The thong hanh moi cua My by sonphanmem1

VIEWS: 251 PAGES: 3

									VienDongDaily - Homepage

Page 1 of 3

Th

hai, 15/09/2008 - 07:57 AM www.viendongdaily.com Trang ch | Liên l c Tin Th Gi i Tin m i nh n : em con b l

Tìm ki m: Top 10 tin m em con b ăn (17) Nh t phát gi ĩnh l trong h

ư ng xin ăn - Nh t phát giác ti m th y ĩnh l

Vi t Nam H i Ngo i Tin Hoa Kỳ Tin Vi t Nam i S ng Quanh Ta ư ng o ư ng i

Tin Hoa Kỳ

Hoa Kỳ c p th thông hành m i
C p nh t lúc 12:48:59 PM - 22/07/2008

Pháp Lu t Văn Ngh S c p Ph N

Phi m Lu n Quê Hương Qua Kính Du Ký T Vi ng

Giáo D c Chân Dung VN S c Kh e RaoVat - Rao Vat a c i S ng

WASHINGTON D.C., 22.07.08 – B t u t tháng 06.2009, công dân Hoa Kỳ i qua biên gi i Canada, Mexico, ho c các vùng v nh giáp ranh Hoa Kỳ, s ph i mang theo gi y t thông hành tr l i Hoa Kỳ.
M t trư c th thông hành, nh: B Ngo i giao Hoa Kỳ.

S còn nhi M phá s n (15 Chó c n t á t i ...áo rách ( Nhóm s c t ”y u” nh t Na Uy ( Ki u m u Ralph Lauren Xuân 2009 (28 M ph m có bao bì p 2008 ( Bão Ike d p v và Houston, 1 ng tri u ch m t Nga rút quâ tây Georgia (30 m bóp d nh n v a nhi (157) Dành cho qu

L m C m Sài Gòn "Tám" t Blog

Blog Văn Ngh D ch V & S n Ph m

Trong thông cáo báo chí t B Ngo i giao hôm th Ba, cơ quan này k t h p v i B An ninh Hoa Kỳ v a cho ra m t lo i th thông hành dùng cho vi c i l i b ng ư ng b và ư ng bi n, có th thay th cho s thông hành. Theo thông báo c a B Ngo i giao, công dân Hoa Kỳ nên phân bi t nh ng i m khác bi t gi a th thông hành (passport card) và s thông hành (passport book): 1. Th ch dùng du hành b ng ư ng b và bi n gi a các nư c Hoa Kỳ, Canada, Mexico, vùng bi n Bermuda và Caribbean. S thông hành dùng cho m i hình th c thông hành. 2. Th thông hành kích c b ng th căn cư c hay b ng lái xe, d dàng b vào bóp. S thông hành to hơn, v i kích thư c 5” x 3 ½” khi óng l i. 3. L phí làm th l n u là $45/ngư i l n và $35/tr em. L phí làm s thông hành l n u là $100/ngư i l n và $85/tr em. 4. L phí làm th n u ã có s thông hành là $20/ngư i l n. L phí làm l i s thông hành là $75/ngư i l n. 5. N u n p ơn làm s và th thông hành cùng lúc s gi m giá: $120/ngư i l n và $95/tr em. ư c

Tin Vui Tin L Top 10 Tin c nhi u nh t

T VI ÔNG PHƯƠNG - 9/12/2008 9/18/2008 (810) Obama b ám nh b i... son môi (775) Công th c ư p gà bí m t (720) Hoa h u ch p hình "nuy" (666) V án tham nhũng l n nh t trong l ch s (579) B nh t k (Autism) (458) RAO V T VI N (409) ÔNG 12-09-2008

Bánh trung thu... mua 1 t ng 1 (407) Thu ư c hơn 900 ngàn M kim tr giúp Thương Ph Binh và Qu Ph

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=4335&item=89

9/15/2008

VienDongDaily - Homepage

Page 2 of 3

VNCH (387) Truy n tranh XXX cho tu i thi u nhi ... bán kh p nơi (327)

M u ơn làm th cũng m u DS-11 cho ngư i m i m u DS-82 cho ngư i ã cũng kèm theo 2 t m hình thông hành.

cùng lo i ơn làm s thông hành: n p ơn xin thông hành l n u và có s thông hành. Ngư i n p ơn thông hành như khi n p ơn xin s

Các ti n ích D báo th i ti t

T hôm 01.02.2008, khi B Ngo i giao b t u nh n ơn làm th thông hành, ã có 350.000 công dân Hoa Kỳ n p ơn. n ngày 21.07.2008, cơ quan c trách ã làm xong 7.600 th ; s còn l i d tính s hoàn t t vào ngày 30.09.2008. Sau t u tiên, B Ngo i giao ư c tính s m t kho ng 4 tu n t ngày n p ơn n khi nh n th . Th ư c g i qua ư ng bưu i n, và B Ngo i giao không có d ch v làm th g p. Th thông hành có g n m t con “chip” i n t s d ng k thu t nh n di n b ng t n s (radio frequency identification, RFID). Khi ngư i mang th ti n n g n qu y th t c, nhân viên h i quan và c nh sát biên gi i tr c thu c B An ninh s th y ư c hình nh và nh ng thông tin cá nhân lưu tr trong kho d li u c a chính ph trư c khi t i lư t ngư i ó n qu y làm th t c. Có m t s quan ng i là nh ng d ki n cá nhân có th b ánh c p khi dùng th thông hành d ng này. B Ngo i giao nh n m nh là không có d ki n cá nhân trên con “chip” c a th , ch có m t m t mã ư c ghi l i trên ó. M t mã cho phép dò tìm trong kho d li u chính ph h sơ cá nhân g n li n v i m t mã. Janice L. Jacobs, Th trư ng Ngo i giao c trách Lãnh s v , phát bi u, “Chúng tôi hài lòng khi có th cho công dân Hoa Kỳ ch n l a gi a hai hình th c ch ng t : s thông hành truy n th ng và bây gi là th thông hành, v i m c ích áp ng nhu c u c a m i cá nhân khi i xu t ngo i”. Stewart Baker, Th trư ng B An ninh, cho bi t, “Chúng tôi ã làm vi c m t thi t v i B Ngo i giao cung c p m t lo i ch ng t nh n di n an toàn t i c n thi t cho vi c b o v biên gi i t nư c chúng ta. Th thông hành m i s giúp vi c i l i h p pháp d dàng hơn, ng th i nhân s t i biên gi i t p trung nhi u hơn vào nh ng ai có th em ns e d a”. Tuy nhiên, m t s nhà quan sát cho r ng vi c b t bu c có gi y thông hành s khi n cho ngư i Hoa Kỳ b t i xu t ngo i. Theo tính toán t th ng kê c a B Ngo i giao, kho ng m t ph n tư dân s Hoa Kỳ có s thông hành. Lâu nay, h i l i gi a biên gi i Hoa Kỳ-Mexico và Canada không c n s thông hành, ch c n trình b ng lái xe hay m t hình th c căn cư c là có th tr vào Hoa Kỳ. Vào gi a năm 2009, cơ quan an ninh s b t u thi hành nh ng i u lu t m i, và nhi u ngư i Hoa Kỳ s ph i chu n b c tháng trư c khi băng qua biên gi i có ch ng t h p l .
óng góp ý ki n Tr l i trang trư c Các tin ã ưa S còn nhi u ngân hàng M phá s n (14/09/2008) Bão Ike d p vùi Galveston và Houston, 1 ngư i ch t, 3 tri u ch m t i n (13/09/2008) Ch p hình l n... em gái Spears t i LAX (12/09/2008) Thương v bán l xu ng d c (12/09/2008)

T giá ngo i t Giá vàng Ch s ch ng khoán

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=4335&item=89

9/15/2008

VienDongDaily - Homepage

Page 3 of 3

Tư ng nh ngày 9/11 t i th

ô Washington (11/09/2008)

Nicole Kidman lãnh lương cao không x ng áng (11/09/2008) T tù Texas ư c hoãn hành quy t (10/09/2008) Obama t McCain gian d i (10/09/2008) Công th c ư p gà bí m t (09/09/2008) Ng a cúm năm nay t p trung vào tr em (08/09/2008) Xem bài theo : Ngày

01

Tháng

01

Năm

2006

Xem

©Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.

ch

http://www.viendongdaily.com/Contents.aspx?contentid=4335&item=89

9/15/2008


								
To top