Docstoc

Senior alert

Document Sample
Senior alert Powered By Docstoc
					   Senior alert
Kvalitetsregister som stödjer det
 vårdpreventiva arbetssättet
Varför behövs vårdprevention
    och Senioralert?
    Vård och omsorg förr var
    enkel, säker och ineffektiv. .
 …medan nu är vården och omsorgen
Komplex, effektiv och potentiellt farlig
                ( och dyr)
1    17          35                       40
                    24
3         12    15                18
20                   5          8    23
               43
     26                   50              6
   9   13        37       33         45
28                                 30
   38
10      19    22    47         49       27

          2     16
31         44         41              29
14                             4       11
   21      48               7     32        39
     25       46           42
34
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

31  32  33  34  35    37  38  39  40

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
  Från ekonimistyrning till
    kunskapsstyrning

Lika vård innebär inte att alla medarbetare
KAN samma sak…

Lika vård innebär att alla medarbetare
SER och GÖR samma sak…
Vad är Senior alert
 för register?
 Sjukdomsregister
 (Diabetas, Stroke)

 Åtgärdsregister
 ( Höftplatsik, bråck)

 Processregister
 ( Senior alert och
 palliativa registret)
     Vi fortsätter med arbetet påbörjat
     i mitten av 1800-talet. . .

”Caring is not for amateurs”
         Florence Nightingale 1820-1910
   Även känd för sina insatser inom statistiken. Hon var en pionjär för visuell
   beskrivning av statistiska förhållanden. Hon gjorde säsongsvariationen i soldaternas
   dödlighet begriplig för brittiska politiker.
   År 1858 valdes hon som första kvinna in i Royal Statistical Society.
Ett vårdpreventivt arbetssätt

 Använder evidensbaserade
 instrument på varje patient  För patienter med
 ≥65 år för att diagnosti-   risk analyseras och vidta
 cera risk för trycksår,     preventiva
 undernäring eller fall     åtgärder enligt plan
  Alla patienter registreras   Utvärdering av
  i register – Senior alert –   resultat
  som är tillgängligt       görs också i
  på sjukhusen, i primär-     kliniskt register –
  vården och i          Senior alert
  kommunen.
Tre viktiga områden i hela vårdkedjan
 Landstinget i Jönköpings län:

                    Skada    Kostnad per patient         Antal per år   Kostnad för landstinget
Allvarlig skada -fall                        53 000            1 870         99 100 000
 varav 2 vårddagar i sluten vård för fall               8 000
 varav höftfraktur                          80 000             525
Trycksår grad 1                            7 300            2 210        16 200 000
Trycksår grad 2                           10 400            1260        13 100 000
Trycksår grad 3                           26 400             580        15 300 000
Trycksår grad 4                           42 000             210         8 900 000
Åtgärder vid risk undernäring                     1 050            7 533         8 000 000
Undernäring                    Signifikant längre vårdtid 33% av äldre i sluten vård        39 000 000


      350                                Förekomst av undernäring hos patienter/
      300
                                        vårdtagare på svenska institutioner
      250
      200                              Författare      Enhet   Antal Förekomst %
      150                              Larsson   1994  Kirurgi   199   35
      100                              Cederholm 1994    Medicin   50   25
      50                              Unosson   1995  Ortopedi   50   38
       0                              Elmståhl   1997  Sjukhem   61   30
           Eget     Eget     Särskilt         Christensson 1999  Äldrebo.  261   33
          boende 65   boende 80   boende          Saletti   2000  Äldrebo.  872   36
           år      år                  Flodin    2000  Geriatrik  337   36
          Fallincidens per år                 Persson   2002  Geriatrik  83   20/26
                                     Wikby    2005  Äldrebo.  127   32
Mål:
1. Att hitta alla äldre i risk
2. Att förebyggande åtgärder vidtas
  för alla med risk
3. Att skada inte uppstår under
  vårdtiden
             S3
• Struktur – Riskinstrument, förebyggande vårdplaner och
 kliniskt register

• Systematik – riskbedöma samtliga äldre, åtgärda
 samtliga i risk, registrera alla i Senior alert

• Synliggöra hela processen – hur många finns inskrivna,
 antal bedömningar, antal som har risk, förebyggande
 åtgärder, utvärdering – Följer upp regelbundet
Den verkliga upptäcktsresan består inte i att
 söka efter nya vyer och platser utan att se
   det gamla invanda med nya ögon

               Marcel Proust 1871-1922
               Fransk romanförfattare
  Vad registreras i Senior alert
• Riskbedömning validerade instrument:
 Undernäring - MNA, SGA
 Trycksår: Mod. Norton, Rasp
 Fall: SKL två frågor, Downton
• Förebyggande åtgärder
• Uppkommen skada/Händelse
• Utvärdering
• Avslut

• Påminnelse - funktion

(nya områden testas: VRI)
  Varför register – det räcker väl att
  dokumentera i journalen?

• Den som fördelar resurser vill veta vad man får
  för pengarna.
• Myndighet/Politiker vill kunna garantera en lika
  och säker vård/omsorg till alla
• Vårdens resultat skall kunna läsas av olika
  intressenter
1. Omsorgstagare/patient 2. Personal

 3. Vårdgivare 4. Anhöriga/medborgare
 Vilka mått redovisas i Senior alert?
              På gruppnivå
  Utdata i Senior alert       För vem?

1. Hur många av de    1. Ett mått på om alla
  inskrivna/inneliggande  äldre får lika vård.
  som riskbedöms      Gör personalen det
               man kommit överens
               om
2. Hur många av de    2. Beskriver det
  riskbedömda        vårdbehov som finns
  omsorgstagare/pat-    på enheten
  ienter har risk
 Vilka mått redovisas i Senior alert?
             På gruppnivå
   Utdata i Senior alert       För vem?

3. Hur många av de som     3. Mäter i vilken
  har Risk får åtgärder     utsträckning den
                 äldre får sina behov
                 tillgodosedda


4. Hur många som fått     4. Har de åtgärder man
  en vårdskada          vidtagit haft effekt
 Vilka mått redovisas i Senior alert?
              På individnivå
    Utdata i Senior alert        För vem?
1. Följa risker, åtgärder och   1. För mottagande
  ev vårdskador i          personal
  vårdkedjan
2. Följa vikten, trycksår och   2. Kontinuitet för
  fall över tid           personalen

3. Påminner att åtgärder      3. Underlättar att den äldre
  skall vidtagas           får de åtgärder som
                   skall vidtagas

4. Bra översikt över tid      4. Ger kunskap om den
                   enskilde
                   omsorgstagaren
Landstinget i Jönköpings län
Specialistvården/Slutenvården
   Andel riskpatienter inom undernäring, fall och
             trycksår
     Bygger på 25 421 Riskbedömningar
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

      Undernäring 2006-2008  Fall 2006 - 2008  Trycksår 2006 -2008
    Jämförelse förebyggande åtgärder Nutrition

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
                           Avd 5
10%
                           Akutsjukvård Sverige
 0%
             Avser perioden Januari 2008 – oktober 2009
Resultatredovisning


                                    Resultat 2010 Fall
                                 20                 Pat <70år
                                                   innrligg mer
                                 18
                                                   än 2 dagar
                                 16
                                 14                 Ant riskbed
                                 12
                             Antal
                                 10
                                  8                 Ant riskpat
  Resultat 2010 nutrition                     6
                                  4
    20                 Pat <70år        2                 Fått åtgärd
    18                 inneligg mer      0
    16                 än 2 dagar
                                   n

                                      br

                                           s

                                              il

                                                 aj
    14
                                             pr
                                         ar
                                  Ja
                                                 M
                                     Fe
                      Ant riskbed                        fall under


                                         M

                                             A
    12
Antal
                                                   vårdtid
    10
     8
     6                 Ant riskpat
     4
     2
     0                 Fått åtgärd
      n

         br

             s

                 il

                   aj
                pr
            ar
     Ja
                   M
        Fe

            M

               A
        Förslag på resultattavla – månadsöversikt –
        Längre vårdtider. . . (Säbo, Hemsjukvård)

                   Maj 2010
Vårdtagare  Riskbed.  Bakomligg-      Finns risk      Åtgärdsplan       Resultat
       senaste 6  ande orsak
       mån     analyserad  Fall  T-sår  Vikt  Fall  T-sår  Vikt  Fall  T-sår   Vikt
Olof -31

                                    ---


Ylva -29
             Nej                 ---Greta -24
                                   Fall         Trycksår      Undervikt
                                   < 5 st=        Inga =       Ingen =
                                   1-5 st =       Grad 1 =      0-5% =
                                   > 5 st =       Grad 2-4 =     > 5% =
  Några effekter av Senior alert
  och vårdpreventivt arbetssätt?

• Medelvårdtiden på patienter >70 år och
 äldre har minskat mer än för gruppen < 70
 år

• Andelen återinläggningar för patienter > 70
 år har minskat med 20%
  Några effekter av Senior alert
  och vårdpreventivt arbetssätt?
• Koppling till nationell säkerhetssatsning

• Öppna jämförelser kommunal omsorg

• Spridning av förbättringsarbete hos huvudman i
 varje organisation

• Synliggörandet av omvårdnadsområdet

• Preventivt arbetssätt med minskat lidande
      Röster om Senior Alert
          - vårdprevention

” Bedömning åtgärd och uppföljning – allt finns samlat i
  Senior alert och det ger oss en hel bil av vårt
  vårdpreventiva arbete ordning och reda helt enkelt”
                       Medicinskt ansvarig sjuksköterska


Det sporrar oss att göra mer än vi kan, jämföra våra
 resultat med andra. Att de hur det gynnar våra äldre
 värmer”
                               /Vårdenhetschef


”Med Senior alert har vi gått från att tro till att veta”
                                /Sjuksköterska
      Röster om Senior Alert
         - vårdprevention
” Just att åtgärdar risker och
inte skador på ett standardiserat sätt har lyft mig
och mina medarbetare”
                           /Arbetsterapeut


” Nu kan alla se vilken betydelse vårdpreventiva
  arbetssätt har för den äldre, men också för oss själva”
                           /Sjuksköterska


”… om att öka livskvalitet och bevara värdigheten i
 åldrande befolkningen”
                              /Politiker
  Vinnare av ”Guldskalpellen 2008” –
  - juryns sammanfattande omdöme
• Prevention är viktig
• Den åldrande befolkningen är viktig
• Evidensbaserad metodik är viktig
• Online registrering i kvalitetsregister ger snabb
 feedback och god uppföljning
• Viktiga problemområden undersökta (fallskador,
 trycksår, undernäring) med visad effekt
• Generaliserbarhet
   Mer information
www.senioralert.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/2/2013
language:Swedish
pages:30