Docstoc

Syntax

Document Sample
Syntax Powered By Docstoc
					                             Syntaxe jazyka SIMULA


Definice syntaktických jednotek jsou rozděleny do sedmi kapitol. V rámci kapitol jsou hierarchicky uspořádány. Jednotlivé syntaktické jednotky
jsou pojmenovány výrazy uzavřenými do závorek <>. Definice je uvedena vždy vpravo od symbolu ::= . Klíčová slova jsou odlišena tučným
písmem. Složené závorky {} označují možné řetězení syntaktických jednotek umístěných v této závorce. Hranaté závorky [] označují
syntaktickou jednotku, která může být umístěna na daném místě. Znak | čteme jako nebo, kulaté závorky () mají obvyklý význam. Jednotlivé
znaky nebo skupiny znaků, které jsou součástí zdrojového textu programu jsou uzavřeny do uvozovek, např „(“ „)“ „;“ „.“ „,“ apod. Mezery
nemají význam.

1.Programový modul

<SIMULA-zdrojový-modul> ::= [<externí hlavička>](<program>|<deklarace procedury>|<deklarace třídy>) [„;“]
 <externí hlavička> ::= <externí deklarace> „;“ {<externí deklarace> „;“}
  <externí deklarace> ::= <deklarace extrení procedury>|<deklarace externí třídy>
    <deklarace externí procedury>::=external [<druh>] [<typ>]procedure <seznam externalů>
                         | external <druh> procedure <seznam externalů> <specifikace procedury>
       <druh>::=<identifikátor>
       <specifikace procedury>::=is <deklarace procedury>
    <deklarace externí třídy>::=external class <seznam externalů>
      <seznam externalů>::=<external> {„,“<external>}
       <external>::=<identifikátor>[= <identifikace externalu>]
         <identifikace externalu>::=<řetěz>
 <program>:: = <příkaz>

2.Deklarace
<deklarace>::=<deklarace jednoduché proměnné>|<deklarace pole>|<deklarace přepínače>|<deklarace procedury>
                                                |<deklarace třídy>|<deklarace externalu>
  <deklarace jednoduché proměnné>::=<typ><seznam typů>
   <seznam typů>::=<prvek seznamu typů>{„,“<prvek seznamu typů>}
    <prvek seznamu typů>::=<identifikátor>|<konstanta>
      <konstanta>::=<identifikátor> = <hodnotový výraz> | <identifikátor> <textový výraz>                                                                       1
<deklarace pole>::=[<typ>]array <segment pole>{„,“<segment pole>}
 <segment pole>::=<identifikátor pole>{„,“<identifikátor pole>} „(”<seznam dvojic mezí>”)”
   <identifikátor pole>::=<identifikátor>
   <seznam dvojic mezí>::=<dvojice mezí>{„,“<dvojice mezí>}
    <dvojice mezí>::=<aritmetický výraz>:<aritmetický výraz>
<deklarace přepínače>::=switch <identifikátor přepínače>:=<seznam přepínače>
 <seznam přepínače>::=<cílový výraz> {„,“<cílový výraz>}
<deklarace procedury>::=[<typ>] procedure <hlavička procedury> „;“ <tělo procedury>
 <hlavička procedury>::=<identifikátor procedury> [<formální parametry> „;“ [<mód>] <specifikace>]
   <identifikátor procedury>::=<identifikátor>
   <formální parametry>::= „(”<formální parametr> {„,“<formální parametr>}“)”
    <formální prarametr>::=<identifikátor>
   <mód>::=<jména>[<hodnoty>]|<hodnoty>[<jména>]
    <jména>::=name <seznam identifikátorů>„;“
    <hodnoty>::=value <seznam identifikátorů>„;“
      <seznam identifikátorů>::=<identifikátor>{„,“<identifikátor>}
   <specifikace>::=<specifikátor> <seznam identifikátorů>„;“{<specifikátor> <seznam identifikátorů>„;“}
    <specifikátor>::=<typ>[array | procedure] | label | switch
 <tělo procedury>::=<příkaz>
<deklarace třídy>::=[<prefix>] <hlavní část>
 <prefix>::=<identifikátor třídy>
 <hlavní část>::=class <identifikátor třídy>[<formální parametry> „;“ [<hodnoty>] <specifikace>] „;“ [<chránění>„;“]
                                                    [<virtualita>„;“] <tělo třídy>
   <identifikátor třídy>::=<identifikátor>
   <chránění>::=<specifikace ochrany> {„;“<specifikace ochrany>}
    <specifikace ochrany>::=hidden <seznam identifikátorů> | protected <seznam identifikátorů>
                        | hidden protected <seznam identifikátorů> | protected hidden <seznam identifikátorů>
   <virtualita>::=virtual: <specifikace virtuality>„;“ {<specifikace virtuality>„;“}
    <specifikace virtuality>::=<specifikátor> <seznam identifikátorů> | procedure <identifikátor procedury> <specifikace procedury>
   <tělo třídy>::=<příkaz>|<dělené tělo>
    <dělené tělo>::=<počáteční operace>< vnitřní část ><koncové operace>
      <počáteční operace>::=(begin | <hlavička bloku>„;“){<příkaz>„;“}                                                                     2
       <vnitřní část>::={<label>:}inner
       <koncové operace>::=end „;“<složený konec>

3.Příkazy
<příkaz>::={<label>:}<nepodmíněný příkaz>|{<label>:}<podmíněný příkaz>|{<label>:}<příkaz cyklu>
  <nepodmíněný příkaz>::=<přiřazovací příkaz>|<příkaz while>|<příkaz skoku>|<příkaz procedury>|<generátor objektu>
                             |<příkaz inspekce>|<složený příkaz>|<blok>|<prázdný příkaz>|<aktivační příkaz>
   <přiřazovací příkaz>::=<přiřazení hodnoty>|<přiřazení odkazu>
     <přiřazení hodnoty>::=<levá strana přiřazení hodnoty> „:=“ <pravá strana přiřazení hodnoty>
      <levá strana přiřazení hodnoty>::=<cíl>|<jednoduchý textový výraz>
        <cíl>::=<proměnná>|<identifikátor procedury>
      <pravá strana přiřazení hodnoty>::=<hodnotový výraz>|<textový výraz>|<přiřazení hodnoty>
     <přiřazení odkazu>::=<levá strana přiřazení odkazu> „:-“ <pravá strana přiřazení odkazu>
      <levá strana přiřazení odkazu>::=<cíl>
      <pravá strana přiřazení odkazu>::=<odkazovací výraz>|<přiřazení odkazu>
   <příkaz while>::=while <booleovský výraz> do <příkaz>
   <příkaz skoku>::=(goto | go to) <cílový výraz>
   <příkaz procedury>::=<identifikátor procedury> [<aktuální parametry>]
   <příkaz inspekce>::=inspect <objektový výraz> <klausule when> {<klausule when>}[<klausule othervwise>]
                                   | inspect <objektový výraz> do <příkaz> [<klausule othervwise>]
     <klausule when>::=when <identifikátor třídy> do <příkaz>
     <klausule otherwise>::=otherwise <příkaz>
   <složený příkaz>::=begin <konec složeného příkazu>
     <konec složeného příkazu>::=<příkaz>{„;“<příkaz>}end
   <blok>::=<podblok>|<prefixovaný blok>
     <podblok>::=<hlavička bloku> „;“ <konec složeného příkazu>
      <hlavička bloku>::=begin <deklarace>{„,“<deklarace>}
     <prefixovaný blok>::=<prefix bloku> <hlavní blok>
      <prefix bloku>::=<identifikátor třídy> [<skutečné parametry>]
      <hlavní blok>::=<blok>|<složený příkaz>
   <prázdný příkaz>::=prázdný
  <podmíněný příkaz>::=<klausule if >{<návěští>„:“}<nepodmíněný příkaz>[else <příkaz>]|<klausule if>{<návěští>„:“}<příkaz cyklu>                                                                      3
  <klausule if>::= if <booleovský výraz> then
 <příkaz cyklu>::=<klausule for><příkaz>
  <klausule for>::=for <jednoduchá proměnná> <pravá strana for> do
    <jednoduchá proměnná>::=<identifikátor>
    <pravá strana for>::= „:=“ <hodnotový prvek seznamu for>{„,“<hodnotový prvek seznamu for>}
                                 | <referenční prvek seznamu for> {„,“<referenční prvek seznamu for> }
      <hodnotový prvek seznamu for>::=<hodnotový výraz>[while <booleovský výraz>]|<textový výraz>
                                 |<aritmetický výraz> step <aritmetický výraz> until <aritmetický výraz>
      <referenční prvek seznamu for>::=<referenční výraz> [while <booleovský výraz>]

4.Výrazy

<výraz>::=<hodnotový výraz>|<referenční výraz>|<cílový výraz>
 <hodnotový výraz>::=<aritmetický výraz>|<booleovský výraz>|<znakový výraz>
   <aritmetický výraz>::=<jednoduchý aritmetický výraz>|<klausule if> <jednoduchý aritmetický výraz> else <aritmetický výraz>
    <jednoduchý aritmetický výraz>::=[ „+“| „-“] <term> {„.“(„+“| „-“) <term>}
      <term>::=<faktor>{(„*“ | „/“ | „//“ ) <faktor>}
       <faktor>::=<primár>{„**“ <primár>}
         <primár>::=<číslo bez znaménka>|<proměnná>|<volání funkce>| „(“<aritmetický výraz>„)“
   <booleovský výraz>::=<jednoduchý booleovský výraz>|<klausule if> <jednoduchý booleovský výraz> else <booleovský výraz>
    <jednoduchý booleovský výraz>::=<booleovská trojice> {or else <booleovská trojice>}
      <booleovská trojice>::=<ekvivalence> {and then <ekvivalence>}
       <ekvivalence>::=<implikace> {eqv <implikace>}
         <implikace>::=<booleovský term> {imp <booleovský term>}
          <booleovský term>::=<booleovský factor> {or <booleovský factor>}
           <booleovský factor>::=<booleovský sekundární výraz> {and <booleovský sekundární výraz>}
             <booleovský sekundární výraz>::=[not]<booleovský primární výraz>
              <booleovský primární výraz>::=<logická hodnota>|<proměnná>|<volání funkce>|<relace>
                                                       | „(”<booleovský výraz>”)”
                 <relace>::=<aritmetická relace>|<znaková relace>|<relace textových hodnot>
                              |<objektová relace>|<objektová referenční relace>|<relace textových referencí>
                   <aritmetická relace>::=<jednoduchý aritmetický výraz><hodnotový relační operátor>                                                                      4
                                                   <jednoduchý aritmetický výraz>
                    <hodnotový relační operator>::= „<“|„<=“| „=“|„>=“|„>“|„<>“
                  <znaková relace>::= <jednoduchý znakový výraz><hodnotový relační operátor>
                                                     <jednoduchý znakový výraz>
                  <relace textových hodnot>::=<jednoduchý textový výraz><hodnotový relační operátor>
                                                      <jednoduchý textový výraz>
                  <objektová relace>::=<jednoduchý objektový výraz> is <identifikátor třídy>
                                         |<jednoduchý objektový výraz> in <identifikátor třídy>
                  <objektová referenční relace>::=<jednoduchý objektový výraz><porovnání referencí>
                                                     <jednoduchý objektový výraz>
                    <porovnání referencí>::= „= =“|„=/=“

                   <textová referenční relace>::=<jednoduchý textový výraz><porovnání referencí>
                                                       <jednoduchý textový výraz>
  <znakový výraz>::=<jednoduchý znakový výraz>|<klausule if> <jednoduchý znakový výraz> else <znakový výraz>
   <jednoduchý znakový výraz>::=<znaková konstanta>|<proměnná>|<volání funkce>| „(“<znakový výraz>„)“
<referenční výraz>::=<objektový výraz>|<textový výraz>
  <objektový výraz>::=<jednoduchý objektový výraz>|<klausule if> <jednoduchý objektový výraz> else <objektový výraz>
   <jednoduchý objektový výraz>::=none | <proměnná>|<volání funkce>|<generátor objektu>|<lokální objekt>
                                           |<kvalifikovaný objekt>| „(“<objektový výraz>„)“
     <proměnná>::=<jednoduchá proměnná>|<indexovaná proměnná>
      <jednoduchá proměnná>::=<identifikátor>
      <indexovaná proměnná>::=<identifikátor pole> „(“<seznam indexů>„)“
        <identifikátor pole>::=<identifikátor>
         <seznam indexů>::=<indexový výraz>{„,“<indexový výraz>}
           <indexový výraz>::=<aritmetický výraz>
     <volání funkce>::=<identifikátor procedury> [<skutečné parametry>]
      <identifikátor procedury>::=<identifikátor>
        <identifikátor>::=<vlastní identifikátor>|<odlehlý identifikátor>
         <odlehlý identifikátor>::=<jednoduchý objektový výraz> „.“ <identifikátor atributu>
                                            |<identifikátor textu> „.“ <identifikátor atributu>
           <identifikátor atributu>::=<identifikátor>                                                                       5
       <skutečné parametry>::= „(”<skutečný parametr> {„,“<skutečný parametr>}”)”
         <skutečný parametr>::=<výraz>|<identifikátor pole>|<identifikátor přepínače>|<identifikátor procedury>
      <generátor objektu>::=new <identifikátor funkce> [<skutečné parametry>]
      <lokální object>::=this <identifikátor třídy>
      <kvalifikovaný object>::=<jednoduchý objektový výraz> qua <identifikátor třídy>
   <textový výraz>::=<jednoduchý textový výraz>|<klausule if>< jednoduchý textový výraz> else <textový výraz>
    <jednoduchý textový výraz>::=<textový primár> {& <textový primár>}
      <textový primár>::=notext | <řetěz>|<proměnná>|<volání funkce>| „(“<textový výraz>„)“
 <cílový výraz>::=<jednoduchý cílový výraz>|<klausule if> <jednoduchý cílový výraz> else <cílový výraz>
   <jednoduchý cílový výraz>::=<návěští>|<přepínač>| „(”<cílový výraz>”)”
    <návěští>::=<identifikátor>
    <přepínač>::=<identifikátor přepínače> „(”<indexový výraz> „)”
      <identifikátor přepínače>::=<identifikátor>

5.Typy a hodnoty
<typ>::=<hodnotový typ>|<referenční typ>
  <hodnotový typ>::=<aritmetický typ>| boolean | character
   <aritmetický typ>::=<celočíselný typ>|<reálný typ>
     <celočíselný typ>::=[short]integer
     <reálný typ>::=[long]real
  <referenční typ>::=<objektový referenční typ>|text
   <objektový referenční typ>::=ref „(“<kvalifikace>„)“
     <kvalifikace>::=<identifikátor třídy>

6.Symboly
<identifikátor>::=<písmeno>{<písmeno>|<číslice>|„_“}
  <písmeno>::=a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
  <číslice>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
<mezera>::=SP
<číslo bez znaménka>::=<dekadické číslo> [<exponent>]|<exponent>
  <dekadické číslo>::=<celé číslo bez znaménka>[<desetinná část>]|<desetinná část>
   <celé číslo bez znaménka>::=<číslice>{<číslice>| „_“}|<kořen> „R“ <kořenová číslice> {<kořenová číslice>|<kořenová číslice>}                                                                   6
    <kořen>::=2|4|8|16
    <kořenová číslice>::=<číslice>|A|B|C|D|E|F

   <desetinná část>::= „.“ <celé číslo bez znaménka>
  <exponent>::=(„&“ | „&&“) [„+“| „-“]<celé číslo bez znaménka>
<řetěz>::=<jednoduchý řetěz> {<oddělovač řetězu> <jednoduchý řetěz>}
  <jednoduchý řetěz>::= “{<isokód>|<znak vyjma uvozovek>| „=“}“
   <isokód>::=|<číslice>|<číslice>|<číslice>|
   <znak vyjma uvozovek>::=libovolný tisknutelný znak s výjimkou znaku “
  <oddělovač řetězu>::=<oddělovač> {<oddělovač>}
   <oddělovač>::=<přímá poznámka>|<mezera>|<formátový symbol>|<oddělení navazujících řádek>
<znaková konstanta>::=`<zápis znaku>`
  <zápis znaku>::=<isokód>|<znak vyjma uvozovek>|“
<formátový symbol>::=BS|HT|LF|VT|FF|CR

7.Třída Simulation
<aktivační příkaz>::=<aktivační klauzule>[<plánovací klauzule>]
  <aktivační klauzule>::=<activátor> <objektový_výraz>
   <activator>::=activate | reactivate
  <plánovací klauzule>::=<časovací klauzule>|(before | after) <objektový výraz>
   <časovací klauzule>::=<jednoduchá časovací klauzule>[prior]
     <jednoduchá časovací klauzule>::=(at|delay)<aritmetický výraz>
                                                 7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: syntax
Stats:
views:0
posted:3/29/2013
language:Czech
pages:7