prezentare_conferinta by xiaopangnv

VIEWS: 3 PAGES: 64

									Conferința de lansare a proiectului

    „Inovare academică
        și
   succes pe piața muncii”

    POSDRU/18/1.2/G/11495
Conv. univ. dr. Mihai Păunescu


Managerul Proiectului

Prezentarea generală a proiectului
Ruxandra – Elena Frâncu


Expert organizare evenimente

Succintă prezentare a activităților proiectului
Activitatea 1 – A presupus investigarea necesarului de
  competențe solicitate pe piața muncii pentru cele trei
  specializări

Activitatea 2 – A vizat crearea unui Centru de Suport pentru e-
  learning - Școala Digitală

Activitatea 3 – În cadrul acestei activități se va realiza adaptarea
  conținuturilor educaționale în conformitate cu cerințele
  pieței muncii

Activitatea 4 – Va avea ca finalitate adaptarea în cadrul
  catedrelor a programelor analitice pentru cursurile incluse în
  noile planuri de învățământ

Activitatea 5 – Va avea ca rezultat adaptarea curriculumului
  universitar pentru e-learning
Conf. dr. Marius Precupețu

Prezentarea Activității 1

   Investigarea necesarului de competențe
       solicitate pe piața muncii
    pentru absolvenții FSP-SNSPA ai celor 3
           specializări:
  Ştiințe Politice, Relații Internaționale şi Studii
         Europene, Sociologie
Echipa de cercetare• Manager proiect: Mihai Păunescu
• Coordonator cercetare: Marius Precupețu
• Experti seniori cercetare: Gabriel Hâncean,
 Bogdan Iancu, Florian Nițu
• Experte junioare cercetare: Cristina Boboc, Anca Drăghia,
 Diana Neaga
• Expert organizare evenimente: Ruxandra-Elena Frâncu
             OBIECTIV:• Investigarea necesarului de competențe
 solicitate pe piața muncii pentru absolvenții
 FSP-SNSPA ai celor 3 specializări:
 ştiințe politice, relații internaționale şi studii
 europene, sociologie.

• Scopul investigației: o mai bună adaptare a
 programei de învățământ la cerințele pieței
 muncii.
Instrumente de cercetare aplicate


• Chestionar online pentru absolvenți ai FSP – SNSPA
 (156 participanți, 120 chestionare finalizate. Rata de
 răspuns: 77%)

• Discuții de grup focalizate: 3 FG cu absolvenți şi 7 FG cu
 angajatori
În ce măsură apreciați că v-a fost utilă calitatea de absolvent
  al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de
              muncă?
      Utilitate de minim 50% a calităţii de absolvent FSP la
                 angajare


         TOTAL                 45.80%
  Specializare
                     30.40%
   urmată
          RISE

         SOCIO                      58.50%

          SP                  48.20%

           0.00%  10.00%  20.00%  30.00%  40.00%  50.00%  60.00%

                    Procent absolvenţi
În ce masură apreciați că v-a fost utilă calitatea de absolvent
  al FSP-SNSPA pentru a vă angaja la actualul Dvs. loc de
              muncă?
           100% utilitate a calităţii de absolvent FSP la angajare             0% utilitate a calităţii de absolvent FSP la angajare


                          8.30%                                       17.50%
Specializare urmată
                                        Specializare urmată
           TOTAL                                      TOTAL

            RISE        6.10%                            RISE                   21.20%


           SOCIO                     13.80%              SOCIO    6.90%

             SP          6.90%                           SP                  20.70%

             0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%               0.00%  5.00%  10.00%  15.00%   20.00%  25.00%

                      Procent absolvenţi                               Procent absolvenţi
Referitor la studiile de nivel universitar, Dvs. sunteți
     exclusiv absolvent al FSP-SNSPA?

            10.00%
  100%                            21.00%
      22.00%            27.00%
   80%

   60%
            90.00%
      78.00%            73.00%       79.00%
   40%

   20%

   0%
       SP    Socio       RISE        Total
            2.Nu, am absolvit si o alta facultate

            1.Da, am absolvit doar FSP-SNSPA
            Angajabilitatea absolventilor FSP

       Angajat dom. privat   Angajat dom. public  Neangajat


         100
               28      24       27      27
         80
               22      24       18      22
         60
Status angajare
         40
               50      52       55      52
         20
          0
             1 St Pol   2 Socio    RISE     TOTAL
                    Specializare urmata
 Relevanta domeniului de studii pentru domeniul de
       munca (pe specializari)

Lucreaza in domeniu  Lucreaza inafara domeniului  Nu lucreaza


      100%         24          27
           28          27
      80%
                 24
 Status   60%    34          49     36
angajare  40%         52
      20%    38          24     37
       0%
         1 St. pol. 2 Socio  3 RISE   Total
                Specializarea
 Relevanța domeniului de pregătire universitară pentru locul
          de muncă ocupat

               Lucrează       Lucrează
          %
              în domeniu    în afara domeniului

 Angajat dom. privat      32          68

 Angajat dom. public      96          4

Lucru în afara domeniului: secretariat, contabilitate-servicii
        financiare, activități administrative, administrare
        site IT, relații clienți, jurnalism, avocatură.
 Situația licențiaților FSP în privința studiilor masterale şi
              doctorale

             Masterat în  Masterat  Program  Nu continuă
           % desfășurare  finalizat  doctoral   studiile


1. Științe politice     66     10     12     12     100%

2. Sociologie        52      7     10     31     100%

3. Relații
internaționale
               64      9      6     21     100%

TOTAL FSP          62      9     10     19     100%
     Status ocupațional şi continuarea studiilor

        Continuă    A continuat  Continuă
  %      studiile:    studiile:  studiile:  Nu continuă
                              studiile
         Masterat    Masterat   Program
       în desfășurare  finalizat  doctoral

Angajat
          58       6      5      31    100%
dom. privat

Angajat
          73       15      4      8     100%
dom. public


Nu lucrează    60       9      25      6     100%
             FOCUS GRUP
          ANGAJATORI ŞI ABSOLVENŢI
         centrat pe următoarele aspecte:

• Caracteristicile şi evoluția pieței muncii pentru absolvenții
 specializărilor FSP
• Practici de accesare a locului de muncă. Recrutarea absolvenților
• Expertiza absolvenților
• Competențe dobândite în facultate - competențe dobândite după
 angajare
• Cunoştințele necesare la locul de muncă şi strategiile de formare
 ale angajatorilor
• Percepțiile angajatorilor cu privire la “FSP – SNSPA” şi la „absolvent
 al FSP SNSPA”
• Recomandări cu privire la oferta educațională a FSP
PROFILUL ABSOLVENŢILOR FSP-SNSPA ÎN EVALUAREA
        ANGAJATORILOR

   învechit                 4.9       MODERN

    rigid                4.82      FLEXIBIL

neinteresant                4.8      INTERESANT
neprestigios                4.68        PRESTIGIOS
    inutil           4.38            UTIL
incompetent            4.36          COMPETENT

  pesimist            4.35            OPTIMIST

neperformant           4.29           PERFORMANT
  nemotivat           4.14             MOTIVAT
  păgubos           4.05              PROFITABIL
 specializat                4.87      GENERALIST
   practic                    5.45  TEORETIC

        0  1  2  3     4      5   6     7
  DEBUŞEE PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢII
               FSP
                             Specializarea
        Specializarea                               Specializarea
                       RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII
       ŞTIINŢE POLITICE                              SOCIOLOGIE
                             EUROPENE

• Organizații publice centrale cu      • Departamente de Relații
                                          • Institute de cercetare
responsabilități în elaborarea de politici  Internaționale ale instituțiilor şi
                                          sociologică aplicată
publice (Guvern, ministere, Parlament)    organizațiilor din:


• Organizații publice locale (consilii                       • Organizații non-
                       1. Sectorul public
județene, consilii locale)                             guvernamentale


•  Partide politice            2. Organizații non-guvernamentale   •  Agenții naționale

• Organizații de consultanță, evaluare
                                          • Departamente de
şi analiză în domeniul politicii şi al    3.  Sectorul privat
                                          resurse umane
politicilor publice
        Caracteristici ale pieței muncii• Piață a muncii saturată (odată cu încheierea perioadei de
 preaderare a României la UE şi ca efect al crizei economice şi
 al reducerilor de personal)

• Piață a muncii slab structurată (îndeosebi pentru absolvenții
 de Relații Internaționale şi Ştiințe Politice)
        Caracteristici ale absolvenților FSP
          - perspectiva angajatorilor -

• Prestigiul FSP-SNSPA se răsfrânge şi asupra absolvenților

• Imagine preponderent pozitivă: extrovertiți (“volubili”), au abilități
 analitice şi capacitate de sinteză. Alte calități: curiozitate, deschişi
 în gândire

• Bună pregătire teoretică, au viziune de ansamblu asupra lucrurilor
         DAR:
• Prezintă deficiențe în privința abilităților practice, aplicative
             RECOMANDĂRI (I)

• Creşterea importanței acordate practicii de specialitate a
 studenților FSP (parteneriate de substanță cu potențiali
 angajatori)

• Introducerea unor cursuri de drept (drept constituțional, drept
 administrativ, dreptul muncii – în special pentru specializările SP și
 RISE)

• Dezvoltarea competențelor de design şi realizare a cercetărilor
 sociale

• Perfecționarea seminariilor şi laboratoarelor de statistică, metode
 de cercetare, softuri de analiză a datelor (SPSS, Excel, analiză
 calitativă)
            RECOMANDĂRI (II)

• Cursuri de politici sectoriale: sociale, politici economice,
 studii culturale centrate pe marile regiuni ale lumii

• Introducerea unor cursuri de consultanță

• Competențe de comunicare scrisă: redactarea rapoartelor
 de cercetare, scriere academică, executive writing, web
 design

• Cunoştințe de management şi relaționare cu clienții
Lector drd. Florian Nițu

Expert senior cercetare calitativă


Prezentarea rezultatelor cercetării
pentru specializarea științe politice
Ș  p
t  o  • Dificultăți substanțiale la angajare:
i  l
i  i  Piața muncii slab conturată (puține locuri de muncă dedicate
      direct și fără echivoc absolventilor de stiinte politice)
n  t
ț  i  Puțini angajatori (preponderent din sfera sectorului public)

e  c  Specializarea este una de factură „generalistă” cu puține
     accente sectoriale.
  e
Ș  p
    • Angajatori:
t  o
i  l  I. Organizații publice centrale cu responsabilități în elaborarea de
      politici publice: guvern, ministere, parlament, etc.
i  i
    II. Organizații publice locale cu rol în elaborarea de politici publice :
n  t    consilii județene şi consilii locale.

ț  i  II. Partide politice
e  c  IV. Organizații de consultanță, evaluare şi analiză în domeniul politicii
  e    şi al politicilor publice.
Ș  p
    • Particularități ale pieței muncii
t  o
    1. O piață dominată de angajatori din sfera publică
i  l  2. Organizațiile publice locale interesate mai degrabă de competențe în
      domeniul administrației publice decât în domeniul științelor politice
i  i  3. Variații anuale substanțiale generate de ciclurile electorale
    4. Organizațiile publice recrutează absolvenți în domeniul științelor politice
n  t   printr-un proces puțin transparent
    5. Subvalorificare a competențelor absolvenților de știinte politice și
ț  i   utilizarea lor ca absolvenți în domeniul administrației publice
    6. Poziția dominantă este cea de Consilier (politici publice). Relația consilier-
e  c   client implică un anumit grad de încredere de unde preferința de
      recrutare a consilierilor din rândul persoanelor deja cunoscute

  e  7. Rol substanțial în analiza/evaluarea de probleme și politici
Ș  p  •  Direcții de îmbunătățire a programei:
t  o
    a. Creşterea importanței acordată practicii de specialitate.
i  l   Utilitate:
    - formarea de abilitați practice
i  i  - familiarizare cu piața muncii
    - construire de relații în vederea unei viitoare angajări
n  t  b. Introducerea de cursuri de consiliere/consultanță - majoritatea
      absolvenților ce îşi găsesc un loc de muncă în domeniul ştiințelor politice
      ocupa un loc de consilier.
ț  i  c. Introducere cursuri de drept - în special drept constituțional şi drept
      administrativ.
e  c  d. Accent pe dezvoltarea competentelor de design şi realizare de cercetări
      sociale: eşantionare , elaborarea chestionarelor sociologice, utilizarea
  e   SPSS.
    e. Introducere cursuri de redactare de rapoarte – înlocuirea stilului
      academic cu un stil de scriere executiv.
Lector drd. Bogdan Iancu
Expert senior cercetare calitativă

Cristina Boboc
Expert junior cercetare calitativă


Prezentarea rezultatelor cercetării pentru
specializarea sociologie
    • Piața muncii

    2005-2008:
S  l  - Evoluție accelerată - studenții şi absolvenții de sociologie
     erau recrutați chiar şi fără să fi trimis aplicații
o  o  - numărul absolvenților de sociologie a crescut şi a creat o
     uşoara „inflație”
c  g
    2009-2010:
i  i  - Temperarea pieții
    - piața absoarbe mai puțini absolvenți, o mare parte dintre
o  e   aceştia îşi fac alte proiecte de carieră
    • Sectorul public:
S  l  - departamentele de resurse umane, inspectoratele de poliție
      (studii, analize, cercetare în devianță socială şi delincvență),
o  o    în institute de cercetare, în consultanță

c  g  • Sectorul privat:
    - departamentele de resurse umane, cercetare de piață,
i  i   marketing, comunicare
o  e
    • Recrutarea:

S  l  - Sectorul public – angajarea pe baza concursurilor
      anunțate oficial
o  o  - Sectorul privat:
    a. posturi inferioare - direct din facultăți pe baza
c  g   programelor de practică; anunțuri pe site-uri de
      specialitate

i  i  b. posturi cheie: recomandări, promovări interne

o  e  -  Sectorul non-profit: voluntariat, stagii de practică
S  l  •  Concurența:
    -  Universitatea Bucureşti
o  o  -  Universitatea Babes-Bolyai
c  g  -  ASE Bucureşti - Facultății de Marketing

i  i
o  e
    • Profilul median al absolvenților de sociologie SNSPAS  l  Pozitive:
    -capacitatea de a dezbate şi de a elabora analize în profunzime,
      capacitatea de interpretare a datelor, capacitatea de sinteză,
o  o   cunoştințe în întocmirea unui chestionar, eşantionare (tipuri
      de eşantionare avantaje/dezavantaje), analize descriptive,
c  g   analize avansate, redactarea analitică şi coerentă a
      rapoartelor de cercetare
i  i
    Negative:
o  e  -“boem”, “fițos”, “sofisticat”, orgolios, are dificultăți în a lucra în
    echipă, cunoştințe insuficiente a softurilor SPSS, EXCEL, ACCESS,
    POWER POINT
    •  Recomandări:

    a. Programele de practică adaptate intereselor studenților.
S  l  a. Teoria ar trebui completată cu actualizarea cursurilor de
      statistică, metode, tehnici (şi softuri) de cercetare
o  o   îmbunătățirea şi actualizarea cursurilor de redactare a
      materialelor cu conținut ştiințific, cursuri de sociologia
c  g   internetului
    c. Implicarea studenților în proiecte colective pentru a le
i  i   dezvolta abilitățile de lucru în echipă

o  e  c. Actualizarea materialelor bibliografice studiate
Asist. univ. dr. Gabriel Hâncean

Expert senior cercetare calitativă


Prezentarea rezultatelor cercetării pentru
specializarea relații internaționale și studii europene
   Mobilitate înaltă pe piața muncii pentru
   absolvenții de RISE

   Există o piaţă a muncii pentru absolvenţii de RISE?
    Piața muncii pentru absolvenții RISE nu s-a cristalizat încă;
R S   Absolvenții se pot angaja oriunde pe piața muncii, pe baza
     competențelor transversale dobândite în facultate;
I E   Absolvenții de RISE pot accesa locurile de muncă vacante,
     pentru care angajatorii sunt dispuşi să ofere formare
     ulterioară, pentru nevoile specifice pe care le au;
    Foarte puțini absolvenți lucrează în domeniu,pentru care s-
     au pregătit, pentru că piața nu este dezvoltată încă.
   Strategii specifice de recrutare şi selecție ale
   angajatorilor de pe piața românească a muncii


   Cât de mult mai contează diploma de studii în domeniul RISE?
R S
   Sectorul public: modalitatea de angajare este definită legal –
I E   angajarea absolvenților RISE depinde de conținutul anunțului
     de scoate la concurs al poziției vacante;
   Sectorul privat: angajarea se face, indiferent de diploma pe care
     candidații o dețin, pe baza recomandărilor, potențialului
     candidatului şi prestanței de la interviul de selecție.
   Criterii determinante la angajare   Ce au în vedere angajatorii atunci când angajează candidaţi?
R S   Criteriile de angajare sunt slab conectate cu expertiza
     candidatului în domeniul de pregătire
I E   Decisive sunt trăsăturile de caracter şi personalitate ale
     angajatului (e.g. punctualitate, onestitate, seriozitate,
     dorința de a învăța şi de a rămîne în firmă o perioadă cât mai
     mare de timp) şi referințele pe care acesta le are
   Profilul posturilor ocupate de absolvenții RISE   Sectorul privat: poziția cea mai des întâlnită este cea de junior (i.e.
R S   poziție de new-entry, aflată la baza piramidei), promovarea
     făcându-se, ulterior, în funcție de performanțele demonstrate
I E
   Sectorul public: poziția cea mai des întâlnită este cea de expert ,
     promovarea făcându-se, ulterior, în funcție de specificațiile legale
   Profilul absolvenților RISE

   Care este imaginea pe care angajatorii o au cu privire la absolvenţii de
     RISE?
   Imaginea generală = foarte bine pregătiți teoretic, dar cu o
R S   capacitate slab dezvoltată de a realiza lucruri practice;

I E  Sectorul public: absolvenților de RISE le lipsesc cunoştințele teoretice
     pentru domenii conexe (e.g. de dreptul muncii, de drept
     constituțional, de drept administrativ)

   Sectorul privat: absolvenților de RISE le lipsesc abilități de genul:
     managementul aplicat și abilitățile de a comunica cu clienții
   Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei
   educaționale a FSP în domeniul RISE

   1. oferta educațională RISE a FSP are nevoie de o latură practică mult
     mai pronunțată (e.g. creşterea numărului de laboratoare în planul
     de învățământ);
R S  2. operaționalizarea sistemului de credite transferabile, pentru a le
     oferi absolvenților RISE posibilitatea de a-şi decide singuri profilul
I E    de cursuri pe care să le urmeze;
   3. modificarea ofertei de cursuri, în sensul introducerii de discipline
     complementare (e.g. logica, alte limbi străine decât engleza şi
     franceza, economia sectorului public, micro şi macroeconomie,
     epistemologie, metode şi tehnici de cercetare socială, statistică
     etc.);
   Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei
   educaționale a FSP în domeniul RISE

   4. creşterea coerenței disciplinelor din planul de învățământ, în sensul
     de a elimina, pe de o parte, cursurile redundante (e.g. care repetă
R S    acelaşi conținut informațional), iar pe de altă parte, fragmentarea
     ofertei educaționale (introducerea unor cursuri de an, în cazul
     disciplinelor cheie – e.g. teoria relațiilor internaționale);
I E
   5. existența unei corespondențe între conținutul fişelor de disciplină
     şi conținutul cursurilor şi seminarilor;

   6. actualizarea şi adaptarea cursurilor (e.g. bibliografie de actualitate,
     ajustare la cererea de pe piața muncii).
   Sugestii ale angajatorilor de ajustare a ofertei
   educaționale a FSP în domeniul RISE


   7. condițiile de promovare a disciplinelor trebuie să fie mai severe
R S    (i.e. acest moment condițiile sunt laxe şi permit un nivel înalt de
     promovabilitate);
I E
   8. oferta de practică: a. dezvoltarea de parteneriate instituționale cu
     angajatori din domeniu, entru realizarea stagiilor de practică; b.
     evaluarea, de către facultate, a stagiilor de practică realizate de
     studenții RISE.
Adaptarea conținuturilor
   educaționale

  Prezentarea Activității 3:Conf. univ. dr. Doina-Olga Ştefănescu
În cadrul proiectului vor fi organizate seminarii pentru
  spcializările:
   - sociologie (25 noiembrie)
   - relații internaționale şi integrare europeană (26
  noiembrie)
   - ştiințe politice (30 noiembrie)

Acestea vor urmări realizarea următoarelor finalități:
  - adaptarea planurilor de învățământ
  - actualizarea profilurilor de formare ale fiecărei specializări
  - adecvarea metodelor de predare-învățare-evaluare
La seminariile organizate în cadrul
  proiectului vor participa
  reprezentanți ai următoarelor
  grupuri țintă:

a. angajatori
b. cadre didactice
c. absolvenți ai cursurilor universitare
  de licență
d. studenți în anii terminali
Rezultatele activității derulate în cadrul seminariilor vor consta în
  trei rapoarte (câte unul pentru fiecare specializare) care vor
  contribui, prin sugestiile formulate la:

a. remodelarea profilului de formare pentru fiecare specializare
  FSP;
b. reconstrucția curriculară în vederea creşterii gradului de
  adaptare a ofertei curriculare la cerințele pieței forței de
  muncă;
c. adaptarea a documentelor definitorii pentru programele
  educaționale (programa analitică şi fişa disciplinei) la profilul
  conturat prin competențe al absolventului.
    Activitatea 3, ca parte importantă a proiectului,
va contribui la redefinirea specializărilor FSP în vederea înscrierii
    adecvate a fiecărui absolvent al facultății în spațiul
  economic şi social oferit de realitatea românească actuală.
Prezentarea Activității 5


  Expert e-learning
  Magdalena Balica


Inovare academică cu ajutorul e-learning
O perspectivă pedagogică
De ce avem nevoie
de e-learning în                   Mai folosește cineva e-
                           learning la mine în
universitate?       Pentru că e la      universitate? Vreau să
              modă. E cool!        știu mai multe!

                    Pentru că
                     folosim
                    tehnologia      Cum mă poate
     Pentru că e           oricum      ajuta e-learning?
    accesibil, flexibil și
     mai dinamic
                Chiar am nevoie    Ce înseamnă e-
                 de e-learning?      learning?
Alte întrebări esențiale când vine
vorba de e-learning

• Cum înțelegem învățarea și procesele ei?
• În ce măsură cursurile în formatul actual
 produc învățarea pe care ne-o dorim?
• Cum am putea să reorganizăm cursurile
 astfel încât acestea să devină mai relevante
 din perspectiva învățării?
• Ce instrumente e-learning există și cum aș
 putea să le selectez?
• De ce abilități am nevoie să pot utiliza e-
 learning?
Ce înseamnă
 învățare?
Teorii ale învățării

•  Behaviorsim
•  Cognitivism
•  Constructivism
•  Învățare bazată pe activitate
•  Învățare situațională social
•  Învățare prin experiență directă
•  Învățare sistemică
•  Mediul conversational
•  Comunitati de practici
Modelul explicativ
 al lui G. Canole
Ghid pentru revizuirea cursurilor:
pași de urmat
1.  Analiza structurii actuale a cursului (nr. de
   ore, obiective, competențe, activități
   planificate, rezultate așteptate, evaluare)
2.  Identificarea elementelor din structura
   actuală de curs care ar putea fi potențate cu
   ajutorul e-learning (puncte tari, puncte slabe)
3.  Planificarea activităților de învățare cu
   ajutorul e-learning
4.  Revizuirea formatului cursului în sistem
   blended learning
Practic, ce înseamnă revizuirea cursului?

• Definirea activităților de învățare în
 concordanță cu obiectivele, competențele și
 rezultatele așteptate
• Listarea unor “miniactivități” de învățare
• Precizarea elementelor de context ale
 invatarii (resurse si constrangeri)
• Planificarea evaluarii (context, instrumente
 interpreatare)
Exemplul 1:
brainstorming pornind de la un un concept fundamental


Posibile variante de activități de învățare:
a) Discuții pe un forum online asicron
b) Discuții într-un chat online organizat sincron
c) Discuții timp de 1 ora într-un seminar față în față
d) Tema individuală – întocmirea unei hărți mentale
  pornind de la conceptul repsectiv
Exemplul 2:
culegerea de informatii pe o temă dată

Variante posibile de activități de învățare
a) Tema individuală în care indică studentului surse, inclusiv
  virtuale (site-uri, portaluri etc.)

a) Tema de grup – fiecare grup își distribuie sarcini astfel încât
  să acopere o cât mai mare varietate de surse

a) Prin împărtășirea experiențelor personale ale grupului

a) Tema individuală online prin utilizarea unui tutorial
Exemplul 3:
autoevaluarea competențelor

Variante posibile:

a)  Discuții personalizate profesor-student
b)  Evaluare în perche între studenți
c)  Un instrument online de autoevaluare
d)  Un instrument e tip benchmark deschis și vizibil pe o
   platforma de învățare
Politici și strategii la nivelul
     universității
                  8 dimensiuni ale
                   schimbării
 Definirea de noi roluri și
   responsabilități


 Dezvoltarea de noi abilități
profesorilor și seminariștilor
    și studenților


  Paradigma învățării și
     predării
Ce am planificat să facem prin proiect?


Centrul de resurse e-learning
• Ghiduri, instrumente, resurse

• Asistență personalizată în revizuirea cursurilor

• Sesiuni de formare în e-learning și în utilizarea platformei
 Moodle
Vă mulțumim!

								
To top