Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2 - Thoovaanathumpikal

VIEWS: 1 PAGES: 16

									Kathapusthakm                              1
     YòlêEŒñœïJw!!!
     YòlêEŒñœïJw!!!
               Eêuoï
÷‹êvoêpEŸw¼ñù AEñ÷hêaEŸw¼ñù “aiù Eïsƒ E>ï. lðûñöhêjñ JZiñhêiï Sêu
ljïJiêXú, ölsñöhêjñ oêËvdïJöhªYïv Jlïöƒêªñù Cø JZiïv ‹Yïdêaï¼ñªïkë.

oùzêEöŒ Ck&u Váòˆï¼ú FsXêJñqŒú Eïªñù ÷Jêrï÷¼êöˆŒïiYêiïjñªñ
             jêbiñù,
pêiú oãòw TðOþthêjêi SŸw, jêbiñù, i÷mêaiñù, kïkëïiñù.
Cø hr E˜öq JñTñ¼êu JêŒïjï¼iêiïjñªòªú ÷YêªúXò!
AYïkú lkë dñYñ÷hù D÷ûê Föus i÷mêa TðOþ÷s?
Akë jêb¼ú hr JòTïiêv oô¼êjñöT lðTTñŒêX÷këê?
hr ödàöˆ TðOþös, FEï¼ïnéê hr. Cø YXñdçŒú hòTïödçêYOþú öJTöªêsŸöEêjñ
              t¼êöXËïv
oñKöhêªú ÷lös Yöªi÷kë? TðOþt¼êöXËïv Föª     ÷dêök Akë÷këê  gtŒêlú
Eêˆïkñû÷këê?
AYú ÷Ejê, SŸöq÷dçêkñÈlt¼ú Lweðªú     gtŒêlú hñsñ¼ï dïTïöOþêjñhêoöŒ
kðlïEú ljñªYñù ÷Eê¼ï JêŒïjï¼÷û?

kïkëï dsöƒöY¦ mjïiê, F¦÷iê lˆù añnúOïJqñöT ÷‹jXiêv Yêu öhŒiïv
JïTªñs¼ù ljêöY Djñûú JqïOþïjï¼ñªñ?   lïQ÷iˆöus
                    lïQ÷iˆöus ödŸöT ÷hêEêXloêEù
Yöª j&ïOþYú. AEòdú, AlöE÷Ëïkñù Hjñ Lïeúšú lêŸï÷Oþêûú ÷dêXöhª Oï
A÷dçêrê÷XêtŒYú. dUï¼ñªYú ‹ðVïÜï¼êöXËïkñù lkë÷dçêrñù ljñª AlEêXïªú
Yöus GJ B±iù. öljkïöˆq¼ï JTï hêsêöY lª÷dçêw JñŒï ÷Jšïi oú÷‹ Jñdçï
YïjïöOþTñ¼êEêlêöY Fjïdïjï öJêû÷dçêw HêTïöiŒïiYlEêiïjñªñ. Hêt¼ñ÷œêw
O˜kñù EêX÷¼Tñù Hö¼ ÷YêªñöªËïkñù, AYú lökáêjEñÜphêiï hêsï. kïkëï
AlqñöT JȼqïJw CT¼ïöT lªú dsiñ÷œêw, EêX÷¼÷TêtŒú Yêu Fkëêù hsOþú
lOþñ. ``Fªêkñù Eïöus opEm¹ï Sêu o˜YïOþïjï¼Xú öd÷¯''
                   OïjïOþ
Yöª¼ñsïOþlwöT Jhusú ÷Jˆú DÈïv Døsï OïjïOþïˆñûú.
Föus kïkëð, Eð JjñYX÷dêök Eêˆïkñ÷Èêöjªñù oñKïOþú JrïiöXêªòká!
Fªêkñù Hªú ÷Yêªáêkú BqTñŒñöûª Bmôê÷oËïkñû÷këê? A÷kë kï÷ká?
jêbö¼dçrñù Cø Hjñ lïOê÷j H÷Èê? ETödçêªú hêsïiêv ``Cªök ööJlïˆ Jqïlïˆ Jqï
lkëYñù Jqï÷Oþêªê ÷Oêaáù?''
        Ehñ÷¼Yêiêkñù
i÷mêa TðOþ÷s, Ehñ÷¼Yêiêkñù Cø JꚌñù hriŒñù FsXêqöŒŒêu A¦ Fqñdçêªú
÷YêªXïkë. Föus Joïöus lðˆï÷k¼ú Yöª ÷dêlêù, Eêöq jêlïök ÷Ej÷Œ FXðšú
÷dêlêù Fê?
AökëËïkñù SêEY÷Ÿêˆú dsiêEïjï¼êiïjñªñ jê÷b!
sòù öl÷¼šú öOiYYfŠêiï, Alt¼ú lkë fñŠïhñˆê÷lê kïkëð?
Föus i÷mêa TðOþ÷s, Aljñù hEñnáj÷kë? AlïöT    lioæêöiêjêusïiñù AljñöT
öJêOþñ÷hêEñù hê÷¦ DÈò. fê¼ï Fkëêjñù ÷‚šúoïkê.
FËï öJêrdçhïkë, dö& A÷ŸêöˆŸöE öOöªŒïödçTñù?http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/       01/02/2007
Kathapusthakm                             2

SêöEêªú oñQïŒïöE lïqïOþú ÷Eê¼öˆ Alu eëêšïkñöûËïv j&ödˆñ.
AYêjê oñQïŒú? lkë ÷sêhï÷iê B÷Xê?
Døù Fê kïkëï TðOþt¼ú ÷djú ÷Jˆ÷dçê÷r¼ñù Höjq¼ù? AlEê BusïiñöT JòöT
AlïöTiñÈ dàu. VïÜï e‚ïisê, OñÈEê ÷J÷ˆê!
÷a jêbTðOþ÷s ölsñ÷Y Cø YXñdçŒú ÷hêpù ÷Jêjï öEs¼÷kë?
÷eêx öOÂ÷dçêw Alu DTöE ljêöhªú      dsƒ÷dçêw Bmôêohêiï. öoJáòjïšï
sðoXñÈYïEêv JñsOþú ETªú dñsŒú öOªê÷k lûïiïv Jisêu JrïƒñÈò.
                            jáï¼ñª
A÷dçê÷r¼ñù EEƒú JñqïOþñ. kïkëïiñöT OïJqïv Hˆï dïTïOþïjáï¼ñª oêjïöi
Alw CT¼ïöT dï÷ªêˆú lkïOþú lïTñªñöûËïkñù CT¼Yú Jñûï¼ïTiï÷k¼ú ÷Jsï
dïTïOþñöJêûïjñªñ.
JñkñŸñª Jñûï JêXêu Ekë Où. i÷mêa TðOþt Baáù ÷Jsï dñsöJ kïkëï÷iêTú
÷Jsï÷¼êqêu dsƒ÷dçêw Alw hñªïkïjñ÷ªêqêù Fªú dsƒñ. AlqñöT DÈïök÷ê
LòW Oïiñöûªú ÷Yêªï.
oñQïŒïEú SŸöqöiêö¼ hEoæïkê÷iê?
jêbêusïiñöT Hdçù lt¼ú öOàñªlj÷kë?
Núpê, Sêu kïkëï, CYú i÷mêa. Alw Yöª djïOiödçTñŒï.
FŸöEiñûú dUïödçêö¼? ClïöTiê÷Xê, ÷‚šúoïkê÷Xê joù?
AYú ÷‚šæïv Yöªiê FEï¼ïnéù. Alu dsƒñ.
AöYêTê EïE¼ïlïöTêö¼ hTñ÷Œê?
                 SêEñù
hTñ÷Œê÷ªê, jêbêusï¼sï÷iê ClïöT SêEñù A˜ò˜iñù hê¦÷kë H÷Èê. Cšú
Cøoú Tò ÷fêsïùLú.
AYú EïE¼ïlïöT ‘uöoêö¼ Blñ÷œêw mjïiêlñù. SêElöE BmôoïdçïOþñ.
÷Jê÷qQïv oñQïŒïEú ÷Lw ‘uoú Hªñù C÷kë?
Nê Dûú. öö½lïŸïEïöT AlöEêjñ JÈOþïjï÷iêöT dï÷ªêˆú ÷Eê¼ï. hriñöT m¹ï
dïöªiñù JòTêu YñTŸï.             JñŒï
              LëêoæïEú ÷h÷k¼òTï JñŒï HkïOþïsŸñª hrölÈù
Jû÷dçêw hEoæïv Jñqïjú dTtªñ. CYñ÷dêökêjñ hriŒêXú Jrïƒ ltnù AEòdú
Yöª hêE÷¼Tïv Eïªñù j&ïOþYú.

Eðqù  Jñsƒ  oú÷‹¼ñdçï   HˆêöJ  dòšïv  ÷Jsï  ÷dêJñöh÷ªê, AYú
dñkïlêkêiïŒðjñöh÷ªê
Hªñù JrödçqJï öJTª ÷Ej÷ŒêtŒïkë. Yöus O˜ï lïsŸkïOþ hñKù Jûú
   ÷OêaïOþ
Alu ÷OêaïOþñ:
Fú dšï A˜êið?
Hªñhïökëªú BùLáù JêXïöOþËïkñù, AlöE ATñŒú lïqïOþú J¯T¼êu dsƒñ,
dïöª ööJ dïTïOþú Yöus dòsïöus AlïT÷Œêˆú öJêûú ÷dêiïˆú dsƒñ:
AYïEñÈïökêjñ oêbEù ÷Jsï ÷dêiï. ÷hêEöYêöªTñŒú Yjê÷hê?
Fê A˜êið?
oú÷‹ JñdçïiêTê ÷hêöE. AlElïöT lïjv öJêûú djYï, dïöª öhökë
AYïEJ÷Œ¼ú ööJ JTŒï JñsOþú ÷EjŒïEú ÷mnù AlEê Jñdçï Ydçï dïTïOþú
lkïöOþTñŒñ. A÷dçêrêXêmôêohêiYú.
A˜êiï FïEê CöYêö¼ DÈï÷k¼ú ÷JšñªYú? Fê dsiê? YêöEêªñù hïûïiïkë.
Alöus ööJ Y÷kêTïi÷dçêw Eökëêjêmôêoù. dàöEËïkñù, lïlêpù Jrïƒú jûú

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              3

ltnŒïEñÈïv    Aªñlöj   lïQ÷iˆu hê¦ù öYêˆïˆñÈ jpoá gêLŒú höšêjñ
  mE÷hš÷dç
oçtmE÷hš÷dçêw ÷aphêöJ AsïiêöY lïjïƒ dñqJŸw. mhï¼êŒ jYï lïJêjù
AT¼ïdçïTïOþú AlöE dsƒú lïTêEêiï ATñŒ ±hù.
÷hêu ÷dê÷Àê, A˜êiï Avd÷Ejù JòTï öJT¼öˆ.
YêEYú dsƒïˆñù Alu Yöus jpoá gêLŒú Eïªñù JöàTñ¼êöY AlïöTöiêö¼
                           lïjvoç
Ydçï YTlñJiêXú. ööEšï¼ñÈïv E¬hêi YñTJw¼ïTiïökêjñ lïjvoçtmù GYú
öd¯ïöEiê Cq¼êYïjïJáê? YêEêöXËïv dêYïiïökŒï Eïv¼ñª ÷Ejù. Alöus ööJ
dïTïOþJ÷Œ¼ú YÈêu dïöª jûêhöYêªê÷kêOï÷¼ûï lªïkë. JkáêXù Jrïƒú
hòªú ltnhêiïˆñù JñˆïJöqêªñù BJêŒYïkñÈ f‡ñ¼qñöT dïsñdïsñdçú ÷Jˆú
                            öJêûú
hTñŒú lïQ÷iˆ÷EêöT¦ YlX dsƒñ : ``Yöª JñsOþú Eêqlï÷T¼ú öJêûú ÷dêJêu''
AYïöEêjñ Eòsú JêjXù dsƒú FYïtŒYkëêöY Hjï¼v ÷dêkñù Yöus gêLŒú Eïªú
OïïOþïˆïkë.

Alöus hýañ oçtmE÷hšú JïöEêdçù hñk¼¯ñJqñù ¦oï¼êu YñTŸïiïjï¼ñªñ.
Cømôjê Fú ÷lXù? YïjïOþñù hsïOþñù Jñösöiêªñù B÷kêOï¼êEêiïkë. YñTJqvdù
                dòtŒTù
JòTï JlOþïjñªñ. Ditªïjï¼ñª dòtŒTù AlöEêªêöJ ööJdçïTïiïökêYñ¼ï Hš
öSjï¼v. HjñYñÈï hò¦ù Oðšï÷iêöªêjñ oùmiù!      Hš¼ñYïdçïElöE hê÷sêTú
÷OtŒhtŒï. lðˆïv ÷lsêjñhïkëêYïjñªYú Eªêöiªú ÷Yêªï.
EïE¼ïnéê÷iê A˜êiðöE?
Døù! SêEïTö¼êö¼ Hqïƒú ÷Eê¼êsñûú!
Fú?
                         dïöª
A˜êiï HsŸñœù Jêökêö¼ lïTtŒï ölOþú öJT¼XYñù, dïöª Jñqï¼XYñù
½oæú hêšñªYñù Hö¼.
FTê lïkëêqð, Eð Bqú öJêÈê÷kê? Fú JêXêEê Eð Hqïƒú ÷Eê¼ïiïjñ÷ª?
AlöE E÷këêXù hêsïv hñkJqïv ÷OtŒhtŒï dïTïOþú Alöus hñYñJïkòöT Yöus
Eðûú öhkïƒ lïjkñJ÷qêTïOþñ. Y÷ª¼êw HudYú lioæïEïqiYêöXËïkñù Alöus
ööJJwö¼êö¼ AoêhêEá JjñŒñÈ÷dêök ÷Yêªï. AlöEkëê m¹ïiñöhTñŒú Yöª
Oñšï dïTïOþ÷dçêw lðtdçú hñˆïöiËïkñù AYïöEêjñ oñKù ÷Yêªï. Alu Eê¼ú Eðˆï
Jlïqïkñù Oñûïkñù Hö¼ E¼ïi÷dçêw DÓêaù CjOþñitªñ. Oñûñù Oñûñù
Djƒ÷dçêw ÷hkêöJ Yðdêsñù ÷dêök.
Alöus Eê¼ú Yöus OñûñJöq Yñs¼êu ±hï¼ñù lïbù CTiïkïˆú öhökë
JñŒïi÷dç
JñŒïi÷dçêw OñûñJqJšï öJêTñŒñ Yêu, Alu Eê¼ú lêiï÷kêˆú YÈï ÷Jšïö¼êûú
OñûñJw Odçï lkïOþú Eïªñ. Alöus lêiï÷k¼ú YêEñù Yöus Eê¼ú ÷Jšï
öJêTñŒ÷dçêw AlEYú B÷lêqù Døœï¼ñTïOþñ. ööEšïiñöT JñTñ¼ñJw Yñsªú Yöus
JñO JñùgŸöq AEêlýYhê¼ïi÷YêöT Alöus BtŒï dòû lïjkñJqñù Eê¼ñù
A÷Ÿê÷ˆêTï
A÷Ÿê÷ˆêTï öiêrñJïöiŒï, J&öŒ ÷jêhŸqïv lïitdçú hXŒïöus ÷djú dsƒú
Hjï¼v ÷dêkñù AlïöT hñKhñjñ˜êu Jòˆê¼êŒ   lïQ÷iˆöus zêEŒú AEòdú,
Alu Yöus J&hêöJ E¼ïiñù, Odçïiñù D˜ ölOþ÷dçêw dklˆù AlöE YTiêu
±hïOþñ.   dö& AlE÷dçê÷r¼ñù J&ù Jltªú OñûñJw¼ïTiïv öhökë
lOþïsñ¼ïi÷dçêw  mjðjŒïöus
         mjðjŒïöus oò&äêXñ¼qï÷kê÷jêªïkñù  JñqïtödêiãöiêrñJñù
÷dêkjñ ÷Yêªv. Cømôjê Cø öO¼EïöYöêö¼iê JêXï¼ñªYú? ööEšïiïv Eïªñù
ööJ DøjïöiTñŒú AlEú J&ù

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              4

E¼êöEqñdçhê¼ï öJêTñŒñ. lïlêpù Jrïƒ÷ªêqhsïiêöŒêjñ lïJêjhêiïjñªñ AYú.
YñTtªú h÷š Jàñù DitŒï AlEú oøJjáhêiï E¼ï EñXƒêoôaï¼êu     ödê¼ï
               EñXiñù
öJêTñŒñ. G÷Yê jñOïiñÈ Bpêjù EñXiñù ÷dêök Alu Yöus lïitdçú hXhñÈ
J&ù jñOï¼ñªYú Jûú AYïmiödçˆñ.

Alu öhökë Yk dñs÷Jêˆú lkïOþú hñkiïTñ¼ñJqïkòöT Eê÷¼êTïOþñ. jûú hñkJöqiñù
YêŸïdçïTïOþú Alu lk÷Œ hñk¼¯ú       Odçï¼ñTï¼êu YñTŸï. JñƒñŸw
Odçï¼ñTï¼ñª JX¼lu Bƒú Odçï lkïOþú JñTï YñTŸïi÷dçêw YêöEêªú JòTï
D÷ŒQïYiêi÷dêök. YñTJw¼ïTiïökêjE¼ù. Hjñ Eïhïnù jûú ÷djñ÷Tiñù
J¯ñJqïTƒñ. EêXïOþú JêhŒïöus lmáY dòû YêEêXú Baáù ÷Eêˆù
dïulkïOþYú. Yöus Blmáù Alu J¯ñJqïv Eïªñù LXïöOþTñŒ÷dêök hñkJöq
öS¼ï dïrïƒú HTOþú Odçï JñTï¼êu YñTŸïi÷dçêw pê Bpú Göêjñ oñKù .
        lïjkïöus
hñk¼¯ú öOsñ lïjkïöus l¯Œïv ¦oïOþú Eïv¼ñªñ. AlEYïEú OñšñhñÈ {øx
lˆŒïv E¼ï, dïöª hñk¼êœú dïTïOþú öS¼ï Jm¼ï. lïQ÷iˆu dïTïOþïöˆêöjêTlñù
ljêŒ Yöus hêsïökoíEaôiŸw höšêjñŒu B÷lm÷ŒêöT öS¼ï Jqï¼ñªYú
Jû÷dçêw AgïhêEù ÷Yêªï. CT¼lu ÷OêaïOþñ:
A˜êiï¼ú ÷laEï¼ñªñ÷ûê?
        hYïiê÷lêqù
CökëT ÷hêöE, Eð hYïiê÷lêqù dïTï÷Oþê.
AökëËïkñù hòªú ltnŒïEñÈïv lïQ÷iˆEïYïökêö¼ Jqï¼êu ohiù JïˆïiïˆñÈYú
BöJ ArñdŒÖú aïloù, AYïv dïjðVú Jrïƒêv fê¼ïöi¦ JêXñù?
OïjdjïOïYöE÷dçêökiêXlu lïQ÷iˆöE HjñdêTú dïªïkê¼ï hñ÷ªsñªYú Fªú
                             YñTJw
Jû÷dçêw dsƒsïiï¼êEêlêŒ jYï lïJêjŒïöus dïTïiïkhtªú YñTJw ÷OtŒú
dïTïOþñ. AlEú JðrúödçTêu hêEoïJhêiï YêE÷dçê÷r¼ñù   Yàêsêiï¼rïƒïjñªñ.
Alöus hñYñJïv YêöEêªñJòöT m¹ïiïkhtŒïi÷dçêw Alöus ÷JêdïnéEêi Jñ¯
ölˆï lïsOþú Yöus Eêgïiïv YsOþñ. Föêjñ OòTú?
YêEêöJ JïT¼iïv JïTªú Dr¼êu YñTŸï, Hdçù hòqkñù öSj¼lñù. Alu lðûñù
lðûñù hñkJqïv Jlïqñjñ˜ïiñù, OñûhtŒïiñù dïTïOþú öS¼ï JqïOþñ, Yêu Yk
Cjñ lm÷Œ¼ñù OkïdçïOþ÷dçêw JêtJòv Jk dïkiêiï. lïQ÷iˆöEêjï¼v ÷dêkñù
CŸöEöiêªñù . . . AYïmiïOþñ÷dêiï.

Alöus ööJJw Yöus Jñûïiï÷k¼jïOþú EðŸñªYsïƒ÷dçêw Djñûú JhÚú JïTªñ.
         Jñûïiïv
lïoú¥Yhêi Yöus Jñûïiïv Alu hñKù ölOþhtŒï OñùfïOþñ. Lña aôêjŒïEú
Oñšñù Alöus Eê¼ïriêu YñTŸïiYsïöƒªú hê¦hkë Jêhê÷lmù lðûñù
‹&ñfèhêiï. hñrñŒñjñû Oï¼ñTŸöq lïTtŒï dïTïOþlu CTOþêkïkòöT oôOþhêiï
Eê÷¼êTïOþ÷dçêw AsïiêöY Jñûï Ditªú ÷dêiï.   Alu Eê¼ïöus JjñŒú
öYqïiï¼êöEª l¯ù Yöus lïTtŒï dïTïOþ dòšï÷k¼ú   ÷Jšñöhªú  Hjï¼kñù
‹Yð&ïOþïjñªïkë.  A¦÷Œêq hêi÷dçêw hñˆñJñŒï Jñûï DitŒïdçïTïOþú AlEú
÷lû lïbù dòsú Odçêu öJêTñ÷Œ ¼êöhªú YêEñù JjñYï.    Alu dòsïöus
CYqñJöq ööoVï÷k¼ú AJšï dïTïOþú Eê¼ú öJêûú Baáù Jïv öYêˆ÷dçêw ÷hkêöJ
            Eê¼ïu
Yjïdçú ÷Jsï. Jïklöus Eê¼ïu Yñœú dklˆù öEêˆï EñXiñªYú YêEsïƒñ,
DÈïkòtª ölÈù Alöus lêiï÷k ö¼êrñJïiïˆñù Alu EïtŒêöY Yöus dòsú
Odçï  lkïOþú JñTï¼ñJiêiïjñªñ. oJk  öSjœñJqñù lkïƒú   hñsñJñª
‹YðYïiêiïjñªñ A÷dçêw. Yöus
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Jñûïiñ÷Tiñù, YñTJqñ÷Tiñù hñrñdçñù, hïEñolñù Hjñ÷dêök AlöE hŒú
Kathapusthakm                              5

               Alöus
dïTïdçïOþ÷dçêw ÷Oêaï¼êöY Yöª Alöus Jñ¯ Yöus dòšï÷k¼ú ÷Jšï¼êEñÈ lrï
÷YTñJiêiïjñªñ hEoæú. Alöus hñYñJïv Eïªñù ööJ hñªï÷k¼ú Eð¼ï
hñrOþïjï¼ñª gêLöŒêªú YTlï. kñËï¼ñÈïv HqïOþïjï¼ñª AlöE dñs÷h¼òTï Hªú
dïTïOþú öS¼ï. ööJdçïTïiïökêYñŸñªïkë. ööal÷h Cø öO¼öus oêhêEŒïEï¦iñù
lkñdç÷hê? Hªú öSˆï. lïQ÷iˆ÷usYï÷E¼êw lkñ÷Yê? öhökë hñûïEñÈïv Eïªñù
AlöE dñsöŒTñŒú ÷Eê¼ï.

oùmihïkë, Fú öJêûñù lïQ÷iˆ÷E¼êw ‹ñ dXŒò¼ù hñªïv Yöªiê Clu!
Yöus ööJ¼ñÈïvödˆYñù Alöus lïsiv JòTï, ödêÈñª OòTú. Hjñ Eïhïnù
                             lïrñŸêEñÈ
o÷ËêO÷ŒêöTiêXú Jñ¯öi dïTïOþöYËïkñù, ATñŒ Eïhïnù AYïöE lïrñŸêEñÈ
aêpù DÈïv lqtªñ. Hjñ Eïhïnù J¯TöOþkëêù hsªú Alöus Jñ¯ lêiïkñwö¼êûñ,
dïöª öhökë öhökë Yk OkïdçïOþú Jñ¯ Døœêu YñTŸï. Föêjñ oñKù, Föêjñ
joù, öOsñdçŒïv öFoú sòˆú Døœñù ÷dêök Døœñ÷œêw kïkëïiêXú CYú YEï¼ú
dsƒú dUïdçïOþöY÷ªêtŒñ.
            Gtdç
÷a BXñŸw÷¼÷šêù CönéêÈ GtdçêTê öd¯ñŸqòœï öJêTñ¼ñªYú, AYïöusêjñ joù
Eð AYú öOÂú ÷EêJáê÷k Asïiò. dïªöŒ YlX lïQ÷iˆu lª÷dçêw YêEYú
‹÷iêLïOþñ. Alw dsƒYú oYáêöXªªú hEoæïkêiï.

AEòdïöus Jñ¯ JñkOþú ödjñödçTñŒú Eïv¼ñªYú Jû÷dçêw lkëêöŒêjñ Jñqïjú.
CYïlu Yöus oêhêEŒï÷k¼ú ÷Jšï ATïOþêökêiêkñù YEïö¼êsdçêiñù jYïhòtOþ
Jïˆñù. Alu lðûñù Jñûïiïv lïjv JñŒï YêÛï dïTïOþñT¼ñJiêXú. OïiñöT
hêùoqYiïv Alöus lïjkñJqñöT JñIYï Yêu E÷ª BoôaïOþñ. CT¼löE÷dçê÷rê
Yöus Lña aôêjŒï÷k¼ú lïjv ÷Jšï Js¼ïi÷dçêw Hêpú Föêjñ oñKù!! CEïiñù
÷JšTê AYñ÷dêök, Fªú dsiêu ÷Yêªï.

Alu Yöª öhökë öhökë JïT¼iï÷k¼ú lkïOþñ Eð¼ï, l¯ïOþ YñTJqJŒï lOþú
hktªú JïTª Yöus Jl¼òˆïök dòsïöus    Oñšñù ÷jêhŸw YrOþú  Eïªïjñª
                               Eïªïjñªñ.
AlöEêªú AhtŒï YTlïö¼êûú Yöus dòsïöE ÷Eê¼ï JêXñªñ, AlöE JøYñJ
÷ŒêöT YTlï Y÷kêTï, Alu dòsïöus CYqñJw lïTtŒï dïTïOþñ, lïjïƒ ÷sêoêdò
÷dêökiñÈ AYïv lïjkïˆïq¼ï, dòsïöus Oñûïökêªú dïOþïi÷dçêw Yêu
YñTJqTñdçïOþñ. Alu Yöus öl¯ŒñTJqïv YrñJï Y÷kêTï, dïTïOþñTOþñ öSjïOþñ,
dòtŒThêöJ YrñJï, ÷jêhŒïv JòˆïdïTïOþú öhökë lkïOþñ, YêE÷dçêw dñqJïYiêiï.
                         ÷OtŒñ,
Yöus dòšïök ÷YEñ¯êu Alu hñKù ÷OtŒñ, OñûñJw ÷OtŒñ, dòsïöus Oñûï
klöus Oñûñjñ˜ï¼qïOþñ. Eê¼ñrïƒñ, Eê¼JŒú HêjŸqïökkëêù oêlbêEŒïv
E¼ï, E¼ï, dòšïök ÷Yu ÷YTïi÷dçêw Yöus Ajö¼ˆïqJï ödêŸï lªñ. Hdçhlöus
Ykiïv YrñJï hñTï dïTïOþú lkïOþñ.

Jêhjoù Yñqñœñª dòsñhêiï YêElöus Eê¼ïöus OkEŒïöEêŒú Ajö¼ˆïq¼ï µŒù
    OïJqlöus
ölOþñ. OïJqlöus ööJdçïTïiïökêYñ¼êu Alu dêTú ödˆ÷dçêw Föus ööJJqlöE
ljïƒñ hñsñ¼ñJiêiïjñªñ. dòšïv m¹ïiïv E¼ñª÷YêöTêdçù hñkJqïv öS¼ïiñù
Eêgïiïv YrñJïiñù AlöEöus JêhlïJêjöŒ QôkïdçïOþñ. hñsñJñª ilþEù jñÎ


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              6

lðXiêiï dêTï, AsïiêöY JïTªú JñsñJï, JêkñJqïˆTïOþú dïTƒñ. dïöª Fkëêù
hsªú dsƒñ:
            BaáöhöusYïökêªú
Tê ÷hêöE Eïöus oêbEù BaáöhöusYïökêªú ÷JšïŒêTê!!
F¦êªú ölOþê dïTïOþú EïJôê, A¦ JTï hòŒïjï¼iê!!
AlEú ÷Jšêu djñlŒïv E÷këêXù JêkñJqJšï haEJlêTêù lïJoïdçïOþú öJêTñŒñ.
dòt aqŸöq lï÷•aïOþú Alöus OòTñÈ Jñ¯ DÈï÷k¼ú Yï¼ï Yïj¼ï öhökë öhökë
÷Jsï÷dçêi÷dçêw Bpú Blò Föêjñ oñKù . .         Eêqïiïök÷ê
                         ÷iêEð Eêqïiïök÷ê OòTú
Djñûú EðŸñªYú ÷Ejïˆsïiêù.   Alöus Jñ¯ dòšïv JkïiïqJï Dsƒñ YñÈï,
Alu Yöus dòšïv AYñlöj AT¼ï lOþïjñª Fkëê m¹ïiñù oùgjïOþú ATï
YñTŸïi÷dçêw jYïoñKŒïöus hêoäjïJY JqïiêTï. dklˆù    Døjïiñù  ÷Jšïiñù
dòšïklöus Jñ¯ YŒï¼qïOþ÷dçêw où¥díïiñöT          AYú.
                       EïhïnŸqêiï AYú.   Alöus
CøXŒïkñÈ Hê÷jê ATïiñù Ajö¼ˆú ÷h÷kêˆñitŒï GšñlêŸñJiêiïjñªñ Yêu.
dòsïöus ATïklöus Jñ¯hJñTù hñˆïiñjñ˜ñª oñKù AEñglï¼êöEöªïkëêŒ
Bm dïöªiñù dïöªiñù JòTïlªñ.     Alöus kïùLù Yöus dòšïkïjñªú Yöª
oúKkïOþ÷dçêw B Jñ¯dçêv hñrñlu ÷iêEð Eêqïiï¼ú EïsöƒêrñJöˆ, Fªú dsƒú
YñTJqTñdçïOþú Alöus Jñ¯öi dòšïkïˆïsñ¼ï dïTïOþñ. Hšdç¯kïv dklˆù YEï¼ú
jYïhòtOþ           AªYïmi÷ŒêöT
jYïhòtOþiñûêJñöªª lïljù AªYïmi÷ŒêöT hEoæïkê¼ï.       A÷YêtŒ÷dçêw
YñTJw¼ïTiïv lðûñù HöjE¼ù ölOþ ÷dêök, ödˆªú öSˆï YjïOþú Jêsïöus oðšïv
                     dòösêkï¼êu
YñTJqTñdçïOþïjñªñ. ööal÷h dêusï EEiñ÷hê? dòösêkï¼êu YñTŸïöiªú Dsdçêiï.
``Akë ClïöTêªñhï÷kë? A÷Yê AŸú añfêiïökŒï÷iê?''
i÷mêa TðOþsñöT ÷OêaáhêXú zkJêk ÷fêbhñXtŒïiYú.

AlïöT öOªú ÷Jsñ÷œê÷r¼ñù ÷Ejù Cjñˆêiï, hòªú sòhñJqñÈ Hjñ eëêšïkêXlt
Yêhoï¼ñªYú. AYïökêjñ hñsï Eïsöi Jñös etXðOþt oêbEŸw ÷Jšï
  jï¼iêXú.
lOþïjï¼iêXú.
h¼öqêjñ Jêjáù öOàú, JñqïOþïˆð CøsöEêö¼ hêšú. SêEdçq÷Œ¼ñù g&öXêö¼
mjïiê¼êù. ``oñQð Alt¼ú Eïöus hñsïöiêªú öYêsªú öJêTñ÷Œ.''
Alu hñsï öYêsªú Yªñ.
i÷mêa TðOþsêaáù Jñqï÷Oþêqò!
÷lös fêŒú sòhñ÷ûê ClïöT?
                           A˜ò˜
Nê, dö& AYïök ööddçú kð¼ú Bi JêjXù Dd÷iêLï¼êsïkë, A˜ò˜ hê¦÷h
AYïv ÷dêlò.
``AYú oêjká SêElïöT ÷dêi÷¼êqêù.'' i÷mêa TðOþt A÷Ÿêˆú ÷dêiï.
Fªê kïkëï Jñqï÷Oþêqò.
Eð ljñ÷ªê? YXñdç÷kë, Ehñö¼êªïOþú Jñqï¼êTï!
Alw dYïöi JêYïv dsƒñ, ÷a Eð hïûêYïjï Alu ÷J¼ñù Fªú J¯ú JêXïOþú
SêElqñöT Oï¼ïöˆêjñ dïOþú öJêTñŒñ.
   oêb÷E
÷pê oêb÷E Eïöusêjñ EKù! Alw Jñqï¼êu ÷Jsïi÷dçêw Sêu öhökë JïOþXï÷k¼ú
öOªñ. Busï Cø hriöŒïEê Oï¼u Jsïöiêö¼ Dûê¼êu Eï¼ñöª?
Eðöiêš¼êöXËïv Yj÷¼Tïkë, CYlöjêö¼iï÷kë? E˜ö¼êjoæï÷këTï ÷hê÷q?
Hê Alt¼ŸöEêªñ˜ïkëêusï, ÷lös H jñ EïlýŒïiñù Ckëê÷Œêûú dïöª.


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                             7

                               ljêu?
AYú oêjká, CöYêö¼êjñ o÷ên÷kë? ClïöT SŸ¼ú ÷lös ‹÷YáJïOþêjêTï ljêu?
Eð ÷dêiï Jñqï¼ú, AljúöT Jêöjáêö¼ FêOþêv ÷OêaïOþú öOàú. CöYêö¼ Sêu
÷Eê¼ï÷¼êqêù.

oñQïŒïöus hñsïiï÷k¼ú öOkëñ÷œêw Alu Jœáòˆsïöus hñªïkïjïdçñûú, öYêˆú
dñsJïv kïkëï JñqïOþú ÷YêtŒï lªú Eïv¼ñªñ, Alöq Alu Jûïˆï÷kë? Alöqöª
                   BùLáù
÷Eê¼ï OñûŒú lïjv lOþú hïûjñöYªú BùLáù JêXïOþñ. Alu Yïjïƒú ÷Eê¼ï
iYñù Föª Jûñ, Yk ölˆïOþú hsñlm÷Œ¼ú ÷Eê¼ïiYñù kïkëï Eïªú Oïjï¼ñªñ.
AlEêöJ O˜ïiïjï¼ñªñ.
FêXú Jêjáöhªú hEoæïkêiïkë.
CöYêö¼ Dûêiïˆê÷Xê ÷hê÷E Eð ÷fêsêöXªú ds÷ƒ?
FêTï kïkëð Eð dsiñ÷ª?
                     CŸú
Eïöus Cø Joïu Bqú lïOêjïOþ ÷dêökêªñhkë, CŸú lê Sêu JêXïOþú Yjêù.
FêöXªsïiêu SêEJ÷Œ¼ú ÷Jsï. ÷hê÷q EïE¼sï÷iê ClöEê JûïjñªöYªú?
A÷àê dëðoú, Sêu ölsñ÷Y Hjñ Yhêm¼ú . .
Hªñù dsiû, SêöEkëêù Jûñ.
÷hê÷E Eðöiê JûïjñªYú?
AYú dïöª jêbêusð, Sêu öhiïkú ÷Eê¼ñœù . . .
               EïE¼sï÷iê
Dlþñlþú, öhiïkú ÷Eê¼ñœù . . EïE¼sï÷iê
Busð dëðoú Alu FXðšú kïkëïiñöT lê ödêŒï. SêElöE dïTïOþú hêšï.
HêöJ dsiïkë, FªêkYú SŸöq¼òöT JêXï¼ú! AlöEêªú lïqsï.
Fê JêXï¼ï÷kë?
JêXï¼êù!
mjï Hêdçx öOàYú. Alu Jûïjñª jYï ÌmáŸw oúÆðEïv Eïsƒ÷dçêw hñ÷ª
       Föus               kïkë
HkïOþïjï¼ñª Föus dòšïv lðûñù Eðöjêrñ¼ú JòTï. kïkëïiêöXËïv AlöE lïTñª
gêlhïkë. Föª J¯ú JêXïOþú Al÷EêTú hñˆï÷Oþtªú Eïªú Alöus öEÖïTïdçú
JòˆêEñÈ lrï ÷Eê¼ñJiêXú. Jê×ö¼êˆñù ÷hêmhkëêŒ AlöE÷dçêökêjñ dàöE
Jïˆïiêv Hjñd÷& GYú öd¯ñù Hªú ÷hêpïOþú ÷dêJñù. Adòtlþù Oïköj Jûêv
                   AlqñöT
ANïöE ÷YêªñJ £ðJw¼ú oôêgêlïJù. AlqñöT hˆñù, gêllñù Jû÷dçêw Sêu
dñs÷Œ¼ïsŸï. JñsOþú Jrïƒ÷dçê÷r¼ñù Alw CsŸï lªú dsƒñ:
CªöŒ jê¦ï¼ñÈ lJñdçêiï ÷hêöq!
EðiïöYê dsiöX?
                 Jêsïv
Eïöus JoïEï÷kë? Alu Yöª. Sêu Jêsïv ÷Jsïi÷dçê÷r ÷EêˆhïˆYê AlöE. Eökëêjñ
                             joù!
÷Oê÷Jëšú dðoú ÷dêkï÷kë? CYñ÷dêköŒ dï÷ÈjúöTêdçù Jqï¼êEêTï joù!
kïkëð Eðöiöª¼òTï Eêšï÷¼êTð?
Eêšï¼êEïYú AlEkëêöY ÷lsêjsïiêEê? ÷a Sêu Js¼ï ösVïiê¼ïiïˆñûú,
÷löXËïkïdç÷r ds÷ƒê, Eïöª¼òTï Sêu Jòˆêù.
Fªêkñù CöYêö¼ öYš÷këTð? Yêu hêEáY dêkïOþñ.
EïE¼ïöYê? E˜ñöT gtŒê¼Óêöjêö¼ añfêiïkú Ekë dï÷ÈêqêöXªê÷Xê Eïöus
      Alt¼ú
lïOêjù? Alt¼ú ÷lös öd¯ñŸ÷qêöTêdçù BlêöhËïv Ehñö¼ú öJêûYñ÷dêök
Biï¼òTê? HjñJñ¯ JòöT dòšïv ÷Jsïiêv ÷lmáêlñöªêªñhïkë. Eð lká mðkêlYï
OhiêlêûïŒïjï Dnêsêlú, Cø YXñdçöŒêjêXïöus OòTú JïˆñªYïöus oñKöhêªú


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              8

÷lösi÷kë? BjñöhêˆsïiêEñù ÷dêXïkë. EïE¼sïiê÷kê Jêw ÷fêiæïöus Jêkê CYú,
                     Jêsñù
lkálðˆïök öJêOþ˜hêjú ÷Jê÷qQú dï÷Èöj Jêsñù öJêûú lªê TøXðªú dïJú
öOàñöª.   A÷dçêw  E˜öq÷dçêkñÈ  dêlù   TðOþthêt CYñ÷dêkvdù  Yhêm
JêXïOþêökê? JtŒêlú ödêsñŒïökëËïkñù EïŸöT ±ðÇnå gLlêu ödêsñ¼ñù,
A÷Ÿjêjê dñÈï?
Fªêkñù Föus kïkëð!
Eð ÷a dï÷ªù, AökëËïkñù CöYêö¼ Eï÷ªêTê÷kêOï¼êu lª Föª ÷lXù Ykëêu.
CNöE YêdçïEú Jïˆñ÷œê lkëdçrñù Jˆú YïªñªöYêjñ joêTï ÷hêöq.   AökëËïkñù
E˜qú EïYá dˆïXï¼êj÷kë?
i÷mêa TðOþösŸêEñù Asïƒê÷kê?
AöYêö¼ lrïiñûú, TðOþös Ehñ¼êusï÷iêöTêdçù öJTŒêù. FTð JÈï dò÷Oþ Bjñù
JûïökëËïv dêkú JñTï¼êªñûú A÷kë? ÷lLù ÷dêiï Jñqï¼êu ÷Eê¼ú,     ÷YOþú
    ölTñdç
öJrñJï ölTñdçê¼êu hs¼û÷ˆê. Alw JêYïv oôJêjáù ÷dêök dsƒñ.
fêŒú sòhï÷k¼ú JTªú ½oæñJqòjïiïˆñ, dêusïiêöJ Eðöjêrñ¼ïv EEƒú
JñYïtªïjï¼ñªñ, dòšïök Eðjïöus hêaJ L‡ù Eïsƒ dêusï Døjï JrñJïiïˆñ.
nlsïv Eïªñù Cqù OòTñÈ ölÈù ÷apŒú öYêˆ÷dçêw Ekë joù, E¬hêi hêsïkòöT
HrñJïöiêkï¼ñª
HrñJïöiêkï¼ñª ölÈŒñÈïJöq Yê÷rêˆú Døtªú ÷dêJñ÷œêw Oñhjïök J¯êTïiïv
oôù AùLkêlXáù JûêoôaïOþñ. Jñqï¼êu Eïª÷dçêw oôdîŸqñöT ÷YjïkêXú
YêöEªú ÷Yêªï.
JrïƒïökëTð Eïöus Eðjêˆú? dñsŒú kïkëïiñöT m}ù.
FêTï Jñqï¼êEñù o˜Y,ï÷kë?
Busï ÷a g&Xù Jêkêiï, Jrï¼êu lïqï¼Xò!
AlwöTêjñ
AlwöTêjñ ®Yï Jûï÷kë? hXï Fˆú Jrï÷ƒiñÈò! dòšïv ölÈhTïOþú ÷oêdçïˆú
E÷këêXù JrñJï lýŒïiê¼ï. ÷YêtŒñÈï÷k¼ú lïjkïv Oñšï ÷Jšï YñTOþ ÷mnù
ATïdçêlêTiñù ööEšïiñù Cˆú dñs÷Œ¼ïsŸï.
g&Xù Jrï¼êEïjï¼ñªYïEïöT kïkëï Bjñù JêXêöY    oñQïŒïöE  Jö¯sïƒú
               ñ.
öJêYïdçï¼ñªYú Yêu hê¦ù ±ŠïOþñ. Fªêkñù Alöq o˜Yï¼Xù, Alwö¼êjñ
Dqñdçñhïkë. Jˆú Yïªêu öJêYïiñöûËïkñù Clöq÷dçêök ööbjáhïkëêŒYêXú Yöus
‹mEù. hñöªêjï¼v Alw lðˆñJê÷jêTú lr¼TïOþú ÷diïùLú L‚êiï öJêOþïiïv
YêhoïOþïjñª÷dçêw AlïTñöŒ dàEñhêiï JqïOþYlw lïmahêiïŒöª lïljïOþ÷dçêw
AïOþïjñªñ÷dêiï.
÷JjqhêöJ ÷Jêqïq¼ù InéïOþú lïaáêt<ï f>ú ETŒïi aïloù kïkëï dYïöEêªj¼ú
lðˆïv öOkëñ÷œêw ÷Qêoñˆï YEï÷Oþ DûêiïjñªñÈò. VïÜï¼ú dUï¼ñª AlEñù
JëêoæïkëêŒYïEêv ÷Ej÷Œ FŒïiïjñªñ. h˜ï hñEïoïdçv Hêeðoïkñù, ÷OOþï Bkñl
                             ïiñöT
Feú F oï Tï iïkñhêiYïEêv Alöjkëêù öölJï÷i ljŒñÈò. kïkëïiñöT ALhEù
÷Qêoòˆï Yðöj ‹Yð&ïOþïjñªïkë. ödê¼ïqïEú Yêör lOþú oêjïiñTñ¼ñª kïkëïiñöT
Bkïk lisïöus jòd gùLï oãòqïök BxJñˆïJöq÷dçêök, ÷Qêoòˆïiñù djhêlbï
Boôaï¼ñªYú Alw dk÷dçêrñù Asïƒïˆñù AsïiêŒ gêlù ETïOþïˆñûú. JëêöoæTñ
                     êrñù
¼ñª ÷EjŒú JñˆïJöq dïTïOþïjñŒêu dk÷dçêrñù AsïiêŒ lïbù oêjïiñöT
ödê¼ïqïöE hs¼ñª gêLù Hjvdù HYñ¼ï÷iê hêšï÷iê Hö¼ Yöus E¬oñ>jhêi Daj
gùLï EñJjêu Alw JñˆïJöq AEñlaïOþïjñªñ. AYïEêv JñˆïJwö¼këêù kïkëï
TðOþsñöT
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              9

Jëêoú Ekë CnéhêXú, Hjñ djêYïiñhïkëêöY Alt TðOþsñöT lisñJûú ölÈhïs¼ï
                              lêXhTïOþ
Cjñ÷ªêqñù. Hjï¼v G÷Yê HjñlïjñYu AYú Jûú fê¼ú öfÖïkïjñªú lêXhTïOþ
JZiñù Alw dsƒú ödêˆïOþïjïOþïˆñûú. Akë AlqñöT B ödê¼ïw Jñrïiñù
hïEñŒ lisñù Jûêv Bt¼ê JœïiêlêYïjï¼ñJ?

GYêiêkñù ÷Qêoòˆï Yöus hñsïiïkñÈ lïljù kïkëï Asïƒïkë, AlqJŒú ÷Jsï
lêYïkTOþñ. dïöª oôYoïŠhêi öömiïkïiïv oêjïiñù,Qœsñù ArïOþñ, dêlêT
ödê¼ï dêusï lkïOþòjï JrñJêEïˆïjï¼ñª YñXïJqñöT JòˆŒï÷k¼ïˆñ. TlþökTñŒú
Ajiïv Oñšï, fêŒú sòhïv ÷dêiï f¼šú FTñŒú lªñ, YñXïJ÷qê÷jêöªTñŒú
f¼šï÷k ¼ïTñ÷œêw dêusï A÷dçêròjïiïˆ Höj¯÷h JêXñªñÈò. fê¼ï hòöª¯ù
FlïöT÷dçêiï?  Fkïö¼ŸêEñù Yöus dòsïöus hXù Cnéödç÷ˆê?    BöJ hñ¼ñù
hòkiñù djYï ET¼ñ ÷œêw ödˆªú     JˆïkïETïiïv B÷jê Oñh¼ñªñ.     ÷N
Cø÷mê÷i hñsïiïv JÈ÷Eê? ETñ¼÷ŒêöT JñEïƒú ÷Eê¼ñ÷œêw ÷Qêoòˆï!
Eðöiê ClïöT?
DŒjhïkë, Alöus hñKù Eït„ðlhêXú, AlöE÷ê HqïOþú ööJ dñs÷Jêˆú
dïTïOþïjï¼ñªYú Jûñ.
C÷ŸêöˆsŸï l÷ª, Fú JêXêEê Eð CYïETïiïv Jisï HqïOþïjñ÷ª?
Nòpñù, Sêu . . .
Fê Eïöus Jàïkú?
Alu J¯TOþú hñKù YïjïOþú ööJ Eðˆï, kïkëïiñöT JêXêöY Yïjiñª dêusïJw!
A÷à EïE¼ú EêXhï÷kë öd¯ŸöT Aût ölit FTñŒú hXdçï¼êu?
Sêu h˜ï÷iêTú dsi÷Xê?
A÷àê kïkëï ÷OOþð FEïö¼êjfŠù dšïiYê, ÷hkïv BltŒï¼ïkë!
              lðXñ.
Alu ödêˆï¼jƒú Jêkïv lðXñ. lioæú döŒêœYêöiËïkñù, h˜ïöi A¦
÷dTïiêXlEú.
÷Jê÷qQðªïöYêö¼iê÷Xê dUï¼ñ÷ª?
AYú . . . AYú Alu lïsOþú lï¼ñªYú Jû÷dçêw kïkëï¼ú Oïjï löªËïkñù
Løjlù ööJlïTêöY ÷OêaïOþñ.
Cø JX¼ïEú Eïöus ÷OOþï÷iiñù Eð CYñ÷dêök HqïOþú ÷Eê¼ñªñûêlñù A÷këTê?
NñJòù! kïkëï÷OþOþïöi JêXêu Ekë gùLïiê, FEï¼ú lkëïnéê, A÷Yêûê Sêu . . .
Alu lðûñù ÷Eöj ÷Eê¼êöY lï¼ï lï¼ï dsƒñ. kïkëï ATñ÷Œ¼ú öOªú YêTï
dïTïOþñitŒï. Alw AYïmiïOþñ÷dêiï, C÷¦ù lká öO¼u Eïªú Jjiñ÷ªê?
A˜ Asïƒêököus JZ Jrï¼ñù.
A¦¼ú ÷dTïiêöXËïökïEê dïöª CöYêdçï¼êu ÷dêiYú?
      dsƒ÷dç
‘uöoêö¼ dsƒ÷dçêw FEï¼ñù HjïöYêö¼ ÷Yêªï.
Alu hñsïlï÷ˆêTêöEª l¯ù Eïª÷dçêw kïkëï Alu dïTïOþú dï÷ªêˆú YÈï.
Fªïˆú ds, Föus dêusðöT hXù Cnéödç÷ˆê?
÷p . . . uMê . . .
kïkëï¼êöXËïv Alu dsƒöYêö¼ ÷Jˆ÷dçêw DÈïv o÷ên ödjñhr. Eökëêjlojù
              ÷dêqïoï¼êjïiêXlw.
HŒêv Hjï¼kñù dêrê¼jñöYª ÷dêqïoï¼êjïiêXlw. ÷Qêoòˆïöi DÈïöus DÈïv
Cnéödˆú dòsú dò˯ðt lêt¼êu YñTŸïiïˆú öJêsOþú aïlohêiïjñªñ.
÷Qêoòˆï Hªñù dïTï JïˆêöY Aoí‹ÉEêiï Eïv¼ñJiêXú.


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/       01/02/2007
Kathapusthakm                             10

FêTê ÷dTï hêsïiï÷kë?
EïE¼ï¦¼ïnéêiïjñöªËïök÷ hñ÷ª dsƒïkë? BXñŸqú JjiX JêXêu Hjñ
j÷oêhïkë. Oþï ÷hêmù.
SêöEêªú lïjˆïiYïEê C¦ JjƒYú? Nê dïöªêjñ Jêjáù, Sêu dsiñªöYêö¼
AEñojïOþ
AEñojïOþêv CöYêªñù h˜ï Asïiïkë o˜Yï÷Oþê?
Eòsú lˆù, kïkëï ÷OOþï Fú dsƒêkñù Sêu AEñojï÷Oþêqê÷h!
Alöus DÈïv Eïªñù Hjñ öETñlðtdçñitªñ. hñKöhêªú YñTñŒñ.
kïkëï Alöus J¯ñJw jûñù YñTOþú JlïqöŒêjñ˜ ölOþú dsƒñ:
BxJñˆïJqêiêkïŒïjï ööböjáêö¼ ÷l÷û? fï Oïisdçú ÷hu!!

kïkëï AlöE lêjï öE÷ÖêTú ÷Ot¼ñöhªú d÷& AlöEêjï¼kñù JjñYïiïkë. ÷{oæï
isïEñÈïökêYñŸêöY Eïv¼ñª Eïjñdh ilþEù Alöus öE÷ÖêThtŒï öSjñ¼ï.
oôdî÷hê hïZá÷iê FªsïiêöY ÷Qêoòˆï Baáöhêªú dYsï. kïkëïiñöT BkïùLEŒïv
DTkêöJ ödêudñqJù dòŒú lïjïƒñ. kïkëï Alöus OñûñJqïv AhtŒï
OñùfïOþ
OñùfïOþñ, Jðrú Oñûú Odçï lkïOþñ. öo¼usïEñÈïkêXú ÷Qêoñˆï YïjïOþú
‹YïJjï¼êu YñTŸïiYú. kïkëïiñöT AbjdñTŸqïv DhïEðjú dñjˆï Eê¼ú öJêûú
Oï¦ù ljOþú OñûñJöq JTïOþú lkïOþñ. AlqñöT J¯ïkñù, Jlïqïkñù, JêYïkñù,
JrñŒïkñù Eê¼ïEú dñs÷J ÷QêoòˆïiñöT OñûñJqñù Djñ˜ï EðŸïi÷dçêw kïkëïiñöT
dòšïEñÈïök÷ê YñTïOþú lïŸñªñûêiïjñªñ. Alöus lïjkñJw ATïdçêlêT¼ú
dñs÷h Oïiïv dïTïOþú öS¼ñ÷œêw YñTJw ÷OtŒñjñ˜ï.
hYï lïTú, Sêu ÷a ö½öoæêö¼ JrñJöˆ, jêlïök JñqïOãïˆïkë, Jñqï÷¼ù ÷lXù!
SêEñù lj÷ˆ JòöT Jñqï¼êu?
JÈöŒ˜êTï C¦¼ú ÷lLù ööbjáù l÷ªê?
GYêiêkñù
GYêiêkñù dàöE C¦¼ú lqƒú Jïˆïi Eïk¼ú, ö½oæú JrñJv Yv¼êkù hêšï
öl¼êöhªú kïkëï YðjñhêEïOþñ. kïkëï fêŒú sòhï÷k¼ú JT¼ñ÷œêw Yïjïƒñ
÷Eê¼ïiYñù ÷Qêoòˆï dñsöJ BtŒï÷iêöT öOªñ. nlsïv Eïªñù ölÈù      Oðšï
lðrñ÷œêw kïkëïiñöT AtŠ E¬ mjðjù hriïv JñYïtª÷dêök. ÷{oæïisïEñÈïv
HYñ¼ïiïjï¼ñª
HYñ¼ïiïjï¼ñª JòtŒ hñkJqñöT lïTlï÷k¼ú ölÈù Døtªú ÷dêJñ÷œêw lêiïök
Œïi ölÈù lïrñŸï ÷Qêoòˆï.
{êÀú dñs÷h AlqñöT mjðjŒïv Hjñ ÷sêoú ATïdçêlêT hê¦÷h DûêiïjñªñÈò.
Alöus JêhOïJqñijêu YñTŸïiïˆú ÷Ej÷hösiêiï.      AlElqñöT ATñ÷Œ¼ú
                           hê¦÷h
öOª÷dçêw dsƒñ: ``÷a ÷lû EEiñù'' Alu Hjñ kñËï hê¦÷h DTñŒïjñªñÈò.
FïEñù Yàêsêi Alu dsƒñ: ``oêjhïkë''    AlElöus kñËï ArïOþú lêYïv
dêqïiïkïˆñ. nVúVï hê¦hïˆú kïkëïiñöT ATñ÷Œ¼ú ETªñ. ÷oêdçú ÷Y¼êöEª
÷dêök kïkëï Yöus JöàŒïOþú {êiñöT pñ¼rïOþñ. Dšñ÷Eê¼ñª ÷QêoòˆïiñöT
J¯ñJw¼ú JøYñJù.

               lk÷Œ
Ekë lkïdçhñÈ JòtŒ hñkJw, lk÷Œ hñkiïv Hjñ hsñJñhñûú, Eðû hñk
öSˆñJw, AYïkòöT HkïOþïsŸñª ölÈù, Yê÷r hêùoqhêi lisïv Jñrïƒ
ödê¼ïqïv JòTï Yê÷rö¼êrñJñª Jê× AlöE hŒñ dïTïdçïOþñ. Ajö¼ˆïöEêjñdêTú
Jð÷riêXú dêlêT öJˆïiïjñªYú, öJêrñŒ l¯÷hsïi Eðû YñTJw, oêhêEáù l¯hñÈ
JXùJêv,


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                            11

       dêlêT¼ñÈïv
EEöƒêˆïi dêlêT¼ñÈïv dñs÷Œ¼ú JêXêlñª Djñû OïJw, Alu Jœïiêiï,
Jñ¯ nVúVï¼ñÈïv lðtdçú hñˆï. AlElqñöT dïªïkòöT öOªú ööJŒûJw
öJêûú Alöq BljXù öOÂñ, jûú hñkJqñù JàïökTñŒú öS¼ï öSjTï
Yê÷kêkïOþñ, AlqñöT EEƒ Yk hñTï hñªï÷k¼ú dïTïOþïˆñ öJêûlqlöus
JlïqŒñù öOlïiïkñù hñKhñjOþñ. Alu jûú ööJ öJêûñù Ekë m¹ïiïklqñöT
hñkJqñTOþñ dïrïƒñ lïjkñJw¼ïTiïv hñköƒˆú öSjïƒñ, hñk¼¯ú Ekë
fkhêiïjï¼ñªñ, Alw lïJêjù öJêûú dñqiêu YñTŸï, Alu nlsïöus ÷Eêfú
YïjïOþú hñsñ¼ï. kïkëïiñöT EEƒ hêùoqhêi OïJw¼ïTiïv Alöus Jñ¯Jñˆu
           Yˆ
hñˆïiñjñ˜ï OòTú Yˆï öJêûïjñªñ.     AlElqñöT ÷hkêöJ D˜ ölOþñ,
         lïjkñJw
ATïlisïklöus lïjkñJw öJêûú JlïYöirñYï. CqEðt JñTŒïöE dïTïOþlöus
lêiï÷k¼ú lOþñ öJêTñŒñ. Alu öJêOþñ Jñƒï÷E÷dçêök öhêŒï öhêŒï    hñk
JñTïOþñ, Eê¼ñ÷Jêûú E¼ï, Alqlöus Yk AlqñöT hêsï÷k¼ú lðûñù AhtŒïi
÷Ejù AlEú môêoù JïˆêYêiï, dêlêT ÷h÷kêˆú ödê¼ï YñTJw¼ïTiïkòöT ÷h÷k¼ú
      Alöus
oÖjïOþ Alöus lïjkñJqlqñöT dòtŒTŒï÷k¼ú        Jisïi÷dçêw AlqêöJ
dòŒñkƒ÷dêök. lïjkñJqlqñöT dòšïv öYêˆñ, dòtYTù Jëðu ÷nlú Biïjñªñ.
hñuJòˆï öOÂYê÷Xê? AlEsïiêöY ÷OêaïOþñ?
F÷ Cné÷kë?
A÷àê FEï¼ïnéê÷X.
öhökë dêlêT OjTú lkïOþú AYòjï hêšï.  Alw¼ïŒïjï EêXù Ckëêiïjñªïkë.
÷Qêoòˆï jûñ ööJöJêûñù AlqñöT E¬ hêi OïJqïv AhtŒï dïTïOþú Yïjñ˜ï,
JòˆŒïklöus nVúVïiñù Døjï hêšï. ÷QêoòˆïiñöT Jñ¯ JñkOþñ EïªïjñªYïEêv
kïkëïiñöT Jñûïiïv Alu YñqOþñ Jisêu ±hïOþú öJêûïjñªñ. AlqïT¼ïöT ööJ
dïsJï÷k¼ïˆlöE dïTïOþú YTlïöJêûïjñªñ.   ÷QêoòˆïiñöT lïjkñJw AlqñöT
dòsïöus lïTlïkïˆïq¼ï, Jïv dïTïOþñ lkïOþñ, hñk öSˆñJöq fkŒïv öSjTï
DTOþñ, kïkëï Jêhê÷lmŒïv OñûñJw JTïOþñ J¯òJqïsñJï ATƒñ öJêûïjñªñ.,
AlElqñöT öOlïiñkñ˜ lOþñ, JTïOþñ, JrñŒïkêöJiñù, dñsŒñù D˜ lOþñ,
                                ñ,
CTö¼këêù kïkëï Alöus Jñ¯ dïTïOþlqñöT Jñûïiïv YïjñJêu ±hïOþñ, dö&
Alu JisêöEêˆñù lrŸñªïkë.

kïkëï ödˆªú ÷QêoòˆïiñöT hñKù m¹ïiïv ÷OtŒñ dïTïOþú OñùfïOþñ, Alöus
OñûñJw Odçêu YñTŸï, AlqñöT Eê¼löus lêiï÷k¼ïs¼ï öJêTñŒñ, AlEYú
Døùfï lkïOþñ, Alqlöus OñûñJöq Odçï, AlElqñöT Oñûïv dYïöi JTïOþYñù
             Alöus
kïkëï Hªñitªñ YêÚñ. kïkëï Alöus hêsïök hñkJ¯ñJqïv lïjkñöJêûú Yïjñ˜ï,
AlïöT D˜ ölOþñ, hñk öSˆú Odçï, A÷YêöT ÷Qêoòˆï Gös D÷ŒQïdçï¼ödçˆñ.
Alw Alöus ÷Yêqïv dïTïOþñöJêûú Alöus ÷apŒïkòöT     Yê÷r¼ú hñKlñù
OñûñJqñù HêTïOþñ. Alöus Jñ¯¼ú hñªïv AlqñöT OñûñJqñjƒú Eïªñ.
                hñsñJï
Jñ¯iïök j¹ JñrkñJw lkïƒñ hñsñJï ödêˆñöhªêiï, ÷QêoòˆïiñöT hñsñJï
Eïv¼ñª Jñ¯ lkYñ ööJ öJêûú Y÷kêTï dïöª Yk gêLù Døœêu YñTŸï, Eê¼ñ
öJêûšù E¼ï, ÷Qêoòˆïöi Døœï Døœï Alw ÷l÷ûêqù ödêkïdçïOþñ. AlElöus
EïiÔXù lïˆú YñTŸïiïjñªñ.

AYú hEoæïkê¼ï kïkëï Frñ÷ªšú JñEïƒú jûñ ööJJqñù Oñhjïkòªï Eïªñ,
÷Qêoòˆï¼lqñöT Jñûïiñù dòsñù lá¹hêiï JêXêlñª lïbù. ÷Qêoòˆï dñsJïkòöT

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/     01/02/2007
Kathapusthakm                              12

AlqñöT dòšïv lïjv JTŒï Oñršï, Fªïˆú JñEïƒú Eïªú Eê¼ú öJêûú E¼êu
YñTŸï, ÷QêoòˆïiñöT Eê¼ïöus LYï lïLYï¼EñojïOþú kïkëï Jñûï OkïdçïOþñ
öJêûïjñªñ. A÷dçê÷r¼ñù kïkëïiñöT dòšïv Ekë lrñlrñdçêiï¼rïƒïjñªñ.
hêösTê FEï¼ú hñÈêu ljñªñ.
AYïöEê hñÈï÷¼ê           hò¦ù.
AYïöEê hñÈï÷¼ê FEï¼ïnéê B OñTñ hò¦ù.
       ÷hê              hñÈ÷Xê?
Eð Jqï¼êûú ÷hê hêšñ÷ªê A÷Yê Sêu lêiï÷kêˆú hñÈ÷Xê?
ööbjáêiïˆú hñÈï÷¼ê, SêEöYêªú EñJt÷ªêöˆ.
ClEïöYú        B÷lê?             OïïOþ
ClEïöYú gêlïOþê÷Xê B÷lê? CŸEöŒ dï÷Èjñ÷ûê? OïïOþú Yðjñù hñ÷ª
kïkëïiñöT dòšïv Eïªñù OòTñÈ hò¦ù ÷QêoòˆïiñöT lêiï÷kêˆú Oðšï. Jq Oðšï.
Jqêjl÷ŒêöT Alöus lêiïv kïkëïiñöT hò¦ù Eïsiêu YñTŸï. ÷Qêoòˆï kïkëïiñöT
OñTñhò¦ù AhýYú EñJjñª jñOï÷iêöT BoôaïOþú EñXƒïs¼ï. Ddçñù dñqïiñù Jktª
hêaJ L‡ù ÷Qêoñˆïöi lðûñù h÷aêÓŒEê¼ï. Eê¼ú öJêûú kïkëïiñöT hò¦hXlñù,
                                hò¦hXlñù,
                               ñŒú
EElñhñÈ dòsú E¼ï YñTOþú ölTñdçê¼ïi÷dçê÷r¼ñù kïkëï JrödçTñŒú ödêqiêu
YñTŸï. dòšï÷k¼ú ÷QêoòˆïiñöT Jñ¯ ÷JsñªYñù JêŒú JñEïƒú Eïª kïkëï¼ú
opïöJˆñ. “hYïöiTê CEï Eð Hªñ ÷Jšï Yê÷iêTê.”
      hYïöiTê         Yê÷iêTê.

÷QêoòˆïiêöXËïkYú ÷Jw¼êu JêŒïjï¼ñJiêiïjñªöYª ÷dêök ödˆªú Jñ¯
           dòšï÷k¼ú                .pêlò``FTê
JàïökTñŒú kïkëïiñöT dòšï÷k¼ú Bƒú YÈï, hú . üB . . B . .pêlò``FTê
     kïkë
dYñö¼'' kïkëï¼Yú dsiêYïjï¼êEêiïkë. gtŒêlú ÷Qêiï añfêiïkê÷iêûú Jñös
Eêqêiï Çnïöiêªñhïkë. Y÷ªhkë, COþêiusYú ÷Jsñœqï¦ ÷laE ÷Yêªðˆñù Ckë.
``Föêjñ lkñYê Eïöus CYú'' JêXñ÷œêw ÷dTï iêlñªñ.
÷Qêoòˆï kïkëïiñöT ÷iêEð aqŸw lïTtŒï JòTñYv m¹ïiïv AlqñöT dòšï÷k¼ú
      Jišï,
Jñ¯ YÈï Jišï, Alqvdù öSjŸï, ÷Qêoòˆï Fkëê m¹ïiñöhTñŒTï¼êu YñTŸï
Alöus YñTJqlqñöT OïJqïv hñˆñª m}ù. Alw gïŒïiïv m¹ïiïv dïTïOþú
Eïªñ. ÷QêoòˆïiñöT Jñ¯ mjï¼ñù JisïiïsŸ÷l kïkëïiñöT dòsïöus AJŒvdù
Ailú lªñ. CTö¼êªñ EïtŒïi÷dçêqlw dsƒñ,``A÷àê EïtŒ÷kë, Ekë oñKù.''
    otlm¹ïiñöhTñŒú
Alu otlm¹ïiñöhTñŒú lðûñù Bƒñ d¯ï, Hdçù OïJqïv dïTïOþú
Yïjñ˜ï¼ñrOþñ, Ajö¼ˆïv Oñšï dïTïOþñ öJêûêƒTïOþñ, AlqñöT ÷iêEð
gïŒïJqñkƒñ, AYlöus Jñ¯iïkñjiñª oñKù, B dòsïöus ÷kêkhêi CYqñJqïv
Djñ˜ñ÷œêw   Jñ¯¼ú  Jïˆñª  DÓêaù  ÷pê!.  kïkëïiòöT  öSj¼Ÿw
÷Qêoòˆï¼ê÷lmhêiï. lðûñù lðûñù Alöus Jñ¯iñöT fkù AlqñöT dòsïöus JTï
hêšñ÷œêw, AYñkƒñ öJêûïjñªñ, Hdçù ÷Yu OñjŒïö¼êûïjñªñ.

dòsñù, Jñ¯iñù djoçjù AEñjêLù dËïˆê÷oënïOþñjñ˜ï Eïªñ, ÷lsïTêEêlöY.
CYï÷EêTJù kïkëï¼ú   lªñ YñTŸïiïjñªñ, Hªkë jûkë, COþêiu d¯ñ÷œêw
                      ljñ÷ª?
Hjï¼÷k ljêsñûêiïjñöªËïkï÷dçêw F¦ YlXiê ljñ÷ª?
Cø öO¼u Yöª F¦ lˆhê jYïhòtOþ JêXï÷Oþ?
÷QêoòˆïiñöT Oò÷Tsïi mñJëù kïkëï AlqñöT dòšïv HªêöJ GšñlêŸï. kïkëï Avdù
÷laE÷iêöT ETñ EïltŒï. Alöus hñKŒú ÷Eê¼ï ÷OêaïOþñ, ``FŸïöEiñûêiïjñªñ?
Cnéê÷iê?'' ``ATïödêqï, ÷OOþï÷¼ê? ''Eð Föª ÷OOþðöªêªñù lïqï¼ûê, AYú
lðˆïv
lðˆïv hšñÈljñöT hñªïv hê¦ù lïqïOþê hYï.`` dï÷ª? Sêu ''EïE¼ïnéÈYú
lïqï÷Oþê``.


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/       01/02/2007
Kathapusthakm                             13

Alöus hñKŒú døt¯hï dòŒú lïTtª Oïjï.
Fªê kïkëï¼ñˆðªú lïqï¼êù!
O¼j¼ñˆê Eð Föêö¼iê Jêˆï¼òˆïiYú? öY˜êTï
kïkëï Alöq öE÷ÖêTú ÷OtŒñ˜ ölOþñ.
hêsïEïö¼Tê ''SêöEêªú Yk ÷YêtŒ÷ˆ, Qk÷aênù dïTï¼ñù``
Fªêv kïkëï¼ñˆïöi Sêu ÷Eê¼ï÷¼êqêù.
   hYï
hYï hYï AbïJù ölkoïiê÷k h˜ï dïTï¼ñù.
kïkëï ö½öoæTñŒïTêu ÷Ejù ÷Qêoòˆï lðûñù ÷Eê¼ï ölÈhïs¼ï J÷ojiïkïjñªñ.
CT¼ïöT kïkëï AlqñöT oôYoïŠhêi JÈ ÷Eêˆù Fsïƒñ,
ATïl£ŸöqêªñhïTêöY hêJæï hê¦hïˆêXú kïkëïiñöT Eïvdú.
Föª Jœïiê¼Eê÷Xê CNïöE Eïv¼ñªYú?`` ÷Qêoòˆï ÷OêaïOþñ.
F÷Tê EïE¼ïné÷kë Föª JêXêu?`` FEï¼ïnéöhêö¼Œöª.     dö& Cø Eïvdú
              ÷Yêªñù,
Jûêv FEï¼ïEïiñù Hê÷jêªú ÷Yêªñù, EïEö¼ú ÷Yêªñù?
''÷a ÷Ej÷Œ ÷YêªïiYñ÷dê÷k. ``
''Fªïˆï÷dçê Eïöus BÜpù Sêu ETŒï Yªï÷kë? AYñ÷dê÷j?``
''AYñhYï Föus kïkëï öJê÷Oþ``.
''JÈöEê BÆêù, Jûï÷kë?
hYï ljêŒ hEoæñhêiï Eïª kïkëï öhökë Alöus jûú     ÷YêqñJqïkñù dïTïOþú
OñûñJqïv OñùfïOþñ, Alöus mïjoæïkòöT hïªv dïXt dêƒñ, Alöqöus
OñûñJw OdçïlkïOþñ, lêiï÷k¼lw Eê¼ú Jišï, ÷QêoòˆïilqñöT Eêlú Odçï,
OñûñJqïv E¼ï, JTïOþú lkïOþñ pê . .÷iê Fªlw hñjûñ. Hjñ ööJ öJêûú
   iñöT
kïkëïiñöT hêùoqhêi Oïiïv AhtŒï öS¼ï,       AlqlEï÷k¼ú dTtªú
JisñJiêiïjñªñ.

hêJæïiñöT JñTñ¼rïOþú SêElqñöT hñkJw dñs÷Œö¼TñŒú, ÷Qêoòˆï Al lêiïkê¼ï
Odçï   JñTïOþñ, Djñûú  JòtŒ  hêsïTù Ekë dYñdYñdçú, dïTïOþñT¼êu
JàïökêYñŸñªïkë, Fªêkñù Alu E÷këêXù AhtŒï öS¼ï, hñk¼¯ñJw Odçï,
lkïOþñ JñTïOþñ, öödYv dêv JñTï¼ñª B÷lmŒïv. kïkëï Alöus öEsñJïkñ˜
ölOþñù, YrñJïiñù D÷ŒQïdçïOþñ.
öJêYïiu dïXŸï÷iê?
kïkëï ÷QêoòˆïiñöT Jñ¯iïv dïTïOþú YTlï.
ANïöE Föª dêYïiê¼ï EïtŒðöˆöus ÷hêu ÷dêJû,       Fªñdsƒlw AlöE
fkhêiï JïT¼iï÷k¼ú YÈïiïˆñ.
JÈöus Eœt Jûï÷kë? Eïöª SêEïªú mjïiê¼ïŒjêTê ÷hê÷E`
kïkëï Alöus ÷h÷k¼ú hsïƒñ lðXñ, AlqñöT lkïi hêsïThlöus öEÖïkhtªñ,
lisñù YñTJqñù Y˜ïv Y˜ïv ÷Otªñ, Alöus OñûñJqlw JTïOþú dïTïOþñ,
÷Qêoòˆï ÷laE öJêûú dïTƒñ, ÷Qêoòˆï kïkëïöi YÈï hêšï, AlqñöT ÷h÷k¼ú
             iñöT
Jisï JïTªñ YïjïOþú kïkëïiñöT ÷hkêöJ OñùfïOþñ, ööJ ööJJqïv dïXƒñ, hêsú
hêsïkhtªñ. ÷Qêoòˆï kïkëïiñöT ÷hök JòTñYv fkù ‹÷iêLïOþñ, Alw Alöus
ATïiïv JïTªú öSŸï öSjñŸï,         dYñdYñdçñÈ öhŒiïv JïT¼ñª
AEñglhêiïjñªñ ÷Qêoòˆï¼ú, kïkëïiñöT ÷hEïiïök OòöTêrïOþêv.http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                             14

kïkëï ÷Qêoòˆïöi YÈï hêšï, Frñ÷ªšú AlqñöT hêJæï ArïOþú Jqƒñ. E¬hêi
     ÷hEïiñöT
öJêrñŒ ÷hEïiñöT YñTïdçú YïqŸï Eïªñ, kïkëï EêXù hsªñ, Alöus kñËïiñöT
Yk dïTïöOþêjñ lkï.
ANïöE Föus hê¦ù Jûêoôaï¼û.
÷QêoòˆïiñöT Yïjñjòdù AlqñöT J¯ñJw¼êE>÷hJï. kïkëï ÷QêoòˆïiñöT hêÔïJ
aûïv öYêˆñ Y÷kêTï, AlqñöT lïjv oçtm÷hš÷dçêw AlEú ÷hê&ù Jïˆïi÷dêök
    DitöŒrñ÷ªšñ.
lðûñù DitöŒrñ÷ªšñ. AlqlöE Yê÷kêkïOþñ˜ ölOþ ÷mnù Eê¼úöJêûú dñsŒêöJ
E¼ï YñTOþñ. dïöª AlöE lêiïkê¼ï, hñJqïv Eïªú Yê÷r löj Døœêu YñTŸï,
kïkëïiñöT OñûñJqñù Eêlñù ÷QêoòˆïiñöT Jñ¯iïv hïY ÷lLŒïv Okï¼÷l Alu
dòt¯ m¹ï ‹êdïOþñ. CT¼lqlöE dïTïOþú lmŸqï÷k¼ú OkïdçïOþñ, Föêjñ
hñrñŒ Jñ¯iêT Eï÷usYú?
kïkë
kïkëï JêkñJqJŒï hktªñ JïTªïjñª ÷QêoòˆïiñöT hñKŒïEgïhñKhêiï AlqñöT
dòsú lïTtŒïiïjñªú Alöus Jñ¯ lkïOþòœêu YñTŸï (69 ÷dêök) ÷Qêoòˆï
AlqñöT dòšïv Eêlïˆïq¼ï, dêiææ Oj¼ïv OˆñJöhªv÷dêv, dòsïYqñJw Odçï
lkïOþ÷dçêw Alw Hªñ Jñûï     ödê¼ï,   döàöEöêjñ Eªêiïˆê Yöª
oñKïdçï¼ñªYú? lïaáêgáêo f>ú Jûú dïTïOþ dêtˆï¼êt¼ú Eòsú QÓù Jïˆ÷ˆ Fªú
kïkëï hñˆïdçêiï ‹êt<ïOþñ.

kïkëïiñöT hEoæïv Jñqïjú Eïsiêu YñTŸï, lïJêjŸqïv Yð dTtªú
lðûñù dòsñù Jñûïiñù Alqlöus hñKŒïˆñjOþñ, ÷jêhŸqïkëêŒYïEêv kïkëïiñöT
          hXvdjdç
dòtYTù Ekë ölÈ hXvdjdçú ÷dêkïjñªñ, ÷Qêoòˆï EêlñöJêûlïöT Oï¦jOEê
hvojù Yöª ETŒï, kïkëïiñöT Djñû OïJqïv YêŸï dïTïOþú Eê¼ú AlqñöT
dòšïv BrŒïkïs¼ïi÷dçêw lrñlrñdçú lªñ YñTŸïiïjñªñ AYïEñÈïv. kïkëï
FXðšú Yïjïƒú Föus Jñ¯dïTïOþú AYïEú hñJqïv AlqñöT haEdçòt lïTtŒï
          AlqlöE
lOþñ, öhökë öhökë AlqlöE dòsïEJ÷Œ¼ú Jišïlïˆñ. Alw Jñûï Yê÷r¼ñù
÷h÷kêˆñù ödê¼ï ‹ltŒïdçï¼êu YñTŸï. kïkëï Yöus Jñûï ÷h÷k¼ñù Yê÷r¼ñù
Alïjêhù m¹ïöiêöT OkïdçïOþú öJêûïjñªñ, BaáöŒ A¦ ööTšú Ckëêiïjñªñ,
dòsvdù Ailêiï.     kïkëï JòTñYv m¹ïiïv    ÷QêoòˆïiñöT öEÖïv
               BƒTïOþ
ööJdçŒïihtŒï DøªïöJêûú BƒTïOþñ, AlqñöT dòšïv Alöus Jñ¯¼ñˆu
JisïiïsŸï öJêûïjñªñ, CT¼ú dñsŒú OêTñ÷œêqlw ödˆªú dïTïOþJ÷Œ¼ú lOþñ.
÷QêoñˆïiñöT JjŸw kïkëïiñöT hêsïök dêv¼ñTŸw dïTïOþñTOþñ, Jlïqïv Yïjñ˜ï
YñTiïkñù, Eêgïiïkñù Y÷kêTï, OïiïkhtŒï öS¼ï öSjïOþñ.

ANïöE Gös ÷Ejù Jrïƒ÷dçêw kïkëï Yqtªlöus öEÖï÷k¼ú lðXñ. AlqñöT
dòšïök   ÷Yu Alöus Jñ¯iñöT JTÀ÷k¼ú HkïOþïsŸï, dö& ÷Qêoñˆï¼ú
hYïiêiïkëêiïjñªñ, AlElöq dïTïOþú JïT¼iïv JïTŒï, JêkñJqJŒï lOþ ÷mnù
dòlœrù ÷dêkñÈ Jñ¯ lðûñù kïkëïiñöT EEƒ dòšï÷k¼ú ÷Jšï.       lkëêŒ
lrñ¼v, ÷Qêoñˆï Jñ¯ dñsöŒTñŒú, kïkëïiñöT hêJæï öJêûú
dòsïEJù E÷këêXù YñTOþú lýŒïiê¼ï, lðûñù AlqñöT dòšï÷k¼ú Jñ¯ Jišï,
CŒlX Al÷EêTï Jisï, Alw Jêh lïlmiêiï Alöus ÷Yêqïkñù, hêsïkñù
dïOþñJiñù hêñJiñù öOÂñ öJêûïjñªñ., ÷QêoñJñˆï lêmï÷iêöT kïkëïiñöT dòšïv
                        ``ATïö¼Tê,
BƒTï¼êu YñTŸï, Alw hñ¼ñJiñù hñjqñJiñù, Hdçù ``ATïö¼Tê, E÷këêXù ATïOþú


http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                             15          dòsïöus
÷dêqïö¼Tê, Föus dòsïöus JTï hêšï Yê÷iêTê``. Fªñsö¼ lïqïOþú dsƒñ.
÷Qêoñˆï lðûñù djhêlbï ÷lLŒïv, m¹ï÷iêöT kïkëïiñöT dòšïv ATïOþú YJtŒñ,
kïkëï Yöus JêkñJw ödê¼ï ÷Qêoñˆïöi YñTJw¼ïTiïkïˆú öS¼ï ljïƒñ.
AlqñöT JêkñJw Alu DitŒï Föus ÷Yêqïv Jišï lOþú Bƒú d¯êu YñTŸï.
     ödêqïö¼Tê
'' d¯ï ödêqïö¼Tê ÷Qêoñˆð, AlwöT QvdEŸqñitªñ, Bpú pêlò, Bpú, Døù..
hú ÷Qêoñˆï dïöªiñù dïöªiñù kïkëïiñöT Yêhj dòšïv Jñ¯ öJêûú iñŠù öOÂñ,
kïkëïiñöT dòšïv Djñw ödêˆkkïöus ‹qiù,     F¦iêöXêrñJïljñªöYªñjñ
EïÊilñhïkë. JòöT ÷Qêoñˆïiñù YñÈïö¼êjñ JñTöhª ÷dêök ödÂïsŸñJiêiïjñªñ.

kïkëïiñöT dòšïv dêökêrñJï Eïsƒñ, AYú JlïöƒêrñJêu YñTŸï, lmáhêöiêjñ
Oïjïiñù Bkoálñù AlqñöT hñKŒú ÷Qêoòˆï Jûñ. AlElöq ÷hkêöJ D˜ lOþñ.
dïöªêjñaïloù DOþ¼ú g&Xù JrïOþ ÷mnù kïkëïiñöT Jñûï Jûlöus EïiÔXù
                                 Eïªú
lïˆñ. AlqñöT YTïOþñjñû OïJw dñsŒñ JêˆïöJêûú ÷QêoñˆïiñöT hñªïv Eïªú
hêJæïiïTñJiñù Hdçù dêusï DøjñJiñhêiïjñªñ.  AlöErñ÷ªšú  öOªú  JEŒ
OïJqïkhtŒï öS¼ï. Alw ‹Yð&ï¼êŒYïEêv Hªñ JñYsï, kïkëï dêYï Døjï
EïtŒïiïjñª dêusï Yê÷r¼ú lkïOþïs¼ï, AlqñöT YñT÷iêqhïsŸï Eïª hêJæï
ödê¼ïö¼êûú AlqñöT Jñûïiïv hñŒï, Eê¼ú ÷JêûlïöT E¼ï, AlqñöT dòšïkñù
Lña aôêjŒïkñù Eê¼ïˆïq¼ï, Alöqêªú dñqƒYkëêöY FYïtŒïkë. ÷laEiñöûËïkñù
hïûïiïkë. dàEêqú lïOêjïOþ ÷dêkkë, lïŒú Jêq÷iê Clu? kïkëïiñöT hñkiïv
YTlï, ÷Qêoñˆï Yöus Jñ¯ kïkëïiñöT JñûïiïkïˆñjOþñ Eïhïn÷Ejù öJêûlu öSêsï
                     ölqñŒñ
lïTtŒï Eïsöiêrï¼êu Yàêsêiï. kïkëïiñöT ölqñŒñ YñTñŒ Jñûïiïv Alöus
Jñ¯ Jišêu ÷Eê¼ï, Jisêu lkëêŒ dêTú.       COþêiu dkYlX ±hïOþïˆú
‹êQiödçˆYêXú. ClEïEï Fê¼ñ÷hê B÷lê? Jêošïˆú JêûïˆñÈ÷Y DÈò!!
÷JšñöªËïv ÷Jšöˆ, FŸïöEiïjï¼ñöhªsïiê÷kê! kïkëï AlöE ÷‹êvoêpïdçï¼êu
                       ÷Eêö¼Tê.
EïÊiïOþñ. Æð÷hê, F¯÷iê FŸêEñù dñjˆï ÷Jšï ÷Eêö¼Tê.

÷Qêoñˆï kïkëï hñKŒú dñjˆêu lêŸï lOïjñª Æðù Yöª FTñŒú Lña aôêjŒïv
dñjˆï AYïv öljkïˆú Fq¼ï hsïOþñ. JòYïiñöT ÷dmïJöqêªiƒ÷dçêw lðûñù
÷Jšêu YñTŸï ``÷mê Fê Cø JêXï¼ñ÷ª''
kïkëï¼ñˆðöj Jñûï giËj ööTšú Jñ¯ Jisñªïkë, ``÷iê Cø öJêYïiöEö¼êûú ÷Yêšñ.

     dñsÈïöiËïkñù
Baáhêaáù dñsÈïöiËïkñù JñsOþú Jrïƒ÷dçêw kïkëïiñöT Jñûï ÷QêoñˆïiñöT
Jñ¯öi Dwö¼êûñ., ÷Ejïi ÷laEiñûêiï, Alw öSjŸï, ÷Qêoñˆï ATïOþú
öJêTñ¼êu YñTŸïi÷YêöT Alw Bpëêa÷ŒêöT pêiú ÷Qêoñˆð . hú Bù CEïiñù,
CEïiñù Fªñú dsiñªñûêiïjñªñ. öJêrñŒñjñû lkïdçhñÈ AlqñöT OïJqïv
    lïjkñJqêv
÷Qêoñˆï lïjkñJqêv öS¼ï, dïTïOþñTOþñ. Alu lðûñù lðûñù AlqñöT Jñûï
ATïOþñ ödêqï¼÷l hñˆñJñŒï dïTïOþñ Eïªïjñª kïkëï JïT¼iï÷k¼ú hò¼ú JñŒï
lðXñ,
kïkëï Yqtªlmiêiïjñªñ. jûú YlX JqïOþ ÷mnhêXú JñûïiïkTïOþú
EïtŒïiöYªú dsƒ÷dçêw AsïiêöY ÷Jˆïjñª Yöus dêusïiñù CøsEêiï÷dçêiï.
AŸïöEiñÈ
AŸïöEiñÈ kïkëï¼ñˆïiñöT hñªïv YêEêjñhkë. dö& ÷QêoñˆïiñöT A˜ F÷ê
hXŒsïƒú ÷lLù Yöª Jêjáöhêªñù dsiêöY kïkëï÷iêTú ÷lös lðT÷Eônï÷Oþêqêu

http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/      01/02/2007
Kathapusthakm                              16
dsƒñ. A÷YêöT kïkëï lðûñù gt¥ÝpŒï÷k¼ú ÷dêiï.
jêb¼ú öJêsOþú JòTï ÷OêsïT÷ˆ?
÷N ÷lû. Busï Yöª JêTú ÷Jsï÷dçêi Oïiïv Eïªñù lïqïOþñXtŒï
A÷dçêw kïkëïiñöT ödêˆïOþïjï Jûú i÷mêa TðOþt öYökëꪜjªñ. ödˆªú
DøXú hYïiê¼ï FXðšñ, dòösêkïOþú hêJæï¼ú dñs÷h Jqù Yðt¼ñ÷hê Fª
EêX÷¼Tñù ÷dTïiñù. dêusïiïTêŒYïEêv Hkïdçú YTiêu CT¼ú ATïdçêlêT
Jòˆï dïTïOþú AlïöT AhtŒï YñTOþñ.

hriñöT Bjl÷hê Jêšïöus oç>E÷hê Hªñù Asïƒ÷Yiïkë. dYïlïkëêöY
CöªêXú YêEï¦hê¦ù
CöªêXú YêEï¦hê¦ù lïJêjlYïiêlñªöYªú F¦ OïïOþïˆñù dïTï Jïˆïiïkë.
kïkëïiñöT At<ù lOþñÈ Oïjï hê¦ù A÷dçêrñù YñTtªñ.

(fê¼ï jûêù gêLŒïv YñTjñù)
http://movies.groups.yahoo.com/group/kathapusthakam/       01/02/200

								
To top