Docstoc

T1

Document Sample
T1 Powered By Docstoc
					DÖÏ TÍNH BAÙO CAÙO THUEÁ NINH THAÏNHTHAÙNG BAÛNG KEÂ NINH THAÏNH THAÙNG Ngaøy Teân Ñaït Lan Loäc Trí Trieát Böõu Sang Duõng Bình Raïng 1 1/8 19 7 16 7 22 20 19 18 7 18 2 15 9 19 5 22 17 21 15 7 16 31 3 16 11 21 7 20 17 20 16 8 17 4 17 11 20 6 17 16 18 14 6 14 5 19 11 20 6 17 16 15 16 9 17 6 18 10 21 6 15 13 15 16 9 16 7 15 11 19 5 15 13 14 18 7 19 8 19 9 18 5 17 14 15 17 5 19 9 16 12 20 4 16 14 16 16 6 17 10 18 9 19 4 18 15 16 17 7 18 11 19 9 21 6 19 15 17 18 9 20 12 20 10 21 5 19 13 20 18 8 20 13 19 9 21 5 17 14 18 15 5 20 14 14 9 19 5 17 14 18 16 5 18 15 17 6 20 4 19 16 14 19 4 18 16 12 6 15 7 19 13 14 19 5 22 17 14 7 15 7 19 15 14 20 5 22 18 18 7 18 5 21 16 17 20 6 22 19 16 6 19 5 20 16 16 22 6 24 20 17 6 20 8 21 18 17 22 5 24 21 19 6 20 5 21 18 18 23 7 24 22 20 4 21 5 24 18 17 20 9 23 23 20 5 22 7 24 19 20 20 8 25 Soá löôïng ñaù(taêng or giaûm) moãi ngaøylaø: 24 15 5 17 10 22 17 19 20 6 20 25 18 6 17 10 23 19 17 19 9 20 26 19 6 19 8 20 22 16 22 7 21 27 17 5 20 8 20 23 18 22 7 21 28 19 6 18 7 17 22 16 23 5 25 29 19 6 20 5 21 18 18 23 7 24 30 20 7 21 5 24 18 17 20 9 23 31 18 6 17 10 23 19 17 19 9 20 COÄNG 542 237 594 192 609 518 527 583 212 627 4641 4641 Tröø: Toång thueá GTGT Ñieän: Thueá GTGT ñieän thoaïi: Thueá GTGT Gas: Soá löôïng daàu: Toång SL Daàu: Tæ soá daàu/caây: Soá löôïng ñaù(TSL Daàu/Tæ soá daàu): Ñôn giaù: Thaønh tieàn: Thueá GTGT (Thaønh tieàn x 10%):

1 BAÛNG KEÂ THANH ÑIEÀN 11 3,883 3,883 0.90 4,314 4,845.455 20,905,686 2,090,569 1,747,370 6,798 COÄNG 61 60 62 63 66 66 63 66 64 64 THAÙNG 1 Ngaøy 1/8 Teân Ngoïc 11 Nhieäm 28 Thieän 22 31 2 11 27 22 3 11 28 23 4 11 27 25 5 12 29 25 6 12 29 25 7 12 28 23 8 13 28 25 9 12 28 24 10 COÄNG 11 12 28 24 117 280 238 635 635 63 64 64 63 62 65 65 64 65 64 12 27 24 12 12 28 24 13 12 28 24 14 12 28 23 15 11 27 24 16 12 28 25 17 12 28 25 18 12 27 25 19 12 28 25 20 COÄNG 21 12 27 25 119 276 244 639 639 65 67 67 67 67 69 69 69 68 69 67 11 28 26 22 13 28 26 23 13 28 26 24 13 29 25 25 13 28 26 26 14 28 27 27 14 28 27 28 14 28 27 29 13 27 28 30 14 27 28 31 COÄNG 13 29 25 145 308 0 291 744 744 Coäng 2018 THAÙNG 5 13 33 29 75 6 13 33 29 75 7 13 32 27 72 8 14 32 29 75 1 9 13 32 28 73 31 10 COÄNG 11 13 32 28 73 127 320 278 725 725 13 31 28 72 12 13 32 28 73 13 13 32 28 73 14 13 32 27 72 15 12 31 28 71 16 13 32 29 74 17 13 32 29 74 18 13 31 30 74 19 13 32 30 75 20 COÄNG 21 13 31 30 74 129 316 287 732 732 12 32 31 75 22 14 32 31 77 23 14 32 31 77 24 14 33 30 77 25 14 32 31 77 26 15 32 32 79 27 15 32 32 79 28 15 32 32 79 29 14 31 33 78 30 15 31 33 79 31 COÄNG 14 33 30 77 156 352 0 346 854 854 Coäng 2,311 2,311 0

THUEÁ THANH ÑIEÀN THAÙNG 9.4 Soá löôïng daàu HÑ 1: Soá löôïng daàu HÑ 2: Toång SL Daàu: Tæ soá daàu/caây: Soá löôïng ñaù: Ñôn giaù: Thaønh tieàn: Thueá GTGT (Thaønh tieàn x 10%): Tröø: Thueá GTGT daàu HÑ 1: Thueá GTGT daàu HÑ 2: Thueá GTGT daàu HÑ 3: Toång thueá GTGT daàu: Thueá GTGT ñieän thoaïi : Toång thueá GTGT (Daàu+ÑT): Thueá GTGT phaûi noäp (Thueá GTGT - GTGT Daàu, Ñieän, ÑT): Soá löôïng ñaù bình quaân/ngaøy: BAÙO CAÙO THUEÁ GTGT THAÙNG Haøng hoùa dòch vuï baùn ra: Haøng hoùa dòch vuï chòu thueá GTGT: Haøng hoùa dòch vuï chòu thueá suaát 10%: Haøng hoùa dòch vuï mua vaøo: Thueá GTGT cuûa haøng hoùa dòch vuï mua vaøo: Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø: Thueá GTGT phaûi noäp hoaëc ñöôïc thoaùi trong kyø: Thueá GTGT kyø tröôùc chuyeån qua: Thueá GTGT phaûi noäp trong thaùng naøy: 1 D.Soá (chöa thueá) 50,983,878 50,983,878 50,983,878 42,864,210 -

1

BAÛNG KEÂ HÑ - C.TÖØ HH - D.VUÏ MUA VAØO THANH ÑIEÀN THAÙNG STT 2,080 2,080 0.9 2,311 4,845.455 11,196,975 1,119,697 BAÛNG KEÂ HÑ - C.TÖØ HH - D.VUÏ MUA VAØO NINH THAÏNH THAÙNG STT 21,440 291,985 560,065 873,490 25,459 898,949 220,749 75 1 2 3 4 5 6 SEÂRI SOÁ NGAØY TEÂN CÔ SÔÛ ÑÒA CHÆ 1 2 3 4 5 6 SEÂRI SOÁ NGAØY TEÂN CÔ SÔÛ Ñieän Löïc TN Ñieän Löïc TN Ñieän Löïc TN Böu Ñieän TN Ñieän Löïc TN ÑÒA CHÆ

1 MST M.HAØNG Ñieän Ñieän Ñieän Cöôùc ÑT Cöôùc ÑT Coäng Coäng TÑ 1 M.HAØNG D.SOÁ MUA CHÖA 476 CMT8 - F3 - TX. Taây Ninh 0300942001.015-1 Ñieän 29,700 476 CMT8 - F3 - TX. Taây Ninh 0300942001.015-1 Ñieän 17,444,000 Ñöôøng 30/4 TN 3900244445.001-1 Cöôùc ÑT 67,977 199/52 Leâ Quang Ñònh,F7,Q.BT 0303318546 GAZ F22 MST THUEÁ SUAÁT
10% 10% 10% 10%

DOANH THU D.SOÁ MUA CHÖA THUEÁ 214,400 2,919,850 5,600,650 224,345 30,240 8,989,485 8,734,900 THUEÁ SUAÁT 10% 10% 10% 10% 10% THUEÁ GTGT 21,440 291,985 560,065 22,435 3,024 898,949 873,490 TÑ TÑ NT TL Coäng MUA VAØO 8,989,485 17,541,677 16,333,048 42,864,210 BAÙN RA 11,197,847 20,903,293 18,882,738 50,983,878 8,119,668

Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø:

Soá löôïng ña ùtaêng theâm cho moãi ngaøy laø:

AB/2007-T 2109165 18/01/08 AB/2007-T 2120459 24/01/08 AB/2007-T 2086599 17/01/08 YG/2007T 181136 16/01/08 AA/2007-T 112426 13/01/08

Thị Trấn Chaâu Thaønh, Taây Ninh0300942001-015-1 Thị Trấn Chaâu Thaønh, Taây Ninh0300942001-015-1 Thị Trấn Chaâu Thaønh, Taây Ninh0300942001-015-1 Ñöôøng 30/4 TN 3900244445-001-1 169 Ñöôøng 30/4, Thò xaõ TN, TN 0300942001.015-1

THUEÁ GTGT MUA VAØO 898,949 NT 1,754,168 TL 1,633,305 Coäng 4,286,421 Thueá phaûi noäp trong kyø : "AN21" = Cheânh leäch: BAÙN RA 1,119,785 2,090,329 1,888,274 5,098,388 811,967 812,221 254

COÄNG 153 146 153 139 146 139 136 138 137 141 153 154 143 135

137 132 138 150 150 158 161 161 170 151 158 160 161 158 161 164 158

BAÛNG KEÂ NINH THAÏNH THAÙNG 1 31 Ngaøy 1/8 2 3 Teân Ñaït 18 14 15 Lan 6 8 10 Loäc 15 18 20 Trí 6 4 6 Trieát 20 20 18 Böõu 19 16 16 Sang 18 20 19 Duõng 17 14 15 Bình 6 6 7 Raïng 17 15 16

Toång thueá GTGT mua vaøo: Thueá GTGT phaûi noäp (Thueá GTGT - GTGT Ñieän, ÑT): Soá löôïng ñaù bình quaân/ngaøy: 4 16 10 19 5 15 15 17 13 5 13 5 18 10 19 5 15 15 14 15 8 16 6 17 9 20 5 13 12 14 15 8 15 7 14 10 18 4 13 12 13 17 6 18 8 18 8 17 4 15 13 14 16 4 18 9 15 11 19 3 14 13 15 15 5 16 10 17 8 18 3 16 14 15 16 6 17 11 18 8 20 5 17 14 16 17 8 19 12 19 9 20 4 17 12 19 17 7 19 13 18 8 20 4 15 13 17 14 4 19 14 13 8 18 4 15 13 17 15 4 17 15 16 5 19 3 17 15 13 18 3 17 16 11 5 14 6 17 12 13 18 4 21 17 13 6 14 6 17 14 13 19 4 21 18 17 6 17 4 20 15 16 19 5 21 19 15 5 18 4 19 15 15 21 5 23 20 16 5 19 7 20 17 16 21 4 23 21 18 5 19 4 20 17 17 22 6 23 22 19 3 20 4 23 17 16 19 8 22 23 19 4 21 6 23 18 19 19 7 24 24 14 4 16 9 21 16 18 19 5 19 25 17 5 16 9 22 18 16 18 8 19 26 18 5 18 7 19 21 15 21 6 20 27 16 4 19 7 19 22 17 21 6 20 28 18 5 17 6 16 21 15 22 4 24 29 18 5 19 4 20 17 17 22 6 23 30 19 6 20 4 23 17 16 19 8 22 31 17 5 16 9 22 18 16 18 8 19 COÄNG 511 206 563 161 561 487 496 552 181 596 4,314 4,314 2329 10.53 AG35 = AN8 = 4,314 4,314 (0) Ngaøy ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### Toång: BAÛNG KEÂ NINH THAÏNH THAÙNG Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 511 4,845.455 2,476,028 206 4,845.455 998,164 563 4,845.455 2,727,991 161 4,845.455 780,118 561 4,845.455 2,718,300 487 4,845.455 2,359,737 496 4,845.455 2,403,346 552 4,845.455 2,674,691 181 4,845.455 877,027 596 4,845.455 2,887,891 4,314 20,903,293 1 Thueá GTGT 247,603 99,816 272,799 78,012 271,830 235,974 240,335 267,469 87,703 288,789 2,090,329

1,754,168 336,401 139 812,221 1,148,621 Coäng tieàn TT 2,723,630 1,097,980 3,000,790 858,130 2,990,130 2,595,710 2,643,680 2,942,160 964,730 3,176,680 22,993,622

Toång soá löôïng thaùng 1 2018 BAÛNG KEÂ THANH ÑIEÀN, Ngaøy 1/8 2 3 4 Teân Ngoïc 12 12 12 12 Nhieäm 32 31 32 31 Thieän COÄNG 26 70 26 69 27 71 29 72 1

THUEÁ GTGT 2,970 1,744,400 6,798 -

AB/2007-T 1980052 10/01/08 Ñieän Löïc TN AB/2007-T 2028707 12/01/08 Ñieän Löïc TN YG/2007T 181145 16/01/08 Böu Ñieän TN VN/2007N 160582 28/12/07 CTY TNHH PHÖỢNG ÑIEÄN

Coäng Coäng TÑ BAÛNG KEÂ HÑ - C.TÖØ HH - D.VUÏ MUA VAØO TRÖÔØNG LÖU THAÙNG STT 1 2 3 4 5 6 7 8 SEÂRI SOÁ NGAØY TEÂN CÔ SÔÛ ÑÒA CHÆ 1 MST

17,541,677 17,473,700

1,754,168 1,747,370

Toång soá löôïng thaùng 2,311

COÄNG 142 135 142 128 135 128 125 127 126 130 142 143 132 124

126 121 127 140 140 148 151 151 160 141 148 150 151 148 151 154 148

142 135 142 128 135 128 125 127 126 130 142 143 132 124 126 1985 121 127 140 140 148 151 151 160 141 148 150 151 148 151 154 148 Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø: 10.53 Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø:

DÖÏ TÍNH BAÙO CAÙO THUEÁ TRÖÔØNG LÖU THAÙNG 1 Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø: Soá löôïng daàu: Toång SL Daàu: Tæ soá daàu/caây: Soá löôïng ñaù(TSL Daàu/Tæ soá daàu): Ñôn giaù: Thaønh tieàn: Thueá GTGT (Thaønh tieàn x 10%): 36 3,507.49 3,507 0.90 3,897 4,845.455 18,883,755 1,888,376

BAÛNG KEÂ TRÖÔØNG LÖU THAÙNG 1 31 Ngaøy 1/8 2 3 4 Teân Gioûi 36 36 37 39 Syõ 28 30 29 31 Duõng 29 28 28 28 Ñeøo 18 20 21 18 OÂng 2 11 11 14 8 Chôï 36 38 38 36 COÄNG

Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø: 0.0 Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø: 36 5 36 30 28 20 12 36 6 37 29 32 21 12 43 7 35 30 30 20 11 37 8 37 30 29 19 14 42 9 37 30 30 20 11 38 10 COÄNG 11 39 33 29 20 13 39 369 300 291 197 117 383 1657 38 30 30 20 9 40 12 35 30 31 20 10 33 13 31 28 20 16 10 33 14 35 28 28 13 13 36 15 35 29 27 21 10 35 16 37 28 28 18 10 37 17 37 28 28 21 11 40 18 36 32 27 19 11 35 19 35 32 27 19 10 33 20 COÄNG 21 34 31 27 23 12 36 353 296 273 190 106 358 1576 35 33 28 23 11 37 22 36 30 27 20 10 38 23 32 27 26 19 9 35 24 35 28 28 22 10 38 25 37 27 29 22 11 38 26 37 29 29 19 11 38 27 37 33 29 23 12 38 28 37 30 29 24 11 37 29 33 30 28 20 10 38

BX25= CF8 =

Thueá GTGT 5,098,388 5,098,388 5,098,388 4,286,421 4,286,421 4,286,421 811,967 811,967

AB/2007-T 2009659 YG/2007T AC/2007T AC/2007T 230556 228298 228299

####### Ñieän Löïc TN ####### Böu Ñieän TN 2/1/2008 Cty TT Di Ñoâng KV II (MOBI FONE) 2/1/2008 Cty TT Di Ñoâng KV II (MOBI FONE)

30 36 31 26 19 11 38

31 COÄNG 37 29 29 19 11 38 392 327 308 230 117 413

M.HAØNG D.SOÁ MUA CHÖA 476 CMT8 - F3 - TX. Taây Ninh 0300942001.015-1 Ñieän 15,783,700 Ñöôøng 30/4 TN 3900244445.001-1 Cöôùc ÑT 170,145 125 Hai Baø Tröng, P.Beán Ngheù, Q.1 1006862 - 9 - 002 Cöôùc ÑT 0 254,962 125 Hai Baø Tröng, P.Beán Ngheù, Q.1 1006862 - 9 - 002 Cöôùc ÑT 0 124,241 -

THUEÁ SUAÁT 10% 10% 10% 10% 10% 10%

THUEÁ GTGT 1,578,370 17,015 25,496 12,424 1,633,305 1,578,370

Coäng Coäng TÑ THUEÁ TRÖÔØNG LÖU THAÙNG Ngaøy ###### ###### ###### ###### ###### ###### Soá löôïng 866 675 624 568 258 906 3,897 Ñôn giaù 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 Thaønh tieàn 4,196,164 3,270,682 3,023,564 2,752,218 1,250,127 4,389,982 18,882,738 1 Thueá GTGT 419,616 327,068 302,356 275,222 125,013 438,998 1,888,274 1 Thueá GTGT 199,633 478,731 441,421 1,119,785 1 Thueá GTGT 247,603 99,816 272,799 78,012 271,830 235,974 240,335 267,469 87,703 288,789 2,090,329 Coäng tieàn TT 4,615,780 3,597,750 3,325,920 3,027,440 1,375,140 4,828,980 20,771,012

16,333,048 15,783,700

Teân KH 1787 Döông V Gioûi TOÅNG COÄNG: 5020 Leâ Coâng Syõ Ng Vaên Duõng Traàn Thò Ñeøo Döông Vaên Leï Ng Thò Höông Toång: 304 239 220 Teân KH 197 Ng Thò Ngoïc 95 Ng Vaên Nhieäm 325 Traàn Ngoïc Thieän Toång: 1380 3897 3897 3897 0

Tröø: Toång thueá GTGT Ñieän: Thueá GTGT ñieän thoaïi: Toång thueá GTGT (Ñieän+ÑT): Thueá GTGT phaûi noäp (Thueá GTGT - GTGT Ñieän, ÑT): Soá löôïng ñaù bình quaân/ngaøy: 1,578,370 54,935 1,633,305 255,071 126

BAÛNG KEÂ TRÖÔØNG LÖU THAÙNG 1 31 Ngaøy 1/8 2 3 4 Teân Gioûi 28 28 29 31 Syõ 20 22 21 23 Duõng 21 20 20 20 Ñeøo 15 17 18 15 OÂng 2 8 8 11 5 Chôï 28 30 30 28 COÄNG

5 28 22 20 17 9 28

6 29 21 24 18 9 35

7 27 22 22 17 8 29

8 29 22 21 16 11 34

9 29 22 22 17 8 30

10 COÄNG 11 31 25 21 17 8 31 289 220 211 211 85 303 1319 133 30 22 22 17 7 32

12 27 22 23 17 8 25

13 23 20 12 13 7 25

14 27 20 20 10 10 28

15 27 21 19 18 7 27

16 29 20 20 15 7 29

17 29 20 20 18 8 32

18 28 24 19 16 8 27

19 27 24 19 16 7 25

20 COÄNG 21 26 23 19 20 9 28 273 216 193 160 78 278 1198 27 25 20 20 9 29

22 28 22 19 17 8 30

23 24 19 18 16 7 27

24 27 20 20 19 8 30

25 29 19 21 19 9 30

26 29 21 21 16 9 30

27 29 25 21 20 10 30

28 29 22 21 21 9 29

29 25 22 20 17 8 30

30 28 23 18 16 9 30

31 COÄNG 29 21 21 16 9 30

Ngaøy ###### ###### ######

THUEÁ THANH ÑIEÀN THAÙNG Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 412 4,845.455 1,996,327 988 4,845.455 4,787,310 911 4,845.455 4,414,210 2,311 11,197,847 BAÛNG KEÂ NINH THAÏNH THAÙNG Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn 511 4,845.455 2,476,028 206 4,845.455 998,164 563 4,845.455 2,727,991 161 4,845.455 780,118 561 487 496 552 181 596 4,314 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 4,845.455 2,718,300 2,359,737 2,403,346 2,674,691 877,027 2,887,891 20,903,293

Coäng tieàn TT 2,195,960 5,266,040 4,855,630 12,317,631

Soá löôïng ñaù giaûm ñi cho moãi ngaøy laø: 36.22

TOÅNG COÄNG: BX54= Soá löôïng ñaù taêng theâm cho moãi ngaøy laø: AN43= (0.0)

Ngaøy ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### Toång:

Coäng tieàn TT 2,723,630 1,097,980 3,000,790 858,130 2,990,130 2,595,710 2,643,680 2,942,160 964,730 3,176,680 22,993,622

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc

Maãu soá: 01/GTGT

TÔØ KHAI THUEÁ GIAÙ TRÒ GIA TAÊNG (GTGT)
[01] Kyø tính thueá: thaùng 01 naêm 2008
[02] Ngöôøi noäp thueá: [03] Maõ soá thueá: [04] Ñòa chæ : [05] Quaän/Huyeän: [07] Ñieän Thoaïi: 822784 STT A B C I/ 1.0 a b 2.0 a b 3.0 4.0 II/ 1.0 1.1 1.2 a b c 2.0 a b 3.0 III/ 1.0 2.0 2.1 2.2 DNTN PHUÙ CÖÔØNG 3900233348 49/1 AÁp Ninh Hoøa, xaõ Ninh Thaïnh Thò Xaõ Taây Ninh [06] Tænh/Thaønh Phoá: Taây Ninh [08] Fax: [09] E-Mail: Ñôn vò tieàn: Ñoàng Vieät Nam Giaù trò HHDV Chæ tieâu Thueá GTGT (Chöa coù thueá GTGT) Khoâng phaùt sinh hoaït ñoäng mua baùn trong kyø ( ñaùnh daáu"X" ) [10] Thueá GTGT coøn khaáu tröø kyø tröôùc chuyeån sang [11] Keâ khai thueá GTGT phaûi noäp Ngaân saùch nhaø nöôùc Haøng hoùa dòch vuï (HHDV) mua vaøo Haøng hoùa, dòch vu mua vaøo trong kyø [12]=[14]+[16];[13]=[15]+[17] [12] 42,864,210 [13] Haøng hoùa dòch vuï mua vaøo trong nöôùc [14] 42,864,210 [15] Haøng hoùa dòch vuï nhaäp khaåu [16] [17] Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo caùc kyø tröôùc Ñieàu chænh taêng [18] [19] Ñieàu chænh giaûm [20] [21] Toång soá thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo [22]=[13]+[19]-[21] [22] Toång soá thueá GTGT ñöôïa khaáu tröø kyø naøy [23] Haøng hoùa dòch vuï baùn ra Haøng hoùa dòch vuï baùn ra trong kyø[24]=[26]+[27];[25]=[28] [24] 50,983,878 [25] Haøng hoùa dòch vuï baùn ra khoâng chòu thueá GTGT [26] Haøng hoùa dòch vuï baùn ra chiuï thueá GTGT [27] 50,983,878 [28] [27]=[29]+[30]+[32];[28]=[31]+[33] Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 0% [29] Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 5% [30] [31] Haøng hoùa, dòch vuï baùn ra chòu thueá suaát 10% [32] 50,983,878 [33] Ñieàu chænh thueá GTGT cuûa HHDV baùn ra caùc kyø tröôùc Ñieàu chænh taêng [34] [35] Ñieàu chænh giaûm [36] [37] Toång doanh thu vaø thueá GTGT cuûa HHDV baùn ra [38] 50,983,878 [39] [38]=[24]+[34]-[36];[39]=[25]+[35]-[37] Xaùc ñònh nghóa vuï thueá GTGT phaûi noäp trong kyø ThueáGTGT phaûi noäp trong kyø [40] =[39]-[23]-[11] [40] Thueá GTGT chöa khaáu tröø heát kyø naøy[41]=[39]-[23]-[11] [41] Thueá GTGT ñeà nghò hoaøn kyø naøy [42] Thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø chuyeån kyø sau [43]= [41]-[42] [43]

Toâi cam ñoan soá lieäu keâ khai treân ñaây laø ñuùng söï thaät vaø töï chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñ Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

Maãu soá: 01/GTGT

hoá: Taây Ninh Ñôn vò tieàn: Ñoàng Vieät Nam Thueá GTGT

-

4,286,421 4,286,421

4,286,421 4,286,421 5,098,388

5,098,388

5,098,388

5,098,388

811,967 -

m tröôùc phaùp luaät veà soá lieäu ñaõ keâ khai.

thaùng 02 naêm 2008 NOÄP THUEÁ hoaëc ÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ u (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ MUA VAØO (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ : 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh Maõ soá thueá : 3900233348

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ MUA VAØO STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) AB/2007-T AB/2007-T YG/2007T Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo : Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo: 17,541,677 1,754,168 Soá hoùa ñôn (3) 1980052 2028707 181145 Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) 10/01/08 12/01/08 16/01/08 Teân ngöôøi baùn (5) Ñieän Löïc TN Ñieän Löïc TN Böu Ñieän TN Maõ soá thueá ngöôøi baùn (6) 0300942001.015-1 Ñieän 0300942001.015-1 Ñieän 3900244445.001-1 Cöôùc ÑT Maët haøng (7)

D.soá mua chöa coù thueá (8) 29,700 17,444,000 67,977 17,541,677

Thueá Thueá GTGT suaát (9) 10% 10% 10% (10) 2,970 1,744,400 6,798 1,754,168

1. Haøng hoùa, dòch vuï duøng chung cho SXKD chòu thueá GTGT:

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ

ãu soá: 01-2/GTGT

ng Vieät Nam

Ghi chuù (11)

8

c

NOÄP THUEÁ

ø chöùc vuï)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ MUA VAØO (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG (Chi nhaùnh 1) 38 Toå 1 OÂ 5, aáp Thanh Huøng, xaõ Thanh Ñieàn, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. 3900233348 - 1

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ MUA VAØO STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi baùn (5) Maõ soá thueá ngöôøi baùn (6) 0300942001-015-1 0300942001-015-1 0300942001-015-1 3900244445-001-1 0300942001.015-1 Maët haøng (7) Ñieän Ñieän Ñieän Cöôùc ÑT Cöôùc ÑT

D.soá mua chöa coù thueá (8) 214,400 2,919,850 5,600,650 224,345 30,240 8,989,485

Thueá Thueá GTGT suaát (9) 10% 10% 10% 10% 10% (10) 21,440 291,985 560,065 22,435 3,024 898,949

1. Haøng hoùa, dòch vuï duøng chung cho SXKD chòu thueá GTGT: AB/2007-T 2109165 18/01/08 Ñieän Löïc TN AB/2007-T AB/2007-T YG/2007T AA/2007-T Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo : Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo: 8,989,485 898,949 2120459 2086599 181136 112426 24/01/08 17/01/08 16/01/08 13/01/08 Ñieän Löïc TN Ñieän Löïc TN Böu Ñieän TN Ñieän Löïc TN

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

aãu soá: 01-2/GTGT

ng Vieät Nam

Ghi chuù (11)

EÁ

)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ MUA VAØO (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG (Chi nhaùnh 2) 4/63 aáp Tröôøng Löu, xaõ Tröôøng Ñoâng, Hoaø Thaønh, Tænh Taây Ninh. 3900233348 - 2

Maãu s

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ MUA VAØO STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi baùn (5) Maõ soá thueá ngöôøi baùn (6) 0300942001.015-1 Ñieän 3900244445.001-1 Cöôùc ÑT 01006862 - 9 - 002 Cöôùc ÑT 01006862 - 9 - 002 Cöôùc ÑT Maët haøng (7)

D.soá mua chöa coù thueá (8) 15,783,700 170,145 254,962 124,241 16,333,048

Thueá Thueá GTGT suaát (9) 10% 10% 10% 10% (10) 1,578,370 17,015 25,496 12,424 1,633,305

1. Haøng hoùa, dòch vuï duøng chung cho SXKD chòu thueá GTGT: AB/2007-T 2009659 39458 Ñieän Löïc TN YG/2007T AC/2007T AC/2007T Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo : Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï mua vaøo: 16,333,048 1,633,305 230556 228298 228299 39465 39479 39479 Böu Ñieän TN Cty TT Di Ñoâng KV II (MOBI Di Ñoâng Cty TT FONE) KV II (MOBI FONE)

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

Maãu soá: 01-

àng Vieät Nam

Ghi chuù (11)

EÁ

)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ BAÙN RA (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh 3900233348

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi mua (5) Maõ soá thueá ngöôøi mua (6) Khoâng - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt Maët haøng (7) Nöôùc ñaù - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt D.soá baùn chöa coù thueá (8) 2,476,028 998,164 2,727,991 780,118 2,718,300 2,359,737 2,403,346 2,674,691 877,027 2,887,891 20,903,293 : 20,903,293 2,090,329 Thueá suaát (9) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Thueá GTGT (10) 247,603 99,816 272,799 78,012 271,830 235,974 240,335 267,469 87,703 288,789 2,090,329

1. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá suaát thueá GTGT 10%: NV/2007N 25370 31/01/08 Theo baûng keâ 31/01/08 - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra 25371 25372 25373 25374 25375 25376 25377 25378 25379 - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt -

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra:

aãu soá: 01-1/GTGT

ieät Nam

Ghi chuù (11)

ÄP THUEÁ

öùc vuï)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ BAÙN RA (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh 3900233348

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi mua (5) Maõ soá thueá ngöôøi mua (6) Khoâng - nt - nt Maët haøng (7) Nöôùc ñaù - nt - nt D.soá baùn chöa coù thueá (8) 6,202,182 5,858,155 8,842,955 20,903,293 : 20,903,293 2,090,329 Thueá suaát (9) 10% 10% 10% Thueá GTGT (10) 620,218 585,816 884,296 2,090,329

1. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá suaát thueá GTGT 10%: NV/2007N 25389 31/01/08 Theo baûng keâ 31/01/08 - nt - nt Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra 25390 25391 - nt - nt - nt - nt -

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra:

aãu soá: 01-1/GTGT

ieät Nam

Ghi chuù (11)

ÄP THUEÁ

öùc vuï)

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ BAÙN RA (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG (Chi nhaùnh 2) 4/63 aáp Tröôøng Löu, xaõ Tröôøng Ñoâng, Hoaø Thaønh, Tænh Taây Ninh. 3900233348 - 2

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi mua (5) Maõ soá thueá ngöôøi mua (6) Khoâng - nt - nt - nt - nt - nt Maët haøng (7) Nöôùc ñaù - nt - nt - nt - nt - nt D.soá baùn chöa coù thueá (8) 4,196,164 3,270,682 3,023,564 2,752,218 1,250,127 4,389,982 18,882,738 : 18,882,738 1,888,274 Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï) Thueá suaát (9) 10% 10% 10% 10% 10% 10% Thueá GTGT (10) 419,616 327,068 302,356 275,222 125,013 438,998 1,888,274

1. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá suaát thueá GTGT 10%: NV/2007N 25392 31/01/08 Theo baûng keâ 31/01/08 - nt - nt - nt - nt - nt Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra 25393 25394 25395 25396 25397 - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt - nt -

Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra:

aãu soá: 01-1/GTGT

ieät Nam

Ghi chuù (11)

Á

BAÛNG KEÂ HOAÙ ÑÔN - CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOAÙ - DÒCH VUÏ BAÙN RA (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: Ñòa chæ : Maõ soá thueá : DNTN PHUÙ CÖÔØNG (Chi nhaùnh 1) 38 Toå 1 OÂ 5, aáp Thanh Huøng, xaõ Thanh Ñieàn, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Taây Ninh. 3900233348 - 1

Maãu soá: 01

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ BAÙN STT (1) Kyù hieäu hoùa ñôn (2) Soá hoùa ñôn (3) Ngaøy, thaùng, naêm phaùt haønh (4) Teân ngöôøi mua (5)

Maõ soá thueá ngöôøi mua (6) Khoâng - nt - nt -

Maët haøng (7) Nöôùc ñaù - nt - nt -

D.soá baùn chöa coù thueá (8) 1,996,327 4,787,310 4,414,210 11,197,847

Thueá suaát (9) 10% 10% 10%

Thueá GTGT (10) 199,633 478,731 441,421 1,119,785

1. Haøng hoùa, dòch vuï chòu thueá suaát thueá GTGT 10%: NV/2007N 25398 31/01/08 Theo baûng keâ 31/01/08 - nt - nt Toång Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra : 11,197,847 1,119,785 25399 25400 - nt - nt - nt - nt -

Toång thueá GTGT cuûa haøng hoùa, dòch vuï baùn ra:

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

aãu soá: 01-1/GTGT

ieät Nam

Ghi chuù (11)

Á

BAÛNG PHAÂN BOÅ SOÁ THUEÁ GTGT CUÛA HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ TRONG KYØ (Keøm theo tôø khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008 Ngöôøi noäp thueá: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Maõ soá thueá : 3900233348

Ñôn vò tieàn: ñoàng V

A. Thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo trong kyø:

4,286,421 ñoàng.

Trong ñoù: - Thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo duøng chung cho SXKD HHDV chòu thueá: B. Phaân boå soá thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo ñöôïc khaáu tröø trong kyø nhö sau:

Chæ tieâu STT 1 Toång doanh thu haøng hoùa, dòch vuï baùn ra trong kyø 2 Doanh thu HHDV baùn ra chòu thueá trong kyø Tyû leä % doanh thu HHDV baùn ra chòu thueá treân toång doanh thu cuûa 3 kyø keâ khai (3) = (2)/(1) 4 5 Thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo caàn phaân boå trong kyø Thueá GTGT cuûa HHDV mua vaøo ñöôïc khaáu tröø trong kyø (5) = (4) x (3)

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöù

HUEÁ GTGT CUÛA HAØNG HOÙA DÒCH VUÏ MUA VAØO KHAÁU TRÖØ TRONG KYØ khai thueá GTGT theo maãu soá 01/GTGT) ính thueá: Thaùng 01 naêm 2008
Maãu soá: 01-4A/GTGT

Ñôn vò tieàn: ñoàng Vieät Nam

4,286,421

ûa HHDV mua vaøo ñöôïc khaáu tröø trong kyø nhö sau:

Soá tieàn 50,983,878 50,983,878 100% 4,286,421 4,286,421

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN (Keå caû hoùa ñôn do ñôn vi, caù nhaân töï in)
Kyø tính thueá: Thaùng 10 naêm 2007

Teân ñôn vò: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ: 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh
Teân hoùa STT ñôn
(1) (2)

MST: 3900233348

Quyù tröôùc coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(3)

SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH

Soá môùi lónh (Töø soá …ñeán soá)
(4)

Coäng
(5)=(3)+(4)

Soá ñaõ söû duïng Soá maát (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán soá) soá)
(6) (7)

SOÁ HOÙA ÑÔN SÖÛ DUÏNG

Soá toån khaùc (Töø soá …ñeán soá)
(8)

Coäng
(9)=(6)+(7)+(8)

01

HÑ GTGT
= 12 số

12
(78439 - 78450)

0

12
= 12 số

12
(78439 - 78450)

0

0

12

Baûng baùo caùo tình hình söû duïng treân ñaây la ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp lua

Ngöôøi laäp baûng

Ngaøy 19 thaùng 11 naêm 2007 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc

Nguyeãn Tuaán Haûi

Ñôn vò tính: Soá
Soá coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(10)=(5)-(9)

Ghi chuù
(11)

0

nhieäm tröôùc phaùp luaät.

ùng 11 naêm 2007 ÄP THUEÁ hoaëc CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN (Keå caû hoùa ñôn do ñôn vi, caù nhaân töï in)
Kyø tính thueá: Thaùng 11 naêm 2007

Teân ñôn vò: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ: 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh
Teân hoùa STT ñôn
(1) (2)

MST: 3900233348

Quyù tröôùc coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(3)

SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH

Soá môùi lónh (Töø soá …ñeán soá)
(4)

Coäng
(5)=(3)+(4)

Soá ñaõ söû duïng Soá maát (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán soá) soá)
(6) (7)

SOÁ HOÙA ÑÔN SÖÛ DUÏNG

Soá toån khaùc (Töø soá …ñeán soá)
(8)

Coäng
(9)=(6)+(7)+(8)

01

HÑ GTGT
= 50 số

50
(25351 - 25400)

0

50
= 19 số

19
(25351 - 25369)

0

0

19

Baûng baùo caùo tình hình söû duïng treân ñaây la ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp lua

Ngöôøi laäp baûng

Ngaøy 17 thaùng 12 naêm 2007 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc

Nguyeãn Tuaán Haûi

Ñôn vò tính: Soá
Soá coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(10)=(5)-(9)

Ghi chuù
(11)

31
(25370 - 25400) = 31 số

nhieäm tröôùc phaùp luaät.

ùng 12 naêm 2007 ÄP THUEÁ hoaëc CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN (Keå caû hoùa ñôn do ñôn vi, caù nhaân töï in)
Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008

Teân ñôn vò: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ: 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh
Teân hoùa STT ñôn
(1) (2)

MST: 3900233348

Quyù tröôùc coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(3)

SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH

Soá môùi lónh (Töø soá …ñeán soá)
(4)

Coäng
(5)=(3)+(4)

Soá ñaõ söû duïng Soá maát (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán soá) soá)
(6) (7)

SOÁ HOÙA ÑÔN SÖÛ DUÏNG

Soá toån khaùc (Töø soá …ñeán soá)
(8)

Coäng
(9)=(6)+(7)+(8)

01

HÑ GTGT
= 31 số

31
(25370 - 25400)

0

31
= 19 số

19
(25370 - 25388)

0

0

19

Baûng baùo caùo tình hình söû duïng treân ñaây la ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp lua

Ngöôøi laäp baûng

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc

Nguyeãn Tuaán Haûi

Ñôn vò tính: Soá
Soá coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(10)=(5)-(9)

Ghi chuù
(11)

12
(25389 - 25400) = 12 số

nhieäm tröôùc phaùp luaät.

ùng 02 naêm 2008 ÄP THUEÁ hoaëc CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN (Keå caû hoùa ñôn do ñôn vi, caù nhaân töï in)
QUYÙ 4 NAÊM 2007

Teân ñôn vò: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ: 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh
SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH
Quyù tröôùc Teân hoùa coøn laïi STT ñôn (Töø soá …ñeán soá)
(1) (2) (3)

MST: 3900233348 Ñôn vò tính: Soá

SOÁ HOÙA ÑÔN SÖÛ DUÏNG
Coäng
(5)=(3)+(4)

Soá môùi lónh (Töø soá …ñeán soá)
(4)

Soá ñaõ söû duïng Soá maát Soá toån khaùc (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán soá) soá) soá)
(6) (7) (8)

Coäng
(9)=(6)+(7)+(8)

Soá coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(10)=(5)-(9)

12 01 HÑ GTGT
(78439 - 78450) = 12 số

50
(25351 - 25400) = 50 số

62

50
THAÙNG 10 (78439 - 78450) = 12 số THAÙNG 11 (25351 - 25369) = 19 số THAÙNG 12 (25370 - 25388)

0

0

50

12
(25389 - 25400) = 12 số

= 19 số Baûng baùo caùo tình hình söû duïng treân ñaây la ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngöôøi laäp baûng Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)

Nguyeãn Tuaán Haûi

: Soá

Ghi chuù

(11)

phaùp luaät.

BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN (Keå caû hoùa ñôn do ñôn vi, caù nhaân töï in)
Kyø tính thueá: Thaùng 01 naêm 2008

Teân ñôn vò: DNTN PHUÙ CÖÔØNG Ñòa chæ: 49/1 aáp Ninh Hoaø, xaõ Ninh Thaïnh, Thò xaõ Taây Ninh, Tænh Taây Ninh
Teân hoùa STT ñôn
(1) (2)

MST: 3900233348

Quyù tröôùc coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(3)

SOÁ HOÙA ÑÔN LÓNH

Soá môùi lónh (Töø soá …ñeán soá)
(4)

Coäng
(5)=(3)+(4)

Soá ñaõ söû duïng Soá maát (Töø soá …ñeán (Töø soá …ñeán soá) soá)
(6) (7)

SOÁ HOÙA ÑÔN SÖÛ DUÏNG

Soá toån khaùc (Töø soá …ñeán soá)
(8)

Coäng
(9)=(6)+(7)+(8)

01

HÑ GTGT
= 12 số

12
(25389 - 25400)

0

12
= 12 số

12
(25389 - 25400)

0

0

12

Baûng baùo caùo tình hình söû duïng treân ñaây la ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp lua

Ngöôøi laäp baûng

Ngaøy 20 thaùng 02 naêm 2008 NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hoaëc ÑAÏI DIEÄN HÔÏP PHAÙP CUÛA NGÖÔØI NOÄP Kyù teân, ñoùng daáu (ghi roõ hoï teân vaø chöùc

Nguyeãn Tuaán Haûi

Ñôn vò tính: Soá
Soá coøn laïi (Töø soá …ñeán soá)
(10)=(5)-(9)

Ghi chuù
(11)

0

nhieäm tröôùc phaùp luaät.

ùng 02 naêm 2008 ÄP THUEÁ hoaëc CUÛA NGÖÔØI NOÄP THUEÁ hi roõ hoï teân vaø chöùc vuï)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:9/20/2008
language:English
pages:29