Dylematy medycyny XXI

Document Sample
Dylematy medycyny XXI Powered By Docstoc
					DYLEMATY MEDYCYNY XXI
    WIEKU



Dr n.med. Justyna Matulewicz-Gilewicz
DYLEMATY MEDYCYNY XXI
 Eutanazja.
 Aborcja.
 Homoseksualizm.
 Klonowanie człowieka.
 Przeszczepianie narządów ze zwłok i od
 żywych dawców.
     Komórki macierzyste
  Komórki macierzyste ze względu na wszechstronność w
  wytwarzaniu różnorodnych potomnych dzieli się na
  :totipotencjalne-zygota;pluripotencjalne-komórki
  pochodzące z różnych listków
  zarodkowych;multipotencjalne-mogą dać początek
  komórkom pochodzącym z jednego listka zarodkowego i
  mają mniejszy zakres różnicowania się( z ektodermy
  powstają neurony, nabłonki, komórki gruczołowe,z
  mezodermy- komórki mięśniowe);unipotencjalne-
  wytwarzają jeden typ komórek
     Komórki macierzyste

  Ludzkie komórki macierzyste można otrzymywać:
  Z ludzkich embrionów otrzymywanych metodą in
  vitro,
  Z embrionów uzyskiwanych metodą klonowania,
  Z tkanki płodu po poronieniu lub aborcji,
  Z krwi pępowinowej podczas porodu,z organizmu
  ludzkiego ,w którym występują komórki
  macierzyste dorosłych,
  Ze zwłok
Przeszczepianie narządów
    Transplantacja nerki
 1902r Ullmann
 1905 Carell Gutrie  Chicago-autotransplantacja
 nerki w okolicę szyi u psa-odrzucony
 1905 Rockefeller Institute Carell-przeszczepianie
 nerek u kota-odrzucony
 Twierdzenie J.Loeba-każdy przeszczep między
 dwoma osobnikami musi zostać
 odrzucony;genetyczne różnice między białkiem
 dawcy i biorcy jako obowiązujące
     Transplantacja nerki
 Lata 4o. Próby przeszczepiania narządów od psów
 1944 II wojna światowa-odkrycie dr P.Medawara zoologa
 z Oksfordu-możliwość uzyskania w szczególnych
 warunkach tzw. czynnie nabytej tolerancji
 immunologicznej
 1944 Peter Bent Bringham Hospital w Bostonie –
 przeszczep nerki ze zwłok mlodej ciężarnej z bezmoczem
 powstałym w wyniku zatrucia ciążowego.Przeszczepioną
 nerkę połączono z naczyniami łokciowymi a po powrocie
 czynności wydalniczej własnych nerek przeszczepioną
 nerkę usunięto.
    Transplantacja nerki
 1950-zespół McNulty,Lawery i West-pacj. Ruth
 Tucker –żyła 5. lat ,nerka przeszczepiona
 odrzucona ,nerka własna pacjentki uaktywniła się
 w niewytłumaczalny sposób,
 Przeszczep jednojajowemu bliźniakowi-uznano za
 możliwy do przyjęcia,
 23 12 1954 w Peter Beng Bringham Hospital
 Boston chir-JE Murray,nef-JP Merill i urol-JH
 Harrisson –przeszczep nerki u bliźniaka
 jednojajowego
    Transplantacja nerki
 Naświetlanie przeszczepionych nerek- infekcje
 1961-dr Murray-przeszczep nerki choremu po
 stlumieniu odpowiedzi immunologicznej AZA /6-
 merkaptopuryna –azatiopryna odkryta Ray Calne
 w Cambridge,zastosował u psów/,
 Inne leki immunosupresyjne- kortyzon
 (1962),Csa-cyklosporyna (1978),
 Tacrolimus /TAC/, Mykofenolan Mofetilu/
 MMF/,Rapamycyna/RAP/
     Transplantacja nerki
 Metody typowania tkankowego
 Przygotowanie i przechowywanie nerek przeznaczonych
 do przeszczepu
 W Polsce- 1966 Wrocław/Bross,Wiktor/,Lódź-nieudane
 26 .01.1966 w Warszawie prof.J Nielubowicz i
 prof.T.Orłowski udany przeszczep ze zwłok
 1979 r. Instytut Transplantologii w Warszawie-Orłowski,
 Lao ,Rowiński ,Durlik,
 Inne ośrodki przeszczepiające w kraju-Poznań, Szczecin,
 Bydgoszcz, Katowice, Wrocław, Gdańsk
 Obecnie 17 ośrodków transplantacji 1000 przeszczepów
 rocznie –wyniki porównywalne ze światowymi
  Problemy epidemiologiczne i
    społeczne leczenia
     nerkozastępczego
 Epidemiologia-badania naukowe ,strategia
 finansów o ochronie zdrowia
 Międzynarodowa Federacja Rejestrów
 Nefrologicznych IFRR 1997
 Świat 600 mln chorych z PChN
 Zapadalność-120 osób/mln ,W.Brytania-103
 p.p.m, Niemcy 203 p.p.m, Czechy -166 p.p.m
 ,Slowacja ,Rosja-zakwalifikowani 17 p.p.m,
 Japonia 267 p.p.m
         Chorobowość
  2005 r-leczenie nerkozastępcze w Polsce 20064 pacj czyli
  528/mln
  W tym dializoterapia-12679 czyli 359/mln
  Przeszczep nerki 1089 /r
  Żyło z przeszczepem-7385
  Lepiej niż w Rosji(102)/ czy Estonii
  Porównywalnie jak na Węgrzech i Australii(707)
  Gorzej niż USA(1563),Niemcy (1057)Japonia(1857)
  Inne Egipt (314), Urugwaj (893), W.Brytania (638).
  Zapadalność i chorobowość
 Wyraźny wzrost wskaźników
 Wynika ze wzrostu nakladów na tę
 dziedzinę medycyny
 Starzenie się populacji przy jednoczesnym
 zwiększeniu dostępności metody
 Konieczność wprowadzenia i propagowania
 programów wczesnego wykrywania PChN
 Zastosowanie nefroprotekcji
          Śmiertelność
  2005 zmarło 2181 pacj. co stanowi 13,6% ogółu leczonych dializami
  Przyczyny zgonu-choroby układu sercowo-
  naczyniowego -56,5%, infekcje -11,9 %, choroby rozrostowe –9,3% i
  inne
  Australia -14%,przyczyny zgonu powikłania sercowo-naczyniowe -
  39%,zaprzestanie leczenia-przyczyny socjalne- 26%,infekcje -13,2%
  Odmowa leczenia- USA -17%, Wielka Brytania-12%
  Uciążliwa metoda dla chorych w podeszłym wieku
  Likwidacja ograniczeń wiekowych w Polsce- przesunięcie wiekowe
  populacji dializowanych w kierunku siódmej i ósmej dekady,
  obiciążenie licznymi schorzeniami współistniejącymi-nadciśnienie
  tętnicze ,miażdżyca, choroby układu krążenia, cukrzyca t.2,
  pogorszenie jakości życia , odmowa leczenia (2-3/przyp/rok)
  Przyczyny niewydolności nerek
 Cukrzyca-30%;w USA -40%,Niemcy-
 35%,W.Brytania-12%
 Nefropatia cukrzycowa -2x podwoi się w ciągu 10
 lat
 PKZN-22% dializowanych, w Niemczech -
 13%,W.Brytania -38,6%, Japonia-53%
 Nadciśnienie tętnicze-10,7% ,USA-33%, Kanada
 9,3%, Niemcy-26%, Hiszpania i Austria 18%,,
 Japonia-3,9%, W.Brytania-5,8 %
     Kwalifikacja do leczenia
      nerkozastępczego
 Kryterium wieku-l.70.do 55lat;l.80. do 60 lat;l.90 do 65 l. ;
 zniesione na przełomie wieków
 Obecnie decyduje wiek biologiczny nie metrykalny
 Wtórne choroby nerek –cukrzyca dokonuje się
 przeszczepu nerki/lub trzustki w typie1cukrzycy
 Odległość od ośrodka dializ
 Kwalifikacja co do metody leczenia-edukacja pacjenta co
 do rozpoczęcia dializoterapii lub innej metody przed
 rozwojem zmian narządowych i MIA
       EUTANAZJA
Prawodawstwo unijne a prawo w Polsce:
 -narzuca prawo unijne w dziedzinach kluczowych
 dla UE,
  -zaleca zastosowanie prawa unijnego tam, gdzie
  ustawodawca krajowy nie stworzył własnych norm,
  -pozostawia swobodę tworzenia prawa ustawodawcy
  krajowemu w tych obszarach,które nie znajdują się w
  polu zainteresowania UE.
 – Ustawodawstwo unijne nie ingeruje w
  ustawodawstwo krajowe w kwestiach np.kara śmierci,
  aborcji, eutanazji,małżeństw homoseksualnych.
       EUTANAZJA
  Rząd RP rozumie ,że żadne postanowienia
  traktatu o UE ustanawiającego Wspólnoty
  Europejskie,a także postanowienia
  traktatów modyfikujących lub
  uzupełniających te traktaty nie
  przeszkadzają RP w regulowaniu spraw o
  znaczeniu moralnym oraz odnoszących się
  do ochrony życia ludzkiego
       EUTANAZJA
 Pojęcie wywodzi się z języka greckiego i oznacza
 dobrą ,bezbolesną śmierć.
 Polega na skróceniu przez lekarza mąk pacjenta w
 przedłużającej się agonii za pomocą śmiertelnej
 dawki środka uśmierzającego ból.Zabieg ten jest
 obwarowany udokumentowanym wyrażeniem
 woli pacjenta i innymi warunkami.
 Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego
 oraz zasadami deontologii lekarskiej eutanazja
 stanowi przestępstwo i w większości krajów jest
 traktowana na równi z zabójstwem a lekarzowi nie
 wolno stosować tego zabiegu ponieważ stanowi
 bezprawną , medyczną ingerencję w prawo do
 życia
       EUTANAZJA
 Konstytucja RP:art.38 „Rzeczpospolita Polska
 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę
 życia”.
 KK XIX rozdział z 1997 r.określa eutanazję jako
 „uprzywilejowaną postać postać zbrodni
 zabójstwa”.
 Jan Paweł II –Eutanazja bezpośrednia ,niezależnie
 od motywów i środków,polega na położeniu kresu
 życiu osób upośledzonych,chorych i
 umierających.Jest ona moralnie niedopuszczalna.
 Nikt nie ma prawa narzucić polskiemu
 ustawodawcy legalizacji eutanazji
       EUTANAZJA
 Holandia, zalegalizowana w 1993r.,wyraziło
 zgodę 92% dorosłych mieszkańców Holandii;
 Akt eutanazji dokonuje się po spełnieniu
 następujących warunków:
 -Pacjent musi dobrowolnie poprosić o eutanazję,
 -informacja lekarska o skutkach tej prośby musi
 być pełna,a lekarz powinien zalecic dogłębne jej
 rozważenie,
 -koniecznie ma być spełniony wymóg „trwałości
 prośby”(jej kilkakrotne wyrażenie przez pacjenta)
 -występuje nieznośne cierpienie bez nadziei na
 ulgę,
 -niezbędna jest w tej sprawie konsultacja z innymi
 lekarzami
       EUTANAZJA
 Komisja Praw Człowieka ONZ -zaniepokojenie
 opinii międzynarodowej.
 Rada Europy z dn. 25 stycznia 2001wydała
 dokument potępiający prawodawstwo
 holenderskie w tej sprawie.
 Raport Remmelinka z 10 września 1991 podaje,że
 w 1990 r. Na 130 tys. Zgonów w 49 tys. Lekarze
 podejmowali decyzję, które skróciły życie
 pacjentów;dokonano 23.305 przypadków
 eutanazji,a u 14691 przypadki eutanazji były bez
 wyraźnego żądania pacjenta;odnotowano 2300
 przypadków eutanazji dobrowolnej oraz 400
 przypadków pomocy w samobójstwie.
     HOMOSEKSUALIZM
    Przegląd historyczny:
  2500p.n.e.Wzmianka o homoseksualiźmie w
  papirusie egipskim,
  533r. P.n.e.Kodeks Justyniana z Bizancjum
  dopuszczający kastrację gejów,
  1215Władze Paryża uznają homoseksualizm za
  duże przestępstwo,
  1216 Papież Mikołaj upoważnia inkwizycję do
  karania homoseksualistów,
  1804 Zniesienie kary za homoseksualizm w
  Kodeksie Napoleona
    HOMOSEKSUALIZM
     Przegląd historyczny c.d.
  1895 Oskar Wilde skazany za homoseksualizm na
  2 lata więzienia,
  1922 Wprowadzenie na żądanie Stalina kary
  śmierci za homoseksualizm,
  1969 Powstanie współczesnego ruchu gejów i
  lesbijek,
  1981 Norwegia wprowadza zakaz dyskryminacji
  za homoseksualizm,
  1989 Parlament Danii zezwala na zawieranie
  małżeństw homoseksualnych ,
  1990 Usunięcie rozpoznania homoseksualizmu z
  klasyfikacji ICD WHO
     HOMOSEKSUALIZM
  Homoseksualizm-popęd skierowany do osób tej
  samej płci
  -gej-mężczyzna o homoseksualnej orientacji
  akceptujący swoją orientację,
  -Lesbijka kobieta o homoseksualnej orientacji
  akceptująca swoją orientację,
  -homoseksualność –wyłączne lub prawie
  wyłączne ukierunkowanie zainteresowań
  seksualnych na osoby tej samej płci, czemu nie
  zawsze towarzyszą kontakty homoseksualne,
   HOMOSEKSUALIZM
-homoseksualizm odrzucony przez ego –trwały
wzorzec zachowań homoseksualnych
prowadzących do cierpienia,któremu towarzyszy
pragnienie reorientacji w osobę heteroseksualną
lub poszukiwanie możliwości takich zachowań,
-homofobia- silny lęk wobec osób tej samej płci
wynikający z obawy przed ewentualną
homoseksualnością własnego Ja.
    HOMOSEKSUALIZM
 Zachowania wyłącznie homoseksualne –
  4-6% mężczyzn, 1-4% kobiet,
 Epizodyczne kontakty homoseksualne
 7,7-33% mężczyzn,4,9-25% kobiet
 Incydentalne fantazje i pragnienia seksualne
 związane z tą samą płcią występują
 40% mężczyzn,20% kobiet
    HOMOSEKSUALIZM
  Anatomiczne przyczyny-badania mózgu u
  zmarłych gejów sugerują o mniejszym 2x
  obszarze środkowo –przedniego
  podwzgórza w porównaniu do mężczyzn
  heteroseksualnych i wielkością podobny do
  podwzgórza kobiet
     HOMOSEKSUALIZM
  Przyczyny nieznane; teorie biologiczne i
  psychologiczne;
  biologiczne:hormonalne,genetyczne(q 28
  chromosomu X),urazowe przeżycia matki w
  okresie ciąży,
  psychologiczne:u mężczyzn wiąże się z brakiem
  ojca, nadmierną więzią z matką,lęk przed
  kobietami,zatrzymanie rozwoju
  psychoseksualnego na bardzo wczesnym
  etapie(fiksacja),nieświadome uwodzicielskie
  zachowania rodziców,ujawnianie przez matkę
  wrogości wobec synów i prowokowanie w nich
  niechęci do ojca, zaburzenia relacji rodzinnych
  prowokujące lęk przed związkami
    HOMOSEKSUALIZM
 Przyczyny psychologiczne c.d.:feminizacja
 chłopców,maskulinizacja psychiczna
 dziewcząt(obecnie nie mają
 zwolenników);nieudane pierwsze doświadczenia
 w związkach heteroseksualny
 Homoseksualizm w społecznościach Melanezji
 rytualny (postrzeganie nasienia jako niezbędnego
 do fizycznego i duchowego rozwoju,a kobiet jako
 nieczystych,z którymi kontakt cielesny jest
 szkodliwy dla zdrowia mężczyzny).
    HOMOSEKSUALIZM
    Etapy rozwoju tożsamości
  homoseksualnej(25-30rż):
  Okres niepokoju-pojawienie się świadomości
  bycia innym,uczucie alienacji,brak otwartości w
  stosunku do innych,
  Okres poznawania Ja-nawiązywanie kontaktów ze
  środowiskiem gejów i lesbijek, odcięcie się od
  heteroseksualizmu,
  Akceptacja tożsamości-preferencja interakcji
  społecznych z gejami i lesbijkami,początek
  otwartości w stosunku do heteroseksualistów,
  Integracja tożsamości-postrzeganie siebie jako
  geja lub lesbijki,publiczne ukazywanie własnej
  orientacji,brak chęci zmiany swojej orientacji
    HOMOSEKSUALIZM
 Akcent badawczy dotyczy schorzeń
 przenoszonych drogą płciową : kontakty analne,
 liczba partnerów seksualnych,stosowanie
 prezerwatyw.
 Preferencja określonych zachowań seksualnych
 niezależnie od orientacji seksualnej:zaburzenia
 seksualne są identyczne( erekcji,orgazmu
 ,popędu),typologie związków partnerskich są
 podobne jak też schorzenia przenoszone drogą
 płciową.
    HOMOSEKSUALIZM
 20% gejów i 1/3 lesbijek było lub jest w
 związkach małżeńskich heteroseksualnych(presja
 rodziny, lęk przed społecznym odbiorem własnej
 orientacji,potrzeba szczęścia rodzinnego, potrzeba
 rodzicielstwa,traktowanie małżeństwa jako
 ochrony przed samotnością.
 10% gejów i 16% lesbijek jest
 rodzicami.Orientacja seksualna rodziców nie
 determinuje rozwoju orientacji i roli związanej z
 płcią u dzieci.
 Większość rodziców homoseksualnych ma dobry
 kontakt z dziećmi.
 Więcej gejów ojców niż lesbijek matek donosi,że
 ich dzieci mają problemy z rówieśnikami z
 powodu orientacji seksualnych rodziców.
     HOMOSEKSUALIZM
     Aspekty terapeutyczne:
  Potrzeba zmiany orientacji na heteroseksualną z
  powodu nacisku rodziców,motywów
  religijnych,lęku przed odrzuceniem przez
  otoczenie,braku akceptacji własnej orientacji.
  Potrzeba uzyskania pomocy w akceptacji własnej
  orientacji homoseksualnej.
  Potrzeby pomocy w przypadku ,gdy dziecko
  okazuje się homoseksualistą.
  Potrzeba pomocy,gdy ujawnia się orientacja
  homoseksualna u współmałżonka.
  Potrzeba uzyskania diagnozy co do własnej
  orientacji.
  Skierowanie przez spowiednika.
    HOMOSEKSUALIZM
 Zmiana orientacji po leczeniu - sprzeczne dane.
 Skuteczne leczenie w grupie Spitzera ,leczenie
 trwało 1,9 r ; 93% podjęło kontakty
 heteroseksualne z zadowoleniem , 87% poczuło
 się bardziej męskim lub bardziej kobiecą; spadek
 depresji z 43% do 1% u mężczyzn i z 47% do 4%
 u kobiet.
 Potrzeba poddania się reorientacji nie zawsze jest
 związana z presją społeczną i homofobią.
    HOMOSEKSUALIZM
  Należy przestać odrzucać terapię mające
  zmienić orientację homoseksualną.Wielu
  pacjentów poinformowanych o ewentualnej
  skuteczności leczenia może dokonać
  wyboru i zminimalizować wskutek terapii
  niechciane zainteresowania homoseksualne
  i rozwoju swojego potencjału
  heteroseksualnego.
         ABORCJA
 „...nie dam nigdy niewieście środka na
 poronienie”-Hipokrates 460-377 p.n.e.
 II w.n.e.Soranus z Efezu dwa wzory zachowań
 wobec problemu:1)”...swoistym zadaniem
 medycyny jest strzec i zachować to,co zostało
 poczęte przez naturę”-życie wartością
 fundamentalną.2)mogą pojawić się racje ,które
 usprawiedliwią przerwanie ciąży – np. zdrowie
 matki-pluraliści moralni,sądzą ,że może się
 zdarzyć się tak ,że inne wartości stają się
 ważniejsze niż życie.
 Spór etyczny z uwikłaniem trzech stron:kobieta,
 lekarz i filozof lub teolog.Do sporu chętnie włącza
 się prawnik i/lub polityk.Stroną bez prawa głosu
 jest płód
         ABORCJA
  Etyka obowiązku:człowiek zawsze powinien
  postępować zgodnie ze swym obowiązkiem
  moralnym.Źródłem wiedzy moralnej jest Bóg lub
  prawo naturalne lub rozum lub tradycja
  moralna.Pewne czyny i praktyki moralne są
  bezwzględnie złe ,inne są bezwzględnie
  dobre.Jeśli mamy bezwzględny obowiązek
  poszanowania życia to złem jest stosowanie
  środków antykoncepcyjnych, aborcja, badania na
  zygocie ludzkiej,klonowanie, samobójstwo i
  eutanazja.
        ABORCJA
 Zabicie niewinnego człowieka jest zawsze złe
 .Płód jest niewinnym człowiekiem.Zatem zabicie
 płodu jest zawsze złe.
 Etyka użyteczności:miarą wartości czynu są
 konsekwencje a czyn jest słuszny wtedy i tylko
 wtedy ,jeżeli przyczynia się do zwiększenia sumy
 szczęścia ogółu.
 Zabicie człowieka jest zawsze złe .Płód jest
 człowiekiem tylko wtedy,gdy ma cechę Q.Zabicie
 płodu jest złe tylko wtedy ,gdy ma cechęQ
         ABORCJA
  Co stanowi ową cechę ?
    --implantacja –14 dni od zapłodnienia,
    --zaczątki aktywności mózgowej 10-12
    tydzień   życia płodowego,
    --pierwsze poruszenie się płodu 13-20
    tydzień,
    --zdolność do samodzielnego istnienia-próg
    legalności zabiegu przerwania ciąży w prawie
    amerykańskim
         ABORCJA
  Etyka praw moralnych:nowe zjawisko w historii
  etyki,pojawiła się po II wojnie światowej;retoryka
  praw służy aby bronić pewnych wartościi wyrażac
  zdecydowany sprzeciw wobec pewnych instytucji
  społecznych ,politycznych czy prawnych.Jednym
  z podstawowych praw kobiety jest prawo do
  swobodnego decydowania kobiety o tym co dzieje
  się z jej ciałem.(J.J Thomson).Istotę problemu
  sprowadza do praw oraz obowiązków
  kobiety.Płód jest cząstką, elementem ludzkiego
  ciała.Kobieta ma prawo decydowania o tym, co
  stanie się z jej płodem.
        ABORCJA
  Etyka cnót-nie można ufać rozumowi,nie
  można ufać
  teologom,filozofom,autorytetom
  moralnym,można zaufać sobie i być
  człowiekiem pewnego rodzaju ,zgodnie z
  wybranym przez nas projektem życia.Życie
  dobre i rozumne polega na praktykowaniu
  cnoty.Każdy ,kto postępuje mądrze
  postępuje słusznie .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/28/2013
language:Polish
pages:42