Docstoc

PLH

Document Sample
PLH Powered By Docstoc
					Hnub tim 24, lub 4 hli ntuj, xyoo 2006


Nyob zoo tsoom niam tsoom txiv txhua tus:

Kuv lub npe hu ua Lee Xyooj. Kuv twb qhia ntawv nyob hauv Ms. Johnson chav txij li thaum
lub 1 hli ntuj los lawm. Kuv zoo siab ua tau ua hauj lwm nrog tus lees kais no thiab zoo siab ua
kuv tseem muaj hwv tsam los qhia ntawv rau nej cov tub cov ntxhais. Kuv xav qhia rau nej cov
ua niam ua txiv paub hais tias kuv txim tau ib zaj lus qhia ntev li ntawm peb hlis tiam uas yuav
pib rau lub tsib hlis ntuj tom ntej no. Zaj lus qhia no yuav pib rau hnub tim 1 lub 5 hli ntuj mus
txog hnub tim 19.

Nyob rau ntawm peb lub hlis tiam no mas kuv yuav qhia cov tub ntxhais kawm ntawv txog
ntawm kev faib, feem, thiab cab mev. Zaj qhia no tshwm sim los ntawm txoj cai nyob hauv xeev
California no hais txog kev kawm zauv. Nyob rau hauv zaj qhia no koj tus tub tus ntxhais yuav
tau kawm txog kev sib ze ntawm faib, feem thiab cuv. Qhov tseem ceeb ntawm zaj qhia no yuav
qhiav txog feem nce thiab nqis. Koj tus me nyuam yuav tau ua ib qhov hauj lwm uas yuav
kawm txog kev siv nyiaj. Txoj hauj lwm no yuav qhia txog kev txhuag nyiaj thaum kuv kav kiab
kav khw. Tsis tas li ntawd, cov tub ntxhais kawm yuav tau kawm txog kev tshawb fawb cwj.
Nws tseem ceeb heev uas cov tub ntxhais kawm yuav tsum tau muaj lub laj lim tswv yim los pab
lawm qhov kev tshawb fawb no vim tias cov kab lus no ntev thaub ntau. Qhov kawg ntawm zaj
lus no cov tub ntxhais kawm yuav tau yuav ntsuam xyuas txog ntawm lawv tus kheej seb lawv
paub thiab kawm tau ntau npaum li cas los ntawm zaj lus kawm no.

Qhov pib ntawm zaj lus qhia no koj tus me nyuam yuav kawm txog qhov kev pauv ntawm faib
mus rau feem, feem mus rau cab mev, cab mev mus rau faib. Qhov no hus tias faib-cab mev-
feem peb ceg. Cov ntsiab lus no tseem ceeb uas yuav pab koj cov tub ntxhais kawm thaum lawm
kawm ntxiv rau ntawm zaj kawm no. I xav thov kom koj coj koj tus me nyuam mus ncig kav
kiab kav khw ua si lub sij uas muaj cov khoom txo nqi muag. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim
thiab pab rau koj tus me nyuam rau lub sij hawm thaum peb kawm txog zaj qhia hais txog kev
nce thiab txo nqis. Yuav yog ib qho zoo ua pab rau koj tus me nyuam txoj kev kawm. Koj qhov
kev koom tes yuav yog ib qho muaj yeej rau ntawm zaj lus kawm no.

Kuv yuav ua kuv tes dej num koj zoo li zoo tau thiab ua kom zaj lus qhia no lom zem, sib txuas,
thaib koom tswv yij ua ke. Yeej yog kuv txoj hauj lwm uas ua kom zaj lus qhia no yog ib qho
tshwj xeeb rau cov tub ntxhais kawm txhua tus. Yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi, tsis txhob
ua siab deb, sau ntawm (e-mail) rau kuv tau ntawm lxiong2@mail.csuchico.edu los sis hu kuv
tau ntawm (530)897-0741. Ua tsaug ntau ntau rau koj qhov kev koom tes thiab txhawb nqa.


Sau Npe


Lis Xyooj

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/31/2013
language:Unknown
pages:1