Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Su co ket noi mang 1

VIEWS: 221 PAGES: 5

									QuanTriMang.com - Kh c ph c s c các v n

k t n i trong m ng (Ph n 1)

Page 1 of 5

.::Qu n Tr M ng::.
QuanTriMang.com - QuanTriMang.com.vn

Kh c ph c s c các v n (Ph n 1)
C p nh t lúc 08h30' ngày 16/08/2008

k t n i trong m ng

Brien M. Posey Qu n tr m ng - Ph n c ng và ph n m m m ng ngày nay ngày càng tr nên tin c y hơn nhưng, tuy nhiên ôi khi v n có nh ng th x y ra không như mong mu n. Chính vì v y trong lo t bài này, chúng tôi s gi i thi u cho các b n v m t s k thu t kh c ph c s c b n s d ng khi các máy tính trong m ng g p các v n khó khăn trong truy n thông. Vì m c ích nh m gi i thi u cho nh ng ngư i v n ít kinh nghi m trong làm vi c v i giao th c TCP/IP, nên chúng tôi s b t u b ng nh ng ki n th c cơ b n, sau ó s làm vi c v i các k thu t nâng cao hơn. Th m nh k t n i m ng

Khi m t host có v n nào ó trong truy n thông v i host khác, th u tiên mà b n c n ph i th c hi n là thu th p các thông tin v v n ó. C th hơn, b n c n c các tài li u v c u hình c a host, ch ra xem host có v n truy n thông v i các máy tính khác trên m ng hay không và xem v n nh hư ng th có nh hư ng t i các host khác hay không. Cho ví d , cho r ng m t máy tr m làm vi c có m t v n truy n thông v i m t máy ch nào ó. T b n thân nó không th c s cho b n nhi u thông tin. M c dù v y, n u b n tìm hi u thêm m t chút sâu hơn và phát hi n máy tr m không th truy n thông v i t t c các máy ch khác trong m ng thì v n có th n m cáp m ng, có ư c k t n i hay không, hay c ng c a b chuy n m ch b h ng ho c có th là m t v n trong vi c c u hình m ng ch ng h n. Tương t như v y, n u máy tr m có th truy n thông v i m t s máy ch trong m ng, nhưng không ph i t t c thì i u ó cũng cho b n có ư c m t s g i ý v v trí nh m tìm ki m v n . Trong ki u tình hu ng ó, b n có th s ki m tra xem nh ng máy ch nào không th liên l c. Li u t t c chúng có n m trên m t subnet? N u v y thì v n nh tuy n có th gây ra l i này. N u nhi u máy tr m làm vi c có v n truy n thông v i m t máy ch c th thì v n có th không n m các máy tr m tr khi các máy tr m này ã ư c c u hình l i g n ây. Trong trư ng h p này, v n thiên v s c x y ra máy ch . Chúng ta s b t u t nh ng bài test cơ b n. Nh ng bài test mà chúng tôi s gi i thi u cho các b n s không th hi n nhi u nguyên nhân c a v n nhưng chúng s giúp thu h p ư c nhi u th b n bi t u quá trình kh c ph c s c t âu. PING

http://www.quantrimang.com/print/48041.aspx

9/17/2008

QuanTriMang.com - Kh c ph c s c các v n

k t n i trong m ng (Ph n 1)

Page 2 of 5

PING là m t ti n ích chu n oán TCP/IP ơn gi n nh t ã ư c t o ra, nhưng nh ng thông tin mà nó có th cung c p cho b n l i hoàn toàn vô giá. ơn gi n nh t, PING cho b n bi t ư c máy ch c a b n có truy n thông ư c v i các máy tính khác hay không. Th u tiên mà chúng tôi khuyên b n th c hi n là m c a s l nh (Command Prompt), sau ó nh p vào ó l nh PING, ti p n nh p vào a ch IP c a máy mà b n ang có v n truy n thông. Khi th c hi n ping, máy mà b n ã ch nh s cho ra 4 ph n h i, xem th hi n trong hình A.

Hình A: M i m t máy s t o ra 4 ph n h i Nh ng ph n h i này v cơ b n s cho b n bi t ư c kho ng th i gian máy tính ư c ch nh áp tr 32 byte d li u là bao nhiêu. Cho ví d , trong hình A, m t trong 4 áp tr ư c nh n u nh hơn 4 ms. Khi b n th c hi n m t l nh PING, m t trong 4 tình hu ng s x y ra, m i m t tình hu ng trong ó có ý nghĩa c a riêng nó. u

Tình hu ng u tiên có th x y ra là máy ư c ch nh s t o ra 4 ph n h i. i u ó ch th r ng máy tr m hoàn toàn có th truy n thông v i host ư c ch nh m c TCP/IP. Tình hu ng th hai có th xu t hi n là t t c 4 yêu c u time out, như th hi n trong hình B. N u b n quan sát trình hình A, b n s th y r ng m i áp tr u k t thúc b ng TTL=128. TTL là vi t t t c a Time To Live. Nó có nghĩa r ng m i m t trong 4 truy v n và áp tr ph i ư c hoàn thi n trong kho ng th i gian 128 ms. TTL cũng ư c gi m m i l n khi bư c nh y trên ư ng tr v . Bư c nh y xu t hi n khi m t gói d li u chuy n t m t m ng này sang m t m ng khác. Chúng tôi s nói thêm v các bư c nh y trong ph n sau c a lo i bài này.

http://www.quantrimang.com/print/48041.aspx

9/17/2008

QuanTriMang.com - Kh c ph c s c các v n

k t n i trong m ng (Ph n 1)

Page 3 of 5

Hình B: N u t t c các yêu c u

u b time out thì i u ó nói lên r ng truy n thông gi a hai này b th t b i

a ch

B tc t c nào, n u t t c 4 yêu c u b time out, thì i u ó có nghĩa r ng TTL b h t hi u l c trư c khi ph n h i ư c nh n. i u này có nghĩa m t trong ba ý sau: Các v n c a truy n thông s c n tr các gói truy n t i gi a hai máy. i u này có th do hi n tư ng t cáp ho c b ng nh tuy n b t i, ho c m t s lý do khác. Truy n thông xu t hi n, nhưng quá ch m i trong phúc áp. i u này có th b gây ra b i s t c ngh n trong m ng, b i ph n c ng hay v n ch y dây c a m ng b l i. Truy n thông v n ho t ng nhưng tư ng l a l i khóa lưu lư ng ICMP. PING s không làm vi c tr khi tư ng l a c a máy ích (và b t kỳ tư ng l a nào gi a hai máy) cho phép ICMP echo. Tình hu ng th ba có th x y ra khi b n nh p vào l nh PING là v n nh n ư c m t s ph n h i nhưng m t s khác time out. i u này có th là do cáp m ng t i, ph n c ng l i ho c hi n tư ng t c ngh n trong m ng. Tình hu ng th tư có th xu t hi n khi ping là m t thông báo l i gi ng như nh ng gì th hi n trên hình C.

http://www.quantrimang.com/print/48041.aspx

9/17/2008

QuanTriMang.com - Kh c ph c s c các v n

k t n i trong m ng (Ph n 1)

Page 4 of 5

Hình C: L i ch th r ng TCP/IP không ư c c u hình úng L i “PING: Transmit Failed” ch th r ng TCP/IP không ư c c u hình úng trên máy tính b n ang nh p vào l nh PING. L i này xu t hi n trong Windows Vista. Các phiên b n Windows cũ hơn cũng sinh ra m t l i khi TCP/IP b c u hình sai, nhưng thông báo l i ư c hi n th là “Destination Host Unreachable”. PING thành công s như th nào? Tin tư ng hay không, m t ping thành công không ph i là m t hi n tư ng l , th m chí n u hai máy có v n truy n thông v i nhau. N u x y ra i u này, thì có nghĩa r ng cơ s h t ng m ng bên dư i v n t t và các máy tính v n có th truy n thông v i nhau m c TCP/IP. Thư ng thì ây v n là m t d u hi u t t vì v n ang xu t hi n không quá nghiêm tr ng. N u truy n thông gi a hai máy b th t b i nhưng hai máy có th PING v i nhau thành công (khi th c hi n l nh PING t hai máy), thì có m t v n khác b n có th th ây. Thay cho vi c ping n m t host b i a ch IP, b n hãy thay th a ch IP b ng tên mi n hoàn ch nh c a nó, xem th hi n trong hình D.

http://www.quantrimang.com/print/48041.aspx

9/17/2008

QuanTriMang.com - Kh c ph c s c các v n

k t n i trong m ng (Ph n 1)

Page 5 of 5

Hình D: Th ping host c a m ng b ng tên mi n hoàn ch nh N u b n có th ping b ng a ch IP, nhưng không ping ư c b ng tên mi n hoàn ch nh thì v n có th là DNS. Máy tr m có th ư c c u hình s d ng máy ch DNS sai, ho c máy ch DNS có th g m m t host record cho máy mà b n ang mu n ping n. N u nhìn vào hình D, b n có th th y r ng a ch IP c a máy ư c li t kê bên ph i tên mi n hoàn ch nh. i u này ch ng t r ng máy tính có th chuy n sang m t tên mi n hoàn ch nh. B o m r ng a ch IP mà tên ư c chuy n sang là chính xác. N u b n th y m t a ch IP khác so v i a ch mong i thì có th host record c a DNS b l i. K t lu n Bài này ã gi i thi u cho các b n m t s bư c cơ b n ph n ti p theo, chúng tôi s gi i thi u m t s k thu t s c . test k t n i cơ b n gi a hai máy tính. Trong các b n s d ng trong quá trình kh c ph c

Văn Linh (Theo WindowsNetworking)
META Networks: Khoahoc.com.vn | Bongda.com.vn | Hotjobs.com.vn | Gamevui.com | Download.com.vn | Rada.vn Copyright © 2003-2008 QuanTriMang.com All rights reverved - Powered by META®

http://www.quantrimang.com/print/48041.aspx

9/17/2008


								
To top