Docstoc

Thuong K.t

Document Sample
Thuong K.t Powered By Docstoc
					Công Ty Cao Su Bà Rịa N.T Xà Bang

CỘNG HÒA XẢ HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc BẢNG CHIẾT TÍNH TIỀN THƯỞNG THI ĐUA NƯỚC RÚT THÁNG 7 NĂM 2008

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Đơn Vị Kế Họach Sản Lượng Họ Và Tên Tổ Đội Sản LượngThực Hiện Tỉ Lệ Lổi Kỷ Tiền Thưởng Nguyễn Thị Ngà 1 625 682 109% 0 150000 Lê Đức Thạnh 1 622 770 124% 0 250000 Lê Thị Lệ 1 610 661 108% 0 150000 Trần Thị Dung 1 610 700 115% 0 200000 Trần Thái Hiền 1 620 845 136% 0 250000 Lê Thị Lan 1 587 659 112% 0 200000 Lê Thị Nhuộm 1 587 699 119% 0 250000 Hồ Tấn Hiên 1 587 618 105% 0 100000 Nguyễn Ngọc Sang 1 578 707 122% 0 250000 Bùi Thị Hậu 1 578 693 120% 0 200000 Mai Thị Bông 1 578 619 107% 0 150000 Châu Thị Thu Hòai 1 578 615 106% 0 150000 Hùynh Thị Tuyết 1 569 590 104% 0 100000 Lê Đằng 1 569 630 111% 0 200000 Nguyễn Thị Hải 1 576 669 116% 0 250000 Trần Văn Ân 1 686 825 120% 0 250000 Nguyễn Ngọc Linh 1 586 693 118% 0 250000 Lê Thị K. Thương 1 585 792 135% 0 250000 Lục Thị Thủy 1 586 817 139% 0 250000 Đặng Thị K. Trinh 1 586 748 128% 0 250000 Vủ Thị K. Duyên 1 21700 23063 106% 172500 Bùi Hải 2 560 614 110% 0 150000 Lê Thị Lý 2 540 563 104% 0 100000 Vỏ Thị Ngọc Lan 2 614 638 104% 0 100000 Châu Minh Hiền 2 614 644 105% 0 100000 Trang Trung Trực 2 614 640 104% 0 100000 Đòan Thị Lan 2 614 644 105% 0 100000 Đòan Thị Oanh 2 614 638 104% 0 100000 Bùi Thị Phước 2 602 650 108% 0 150000 Nguyễn Thị Lan 2 602 694 115% 0 200000 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2 604 718 119% 0 250000 Nguyễn Thị Thủy A 2 604 748 124% 0 250000 Nguyễn Thị Thủy D 2 604 728 121% 0 250000 Lê Văn Hiện 2 604 648 107% 0 150000 Nguyễn Thị Phiến 2 604 676 112% 0 200000 Nguyễn Khoa 2 604 772 128% 0 250000 Nguyễn Thị Giáng Thu 2 614 669 109% 0 150000 Nguyễn Thị Hòa 3 638 728 114% 0 200000 Nguyễn Gia Nhân 3 622 636 102% 0 100000 Văn Thọai Khanh 3 620 630 102% 0 100000

Ghi Chú

Page 1

STT 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Họ Và Tên Nguyễn Thị Lành Nguyễn Thị Nga B Lê Thanh Thường Nguyễn Đạo Ngọc Traần Thị Liểu Trần Thị B. Tuyến Lê Thị Yến Phan Thanh Hóa Nguyễn Thị Mai

Đơn Vị Kế Họach Sản Lượng Tổ Đội Sản LượngThực Hiện Tỉ Lệ Lổi Kỷ Tiền Thưởng 3 588 602 102% 0 100000 3 600 622 104% 0 100000 3 605 653 108% 0 150000 3 588 614 104% 0 100000 3 593 723 122% 0 250000 3 593 675 114% 0 200000 3 589 642 109% 0 150000 3 589 639 108% 0 150000 3 589 649 110% 0 150000 3 3 3 3 3 3 3 Đ.H B.V 615 615 615 600 631 615 21800 65000 692 660 643 649 710 638 22015 67305 113% 107% 105% 108% 113% 104% 101% 104% 0 0 0 0 0 0 200000 150000 100000 150000 200000 100000 115000 130000 100000 100000 9967500

Ghi Chú

50 Nguyễn Thị Chuyên 51 Hùynh Công 52 53 54 55 56 57 58 59 Lục Đình Chiến Lý Thị K. Loan Vỏ Thị Thịnh Hòang Thị Quế Nguyễn phú cường Văn Ngọc Tú Trần Văn Phát

Phaạm Văn Bạc
CỘNG

B.V
140920 148904

Công Đòan Bộ Phận

Xà Bang Ngày 1 Tháng 8 Năm 2008 Đội Trưởng

Hồ Ngọc Cân

Văn Ngọc Tú

Page 2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:188
posted:9/20/2008
language:Vietnamese
pages:2