pkdev_000736 by xiaopangnv

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                     Kev Paub Tab

Kev paub tab yog hais txog txoj kev txawj ntse, txuj ci thiab kev xav, uas yog pab tus me nyuam
txawj xav txog thiab to taub txog lub ntiaj teb puag ncig ntawm lawv. Nws tseem ceeb uas koj
ua niam ua txiv yuav tsum txhawb koj tus me nyuam txoj kev paub tab sai npaum li thaum yug
kiag los vim hais tias yog txhawb li ntawd ces yuav pab koj tus me nyuam muaj lub peev xwm
txoj kev vam meej ntawm txoj kev kawm ntawv thiab lub neej yav tom ntej. Piv txwv, kev
tshawb fawb pom tias cov me nyuam uas paub txog cov khoom sib teeb thaum nws muaj 6 hlis
yuav muaj peev xwm nyeem tau ntawv thaum nws muaj 4 thiab 5 xyoos.

Thaum koj tus me nyuam muaj ib xyoos, koj yeej yuav paub tias nws yuav muaj ntau txoj kev
kawm txog tej khoom, xws li co, tsoo, txawb thiab cia poob. Lwm cov yam ntxwv uas koj yuav
pib pom thaum koj tus me nyuam muaj hnub nyoog li no kuj: nrhiav tau khoom yooj yim; thaum
hais lub npe, nws txawj ntsia daim duab yog; txawj qhog yam ntxwv; thiab siv cov khoom yog
(xws li hauv dej hauv lub khob; siv lub zuag ntsis plaub hau; nias lub xov tooj). Thaum koj tus
me nyuam ze yuav muaj hnub nyoog txog ob xyoos nws yuav txawj pib xaiv cov khoom zoo ib
yam thiab xaiv cov khoom uas cov xim zoo ib yam thiab txawj ua txoj ua si dag.

Nws tseem ceeb rau koj ua niam txiv uas yuav tsum to taub tias cov kev loj hlob uas piav saum
no tsuas yog piav txog tus me nyuam uas feem coob ntawm tej qib xwb, me nyuam muaj ntau
ntau qib loj hlob uas yeej loj hlob zoo. Cov me nyuam nyias loj hlob li nyias qib, yog li yeej tsis
paub tseeb kiag tias thaum twg koj tus mam li paub ua yam twg kiag. Yog koj muaj kev txhawj
xeeb txog koj tus me nyuam txoj kev loj hlob, ces tsim nyog koj hu rau koj tus kws kho me
nyuam. Muaj qhov chaw qhia kev pab ntxiv, National Early Childhood Technical Assistance
Center, sau cov kev pab tiv thaiv thaum yau raws cov xeev.

Yuav kom txhawb tau koj tus me nyuam txoj kev paub tab, nws tseem ceeb heev uas koj muaj sij
hawm nrog nws txhua hnub. Qhia koj tus me nyuam kom paub cov khoom sau ntawv thiab
khoom kawm ntawv (xws li cov phau ntawv, cov khoom sib dhos) uas ua rau nws to taub cov
ntsiab. Koj yuav tsum rau siab qhia koj tus me nyuam kom nws paub tseeb tseeb rau tej fab uas
nws nyiam. Piv txwv, tej zaum koj tus me nyuam nyiam cov tsiaj nab qa loj loj puag thaum ub
(dinosaurs), yog li koj yuav tsum coj nws mus xyuas tej chaw uas luag khaws tej yam tsiaj ntawd
cia saib kom nws paub txog cov sij hawm uas thaum cov tsiaj no tseem ciaj nyob ntiaj teb.

Lwm txoj kev rau koj txhawb koj tus me nyuam txoj kev paub tab yog muab kev rau nws xaiv
thiab txhawb kom nws xav zoo zoo mam li xaiv. Koj yuav tau cia koj tus me nyuam kawm ntau
yam kev daws teeb meem. Thaum koj cob thiab txhawb nws, muab sij hawm rau nws xav txog
thiab (xws li, ib qho khoom sib dhos tshiab). Tej zaum koj yuav tau ua siab ntev, tiam sis yuav
pab ua rau nws kawm.

Chaw Tshawb Xov Xwm: U.S. Department of Education; Centers for Disease Control and
Prevention

Cov Ncauj Lus Zoo Sib Xws
Developmental Milestones from the Centers for Disease Control and Prevention. Xyuas rau cov
hnub nyoog 1 thiab hnub nyoog 2…

Interactive Milestones from the Centers for Disease Control and Prevention. Xyuas rau cov
hnub nyoog 1 thiab hnub nyoog 2…

								
To top