Docstoc

Cach viet thu cho Presi va Senator o MY

Document Sample
Cach viet thu cho Presi va Senator o MY Powered By Docstoc
					VietCatholic Network

Page 1 of 133

Cách Vi t và G i Thư n Cho T ng Th ng, B Trư ng Ngo i Giao, Thư ng Ngh Sĩ và Các Dân Bi u Hoa Kỳ
VietCatholic News (Th Hai 01/09/2008 19:44)

C

ách Vi t và G i Thư Bi u Hoa Kỳ

n Cho T ng Th ng + Thư ng Ngh Sĩ và Các Dân

A. Các Bư c Hư ng D n: (1) Quý V có th in ra Lá Thư ã vi t s n b ng Anh Ng ( ư c trình bày M c D dư i ây) r i g i qua bưu i n cho T ng Th ng Bush, B Trư ng Ngo i Giao Hoa Kỳ, 2 v Thư ng Ngh Sĩ và 1 v Dân Bi u nơi Quý V cư ng . (2) Quý V cũng có th sao chép N i Dung c a Lá Thư, b vào h sơ trong máy i n toán c a Qúy V , r i g i qua email hay d ng web email (t c vào trang Web c a v Thư ng Ngh Sĩ / Dân Bi u ó r i ch n ph n email g i thư). (3) M c C dư i ây s li t kê r t y tên c a 2 v Thư ng Ngh Sĩ và các v Dân Bi u c a các ti u bang như: California - Oregon - Washing, D.C. - Virginia - Maryland - New York - Kansas - Texas - Lousiana - Georgia - South Carolina - North Carolina Washington và Florida, t c Nh ng Ti u Bang có ông ngư i Vi t cư ng ! (4) N u ti u bang mà Quý V hi n ang cư ng không có c p n trong M c C, và bi t tên y , a ch , s i n tho i, s fax và a ch Email hay webmail (t c hình th c g i Email ngay trên trang Web) c a các Thư ng Ngh Sĩ, Dân Bi u c a ti u bang ó, xin vào các trang Web sau ây: (a) V i các V Thư ng Ngh Sĩ Hoa Kỳ, xin m i Quý V vào trang Web sau: http://www.senate.gov. R i sau ó, ch n ti u bang mà Quý V hi n ang cư ng r i b m OK, thì tên c a 2 v Thư ng Ngh Sĩ c a ti u bang ó s hi n ra. (b) V i các V Dân Bi u H Vi n Hoa Kỳ t i hơn 50 ti u bang, xin m i Quý V vào trang Web sau: http://www.visi.com/juan/congress/ hay www.house.gov R i sau ó, Quý V ch n ra ti u bang mình ang cư ng . Hãy lưu ý, ti p xúc c th t ng v Dân Bi u nơi a phương c a Quý V , Quý V c n ph i bi t s Zip Code (t c S Mã Vùng) và 4 S Ph Theo Sau Zip Code. Ví d như: Mã Zip Code (g m có 5 s ) và 4 S Ph là: 57401-6052 i theo c a ti u bang South Dakota

bi t ư c các s này, Quý V xem qua b t kỳ Lá Thư nào mà Quý V nh n ư c t S i n L c, Ngân Hàng, vân vân … trong ó s li t kê ra s Zip Code và 4 S Ph i theo sau 5-s Zip Code. Ho c Quý V cũng có th h i t i Bưu i n nơi Quý V cư ng , hay vào trang web c a Bưu i n Hoa Kỳ t i a ch www.ups.com tìm s Zip Code

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 2 of 133

và 4 s ph k trên. Khác v i Thư ng Vi n, s Dân Bi u có t i H Vi n là trên 300 v , ư c chia ra t ng khu v c cư ng c th c a m i m t ti u bang. (5) N u Quý V vào trang Web c a V Thư ng Ngh Sĩ hay Dân Bi u Hoa Kỳ g i Lá Thư sau ây dư i d ng Webmail, thì trong khung Issue Area (t c Lãnh V c Liên Quan c a V n ), xin m i Quý V ch n t danh sách ra m c Foreign Policy (t c Chính Sách Ngo i Giao). (6) a ch g i thư n cho T ng Th ng Bush, B Trư ng Ngo i Giao Hoa Kỳ, 2 ng C Viên T ng Th ng c a ng C ng Hòa (John McCain) và ng Dân Ch (Barack Obama), cùng v T ng Thư Ký Liên Hi p Qu c ư c trình bày trong M c B dư i ây. (7) M c C dư i ây, Quý V chú ý s th y r ng: m i m t v Thư ng Ngh Sĩ hay Dân Bi u Hoa Kỳ u có 2 a ch Washington Office (t c a ch c a Văn Phòng Washington) và Main District Office (t c a ch Văn Phòng Chính nơi a phương). Quý V có th g i thư n 1 trong 2 a ch này u ư c c . Ví d : trong th i i m hi n nay, khi Qu c H i ang h p, thì h u h t các v Dân Bi u / Thư ng Ngh Sĩ u có m t h t t i Washington, do ó, nên g i n Washington thì t t hơn. N u Qu c H i mãn khóa, thì h u h t các v Dân Bi u / Thư ng Ngh Sĩ u v nhà, do ó, nên g i n văn phòng chánh c a v ó a phương. (8) Cách trình bày Lá Thư g i n cho v Thư ng Ngh Sĩ Dianne Feinstein c a ti u bang California, ch ng h n - s gi ng như sau: Date (Ngày): September 2nd, 2008 The Honorable Diane Feinstein 331 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-0504 Dear Senator Feinstein: Ph n N i Dung c a Lá Thư b ng Anh Ng Sincerely, Your Full Name: _____________ Address: ___________________ Phone: _____________________ M cD

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 3 of 133

Email: _____________________

[Nh ph i tên y c a mình, a ch , s i n tho i và email (n u có) ch ng th c ó là Lá Thư nghiêm túc và cho Bà Thư ng Ngh Sĩ này s tr l i Thư l i cho ngư i g i!] G i Lá Thư n cho Thư ng Ngh Sĩ John McCain và Thư ng Ngh Sĩ Barack Obama cũng tương t như trên, ch thay i tên và a ch mà thôi! (9) Cách trình bày Lá Thư g i n cho v Dân Bi u Joe Baca (D-CA 43rd) c a ti u bang California thu c Qu n 43, ch ng h n - s gi ng như sau: Date (Ngày): September 2nd, 2008 The Honorable Joe Baca 1527 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0543 Dear Representative Baca: Ph n N i Dung c a Lá Thư b ng Anh Ng Sincerely, Your Full Name: _____________ Address: ___________________ Phone: _____________________ Email: _____________________ M cD

[Nh ph i tên y c a mình, a ch , s i n tho i và email (n u có) ch ng th c ó là Lá Thư nghiêm túc và cho Ông Dân Bi u này s tr l i Thư l i cho ngư i g i!] (10) Cách trình bày Lá Thư g i n cho T ng Th ng Bush s gi ng như sau:

Date (Ngày): September 2nd, 2008

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 4 of 133

The President The White House 1600 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20500 Dear Mr. President: Ph n N i Dung c a Lá Thư b ng Anh Ng Sincerely, Your Full Name: _____________ Address: ___________________ Phone: _____________________ Email: _____________________ M cD

[Nh ph i tên y c a mình, a ch , s i n tho i và email (n u có) ch ng th c ó là Lá Thư nghiêm túc và cho T ng Th ng s tr l i Thư l i cho ngư i g i!] Lưu Ý: Không nên nêu ích danh tên th t c a T ng Th ng Hoa Kỳ mà ch c n The President là ! (11) Cách trình bày Lá Thư g i sau: September 2nd, 2008 Dr. Condoleezza Rice Secretary of State U.S. Department of State 2201 C Street NW Washington, DC 20520 Dear Secretary of State: c p là

n cho B Trư ng Ngo i Giao Hoa Kỳ s gi ng như

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 5 of 133

Ph n N i Dung c a Lá Thư b ng Anh Ng Sincerely, Your Full Name: _____________ Address: ___________________ Phone: _____________________ Email: _____________________

M cD

[Nh ph i tên y c a mình, a ch , s i n tho i và email (n u có) ch ng th c ó là Lá Thư nghiêm túc và cho Bà B Trư ng Ngo i Giao s tr l i Thư l i cho ngư i g i!] (12) Nói tóm l i, Quý V nên g i Lá Thư t i luôn cho c T ng Th ng Bush, B Trư ng Ngo i Giao Hoa Kỳ, cùng v i 2 v Thư ng Ngh Sĩ và 1 v Dân Bi u Hoa Kỳ t i ti u bang và a ch mà Quý V hi n ang cư ng ! B. Các a Ch Liên L c C Th :

(1) T ng Th ng Hoa Kỳ: The President The White House 1600 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20500 (2) B Trư ng Ngo i Giao Hoa Kỳ: Dr. Condoleezza Rice Secretary of State U.S. Department of State 2201 C Street NW Washington, DC 20520 (3) Thư ng Ngh Sĩ John McCain:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 6 of 133

The Honorable John McCain 241 Russell Senate Office Building United States Senate Washington, DC 20510 (4) Thư ng Ngh Sĩ Barack Obama: The Honorable Barack Obama 713 Hart Senate Office Building United States Senate Washington, DC 20510 (5) T ng Thư Ký Liên Hi p Qu c: Secretary-General Ban Ki-moon UN Headquarters First Avenue at 46th Street New York, NY 10017 C. Danh Sách y Các V Thư ng Ngh Sĩ và Dân Bi u Hoa Kỳ:

T i Các Ti u Bang Như: California - Oregon - Washing, D.C. - Virginia - Maryland New York - Kansas - Texas - Lousiana - Georgia - South Carolina - North Carolina Washington và Florida, t c Nh ng Ti u Bang có ông ngư i Vi t cư ng ! M i Ti u Bang, có li t kê ra tên c a 2 V Thư ng Ngh Sĩ và tên c a các V Dân Bi u có trong Ti u Bang ó. Quý V ph i bi t s Zip-Code cùng 4 S Ph theo sau thì m i bi t tên c a V Dân Bi u nơi c a Quý V là ai. Ngoài ra, còn có thông tin v a ch trang Web c a V ó, a ch liên l c Washington, D.C. và t i Văn Phòng Chính c a V ó Ti u Bang, cùng v i S i n Tho i và S Fax Quý V ti n liên l c! Khi Quý V c qua tiêu này: Representative Elton Gallegly (R-CA 24th) t c i u ó có nghĩa là Dân Bi u Elton Gallegly thu c ng C ng Hòa n t ti u bang CA và thu c vào Qu n S 24 - Xin lưu ý: Qu n S 24 ch không ph i s th t , và s Qu n này là tùy thu c vào s Zip Code+4 S Theo Sau nó!

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 7 of 133

Xin chân thành cám ơn hành Nam c a chúng ta quê nhà!

ng thi t th c c a Quý V cho Giáo H i Công Giáo Vi t

1. T i Ti u Bang CALIFORNIA (CA): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Dianne Feinstein (D-CA): Web Site: feinstein.senate.gov Washington Office: 331 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-0504 Phone: (202) 224-3841 Fax: (202) 228-3954 Main District Office: One Post Street, Suite 245 San Francisco, CA 94104 Phone: (415) 393-0707 Fax: (415) 393-0710 * Senator Barbara Boxer (D-CA): Web Site: boxer.senate.gov Washington Office: 112 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-0505 Phone: (202) 224-3553 Fax: (415) 956-6701 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 8 of 133

1700 Montgomery Street, Suite 240 San Francisco, CA 94111 Phone: (415) 403-0100 Fax: (415) 956-6701 b. Dân Bi u: b1. Representative Joe Baca (D-CA 43rd): Web Site: www.house.gov/baca Washington Office: 1527 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0543 Phone: (202) 225-6161 Fax: (202) 225-8671 Main District Office: 201 North "E" Street, Suite 102 San Bernardino, CA 92401 Phone: (909) 885-2222 Fax: (909) 888-5959 b2. Representative Ken Calvert (R-CA 44th): Web Site: www.house.gov/calver Washington Office: 2201 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0544 Phone: (202) 225-1986

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 9 of 133

Fax: (202) 225-2004 Main District Office: 3400 Central Avenue, Suite 200 Riverside, CA 92506 Phone: (951) 784-4300 Fax: (951) 784-5255 b3. Representative Mary Bono Mack (R-CA 45th): Web Site: www.house.gov/bono Washington Office: 104 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0545 Phone: (202) 225-5330 Fax: (202) 225-2961 Main District Office: 707 East Tahquitz Canyon Way, Suite 9 Palm Springs, CA 92262 Phone: (760) 320-1076 Fax: (760) 320-0596 b4. Representative Dana Rohrabacher (R-CA 46th): Web Site: rohrabacher.house.gov Washington Office: 2300 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0546 Phone: (202) 225-2415

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 10 of 133

Fax: (202) 225-0145 Main District Office: 101 Main Street, Suite 380 Huntington Beach, CA 92648 Phone: (714) 960-6483 Fax: (714) 960-7806 b5. Representative Loretta Sanchez (D-CA 47th): Web Site: www.lorettasanchez.house.gov Washington Office: 1230 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0547 Phone: (202) 225-2965 Fax: (202) 225-5859 Main District Office: 12397 Lewis Street, Suite 101 Garden Grove, CA 92840 Phone: (714) 621-0102 Fax: (714) 621-0401 b6. Representative John Campbell (R-CA 48th): Web Site: www.house.gov/campbell Washington Office: 1728 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0548

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 11 of 133

Phone: (202) 225-5611 Fax: (202) 225-9177 Main District Office: 610 Newport Center Drive, Suite 330 Newport Beach, CA 92660 Phone: (949) 756-2244 Fax: (949) 251-9309 b7. Representative Darrell Issa (R-CA 49th): Web Site: www.issa.house.gov Washington Office: 211 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0549 Phone: (202) 225-3906 Fax: (202) 225-3303 Main District Office: 1800 Thibodo Road, #310 Vista, CA 92081 Phone: (760) 599-5000 Fax: (760) 599-1178 b8. Representative Brian Bilbray (R-CA 50th): Web Site: www.house.gov/bilbray Washington Office: 227 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0550

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 12 of 133

Phone: (202) 225-0508 Fax: (202) 225-2558 Main District Office: 462 Stevens Avenue, Suite 107 Solana Beach, CA 92075 Phone: (858) 350-1150 Fax: (858) 350-0750 b9. Representative Bob Filner (D-CA 51st): Web Site: www.house.gov/filner Washington Office: 2428 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0551 Phone: (202) 225-8045 Fax: (202) 225-9073 Main District Office: 333 F Street, Suite A Chula Vista, CA 91910 Phone: (619) 422-5963 Fax: (619) 422-7290 b10. Representative Duncan Hunter (R-CA 52nd): Web Site: www.house.gov/hunter Washington Office: 2265 Rayburn House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 13 of 133

Washington, D.C. 20515-0552 Phone: (202) 225-5672 Fax: (202) 225-0235 Main District Office: 1870 Cordell Court, Suite 206 El Cajon, CA 92020 Phone: (619) 448-5201 Fax: (619) 449-2251 b11. Representative Susan A. Davis (D-CA 53rd): Web Site: www.house.gov/susandavis Washington Office: 1526 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0553 Phone: (202) 225-2040 Fax: (202) 225-2948 Main District Office: 4305 University Avenue, Suite 515 San Diego, CA 92105 Phone: (619) 280-5353 Fax: (619) 280-5311 b12. Representative Zoe Lofgren (D-CA 16th): Web Site: lofgren.house.gov Washington Office: 102 Cannon House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 14 of 133

Washington, D.C. 20515 Phone: (202) 225-3072 Fax: (202) 225-3336 Main District Office: San Jose Office 635 N. First Street, Suite B San Jose, CA 95112 Phone: (408) 271-8700 Fax: (408) 271-8713 b13. Representative Mike Honda (D-CA 15th): Web Site: honda.house.gov Washington Office: 1713 Longworth HOB Washington, DC 20515 Phone: (202) 225-2631 Fax: (202) 225-2699 Main District Office: 1999 South Bascom Ave Suite 815 Campbell, CA 95008 Phone: (408) 558-8085 Fax: (408) 558-8086 b14. Representative Mike Thompson (D-CA 1st)

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 15 of 133

Web Site: mikethompson.house.gov Washington Office: 231 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0501 Phone: (202) 225-3311 Fax: (202) 225-4335 Main District Office: 1040 Main Street, Suite 101 Napa, CA 94559 Phone: (707) 226-9898 Fax: (707) 251-9800 b15. Representative Wally Herger (R-CA 2nd): Web Site: www.house.gov/herger Washington Office: 2268 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0502 Phone: (202) 225-3076 Fax: (202) 226-0852 Main District Office: 55 Independence Circle, Suite 104 Chico, CA 95973 Phone: (530) 893-8363 Fax: (530) 893-8619 b16. Representative Dan Lungren (R-CA 3rd):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 16 of 133

Web Site: www.house.gov/lungren Washington Office: 2448 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0503 Phone: (202) 225-5716 Fax: (202) 226-1298 Main District Office: 11246 Gold Express Drive, Suite 101 Gold River, CA 95670 Phone: (916) 859-9906 Fax: (916) 859-9976 b17. Representative John T. Doolittle (R-CA 4th): Web Site: www.house.gov/doolittle Washington Office: 2410 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0504 Phone: (202) 225-2511 Fax: (202) 225-5444 Main District Office: 4230 Douglas Boulevard, Suite 200 Granite Bay, CA 95746 Phone: (916) 786-5560 Fax: (916) 786-6364

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 17 of 133

b18. Representative Doris Matsui (D-CA 5th): Web Site: www.house.gov/matsui Washington Office: 222 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0505 Phone: (202) 225-7163 Fax: (202) 225-0566 Main District Office: 501 I Street, Suite 12-600 Sacramento, CA 95814 Phone: (916) 498-5600 Fax: (916) 444-6117 b19. Representative Lynn Woolsey (D-CA 6th): Web Site: woolsey.house.gov Washington Office: 2263 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0506 Phone: (202) 225-5161 Fax: (202) 225-5163 Main District Office: 1101 College Avenue, Suite 200 Santa Rosa, CA 95404 Phone: (707) 542-7182 Fax: (707) 542-2745

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 18 of 133

b20. Representative George Miller (D-CA 7th): Web Site: www.house.gov/georgemiller Washington Office: 2205 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0507 Phone: (202) 225-2095 Fax: (202) 225-5609 Main District Office: 1333 Willow Pass Road, Suite 203 Concord, CA 94520 Phone: (925) 602-1880 Fax: (925) 674-0983 b21. Representative Nancy Pelosi (D-CA 8th): Web Site: www.house.gov/pelosi Washington Office: 235 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0508 Phone: (202) 225-4965 Fax: (202) 225-8259 Main District Office: 450 Golden Gate Avenue San Francisco, CA 94102 Phone: (415) 556-4862

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 19 of 133

Fax: (415) 861-1670 b22. Representative Barbara Lee (D-CA 9th): Web Site: www.house.gov/lee Washington Office: 2444 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0509 Phone: (202) 225-2661 Fax: (202) 225-9817 Main District Office: 1301 Clay Street, Suite 1000N Oakland, CA 94612 Phone: (510) 763-0370 Fax: (510) 763-6538 b23. Representative Ellen O. Tauscher (D-CA 10th): Web Site: www.house.gov/tauscher Washington Office: 2459 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0510 Phone: (202) 225-1880 Fax: (202) 225-5914 Main District Office: 2121 North California Boulevard, Suite 555 Walnut Creek, CA 94596 Phone: (925) 932-8899

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 20 of 133

Fax: (925) 932-8159 b24. Representative Gerald McNerney (D-CA 11th): Web Site: mcnerney.house.gov Washington Office: 312 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0511 Phone: (202) 225-1947 Fax: (202) 225-4060 Main District Office: 5776 Stoneridge Mall Road, Suite 175 Pleasonton, CA 94588 Phone: (925) 737-0727 b25. Representative Tom Lantos (D-CA 12th): Web Site: lantos.house.gov Washington Office: 2413 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0512 Phone: (202) 225-3531 Fax: (202) 226-4183 Main District Office: 400 South El Camino Real, Suite 410 San Mateo, CA 94402 Phone: (650) 342-0300

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 21 of 133

Fax: (650) 375-8270 b26. Representative Fortney H. Stark (D-CA 13th): Web Site: www.house.gov/stark Washington Office: 239 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0513 Phone: (202) 225-5065 Fax: (202) 226-3805 Main District Office: 39300 Civic Center Drive, Suite 220 Fremont, CA 94538 Phone: (510) 494-1388 Fax: (510) 494-5852 b27. Representative Anna Eshoo (D-CA 14th): Web Site: eshoo.house.gov Washington Office: 205 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0514 Phone: (202) 225-8104 Fax: (202) 225-8890 Main District Office: 698 Emerson Street Palo Alto, CA 94301 Phone: (650) 323-2984

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 22 of 133

Fax: (650) 323-3498 b28. Representative Sam Farr (D-CA 17th): Web Site: www.farr.house.gov Washington Office: 1221 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0517 Phone: (202) 225-2861 Fax: (202) 225-6791 Main District Office: 100 West Alisal Street Salinas, CA 93901 Phone: (831) 424-2229 Fax: (831) 424-7099 b29. Representative Dennis Cardoza (D-CA 18th): Web Site: www.house.gov/cardoza Washington Office: 435 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0518 Phone: (202) 225-6131 Fax: (202) 225-0819 Main District Office: 2222 M Street, Suite 305 Merced, CA 95340

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 23 of 133

Phone: (209) 383-4455 Fax: (209) 726-1065 b30. Representative George P. Radanovich (R-CA 19th): Web Site: radanovich.house.gov Washington Office: 2367 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0519 Phone: (202) 225-4540 Fax: (202) 225-3402 Main District Office: 1040 East Herndon, Suite 201 Fresno, CA 93720 Phone: (559) 449-2490 Fax: (559) 449-2499 b31. Representative Jim Costa (D-CA 20th): Web Site: www.house.gov/costa Washington Office: 1314 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0520 Phone: (202) 225-3341 Fax: (202) 225-9308 Main District Office: 855 M St., Ste. 940 Fresno, CA 93721

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 24 of 133

Phone: (559) 495-1620 Fax: (559) 495-1027 b32. Representative Devin Nunes (R-CA 21st): Web Site: www.nunes.house.gov Washington Office: 1013 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0521 Phone: (202) 225-2523 Fax: (202) 225-3404 Main District Office: 113 North Church Street, Suite 208 Visalia, CA 93291 Phone: (559) 733-3861 Fax: (559) 733-3865 b33. Representative Kevin McCarthy (R-CA 22nd): Web Site: kevinmccarthy.house.gov Washington Office: 1523 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0522 Phone: (202) 225-2915 Fax: (202) 225-2908 Main District Office: 4100 Empire Drive, Suite 150

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 25 of 133

Bakersfield, CA 93309 Phone: (661) 327-3611 Fax: (661) 637-0867 b34. Representative Lois Capps (D-CA 23rd): Web Site: www.house.gov/capps Washington Office: 1110 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0523 Phone: (202) 225-3601 Fax: (202) 225-5632 Main District Office: 1216 State Street, Suite 403 Santa Barbara, CA 93101 Phone: (805) 730-1710 Fax: (805) 730-9153 b35. Representative Elton Gallegly (R-CA 24th): Web Site: www.house.gov/gallegly Washington Office: 2309 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0524 Phone: (202) 225-5811 Fax: (202) 225-1100 Main District Office: 2829 Townsgate Road, Suite 315

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 26 of 133

Thousand Oaks, CA 91361-3018 Phone: (805) 497-2224 Fax: (805) 497-0039 b36. Representative Howard McKeon (R-CA 25th): Web Site: mckeon.house.gov Washington Office: 2351 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0525 Phone: (202) 225-1956 Fax: (202) 226-0683 Main District Office: 26650 The Old Road, Suite 203 Santa Clarita, CA 91381 Phone: (661) 254-2111 Fax: (661) 254-2380 b37. Representative David Dreier (R-CA 26th): Web Site: dreier.house.gov Washington Office: 233 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0526 Phone: (202) 225-2305 Fax: (202) 225-7018 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 27 of 133

2220 East Route 66, Suite 225 Glendora, CA 91740 Phone: (626) 852-2626 Fax: (626) 963-9842 b38. Representative Brad Sherman (D-CA 27th): Web Site: www.house.gov/sherman Washington Office: 2242 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0527 Phone: (202) 225-5911 Fax: (202) 225-5879 Main District Office: 5000 Van Nuys Boulevard, Suite 420 Sherman Oaks, CA 91403-1791 Phone: (818) 501-9200 Fax: (818) 501-1554 b39. Representative Howard L. Berman (D-CA 28th): Web Site: www.house.gov/berman Washington Office: 2221 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0528 Phone: (202) 225-4695 Fax: (202) 225-3196 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 28 of 133

14546 Hamlin Street, Suite 202 Van Nuys, CA 91411 Phone: (818) 994-7200 Fax: (818) 994-1050 b40. Representative Adam Schiff (D-CA 29th): Web Site: www.house.gov/schiff Washington Office: 326 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0529 Phone: (202) 225-4176 Fax: (202) 225-5828 Main District Office: 87 North Raymond Avenue, Suite 800 Pasadena, CA 91103 Phone: (626) 304-2727 Fax: (626) 304-0572 b41. Representative Henry A. Waxman (D-CA 30th): Web Site: www.house.gov/waxman Washington Office: 2204 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0530 Phone: (202) 225-3976 Fax: (202) 225-4099

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 29 of 133

Main District Office: 8436 West 3rd Street, Suite 600 Los Angeles, CA 90048 Phone: (323) 651-1040 Fax: (323) 655-0502 b42. Representative Xavier Becerra (D-CA 31st): Web Site: becerra.house.gov Washington Office: 1119 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0531 Phone: (202) 225-6235 Fax: (202) 225-2202 Main District Office: 1910 Sunset Boulevard, Suite 560 Los Angeles, CA 90026 Phone: (213) 483-1425 Fax: (213) 483-1429 b43.Representative Hilda L. Solis (D-CA 32nd): Web Site: solis.house.gov Washington Office: 1414 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0532 Phone: (202) 225-5464 Fax: (202) 225-5467

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 30 of 133

Main District Office: 4401 Santa Anita Avenue, Suite 211 El Monte, CA 91731-1607 Phone: (626) 448-1271 Fax: (626) 448-8062 b44. Representative Diane Watson (D-CA 33rd): Web Site: www.house.gov/watson Washington Office: 125 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0533 Phone: (202) 225-7084 Fax: (202) 225-2422 Main District Office: 4322 Wilshire Boulevard, Suite 302 Los Angeles, CA 90010 Phone: (323) 965-1422 Fax: (323) 965-1113 b45. Representative Lucille Roybal-Allard (D-CA 34th): Web Site: www.house.gov/roybal-allard Washington Office: 2330 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0534 Phone: (202) 225-1766

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 31 of 133

Fax: (202) 226-0350 Main District Office: 255 East Temple Street, Suite 1860 Los Angeles, CA 90012 Phone: (213) 628-9230 Fax: (213) 628-8578 b46. Representative Maxine Waters (D-CA 35th): Web Site: www.house.gov/waters Washington Office: 2344 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0535 Phone: (202) 225-2201 Fax: (202) 225-7854 Main District Office: 10124 South Broadway, Suite 1 Los Angeles, CA 90003 Phone: (323) 757-8900 Fax: (323) 757-9506 b47. Representative Jane Harman (D-CA 36th): Web Site: www.house.gov/harman Washington Office: 2400 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0536 Phone: (202) 225-8220

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 32 of 133

Fax: (202) 226-7290 Main District Office: 2321 East Rosecrans Boulevard, Suite 3270 El Segundo, CA 90245 Phone: (310) 643-3636 Fax: (310) 643-6445 b48. Representative Laura Richardson (D-CA 37th): Web Site: richardson.house.gov Washington Office: 2233 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0537 Phone: (202) 225-7924 Fax: (202) 225-7926 Main District Office: 970 West 190th Street, Suite 900 Torrance, CA 90502 Phone: (310) 538-1190 Fax: (310) 538-9672 b49. Representative Grace F. Napolitano (D-CA 38th): Web Site: www.napolitano.house.gov Washington Office: 1610 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0538

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 33 of 133

Phone: (202) 225-5256 Fax: (202) 225-0027 Main District Office: 11627 East Telegraph Road, Suite 100 Santa Fe Springs, CA 90670 Phone: (562) 801-2134 Fax: (562) 949-9144 b50. Representative Linda T. Sanchez (D-CA 39th): Web Site: www.lindasanchez.house.gov Washington Office: 1222 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0539 Phone: (202) 225-6676 Fax: (202) 226-1012 Main District Office: 17906 Crusader Avenue, Suite 100 Cerritos, CA 90703 Phone: (562) 860-5050 Fax: (562) 924-2914 b51. Representative Ed Royce (R-CA 40th): Web Site: www.royce.house.gov Washington Office: 2185 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0540

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 34 of 133

Phone: (202) 225-4111 Fax: (202) 226-0335 Main District Office: 305 North Harbor Boulevard, Suite 300 Fullerton, CA 92832 Phone: (714) 992-8081 Fax: (714) 992-1668 b52. Representative Jerry Lewis (R-CA 41st): Web Site: www.house.gov/jerrylewis Washington Office: 2112 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0541 Phone: (202) 225-5861 Fax: (202) 225-6498 Main District Office: 1150 Brookside Avenue, Suite J-5 Redlands, CA 92373 Phone: (909) 862-6030 Fax: (909) 335-9155 b53. Representative Gary G. Miller (R-CA 42nd): Web Site: www.house.gov/garymiller Washington Office: 2438 Rayburn House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 35 of 133

Washington, D.C. 20515-0542 Phone: (202) 225-3201 Fax: (202) 226-6962 Main District Office: 1800 East Lambert Road, Suite 150 Brea, CA 92821 Phone: (714) 257-1142 Fax: (714) 257-9242 2. T i Ti u Bang OREGON (OR): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Ron Wyden (D-OR): Web Site: wyden.senate.gov Washington Office: 223 Dirksen Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3703 Phone: (202) 224-5244 Fax: (202) 228-2717 Main District Office: 1220 SW 3rd Ave., Ste. 585 Portland, OR 97204 Phone: (503) 326-7525 Fax: (503) 326-7528 * Senator Gordon Smith (R-OR): Web Site: gsmith.senate.gov

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 36 of 133

Washington Office: 404 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3704 Phone: (202) 224-3753 Fax: (202) 228-3997 Main District Office: 121 SW Salmon St., #1250 Portland, OR 97204 Phone: (503) 326-3386 Fax: (503) 326-2900 b. Dân Bi u: b1. Representative David Wu (D-OR 1st): Web Site: www.house.gov/wu Washington Office: 2338 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3701 Phone: (202) 225-0855 Fax: (202) 225-9497 Main District Office: 620 SW Main, Ste. 606 Portland, OR 97205 Phone: (503) 326-2901 Fax: (503) 326-5066

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 37 of 133

b2. Representative Greg Walden (R-OR 2nd): Web Site: walden.house.gov Washington Office: 1210 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3702 Phone: (202) 225-6730 Fax: (202) 225-5774 Main District Office: 843 E. Main St., Ste. 400 Medford, OR 97504 Phone: (541) 776-4646 Fax: (541) 779-0204 b3. Representative Earl Blumenauer (D-OR 3rd): Web Site: blumenauer.house.gov Washington Office: 2267 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3703 Phone: (202) 225-4811 Fax: (202) 225-8941 Main District Office: 729 NE Oregon St., Ste. 115 Portland, OR 97232 Phone: (503) 231-2300 Fax: (503) 230-5413

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 38 of 133

b4. Representative Peter A. DeFazio (D-OR 4th): Web Site: www.house.gov/defazio Washington Office: 2134 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3704 Phone: (202) 225-6416 Fax: (202) 225-0032 Main District Office: 405 East 8th Ave., #2030 Eugene, OR 97401 Phone: (541) 465-6732 Fax: (541) 465-6458 b5. Representative Darlene Hooley (D-OR 5th): Web Site: www.house.gov/hooley Washington Office: 2430 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3705 Phone: (202) 225-5711 Fax: (202) 225-5699 Main District Office: 315 Mission St., #101 Salem, OR 97302 Phone: (503) 588-9100

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 39 of 133

Fax: (503) 588-5517 3. T i DISTRICT OF COLUMBIA (D.C.) hay Vùng Hoa Th nh Có Duy Nh t M t i Bi u t i Vùng District of Columbia này mà thôi! n:

Delegate Eleanor Holmes Norton (D-DC At-Large) Web Site: www.norton.house.gov Washington Office: 2136 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-5100 Phone: (202) 225-8050 Fax: (202) 225-3002 Washington Office: 529 14th St., NW, Ste. 900 Washington 20045 Phone: (202) 783-5065 Fax: (202) 783-5211 4. T i Ti u Bang VIRGINIA (VA): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator John W. Warner (R-VA): Web Site: warner.senate.gov Washington Office: 225 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4601 Phone: (202) 224-2023 Fax: (202) 224-6295

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 40 of 133

Main District Office: 5309 Commonwealth Centre Parkway Midlothian, VA 23112 Phone: (804) 739-0247 Fax: (804) 739-3478 * Senator James Webb (D-VA): Web Site: webb.senate.gov Washington Office: 144 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4604 Phone: (202) 224-4024 Fax: (202) 228-6363 Main District Office: 507 East Franklin Street Richmond, VA 23219 Phone: (804) 771-2221 Fax: (804) 771-8313 b. Dân Bi u: b1. Representative Robert J. Wittman (R-VA 1st): Web Site: wittman.house.gov Washington Office: 1123 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4601

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 41 of 133

Phone: (202) 225-4261 Fax: (202) 225-4382 Main District Office: 4904-B George Washington Memorial Hwy. Yorktown, VA 23692 Phone: (757) 874-6687 Fax: (757) 874-7164 b2. Representative Thelma D. Drake (R-VA 2nd): Web Site: www.house.gov/drake Washington Office: 1208 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4602 Phone: (202) 225-4215 Fax: (202) 225-4218 Main District Office: 4772 Euclid Rd., Ste. E Virginia Beach, VA 23462 Phone: (757) 497-6859 Fax: (757) 497-5474 b3. Representative Bobby Scott (D-VA 3rd): Web Site: www.house.gov/scott Washington Office: 1201 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4603

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 42 of 133

Phone: (202) 225-8351 Fax: (202) 225-8354 Main District Office: 2600 Washington Ave., #1010 Newport News, VA 23607 Phone: (757) 380-1000 Fax: (757) 928-6694 b4. Representative Randy Forbes (R-VA 4th): Web Site: www.house.gov/forbes Washington Office: 307 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4604 Phone: (202) 225-6365 Fax: (202) 226-1170 Main District Office: 505 Independence Pkwy., Ste. 104 Chesapeake, VA 23320 Phone: (757) 382-0080 Fax: (757) 382-0780 b5. Representative Virgil H. Goode, Jr. (R-VA 5th): Web Site: www.house.gov/goode Washington Office: 1520 Longworth House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 43 of 133

Washington, D.C. 20515-4605 Phone: (202) 225-4711 Fax: (202) 225-5681 Main District Office: 70 East Court St., #215 Rocky Mount, VA 24151 Phone: (540) 484-1254 Fax: (540) 484-1459 b6. Representative Bob Goodlatte (R-VA 6th): Web Site: www.house.gov/goodlatte Washington Office: 2240 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4606 Phone: (202) 225-5431 Fax: (202) 225-9681 Main District Office: 10 Franklin Rd., SE, #540 Roanoke, VA 24011 Phone: (540) 857-2672 Fax: (540) 857-2675 b7. Representative Eric I. Cantor (R-VA 7th): Web Site: cantor.house.gov Washington Office: 329 Cannon House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 44 of 133

Washington, D.C. 20515-4607 Phone: (202) 225-2815 Fax: (202) 225-0011 Main District Office: 5040 Sadler Place, Ste. 110 Glen Allen, VA 23060 Phone: (804) 747-4073 Fax: (804) 747-5308 b8. Representative James P. Moran (D-VA 8th): Web Site: moran.house.gov Washington Office: 2239 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4608 Phone: (202) 225-4376 Fax: (202) 225-0017 Main District Office: 333 N. Fairfax St., Ste. 201 Alexandria, VA 22314 Phone: (703) 971-4700 Fax: (703) 922-9436 b9. Representative Rick Boucher (D-VA 9th): Web Site: www.house.gov/boucher Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 45 of 133

2187 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4609 Phone: (202) 225-3861 Fax: (202) 225-0442 Main District Office: 188 East Main St. Abingdon, VA 24210 Phone: (276) 628-1145 Fax: (276) 628-2203 b10. Representative Frank R. Wolf (R-VA 10th): Web Site: www.house.gov/wolf Washington Office: 241 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4610 Phone: (202) 225-5136 Fax: (202) 225-0437 Main District Office: 13873 Park Center Rd., #130 Herndon, VA 20171 Phone: (703) 709-5800 Fax: (703) 709-5802 b11. Representative Thomas M. Davis III (R-VA 11th): Web Site: tomdavis.house.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 46 of 133

2348 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4611 Phone: (202) 225-1492 Fax: (202) 225-3071 Main District Office: 4115 Annandale Rd., Ste. 103 Annandale, VA 22003 Phone: (703) 916-9610 Fax: (703) 916-9617 5. T i Ti u Bang MARYLAND (MD): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Barbara A. Mikulski (D-MD): Web Site: mikulski.senate.gov Washington Office: 503 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-2003 Phone: (202) 224-4654 Fax: (202) 224-8858 Main District Office: 1629 Thames St., #400 Baltimore, MD 21231 Phone: (410) 962-4510 Fax: (410) 962-4760

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 47 of 133

* Senator Benjamin L. Cardin (D-MD): Web Site: cardin.senate.gov Washington Office: 509 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-2002 Phone: (202) 224-4524 Fax: (202) 224-1651 Main District Office: 100 South Charles Street, Tower I, Suite 1710 Baltimore, MD 21201 Phone: (410) 962-4436 Fax: (410) 962-4156 b. Dân Bi u: b1. Representative Wayne Gilchrest (R-MD 1st): Web Site: gilchrest.house.gov Washington Office: 2245 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-2001 Phone: (202) 225-5311 Fax: (202) 225-0254 Main District Office: 315 High St., #105 Chestertown, MD 21620 Phone: (410) 778-9407

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 48 of 133

Fax: (410) 778-9560 b2. Representative C.A. Ruppersberger (D-MD 2nd): Web Site: dutch.house.gov Washington Office: 1730 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-2002 Phone: (202) 225-3061 Fax: (202) 225-3094 Main District Office: 375 W. Padonia Rd., Ste. 200 Timonium, MD 21093 Phone: (410) 628-2701 Fax: (410) 628-2708 b3. Representative John Sarbanes (D-MD 3rd): Web Site: sarbanes.house.gov Washington Office: 426 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-2003 Phone: (202) 225-4016 Fax: (202) 225-9219 Main District Office: 600 Baltimore Avenue, Suite 303 Towson, MD 21204

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 49 of 133

Phone: (410) 832-8890 Fax: (410) 832-8898 b4. Representative Albert Wynn (D-MD 4th): Web Site: www.wynn.house.gov Washington Office: 2470 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-2004 Phone: (202) 225-8699 Fax: (202) 225-8714 Main District Office: 9200 Basil Ct., Ste. 221 Largo, MD 20774 Phone: (301) 773-4094 Fax: (301) 925-9694 b5. Representative Steny H. Hoyer (D-MD 5th): Web Site: hoyer.house.gov Washington Office: 1705 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-2005 Phone: (202) 225-4131 Fax: (202) 225-4300 Main District Office: 6500 Cherrywood Ln., #310 Greenbelt, MD 20770

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 50 of 133

Phone: (301) 474-0119 Fax: (301) 474-4697 b6. Representative Roscoe Bartlett (R-MD 6th): Web Site: www.bartlett.house.gov Washington Office: 2412 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-2006 Phone: (202) 225-2721 Fax: (202) 225-2193 Main District Office: 7360 Guildford Dr., Suite 101 Frederick, MD 21704 Phone: (301) 694-3030 Fax: (301) 694-6674 b7. Representative Elijah Cummings (D-MD 7th): Web Site: www.house.gov/cummings Washington Office: 2235 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-2007 Phone: (202) 225-4741 Fax: (202) 225-3178 Main District Office: 1010 Park Ave., Ste. 105

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 51 of 133

Baltimore, MD 21201 Phone: (410) 685-9199 Fax: (410) 685-9399 b8. Representative Chris Van Hollen, Jr. (D-MD 8th): Web Site: www.house.gov/vanhollen Washington Office: 1707 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-2008 Phone: (202) 225-5341 Fax: (202) 225-0375 Main District Office: 51 Monroe St., Ste. 507 Rockville, MD 20850 Phone: (301) 424-3501 Fax: (301) 424-5992 6. T i Ti u Bang NEW YORK (NY): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Charles E. Schumer (D-NY): Web Site: schumer.senate.gov Washington Office: 313 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3203 Phone: (202) 224-6542 Fax: (202) 228-3027

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 52 of 133

Main District Office: 757 Third Ave., Ste. 17-02 New York, NY 10017 Phone: (212) 486-4430 Fax: (212) 486-7693 * Senator Hillary Rodham Clinton (D-NY): Web Site: clinton.senate.gov Washington Office: 476 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3204 Phone: (202) 224-4451 Fax: (202) 228-0282 Main District Office: 780 Third Ave., Ste. 2601 New York, NY 10017 Phone: (212) 688-6262 Fax: (212) 688-7444 b. Dân Bi u: b1. Representative Tim Bishop (D-NY 1st): Web Site: www.house.gov/timbishop Washington Office: 225 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3201

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 53 of 133

Phone: (202) 225-3826 Fax: (202) 225-3143 Main District Office: 3680 Rte. 112, Ste. C Coram, NY 11727 Phone: (631) 696-6500 Fax: (631) 696-4520 b2. Representative Steve J. Israel (D-NY 2nd): Web Site: www.house.gov/israel Washington Office: 432 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3202 Phone: (202) 225-3335 Fax: (202) 225-4669 Main District Office: 150 Motor Pkwy., Ste. 108 Hauppauge, NY 11788 Phone: (631) 951-2210 Fax: (631) 951-3308 b3. Representative Peter King (R-NY 3rd): Web Site: www.house.gov/king Washington Office: 339 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3203

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 54 of 133

Phone: (202) 225-7896 Fax: (202) 226-2279 Main District Office: 1003 Park Blvd. Massapequa Park, NY 11762 Phone: (516) 541-4225 Fax: (516) 541-6602 b4. Representative Carolyn McCarthy (D-NY 4th): Web Site: carolynmccarthy.house.gov Washington Office: 106 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3204 Phone: (202) 225-5516 Fax: (202) 225-5758 Main District Office: 200 Garden City Plz., Ste. 320 Garden City, NY 11530 Phone: (516) 739-3008 Fax: (516) 739-2973 b5. Representative Gary L. Ackerman (D-NY 5th): Web Site: www.house.gov/ackerman Washington Office: 2243 Rayburn House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 55 of 133

Washington, D.C. 20515-3205 Phone: (202) 225-2601 Fax: (202) 225-1589 Main District Office: 218-14 Northern Blvd. Bayside, NY 11361 Phone: (718) 423-2154 Fax: (718) 423-5053 b6. Representative Gregory W. Meeks (D-NY 6th): Web Site: www.house.gov/meeks Washington Office: 2342 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3206 Phone: (202) 225-3461 Fax: (202) 226-4169 Main District Office: 153-01 Jamaica Avenue Jamaica, NY 11432-3870 Phone: (718) 725-6000 Fax: (718) 725-9868 b7. Representative Joseph Crowley (D-NY 7th): Web Site: crowley.house.gov Washington Office: 2404 Rayburn House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 56 of 133

Washington, D.C. 20515-3207 Phone: (202) 225-3965 Fax: (202) 225-1909 Main District Office: 74-09 37th Ave., Ste. 306B Jackson Heights, NY 11372 Phone: (718) 779-1400 Fax: (718) 505-0156 b8. Representative Jerrold Nadler (D-NY 8th): Web Site: www.house.gov/nadler Washington Office: 2334 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3208 Phone: (202) 225-5635 Fax: (202) 225-6923 Main District Office: 201 Varick St., Ste. 669 New York, NY 10014 Phone: (212) 367-7350 Fax: (212) 367-7356 b9. Representative Anthony D. Weiner (D-NY 9th): Web Site: www.house.gov/weiner Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 57 of 133

1122 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3209 Phone: (202) 225-6616 Fax: (202) 226-7253 Main District Office: 80-02 Kew Gardens Rd., Ste. 5000 Kew Gardens, NY 11415 Phone: (718) 520-9001 Fax: (718) 520-9010 b10. Representative Edolphus Towns (D-NY 10th): Web Site: www.house.gov/towns Washington Office: 2232 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3210 Phone: (202) 225-5936 Fax: (202) 225-1018 Main District Office: 26 Court St., #1510 Brooklyn, NY 11242 Phone: (718) 855-8018 Fax: (718) 858-8542 b11. Representative Yvette Clarke (D-NY 11th): Web Site: clarke.house.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 58 of 133

1029 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3211 Phone: (202) 225-6231 Fax: (202) 226-0112 Main District Office: 123 Linden Boulevard, Fourth Floor Brooklyn, NY 11226 Phone: (718) 287-1142 Fax: (718) 287-1223 b12. Representative Nydia M. Velazquez (D-NY 12th): Web Site: www.house.gov/velazquez Washington Office: 2466 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3212 Phone: (202) 225-2361 Fax: (202) 226-0327 Main District Office: 266 Broadway, Suite 201 Brooklyn, NY 11211-6215 Phone: (718) 599-3658 Fax: (718) 599-4537 b13. Representative Vito Fossella (R-NY 13th): Web Site: www.house.gov/fossella

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 59 of 133

Washington Office: 2453 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3213 Phone: (202) 225-3371 Fax: (202) 226-1272 Main District Office: 4434 Amboy Rd., 2nd Fl. Staten Island, NY 10312 Phone: (718) 356-8400 Fax: (718) 356-1928 b14. Representative Carolyn Maloney (D-NY 14th): Web Site: www.house.gov/maloney Washington Office: 2331 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3214 Phone: (202) 225-7944 Fax: (202) 225-4709 Main District Office: 1651 Third Ave., #311 New York, NY 10128 Phone: (212) 860-0606 Fax: (212) 860-0704 b15. Representative Charles B. Rangel (D-NY 15th): Web Site: rangel.house.gov

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 60 of 133

Washington Office: 2354 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3215 Phone: (202) 225-4365 Fax: (202) 225-0816 Main District Office: 163 W. 125th St., #737 New York, NY 10027 Phone: (212) 663-3900 Fax: (212) 663-4277 b16. Representative Jose E. Serrano (D-NY 16th): Web Site: www.house.gov/serrano Washington Office: 2227 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3216 Phone: (202) 225-4361 Fax: (202) 225-6001 Main District Office: 788 Southern Blvd. Bronx, NY 10455 Phone: (718) 620-0084 Fax: (718) 620-0658 b17. Representative Eliot Engel (D-NY 17th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 61 of 133

Web Site: www.house.gov/engel Washington Office: 2161 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3217 Phone: (202) 225-2464 Fax: (202) 225-5513 Main District Office: 3655 Johnson Ave. Bronx, NY 10463 Phone: (718) 796-9700 Fax: (718) 796-5134 b18. Representative Nita M. Lowey (D-NY 18th): Web Site: www.house.gov/lowey Washington Office: 2329 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3218 Phone: (202) 225-6506 Fax: (202) 225-0546 Main District Office: 222 Mamaroneck Ave., #310 White Plains, NY 10605 Phone: (914) 428-1707 Fax: (914) 328-1505 b19. Representative John Hall (D-NY 19th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 62 of 133

Web Site: johnhall.house.gov Washington Office: 1217 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3219 Phone: (202) 225-5441 Fax: (202) 225-3289 Main District Office: 255 Main Street, 3rd Floor Goshen, NY 10924 Phone: (845) 291-4100 Fax: (845) 291-4164 b20. Representative Kirsten Gillibrand (D-NY 20th): Web Site: gillibrand.house.gov Washington Office: 120 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3220 Phone: (202) 225-5614 Fax: (202) 225-1168 Main District Office: 333 Glen Street, Suite 302 Glens Falls, NY 12886 Phone: (518) 743-0964 Fax: (518) 743-1391

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 63 of 133

b21. Representative Michael R. McNulty (D-NY 21st): Web Site: www.house.gov/mcnulty Washington Office: 2210 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3221 Phone: (202) 225-5076 Fax: (202) 225-5077 Main District Office: Leo W. O'Brien Fed. Bldg., Rm. 827 Albany, NY 12207 Phone: (518) 465-0700 Fax: (518) 427-5107 b22. Representative Maurice Hinchey (D-NY 22nd): Web Site: www.house.gov/hinchey Washington Office: 2431 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3222 Phone: (202) 225-6335 Fax: (202) 226-0774 Main District Office: 291 Wall St. Kingston, NY 12401 Phone: (845) 331-4466 Fax: (845) 331-7456

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 64 of 133

b23. Representative John McHugh (R-NY 23rd): Web Site: mchugh.house.gov Washington Office: 2366 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3223 Phone: (202) 225-4611 Fax: (202) 226-0621 Main District Office: 120 Washington St., Ste. 200 Watertown, NY 13601-2576 Phone: (315) 782-3150 Fax: (315) 782-1291 b24. Representative Michael Arcuri (D-NY 24th): Web Site: arcuri.house.gov Washington Office: 327 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3224 Phone: (202) 225-3665 Fax: (202) 225-1891 Main District Office: 10 Broad Street Utica, NY 13501 Phone: (315) 793-8146

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 65 of 133

Fax: (315) 798-4099 b25. Representative James T. Walsh (R-NY 25th): Web Site: www.house.gov/walsh Washington Office: 2372 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3225 Phone: (202) 225-3701 Fax: (202) 225-4042 Main District Office: 1340 Federal Bldg. Syracuse, NY 13261-7306 Phone: (315) 423-5657 Fax: (315) 423-5669 b26. Representative Thomas Reynolds (R-NY 26th): Web Site: www.house.gov/reynolds Washington Office: 332 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3226 Phone: (202) 225-5265 Fax: (202) 225-5910 Main District Office: 500 Essjay Rd., Ste. 260 Williamsville, NY 14221 Phone: (716) 634-2324

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 66 of 133

Fax: (716) 631-7610 b27. Representative Brian M. Higgins (D-NY 27th): Web Site: www.house.gov/higgins Washington Office: 431 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3227 Phone: (202) 225-3306 Fax: (202) 226-0347 Main District Office: 726 Exchange St., Ste. 601 Buffalo, NY 14210 Phone: (716) 852-3501 Fax: (716) 852-3929 b28. Representative Louise McIntosh Slaughter (D-NY 28th): Web Site: www.louise.house.gov Washington Office: 2469 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3228 Phone: (202) 225-3615 Fax: (202) 225-7822 Main District Office: 3120 Fed. Bldg., 100 State St. Rochester, NY 14614

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 67 of 133

Phone: (585) 232-4850 Fax: (585) 232-1954 b29. Representative Randy Kuhl (R-NY 29th): Web Site: kuhl.house.gov Washington Office: 1505 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3229 Phone: (202) 225-3161 Fax: (202) 226-6599 Main District Office: 22 Buell St. Bath, NY 14810 Phone: (607) 776-9142 Fax: (607) 776-9159 7. T i Ti u Bang KANSAS (KS): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Sam Brownback (R-KS): Web Site: brownback.senate.gov Washington Office: 303 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1604 Phone: (202) 224-6521 Fax: (202) 228-1265 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 68 of 133

612 S. Kansas Ave. Topeka, KS 66603 Phone: (785) 233-2503 Fax: (785) 233-2616 * Senator Pat Roberts (R-KS): Web Site: roberts.senate.gov Washington Office: 109 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1605 Phone: (202) 224-4774 Fax: (202) 224-3514 Main District Office: 11900 College Blvd., Ste. 203 Overland Park, KS 61210 Phone: (913) 451-9343 Fax: (913) 451-9446 b. Dân Bi u: b1. Representative Jerry Moran (R-KS 1st): Web Site: www.house.gov/moranks01 Washington Office: 2202 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1601 Phone: (202) 225-2715

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 69 of 133

Fax: (202) 225-5124 Main District Office: 1 N. Main, Ste. 525 Hutchinson, KS 67504 Phone: (620) 665-6138 Fax: (620) 665-6360 b2. Representative Nancy Boyda (D-KS 2nd): Web Site: boyda.house.gov Washington Office: 1711 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1602 Phone: (202) 225-6601 Fax: (202) 225-7986 Main District Office: 510 SW 10th Avenue Topeka, KS 66612 Phone: (785) 234-8111 Fax: (785) 234-9111 b3. Representative Dennis Moore (D-KS 3rd): Web Site: www.house.gov/moore Washington Office: 1727 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1603 Phone: (202) 225-2865

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 70 of 133

Fax: (202) 225-2807 Main District Office: 8417 Santa Fe Dr., #101 Overland Park, KS 66212 Phone: (913) 383-2013 Fax: (913) 383-2088 b4. Representative Todd Tiahrt (R-KS 4th): Web Site: www.house.gov/tiahrt Washington Office: 2441 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1604 Phone: (202) 225-6216 Fax: (202) 225-3489 Main District Office: 155 N. Market St., #400 Wichita, KS 67202 Phone: (316) 262-8992 Fax: (316) 262-5309 8. T i Ti u Bang TEXAS (TX): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Kay Bailey Hutchison (R-TX): Web Site: hutchison.senate.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 71 of 133

284 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4304 Phone: (202) 224-5922 Fax: (202) 224-0776 Main District Office: 10440 North Central Expressway, #1160 Dallas, TX 75231 Phone: (214) 361-3500 Fax: (214) 361-3502 * Senator John Cornyn (R-TX): Web Site: cornyn.senate.gov Washington Office: 517 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4302 Phone: (202) 224-2934 Fax: (202) 228-2856 Main District Office: 221 West 6th St., Ste. 1530 Austin, TX 78701 Phone: (512) 469-6034 Fax: (512) 469-6020 b. Dân Bi u: b1. Representative Louie Gohmert (R-TX 1st): Web Site: www.house.gov/gohmert

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 72 of 133

Washington Office: 510 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4301 Phone: (202) 225-3035 Fax: (202) 226-1230 Main District Office: 1121 ESE Loop 323, #206 Tyler, TX 75701 Phone: (903) 561-6349 Fax: (903) 561-7110 b2. Representative Ted Poe (R-TX 2nd): Web Site: www.house.gov/poe Washington Office: 1605 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4302 Phone: (202) 225-6565 Fax: (202) 225-5547 Main District Office: 20202 U.S. Highway 59 North, Ste. 105 Humble, TX 77348 Phone: (281) 446-0242 Fax: (281) 446-0252 b3. Representative Sam Johnson (R-TX 3rd):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 73 of 133

Web Site: www.samjohnson.house.gov Washington Office: 1211 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4303 Phone: (202) 225-4201 Fax: (202) 225-1485 Main District Office: 2929 North Central Expressway, Ste. 240 Richardson, TX 75080 Phone: (972) 470-0892 Fax: (972) 470-9937 b4. Representative Ralph M. Hall (R-TX 4th): Web Site: www.house.gov/ralphhall Washington Office: 2405 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4304 Phone: (202) 225-6673 Fax: (202) 225-3332 Main District Office: 104 North San Jacinto St. Rockwall, TX 75087 Phone: (972) 771-9118 Fax: (972) 722-0907 b5. Representative Jeb Hensarling (R-TX 5th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 74 of 133

Web Site: www.house.gov/hensarling Washington Office: 132 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4305 Phone: (202) 225-3484 Fax: (202) 226-4888 Main District Office: 6510 Abrams Rd., Ste. 243 Dallas, TX 75231 Phone: (214) 349-9996 Fax: (214) 349-0738 b6. Representative Joe Barton (R-TX 6th): Web Site: joebarton.house.gov Washington Office: 2109 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4306 Phone: (202) 225-2002 Fax: (202) 225-3052 Main District Office: 6001 West I-20, Ste. 200 Arlington, TX 76017 Phone: (817) 543-1000 Fax: (817) 548-7029

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 75 of 133

b7. Representative John A. Culberson (R-TX 7th): Web Site: www.culberson.house.gov Washington Office: 428 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4307 Phone: (202) 225-2571 Fax: (202) 225-4381 Main District Office: 10000 Memorial Dr., #620 Houston, TX 77024 Phone: (713) 682-8828 Fax: (713) 680-8070 b8. Representative Kevin P. Brady (R-TX 8th): Web Site: www.house.gov/brady Washington Office: 301 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4308 Phone: (202) 225-4901 Fax: (202) 225-5524 Main District Office: 200 River Pointe Dr., #304 Conroe, TX 77304 Phone: (936) 441-5700 Fax: (936) 441-5757

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 76 of 133

b9. Representative Al Green (D-TX 9th): Web Site: www.house.gov/algreen Washington Office: 425 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4309 Phone: (202) 225-7508 Fax: (202) 225-2947 Main District Office: 3003 South Loop West, Suite 460 Houston, TX 77054 Phone: (713) 383-9234 Fax: (713) 383-9202 b10. Representative Michael McCaul (R-TX 10th): Web Site: www.house.gov/mccaul Washington Office: 131 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4310 Phone: (202) 225-2401 Fax: (202) 225-5955 Main District Office: 1550 Foxlake, Ste. 120 Houston, TX 77084 Phone: (281) 398-1247

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 77 of 133

Fax: (281) 579-3401 b11. Representative Mike Conaway (R-TX 11th): Web Site: www.house.gov/conaway Washington Office: 511 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4311 Phone: (202) 225-3605 Fax: (202) 225-1783 Main District Office: 6 Desta Dr., Ste. 2000 Midland, TX 79705 Phone: (432) 687-2390 Fax: (432) 687-0277 b12. Representative Kay Granger (R-TX 12th): Web Site: kaygranger.house.gov Washington Office: 440 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4312 Phone: (202) 225-5071 Fax: (202) 225-5683 Main District Office: 1701 River Run Rd., Ste. 407 Ft. Worth, TX 76107 Phone: (817) 338-0909

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 78 of 133

Fax: (817) 335-5852 b13. Representative William Thornberry (R-TX 13th): Web Site: www.house.gov/thornberry Washington Office: 2457 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4313 Phone: (202) 225-3706 Fax: (202) 225-3486 Main District Office: 905 South Fillmore St., Ste. 520 Amarillo, TX 79101 Phone: (806) 371-8844 Fax: (806) 371-7044 b14. Representative Ron E. Paul (R-TX 14th): Web Site: www.house.gov/paul Washington Office: 203 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4314 Phone: (202) 225-2831 Fax: (202) 226-6553 Main District Office: 1501 Mockingbird Lane, Ste. 229 Victoria, TX 77901

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 79 of 133

Phone: (361) 576-1231 Fax: (361) 576-0381 b15. Representative Ruben E. Hinojosa (D-TX 15th): Web Site: www.house.gov/hinojosa Washington Office: 2463 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4315 Phone: (202) 225-2531 Fax: (202) 225-5688 Main District Office: 2864 West Trenton Rd. Edinburg, TX 78539 Phone: (956) 682-5545 Fax: (956) 682-0141 b16. Representative Silvestre Reyes (D-TX 16th): Web Site: www.house.gov/reyes Washington Office: 2433 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4316 Phone: (202) 225-4831 Fax: (202) 225-2016 Main District Office: 310 North Mesa, #400 El Paso, TX 79901

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 80 of 133

Phone: (915) 534-4400 Fax: (915) 534-7426 b17. Representative Chet Edwards (D-TX 17th): Web Site: edwards.house.gov Washington Office: 2369 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4317 Phone: (202) 225-6105 Fax: (202) 225-0350 Main District Office: 600 Austin Ave., Ste. 29 Waco, TX 76706 Phone: (254) 752-9600 Fax: (254) 752-7769 b18. Representative Sheila Jackson Lee (D-TX 18th): Web Site: www.jacksonlee.house.gov Washington Office: 2435 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4318 Phone: (202) 225-3816 Fax: (202) 225-3317 Main District Office: 1919 Smith St., #1180

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 81 of 133

Houston, TX 77002 Phone: (713) 655-0050 Fax: (713) 655-1612 b19. Representative Randy Neugebauer (R-TX 19th): Web Site: www.randy.house.gov Washington Office: 429 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4319 Phone: (202) 225-4005 Fax: (202) 225-9615 Main District Office: 611 University Ave., #220 Lubbock, TX 79401 Phone: (806) 763-1611 Fax: (806) 767-9168 b20. Representative Charles A. Gonzalez (D-TX 20th): Web Site: www.house.gov/gonzalez Washington Office: 303 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4320 Phone: (202) 225-3236 Fax: (202) 225-1915 Main District Office: 727 East Durango Blvd., B-124

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 82 of 133

San Antonio, TX 78206 Phone: (210) 472-6195 Fax: (210) 472-4009 b21. Representative Lamar S. Smith (R-TX 21st): Web Site: lamarsmith.house.gov Washington Office: 2409 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4321 Phone: (202) 225-4236 Fax: (202) 225-8628 Main District Office: 1100 NE Loop 410, #640 San Antonio, TX 78209 Phone: (210) 821-5024 Fax: (210) 821-5947 b22. Representative Nicholas V. Lampson (D-TX 22nd): Web Site: lampson.house.gov Washington Office: 436 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4322 Phone: (202) 225-5951 Fax: (202) 225-5241 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 83 of 133

10701 Corporate Drive, #118 Stafford, TX 77477 Phone: (281) 240-3700 Fax: (281) 240-2959 b23. Representative Ciro D. Rodriguez (D-TX 23rd): Web Site: rodriguez.house.gov Washington Office: 2458 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4323 Phone: (202) 225-4511 Fax: (202) 225-2237 Main District Office: 1950 SW Military Drive San Antonio, TX 78221 Phone: (210) 922-1874 Fax: (210) 923-8447 b24. Representative Kenny Marchant (R-TX 24th): Web Site: www.marchant.house.gov Washington Office: 1037 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4324 Phone: (202) 225-6605 Fax: (202) 225-0074 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 84 of 133

9901 East Valley Ranch Parkway, Ste. 3035 Irving, TX 75063 Phone: (972) 556-0162 Fax: (972) 409-9704 b25. Representative Lloyd Doggett (D-TX 25th): Web Site: www.house.gov/doggett Washington Office: 201 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4325 Phone: (202) 225-4865 Fax: (202) 225-3073 Main District Office: 300 East 8th St., #763 Austin, TX 78701 Phone: (512) 916-5921 Fax: (512) 916-5108 b26. Representative Michael C. Burgess (R-TX 26th): Web Site: burgess.house.gov Washington Office: 1224 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4326 Phone: (202) 225-7772 Fax: (202) 225-2919

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 85 of 133

Main District Office: 1660 South Stemmons Fwy., Ste. 230 Lewisville, TX 75067 Phone: (972) 434-9700 Fax: (972) 434-9705 b27. Representative Solomon P. Ortiz (D-TX 27th): Web Site: www.house.gov/ortiz Washington Office: 2110 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4327 Phone: (202) 225-7742 Fax: (202) 226-1134 Main District Office: 3649 Leopard, #510 Corpus Christi, TX 78408 Phone: (361) 883-5868 Fax: (361) 884-9201 b28. Representative Henry Cuellar (D-TX 28th): Web Site: www.house.gov/cuellar Washington Office: 336 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4328 Phone: (202) 225-1640 Fax: (202) 225-1641

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 86 of 133

Main District Office: 615 E. Houston Street, Suite 451 San Antonio, TX 78205 Phone: (210) 271-2851 Fax: (210) 277-6671 b29. Representative Gene Green (D-TX 29th): Web Site: www.house.gov/green Washington Office: 2335 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4329 Phone: (202) 225-1688 Fax: (202) 225-9903 Main District Office: 256 North Sam Houston Pkwy. E., #29 Houston, TX 77060 Phone: (281) 999-5879 Fax: (281) 999-5716 b30. Representative Eddie Bernice Johnson (D-TX 30th): Web Site: www.house.gov/ebjohnson Washington Office: 1511 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4330 Phone: (202) 225-8885

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 87 of 133

Fax: (202) 226-1477 Main District Office: 3102 Maple Ave., #600 Dallas, TX 75201 Phone: (214) 922-8885 Fax: (214) 922-7028 b31. Representative John R. Carter (R-TX 31st): Web Site: www.house.gov/carter Washington Office: 408 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4331 Phone: (202) 225-3864 Fax: (202) 225-5886 Main District Office: 1717 North I35, One Financial Center, Ste. 303 Round Rock, TX 78664 Phone: (512) 246-1600 Fax: (512) 246-1620 b32. Representative Pete Sessions (R-TX 32nd): Web Site: sessions.house.gov Washington Office: 1514 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4332 Phone: (202) 225-2231

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 88 of 133

Fax: (202) 225-5878 Main District Office: Park Central 7, 12750 Merit Dr., Ste. 1434 Dallas, TX 75251 Phone: (972) 392-0505 Fax: (972) 392-0615 9. T i Ti u Bang LOUSIANA (LA): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Mary Landrieu (D-LA): Web Site: landrieu.senate.gov Washington Office: 724 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1804 Phone: (202) 224-5824 Fax: (202) 224-9735 Main District Office: 500 Poydras St., #1005 New Orleans, LA 70130 Phone: (504) 589-2427 Fax: (504) 589-4023 * Senator David Vitter (R-LA): Web Site: vitter.senate.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 89 of 133

516 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1803 Phone: (202) 224-4623 Fax: (202) 228-5061 Main District Office: 800 Lafayette St., Ste. 1200 Lafayette, LA 70808 Phone: (337) 262-6898 Fax: (337) 262-6373 b. Dân Bi u: b1. Representative William J. Jefferson (D-LA 2nd): Web Site: www.house.gov/jefferson Washington Office: 2113 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1802 Phone: (202) 225-6636 Fax: (202) 225-1988 Main District Office: 501 Poydras St., #1012 New Orleans, LA 70130 Phone: (504) 589-2274 Fax: (504) 589-4513 b2. Representative Charlie Melancon (D-LA 3rd): Web Site: www.house.gov/melancon

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 90 of 133

Washington Office: 404 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1803 Phone: (202) 225-4031 Fax: (202) 226-3944 Main District Office: 828 S. Irma Blvd. Gonzales, LA 70737 Phone: (225) 621-8490 Fax: (225) 621-8493 b3. Representative Jim McCrery (R-LA 4th): Web Site: mccrery.house.gov Washington Office: 242 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1804 Phone: (202) 225-2777 Fax: (202) 225-8039 Main District Office: 6425 Youree Dr., #350 Shreveport, LA 71105 Phone: (318) 798-2254 Fax: (318) 798-2063 b4. Representative Rodney Alexander (R-LA 5th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 91 of 133

Web Site: www.house.gov/alexander Washington Office: 316 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1805 Phone: (202) 225-8490 Fax: (202) 225-5639 Main District Office: 1412 Center Ct., Ste. 402 Alexandria, LA 71301 Phone: (318) 445-0818 Fax: (318) 445-3776 b5. Representative Richard H. Baker (R-LA 6th): Web Site: baker.house.gov Washington Office: 341 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1806 Phone: (202) 225-3901 Fax: (202) 225-7313 Main District Office: 5555 Hilton Ave., #100 Baton Rouge, LA 70808 Phone: (225) 929-7711 Fax: (225) 929-7688 b6. Representative Charles W. Boustany, Jr. (R-LA 7th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 92 of 133

Web Site: www.house.gov/boustany Washington Office: 1117 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1807 Phone: (202) 225-2031 Fax: (202) 225-5724 Main District Office: 800 Lafayette St., Ste. 1400 Lafayette, LA 70501 Phone: (337) 235-6322 Fax: (337) 235-6072 10. T i Ti u Bang GEORGIA (GA): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Saxby Chambliss (R-GA): Web Site: chambliss.senate.gov Washington Office: 416 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1005 Phone: (202) 224-3521 Fax: (202) 224-0103 Main District Office: 100 Galleria, Ste. 1340 Atlanta, GA 30339

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 93 of 133

Phone: (770) 763-9090 Fax: (770) 226-8633 * Senator Johnny Isakson (R-GA): Web Site: isakson.senate.gov Washington Office: 120 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-1006 Phone: (202) 224-3643 Fax: (202) 228-0724 Main District Office: 3625 Cumberland Blvd., Ste. 970 Atlanta, GA 30339 Phone: (770) 661-0999 Fax: (770) 661-0768 b. Dân Bi u: b1. Representative Jack Kingston (R-GA 1st): Web Site: kingston.house.gov Washington Office: 2368 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1001 Phone: (202) 225-5831 Fax: (202) 226-2269 Main District Office: 1 Diamond Causeway, Suite 7

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 94 of 133

Savannah, GA 31406 Phone: (912) 352-0101 Fax: (912) 352-0105 b2. Representative Sanford Bishop, Jr. (D-GA 2nd): Web Site: www.house.gov/bishop Washington Office: 2429 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1002 Phone: (202) 225-3631 Fax: (202) 225-2203 Main District Office: Albany Towers, Ste. 114, 235 Roosevelt Ave. Albany, GA 31701 Phone: (229) 439-8067 Fax: (229) 436-2099 b3. Representative Lynn A. Westmoreland (R-GA 3rd): Web Site: www.house.gov/westmoreland Washington Office: 1213 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1008 Phone: (202) 225-5901 Fax: (202) 225-2515 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 95 of 133

1601-B East Hwy. 34 Newnan, GA 30265 Phone: (770) 683-2033 Fax: (770) 683-2042 b4. Representative Hank Johnson (D-GA 4th): Web Site: hankjohnson.house.gov Washington Office: 1133 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1004 Phone: (202) 225-1605 Fax: (202) 226-0691 Main District Office: 5700 Hillandale Drive, Suite 110 Lithonia, GA 30058 Phone: (770) 987-2291 Fax: (770) 987-8721 b5. Representative John Lewis (D-GA 5th): Web Site: www.house.gov/johnlewis Washington Office: 343 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1005 Phone: (202) 225-3801 Fax: (202) 225-0351 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 96 of 133

100 Peachtree St., NW, Ste. 1920 Atlanta, GA 30303 Phone: (404) 659-0116 Fax: (404) 331-0947 b6. Representative Tom Price (R-GA 6th): Web Site: www.house.gov/tomprice Washington Office: 424 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1006 Phone: (202) 225-4501 Fax: (202) 225-4656 Main District Office: 3730 Roswell Rd., Ste. 50 Marietta, GA 30062 Phone: (770) 565-4990 Fax: (770) 565-7570 b7. Representative John Linder (R-GA 7th): Web Site: linder.house.gov Washington Office: 1026 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-1007 Phone: (202) 225-4272 Fax: (202) 225-4696

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 97 of 133

Main District Office: 75 Langley Drive Lawrenceville, GA 30045 Phone: (770) 232-3005 Fax: (770) 232-2909 b8. Representative Jim Marshall (D-GA 8th): Web Site: www.house.gov/marshall Washington Office: 504 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1003 Phone: (202) 225-6531 Fax: (202) 225-3013 Main District Office: 682 Cherry St., Ste. 300 Macon, GA 31201 Phone: (478) 464-0255 Fax: (478) 464-0277 b9. Representative Nathan Deal (R-GA 9th): Web Site: www.house.gov/deal Washington Office: 2133 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1010 Phone: (202) 225-5211 Fax: (202) 225-8272

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 98 of 133

Main District Office: Wachovia Center, 340 Jesse Jewel Pkwy., Ste. 520 Gainesville, GA 30503 Phone: (770) 535-2592 Fax: (770) 535-2765 b10. Representative Paul Broun (R-GA 10th): Web Site: broun.house.gov Washington Office: 2104 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-1009 Phone: (202) 225-4101 Fax: (202) 226-0776 Main District Office: 4246 Washington Road, Suite 6 Evans, GA 30809 Phone: (706) 447-3857 Fax: (706) 868-8756 b11. Representative Phil Gingrey (R-GA 11th): Web Site: www.house.gov/gingrey Washington Office: 119 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1011 Phone: (202) 225-2931

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 99 of 133

Fax: (202) 225-2944 Main District Office: 219 Roswell St. Marietta, GA 30060 Phone: (770) 429-1776 Fax: (770) 795-9551 b12. Representative John Barrow (D-GA 12th): Web Site: www.house.gov/barrow Washington Office: 213 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1012 Phone: (202) 225-2823 Fax: (202) 225-3377 Main District Office: 400 Mall Blvd., Ste. G Savannah, GA 31406 Phone: (912) 354-7282 Fax: (912) 354-7782 b13. Representative David Scott (D-GA 13th): Web Site: davidscott.house.gov Washington Office: 417 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-1013 Phone: (202) 225-2939

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 100 of 133

Fax: (202) 225-4628 Main District Office: 173 N. Main St. Jonesboro, GA 30236 Phone: (770) 210-5073 Fax: (770) 210-5673 11. T i Ti u Bang SOUTH CAROLINA (SC): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Lindsey O. Graham (R-SC): Web Site: lgraham.senate.gov Washington Office: 290 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4001 Phone: (202) 224-5972 Fax: (202) 224-3808 Main District Office: 101 East Washington St., Ste. 220 Greenville, SC 29601 Phone: (864) 250-1417 Fax: (864) 250-4322 * Senator Jim DeMint (R-SC): Web Site: demint.senate.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 101 of 133

340 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4002 Phone: (202) 224-6121 Fax: (202) 228-5143 Main District Office: 105 North Spring St., Ste. 109 Greenville, SC 29601 Phone: (864) 233-5366 Fax: (864) 271-8901 b. Dân Bi u: b1. Representative Henry E. Brown, Jr. (R-SC 1st): Web Site: www.house.gov/henrybrown Washington Office: 1124 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4001 Phone: (202) 225-3176 Fax: (202) 225-3407 Main District Office: 5900 Core Ave., Ste. 401 North Charleston, SC 29406 Phone: (843) 747-4175 Fax: (843) 747-4711 b2. Representative Joe Wilson (R-SC 2nd): Web Site: joewilson.house.gov

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 102 of 133

Washington Office: 212 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4002 Phone: (202) 225-2452 Fax: (202) 225-2455 Main District Office: 903 Port Republic St. Beaufort, SC 29901 Phone: (843) 521-2530 Fax: (843) 521-2535 b3. Representative J. Gresham Barrett (R-SC 3rd): Web Site: www.house.gov/barrett Washington Office: 439 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4003 Phone: (202) 225-5301 Fax: (202) 225-3216 Main District Office: 303 West Beltline Blvd. Anderson, SC 29625 Phone: (864) 224-7401 Fax: (864) 225-7049 b4. Representative Bob Inglis (R-SC 4th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 103 of 133

Web Site: www.house.gov/inglis Washington Office: 330 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4004 Phone: (202) 225-6030 Fax: (202) 226-1177 Main District Office: 105 North Spring St., Ste. 111 Greenville, SC 29601 Phone: (864) 232-1141 Fax: (864) 233-2160 b5. Representative John M. Spratt, Jr. (D-SC 5th): Web Site: www.house.gov/spratt Washington Office: 1401 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4005 Phone: (202) 225-5501 Fax: (202) 225-0464 Main District Office: 201 East Main St., Ste. 305 Rock Hill, SC 29730 Phone: (803) 327-1114 Fax: (803) 327-4330 b6. Representative James Clyburn (D-SC 6th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 104 of 133

Web Site: www.house.gov/clyburn Washington Office: 2135 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4006 Phone: (202) 225-3315 Fax: (202) 225-2313 Main District Office: 1703 Gervais St. Columbia, SC 29201 Phone: (803) 799-1100 Fax: (803) 799-9060 12. T i Ti u Bang NORTH CAROLINA (NC): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Elizabeth Dole (R-NC): Web Site: dole.senate.gov Washington Office: 555 Dirksen Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3301 Phone: (202) 224-6342 Fax: (202) 224-1100 Main District Office: 310 New Bern Ave., Ste. 122 Raleigh, NC 27601

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 105 of 133

Phone: (919) 856-4630 Fax: (919) 856-4053 * Senator Richard Burr (R-NC): Web Site: burr.senate.gov Washington Office: 217 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-3306 Phone: (202) 224-3154 Fax: (202) 228-2981 Main District Office: 2000 W. First St., Ste. 508 Winston-Salem, NC 27104 Phone: (336) 631-5125 Fax: (336) 725-4493 b. Dân Bi u: b1. Representative G.K. Butterfield (D-NC 1st): Web Site: www.house.gov/butterfield Washington Office: 413 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3301 Phone: (202) 225-3101 Fax: (202) 225-3354 Main District Office: 415 East Blvd., Ste. 100

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 106 of 133

Williamston, NC 27892 Phone: (252) 789-4939 Fax: (252) 792-8113 b2. Representative Bob Etheridge (D-NC 2nd): Web Site: www.house.gov/etheridge Washington Office: 1533 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3302 Phone: (202) 225-4531 Fax: (202) 225-5662 Main District Office: 225 Hillsborough St., #490 Raleigh, NC 27603 Phone: (919) 829-9122 Fax: (919) 829-9883 b3. Representative Walter Jones, Jr. (R-NC 3rd): Web Site: jones.house.gov Washington Office: 2333 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3303 Phone: (202) 225-3415 Fax: (202) 225-3286 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 107 of 133

1105-C Corporate Dr. Greenville, NC 27858 Phone: (252) 931-1003 Fax: (252) 931-1002 b4. Representative David E. Price (D-NC 4th): Web Site: price.house.gov Washington Office: 2162 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3304 Phone: (202) 225-1784 Fax: (202) 225-2014 Main District Office: 5400 Trinity Rd., Ste. 205 Raleigh, NC 27607 Phone: (919) 859-5999 Fax: (919) 859-5998 b5. Representative Virginia Foxx (R-NC 5th): Web Site: www.house.gov/foxx Washington Office: 430 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3305 Phone: (202) 225-2071 Fax: (202) 225-2995 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 108 of 133

6000 Meadowbrook Mall, Ste. 3 Clemmons, NC 27012 Phone: (336) 778-0211 Fax: (336) 778-2290 b6. Representative Howard Coble (R-NC 6th): Web Site: coble.house.gov Washington Office: 2468 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3306 Phone: (202) 225-3065 Fax: (202) 225-8611 Main District Office: 2102 N. Elm St., Ste. B Greensboro, NC 27408 Phone: (336) 333-5005 Fax: (336) 333-5048 b7. Representative Mike McIntyre (D-NC 7th): Web Site: www.house.gov/mcintyre Washington Office: 2437 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3307 Phone: (202) 225-2731 Fax: (202) 225-5773

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 109 of 133

Main District Office: 301 Green St., Rm. 218 Fayetteville, NC 28301 Phone: (910) 323-0260 Fax: (910) 323-0069 b8. Representative Robin Hayes (R-NC 8th): Web Site: hayes.house.gov Washington Office: 130 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3308 Phone: (202) 225-3715 Fax: (202) 225-4036 Main District Office: 137 Union St. South Concord, NC 28025 Phone: (704) 786-1612 Fax: (704) 782-1004 b9. Representative Sue Myrick (R-NC 9th): Web Site: myrick.house.gov Washington Office: 230 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3309 Phone: (202) 225-1976 Fax: (202) 225-3389

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 110 of 133

Main District Office: 6525 Morrison Blvd., Ste. 402 Charlotte, NC 28211 Phone: (704) 362-1060 Fax: (704) 367-0852 b10. Representative Patrick McHenry (R-NC 10th): Web Site: www.house.gov/mchenry Washington Office: 224 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3310 Phone: (202) 225-2576 Fax: (202) 225-0316 Main District Office: 87 4th St. NW, Ste. A Hickory, NC 28603 Phone: (828) 327-6100 Fax: (828) 327-8311 b11. Representative Heath Shuler (D-NC 11th): Web Site: shuler.house.gov Washington Office: 512 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-3311 Phone: (202) 225-6401

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 111 of 133

Fax: (202) 226-6422 Main District Office: 356 Biltmore Avenue, Suite 400 Asheville, NC 28801 Phone: (828) 252-1651 Fax: (828) 252-8734 b12. Representative Melvin L. Watt (D-NC 12th): Web Site: www.house.gov/watt Washington Office: 2236 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-3312 Phone: (202) 225-1510 Fax: (202) 225-1512 Main District Office: 1230 W. Morehead St., Ste. 306 Charlotte, NC 28208 Phone: (704) 344-9950 Fax: (704) 344-9971 b13. Representative Brad Miller (D-NC 13th): Web Site: www.house.gov/bradmiller Washington Office: 1722 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-3313 Phone: (202) 225-3032

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 112 of 133

Fax: (202) 225-0181 Main District Office: 1300 St. Mary's St., Ste. 504 Raleigh, NC 27605 Phone: (919) 836-1313 Fax: (919) 836-1314 13. T i Ti u Bang WASHINGTON (WA): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Patty Murray (D-WA): Web Site: murray.senate.gov Washington Office: 173 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4704 Phone: (202) 224-2621 Fax: (202) 224-0238 Main District Office: 915 2nd Ave., 2988 Jackson Fed. Bldg. Seattle, WA 98174 Phone: (206) 553-5545 Fax: (206) 553-0891 * Senator Maria Cantwell (D-WA): Web Site: cantwell.senate.gov Washington Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 113 of 133

511 Dirksen Senate Office Building Washington, D.C. 20510-4705 Phone: (202) 224-3441 Fax: (202) 228-0514 Main District Office: 915 Second Ave., Ste. 3206 Seattle, WA 98174 Phone: (206) 220-6400 Fax: (206) 220-6404 b. Dân Bi u b1. Representative Jay Inslee (D-WA 1st): Web Site: www.house.gov/inslee Washington Office: 403 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4701 Phone: (202) 225-6311 Fax: (202) 226-1606 Main District Office: 18560 First Ave. NE, Ste. E800 Shoreline, WA 98155-2150 Phone: (206) 361-0233 Fax: (206) 361-3959 b2. Representative Rick Larsen (D-WA 2nd): Web Site: www.house.gov/larsen

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 114 of 133

Washington Office: 107 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-4702 Phone: (202) 225-2605 Fax: (202) 225-4420 Main District Office: 2930 Wetmore Ave., Ste. 9F Everett, WA 98201 Phone: (425) 252-3188 Fax: (425) 252-6606 b3. Representative Brian Baird (D-WA 3rd): Web Site: www.house.gov/baird Washington Office: 2443 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4703 Phone: (202) 225-3536 Fax: (202) 225-3478 Main District Office: O.O. Howard House, 750 Anderson St., Ste. B Vancouver, WA 98661 Phone: (360) 695-6292 Fax: (360) 695-6197 b4. Representative Doc Hastings (R-WA 4th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 115 of 133

Web Site: www.house.gov/hastings Washington Office: 1214 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4704 Phone: (202) 225-5816 Fax: (202) 225-3251 Main District Office: 2715 St. Andrew's Loop, Ste. D Pasco, WA 99301-3386 Phone: (509) 543-9396 Fax: (509) 545-1972 b5. Representative Cathy McMorris Rodgers (R-WA 5th): Web Site: mcmorrisrodgers.house.gov Washington Office: 1708 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4705 Phone: (202) 225-2006 Fax: (202) 225-3392 Main District Office: 10 North Post, 6th Fl. Spokane, WA 99210 Phone: (509) 353-2374 Fax: (509) 353-2412 b6. Representative Norman D. Dicks (D-WA 6th):

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 116 of 133

Web Site: www.house.gov/dicks Washington Office: 2467 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4706 Phone: (202) 225-5916 Fax: (202) 226-1176 Main District Office: 1019 Pacific Ave., Suite 806 Tacoma, WA 98402 Phone: (253) 593-6536 Fax: (253) 593-6551 b7. Representative Jim McDermott (D-WA 7th): Web Site: www.house.gov/mcdermott Washington Office: 1035 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4707 Phone: (202) 225-3106 Fax: (202) 225-6197 Main District Office: 1809 7th Ave., #1212 Seattle, WA 98101 Phone: (206) 553-7170 Fax: (206) 553-7175

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 117 of 133

b8. Representative Dave Reichert (R-WA 8th): Web Site: www.house.gov/reichert Washington Office: 1223 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-4708 Phone: (202) 225-7761 Fax: (202) 225-4282 Main District Office: 2737 78th Ave., SE, Ste. 202 Mercer Island, WA 98040 Phone: (206) 275-3438 Fax: (206) 275-3437 b9. Representative Adam Smith (D-WA 9th): Web Site: www.house.gov/adamsmith Washington Office: 2402 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-4709 Phone: (202) 225-8901 Fax: (202) 225-5893 Main District Office: 3600 Port of Tacoma Rd., Ste. 106 Tacoma, WA 98424 Phone: (253) 896-3775 Fax: (253) 896-3789

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 118 of 133

14. T i Ti u Bang FLORIDA (FL): a. Thư ng Ngh Sĩ: * Senator Bill Nelson (D-FL): Web Site: billnelson.senate.gov Washington Office: 716 Hart Senate Office Building Washington, D.C. 20510-0905 Phone: (202) 224-5274 Fax: (202) 228-2183 Main District Office: 225 E. Robinson St., Ste. 410 Orlando, FL 32801 Phone: (407) 872-7161 Fax: (407) 872-7165 * Senator Mel Martinez (R-FL): Web Site: martinez.senate.gov Washington Office: 356 Russell Senate Office Building Washington, D.C. 20510-0903 Phone: (202) 224-3041 Fax: (202) 228-5171 Main District Office: 1650 Prudential Dr., Ste. 220

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 119 of 133

Jacksonville, FL 32207 Phone: (904) 398-8586 Fax: (904) 398-8591 b. Dân Bi u b1. Representative Jeff Miller (R-FL 1st): Web Site: jeffmiller.house.gov Washington Office: 1535 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0901 Phone: (202) 225-4136 Fax: (202) 225-3414 Main District Office: 4300 Bayou Blvd., Ste. 12 Pensacola, FL 32503 Phone: (850) 479-1183 Fax: (850) 479-9394 b2. Representative F. Allen Boyd, Jr. (D-FL 2nd): Web Site: www.house.gov/boyd Washington Office: 1227 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0902 Phone: (202) 225-5235 Fax: (202) 225-5615 Main District Office:

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 120 of 133

1650 Summit Lake Dr., Ste. 103 Tallahassee, FL 32317 Phone: (850) 561-3979 Fax: (850) 681-2902 b3. Representative Corrine Brown (D-FL 3rd): Web Site: www.house.gov/corrinebrown Washington Office: 2336 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0903 Phone: (202) 225-0123 Fax: (202) 225-2256 Main District Office: 101 E. Union St., Ste. 202 Jacksonville, FL 32202 Phone: (904) 354-1652 Fax: (904) 354-2721 b4. Representative Ander Crenshaw (R-FL 4th): Web Site: crenshaw.house.gov Washington Office: 127 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0904 Phone: (202) 225-2501 Fax: (202) 225-2504

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 121 of 133

Main District Office: 1061 Riverside Ave., Ste. 100 Jacksonville, FL 32204 Phone: (904) 598-0481 Fax: (904) 598-0486 b5. Representative Ginny Brown-Waite (R-FL 5th): Web Site: www.house.gov/brown-waite Washington Office: 414 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0905 Phone: (202) 225-1002 Fax: (202) 226-6559 Main District Office: 38008 Meridian Ave. Dade City, FL 33526 Phone: (352) 567-6707 Fax: (352) 567-6259 b6. Representative Cliff Stearns (R-FL 6th): Web Site: www.house.gov/stearns Washington Office: 2370 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0906 Phone: (202) 225-5744 Fax: (202) 225-3973

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 122 of 133

Main District Office: 115 SE 25th Ave. Ocala, FL 34471 Phone: (352) 351-8777 Fax: (352) 351-8011 b7. Representative John Mica (R-FL 7th): Web Site: www.house.gov/mica Washington Office: 2313 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0907 Phone: (202) 225-4035 Fax: (202) 226-0821 Main District Office: 100 East Sybelia Avenue, #340 Maitland, FL 32751 Phone: (407) 657-8080 Fax: (407) 657-5353 b8. Representative Ric Keller (R-FL 8th): Web Site: keller.house.gov Washington Office: 419 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0908 Phone: (202) 225-2176

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 123 of 133

Fax: (202) 225-0999 Main District Office: 605 E. Robinson St., Ste. 650 Orlando, FL 32801 Phone: (407) 872-1962 Fax: (407) 872-1944 b9. Representative Gus Bilirakis (R-FL 9th): Web Site: bilirakis.house.gov Washington Office: 1630 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0909 Phone: (202) 225-5755 Fax: (202) 225-4085 Main District Office: 35111 US Hwy. 19 North, Ste. 301 Palm Harbor, FL 34684 Phone: (727) 773-2871 Fax: (727) 784-6471 b10. Representative C.W. Bill Young (R-FL 10th): Web Site: www.house.gov/young Washington Office: 2407 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0910 Phone: (202) 225-5961

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 124 of 133

Fax: (202) 225-9764 Main District Office: 360 Central Ave., #1480 St. Petersburg, FL 33701 Phone: (727) 893-3191 b11. Representative Kathy Castor (D-FL 11th): Web Site: castor.house.gov Washington Office: 317 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0911 Phone: (202) 225-3376 Fax: (202) 225-5652 Main District Office: 4144 North Armenia Avenue, Suite 300 Tampa, FL 33609 Phone: (813) 871-2817 Fax: (813) 871-2864 b12. Representative Adam Putnam (R-FL 12th): Web Site: www.house.gov/putnam Washington Office: 1725 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0912 Phone: (202) 225-1252

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 125 of 133

Fax: (202) 226-0585 Main District Office: 650 E. Davidson St. Bartow, FL 33830 Phone: (863) 534-3530 Fax: (863) 534-3559 b13. Representative Vern Buchanan (R-FL 13th): Web Site: buchanan.house.gov Washington Office: 1516 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0913 Phone: (202) 225-5015 Fax: (202) 226-0828 Main District Office: 235 North Orange Street, Suite 201 Sarasota, FL 34236 Phone: (941) 951-6643 b14. Representative Connie Mack IV (R-FL 14th): Web Site: www.house.gov/mack Washington Office: 115 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0914 Phone: (202) 225-2536 Fax: (202) 226-0439

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 126 of 133

Main District Office: 804 Nicholas Parkway East, Suite 1 Cape Coral, FL 33990 Phone: (239) 573-5837 Fax: (239) 573-9125 b15. Representative Dave Weldon (R-FL 15th): Web Site: www.house.gov/weldon Washington Office: 2347 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0915 Phone: (202) 225-3671 Fax: (202) 225-3516 Main District Office: 2725 Judge Fran Jamieson Way, Bldg. C Melbourne, FL 32940 Phone: (321) 632-1776 Fax: (321) 639-8595 b16. Representative Timothy Mahoney (D-FL 16th): Web Site: mahoney.house.gov Washington Office: 1541 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0916 Phone: (202) 225-5792

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 127 of 133

Fax: (202) 225-3132 Main District Office: 18500 Murdock Circle, Ste. 536 Port Charlotte, FL 34986 Phone: (941) 627-9100 Fax: (941) 627-9101 b17. Representative Kendrick B. Meek (D-FL 17th): Web Site: kendrickmeek.house.gov Washington Office: 1039 Longworth House Office Building Washington, D.C. 20515-0917 Phone: (202) 225-4506 Fax: (202) 226-0777 Main District Office: 111 NW 183rd St., Ste. 315 Miami, FL 33169 Phone: (305) 690-5905 Fax: (305) 690-5951 b18. Representative Ileana Ros-Lehtinen (R-FL 18th): Web Site: www.house.gov/ros-lehtinen Washington Office: 2160 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0918 Phone: (202) 225-3931

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 128 of 133

Fax: (202) 225-5620 Main District Office: 8660 West Flagler Street, Suite 131 Miami, FL 33144 Phone: (305) 220-3281 Fax: (305) 220-3291 b19. Representative Robert I. Wexler (D-FL 19th): Web Site: www.house.gov/wexler Washington Office: 2241 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0919 Phone: (202) 225-3001 Fax: (202) 225-5974 Main District Office: 2500 N. Military Trail, #100 Boca Raton, FL 33431 Phone: (561) 988-6302 Fax: (561) 988-6423 b20. Representative Debbie Wasserman Schultz (D-FL 20th): Web Site: www.house.gov/schultz Washington Office: 118 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0920

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 129 of 133

Phone: (202) 225-7931 Fax: (202) 226-2052 Main District Office: 10100 Pines Blvd. Pembroke Pines, FL 33026 Phone: (954) 437-3936 Fax: (954) 437-4776 b21. Representative Lincoln Diaz-Balart (R-FL 21st): Web Site: diaz-balart.house.gov Washington Office: 2244 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0921 Phone: (202) 225-4211 Fax: (202) 225-8576 Main District Office: 8525 NW 53rd Ter., #102 Miami, FL 33166 Phone: (305) 470-8555 Fax: (305) 470-8575 b22. Representative Ron Klein (D-FL 22nd): Web Site: klein.house.gov Washington Office: 313 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0922

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 130 of 133

Phone: (202) 225-3026 Fax: (202) 225-8398 Main District Office: 800 East Broward Boulevard, Suite 300 Ft. Lauderdale, FL 33301 Phone: (954) 522-4579 Fax: (954) 522-4965 b23. Representative Alcee L. Hastings (D-FL 23rd): Web Site: www.alceehastings.house.gov Washington Office: 2353 Rayburn House Office Building Washington, D.C. 20515-0923 Phone: (202) 225-1313 Fax: (202) 225-1171 Main District Office: 2701 W. Oakland Park Blvd., #200 Ft. Lauderdale, FL 33311 Phone: (954) 733-2800 Fax: (954) 735-9444 b24. Representative Tom Feeney (R-FL 24th): Web Site: www.house.gov/feeney Washington Office: 323 Cannon House Office Building

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 131 of 133

Washington, D.C. 20515-0924 Phone: (202) 225-2706 Fax: (202) 226-6299 Main District Office: 12424 Research Pkwy., Ste. 135 Orlando, FL 32826 Phone: (407) 208-1106 Fax: (407) 208-1108 b25. Representative Mario Diaz-Balart (R-FL 25th): Web Site: www.house.gov/mariodiaz-balart Washington Office: 328 Cannon House Office Building Washington, D.C. 20515-0925 Phone: (202) 225-2778 Fax: (202) 226-0346 Main District Office: 12851 SW 42nd St., Ste. 131 Miami, FL 33175 Phone: (305) 225-6866 Fax: (305) 225-7432

D. M u Lá Thư G i n cho T ng Th ng Hoa Kỳ, B Trư ng Ngo i Giao, Thư ng Ngh Sĩ và Dân Bi u Hoa Kỳ: Date: _____________________

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 132 of 133

................................................ ................................................ ................................................ Dear ______________, We are writing this letter to express our deep concerns about the recent dispute between Redemptorists and the Government of Vietnam over a piece of property at Hanoi Redemptorist Monastery. We have been shocked by recent religious and human rights violations against the religious order as well as Catholic faithful who have assembled since January for peaceful prayer vigils at the site of dispute. The property in question consists of 15 acres of land purchased by the religious order in 1928. After the Communist takeover in 1954, most of the Redemptorists in Vietnam were jailed or deported, leaving a local priest alone in charge of the land. Despite the pastor’s protests, local authorities, following a harsh anti-religion policy, had allowed individuals and state-run organizations to seize the parish’s land one section at a time. The 15-acre plot has been reduced to only about half an acre. Since 1996, the religious order has repeatedly requested the requisition of the property claiming that it was seized illegally – all to no avail. Redemptorists and their followers in their desperation were left with no choice other than holding peaceful protests to call out for justice from the authorities. In response, the Government of Vietnam launched a terrorizing campaign against Hanoi Catholics, starting with a series of arrests on August 28. On the same day, numerous of priests and lay people were kicked and beaten brutally by police when they peacefully requested for the release of detainees. The United States of America has a long tradition of being a protector of religious and human rights throughout the world. We respectfully request that you do everything possible to ensure that the regime in Hanoi desists from all sorts of violent repression of the protestors, and seriously searches for negotiated settlements regarding the confiscated Church property that is at the root of the dispute. The Vietnam government must respect its own laws and international laws that it has signed. It must immediately take firm and concrete action to prevent further religious and human rights violations against followers of religious groups recognizing their rights to practice their faiths free of harassment and oppression. For a far too long period, people of faith have suffered and persecuted under Hanoi’s repressive and brutal rule. Sincerely, Your Full Name: _____________ Address: ___________________

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008

VietCatholic Network

Page 133 of 133

Phone: _____________________ Email: _____________________ Paul Anh

http://www.vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=57994

9/3/2008


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1877
posted:9/20/2008
language:Italian
pages:133