รูปรายงาน

Document Sample
รูปรายงาน Powered By Docstoc
					            รายงานผลโครงการมหาชนก
                     ่
       โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม่ ประจาปี 2555
              วันที่ 29 มีนาคม 2555
          ้              ู ่ ิ
   ณ ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรปทีดนตาบลหนองไร่
          ตาบลหนองไร่ อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


   ๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
   ๑.๒ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์”
   ภายใต้หลักสูตร
   1.3
ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเ
จ้าอยู่หัว
       และพระบรมวงศานุวงศ์
   ๑.๔ ภาพประกอบ
       รายงานผลโครงการมหาชนก
                ่
  โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม่ ประจาปี 2555
         วันที่ 30 มีนาคม 2555
               ณ
      ้              ู ่ ิ
ศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรปทีดนตาบลกระแสบน
      ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง


๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
   ๑.๒ วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์”
   ภายใต้หลักสูตร
   1.3
ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเ
จ้าอยู่หัว
       และพระบรมวงศานุวงศ์
   ๑.๔ ภาพประกอบ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:0
posted:3/30/2013
language:Unknown
pages:3