tư tương đao đưc cach mang cua Ngươi. Cả cuộc đời vì sự nghiệp ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ cách mạng của người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suôt đơi hoc tâp va lam theo. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ Trong giai đoan hiên nay, đât nươc ta đang bươc vao thơi ky công nghiêp hoa, hiên đai hoa ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ đât nươc, đây manh sư nghiêp đôi mơi, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển đất ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ nươc theo đị nh hương xa hôi chu nghĩ a. Bên canh nhưng lợi ích mà nền kinh tế thị trường, sư ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ̃ ̣ hôi nhâp quôc tê đem lai vê kinh tê, nhưng net đep vê đao đưc trong thơi ky đôi mơi, đông ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ thơi no cung tac đông không nho đên đao đưc lôi sông cua ngươi dân dân đên môt bô phân ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ cán bộ, đang viên co biêu hiên suy thoai vê đao đưc lôi sông đo la : ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ Chủ nghĩa cá nhân, lôi sông í ch kỉ , thưc dung, vụ lợi …có xu hướng ngày càng phát triển. môt ́ ́ ̣ ̣ ̣ bô phân can bô đang viên đa co biêu hiên phai nhat về lý tưởng, lơi dung quyên lưc đê mưu ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ lơi ca nhân, lo thu ven cho ca nhân, gia đì nh, họ tộc, coi nhe lơi í ch tâp thê, chạy theo lợi ích ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ vât chât trươc măt, coi nhe đơi sông tinh thân. ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ Nạn tham ô, tham nhung, đưa va nhân hối lộ vẫn diễn ra ở một số ngành, môt sô đị a phương, ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ở nhiều lĩnh vực, mà đảng ta đã xác định là một “Quốc nạn”. Tình trạng quan liêu, xa dân, lãnh đạm , vô cam trươc nhưng kho khăn, bưc xuc cua nhân ̉ ́ ̃ ́ ́ ́ ̉ dân… đa lam giam niêm tin cua quân chung vao sư lanh đao cua đang, sư quan ly cua nha ̃ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ nươc. ́ Lôi sông thiêu trung thưc, chạy theo thành tích, tình trạng chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, ́ ́ ́ ̣ khi pham tôi thì chay an…..trong quan hê vơi đông chí, đông nghiêp thì ken cưa đị a vị , gây ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ mât đoan kêt nôi bô. lơi noi không đi đôi vơi viêc lam, nói và làm trái với nghị quyết của ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ Đang. ̉ Đao đưc nghê nghiêp sa sut, ngay ca trong cac lĩ nh vưc đươc Đang va nhân dân t ôn vinh như ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ Giáo dục, y tê, bảo vệ pháp luật….. Hiên tương mê tí n dị đoan co chiêu hương lan rông, ảnh ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ hương xâu đên thuân phong my tuc va trât tư an toan xa hôi.. ̉ ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̃ ̣ Tình trạng trên xảy ra là do một số nguyên nhân khách quan va chu quan đem lai xong yêu tô ̀ ̉ ̣ ́ ́ chủ quan mà chúng ta cần phải xét đến đó là: Sư nhân thưc chưa đây đu , sâu săc vê vai tro, nên tang cua đao đưc trong ôn đị n va phat triên ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̉ xã hội ; Chưa găn chăt vơi phat triên kinh tê vơi phat triên văn hoa, đao đưc, lôi sông. Sư ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ buông long viêc giao duc, quản lý đạo đức lối sống đối với cán bộ công chức, thiêu sư tô chưc ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong công tác giáo dục đạo đưc lôi sông cho ́ ́ ́ cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong viêc đê bat, bôi dương can bô nhât la can bô chu chôt ơ môt sô nơi đa chưa coi trong va ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ xem xet chăt che cac tiêu chuân đao đưc. Đo la điêu kiên đê chu nghĩ a ca nhân, cơ hôi phat ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ triên. ̉ Trong sinh hoat công tac tư phê bì nh va phê bì nh chưa đươc can bô đang viên nhân thưc môt ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ 1

cách đầy đủ, còn xem nhẹ, công tac thi đua khen thương con mang năng tí nh hì nh thưc, chưa ́ ̉ ̀ ̣ ́ nghiêm minh va chí nh xác vẫn còn đâu đó tình trạng khen chê chưa đúng người đúng việc…. ̀ Công tac giao duc đao đưc, lương tâm nghê nghiêp trong ơ môt sô nơi chưa đươc quan tâm ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ đung mưc. Viêc tuyên truyên nhưng tâm gương, truyên thông tôt đep cua nhân dân ta chưa ́ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ đươc thương xuyên, sâu săc hoăc kem sưc thuyêt phuc. Các quy định về đạo đức trong một số ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ngành chưa được cụ thể và nếu có thì mức độ thực hiện chưa thực sự nghiêm. Đo la nhưng tôn tai, yêu kem vê đao đưc, lôi sông cua môt sô bô phân can bô đang viên trong ́ ̀ ̃ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ giai đoan hiên nay do đo viêc “Hoc tâp va lam theo tâm gương đao đưc Hô Chí Minh” trơ nên ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ hêt sưc quan trong va la yêu câu câp thiêt cua sư nghiêp cach mang tron g giai đoan phat triên ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ mơi, bơi tư tương tâm gương đao đưc Hô Chí Minh la bô phân quan trong cua nên tang tinh ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ thân xa hôi, là động lực to lớn để nhân nhân phát huy nội lực, vươt qua kho khăn thư thách để ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̉ tiên nhanh, tiên manh, tiên kị p cac nươc tiên tiên trên thê giơi. ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ Tâm gương đao đưc Hô Chí Minh la tâm gương cua môt vị lanh tu cach mang vĩ đai, môt ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ngươi công san vĩ đai nhưng đông thơi cung la tâm gương đa o đưc cua ngươi bì nh thương nên ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ai cung co thê hoc, làm theo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, để trở thành người cách mạng, ̃ ́ ̉ ̣ ngươi công dân tôt gop công sưc vao sư nghiêp xây dưng đât nươc . Học tập và làm theo tấm ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ gương đao đưc Hô Chí Minh la môt biên phap quan trong đê môi can bô , đang viên va toan ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ thê nhân dân nâng cao đao đưc cach mang, đây lui sư suy thoai vê chí nh trị , đao đưc lôi song ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ giư niêm tin cua nhân dân va sư lanh đao cua Đ ang. ̃ ̀ ̉ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̉ Nhân thưc đươc vân đê trên ban thân tôi thây răng viêc hoc tâp, quán triệt tư tưởng tấm gương ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ đao đưc Hô Chí Minh vơi môi can bô, đang viên, giáo viên trong nhà trường là hết sức cần ̣ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̉ thiêt, là nhiệm vụ quan trọng va thương xuyên đê môi ngươi tư nhân thưc đươc vai tro nhiêm ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ vu cua mì mh, học tập và làm theo tấm gương của Bác, tạo nên phong trào tự tu dưỡng và rèn ̉ luyên, đây lui sư suy thoai vê tương chí nh trị , đao đưc lôi sông và tệ nạn tham ô lãng phí, ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ quan liêu trong chi bô Đang, trong nha trương. Qua viêc tiêp thu hai chuyên đê tôi nhân thưc ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ đươc: ̣ Chuyên đê 1: Tư tương tâm gương đao đưc Hô Chí Minh vê thưc hanh tiêt kiêm chông tham ô ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ lãng phí, quan liêu Trong cac bai noi, bài viết Người đặt ra nhiều vấn đề . Tiêt kiêm la không xa xỉ , không hoang ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ phí, không bưa bai.... tiêt kiêm không phai la bun xỉ n, là keo kiệt.. tiêt kiêm đươc đanh gia la ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ tích cực. Phải tiết kiêm vì : Tiêt kiêm la phuc vu cho khang chiên va kiên quôc, tăng thêm tiên vôn đê ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ xây dưng đât nươc. ̣ ́ ́ * Nôi dung: ̣ - Tiêt kiêm sưc lao đông. ́ ̣ ́ ̣ - Tiêt kiêm thơi giơ.. ́ ̣ ̀ ̀ - Tiêt kiêm tiên cua. ́ ̣ ̀ ̉ ( Tât ca moi ngươi phai tiêt kiêm. ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực trong việc thực hành tiết kiệm trong đời sống cá nhân.. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tiết kiệm tiền của, thơi gian cua can bô , nhân dân. ̀ ̉ ́ ̣ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đang viên , nhân dân thưc hanh tiêt kiêm. ̉ ̣ ̀ ́ ̣ Tiêt kiêm đê xây dưng chu nghĩ a xa hôi, vì hạnh phúc của nhân dân. ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̃ ̣ * Tư tương, tâm gương đao đưc Hô Chí Minh vê chông tham ô, lãng phí, quan liêu ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ - Khái niệm về tham ô. - Khái niệm về lãng phí. - Bênh quan liêu ̣ Tư tương tâm gương đao đưc Hô Chí Minh ̉ ́ ̣ ́ ̀ Hô Chí Minh vì phong trao Ba xây, ba chông ̀ ̀ ́ * Tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu Quan liêu, lãng phí tham ô là kẻ thù của nhân dân, bô đôi va chí nh phu, là tội ác ( làm hại đến ̣ ̣ ̀ ̉ sư nghiêp xây dưng nươc nha . ̣ ̣ ̣ ́ ̀ 2

* ý nghĩa của việc chông tham ô, lãng phí, quan liêu. *Biên phap: ̣ ́ Phải tạo nhận thức chung, quyêt tâm chông tham ô, lãng phí, quan liêu cung quan trong va ́ ́ ̃ ̣ ̀ cân kí p như viêc đanh giăc trên măt trân. ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ Ngươi đa nêu nên cac bươc tiên hanh chông tham ô, lãng phí, quan liêu trong môt cơ quan ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ đơn vị . Chuyên đê 2: Giơi thiêu tac phâm Sưa đôi lôi lam viêc ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ * Bôi canh lị ch sư ra đơi ́ ̉ ̉ ̀ Viêt va hoan thanh 1947 ́ ̀ ̀ ̀ Hiêu đươc chu đê, tư tương cua tac phâm va kêt câu cua tac phâm: ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ * Kêt câu: chia lam sau muc lơi tư muc I đên muc VI. ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ I. Phê bì nh va sư chưa ̀ ̉ ̃ II Mây điêu kinh nghiêm ́ ̀ ̣ III. Tư cach va đao đưc cach mang ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ IV. Vân đê can bô. ́ ̀ ́ ̣ V. Cách lãnh đạo VI. Chông thoi xa hoa ́ ́ * Nôi dung cơ ban: Tâp trung 7 vân đê đo la: ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ - Sưa đôi lôi lam viec cua Đang, yêu câu khach quan cua sư nghiêp cach mang. ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̣ - Vai tro cua lí luân va tô chưc thưc tiên ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̃ - Vân đê bản chất và tư cách của Đảng cách mạng. ́ ̀ - Vân đê đao đưc cach mang ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ - Vân đê can bô va công tac can bô cua đang. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̉ - Phương phap lanh đao cua đang. ́ ̃ ̣ ̉ ̉ - Phương phap tuyên truyên , vân đông quân chung. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ * Phương phap tuyên truyền ́ - Tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực bổ ích trong công việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đang viên ̉ - Tác động tích cực đến đông đảo quần chúng nhân dân. - Là một trong nhưng văn kiện quan trọng về xây dựng đảng tro ng sư nghiêp đôi mơi hiên ̣ ̣ ̉ ́ ̣ nay. Phân II. Liên hê ban thân. ̀ ̣ ̉ Cuôc vân đông Hoc tâp va lam theo tâm gương đao đưc Hô Chí Minh đa trơ thanh nêp sông ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̉ ̀ ́ ́ sinh hoat hang ngay cua môi Đang viên, cán bộ giáo viên trong nhà trường. ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̉ Bản thân vơi cương vị la môt Hiêu trương nha trương tôi đa va đang phân đâu hoc tâp va lam ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ theo tâm gương cua Bac Hô . ́ ̉ ́ ̀

3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22718
posted:9/20/2008
language:Vietnamese
pages:3