Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

XLS

VIEWS: 1 PAGES: 27

									Dział XXI. Inwestycje. Środki trwałe
Chapter XXI. Investments. Fixed assets

TABL. 1. NAKŁADY INWESTYCYJNE (ceny bieżące)
     INVESTMENT OUTLAYS (current prices)

TABL. 2. NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (ceny bieżące)
     INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISES BY OWNERSHIP SECTORS (current prices)

TABL. 3. NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WEDŁUG GRUP (ceny bieżące)
     INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISES BY GROUPS (current prices)

TABL. 4. NAKŁADY INWESTYCYJNE W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
     INVESTMENT OUTLAYS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS AND ENTITIES (current pric

TABL. 5. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH (bieżące ceny ewidencyjne)
     GROSS VALUE OF FIXED ASSETS (current book-keeping prices)

TABL. 6. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH (bieżące ceny ewidwencyjne)
     GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISES (current book-keeping prices)

TABL. 7. WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH
     GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS AND ENTITIES

TABL. 8. STOPIEŃ ZUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH
     DEGREE OF CONSUMPTION OF FIXED ASSETS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS A
ADACH BUDŻETOWYCH (ceny bieżące)
 D ENTITIES (current prices)
OSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH (bieżące ceny ewidwencyjne)
T UNITS AND ENTITIES (current book-keeping prices)

STKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
GOVERNMENT UNITS AND ENTITIES
DZIAŁ XXI                                                  CHAPTER  XXI
                                        Powrót
INWESTYCJE                                                  INVESTMENTS
                                        Return
TABL. 1 /250/.  NAKŁADY INWESTYCYJNEa (ceny bieżące)
         INVESTMENT OUTLAYS a (current prices)

                                                          2011
                                                          sektor     sector
                      SEKCJE               2010      ogółem
                     SECTIONS                      total       publiczny
                                                         public
                                                w mln zł   in mln zl
         OGÓŁEM                             4675.3     4700.0         1604.2
         TOTAL
          w tym:   of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo             137.3    223.1           49.6
         Agriculture, forestry and fishing
         Przemysł                            2131.0     2168.4          547.4
         Industry
          górnictwo i wydobywanie                      14.3      27.6           –
          mining and quarrying
          przetwórstwo przemysłowe                   1522.5     1373.2           10.8
          manufacturing
          wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
                             Δ
          gaz, parę wodną i gorącą wodę                  294.2    445.4          261.4

          electricity, gas, steam and air conditioning supply
          dostawa wody; gospodarowanie ściekami       i
                       Δ
          odpadami; rekultywacja                      300.0    322.2          275.2
          water supply; sewerage, waste management and
          remediation activities
         Budownictwo                             169.3    157.2            1.7
         Construction
                                 Δ
         Handel; naprawa pojazdów samochodowych               392.9    432.9            0.0
                           Δ
         Trade; repair of motor vehicles
         Transport i gospodarka magazynowa                  563.7    547.4          425.5
         Transport and storage
                         Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                     35.6      64.3          18.7
                         Δ
         Accommodation and catering
         Informacja i komunikacja                       10.0      39.7          0.3
         Information and communication
         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa               25.1      24.3          2.9
         Financial and insurance activities
                         Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                     403.0    410.1           28.7
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa            i
         techniczna                              20.4      32.6          13.4
         Professional, scientific and technical activities
                               Δ
         Administrowanie i działalność wspierająca              26.3      30.7          0.0
         Administrative and support service activities
         Administracja publiczna i obrona narodowa;
         obowiązkowe zabezpieczenia społeczne                212.4    154.2          152.9
         Public administration and defence; compulsory social
         security
         Edukacja                              152.0    143.2          134.3
         Education
         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                 134.8    112.7           89.9
         Human health and social work activities
         Działalność związana z kulturą, rozrywką
         i rekreacją                             248.8    144.0          135.8
Arts, entertainment and recreation


a Według lokalizacji inwestycji.
a By investments localization.
      CHAPTER  XXI
      INVESTMENTS
         2011
         sektor  sector
              prywatny
              private
w mln zł  in mln zl
                  3095.8
                   173.5


                  1620.9


                   27.6


                  1362.4                   184.0
                   46.9                   155.6


                   432.9


                   121.9


                   45.6


                   39.3


                   21.5


                   381.4                   19.3


                   30.7                    1.3                    8.9


                   22.8                    8.1
DZIAŁ XXI                                                             CHAPTER  XXI
INWESTYCJE                                   Powrót                       INVESTMENTS
                                        Return
TABL. 2 /251/.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI (ceny bieżące)
         INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISES a BY OWNERSHIP SECTORS (current prices)

                                                                   2011

                                       2005      2010                    sektor     sector
                      SEKCJE                                ogółem
                     SECTIONS                                total       publiczny
                                                                   public
                                                      w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                             1633.7     2678.2         2812.9        604.4
         TOTAL
          w tym:   of which :
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo             73.5      66.2        135.0          48.9
         Agriculture, forestry and fishing
         Przemysł                            1130.5     1905.6         1993.1        409.2
         Industry
          górnictwo i wydobywanie                      11.6      13.5         22.8          –
          mining and quarrying
          przetwórstwo przemysłowe                     962.2   1472.8         1344.3          10.8
          manufacturing
          wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
                             Δ
          gaz, parę wodną i gorącą wodę                  122.6     284.8        437.7        255.4

          electricity, gas, steam and air conditioning supply
          dostawa wody; gospodarowanie ściekami       i
                       Δ
          odpadami; rekultywacja                      34.1     134.5        188.3        142.9
          water supply; sewerage, waste management and
          remediation activities
         Budownictwo                             18.2      52.9         35.6          –
         Construction
                                 Δ
         Handel; naprawa pojazdów samochodowych               136.5     274.8        321.4          0.0
                           Δ
         Trade; repair of motor vehicles
         Transport i gospodarka magazynowa                  74.2     166.7         72.1         30.2
         Transport and storage
                          Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                     9.7      17.0         30.5          0.3
                         Δ
         Accommodation and catering
         Informacja i komunikacja                      63.3      7.3         35.3          0.3
         Information and communication
         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa               30.9      25.0         22.1          2.9
         Financial and insurance activities
                         Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                     15.7      11.3         18.8         11.4
         Real estate activities
                               Δ
         Administrowanie i działalność wspierająca              6.4      15.2         10.9          –
         Administrative and support service activities
         Edukacja                               4.1      10.3          5.5          0.1
         Education
         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                 51.2      96.2         91.9         75.6
         Human health and social work activities
         Działalność związana z kulturą, rozrywką        i
         rekreacją                              13.8      19.1         16.7         12.6
         Arts, entertainment and recreation
a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według lokalizacji inwestycji.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons; by investments localization.
CHAPTER  XXI
INVESTMENTSOŚCI (ceny bieżące)  2011
   sektor   sector
         prywatny
         private


             2208.5
              86.1


             1583.9


              22.8


             1333.5             182.2
              45.4              35.6


             321.4


              41.8


              30.2


              34.9


              19.2


               7.4


              10.9


               5.4


              16.3               4.1
DZIAŁ XXI                                                     CHAPTER  XXI
INWESTYCJE                                    Powrót              INVESTMENTS
                                         Return
TABL. 3 /252/.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACHa WEDŁUG GRUP (ceny bieżące)
         INVESTMENT OUTLAYS IN ENTERPRISES a BY GROUPS (current prices)

                                                         W tym    Of which

                                                           maszyny,
                                                          urządzenia
                                       Ogółem              techniczne   i
                                               budynki i budowle          środki transportu
                      SEKCJE               Total                narzędzia
                                                buildings and             transport
                     SECTIONS                                 machinery,
                                                 structures             equipment
                                                           technical
                                                         equipment and
                                                            tools

                                                   w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                       2005     1248.3         416.3          687.7    137.1
         TOTAL                        2010     1880.2         744.5          969.8    154.8
                                   2011     2022.4         795.3         1052.8     158.6
          w tym:
          of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo            138.5          49.8          67.8     20.4
         Agriculture, forestry and fishing
         Przemysł                             1483.1         545.9          865.6     58.2
         Industry
          górnictwo i wydobywanie                       23.1        10.7          11.2     1.2
          mining and quarrying
          przetwórstwo przemysłowe                    1177.5         353.5          772.4     39.7
          manufacturing
          wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
                             Δ
          gaz, parę wodną i gorącą wodę                  101.8          41.5          59.2     0.4

          electricity, gas, steam and air conditioning supply
          dostawa wody; gospodarowanie ściekami       i
                       Δ
          odpadami; rekultywacja                     180.7         140.1          22.8     16.9
          water supply; sewerage, waste management and
          remediation activities
         Budownictwo                              41.2         9.7          17.4     14.1
         Construction
                                Δ
         Handel; naprawa pojazdów samochodowych              150.5          88.7          37.7     23.4
                           Δ
         Trade; repair of motor vehicles
         Transport i gospodarka magazynowa                   43.4         7.0          3.9     32.4
         Transport and storage
                          Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                     16.4        14.9          1.3     0.1
                         Δ
         Accommodation and catering
         Informacja i komunikacja                        3.9         2.4          1.5     0.1
         Information and communication
         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa                8.7         3.4          4.6     0.7
         Financial and insurance activities
                         Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                      6.8         4.9          1.5     0.4
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa            i
         techniczna                              14.1         3.5          7.9     2.7
         Professional, scientific and technical activities
                      Δ
Administrowanie i działalność wspierająca               8.9         1.9  4.7  2.2
Administrative and support service activities
Edukacja                               0.7         0.0  0.2  0.5
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                  86.0         53.6  28.3  3.4
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką       i
rekreacją                              15.7         9.0  6.6  0.0
Arts, entertainment and recreation


a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons.
)
DZIAŁ XXI                                                      CHAPTER  XXI
INWESTYCJE                                     Powrót              INVESTMENTS
                                          Return
TABL. 4 /253/.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH (
         INVESTMENT OUTLAYS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS AND ENTITIES (current prices)

                                                          W tym    Of which
                                                            maszyny,
                                                            urządzenia
                                        Ogółem                techniczne i
                                                budynki i budowle             środki transportu
                 WYSZCZEGÓLNIENIE                Total                 narzędzia
                                                 buildings and                transport
                  SPECIFICATION                                    machinery,
                                                  structures                 equipment
                                                            technical
                                                           equipment and
                                                             tools
                                                    w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                       2005      719.9         655.5          42.5        20.7
         TOTAL                        2010      1098.6         993.3          64.6        34.6
                                     2011    952.2         842.3          73.9        31.6
           własność państwowa                       156.3         122.3          28.0         4.3
           state ownership
           własność jednostek samorządu
           terytorialnego                         795.8         720.0          45.9        27.4
           local self-government entities ownership
             w tym:
            of which:
         Dostawa wody; gospodarowanie ściekami        i
                     Δ
         odpadami; rekultywacja                          4.8         4.1          0.5         0.2
         Water supply; sewerage, waste management and
         remediation activities
                         Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                       7.7         7.6          0.0         0.1
                        Δ
         Accommodation and catering
                        Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                       5.7         5.4          0.2         0.1
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa           i
         techniczna                                0.3         0.0          0.2         0.1
         Professional, scientific and technical activities
         Administracja publiczna i obrona narodowa;
         obowiązkowe zabezpieczenia społeczne                840.3         761.2          45.3        31.0
         Public administration and defence; compulsory social
         security
         Edukacja                                85.1        58.9          24.5         0.1
         Education
         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                    4.2         1.8          2.3         0.2
         Human health and social work activities
         Działalność związana z kulturą, rozrywką
         i rekreacją                               4.0         3.2          0.8          –
         Arts, entertainment and recreation
ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH (ceny bieżące)
S AND ENTITIES (current prices)
DZIAŁ XXI                                                 CHAPTER  XXI
ŚRODKI TRWAŁE                                  Powrót          FIXED ASSETS
                                        Return
TABL. 5 /254/.  WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCHa (bieżące ceny ewidencyjne)
         Stan w dniu 31 XII
         GROSS VALUE OF FIXED ASSETS a (current book-keeping prices)
         As of 31 XII


                                                        2011

                                       2010                sektor     sector
                     SEKCJE                       ogółem
                     SECTIONS                       total               prywatny
                                                     publiczny public
                                                                 private
                                                w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                             67939.0     68609.1        28181.2       40427.8
         TOTAL
          w tym:  of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo           4836.6     4988.9         672.6       4316.3
         Agriculture, forestry and fishing
         Przemysł                            27882.4     26602.3        9100.7       17501.6
         Industry
          górnictwo i wydobywanie                      497.8    400.5           –        400.5
          mining and quarrying
          przetwórstwo przemysłowe                   14334.6     15499.3         183.2       15316.1
          manufacturing
          wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
                                   Δ
          elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę          10173.6     7434.7        5852.2       1582.5


          electricity, gas, steam and air conditioning supply
          dostawa wody; gospodarowanie ściekami       i
                       Δ
          odpadami; rekultywacja                    2876.4     3267.8        3065.4        202.4
          water supply; sewerage, waste management and
          remediation activities
         Budownictwo                           1143.4     1332.9         298.1       1034.9
         Construction
                                 Δ
         Handel; naprawa pojazdów samochodowych             3242.0     3203.5          37.0       3166.5
                           Δ
         Trade; repair of motor vehicles
         Transport i gospodarka magazynowa               11316.2     11713.3        10816.5        896.8
         Transport and storage
                          Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                    360.5    455.9          39.3       416.6
                         Δ
         Accommodation and catering
         Informacja i komunikacja                    2331.1     2393.9          33.6       2360.3
         Information and communication
         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa               373.2    387.0          74.5       312.5
         Financial and insurance activities
                         Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                  10050.3     10432.1        1152.7       9279.4
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa            i
         techniczna                             353.5    394.2          77.8       316.4
         Professional, scientific and technical activities
                               Δ
         Administrowanie i działalność wspierająca              201.8    232.8          8.8       224.0
         Administrative and support service activities
         Administracja publiczna i obrona narodowa;
         obowiązkowe zabezpieczenia społeczne              1834.7     1994.8        1982.2        12.6
         Public administration and defence; compulsory social
         security
Edukacja                                 1754.3         1921.3  1856.2  65.1
Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                    1224.8         1349.3  1047.7  301.5
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją                                928.8         1067.3  967.9  99.4
Arts, entertainment and recreation


a Podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą jednostki lokalnej rodzaju działalności.
a The division of fixed assets was made according to the abode of local kind-of-activity unit.
DZIAŁ XXI                                                              CHAPTER  XXI
ŚRODKI TRWAŁE                                    Powrót                     FIXED ASSETS
                                           Return
TABL. 6 /255/.  WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACHa (bieżące ceny ewidencyjne)
         Stan w dniu 31 XII
         GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISES a (current book-keeping prices)
         As of 31 XII


                                                                    2011
                                                                     sektor     sector
                    SEKCJE                2005      2010         ogółem
                    SECTIONS                                   total       publiczny
                                                                    public

                                                       w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                             27018.4     35972.6         34887.2       9837.8
         TOTAL
          w tym:    of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo             770.2    1333.6         1400.2        621.7
         Agriculture, forestry and fishing
         Przemysł                            19934.5     25767.0         24323.5       7464.7
         Industry
          górnictwo i wydobywanie                      224.8      492.7        392.8           –
          mining and quarrying
          przetwórstwo przemysłowe                   9211.2     13804.0         14932.9        183.2
          manufacturing
          wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
                                   Δ
          elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę          9659.3     10103.8         7352.3       5812.8
          electricity, gas, steam and air conditioning
          supply
          dostawa wody; gospodarowanie ściekami i
                       Δ
          odpadami; rekultywacja                      839.2    1366.5         1645.5       1468.7
          water supply; sewerage, waste management
          and remediation activities
         Budownictwo                             253.8      738.6        857.3        288.2
         Construction
                                 Δ
         Handel; naprawa pojazdów samochodowych             1085.6     2114.5         2003.3          21.9
                           Δ
         Trade; repair of motor vehicles
         Transport i gospodarka magazynowa                  439.5      638.8        653.5        122.9
         Transport and storage
                          Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                     99.5      162.2        221.5          6.6
                         Δ
         Accommodation and catering
         Informacja i komunikacja                    1456.8     2237.4         2296.7          33.4
         Information and communication
         Działalność finansowa i ubezpieczeniowa               259.2      305.2        310.1          74.5
         Financial and insurance activities
                         Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                   1826.1     1234.8         1213.5          41.9
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa            i
         techniczna                              94.3      106.8        124.5          48.0
         Professional, scientific and technical activities
                               Δ
         Administrowanie i działalność wspierająca              64.9      109.4        126.5           –
         Administrative and support service activities
         Edukacja                               26.1      41.4         42.4         15.9
         Education
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                  556.3        879.2        980.6        834.0
Human health and social work activities
Działalność związana z kulturą, rozrywką       i
rekreacją                               146.0        292.1        312.8        264.0
Arts, entertainment and recreation


a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; podziału środków trwałych dokonano zgodnie z siedzibą
jednostki lokalnej rodzaju działalności.a Data concern economic entities employing more than 9 persons; the division of fixed assets was made according to the abode of local kind-of-activity unit.
CHAPTER  XXI
FIXED ASSETSny ewidencyjne)
  2011
   sektor    sector

         prywatny
          private


              25049.4
               778.6


              16858.8


               392.8


              14749.8              1539.4
               176.8               569.1


              1981.4


               530.7


               214.9


              2263.2


               235.7


              1171.5               76.5


               126.5


               26.5
                  146.6                   48.8h dokonano zgodnie z siedzibą
e abode of local kind-of-activity unit.
DZIAŁ XXI                                 Powrót                    CHAPTER  XXI
ŚRODKI TRWAŁE                               Return                    FIXED ASSETSTABL. 7 /256/.  WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH                          I
         ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH (bieżące ceny ewidencyjne)
         Stan w dniu 31 XII
         GROSS VALUE OF FIXED ASSETS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS AND
         ENTITIES (current book-keeping prices)
         As of 31 XII


                                                            W tym    Of which

                                                             maszyny,
                                                             urządzenia
                                          Ogółem              techniczne   i
                                                  budynki i budowle
                   WYSZCZEGÓLNIENIE               Total                narzędzia
                                                   buildings and
                    SPECIFICATION                                   machinery,
                                                   structures
                                                             technical
                                                            equipment and
                                                              tools

                                                      w mln zł  in mln zl
         OGÓŁEM                         2005     5950.6        5270.8          472.3
         TOTAL                          2010     9516.0        8361.6          798.0
                                     2011    10417.2        9180.1          880.1
           własność państwowa                        1341.6         855.7          353.0
           state ownership
           własność jednostek samorządu terytorialnego            9075.6        8324.4          527.2
           local self-government entities ownership
          w tym:
          of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo                 45.0        39.3          0.4
         Agriculture, forestry and fishing
         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
                     Δ
         wodną i gorącą wodę                            39.4        37.8          1.6
         Electricity, gas, steam and air conditioning supply
         Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
                Δ
         rekultywacja                             1596.7        1516.3          66.5
         Water supply; sewerage, waste management and remediation
         activities
         Transport i gospodarka magazynowa                   2787.8        2771.7           2.1
         Transport and storage
                         Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                        32.7        29.8          2.5
                        Δ
         Accommodation and catering
                        Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                      1110.8        1091.6          14.1
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna              29.8        19.6          4.5
         Professional, scientific and technical activities
         Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
         zabezpieczenia społeczne                       1982.2        1276.5          419.8

         Public administration and defence; compulsory social security
         Edukacja                               1840.3        1541.4          285.3
         Education
         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                   213.6         160.2          45.7
         Human health and social work activities
         Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją          689.6         648.9          36.0
Arts, entertainment and recreation
CHAPTER  XXI
FIXED ASSETSDOWYCH JEDNOSTKACH           I-GOVERNMENT UNITS AND
W tym    Of which
            środki transportu
              transport
             equipment
in mln zl
                  195.0
                  341.7
                  340.4
                  128.6


                  211.8
                   0.0                    –                  10.8                  14.0


                   0.4


                   4.4


                   5.8                  280.9                  13.5


                   7.5


                   2.8
DZIAŁ XXI                                 Powrót                     CHAPTER  XXI
ŚRODKI TRWAŁE                               Return                     FIXED ASSETSTABL. 8 /257/.  STOPIEŃ ZUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH B
         Stan w dniu 31 XII
         DEGREE OF CONSUMPTION OF FIXED ASSETS IN BUDGETARY STATE AND LOCAL SELF-GOVERNMENT UNITS AND
         As of 31 XII


                                                             W tym  Of which

                                                                maszyny,
                                                               urządzenia
                                            Ogółem       budynki     techniczne
                     WYSZCZEGÓLNIENIE                Total      i budowle     i narzędzia
                      SPECIFICATION                        buildings and    machinery,
                                                     structures      technical
                                                              equipment and
                                                                 tools

                                                         w%   in %
         OGÓŁEM                             2005      38.6       34.4        73.7
         TOTAL                              2010      40.4       36.4        76.2
                                         2011      40.4       36.3        76.8
           własność państwowa                             47.9       32.0        79.0
           state ownership
           własność jednostek samorządu terytorialnego                39.3       36.8        75.4
           local self-government entities ownership
          w tym:
          of which:
         Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo                   39.9       39.5        84.4
         Agriculture, forestry and fishing
         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną
                Δ
         i gorącą wodę                                  31.7       28.9        99.7
         Electricity, gas, steam and air conditioning supply

                                          Δ
         Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja         38.6       37.1        66.0
         Water supply; sewerage, waste management and remediation
         activities
         Transport i gospodarka magazynowa                        28.2       28.2        64.6
         Transport and storage
                         Δ
         Zakwaterowanie i gastronomia                          30.2       26.1        75.5
                        Δ
         Accommodation and catering
                        Δ
         Obsługa rynku nieruchomości                           61.6       61.5        74.3
         Real estate activities
         Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna                 50.1       30.3        92.0
         Professional, scientific and technical activities
         Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
         zabezpieczenia społeczne                            53.6       45.1        78.1
         Public administration and defence; compulsory social security
         Edukacja                                    41.2       33.6        80.4
         Education
         Opieka zdrowotna i pomoc społeczna                       45.8       37.1        71.6
         Human health and social work activities
         Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją              20.1       17.8        59.0
         Arts, entertainment and recreation
CHAPTER  XXI
FIXED ASSETSH JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH


AL SELF-GOVERNMENT UNITS AND ENTITIESW tym  Of which
          środki transportu
            transport
           equipment
in %
                68.5
                56.7
                58.4
                70.2


                51.2
                52.4                  –                87.4                27.1


                54.9


                66.0


                85.1                56.3


                85.2


                76.8


                68.2

								
To top