prezentace_sidla_2 by xiaopangnv

VIEWS: 0 PAGES: 18

									  Sociologie sídel

   Josef Bernard
Katedra sociologie FF UHK
    Dva hlavní přístupy
k sociologickému zkoumání města
• Na podobě měst, jejich funkcích a
 podobně se podepisují obecné
 společenské jevy a struktura společnosti.
 Jak?
 – Např.: globalizace a vývoj měst
• Město jako kontext sociálních jevů (jaké
 jsou specifické projevy sociálních jevů v
 městském prostředí?)
 – Např: existuje zvláštní městská rodina?
   Základní témata výzkumu
•  Morfologie sídel a její změny
•  Sociální chování obyvatel města
•  Instituce v sídlech
•  Semiotika sídel
•  Aplikované výzkumy
     Příbuzné vědní obory
•  geografie
•  urbanismus a architektura
•  demografie
•  ekologie
•  sociální psychologie, ekologická psychologie
•  regionální ekonomie
•  politologie
•  správní vědy
•  historie
•  etnologie
 Vývoj sociologického uvažování o
 městech – předsociologické teorie

• Úvahy o městech již v antice

• Především jde o dvě myšlenkové linie
 – Hledání ideálního města
 – Spor urbanismu a antiurbanismu
   Hledání ideálního města
• Středověké a novověké utopie
 – Thomas More (16. st.)
   • Město Utopia (6000 rodin)
 – Tommaso Campanella (17. st.)
   • Sluneční stát – kruhový půdorys o průměru 3 km
 – Charles Fouriér (19. st.)
   • Falangy – pracovně obytné obce
    – 1600 lidí, bez dělby práce. Silně komunitní, faktický zánik
     rodin
 – Ebenezer Howard (19./20. st.)
   • Zahradní města, cca 32 000 lidí, rodinné domky
      Antiurbanismus
• Obava z růstu velkoměst již v 16. století
 – Snaha o regulaci Londýna a Paříže
• Myšlenkové vlivy na antiurbanismus
 – Romantismus 18. a 19. století
 – Kulturní kritika
 – Americký liberalismus
 – Utopický socialismus
 – Empirická zjištění o nepříznivých životních
  podmínkách
 Malthusova teorie přelidnění
• Města jako regulátory populačního růstu

• Předpokládá v 19. století postupnou
 změnu o regulace nemocemi k regulaci
 omezením porodnosti
 Klasikové sociologie a město
• Max Weber a středověké město
 – Středověké město má částečnou politickou
  autonomii
 – Pro Webera zárodky moderní společnosti
 – Autonomie dává vznik „městské komunitě“
 – Základem města trh (rovnoprávné vztahy,
  smlouvy)
 – Společná obrana
 – Vlastní soudnictví
 Klasikové sociologie a město
• Ferdinand Tönnies
 – Evoluční pojetí vzniku moderní společnosti
  jako přerodu z Gemeinschaft do Gesellschaft
 – Gemeinschaft
  • Soudržnost díky intimním vztahům, vědomí
   vzájemné závislosti, podobnosti potřeb,
   příbuzenství – typicky venkovské
 – Gesellschaft
  • Soudržnost díky smluvním vztahům,
   individualismus, vlastní zájmy, odcizení – typicky
   velkoměstské
 Klasikové sociologie a město
• Georg Simmel
 – Sociální psychologie městského způsobu
  života
  •  Blazeovaný postoj
  •  Redukce na pracovní sílu
  •  Neosobní svět
  •  Anonymita
  •  Konzum
  •  Racionální kalkul
  •  Podřízení umělému rozdělení času
  •  Osvobození od sociální kontroly
  •  Možnost individuálního rozvoje
   Vlastní sociologie města
Chicagská škola
 – University of Chicago *1892
 – Department of Sociology
• Chicago 1. pol. 20. století
 – Enormně rostoucí
 – Růst založený na přistěhovalectví
 – Kulturní různorodost
 – Neexistence společné tradice
 – Chybějící plánování
  Dvě větve výzkumu Chicagské
        školy
Etnografické studie
  – The Gang
  – The Hobo
  – The Taxi Hall Dancers
• Vše pomocí účastněného pozorování
• Zaměření na specifické a marginalizované skupiny městských
 obyvatel
• Sem lze přiřadit i vlivnou studii o povaze městského člověka (Wirth –
 Urbanism as a way of life)
  Dvě větve výzkumu Chicagské
        školy
Ekologické studie
• Hlavní knihou: Park, Burgess, McKenzie: The City
• Sledování prostorových vzorců skladby obyvatelstva a
 využívaných ploch ve městě
• Snaha o zobecnění a vysvětlení
• Základním východiskem Burgessův koncentrický model
 města
• Burgessův
 koncentrický
 model města
        Sociální ekologie
• přenos biologických ekologických principů do sociálního
 prostředí
  – základní silou formující společenství je soutěžení o zdroje
  – v lidském světě k dělbě práce a k prostorovému rozdělení.
• Ve městě vede k soutěži o nejvýhodnější prostor, ta se
 promítá do ceny pozemků.
• Každý sleduje své zájmy, úspěšnější vytlačují méně
 úspěšné z jejich lokalit, to vede ke vzniku sociální
 morfologie města.
• Výrazně biologická teorie
• Podoba města důsledkem „přirozených sil“ – to dnes
 odmítáno
 Do jaké míry jsou principy sociální ekologie
aplikovatelné na současná česká města (např.
       Hradec Králové)?


• Jaké pohyby obyvatel?
• Jaké komerční aktivity se objevují kde?
• Dochází někde k vytlačování původních
 aktivit?
• Co dalšího kromě soutěžení o výhodné
 pozemky determinuje podobu města?
    Úkol na příští seminář
• Projít produkci Sociologického časopisu z
 let 2001-2011

• Hledat články věnované problematice
 města, bydlení, sídel (venkovských či
 městských), prostorové diferenciaci

• Vypsat, systematizovat (rozdělit podle
 obsahu do kategorií)

								
To top