phatphap by vietnhan

VIEWS: 93 PAGES: 1

									Giáo lý trong Phật-giáo chỉ là một phần nhỏ bé yếu kém nhất của Phật Pháp
Hỡi tất cả chúng sinh! Đừng bao giờ đo lường Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn bằng Phậtgiáo, bởi vì nó không thể đo lường được. Kẻ hậu học bây giờ thậm chí đã quen gọi những gì biên chép trong kinh điển Phật Giáo là Pháp. Thiên thể trên thực tế rất to lớn vượt quá sự hiểu biết của Phật. Thái-cực trong Lão-gia cũng chỉ là mức thấp hiểu biết về vũ trụ. Tại cấp độ người thường thì không còn thực Pháp nữa, nó chỉ là những mẩu miếng tản mát các hiện tượng ngoài rìa đủ tạo điều kiện cho người ta có thể tu được mà thôi. Bởi vì người thường chỉ là sinh mệnh ở cấp độ thấp nhất, họ không được phép biết về Phật Pháp chân thực. Nhưng như các thánh nhân đã nói : “phụng thờ các vị Phật có thể tạo nhân duyên cho tu hành sau này” , người niệm thần chú có thể được các thần linh phù trợ, tuân hành giới luật sẽ đưa người ta đến chuẩn mực kẻ tu hành. Trong suốt lịch sử, người ta vẫn nghiên cứu: “Phải chăng những gì bậc Giác Ngộ tuyên giảng là Phật Pháp?” Những gì Như Lai tuyên giảng là biến hiện của Phật-tính và cũng có thể gọi là biến hiện của Pháp. Nhưng nó vẫn chưa phải là Pháp thật của vũ trụ, bởi vì trong quá khứ người thường tuyệt đối không được phép biết đến thật tướng của Pháp Pháp. Chỉ ai tu luyện đến cấp cao mới ngộ được Phật Pháp, vì vậy đó thậm chí lại càng là trường hợp người ta không được phép biết đến bản chất của tu luyện. Lần đầu tiên trong nhiều kỷ nguyên Pháp Luân Đại Pháp đã để lại chân tính của vũ trụ (Phật Pháp) cho loài người; chung quy là để lại cho họ những bậc thang lên cảnh giới cao hơn. Vậy làm sao quí vị có thể đo lường Đại Pháp vũ trụ bằng một thời giảng trong Phật-giáo?. Lý Hồng Chí 8 tháng Mười, 1995


								
To top